Мифическое существо Ёўнік

Гумно — это обычно большой комплекс построек, расположенных или рядом, или под одной крышей. Функционально оно делится на место для сушки сжатых снопов, и на пространство для их молотьбы. У белорусов было два основных вида строений для сушки зерновых (не считая пуни, которая для этого использовалась сравнительно редко): евня (ёўня) и осеть (асець, асетка, восець). Первая представляет собой одноуровневую сушилку с топимой "по-черному" печью; вторая конструкция — двухуровневая. Ну и у каждого вида сушилок есть свой дух-хранитель: евник (Ёўнік) и осетник (Асетник). Впрочем, по сути это один и тот же персонаж, который именуется по-разному, в зависимости от типа сушилки на гумне. Ёўнік, ці Асетнік, туліцца* ў сушні, дзе нязменна панура сядзіць у куце* — ці ў запечным, ці на рагу печы, што выступае на сярэдзіну сушні, ці на сушыльнай жэрдцы і толькі зрэдку падыходзіць да акна, каб выхаркаць пыл і сажу; яшчэ радзей пераступае ён ганак сушні, каб агледзець ток, склады снапоў, накіраваць ці адхіліць вецер, неабходны ў час веяння збожжа, паглядзець на малацьбу і на тых, хто працуе ў ёўні. У тых выпадках, калі ў ёўню заходзяць непатрэбныя тут асобы, Ёўнік узнікае ў розных месцах ёўні і палохае прышэльцаў; калі ж у ёўню прыйшоў ненавіснік Ёўніка, апошні пільна сочыць за ім, каб, счакаўшы хвіліну, патрывожыць яго сон, нагнаць дыму, удушыць чадам і нават спаліць разам з дабром, што тут захоўваецца. Никифоровский Н.Я. Нечистики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе. Вильно, 1907, с.57-59 (449: с.543-544) Евник, или Осетник, ютится в сушне, где неизменно понуро сидит на углу — или на запечном, или на углу печи, что выступает на середину сушни, или на сушильной жердочке и только изредка подходит к окну, чтобы выкашлять пыль и сажу; еще реже он переступает орог сушни чтобы осмотреть ток, склады снопов, направить или отклонить ветер, необходимый во время веяния зерна, посмотреть на молотьбу и на тех, кто работает в евне. В тех случаях, когда в евню заходят ненужные там персоны, Евник возникает в разных местах евни и пугает пришельцев; если же в евню пришел тот, кого Евник ненавидит, то последний внимательно следит за ним, чтобы, дождавшись момента, потревожить его сон, нагнать дыма, удушить чадом и даже сжечь вместе с добром, что там хранится. Пры міралюбных адносінах Ёўнік клапоціцца, каб правільна палілася сушыльная печ і сушыліся снапы і зерне, не ломіць саломы, пасылае патрэбны для веяння скразняк... дапамагае, спорыць работу. Калі сушня служыць і для першапачатковай апрацоўкі пянькі і ільну, Ёўнік таксама дружалюбна служыць ля мялкі і трапалкі, хаця і не пераносіць смуроду адмочанай і адлежанай пянькі і ільну. Вельмі падабаецца таксама Ёўніку, калі сушня замяняе лазню: тут у яго ёсць адзіная магчымасць змыць сажу і пыл... Калі Ёўнік прымае зрокавы* вобраз, [то ўяўляе] чалавекападобную масу, дзе сажа, пыльныя ніткі павуціння, наліплая мякіна з-за паўзмроку ў сушні не даюць магчымасці разгледзець асобныя формы. Але Ёўнік пераважна застаецца нябачным. Никифоровский Н.Я. Нечистики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе. Вильно, 1907, с.57-59 (449: с.544) При мирных взаимоотношениях Евник заботится, чтоб правильно топилась сушильная печь и сушились снопы с зерном, не ломает солому, посылает необходимый для веяния сквозняк... помогает, спорит работу. Когда сушня служит и для первичной обработки пеньки и льна, Евник также дружелюбно служит около мялки и трепалки, хот и не переносит смрада вымоченной и отлежавшейся пеньки или льна. Очень нравится Евнику, когда сушня заменяет баню: тут у него есть единственная возможность смыть сажу и пыль... Когда Евник принимает зримый облик, [то представляет собой] человекообразную массу, где сажа, пыльные нити паутины, налипшая мякина из-за полумрака в сушне не дают возможности рассмотреть отдельные формы. Но Евник преимущественно остается невидимым. Ёўнік не баіцца простага агню, і пажар у ёўні з-за людской неасцярожнасці мала трывожыць яго; ён выходзіць са свайго жытла і спакойна назірае за тым, што адбываецца, а пасля пажару і адыходу людзей залазіць у печ, на абгарэлае бервяно, і тут жыве, пакуль не адбудуецца новая ёўня, куды адразу і пераходзіць. Крыху інакш з пажарам ад маланак: тут нярэдка Ёўнік гіне ад нечаканасці грамавога ўдару. Мякінны пыл лёгка ўспрымае полымя, і Ёўнік згарае, не пакідаючы пасля сябе ні пылінкі. Калі гэта здарылася з адным Ёўнікам, другі не пойдзе ў ёўню, адбудаваную на тым самым месцы: ёўня застаецца без Ёўніка. Никифоровский Н.Я. Нечистики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе. Вильно, 1907, с.57-59 (449: с.544) Евник не боится простого огня, и пожар в евне из-за людской необсторожности мало тревожит его; он выходит из своего жилища и спокойно наблюдает за тем, что происходит, а после пожара и ухода людей влазит в печь, на обгорелое бревно, и там живет пока не построится новая евня, куда он сразу и переходит. Несколько иначе с пожаром от молнии: тогда нередко Евник погибает от неожиданного громового удара. Мякинная пыль легко воспринимает пламя, и Евник згорает, не оставляя после себя ни пылинки. Если это случилось с одним Евником, второй не пойдет в евню, отстроенную на том же месте: евня останется без Евника. Это такой один вариант образа Евника — более бесформенный, близкий дворовым персонажам, в частности Пуннику. Второй вариант более антропоморфен. В нем Евник предстает в облагороженном виде и роднится с Домовым. ...евникъ и лазьникъ... несомнѣнно, "огненнаго происхожденiя", тоже олицетворенiя огня. Они получили свои особыя, слишкомъ уж узкiя, области: первый — евню (овинъ), второй — лазьню (баню). Бѣлорусскiй овинъ и баня, по своему устройству, очень мало отличаются другъ от друга, и овинъ нерѣдко замѣняет баню. Также мало отличаются другъ от друга ихъ оберегатели, такъ что мы можемъ считать евника и лазьника родными братьями и ближайшими родственниками домового. Евникъ живет въ овинѣ, в печкѣ или на печкѣ; по внѣшности онъ отличается отъ домового только тѣмъ, что этотъ послѣднiй "сдается" въ бѣлом "насовѣ", а евникъ черенъ (надо полагать — от постоянной копоти безтрубной печи), только глаза, какъ угли горять. Тотъ и другой съ рѣшительно хозяйственными наклонностями: евникъ по ночамъ подметаетъ гумно, вѣетъ зерно, придает ему "спорню", а у знающихъ хозяевъ даже молотитъ по утрамъ. Когда насаживаютъ евню, т.е. кладутъ снопы для просушки, то бросают снопъ в огонь; также по окончанiи молотьбы, оставляютъ снопъ ржи въ евнѣ, чтобы евнику "была занятка". Если прогнѣвить его, то он начнетъ бросать снопы въ огонь и сожжетъ овинъ — такъ объясняютъ бѣлорусскiе крестьяне частые пожары овиновъ, происходящие отъ дурной насадки сноповъ. Пережитки древняго мiросозерцанiя у бѣлорусовъ. Этнографическiй очеръ А.Е.Богдановича. Гродна. Губернская Типографiя. 1895 (504: с.69-70) Противоречивый такой персонаж, но однозначно более положительный, нежели его русский коллега Овинник.

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Мистическое чудовище
Агуане

Монстр
Азема

Герой сказок
Албысы

Фэнтезийный персонаж
Анаким

Монстр
Ао

Фэнтезийный персонаж
Арворх

Герой сказок
Архангелы

Герой сказок
Ахти

Фэнтезийный персонаж
Абаасы

Герой легенд
Абааһы

Монстр
Абада

Мифическое существо
Абанг Аку

Зверь
Абасы

Монстр
Аванк

Чудище
Агиски

Мистическое чудовище
Агрометы

Герой сказок
Алим

Герой сказок
Абраксас

Монстр
Авгур

Монстр
Агишки

Мистическое чудовище
Агнявік

Зверь
Агызмал

Зверь
Азы

Зверь
Алея

Фэнтезийный персонаж
Ангелы 

Мистическое чудовище
Арейон

Герой легенд
Архонты

Монстр
Аюстал

Зверь
Абнауаю

Мистическое чудовище
Азарлары

Фэнтезийный персонаж
Алан-мелекей(гиг.лягушка)

Чудище
Альрауны

Герой легенд
Анцыбал

Герой сказок
Араш

Мифическое существо
Арслан

Чудище
Атцыс

Герой сказок
Абарга-Могой

Герой легенд
Абуми-гути

Мистическое чудовище
Абуми-кути

Мистическое чудовище
Аварга Мога

Герой легенд
Агач киши

Монстр
А Бао А Ку

Герой сказок
А Бао Ку

Фэнтезийный персонаж
Агроти

Фэнтезийный персонаж
Агулшап

Зверь
Агх-иски

Монстр
Агхары

Герой легенд
Адамовы дети

Герой легенд
Аданы

Чудище
Адданк

Мистическое чудовище
Аджина

Герой сказок
Адзуки-арай

Герой легенд
Адзуки-госягося

Герой легенд
Адзуки-соги

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-тоги

Мистическое чудовище
Адские гончие

Герой легенд
Адские псы

Монстр
Аждаha

Мистическое чудовище
Аждарха

Чудище
Аждархо́

Герой сказок
Ажыдаа́р

Чудище
Аздаха

Мистическое чудовище
Аздяка́

Фэнтезийный персонаж
Азярніцы

Герой сказок
Аидахар

Мистическое чудовище
Аист

Мистическое чудовище
Ай-хуа

Мистическое чудовище
Айдага́р

Фэнтезийный персонаж
Айдахар

Фэнтезийный персонаж
Айтвар

Мифическое существо
Айтварас

Монстр
Айцы

Фэнтезийный персонаж
Акаана

Фэнтезийный персонаж
Акасита

Монстр
Акери

Герой легенд
Аколностъ

Мифическое существо
Акрабуамелу

Герой легенд
Акуй-Халава

Монстр
Акулобраз

Фэнтезийный персонаж
Ала

Герой сказок
Алан-мелекей

Герой легенд
Албаны

Мистическое чудовище
Албасты

Герой сказок
Алекторъ дивий

Чудище
Али

Мистическое чудовище
Аллокамелус

Мистическое чудовище
Альсеиды

Чудище
Алэл

Мистическое чудовище
Антеро

Чудище
Албастый

Монстр
Алема

Монстр
Алерион

Герой сказок
Аликанто

Мифическое существо
Алканостъ

Чудище
Алконос

Монстр
Алконост

Герой легенд
Алконотъ

Монстр
Алкуностъ

Зверь
Алцете

Мистическое чудовище
Аль-заккуми

Фэнтезийный персонаж
Альвы

Монстр
Альгуль

Мистическое чудовище
Альконостъ

Зверь
Альфин

Фэнтезийный персонаж
Ам-ам

Фэнтезийный персонаж
Ам-мит

Зверь
Ам-мут

Монстр
Амайурйук

Монстр
Амам

Мифическое существо
Амамат

Фэнтезийный персонаж
Амару

Монстр
Амауталик

Герой легенд
Амба́рный

Монстр
Амбарник

Фэнтезийный персонаж
Амбарный старик-домовик

Фэнтезийный персонаж
Амемит

Герой сказок
Амикири

Мистическое чудовище
Амиктиры

Фэнтезийный персонаж
Аммат

Мистическое чудовище
Амт

Фэнтезийный персонаж
Амфиптерий

Чудище
Амфисбена

Монстр
Амэ-онна

Мистическое чудовище
Ананси

Мифическое существо
Ангеук

Мистическое чудовище
Ангиак

Герой легенд
Ангьяк

Герой сказок
Андрони

Чудище
Анзу

Герой сказок
Анзуд

Фэнтезийный персонаж
Аниото

Мистическое чудовище
Анка

Фэнтезийный персонаж
Анкертольд

Фэнтезийный персонаж
Анку

Фэнтезийный персонаж
Анкы-келе

Герой сказок
Аннакуи

Мифическое существо
Аннуна

Герой легенд
Аннунаки

Мистическое чудовище
Анталоп

Герой легенд
Антапаты

Фэнтезийный персонаж
Антипко

Монстр
Антис

Герой легенд
Антоностъ

Герой сказок
Ануннаки

Мистическое чудовище
Анцётка

Мифическое существо
Анчут

Мифическое существо
Анчутик

Монстр
Анчутка

Герой легенд
Аньсих Сисьва Пялт

Монстр
Апíвень

Герой сказок
Апеп

Мифическое существо
Апис

Мистическое чудовище
Апо́фис

Монстр
Апоп

Фэнтезийный персонаж
Апсарас

Герой сказок
Апсары

Монстр
Аразе

Фэнтезийный персонаж
Араитеуру

Монстр
Аралезы

Чудище
Аргос

Монстр
Аргус

Мифическое существо
Аржавейнік

Герой сказок
Аржавенник

Монстр
Аржавень

Фэнтезийный персонаж
Арзюри

Герой легенд
Аримаспы

Мистическое чудовище
Аримофеи

Герой легенд
Аримоѳеи

Монстр
Арсури

Мифическое существо
Артабатиты

Герой сказок
Артинетас

Фэнтезийный персонаж
Аруи ариси

Мифическое существо
Асванг

Герой сказок
Асванга

Чудище
Асетнік

Герой легенд
Асида

Мистическое чудовище
Аскефруа

Мифическое существо
Аспид

Мистическое чудовище
Аспида

Фэнтезийный персонаж
Аспидоколеон

Фэнтезийный персонаж
Аспик

Герой сказок
Ассида

Чудище
Ассидам

Герой сказок
Астонiи

Герой сказок
Астромове

Чудище
Асуван

Монстр
Аука

Мистическое чудовище
Афанк

Мистическое чудовище
Афедронои

Мифическое существо
Африт

Герой сказок
Ахерон

Герой легенд
Ахеронт

Фэнтезийный персонаж
Ахлис

Герой легенд
Ахоры

Герой легенд
Ацаны

Чудище
Ачери

Мистическое чудовище
Ачкийини

Герой легенд
Ачо́ч-Мачо́ч

Герой легенд
Аѳдроноi

Герой сказок
Адау

Фэнтезийный персонаж
Алад

Мистическое чудовище
Алпаб

Герой легенд
Аниука

Мистическое чудовище
Араска

Герой легенд
Арсан-Дуолай

Мифическое существо
Асраи

Герой сказок
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Мифическое существо
Бакенеко

Мистическое чудовище
Белая Рука 

Зверь
Бен-Бен

Герой сказок
Благийдвор

Мистическое чудовище
Бродницы 

Герой сказок
Бучу*

Герой сказок
Бадњак

Монстр
Баг

Чудище
Бакэмоно

Монстр
Белыедамы

Герой сказок
Берегини

Чудище
Богинки

Фэнтезийный персонаж
Бродячий огонёк

Монстр
Байцзэ

Герой легенд
Баюн-Кот

Герой легенд
Бену

Фэнтезийный персонаж
Биль-Биль-Гое

Мистическое чудовище
Боуги

Чудище
Бута*

Герой легенд
Бадняк

Мистическое чудовище
Бісиці

Мистическое чудовище
Бааби

Мистическое чудовище
Баба

Фэнтезийный персонаж
Бабай

Герой легенд
Бабайка

Мистическое чудовище
Бабан

Герой сказок
Бабар

Чудище
Баби

Мифическое существо
Бабок

Герой легенд
Бабр

Герой легенд
Бага

Мистическое чудовище
Багамут

Чудище
Баган

Монстр
Багеера

Герой легенд
Багенге

Мистическое чудовище
Багнік

Мифическое существо
Багник

Герой легенд
Бадзюля

Герой сказок
Бадюля

Герой сказок
Баенник

Мистическое чудовище
Баенный

Монстр
Базилиск

Герой легенд
Базилишек

Мистическое чудовище
Байник

Монстр
Байнушко

Чудище
Бакенэко

Чудище
Баку

Герой легенд
Бакэ-дзори

Герой сказок
Бакэдзори

Мифическое существо
Баламутень

Герой сказок
Баламуцень

Мистическое чудовище
Балаур

Чудище
Балена

Фэнтезийный персонаж
Бандиман

Мифическое существо
Банийип

Герой сказок
Банник

Мистическое чудовище
Банной

Герой легенд
Банный

Фэнтезийный персонаж
Банный бес

Мистическое чудовище
Банный пастырь

Фэнтезийный персонаж
Банши

Герой легенд
Банщик

Чудище
Баньши

Фэнтезийный персонаж
Барабао

Фэнтезийный персонаж
Баранец

Герой сказок
Барбегази

Герой легенд
Барбегазы

Мистическое чудовище
Баргест

Герой легенд
Барздуки

Фэнтезийный персонаж
Барнитлег

Герой легенд
Барстуки

Мистическое чудовище
Баст

Фэнтезийный персонаж
Бастет

Мистическое чудовище
Батюшка-Зима

Зверь
Баубо

Чудище
Бебок

Фэнтезийный персонаж
Белая Баба

Монстр
Берендей

Мистическое чудовище
Бехолдеры

Герой сказок
Бахамут

Герой сказок
Башахаун

Герой сказок
Баянник

Мифическое существо
Бега

Герой сказок
Бегемот

Фэнтезийный персонаж
Бегущий волком

Герой сказок
Бедн-вара

Зверь
Бекке

Фэнтезийный персонаж
Белые ходоки

Герой сказок
Беляки

Мифическое существо
Бен варра

Монстр
Бен-Варри

Монстр
Беорнинги

Мистическое чудовище
Берникли

Мистическое чудовище
Бескуд

Герой легенд
Бессонье

Герой легенд
Бии-няо

Герой легенд
Бииняо

Герой сказок
Бий-няо

Герой сказок
Бийняо

Мистическое чудовище
Бильвизы

Чудище
Бинфэн

Чудище
Бирюк

Монстр
Бичен

Фэнтезийный персонаж
Бкабей

Фэнтезийный персонаж
Блажинь

Монстр
Бласна

Чудище
Блегмии

Чудище
Блегмы

Чудище
Блемии

Герой сказок
Блудички

Мифическое существо
Бляго

Мистическое чудовище
Бобо

Мистическое чудовище
Бобок

Мифическое существо
Бовешь

Фэнтезийный персонаж
Боган

Фэнтезийный персонаж
Боггарт

Герой сказок
Боги

Мифическое существо
Боглы

Герой сказок
Божонтка

Мистическое чудовище
Бокан

Герой сказок
Боканон

Фэнтезийный персонаж
Боли-бошка

Чудище
Болла

Монстр
Болотник

Мифическое существо
Болотный

Мифическое существо
Болотный дедко

Герой легенд
Болотный леший

Герой легенд
Болотный шут

Фэнтезийный персонаж
Болотяник

Фэнтезийный персонаж
Болтрушайка

Герой сказок
Бомка

Герой легенд
Бонакон

Монстр
Боннакон

Монстр
Бор

Герой легенд
Борамец

Мистическое чудовище
Боранец

Монстр
Боровик

Монстр
Боровички

Мистическое чудовище
Боровой

Герой сказок
Боровой человек

Фэнтезийный персонаж
Бородатые

Монстр
Бородачик

Герой легенд
Борэй

Герой легенд
Ботукан Совил

Монстр
Боухан

Монстр
Бохан

Герой легенд
Боцан

Фэнтезийный персонаж
Брауни

Герой легенд
Брокса

Фэнтезийный персонаж
Броллахан

Фэнтезийный персонаж
Броша

Монстр
Бруколак

Мифическое существо
Брукса

Мифическое существо
Бруни

Зверь
Бруха

Мистическое чудовище
Брэг

Герой легенд
Бу-лао

Герой сказок
Бу́сеу́

Фэнтезийный персонаж
Бугган

Герой легенд
Бузинная госпожа

Герой сказок
Бузинная Матушка

Герой сказок
Бук

Герой сказок
Бука

Мистическое чудовище
Бука (Bwca)

Монстр
Бука́нка

Чудище
Бука́нко

Герой сказок
Бука́нушко

Фэнтезийный персонаж
Букан

Мифическое существо
Буканай

Мифическое существо
Букарица

Фэнтезийный персонаж
Букачка

Герой сказок
Букентавр

Чудище
Букусетка

Мистическое чудовище
Буллар

Мифическое существо
Бунгиснгис

Герой легенд
Бундимун

Монстр
Буниюп

Герой сказок
Буньип

Мистическое чудовище
Бурак

Чудище
Буривухи

Мистическое чудовище
Буря-ветер

Чудище
Бусиэ

Фэнтезийный персонаж
Буско

Герой легенд
Бхутешвара

Монстр
Бхуты

Мифическое существо
Бцентæ

Герой сказок
Бывшие

Чудище
Бьякко

Фэнтезийный персонаж
БѢлена

Герой легенд
Баггейн

Мистическое чудовище
Батанушко

Герой легенд
Бенни

Зверь
Бесы

Фэнтезийный персонаж
Болотница, болотныедухи 

Монстр
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Фэнтезийный персонаж
Ванф

Мистическое чудовище
Вилы

Мистическое чудовище
Вуивр

Чудище
Вампал

Зверь
Васуки

Герой сказок
Вирява

Мистическое чудовище
Водяные

Герой сказок
Вытьянка

Герой легенд
Вешица-сорока

Герой легенд
Воду

Герой легенд
Волот

Герой сказок
Відминник

Мифическое существо
Вій

Чудище
Вісуснік

Фэнтезийный персонаж
Ва öш

Монстр
Ва-ош

Мистическое чудовище
Вадзянiк

Герой сказок
Вадзяны

Фэнтезийный персонаж
Вадзяны дзед

Герой легенд
Вазіла

Мистическое чудовище
Вазила

Герой сказок
Вазимба

Герой легенд
Вака де лумбре

Чудище
Валасень

Фэнтезийный персонаж
Валасяніца

Герой легенд
Валькирии

Фэнтезийный персонаж
Вампировићим

Мифическое существо
Вамфир

Чудище
Вамфири

Монстр
Ванагандр

Герой сказок
Ванахальбы

Чудище
Вани

Герой легенд
Вапак

Герой сказок
Вапаӄамталха`н

Герой легенд
Варактил

Герой легенд
Варгін

Герой сказок
Варги

Фэнтезийный персонаж
Варгин

Чудище
Василиск

Чудище
Ваўкалак

Герой сказок
Ваўкалека

Мистическое чудовище
Вахоке-хоко

Мистическое чудовище
Вахокохоко

Герой легенд
Вдодъ

Мистическое чудовище
Вейла

Монстр
Велiорыбъ

Герой легенд
Велерыбъ

Мифическое существо
Великаны

Фэнтезийный персонаж
Вемики

Чудище
Вендиго

Фэнтезийный персонаж
Вепреслон

Монстр
Верберы

Монстр
Вербэры

Мистическое чудовище
Вербэт

Монстр
Вервольф

Монстр
Вергиены

Фэнтезийный персонаж
Верераты

Монстр
Верерэты

Фэнтезийный персонаж
Веркабаны

Герой легенд
Веркрысы

Герой легенд
Веркэт

Фэнтезийный персонаж
Вернетопырь

Герой сказок
Верфокс

Фэнтезийный персонаж
Веры

Герой сказок
Веспертил

Зверь
Вешап

Герой легенд
Вещица

Герой легенд
Ви́сусник

Чудище
Виверн

Монстр
Виверна

Фэнтезийный персонаж
Вигты

Герой легенд
Виелфрас

Монстр
Вий

Фэнтезийный персонаж
Вила

Чудище
Вилкацис

Монстр
Вилколаки

Мистическое чудовище
Вилктаки

Герой легенд
Виндиго

Мифическое существо
Випунен

Монстр
Вирика

Монстр
Витар

Монстр
Витренник

Мистическое чудовище
Вихованець

Монстр
Вишап

Монстр
Вкабей

Герой сказок
Влемии

Чудище
Во-а

Фэнтезийный персонаж
Вова

Герой легенд
Вовкулака

Монстр
Вовкун

Мистическое чудовище
Водява

Мистическое чудовище
Водяница

Чудище
Водяной

Мистическое чудовище
Водяной попрыгун

Фэнтезийный персонаж
Возвращающийся

Герой легенд
Волкодлаки

Монстр
Волколак

Чудище
Волокита

Монстр
Волосень

Герой сказок
Волсь

Фэнтезийный персонаж
Вонгви

Фэнтезийный персонаж
Вопар

Мистическое чудовище
Вопитар

Герой сказок
Ворги

Герой легенд
Воуви

Фэнтезийный персонаж
Вох

Герой сказок
Встречник

Монстр
Вуглускр

Герой легенд
Вужалка

Мистическое чудовище
Вуки

Герой легенд
Вулвер

Герой сказок
Вултанка

Герой сказок
Вупар

Герой сказок
Вупыр

Чудище
Вурдалак

Мистическое чудовище
Выбирающие мертвых, убитых

Мифическое существо
Выскакунчик

Монстр
Выскорь

Чудище
Выхованец

Зверь
Вампиры

Мистическое чудовище
Верлиока

Фэнтезийный персонаж
Власти

Герой сказок
Волосатка

Герой легенд
Вяльнясы

Существа из мифов и легенд на букву Г


Мифическое существо
Гарпии

Герой сказок
Гиппокампы

Герой сказок
Гмуры

Фэнтезийный персонаж
Господства

Монстр
Гримтурсы

Фэнтезийный персонаж
Гаки

Мифическое существо
Гирин

Герой легенд
Гомозули

Мистическое чудовище
Грант

Мистическое чудовище
Грифы

Чудище
Гамсилг

Мистическое чудовище
Гиады

Герой легенд
Глейстиг

Мистическое чудовище
Грёза

Герой легенд
Гурии

Мистическое чудовище
Га́ла

Герой сказок
Га́ллу

Мистическое чудовище
Гадюка

Монстр
Гаёвки

Зверь
Гаёўкі

Монстр
Гайтраш

Фэнтезийный персонаж
Гаканчи

Монстр
Гала

Мифическое существо
Галипоте

Герой легенд
Галла

Монстр
Галлу

Фэнтезийный персонаж
Гамаюн

Мифическое существо
Гамберу

Монстр
Гандхарвы

Герой сказок
Ганеша

Герой легенд
Гараппа

Герой сказок
Гаргуйли

Герой сказок
Гаргулец

Чудище
Гаргулии

Герой легенд
Гарм

Монстр
Гарпия

Герой легенд
Гаруда

Герой легенд
Гарцуки

Чудище
Гаспадар

Зверь
Гати

Чудище
Гатоблеп

Фэнтезийный персонаж
Гатоблепа

Герой легенд
Гаюн

Герой легенд
Гвелвешапи

Чудище
Гвелешапи

Чудище
Гворны

Фэнтезийный персонаж
Генко

Чудище
Герион

Герой сказок
Герионей

Чудище
Гианы

Монстр
Гиганты

Фэнтезийный персонаж
Гидра

Герой сказок
Гидроп

Зверь
Гидрус

Герой легенд
Гиенолаки

Чудище
Гилистери

Мистическое чудовище
Гилян

Фэнтезийный персонаж
Гимантоподы

Мифическое существо
Гипоцентавр

Фэнтезийный персонаж
Гиппогриф

Чудище
Гиппокамп

Герой сказок
Гиппопод

Герой легенд
Гиппоцентавр

Монстр
Гиппоцерв

Герой легенд
Гиртаблили

Монстр
Гитраш

Герой сказок
Гламмы

Зверь
Гламы

Чудище
Гликон

Фэнтезийный персонаж
Глог

Фэнтезийный персонаж
Глочестерский монстр

Мистическое чудовище
Глупые великаны Сяоян

Чудище
Глэйштн

Зверь
Гноллы

Герой легенд
Гномы

Мифическое существо
Гномы оврагов

Герой сказок
Гоблины

Герой легенд
Говорящий хорёк

Монстр
Годжира

Герой легенд
Годзилла

Чудище
Годлинг

Герой сказок
Годованець

Чудище
Голем

Мистическое чудовище
Гончие Аннуна

Мистическое чудовище
Гончие Йета

Герой легенд
Гончие Чейни

Мифическое существо
Горгоны

Монстр
Горгульи

Фэнтезийный персонаж
Горгулья

Фэнтезийный персонаж
Горё

Герой легенд
Готоконэко

Мифическое существо
Готоку-нэко

Герой легенд
Готокунэко

Фэнтезийный персонаж
Гравейр

Монстр
Граи

Фэнтезийный персонаж
Грайвер

Мистическое чудовище
Грайи

Монстр
Грамкин

Монстр
Граулли

Мифическое существо
Гремлин

Фэнтезийный персонаж
Гречуха

Мистическое чудовище
Грила

Монстр
Грим

Герой сказок
Гриндилоу

Герой легенд
Гром-птицы

Мистическое чудовище
Громамонт

Фэнтезийный персонаж
Громовые птицы

Фэнтезийный персонаж
Грондры

Мистическое чудовище
Грюла

Фэнтезийный персонаж
Гул

Монстр
Гуло

Чудище
Гулон

Монстр
Гуль

Мистическое чудовище
Гульябани

Герой сказок
Гумберу

Мистическое чудовище
Гуменнiк

Чудище
Гуменник

Мистическое чудовище
Гуменной хозяин

Мистическое чудовище
Гураль

Герой легенд
Гуси з древа

Герой легенд
Гухьяки

Чудище
Гыргалица

Мистическое чудовище
Гелиады

Чудище
Глашаны

Фэнтезийный персонаж
Гомункулус

Мистическое чудовище
Гремлины

Мистическое чудовище
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Чудище
Дайтьи

Герой легенд
Деманметдехаак

Фэнтезийный персонаж
Дибен(птица)

Монстр
Доброхот

Монстр
Дракон

Монстр
Дух(духи)

Герой сказок
Дандан

Чудище
Див

Герой легенд
Долгопят

Герой легенд
Дриада

Мифическое существо
Дуэргар

Мистическое чудовище
Дети леса

Герой сказок
Джала-рупа

Мистическое чудовище
Джарви

Чудище
Джегджер

Герой сказок
Джек Фрост

Фэнтезийный персонаж
Джек-в-кандалах

Герой легенд
Джек-в-цепях

Монстр
Джеруч

Фэнтезийный персонаж
Джерфф

Герой легенд
Джехути

Герой сказок
Джинн

Монстр
Джраарс

Фэнтезийный персонаж
Дзасики-вараси

Фэнтезийный персонаж
Дзасики-онна

Герой сказок
Дзи-Дзи

Фэнтезийный персонаж
Дзи-дзи-бон-да

Герой легенд
Дзидзи

Герой легенд
Дзикининки

Мифическое существо
Дзиммэндзю

Монстр
Дзинко

Герой легенд
Дзоноква

Герой легенд
Ди́вы

Чудище
Диббук

Монстр
Дивана́

Мистическое чудовище
Дийуана́

Герой сказок
Дикая охота

Фэнтезийный персонаж
Динни-Мара

Мистическое чудовище
Дип

Чудище
Диры

Герой сказок
Дисплейсер

Монстр
Диуана́

Чудище
Доби

Герой легенд
Довшпрунг

Мистическое чудовище
Долѣзря

Герой сказок
Домаха

Герой сказок
Домовая

Фэнтезийный персонаж
Домовиха

Монстр
Домовичка

Герой легенд
Домовой

Монстр
Домовуха

Герой сказок
Доможил

Мистическое чудовище
Доможириха

Мистическое чудовище
Донестры

Мистическое чудовище
Доплер

Фэнтезийный персонаж
Допплер

Мифическое существо
Доро-та-бо

Герой легенд
Драйдер

Чудище
Дракайна

Герой легенд
Дракон Ла-Тринита

Герой сказок
Дракон со свечой

Фэнтезийный персонаж
Дракониды

Монстр
Дракониха

Мистическое чудовище
Драконица

Герой сказок
Дракус

Чудище
Драсили

Герой сказок
Драу

Монстр
Драуг

Чудище
Драук

Чудище
Дриады

Зверь
Дров

Чудище
Дроу

Мистическое чудовище
Дроук

Герой сказок
Дуана́

Фэнтезийный персонаж
Дубана́

Герой легенд
Дубочуд

Фэнтезийный персонаж
Дувана́б

Мистическое чудовище
Думана́

Мифическое существо
Дунтеры

Фэнтезийный персонаж
Дунья-мара

Мифическое существо
Дух наследника престола

Герой легенд
Дуэнде

Фэнтезийный персонаж
Дхампир

Мифическое существо
Дыббук

Монстр
Дьутпа

Мистическое чудовище
Дьявольские псы Данди

Фэнтезийный персонаж
Дэвы

Чудище
Дюббук

Мистическое чудовище
Девятиглавцы

Герой легенд
Дзяды

Герой сказок
Драки

Мистическое чудовище
Дубовики

Мистическое чудовище
Дітко

Фэнтезийный персонаж
Да́йва

Чудище
Давалпа

Мистическое чудовище
Даги

Мистическое чудовище
Дагон

Фэнтезийный персонаж
Даймадзин

Герой легенд
Дамавiчка

Монстр
Дамавуха

Герой легенд
Дами

Мифическое существо
Дампир

Герой легенд
Дандо и его псы

Чудище
Данпир

Зверь
Дантеры

Фэнтезийный персонаж
Данху

Герой легенд
Даолао

Мистическое чудовище
Даппи

Монстр
Даху

Герой легенд
Дахут

Мистическое чудовище
Двойник

Монстр
Дворовик

Чудище
Дворовой

Монстр
Дворовый

Мистическое чудовище
Дева волн

Зверь
Девона

Монстр
Девона́

Герой легенд
Девы юные

Чудище
Девятеро

Герой сказок
Дегдер

Фэнтезийный персонаж
Дед

Монстр
Дедко

Мистическое чудовище
Дедко болотный

Чудище
Дельфиния

Герой сказок
Дементор

Герой сказок
Демон

Мистическое чудовище
Дерево Аль-вак

Фэнтезийный персонаж
Дзяо Дзе

Мистическое чудовище
Данни

Монстр
Диниши

Герой легенд
Доппельгангеры

Герой сказок
Дсонакавы

Фэнтезийный персонаж
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Мистическое чудовище
Еминеж

Чудище
Ермунганд

Мистическое чудовище
Ебосан

Герой легенд
Евваркее

Фэнтезийный персонаж
Евник

Мистическое чудовище
Единорог

Мистическое чудовище
Ежеринис

Мифическое существо
Ен

Герой сказок
Ендарь

Герой сказок
Енпери́

Фэнтезийный персонаж
Епосъ

Герой сказок
Етун

Фэнтезийный персонаж
Ефасыинати

Герой сказок
Ефимон

Фэнтезийный персонаж
Ехидна

Герой легенд
Ехидна стоглавая

Зверь
Ехидны

Чудище
Ехидный

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Герой легенд
Ёбосан

Монстр
Ёкай

Зверь
Ёксёкю

Мистическое чудовище
Ёндон

Герой легенд
Ёрмунганд

Герой сказок
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Мистическое чудовище
Жители холмов

Мифическое существо
Жихарь(жихоня)

Чудище
Жабалака

Мистическое чудовище
Жалезная баба

Мифическое существо
Жаракака

Мифическое существо
Жеки

Фэнтезийный персонаж
Железная баба

Герой легенд
Жигана

Зверь
Жигина

Герой сказок
Жиж

Герой сказок
Жиро́вый

Герой легенд
Жировик

Фэнтезийный персонаж
Жировой чёрт

Герой сказок
Житный дед

Зверь
Жуть

Монстр
Жыж

Мистическое чудовище
Жыжаль

Чудище
Жыцень

Мистическое чудовище
Жэрэтва

Фэнтезийный персонаж
Жар-птица 

Монстр
Жабдар

Мистическое чудовище
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Герой сказок
Золотая собака

Герой легенд
Зелигены

Фэнтезийный персонаж
Зыбочник

Герой легенд
Загрыбаст

Монстр
Зазовка

Зверь
Зазоўка

Мистическое чудовище
Заккум

Фэнтезийный персонаж
Зверь Крофенольф

Монстр
Змеевки

Мистическое чудовище
Збуратор

Мистическое чудовище
Зверь-мираж

Мистическое чудовище
Зверь-путающий-следы

Чудище
Зеериттер

Фэнтезийный персонаж
Зеп норашри

Монстр
Зилант

Герой сказок
Зириддар

Фэнтезийный персонаж
Зитирон

Герой легенд
Зиф

Фэнтезийный персонаж
Зифиус

Монстр
Злиднi

Герой сказок
Злыднi

Мистическое чудовище
Злыдни

Герой легенд
Злыдня

Герой сказок
Змеевна

Мистическое чудовище
Змей

Фэнтезийный персонаж
Змок

Монстр
Змяёўна

Монстр
Знiч

Фэнтезийный персонаж
Зніч

Чудище
Знич

Фэнтезийный персонаж
Зомби

Монстр
Зу

Герой легенд
Зубная фея

Мистическое чудовище
Зюзик

Зверь
Зюзя

Существа из мифов и легенд на букву И


Фэнтезийный персонаж
Индрик зверь

Мистическое чудовище
Ичетики

Мифическое существо
Ину

Монстр
Ишхус

Мифическое существо
Идакансас

Фэнтезийный персонаж
Иттан-момэн

Монстр
Иббур

Фэнтезийный персонаж
Иглогривы

Герой легенд
Игонг

Герой сказок
Игонь

Монстр
Игоша

Герой сказок
Идичу

Мифическое существо
Иелчу

Мистическое чудовище
Иеракосфинкс

Герой сказок
Икирё

Чудище
Иллитиды

Герой сказок
Илофаи

Герой легенд
Илоѳаи

Герой легенд
Им-Дугуд

Герой сказок
Имдугуд

Герой сказок
Имп

Герой легенд
Импундулу

Мистическое чудовище
Имуги

Чудище
Инапертва

Фэнтезийный персонаж
Индрик

Герой легенд
Инеистые великаны

Фэнтезийный персонаж
Инженеры

Чудище
Инкуб

Мифическое существо
Инкубус

Чудище
Ино

Мистическое чудовище
Иног

Монстр
Инокефалы

Мифическое существо
Иные (Others)

Герой сказок
Иныж

Фэнтезийный персонаж
Иопод

Мистическое чудовище
Иппотрилл

Мистическое чудовище
Иратшо

Герой легенд
Иричу

Герой легенд
Иркоцервус

Герой легенд
Ирландский феникс

Герой легенд
Исоонна

Фэнтезийный персонаж
Испы

Монстр
Исхиапод

Фэнтезийный персонаж
Итанеси

Герой легенд
Итримубе

Чудище
Ифрит

Монстр
Ихневмон

Герой легенд
Ихтиокентавры

Мистическое чудовище
Ичöтик

Герой сказок
Ичетик

Монстр
Ишкус

Зверь
Иблис 

Мистическое чудовище
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Чудище
Йаконий

Мистическое чудовище
Йара-ма-йа-вхо

Чудище
Йейл

Мистическое чудовище
Йель

Чудище
Йерфф

Мистическое чудовище
Йет-гончие

Герой сказок
Йети

Герой легенд
Йови

Герой сказок
Йок-йок

Герой легенд
Йольский кот

Герой легенд
Йормунганд

Мифическое существо
Йормунгандр

Монстр
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Монстр
Кампир

Герой сказок
Китайскийлис

Мифическое существо
Кои

Чудище
Кори

Мистическое чудовище
Кромионская свинья 

Фэнтезийный персонаж
Кумара

Фэнтезийный персонаж
Кетгранд

Герой сказок
Кетус

Герой сказок
Кикимора

Герой сказок
Кикимора болотная

Мистическое чудовище
Кикимра

Фэнтезийный персонаж
Кикирин

Мистическое чудовище
Кикирн

Мистическое чудовище
Киклопы

Мифическое существо
Киливфаки

Фэнтезийный персонаж
Килин

Фэнтезийный персонаж
Килиопаки

Монстр
Киллмулис

Чудище
Килмуллис

Чудище
Кильмулис

Мистическое чудовище
Кимнары

Герой сказок
Кляки

Мифическое существо
Коатлантонан

Монстр
Коатликуэ

Мифическое существо
Кобольд

Герой легенд
Кобольт

Мифическое существо
Козерог

Герой легенд
Козий вампир

Мистическое чудовище
Козлолюди

Герой сказок
Козлоолень

Фэнтезийный персонаж
Козослонъ

Фэнтезийный персонаж
Кока

Фэнтезийный персонаж
Коканко

Герой сказок
Колове́рши

Герой легенд
Коловёртыши

Чудище
Коловёрши

Монстр
Колчис

Фэнтезийный персонаж
Кольценосцы

Герой сказок
Кольцо-змея

Мистическое чудовище
Комокол

Мистическое чудовище
Комол

Мистическое чудовище
Комонол

Мифическое существо
Кон Аннон

Герой сказок
Кон-аяк

Мифическое существо
Конгамато

Монстр
Конебык

Мистическое чудовище
Коневрусъ

Герой легенд
Конёк-Горбунок

Мистическое чудовище
Копуваи

Герой легенд
Копша

Герой легенд
Копытный волк

Герой сказок
Коракс

Герой сказок
Коргоруши

Фэнтезийный персонаж
Кори исмарис

Мистическое чудовище
Коричник

Мифическое существо
Коркодил

Чудище
Кормокол

Мистическое чудовище
Корнуэльские пикси

Герой сказок
Коровья смерть

Фэнтезийный персонаж
Корокотта

Фэнтезийный персонаж
Кот Баюн

Герой сказок
Коул

Чудище
Кошколаки

Герой сказок
Крaсный Гaлстучек

Герой легенд
Крабаллон

Мистическое чудовище
Крак

Герой сказок
Кракен

Мистическое чудовище
Красношапы

Фэнтезийный персонаж
Красные шапки

Герой сказок
Красный колпак

Фэнтезийный персонаж
Красный человек (человечек)

Фэнтезийный персонаж
Кролы

Фэнтезийный персонаж
Круглоглазые

Герой сказок
Крыжацік

Герой сказок
Крыжацик

Герой сказок
Крыжовниха

Герой легенд
Крыланы

Герой сказок
Крылатая Тень

Герой сказок
Крылатые кони

Монстр
Крысолаки

Фэнтезийный персонаж
Крысолюды

Монстр
Ктулху

Мистическое чудовище
Ку Ши

Чудище
Ку Шит

Фэнтезийный персонаж
Карбункул

Герой сказок
Катахан

Мистическое чудовище
Керы

Фэнтезийный персонаж
Китоврас

Герой сказок
Коловертыши

Мифическое существо
Корогуши*

Герой легенд
Крапчик

Чудище
Куанг-Ши

Мистическое чудовище
Кумихо

Герой легенд
Кынсы

Герой легенд
Кентавроиды

Мифическое существо
Кентавротритоны

Герой сказок
Кенты

Фэнтезийный персонаж
Кер-балык

Мифическое существо
Кер-дьутпа

Монстр
Керастъ

Герой легенд
Керасты

Зверь
Кербер

Монстр
Кимпуруши

Чудище
Кинамонъ

Фэнтезийный персонаж
Кинг-Конг

Чудище
Киннамолг

Герой сказок
Киннары

Герой сказок
Кинокефалы

Мистическое чудовище
Кипрский Лохнесс

Фэнтезийный персонаж
Кирин

Герой легенд
Кит

Герой сказок
Китайский дракон

Герой сказок
Китра

Герой легенд
Китсюне

Герой легенд
Кицунэ

Мистическое чудовище
Клабаутерман

Чудище
Кладавік

Герой сказок
Кладнік

Монстр
Кладовик

Фэнтезийный персонаж
Кладовник

Фэнтезийный персонаж
Кладовый

Мистическое чудовище
Кларихун

Чудище
Клетник

Монстр
Клецьнік

Чудище
Клобук

Герой легенд
Клурикон

Герой легенд
Криосфинкс

Герой сказок
Крод Мара

Мистическое чудовище
Ку-Ши

Герой легенд
Куа-фу

Герой сказок
Кужата

Мифическое существо
Кузутик

Монстр
Куй

Герой легенд
Куйята

Герой легенд
Куйяту

Мифическое существо
Кук

Герой сказок
Кукимора

Герой сказок
Куко

Мистическое чудовище
Кулеша́та

Зверь
Кулеши

Герой сказок
Кульпиян

Герой сказок
Культдыргыш

Мистическое чудовище
Кумбаба

Мифическое существо
Кумихо (구미호)

Монстр
Кумо

Герой легенд
Кумяльган

Герой легенд
Кун Аннуйн

Герой легенд
Кун Аннун

Герой легенд
Купалка

Фэнтезийный персонаж
Купальскiй дзѣдокъ

Герой легенд
Купальский дедок

Мифическое существо
Курангаитуку

Монстр
Кусарикку

Герой сказок
Кутинья

Герой легенд
Кутисакэ-онна

Герой легенд
Кутиха

Фэнтезийный персонаж
Кутувр

Мифическое существо
Каипора

Мифическое существо
Карс

Монстр
Кентавры

Фэнтезийный персонаж
Кимапуруши

Мистическое чудовище
Коблинаи

Мистическое чудовище
Корриганы

Фэнтезийный персонаж
Краты

Герой сказок
Кудельница

Герой сказок
Кутруб

Фэнтезийный персонаж
Кэпкуэны

Монстр
К'тулу

Герой легенд
Ка́кос

Фэнтезийный персонаж
Кабилл-Ушти

Герой легенд
Кабиры

Герой сказок
Каботер

Мистическое чудовище
Кабутерманнекин

Фэнтезийный персонаж
Кави́ры

Мистическое чудовище
Кадехо

Мистическое чудовище
Кадук

Монстр
Кажан

Мистическое чудовище
Кажаналак

Монстр
Кайбё

Герой легенд
Кайдзю

Чудище
Как

Герой сказок
Кака

Мистическое чудовище
Какий

Фэнтезийный персонаж
Какус

Чудище
Каладриус

Монстр
Калануро

Зверь
Калбей

Чудище
Калбиi

Фэнтезийный персонаж
Калеи

Монстр
Каленик

Герой легенд
Кали-ахт

Мистическое чудовище
Калликантзарос

Герой легенд
Калликанцары

Фэнтезийный персонаж
Калопалинг

Монстр
Калопус

Фэнтезийный персонаж
Калупалик

Герой сказок
Калюп-алик

Мистическое чудовище
Калюпалик

Мифическое существо
Калян

Фэнтезийный персонаж
Камазотц

Мистическое чудовище
Камауэто

Герой легенд
Камелион

Монстр
Корио

Фэнтезийный персонаж
Кутысь

Фэнтезийный персонаж
Камахуэто

Фэнтезийный персонаж
Камелопард

Мифическое существо
Камелопардалис

Герой сказок
Камикири

Мифическое существо
Камэоса

Герой легенд
Кан-Кереде

Чудище
Канбей

Фэнтезийный персонаж
Канима

Герой сказок
Канцербер

Чудище
Канькач

Мистическое чудовище
Каппа

Фэнтезийный персонаж
Каракаса-обаке

Мистическое чудовище
Караконджалы

Герой легенд
Караконджо

Герой сказок
Карастъ

Герой сказок
Карасу тэнгу

Герой сказок
Карина

Мистическое чудовище
Каркаданн

Герой легенд
Каркаладил

Мифическое существо
Карканья

Герой легенд
Карлики

Герой сказок
Карлики Менехуне

Фэнтезийный персонаж
Картазон

Мистическое чудовище
Каса-бакэ

Мифическое существо
Каса-обакэ

Монстр
Касабакэ

Фэнтезийный персонаж
Каси

Мистическое чудовище
Касны

Монстр
Касьян

Мифическое существо
Катоблепас

Фэнтезийный персонаж
Катофлеб

Мистическое чудовище
Каукас

Монстр
Каучпок

Фэнтезийный персонаж
Кашкалачань

Чудище
Квемуль

Монстр
Квилборы

Монстр
Квильборы

Фэнтезийный персонаж
Квиттеры

Мистическое чудовище
Квинотавр

Герой легенд
Кеаск

Фэнтезийный персонаж
Кеврококрот

Мифическое существо
Кейннары

Герой легенд
Кейсонг

Герой сказок
Кейфонг

Монстр
Кекроп

Мифическое существо
Кекропс

Герой сказок
Келпи

Мистическое чудовище
Кельпи

Мифическое существо
Кендеры

Мифическое существо
Куцодаймон

Мистическое чудовище
Кучедра

Чудище
Кучивило

Мистическое чудовище
Кушисаке Онна

Герой легенд
Кэлигрейхаунд

Мистическое чудовище
Кэльпи

Монстр
Кэпкуэн

Мистическое чудовище
Кэпкэуны

Мистическое чудовище
Кадильница

Мистическое чудовище
Карлики-цверги

Герой легенд
Кейннари 

Монстр
Клураканы

Герой сказок
Конаки Дзидзи

Мифическое существо
Корреды

Мистическое чудовище
Красныешапки

Фэнтезийный персонаж
Куафу

Зверь
Курша

Мифическое существо
Кэйлик Бхир

Существа из мифов и легенд на букву Л


Мистическое чудовище
Личжу

Фэнтезийный персонаж
Луговой

Мистическое чудовище
Ламии

Герой легенд
Лидерк

Герой легенд
Линчетти

Мистическое чудовище
Лубры

Герой сказок
Лярва

Мифическое существо
Ла Йорона

Герой легенд
Ла Льорона

Герой легенд
Ладон

Монстр
Лазавік

Монстр
Лазеннік

Чудище
Лазнік

Герой сказок
Лама

Фэнтезийный персонаж
Ламассу

Герой легенд
Ламашту

Чудище
Ламия

Фэнтезийный персонаж
Ламхигин-и-дур

Чудище
Ламя

Монстр
Ланнан-ши

Герой легенд
Лантикусъ

Монстр
Лантухи

Герой легенд
Латан

Монстр
Латану

Фэнтезийный персонаж
Лауру

Герой сказок
Лафон

Герой сказок
Лахама

Зверь
Лаюн

Зверь
Лающая

Герой легенд
Ле́шенка

Герой сказок
Лебедечеловек

Герой легенд
Лебединые девы

Герой сказок
Левиафан

Герой сказок
Левияфа

Герой легенд
Левкокрота

Фэнтезийный персонаж
Левкрота

Монстр
Ледащий

Герой легенд
Ледяные ходоки

Монстр
Лемуры

Герой легенд
Леонид

Герой сказок
Леонтокентавр

Фэнтезийный персонаж
Лепрекон

Фэнтезийный персонаж
Лепрехун

Монстр
Лесавки

Герой сказок
Лесной дядя

Чудище
Лесовик

Герой сказок
Лесовики

Фэнтезийный персонаж
Летавицы

Мистическое чудовище
Летучемыший крысопаук

Герой сказок
Леуманы

Мистическое чудовище
Лефон

Зверь
Лешак

Мистическое чудовище
Леший

Мистическое чудовище
Леший болотный

Мифическое существо
Ли́зень

Мистическое чудовище
Лианнан-ши

Монстр
Ливьята́н

Герой сказок
Лизун

Мистическое чудовище
Ликантроп

Чудище
Лилит

Зверь
Лимнады

Герой легенд
Лин

Герой сказок
Линан-Сидхе

Мифическое существо
Лингбакр

Монстр
Линдворм

Фэнтезийный персонаж
Линь

Фэнтезийный персонаж
Лионтавр

Герой легенд
Лисун

Мистическое чудовище
Лихо одноглазое

Монстр
Лич

Герой сказок
Лламигин-и-дор

Герой легенд
Лламхигин-и-дур

Герой сказок
Лобастый

Фэнтезийный персонаж
Лобизоме

Герой легенд
Лобишон

Чудище
Логхир

Мистическое чудовище
Лознік

Мистическое чудовище
Лозовик

Фэнтезийный персонаж
Лорелея

Герой легенд
Лоскотниці

Монстр
Лоскотуха

Герой легенд
Лотан

Мистическое чудовище
Лох-Несское чудовище

Фэнтезийный персонаж
Лошолич

Герой легенд
Лу

Фэнтезийный персонаж
Луговичок

Мистическое чудовище
Лун

Мистическое чудовище
Луска

Герой легенд
Львинокентавр

Монстр
Люб

Фэнтезийный персонаж
Люди-леопарды

Монстр
Люди-львы

Герой сказок
Люди-мухоморы

Мифическое существо
Люди-скорпионы

Чудище
Лядашцік

Герой сказок
Лядащий

Монстр
Ламя 

Монстр
Лиетуонис

Мистическое чудовище
Луаньняо*

Герой сказок
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Фэнтезийный персонаж
Морской бык

Фэнтезийный персонаж
Мотра

Монстр
Моряны

Мифическое существо
Мудзина

Герой легенд
Муло

Чудище
Муруха

Чудище
Мушхуш

Мистическое чудовище
Мявки

Герой сказок
Малити Халит

Мистическое чудовище
Мандах

Герой легенд
Манья

Герой сказок
Мё-о

Мифическое существо
Могол(птица)

Фэнтезийный персонаж
Мынгуцзы

Мифическое существо
Морской лев

Герой сказок
Мот-мен

Чудище
Моховик

Монстр
Мули

Мифическое существо
Мумаки

Фэнтезийный персонаж
Мушрушу

Герой сказок
Мюлинг

Герой легенд
Мамай

Герой легенд
Мандрагора

Герой сказок
Мариды

Мистическое чудовище
Мундих

Герой сказок
Мяндаш

Чудище
Морана

Герой легенд
Морена

Мифическое существо
Морлоки

Мифическое существо
Морская дева

Герой сказок
Морские эфиопы

Герой легенд
Морской олень

Герой легенд
Моряна

Фэнтезийный персонаж
Мотивация

Мифическое существо
Мраволев

Герой легенд
Мулло

Мистическое чудовище
Муравьиный лев

Монстр
Мушуссу

Чудище
Мюру-Ха

Мистическое чудовище
Манеки-неко

Чудище
Мемозины

Мистическое чудовище
Мойобу

Монстр
Мшанки

Фэнтезийный персонаж
Ма́ра

Чудище
Маалусы

Мистическое чудовище
Мааналайсы

Герой легенд
Маанвэки

Мистическое чудовище
Маахисы

Мистическое чудовище
Мавки

Монстр
Магнотавр

Фэнтезийный персонаж
Мадзутора

Фэнтезийный персонаж
Маеро

Мифическое существо
Маероеро

Монстр
Мажана

Мистическое чудовище
Макалипорн

Герой легенд
Макалифон

Герой сказок
Макара

Мистическое чудовище
Макли

Герой сказок
Мала’как

Фэнтезийный персонаж
Мамуны

Монстр
Манагарм

Герой сказок
Мандихоръ

Мифическое существо
Мандихорь

Мифическое существо
Мантикор Вестероса

Фэнтезийный персонаж
Мантикора

Мифическое существо
Маньяк

Мистическое чудовище
Маргульи

Герой сказок
Маргюг

Герой легенд
Марена

Мифическое существо
Марид

Фэнтезийный персонаж
Маркополи

Герой сказок
Марсок

Герой сказок
Масленичный Кот

Зверь
Матохи

Герой легенд
Мать-рысь

Мифическое существо
Махаха

Зверь
Махуа

Фэнтезийный персонаж
Маэро

Фэнтезийный персонаж
Мећедовић

Герой легенд
Медведи-оборотни

Монстр
Медведко

Мистическое чудовище
Межевик

Мистическое чудовище
Межевичок

Зверь
Мелиады

Чудище
Мелии

Герой сказок
Мелюзина

Герой легенд
Мендо

Фэнтезийный персонаж
Менехуны

Монстр
Мерионы

Зверь
Мерроу

Монстр
Мерцана

Мифическое существо
Меша-адам

Монстр
Мидзутора

Монстр
Микэнэко

Мистическое чудовище
Мимик

Герой легенд
Минотавр

Герой легенд
Миравды

Мистическое чудовище
Мираг

Фэнтезийный персонаж
Мирадж

Герой сказок
Мирмиколеон

Монстр
Мичибичи

Герой сказок
Модзя

Зверь
Моколе

Герой сказок
Мокруха

Герой сказок
Мокумокурен

Герой легенд
Молниеносный

Герой легенд
Морской пёс

Мистическое чудовище
Мосмен

Монстр
Мохноноги

Монстр
Мулен

Чудище
Мулы

Зверь
Мушруш

Чудище
Мэрроу

Фэнтезийный персонаж
Мамдобхута

Фэнтезийный персонаж
Мангус

Чудище
Медуза

Чудище
Миньокао

Мистическое чудовище
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Монстр
Нагиня

Монстр
Намной

Герой сказок
Наша змеиная мать

Монстр
Неко

Зверь
Нермпай

Фэнтезийный персонаж
Нидагрисур

Мифическое существо
Никсы

Монстр
Нимфы

Герой сказок
Нисаг

Зверь
Ноггл

Фэнтезийный персонаж
Нокеры

Зверь
Нувиша

Мифическое существо
Нха-а-тик

Герой легенд
Ньадьы Дьангха

Мистическое чудовище
Нэко-мусумэ

Монстр
Няка

Зверь
Начала

Герой сказок
Небесная черепаха

Монстр
Нимфы 

Герой легенд
Навной

Чудище
Найтака

Фэнтезийный персонаж
Нарипол

Мифическое существо
Небесная собака

Мистическое чудовище
Нелюб

Чудище
Несси

Герой сказок
Ний

Мистическое чудовище
Ниммэндзю

Чудище
Ног-птица

Герой сказок
Ногуй

Монстр
Нора нейр

Мифическое существо
Нуси

Фэнтезийный персонаж
Ньаадьы Дьянха

Герой сказок
Нэка

Герой сказок
Нэкомусумэ

Мифическое существо
Неблагийдвор

Герой сказок
Нифилимы

Фэнтезийный персонаж
Наги

Герой сказок
Накер

Зверь
Нарифон

Герой легенд
Невесты

Герой сказок
Неистовый гон

Фэнтезийный персонаж
Нереиды

Герой сказок
Нефилимы

Мифическое существо
Ногай-птица

Фэнтезийный персонаж
Ноздророг

Мифическое существо
Ночник

Монстр
Нуэ

Зверь
Нэко

Монстр
Нявки

Фэнтезийный персонаж
Наги 

Монстр
Неак Та

Чудище
Нглылека

Мистическое чудовище
Нора

Герой легенд
Наблюдатели

Герой легенд
Назгулы

Герой легенд
Намэ-онна

Монстр
Наяды

Герой легенд
Нежить

Герой сказок
Некомусуме

Мистическое чудовище
Несвезлох

Герой сказок
Нидхегг

Монстр
Нингё

Чудище
Ниссе

Герой сказок
Ногицунэ

Герой легенд
Нопэрапон

Мистическое чудовище
Нурикабэ

Мифическое существо
Нъогль

Герой легенд
Нэдзуми

Мистическое чудовище
Нэкомата

Герой легенд
Няўки

Монстр
Навьи

Чудище
Наяда

Мистическое чудовище
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Чудище
Обакэ

Герой легенд
Опиникус

Монстр
Обмен

Фэнтезийный персонаж
Обруч-змей

Герой сказок
Огневик

Герой легенд
Огры

Чудище
Одноногая

Герой легенд
Ойнополь

Чудище
Ологхай

Мистическое чудовище
Онг Кут

Герой сказок
Ортрос

Герой сказок
Осетник

Герой легенд
Очеретянык

Мистическое чудовище
Онокентавры

Мистическое чудовище
Оуробор

Фэнтезийный персонаж
О-бакэ

Фэнтезийный персонаж
Обжора

Фэнтезийный персонаж
Оборотень

Монстр
Овинник

Фэнтезийный персонаж
Огопого

Фэнтезийный персонаж
Одмінок

Мифическое существо
Октопус

Мистическое чудовище
Омутной

Зверь
Они

Зверь
Онрё

Герой сказок
Ореады

Мистическое чудовище
Орт

Чудище
Орфо

Фэнтезийный персонаж
Ошымос чуд

Мистическое чудовище
Огневушка-Поскакушка

Герой легенд
Ори

Зверь
Обаке

Герой легенд
Облачное зеркало

Чудище
Обоуби

Фэнтезийный персонаж
Овражные гномы

Герой сказок
Огрины

Зверь
Одминок

Мифическое существо
Оймяконское чудовище

Чудище
Олифанты

Мифическое существо
Онодрим

Мистическое чудовище
Опивень

Герой легенд
Оржавиник

Зверь
Ортр

Мистическое чудовище
Орфр

Мифическое существо
Олгой-хорхой

Монстр
Орк

Герой легенд
Обменыш

Мистическое чудовище
Обуры

Фэнтезийный персонаж
Огненный краб

Фэнтезийный персонаж
Одміна

Герой сказок
Озерницы

Монстр
Оксоку

Фэнтезийный персонаж
Омутник

Монстр
Ондина

Герой легенд
Оноскелис

Фэнтезийный персонаж
Оплетай

Фэнтезийный персонаж
Ормен

Монстр
Орф

Зверь
Осетный

Герой легенд
Очокочи

Фэнтезийный персонаж
Одрадек

Мифическое существо
Орестиады

Существа из мифов и легенд на букву П


Герой сказок
Паветнiк

Герой легенд
Пак

Монстр
Пандоре

Мифическое существо
Парстуки

Мистическое чудовище
Панталопс

Герой сказок
Панѳиръ

Фэнтезийный персонаж
Патасола

Герой легенд
Пеликан

Фэнтезийный персонаж
Перовепри

Чудище
Пигси

Чудище
Пинкит

Монстр
Пицен

Фэнтезийный персонаж
Подорожный шмыг

Мистическое чудовище
Пожиратель носков

Мифическое существо
Пожирательница

Чудище
Полевичок

Мистическое чудовище
Полтергейст

Фэнтезийный персонаж
Попелюха

Монстр
Поронец

Герой сказок
Предвестники беды

Мифическое существо
Прилепление

Фэнтезийный персонаж
Протей

Мистическое чудовище
Псы Аннуна

Герой легенд
Птица-слон

Фэнтезийный персонаж
Перелистник

Фэнтезийный персонаж
Полкан

Мистическое чудовище
Пазузу

Герой легенд
Пакепакеха

Зверь
Панопт

Зверь
Пантера

Герой легенд
Пардусы

Мистическое чудовище
Паскунджи

Фэнтезийный персонаж
Пе́ри

Герой сказок
Пенанггалан

Фэнтезийный персонаж
Перитии

Монстр
Пиатэк

Чудище
Пикси

Чудище
Писки

Чудище
Пичан

Фэнтезийный персонаж
Поветник

Герой сказок
Подкидыш

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель кошмаров

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель теней

Мифическое существо
Покотн

Герой сказок
Ползучий водяной

Мистическое чудовище
Полумужчина

Мистическое чудовище
Попунаць

Фэнтезийный персонаж
Просечный шагамо

Герой сказок
Прысыпуш

Мистическое чудовище
Псы Дэнди

Герой легенд
Пу-ляо

Мистическое чудовище
Пукиене

Герой легенд
Пукис

Мифическое существо
Пулао

Герой легенд
Пульгасари

Чудище
Пульп

Фэнтезийный персонаж
Пуннiк

Мифическое существо
Пунник

Мифическое существо
Пургул-хан

Фэнтезийный персонаж
Пустодомка

Герой легенд
Путиене

Монстр
Путис

Герой легенд
Пушчавік

Монстр
Пущевик

Мистическое чудовище
Пэ́ри

Чудище
Пэк

Мистическое чудовище
Пярэварацень

Чудище
Паня

Чудище
Перитон

Герой легенд
Полудница

Мистическое чудовище
Птица Кахка

Мистическое чудовище
Паваро

Мифическое существо
Паирика

Фэнтезийный персонаж
Панотии

Фэнтезийный персонаж
Панъфиръ

Герой сказок
Пари

Мистическое чудовище
Пастырь банный

Чудище
Пегас

Герой сказок
Перитоны

Мистическое чудовище
Пиау-ли

Мифическое существо
Пикси-Жеребчик

Герой легенд
Пифон

Фэнтезийный персонаж
Поганцы

Чудище
Подменыш

Мистическое чудовище
Подовинный

Мистическое чудовище
Пожиратель мертвых

Зверь
Полевик

Фэнтезийный персонаж
Полипус

Чудище
Понтианак

Мифическое существо
Порескоро

Фэнтезийный персонаж
Поющие песнь земли

Мистическое чудовище
Призраки Кольца

Фэнтезийный персонаж
Протеи

Герой сказок
Псиллы

Герой сказок
Птица Рок

Мистическое чудовище
Пенчапенчи

Мифическое существо
Пи

Герой сказок
Престолы

Мистическое чудовище
Пагги

Мистическое чудовище
Пакваджи

Зверь
Панды

Герой легенд
Панте ́

Мифическое существо
Парандр

Герой сказок
Пасечник

Герой легенд
Патупаиарехе

Чудище
Пелли

Мистическое чудовище
Пери

Герой легенд
Пизги

Чудище
Писвусъын

Фэнтезийный персонаж
Пици́н

Герой сказок
Повелитель полчищ

Мифическое существо
Подземные

Герой легенд
Подовинник

Мистическое чудовище
Пожиратель снов

Герой легенд
Полевой

Фэнтезийный персонаж
Полуденица

Фэнтезийный персонаж
Полуночь

Герой легенд
Попобава

Мифическое существо
Поури

Фэнтезийный персонаж
Преты

Чудище
Присы́пуш

Мистическое чудовище
Прыгун в воду

Герой сказок
Пе-нангглан

Герой сказок
Петни

Мистическое чудовище
Понё

Чудище
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Герой сказок
Россомаха

Фэнтезийный персонаж
Рохмань

Фэнтезийный персонаж
Ругару

Монстр
Русалки

Фэнтезийный персонаж
Рыгач

Герой сказок
Ремора

Герой сказок
Рудзу

Мистическое чудовище
Равк

Герой сказок
Рагана

Чудище
Раздражар

Герой сказок
Ракшасы

Монстр
Раткины

Чудище
Рахманы

Чудище
Ревенант

Чудище
Рейко

Монстр
Рефаимы

Мистическое чудовище
Ржаные тетушки

Мистическое чудовище
Роан

Фэнтезийный персонаж
Роггенмеме

Зверь
Рокеи

Фэнтезийный персонаж
Ромпо

Герой легенд
Роперайт

Мистическое чудовище
Роперит

Герой сказок
Роперите

Монстр
Рохманы

Герой легенд
Ру́дзу Ру́нгитис

Мистическое чудовище
Русалка (Mermaid)

Герой легенд
Рыбокентавры

Чудище
Рефаим

Фэнтезийный персонаж
Русалки, русалии

Фэнтезийный персонаж
Рапаиты

Герой легенд
Рарашек

Мифическое существо
Роук

Фэнтезийный персонаж
Рощевик

Герой легенд
Руна

Монстр
Русумака

Фэнтезийный персонаж
Рыпач

Фэнтезийный персонаж
Рабикан

Фэнтезийный персонаж
Рудры

Герой легенд
Расамака

Фэнтезийный персонаж
Рохдулай

Герой сказок
Рощевый дед

Герой легенд
Рунгис

Герой легенд
Рух

Мистическое чудовище
Рэтчеты Габриэля

Мистическое чудовище
Роаны

Мистическое чудовище
Рухх(птица)

Существа из мифов и легенд на букву С


Герой легенд
Созерцатели

Фэнтезийный персонаж
Саг

Мистическое чудовище
Санмэ-Ядзура

Герой сказок
Сатиры

Мифическое существо
Свитезянки

Мифическое существо
Се Чжи

Герой легенд
Селки

Монстр
Сёрё

Мифическое существо
Сикомэ

Мифическое существо
Сильфиды

Зверь
Симуран

Монстр
Сипактли

Герой сказок
Сирин

Герой легенд
Сируш

Чудище
Скарбнік

Чудище
Скекла

Монстр
Скиопод

Герой легенд
Скоге

Чудище
Скорроу

Чудище
Скруллы

Герой легенд
Слоа

Фэнтезийный персонаж
Смок

Чудище
Снерги

Фэнтезийный персонаж
Собаки из холмов

Мистическое чудовище
Спи

Мистическое чудовище
Степовой

Герой легенд
Стожихонька

Мифическое существо
Стрижак

Герой легенд
Струфион

Герой сказок
Стукачи

Зверь
Су́хос

Чудище
Суседко

Фэнтезийный персонаж
Сфинкс

Герой легенд
Сы-ню

Герой легенд
Сюллюкюн

Мистическое чудовище
Сиды

Герой легенд
Сальванелли

Мистическое чудовище
Серафимы

Монстр
Скесса

Герой легенд
Сháofēng (嘲風)

Герой легенд
Саламандра

Герой легенд
Сатико

Герой сказок
Свинорылы

Монстр
Селк

Чудище
Серваны

Фэнтезийный персонаж
Сильваны

Герой легенд
Симплициссимус

Герой легенд
Синсин

Герой сказок
Сирена-змея

Зверь
Сиртя

Мифическое существо
Сквонк

Монстр
Скилла

Герой сказок
Скифский агнец

Монстр
Сколь

Герой сказок
Скру́тек

Мистическое чудовище
Слейпнир

Чудище
Слуах

Мифическое существо
Снарк

Фэнтезийный персонаж
Собаки Дьявола

Фэнтезийный персонаж
Создатели (Engineers)

Мифическое существо
Сохач-путаник

Зверь
Стеллио

Герой сказок
Страндваскаре

Монстр
Стриго́й

Фэнтезийный персонаж
Струтоподы

Герой сказок
Стуканцы

Герой легенд
Стуршёудьюрет

Мифическое существо
Сусе́дка

Мистическое чудовище
Сучуна (Сучунаа)

Фэнтезийный персонаж
Сциталис

Мистическое чудовище
Сьюзен с длинными титьками

Мистическое чудовище
Саратан

Чудище
Силены

Фэнтезийный персонаж
Скоп(птица)

Зверь
Сульде

Монстр
Сагари

Мистическое чудовище
Сарамейя

Герой сказок
Сачико

Чудище
Свинолаки

Чудище
Себек

Мистическое чудовище
Селчи

Герой легенд
Серпопард

Мистическое чудовище
Сикэнкэн

Герой легенд
Сильфы

Фэнтезийный персонаж
Симург

Мифическое существо
Сирё

Фэнтезийный персонаж
Сиррух

Мифическое существо
Сихиртя

Герой сказок
Скарбник

Мифическое существо
Скёль

Монстр
Скириты

Герой легенд
Сколль

Фэнтезийный персонаж
Скрайкер

Мистическое чудовище
Скрытый

Герой легенд
Смокъ

Герой легенд
Снолигостер

Фэнтезийный персонаж
Сокнопаис

Чудище
Спригган

Мифическое существо
Стимфалийские птицы

Чудище
Стокимы

Герой сказок
Стржига

Чудище
Струки

Герой легенд
Стрыга

Зверь
Суккуб

Монстр
Сухуб

Зверь
Сциапод

Монстр
Сяоянмин

Герой легенд
Сабдыки

Герой сказок
Сирены

Фэнтезийный персонаж
Стемфалийские(птицы)

Мистическое чудовище
Сагет

Фэнтезийный персонаж
Саруторахэби

Мистическое чудовище
Свинолюды

Мистическое чудовище
Свора Аннуна

Монстр
Сёдзё

Зверь
Семаргл

Монстр
Сечжи

Герой сказок
Силува

Мистическое чудовище
Симаргл

Зверь
Сирена

Фэнтезийный персонаж
Сирруш

Чудище
Сияющий

Герой сказок
Сквадер

Монстр
Скиапод

Мистическое чудовище
Скитал

Герой сказок
Сколопендра

Герой легенд
Скржитек

Чудище
Слуа

Фэнтезийный персонаж
Смотрящий вниз

Фэнтезийный персонаж
Собек

Герой легенд
Соплохвост

Фэнтезийный персонаж
Ставры и Гавры

Мистическое чудовище
Стоглавая ехидна

Чудище
Сторукие

Мистическое чудовище
Стрига

Фэнтезийный персонаж
Струсы

Мифическое существо
Стрыжак

Монстр
Стурсы

Мистическое чудовище
Суккубус

Мистическое чудовище
Сухубус

Герой легенд
Сцилла

Герой легенд
Сьвіцязянкі

Монстр
Сятихоко

Монстр
Сару

Мистическое чудовище
Силы

Мистическое чудовище
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Фэнтезийный персонаж
Тимиморё

Герой сказок
Табуннік

Герой сказок
Таласым

Герой сказок
Таоте

Чудище
Твари

Монстр
Тененог

Монстр
Техути

Герой легенд
Тит-рыба

Герой сказок
Толпар

Монстр
Тотетсу

Фэнтезийный персонаж
Трау

Фэнтезийный персонаж
Тритон

Герой легенд
Трумми-кэп

Чудище
Тулпар

Мистическое чудовище
Тут

Герой сказок
Тхеуранги

Мистическое чудовище
Талос

Фэнтезийный персонаж
Тенгиры

Чудище
Топотун

Фэнтезийный персонаж
Тутыр

Герой сказок
Табу́нник

Монстр
Таласъм

Монстр
Тао-Тие

Мифическое существо
Тарки (зеленые люди Марса)

Зверь
Таурт

Фэнтезийный персонаж
Темные эльфы

Зверь
Теут

Чудище
Тухиранги

Фэнтезийный персонаж
Тиколош

Чудище
Тифон

Герой легенд
Токолош

Фэнтезийный персонаж
Тот

Герой сказок
Трасго

Герой сказок
Трогодиты

Мифическое существо
Туба

Фэнтезийный персонаж
Турсы

Зверь
Туут

Зверь
Тяньгоу

Герой сказок
Тарамы

Фэнтезийный персонаж
Тилвиттег

Фэнтезийный персонаж
Тролль

Монстр
Тэрэны

Герой легенд
Тавроиды

Герой сказок
Тамамо-но Маэ

Герой сказок
Тараск

Герой легенд
Татарский овен

Герой сказок
Тварьцы

Монстр
Тенко

Герой сказок
Тиамат

Герой легенд
Тиритчик

Герой сказок
Тибицена

Герой легенд
Титаны

Мистическое чудовище
Тодорцы

Герой легенд
Томте

Чудище
Тоут

Зверь
Трауко

Фэнтезийный персонаж
Троглодит

Фэнтезийный персонаж
Труст

Мистическое чудовище
Тунда

Зверь
Тутос

Монстр
Тхэджагви

Мифическое существо
Тадебцо*

Монстр
Таркшья

Мистическое чудовище
Тиштар

Герой сказок
Тавролак

Монстр
Тануки

Герой легенд
Тараска

Фэнтезийный персонаж
Тейфельфиш

Мистическое чудовище
Тестраль

Герой легенд
Тиан Лю

Фэнтезийный персонаж
Тоенайар

Монстр
Тикбаланг

Герой легенд
Титиры

Герой сказок
Тоенаяр

Герой легенд
Тормунганд

Чудище
Трагелаф

Герой легенд
Тресго

Герой легенд
Тсукумо-гами

Монстр
Туреху

Мистическое чудовище
Туту

Чудище
Тэнгу

Мистическое чудовище
Таранд

Чудище
Тиминталы

Существа из мифов и легенд на букву У


Чудище
Уайверн

Фэнтезийный персонаж
Угаллу

Монстр
Узлем

Герой сказок
Укрут

Герой сказок
Унгайкё

Фэнтезийный персонаж
Ундина

Монстр
Упыри

Герой легенд
Урмалиллу

Чудище
Урсолаки

Чудище
Утуму

Герой сказок
Ульвэй

Фэнтезийный персонаж
Убыр, увыр

Мистическое чудовище
Ужалка

Герой легенд
Укабарэнайрэй

Фэнтезийный персонаж
Умкову

Герой легенд
Унголианта

Герой сказок
Урма́н иясе́

Герой легенд
Уроборос

Зверь
Утукку

Монстр
Умрун

Герой сказок
Уаллепен

Герой сказок
Удод

Чудище
Уиндиго

Фэнтезийный персонаж
Улайри

Герой легенд
Унгамбикула

Мистическое чудовище
Ундине

Монстр
Упьержи

Мифическое существо
Урмалуллу

Герой легенд
Урхины

Герой легенд
Ухалица

Герой легенд
Убыры

Зверь
Убумэ

Чудище
Уер

Герой сказок
Улу-арджан

Монстр
Унголиант

Фэнтезийный персонаж
Упир

Монстр
Уридимму

Герой сказок
Урман иясе

Зверь
Утбурд

Герой легенд
Ушедшие

Монстр
Убор

Герой сказок
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Мистическое чудовище
Файнодери

Фэнтезийный персонаж
Фафни

Монстр
Федал

Зверь
Фера

Фэнтезийный персонаж
Финтиплюх

Мистическое чудовище
Фойникс (Φοϊνιξ)

Герой сказок
Фуа

Герой легенд
Фэйи

Монстр
Фраваши

Монстр
Фавны

Герой легенд
Фахин

Зверь
Фенрир

Монстр
Ферришин

Герой сказок
Финодири

Мифическое существо
Фойник (Φοϊνιξ)

Герой сказок
Фоха

Мифическое существо
Фуфу

Монстр
Фэнхуан

Герой сказок
Феи

Герой легенд
Фанампитулуху

Фэнтезийный персонаж
Фафнир

Фэнтезийный персонаж
Фейри

Фэнтезийный персонаж
Феридж акра`а

Герой сказок
Фиджел

Чудище
Финфолк

Мифическое существо
Фоллохайды

Герой легенд
Фуна-юрэй

Мистическое чудовище
Фэйн

Мистическое чудовище
Фавн

Мифическое существо
Фенхуан

Герой легенд
Фанани

Герой легенд
Фаститоколон

Герой легенд
Фахан

Чудище
Феникс

Герой легенд
Ферра

Герой легенд
Фильрас

Мистическое чудовище
Фо-а

Мистическое чудовище
Формикалеон

Мифическое существо
Фурии

Герой сказок
Фэнси

Существа из мифов и легенд на букву Х


Монстр
Хедли Кау

Герой сказок
Хіхітун

Фэнтезийный персонаж
Хан Кереде

Чудище
Хапун

Монстр
Хати

Мистическое чудовище
Хафгуфа

Чудище
Хваты

Герой легенд
Хепера

Мистическое чудовище
Хиваи-абере

Герой сказок
Хлеўнік

Чудище
Хованец

Мистическое чудовище
Хозяин банный

Герой сказок
Хримтурсы

Мистическое чудовище
Хуб

Мистическое чудовище
Хуканчи

Герой легенд
Хуньдунь

Герой легенд
Хъандзӕргӕс

Герой легенд
Хюльдра

Монстр
Хогмены

Фэнтезийный персонаж
Хала

Монстр
Хапер

Зверь
Харфуты

Монстр
Хатнiчак

Зверь
Хваны

Зверь
Хентил

Фэнтезийный персонаж
Хёсубэ

Чудище
Химера

Герой легенд
Хлевник

Фэнтезийный персонаж
Хобгоблин

Герой легенд
Хозяин

Мистическое чудовище
Хохлик

Мистическое чудовище
Хска

Мистическое чудовище
Худое пальтишко

Герой легенд
Хумбаба

Монстр
Хургины

Фэнтезийный персонаж
Хэчи

Герой сказок
Херувимы

Герой сказок
Хаечи

Фэнтезийный персонаж
Ханако-сан

Герой легенд
Харадр

Герой легенд
Хашховыло

Монстр
Хвостатый

Герой сказок
Хепра

Фэнтезийный персонаж
Хиеракосфинкс

Монстр
Хихитун

Мифическое существо
Хляўнік

Чудище
Хованець

Герой сказок
Хонэ-онна

Герой легенд
Хродвитнир

Мистическое чудовище
Хувава

Мистическое чудовище
Хуньтунь

Герой сказок
Хьэщхьэвылъэ

Чудище
Хобии

Чудище
Хаммари

Герой легенд
Хайнатум

Мифическое существо
Хантай

Мистическое чудовище
Харибда

Герой сказок
Хатнiк

Мистическое чудовище
Хаэчи

Герой сказок
Хвоститокалон

Мистическое чудовище
Хепри

Монстр
Хили

Мистическое чудовище
Хле́вник

Мифическое существо
Хоббиты

Чудище
Ходаг

Мистическое чудовище
Хоу

Фэнтезийный персонаж
Хродвитниссон

Чудище
Хугаг

Герой сказок
Хульдра

Чудище
Хуорны

Герой сказок
Хэнгэёкай

Герой сказок
Хитоцумэ Кодзо

Монстр
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Герой легенд
Центикор

Чудище
Цета

Герой легенд
Цзы-Гу

Монстр
Циклопы

Герой легенд
Цукумогами

Мистическое чудовище
Ци-линь

Монстр
Цементавр

Герой легенд
Цеста

Чудище
Цзин-Ю

Мистическое чудовище
Цзяго

Мифическое существо
Цмок

Герой легенд
ЦѢту

Мистическое чудовище
Цуру

Мифическое существо
Царь водяной

Фэнтезийный персонаж
Центиманы

Мифическое существо
Цетна

Фэнтезийный персонаж
Цзю-ню

Монстр
Цилинь

Зверь
Циклоп 

Фэнтезийный персонаж
Царь-птица

Монстр
Цербер

Чудище
Цетус

Мистическое чудовище
Цзюэюань

Монстр
Цитирон

Герой сказок
Цюню

Герой легенд
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Герой легенд
Чагрин

Монстр
Чарана

Мифическое существо
Человек-сова

Мистическое чудовище
Чернозубка (お歯黒べったり)

Герой сказок
Чертовка

Герой легенд
Чжаофэн

Фэнтезийный персонаж
Чжуинь

Монстр
Чивэнь

Чудище
Чорт

Мифическое существо
Чугайстр

Монстр
Чупакабра

Чудище
Чучуня

Мистическое чудовище
Чорачанни

Мистическое чудовище
Чаофенг

Герой легенд
Чернобурка

Чудище
Черти

Герой легенд
Чеширский кот

Чудище
Чжу-ню

Герой сказок
Чжуполун

Чудище
Чончон

Герой легенд
Чугайстер

Монстр
Чудь

Герой сказок
Чучуна

Фэнтезийный персонаж
Чурила

Герой легенд
Чанъин

Герой легенд
Чебурашка

Фэнтезийный персонаж
Чжи-вэнь

Монстр
Чжулун

Монстр
Читаури

Мистическое чудовище
Чупакабрас

Герой сказок
Чоно-волк

Монстр
Чусрым

Чудище
Чао-фэн

Мистическое чудовище
Человек-моль

Фэнтезийный персонаж
Черная свинья оршанского млына

Герой сказок
Чёрт

Герой сказок
Чёчёккэ

Монстр
Чжу

Фэнтезийный персонаж
Чжун-вэнь

Герой сказок
Чмок

Мистическое чудовище
Чубакка

Герой легенд
Чусин

Герой легенд
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Зверь
Шалена

Герой сказок
Шейдим

Фэнтезийный персонаж
Шелоба

Герой легенд
Шиликуны

Фэнтезийный персонаж
Шиши́мора

Герой легенд
Шишица

Чудище
Шолышны

Фэнтезийный персонаж
Штойзоррейшты

Чудище
Шулмусы

Мистическое чудовище
Шурали

Герой легенд
Шэлки

Герой сказок
Шайтан

Герой легенд
Шогготы

Герой сказок
Шакко

Герой сказок
Шаркань

Мифическое существо
Шелоб

Фэнтезийный персонаж
Ши-лин

Монстр
Шиш

Герой сказок
Шишиха

Герой легенд
Шляпа-из-обрезков

Фэнтезийный персонаж
Шуликуны

Герой легенд
Шурале

Фэнтезийный персонаж
Шэду

Мистическое чудовище
Шүрәле

Мистическое чудовище
Шанкчанни

Фэнтезийный персонаж
Шондоката

Мистическое чудовище
Шамир

Мифическое существо
Шелки

Мистическое чудовище
Шепсес анх

Герой легенд
Шилин

Мистическое чудовище
Шишига

Герой легенд
Шошычиха

Герой сказок
Штолленвурм

Герой сказок
Шулюкуны

Фэнтезийный персонаж
Шюрали́

Мистическое чудовище
Шеша

Мифическое существо
Шабари Удумбала

Фэнтезийный персонаж
Шаи

Монстр
Шанту

Монстр
Шелликот

Монстр
Шилиханы

Чудище
Шишитиха

Монстр
Шликуны

Герой легенд
Шпротва

Герой легенд
Штрига

Монстр
Шунгалвис

Монстр
Шутовка

Монстр
Шямга

Фэнтезийный персонаж
Шелковинки

Герой легенд
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Фэнтезийный персонаж
Щекотун

Мифическое существо
Щиточерепаха

Герой сказок
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Мистическое чудовище
Ырка

Фэнтезийный персонаж
Ыр

Герой легенд
Ыро

Герой легенд
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Фэнтезийный персонаж
Эвайпанома

Герой легенд
Эждерха́

Герой легенд
Элурантропы

Герой легенд
Эмпуса

Мистическое чудовище
Энфийлд

Монстр
Эри́нии

Фэнтезийный персонаж
Эрциния

Фэнтезийный персонаж
Эвмениды

Монстр
Эршу

Монстр
Эал

Герой сказок
Эжде́р

Мифическое существо
Элйуоньэй гөдэ

Мифическое существо
Эмпуза

Фэнтезийный персонаж
Энудр

Герой сказок
Эрдлюитлы

Мистическое чудовище
Эрихфоний

Мистическое чудовище
Эе

Мистическое чудовище
Эвоки

Мистическое чудовище
Эль Джассаса

Герой сказок
Энкантадо

Фэнтезийный персонаж
Энфилд

Герой сказок
Эринии

Герой легенд
Эх-Уишге

Герой сказок
Эльфы(альвы)

Герой сказок
Эврином

Фэнтезийный персонаж
Элементаль

Мистическое чудовище
Энты

Герой сказок
Эпифаги

Герой сказок
Эрихтоний

Фэнтезийный персонаж
Эх-Ушге

Монстр
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Герой сказок
Ювха

Чудище
Юки-нёбо

Чудище
Юкибадзё

Герой сказок
Юварки

Монстр
Юки-дзёро

Чудище
Юки-химэ

Герой легенд
Юмэкуи

Герой легенд
Юха

Герой сказок
Юки-анэ

Герой легенд
Юкимба

Монстр
Юрэй

Монстр
Юки-бамба

Герой сказок
Юки-онна

Мистическое чудовище
Юкифури-баба

Чудище
Ютулы

Герой сказок
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Мифическое существо
A-nun-na-ku

Герой сказок
Abang Aku

Герой сказок
Abraxas

Мифическое существо
Achoych-Pachoych

Чудище
Afanc

Фэнтезийный персонаж
Ahemait

Чудище
Al-mi'raj

Герой сказок
Alérion

Фэнтезийный персонаж
Alghul

Чудище
Alsea

Монстр
Am-heh

Фэнтезийный персонаж
Amajurjuk

Монстр
Ame-onna

Чудище
Amfivena

Герой сказок
Ammut

Чудище
Amphithere

Мистическое чудовище
Ananse

Мифическое существо
Anioto

Чудище
A Bao A Qu

Монстр
Abada

Мистическое чудовище
Abrasax

Зверь
Achlis

Герой сказок
Aethiopes maritimi

Мистическое чудовище
Agnus scythicus

Мистическое чудовище
Al-Burāq (البُراق‎‎)

Монстр
Alerion

Герой легенд
Alfar

Фэнтезийный персонаж
Alphyn

Мистическое чудовище
Alv

Герой сказок
Amajorssuk

Монстр
Amayuquq

Мистическое чудовище
Amfipterus

Чудище
Ammit

Зверь
Amphitere

Герой легенд
Anancyi

Герой сказок
Angiak

Мифическое существо
A-nuna

Герой сказок
Abph моhа

Фэнтезийный персонаж
Abumi-guchi (鐙口)

Мифическое существо
Acromantul

Мистическое чудовище
Agh-iski

Мистическое чудовище
Ahkiyyini

Герой легенд
Aitwar

Фэнтезийный персонаж
Ala

Герой сказок
Alerione

Мистическое чудовище
Alicanto

Мифическое существо
Alseid

Фэнтезийный персонаж
Am-mit

Фэнтезийный персонаж
Amam

Монстр
Amemet

Фэнтезийный персонаж
Amikiri

Мистическое чудовище
Amphiptere

Герой легенд
Ananansa

Мифическое существо
Anansi

Герой легенд
Anker-trold.

Герой сказок
A Bao A Koo

Фэнтезийный персонаж
A-nuna-ke-ne

Зверь
Abracax

Герой сказок
Acheri

Герой легенд
Acromantula

Фэнтезийный персонаж
Aghar Dwarves

Монстр
Aigokeros

Мистическое чудовище
Aka-shita (赤舌)

Герой сказок
Alce

Чудище
Allocamelus

Мистическое чудовище
Amajaruk

Фэнтезийный персонаж
Amautalik

Чудище
Amfiptere

Герой легенд
Ammet

Фэнтезийный персонаж
Amphisbaena

Мистическое чудовище
Anancy

Мистическое чудовище
Anansiil

Мистическое чудовище
Ankoù

Зверь
Annancy

Чудище
Anphivena

Мистическое чудовище
Antiplos

Герой сказок
Antlion

Герой легенд
Antolops

Зверь
Anyoto

Зверь
Apis

Фэнтезийный персонаж
Aqrabu

Герой сказок
Aqrabuamelu

Зверь
Aqrb ['qrb]

Чудище
Araiteuru

Мистическое чудовище
Aralez

Мистическое чудовище
Arase

Чудище
Arçura

Чудище
Arimaspi

Мистическое чудовище
Arrachd

Герой легенд
Artabatitae

Чудище
Artibatirae

Герой легенд
Askafroe

Мистическое чудовище
Askefroa

Зверь
Asp

Зверь
Aspedocalane

Фэнтезийный персонаж
Aspic

Мистическое чудовище
Aspid

Фэнтезийный персонаж
Aspide

Герой легенд
Aspido testudo

Мистическое чудовище
Aspidochelone

Фэнтезийный персонаж
Aspis

Герой сказок
Aspis chelone

Фэнтезийный персонаж
Assida

Мифическое существо
Assidam

Мистическое чудовище
Asuwang

Мистическое чудовище
Aswang

Чудище
Augerey

Герой легенд
Aughisky

Герой сказок
Aunt Nancy

Герой легенд
Auroborus

Герой легенд
Autolops

Монстр
Avank

Мифическое существо
Ayia Napa sea monster

Зверь
Ayiyi

Герой легенд
Azuki-arai (あずきあらい)

Монстр
Azuki-togi

Мистическое чудовище
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Фэнтезийный персонаж
B'anansi

Мистическое чудовище
B'hemot

Герой легенд
Baast

Герой легенд
Baba

Мифическое существо
Babaí

Мистическое чудовище
Babi

Мистическое чудовище
Babok

Герой легенд
Badnjak

Герой легенд
Bagenge

Мистическое чудовище
Bahamut

Мифическое существо
Bahamūt (بهموت)

Мистическое чудовище
Bahīmūth (بهيموث)

Герой сказок
Bakezōri (化け草履)

Мифическое существо
Baku (獏 или 貘)

Мистическое чудовище
Balaena

Герой сказок
Balain

Фэнтезийный персонаж
Balainne

Мистическое чудовище
Balaur

Мистическое чудовище
Balayn

Герой сказок
Balene

Герой легенд
Bannik

Фэнтезийный персонаж
Banshee

Монстр
Barbegazi

Герой легенд
Bargest

Герой легенд
Barghest

Чудище
Bargtjest

Герой легенд
Barking Beast

Фэнтезийный персонаж
Barnacle-geese

Герой легенд
Barruguet Ibicenco

Зверь
Barstukai

Герой легенд
Barzdukai

Зверь
Basajaun

Фэнтезийный персонаж
Basajaunak

Монстр
Basandere

Герой сказок
Basilisk

Зверь
Bast

Чудище
Bastet

Чудище
Bastis

Чудище
Bat-Rat-Spider

Герой легенд
Bauchan

Мифическое существо
Baxajaun

Фэнтезийный персонаж
Bazyliszek

Герой сказок
Bean Sí

Чудище
Bean Sídhe

Мифическое существо
Beast Glatisant

Монстр
Bebok

Монстр
Behemot

Чудище
Behemoth

Чудище
Beholder

Герой сказок
Belewitte

Герой легенд
Ben-Varrey

Монстр
Beornings

Чудище
Bhutas

Фэнтезийный персонаж
Biinjao

Фэнтезийный персонаж
Biinyao

Зверь
Bilwis

Фэнтезийный персонаж
Bilwiß

Чудище
Bilwiz

Монстр
Binfen

Мистическое чудовище
Bipedester delusissimus

Герой легенд
Biyiniao

Герой легенд
Black Riders

Чудище
Blajini

Герой сказок
Blemmye

Фэнтезийный персонаж
Blemmyes

Герой легенд
Blemue

Монстр
Bludičky

Чудище
Bluecap

Мифическое существо
Bồ lao

Герой легенд
Bo-guest

Фэнтезийный персонаж
Bobo

Монстр
Bobok

Монстр
Bòcan

Мифическое существо
Bodachan Sabhail

Мистическое чудовище
Bogans

Фэнтезийный персонаж
Bogey-beast

Мифическое существо
Boggans

Чудище
Boggart

Монстр
Boggle

Герой сказок
Bogill

Мифическое существо
Bogle

Чудище
Bogy

Чудище
Bolla

Герой легенд
Bonasus

Герой сказок
Bonnacon

Чудище
Bookworm, .303

Мистическое чудовище
Bōrei (亡霊)

Фэнтезийный персонаж
Botchling

Монстр
Bouda

Мифическое существо
Bożątka

Герой сказок
Brag

Мифическое существо
Brollachan

Мистическое чудовище
Broonie

Герой сказок
Broucolaque

Герой сказок
Brownie

Мистическое чудовище
Brucolakas

Фэнтезийный персонаж
Bruesche

Мифическое существо
Bruja

Герой легенд
Brukołak

Мистическое чудовище
Bruxsa

Фэнтезийный персонаж
Bucca

Герой легенд
Bucentaur

Герой легенд
Bucentauro

Чудище
Bucentaurus

Мифическое существо
Buckawn

Мифическое существо
Buggane

Герой сказок
Bultungin

Герой легенд
Bundimun

Герой легенд
Bungisngis

Герой сказок
Bunyip

Мистическое чудовище
Buraq

Чудище
Bwca

Существа из мифов и легенд на букву C


Герой сказок
Cervus marinus

Монстр
Chamoi

Зверь
Cheper

Герой легенд
Chitauri

Герой сказок
Chollima (천리마)

Монстр
Chowany

Монстр
Cicaniae

Фэнтезийный персонаж
Cluricaun

Герой сказок
Coine

Чудище
Cornish Pixie

Мистическое чудовище
Craneman

Герой сказок
Cthulhu

Фэнтезийный персонаж
Cuchivilu

Монстр
Cветочер

Мифическое существо
Capricorn

Мифическое существо
Catoblepa

Мистическое чудовище
Catoblepas

Монстр
Ceasg

Герой легенд
Celestial-Dog

Мистическое чудовище
Centauroid

Фэнтезийный персонаж
Centicore

Чудище
Centimani

Герой сказок
Cerastes

Чудище
Cerberus

Монстр
Cethe

Мистическое чудовище
Cheshire Cat

Фэнтезийный персонаж
Chimera

Мистическое чудовище
Chīwěn (螭吻)

Герой сказок
Chonchón

Герой сказок
Chupacabras

Герой легенд
Cinnamulgus

Герой сказок
Cmentarz

Мистическое чудовище
Compé Anansi

Фэнтезийный персонаж
Corsia

Герой легенд
Crodh Mara

Герой легенд
Cù Sìth

Мифическое существо
Cynocephalus

Мистическое чудовище
Cete

Фэнтезийный персонаж
Changeling

Герой легенд
Chepri

Герой легенд
Chimaera

Фэнтезийный персонаж
Chīwěi (鸱尾)

Мифическое существо
Chonchon

Фэнтезийный персонаж
Chu'i srin

Мифическое существо
Cinnamologus

Мистическое чудовище
Clurichaun

Фэнтезийный персонаж
Colt-pixy

Герой сказок
Corocotta

Фэнтезийный персонаж
Criosphinx

Мифическое существо
Cú Sídhe

Мифическое существо
Cwn Annwn

Чудище
Cabyll-Ushtey

Монстр
Cacus

Чудище
Caladrius

Герой сказок
Calopus

Мистическое чудовище
Calygreyhound

Мистическое чудовище
Camahueto

Герой легенд
Camazotz

Мифическое существо
Camelion

Герой легенд
Camelopard

Монстр
Camelopardalus

Герой сказок
Camelopardus

Мистическое чудовище
Canis getulis

Герой легенд
Canis hades

Герой легенд
Căpcăun

Мистическое чудовище
Cěrt

Чудище
Cetus

Мистическое чудовище
Cheney's Hounds

Герой сказок
Chia-kuo

Герой легенд
Chimimōryō (魑魅魍魎)

Герой легенд
Chochlik

Герой сказок
Chowaniec

Зверь
Church Grim

Фэнтезийный персонаж
Cinomolgus

Мистическое чудовище
Coatlicue

Мистическое чудовище
Cornish Owlman

Чудище
Covie

Мифическое существо
Crt

Мистическое чудовище
Cuchivilo

Мифическое существо
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Монстр
Dairi

Фэнтезийный персонаж
Davāl-pā(i)

Герой легенд
Devorador de las Sombras

Мифическое существо
Dhampyr

Мифическое существо
Direach Ghlinn Eitidh

Чудище
Djehuti

Герой сказок
Dockalfar

Мифическое существо
Doppelgänger

Герой сказок
Draw

Чудище
Dryádes

Мифическое существо
Dunters

Герой легенд
Dzee-dzee-bon-da

Герой легенд
Dahu

Фэнтезийный персонаж
Dando and his Dogs

Мифическое существо
Deva (देव)

Монстр
Dhampir

Чудище
Dip

Герой легенд
Dithreach

Мистическое чудовище
Djinni

Мифическое существо
Donnervogel

Герой сказок
Draconians

Мистическое чудовище
Drow

Герой легенд
Dugs

Герой легенд
Dzunukwa

Фэнтезийный персонаж
Daēva

Зверь
Dampeer

Герой сказок
Dementor

Фэнтезийный персонаж
Dhamphir

Герой легенд
Dhegdheer

Чудище
Dinny-Mara

Фэнтезийный персонаж
Displacer Beast

Монстр
Djinn (جن)

Герой сказок
Donestres

Фэнтезийный персонаж
Dorsohastatus caudirotula

Герой сказок
Drider

Герой легенд
Duende

Монстр
Duppy

Монстр
Dzhadadzhiya

Монстр
Dandy dogs

Фэнтезийный персонаж
Devil's Dandy Dogs

Герой сказок
Dhampire

Монстр
Dibbuk

Зверь
Dirae

Фэнтезийный персонаж
Djehouti

Чудище
Dobie

Монстр
Dooinney Marrey

Монстр
Drakaina

Мифическое существо
Drutten

Фэнтезийный персонаж
Dunpeal

Чудище
Dyehuthy

Чудище
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Герой легенд
Each Uisge

Монстр
Efreeti

Чудище
Ela

Герой сказок
Elv

Герой легенд
Empusa

Фэнтезийный персонаж
Engineers

Мистическое чудовище
Epiphagi

Монстр
Erdluitle

Фэнтезийный персонаж
Eurynomos

Герой сказок
Ežerinis

Герой легенд
Eater of Socks

Фэнтезийный персонаж
Ekkillik

Фэнтезийный персонаж
Elder Mother

Фэнтезийный персонаж
Empousai

Мистическое чудовище
Empuоsai

Герой легенд
Ents

Чудище
Epopus

Герой легенд
Eschenfrua

Мистическое чудовище
Ewoks

Герой легенд
Eale

Герой легенд
Elad

Фэнтезийный персонаж
Erumpent

Герой легенд
Ewaiponoma

Монстр
Empousa

Мистическое чудовище
Empusae

Фэнтезийный персонаж
Enhydros

Герой легенд
Epiphagus

Чудище
Ech-Ooshkya

Фэнтезийный персонаж
El Cadejo

Чудище
Elg-Fróði

Мистическое чудовище
Empuosa

Мистическое чудовище
Enfield

Мифическое существо
Epifugos

Монстр
Ercinia

Герой легенд
Euronymous

Мистическое чудовище
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Мифическое существо
Faery

Мистическое чудовище
Father Winter

Чудище
Fenghuang (鳳凰)

Монстр
Fenrisúlfr

Зверь
Fetch

Мистическое чудовище
Fachen

Герой легенд
Fairy

Монстр
Fee

Чудище
Fenoderee

Фэнтезийный персонаж
Ferrishin

Мистическое чудовище
Finfolk

Фэнтезийный персонаж
Fafnir

Фэнтезийный персонаж
Fideal

Мистическое чудовище
Fachan

Зверь
Fatu-Liva

Мистическое чудовище
Fenmine

Герой сказок
Ferrish

Герой сказок
Faerie

Герой легенд
Fallohides

Монстр
Fenrir

Герой сказок
Ferrishyn

Фэнтезийный персонаж
Finnfolk

Герой сказок
Finoderi

Чудище
Fire Crab

Герой сказок
Formicaleon

Фэнтезийный персонаж
Formicaleun

Фэнтезийный персонаж
Fuath

Монстр
Fuathan

Герой сказок
Fufu

Герой легенд
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Герой легенд
Getulian dog

Герой легенд
Ghoul

Герой сказок
Ghul

Фэнтезийный персонаж
Gigantes

Мифическое существо
Girtablilu

Чудище
Glashtyn

Герой сказок
Glumms

Чудище
Glums

Монстр
Glycon

Монстр
Gnoll

Мифическое существо
Goat-stag

Мистическое чудовище
Goblins

Монстр
Godling

Герой легенд
Godzilla

Чудище
Gojira (ゴジラ)

Монстр
Goose-headed Man

Мифическое существо
Gooseberry Wife

Мистическое чудовище
Gorgolica

Монстр
Gotokoneko

Фэнтезийный персонаж
Gotoku-neko

Фэнтезийный персонаж
Gotokuneko

Фэнтезийный персонаж
Goubelin

Мистическое чудовище
Graouilly

Чудище
Graouli

Чудище
Graoully

Фэнтезийный персонаж
Graully

Чудище
Graveir

Фэнтезийный персонаж
Green children of Woolpit

Мистическое чудовище
Grgalica

Мистическое чудовище
Grgolica

Мистическое чудовище
Grim

Мифическое существо
Grindylow

Чудище
Grondr

Герой легенд
Grumpkin

Фэнтезийный персонаж
Grundylow

Чудище
Grýla

Монстр
Guacanchas

Мифическое существо
Gualipote

Монстр
Guallepen

Чудище
Gud-alim

Герой легенд
Gudalim

Герой легенд
Guhyaka (गुह्यक)

Фэнтезийный персонаж
Gully Dwarves

Зверь
Gumberoo

Чудище
Gurahl

Монстр
Guytrash

Мистическое чудовище
Gvelašap (გველაშაპი)

Монстр
Gwoemul (괴물)

Герой легенд
Gyl Burnt-Tayl

Герой сказок
Gytrash

Мистическое чудовище
Gaardbuk

Мистическое чудовище
Gabriel hounds

Монстр
Gabriel rachets

Чудище
Galipote

Мифическое существо
Gallû

Мифическое существо
Gaṇapati (गणपति)

Герой легенд
Gandharva (गन्धर्व)

Чудище
Garappa

Чудище
Gardvord

Зверь
Gargouille

Монстр
Gargoyle

Герой сказок
Gargulec

Монстр
Garmr

Герой легенд
Garuḍa (गरुड)

Чудище
Genko

Герой легенд
Geryon

Мистическое чудовище
Gêryôn

Мистическое чудовище
Geryones

Монстр
Gêryonês

Монстр
Geryoneus

Чудище
Gêryoneus

Зверь
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Монстр
Haechi

Фэнтезийный персонаж
Haetae

Герой сказок
Hafgufa

Монстр
Hafgufu

Монстр
Haitai

Герой легенд
Hamadryádes

Мистическое чудовище
Hanansi

Монстр
Hone-onna (骨女)

Чудище
Honocrotalus

Мистическое чудовище
Hoop-snake

Герой сказок
Hoopoe

Чудище
Horse-stag

Мистическое чудовище
Horven

Мистическое чудовище
Horyádes

Фэнтезийный персонаж
Hǒu (犼)

Герой легенд
Hounds of the hill

Герой сказок
Hrímthurs

Герой легенд
Hróðvitnir

Фэнтезийный персонаж
Hróðvitnisson

Монстр
Huallepen

Герой сказок
Huargo

Мистическое чудовище
Hugag

Фэнтезийный персонаж
Huldra

Чудище
Humbaba

Герой легенд
Humei

Фэнтезийный персонаж
Hun-tun

Герой сказок
Hundun

Фэнтезийный персонаж
Hùndùn (混沌)

Мистическое чудовище
Huorns

Фэнтезийный персонаж
Hupe

Герой сказок
Hupelot

Мистическое чудовище
Huppe

Мистическое чудовище
Hupupa

Герой сказок
Hydra

Фэнтезийный персонаж
Hydrops

Чудище
Hydrus

Мистическое чудовище
Hyenodlaci

Герой легенд
Hyldemoer

Мистическое чудовище
Hyōsube (兵主部)

Зверь
Hyousube

Мистическое чудовище
Hapi

Зверь
Hapi-ankh

Зверь
Hapis

Мифическое существо
Harfoots

Зверь
Harpia

Фэнтезийный персонаж
Hati

Мистическое чудовище
Haugbo

Зверь
Haugebonde

Герой легенд
Havgumsen

Мистическое чудовище
Havguva

Мистическое чудовище
Havstramben

Герой сказок
Headley Kow

Чудище
Heath Hounds

Герой сказок
Hecatonchires

Герой легенд
Hekatoncheiro

Фэнтезийный персонаж
Hellhound

Герой сказок
Hercynia

Чудище
Hieracosphinx

Герой легенд
Hili

Монстр
Himantopodes

Чудище
Hinky-Punk

Фэнтезийный персонаж
Hippalectryon

Монстр
Hippalektruõn

Чудище
Hippalektryon

Герой легенд
Hippocamp

Монстр
Hippocampus

Монстр
Hippocentaurus

Зверь
Hippocervus

Зверь
Hippogryf

Мистическое чудовище
Hippopodes

Герой легенд
Hippotalus

Герой легенд
Hircocervus

Герой легенд
Hobbits

Герой легенд
Hobgoblin

Герой легенд
Hodag

Монстр
Hodowany

Фэнтезийный персонаж
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Чудище
Ichthyocentaurs

Герой сказок
Ieltxu

Монстр
Ihtiriekko

Монстр
Illithid

Чудище
Ilythiiri

Герой легенд
Imoogi

Герой легенд
Imp

Герой сказок
Inapertwa

Герой сказок
Incubus

Фэнтезийный персонаж
Iopodes

Герой сказок
Iotunn

Монстр
Ippopodes

Герой сказок
Iratxo

Чудище
Iratxoak

Герой легенд
Iritxu

Герой сказок
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Чудище
Jacio

Герой сказок
Jack Frost

Чудище
Jack-in-Iron

Герой легенд
Jaculique Volantes

Чудище
Jaculor

Зверь
Jaculus

Зверь
Jag mort

Чудище
Jall

Мистическое чудовище
Jaracaca

Герой легенд
Jarvey

Герой сказок
Jasconius

Монстр
Jätti

Зверь
Javinė

Монстр
Jeeryuch

Чудище
Jentil

Мистическое чудовище
Jentilak

Мистическое чудовище
Jerff

Мифическое существо
Jiā guó (猳國)

Монстр
Jinko

Мифическое существо
Jinmenju

Мифическое существо
Jobberknoll

Монстр
Jokul Frosti

Монстр
Jólakötturinn

Мистическое чудовище
Jorō-gumo

Монстр
Jrahars

Герой легенд
Jucanchas

Мистическое чудовище
Jué yuán (玃猿)

Чудище
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Монстр
Kraken

Мистическое чудовище
Kraken octopus

Герой легенд
Kraxen

Герой сказок
Kua Fu (夸父)

Монстр
Kuçedra

Чудище
Kui (夔)

Мифическое существо
Kujata

Мистическое чудовище
Kujuta

Герой сказок
Kukas

Фэнтезийный персонаж
Kûko

Зверь
Kul'pijan

Чудище
Kulshedra

Мистическое чудовище
Kurangai Tuku

Мифическое существо
Kurangaituku

Герой сказок
Kusarikku

Герой легенд
Kuyūthā (كيوثاء)

Мистическое чудовище
Kweku Anansi

Фэнтезийный персонаж
Kỳ lân (기린 или 전설)

Герой сказок
Kyrkogrim

Герой сказок
Kłobuk

Герой легенд
Kumiho (구미호)

Мистическое чудовище
Kangiqsuarmiuqpak

Монстр
Kabouter

Мистическое чудовище
Kacou Ananzè

Герой легенд
Kaibyō (怪猫)

Монстр
Kaibyou

Зверь
Kaijū (怪獣)

Герой сказок
Kal'an

Фэнтезийный персонаж
Kal'enik

Монстр
Kalopaling

Мифическое существо
Kameosa (瓶長、甕長, かめおさ)

Герой легенд
Kami-­kiri

Мифическое существо
Kanima

Чудище
Kappa (河童)

Фэнтезийный персонаж
Karakasa Kozō

Герой сказок
Karkadann

Фэнтезийный персонаж
Kasha (火車)

Герой сказок
Katoblepon

Зверь
Katobleps

Герой легенд
Kaukai

Мистическое чудовище
Kaukas

Фэнтезийный персонаж
Kaukuczei

Герой сказок
Kaukuczus

Герой сказок
Kaukutis

Мистическое чудовище
Kaukyczei

Монстр
Kelpie

Мифическое существо
Ketos

Чудище
Keythong

Зверь
Kheper

Монстр
Khepera

Мистическое чудовище
Khimaira

Зверь
Kiligivak

Мистическое чудовище
Kiḷigvak

Мистическое чудовище
Killmoulis

Герой сказок
Kilmulis

Фэнтезийный персонаж
Kimnarās

Монстр
Kimpurusha

Мистическое чудовище
King Kong

Мистическое чудовище
Kingu Kongu (キングコング)

Мистическое чудовище
Kiri-puwhero

Фэнтезийный персонаж
Kitsune (狐)

Фэнтезийный персонаж
Kjata

Герой легенд
Klabater

Герой сказок
Klabaternik

Чудище
Klabautermann

Герой легенд
Klurikaun

Герой сказок
Knackers

Чудище
Knockers

Зверь
Knucker

Чудище
Kobold

Фэнтезийный персонаж
Kompa Nanzi

Мифическое существо
Kongamato

Герой легенд
Koon anoon

Герой легенд
Kopakona

Герой легенд
Korobokuru (コロボックル)

Мистическое чудовище
Koryo

Мистическое чудовище
Koul

Монстр
Kołbuk

Герой легенд
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Чудище
L'erdluitle

Чудище
La Carcagne

Герой легенд
La Dama Duende

Фэнтезийный персонаж
La Llorona

Зверь
Lamashtu

Герой сказок
Lamasjtoe

Мистическое чудовище
Leanan sídhe

Зверь
Leannan sìth

Мифическое существо
Little Old Man of The Barn

Герой сказок
Lacovie

Монстр
Lamia

Зверь
Lampijerović

Герой сказок
Langsuyar

Мистическое чудовище
Leipreachán

Чудище
Leprechaun

Фэнтезийный персонаж
Leprocaun

Чудище
Leucocrotta

Чудище
Lhiannan shee

Монстр
Li vẫn

Монстр
Licbat

Герой легенд
Liosalfar

Герой легенд
Leopard-men

Мистическое чудовище
Lich

Мифическое существо
Lilith

Чудище
Llamhigyn Y Dwr

Чудище
Lobisomem

Фэнтезийный персонаж
Loch Ness Monster

Чудище
Lóng (龍)

Монстр
Long-bubby Susan

Герой сказок
Loup-garou

Герой сказок
Lurachmain

Мистическое чудовище
Lurgadhan

Чудище
Lurican

Зверь
Luu

Чудище
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Чудище
Maighdean mhara

Чудище
Margoyles

Чудище
Mǎ huà (馬化)

Герой легенд
Maahinen

Герой сказок
Maahiset

Герой сказок
Maanalais

Фэнтезийный персонаж
Maero

Чудище
Mahaha

Чудище
Mahum

Монстр
Majki

Герой легенд
Makaliphon

Чудище
Makaliporn

Чудище
Makara (मकर)

Чудище
Makkaliphala

Герой сказок
Mala'kak

Герой легенд
Mamuchi

Мистическое чудовище
Managarm

Чудище
Managarmr

Герой легенд
Mantichora

Чудище
Margyge

Монстр
Márgygr

Зверь
Marsok

Монстр
Marzana

Фэнтезийный персонаж
Matianak

Чудище
Mawki

Мистическое чудовище
Megalogaster repercussus

Герой легенд
Meliae

Герой легенд
Melusina

Монстр
Melusine

Герой легенд
Menehune

Зверь
Merrows

Герой легенд
Michi Peshu

Герой легенд
Michibichi

Чудище
Mimicke

Монстр
Mirmicioleon

Мифическое существо
Mishi Peshu

Мифическое существо
Mishibizhii

Мистическое чудовище
Mishibizhiw

Фэнтезийный персонаж
Mishipashoo

Герой легенд
Missipeshieuw

Чудище
Missipeshu

Чудище
Mitiling

Мифическое существо
Miðgarðsormr

Монстр
Mojya (亡者)

Монстр
Mokolé

Зверь
Monaciello

Мифическое существо
Monoceros

Герой сказок
Morena

Мистическое чудовище
Morkopolus

Зверь
Morlocks

Мистическое чудовище
Mosura (モスラ)

Фэнтезийный персонаж
Mothman

Мифическое существо
Mothra

Чудище
Muli

Мифическое существо
Mullo

Мистическое чудовище
Mulo

Фэнтезийный персонаж
Mûmak

Чудище
Mûmakil

Чудище
Munaciello

Мифическое существо
Murd-Huacha

Чудище
Mushrushu

Герой легенд
Myling

Герой легенд
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Мистическое чудовище
Naga (नाग)

Мистическое чудовище
Nagin

Чудище
Naginis

Герой сказок
Nagis

Мифическое существо
Name-onna (嘗女)

Мистическое чудовище
Nansi

Герой сказок
Nareepol

Мифическое существо
Nariphon

Чудище
Nawki

Фэнтезийный персонаж
Nayar

Герой сказок
Nazgul

Герой сказок
Nazgûl

Мистическое чудовище
Neekerbreekers

Герой легенд
Nejki

Мистическое чудовище
Neko (猫)

Герой легенд
Neko-musume

Фэнтезийный персонаж
Nekomata (猫又 или 猫股)

Фэнтезийный персонаж
Nekomusume (猫娘)

Монстр
Nessie

Фэнтезийный персонаж
Nezumi

Герой легенд
Ni agrisur

Мифическое существо
Niedźwiedziołak

Мифическое существо
Nigle

Герой легенд
Nikker

Чудище
Nillekma

Зверь
Ningyo (人魚)

Герой сказок
Ninki Nanka

Чудище
Niseag

Мистическое чудовище
Nisitae

Монстр
Nisse

Чудище
Nixen

Зверь
Niðagrísur

Зверь
Níðhöggr

Герой легенд
Njogel

Чудище
Njogli

Герой сказок
Njuggel

Герой сказок
Noggle

Герой сказок
Nogitsune

Герой сказок
Noppera-bō (のっぺら坊)

Монстр
Nora Nair

Фэнтезийный персонаж
Nue (鵺)

Герой сказок
Nuggle

Монстр
Numakulla

Монстр
Numbakulla

Герой легенд
Nuppeppō (ぬっぺふほふ)

Мистическое чудовище
Nykštukai

Чудище
Nykštukas

Герой сказок
Nymph

Герой легенд
Nymphae

Герой легенд
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Мистическое чудовище
Obake

Герой сказок
Oger

Фэнтезийный персонаж
Ogopogo

Герой легенд
Ogr

Чудище
Ogre

Мифическое существо
Ogro

Мистическое чудовище
Ogryn

Герой сказок
Ohaguro-bettari

Фэнтезийный персонаж
Oinopôlê

Фэнтезийный персонаж
Oinopwlh

Зверь
Ol Mahum

Мистическое чудовище
Old Girl

Фэнтезийный персонаж
Old Lady

Герой легенд
Old Man Winter

Чудище
Oliphaunts

Монстр
Olog-Hai

Мистическое чудовище
Oni (鬼)

Мифическое существо
Onocentaur

Герой легенд
Onocentaurus

Фэнтезийный персонаж
Onodrim

Зверь
Onokôlê

Мистическое чудовище
Onokwlh

Герой сказок
Onoscentaurus

Монстр
Onoskelis

Герой сказок
Onryō (怨霊)

Герой сказок
Oo-er

Фэнтезийный персонаж
Opinicus

Герой легенд
Orco

Монстр
Origoruso

Мифическое существо
Oriogoruho

Фэнтезийный персонаж
Oroborus

Фэнтезийный персонаж
Ostrice

Герой легенд
Ostrich

Чудище
Oureboros

Мифическое существо
Ouroboros

Монстр
Owlman

Чудище
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Чудище
Pakepakehā

Чудище
Panoptus

Мифическое существо
Panthera

Фэнтезийный персонаж
Parandrus

Монстр
Pari (پری)

Герой сказок
Patasola

Мистическое чудовище
Patupaiarehe

Чудище
Peallaidh

Чудище
Peg Leg Jack

Зверь
Pêgasos

Мистическое чудовище
Pegasus

Монстр
Pelican

Чудище
Pelicanus

Герой легенд
Penangallan

Монстр
Penanggalan

Мистическое чудовище
Peritio

Чудище
Peritius

Герой легенд
Peryton

Монстр
Phane

Чудище
Piarevaracien

Зверь
Pigsie

Фэнтезийный персонаж
Pilot (Der Pilot)

Фэнтезийный персонаж
Piskie

Монстр
Pixie

Монстр
Pixy

Герой легенд
Planta Tartarica Barometz

Герой сказок
Plwacz

Герой сказок
Poltergeist

Мистическое чудовище
Pontianak

Монстр
Popobawa

Монстр
Poreskoro

Чудище
Poroniec

Монстр
Powries

Чудище
Požeminukai

Герой легенд
Pretas

Фэнтезийный персонаж
Pseudoequus nasiretinaculi

Фэнтезийный персонаж
Psylli

Зверь
Puckwudgie

Мистическое чудовище
Pūķis

Герой сказок
Pūkys

Монстр
Púláo (蒲牢)

Герой легенд
Pulgasari (불가사리)

Фэнтезийный персонаж
Pyučs

Монстр
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Герой сказок
Qallupilluit

Герой сказок
Qallupilluk

Мистическое чудовище
Qalupalik

Герой сказок
Qílín (麒麟)

Фэнтезийный персонаж
Qiqirin

Мифическое существо
Qiqirn

Мистическое чудовище
Qiúniú (囚牛)

Монстр
Qora

Герой сказок
Qori ismaris

Монстр
Questing Beast

Герой легенд
Quillboars

Зверь
Quinotaur

Чудище
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Фэнтезийный персонаж
Rākṣas (राक्षस)

Мифическое существо
Rakshasa

Фэнтезийный персонаж
Rakshosh

Герой сказок
Rapae

Чудище
Ratkin

Мистическое чудовище
Ratoncito Pérez

Герой сказок
Re'em

Мистическое чудовище
Rĕāīm

Мифическое существо
Redcaps

Мистическое чудовище
Regulus

Мистическое чудовище
Reiko

Фэнтезийный персонаж
Revenant

Чудище
Rhinoceros

Мифическое существо
Rhynchoropus flagelliformis

Герой легенд
Rime Thurs

Фэнтезийный персонаж
Ringwraith

Зверь
Roane

Мистическое чудовище
Roanes

Герой легенд
Roggenmuhme

Чудище
Rohmani

Монстр
Rokuro-Kubi

Фэнтезийный персонаж
Rokurokkubi

Фэнтезийный персонаж
Rokurokubi

Мистическое чудовище
Rolling Calf

Герой легенд
Rompo

Фэнтезийный персонаж
Ròn

Чудище
Roperite

Герой сказок
Rougarou

Мистическое чудовище
Roux-Ga-Roux

Зверь
Rp'm

Мифическое существо
Rp'um

Мифическое существо
Rugaroo

Чудище
Rugaru

Герой легенд
Runa

Монстр
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Мистическое чудовище
Sachiko

Мистическое чудовище
Sagari (さがり)

Монстр
Salamander

Герой легенд
Salamandra

Мистическое чудовище
Sanme-Yazura (三目八面)

Мифическое существо
Sarkany

Чудище
Sarquindi

Мистическое чудовище
Saru Tora Hebi

Герой легенд
Sarutorahebi

Мистическое чудовище
Scarrow

Чудище
Scenopode

Монстр
Sciritae

Герой сказок
Scitalis

Герой легенд
Scoliophis stianticus

Чудище
Scriker

Фэнтезийный персонаж
Scylla

Мистическое чудовище
Scytale

Герой сказок
Sea-Lion

Мистическое чудовище
Selchies

Зверь
Selkies

Фэнтезийный персонаж
Serpopard

Чудище
Shachihoko (鯱)

Чудище
Shedu

Мистическое чудовище
Shellycoat

Мистическое чудовище
Shelob

Герой сказок
Shikenken (シッケンケン)

Герой сказок
Shikome (黄泉醜女)

Чудище
Shiryō (死霊)

Мистическое чудовище
Shōjō

Чудище
Shōryō (精霊)

Герой сказок
Shrake

Герой легенд
Shtojzorreshta

Зверь
Shtojzovalle

Зверь
Shtozote

Фэнтезийный персонаж
Shtriga

Монстр
Sibhreach

Монстр
Sídhe

Мистическое чудовище
Silkies

Фэнтезийный персонаж
Simiidiabolus hibernicus horribillis

Мистическое чудовище
Simplicissimus

Монстр
Sirena

Мифическое существо
Sirenes

Герой легенд
Sirrush

Герой легенд
Sjopeltin

Герой легенд
Sjupilti

Чудище
Skalli

Чудище
Skarbnik

Мистическое чудовище
Skaven

Фэнтезийный персонаж
Skiopod

Зверь
Skiopodas

Монстр
Skjöll

Фэнтезийный персонаж
Skoll

Мифическое существо
Sköll

Монстр
Skriker

Фэнтезийный персонаж
Skrulls

Мифическое существо
Skvader

Монстр
Skøll

Герой легенд
Sleipnir

Герой легенд
Sluagh

Чудище
Smok

Мистическое чудовище
Smůk

Фэнтезийный персонаж
Snark

Мифическое существо
Snergs

Монстр
Snoligoster

Зверь
Soe-horven

Чудище
Space Jockey

Герой сказок
Sphinx

Мистическое чудовище
Splinter-cat

Герой сказок
Spopodes

Герой сказок
Spriggan

Зверь
Squonk

Герой сказок
Stellio

Монстр
Stollenwurm

Фэнтезийный персонаж
Stoors

Фэнтезийный персонаж
Stormbird

Мифическое существо
Storsjöodjuret

Герой легенд
Strandvaskare

Мистическое чудовище
Strandvasker

Герой сказок
Strigoi

Мистическое чудовище
Struthiocamelon

Герой легенд
Struthopodes

Мистическое чудовище
Strutio

Монстр
Strzyga

Герой легенд
Succubus

Чудище
Suhurmas

Монстр
Svartalfar

Герой легенд
Swanhamr

Фэнтезийный персонаж
Swanmaidens

Чудище
Swanman

Мистическое чудовище
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Мифическое существо
Tanuki (狸 или たぬき)

Герой легенд
Taotie

Фэнтезийный персонаж
Tarandrus

Зверь
Tarasque

Герой сказок
Tarrasque

Мистическое чудовище
Tatzelwurm

Мифическое существо
Taur

Герой сказок
Te Whanau O Rangi

Чудище
Tehut

Мистическое чудовище
Tengu (天狗)

Герой сказок
Tenko

Чудище
Teong-wei

Мифическое существо
Tharks

Мистическое чудовище
Thea

Монстр
Theow

Фэнтезийный персонаж
Thep Norasri

Мистическое чудовище
Thestral

Фэнтезийный персонаж
Thos

Герой сказок
Thot

Монстр
Thoth

Мифическое существо
Three-foot Horse

Чудище
Thrummy-Cap

Фэнтезийный персонаж
Thunderbird

Герой легенд
Tiangou (天狗)

Герой сказок
Tibicenas

Герой легенд
Tigbalan

Мифическое существо
Tigbalang

Монстр
Tikbalan

Зверь
Tikoloshe

Мифическое существо
Tiqqitchit

Герой сказок
Tiritchiq

Монстр
Tithoes

Герой сказок
To Filiko Teras

Герой легенд
Toenayar

Фэнтезийный персонаж
Tokoloshe

Зверь
Tommyknockers

Мистическое чудовище
Tomte

Герой сказок
Tooth fairy

Чудище
Topple

Чудище
Toutetsu

Герой легенд
Tragelaph

Герой сказок
Tragelaphus

Герой легенд
Trào phong

Чудище
Trasgo

Монстр
Trasgu

Мистическое чудовище
Trasno

Мифическое существо
Trauko

Герой легенд
Treants

Чудище
Treefolk

Мистическое чудовище
Troglodyte

Чудище
Trogodytae

Монстр
Trow

Чудище
Tsonokwa

Герой сказок
Tsonoqua

Мистическое чудовище
Tsurara-onna (氷柱)

Герой сказок
Tù ngưu

Герой сказок
Tulao (徒劳)

Герой легенд
Tunda

Зверь
Tunkall

Фэнтезийный персонаж
Tūrehu

Монстр
Tutu

Зверь
Tyger

Герой сказок
Typhaon

Зверь
Typhöeus

Монстр
Typhon

Фэнтезийный персонаж
T'ao T'ieh

Чудище
Tamamo-no-Mae

Фэнтезийный персонаж
Tangi

Фэнтезийный персонаж
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Герой сказок
Ubasti

Герой легенд
Ubume

Мистическое чудовище
Ugallu

Мифическое существо
Ukabarenairei (浮かばれない霊)

Герой легенд
Uldra

Герой легенд
Undead

Фэнтезийный персонаж
Undine

Мифическое существо
Undine Dejwe

Фэнтезийный персонаж
Ungoliant

Чудище
Unicorn-lion

Монстр
Unicornis

Герой легенд
Uperice

Монстр
Upierzyca

Герой легенд
Upior

Герой сказок
Upir

Чудище
Upsorn Srihas

Фэнтезийный персонаж
Upupa

Герой легенд
Urchins

Монстр
Uridimmu

Фэнтезийный персонаж
Urmahlillu

Чудище
Urmahlullu

Фэнтезийный персонаж
Urman iäse

Чудище
Uroboros

Мистическое чудовище
Uru-kehu

Монстр
Utböling

Монстр
Utburd

Фэнтезийный персонаж
Utkasting

Герой легенд
Utrzymywany

Монстр
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Мистическое чудовище
Va әs̷

Чудище
Vaca de lumbre

Чудище
Valkyrja

Фэнтезийный персонаж
Vam-Fear-Eee

Мистическое чудовище
Vampijerović

Чудище
Vampirar

Герой легенд
Vampirdzhiya

Фэнтезийный персонаж
Vampirić

Мистическое чудовище
Vampirović

Фэнтезийный персонаж
Vánagandr

Чудище
Varactyl

Мистическое чудовище
Varg

Чудище
Vargr

Мистическое чудовище
Vaŭkałak

Монстр
Versipellis

Герой легенд
Vešapi (ვეშაპი)

Герой сказок
Vielfraß

Монстр
Vilkacis

Фэнтезийный персонаж
Vilkãtas

Мифическое существо
Vilkatis

Монстр
Vilktakis

Монстр
Vipera

Мифическое существо
Višap (վիշապ)

Герой сказок
Vodni mož

Зверь
Vough

Герой сказок
Vugluscris

Герой сказок
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Герой легенд
Wahokohoko

Монстр
Wamphyri

Герой сказок
Wandynnije

Герой сказок
Wàng tiān hǒu (望天吼)

Чудище
Waq-waq tree

Герой легенд
Warg

Чудище
Wargin

Мистическое чудовище
Water-Leaper

Герой легенд
Water-owl

Зверь
Wearg

Герой легенд
Wearh

Мифическое существо
Wechselbalg

Мифическое существо
Weeping Woman

Герой сказок
Wemic

Монстр
Wendigo

Герой легенд
Werebat

Мистическое чудовище
Werebears

Фэнтезийный персонаж
Wereboar

Мифическое существо
Werefox

Монстр
Werehyenas

Фэнтезийный персонаж
Wererat

Монстр
Werewolf

Чудище
White Walkers

Фэнтезийный персонаж
Whooping boy

Монстр
Will O'The Wisp

Мистическое чудовище
Willepen

Герой легенд
Windigo

Чудище
Winged Horses

Зверь
Wish Hounds

Герой легенд
Wisht Hounds

Герой легенд
Wodny muž

Мистическое чудовище
Wódnykus

Герой сказок
Wookiee

Мистическое чудовище
Wuesting Beast

Чудище
Wychowywany

Чудище
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Герой легенд
Xaynwada

Фэнтезийный персонаж
Xhinde

Герой легенд
Xiaoyang People

Монстр
Xiaoyangmin

Фэнтезийный персонаж
Xiezhi

Мифическое существо
Xièzhì (獬豸)

Мистическое чудовище
Xingxing (狌狌)

Монстр
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Фэнтезийный персонаж
Ya-Te-Veo

Герой сказок
Yakan

Зверь
Yakṣas

Зверь
Yale

Монстр
Yalomishte

Фэнтезийный персонаж
Yamaoroshi (山颪 или やまおろし)

Герой легенд
Yamawarawa

Герой сказок
Yamawaro

Зверь
Yanari

Чудище
Yara-ma-yha-who

Монстр
Yarımtıq

Герой сказок
Yázì (睚眦)

Мистическое чудовище
Yeth Hounds

Чудище
Yeti

Мистическое чудовище
Yllerion

Зверь
Yobo-san

Мистическое чудовище
Yobosan

Фэнтезийный персонаж
Yōkai (妖怪)

Монстр
Youwarkee

Мистическое чудовище
Yppopodes

Фэнтезийный персонаж
Yppotryll

Монстр
Yuki-hime (雪姫)

Герой сказок
Yuki-nyōbō (雪女房)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-onago (雪女子)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-onna (雪女)

Фэнтезийный персонаж
Yukifuri-baba (雪降り婆)

Герой сказок
Yukinba (雪ンバ)

Зверь
Yumekui

Мифическое существо
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Фэнтезийный персонаж
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Чудище
Áitvaras

Герой легенд
Áitivaras

Фэнтезийный персонаж
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Герой сказок
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Герой легенд
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Монстр
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Герой легенд
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Мифическое существо
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Герой сказок
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Зверь
Łaziebnik

Зверь
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Герой легенд
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Чудище
Şüräle

Чудище
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Герой легенд
Šêdu

Чудище
Šmok

Зверь
Štriga

Монстр
Šungalviai

Чудище
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Мистическое чудовище
Żmirłacz

Мистическое чудовище
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Мифическое существо
Άβράξας

Герой сказок
Άργος

Чудище
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Фэнтезийный персонаж
Ένυδροσ

Чудище
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Герой легенд
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Герой сказок
Αχέρων

Фэнтезийный персонаж
Αburγu Moγai

Мистическое чудовище
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Герой сказок
Βλεμμυες

Фэнтезийный персонаж
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Монстр
Γηρυών

Мифическое существо
Γλυκών

Герой легенд
Γηρυονης

Монстр
Γηρυονευς

Фэнтезийный персонаж
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Герой легенд
Δελφυνη

Чудище
Δαίμων

Герой легенд
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Мистическое чудовище
Εμπουσα

Монстр
Ευρυνομος

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Чудище
Θόουτ

Мистическое чудовище
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Герой легенд
Καταβλεπων

Мистическое чудовище
Κῆτος

Фэнтезийный персонаж
Κάβειροι

Фэнтезийный персонаж
Κέκροψ

Фэнтезийный персонаж
Κύκλωπες

Мистическое чудовище
Κέρβερος

Герой сказок
Κακός

Чудище
Κεραστης

Герой сказок
Κυνοκεφάλοι

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Герой легенд
Λάμια

Герой сказок
Λειμενίδες

Чудище
Λαδων

Мистическое чудовище
Λιμνάδες

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Герой сказок
Μελίαι

Мистическое чудовище
Μελιάδες

Монстр
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Мистическое чудовище
Ναϊάδες

Герой легенд
Νύμφες

Чудище
Ναΐδες

Фэнтезийный персонаж
Νηρηίδες

Герой сказок
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Фэнтезийный персонаж
Ορθος

Мифическое существо
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Мистическое чудовище
Πανθηρ

Монстр
Πύθων

Мифическое существо
Περίτιος

Монстр
Πρωτεύς

Чудище
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Чудище
Σκιραται

Зверь
Σρινύες

Герой легенд
Σάτυροι

Фэнтезийный персонаж
Σκιαποδες

Чудище
Σομπέκ

Герой сказок
Σειρῆνες

Герой легенд
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Фэнтезийный персонаж
Τιτάνες

Герой сказок
Τυφών

Мистическое чудовище
Τράγέλαφος

Герой сказок
Τάρανδρος

Фэнтезийный персонаж
Τρωγοδύται

Чудище
Τάρανδος

Чудище
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Фэнтезийный персонаж
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Фэнтезийный персонаж
Φοϊνιξ

Мистическое чудовище
Φτερωτά άλογα

Мифическое существо
Φάλαινα

Чудище
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Фэнтезийный персонаж
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Чудище
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Фэнтезийный персонаж
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Герой сказок
Ӧшымӧс чуд

Существа из мифов и легенд на букву Ա


Герой легенд
Աչուչ-Փաչուչ

Существа из мифов и легенд на букву Հ


Герой легенд
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Мифическое существо
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Зверь
Ḏiḥautī

Мистическое чудовище
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Герой легенд
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ


Мифическое существо
ἵπποκαμποςСервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2020 г.
ver. 1.05.1374+