Мифическое существо Евник

Гумно — это обычно большой комплекс построек, расположенных или рядом, или под одной крышей. Функционально оно делится на место для сушки сжатых снопов, и на пространство для их молотьбы. У белорусов было два основных вида строений для сушки зерновых (не считая пуни, которая для этого использовалась сравнительно редко): евня (ёўня) и осеть (асець, асетка, восець). Первая представляет собой одноуровневую сушилку с топимой "по-черному" печью; вторая конструкция — двухуровневая. Ну и у каждого вида сушилок есть свой дух-хранитель: евник (Ёўнік) и осетник (Асетник). Впрочем, по сути это один и тот же персонаж, который именуется по-разному, в зависимости от типа сушилки на гумне. Ёўнік, ці Асетнік, туліцца* ў сушні, дзе нязменна панура сядзіць у куце* — ці ў запечным, ці на рагу печы, што выступае на сярэдзіну сушні, ці на сушыльнай жэрдцы і толькі зрэдку падыходзіць да акна, каб выхаркаць пыл і сажу; яшчэ радзей пераступае ён ганак сушні, каб агледзець ток, склады снапоў, накіраваць ці адхіліць вецер, неабходны ў час веяння збожжа, паглядзець на малацьбу і на тых, хто працуе ў ёўні. У тых выпадках, калі ў ёўню заходзяць непатрэбныя тут асобы, Ёўнік узнікае ў розных месцах ёўні і палохае прышэльцаў; калі ж у ёўню прыйшоў ненавіснік Ёўніка, апошні пільна сочыць за ім, каб, счакаўшы хвіліну, патрывожыць яго сон, нагнаць дыму, удушыць чадам і нават спаліць разам з дабром, што тут захоўваецца. Никифоровский Н.Я. Нечистики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе. Вильно, 1907, с.57-59 (449: с.543-544) Евник, или Осетник, ютится в сушне, где неизменно понуро сидит на углу — или на запечном, или на углу печи, что выступает на середину сушни, или на сушильной жердочке и только изредка подходит к окну, чтобы выкашлять пыль и сажу; еще реже он переступает орог сушни чтобы осмотреть ток, склады снопов, направить или отклонить ветер, необходимый во время веяния зерна, посмотреть на молотьбу и на тех, кто работает в евне. В тех случаях, когда в евню заходят ненужные там персоны, Евник возникает в разных местах евни и пугает пришельцев; если же в евню пришел тот, кого Евник ненавидит, то последний внимательно следит за ним, чтобы, дождавшись момента, потревожить его сон, нагнать дыма, удушить чадом и даже сжечь вместе с добром, что там хранится. Пры міралюбных адносінах Ёўнік клапоціцца, каб правільна палілася сушыльная печ і сушыліся снапы і зерне, не ломіць саломы, пасылае патрэбны для веяння скразняк... дапамагае, спорыць работу. Калі сушня служыць і для першапачатковай апрацоўкі пянькі і ільну, Ёўнік таксама дружалюбна служыць ля мялкі і трапалкі, хаця і не пераносіць смуроду адмочанай і адлежанай пянькі і ільну. Вельмі падабаецца таксама Ёўніку, калі сушня замяняе лазню: тут у яго ёсць адзіная магчымасць змыць сажу і пыл... Калі Ёўнік прымае зрокавы* вобраз, [то ўяўляе] чалавекападобную масу, дзе сажа, пыльныя ніткі павуціння, наліплая мякіна з-за паўзмроку ў сушні не даюць магчымасці разгледзець асобныя формы. Але Ёўнік пераважна застаецца нябачным. Никифоровский Н.Я. Нечистики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе. Вильно, 1907, с.57-59 (449: с.544) При мирных взаимоотношениях Евник заботится, чтоб правильно топилась сушильная печь и сушились снопы с зерном, не ломает солому, посылает необходимый для веяния сквозняк... помогает, спорит работу. Когда сушня служит и для первичной обработки пеньки и льна, Евник также дружелюбно служит около мялки и трепалки, хот и не переносит смрада вымоченной и отлежавшейся пеньки или льна. Очень нравится Евнику, когда сушня заменяет баню: тут у него есть единственная возможность смыть сажу и пыль... Когда Евник принимает зримый облик, [то представляет собой] человекообразную массу, где сажа, пыльные нити паутины, налипшая мякина из-за полумрака в сушне не дают возможности рассмотреть отдельные формы. Но Евник преимущественно остается невидимым. Ёўнік не баіцца простага агню, і пажар у ёўні з-за людской неасцярожнасці мала трывожыць яго; ён выходзіць са свайго жытла і спакойна назірае за тым, што адбываецца, а пасля пажару і адыходу людзей залазіць у печ, на абгарэлае бервяно, і тут жыве, пакуль не адбудуецца новая ёўня, куды адразу і пераходзіць. Крыху інакш з пажарам ад маланак: тут нярэдка Ёўнік гіне ад нечаканасці грамавога ўдару. Мякінны пыл лёгка ўспрымае полымя, і Ёўнік згарае, не пакідаючы пасля сябе ні пылінкі. Калі гэта здарылася з адным Ёўнікам, другі не пойдзе ў ёўню, адбудаваную на тым самым месцы: ёўня застаецца без Ёўніка. Никифоровский Н.Я. Нечистики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе. Вильно, 1907, с.57-59 (449: с.544) Евник не боится простого огня, и пожар в евне из-за людской необсторожности мало тревожит его; он выходит из своего жилища и спокойно наблюдает за тем, что происходит, а после пожара и ухода людей влазит в печь, на обгорелое бревно, и там живет пока не построится новая евня, куда он сразу и переходит. Несколько иначе с пожаром от молнии: тогда нередко Евник погибает от неожиданного громового удара. Мякинная пыль легко воспринимает пламя, и Евник згорает, не оставляя после себя ни пылинки. Если это случилось с одним Евником, второй не пойдет в евню, отстроенную на том же месте: евня останется без Евника. Это такой один вариант образа Евника — более бесформенный, близкий дворовым персонажам, в частности Пуннику. Второй вариант более антропоморфен. В нем Евник предстает в облагороженном виде и роднится с Домовым. ...евникъ и лазьникъ... несомнѣнно, "огненнаго происхожденiя", тоже олицетворенiя огня. Они получили свои особыя, слишкомъ уж узкiя, области: первый — евню (овинъ), второй — лазьню (баню). Бѣлорусскiй овинъ и баня, по своему устройству, очень мало отличаются другъ от друга, и овинъ нерѣдко замѣняет баню. Также мало отличаются другъ от друга ихъ оберегатели, такъ что мы можемъ считать евника и лазьника родными братьями и ближайшими родственниками домового. Евникъ живет въ овинѣ, в печкѣ или на печкѣ; по внѣшности онъ отличается отъ домового только тѣмъ, что этотъ послѣднiй "сдается" въ бѣлом "насовѣ", а евникъ черенъ (надо полагать — от постоянной копоти безтрубной печи), только глаза, какъ угли горять. Тотъ и другой съ рѣшительно хозяйственными наклонностями: евникъ по ночамъ подметаетъ гумно, вѣетъ зерно, придает ему "спорню", а у знающихъ хозяевъ даже молотитъ по утрамъ. Когда насаживаютъ евню, т.е. кладутъ снопы для просушки, то бросают снопъ в огонь; также по окончанiи молотьбы, оставляютъ снопъ ржи въ евнѣ, чтобы евнику "была занятка". Если прогнѣвить его, то он начнетъ бросать снопы въ огонь и сожжетъ овинъ — такъ объясняютъ бѣлорусскiе крестьяне частые пожары овиновъ, происходящие отъ дурной насадки сноповъ. Пережитки древняго мiросозерцанiя у бѣлорусовъ. Этнографическiй очеръ А.Е.Богдановича. Гродна. Губернская Типографiя. 1895 (504: с.69-70) Противоречивый такой персонаж, но однозначно более положительный, нежели его русский коллега Овинник.

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Зверь
Агуане

Мистическое чудовище
Азема

Мистическое чудовище
Албысы

Монстр
Анаким

Фэнтезийный персонаж
Ао

Зверь
Арворх

Монстр
Архангелы

Герой сказок
Ахти

Чудище
Абаасы

Мистическое чудовище
Абаасылар

Герой сказок
Абааһы

Герой сказок
Абада

Фэнтезийный персонаж
Абанг Аку

Герой легенд
Абасы

Герой легенд
Аванк

Чудище
Агиски

Фэнтезийный персонаж
Алим

Мистическое чудовище
Абраксас

Фэнтезийный персонаж
Абрасакс

Мистическое чудовище
Авгур

Зверь
Агишки

Фэнтезийный персонаж
Агнявік

Мифическое существо
Агызмал

Фэнтезийный персонаж
Азы

Чудище
Алея

Мистическое чудовище
Ангелы 

Мифическое существо
Арейон

Герой легенд
Архонты

Герой сказок
Аюстал

Зверь
Абнауаю

Чудище
Азарлары

Мистическое чудовище
Альрауны

Мистическое чудовище
Анцыбал

Монстр
Араш

Герой легенд
Арслан

Зверь
Атцыс

Мистическое чудовище
Аварга Мога

Герой сказок
Аврага Могой

Мифическое существо
Агач киши

Фэнтезийный персонаж
А Бао А Ку

Герой легенд
А Бао Ку

Монстр
Агроти

Герой легенд
Агулшап

Монстр
Агх-иски

Мистическое чудовище
Агхары

Мистическое чудовище
Адамовы дети

Мифическое существо
Аданы

Герой сказок
Адданк

Герой сказок
Аджина

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-агэ

Мистическое чудовище
Адзуки-арай

Герой сказок
Адзуки-тоги

Герой сказок
Адзуки-яроо

Герой легенд
Адские гончие

Чудище
Аждаha

Фэнтезийный персонаж
Аждарха

Герой сказок
Аждархо́

Чудище
Ажыдаа́р

Герой легенд
Аздаха

Чудище
Аздяка́

Монстр
Азярніцы

Монстр
Аидахар

Монстр
Аист

Мистическое чудовище
Ай-хуа

Чудище
Айдага́р

Чудище
Айдахар

Фэнтезийный персонаж
Айтвар

Герой легенд
Айтварас

Чудище
Айцы

Зверь
Акаана

Герой легенд
Акасита

Мистическое чудовище
Акери

Фэнтезийный персонаж
Акиянъ рыба

Герой сказок
Аколностъ

Герой сказок
Акромантул

Герой легенд
Ала

Мистическое чудовище
Албаны

Монстр
Албасты

Герой легенд
Алекторъ дивий

Чудище
Али

Герой легенд
Аллокамелус

Монстр
Альсеиды

Чудище
Алэл

Монстр
Антеро

Герой легенд
Албастый

Мифическое существо
Алема

Мистическое чудовище
Алерион

Монстр
Аликанто

Фэнтезийный персонаж
Алканостъ

Фэнтезийный персонаж
Алкион (Alkyon)

Фэнтезийный персонаж
Алконос

Монстр
Алконост

Герой легенд
Алкуностъ

Фэнтезийный персонаж
Алцете

Мистическое чудовище
Аль-заккуми

Герой сказок
Аль-каркаданн

Герой сказок
Альвы

Зверь
Альгуль

Герой сказок
Альконостъ

Мистическое чудовище
Альфин

Герой легенд
Ам-ам

Чудище
Ам-мит

Чудище
Ам-мут

Чудище
Амайурйук

Зверь
Амам

Фэнтезийный персонаж
Амамат

Чудище
Амару

Герой легенд
Амауталик

Герой легенд
Амба́рный

Мистическое чудовище
Амбарник

Герой легенд
Амемит

Монстр
Амикири

Мифическое существо
Амиктиры

Монстр
Аммат

Герой сказок
Амт

Герой легенд
Амфисбена

Герой легенд
Амэ-онна

Герой легенд
Ананси

Мифическое существо
Анба́рный

Чудище
Ангеук

Герой легенд
Ангиак

Герой сказок
Ангьяк

Герой сказок
Андрони

Зверь
Анзу

Фэнтезийный персонаж
Анзуд

Мистическое чудовище
Аниото

Герой легенд
Анка

Мистическое чудовище
Анкертольд

Герой сказок
Анку

Чудище
Аннакуи

Монстр
Аннуна

Герой легенд
Аннунаки

Герой сказок
Анталоп

Фэнтезийный персонаж
Антапаты

Мистическое чудовище
Антипко

Фэнтезийный персонаж
Антис

Фэнтезийный персонаж
Антоностъ

Мистическое чудовище
Ануннаки

Фэнтезийный персонаж
Анцётка

Мифическое существо
Анчут

Герой сказок
Анчутик

Мистическое чудовище
Анчутка

Мистическое чудовище
Аньсих Сисьва Пялт

Чудище
Апíвень

Фэнтезийный персонаж
Апеп

Зверь
Апис

Фэнтезийный персонаж
Апо́фис

Герой легенд
Апоп

Фэнтезийный персонаж
Апсарас

Мистическое чудовище
Апсары

Герой легенд
Аптах-Бага

Герой легенд
Аразе

Монстр
Араитеуру

Фэнтезийный персонаж
Аралезы

Герой сказок
Аргос

Герой легенд
Аргус

Герой сказок
Аржавейнік

Герой легенд
Аржавеннік

Мистическое чудовище
Аржавенник

Герой легенд
Аржавень

Герой сказок
Арзюри

Мистическое чудовище
Аримаспы

Герой легенд
Аримофеи

Чудище
Аримоѳеи

Мистическое чудовище
Арсури

Чудище
Артинетас

Фэнтезийный персонаж
Аруи ариси

Мифическое существо
Асванг

Герой легенд
Асванга

Фэнтезийный персонаж
Асетнік

Чудище
Асида

Герой сказок
Аскефруа

Чудище
Аспид

Герой легенд
Аспида

Герой сказок
Аспидоколеон

Герой легенд
Аспидохелон

Герой сказок
Аспик

Герой сказок
Ассида

Мистическое чудовище
Ассидам

Фэнтезийный персонаж
Астонiи

Герой сказок
Астромове

Чудище
Асуван

Чудище
Аука

Герой легенд
Афанк

Герой легенд
Афедронои

Мистическое чудовище
Африт

Мистическое чудовище
Ахерон

Чудище
Ахеронт

Герой легенд
Ахлис

Мистическое чудовище
Ахоры

Герой сказок
Ацаны

Фэнтезийный персонаж
Ачери

Герой сказок
Ачкийини

Герой сказок
Ачо́ч-Мачо́ч

Фэнтезийный персонаж
Ачуч-Пачуч

Монстр
Аѳдроноi

Мифическое существо
Адау

Герой легенд
Алад

Фэнтезийный персонаж
Алпаб

Монстр
Аниука

Мифическое существо
Араска

Герой сказок
Асраи

Фэнтезийный персонаж
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Герой легенд
Бабай, Бабайка

Мистическое чудовище
Бакенеко

Фэнтезийный персонаж
Белая Рука 

Монстр
Бен-Бен

Мистическое чудовище
Благийдвор

Мистическое чудовище
Бродницы 

Мистическое чудовище
Бучу*

Мистическое чудовище
Бадњак

Мифическое существо
Баг

Чудище
Бакэмоно

Мистическое чудовище
Белыедамы

Герой легенд
Берегини

Мистическое чудовище
Богинки

Фэнтезийный персонаж
Бродячий огонёк

Монстр
Бааванши

Фэнтезийный персонаж
Байцзэ

Герой сказок
Баюн-Кот

Фэнтезийный персонаж
Бену

Мистическое чудовище
Биль-Биль-Гое

Монстр
Боуги

Герой легенд
Бута*

Монстр
Бадняк

Зверь
Бісиці

Монстр
Бааби

Чудище
Баба

Монстр
Бабай

Чудище
Бабайка

Зверь
Бабан

Зверь
Бабар

Монстр
Баби

Монстр
Бабок

Мифическое существо
Бабр

Мистическое чудовище
Бага

Монстр
Багамут

Монстр
Баган

Монстр
Багеера

Герой сказок
Багенге

Герой сказок
Багнік

Чудище
Багник

Монстр
Бадзюля

Герой сказок
Бадюля

Герой легенд
Баенник

Зверь
Баенный

Чудище
Базилиск

Мифическое существо
Байник

Герой легенд
Байнушко

Мистическое чудовище
Бакенэко

Герой сказок
Баку

Герой сказок
Бакэдзори

Фэнтезийный персонаж
Баламутень

Мистическое чудовище
Баламутнік

Мистическое чудовище
Балаур

Мистическое чудовище
Балена

Мистическое чудовище
Бандиман

Монстр
Банийип

Зверь
Банник

Фэнтезийный персонаж
Банной

Чудище
Банный

Герой сказок
Банный бес

Герой легенд
Банный пастырь

Герой сказок
Банный хозяин

Монстр
Банши

Мистическое чудовище
Банщик

Фэнтезийный персонаж
Баньши

Монстр
Барабао

Герой легенд
Баранец

Герой сказок
Барбегази

Чудище
Барбегазы

Герой легенд
Баргест

Герой сказок
Барздуки

Чудище
Барнитлег

Монстр
Барстуки

Мистическое чудовище
Баст

Монстр
Бастет

Мистическое чудовище
Батюшка-Зима

Мифическое существо
Баубо

Герой сказок
Бебок

Герой легенд
Белая Баба

Герой легенд
Берендей

Мистическое чудовище
Бехолдеры

Герой сказок
Бахамут

Фэнтезийный персонаж
Башаандере

Герой сказок
Башахаун

Монстр
Баянник

Монстр
Бега

Мифическое существо
Бегемот

Чудище
Бедн-вара

Герой легенд
Бекке

Мифическое существо
Беличий народ

Герой сказок
Белые ходоки

Фэнтезийный персонаж
Беляки

Герой легенд
Бен варра

Мифическое существо
Бен-Варри

Фэнтезийный персонаж
Беорнинги

Герой сказок
Беременность

Чудище
Берникли

Герой легенд
Бескуд

Чудище
Бессонье

Герой сказок
Бии-няо

Мифическое существо
Бииняо

Монстр
Бий-няо

Мифическое существо
Бийняо

Мифическое существо
Бильвизы

Фэнтезийный персонаж
Бинфэн

Герой сказок
Бирюк

Чудище
Бичен

Зверь
Бкабей

Герой сказок
Блажинь

Герой легенд
Бласна

Монстр
Блегмии

Герой сказок
Блегмы

Зверь
Блемии

Монстр
Бляго

Герой сказок
Бобо

Чудище
Бобок

Мистическое чудовище
Бовешь

Чудище
Боган

Монстр
Боггарт

Чудище
Боги

Чудище
Боглы

Мифическое существо
Божонтка

Герой легенд
Бокан

Фэнтезийный персонаж
Боканон

Герой легенд
Боли-бошка

Герой легенд
Болла

Герой легенд
Болотник

Герой сказок
Болотница

Мистическое чудовище
Болотный

Мистическое чудовище
Болотный дедко

Герой сказок
Болотный леший

Герой сказок
Болотный шут

Чудище
Болотяник

Фэнтезийный персонаж
Бомка

Мистическое чудовище
Бонакон

Герой сказок
Боннакон

Герой легенд
Бор

Чудище
Борамец

Монстр
Боранец

Мистическое чудовище
Боровик

Монстр
Боровички

Фэнтезийный персонаж
Боровой

Герой легенд
Боровой человек

Монстр
Бородатые

Мифическое существо
Борэй

Герой легенд
Ботукан Совил

Фэнтезийный персонаж
Боухан

Мистическое чудовище
Бохан

Фэнтезийный персонаж
Боцан

Монстр
Брауни

Мистическое чудовище
Бродяжки

Фэнтезийный персонаж
Брокса

Герой сказок
Броллахан

Зверь
Броша

Чудище
Брукса

Зверь
Бруни

Герой сказок
Бруха

Монстр
Брэг

Фэнтезийный персонаж
Бу-лао

Монстр
Бу́сеу́

Мифическое существо
Бугган

Герой легенд
Бузинная матушка

Фэнтезийный персонаж
Бузинная Матушка

Монстр
Бук

Зверь
Бука

Герой легенд
Бука (Bwca)

Мифическое существо
Бука́нка

Герой сказок
Бука́нко

Герой легенд
Бука́нушко

Фэнтезийный персонаж
Букан

Герой легенд
Буканай

Мистическое чудовище
Букарица

Мистическое чудовище
Букачка

Герой сказок
Букентавр

Герой легенд
Букусетка

Герой сказок
Буллар

Мифическое существо
Бунгиснгис

Герой легенд
Бундимун

Герой сказок
Буниюп

Зверь
Буньип

Герой сказок
Бурак

Герой сказок
Буривухи

Герой сказок
Бусиэ

Монстр
Буско

Чудище
Бхуты

Фэнтезийный персонаж
Бцентæ

Фэнтезийный персонаж
Бывшие

Чудище
Бьякко

Мистическое чудовище
БѢлена

Герой легенд
Баггейн

Монстр
Батанушко

Мистическое чудовище
Бенни

Герой сказок
Бесы

Герой легенд
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Фэнтезийный персонаж
Ванф

Фэнтезийный персонаж
Вилы

Мистическое чудовище
Водяницы

Фэнтезийный персонаж
Вуивр

Герой сказок
Вампал

Фэнтезийный персонаж
Васуки

Фэнтезийный персонаж
Вирява

Фэнтезийный персонаж
Водяные

Мифическое существо
Вытьянка

Мифическое существо
Ванапаганы

Монстр
Воду

Мистическое чудовище
Волот

Фэнтезийный персонаж
Відминник

Чудище
Вій

Герой сказок
Вісуснік

Мифическое существо
Ва öш

Герой легенд
Ва-ош

Мистическое чудовище
Вадзянiк

Мистическое чудовище
Вадзяны

Фэнтезийный персонаж
Вадзяны дзед

Герой сказок
Вазіла

Чудище
Вазила

Зверь
Вазимба

Герой сказок
Валасень

Монстр
Валькирии

Мистическое чудовище
Вампировићим

Мифическое существо
Вамфир

Чудище
Вамфири

Фэнтезийный персонаж
Ван Тянь Хоу

Фэнтезийный персонаж
Ванагандр

Герой легенд
Ванахальбы

Чудище
Вани

Мистическое чудовище
Вапак

Герой сказок
Вапаӄамталха`н

Фэнтезийный персонаж
Варактил

Герой сказок
Варгін

Мифическое существо
Варги

Чудище
Варгин

Мифическое существо
Василиск

Герой сказок
Ваўкалак

Монстр
Ваўкалака

Мистическое чудовище
Ваўкалека

Мистическое чудовище
Вахоке-хоко

Мифическое существо
Вахокохоко

Герой легенд
Вдова птица

Мифическое существо
Вдодъ

Фэнтезийный персонаж
Вейла

Чудище
Велiорыбъ

Фэнтезийный персонаж
Велбудорысь

Мистическое чудовище
Велерыбъ

Мифическое существо
Великаны

Мифическое существо
Великие Гиббоны

Мифическое существо
Великий Злой Дух (大魔神)

Монстр
Вемики

Мистическое чудовище
Вендиго

Монстр
Вепреслон

Монстр
Верберы

Чудище
Вербэры

Мистическое чудовище
Вербэт

Мистическое чудовище
Вервольф

Чудище
Вергиены

Герой легенд
Веревочник

Монстр
Верераты

Мистическое чудовище
Верерэты

Монстр
Веркабаны

Фэнтезийный персонаж
Веркрысы

Фэнтезийный персонаж
Веркэт

Герой легенд
Вернетопырь

Фэнтезийный персонаж
Верфокс

Мифическое существо
Веры

Мистическое чудовище
Веспертил

Герой легенд
Вешап

Монстр
Вещица

Герой легенд
Ви́сусник

Мистическое чудовище
Виверн

Фэнтезийный персонаж
Виверна

Чудище
Вигты

Чудище
Виелфрас

Зверь
Вий

Фэнтезийный персонаж
Вила

Монстр
Вилкацис

Мистическое чудовище
Вилктаки

Монстр
Виндиго

Мистическое чудовище
Випунен

Монстр
Вирика

Герой легенд
Витар

Чудище
Витренник

Фэнтезийный персонаж
Вихованець

Мистическое чудовище
Вишап

Герой легенд
Вкабей

Герой легенд
Влемии

Фэнтезийный персонаж
Во дак наг гран

Герой легенд
Во-а

Герой сказок
Вова

Чудище
Вовкулака

Мистическое чудовище
Вовкун

Герой легенд
Водява

Чудище
Водяной

Мистическое чудовище
Возвращающийся

Герой сказок
Волкодлаки

Герой сказок
Волколак

Чудище
Волокита

Мифическое существо
Волосень

Герой сказок
Волсь

Монстр
Вонгви

Монстр
Вопар

Фэнтезийный персонаж
Вопитар

Фэнтезийный персонаж
Ворги

Монстр
Воуви

Герой сказок
Вох

Мистическое чудовище
Всевидящий

Герой легенд
Встречник

Герой сказок
Вуглускр

Монстр
Вужалка

Мистическое чудовище
Вуки

Герой сказок
Вулвер

Монстр
Вултанка

Фэнтезийный персонаж
Вунтериха

Герой сказок
Вупар

Чудище
Вупыр

Мифическое существо
Вурдалак

Герой сказок
Выскорь

Мистическое чудовище
Выхованец

Герой сказок
Вампиры

Герой легенд
Верлиока

Мистическое чудовище
Власти

Мифическое существо
Волосатка

Мистическое чудовище
Вяльнясы

Существа из мифов и легенд на букву Г


Мифическое существо
Гарпии

Герой легенд
Гмуры

Мифическое существо
Господства

Герой сказок
Гримтурсы

Монстр
Гаки

Герой легенд
Гирин

Герой легенд
Гомозули

Мифическое существо
Грант

Чудище
Грифы

Фэнтезийный персонаж
Гамсилг

Чудище
Гиады

Герой легенд
Глейстиг

Чудище
Гаргульи

Герой сказок
Грёза

Зверь
Гурии

Герой сказок
Га́ла

Монстр
Га́ллу

Герой сказок
Гавриилова Свора

Зверь
Гадюка

Монстр
Гаёвки

Мистическое чудовище
Гаёўкі

Герой легенд
Гайтраш

Герой сказок
Гаканчи

Герой сказок
Гала

Чудище
Галипоте

Герой легенд
Галла

Герой легенд
Галлу

Герой сказок
Гамадриады

Монстр
Гамаюн

Мистическое чудовище
Гамберу

Герой сказок
Ганапати

Герой сказок
Гандхарвы

Мистическое чудовище
Ганеша

Мистическое чудовище
Гараппа

Фэнтезийный персонаж
Гаргуйли

Чудище
Гаргулец

Фэнтезийный персонаж
Гаргулии

Герой легенд
Гарм

Монстр
Гарпия

Мистическое чудовище
Гаруда

Чудище
Гарцуки

Мифическое существо
Гаспадар

Мифическое существо
Гати

Монстр
Гатоблеп

Фэнтезийный персонаж
Гатоблепа

Мистическое чудовище
Гаюн

Чудище
Гвелешапи

Герой легенд
Гворны

Мистическое чудовище
Гекатонхейры

Мистическое чудовище
Генко

Мистическое чудовище
Геральдический бабр

Фэнтезийный персонаж
Герион

Фэнтезийный персонаж
Герионей

Герой легенд
Герионес

Мистическое чудовище
Гетулийский пёс

Фэнтезийный персонаж
Гианы

Герой сказок
Гиганты

Герой легенд
Гидра

Фэнтезийный персонаж
Гидрипусс

Герой сказок
Гидроп

Мистическое чудовище
Гидрус

Монстр
Гиенолаки

Мистическое чудовище
Гилистери

Монстр
Гилян

Мистическое чудовище
Гиппалектрион

Чудище
Гиппогриф

Герой сказок
Гиппокамп

Герой легенд
Гиппокампус

Герой легенд
Гиппопод

Герой легенд
Гиппоталасы

Фэнтезийный персонаж
Гиппоцентавр

Мистическое чудовище
Гиртаблили

Герой легенд
Гитраш

Герой легенд
Гламмы

Чудище
Гламы

Герой легенд
Гликон

Герой сказок
Глог

Мифическое существо
Глочестерская морская змея

Мистическое чудовище
Глочестерский монстр

Мифическое существо
Глупые великаны Сяоян

Мистическое чудовище
Глэйштн

Герой легенд
Гноллы

Мифическое существо
Гномы

Мистическое чудовище
Гномы оврагов

Герой легенд
Гоблины

Зверь
Годжира

Герой сказок
Годзилла

Чудище
Годлинг

Герой легенд
Голем

Герой легенд
Гончие Аннуна

Фэнтезийный персонаж
Гончие Гавриила

Фэнтезийный персонаж
Гончие Йета

Мистическое чудовище
Гончие Чейни

Фэнтезийный персонаж
Горгоны

Фэнтезийный персонаж
Горгульи

Мистическое чудовище
Горгулья

Герой легенд
Горё

Герой сказок
Господин Обрубок

Фэнтезийный персонаж
Госпожа отхожего места (伉三娘娘)

Герой легенд
Готоконэко

Герой легенд
Готокунэко

Фэнтезийный персонаж
Гравейр

Герой легенд
Граи

Мистическое чудовище
Грайвер

Зверь
Грайи

Герой сказок
Грамкин

Герой сказок
Грампкин

Монстр
Граулли

Мистическое чудовище
Гремлин

Зверь
Гречуха

Монстр
Грила

Герой легенд
Грим

Чудище
Гриндилоу

Мистическое чудовище
Гром-птицы

Герой легенд
Громамонт

Фэнтезийный персонаж
Грондры

Фэнтезийный персонаж
Грюла

Герой сказок
Гул

Зверь
Гуло

Чудище
Гулон

Герой сказок
Гуль

Фэнтезийный персонаж
Гульябани

Фэнтезийный персонаж
Гумберу

Чудище
Гуменнiк

Герой легенд
Гуменник

Зверь
Гураль

Мистическое чудовище
Гуси з древа

Мифическое существо
Гухьяки

Фэнтезийный персонаж
Гыргалица

Фэнтезийный персонаж
Гюль-ябани

Чудище
Гелиады

Фэнтезийный персонаж
Глашаны

Мистическое чудовище
Гомункулус

Монстр
Гремлины

Зверь
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Монстр
Дайтьи

Герой легенд
Деманметдехаак

Чудище
Доброхот

Мистическое чудовище
Дракон

Фэнтезийный персонаж
Дух(духи)

Герой легенд
Дандан

Герой легенд
Демоны Океании

Герой легенд
Див

Монстр
Долгопят

Фэнтезийный персонаж
Дриада

Чудище
Дуэргар

Мистическое чудовище
Дети леса

Герой легенд
Джала-рупа

Мифическое существо
Джарви

Чудище
Джегджер

Мистическое чудовище
Джек Фрост

Герой легенд
Джек-в-кандалах

Мистическое чудовище
Джеруч

Чудище
Джерфф

Герой легенд
Джехути

Фэнтезийный персонаж
Джил-Жженый-Хвост

Монстр
Джинн

Герой сказок
Джраарс

Герой сказок
Дзасики-вараси

Герой сказок
Дзёро-гумо

Мистическое чудовище
Дзи-Дзи

Герой легенд
Дзи-дзи-бон-да

Чудище
Дзидзи

Фэнтезийный персонаж
Дзикининки

Герой легенд
Дзинко

Фэнтезийный персонаж
Дзоноква

Фэнтезийный персонаж
Ди́вы

Зверь
Диббук

Монстр
Дивана́

Герой легенд
Дийуана́

Мистическое чудовище
Дикая охота

Фэнтезийный персонаж
Динни-Мара

Чудище
Дип

Герой сказок
Диры

Герой сказок
Дисплейсер

Фэнтезийный персонаж
Дитя Красного болота

Герой легенд
Диуана́

Герой сказок
Доби

Мистическое чудовище
Довшпрунг

Герой сказок
Долѣзря

Чудище
Домаха

Чудище
Домовая

Герой легенд
Домовилиха

Герой сказок
Домовиха

Герой легенд
Домовичка

Мистическое чудовище
Домовой

Мистическое чудовище
Домовуха

Герой сказок
Доможил

Мистическое чудовище
Доможириха

Монстр
Донестры

Фэнтезийный персонаж
Доплер

Монстр
Допплер

Герой легенд
Доро-та-бо

Герой сказок
Драйдер

Чудище
Дракайна

Фэнтезийный персонаж
Дракон Ла-Тринита

Чудище
Дракониды

Фэнтезийный персонаж
Дракониха

Герой сказок
Драконица

Зверь
Дракус

Мистическое чудовище
Драсили

Фэнтезийный персонаж
Драу

Монстр
Драуг

Фэнтезийный персонаж
Драук

Фэнтезийный персонаж
Древо-люди Никитина

Мистическое чудовище
Дриады

Мистическое чудовище
Дров

Мистическое чудовище
Дроу

Монстр
Дроук

Герой сказок
Дсоноква

Фэнтезийный персонаж
Дуана́

Чудище
Дубана́

Герой сказок
Дубочуд

Мистическое чудовище
Дувана́б

Герой сказок
Дуйнни Марри

Фэнтезийный персонаж
Думана́

Герой легенд
Дунтеры

Мифическое существо
Дунья-мара

Мистическое чудовище
Дух наследника престола

Мистическое чудовище
Дуэнде

Чудище
Дхампир

Монстр
Дыббук

Мифическое существо
Дьутпа

Мистическое чудовище
Дэвы

Герой легенд
Дюббук

Фэнтезийный персонаж
Девятиглавцы

Мистическое чудовище
Дзяды

Монстр
Диюпэрас

Мифическое существо
Драки

Монстр
Дубовики

Фэнтезийный персонаж
Дітко

Фэнтезийный персонаж
Да́йва

Герой сказок
Давалпа

Зверь
Даги

Герой сказок
Дагон

Чудище
Даймадзин

Герой легенд
Дамавiчка

Фэнтезийный персонаж
Дамавуха

Мистическое чудовище
Дами

Мифическое существо
Дампир

Мифическое существо
Дандо и его псы

Мистическое чудовище
Данпир

Монстр
Дантеры

Герой легенд
Данху

Монстр
Даолао

Фэнтезийный персонаж
Даппи

Герой легенд
Дартмурская свора

Герой легенд
Даху

Герой сказок
Дахут

Фэнтезийный персонаж
Двойник

Фэнтезийный персонаж
Дворовик

Герой сказок
Дворовой

Герой легенд
Девона

Мистическое чудовище
Девона́

Мистическое чудовище
Девы юные

Герой сказок
Девы-лебеди

Мистическое чудовище
Девятеро

Чудище
Дегдер

Монстр
Дед

Чудище
Дедко

Мистическое чудовище
Дедко болотный

Чудище
Дельфиния

Фэнтезийный персонаж
Дементор

Герой легенд
Демон

Фэнтезийный персонаж
Дерево Аль-вак

Монстр
Дзяо Дзе

Монстр
Данни

Мистическое чудовище
Дженни Зелёные Зубы

Герой сказок
Диниши

Герой сказок
Дсонакавы

Чудище
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Герой легенд
Еминеж

Герой легенд
Ермунганд

Мифическое существо
Ебосан

Мистическое чудовище
Евваркее

Герой сказок
Евник

Мистическое чудовище
Егорьева стая

Чудище
Единорог

Герой сказок
Единорог-лев

Мистическое чудовище
Ежеринис

Чудище
Ен

Герой легенд
Ендарь

Герой сказок
Енпери́

Герой легенд
Епосъ

Герой сказок
Етун

Герой легенд
Ефасыинати

Монстр
Ефимон

Монстр
Ехидна

Герой сказок
Ехидна стоглавая

Монстр
Ехидны

Фэнтезийный персонаж
Ехидный

Мистическое чудовище
Единорог китайский(Цилинь)

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Герой легенд
Ёбосан

Чудище
Ёкай

Мистическое чудовище
Ёксёкю

Зверь
Ёндон

Чудище
Ёрмунганд

Чудище
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Герой легенд
Жители холмов

Фэнтезийный персонаж
Жихарь(жихоня)

Герой легенд
Жабалака

Чудище
Жаракака

Зверь
Жеки

Герой легенд
Жигана

Герой сказок
Жигина

Мистическое чудовище
Жиж

Чудище
Жиро́вый

Монстр
Жировик

Чудище
Жуть

Герой сказок
Жыж

Мистическое чудовище
Жыжаль

Монстр
Жыцень

Чудище
Жэрэтва

Герой легенд
Жар-птица 

Мистическое чудовище
Жабдар

Монстр
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Герой легенд
Зеленыедамы

Мистическое чудовище
Золотая собака

Чудище
Зелигены

Герой легенд
Зыбочник

Фэнтезийный персонаж
Загрыбаст

Герой сказок
Зазовка

Монстр
Зазоўка

Мистическое чудовище
Заккум

Мистическое чудовище
Зашики-онна

Герой сказок
Зверь Крофенольф

Герой сказок
Змеевки

Герой легенд
Збуратор

Мистическое чудовище
Зверь Рыкающий

Фэнтезийный персонаж
Зверь-мираж

Фэнтезийный персонаж
Зверь-путающий-следы

Фэнтезийный персонаж
Зелёные дети Вулпита

Мистическое чудовище
Зилант

Герой сказок
Зириддар

Герой легенд
Зитирон

Фэнтезийный персонаж
Зиф

Фэнтезийный персонаж
Зифиус

Мистическое чудовище
Злиднi

Герой легенд
Злобоглазы

Герой легенд
Злыднi

Монстр
Злыдни

Чудище
Злыдня

Мистическое чудовище
Змеевна

Чудище
Змей

Мистическое чудовище
Змок

Чудище
Змяёўна

Чудище
Знiч

Монстр
Зніч

Мистическое чудовище
Знич

Мистическое чудовище
Зомби

Герой сказок
Зонтик-призрак

Мифическое существо
Зу

Мифическое существо
Зубная фея

Фэнтезийный персонаж
Зюзик

Мистическое чудовище
Зюзя

Существа из мифов и легенд на букву И


Чудище
Ичетики

Фэнтезийный персонаж
Ину

Монстр
Ишхус

Мистическое чудовище
Идакансас

Монстр
Иббур

Чудище
Игкилики

Герой сказок
Иглогривы

Чудище
Игонг

Фэнтезийный персонаж
Игонь

Монстр
Игоша

Чудище
Идичу

Герой легенд
Иелчу

Чудище
Икирё

Мистическое чудовище
Иллитиды

Мистическое чудовище
Илофаи

Зверь
Илоѳаи

Герой сказок
Им-Дугуд

Герой сказок
Имдугуд

Герой сказок
Имп

Герой сказок
Импундулу

Монстр
Имуги

Чудище
Инапертва

Чудище
Индрик

Герой легенд
Инеистые великаны

Чудище
Инженеры

Мистическое чудовище
Инкуб

Мифическое существо
Инкубус

Чудище
Ино

Фэнтезийный персонаж
Иног

Фэнтезийный персонаж
Инокефалы

Фэнтезийный персонаж
Иные (Others)

Мистическое чудовище
Иныж

Фэнтезийный персонаж
Иопод

Фэнтезийный персонаж
Ипоталасы

Мистическое чудовище
Иппотрилл

Мистическое чудовище
Иратшо

Монстр
Иратшоак

Герой сказок
Иричу

Герой сказок
Исоонна

Мистическое чудовище
Испы

Монстр
Исхиапод

Монстр
Итанеси

Герой легенд
Итримубе

Герой легенд
Ифрит

Фэнтезийный персонаж
Ихневмон

Герой сказок
Ихтиокентавры

Монстр
Ичöтик

Монстр
Ичетик

Фэнтезийный персонаж
Ишкус

Мифическое существо
Иблис 

Фэнтезийный персонаж
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Мистическое чудовище
Йаконий

Мистическое чудовище
Йара-ма-йа-вхо

Фэнтезийный персонаж
Йейл

Мистическое чудовище
Йель

Герой легенд
Йерфф

Мистическое чудовище
Йет-гончие

Мистическое чудовище
Йети

Фэнтезийный персонаж
Йови

Чудище
Йок-йок

Герой легенд
Йормунганд

Мифическое существо
Йормунгандр

Зверь
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Мифическое существо
Кампир

Мистическое чудовище
Каса-но-Обакэ

Фэнтезийный персонаж
Керинейскаялань

Герой сказок
Китайскийлис

Мифическое существо
Кои

Зверь
Кори

Мифическое существо
Кощей Меднобородый

Монстр
Кумара

Мистическое чудовище
Кетгранд

Мистическое чудовище
Кетус

Чудище
Кикимора

Монстр
Кикиморка

Герой легенд
Кикимра

Чудище
Кикирин

Фэнтезийный персонаж
Кикирн

Мистическое чудовище
Киклопы

Мистическое чудовище
Киливфаки

Монстр
Килин

Фэнтезийный персонаж
Киллмулис

Монстр
Кильмулис

Мистическое чудовище
Кимнары

Мифическое существо
Кляки

Фэнтезийный персонаж
Коатлантонан

Монстр
Коатликуэ

Зверь
Кобольд

Зверь
Кобольт

Мистическое чудовище
Козерог

Герой легенд
Козлоолень

Герой сказок
Козлорогий (Aigokeros)

Чудище
Козослонъ

Чудище
Кока

Фэнтезийный персонаж
Коканко

Мифическое существо
Колове́рши

Монстр
Коловёрши

Герой сказок
Колчис

Герой сказок
Кольценосцы

Мифическое существо
Кольцо-змея

Монстр
Комокол

Герой сказок
Комол

Чудище
Комонол

Фэнтезийный персонаж
Кон Аннон

Фэнтезийный персонаж
Кон-аяк

Герой сказок
Конгамато

Чудище
Конебык

Герой легенд
Коневрусъ

Мифическое существо
Копуваи

Монстр
Копша

Мистическое чудовище
Копытный волк

Герой легенд
Коракс

Монстр
Коргоруши

Герой легенд
Кори исмарис

Мифическое существо
Коркодил

Герой легенд
Кормокол

Герой сказок
Коровья смерть

Фэнтезийный персонаж
Корокотта

Мистическое чудовище
Космический жокей

Герой легенд
Кот Баюн

Фэнтезийный персонаж
Кот-монстр

Герой сказок
Коул

Герой легенд
Кошкалачень

Герой сказок
Кошколаки

Герой легенд
Крaсный Гaлстучек

Герой сказок
Крабаллон

Чудище
Крак

Фэнтезийный персонаж
Кракен

Герой легенд
Красношапы

Герой сказок
Красный колпак

Мистическое чудовище
Кролы

Мифическое существо
Круглоглазые

Фэнтезийный персонаж
Крыжацік

Мистическое чудовище
Крыжацик

Фэнтезийный персонаж
Крыжовниха

Герой легенд
Крыланы

Фэнтезийный персонаж
Крылатые кони

Герой легенд
Крысолаки

Герой легенд
Крысолюды

Фэнтезийный персонаж
Ктулху

Герой легенд
Ку Ши

Герой легенд
Ку Шит

Чудище
Карбункул

Герой легенд
Катахан

Фэнтезийный персонаж
Керы

Мистическое чудовище
Китоврас

Чудище
Корогуши*

Чудище
Крапчик

Монстр
Куанг-Ши

Герой легенд
Кумихо

Чудище
Кынсы

Мистическое чудовище
Кентавротритоны

Монстр
Кенты

Герой сказок
Кер-балык

Герой сказок
Кер-дьутпа

Герой легенд
Керастъ

Чудище
Керасты

Монстр
Кербер

Чудище
Кимпуруши

Герой легенд
Кинамонъ

Монстр
Кинг-Конг

Фэнтезийный персонаж
Киннамолг

Герой легенд
Киннары

Герой легенд
Кипрский Лохнесс

Зверь
Кирин

Герой легенд
Кит

Фэнтезийный персонаж
Китайский дракон

Мистическое чудовище
Китра

Монстр
Китсюне

Чудище
Кицунэ

Герой сказок
Клабаутерман

Мифическое существо
Кладавік

Мистическое чудовище
Кладнік

Герой сказок
Кладовик

Мифическое существо
Кладовник

Мистическое чудовище
Клетник

Монстр
Клецьнік

Мистическое чудовище
Клобук

Монстр
Клурикон

Фэнтезийный персонаж
Криосфинкс

Герой сказок
Кровопросцы

Мистическое чудовище
Крод Мара

Фэнтезийный персонаж
Кроколеопотам

Чудище
Ку-Ши

Мифическое существо
Куа-фу

Монстр
Кужата

Герой легенд
Кузутик

Чудище
Куй

Герой сказок
Куйята

Герой сказок
Куйяту

Чудище
Кук

Монстр
Кукимора

Чудище
Куко

Фэнтезийный персонаж
Кулеши

Герой легенд
Кулшедра

Мифическое существо
Кульдыргыш

Фэнтезийный персонаж
Кульпиян

Герой сказок
Культдыргыш

Мистическое чудовище
Кумбаба

Монстр
Кумельган

Чудище
Кумо

Монстр
Кумяльган

Герой сказок
Кун Аннуйн

Чудище
Кун Аннун

Герой сказок
Купалка

Герой легенд
Купальскi дзядок

Мистическое чудовище
Купальскiй дзѣдокъ

Герой легенд
Купальский дедок

Герой сказок
Кусарикку

Монстр
Кутинья

Герой легенд
Кутиха

Мистическое чудовище
Кутувр

Монстр
Каипора

Фэнтезийный персонаж
Карс

Чудище
Кентавры

Герой сказок
Кимапуруши

Чудище
Коблинаи

Герой сказок
Кони Диомеда

Чудище
Корриганы

Мистическое чудовище
Краты

Герой сказок
Кутруб

Монстр
Кэпкуэны

Мистическое чудовище
К'тулу

Герой легенд
Ка́кос

Фэнтезийный персонаж
Кабиры

Чудище
Каботер

Фэнтезийный персонаж
Кабутерманнекин

Мистическое чудовище
Кави́ры

Герой сказок
Кадехо

Монстр
Кадук

Герой сказок
Кажан

Герой легенд
Кажаналак

Монстр
Кайбё

Мистическое чудовище
Кайдзю

Монстр
Как

Мистическое чудовище
Кака

Герой легенд
Какий

Чудище
Какус

Герой сказок
Каладрий

Монстр
Каладриус

Монстр
Калануро

Герой сказок
Калбей

Герой сказок
Калбиi

Герой сказок
Калеи

Мистическое чудовище
Каленик

Герой легенд
Кали-ахт

Мифическое существо
Калликанцары

Мистическое чудовище
Калопалинг

Герой легенд
Калопус

Фэнтезийный персонаж
Калупалик

Герой легенд
Калюп-алик

Мистическое чудовище
Калян

Герой легенд
Камазотц

Герой сказок
Камауэто

Чудище
Камелион

Герой сказок
Корио

Зверь
Кутысь

Чудище
Камахуэто

Герой сказок
Камелопардалис

Чудище
Камикири

Герой легенд
Камэоса

Герой сказок
Кан-Кереде

Монстр
Канбей

Герой легенд
Кандзаргас

Мифическое существо
Канима

Чудище
Канцербер

Герой легенд
Канькач

Фэнтезийный персонаж
Каппа

Мистическое чудовище
Каракаса-обаке

Герой легенд
Караконджалы

Герой легенд
Караконджо

Герой легенд
Карастъ

Зверь
Карина

Герой сказок
Каркаданн

Мистическое чудовище
Каркаладил

Чудище
Карканья

Мистическое чудовище
Карлики

Герой сказок
Картазон

Монстр
Каса-бакэ

Герой сказок
Каса-обакэ

Мистическое чудовище
Касабакэ

Монстр
Каси

Зверь
Касны

Мистическое чудовище
Касьян

Чудище
Катофлеб

Мистическое чудовище
Каукас

Герой сказок
Каучпок

Герой сказок
Кашкалачань

Мифическое существо
Квемуль

Герой легенд
Квилборы

Герой легенд
Квильборы

Фэнтезийный персонаж
Квиттеры

Чудище
Квинотавр

Чудище
Кеаск

Герой сказок
Кеврококрот

Герой сказок
Кейннары

Мистическое чудовище
Кейсонг

Герой легенд
Кейфонг

Фэнтезийный персонаж
Кекроп

Фэнтезийный персонаж
Кекропс

Герой легенд
Келпи

Мифическое существо
Кельпи

Монстр
Кендеры

Герой легенд
Кучедра

Монстр
Кучивило

Мистическое чудовище
Кучисакэ-онна

Герой легенд
Кэлигрейхаунд

Герой сказок
Кэльпи

Мистическое чудовище
Кэпкуэн

Монстр
Кэпкэуны

Герой сказок
Карлики-цверги

Мифическое существо
Кейннари 

Фэнтезийный персонаж
Кикимора болотная 

Герой легенд
Клураканы

Мифическое существо
Корреды

Мистическое чудовище
Красныешапки

Герой легенд
Куафу

Чудище
Курша

Мистическое чудовище
Кэйлик Бхир

Существа из мифов и легенд на букву Л


Герой легенд
Ламбтонский червь

Фэнтезийный персонаж
Летун(лятавец)

Зверь
Личжу

Герой легенд
Луговой

Зверь
Ламии

Чудище
Лидерк

Фэнтезийный персонаж
Лобасты(злыерусалки) 

Фэнтезийный персонаж
Лернейскаягидра

Мистическое чудовище
Линчетти

Герой сказок
Лубры

Монстр
Лярва

Монстр
Ла Йорона

Мифическое существо
Ла Льорона

Фэнтезийный персонаж
Лабынкырский чёрт

Герой легенд
Ладон

Герой сказок
Лазавік

Герой легенд
Лазави́к

Монстр
Лазеннік

Герой легенд
Лазнік

Мифическое существо
Лама

Фэнтезийный персонаж
Ламассу

Герой легенд
Ламашту

Монстр
Ламия

Фэнтезийный персонаж
Ламя

Герой сказок
Ланнан-ши

Мифическое существо
Лантикусъ

Герой сказок
Лантухи

Фэнтезийный персонаж
Лапитупы

Герой сказок
Латан

Зверь
Латану

Мистическое чудовище
Лауру

Монстр
Лафон

Зверь
Лахама

Монстр
Лаюн

Фэнтезийный персонаж
Лающая

Фэнтезийный персонаж
Ле́шенка

Мифическое существо
Лебедечеловек

Фэнтезийный персонаж
Лебединая шкура

Мифическое существо
Лебединые девы

Герой сказок
Левиафан

Герой легенд
Левияфа

Герой легенд
Левкокрота

Мистическое чудовище
Левкрота

Мистическое чудовище
Ледащий

Мистическое чудовище
Ледяной Джек

Монстр
Лемуры

Чудище
Леонид

Мистическое чудовище
Леонтокентавр

Фэнтезийный персонаж
Лепрекон

Чудище
Лепрехун

Мистическое чудовище
Лесавки

Фэнтезийный персонаж
Лесовик

Герой легенд
Лесовики

Чудище
Летавицы

Мистическое чудовище
Леуманы

Мистическое чудовище
Лефон

Мистическое чудовище
Лешак

Мифическое существо
Леший

Герой сказок
Ли́зень

Мифическое существо
Ливьята́н

Герой легенд
Лизун

Герой легенд
Ликантроп

Монстр
Лилит

Фэнтезийный персонаж
Лимнады

Фэнтезийный персонаж
Лимониады

Мифическое существо
Лин

Мистическое чудовище
Линан-Сидхе

Герой сказок
Лингбакр

Мистическое чудовище
Линдворм

Мифическое существо
Линтывормъ

Мифическое существо
Линь

Мифическое существо
Лионтавр

Герой сказок
Лисун

Герой легенд
Лич

Герой легенд
Лобастый

Мистическое чудовище
Лобизоме

Чудище
Лобишон

Герой сказок
Логхир

Мистическое чудовище
Лознік

Монстр
Лозовик

Фэнтезийный персонаж
Лопастый

Монстр
Лорелея

Мифическое существо
Лоскотуха

Чудище
Лотан

Мифическое существо
Лох-Несское чудовище

Фэнтезийный персонаж
Лошолич

Герой легенд
Лу

Мистическое чудовище
Луговичок

Фэнтезийный персонаж
Лун

Герой сказок
Лунный пес

Фэнтезийный персонаж
Луска

Чудище
Люб

Мистическое чудовище
Люди-аисты

Герой сказок
Люди-леопарды

Герой сказок
Люди-львы

Мистическое чудовище
Люди-мухоморы

Герой сказок
Люди-скорпионы

Фэнтезийный персонаж
Лядашцік

Мифическое существо
Лядащий

Фэнтезийный персонаж
Ламя 

Герой легенд
Лиетуонис

Герой сказок
Луаньняо*

Герой сказок
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Монстр
Мотра

Герой легенд
Моряны

Монстр
Мудзина

Фэнтезийный персонаж
Муло

Мистическое чудовище
Муруха

Мистическое чудовище
Мушхуш

Чудище
Мявки

Фэнтезийный персонаж
Малити Халит

Герой сказок
Мандах

Монстр
Манья

Монстр
Мё-о

Герой легенд
Мынгуцзы

Герой сказок
Морской рыцарь

Фэнтезийный персонаж
Мот-мен

Чудище
Моховик

Герой сказок
Мули

Фэнтезийный персонаж
Мумаки

Герой легенд
Мушрушу

Герой легенд
Мюлинг

Мифическое существо
Мамай

Чудище
Мариды

Герой легенд
Минокава

Фэнтезийный персонаж
Мундих

Чудище
Мяндаш

Фэнтезийный персонаж
Моначьелло

Монстр
Морана

Фэнтезийный персонаж
Морена

Мистическое чудовище
Морлоки

Монстр
Моряна

Мистическое чудовище
Мотивация

Фэнтезийный персонаж
Мраволев

Мифическое существо
Мулло

Фэнтезийный персонаж
Муравьиный лев

Чудище
Мушуссу

Герой легенд
Мюру-Ха

Герой сказок
Манеки-неко

Герой сказок
Мемозины

Фэнтезийный персонаж
Мойобу

Зверь
Мшанки

Мистическое чудовище
Ма́ра

Монстр
Маалусы

Мистическое чудовище
Маахисы

Мистическое чудовище
Мавки

Герой легенд
Магнотавр

Монстр
Мадзутора

Чудище
Маеро

Герой сказок
Маероеро

Монстр
Мажана

Фэнтезийный персонаж
Майдын массалык улеси

Мифическое существо
Майдың массалық үлесі

Мифическое существо
Макалифон

Герой сказок
Макара

Мистическое чудовище
Макли

Герой легенд
Мала’как

Чудище
Мамуны

Мистическое чудовище
Манагарм

Герой легенд
Мандихоръ

Монстр
Мандихорь

Герой сказок
Мантикора

Герой сказок
Маньяк

Герой легенд
Маргульи

Мифическое существо
Маргюг

Мистическое чудовище
Марена

Фэнтезийный персонаж
Марид

Герой сказок
Маркополи

Чудище
Марсок

Мистическое чудовище
Масленичный Кот

Монстр
Матохи

Герой легенд
Мать-рысь

Мифическое существо
Махаха

Фэнтезийный персонаж
Махуа

Герой легенд
Маэро

Мистическое чудовище
Мећедовић

Герой сказок
Медведи-оборотни

Мистическое чудовище
Медведко

Монстр
Межевик

Герой сказок
Межевичок

Монстр
Мелиады

Монстр
Мелии

Чудище
Мелюзина

Чудище
Мендо

Мифическое существо
Менехуны

Чудище
Мерионы

Герой легенд
Мерроу

Мистическое чудовище
Мерцана

Чудище
Меша-адам

Фэнтезийный персонаж
Мидгардсорм

Герой легенд
Мидзутора

Герой сказок
Микэнэко

Монстр
Мимик

Герой легенд
Минотавр

Мистическое чудовище
Миравды

Мистическое чудовище
Мираг

Чудище
Мирадж

Герой легенд
Мичибичи

Герой легенд
Модзя

Мистическое чудовище
Моколе

Мистическое чудовище
Мокруха

Герой сказок
Мокумокурен

Герой сказок
Молниеносный

Герой сказок
Монакьелли

Герой сказок
Морской кентавр

Герой сказок
Морской пёс

Герой легенд
Мосмен

Герой сказок
Мохноноги

Чудище
Мулен

Фэнтезийный персонаж
Мулы

Чудище
Мушруш

Монстр
Мэрроу

Мистическое чудовище
Мамдобхута

Зверь
Мангус

Мистическое чудовище
Медуза

Герой сказок
Миньокао

Герой сказок
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Мифическое существо
Нагиня

Чудище
Намной

Герой легенд
Наша змеиная мать

Мистическое чудовище
Неко

Зверь
Нермпай

Фэнтезийный персонаж
Нидагрисур

Фэнтезийный персонаж
Никсы

Монстр
Нимфы

Мистическое чудовище
Нисаг

Фэнтезийный персонаж
Ноггл

Герой легенд
Нокеры

Мистическое чудовище
Нувиша

Фэнтезийный персонаж
Нха-а-тик

Герой легенд
Ньадьы Дьангха

Мистическое чудовище
Нэко-мусумэ

Герой легенд
Няка

Мистическое чудовище
Начала

Герой легенд
Небесная черепаха

Чудище
Нимфы 

Чудище
Навной

Герой легенд
Найтака

Монстр
Нарипол

Герой сказок
Неистовая охота

Мифическое существо
Нелюб

Монстр
Несси

Герой легенд
Ний

Фэнтезийный персонаж
Ниммэндзю

Мистическое чудовище
Нинки-нанка

Фэнтезийный персонаж
Ног-птица

Монстр
Ногуй

Чудище
Нора нейр

Монстр
Нуси

Мистическое чудовище
Ньаадьы Дьянха

Герой легенд
Нэка

Мистическое чудовище
Нэкомусумэ

Фэнтезийный персонаж
Нахцерер

Мистическое чудовище
Неблагийдвор

Герой легенд
Нифилимы

Герой сказок
Наги

Мистическое чудовище
Накер

Монстр
Нарифон

Мистическое чудовище
Невесты

Герой легенд
Неистовый гон

Герой легенд
Нереиды

Герой сказок
Нефилимы

Герой легенд
Никербрикеры

Фэнтезийный персонаж
Нинкинанка

Монстр
Ноздророг

Мифическое существо
Ночник

Мистическое чудовище
Нуэ

Чудище
Нэко

Монстр
Нявки

Фэнтезийный персонаж
Наги 

Фэнтезийный персонаж
Неак Та

Чудище
Нглылека

Герой сказок
Нора

Мифическое существо
Наблюдатели

Мифическое существо
Назгулы

Чудище
Намэ-онна

Фэнтезийный персонаж
Наяды

Герой легенд
Нежить

Чудище
Несвезлох

Мифическое существо
Нидхегг

Фэнтезийный персонаж
Никштукас

Зверь
Нингё

Монстр
Ниссе

Герой сказок
Ногицунэ

Монстр
Нопэрапон

Монстр
Нурикабэ

Мифическое существо
Нъогль

Герой сказок
Нэдзуми

Чудище
Нэкомата

Герой сказок
Няўки

Мистическое чудовище
Навьи

Мифическое существо
Наяда

Фэнтезийный персонаж
Немейскийлев

Мистическое чудовище
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Зверь
Обакэ

Монстр
Опиникус

Зверь
Обмен

Герой сказок
Обруч-змей

Монстр
Огневик

Герой сказок
Огры

Мистическое чудовище
Одноногая

Герой сказок
Ойнополь

Фэнтезийный персонаж
Ологхай

Мифическое существо
Онг Кут

Мифическое существо
Ортрос

Герой сказок
Осетник

Герой сказок
Очеретянык

Мифическое существо
Оуробор

Мистическое чудовище
О-бакэ

Герой сказок
Обжора

Мифическое существо
Оборотень

Мистическое чудовище
Овинник

Чудище
Огопого

Герой сказок
Одмінок

Герой сказок
Озерный демон

Мифическое существо
Октопус

Монстр
Омутной

Герой легенд
Они

Монстр
Онрё

Герой легенд
Ореады

Герой сказок
Орт

Чудище
Орфо

Фэнтезийный персонаж
Охагуро-Бэттари

Герой легенд
Ошымос чуд

Фэнтезийный персонаж
Ори

Герой легенд
Обаке

Мистическое чудовище
Облачное зеркало

Герой сказок
Обоуби

Фэнтезийный персонаж
Огрины

Фэнтезийный персонаж
Одминок

Мифическое существо
Оймяконское чудовище

Мифическое существо
Олифанты

Чудище
Онодрим

Чудище
Опивень

Герой легенд
Оржавиник

Чудище
Ортр

Зверь
Орфр

Герой сказок
Олгой-хорхой

Фэнтезийный персонаж
Орк

Герой легенд
Обменыш

Мистическое чудовище
Обуры

Герой сказок
Одміна

Герой сказок
Озерницы

Герой сказок
Оксоку

Фэнтезийный персонаж
Омутник

Мистическое чудовище
Ондина

Герой сказок
Оноскелис

Мистическое чудовище
Оплетай

Герой легенд
Ормен

Монстр
Орф

Фэнтезийный персонаж
Осетный

Мифическое существо
Очокочи

Мистическое чудовище
Одрадек

Фэнтезийный персонаж
Орестиады

Существа из мифов и легенд на букву П


Чудище
Паветнiк

Мистическое чудовище
Пак

Монстр
Пандоре

Фэнтезийный персонаж
Парстуки

Фэнтезийный персонаж
Панталопс

Монстр
Панѳиръ

Чудище
Патасола

Герой сказок
Пеликан

Мистическое чудовище
Перовепри

Мистическое чудовище
Пигси

Герой легенд
Пинкит

Герой легенд
Пицен

Герой легенд
Плетущая Сети

Фэнтезийный персонаж
Поглотительница смерти

Мистическое чудовище
Подорожный шмыг

Герой легенд
Пожиратель носков

Мистическое чудовище
Полтергейст

Фэнтезийный персонаж
Полуночник и полуночница

Фэнтезийный персонаж
Попелюха

Чудище
Поронец

Герой сказок
Предвестники беды

Мистическое чудовище
Прилепление

Мифическое существо
Протей

Герой сказок
Птица-слон

Герой сказок
Полкан

Герой сказок
Пазузу

Монстр
Панопт

Мистическое чудовище
Пантера

Монстр
Пардусы

Герой легенд
Паскунджи

Фэнтезийный персонаж
Пе́ри

Фэнтезийный персонаж
Перитии

Мифическое существо
Пиатэк

Мифическое существо
Пикси

Чудище
Писки

Мистическое чудовище
Пичан

Герой легенд
Поветник

Герой сказок
Подкидыш

Фэнтезийный персонаж
Подовинник-батюшка

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель теней

Фэнтезийный персонаж
Покотн

Фэнтезийный персонаж
Ползучий водяной

Фэнтезийный персонаж
Полумужчина

Герой легенд
Попунаць

Мистическое чудовище
Прибожек

Фэнтезийный персонаж
Прысыпуш

Монстр
Псы Дэнди

Мистическое чудовище
Птицы, соединившие крылья

Чудище
Пу-ляо

Мифическое существо
Пукиене

Герой легенд
Пукис

Мистическое чудовище
Пулао

Мифическое существо
Пульгасари

Монстр
Пульп

Мистическое чудовище
Пуннiк

Фэнтезийный персонаж
Пунник

Фэнтезийный персонаж
Пургул-хан

Мистическое чудовище
Пустодомка

Герой легенд
Путиене

Мистическое чудовище
Путис

Фэнтезийный персонаж
Пушчавік

Чудище
Пущевик

Мифическое существо
Пэ́ри

Герой сказок
Пэк

Мистическое чудовище
Пярэварацень

Фэнтезийный персонаж
Паня

Чудище
Перитон

Чудище
Полудница

Фэнтезийный персонаж
Птица Кахка

Мифическое существо
Паваро

Герой легенд
Паирика

Монстр
Пандарены

Герой сказок
Панотии

Фэнтезийный персонаж
Панъфиръ

Чудище
Пари

Герой сказок
Пегас

Герой сказок
Первач-псы

Герой сказок
Перитоны

Мистическое чудовище
Пиау-ли

Чудище
Пифон

Монстр
Поганцы

Монстр
Подменыш

Герой сказок
Подовинный

Мистическое чудовище
Пожиратель мертвых

Чудище
Полевик

Мистическое чудовище
Полипус

Мистическое чудовище
Понтианак

Герой легенд
Порескоро

Герой легенд
Поющие песнь земли

Мистическое чудовище
Призраки Кольца

Герой легенд
Протеи

Мистическое чудовище
Псиллы

Чудище
Птица Рок

Мистическое чудовище
Пенчапенчи

Фэнтезийный персонаж
Пи

Фэнтезийный персонаж
Престолы

Фэнтезийный персонаж
Пагги

Фэнтезийный персонаж
Пакваджи

Герой сказок
Панды

Чудище
Панте ́

Фэнтезийный персонаж
Парандр

Герой сказок
Пасечник

Герой сказок
Пелли

Чудище
Пери

Фэнтезийный персонаж
Пестрый змей

Монстр
Пизги

Мифическое существо
Писвусъын

Герой легенд
Пици́н

Герой сказок
Подземные

Мистическое чудовище
Пожиратель (饕餮)

Мистическое чудовище
Пожиратель снов

Мистическое чудовище
Полевой

Герой легенд
Полуночь

Чудище
Попобава

Чудище
Поури

Фэнтезийный персонаж
Преты

Герой сказок
Присы́пуш

Герой легенд
Псы Габриэля

Герой сказок
Птицы грома

Мифическое существо
Пе-нангглан

Монстр
Петни

Фэнтезийный персонаж
Понё

Герой сказок
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Монстр
Россомаха

Чудище
Рохмань

Герой сказок
Ругару

Мифическое существо
Русалки

Фэнтезийный персонаж
Рыгач

Монстр
Ремора

Мистическое чудовище
Рудзу

Герой легенд
Равк

Чудище
Рагана

Мифическое существо
Раздражар

Герой легенд
Ракушечник

Монстр
Ракушник

Чудище
Ракшасы

Фэнтезийный персонаж
Расамаха

Чудище
Раткины

Герой сказок
Рахманы

Герой сказок
Рейко

Зверь
Рефаимы

Герой сказок
Роан

Герой легенд
Роггенмеме

Чудище
Рокеи

Мистическое чудовище
Рокуро-куби

Мифическое существо
Рокуроккуби

Герой легенд
Рокурокуби

Мифическое существо
Ромпо

Фэнтезийный персонаж
Роперайт

Чудище
Роперит

Мистическое чудовище
Роперите

Герой сказок
Росомаха

Монстр
Рохманы

Фэнтезийный персонаж
Ру́дзу Ру́нгитис

Герой сказок
Русалка (Mermaid)

Герой сказок
Рыбокентавры

Мистическое чудовище
Рефаим

Герой легенд
Рапаиты

Герой сказок
Рарашек

Фэнтезийный персонаж
Роук

Герой легенд
Рощевик

Монстр
Руна

Мистическое чудовище
Русумака

Мистическое чудовище
Рыпач

Фэнтезийный персонаж
Рабикан

Мистическое чудовище
Рудры

Мифическое существо
Расамака

Мифическое существо
Рощевый дед

Чудище
Рунгис

Герой сказок
Рух

Фэнтезийный персонаж
Роаны

Герой легенд
Рухх(птица)

Существа из мифов и легенд на букву С


Фэнтезийный персонаж
Созерцатели

Монстр
Саг

Герой легенд
Санмэ-Ядзура

Герой сказок
Сатиры

Мифическое существо
Светлолики

Чудище
Се Чжи

Герой сказок
Селки

Фэнтезийный персонаж
Сёрё

Монстр
Сикомэ

Герой сказок
Сильфиды

Герой сказок
Симуран

Фэнтезийный персонаж
Сипактли

Чудище
Сирин

Зверь
Сируш

Фэнтезийный персонаж
Скарбнік

Фэнтезийный персонаж
Скекла

Герой сказок
Скиопод

Фэнтезийный персонаж
Скоге

Герой сказок
Скорроу

Зверь
Скруллы

Герой сказок
Слоа

Мистическое чудовище
Смок

Монстр
Снерги

Герой легенд
Собаки из холмов

Чудище
Спи

Фэнтезийный персонаж
Старик-Зима

Герой сказок
Степовой

Мифическое существо
Странные звери

Герой легенд
Стрижак

Фэнтезийный персонаж
Струфион

Герой сказок
Стукачи

Зверь
Су́хос

Мистическое чудовище
Суседко

Герой сказок
Сфинкс

Фэнтезийный персонаж
Сы-ню

Герой легенд
Сюллюкюн

Монстр
Сиды

Герой легенд
Сальванелли

Герой легенд
Серафимы

Чудище
Скесса

Мифическое существо
Стратим(птица)

Герой легенд
Сháofēng (嘲風)

Фэнтезийный персонаж
Сатико

Герой легенд
Свинорылы

Фэнтезийный персонаж
Селк

Мифическое существо
Серваны

Фэнтезийный персонаж
Сильваны

Герой легенд
Симплициссимус

Герой сказок
Синсин

Герой сказок
Сирена-змея

Мистическое чудовище
Сиртя

Мистическое чудовище
Скавены (Skaven)

Герой легенд
Сквонк

Чудище
Скилла

Фэнтезийный персонаж
Скифский агнец

Мистическое чудовище
Сколь

Герой легенд
Скру́тек

Чудище
Слейпнир

Мистическое чудовище
Слуах

Мистическое чудовище
Снарк

Мифическое существо
Собаки Дьявола

Монстр
Стеллио

Герой легенд
Страндваскаре

Чудище
Стуканцы

Мифическое существо
Стуршёудьюрет

Чудище
Сусе́дка

Мистическое чудовище
Сциталис

Монстр
Саратан

Герой легенд
Силены

Герой сказок
Скоп(птица)

Герой легенд
Сульде

Фэнтезийный персонаж
Сагари

Герой легенд
Сарамейя

Герой сказок
Сачико

Монстр
Свинолаки

Герой легенд
Свитязянки

Мистическое чудовище
Себек

Зверь
Селчи

Мифическое существо
Серпопард

Фэнтезийный персонаж
Сикэнкэн

Мистическое чудовище
Сильфы

Герой сказок
Симург

Герой легенд
Сирё

Монстр
Сиррух

Монстр
Сихиртя

Мистическое чудовище
Скарбник

Герой сказок
Скёль

Зверь
Скириты

Чудище
Сколль

Чудище
Скрайкер

Монстр
Скрытый

Герой легенд
Смокъ

Чудище
Сокнопаис

Фэнтезийный персонаж
Спригган

Фэнтезийный персонаж
Старуха-бузина

Мифическое существо
Стокимы

Монстр
Стржига

Герой легенд
Струки

Зверь
Стрыга

Зверь
Суккуб

Мистическое чудовище
Сухуб

Герой легенд
Сциапод

Мистическое чудовище
Сын Левиафана

Мифическое существо
Сабдыки

Фэнтезийный персонаж
Секигами

Мистическое чудовище
Сирены

Фэнтезийный персонаж
Стемфалийские(птицы)

Герой легенд
Сагет

Мифическое существо
Саруторахэби

Герой сказок
Свинолюды

Фэнтезийный персонаж
Свора Аннуна

Зверь
Сёдзё

Мифическое существо
Семаргл

Герой сказок
Сечжи

Герой сказок
Силува

Мифическое существо
Симаргл

Мистическое чудовище
Синие шапки

Герой легенд
Сирена

Монстр
Сирруш

Герой сказок
Сияющий

Герой легенд
Сквадер

Герой сказок
Скиапод

Герой легенд
Скитал

Герой легенд
Сколопендра

Мистическое чудовище
Скулящие на небесах

Чудище
Слуа

Мифическое существо
Смотрящий вниз

Герой сказок
Собаки Дандо

Монстр
Собек

Герой легенд
Соплохвост

Герой сказок
Ставры и Гавры

Фэнтезийный персонаж
Стаўры і Гаўры

Герой сказок
Стоглавая ехидна

Чудище
Сторукие

Фэнтезийный персонаж
Стрига

Монстр
Струсы

Монстр
Стрыжак

Герой легенд
Стурсы

Фэнтезийный персонаж
Суккубус

Герой сказок
Сухубус

Фэнтезийный персонаж
Сцилла

Герой легенд
Сятихоко

Монстр
Сару

Мифическое существо
Силы

Мифическое существо
Спригганы

Фэнтезийный персонаж
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Фэнтезийный персонаж
Тимиморё

Чудище
Табуннік

Зверь
Таласым

Чудище
Таоте

Фэнтезийный персонаж
Тарраска

Герой сказок
Твари

Чудище
Тененог

Герой сказок
Техути

Монстр
Тит-рыба

Монстр
Толпар

Фэнтезийный персонаж
Тотетсу

Зверь
Трау

Монстр
Тритон

Чудище
Тулпар

Мифическое существо
Тут

Монстр
Тхеуранги

Фэнтезийный персонаж
Талос

Зверь
Тенгиры

Мистическое чудовище
Топотун

Чудище
Тутыр

Чудище
Табу́нник

Мифическое существо
Таласъм

Мифическое существо
Тао-Тие

Мистическое чудовище
Тарки (зеленые люди Марса)

Монстр
Таурт

Мифическое существо
Теут

Мифическое существо
Тигр геральдический

Чудище
Тухиранги

Герой сказок
Тиколош

Герой сказок
Тифон

Герой сказок
Токолош

Монстр
Тот

Мистическое чудовище
Трасго

Чудище
Трогодиты

Чудище
Туба

Фэнтезийный персонаж
Турсы

Герой сказок
Туут

Монстр
Тяньгоу

Монстр
Тарамы

Мистическое чудовище
Тилвиттег

Монстр
Тролль

Герой легенд
Тэрэны

Монстр
Тавроиды

Фэнтезийный персонаж
Тараск

Герой сказок
Тварьцы

Мистическое чудовище
Тенко

Мистическое чудовище
Тиамат

Герой сказок
Тиритчик

Монстр
Тибицена

Фэнтезийный персонаж
Титаны

Мистическое чудовище
Тодорцы

Фэнтезийный персонаж
Томте

Фэнтезийный персонаж
Тоут

Мистическое чудовище
Трауко

Герой легенд
Троглодит

Герой легенд
Труст

Фэнтезийный персонаж
Тунда

Мистическое чудовище
Тутос

Монстр
Тхэджагви

Герой сказок
Тадебцо*

Герой легенд
Таркшья

Чудище
Тиштар

Герой легенд
Тунситунь

Мистическое чудовище
Тавролак

Герой сказок
Тануки

Фэнтезийный персонаж
Тараска

Мистическое чудовище
Татцельвурм

Фэнтезийный персонаж
Тейфельфиш

Мистическое чудовище
Тестраль

Фэнтезийный персонаж
Тиан Лю

Чудище
Тоенайар

Фэнтезийный персонаж
Тикбаланг

Герой легенд
Титиры

Фэнтезийный персонаж
Тоенаяр

Герой сказок
Тормунганд

Чудище
Трагелаф

Зверь
Тресго

Фэнтезийный персонаж
Тсукумо-гами

Фэнтезийный персонаж
Туреху

Фэнтезийный персонаж
Туту

Монстр
Тэнгу

Герой легенд
Таранд

Фэнтезийный персонаж
Тиминталы

Мифическое существо
Трясовицы

Существа из мифов и легенд на букву У


Мифическое существо
Уайверн

Мифическое существо
Угаллу

Герой легенд
Узлем

Фэнтезийный персонаж
Укрут

Фэнтезийный персонаж
Унгайкё

Герой легенд
Ундина

Чудище
Упыри

Герой легенд
Урмалиллу

Мистическое чудовище
Урсолаки

Мистическое чудовище
Утуму

Фэнтезийный персонаж
Ульвэй

Мистическое чудовище
Убыр, увыр

Мистическое чудовище
Ужалка

Монстр
Умкову

Герой сказок
Упсон шрихас

Фэнтезийный персонаж
Урма́н иясе́

Герой легенд
Уроборос

Мистическое чудовище
Утукку

Мистическое чудовище
Умрун

Фэнтезийный персонаж
Уаллепен

Герой сказок
Удод

Фэнтезийный персонаж
Уиндиго

Мифическое существо
Улайри

Герой легенд
Унгамбикула

Монстр
Ундине

Мистическое чудовище
Упьержи

Герой легенд
Урмалуллу

Мистическое чудовище
Урхины

Мифическое существо
Ухалица

Мистическое чудовище
Убыры

Герой сказок
Убумэ

Монстр
Уер

Мистическое чудовище
Уишт-гончие

Мифическое существо
Улу-арджан

Мифическое существо
Унголиант

Чудище
Упир

Фэнтезийный персонаж
Уридимму

Чудище
Утбурд

Фэнтезийный персонаж
Ушедшие

Монстр
Убор

Герой легенд
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Мистическое чудовище
Файнодери

Зверь
Фафни

Чудище
Федал

Монстр
Фера

Монстр
Фестралы

Герой легенд
Финтиплюх

Герой легенд
Фойникс (Φοϊνιξ)

Мистическое чудовище
Фуа

Герой легенд
Фэйи

Мистическое чудовище
Фараонка

Мифическое существо
Фраваши

Мистическое чудовище
Фавны

Монстр
Фату-Лива

Чудище
Фахин

Герой сказок
Фенрир

Фэнтезийный персонаж
Финодири

Мифическое существо
Фойник (Φοϊνιξ)

Мистическое чудовище
Фоха

Чудище
Фуфу

Мистическое чудовище
Фэнхуан

Мифическое существо
Феи

Фэнтезийный персонаж
Фаститокалон

Герой легенд
Фафнир

Мистическое чудовище
Фейри

Мистическое чудовище
Фиджел

Герой сказок
Финфолк

Мифическое существо
Фоллохайды

Монстр
Фуна-юрэй

Фэнтезийный персонаж
Фэйн

Герой сказок
Фавн

Зверь
Фенхуан

Герой легенд
Фанани

Мистическое чудовище
Фаститоколон

Герой сказок
Фахан

Зверь
Феникс

Монстр
Ферра

Фэнтезийный персонаж
Фильрас

Мистическое чудовище
Фо-а

Герой легенд
Формикалеон

Фэнтезийный персонаж
Фурии

Чудище
Фэнси

Мистическое чудовище
Феникс(птица)

Существа из мифов и легенд на букву Х


Мифическое существо
Хедли Кау

Мистическое чудовище
Хіхітун

Герой легенд
Хан Кереде

Фэнтезийный персонаж
Хапун

Монстр
Хати

Монстр
Хафгуфа

Герой сказок
Хваты

Герой сказок
Хепера

Герой легенд
Хиваи-абере

Чудище
Хлеўнік

Герой легенд
Хованец

Герой сказок
Хримтурсы

Герой сказок
Хуб

Зверь
Хуканчи

Герой легенд
Хуньдунь

Герой легенд
Хюльдра

Монстр
Хогмены

Герой сказок
Хала

Чудище
Хапер

Герой сказок
Харфуты

Герой легенд
Хатнiчак

Фэнтезийный персонаж
Хваны

Герой сказок
Хентил

Мистическое чудовище
Хёсубэ

Фэнтезийный персонаж
Химера

Герой сказок
Хлевник

Герой легенд
Хозяин

Чудище
Хохлик

Герой легенд
Хска

Герой легенд
Худое пальтишко

Фэнтезийный персонаж
Хумбаба

Чудище
Хургины

Фэнтезийный персонаж
Хэчи

Мифическое существо
Хаечи

Фэнтезийный персонаж
Ханако-сан

Герой легенд
Харадр

Фэнтезийный персонаж
Хатнiй дiдко

Монстр
Хашховыло

Фэнтезийный персонаж
Хвостатый

Герой сказок
Хепра

Герой сказок
Хиеракосфинкс

Монстр
Хихитун

Зверь
Хляўнік

Фэнтезийный персонаж
Хонэ-онна

Герой сказок
Хувава

Фэнтезийный персонаж
Хуньтунь

Герой легенд
Хьэщхьэвылъэ

Герой сказок
Хобии

Мистическое чудовище
Хаммари

Мистическое чудовище
Хайнатум

Герой легенд
Хантай

Фэнтезийный персонаж
Харибда

Чудище
Хатнiк

Фэнтезийный персонаж
Хаэчи

Герой легенд
Хвоститокалон

Мистическое чудовище
Хепри

Герой сказок
Хили

Герой сказок
Хле́вник

Мифическое существо
Хоббиты

Мистическое чудовище
Ходаг

Чудище
Хоу

Мистическое чудовище
Хродвитниссон

Монстр
Хугаг

Фэнтезийный персонаж
Хульдра

Монстр
Хуорны

Чудище
Хэнгэёкай

Мистическое чудовище
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Герой легенд
Центикор

Мистическое чудовище
Цета

Фэнтезийный персонаж
Цзы-Гу

Монстр
Циклопы

Герой легенд
Цукумогами

Чудище
Ци-линь

Герой сказок
Цементавр

Зверь
Цеста

Герой легенд
Цзин-Ю

Герой легенд
Цзяго

Мистическое чудовище
Цмок

Мистическое чудовище
ЦѢту

Зверь
Цуру

Мифическое существо
Центиманы

Монстр
Цетна

Герой легенд
Цзю-ню

Фэнтезийный персонаж
Цилинь

Герой легенд
Цурара-онна

Герой легенд
Циклоп 

Герой легенд
Цербер

Монстр
Цетус

Герой сказок
Цзюэюань

Герой легенд
Цитирон

Мистическое чудовище
Цюню

Мистическое чудовище
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Герой легенд
Чагрин

Герой легенд
Чарана

Герой легенд
Человек-сова

Фэнтезийный персонаж
Чернозубка (お歯黒べったり)

Фэнтезийный персонаж
Чертовка

Мифическое существо
Чжаофэн

Герой сказок
Чжуинь

Фэнтезийный персонаж
Чивэнь

Зверь
Чорт

Чудище
Чугайстр

Фэнтезийный персонаж
Чупакабра

Фэнтезийный персонаж
Чучуня

Мистическое чудовище
Чорачанни

Герой легенд
Чаофенг

Мистическое чудовище
Человек-мотылёк

Мифическое существо
Чернобурка

Чудище
Черти

Чудище
Чжу-ню

Герой легенд
Чжуполун

Герой легенд
Чончон

Мистическое чудовище
Чугайстер

Герой сказок
Чудь

Герой легенд
Чучуна

Мистическое чудовище
Чурила

Мистическое чудовище
Чанъин

Мифическое существо
Чебурашка

Мифическое существо
Чёрные Всадники

Фэнтезийный персонаж
Чертовы псы Дэнди

Мифическое существо
Чжи-вэнь

Мистическое чудовище
Чжулун

Монстр
Читаури

Фэнтезийный персонаж
Чугайстрин

Мистическое чудовище
Чупакабрас

Герой сказок
Чхоллима

Мистическое чудовище
Чоно-волк

Монстр
Чусрым

Герой сказок
Чао-фэн

Фэнтезийный персонаж
Черная свинья оршанского млына

Герой сказок
Чёрт

Мистическое чудовище
Чёчёккэ

Герой легенд
Чжу

Монстр
Чжун-вэнь

Мифическое существо
Чмок

Герой сказок
Чубакка

Мифическое существо
Чугайстырь

Мистическое чудовище
Чусин

Мифическое существо
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Монстр
Шалена

Монстр
Шейдим

Мистическое чудовище
Шелоба

Чудище
Шиликуны

Герой сказок
Шиши́мора

Монстр
Шишица

Зверь
Шолышны

Мифическое существо
Штойзоррейшты

Чудище
Шулмусы

Герой сказок
Шурали

Чудище
Шэлки

Зверь
Шайтан

Фэнтезийный персонаж
Шогготы

Монстр
Шакко

Герой легенд
Шаркань

Мистическое чудовище
Шелоб

Мифическое существо
Ши-лин

Мистическое чудовище
Шиш

Герой сказок
Шишиха

Герой сказок
Штойзволы

Герой сказок
Шуликуны

Чудище
Шурале

Чудище
Шэду

Фэнтезийный персонаж
Шүрәле

Фэнтезийный персонаж
Шанкчанни

Фэнтезийный персонаж
Шондоката

Мистическое чудовище
Шамир

Чудище
Шелки

Мистическое чудовище
Шилин

Герой легенд
Шишига

Мистическое чудовище
Шишичиха

Чудище
Шошычиха

Герой легенд
Штолленвурм

Герой легенд
Шулюкуны

Мифическое существо
Шюрали́

Чудище
Шеша

Герой легенд
Шабари Удумбала

Мистическое чудовище
Шаи

Фэнтезийный персонаж
Шанту

Монстр
Шелликот

Герой сказок
Шилиханы

Фэнтезийный персонаж
Шликуны

Фэнтезийный персонаж
Шпротва

Фэнтезийный персонаж
Штрига

Герой легенд
Шунгалвис

Герой легенд
Шутовка

Фэнтезийный персонаж
Шямга

Мистическое чудовище
Шелковинки

Герой легенд
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Фэнтезийный персонаж
Щекотун

Герой сказок
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Мистическое чудовище
Ырка

Фэнтезийный персонаж
Ыр

Мифическое существо
Ыро

Герой легенд
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Герой легенд
Эвайпанома

Герой легенд
Эждерха́

Герой сказок
Элурантропы

Герой сказок
Эмпуса

Герой сказок
Энфийлд

Мистическое чудовище
Эри́нии

Фэнтезийный персонаж
Эрциния

Мифическое существо
Эвмениды

Мистическое чудовище
Эршу

Чудище
Эал

Зверь
Эжде́р

Мистическое чудовище
Элйуоньэй гөдэ

Зверь
Эмпуза

Монстр
Энудр

Мифическое существо
Эрдлюитлы

Фэнтезийный персонаж
Эрихфоний

Фэнтезийный персонаж
Эе

Герой легенд
Эктозавр

Фэнтезийный персонаж
Эвоки

Герой сказок
Эль Джассаса

Монстр
Энкантадо

Герой легенд
Энфилд

Зверь
Эринии

Герой легенд
Эх-Уишге

Фэнтезийный персонаж
Эврином

Герой сказок
Элементаль

Мистическое чудовище
Энты

Мистическое чудовище
Эпифаги

Мистическое чудовище
Эрихтоний

Мифическое существо
Эх-Ушге

Мистическое чудовище
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Мифическое существо
Ювха

Фэнтезийный персонаж
Юки-нёбо

Чудище
Юкибадзё

Мистическое чудовище
Юные девы

Зверь
Юварки

Мистическое чудовище
Юки-дзёро

Чудище
Юки-химэ

Мистическое чудовище
Юмэкуи

Мифическое существо
Юха

Зверь
Юки-анэ

Фэнтезийный персонаж
Юки-онаго

Мистическое чудовище
Юкимба

Мистическое чудовище
Юрэй

Фэнтезийный персонаж
Юки-бамба

Зверь
Юки-онна

Герой легенд
Юкифури-баба

Фэнтезийный персонаж
Ютулы

Чудище
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Чудище
A-nun-na-ku

Герой легенд
Abang Aku

Герой сказок
Abraxas

Мистическое чудовище
Achoych-Pachoych

Герой сказок
Afanc

Зверь
Ahemait

Мифическое существо
Al-mi'raj

Фэнтезийный персонаж
Alérion

Монстр
Alghul

Герой легенд
Alsea

Герой легенд
Am-heh

Герой сказок
Amajurjuk

Монстр
Ame-onna

Чудище
Amfivena

Мифическое существо
Ammut

Мистическое чудовище
Amphithere

Фэнтезийный персонаж
Ananse

Герой сказок
Anioto

Герой легенд
A Bao A Qu

Фэнтезийный персонаж
Abada

Монстр
Abrasax

Герой легенд
Achlis

Герой легенд
Aethiopes maritimi

Герой легенд
Agnus scythicus

Герой сказок
Al-Burāq (البُراق‎‎)

Фэнтезийный персонаж
Alerion

Монстр
Alfar

Мистическое чудовище
Alphyn

Герой сказок
Alv

Герой сказок
Amajorssuk

Герой сказок
Amayuquq

Мистическое чудовище
Amfipterus

Герой сказок
Ammit

Фэнтезийный персонаж
Amphitere

Герой легенд
Anancyi

Фэнтезийный персонаж
Angiak

Мистическое чудовище
A-nuna

Фэнтезийный персонаж
Abph моhа

Фэнтезийный персонаж
Acromantul

Герой легенд
Agh-iski

Герой легенд
Ahkiyyini

Герой сказок
Aitwar

Чудище
Ala

Герой легенд
Alerione

Мистическое чудовище
Alicanto

Зверь
Alseid

Монстр
Am-mit

Мифическое существо
Amam

Герой легенд
Amemet

Мистическое чудовище
Amikiri

Герой легенд
Amphiptere

Мистическое чудовище
Ananansa

Чудище
Anansi

Мифическое существо
Anker-trold.

Мифическое существо
A Bao A Koo

Монстр
A-nuna-ke-ne

Герой легенд
Abracax

Монстр
Acheri

Фэнтезийный персонаж
Acromantula

Фэнтезийный персонаж
Aghar Dwarves

Монстр
Aigokeros

Мистическое чудовище
Alce

Мистическое чудовище
Allocamelus

Чудище
Amajaruk

Мистическое чудовище
Amautalik

Мифическое существо
Amfiptere

Зверь
Ammet

Чудище
Amphisbaena

Герой сказок
Anancy

Фэнтезийный персонаж
Anansiil

Монстр
Ankoù

Герой легенд
Annancy

Мистическое чудовище
Anphivena

Герой сказок
Antiplos

Мистическое чудовище
Antlion

Мистическое чудовище
Antolops

Герой сказок
Anyoto

Герой сказок
Apis

Герой сказок
Aqrabu

Мистическое чудовище
Aqrabuamelu

Герой сказок
Aqrb ['qrb]

Мистическое чудовище
Araiteuru

Чудище
Aralez

Герой легенд
Arase

Чудище
Arçura

Мифическое существо
Arimaspi

Фэнтезийный персонаж
Arrachd

Фэнтезийный персонаж
Artabatitae

Мистическое чудовище
Artibatirae

Монстр
Askafroe

Монстр
Askefroa

Чудище
Asp

Мистическое чудовище
Aspedocalane

Герой легенд
Aspic

Чудище
Aspid

Монстр
Aspide

Мифическое существо
Aspido testudo

Мистическое чудовище
Aspidochelone

Герой сказок
Aspis

Фэнтезийный персонаж
Aspis chelone

Мистическое чудовище
Assida

Фэнтезийный персонаж
Assidam

Чудище
Asuwang

Мифическое существо
Aswang

Герой сказок
Augerey

Мифическое существо
Aughisky

Герой сказок
Aunt Nancy

Герой сказок
Auroborus

Герой легенд
Autolops

Герой легенд
Avank

Герой сказок
Ayia Napa sea monster

Монстр
Ayiyi

Герой легенд
Azuki-arai (あずきあらい)

Герой сказок
Azuki-togi

Фэнтезийный персонаж
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Фэнтезийный персонаж
B'anansi

Фэнтезийный персонаж
B'hemot

Монстр
Baast

Зверь
Baba

Фэнтезийный персонаж
Babaí

Чудище
Babi

Чудище
Babok

Герой сказок
Badnjak

Мифическое существо
Bagenge

Мифическое существо
Bahamut

Мистическое чудовище
Bahīmūth (بهيموث)

Герой сказок
Baku (獏 или 貘)

Мистическое чудовище
Balaena

Чудище
Balain

Чудище
Balainne

Герой легенд
Balaur

Герой сказок
Balayn

Мистическое чудовище
Balene

Мифическое существо
Bannik

Фэнтезийный персонаж
Banshee

Герой легенд
Barbegazi

Фэнтезийный персонаж
Bargest

Герой сказок
Barghest

Монстр
Bargtjest

Чудище
Barking Beast

Герой сказок
Barnacle-geese

Фэнтезийный персонаж
Barruguet Ibicenco

Мистическое чудовище
Barstukai

Чудище
Barzdukai

Герой легенд
Basajaun

Фэнтезийный персонаж
Basajaunak

Герой сказок
Basandere

Герой легенд
Basilisk

Герой сказок
Bast

Мифическое существо
Bastet

Герой легенд
Bastis

Монстр
Bat-Rat-Spider

Монстр
Bauchan

Мифическое существо
Baxajaun

Фэнтезийный персонаж
Bazyliszek

Герой легенд
Bean Sí

Герой легенд
Bean Sídhe

Чудище
Beast Glatisant

Мистическое чудовище
Bebok

Герой легенд
Behemot

Фэнтезийный персонаж
Behemoth

Монстр
Beholder

Мистическое чудовище
Belewitte

Монстр
Ben-Varrey

Чудище
Beornings

Герой сказок
Bhutas

Герой сказок
Biinjao

Герой сказок
Biinyao

Монстр
Bilwis

Чудище
Bilwiß

Герой сказок
Bilwiz

Монстр
Binfen

Герой сказок
Bipedester delusissimus

Герой сказок
Biyiniao

Мистическое чудовище
Black Riders

Зверь
Blajini

Чудище
Blemmye

Зверь
Blemmyes

Мистическое чудовище
Blemue

Монстр
Bludičky

Фэнтезийный персонаж
Bluecap

Чудище
Bồ lao

Фэнтезийный персонаж
Bo-guest

Герой легенд
Bobo

Чудище
Bobok

Мистическое чудовище
Bòcan

Мистическое чудовище
Bodachan Sabhail

Монстр
Bogans

Мифическое существо
Bogey-beast

Монстр
Boggans

Герой легенд
Boggart

Чудище
Boggle

Мистическое чудовище
Bogill

Чудище
Bogle

Герой легенд
Bogy

Чудище
Bolla

Фэнтезийный персонаж
Bonasus

Герой легенд
Bonnacon

Фэнтезийный персонаж
Bookworm, .303

Монстр
Bōrei (亡霊)

Зверь
Botchling

Герой сказок
Bouda

Герой сказок
Bożątka

Герой легенд
Brag

Герой сказок
Brollachan

Герой сказок
Broonie

Фэнтезийный персонаж
Broucolaque

Монстр
Brownie

Мистическое чудовище
Brucolakas

Герой сказок
Bruesche

Чудище
Bruja

Чудище
Brukołak

Монстр
Bruxsa

Герой сказок
Bucca

Мистическое чудовище
Bucentaur

Монстр
Bucentauro

Герой легенд
Bucentaurus

Монстр
Buckawn

Мистическое чудовище
Buggane

Монстр
Bultungin

Мистическое чудовище
Bundimun

Монстр
Bungisngis

Чудище
Bunyip

Мистическое чудовище
Buraq

Герой легенд
Bwca

Существа из мифов и легенд на букву C


Монстр
Cervus marinus

Герой легенд
Chamoi

Мистическое чудовище
Cheper

Мистическое чудовище
Children of the Forest

Монстр
Chitauri

Герой легенд
Chollima (천리마)

Монстр
Chowany

Герой легенд
Cicaniae

Мифическое существо
Cluricaun

Чудище
Coine

Мифическое существо
Cornish Pixie

Герой легенд
Craneman

Чудище
Cthulhu

Чудище
Cuchivilu

Мифическое существо
Cветочер

Герой легенд
Capricorn

Герой легенд
Catoblepa

Мистическое чудовище
Catoblepas

Монстр
Ceasg

Герой сказок
Celestial-Dog

Герой легенд
Centauroid

Фэнтезийный персонаж
Centicore

Мистическое чудовище
Centimani

Герой сказок
Cerastes

Мифическое существо
Cerberus

Монстр
Cethe

Герой сказок
Cheshire Cat

Герой легенд
Chimera

Мистическое чудовище
Chīwěn (螭吻)

Мифическое существо
Chonchón

Зверь
Chupacabras

Герой сказок
Cinnamulgus

Монстр
Cmentarz

Герой сказок
Compé Anansi

Мистическое чудовище
Corsia

Чудище
Crodh Mara

Фэнтезийный персонаж
Cù Sìth

Мистическое чудовище
Cynocephalus

Герой сказок
Cete

Герой легенд
Changeling

Монстр
Chepri

Монстр
Chimaera

Фэнтезийный персонаж
Chīwěi (鸱尾)

Мистическое чудовище
Chonchon

Монстр
Chu'i srin

Герой сказок
Cinnamologus

Чудище
Clurichaun

Чудище
Colt-pixy

Фэнтезийный персонаж
Corocotta

Фэнтезийный персонаж
Criosphinx

Герой легенд
Cú Sídhe

Герой легенд
Cwn Annwn

Чудище
Cabyll-Ushtey

Герой сказок
Cacus

Герой сказок
Caladrius

Мистическое чудовище
Calopus

Чудище
Calygreyhound

Чудище
Camahueto

Герой легенд
Camazotz

Герой легенд
Camelion

Герой сказок
Camelopard

Зверь
Camelopardalus

Мистическое чудовище
Camelopardus

Зверь
Canis getulis

Герой легенд
Canis hades

Чудище
Căpcăun

Мистическое чудовище
Cěrt

Монстр
Cetus

Монстр
Cheney's Hounds

Мифическое существо
Chia-kuo

Фэнтезийный персонаж
Chimimōryō (魑魅魍魎)

Монстр
Chochlik

Герой сказок
Chowaniec

Монстр
Church Grim

Мистическое чудовище
Cinomolgus

Мифическое существо
Coatlicue

Герой сказок
Cornish Owlman

Герой сказок
Covie

Монстр
Crt

Мистическое чудовище
Cuchivilo

Чудище
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Чудище
Dairi

Герой сказок
Davāl-pā(i)

Герой легенд
Devorador de las Sombras

Монстр
Dhampyr

Фэнтезийный персонаж
Direach Ghlinn Eitidh

Чудище
Djehuti

Мифическое существо
Dockalfar

Монстр
Doppelgänger

Мистическое чудовище
Draw

Монстр
Dryádes

Чудище
Dunters

Фэнтезийный персонаж
Dzee-dzee-bon-da

Мифическое существо
Dahu

Монстр
Dando and his Dogs

Фэнтезийный персонаж
Deva (देव)

Герой легенд
Dhampir

Герой сказок
Dip

Герой сказок
Dithreach

Чудище
Djinni

Герой сказок
Donnervogel

Мистическое чудовище
Draconians

Герой сказок
Drow

Чудище
Dugs

Мистическое чудовище
Dybbuk (דִּבּוּק)

Фэнтезийный персонаж
Dzunukwa

Зверь
Daēva

Герой легенд
Dampeer

Мистическое чудовище
Dementor

Фэнтезийный персонаж
Dhamphir

Чудище
Dhegdheer

Монстр
Dinny-Mara

Герой легенд
Displacer Beast

Мифическое существо
Djinn (جن)

Герой сказок
Donestres

Герой легенд
Dorsohastatus caudirotula

Мистическое чудовище
Drider

Фэнтезийный персонаж
Duende

Герой сказок
Duppy

Герой легенд
Dzhadadzhiya

Фэнтезийный персонаж
Dahus rupicapra vacca montanus

Герой легенд
Dandy dogs

Мистическое чудовище
Devil's Dandy Dogs

Герой легенд
Dhampire

Герой сказок
Dibbuk

Герой сказок
Dirae

Монстр
Djehouti

Чудище
Dobie

Чудище
Dooinney Marrey

Мифическое существо
Drakaina

Герой сказок
Drutten

Герой сказок
Dunpeal

Фэнтезийный персонаж
Dyehuthy

Монстр
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Мистическое чудовище
Each Uisge

Мистическое чудовище
Efreeti

Монстр
Ela

Герой сказок
Elv

Монстр
Empusa

Мифическое существо
Engineers

Чудище
Epiphagi

Мистическое чудовище
Erdluitle

Герой легенд
Eurynomos

Мифическое существо
Ežerinis

Монстр
Eater of Socks

Фэнтезийный персонаж
Ekkillik

Фэнтезийный персонаж
Elder Mother

Чудище
Empousai

Герой сказок
Empuоsai

Герой сказок
Ents

Чудище
Epopus

Герой сказок
Eschenfrua

Монстр
Ewoks

Герой сказок
Eale

Мистическое чудовище
Elad

Мифическое существо
Erumpent

Чудище
Ewaiponoma

Чудище
Empousa

Фэнтезийный персонаж
Empusae

Мистическое чудовище
Enhydros

Герой сказок
Epiphagus

Чудище
Ech-Ooshkya

Фэнтезийный персонаж
El Cadejo

Фэнтезийный персонаж
Elg-Fróði

Фэнтезийный персонаж
Empuosa

Мистическое чудовище
Enfield

Герой легенд
Epifugos

Герой легенд
Ercinia

Герой сказок
Euronymous

Герой легенд
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Фэнтезийный персонаж
Faery

Герой сказок
Father Winter

Мистическое чудовище
Fenghuang (鳳凰)

Герой легенд
Fenrisúlfr

Монстр
Fetch

Мифическое существо
Fachen

Монстр
Fairy

Монстр
Fee

Герой сказок
Fenoderee

Герой сказок
Ferrishin

Мистическое чудовище
Finfolk

Чудище
Fafnir

Мифическое существо
Fideal

Зверь
Fachan

Фэнтезийный персонаж
Fatu-Liva

Зверь
Fenmine

Мистическое чудовище
Ferrish

Зверь
Faerie

Фэнтезийный персонаж
Fallohides

Герой легенд
Felynx arbordiffisus

Герой легенд
Fenrir

Фэнтезийный персонаж
Ferrishyn

Монстр
Finnfolk

Фэнтезийный персонаж
Finoderi

Фэнтезийный персонаж
Fire Crab

Мистическое чудовище
Formicaleon

Мистическое чудовище
Formicaleun

Фэнтезийный персонаж
Fuath

Герой сказок
Fuathan

Герой легенд
Fufu

Монстр
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Монстр
Getulian dog

Герой легенд
Ghoul

Зверь
Ghul

Мистическое чудовище
Gigantes

Чудище
Girtablilu

Мистическое чудовище
Glashtyn

Мифическое существо
Gloucester sea serpent

Чудище
Glumms

Герой легенд
Glums

Чудище
Glycon

Мифическое существо
Gnoll

Герой легенд
Goat-stag

Фэнтезийный персонаж
Goblins

Зверь
Godling

Мистическое чудовище
Godzilla

Монстр
Gojira (ゴジラ)

Герой легенд
Goose-headed Man

Чудище
Gooseberry Wife

Герой сказок
Gorgolica

Монстр
Gotokoneko

Монстр
Gotoku-neko

Зверь
Gotokuneko

Монстр
Goubelin

Герой сказок
Graouilly

Герой сказок
Graouli

Герой сказок
Graoully

Фэнтезийный персонаж
Graully

Фэнтезийный персонаж
Graveir

Мифическое существо
Great Gibbons of Shu

Герой сказок
Green children of Woolpit

Герой сказок
Grgalica

Мистическое чудовище
Grgolica

Чудище
Grim

Герой сказок
Grindylow

Монстр
Grondr

Мистическое чудовище
Grumpkin

Фэнтезийный персонаж
Grundylow

Мистическое чудовище
Grýla

Мистическое чудовище
Guacanchas

Мистическое чудовище
Gualipote

Монстр
Guallepen

Фэнтезийный персонаж
Gud-alim

Мистическое чудовище
Gudalim

Герой легенд
Gully Dwarves

Фэнтезийный персонаж
Gumberoo

Герой легенд
Gurahl

Фэнтезийный персонаж
Guytrash

Мистическое чудовище
Gwoemul (괴물)

Чудище
Gyl Burnt-Tayl

Чудище
Gytrash

Монстр
Gaardbuk

Мистическое чудовище
Gabriel hounds

Мистическое чудовище
Gabriel rachets

Мистическое чудовище
Galipote

Чудище
Gallû

Мифическое существо
Gaṇapati (गणपति)

Герой легенд
Gandharva (गन्धर्व)

Герой легенд
Gaṇeśa (गणेश)

Мифическое существо
Garappa

Мифическое существо
Gardvord

Фэнтезийный персонаж
Gargouille

Герой сказок
Gargoyle

Герой сказок
Gargulec

Чудище
Garmr

Фэнтезийный персонаж
Garuḍa (गरुड)

Фэнтезийный персонаж
Genko

Чудище
Geryon

Мифическое существо
Gêryôn

Фэнтезийный персонаж
Geryones

Чудище
Gêryonês

Фэнтезийный персонаж
Geryoneus

Чудище
Gêryoneus

Мистическое чудовище
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Мифическое существо
Haechi

Мифическое существо
Haetae

Фэнтезийный персонаж
Hafgufa

Мистическое чудовище
Hafgufu

Мистическое чудовище
Haitai

Монстр
Hamadryádes

Герой легенд
Hanansi

Герой легенд
Hone-onna (骨女)

Зверь
Honocrotalus

Зверь
Hoop-snake

Мифическое существо
Hoopoe

Чудище
Horse-stag

Чудище
Horven

Герой сказок
Horyádes

Герой легенд
Hǒu (犼)

Чудище
Hounds of the hill

Мифическое существо
Hrímthurs

Герой сказок
Hróðvitnir

Фэнтезийный персонаж
Hróðvitnisson

Мистическое чудовище
Huallepen

Герой легенд
Huargo

Зверь
Hugag

Чудище
Huldra

Зверь
Humbaba

Зверь
Humei

Зверь
Hun-tun

Мистическое чудовище
Hundun

Монстр
Hùndùn (混沌)

Герой легенд
Huorns

Зверь
Hupe

Чудище
Hupelot

Мифическое существо
Huppe

Мистическое чудовище
Hupupa

Чудище
Hydra

Чудище
Hydrops

Зверь
Hydrus

Герой сказок
Hyenodlaci

Мифическое существо
Hyldemoer

Фэнтезийный персонаж
Hyōsube (兵主部)

Монстр
Hyousube

Герой легенд
Høyneker pingviner

Чудище
Hapi

Фэнтезийный персонаж
Hapi-ankh

Мистическое чудовище
Hapis

Мистическое чудовище
Harfoots

Фэнтезийный персонаж
Harpia

Монстр
Hati

Герой легенд
Haugbo

Герой легенд
Haugebonde

Герой легенд
Havgumsen

Зверь
Havguva

Мистическое чудовище
Havstramben

Мистическое чудовище
Headley Kow

Мифическое существо
Heath Hounds

Мистическое чудовище
Hecatonchires

Монстр
Hekatoncheiro

Мистическое чудовище
Hellhound

Чудище
Hercynia

Мифическое существо
Hieracosphinx

Фэнтезийный персонаж
Hili

Зверь
Himantopodes

Фэнтезийный персонаж
Hinky-Punk

Чудище
Hippalectryon

Мистическое чудовище
Hippalektruõn

Фэнтезийный персонаж
Hippalektryon

Герой сказок
Hippocamp

Зверь
Hippocampus

Монстр
Hippocentaurus

Герой легенд
Hippocervus

Монстр
Hippogryf

Чудище
Hippopodes

Мистическое чудовище
Hippotalus

Монстр
Hircocervus

Чудище
Hobbits

Герой сказок
Hobgoblin

Чудище
Hodag

Монстр
Hodowany

Фэнтезийный персонаж
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Мистическое чудовище
Ichthyocentaurs

Фэнтезийный персонаж
Ieltxu

Чудище
Ihtiriekko

Фэнтезийный персонаж
Illithid

Мистическое чудовище
Ilythiiri

Чудище
Imoogi

Герой сказок
Imp

Герой сказок
Inapertwa

Мифическое существо
Incubus

Монстр
Iopodes

Чудище
Iotunn

Монстр
Ippopodes

Монстр
Iratxo

Мистическое чудовище
Iratxoak

Зверь
Iritxu

Герой сказок
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Мистическое чудовище
Jacio

Чудище
Jack Frost

Герой сказок
Jack-in-Iron

Мистическое чудовище
Jaculique Volantes

Зверь
Jaculor

Фэнтезийный персонаж
Jaculus

Мистическое чудовище
Jag mort

Мистическое чудовище
Jall

Герой легенд
Jaracaca

Герой легенд
Jarvey

Мистическое чудовище
Jasconius

Чудище
Jätti

Монстр
Javinė

Герой сказок
Jeeryuch

Мифическое существо
Jentil

Зверь
Jentilak

Герой легенд
Jerff

Мистическое чудовище
Jiā guó (猳國)

Герой сказок
Jinko

Герой сказок
Jinmenju

Герой легенд
Jobberknoll

Мистическое чудовище
Jokul Frosti

Мистическое чудовище
Jólakötturinn

Герой легенд
Jorō-gumo

Фэнтезийный персонаж
Jrahars

Герой сказок
Jucanchas

Мифическое существо
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Монстр
Kraken

Зверь
Kraken octopus

Герой легенд
Kraxen

Чудище
Kua Fu (夸父)

Мистическое чудовище
Kuçedra

Герой легенд
Kui (夔)

Герой сказок
Kujata

Герой легенд
Kujuta

Мистическое чудовище
Kukas

Зверь
Kûko

Фэнтезийный персонаж
Kul'pijan

Герой легенд
Kulshedra

Фэнтезийный персонаж
Kurangai Tuku

Чудище
Kurangaituku

Герой легенд
Kusarikku

Герой сказок
Kuyūthā (كيوثاء)

Фэнтезийный персонаж
Kweku Anansi

Мистическое чудовище
Kỳ lân (기린 или 전설)

Герой легенд
Kyrkogrim

Монстр
Kłobuk

Мистическое чудовище
Kumiho (구미호)

Монстр
Kangiqsuarmiuqpak

Чудище
Kabouter

Монстр
Kacou Ananzè

Фэнтезийный персонаж
Kaibyou

Герой сказок
Kaijū (怪獣)

Герой сказок
Kal'an

Герой легенд
Kal'enik

Чудище
Kalopaling

Мистическое чудовище
Kami-­kiri

Герой легенд
Kanima

Мистическое чудовище
Kappa (河童)

Чудище
Karakasa Kozō

Герой легенд
Karkadann

Герой сказок
Kasha (火車)

Монстр
Katoblepon

Чудище
Katobleps

Фэнтезийный персонаж
Kaukai

Монстр
Kaukas

Фэнтезийный персонаж
Kaukuczei

Герой сказок
Kaukuczus

Чудище
Kaukutis

Чудище
Kaukyczei

Мистическое чудовище
Kelpie

Чудище
Ketos

Герой сказок
Keythong

Мифическое существо
Kheper

Мифическое существо
Khepera

Мифическое существо
Khimaira

Фэнтезийный персонаж
Kiligivak

Герой легенд
Kiḷigvak

Мифическое существо
Killmoulis

Фэнтезийный персонаж
Kilmulis

Фэнтезийный персонаж
Kimnarās

Фэнтезийный персонаж
Kimpurusha

Мистическое чудовище
King Kong

Фэнтезийный персонаж
Kiri-puwhero

Мистическое чудовище
Kitsune (狐)

Монстр
Kjata

Мифическое существо
Klabater

Мифическое существо
Klabaternik

Герой сказок
Klabautermann

Фэнтезийный персонаж
Klurikaun

Фэнтезийный персонаж
Knackers

Герой легенд
Knockers

Мифическое существо
Knucker

Герой сказок
Kobold

Монстр
Kompa Nanzi

Мистическое чудовище
Kongamato

Герой сказок
Koon anoon

Зверь
Kopakona

Фэнтезийный персонаж
Korobokuru (コロボックル)

Мистическое чудовище
Koryo

Мистическое чудовище
Koul

Мифическое существо
Kołbuk

Мифическое существо
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Мистическое чудовище
L'erdluitle

Чудище
La Carcagne

Фэнтезийный персонаж
La Dama Duende

Фэнтезийный персонаж
La Llorona

Герой сказок
Lacrima corpus dissolvens

Мистическое чудовище
Lamashtu

Монстр
Lamasjtoe

Герой легенд
Leanan sídhe

Герой сказок
Leannan sìth

Герой сказок
Lacovie

Чудище
Lamia

Чудище
Lampijerović

Мистическое чудовище
Langsuyar

Мифическое существо
Leipreachán

Мифическое существо
Leprechaun

Герой легенд
Leprocaun

Монстр
Leucocrotta

Мистическое чудовище
Lhiannan shee

Фэнтезийный персонаж
Li vẫn

Герой сказок
Licbat

Мистическое чудовище
Liosalfar

Монстр
Leopard-men

Фэнтезийный персонаж
Lich

Фэнтезийный персонаж
Lilith

Герой легенд
Liwyātn (לִוְיָתָן‎)

Фэнтезийный персонаж
Llamhigyn Y Dwr

Мистическое чудовище
Lobisomem

Герой легенд
Loch Ness Monster

Монстр
Lóng (龍)

Чудище
Long-bubby Susan

Герой сказок
Loup-garou

Фэнтезийный персонаж
Lurachmain

Монстр
Lurgadhan

Монстр
Lurican

Мистическое чудовище
Luu

Чудище
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Фэнтезийный персонаж
Maighdean mhara

Мистическое чудовище
Margoyles

Фэнтезийный персонаж
Mǎ huà (馬化)

Фэнтезийный персонаж
Maahinen

Герой легенд
Maahiset

Монстр
Maanalais

Мистическое чудовище
Maero

Фэнтезийный персонаж
Mahaha

Фэнтезийный персонаж
Mahahaa (ᒪᕼᐊᕼᐋ)

Чудище
Mahum

Монстр
Majki

Герой легенд
Makaliphon

Герой сказок
Makaliporn

Мифическое существо
Makara (मकर)

Монстр
Makkaliphala

Фэнтезийный персонаж
Mala'kak

Герой сказок
Mamuchi

Герой сказок
Managarm

Монстр
Managarmr

Герой сказок
Mantichora

Фэнтезийный персонаж
Margyge

Мифическое существо
Márgygr

Герой легенд
Marsok

Мистическое чудовище
Marzana

Мифическое существо
Matianak

Чудище
Mawki

Герой легенд
Megalogaster repercussus

Монстр
Meliae

Герой легенд
Melusina

Зверь
Melusine

Герой легенд
Menehune

Герой сказок
Merrows

Герой легенд
Michi Peshu

Монстр
Michibichi

Мистическое чудовище
Microcosmus marinus

Монстр
Mimicke

Мифическое существо
Mirmicioleon

Фэнтезийный персонаж
Mishi Peshu

Мифическое существо
Mishibizhii

Чудище
Mishibizhiw

Герой сказок
Mishipashoo

Мистическое чудовище
Missipeshieuw

Фэнтезийный персонаж
Missipeshu

Герой сказок
Mitiling

Монстр
Miðgarðsormr

Мистическое чудовище
Mojya (亡者)

Чудище
Mokolé

Герой легенд
Mokumokuren (目目連)

Мифическое существо
Monaciello

Герой легенд
Monoceros

Монстр
Morena

Мистическое чудовище
Morkopolus

Герой сказок
Morlocks

Фэнтезийный персонаж
Mosura (モスラ)

Монстр
Mothman

Монстр
Mothra

Зверь
Muli

Мифическое существо
Mullo

Герой сказок
Mulo

Герой сказок
Mûmak

Герой легенд
Mûmakil

Герой легенд
Munaciello

Монстр
Mundus gubernavi

Герой легенд
Murd-Huacha

Герой сказок
Mushrushu

Герой легенд
Myling

Фэнтезийный персонаж
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Мистическое чудовище
Naga (नाग)

Монстр
Nagin

Фэнтезийный персонаж
Naginis

Монстр
Nagis

Мистическое чудовище
Nansi

Герой легенд
Nareepol

Мистическое чудовище
Nariphon

Фэнтезийный персонаж
Nawki

Фэнтезийный персонаж
Nayar

Мистическое чудовище
Nazgul

Фэнтезийный персонаж
Nazgûl

Мистическое чудовище
Neekerbreekers

Герой сказок
Nejki

Фэнтезийный персонаж
Neko (猫)

Чудище
Neko-musume

Фэнтезийный персонаж
Nekomata (猫又 или 猫股)

Чудище
Nessie

Мифическое существо
Nezumi

Фэнтезийный персонаж
Ni agrisur

Фэнтезийный персонаж
Niedźwiedziołak

Герой легенд
Nigle

Фэнтезийный персонаж
Nikker

Монстр
Nillekma

Герой сказок
Ningyo (人魚)

Чудище
Ninki Nanka

Мифическое существо
Niseag

Зверь
Nisitae

Мистическое чудовище
Nisse

Фэнтезийный персонаж
Nixen

Чудище
Niðagrísur

Мифическое существо
Níðhöggr

Герой легенд
Njogel

Мистическое чудовище
Njogli

Чудище
Njuggel

Чудище
Noggle

Герой сказок
Nogitsune

Герой легенд
Noppera-bō (のっぺら坊)

Герой сказок
Nora Nair

Зверь
Nue (鵺)

Герой сказок
Nuggle

Зверь
Numakulla

Герой сказок
Numbakulla

Герой сказок
Nuppeppō (ぬっぺふほふ)

Герой сказок
Nurikabe (ぬりかべ)

Герой легенд
Nykštukai

Герой сказок
Nykštukas

Герой сказок
Nymph

Монстр
Nymphae

Герой сказок
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Фэнтезийный персонаж
Obake

Мистическое чудовище
Ocho-Kochi (ოჩოკოჩი)

Монстр
Oger

Герой сказок
Ogopogo

Герой сказок
Ogr

Герой легенд
Ogre

Чудище
Ogro

Чудище
Ogryn

Герой сказок
Ohaguro-bettari

Чудище
Oinopôlê

Монстр
Oinopwlh

Зверь
Ol Mahum

Герой легенд
Old Girl

Чудище
Old Lady

Монстр
Old Man Winter

Монстр
Oliphaunts

Монстр
Olog-Hai

Чудище
Oni (鬼)

Герой сказок
Onocentaur

Герой сказок
Onocentaurus

Герой сказок
Onodrim

Герой легенд
Onokôlê

Монстр
Onokwlh

Мифическое существо
Onoscentaurus

Монстр
Onoskelis

Фэнтезийный персонаж
Onryō (怨霊)

Фэнтезийный персонаж
Oo-er

Чудище
Opinicus

Монстр
Orco

Фэнтезийный персонаж
Origoruso

Монстр
Oriogoruho

Чудище
Oroborus

Мифическое существо
Ostrice

Чудище
Ostrich

Герой сказок
Oureboros

Герой сказок
Ouroboros

Герой сказок
Owlman

Фэнтезийный персонаж
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Мифическое существо
Pakepakehā

Монстр
Panoptus

Чудище
Panthera

Герой легенд
Parandrus

Фэнтезийный персонаж
Pari (پری)

Мистическое чудовище
Patasola

Монстр
Patupaiarehe

Герой легенд
Peallaidh

Фэнтезийный персонаж
Peg Leg Jack

Герой легенд
Pêgasos

Зверь
Pegasus

Монстр
Pelican

Чудище
Pelicanus

Зверь
Penangallan

Монстр
Penanggalan

Герой сказок
Peritio

Мифическое существо
Peritius

Мистическое чудовище
Peryton

Чудище
Phane

Фэнтезийный персонаж
Piarevaracien

Герой сказок
Piatek (Փիաթեկ)

Герой легенд
Pigsie

Фэнтезийный персонаж
Pilot (Der Pilot)

Герой легенд
Piskie

Чудище
Pixie

Фэнтезийный персонаж
Pixy

Чудище
Plwacz

Мифическое существо
Poltergeist

Герой легенд
Pontianak

Монстр
Popobawa

Монстр
Poreskoro

Монстр
Poroniec

Монстр
Powries

Фэнтезийный персонаж
Požeminukai

Монстр
Pretas

Фэнтезийный персонаж
Pseudoequus nasiretinaculi

Фэнтезийный персонаж
Psylli

Мифическое существо
Puckwudgie

Герой сказок
Pūķis

Чудище
Pūkys

Чудище
Púláo (蒲牢)

Герой легенд
Pulgasari (불가사리)

Монстр
Pyučs

Герой сказок
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Зверь
Qallupilluit

Монстр
Qallupilluk

Чудище
Qalupalik

Фэнтезийный персонаж
Qílín (麒麟)

Зверь
Qiqirin

Зверь
Qiqirn

Герой легенд
Qiúniú (囚牛)

Чудище
Qora

Чудище
Qori ismaris

Мистическое чудовище
Questing Beast

Монстр
Quillboars

Зверь
Quinotaur

Мифическое существо
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Мистическое чудовище
Rākṣas (राक्षस)

Монстр
Rakshasa

Чудище
Rakshosh

Фэнтезийный персонаж
Rapae

Фэнтезийный персонаж
Ratkin

Мистическое чудовище
Ratoncito Pérez

Чудище
Re'em

Мистическое чудовище
Rĕāīm

Герой легенд
Redcaps

Чудище
Regulus

Монстр
Reiko

Мистическое чудовище
Revenant

Чудище
Rhinoceros

Фэнтезийный персонаж
Rhynchoropus flagelliformis

Мифическое существо
Rime Thurs

Герой легенд
Ringwraith

Герой легенд
Roane

Герой легенд
Roanes

Герой легенд
Roggenmuhme

Мистическое чудовище
Rohmani

Герой легенд
Rokuro-Kubi

Мистическое чудовище
Rokurokkubi

Мистическое чудовище
Rokurokubi

Герой легенд
Rolling Calf

Мистическое чудовище
Rompo

Чудище
Ròn

Зверь
Roperite

Фэнтезийный персонаж
Rougarou

Герой сказок
Roux-Ga-Roux

Чудище
Rp'm

Чудище
Rp'um

Монстр
Rugaroo

Монстр
Rugaru

Мистическое чудовище
Runa

Мифическое существо
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Мистическое чудовище
Sachiko

Фэнтезийный персонаж
Sagari (さがり)

Мистическое чудовище
Sagittarius Bucentaurus

Мистическое чудовище
Salamander

Фэнтезийный персонаж
Salamandra

Герой сказок
Sanme-Yazura (三目八面)

Герой сказок
Sarkany

Герой сказок
Sarquindi

Монстр
Saru Tora Hebi

Чудище
Sarutorahebi

Герой сказок
Scarrow

Мистическое чудовище
Scenopode

Герой сказок
Sciritae

Фэнтезийный персонаж
Scitalis

Герой легенд
Scolopendra cetacea

Герой сказок
Scriker

Чудище
Scylla

Чудище
Scytale

Герой сказок
Sea-Lion

Герой сказок
Selchies

Фэнтезийный персонаж
Selkies

Мистическое чудовище
Serpopard

Мистическое чудовище
Shedu

Мифическое существо
Shellycoat

Герой легенд
Shelob

Мистическое чудовище
Shikenken (シッケンケン)

Фэнтезийный персонаж
Shikome (黄泉醜女)

Мистическое чудовище
Shiryō (死霊)

Монстр
Shōjō

Мифическое существо
Shōryō (精霊)

Герой легенд
Shrake

Герой сказок
Shtojzorreshta

Фэнтезийный персонаж
Shtojzovalle

Чудище
Shtozote

Монстр
Shtriga

Герой легенд
Sibhreach

Монстр
Sídhe

Чудище
Silkies

Мистическое чудовище
Simiidiabolus hibernicus horribillis

Фэнтезийный персонаж
Simplicissimus

Зверь
Sirena

Мифическое существо
Sirenes

Мистическое чудовище
Sirrush

Герой легенд
Sjopeltin

Чудище
Sjupilti

Фэнтезийный персонаж
Skalli

Фэнтезийный персонаж
Skarbnik

Чудище
Skaven

Герой сказок
Skiopod

Герой сказок
Skiopodas

Фэнтезийный персонаж
Skjöll

Чудище
Skoll

Герой легенд
Sköll

Зверь
Skriker

Монстр
Skrulls

Герой легенд
Skvader

Монстр
Skøll

Герой легенд
Sleipnir

Герой легенд
Sluagh

Чудище
Smok

Мистическое чудовище
Smůk

Герой сказок
Snark

Герой сказок
Snergs

Монстр
Snoligoster

Чудище
Soe-horven

Фэнтезийный персонаж
Space Jockey

Монстр
Sphinx

Монстр
Splinter-cat

Герой легенд
Spopodes

Мифическое существо
Spriggan

Мистическое чудовище
Squonk

Герой сказок
Stellio

Мифическое существо
Stollenwurm

Зверь
Stoors

Фэнтезийный персонаж
Stormbird

Фэнтезийный персонаж
Storsjöodjuret

Герой легенд
Strandvaskare

Зверь
Strandvasker

Зверь
Strigoi

Фэнтезийный персонаж
Struthiocamelon

Чудище
Struthopodes

Герой сказок
Strutio

Мистическое чудовище
Strzyga

Герой легенд
Stymphalídes órnithes

Зверь
Succubus

Чудище
Suhurmas

Герой сказок
Svartalfar

Герой сказок
Swanhamr

Чудище
Swanmaidens

Чудище
Swanman

Монстр
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Мифическое существо
Tanuki (狸 или たぬき)

Чудище
Taotie

Монстр
Tarandrus

Фэнтезийный персонаж
Tarasque

Зверь
Tarrasque

Мистическое чудовище
Tatzelwurm

Монстр
Taur

Монстр
Te Whanau O Rangi

Мифическое существо
Tehut

Фэнтезийный персонаж
Tengu (天狗)

Мистическое чудовище
Tenko

Мифическое существо
Teong-wei

Фэнтезийный персонаж
Tharks

Герой легенд
Thea

Фэнтезийный персонаж
Theow

Чудище
Thep Norasri

Фэнтезийный персонаж
Thestral

Зверь
Thos

Герой легенд
Thot

Мистическое чудовище
Thoth

Герой сказок
Three-foot Horse

Герой сказок
Thrummy-Cap

Фэнтезийный персонаж
Thunderbird

Монстр
Tian Lu (天禄)

Чудище
Tiangou (天狗)

Фэнтезийный персонаж
Tibicenas

Монстр
Tigbalan

Герой сказок
Tigbalang

Мифическое существо
Tikbalan

Чудище
Tikoloshe

Монстр
Tiqqitchit

Зверь
Tiritchiq

Чудище
Tithoes

Фэнтезийный персонаж
To Filiko Teras

Чудище
Toenayar

Мистическое чудовище
Tokoloshe

Монстр
Tommyknockers

Мистическое чудовище
Tomte

Герой сказок
Tooth fairy

Герой легенд
Topple

Герой сказок
Tote-Road Shagamaw

Герой легенд
Toutetsu

Монстр
Tragelaph

Мистическое чудовище
Tragelaphus

Герой сказок
Trào phong

Мифическое существо
Trasgo

Монстр
Trasgu

Чудище
Trasno

Мифическое существо
Trauko

Мистическое чудовище
Treants

Мистическое чудовище
Treefolk

Фэнтезийный персонаж
Troglodyte

Мистическое чудовище
Trogodytae

Монстр
Trow

Фэнтезийный персонаж
Tsonokwa

Фэнтезийный персонаж
Tsonoqua

Фэнтезийный персонаж
Tsukumogami (付喪神)

Герой легенд
Tù ngưu

Зверь
Tulao (徒劳)

Фэнтезийный персонаж
Tunda

Мифическое существо
Tunkall

Фэнтезийный персонаж
Tūrehu

Герой легенд
Tutu

Мистическое чудовище
Tyger

Монстр
Typhaon

Герой сказок
Typhöeus

Чудище
Typhon

Монстр
T'ao T'ieh

Монстр
Tamamo-no-Mae

Зверь
Tangi

Чудище
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Мистическое чудовище
Ubasti

Мистическое чудовище
Ubume

Герой сказок
Ugallu

Мистическое чудовище
Uldra

Монстр
Undead

Мифическое существо
Undine

Чудище
Undine Dejwe

Мифическое существо
Ungoliant

Мифическое существо
Unicorn-lion

Монстр
Unicornis

Герой сказок
Uperice

Фэнтезийный персонаж
Upierzyca

Фэнтезийный персонаж
Upior

Герой легенд
Upir

Чудище
Upsorn Srihas

Герой легенд
Upupa

Мистическое чудовище
Urchins

Мифическое существо
Uridimmu

Монстр
Urmahlillu

Мистическое чудовище
Urmahlullu

Герой легенд
Urman iäse

Чудище
Uroboros

Монстр
Uru-kehu

Мифическое существо
Utböling

Фэнтезийный персонаж
Utburd

Мифическое существо
Utkasting

Герой легенд
Utrzymywany

Чудище
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Герой сказок
Va әs̷

Монстр
Vaca de lumbre

Герой легенд
Valkyrja

Чудище
Vam-Fear-Eee

Герой легенд
Vampijerović

Мифическое существо
Vampirar

Фэнтезийный персонаж
Vampirdzhiya

Мистическое чудовище
Vampirić

Мистическое чудовище
Vampirović

Зверь
Vánagandr

Герой легенд
Varactyl

Мистическое чудовище
Varg

Герой сказок
Vargr

Мистическое чудовище
Vaŭkałak

Мистическое чудовище
Versipellis

Фэнтезийный персонаж
Vešapi (ვეშაპი)

Герой легенд
Vielfraß

Монстр
Vilkacis

Герой сказок
Vilkãtas

Мистическое чудовище
Vilkatis

Монстр
Vilktakis

Фэнтезийный персонаж
Vipera

Фэнтезийный персонаж
Vodni mož

Монстр
Vough

Мистическое чудовище
Vugluscris

Мифическое существо
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Монстр
Wahokohoko

Герой сказок
Wamphyri

Монстр
Wandynnije

Герой легенд
Waq-waq tree

Чудище
Warg

Герой легенд
Wargin

Герой легенд
Water-Leaper

Фэнтезийный персонаж
Water-owl

Мифическое существо
Wearg

Мифическое существо
Wearh

Зверь
Wechselbalg

Чудище
Weeping Woman

Мистическое чудовище
Wemic

Герой сказок
Wendigo

Фэнтезийный персонаж
Werebat

Герой сказок
Werebears

Мистическое чудовище
Wereboar

Герой легенд
Werefox

Чудище
Werehyenas

Чудище
Wererat

Монстр
Werewolf

Герой легенд
White Walkers

Мифическое существо
Whooping boy

Мифическое существо
Will O'The Wisp

Монстр
Willepen

Фэнтезийный персонаж
Windigo

Фэнтезийный персонаж
Winged Horses

Монстр
Wish Hounds

Герой легенд
Wisht Hounds

Чудище
Wodny muž

Чудище
Wódnykus

Герой легенд
Wookiee

Мистическое чудовище
Wuesting Beast

Мифическое существо
Wychowywany

Герой легенд
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Мифическое существо
Xaynwada

Мифическое существо
Xhinde

Фэнтезийный персонаж
Xiaoyang People

Герой сказок
Xiaoyangmin

Монстр
Xiezhi

Мистическое чудовище
Xièzhì (獬豸)

Герой сказок
Xingxing (狌狌)

Герой сказок
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Мифическое существо
Ya-Te-Veo

Монстр
Yakan

Зверь
Yakṣas

Фэнтезийный персонаж
Yale

Фэнтезийный персонаж
Yalomishte

Фэнтезийный персонаж
Yamaoroshi (山颪 или やまおろし)

Герой легенд
Yamawarawa

Герой сказок
Yamawaro

Чудище
Yanari

Мистическое чудовище
Yara-ma-yha-who

Монстр
Yarımtıq

Монстр
Yázì (睚眦)

Фэнтезийный персонаж
Yeth Hounds

Фэнтезийный персонаж
Yeti

Мистическое чудовище
Yllerion

Мифическое существо
Yobo-san

Фэнтезийный персонаж
Yobosan

Монстр
Yōkai (妖怪)

Мистическое чудовище
Youwarkee

Монстр
Yppopodes

Мифическое существо
Yppotryll

Фэнтезийный персонаж
Yuki-ane (雪姉サ)

Мистическое чудовище
Yuki-banba (雪バンバ)

Мистическое чудовище
Yuki-hime (雪姫)

Герой легенд
Yuki-jorou (雪女郎)

Чудище
Yuki-onna (雪女)

Герой легенд
Yukifuri-baba (雪降り婆)

Чудище
Yumekui

Герой легенд
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Мистическое чудовище
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Герой сказок
Áitvaras

Монстр
Áitivaras

Монстр
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Чудище
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Мистическое чудовище
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Герой легенд
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Мистическое чудовище
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Герой легенд
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Герой легенд
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Мистическое чудовище
Łaziebnik

Чудище
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Мифическое существо
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Герой сказок
Şüräle

Герой сказок
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Мифическое существо
Šêdu

Герой сказок
Šmok

Зверь
Štriga

Мистическое чудовище
Šungalviai

Зверь
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Монстр
Żmirłacz

Монстр
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Монстр
Άβράξας

Фэнтезийный персонаж
Άργος

Герой сказок
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Чудище
Ένυδροσ

Фэнтезийный персонаж
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Герой легенд
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Чудище
Αχέρων

Герой легенд
Αριμασπος

Герой легенд
Αburγu Moγai

Фэнтезийный персонаж
Ασπιδοχελώνη

Герой легенд
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Фэнтезийный персонаж
Βλεμμυες

Мистическое чудовище
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Мистическое чудовище
Γηρυών

Монстр
Γλυκών

Герой сказок
Γηρυονης

Чудище
Γηρυονευς

Герой легенд
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Мистическое чудовище
Δελφυνη

Герой сказок
Δράκαινα

Герой легенд
Δαίμων

Чудище
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Мистическое чудовище
Εμπουσα

Чудище
Ευρυνομος

Мистическое чудовище
Εριχθόνιος

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Монстр
Θόουτ

Герой сказок
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Чудище
Κῆτος

Герой легенд
Κάβειροι

Зверь
Κέκροψ

Чудище
Κύκλωπες

Герой сказок
Καλικάντζαροι

Мистическое чудовище
Κέρβερος

Чудище
Κακός

Фэнтезийный персонаж
Κεραστης

Мифическое существо
Κυνοκεφάλοι

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Мифическое существо
Λάμια

Герой сказок
Λειμενίδες

Монстр
Λαδων

Монстр
Λιμνάδες

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Герой легенд
Μελίαι

Герой легенд
Μινωταυρος

Монстр
Μελιάδες

Герой сказок
Μυρμηκολέων

Фэнтезийный персонаж
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Фэнтезийный персонаж
Ναϊάδες

Герой сказок
Νύμφες

Мистическое чудовище
Ναΐδες

Герой сказок
Νηρηίδες

Герой легенд
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Чудище
Ορθος

Герой легенд
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Чудище
Πανθηρ

Герой сказок
Πύθων

Мифическое существо
Περίτιος

Мистическое чудовище
Πρωτεύς

Герой легенд
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Чудище
Σκιραται

Мифическое существо
Σρινύες

Чудище
Σάτυροι

Герой легенд
Σκολοπινδρα

Мифическое существо
Σκιαποδες

Герой сказок
Σομπέκ

Герой сказок
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Зверь
Τιτάνες

Фэнтезийный персонаж
Τυφών

Фэнтезийный персонаж
Τράγέλαφος

Герой сказок
Τάρανδρος

Герой сказок
Τρωγοδύται

Мифическое существо
Τάρανδος

Герой сказок
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Мистическое чудовище
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Чудище
Φοϊνιξ

Мистическое чудовище
Φτερωτά άλογα

Мистическое чудовище
Φάλαινα

Зверь
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Монстр
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Герой легенд
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Чудище
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Герой легенд
Ӧшымӧс чуд

Существа из мифов и легенд на букву Ա


Существа из мифов и легенд на букву Հ


Мистическое чудовище
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Мистическое чудовище
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Мистическое чудовище
Ḏiḥautī

Мистическое чудовище
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Фэнтезийный персонаж
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ
Сервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2021 г.
ver. 1.05.1374+