Мифическое существо Евник

Гумно — это обычно большой комплекс построек, расположенных или рядом, или под одной крышей. Функционально оно делится на место для сушки сжатых снопов, и на пространство для их молотьбы. У белорусов было два основных вида строений для сушки зерновых (не считая пуни, которая для этого использовалась сравнительно редко): евня (ёўня) и осеть (асець, асетка, восець). Первая представляет собой одноуровневую сушилку с топимой "по-черному" печью; вторая конструкция — двухуровневая. Ну и у каждого вида сушилок есть свой дух-хранитель: евник (Ёўнік) и осетник (Асетник). Впрочем, по сути это один и тот же персонаж, который именуется по-разному, в зависимости от типа сушилки на гумне. Ёўнік, ці Асетнік, туліцца* ў сушні, дзе нязменна панура сядзіць у куце* — ці ў запечным, ці на рагу печы, што выступае на сярэдзіну сушні, ці на сушыльнай жэрдцы і толькі зрэдку падыходзіць да акна, каб выхаркаць пыл і сажу; яшчэ радзей пераступае ён ганак сушні, каб агледзець ток, склады снапоў, накіраваць ці адхіліць вецер, неабходны ў час веяння збожжа, паглядзець на малацьбу і на тых, хто працуе ў ёўні. У тых выпадках, калі ў ёўню заходзяць непатрэбныя тут асобы, Ёўнік узнікае ў розных месцах ёўні і палохае прышэльцаў; калі ж у ёўню прыйшоў ненавіснік Ёўніка, апошні пільна сочыць за ім, каб, счакаўшы хвіліну, патрывожыць яго сон, нагнаць дыму, удушыць чадам і нават спаліць разам з дабром, што тут захоўваецца. Никифоровский Н.Я. Нечистики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе. Вильно, 1907, с.57-59 (449: с.543-544) Евник, или Осетник, ютится в сушне, где неизменно понуро сидит на углу — или на запечном, или на углу печи, что выступает на середину сушни, или на сушильной жердочке и только изредка подходит к окну, чтобы выкашлять пыль и сажу; еще реже он переступает орог сушни чтобы осмотреть ток, склады снопов, направить или отклонить ветер, необходимый во время веяния зерна, посмотреть на молотьбу и на тех, кто работает в евне. В тех случаях, когда в евню заходят ненужные там персоны, Евник возникает в разных местах евни и пугает пришельцев; если же в евню пришел тот, кого Евник ненавидит, то последний внимательно следит за ним, чтобы, дождавшись момента, потревожить его сон, нагнать дыма, удушить чадом и даже сжечь вместе с добром, что там хранится. Пры міралюбных адносінах Ёўнік клапоціцца, каб правільна палілася сушыльная печ і сушыліся снапы і зерне, не ломіць саломы, пасылае патрэбны для веяння скразняк... дапамагае, спорыць работу. Калі сушня служыць і для першапачатковай апрацоўкі пянькі і ільну, Ёўнік таксама дружалюбна служыць ля мялкі і трапалкі, хаця і не пераносіць смуроду адмочанай і адлежанай пянькі і ільну. Вельмі падабаецца таксама Ёўніку, калі сушня замяняе лазню: тут у яго ёсць адзіная магчымасць змыць сажу і пыл... Калі Ёўнік прымае зрокавы* вобраз, [то ўяўляе] чалавекападобную масу, дзе сажа, пыльныя ніткі павуціння, наліплая мякіна з-за паўзмроку ў сушні не даюць магчымасці разгледзець асобныя формы. Але Ёўнік пераважна застаецца нябачным. Никифоровский Н.Я. Нечистики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе. Вильно, 1907, с.57-59 (449: с.544) При мирных взаимоотношениях Евник заботится, чтоб правильно топилась сушильная печь и сушились снопы с зерном, не ломает солому, посылает необходимый для веяния сквозняк... помогает, спорит работу. Когда сушня служит и для первичной обработки пеньки и льна, Евник также дружелюбно служит около мялки и трепалки, хот и не переносит смрада вымоченной и отлежавшейся пеньки или льна. Очень нравится Евнику, когда сушня заменяет баню: тут у него есть единственная возможность смыть сажу и пыль... Когда Евник принимает зримый облик, [то представляет собой] человекообразную массу, где сажа, пыльные нити паутины, налипшая мякина из-за полумрака в сушне не дают возможности рассмотреть отдельные формы. Но Евник преимущественно остается невидимым. Ёўнік не баіцца простага агню, і пажар у ёўні з-за людской неасцярожнасці мала трывожыць яго; ён выходзіць са свайго жытла і спакойна назірае за тым, што адбываецца, а пасля пажару і адыходу людзей залазіць у печ, на абгарэлае бервяно, і тут жыве, пакуль не адбудуецца новая ёўня, куды адразу і пераходзіць. Крыху інакш з пажарам ад маланак: тут нярэдка Ёўнік гіне ад нечаканасці грамавога ўдару. Мякінны пыл лёгка ўспрымае полымя, і Ёўнік згарае, не пакідаючы пасля сябе ні пылінкі. Калі гэта здарылася з адным Ёўнікам, другі не пойдзе ў ёўню, адбудаваную на тым самым месцы: ёўня застаецца без Ёўніка. Никифоровский Н.Я. Нечистики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе. Вильно, 1907, с.57-59 (449: с.544) Евник не боится простого огня, и пожар в евне из-за людской необсторожности мало тревожит его; он выходит из своего жилища и спокойно наблюдает за тем, что происходит, а после пожара и ухода людей влазит в печь, на обгорелое бревно, и там живет пока не построится новая евня, куда он сразу и переходит. Несколько иначе с пожаром от молнии: тогда нередко Евник погибает от неожиданного громового удара. Мякинная пыль легко воспринимает пламя, и Евник згорает, не оставляя после себя ни пылинки. Если это случилось с одним Евником, второй не пойдет в евню, отстроенную на том же месте: евня останется без Евника. Это такой один вариант образа Евника — более бесформенный, близкий дворовым персонажам, в частности Пуннику. Второй вариант более антропоморфен. В нем Евник предстает в облагороженном виде и роднится с Домовым. ...евникъ и лазьникъ... несомнѣнно, "огненнаго происхожденiя", тоже олицетворенiя огня. Они получили свои особыя, слишкомъ уж узкiя, области: первый — евню (овинъ), второй — лазьню (баню). Бѣлорусскiй овинъ и баня, по своему устройству, очень мало отличаются другъ от друга, и овинъ нерѣдко замѣняет баню. Также мало отличаются другъ от друга ихъ оберегатели, такъ что мы можемъ считать евника и лазьника родными братьями и ближайшими родственниками домового. Евникъ живет въ овинѣ, в печкѣ или на печкѣ; по внѣшности онъ отличается отъ домового только тѣмъ, что этотъ послѣднiй "сдается" въ бѣлом "насовѣ", а евникъ черенъ (надо полагать — от постоянной копоти безтрубной печи), только глаза, какъ угли горять. Тотъ и другой съ рѣшительно хозяйственными наклонностями: евникъ по ночамъ подметаетъ гумно, вѣетъ зерно, придает ему "спорню", а у знающихъ хозяевъ даже молотитъ по утрамъ. Когда насаживаютъ евню, т.е. кладутъ снопы для просушки, то бросают снопъ в огонь; также по окончанiи молотьбы, оставляютъ снопъ ржи въ евнѣ, чтобы евнику "была занятка". Если прогнѣвить его, то он начнетъ бросать снопы въ огонь и сожжетъ овинъ — такъ объясняютъ бѣлорусскiе крестьяне частые пожары овиновъ, происходящие отъ дурной насадки сноповъ. Пережитки древняго мiросозерцанiя у бѣлорусовъ. Этнографическiй очеръ А.Е.Богдановича. Гродна. Губернская Типографiя. 1895 (504: с.69-70) Противоречивый такой персонаж, но однозначно более положительный, нежели его русский коллега Овинник.

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Зверь
Агуане

Чудище
Азема

Фэнтезийный персонаж
Албысы

Фэнтезийный персонаж
Анаким

Чудище
Ао

Чудище
Арворх

Герой сказок
Архангелы

Мистическое чудовище
Ахти

Мифическое существо
Абаасы

Герой сказок
Абаасылар

Герой сказок
Абааһы

Чудище
Абада

Чудище
Абанг Аку

Чудище
Абасы

Монстр
Аванк

Герой сказок
Агиски

Фэнтезийный персонаж
Агрометы

Монстр
Алим

Мистическое чудовище
Абраксас

Мистическое чудовище
Авгур

Чудище
Агишки

Герой сказок
Агнявік

Фэнтезийный персонаж
Агызмал

Мистическое чудовище
Азы

Фэнтезийный персонаж
Алея

Монстр
Ангелы 

Фэнтезийный персонаж
Арейон

Герой легенд
Архонты

Монстр
Аюстал

Фэнтезийный персонаж
Абнауаю

Монстр
Азарлары

Герой легенд
Альрауны

Чудище
Анцыбал

Герой легенд
Араш

Монстр
Арслан

Чудище
Атцыс

Герой легенд
Абарга-Могой

Мистическое чудовище
Аварга Мога

Герой сказок
Аврага Могой

Фэнтезийный персонаж
Агач киши

Герой легенд
А Бао А Ку

Фэнтезийный персонаж
А Бао Ку

Фэнтезийный персонаж
Агроти

Герой сказок
Агулшап

Герой сказок
Агх-иски

Мистическое чудовище
Агхары

Герой легенд
Агъач киши

Фэнтезийный персонаж
Адамовы дети

Фэнтезийный персонаж
Аданы

Монстр
Адданк

Герой сказок
Аджина

Мифическое существо
Адзуки-арай

Мистическое чудовище
Адзуки-госягося

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-сарасара

Мифическое существо
Адзуки-тоги

Мистическое чудовище
Адзуки-яроо

Чудище
Аждаha

Зверь
Аждарха

Чудище
Ажыдаа́р

Монстр
Аздаха

Монстр
Аздяка́

Монстр
Азярніцы

Чудище
Аидахар

Чудище
Аист

Мистическое чудовище
Ай-хуа

Герой сказок
Айдага́р

Фэнтезийный персонаж
Айдахар

Герой сказок
Айтвар

Герой легенд
Айтварас

Герой сказок
Айцы

Мистическое чудовище
Айя-Напское чудовище

Чудище
Акаана

Чудище
Акасита

Герой сказок
Акери

Мистическое чудовище
Акиянъ рыба

Герой легенд
Аколностъ

Герой легенд
Акромантул

Фэнтезийный персонаж
Акромантула

Мистическое чудовище
Акуй-Халава

Фэнтезийный персонаж
Акулобраз

Чудище
Ала

Чудище
Албаны

Чудище
Албасты

Мистическое чудовище
Али

Мистическое чудовище
Аллокамелус

Монстр
Альсеиды

Чудище
Алэл

Герой легенд
Антеро

Мифическое существо
Албастый

Мифическое существо
Алема

Герой сказок
Алерион

Чудище
Аликанто

Монстр
Алканостъ

Фэнтезийный персонаж
Алкион (Alkyon)

Герой сказок
Алконос

Чудище
Алконост

Фэнтезийный персонаж
Алконотъ

Мистическое чудовище
Алкуностъ

Мифическое существо
Алцете

Герой легенд
Аль-заккуми

Фэнтезийный персонаж
Аль-каркаданн

Чудище
Альвы

Зверь
Альгуль

Зверь
Альфин

Фэнтезийный персонаж
Ам-ам

Монстр
Ам-мит

Фэнтезийный персонаж
Ам-мут

Мистическое чудовище
Амайурйук

Чудище
Амам

Герой сказок
Амамат

Герой легенд
Амару

Герой легенд
Амауталик

Герой легенд
Амба́рный

Фэнтезийный персонаж
Амбарник

Герой сказок
Амемит

Герой легенд
Амикири

Чудище
Амиктиры

Зверь
Аммат

Герой легенд
Амт

Мифическое существо
Амфиптерий

Фэнтезийный персонаж
Амфисбена

Чудище
Амэ-онна

Мистическое чудовище
Ананси

Герой легенд
Анба́рный

Мистическое чудовище
Ангеук

Мистическое чудовище
Ангиак

Монстр
Ангьяк

Герой легенд
Андрони

Зверь
Анзу

Монстр
Анзуд

Чудище
Аниото

Герой легенд
Анка

Герой легенд
Анкертольд

Мистическое чудовище
Анку

Монстр
Анкы-келе

Герой легенд
Аннакуи

Фэнтезийный персонаж
Аннуна

Герой сказок
Аннунаки

Мифическое существо
Анталоп

Герой сказок
Антапаты

Мистическое чудовище
Антипко

Мифическое существо
Антис

Герой легенд
Антоностъ

Мистическое чудовище
Ануннаки

Мистическое чудовище
Анцётка

Монстр
Анчут

Фэнтезийный персонаж
Анчутик

Фэнтезийный персонаж
Анчутка

Мифическое существо
Анщих Сисьва Пялт

Монстр
Апíвень

Зверь
Апеп

Чудище
Апис

Чудище
Апо́фис

Чудище
Апоп

Чудище
Апсарас

Чудище
Апсары

Герой сказок
Аптах-Бага

Чудище
Аразе

Чудище
Араитеуру

Чудище
Аралезы

Монстр
Аргос

Герой легенд
Аргус

Мифическое существо
Аржавенник

Герой сказок
Аржавень

Герой сказок
Арзюри

Фэнтезийный персонаж
Аримаспы

Монстр
Аримофеи

Герой сказок
Аримоѳеи

Зверь
Арсури

Герой сказок
Артабатиты

Чудище
Артинетас

Герой легенд
Аруи ариси

Фэнтезийный персонаж
Арысь-поле

Фэнтезийный персонаж
Асванг

Фэнтезийный персонаж
Асванга

Герой легенд
Асетнік

Герой легенд
Асида

Мистическое чудовище
Аскефруа

Мистическое чудовище
Аспид

Фэнтезийный персонаж
Аспида

Герой сказок
Аспидоколеон

Фэнтезийный персонаж
Аспидохелон

Чудище
Аспик

Монстр
Ассида

Мистическое чудовище
Ассидам

Монстр
Астонiи

Мистическое чудовище
Астромове

Фэнтезийный персонаж
Асуван

Мистическое чудовище
Аука

Мистическое чудовище
Афанк

Герой легенд
Афедронои

Герой сказок
Африт

Чудище
Ахерон

Фэнтезийный персонаж
Ахеронт

Герой легенд
Ахлис

Монстр
Ахоры

Фэнтезийный персонаж
Ацаны

Монстр
Ачери

Герой сказок
Ачкийини

Герой легенд
Ачо́ч-Мачо́ч

Мистическое чудовище
Ачуч-Пачуч

Герой сказок
Аѳдроноi

Монстр
Адау

Герой сказок
Алад

Герой сказок
Алпаб

Фэнтезийный персонаж
Аниука

Фэнтезийный персонаж
Араска

Мифическое существо
Арсан-Дуолай

Мистическое чудовище
Асраи

Герой сказок
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Герой сказок
Бабай, Бабайка

Чудище
Бакенеко

Фэнтезийный персонаж
Бен-Бен

Герой сказок
Благийдвор

Мифическое существо
Бродницы 

Герой сказок
Бучу*

Мистическое чудовище
Бадњак

Чудище
Баг

Герой сказок
Бакэмоно

Мистическое чудовище
Берегини

Монстр
Богинки

Герой сказок
Бродячий огонёк

Фэнтезийный персонаж
Бааванши

Мифическое существо
Байцзэ

Чудище
Баюн-Кот

Герой сказок
Бену

Монстр
Боуги

Мистическое чудовище
Бута*

Зверь
Бадняк

Герой легенд
Бісиці

Мифическое существо
Бааби

Чудище
Баба

Герой сказок
Бабай

Герой легенд
Бабайка

Герой легенд
Бабан

Зверь
Бабар

Монстр
Баби

Мифическое существо
Бабок

Мистическое чудовище
Бабр

Фэнтезийный персонаж
Бага

Мифическое существо
Багамут

Мифическое существо
Баган

Мистическое чудовище
Багеера

Герой легенд
Багенге

Чудище
Багнік

Фэнтезийный персонаж
Багник

Зверь
Бадзюля

Мифическое существо
Бадюля

Чудище
Баенник

Монстр
Баенный

Герой сказок
Базилиск

Герой сказок
Базилишек

Герой сказок
Байник

Мифическое существо
Байнушко

Монстр
Бакенэко

Мистическое чудовище
Баку

Фэнтезийный персонаж
Бакэ-дзори

Монстр
Бакэдзори

Герой сказок
Баламутень

Герой сказок
Баламуцень

Герой легенд
Балаур

Фэнтезийный персонаж
Балена

Герой сказок
Бандиман

Фэнтезийный персонаж
Банийип

Монстр
Банник

Мифическое существо
Банной

Мистическое чудовище
Банный

Фэнтезийный персонаж
Банный пастырь

Герой легенд
Банный хозяин

Герой сказок
Банши

Монстр
Банщик

Герой легенд
Баньши

Мифическое существо
Барабао

Монстр
Баранец

Мистическое чудовище
Барбегази

Фэнтезийный персонаж
Барбегазы

Чудище
Баргест

Герой сказок
Барздуки

Монстр
Барстуки

Герой легенд
Баст

Герой сказок
Бастет

Фэнтезийный персонаж
Батюшка-Зима

Фэнтезийный персонаж
Баубо

Мистическое чудовище
Бебок

Мифическое существо
Белая Баба

Монстр
Берендей

Герой сказок
Бехолдеры

Фэнтезийный персонаж
Бахамут

Фэнтезийный персонаж
Башаандере

Чудище
Башахаун

Чудище
Баянник

Монстр
Бега

Монстр
Бегемот

Герой сказок
Бегущий волком

Герой сказок
Бедн-вара

Мистическое чудовище
Бекке

Фэнтезийный персонаж
Беляки

Герой сказок
Бен варра

Герой легенд
Бен-Варри

Герой легенд
Беорнинги

Фэнтезийный персонаж
Беременность

Чудище
Берникли

Герой сказок
Бес банный

Мистическое чудовище
Бескуд

Мистическое чудовище
Бессонье

Чудище
Бии-няо

Герой сказок
Бииняо

Мистическое чудовище
Бий-няо

Герой сказок
Бийняо

Мифическое существо
Бильвизы

Зверь
Бинфэн

Герой сказок
Бирюк

Чудище
Бичен

Герой легенд
Бкабей

Чудище
Блажинь

Фэнтезийный персонаж
Бласна

Зверь
Блегмии

Монстр
Блегмы

Мистическое чудовище
Блемии

Фэнтезийный персонаж
Блудички

Чудище
Бляго

Зверь
Бобо

Мифическое существо
Бобок

Монстр
Бовешь

Зверь
Боган

Зверь
Боггарт

Мистическое чудовище
Боги

Герой сказок
Боглы

Фэнтезийный персонаж
Божонтка

Фэнтезийный персонаж
Бокан

Зверь
Боканон

Герой легенд
Боли-бошка

Мистическое чудовище
Болла

Герой легенд
Болотник

Герой легенд
Болотница

Мифическое существо
Болотный дедко

Мистическое чудовище
Болотный шут

Мистическое чудовище
Болотяник

Фэнтезийный персонаж
Болтрушайка

Мистическое чудовище
Бомка

Чудище
Бонакон

Герой сказок
Боннакон

Герой сказок
Бор

Фэнтезийный персонаж
Борамец

Мистическое чудовище
Боранец

Монстр
Боровик

Мистическое чудовище
Боровички

Монстр
Боровой

Фэнтезийный персонаж
Бородачик

Чудище
Борэй

Фэнтезийный персонаж
Боухан

Зверь
Бохан

Фэнтезийный персонаж
Боцан

Монстр
Брауни

Фэнтезийный персонаж
Бродяжки

Чудище
Брокса

Монстр
Броллахан

Монстр
Броша

Монстр
Бруколак

Монстр
Брукса

Мистическое чудовище
Бруни

Зверь
Бруха

Фэнтезийный персонаж
Брэг

Герой сказок
Бу-лао

Монстр
Бу́сеу́

Фэнтезийный персонаж
Бугган

Фэнтезийный персонаж
Бузинная Матушка

Монстр
Бук

Герой сказок
Бука

Мифическое существо
Бука (Bwca)

Фэнтезийный персонаж
Бука́нко

Герой легенд
Бука́нушко

Герой сказок
Букан

Монстр
Буканай

Чудище
Букарица

Мистическое чудовище
Букачка

Монстр
Букентавр

Чудище
Букусетка

Герой легенд
Буллар

Мифическое существо
Бунгиснгис

Мифическое существо
Бундимун

Чудище
Буниюп

Чудище
Буньип

Фэнтезийный персонаж
Бурак

Герой сказок
Буривухи

Зверь
Бусиэ

Зверь
Буско

Фэнтезийный персонаж
Бхутешвара

Мифическое существо
Бхуты

Герой легенд
Бцентæ

Мистическое чудовище
Бывшие

Фэнтезийный персонаж
Бьякко

Фэнтезийный персонаж
БѢлена

Монстр
Баггейн

Герой сказок
Батанушко

Монстр
Бенни

Герой сказок
Бесы

Мистическое чудовище
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Герой легенд
Ванф

Герой легенд
Вилы

Монстр
Водяницы

Герой сказок
Вуивр

Монстр
Вампал

Мифическое существо
Васуки

Зверь
Вирява

Зверь
Водяные

Монстр
Вытьянка

Фэнтезийный персонаж
Ванапаганы

Герой сказок
Воду

Фэнтезийный персонаж
Волот

Мистическое чудовище
Відминник

Герой сказок
Вій

Герой сказок
Вісуснік

Мистическое чудовище
Ва öш

Чудище
Ва-ош

Герой легенд
Вадзянiк

Монстр
Вадзяны

Чудище
Вазіла

Герой сказок
Вазила

Герой сказок
Вазимба

Мистическое чудовище
Вака де лумбре

Герой легенд
Валасень

Мистическое чудовище
Валькирии

Зверь
Вамфир

Мистическое чудовище
Вамфири

Фэнтезийный персонаж
Ванахальбы

Зверь
Вани

Чудище
Вапак

Герой легенд
Вапаӄамталха`н

Мистическое чудовище
Варактил

Герой легенд
Варгін

Монстр
Варги

Герой легенд
Варгин

Чудище
Василиск

Герой легенд
Ваўкалак

Чудище
Ваўкалака

Фэнтезийный персонаж
Ваўкалека

Фэнтезийный персонаж
Вахоке-хоко

Мистическое чудовище
Вахокохоко

Герой легенд
Вдова птица

Мифическое существо
Вдодъ

Мифическое существо
Вегетандры

Герой сказок
Вейла

Герой сказок
Велiорыбъ

Мистическое чудовище
Велбудопардусъ

Герой легенд
Великие Гиббоны

Фэнтезийный персонаж
Великий Злой Дух (大魔神)

Мифическое существо
Вемики

Чудище
Вендиго

Герой легенд
Вепреслон

Мистическое чудовище
Верберы

Мистическое чудовище
Вербэры

Чудище
Вербэт

Монстр
Вервольф

Мистическое чудовище
Вергиены

Герой легенд
Веревочник

Мистическое чудовище
Верераты

Монстр
Верерэты

Мистическое чудовище
Веркабаны

Мистическое чудовище
Веркрысы

Герой сказок
Веркэт

Герой легенд
Верфокс

Герой сказок
Веры

Фэнтезийный персонаж
Веспертил

Монстр
Вешап

Чудище
Вещица

Мифическое существо
Взрывопотам

Мистическое чудовище
Ви́сусник

Фэнтезийный персонаж
Виверн

Монстр
Виверна

Мистическое чудовище
Вигты

Герой сказок
Виелфрас

Мистическое чудовище
Вий

Монстр
Вила

Герой легенд
Вилкацис

Герой легенд
Вилколаки

Чудище
Вилктаки

Зверь
Виндиго

Мистическое чудовище
Випунен

Герой сказок
Вирика

Зверь
Витар

Чудище
Витренник

Монстр
Вишап

Чудище
Вкабей

Герой легенд
Влемии

Герой легенд
Во-а

Зверь
Вова

Монстр
Вовкулака

Монстр
Вовкун

Фэнтезийный персонаж
Водява

Мистическое чудовище
Водяная невеста (Ջրահարս)

Монстр
Водяница

Зверь
Водяной

Мифическое существо
Водяной попрыгун

Фэнтезийный персонаж
Возвращающийся

Герой легенд
Волкодлаки

Фэнтезийный персонаж
Волколак

Мифическое существо
Волокита

Фэнтезийный персонаж
Волосень

Мистическое чудовище
Волсь

Чудище
Вонгви

Герой легенд
Вопар

Герой легенд
Вопитар

Чудище
Ворги

Чудище
Воуви

Мистическое чудовище
Вох

Чудище
Встречник

Монстр
Вуглускр

Чудище
Вужалка

Герой сказок
Вуки

Монстр
Вулвер

Чудище
Вултанка

Монстр
Вупар

Герой легенд
Вупыр

Монстр
Вурдалак

Фэнтезийный персонаж
Выбирающие мертвых, убитых

Фэнтезийный персонаж
Выскакунчик

Мифическое существо
Выскорь

Мистическое чудовище
Выхованец

Мифическое существо
Вампиры

Мифическое существо
Верлиока

Фэнтезийный персонаж
Власти

Герой сказок
Волосатка

Существа из мифов и легенд на букву Г


Чудище
Гарпии

Герой легенд
Гмуры

Мифическое существо
Господства

Герой легенд
Гримтурсы

Герой легенд
Гаки

Герой сказок
Гирин

Чудище
Гомозули

Фэнтезийный персонаж
Грант

Фэнтезийный персонаж
Грифы

Герой легенд
Гамсилг

Герой легенд
Гиады

Мистическое чудовище
Глейстиг

Мифическое существо
Гаргульи

Герой сказок
Грёза

Фэнтезийный персонаж
Гурии

Фэнтезийный персонаж
Гіпацэнтаўр

Герой легенд
Га́ла

Монстр
Га́ллу

Мистическое чудовище
Гавриилова Свора

Мистическое чудовище
Гадюка

Герой легенд
Гаёвки

Мифическое существо
Гаёўкі

Чудище
Гайтраш

Монстр
Гаканчи

Зверь
Гала

Зверь
Галла

Монстр
Галлу

Герой сказок
Гамадриады

Фэнтезийный персонаж
Гамаюн

Зверь
Гамберу

Монстр
Ганапати

Герой сказок
Гандхарвы

Фэнтезийный персонаж
Ганеша

Монстр
Гараппа

Чудище
Гаргуйли

Мифическое существо
Гаргулец

Мистическое чудовище
Гаргулии

Чудище
Гарм

Герой сказок
Гарпия

Герой сказок
Гаруда

Фэнтезийный персонаж
Гарцуки

Фэнтезийный персонаж
Гаспадар

Фэнтезийный персонаж
Гати

Чудище
Гатоблеп

Монстр
Гатоблепа

Мистическое чудовище
Гаюн

Чудище
Гворны

Фэнтезийный персонаж
Генко

Мистическое чудовище
Геральдический бабр

Монстр
Герион

Фэнтезийный персонаж
Герионей

Герой сказок
Герионес

Герой сказок
Гетулийский пёс

Чудище
Гианы

Чудище
Гиганты

Мифическое существо
Гидра

Мистическое чудовище
Гидрипусс

Монстр
Гидроп

Зверь
Гидрус

Герой сказок
Гиенолаки

Монстр
Гилистери

Монстр
Гилян

Мистическое чудовище
Гимантоподы

Фэнтезийный персонаж
Гиппалектрион

Герой сказок
Гиппогриф

Герой легенд
Гиппокамп

Герой легенд
Гиппокампус

Герой легенд
Гиппопод

Герой легенд
Гиппоталасы

Фэнтезийный персонаж
Гиппоцентавр

Герой сказок
Гиппоцерв

Герой легенд
Гиртаблили

Монстр
Гитраш

Чудище
Гламмы

Герой легенд
Гламы

Герой легенд
Гликон

Герой сказок
Глог

Фэнтезийный персонаж
Глэйштн

Чудище
Гноллы

Фэнтезийный персонаж
Гном, пожирающий детей

Монстр
Гномы

Мистическое чудовище
Гномы оврагов

Герой легенд
Гоблины

Мистическое чудовище
Говорящий хорёк

Мистическое чудовище
Годжира

Мистическое чудовище
Годзилла

Чудище
Годлинг

Чудище
Голем

Мистическое чудовище
Гончие Гавриила

Герой сказок
Гончие Йета

Мистическое чудовище
Гончие холмов

Фэнтезийный персонаж
Гончие Чини

Монстр
Горгоны

Монстр
Горгульи

Герой легенд
Горё

Фэнтезийный персонаж
Господин Обрубок

Герой легенд
Готоку-нэко

Фэнтезийный персонаж
Готокунэко

Герой сказок
Гравейр

Мистическое чудовище
Граи

Мистическое чудовище
Грайвер

Мистическое чудовище
Грайи

Чудище
Грамкин

Мистическое чудовище
Граулли

Мистическое чудовище
Гремлин

Герой сказок
Гречуха

Зверь
Грила

Зверь
Грим

Фэнтезийный персонаж
Гримтурсены

Герой легенд
Гриндилоу

Мистическое чудовище
Гром-птицы

Мистическое чудовище
Громамонт

Мистическое чудовище
Громовые птицы

Герой сказок
Грондры

Зверь
Грюла

Чудище
Гул

Фэнтезийный персонаж
Гуло

Герой сказок
Гулон

Чудище
Гуль

Герой легенд
Гульябани

Чудище
Гумберу

Монстр
Гуменнiк

Герой сказок
Гуменник

Герой легенд
Гураль

Мистическое чудовище
Гухьяки

Герой сказок
Гыргалица

Герой легенд
Гюль-ябани

Мифическое существо
Гелиады

Мифическое существо
Глашаны

Герой легенд
Гомункулус

Герой легенд
Гремлины

Герой легенд
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Герой сказок
Дайтьи

Герой легенд
Деманметдехаак

Герой сказок
Дибен(птица)

Фэнтезийный персонаж
Доброхот

Мистическое чудовище
Дракон

Чудище
Дух(духи)

Мистическое чудовище
Дандан

Герой легенд
Демоны Океании

Зверь
Див

Фэнтезийный персонаж
Дриада

Мистическое чудовище
Дуэргар

Фэнтезийный персонаж
Дети леса

Чудище
Джарви

Мистическое чудовище
Джегджер

Мифическое существо
Джек Фрост

Фэнтезийный персонаж
Джек-в-кандалах

Мистическое чудовище
Джек-в-цепях

Монстр
Джеруч

Зверь
Джерфф

Монстр
Джехути

Чудище
Джинн

Зверь
Джраарс

Мифическое существо
Дзасики-бокко (座敷ぼっこ)

Мифическое существо
Дзёро-гумо

Мистическое чудовище
Дзи-Дзи

Чудище
Дзидзи

Герой легенд
Дзикининки

Чудище
Дзинко

Герой легенд
Дзоноква

Мистическое чудовище
Ди́вы

Зверь
Диббук

Фэнтезийный персонаж
Дивана́

Герой легенд
Дийуана́

Мистическое чудовище
Дикая охота

Герой легенд
Динни-Мара

Монстр
Дип

Чудище
Диры

Мистическое чудовище
Дисплейсер

Мистическое чудовище
Диуана́

Зверь
Доби

Герой сказок
Довшпрунг

Герой сказок
Долѣзря

Фэнтезийный персонаж
Домаха

Зверь
Домовая

Мифическое существо
Домовилиха

Мистическое чудовище
Домовиха

Фэнтезийный персонаж
Домовичка

Герой легенд
Домовой

Монстр
Домовуха

Фэнтезийный персонаж
Доможил

Герой легенд
Донестры

Герой сказок
Доплер

Мистическое чудовище
Допплер

Герой легенд
Доро-та-бо

Мифическое существо
Драйдер

Монстр
Дракайна

Фэнтезийный персонаж
Дракон Ла-Тринита

Фэнтезийный персонаж
Дракониды

Чудище
Дракониха

Мистическое чудовище
Драконица

Мистическое чудовище
Дракус

Герой сказок
Драсили

Чудище
Драу

Мистическое чудовище
Драуг

Зверь
Драук

Чудище
Дриады

Герой легенд
Дров

Чудище
Дроу

Фэнтезийный персонаж
Дроук

Монстр
Дсоноква

Монстр
Дуана́

Герой сказок
Дубана́

Герой сказок
Дубочуд

Герой легенд
Дувана́б

Монстр
Думана́

Чудище
Дунтеры

Герой сказок
Дунья-мара

Мифическое существо
Дух наследника престола

Монстр
Дуэнде

Мистическое чудовище
Дхампир

Чудище
Дыббук

Мифическое существо
Дьутпа

Герой легенд
Дэвы

Герой сказок
Дюббук

Мистическое чудовище
Девятиглавцы

Монстр
Дзяды

Мистическое чудовище
Диюпэрас

Монстр
Драки

Герой сказок
Дубовики

Мистическое чудовище
Дітко

Монстр
Да́йва

Герой сказок
Давалпа

Герой легенд
Даги

Фэнтезийный персонаж
Дагон

Герой легенд
Даймадзин

Мифическое существо
Дамавiчка

Чудище
Дамавуха

Фэнтезийный персонаж
Дами

Герой сказок
Дампир

Герой легенд
Дандо и его псы

Зверь
Данпир

Герой легенд
Дантеры

Мифическое существо
Данху

Герой сказок
Даолао

Монстр
Даппи

Мистическое чудовище
Дартмурская свора

Герой легенд
Даху

Герой легенд
Дахут

Монстр
Двойник

Мистическое чудовище
Дворовик

Фэнтезийный персонаж
Дворовой

Чудище
Дворовый

Фэнтезийный персонаж
Дева волн

Зверь
Девона

Мистическое чудовище
Девона́

Фэнтезийный персонаж
Девы юные

Фэнтезийный персонаж
Девы-лебеди

Герой сказок
Девятеро

Фэнтезийный персонаж
Дегдер

Герой сказок
Дед

Монстр
Дедко

Герой сказок
Дедко болотный

Чудище
Дельфиния

Герой легенд
Дементор

Зверь
Демон

Герой легенд
Дерево Аль-вак

Герой легенд
Дерево вак-вак

Фэнтезийный персонаж
Дзяо Дзе

Мистическое чудовище
Данни

Герой легенд
Диниши

Герой легенд
Доппельгангеры

Фэнтезийный персонаж
Дсонакавы

Мифическое существо
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Монстр
Еминеж

Фэнтезийный персонаж
Ермунганд

Чудище
Ебосан

Герой сказок
Евваркее

Фэнтезийный персонаж
Евник

Герой легенд
Единорог

Фэнтезийный персонаж
Ежеринис

Фэнтезийный персонаж
Ен

Герой легенд
Ендарь

Фэнтезийный персонаж
Енпери́

Фэнтезийный персонаж
Епосъ

Чудище
Етун

Фэнтезийный персонаж
Ефасыинати

Монстр
Ефимон

Герой сказок
Ехидна

Герой легенд
Ехидна стоглавая

Чудище
Ехидны

Фэнтезийный персонаж
Ехидный

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Зверь
Ёбосан

Фэнтезийный персонаж
Ёкай

Фэнтезийный персонаж
Ёксёкю

Монстр
Ёндон

Монстр
Ёрмунганд

Герой легенд
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Фэнтезийный персонаж
Жихарь(жихоня)

Мистическое чудовище
Жабалака

Герой сказок
Жаракака

Герой легенд
Жеки

Фэнтезийный персонаж
Женщина с побережья

Мифическое существо
Жигана

Монстр
Жигина

Герой сказок
Жиж

Чудище
Жиро́вый

Герой легенд
Жировик

Герой сказок
Житный дед

Мифическое существо
Жуть

Герой сказок
Жыж

Мистическое чудовище
Жыжаль

Герой легенд
Жыцень

Герой легенд
Жэрэтва

Мистическое чудовище
Жар-птица 

Мистическое чудовище
Жабдар

Чудище
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Фэнтезийный персонаж
Золотая собака

Мифическое существо
Зелигены

Герой легенд
Зыбочник

Монстр
Загрыбаст

Фэнтезийный персонаж
Зазовка

Мистическое чудовище
Зазоўка

Герой легенд
Заккум

Герой легенд
Змеевки

Чудище
Збуратор

Герой сказок
Зверь Рыкающий

Герой сказок
Зверь-мираж

Фэнтезийный персонаж
Зверь-путающий-следы

Фэнтезийный персонаж
Зеериттер

Мистическое чудовище
Зелёные дети Вулпита

Мистическое чудовище
Земляная кошка

Герой сказок
Зеп норашри

Монстр
Зилант

Монстр
Зириддар

Герой легенд
Зитирон

Герой сказок
Зиф

Герой сказок
Зифиус

Фэнтезийный персонаж
Злиднi

Фэнтезийный персонаж
Злобоглазы

Фэнтезийный персонаж
Злыднi

Монстр
Злыдни

Герой сказок
Злыдня

Герой легенд
Змеевна

Фэнтезийный персонаж
Змей

Мистическое чудовище
Змок

Герой легенд
Змяёўна

Зверь
Знiч

Мистическое чудовище
Зніч

Герой легенд
Знич

Герой сказок
Зомби

Фэнтезийный персонаж
Зонтик-призрак

Зверь
Зу

Мистическое чудовище
Зубная фея

Монстр
Зюзик

Чудище
Зюзя

Фэнтезийный персонаж
Землянаякошка

Существа из мифов и легенд на букву И


Герой сказок
Ичетики

Чудище
Ину

Чудище
Ишхус

Чудище
Идакансас

Мистическое чудовище
Иттан-момэн

Мистическое чудовище
Иббур

Мистическое чудовище
Игкилики

Монстр
Иглогривы

Зверь
Игонг

Мифическое существо
Игонь

Герой легенд
Игоша

Герой легенд
Идичу

Мистическое чудовище
Иелчу

Монстр
Икирё

Мифическое существо
Иллитиды

Герой сказок
Илофаи

Чудище
Илоѳаи

Фэнтезийный персонаж
Им-Дугуд

Мистическое чудовище
Имдугуд

Герой легенд
Имп

Мистическое чудовище
Импундулу

Герой сказок
Имуги

Монстр
Инапертва

Мифическое существо
Индрик

Герой сказок
Инженеры

Монстр
Инкуб

Зверь
Инкубус

Герой легенд
Ино

Мистическое чудовище
Иног

Чудище
Инокефалы

Мистическое чудовище
Иные (Others)

Чудище
Иныж

Зверь
Иопод

Мистическое чудовище
Ипоталасы

Герой сказок
Иппотрилл

Мистическое чудовище
Иратшо

Герой сказок
Иратшоак

Зверь
Иричу

Герой легенд
Иркоцервус

Герой легенд
Исоонна

Фэнтезийный персонаж
Испы

Чудище
Исхиапод

Фэнтезийный персонаж
Итанеси

Мистическое чудовище
Итримубе

Монстр
Ифрит

Чудище
Ихневмон

Герой легенд
Ихтиокентавры

Фэнтезийный персонаж
Ичöтик

Фэнтезийный персонаж
Ичетик

Монстр
Ишкус

Мифическое существо
Иблис 

Герой сказок
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Монстр
Йаконий

Фэнтезийный персонаж
Йейл

Герой сказок
Йель

Герой легенд
Йерфф

Монстр
Йети

Зверь
Йови

Фэнтезийный персонаж
Йок-йок

Герой сказок
Йольский кот

Герой легенд
Йормунганд

Герой легенд
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Фэнтезийный персонаж
Кампир

Герой легенд
Каса-но-Обакэ

Мифическое существо
Керинейскаялань

Герой легенд
Кои

Монстр
Кори

Монстр
Кумара

Монстр
Кетгранд

Монстр
Кетус

Мифическое существо
Кикимора

Герой легенд
Кикимора болотная

Фэнтезийный персонаж
Кикиморка

Зверь
Кикимра

Монстр
Кикирин

Герой сказок
Кикирн

Герой легенд
Киклопы

Герой сказок
Киливфаки

Фэнтезийный персонаж
Килин

Мистическое чудовище
Килиопаки

Мифическое существо
Киллмулис

Герой сказок
Килмуллис

Герой легенд
Кильмулис

Герой легенд
Кимнары

Мистическое чудовище
Кляки

Герой сказок
Коатлантонан

Фэнтезийный персонаж
Коатликуэ

Монстр
Кобольд

Мифическое существо
Кобольт

Мистическое чудовище
Козерог

Фэнтезийный персонаж
Козлолюди

Герой легенд
Козлоолень

Герой легенд
Козослонъ

Герой сказок
Кока

Чудище
Коканко

Герой легенд
Колове́рши

Герой сказок
Коловёртыши

Герой сказок
Коловёрши

Герой легенд
Колчис

Герой легенд
Кольценосцы

Мистическое чудовище
Комокол

Чудище
Комол

Мистическое чудовище
Комонол

Монстр
Кон Аннон

Мистическое чудовище
Кон-аяк

Герой сказок
Конгамато

Фэнтезийный персонаж
Конебык

Монстр
Коневрусъ

Мифическое существо
Конёк-Горбунок

Герой сказок
Копуваи

Мистическое чудовище
Копша

Герой легенд
Коракс

Монстр
Коргоруши

Мистическое чудовище
Кори исмарис

Мистическое чудовище
Коричник

Мистическое чудовище
Коркодил

Мистическое чудовище
Кормокол

Фэнтезийный персонаж
Корнуоллский летун

Мистическое чудовище
Корнуэльские пикси

Мистическое чудовище
Коровья смерть

Мифическое существо
Корокотта

Герой сказок
Космический жокей

Мистическое чудовище
Кот Баюн

Герой сказок
Кот-монстр

Фэнтезийный персонаж
Кот-расщепенец

Герой легенд
Коул

Мифическое существо
Кошкалачень

Монстр
Кошколаки

Мистическое чудовище
Крaсный Гaлстучек

Монстр
Крабаллон

Фэнтезийный персонаж
Крак

Герой сказок
Кракен

Герой легенд
Красные шапки

Мистическое чудовище
Кролы

Герой легенд
Круглоглазые

Мифическое существо
Крыжацік

Мифическое существо
Крыжацик

Чудище
Крыланы

Фэнтезийный персонаж
Крылатая Тень

Герой сказок
Крылатые кони

Герой сказок
Крысолаки

Монстр
Крысолюды

Мистическое чудовище
Ктулху

Чудище
Ку Ши

Мистическое чудовище
Ку Шит

Фэнтезийный персонаж
Карбункул

Монстр
Катахан

Монстр
Керы

Чудище
Китоврас

Мистическое чудовище
Корогуши*

Герой сказок
Крапчик

Чудище
Куанг-Ши

Мифическое существо
Кумихо

Чудище
Кынсы

Герой сказок
Кентавроиды

Мистическое чудовище
Кенты

Монстр
Кер-балык

Герой легенд
Кер-дьутпа

Герой сказок
Керастъ

Чудище
Керасты

Фэнтезийный персонаж
Кербер

Мистическое чудовище
Кимпуруши

Чудище
Кинамонъ

Мистическое чудовище
Кинг-Конг

Чудище
Киннамолг

Чудище
Киннары

Мистическое чудовище
Кинокефалы

Мистическое чудовище
Кирин

Фэнтезийный персонаж
Кит

Герой сказок
Китай-рыба

Мистическое чудовище
Китайский дракон

Мистическое чудовище
Китра

Герой легенд
Китсюне

Герой легенд
Кицка жонка

Мистическое чудовище
Кицунэ

Мифическое существо
Клабаутерман

Монстр
Кладавік

Герой легенд
Кладнік

Герой сказок
Кладовик

Мистическое чудовище
Кладовник

Герой легенд
Кладовый

Герой сказок
Кларихун

Герой легенд
Клетник

Мистическое чудовище
Клецьнік

Фэнтезийный персонаж
Клобук

Чудище
Клурикон

Фэнтезийный персонаж
Кровопросцы

Герой легенд
Крод Мара

Герой сказок
Кроколеопотам

Фэнтезийный персонаж
Ку-Ши

Чудище
Куа-фу

Чудище
Кужата

Герой сказок
Кузутик

Монстр
Куй

Герой легенд
Куйята

Монстр
Куйяту

Мифическое существо
Кук

Монстр
Кукимора

Мифическое существо
Куко

Фэнтезийный персонаж
Кулверстукас

Герой легенд
Кулеша́та

Чудище
Кулеши

Монстр
Кулшедра

Мифическое существо
Кульдыргыш

Герой легенд
Кульпиян

Герой легенд
Культдыргыш

Монстр
Кумбаба

Мистическое чудовище
Кумельган

Мифическое существо
Кумихо (구미호)

Герой сказок
Кумо

Мистическое чудовище
Кумяльган

Герой легенд
Кун Аннуйн

Фэнтезийный персонаж
Кун Аннун

Фэнтезийный персонаж
Купалка

Герой легенд
Купальскi дзядок

Мистическое чудовище
Купальский дедок

Мифическое существо
Кусарикку

Мифическое существо
Кутинья

Мистическое чудовище
Кутисакэ-онна

Герой сказок
Кутиха

Чудище
Кутувр

Фэнтезийный персонаж
Каипора

Зверь
Карс

Герой сказок
Кентавры

Герой легенд
Кимапуруши

Герой легенд
Коблинаи

Мифическое существо
Кони Диомеда

Зверь
Краты

Зверь
Кутруб

Зверь
К'тулу

Фэнтезийный персонаж
Ка́кос

Мифическое существо
Кабилл-Ушти

Монстр
Кабиры

Зверь
Каботер

Мистическое чудовище
Кабутерманнекин

Герой легенд
Кави́ры

Чудище
Кадехо

Чудище
Кадук

Мистическое чудовище
Кажан

Мифическое существо
Кажаналак

Герой сказок
Каиш-баджак

Мистическое чудовище
Кайбё

Монстр
Кайдзю

Чудище
Как

Герой легенд
Кака

Герой легенд
Какий

Мистическое чудовище
Какус

Мистическое чудовище
Каладрий

Чудище
Каладриус

Мистическое чудовище
Калануро

Мистическое чудовище
Калбей

Зверь
Калбиi

Мифическое существо
Калеи

Зверь
Каленик

Зверь
Кали-ахт

Герой сказок
Калликанцары

Герой сказок
Калопалинг

Зверь
Калопус

Чудище
Калупалик

Мистическое чудовище
Калюп-алик

Монстр
Калюпалик

Мистическое чудовище
Калян

Герой легенд
Камазотц

Монстр
Камауэто

Мистическое чудовище
Камелион

Фэнтезийный персонаж
Корио

Фэнтезийный персонаж
Кутысь

Монстр
Камахуэто

Мистическое чудовище
Камелопард

Мифическое существо
Камикири

Фэнтезийный персонаж
Камэоса

Мистическое чудовище
Кан-Кереде

Герой легенд
Канбей

Чудище
Канима

Герой легенд
Канцербер

Чудище
Канькач

Фэнтезийный персонаж
Каппа

Мистическое чудовище
Каракаса-обаке

Герой легенд
Караконджалы

Герой сказок
Караконджулы

Зверь
Карастъ

Герой сказок
Карасу тэнгу

Монстр
Карина

Герой легенд
Каркаданн

Герой сказок
Каркаладил

Монстр
Карканья

Фэнтезийный персонаж
Карлики

Герой сказок
Карлики Менехуне

Герой сказок
Картазон

Фэнтезийный персонаж
Каса-бакэ

Мифическое существо
Каса-обакэ

Фэнтезийный персонаж
Касабакэ

Монстр
Каси

Чудище
Касны

Монстр
Касьян

Герой сказок
Катофлеб

Мифическое существо
Каукас

Фэнтезийный персонаж
Каучпок

Фэнтезийный персонаж
Кашкалачань

Фэнтезийный персонаж
Квемуль

Чудище
Квилборы

Фэнтезийный персонаж
Квильборы

Чудище
Квиттеры

Герой легенд
Квинотавр

Герой легенд
Кеаск

Мистическое чудовище
Кейннары

Герой сказок
Кейсонг

Герой легенд
Кейфонг

Зверь
Кекроп

Монстр
Кекропс

Герой сказок
Келпи

Чудище
Кельпи

Монстр
Кендеры

Герой сказок
Куцодаймон

Герой сказок
Кучедра

Герой легенд
Кучивило

Мистическое чудовище
Кучисакэ-онна

Мистическое чудовище
Кушисаке Онна

Мифическое существо
Кэлигрейхаунд

Герой легенд
Кэльпи

Мистическое чудовище
Кэпкуэн

Мифическое существо
Кэпкэуны

Фэнтезийный персонаж
Кадильница

Герой сказок
Карлики-цверги

Чудище
Кейннари 

Фэнтезийный персонаж
Кикимора болотная 

Чудище
Клураканы

Герой легенд
Конаки Дзидзи

Монстр
Корреды

Фэнтезийный персонаж
Куафу

Герой сказок
Курша

Существа из мифов и легенд на букву Л


Фэнтезийный персонаж
Ламбтонский червь

Фэнтезийный персонаж
Летун(лятавец)

Фэнтезийный персонаж
Личжу

Герой сказок
Луговой

Чудище
Ламии

Чудище
Лидерк

Мистическое чудовище
Лунный заяц

Монстр
Линчетти

Чудище
Лубры

Герой легенд
Лярва

Мистическое чудовище
Ла Йорона

Герой легенд
Ла Льорона

Мистическое чудовище
Лабынкырский чёрт

Монстр
Ладон

Фэнтезийный персонаж
Лазавік

Монстр
Лазави́к

Мистическое чудовище
Лазнік

Герой легенд
Лама

Зверь
Ламассу

Фэнтезийный персонаж
Ламашту

Чудище
Ламия

Герой сказок
Ламхигин-и-дур

Мистическое чудовище
Ламя

Герой сказок
Ланнан-ши

Фэнтезийный персонаж
Лантикусъ

Герой легенд
Лантухи

Чудище
Лапитупы

Мистическое чудовище
Латан

Чудище
Латану

Мифическое существо
Лауру

Герой сказок
Лафон

Герой легенд
Лахама

Герой сказок
Лаюн

Зверь
Лающая

Герой сказок
Ле́шенка

Мистическое чудовище
Лебедечеловек

Герой легенд
Лебединая шкура

Герой сказок
Лебединые девы

Монстр
Левиафан

Фэнтезийный персонаж
Левиафанов сын

Мистическое чудовище
Левияфа

Монстр
Левкрота

Мифическое существо
Ледащий

Герой сказок
Ледяные ходоки

Фэнтезийный персонаж
Лемуры

Чудище
Леонид

Чудище
Лепрекон

Фэнтезийный персонаж
Лепрехун

Герой легенд
Лесавки

Фэнтезийный персонаж
Лесной дядя

Мистическое чудовище
Лесовик

Монстр
Лесовики

Чудище
Летавицы

Мифическое существо
Летучемыший крысопаук

Зверь
Леуманы

Зверь
Лефон

Фэнтезийный персонаж
Лешак

Мистическое чудовище
Леший

Мифическое существо
Ли́зень

Герой легенд
Ливьята́н

Фэнтезийный персонаж
Лизун

Мистическое чудовище
Ликантроп

Мистическое чудовище
Лилит

Зверь
Лимнады

Монстр
Лимониады

Чудище
Лин

Герой сказок
Линан-Сидхе

Мистическое чудовище
Лингбакр

Герой легенд
Линдворм

Герой легенд
Линтывормъ

Фэнтезийный персонаж
Линь

Монстр
Лисун

Мистическое чудовище
Лич

Мистическое чудовище
Лламигин-и-дор

Герой сказок
Лламхигин-и-дур

Монстр
Лобастый

Чудище
Лобизоме

Монстр
Лобишон

Герой сказок
Логхир

Герой легенд
Лознік

Мистическое чудовище
Лозовик

Фэнтезийный персонаж
Лопастый

Мистическое чудовище
Лорелея

Фэнтезийный персонаж
Лосиный Фроди

Герой сказок
Лоскотуха

Чудище
Лотан

Мистическое чудовище
Лох-Несское чудовище

Мифическое существо
Лошолич

Мистическое чудовище
Лу

Герой легенд
Луговичок

Герой сказок
Лун

Мистическое чудовище
Луска

Герой легенд
Львинокентавр

Фэнтезийный персонаж
Лэмхайджин Вай Дувр

Мистическое чудовище
Люб

Фэнтезийный персонаж
Люди, которые спят стоя

Фэнтезийный персонаж
Люди-журавли

Мистическое чудовище
Люди-леопарды

Герой сказок
Люди-львы

Герой легенд
Люди-скорпионы

Мифическое существо
Лядашцік

Герой сказок
Лядащий

Мистическое чудовище
Ламя 

Герой сказок
Лиетуонис

Монстр
Луаньняо*

Чудище
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Зверь
Мотра

Герой легенд
Моряны

Мистическое чудовище
Мудзина

Фэнтезийный персонаж
Муло

Мистическое чудовище
Муруха

Чудище
Мушхуш

Монстр
Мявки

Мифическое существо
Малити Халит

Мистическое чудовище
Мандах

Герой легенд
Манья

Фэнтезийный персонаж
Мё-о

Мистическое чудовище
Могол(птица)

Чудище
Мынгуцзы

Фэнтезийный персонаж
Морской лев

Герой сказок
Морской рыцарь

Герой сказок
Мот-мен

Монстр
Моховик

Герой легенд
Мули

Герой сказок
Мумаки

Чудище
Мушрушу

Монстр
Мюлинг

Мистическое чудовище
Мамай

Герой сказок
Мандрагора

Герой сказок
Мариды

Герой легенд
Минокава

Герой легенд
Мундих

Мистическое чудовище
Мяндаш

Мистическое чудовище
Моначьелло

Зверь
Морана

Герой сказок
Морена

Фэнтезийный персонаж
Морлоки

Фэнтезийный персонаж
Морская дева

Мистическое чудовище
Морской олень

Фэнтезийный персонаж
Моряна

Фэнтезийный персонаж
Мотивация

Чудище
Мраволев

Мифическое существо
Мулло

Фэнтезийный персонаж
Муравьиный лев

Герой сказок
Мушуссу

Фэнтезийный персонаж
Мюру-Ха

Герой сказок
Манеки-неко

Мистическое чудовище
Мемозины

Мифическое существо
Мойобу

Фэнтезийный персонаж
Мшанки

Монстр
Ма́ра

Фэнтезийный персонаж
Маалусы

Мистическое чудовище
Мааналайсы

Герой сказок
Маанвэки

Чудище
Маахисы

Мифическое существо
Мавки

Мистическое чудовище
Магнотавр

Чудище
Мадзутора

Чудище
Маеро

Герой сказок
Маероеро

Герой сказок
Мажана

Чудище
Макалифон

Фэнтезийный персонаж
Макара

Герой сказок
Макли

Мистическое чудовище
Мала’как

Герой сказок
Мамуны

Герой сказок
Манагарм

Герой сказок
Мандихорь

Фэнтезийный персонаж
Мантикора

Монстр
Маньяк

Герой легенд
Маргульи

Мистическое чудовище
Маргюг

Герой легенд
Марена

Зверь
Марид

Чудище
Маркополи

Фэнтезийный персонаж
Марсок

Мистическое чудовище
Матохи

Чудище
Мать-рысь

Зверь
Махаха

Мистическое чудовище
Махуа

Чудище
Маэро

Герой сказок
Мећедовић

Герой сказок
Медведи-оборотни

Монстр
Медведко

Зверь
Межевик

Монстр
Межевичок

Герой сказок
Мелиады

Мистическое чудовище
Мелии

Чудище
Мелюзина

Герой легенд
Мендо

Мистическое чудовище
Менехуны

Герой сказок
Мерионы

Фэнтезийный персонаж
Мерроу

Монстр
Мерцана

Чудище
Меша-адам

Герой легенд
Мидгардсорм

Мистическое чудовище
Мидзутора

Мистическое чудовище
Микэнэко

Герой легенд
Мимик

Герой легенд
Минотавр

Чудище
Миравды

Герой легенд
Мираг

Монстр
Мирадж

Герой сказок
Мирмеколев

Фэнтезийный персонаж
Мирмиколеон

Фэнтезийный персонаж
Мичибичи

Фэнтезийный персонаж
Модзя

Чудище
Моколе

Чудище
Мокруха

Мистическое чудовище
Молниеносный

Герой легенд
Монакьелли

Герой легенд
Морской кентавр

Чудище
Мосмен

Фэнтезийный персонаж
Мохноноги

Фэнтезийный персонаж
Мулен

Чудище
Мулы

Мистическое чудовище
Мушруш

Фэнтезийный персонаж
Мэрроу

Герой сказок
Мангус

Чудище
Медуза

Монстр
Миньокао

Чудище
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Мистическое чудовище
Нагиня

Мистическое чудовище
Намной

Герой легенд
Наша змеиная мать

Герой сказок
Неко

Фэнтезийный персонаж
Нермпай

Мистическое чудовище
Нидагрисур

Герой сказок
Никсы

Монстр
Нимфы

Чудище
Нисаг

Фэнтезийный персонаж
Ноггл

Монстр
Нокеры

Фэнтезийный персонаж
Нувиша

Фэнтезийный персонаж
Нха-а-тик

Мистическое чудовище
Ньадьы Дьангха

Фэнтезийный персонаж
Нэко-мусумэ

Фэнтезийный персонаж
Няка

Мистическое чудовище
Начала

Монстр
Нимфы 

Зверь
Навной

Мистическое чудовище
Найтака

Фэнтезийный персонаж
Нарипол

Мистическое чудовище
Нелюб

Фэнтезийный персонаж
Несси

Герой сказок
Ний

Мистическое чудовище
Ниммэндзю

Герой легенд
Ног-птица

Монстр
Ногуй

Герой сказок
Нора нейр

Герой легенд
Нуси

Герой легенд
Нэка

Герой сказок
Нэкомусумэ

Монстр
Нахцерер

Фэнтезийный персонаж
Неблагийдвор

Чудище
Нифилимы

Фэнтезийный персонаж
Наги

Монстр
Накер

Герой легенд
Нарифон

Герой сказок
Невесты

Мистическое чудовище
Неистовый гон

Герой сказок
Нереиды

Фэнтезийный персонаж
Нефилимы

Мистическое чудовище
Нинкинанка

Монстр
Ноздророг

Мистическое чудовище
Ночник

Монстр
Нуэ

Чудище
Нэко

Герой легенд
Нявки

Мифическое существо
Наги 

Мифическое существо
Неак Та

Герой легенд
Нглылека

Герой легенд
Нора

Герой сказок
Наблюдатели

Чудище
Назгулы

Герой сказок
Намэ-онна

Мистическое чудовище
Наяды

Герой легенд
Нежить

Герой сказок
Некомусуме

Чудище
Несвезлох

Монстр
Нидхегг

Герой легенд
Никштукас

Герой легенд
Нингё

Герой легенд
Ниссе

Герой сказок
Ногицунэ

Фэнтезийный персонаж
Нопэрапон

Мистическое чудовище
Нурикабэ

Мистическое чудовище
Нъогль

Мистическое чудовище
Нэдзуми

Мифическое существо
Нэкомата

Герой сказок
Няўки

Монстр
Навьи

Герой легенд
Наяда

Мистическое чудовище
Немейскийлев

Фэнтезийный персонаж
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Фэнтезийный персонаж
Обакэ

Мистическое чудовище
Опиникус

Чудище
Обмен

Фэнтезийный персонаж
Огневик

Герой легенд
Огры

Герой сказок
Одноногая

Мифическое существо
Ойнополь

Герой сказок
Ологхай

Мистическое чудовище
Онг Кут

Мифическое существо
Онокентавр

Герой сказок
Ортрос

Герой сказок
Осетник

Фэнтезийный персонаж
Очеретянык

Монстр
Оуробор

Герой сказок
О-бакэ

Мифическое существо
Обжора

Чудище
Оборотень

Мистическое чудовище
Овинник

Фэнтезийный персонаж
Огопого

Зверь
Одмінок

Мистическое чудовище
Озерный демон

Мифическое существо
Октопус

Герой легенд
Омутной

Герой сказок
Они

Мифическое существо
Онрё

Герой сказок
Ореады

Герой легенд
Орт

Герой легенд
Орфо

Герой легенд
Ори

Зверь
Обаке

Фэнтезийный персонаж
Обоуби

Фэнтезийный персонаж
Овражные гномы

Фэнтезийный персонаж
Огрины

Чудище
Одминок

Мистическое чудовище
Она в платье из змей

Монстр
Онодрим

Зверь
Опивень

Мистическое чудовище
Оржавиник

Чудище
Ортр

Монстр
Орфр

Герой сказок
Орк

Мистическое чудовище
Обменыш

Фэнтезийный персонаж
Обуры

Чудище
Одміна

Фэнтезийный персонаж
Озерницы

Зверь
Оксоку

Монстр
Омутник

Фэнтезийный персонаж
Ондина

Мистическое чудовище
Оноскелис

Фэнтезийный персонаж
Оплетай

Мифическое существо
Ормен

Герой сказок
Орф

Фэнтезийный персонаж
Осетный

Фэнтезийный персонаж
Очокочи

Мистическое чудовище
Одрадек

Монстр
Орестиады

Существа из мифов и легенд на букву П


Мистическое чудовище
Паветнiк

Герой легенд
Пак

Мифическое существо
Пандоре

Монстр
Парстуки

Мифическое существо
Панталопс

Чудище
Панѳиръ

Чудище
Патасола

Фэнтезийный персонаж
Пеликан

Мифическое существо
Переворачиватель пингвинов

Чудище
Перовепри

Герой легенд
Пигси

Монстр
Пинкит

Мифическое существо
Пицен

Мифическое существо
Поглотительница смерти

Фэнтезийный персонаж
Подорожный шмыг

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель носков

Мифическое существо
Полевичок

Монстр
Попелюха

Герой сказок
Поронец

Чудище
Протей

Фэнтезийный персонаж
Псы Аннуна

Мистическое чудовище
Птица-слон

Герой легенд
Перелистник

Герой легенд
Полкан

Фэнтезийный персонаж
Приведения(призраки)

Фэнтезийный персонаж
Пазузу

Герой сказок
Пакепакеха

Герой сказок
Панопт

Мистическое чудовище
Пантера

Монстр
Пардусы

Чудище
Паскунджи

Герой сказок
Пе́ри

Мистическое чудовище
Пенанггалан

Чудище
Перитии

Мистическое чудовище
Пиатэк

Фэнтезийный персонаж
Пикси

Мифическое существо
Писки

Мистическое чудовище
Пичан

Монстр
Поветник

Фэнтезийный персонаж
Подкидыш

Зверь
Покотн

Герой сказок
Полумужчина

Монстр
Попунаць

Мифическое существо
Почти человек

Герой легенд
Прибожек

Мифическое существо
Просечный шагамо

Герой сказок
Прысыпуш

Чудище
Псы Дэнди

Фэнтезийный персонаж
Птицы, соединившие крылья

Герой легенд
Пу-ляо

Чудище
Пукиене

Мистическое чудовище
Пукис

Фэнтезийный персонаж
Пулао

Герой легенд
Пульгасари

Чудище
Пульп

Зверь
Пуннiк

Герой сказок
Пунник

Мифическое существо
Пургул-хан

Фэнтезийный персонаж
Пурпурная дева (紫姑)

Мистическое чудовище
Пустынник из Глен-Эйти

Мистическое чудовище
Путиене

Мистическое чудовище
Путис

Монстр
Пушчавік

Фэнтезийный персонаж
Пущевик

Фэнтезийный персонаж
Пэ́ри

Чудище
Пэк

Мистическое чудовище
Пярэварацень

Зверь
Паня

Чудище
Перитон

Монстр
Полудница

Мистическое чудовище
Паваро

Герой сказок
Паирика

Чудище
Пандарены

Монстр
Панотии

Мистическое чудовище
Панъфиръ

Фэнтезийный персонаж
Пари

Фэнтезийный персонаж
Пастырь банный

Герой сказок
Пегас

Герой сказок
Первач-псы

Фэнтезийный персонаж
Перитоны

Мистическое чудовище
Пиау-ли

Герой легенд
Пикси-Жеребчик

Фэнтезийный персонаж
Пифон

Фэнтезийный персонаж
Плакальщица

Мистическое чудовище
Поганцы

Монстр
Подменыш

Мистическое чудовище
Подовинный

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель мертвых

Герой сказок
Полевик

Монстр
Полипус

Чудище
Понтианак

Герой легенд
Порескоро

Герой сказок
Поющие песнь земли

Герой легенд
Протеи

Фэнтезийный персонаж
Псиллы

Монстр
Птица Рок

Мистическое чудовище
Пенчапенчи

Герой легенд
Пи

Герой сказок
Престолы

Монстр
Пагги

Фэнтезийный персонаж
Пакваджи

Мистическое чудовище
Панды

Фэнтезийный персонаж
Панте ́

Монстр
Парандр

Чудище
Пасечник

Фэнтезийный персонаж
Патупаиарехе

Чудище
Пелли

Монстр
Пери

Монстр
Пизги

Чудище
Писвусъын

Монстр
Пици́н

Фэнтезийный персонаж
Повелитель полчищ

Монстр
Подземные

Фэнтезийный персонаж
Подовинник

Мифическое существо
Полевой

Фэнтезийный персонаж
Полуденица

Монстр
Полуночь

Герой сказок
Попобава

Мистическое чудовище
Поури

Мифическое существо
Преты

Мифическое существо
Присы́пуш

Герой сказок
Прыгун в воду

Мистическое чудовище
Птицы грома

Фэнтезийный персонаж
Пе-нангглан

Монстр
Петни

Мифическое существо
Понё

Мифическое существо
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Чудище
Россомаха

Герой сказок
Рохмань

Зверь
Ругару

Герой сказок
Русалки

Монстр
Рыгач

Чудище
Ремора

Герой сказок
Рудзу

Монстр
Равк

Монстр
Рагана

Чудище
Раздражар

Мистическое чудовище
Ракушечник

Мистическое чудовище
Ракушник

Герой легенд
Ракшасы

Монстр
Расамаха

Герой сказок
Раткины

Мистическое чудовище
Рахманы

Монстр
Ревенант

Мистическое чудовище
Рейко

Мистическое чудовище
Рефаимы

Мифическое существо
Ржаные тетушки

Мистическое чудовище
Роан

Мифическое существо
Роггенмеме

Фэнтезийный персонаж
Рокеи

Фэнтезийный персонаж
Рокуро-куби

Фэнтезийный персонаж
Рокуроккуби

Мистическое чудовище
Ромпо

Мифическое существо
Роперайт

Герой сказок
Роперит

Мистическое чудовище
Роперите

Герой сказок
Росомаха

Герой сказок
Рохманы

Монстр
Рефаим

Герой легенд
Русалки, русалии

Герой сказок
Рапаиты

Фэнтезийный персонаж
Рарашек

Мистическое чудовище
Роук

Чудище
Рощевик

Зверь
Руна

Герой легенд
Русумака

Фэнтезийный персонаж
Рыпач

Герой сказок
Рабикан

Мифическое существо
Рудры

Монстр
Рохдулай

Чудище
Рунгис

Герой легенд
Рух

Фэнтезийный персонаж
Роаны

Фэнтезийный персонаж
Рухх(птица)

Существа из мифов и легенд на букву С


Мистическое чудовище
Созерцатели

Герой сказок
Саг

Зверь
Сатиры

Мистическое чудовище
Светлолики

Герой сказок
Свитезянки

Фэнтезийный персонаж
Се Чжи

Герой сказок
Селки

Мистическое чудовище
Сёрё

Мистическое чудовище
Сикомэ

Монстр
Сильфиды

Герой легенд
Симуран

Чудище
Сипактли

Герой легенд
Сирин

Герой легенд
Сируш

Фэнтезийный персонаж
Скекла

Герой сказок
Скиопод

Фэнтезийный персонаж
Скоге

Чудище
Скорроу

Герой сказок
Скруллы

Монстр
Слоа

Зверь
Смок

Герой легенд
Снерги

Фэнтезийный персонаж
Спи

Герой сказок
Старик-Зима

Мистическое чудовище
Степовой

Герой легенд
Странные звери

Мифическое существо
Стрижак

Герой легенд
Струфион

Герой сказок
Стукачи

Фэнтезийный персонаж
Су́хос

Мистическое чудовище
Суседко

Фэнтезийный персонаж
Сфинкс

Фэнтезийный персонаж
Сы-ню

Герой легенд
Сюллюкюн

Мистическое чудовище
Сиды

Мистическое чудовище
Серафимы

Мифическое существо
Скесса

Мистическое чудовище
Стратим(птица)

Мистическое чудовище
Сháofēng (嘲風)

Фэнтезийный персонаж
Саламандра

Мистическое чудовище
Сатико

Герой сказок
Сванхамр

Мистическое чудовище
Свинорылы

Герой легенд
Селк

Мистическое чудовище
Серваны

Фэнтезийный персонаж
Сильваны

Герой сказок
Синсин

Мистическое чудовище
Сирена-змея

Чудище
Сиртя

Герой легенд
Скавены (Skaven)

Герой сказок
Сквонк

Чудище
Скилла

Герой легенд
Скифский агнец

Монстр
Сколь

Фэнтезийный персонаж
Скру́тек

Мистическое чудовище
Слейпнир

Фэнтезийный персонаж
Слуах

Чудище
Снарк

Фэнтезийный персонаж
Создатели (Engineers)

Герой легенд
Сохач-путаник

Монстр
Стеллио

Мифическое существо
Стоговой и Стожиха

Мистическое чудовище
Страндваскаре

Герой легенд
Стриго́й

Герой сказок
Струтоподы

Герой легенд
Стуканцы

Герой сказок
Стуршёудьюрет

Мифическое существо
Сциталис

Герой легенд
Саратан

Мистическое чудовище
Силены

Монстр
Сульде

Чудище
Сагари

Фэнтезийный персонаж
Сарамейя

Монстр
Сачико

Герой сказок
Свинолаки

Фэнтезийный персонаж
Свитязянки

Герой легенд
Себек

Чудище
Селчи

Фэнтезийный персонаж
Серпопард

Герой легенд
Сикэнкэн

Мистическое чудовище
Сильфы

Фэнтезийный персонаж
Симург

Герой легенд
Сирё

Герой легенд
Сиррух

Герой сказок
Сихиртя

Фэнтезийный персонаж
Скарбник

Мистическое чудовище
Скёль

Герой легенд
Скириты

Зверь
Сколль

Герой легенд
Скрайкер

Монстр
Скрытый

Мифическое существо
Слоноликий

Монстр
Смокъ

Фэнтезийный персонаж
Снолигостер

Фэнтезийный персонаж
Собаки холмов

Фэнтезийный персонаж
Сокнопаис

Чудище
Спригган

Мифическое существо
Стимфалийские птицы

Мифическое существо
Стокимы

Монстр
Стржига

Мистическое чудовище
Струки

Герой легенд
Стрыга

Чудище
Суккуб

Фэнтезийный персонаж
Сухуб

Монстр
Сциапод

Мистическое чудовище
Сын Левиафана

Монстр
Сяоянмин

Герой сказок
Сабдыки

Монстр
Секигами

Фэнтезийный персонаж
Сирены

Фэнтезийный персонаж
Стемфалийские(птицы)

Зверь
Сагет

Герой сказок
Саруторахэби

Фэнтезийный персонаж
Світязянкі

Чудище
Свинолюды

Мифическое существо
Свора Аннуна

Герой сказок
Сёдзё

Герой легенд
Семаргл

Герой легенд
Сечжи

Фэнтезийный персонаж
Силува

Герой легенд
Симаргл

Чудище
Сирена

Монстр
Сирруш

Монстр
Сияющий

Монстр
Сквадер

Фэнтезийный персонаж
Скиапод

Фэнтезийный персонаж
Скитал

Фэнтезийный персонаж
Сколопендра

Мистическое чудовище
Скржитек

Мистическое чудовище
Скулящие на небесах

Монстр
Слуа

Чудище
Собек

Мифическое существо
Соплохвост

Герой легенд
Ставры и Гавры

Герой сказок
Стаўры і Гаўры

Герой сказок
Сторукие

Герой легенд
Стрига

Фэнтезийный персонаж
Струсы

Герой легенд
Стрыжак

Мистическое чудовище
Стурсы

Фэнтезийный персонаж
Суккубус

Фэнтезийный персонаж
Сухубус

Герой легенд
Сцилла

Герой легенд
Сьвіцязянкі

Фэнтезийный персонаж
Сятихоко

Монстр
Сару

Герой сказок
Силы

Мифическое существо
Спригганы

Герой легенд
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Герой легенд
Тимиморё

Монстр
Таласым

Монстр
Таоте

Чудище
Тарраска

Мистическое чудовище
Твари

Фэнтезийный персонаж
Тененог

Герой сказок
Техути

Фэнтезийный персонаж
Тит-рыба

Монстр
Толпар

Мистическое чудовище
Тотетсу

Герой легенд
Трау

Чудище
Тритон

Герой легенд
Трумми-кэп

Фэнтезийный персонаж
Тулпар

Мистическое чудовище
Тут

Мифическое существо
Тхеуранги

Фэнтезийный персонаж
Талос

Мифическое существо
Тенгиры

Монстр
Топотун

Зверь
Тутыр

Монстр
Табу́нник

Герой легенд
Таласъм

Монстр
Тао-Тие

Мистическое чудовище
Тарки (зеленые люди Марса)

Фэнтезийный персонаж
Таурт

Фэнтезийный персонаж
Темные эльфы

Мистическое чудовище
Теут

Герой сказок
Тухиранги

Фэнтезийный персонаж
Тиколош

Фэнтезийный персонаж
Тифон

Чудище
Токолош

Герой сказок
Тот

Монстр
Трасго

Фэнтезийный персонаж
Трёхногая лошадь

Монстр
Трогодиты

Мистическое чудовище
Туба

Мистическое чудовище
Турсы

Герой сказок
Туут

Мистическое чудовище
Тяньгоу

Мистическое чудовище
Тарамы

Герой сказок
Тролль

Чудище
Тэрэны

Герой сказок
Тамамо-но Маэ

Фэнтезийный персонаж
Тараск

Герой легенд
Тварьцы

Герой сказок
Тенко

Мифическое существо
Тиамат

Чудище
Тиритчик

Герой сказок
Тибицена

Герой сказок
Титаны

Чудище
Тодорцы

Герой сказок
Томте

Чудище
Тоут

Фэнтезийный персонаж
Трауко

Монстр
Троглодит

Монстр
Труст

Герой легенд
Тунда

Фэнтезийный персонаж
Тутос

Фэнтезийный персонаж
Тхэджагви

Герой легенд
Тадебцо*

Монстр
Таркшья

Герой сказок
Тиштар

Чудище
Тунситунь

Монстр
Тавролак

Чудище
Тануки

Чудище
Тараска

Герой сказок
Тейфельфиш

Герой сказок
Тестраль

Чудище
Тиан Лю

Герой легенд
Тоенайар

Герой сказок
Тикбаланг

Герой легенд
Титиры

Герой сказок
Тоенаяр

Фэнтезийный персонаж
Трагелаф

Мифическое существо
Тресго

Герой легенд
Троглодиты

Герой легенд
Тсукумо-гами

Фэнтезийный персонаж
Туреху

Мистическое чудовище
Туту

Герой легенд
Тэнгу

Чудище
Таранд

Мифическое существо
Тиминталы

Монстр
Трясовицы

Существа из мифов и легенд на букву У


Фэнтезийный персонаж
Уайверн

Мифическое существо
Угаллу

Герой легенд
Узлем

Герой легенд
Укрут

Мифическое существо
Унгайкё

Мифическое существо
Ундина

Мистическое чудовище
Упыри

Чудище
Урмалиллу

Мистическое чудовище
Утуму

Чудище
Ульвэй

Герой легенд
Убыр, увыр

Герой сказок
Ужалка

Фэнтезийный персонаж
Умкову

Фэнтезийный персонаж
Унголианта

Герой сказок
Упсон шрихас

Мистическое чудовище
Урма́н иясе́

Герой легенд
Уроборос

Монстр
Утукку

Мистическое чудовище
Умрун

Герой легенд
Уаллепен

Чудище
Удод

Герой сказок
Уиндиго

Чудище
Улайри

Мистическое чудовище
Унгамбикула

Мистическое чудовище
Ундине

Чудище
Упьержи

Герой сказок
Урмалуллу

Фэнтезийный персонаж
Урхины

Зверь
Ухалица

Чудище
Убыры

Мистическое чудовище
Убумэ

Герой сказок
Уер

Монстр
Унголиант

Мистическое чудовище
Упир

Герой легенд
Уридимму

Фэнтезийный персонаж
Урман иясе

Герой сказок
Утбурд

Монстр
Ушедшие

Мифическое существо
Убор

Фэнтезийный персонаж
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Фэнтезийный персонаж
Файнодери

Мистическое чудовище
Фастикалон

Фэнтезийный персонаж
Фафни

Фэнтезийный персонаж
Федал

Монстр
Фера

Мистическое чудовище
Фестралы

Фэнтезийный персонаж
Финтиплюх

Фэнтезийный персонаж
Фойникс (Φοϊνιξ)

Зверь
Фуа

Зверь
Фэйи

Герой сказок
Фараонка

Мифическое существо
Фраваши

Монстр
Фавны

Чудище
Фату-Лива

Герой легенд
Фахин

Мифическое существо
Фенрир

Мистическое чудовище
Ферришин

Чудище
Финодири

Герой легенд
Фойник (Φοϊνιξ)

Герой сказок
Фоха

Мистическое чудовище
Фуфу

Фэнтезийный персонаж
Фэнхуан

Зверь
Феи

Фэнтезийный персонаж
Фанампитулуху

Герой сказок
Фафнир

Зверь
Фейри

Мистическое чудовище
Феридж акра`а

Герой легенд
Фиджел

Герой сказок
Финфолк

Герой сказок
Фоллохайды

Герой легенд
Фэйн

Мифическое существо
Фавн

Мифическое существо
Фенхуан

Чудище
Фанани

Герой легенд
Фахан

Герой сказок
Феникс

Монстр
Ферра

Герой сказок
Фильрас

Чудище
Фо-а

Мифическое существо
Формикалеон

Мистическое чудовище
Фурии

Мифическое существо
Фэнси

Мифическое существо
Феникс(птица)

Существа из мифов и легенд на букву Х


Чудище
Хіхітун

Герой легенд
Хан Кереде

Монстр
Хапун

Герой сказок
Хати

Герой легенд
Хафгуфа

Чудище
Хваты

Чудище
Хепера

Герой легенд
Хинки-Панк

Герой легенд
Хлеўнік

Герой легенд
Хованец

Герой сказок
Хримтурсы

Герой сказок
Хуб

Монстр
Хуканчи

Фэнтезийный персонаж
Хуньдунь

Герой сказок
Хъандзӕргӕс

Мифическое существо
Хюльдра

Мистическое чудовище
Хогмены

Герой сказок
Хала

Фэнтезийный персонаж
Хапер

Фэнтезийный персонаж
Харфуты

Чудище
Хатнiчак

Чудище
Хваны

Чудище
Хентил

Мистическое чудовище
Хёсубэ

Мифическое существо
Химера

Зверь
Хлевник

Мистическое чудовище
Хобгоблин

Монстр
Хозяин

Герой легенд
Хохлик

Мистическое чудовище
Хска

Герой сказок
Худое пальтишко

Герой сказок
Хумбаба

Мистическое чудовище
Хургины

Мистическое чудовище
Хэчи

Герой сказок
Херувимы

Мифическое существо
Хаечи

Фэнтезийный персонаж
Ханако-сан

Зверь
Харадр

Мистическое чудовище
Хатнiй дiдко

Мистическое чудовище
Хашховыло

Герой сказок
Хвостатый

Мистическое чудовище
Хепра

Монстр
Хихитун

Мистическое чудовище
Хляўнік

Герой сказок
Хованець

Фэнтезийный персонаж
Хонэ-онна

Фэнтезийный персонаж
Хродвитнир

Мифическое существо
Хувава

Герой легенд
Хуньтунь

Герой легенд
Хьэщхьэвылъэ

Мифическое существо
Хобии

Фэнтезийный персонаж
Хаммари

Герой легенд
Хайнатум

Фэнтезийный персонаж
Хантай

Герой сказок
Харибда

Чудище
Хатнiк

Монстр
Хаэчи

Герой сказок
Хвоститокалон

Герой сказок
Хепри

Чудище
Хили

Мифическое существо
Хле́вник

Фэнтезийный персонаж
Хоббиты

Чудище
Ходаг

Мифическое существо
Хоу

Герой сказок
Хугаг

Монстр
Хульдра

Герой легенд
Хуорны

Чудище
Хэнгэёкай

Герой сказок
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Чудище
Центикор

Монстр
Цета

Герой легенд
Цзы-Гу

Герой легенд
Циклопы

Герой сказок
Ци-линь

Герой сказок
Цементавр

Чудище
Цеста

Чудище
Цзин-Ю

Мистическое чудовище
Цзяго

Чудище
Цмок

Мистическое чудовище
ЦѢту

Герой легенд
Цуру

Мистическое чудовище
Центиманы

Мистическое чудовище
Цетна

Герой сказок
Цзю-ню

Монстр
Цилинь

Герой сказок
Цурара-онна

Монстр
Циклоп 

Мистическое чудовище
Царь-птица

Фэнтезийный персонаж
Цербер

Герой сказок
Цетус

Чудище
Цзюэюань

Монстр
Цитирон

Фэнтезийный персонаж
Цюню

Чудище
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Герой легенд
Чагрин

Герой сказок
Чарана

Мифическое существо
Чернозубка (お歯黒べったり)

Чудище
Чертовка

Мифическое существо
Чжаофэн

Мистическое чудовище
Чжуинь

Чудище
Чивэнь

Монстр
Чорт

Герой легенд
Чугайстр

Фэнтезийный персонаж
Чупакабра

Монстр
Чучуня

Фэнтезийный персонаж
Чорачанни

Зверь
Чаофенг

Герой сказок
Человек-мотылёк

Мифическое существо
Черти

Герой сказок
Чеширский кот

Герой сказок
Чжу-ню

Герой легенд
Чжуполун

Монстр
Чончон

Мистическое чудовище
Чугайстер

Чудище
Чудь

Монстр
Чучуна

Монстр
Чурила

Мистическое чудовище
Чанъин

Герой легенд
Чебурашка

Фэнтезийный персонаж
Человек-сова из Мавнана

Мифическое существо
Чёрные Всадники

Фэнтезийный персонаж
Чжи-вэнь

Герой легенд
Чжулун

Фэнтезийный персонаж
Читаури

Фэнтезийный персонаж
Что за люди

Герой легенд
Чупакабрас

Герой сказок
Чхоллима

Мифическое существо
Чоно-волк

Чудище
Чусрым

Герой сказок
Чао-фэн

Герой сказок
Человек-моль

Мистическое чудовище
Чёрт

Герой сказок
Чёчёккэ

Фэнтезийный персонаж
Чжу

Чудище
Чжун-вэнь

Монстр
Чмок

Зверь
Чубакка

Герой легенд
Чугайстырь

Герой сказок
Чусин

Мистическое чудовище
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Монстр
Шалена

Фэнтезийный персонаж
Шейдим

Фэнтезийный персонаж
Шелоба

Мистическое чудовище
Шиликуны

Герой легенд
Шиши́мора

Зверь
Шишица

Чудище
Шолышны

Герой легенд
Штойзоррейшты

Герой сказок
Шулмусы

Зверь
Шурали

Зверь
Шэлки

Фэнтезийный персонаж
Шайтан

Зверь
Шогготы

Герой легенд
Шакко

Зверь
Шаркань

Монстр
Шелоб

Монстр
Ши-лин

Мистическое чудовище
Шиш

Фэнтезийный персонаж
Шишиха

Герой сказок
Шляпа-из-обрезков

Фэнтезийный персонаж
Штойзволы

Мистическое чудовище
Шуликуны

Чудище
Шурале

Чудище
Шэду

Монстр
Шүрәле

Фэнтезийный персонаж
Шанкчанни

Фэнтезийный персонаж
Шондоката

Чудище
Шамир

Мифическое существо
Шелки

Герой легенд
Шепсес анх

Зверь
Шилин

Мистическое чудовище
Шишига

Фэнтезийный персонаж
Шишичиха

Герой легенд
Шошычиха

Фэнтезийный персонаж
Штолленвурм

Фэнтезийный персонаж
Шулюкуны

Герой сказок
Шюрали́

Чудище
Шеша

Герой легенд
Шабари Удумбала

Мистическое чудовище
Шаи

Чудище
Шанту

Герой легенд
Шелликот

Мифическое существо
Шерстопалы

Герой легенд
Шилиханы

Мистическое чудовище
Шишитиха

Герой сказок
Шликуны

Чудище
Шпротва

Монстр
Штрига

Герой сказок
Шунгалвис

Мистическое чудовище
Шутовка

Зверь
Шямга

Мистическое чудовище
Шелковинки

Фэнтезийный персонаж
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Фэнтезийный персонаж
Щекотун

Герой сказок
Щиточерепаха

Монстр
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Монстр
Ырка

Фэнтезийный персонаж
Ыр

Чудище
Ыро

Существа из мифов и легенд на букву Э


Герой сказок
Эвайпанома

Мистическое чудовище
Эждерха́

Герой сказок
Элурантропы

Герой сказок
Эмпуса

Монстр
Энфийлд

Мифическое существо
Эри́нии

Мистическое чудовище
Эрциния

Герой сказок
Эвмениды

Герой легенд
Эршу

Чудище
Эал

Фэнтезийный персонаж
Эжде́р

Герой легенд
Эмпуза

Герой сказок
Энудр

Герой легенд
Эрдлюитлы

Чудище
Эрихфоний

Герой сказок
Эе

Монстр
Эктозавр

Фэнтезийный персонаж
Эвоки

Фэнтезийный персонаж
Эксихейры

Мифическое существо
Энкантадо

Монстр
Энфилд

Монстр
Эринии

Герой легенд
Эх-Уишге

Мистическое чудовище
Эврином

Мистическое чудовище
Энты

Мифическое существо
Эпифаги

Мифическое существо
Эрихтоний

Фэнтезийный персонаж
Эх-Ушге

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Фэнтезийный персонаж
Ювха

Чудище
Юки-нёбо

Мистическое чудовище
Юкибадзё

Монстр
Юные девы

Фэнтезийный персонаж
Юварки

Герой легенд
Юки-дзёро

Фэнтезийный персонаж
Юки-химэ

Мистическое чудовище
Юмэкуи

Мистическое чудовище
Юха

Чудище
Юки-анэ

Чудище
Юки-онаго

Чудище
Юкимба

Мистическое чудовище
Юрэй

Монстр
Юки-бамба

Монстр
Юки-онна

Герой сказок
Юкифури-баба

Фэнтезийный персонаж
Ютулы

Зверь
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Фэнтезийный персонаж
A-nun-na-ku

Зверь
Abang Aku

Чудище
Abraxas

Фэнтезийный персонаж
Achoych-Pachoych

Зверь
Afanc

Монстр
Ahemait

Герой сказок
Al-mi'raj

Мистическое чудовище
Alérion

Монстр
Alghul

Герой легенд
Alsea

Мистическое чудовище
Am-heh

Монстр
Amajurjuk

Фэнтезийный персонаж
Ame-onna

Зверь
Amfivena

Зверь
Ammut

Фэнтезийный персонаж
Amphithere

Фэнтезийный персонаж
Ananse

Герой легенд
Anioto

Мистическое чудовище
A Bao A Qu

Герой сказок
Abada

Чудище
Abrasax

Монстр
Achlis

Чудище
Aethiopes maritimi

Чудище
Agnus scythicus

Мистическое чудовище
Alerion

Мифическое существо
Alfar

Герой сказок
Alphyn

Мистическое чудовище
Alv

Герой сказок
Amajorssuk

Герой легенд
Amayuquq

Чудище
Amfipterus

Фэнтезийный персонаж
Ammit

Чудище
Amphitere

Монстр
Anancyi

Герой сказок
Angiak

Герой легенд
A-nuna

Чудище
Abph моhа

Мистическое чудовище
Abumi-guchi (鐙口)

Мифическое существо
Acromantul

Монстр
Agh-iski

Мистическое чудовище
Ahkiyyini

Чудище
Aitwar

Чудище
Ala

Мистическое чудовище
Alerione

Мистическое чудовище
Alicanto

Зверь
Alseid

Мистическое чудовище
Am-mit

Герой сказок
Amam

Мифическое существо
Amemet

Мифическое существо
Amikiri

Герой сказок
Amphiptere

Монстр
Ananansa

Зверь
Anansi

Монстр
Anker-trold.

Мистическое чудовище
A Bao A Koo

Зверь
A-nuna-ke-ne

Мистическое чудовище
Abracax

Чудище
Acheri

Герой легенд
Acromantula

Чудище
Aghar Dwarves

Герой легенд
Aigokeros

Чудище
Aka-shita (赤舌)

Герой сказок
Alce

Герой легенд
Allocamelus

Герой сказок
Amajaruk

Мифическое существо
Amautalik

Монстр
Amfiptere

Мистическое чудовище
Ammet

Герой легенд
Amphisbaena

Монстр
Anancy

Зверь
Anansiil

Мистическое чудовище
Ankoù

Чудище
Annancy

Герой сказок
Anphivena

Зверь
Antiplos

Герой сказок
Antlion

Мистическое чудовище
Antolops

Фэнтезийный персонаж
Anyoto

Монстр
Apis

Мистическое чудовище
Apsaras (अप्सरस्)

Зверь
Aqrabu

Монстр
Aqrabuamelu

Герой сказок
Aqrb ['qrb]

Фэнтезийный персонаж
Araiteuru

Монстр
Aralez

Герой легенд
Arase

Монстр
Arçura

Чудище
Arimaspi

Фэнтезийный персонаж
Arrachd

Мистическое чудовище
Artabatitae

Мифическое существо
Artibatirae

Герой легенд
Askafroe

Мифическое существо
Askefroa

Мистическое чудовище
Asp

Фэнтезийный персонаж
Aspedocalane

Фэнтезийный персонаж
Aspic

Чудище
Aspid

Герой сказок
Aspide

Зверь
Aspido testudo

Чудище
Aspidochelone

Монстр
Aspis

Чудище
Aspis chelone

Чудище
Assida

Фэнтезийный персонаж
Assidam

Герой легенд
Asuwang

Зверь
Aswang

Мистическое чудовище
Augerey

Герой легенд
Aughisky

Мистическое чудовище
Aunt Nancy

Чудище
Auroborus

Герой легенд
Autolops

Чудище
Avank

Фэнтезийный персонаж
Ayiyi

Герой сказок
Azuki-togi

Чудище
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Монстр
B'anansi

Фэнтезийный персонаж
B'hemot

Чудище
Baast

Фэнтезийный персонаж
Baba

Герой легенд
Babaí

Монстр
Babi

Герой легенд
Babok

Фэнтезийный персонаж
Badnjak

Герой сказок
Bagenge

Герой сказок
Bahamut

Герой сказок
Bahamūt (بهموت)

Мифическое существо
Bahīmūth (بهيموث)

Герой легенд
Bakeneko (化け猫)

Фэнтезийный персонаж
Balaena

Герой сказок
Balain

Герой легенд
Balainne

Герой сказок
Balaur

Фэнтезийный персонаж
Balayn

Мифическое существо
Balene

Зверь
Bannik

Герой легенд
Banshee

Фэнтезийный персонаж
Barbegazi

Чудище
Bargest

Мистическое чудовище
Barghest

Зверь
Bargtjest

Чудище
Barking Beast

Мистическое чудовище
Barnacle-geese

Мифическое существо
Barruguet Ibicenco

Фэнтезийный персонаж
Barstukai

Монстр
Barzdukai

Фэнтезийный персонаж
Basajaun

Герой легенд
Basajaunak

Мистическое чудовище
Basandere

Герой легенд
Basilisk

Чудище
Bast

Монстр
Bastet

Чудище
Bastis

Монстр
Bat-Rat-Spider

Мистическое чудовище
Bauchan

Чудище
Baxajaun

Мистическое чудовище
Bazyliszek

Мистическое чудовище
Bean Sí

Герой легенд
Bean Sídhe

Зверь
Beast Glatisant

Герой легенд
Bebok

Чудище
Behemot

Чудище
Behemoth

Монстр
Beholder

Мистическое чудовище
Belewitte

Фэнтезийный персонаж
Ben-Varrey

Зверь
Beornings

Зверь
Bhutas

Чудище
Biinjao

Монстр
Biinyao

Чудище
Bilwis

Зверь
Bilwiß

Мистическое чудовище
Bilwiz

Чудище
Binfen

Герой сказок
Bipedester delusissimus

Мистическое чудовище
Biyiniao

Герой сказок
Black Riders

Чудище
Blajini

Фэнтезийный персонаж
Blast-ended skrewts

Герой сказок
Blemmye

Зверь
Blemmyes

Чудище
Blemue

Мистическое чудовище
Bludičky

Чудище
Bluecap

Чудище
Bồ lao

Герой сказок
Bo-guest

Монстр
Bobo

Фэнтезийный персонаж
Bobok

Герой легенд
Bòcan

Герой сказок
Bodachan Sabhail

Монстр
Bogans

Герой легенд
Bogey-beast

Зверь
Boggans

Мистическое чудовище
Boggart

Фэнтезийный персонаж
Boggle

Чудище
Bogill

Фэнтезийный персонаж
Bogle

Мифическое существо
Bogy

Зверь
Bolla

Герой сказок
Bonasus

Герой легенд
Bonnacon

Зверь
Bookworm, .303

Герой сказок
Bōrei (亡霊)

Герой легенд
Botchling

Фэнтезийный персонаж
Bouda

Чудище
Bożątka

Герой легенд
Brag

Герой легенд
Brollachan

Мифическое существо
Broonie

Фэнтезийный персонаж
Broucolaque

Монстр
Brownie

Чудище
Brucolakas

Монстр
Bruesche

Фэнтезийный персонаж
Bruja

Мифическое существо
Brukołak

Монстр
Bruxsa

Герой сказок
Bucca

Герой легенд
Bucentaur

Герой легенд
Bucentauro

Зверь
Bucentaurus

Мифическое существо
Buckawn

Герой легенд
Buggane

Фэнтезийный персонаж
Bultungin

Фэнтезийный персонаж
Bundimun

Монстр
Bungisngis

Мистическое чудовище
Bunyip

Фэнтезийный персонаж
Buraq

Мистическое чудовище
Bwca

Фэнтезийный персонаж
Bəhēmôth (בהמות)

Существа из мифов и легенд на букву C


Мифическое существо
Cervus marinus

Зверь
Chamoi

Чудище
Cheper

Фэнтезийный персонаж
Children of the Forest

Зверь
Chitauri

Мистическое чудовище
Chollima (천리마)

Монстр
Chowany

Чудище
Cicaniae

Мифическое существо
Cluricaun

Фэнтезийный персонаж
Coine

Чудище
Cornish Pixie

Герой сказок
Craneman

Фэнтезийный персонаж
Cthulhu

Чудище
Cuchivilu

Фэнтезийный персонаж
Cветочер

Чудище
Capricorn

Герой легенд
Catoblepa

Герой легенд
Catoblepas

Зверь
Ceasg

Монстр
Celestial-Dog

Чудище
Centauroid

Герой сказок
Centicore

Монстр
Centimani

Зверь
Cerastes

Герой легенд
Cerberus

Мифическое существо
Cethe

Монстр
Cheshire Cat

Герой сказок
Chimera

Мифическое существо
Chīwěn (螭吻)

Герой легенд
Chonchón

Чудище
Chupacabras

Герой сказок
Cinnamulgus

Фэнтезийный персонаж
Cmentarz

Мистическое чудовище
Compé Anansi

Зверь
Corsia

Чудище
Crodh Mara

Монстр
Cù Sìth

Герой сказок
Cynocephalus

Мистическое чудовище
Cete

Монстр
Changeling

Герой легенд
Chepri

Фэнтезийный персонаж
Chimaera

Чудище
Chīwěi (鸱尾)

Чудище
Chonchon

Фэнтезийный персонаж
Chu'i srin

Фэнтезийный персонаж
Cinnamologus

Зверь
Clurichaun

Зверь
Colt-pixy

Герой легенд
Corocotta

Монстр
Criosphinx

Чудище
Cú Sídhe

Чудище
Cwn Annwn

Мистическое чудовище
Cabyll-Ushtey

Чудище
Cacus

Герой легенд
Caladrius

Герой сказок
Calopus

Герой сказок
Calygreyhound

Монстр
Camahueto

Мистическое чудовище
Camazotz

Герой сказок
Camelion

Мистическое чудовище
Camelopard

Мистическое чудовище
Camelopardalus

Фэнтезийный персонаж
Camelopardus

Герой сказок
Canis getulis

Фэнтезийный персонаж
Canis hades

Чудище
Căpcăun

Монстр
Cěrt

Монстр
Cetus

Зверь
Cheney's Hounds

Герой сказок
Chia-kuo

Мистическое чудовище
Chimimōryō (魑魅魍魎)

Герой сказок
Chochlik

Мистическое чудовище
Chowaniec

Зверь
Church Grim

Герой легенд
Cinomolgus

Чудище
Coatlicue

Монстр
Cornish Owlman

Монстр
Covie

Чудище
Crt

Герой легенд
Cuchivilo

Чудище
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Герой легенд
Dairi

Монстр
Davāl-pā(i)

Герой сказок
Devorador de las Sombras

Зверь
Dhampyr

Герой легенд
Direach Ghlinn Eitidh

Фэнтезийный персонаж
Djehuti

Фэнтезийный персонаж
Dockalfar

Мифическое существо
Doppelgänger

Монстр
Draw

Чудище
Dryádes

Фэнтезийный персонаж
Dunters

Фэнтезийный персонаж
Dzee-dzee-bon-da

Монстр
Dahu

Герой легенд
Dando and his Dogs

Герой сказок
Deva (देव)

Герой легенд
Dhampir

Мистическое чудовище
Dip

Герой легенд
Dithreach

Зверь
Djinni

Герой сказок
Donnervogel

Монстр
Draconians

Герой сказок
Drow

Фэнтезийный персонаж
Dugs

Мистическое чудовище
Dybbuk (דִּבּוּק)

Чудище
Dzunukwa

Мистическое чудовище
Daēva

Мифическое существо
Dampeer

Монстр
Dementor

Герой сказок
Dhamphir

Мифическое существо
Dhegdheer

Мифическое существо
Dinny-Mara

Герой сказок
Displacer Beast

Мистическое чудовище
Djinn (جن)

Зверь
Donestres

Мистическое чудовище
Dorsohastatus caudirotula

Мифическое существо
Drider

Мистическое чудовище
Duende

Фэнтезийный персонаж
Duppy

Чудище
Dzhadadzhiya

Герой легенд
Dandy dogs

Мистическое чудовище
Devil's Dandy Dogs

Герой сказок
Dhampire

Герой сказок
Dibbuk

Монстр
Dirae

Герой сказок
Djehouti

Герой сказок
Dobie

Чудище
Dooinney Marrey

Герой легенд
Drakaina

Герой сказок
Drutten

Мистическое чудовище
Dunpeal

Монстр
Dyehuthy

Герой легенд
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Мистическое чудовище
Each Uisge

Герой легенд
Efreeti

Герой легенд
Ela

Герой сказок
Elv

Мистическое чудовище
Empusa

Зверь
Engineers

Мистическое чудовище
Epiphagi

Фэнтезийный персонаж
Erdluitle

Мистическое чудовище
Eurynomos

Фэнтезийный персонаж
Ežerinis

Монстр
Eater of Socks

Фэнтезийный персонаж
Ekkillik

Монстр
Elder Mother

Монстр
Empousai

Фэнтезийный персонаж
Empuоsai

Чудище
Ents

Герой сказок
Epopus

Герой сказок
Eschenfrua

Мифическое существо
Ewoks

Зверь
Eale

Фэнтезийный персонаж
Elad

Герой легенд
Erumpent

Фэнтезийный персонаж
Ewaiponoma

Герой сказок
Empousa

Герой сказок
Empusae

Мистическое чудовище
Enhydros

Монстр
Epiphagus

Фэнтезийный персонаж
Ech-Ooshkya

Фэнтезийный персонаж
El Cadejo

Фэнтезийный персонаж
Elg-Fróði

Мистическое чудовище
Empuosa

Герой легенд
Enfield

Герой сказок
Epifugos

Мифическое существо
Ercinia

Монстр
Euronymous

Герой легенд
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Герой сказок
Faery

Монстр
Father Winter

Герой легенд
Fenghuang (鳳凰)

Мифическое существо
Fenrisúlfr

Герой сказок
Fetch

Чудище
Fachen

Герой сказок
Fairy

Герой сказок
Fee

Мифическое существо
Fenoderee

Фэнтезийный персонаж
Ferrishin

Мистическое чудовище
Finfolk

Чудище
Fafnir

Мистическое чудовище
Fideal

Герой легенд
Fachan

Герой сказок
Fatu-Liva

Чудище
Fenmine

Мифическое существо
Ferrish

Зверь
Faerie

Чудище
Fallohides

Герой сказок
Felynx arbordiffisus

Монстр
Fenrir

Чудище
Ferrishyn

Герой легенд
Finnfolk

Монстр
Finoderi

Монстр
Fire Crab

Чудище
Formicaleon

Мистическое чудовище
Formicaleun

Мифическое существо
Fuath

Фэнтезийный персонаж
Fuathan

Фэнтезийный персонаж
Fufu

Герой сказок
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Мистическое чудовище
Getulian dog

Герой легенд
Ghoul

Герой легенд
Ghul

Мистическое чудовище
Gigantes

Мистическое чудовище
Girtablilu

Герой легенд
Glashtyn

Фэнтезийный персонаж
Gloucester sea serpent

Герой легенд
Glumms

Мистическое чудовище
Glums

Чудище
Glycon

Фэнтезийный персонаж
Gnoll

Герой сказок
Goat-stag

Герой легенд
Goblins

Монстр
Godling

Герой сказок
Godzilla

Монстр
Gojira (ゴジラ)

Мистическое чудовище
Goose-headed Man

Мифическое существо
Gooseberry Wife

Зверь
Gorgolica

Герой сказок
Gotokoneko

Фэнтезийный персонаж
Gotoku-neko

Мифическое существо
Gotokuneko

Фэнтезийный персонаж
Goubelin

Мистическое чудовище
Graouilly

Фэнтезийный персонаж
Graouli

Герой легенд
Graoully

Мистическое чудовище
Graully

Фэнтезийный персонаж
Graveir

Мистическое чудовище
Green children of Woolpit

Зверь
Grgalica

Монстр
Grgolica

Монстр
Grim

Чудище
Grindylow

Зверь
Grondr

Монстр
Grumpkin

Мифическое существо
Grundylow

Герой легенд
Grýla

Мистическое чудовище
Guacanchas

Мистическое чудовище
Gualipote

Герой легенд
Guallepen

Герой легенд
Gud-alim

Чудище
Gudalim

Чудище
Gully Dwarves

Мистическое чудовище
Gumberoo

Герой легенд
Gurahl

Герой легенд
Guytrash

Фэнтезийный персонаж
Gvelašap (გველაშაპი)

Герой легенд
Gwoemul (괴물)

Монстр
Gyl Burnt-Tayl

Фэнтезийный персонаж
Gytrash

Зверь
Gaardbuk

Фэнтезийный персонаж
Gabriel hounds

Герой сказок
Gabriel rachets

Мистическое чудовище
Galipote

Герой легенд
Gallû

Герой сказок
Gandharva (गन्धर्व)

Фэнтезийный персонаж
Gaṇeśa (गणेश)

Герой сказок
Garappa

Фэнтезийный персонаж
Gardvord

Чудище
Gargouille

Мистическое чудовище
Gargoyle

Герой сказок
Gargulec

Монстр
Garmr

Монстр
Genko

Фэнтезийный персонаж
Geryon

Мифическое существо
Gêryôn

Фэнтезийный персонаж
Geryones

Монстр
Gêryonês

Герой легенд
Geryoneus

Мифическое существо
Gêryoneus

Чудище
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Герой сказок
Haechi

Мистическое чудовище
Haetae

Герой сказок
Hafgufa

Фэнтезийный персонаж
Hafgufu

Герой легенд
Haitai

Мистическое чудовище
Hamadryádes

Мифическое существо
Hanako-san (花子さん)

Герой сказок
Hanansi

Монстр
Hone-onna (骨女)

Монстр
Honocrotalus

Фэнтезийный персонаж
Hoop-snake

Мистическое чудовище
Hoopoe

Фэнтезийный персонаж
Horse-stag

Зверь
Horven

Герой легенд
Horyádes

Монстр
Hǒu (犼)

Герой легенд
Hounds of the hill

Герой легенд
Hrímthurs

Чудище
Hróðvitnir

Мифическое существо
Hróðvitnisson

Герой легенд
Huallepen

Герой легенд
Huargo

Монстр
Hugag

Фэнтезийный персонаж
Huldra

Фэнтезийный персонаж
Humbaba

Герой легенд
Humei

Фэнтезийный персонаж
Hun-tun

Чудище
Hundun

Герой легенд
Hùndùn (混沌)

Мистическое чудовище
Huorns

Монстр
Hupe

Герой сказок
Hupelot

Герой легенд
Huppe

Зверь
Hupupa

Фэнтезийный персонаж
Hydra

Монстр
Hydrops

Чудище
Hydrus

Монстр
Hyenodlaci

Чудище
Hyldemoer

Герой легенд
Hyousube

Герой легенд
Høyneker pingviner

Фэнтезийный персонаж
Hapi

Фэнтезийный персонаж
Hapi-ankh

Герой сказок
Hapis

Монстр
Harfoots

Герой сказок
Harpia

Герой легенд
Hati

Герой сказок
Haugbo

Фэнтезийный персонаж
Haugebonde

Чудище
Havgumsen

Герой сказок
Havguva

Герой сказок
Havstramben

Фэнтезийный персонаж
Headley Kow

Герой сказок
Heath Hounds

Чудище
Hecatonchires

Герой легенд
Hekatoncheiro

Мистическое чудовище
Hellhound

Мистическое чудовище
Hercynia

Герой легенд
Hieracosphinx

Герой легенд
Hili

Герой сказок
Himantopodes

Фэнтезийный персонаж
Hinky-Punk

Фэнтезийный персонаж
Hippalectryon

Чудище
Hippalektruõn

Чудище
Hippalektryon

Герой легенд
Hippocamp

Чудище
Hippocampus

Герой легенд
Hippocentaurus

Зверь
Hippocervus

Мистическое чудовище
Hippogryf

Чудище
Hippopodes

Мистическое чудовище
Hippotalus

Зверь
Hircocervus

Герой сказок
Hobbits

Чудище
Hobgoblin

Монстр
Hodag

Фэнтезийный персонаж
Hodowany

Герой легенд
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Чудище
Ichthyocentaurs

Монстр
Ieltxu

Монстр
Ihtiriekko

Зверь
Illithid

Герой сказок
Ilythiiri

Герой легенд
Imoogi

Герой сказок
Imp

Фэнтезийный персонаж
Inapertwa

Зверь
Incubus

Мистическое чудовище
Iopodes

Герой легенд
Iotunn

Герой сказок
Ippopodes

Фэнтезийный персонаж
Iratxo

Герой сказок
Iratxoak

Герой сказок
Iritxu

Монстр
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Зверь
Jacio

Герой легенд
Jack Frost

Герой легенд
Jack-in-Iron

Мистическое чудовище
Jaculique Volantes

Мистическое чудовище
Jaculor

Монстр
Jaculus

Мифическое существо
Jag mort

Герой легенд
Jall

Герой сказок
Jaracaca

Герой сказок
Jarvey

Герой сказок
Jasconius

Монстр
Jätti

Герой сказок
Javinė

Монстр
Jeeryuch

Герой сказок
Jentil

Герой легенд
Jentilak

Фэнтезийный персонаж
Jerff

Герой легенд
Jiā guó (猳國)

Чудище
Jinko

Мифическое существо
Jinmenju

Мистическое чудовище
Jobberknoll

Чудище
Jokul Frosti

Зверь
Jólakötturinn

Чудище
Jorō-gumo

Зверь
Jrahars

Фэнтезийный персонаж
Jucanchas

Чудище
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Мистическое чудовище
Kraken

Зверь
Kraken octopus

Фэнтезийный персонаж
Kraxen

Герой легенд
Kua Fu (夸父)

Зверь
Kuçedra

Герой сказок
Kuchisake-onna (口裂け女)

Мистическое чудовище
Kui (夔)

Монстр
Kujata

Фэнтезийный персонаж
Kujuta

Герой легенд
Kukas

Герой легенд
Kûko

Мистическое чудовище
Kul'pijan

Мистическое чудовище
Kulshedra

Чудище
Kurangai Tuku

Герой сказок
Kurangaituku

Герой сказок
Kusarikku

Герой сказок
Kuyūthā (كيوثاء)

Герой легенд
Kweku Anansi

Фэнтезийный персонаж
Kỳ lân (기린 или 전설)

Герой легенд
Kyrkogrim

Мистическое чудовище
Kłobuk

Чудище
Kumiho (구미호)

Чудище
Kabouter

Мифическое существо
Kaboutermannekin

Зверь
Kacou Ananzè

Мифическое существо
Kaibyō (怪猫)

Герой легенд
Kaibyou

Мифическое существо
Kaijū (怪獣)

Герой сказок
Kal'an

Фэнтезийный персонаж
Kal'enik

Фэнтезийный персонаж
Kalopaling

Фэнтезийный персонаж
Kameosa (瓶長、甕長, かめおさ)

Мифическое существо
Kami-­kiri

Фэнтезийный персонаж
Kanima

Мифическое существо
Kappa (河童)

Фэнтезийный персонаж
Karakasa Kozō

Фэнтезийный персонаж
Karkadann

Герой легенд
Kasha (火車)

Зверь
Katoblepon

Чудище
Katobleps

Герой легенд
Kaukai

Герой сказок
Kaukas

Фэнтезийный персонаж
Kaukuczei

Герой легенд
Kaukuczus

Зверь
Kaukutis

Мифическое существо
Kaukyczei

Герой сказок
Kelpie

Фэнтезийный персонаж
Ketos

Чудище
Keythong

Герой сказок
Kheper

Герой сказок
Khepera

Герой сказок
Khimaira

Герой легенд
Kiligivak

Мистическое чудовище
Kiḷigvak

Герой сказок
Killmoulis

Чудище
Kilmulis

Герой легенд
Kimnarās

Фэнтезийный персонаж
Kimpurusha

Чудище
King Kong

Мифическое существо
Kingu Kongu (キングコング)

Герой сказок
Kiri-puwhero

Мистическое чудовище
Kitsune (狐)

Герой сказок
Kjata

Мистическое чудовище
Klabater

Зверь
Klabaternik

Фэнтезийный персонаж
Klabautermann

Фэнтезийный персонаж
Klurikaun

Мифическое существо
Knackers

Чудище
Knockers

Монстр
Knucker

Герой легенд
Kobold

Мифическое существо
Kompa Nanzi

Герой сказок
Kongamato

Зверь
Koon anoon

Монстр
Kopakona

Мифическое существо
Korobokuru (コロボックル)

Герой легенд
Koryo

Мистическое чудовище
Koul

Чудище
Kołbuk

Фэнтезийный персонаж
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Чудище
L'erdluitle

Чудище
La Carcagne

Мифическое существо
La Dama Duende

Чудище
La Llorona

Фэнтезийный персонаж
Lamashtu

Фэнтезийный персонаж
Lamasjtoe

Герой легенд
Leanan sídhe

Герой легенд
Leannan sìth

Мифическое существо
Lacovie

Чудище
Lamia

Чудище
Lampijerović

Мистическое чудовище
Langsuyar

Мифическое существо
Leipreachán

Чудище
Leprechaun

Чудище
Leprocaun

Герой сказок
Leucocrotta

Мистическое чудовище
Lhiannan shee

Фэнтезийный персонаж
Li vẫn

Фэнтезийный персонаж
Licbat

Монстр
Liosalfar

Монстр
Leopard-men

Зверь
Lich

Фэнтезийный персонаж
Lilith

Герой сказок
Liwyātn (לִוְיָתָן‎)

Монстр
Llamhigyn Y Dwr

Чудище
Lobisomem

Мистическое чудовище
Loch Ness Monster

Фэнтезийный персонаж
Lóng (龍)

Мифическое существо
Long-bubby Susan

Герой сказок
Loup-garou

Фэнтезийный персонаж
Lurachmain

Фэнтезийный персонаж
Lurgadhan

Фэнтезийный персонаж
Lurican

Монстр
Luu

Зверь
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Чудище
Maighdean mhara

Мифическое существо
Margoyles

Мистическое чудовище
Mǎ huà (馬化)

Монстр
Maahinen

Чудище
Maahiset

Монстр
Maanalais

Герой легенд
Maero

Мифическое существо
Mahaha

Мистическое чудовище
Mahum

Мифическое существо
Maighdean na tuinne

Мистическое чудовище
Majki

Герой легенд
Makaliphon

Монстр
Makaliporn

Мистическое чудовище
Makara (मकर)

Герой легенд
Makkaliphala

Мистическое чудовище
Mala'kak

Мистическое чудовище
Mamuchi

Мистическое чудовище
Managarm

Герой сказок
Managarmr

Мифическое существо
Mantichora

Мифическое существо
Margyge

Чудище
Márgygr

Герой сказок
Marsok

Чудище
Marzana

Мифическое существо
Matianak

Чудище
Mawki

Чудище
Meliae

Мистическое чудовище
Melusina

Чудище
Melusine

Чудище
Menehune

Герой сказок
Merrows

Герой легенд
Michi Peshu

Зверь
Michibichi

Мистическое чудовище
Mimicke

Зверь
Mirmicioleon

Монстр
Mishi Peshu

Зверь
Mishibizhii

Фэнтезийный персонаж
Mishibizhiw

Монстр
Mishipashoo

Фэнтезийный персонаж
Missipeshieuw

Зверь
Missipeshu

Зверь
Mitiling

Мифическое существо
Miðgarðsormr

Мистическое чудовище
Mojya (亡者)

Фэнтезийный персонаж
Mokolé

Мистическое чудовище
Mokumokuren (目目連)

Мифическое существо
Monaciello

Монстр
Monoceros

Фэнтезийный персонаж
Morena

Фэнтезийный персонаж
Morkopolus

Герой сказок
Morlocks

Герой сказок
Mosura (モスラ)

Монстр
Mothman

Фэнтезийный персонаж
Mothra

Монстр
Muli

Фэнтезийный персонаж
Mullo

Герой легенд
Mulo

Мистическое чудовище
Mûmak

Мистическое чудовище
Mûmakil

Фэнтезийный персонаж
Munaciello

Чудище
Mundus gubernavi

Фэнтезийный персонаж
Murd-Huacha

Мистическое чудовище
Mushrushu

Чудище
Myling

Мистическое чудовище
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Монстр
Naga (नाग)

Монстр
Nagin

Монстр
Naginis

Герой сказок
Nagis

Монстр
Name-onna (嘗女)

Мистическое чудовище
Nansi

Фэнтезийный персонаж
Nareepol

Герой сказок
Nariphon

Фэнтезийный персонаж
Nawki

Фэнтезийный персонаж
Nayar

Герой легенд
Nazgul

Герой легенд
Nazgûl

Монстр
Neekerbreekers

Герой легенд
Nejki

Герой сказок
Neko (猫)

Фэнтезийный персонаж
Neko-musume

Герой легенд
Nekomata (猫又 или 猫股)

Фэнтезийный персонаж
Nessie

Фэнтезийный персонаж
Nezumi

Зверь
Ni agrisur

Герой легенд
Niedźwiedziołak

Мифическое существо
Nigle

Герой сказок
Nikker

Герой легенд
Nillekma

Герой сказок
Ningyo (人魚)

Чудище
Ninki Nanka

Монстр
Niseag

Герой легенд
Nisitae

Герой легенд
Nisse

Герой легенд
Nixen

Зверь
Niðagrísur

Герой легенд
Níðhöggr

Мистическое чудовище
Njogel

Зверь
Njogli

Чудище
Njuggel

Фэнтезийный персонаж
Noggle

Зверь
Nogitsune

Мистическое чудовище
Noppera-bō (のっぺら坊)

Герой сказок
Nora Nair

Мистическое чудовище
Nue (鵺)

Мистическое чудовище
Nuggle

Монстр
Numakulla

Мистическое чудовище
Numbakulla

Герой легенд
Nuppeppō (ぬっぺふほふ)

Мифическое существо
Nurikabe (ぬりかべ)

Мистическое чудовище
Nykštukai

Фэнтезийный персонаж
Nykštukas

Монстр
Nymph

Монстр
Nymphae

Герой сказок
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Герой легенд
Obake

Монстр
Oger

Монстр
Ogopogo

Герой сказок
Ogr

Фэнтезийный персонаж
Ogre

Монстр
Ogro

Мифическое существо
Ogryn

Герой легенд
Ohaguro-bettari

Чудище
Oinopôlê

Зверь
Oinopwlh

Герой сказок
Ol Mahum

Герой легенд
Old Girl

Герой легенд
Old Lady

Мистическое чудовище
Old Man Winter

Зверь
Oliphaunts

Герой сказок
Olog-Hai

Герой сказок
Oni (鬼)

Мистическое чудовище
Onocentaur

Мифическое существо
Onocentaurus

Фэнтезийный персонаж
Onodrim

Герой легенд
Onokôlê

Мистическое чудовище
Onokwlh

Чудище
Onoscentaurus

Герой легенд
Onoskelis

Фэнтезийный персонаж
Onryō (怨霊)

Герой легенд
Oo-er

Чудище
Opinicus

Чудище
Orco

Герой легенд
Origoruso

Герой сказок
Oriogoruho

Герой легенд
Oroborus

Мистическое чудовище
Ostrice

Фэнтезийный персонаж
Ostrich

Герой сказок
Oureboros

Зверь
Ouroboros

Герой легенд
Owlman

Монстр
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Герой легенд
Pakepakehā

Монстр
Panoptus

Герой сказок
Panthera

Герой сказок
Parandrus

Монстр
Pari (پری)

Герой легенд
Patasola

Фэнтезийный персонаж
Patupaiarehe

Герой легенд
Peallaidh

Монстр
Peg Leg Jack

Герой сказок
Pêgasos

Мистическое чудовище
Pegasus

Чудище
Pelican

Зверь
Pelicanus

Герой легенд
Penangallan

Мифическое существо
Penanggalan

Чудище
Peritio

Фэнтезийный персонаж
Peritius

Герой сказок
Peryton

Фэнтезийный персонаж
Phane

Монстр
Piarevaracien

Мистическое чудовище
Piatek (Փիաթեկ)

Мистическое чудовище
Pigsie

Монстр
Pilot (Der Pilot)

Фэнтезийный персонаж
Piskie

Мифическое существо
Pixie

Монстр
Pixy

Герой сказок
Plwacz

Герой легенд
Poltergeist

Монстр
Pontianak

Чудище
Popobawa

Чудище
Poreskoro

Чудище
Poroniec

Чудище
Powries

Чудище
Požeminukai

Герой сказок
Pretas

Фэнтезийный персонаж
Pseudoequus nasiretinaculi

Мистическое чудовище
Psylli

Зверь
Puckwudgie

Монстр
Pūķis

Герой легенд
Pūkys

Фэнтезийный персонаж
Púláo (蒲牢)

Герой сказок
Pulgasari (불가사리)

Герой сказок
Pyučs

Фэнтезийный персонаж
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Герой сказок
Qallupilluit

Монстр
Qallupilluk

Фэнтезийный персонаж
Qalupalik

Чудище
Qílín (麒麟)

Фэнтезийный персонаж
Qiqirin

Фэнтезийный персонаж
Qiqirn

Мистическое чудовище
Qiúniú (囚牛)

Монстр
Qora

Монстр
Qori ismaris

Герой легенд
Questing Beast

Герой сказок
Quillboars

Мифическое существо
Quinotaur

Герой сказок
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Мистическое чудовище
Rākṣas (राक्षस)

Герой сказок
Rakshasa

Герой сказок
Rakshosh

Фэнтезийный персонаж
Rapae

Фэнтезийный персонаж
Ratkin

Мистическое чудовище
Ratoncito Pérez

Мистическое чудовище
Re'em

Мистическое чудовище
Rĕāīm

Мистическое чудовище
Redcaps

Мифическое существо
Regulus

Мистическое чудовище
Reiko

Фэнтезийный персонаж
Revenant

Герой легенд
Rhinoceros

Герой сказок
Rhynchoropus flagelliformis

Мистическое чудовище
Rime Thurs

Герой сказок
Ringwraith

Зверь
Roane

Мистическое чудовище
Roanes

Монстр
Roggenmuhme

Герой легенд
Rohmani

Герой сказок
Rokuro-Kubi

Фэнтезийный персонаж
Rokurokkubi

Монстр
Rokurokubi

Чудище
Rolling Calf

Чудище
Rompo

Мистическое чудовище
Ròn

Мистическое чудовище
Roperite

Монстр
Rougarou

Мистическое чудовище
Roux-Ga-Roux

Герой легенд
Rp'm

Монстр
Rp'um

Герой легенд
Rugaroo

Герой сказок
Rugaru

Зверь
Runa

Чудище
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Монстр
Sachiko

Мистическое чудовище
Sagittarius Bucentaurus

Чудище
Salamander

Герой легенд
Salamandra

Мифическое существо
Sanme-Yazura (三目八面)

Фэнтезийный персонаж
Sarkany

Герой сказок
Sarquindi

Мифическое существо
Saru Tora Hebi

Чудище
Sarutorahebi

Мифическое существо
Scarrow

Мистическое чудовище
Scenopode

Герой сказок
Sciritae

Мистическое чудовище
Scitalis

Мистическое чудовище
Scolopendra cetacea

Герой легенд
Scriker

Мистическое чудовище
Scylla

Монстр
Scytale

Герой сказок
Sea-Lion

Мистическое чудовище
Selchies

Герой легенд
Selkies

Чудище
Serpopard

Чудище
Shachihoko (鯱)

Чудище
Shedu

Чудище
Shellycoat

Мифическое существо
Shelob

Мистическое чудовище
Shiryō (死霊)

Зверь
Shōjō

Монстр
Shōryō (精霊)

Герой сказок
Shrake

Фэнтезийный персонаж
Shtojzorreshta

Фэнтезийный персонаж
Shtojzovalle

Герой легенд
Shtozote

Монстр
Shtriga

Герой легенд
Sibhreach

Герой легенд
Sídhe

Герой сказок
Silkies

Фэнтезийный персонаж
Simiidiabolus hibernicus horribillis

Мифическое существо
Simplicissimus

Фэнтезийный персонаж
Sirena

Монстр
Sirenes

Монстр
Sirrush

Зверь
Sjopeltin

Фэнтезийный персонаж
Sjupilti

Мифическое существо
Skalli

Монстр
Skarbnik

Монстр
Skaven

Мистическое чудовище
Skiopod

Мистическое чудовище
Skiopodas

Чудище
Skjöll

Чудище
Skoll

Герой легенд
Sköll

Герой легенд
Skriker

Мифическое существо
Skrulls

Мифическое существо
Skvader

Фэнтезийный персонаж
Skøll

Чудище
Sleipnir

Монстр
Sluagh

Фэнтезийный персонаж
Smok

Монстр
Smůk

Чудище
Snark

Герой сказок
Snergs

Монстр
Snoligoster

Герой легенд
Soe-horven

Фэнтезийный персонаж
Space Jockey

Герой сказок
Sphinx

Мистическое чудовище
Splinter-cat

Чудище
Spopodes

Чудище
Spriggan

Монстр
Squonk

Мифическое существо
Stellio

Герой сказок
Stollenwurm

Монстр
Stoors

Фэнтезийный персонаж
Stormbird

Герой легенд
Storsjöodjuret

Герой сказок
Strandvaskare

Герой сказок
Strandvasker

Герой легенд
Strigoi

Монстр
Struthiocamelon

Зверь
Struthopodes

Мистическое чудовище
Strutio

Монстр
Strzyga

Фэнтезийный персонаж
Stymphalídes órnithes

Фэнтезийный персонаж
Succubus

Мистическое чудовище
Suhurmas

Мистическое чудовище
Svartalfar

Фэнтезийный персонаж
Swanhamr

Мистическое чудовище
Swanmaidens

Мистическое чудовище
Swanman

Монстр
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Мистическое чудовище
Taotie

Чудище
Tarandrus

Мистическое чудовище
Tarasque

Зверь
Tarrasque

Монстр
Tatzelwurm

Герой сказок
Taur

Фэнтезийный персонаж
Te Whanau O Rangi

Чудище
Tehut

Герой сказок
Tengu (天狗)

Герой сказок
Tenko

Монстр
Teong-wei

Монстр
Tharks

Мифическое существо
Thea

Фэнтезийный персонаж
Theow

Монстр
Thep Norasri

Чудище
Thestral

Монстр
Thos

Мистическое чудовище
Thot

Фэнтезийный персонаж
Thoth

Фэнтезийный персонаж
Three-foot Horse

Чудище
Thrummy-Cap

Герой сказок
Thunderbird

Герой сказок
Tian Lu (天禄)

Герой сказок
Tiangou (天狗)

Мистическое чудовище
Tibicenas

Герой сказок
Tigbalan

Чудище
Tigbalang

Зверь
Tikbalan

Герой сказок
Tikoloshe

Герой сказок
Tiqqitchit

Мистическое чудовище
Tiritchiq

Чудище
Tithoes

Фэнтезийный персонаж
To Filiko Teras

Чудище
Toenayar

Герой сказок
Tokoloshe

Фэнтезийный персонаж
Tommyknockers

Мифическое существо
Tomte

Мистическое чудовище
Tooth fairy

Мифическое существо
Topple

Фэнтезийный персонаж
Tote-Road Shagamaw

Мистическое чудовище
Toutetsu

Мистическое чудовище
Tragelaph

Зверь
Tragelaphus

Мифическое существо
Trào phong

Фэнтезийный персонаж
Trasgo

Мистическое чудовище
Trasgu

Фэнтезийный персонаж
Trasno

Фэнтезийный персонаж
Trauko

Фэнтезийный персонаж
Treants

Мифическое существо
Treefolk

Герой сказок
Troglodyte

Чудище
Trogodytae

Чудище
Trow

Чудище
Tsonokwa

Герой легенд
Tsonoqua

Герой сказок
Tsukumogami (付喪神)

Мистическое чудовище
Tsurara-onna (氷柱)

Чудище
Tù ngưu

Монстр
Tulao (徒劳)

Герой сказок
Tunda

Зверь
Tunkall

Чудище
Tūrehu

Герой легенд
Tutu

Зверь
Tyger

Монстр
Typhaon

Герой легенд
Typhöeus

Чудище
Typhon

Фэнтезийный персонаж
T'ao T'ieh

Фэнтезийный персонаж
Tamamo-no-Mae

Мистическое чудовище
Tangi

Мистическое чудовище
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Чудище
Ubasti

Мистическое чудовище
Ubume

Фэнтезийный персонаж
Ugallu

Мистическое чудовище
Uldra

Герой легенд
Undead

Герой легенд
Undine

Чудище
Undine Dejwe

Герой сказок
Ungoliant

Герой сказок
Unicorn-lion

Мистическое чудовище
Unicornis

Мистическое чудовище
Uperice

Герой сказок
Upierzyca

Монстр
Upior

Герой легенд
Upir

Монстр
Upsorn Srihas

Чудище
Upupa

Мистическое чудовище
Urchins

Чудище
Uridimmu

Герой сказок
Urmahlillu

Герой сказок
Urmahlullu

Мистическое чудовище
Urman iäse

Мистическое чудовище
Uroboros

Герой легенд
Uru-kehu

Зверь
Utböling

Мифическое существо
Utburd

Монстр
Utkasting

Герой легенд
Utrzymywany

Герой сказок
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Монстр
Va әs̷

Монстр
Vaca de lumbre

Фэнтезийный персонаж
Valkyrja

Герой легенд
Vam-Fear-Eee

Фэнтезийный персонаж
Vampijerović

Мистическое чудовище
Vampirar

Монстр
Vampirdzhiya

Фэнтезийный персонаж
Vampirić

Фэнтезийный персонаж
Vampirović

Чудище
Vánagandr

Герой сказок
Varactyl

Фэнтезийный персонаж
Varg

Чудище
Vargr

Фэнтезийный персонаж
Vaŭkałak

Монстр
Versipellis

Фэнтезийный персонаж
Vešapi (ვეშაპი)

Монстр
Vielfraß

Фэнтезийный персонаж
Vilkacis

Фэнтезийный персонаж
Vilkãtas

Чудище
Vilkatis

Чудище
Vilktakis

Герой легенд
Vipera

Герой легенд
Vodni mož

Чудище
Vough

Герой сказок
Vugluscris

Герой сказок
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Герой легенд
Wahokohoko

Фэнтезийный персонаж
Wamphyri

Фэнтезийный персонаж
Wandynnije

Герой сказок
Wàng tiān hǒu (望天吼)

Монстр
Waq-waq tree

Зверь
Warg

Мифическое существо
Wargin

Герой сказок
Water-Leaper

Герой сказок
Water-owl

Мифическое существо
Wearg

Мистическое чудовище
Wearh

Мифическое существо
Wechselbalg

Фэнтезийный персонаж
Weeping Woman

Мистическое чудовище
Wemic

Чудище
Wendigo

Герой сказок
Werebat

Мистическое чудовище
Werebears

Мистическое чудовище
Wereboar

Герой легенд
Werefox

Герой легенд
Werehyenas

Чудище
Wererat

Фэнтезийный персонаж
Werewolf

Герой легенд
White Walkers

Фэнтезийный персонаж
Whooping boy

Фэнтезийный персонаж
Will O'The Wisp

Герой сказок
Willepen

Чудище
Windigo

Зверь
Winged Horses

Чудище
Wish Hounds

Монстр
Wisht Hounds

Мифическое существо
Wodny muž

Чудище
Wódnykus

Герой легенд
Wookiee

Герой легенд
Wuesting Beast

Мифическое существо
Wychowywany

Фэнтезийный персонаж
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Мистическое чудовище
Xaynwada

Зверь
Xhinde

Зверь
Xiaoyang People

Фэнтезийный персонаж
Xiaoyangmin

Монстр
Xiezhi

Монстр
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Монстр
Ya-Te-Veo

Герой сказок
Yakan

Герой сказок
Yakṣas

Мистическое чудовище
Yale

Мистическое чудовище
Yalomishte

Зверь
Yamawarawa

Монстр
Yamawaro

Монстр
Yanari

Мистическое чудовище
Yara-ma-yha-who

Герой легенд
Yarımtıq

Фэнтезийный персонаж
Yázì (睚眦)

Мифическое существо
Yeth Hounds

Герой сказок
Yeti

Герой легенд
Yllerion

Фэнтезийный персонаж
Yobo-san

Монстр
Yobosan

Зверь
Yōkai (妖怪)

Фэнтезийный персонаж
Youwarkee

Мистическое чудовище
Yppopodes

Зверь
Yppotryll

Мифическое существо
Yuki-banba (雪バンバ)

Герой сказок
Yuki-hime (雪姫)

Мифическое существо
Yuki-nyōbō (雪女房)

Герой сказок
Yuki-onago (雪女子)

Герой легенд
Yuki-onna (雪女)

Фэнтезийный персонаж
Yukifuri-baba (雪降り婆)

Герой сказок
Yukinba (雪ンバ)

Чудище
Yumekui

Монстр
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Мистическое чудовище
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Герой легенд
Áitvaras

Монстр
Áitivaras

Герой легенд
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Чудище
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Монстр
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Мифическое существо
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Чудище
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Фэнтезийный персонаж
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Фэнтезийный персонаж
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Герой сказок
Łaziebnik

Мистическое чудовище
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Герой легенд
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Герой легенд
Şüräle

Мистическое чудовище
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Зверь
Šêdu

Герой сказок
Šmok

Герой легенд
Štriga

Чудище
Šungalviai

Зверь
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Герой сказок
Żmirłacz

Чудище
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Монстр
Άβράξας

Фэнтезийный персонаж
Άργος

Герой сказок
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Мифическое существо
Ένυδροσ

Чудище
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Монстр
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Мистическое чудовище
Αχέρων

Монстр
Αριμασπος

Герой сказок
Αburγu Moγai

Герой сказок
Ασπιδοχελώνη

Зверь
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Чудище
Βλεμμυες

Мифическое существо
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Монстр
Γηρυών

Монстр
Γλυκών

Герой сказок
Γηρυονης

Фэнтезийный персонаж
Γηρυονευς

Мистическое чудовище
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Чудище
Δελφυνη

Фэнтезийный персонаж
Δράκαινα

Герой сказок
Δαίμων

Монстр
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Герой легенд
Εμπουσα

Мифическое существо
Ευρυνομος

Герой сказок
Εκατόγχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Герой сказок
Θόουτ

Чудище
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Мифическое существо
Κῆτος

Фэнтезийный персонаж
Κέκροψ

Герой сказок
Κύκλωπες

Герой сказок
Καλικάντζαροι

Мистическое чудовище
Κέρβερος

Герой сказок
Κακός

Монстр
Κεραστης

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Герой легенд
Λάμια

Герой сказок
Λειμενίδες

Монстр
Λαδων

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Фэнтезийный персонаж
Μελίαι

Чудище
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Герой сказок
Ναϊάδες

Герой легенд
Νύμφες

Фэнтезийный персонаж
Ναΐδες

Монстр
Νηρηίδες

Чудище
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Фэнтезийный персонаж
Ορθος

Мистическое чудовище
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Чудище
Πανθηρ

Фэнтезийный персонаж
Πύθων

Герой сказок
Περίτιος

Мифическое существо
Πρωτεύς

Герой сказок
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Монстр
Σκιραται

Монстр
Σρινύες

Зверь
Σάτυροι

Мифическое существо
Σκολοπινδρα

Герой сказок
Σκιαποδες

Герой сказок
Σομπέκ

Герой легенд
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Герой легенд
Τιτάνες

Герой легенд
Τυφών

Фэнтезийный персонаж
Τάρανδρος

Герой легенд
Τρωγοδύται

Герой сказок
Τάρανδος

Монстр
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Мистическое чудовище
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Зверь
Φοϊνιξ

Герой сказок
Φάλαινα

Мифическое существо
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Зверь
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Чудище
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Мифическое существо
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Герой легенд
Ӧшымӧс чуд

Существа из мифов и легенд на букву Ա


Герой легенд
Աչուչ-Փաչուչ

Существа из мифов и легенд на букву Հ


Мистическое чудовище
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Фэнтезийный персонаж
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Фэнтезийный персонаж
Ḏiḥautī

Герой сказок
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Мистическое чудовище
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ
Сервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2020 г.
ver. 1.05.1374+