Мифическое существо Ёўнік

Гумно — это обычно большой комплекс построек, расположенных или рядом, или под одной крышей. Функционально оно делится на место для сушки сжатых снопов, и на пространство для их молотьбы. У белорусов было два основных вида строений для сушки зерновых (не считая пуни, которая для этого использовалась сравнительно редко): евня (ёўня) и осеть (асець, асетка, восець). Первая представляет собой одноуровневую сушилку с топимой "по-черному" печью; вторая конструкция — двухуровневая. Ну и у каждого вида сушилок есть свой дух-хранитель: евник (Ёўнік) и осетник (Асетник). Впрочем, по сути это один и тот же персонаж, который именуется по-разному, в зависимости от типа сушилки на гумне. Ёўнік, ці Асетнік, туліцца* ў сушні, дзе нязменна панура сядзіць у куце* — ці ў запечным, ці на рагу печы, што выступае на сярэдзіну сушні, ці на сушыльнай жэрдцы і толькі зрэдку падыходзіць да акна, каб выхаркаць пыл і сажу; яшчэ радзей пераступае ён ганак сушні, каб агледзець ток, склады снапоў, накіраваць ці адхіліць вецер, неабходны ў час веяння збожжа, паглядзець на малацьбу і на тых, хто працуе ў ёўні. У тых выпадках, калі ў ёўню заходзяць непатрэбныя тут асобы, Ёўнік узнікае ў розных месцах ёўні і палохае прышэльцаў; калі ж у ёўню прыйшоў ненавіснік Ёўніка, апошні пільна сочыць за ім, каб, счакаўшы хвіліну, патрывожыць яго сон, нагнаць дыму, удушыць чадам і нават спаліць разам з дабром, што тут захоўваецца. Никифоровский Н.Я. Нечистики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе. Вильно, 1907, с.57-59 (449: с.543-544) Евник, или Осетник, ютится в сушне, где неизменно понуро сидит на углу — или на запечном, или на углу печи, что выступает на середину сушни, или на сушильной жердочке и только изредка подходит к окну, чтобы выкашлять пыль и сажу; еще реже он переступает орог сушни чтобы осмотреть ток, склады снопов, направить или отклонить ветер, необходимый во время веяния зерна, посмотреть на молотьбу и на тех, кто работает в евне. В тех случаях, когда в евню заходят ненужные там персоны, Евник возникает в разных местах евни и пугает пришельцев; если же в евню пришел тот, кого Евник ненавидит, то последний внимательно следит за ним, чтобы, дождавшись момента, потревожить его сон, нагнать дыма, удушить чадом и даже сжечь вместе с добром, что там хранится. Пры міралюбных адносінах Ёўнік клапоціцца, каб правільна палілася сушыльная печ і сушыліся снапы і зерне, не ломіць саломы, пасылае патрэбны для веяння скразняк... дапамагае, спорыць работу. Калі сушня служыць і для першапачатковай апрацоўкі пянькі і ільну, Ёўнік таксама дружалюбна служыць ля мялкі і трапалкі, хаця і не пераносіць смуроду адмочанай і адлежанай пянькі і ільну. Вельмі падабаецца таксама Ёўніку, калі сушня замяняе лазню: тут у яго ёсць адзіная магчымасць змыць сажу і пыл... Калі Ёўнік прымае зрокавы* вобраз, [то ўяўляе] чалавекападобную масу, дзе сажа, пыльныя ніткі павуціння, наліплая мякіна з-за паўзмроку ў сушні не даюць магчымасці разгледзець асобныя формы. Але Ёўнік пераважна застаецца нябачным. Никифоровский Н.Я. Нечистики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе. Вильно, 1907, с.57-59 (449: с.544) При мирных взаимоотношениях Евник заботится, чтоб правильно топилась сушильная печь и сушились снопы с зерном, не ломает солому, посылает необходимый для веяния сквозняк... помогает, спорит работу. Когда сушня служит и для первичной обработки пеньки и льна, Евник также дружелюбно служит около мялки и трепалки, хот и не переносит смрада вымоченной и отлежавшейся пеньки или льна. Очень нравится Евнику, когда сушня заменяет баню: тут у него есть единственная возможность смыть сажу и пыль... Когда Евник принимает зримый облик, [то представляет собой] человекообразную массу, где сажа, пыльные нити паутины, налипшая мякина из-за полумрака в сушне не дают возможности рассмотреть отдельные формы. Но Евник преимущественно остается невидимым. Ёўнік не баіцца простага агню, і пажар у ёўні з-за людской неасцярожнасці мала трывожыць яго; ён выходзіць са свайго жытла і спакойна назірае за тым, што адбываецца, а пасля пажару і адыходу людзей залазіць у печ, на абгарэлае бервяно, і тут жыве, пакуль не адбудуецца новая ёўня, куды адразу і пераходзіць. Крыху інакш з пажарам ад маланак: тут нярэдка Ёўнік гіне ад нечаканасці грамавога ўдару. Мякінны пыл лёгка ўспрымае полымя, і Ёўнік згарае, не пакідаючы пасля сябе ні пылінкі. Калі гэта здарылася з адным Ёўнікам, другі не пойдзе ў ёўню, адбудаваную на тым самым месцы: ёўня застаецца без Ёўніка. Никифоровский Н.Я. Нечистики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе. Вильно, 1907, с.57-59 (449: с.544) Евник не боится простого огня, и пожар в евне из-за людской необсторожности мало тревожит его; он выходит из своего жилища и спокойно наблюдает за тем, что происходит, а после пожара и ухода людей влазит в печь, на обгорелое бревно, и там живет пока не построится новая евня, куда он сразу и переходит. Несколько иначе с пожаром от молнии: тогда нередко Евник погибает от неожиданного громового удара. Мякинная пыль легко воспринимает пламя, и Евник згорает, не оставляя после себя ни пылинки. Если это случилось с одним Евником, второй не пойдет в евню, отстроенную на том же месте: евня останется без Евника. Это такой один вариант образа Евника — более бесформенный, близкий дворовым персонажам, в частности Пуннику. Второй вариант более антропоморфен. В нем Евник предстает в облагороженном виде и роднится с Домовым. ...евникъ и лазьникъ... несомнѣнно, "огненнаго происхожденiя", тоже олицетворенiя огня. Они получили свои особыя, слишкомъ уж узкiя, области: первый — евню (овинъ), второй — лазьню (баню). Бѣлорусскiй овинъ и баня, по своему устройству, очень мало отличаются другъ от друга, и овинъ нерѣдко замѣняет баню. Также мало отличаются другъ от друга ихъ оберегатели, такъ что мы можемъ считать евника и лазьника родными братьями и ближайшими родственниками домового. Евникъ живет въ овинѣ, в печкѣ или на печкѣ; по внѣшности онъ отличается отъ домового только тѣмъ, что этотъ послѣднiй "сдается" въ бѣлом "насовѣ", а евникъ черенъ (надо полагать — от постоянной копоти безтрубной печи), только глаза, какъ угли горять. Тотъ и другой съ рѣшительно хозяйственными наклонностями: евникъ по ночамъ подметаетъ гумно, вѣетъ зерно, придает ему "спорню", а у знающихъ хозяевъ даже молотитъ по утрамъ. Когда насаживаютъ евню, т.е. кладутъ снопы для просушки, то бросают снопъ в огонь; также по окончанiи молотьбы, оставляютъ снопъ ржи въ евнѣ, чтобы евнику "была занятка". Если прогнѣвить его, то он начнетъ бросать снопы въ огонь и сожжетъ овинъ — такъ объясняютъ бѣлорусскiе крестьяне частые пожары овиновъ, происходящие отъ дурной насадки сноповъ. Пережитки древняго мiросозерцанiя у бѣлорусовъ. Этнографическiй очеръ А.Е.Богдановича. Гродна. Губернская Типографiя. 1895 (504: с.69-70) Противоречивый такой персонаж, но однозначно более положительный, нежели его русский коллега Овинник.

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Зверь
Агуане

Мистическое чудовище
Азема

Фэнтезийный персонаж
Албысы

Герой сказок
Анаким

Герой сказок
Ао

Зверь
Арворх

Монстр
Ахти

Фэнтезийный персонаж
Абаасы

Фэнтезийный персонаж
Абаасылар

Герой сказок
Абааһы

Фэнтезийный персонаж
Абада

Фэнтезийный персонаж
Абанг Аку

Герой сказок
Абасы

Чудище
Аванк

Фэнтезийный персонаж
Агиски

Чудище
Агрометы

Чудище
Алим

Герой сказок
Абраксас

Фэнтезийный персонаж
Абрасакс

Монстр
Авгур

Монстр
Агишки

Герой легенд
Агнявік

Фэнтезийный персонаж
Агызмал

Герой легенд
Азы

Герой легенд
Алея

Мистическое чудовище
Ангелы 

Фэнтезийный персонаж
Арейон

Герой сказок
Архонты

Монстр
Аюстал

Герой сказок
Абнауаю

Герой легенд
Азарлары

Мистическое чудовище
Алан-мелекей(гиг.лягушка)

Чудище
Альрауны

Монстр
Анцыбал

Фэнтезийный персонаж
Араш

Чудище
Арслан

Зверь
Атцыс

Мифическое существо
Абарга-Могой

Мистическое чудовище
Абуми-гути

Герой сказок
Абуми-кути

Фэнтезийный персонаж
Аврага Могой

Герой легенд
Агач киши

Мифическое существо
А Бао А Ку

Фэнтезийный персонаж
А Бао Ку

Чудище
Агроти

Монстр
Агулшап

Фэнтезийный персонаж
Агх-иски

Фэнтезийный персонаж
Агхары

Герой сказок
Адамовы дети

Чудище
Аданы

Монстр
Адданк

Мистическое чудовище
Аджина

Мистическое чудовище
Адзуки-арай

Герой легенд
Адзуки-госягося

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-сарасара

Герой легенд
Адзуки-соги

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-тоги

Мистическое чудовище
Адские гончие

Герой сказок
Адские псы

Монстр
Аждаha

Герой сказок
Аждарха

Мистическое чудовище
Ажыдаа́р

Герой сказок
Аздаха

Герой легенд
Аздяка́

Герой легенд
Азярніцы

Герой легенд
Аидахар

Герой легенд
Аист

Монстр
Ай-хуа

Герой легенд
Айдага́р

Мистическое чудовище
Айдахар

Чудище
Айтвар

Фэнтезийный персонаж
Айтварас

Монстр
Айцы

Герой легенд
Акаана

Герой легенд
Акасита

Герой сказок
Акери

Фэнтезийный персонаж
Акиянъ рыба

Герой сказок
Аколностъ

Мистическое чудовище
Акромантул

Герой сказок
Акромантула

Фэнтезийный персонаж
Акулобраз

Мифическое существо
Ала

Мифическое существо
Алан-мелекей

Чудище
Албаны

Зверь
Албасты

Герой легенд
Алекторъ дивий

Фэнтезийный персонаж
Али

Монстр
Альсеиды

Фэнтезийный персонаж
Алэл

Герой легенд
Антеро

Мистическое чудовище
Албастый

Герой сказок
Алема

Герой сказок
Алерион

Мифическое существо
Алканостъ

Мифическое существо
Алкион (Alkyon)

Мистическое чудовище
Алконос

Мифическое существо
Алконост

Монстр
Алконотъ

Чудище
Алкуностъ

Монстр
Алцете

Герой легенд
Аль-заккуми

Монстр
Альвы

Фэнтезийный персонаж
Альгуль

Мистическое чудовище
Альконостъ

Монстр
Альфин

Мистическое чудовище
Ам-ам

Монстр
Ам-мит

Фэнтезийный персонаж
Ам-мут

Фэнтезийный персонаж
Амайурйук

Герой легенд
Амам

Монстр
Амамат

Мистическое чудовище
Амару

Чудище
Амауталик

Мистическое чудовище
Амба́рный

Мистическое чудовище
Амбарник

Фэнтезийный персонаж
Амбарный старик-домовик

Фэнтезийный персонаж
Амемит

Герой сказок
Амикири

Герой сказок
Амиктиры

Фэнтезийный персонаж
Аммат

Зверь
Амт

Мистическое чудовище
Амфиптерий

Герой легенд
Амфисбена

Мистическое чудовище
Амэ-онна

Чудище
Ананси

Фэнтезийный персонаж
Анба́рный

Фэнтезийный персонаж
Ангеук

Монстр
Ангиак

Герой сказок
Ангьяк

Монстр
Андрони

Фэнтезийный персонаж
Анзу

Герой сказок
Анзуд

Герой легенд
Аниото

Герой легенд
Анка

Чудище
Анку

Герой сказок
Анкы-келе

Монстр
Аннакуи

Герой легенд
Аннуна

Монстр
Аннунаки

Монстр
Анталоп

Чудище
Антапаты

Чудище
Антипко

Герой легенд
Антис

Герой сказок
Антоностъ

Герой легенд
Ануннаки

Мифическое существо
Анцётка

Герой сказок
Анчут

Герой сказок
Анчутик

Фэнтезийный персонаж
Анчутка

Мистическое чудовище
Анщих Сисьва Пялт

Герой сказок
Аньсих Сисьва Пялт

Монстр
Апíвень

Фэнтезийный персонаж
Апеп

Фэнтезийный персонаж
Апис

Герой легенд
Апо́фис

Зверь
Апоп

Фэнтезийный персонаж
Апсарас

Герой сказок
Апсары

Мифическое существо
Аптах-Бага

Фэнтезийный персонаж
Аразе

Герой легенд
Араитеуру

Герой легенд
Аралезы

Монстр
Аргос

Мистическое чудовище
Аргус

Мифическое существо
Аржавеннік

Мифическое существо
Аржавенник

Чудище
Аржавень

Монстр
Арзюри

Мистическое чудовище
Аримаспы

Фэнтезийный персонаж
Аримофеи

Фэнтезийный персонаж
Аримоѳеи

Герой легенд
Арсури

Герой сказок
Артабатиты

Мистическое чудовище
Артинетас

Герой легенд
Арысь-поле

Мистическое чудовище
Асванг

Мифическое существо
Асванга

Герой легенд
Асетнік

Фэнтезийный персонаж
Асида

Монстр
Аскефруа

Герой легенд
Аспид

Герой сказок
Аспида

Герой легенд
Аспидоколеон

Мистическое чудовище
Аспидохелон

Фэнтезийный персонаж
Аспик

Герой сказок
Ассида

Фэнтезийный персонаж
Ассидам

Чудище
Астонiи

Герой сказок
Асуван

Мистическое чудовище
Аука

Фэнтезийный персонаж
Афанк

Мистическое чудовище
Афедронои

Фэнтезийный персонаж
Африт

Мистическое чудовище
Ахерон

Монстр
Ахеронт

Чудище
Ахлис

Чудище
Ахоры

Мистическое чудовище
Ацаны

Мистическое чудовище
Ачери

Чудище
Ачкийини

Фэнтезийный персонаж
Ачо́ч-Мачо́ч

Фэнтезийный персонаж
Аѳдроноi

Зверь
Адау

Мистическое чудовище
Алад

Монстр
Алпаб

Мистическое чудовище
Аниука

Фэнтезийный персонаж
Араска

Герой легенд
Арсан-Дуолай

Фэнтезийный персонаж
Асраи

Герой сказок
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Герой сказок
Бакенеко

Фэнтезийный персонаж
Белая Рука 

Герой сказок
Бен-Бен

Герой сказок
Благийдвор

Фэнтезийный персонаж
Бродницы 

Мистическое чудовище
Бучу*

Чудище
Бадњак

Мифическое существо
Баг

Монстр
Бакэмоно

Фэнтезийный персонаж
Белыедамы

Фэнтезийный персонаж
Берегини

Чудище
Богинки

Герой сказок
Бааванши

Мифическое существо
Байцзэ

Герой легенд
Баюн-Кот

Чудище
Бену

Герой легенд
Боуги

Мифическое существо
Бута*

Герой сказок
Бадняк

Мистическое чудовище
Бісиці

Мистическое чудовище
Бааби

Мифическое существо
Баба

Фэнтезийный персонаж
Бабай

Герой сказок
Бабайка

Герой сказок
Бабан

Герой сказок
Бабар

Фэнтезийный персонаж
Баби

Фэнтезийный персонаж
Бабок

Мистическое чудовище
Бабр

Герой сказок
Бага

Мистическое чудовище
Багамут

Чудище
Баган

Фэнтезийный персонаж
Багеера

Фэнтезийный персонаж
Багенге

Фэнтезийный персонаж
Багнік

Монстр
Багник

Зверь
Бадзюля

Герой сказок
Бадюля

Чудище
Баенник

Чудище
Баенный

Герой легенд
Базилиск

Мистическое чудовище
Базилишек

Герой легенд
Байник

Герой легенд
Байнушко

Мифическое существо
Бакемоно-Кицунэ

Зверь
Баку

Фэнтезийный персонаж
Бакэ-дзори

Мистическое чудовище
Бакэдзори

Мистическое чудовище
Баламутень

Герой легенд
Балаур

Чудище
Балена

Монстр
Бандиман

Монстр
Банийип

Герой легенд
Банник

Зверь
Банной

Монстр
Банный

Герой легенд
Банный пастырь

Фэнтезийный персонаж
Банный хозяин

Мифическое существо
Банши

Чудище
Банщик

Чудище
Баньши

Мифическое существо
Барабао

Герой сказок
Баранец

Мистическое чудовище
Барбегази

Герой легенд
Барбегазы

Герой сказок
Баргест

Фэнтезийный персонаж
Барздуки

Монстр
Барстуки

Фэнтезийный персонаж
Баст

Герой сказок
Бастет

Мистическое чудовище
Батюшка-Зима

Герой сказок
Баубо

Герой легенд
Бебок

Фэнтезийный персонаж
Белая Баба

Герой сказок
Берендей

Герой легенд
Бехолдеры

Монстр
Бахамут

Герой сказок
Башаандере

Фэнтезийный персонаж
Башахаун

Мистическое чудовище
Баянник

Герой легенд
Бега

Герой сказок
Бегемот

Фэнтезийный персонаж
Бегущий волком

Герой легенд
Бедн-вара

Фэнтезийный персонаж
Безголовый человек

Зверь
Бекке

Мистическое чудовище
Беличий народ

Герой легенд
Белые ходоки

Герой легенд
Беляки

Мистическое чудовище
Бен варра

Мистическое чудовище
Бен-Варри

Герой легенд
Беорнинги

Герой сказок
Беременность

Монстр
Берникли

Монстр
Бескуд

Герой легенд
Бессонье

Фэнтезийный персонаж
Бии-няо

Зверь
Бииняо

Герой сказок
Бий-няо

Зверь
Бийняо

Фэнтезийный персонаж
Бильвизы

Мистическое чудовище
Бинфэн

Чудище
Бирюк

Фэнтезийный персонаж
Бичен

Мистическое чудовище
Бкабей

Мистическое чудовище
Блажинь

Монстр
Бласна

Монстр
Блегмии

Герой легенд
Блегмы

Монстр
Блемии

Чудище
Блудички

Фэнтезийный персонаж
Блуждающие огоньки

Герой сказок
Бляго

Монстр
Бобо

Герой сказок
Бобок

Мифическое существо
Бовешь

Монстр
Боган

Чудище
Боггарт

Герой легенд
Боги

Фэнтезийный персонаж
Боглы

Монстр
Бокан

Чудище
Боканон

Зверь
Болла

Герой легенд
Болотник

Мифическое существо
Болотница

Фэнтезийный персонаж
Болотный дедко

Мифическое существо
Болотный леший

Герой легенд
Болотяник

Мистическое чудовище
Болтрушайка

Фэнтезийный персонаж
Бомка

Герой сказок
Бонакон

Монстр
Боннакон

Чудище
Бор

Фэнтезийный персонаж
Борамец

Зверь
Боранец

Мистическое чудовище
Боровик

Герой сказок
Боровой

Герой легенд
Бородатые

Мифическое существо
Бородачик

Монстр
Борэй

Мифическое существо
Ботукан Совил

Мифическое существо
Боухан

Монстр
Бохан

Монстр
Боцан

Чудище
Брауни

Фэнтезийный персонаж
Бродяжки

Мистическое чудовище
Брокса

Мистическое чудовище
Броллахан

Герой легенд
Броша

Герой сказок
Бруколак

Герой легенд
Брукса

Монстр
Бруни

Чудище
Бруха

Герой легенд
Брэг

Герой сказок
Бу-лао

Монстр
Бу́сеу́

Фэнтезийный персонаж
Бугган

Герой легенд
Бузинная госпожа

Герой легенд
Бузинная матушка

Чудище
Бук

Монстр
Бука

Герой легенд
Бука (Bwca)

Герой легенд
Бука́нка

Фэнтезийный персонаж
Букан

Герой легенд
Буканай

Герой легенд
Букачка

Монстр
Букентавр

Фэнтезийный персонаж
Букусетка

Фэнтезийный персонаж
Буллар

Герой легенд
Бундимун

Герой легенд
Буниюп

Герой сказок
Буньип

Монстр
Бурак

Мистическое чудовище
Буривухи

Мистическое чудовище
Бусиэ

Мистическое чудовище
Буско

Герой сказок
Бхутешвара

Чудище
Бхуты

Герой легенд
Бцентæ

Мистическое чудовище
Бывшие

Чудище
Бьякко

Зверь
БѢлена

Монстр
Баггейн

Мистическое чудовище
Батанушко

Зверь
Бенни

Чудище
Бесы

Мифическое существо
Болотница, болотныедухи 

Фэнтезийный персонаж
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Герой легенд
Ванф

Монстр
Вилы

Герой легенд
Водяницы

Мистическое чудовище
Вуивр

Герой сказок
Вампал

Герой сказок
Васуки

Герой сказок
Вирява

Герой легенд
Водяные

Герой сказок
Вытьянка

Герой сказок
Ванапаганы

Мистическое чудовище
Вешица-сорока

Монстр
Воду

Мистическое чудовище
Волот

Герой легенд
Відминник

Герой легенд
Вій

Мифическое существо
Вісуснік

Чудище
Ва öш

Мистическое чудовище
Ва-ош

Мистическое чудовище
Вадзянiк

Герой легенд
Вадзяны

Чудище
Вазіла

Мистическое чудовище
Вазила

Герой легенд
Вазимба

Герой легенд
Вака де лумбре

Герой сказок
Валасень

Фэнтезийный персонаж
Валькирии

Фэнтезийный персонаж
Вампировићим

Герой легенд
Вамфир

Фэнтезийный персонаж
Вамфири

Герой легенд
Ван Тянь Хоу

Мистическое чудовище
Ванагандр

Мистическое чудовище
Ванахальбы

Монстр
Вани

Чудище
Вапак

Герой сказок
Варактил

Чудище
Варгін

Чудище
Варги

Зверь
Варгин

Фэнтезийный персонаж
Варман тура

Фэнтезийный персонаж
Василиск

Монстр
Ваўкалак

Чудище
Ваўкалака

Монстр
Ваўкалека

Монстр
Вдодъ

Герой легенд
Вегетандры

Мистическое чудовище
Вейла

Монстр
Велiорыбъ

Фэнтезийный персонаж
Велбудопардусъ

Герой легенд
Велерыбъ

Герой сказок
Великаны

Мистическое чудовище
Великие Гиббоны

Мистическое чудовище
Великий Злой Дух (大魔神)

Мистическое чудовище
Вемики

Чудище
Вендиго

Чудище
Вепреслон

Герой легенд
Верберы

Герой легенд
Вербэры

Герой легенд
Вербэт

Фэнтезийный персонаж
Вервольф

Мистическое чудовище
Вергиены

Фэнтезийный персонаж
Веревочник

Чудище
Верераты

Мистическое чудовище
Верерэты

Чудище
Веркабаны

Герой сказок
Веркрысы

Мистическое чудовище
Веркэт

Мифическое существо
Верфокс

Герой сказок
Веры

Мистическое чудовище
Веспертил

Фэнтезийный персонаж
Вешап

Фэнтезийный персонаж
Вещица

Герой легенд
Ви́сусник

Мифическое существо
Виверн

Фэнтезийный персонаж
Виверна

Фэнтезийный персонаж
Вигты

Мистическое чудовище
Виелфрас

Фэнтезийный персонаж
Вий

Герой сказок
Вила

Герой сказок
Вилкацис

Герой легенд
Вилколаки

Мистическое чудовище
Вилктаки

Чудище
Виндиго

Мистическое чудовище
Випунен

Герой сказок
Вирика

Монстр
Витар

Мифическое существо
Витренник

Герой легенд
Вихованець

Герой легенд
Вишап

Чудище
Вкабей

Герой сказок
Влемии

Фэнтезийный персонаж
Во дак наг гран

Фэнтезийный персонаж
Во-а

Чудище
Вова

Мистическое чудовище
Вовкулака

Герой сказок
Вовкун

Фэнтезийный персонаж
Водява

Мистическое чудовище
Водяная невеста (Ջրահարս)

Чудище
Водяница

Чудище
Водяной

Мифическое существо
Волколак

Фэнтезийный персонаж
Волокита

Монстр
Волосень

Герой сказок
Волсь

Фэнтезийный персонаж
Вонгви

Фэнтезийный персонаж
Вопар

Герой сказок
Вопитар

Мифическое существо
Ворги

Чудище
Воуви

Герой легенд
Вох

Герой легенд
Встречник

Мифическое существо
Вуглускр

Герой легенд
Вужалка

Мифическое существо
Вуки

Мифическое существо
Вулвер

Чудище
Вултанка

Герой легенд
Вунтериха

Монстр
Вупар

Герой сказок
Вупыр

Монстр
Вурдалак

Мистическое чудовище
Выбирающие мертвых, убитых

Герой сказок
Выскакунчик

Чудище
Выскорь

Мистическое чудовище
Выхованец

Мифическое существо
Вампиры

Фэнтезийный персонаж
Верлиока

Мифическое существо
Власти

Герой сказок
Волосатка

Мистическое чудовище
Вяльнясы

Существа из мифов и легенд на букву Г


Фэнтезийный персонаж
Гарпии

Чудище
Гмуры

Герой легенд
Господства

Монстр
Гримтурсы

Мифическое существо
Гаки

Мистическое чудовище
Гирин

Фэнтезийный персонаж
Гомозули

Зверь
Грант

Зверь
Грифы

Чудище
Гамсилг

Мифическое существо
Гиады

Герой легенд
Глейстиг

Герой легенд
Гаргульи

Фэнтезийный персонаж
Грёза

Мистическое чудовище
Гурии

Мистическое чудовище
Гіпацэнтаўр

Чудище
Га́ла

Чудище
Га́ллу

Герой легенд
Гавриилова Свора

Фэнтезийный персонаж
Гаврииловы Трещотки

Фэнтезийный персонаж
Гадюка

Мистическое чудовище
Гаёвки

Мистическое чудовище
Гаёвы дзед

Монстр
Гаёўкі

Фэнтезийный персонаж
Гайтраш

Герой легенд
Гаканчи

Чудище
Гала

Монстр
Галипоте

Герой легенд
Галла

Герой легенд
Галлу

Герой легенд
Гамадриады

Чудище
Гамаюн

Герой сказок
Гамберу

Монстр
Ганапати

Герой легенд
Гандхарвы

Чудище
Ганеша

Монстр
Гараппа

Герой легенд
Гаргуйли

Монстр
Гаргулец

Мистическое чудовище
Гаргулии

Чудище
Гарм

Фэнтезийный персонаж
Гарпия

Монстр
Гаруда

Монстр
Гарцуки

Мифическое существо
Гаспадар

Мифическое существо
Гати

Мистическое чудовище
Гатоблеп

Чудище
Гатоблепа

Зверь
Гаюн

Герой легенд
Гвелвешапи

Мифическое существо
Гвелешапи

Герой легенд
Гворны

Мифическое существо
Генко

Чудище
Герион

Мистическое чудовище
Герионей

Герой легенд
Герионес

Чудище
Гианы

Чудище
Гиганты

Зверь
Гидра

Зверь
Гидроп

Герой сказок
Гидрус

Монстр
Гиенолаки

Чудище
Гилистери

Герой легенд
Гилян

Мистическое чудовище
Гимантоподы

Фэнтезийный персонаж
Гиппалектрион

Мистическое чудовище
Гиппогриф

Мифическое существо
Гиппокамп

Герой сказок
Гиппокампус

Мифическое существо
Гиппопод

Герой легенд
Гиппоталасы

Герой легенд
Гиппоцентавр

Герой легенд
Гиппоцерв

Мифическое существо
Гиртаблили

Чудище
Гитраш

Мифическое существо
Гламмы

Мифическое существо
Гламы

Монстр
Гликон

Фэнтезийный персонаж
Глог

Мистическое чудовище
Глочестерская морская змея

Чудище
Глэйштн

Мистическое чудовище
Гноллы

Зверь
Гномы

Герой легенд
Гномы оврагов

Герой легенд
Гоблины

Мистическое чудовище
Говорящий хорёк

Монстр
Годжира

Мистическое чудовище
Годзилла

Чудище
Годлинг

Мистическое чудовище
Годованець

Герой легенд
Голем

Герой сказок
Гончие Аннуна

Мистическое чудовище
Гончие Йета

Фэнтезийный персонаж
Гончие Чейни

Герой легенд
Гончие Чини

Монстр
Горгоны

Мистическое чудовище
Горгульи

Герой легенд
Горгулья

Фэнтезийный персонаж
Горё

Фэнтезийный персонаж
Господин пустыни (كرگدن)

Фэнтезийный персонаж
Госпожа отхожего места (伉三娘娘)

Герой сказок
Готоку-нэко

Герой легенд
Готокунэко

Фэнтезийный персонаж
Гравейр

Фэнтезийный персонаж
Граи

Мистическое чудовище
Грайвер

Монстр
Грайи

Герой легенд
Грамкин

Мистическое чудовище
Грампкин

Зверь
Граулли

Мистическое чудовище
Гремлин

Монстр
Гречуха

Герой сказок
Грила

Монстр
Грим

Мистическое чудовище
Гримтурсены

Герой сказок
Гриндилоу

Герой сказок
Гром-птицы

Фэнтезийный персонаж
Громамонт

Фэнтезийный персонаж
Громовые птицы

Герой легенд
Грондры

Герой легенд
Грохотанис

Зверь
Грюла

Фэнтезийный персонаж
Гул

Герой сказок
Гуло

Герой сказок
Гулон

Фэнтезийный персонаж
Гуль

Монстр
Гульябани

Герой легенд
Гумберу

Мистическое чудовище
Гуменнiк

Мистическое чудовище
Гуменник

Герой легенд
Гуменной хозяин

Монстр
Гураль

Фэнтезийный персонаж
Гуси з древа

Герой легенд
Гухьяки

Фэнтезийный персонаж
Гыргалица

Мистическое чудовище
Гюль-ябани

Мистическое чудовище
Гелиады

Чудище
Глашаны

Фэнтезийный персонаж
Гомункулус

Мистическое чудовище
Гремлины

Мистическое чудовище
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Фэнтезийный персонаж
Дайтьи

Герой легенд
Деманметдехаак

Мифическое существо
Доброхот

Мистическое чудовище
Дракон

Герой сказок
Дух(духи)

Монстр
Дандан

Герой легенд
Див

Монстр
Долгопят

Герой легенд
Дриада

Чудище
Дуэргар

Чудище
Дети леса

Фэнтезийный персонаж
Джарви

Монстр
Джегджер

Фэнтезийный персонаж
Джек Фрост

Мистическое чудовище
Джек-в-цепях

Герой легенд
Джеруч

Герой сказок
Джерфф

Фэнтезийный персонаж
Джехути

Герой сказок
Джил-Жженый-Хвост

Мистическое чудовище
Джинн

Монстр
Джраарс

Мифическое существо
Дзасики-вараси

Герой сказок
Дзёро-гумо

Мистическое чудовище
Дзи-Дзи

Мистическое чудовище
Дзи-дзи-бон-да

Мистическое чудовище
Дзидзи

Фэнтезийный персонаж
Дзикининки

Зверь
Дзинко

Чудище
Дзоноква

Монстр
Ди́вы

Чудище
Диббук

Герой сказок
Дивана́

Мифическое существо
Дийуана́

Фэнтезийный персонаж
Дикая охота

Герой сказок
Динни-Мара

Герой сказок
Дип

Мистическое чудовище
Диры

Фэнтезийный персонаж
Диуана́

Монстр
Доби

Герой сказок
Довшпрунг

Чудище
Долѣзря

Монстр
Домаха

Мистическое чудовище
Домовая

Мистическое чудовище
Домовилиха

Мифическое существо
Домовиха

Герой сказок
Домовичка

Мистическое чудовище
Домовой

Мифическое существо
Домовуха

Герой сказок
Доможил

Фэнтезийный персонаж
Доможириха

Монстр
Донестры

Зверь
Доплер

Герой легенд
Допплер

Мифическое существо
Доро-та-бо

Монстр
Драйдер

Герой сказок
Дракайна

Герой сказок
Дракон Ла-Тринита

Фэнтезийный персонаж
Дракон со свечой

Мистическое чудовище
Дракониды

Герой сказок
Дракониха

Герой сказок
Драконица

Герой легенд
Дракус

Герой легенд
Драсили

Герой сказок
Драу

Монстр
Драуг

Герой сказок
Драук

Мистическое чудовище
Древо-люди Никитина

Монстр
Дриады

Мистическое чудовище
Дров

Герой легенд
Дроу

Герой легенд
Дроук

Герой легенд
Дсоноква

Зверь
Дуана́

Фэнтезийный персонаж
Дубана́

Монстр
Дубочуд

Чудище
Дувана́б

Герой сказок
Дуйнни Марри

Герой легенд
Думана́

Герой сказок
Дунтеры

Фэнтезийный персонаж
Дунья-мара

Фэнтезийный персонаж
Дуэнде

Мистическое чудовище
Дхампир

Мифическое существо
Дыббук

Мифическое существо
Дьутпа

Фэнтезийный персонаж
Дьявольские собаки Дэнди

Чудище
Дэвы

Монстр
Дюббук

Мифическое существо
Дзяды

Чудище
Диюпэрас

Герой сказок
Драки

Чудище
Дубовики

Монстр
Дітко

Монстр
Да́йва

Монстр
Давалпа

Монстр
Даги

Мистическое чудовище
Дагон

Монстр
Даймадзин

Мистическое чудовище
Дамавiчка

Герой сказок
Дамавуха

Мистическое чудовище
Дами

Герой легенд
Дампир

Герой легенд
Дандо и его псы

Герой легенд
Данпир

Герой легенд
Дантеры

Чудище
Данху

Мистическое чудовище
Даолао

Фэнтезийный персонаж
Даппи

Герой легенд
Даху

Чудище
Дахут

Герой легенд
Двойник

Чудище
Дворовик

Мистическое чудовище
Дворовой

Герой легенд
Дворовый

Монстр
Дева волн

Фэнтезийный персонаж
Девона

Герой сказок
Девона́

Герой сказок
Девы юные

Герой сказок
Девы-лебеди

Чудище
Девятеро

Герой легенд
Дегдер

Зверь
Дед

Монстр
Дедко

Мистическое чудовище
Дедушко овинный

Герой сказок
Дельфиния

Герой легенд
Дементор

Герой сказок
Демон

Фэнтезийный персонаж
Дерево Аль-вак

Герой легенд
Дерево вак-вак

Чудище
Дзяо Дзе

Монстр
Данни

Мистическое чудовище
Дженни Зелёные Зубы

Мистическое чудовище
Диниши

Мистическое чудовище
Доппельгангеры

Мифическое существо
Дсонакавы

Герой легенд
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Монстр
Еминеж

Чудище
Ермунганд

Герой легенд
Ебосан

Мистическое чудовище
Евваркее

Монстр
Евник

Герой сказок
Егорьева стая

Чудище
Единорог

Мистическое чудовище
Единорог-лев

Мистическое чудовище
Ежеринис

Мистическое чудовище
Ен

Мифическое существо
Ендарь

Герой легенд
Енпери́

Чудище
Епосъ

Мистическое чудовище
Етун

Мистическое чудовище
Ефасыинати

Монстр
Ефимон

Чудище
Ехидна

Фэнтезийный персонаж
Ехидна стоглавая

Герой сказок
Ехидны

Монстр
Ехидный

Фэнтезийный персонаж
Единорог китайский(Цилинь)

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Монстр
Ёбосан

Мистическое чудовище
Ёкай

Зверь
Ёксёкю

Герой легенд
Ёндон

Мистическое чудовище
Ёрмунганд

Зверь
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Мистическое чудовище
Жители холмов

Мистическое чудовище
Жабалака

Фэнтезийный персонаж
Жалезная баба

Монстр
Жаракака

Герой легенд
Жеки

Герой легенд
Жена ясеня

Фэнтезийный персонаж
Женщина с разрезанным ртом

Герой легенд
Жигана

Фэнтезийный персонаж
Жигина

Мифическое существо
Жиж

Монстр
Жиро́вый

Чудище
Жировик

Герой сказок
Житный дед

Фэнтезийный персонаж
Жуть

Фэнтезийный персонаж
Жыж

Герой сказок
Жыжаль

Мифическое существо
Жыцень

Герой сказок
Жэрэтва

Зверь
Жабдар

Монстр
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Герой легенд
Золотая собака

Герой легенд
Зелигены

Герой сказок
Зыбочник

Мифическое существо
Загрыбаст

Мифическое существо
Зазовка

Герой легенд
Зазоўка

Герой сказок
Заккум

Фэнтезийный персонаж
Зашики-онна

Герой легенд
Зверь Крофенольф

Зверь
Змеевки

Мистическое чудовище
Збуратор

Фэнтезийный персонаж
Зверь Рыкающий

Герой легенд
Зверь-мираж

Мистическое чудовище
Зверь-путающий-следы

Фэнтезийный персонаж
Зеп норашри

Герой легенд
Зилант

Мистическое чудовище
Зириддар

Герой легенд
Зитирон

Мифическое существо
Зиф

Монстр
Зифиус

Герой сказок
Злиднi

Фэнтезийный персонаж
Злобоглазы

Чудище
Злыднi

Герой легенд
Злыдни

Зверь
Злыдня

Герой легенд
Змеевна

Мистическое чудовище
Змей

Чудище
Змок

Зверь
Змяёўна

Монстр
Знiч

Зверь
Зніч

Фэнтезийный персонаж
Знич

Мистическое чудовище
Зомби

Герой легенд
Зу

Мистическое чудовище
Зубная фея

Чудище
Зюзик

Монстр
Зюзя

Существа из мифов и легенд на букву И


Герой легенд
Индрик зверь

Герой легенд
Ичетики

Мистическое чудовище
Ину

Чудище
Ишхус

Мистическое чудовище
Идакансас

Монстр
Иббур

Герой сказок
Игкилики

Мифическое существо
Иглогривы

Герой сказок
Игонг

Мистическое чудовище
Игонь

Герой сказок
Игоша

Монстр
Идичу

Герой легенд
Иелчу

Фэнтезийный персонаж
Иеракосфинкс

Монстр
Икирё

Герой легенд
Иллитиды

Герой легенд
Илофаи

Мистическое чудовище
Илоѳаи

Монстр
Им-Дугуд

Мифическое существо
Имдугуд

Герой сказок
Имп

Герой легенд
Импундулу

Чудище
Имуги

Мифическое существо
Инапертва

Монстр
Индрик

Герой легенд
Инеистые великаны

Мистическое чудовище
Инженеры

Герой сказок
Инкуб

Чудище
Инкубус

Фэнтезийный персонаж
Ино

Зверь
Иног

Мистическое чудовище
Инокефалы

Чудище
Иные (Others)

Герой сказок
Иныж

Фэнтезийный персонаж
Иопод

Герой сказок
Ипоталасы

Фэнтезийный персонаж
Иппотрилл

Чудище
Иратшо

Чудище
Иричу

Монстр
Исоонна

Герой сказок
Испы

Монстр
Исхиапод

Зверь
Итанеси

Герой сказок
Итримубе

Чудище
Ифрит

Мистическое чудовище
Ихневмон

Герой сказок
Ичöтик

Чудище
Ичетик

Фэнтезийный персонаж
Ишкус

Монстр
Иблис 

Мистическое чудовище
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Герой сказок
Йаконий

Герой сказок
Йара-ма-йа-вхо

Монстр
Йейл

Чудище
Йель

Герой легенд
Йерфф

Герой легенд
Йет-гончие

Фэнтезийный персонаж
Йети

Фэнтезийный персонаж
Йови

Фэнтезийный персонаж
Йок-йок

Герой сказок
Йольский кот

Мистическое чудовище
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Герой легенд
Кампир

Герой сказок
Каса-но-Обакэ

Фэнтезийный персонаж
Керинейскаялань

Мифическое существо
Китайскийлис

Монстр
Кои

Герой легенд
Кори

Мифическое существо
Кумара

Герой легенд
Куцодаймоны

Мистическое чудовище
Кетгранд

Фэнтезийный персонаж
Кетус

Мистическое чудовище
Кикимора

Фэнтезийный персонаж
Кикимора болотная

Монстр
Кикиморка

Монстр
Кикимра

Монстр
Кикирин

Фэнтезийный персонаж
Кикирн

Монстр
Киклопы

Герой легенд
Киливфаки

Герой сказок
Килин

Герой сказок
Килиопаки

Мистическое чудовище
Киллмулис

Мифическое существо
Килмуллис

Герой легенд
Кильмулис

Герой сказок
Кимнары

Зверь
Кляки

Мистическое чудовище
Коатлантонан

Мистическое чудовище
Коатликуэ

Чудище
Кобольд

Герой сказок
Кобольт

Мифическое существо
Козерог

Герой легенд
Козлолюди

Фэнтезийный персонаж
Козлоолень

Герой сказок
Козлорогий (Aigokeros)

Чудище
Козослонъ

Фэнтезийный персонаж
Кока

Чудище
Коканко

Фэнтезийный персонаж
Коловёртыши

Герой легенд
Коловёрши

Чудище
Колчис

Герой легенд
Кольценосцы

Чудище
Комокол

Мистическое чудовище
Комол

Фэнтезийный персонаж
Комонол

Мистическое чудовище
Кон Аннон

Мистическое чудовище
Кон-аяк

Герой сказок
Конгамато

Мифическое существо
Конебык

Герой сказок
Коневрусъ

Герой сказок
Конёк-Горбунок

Монстр
Копуваи

Мифическое существо
Копша

Герой легенд
Копытный волк

Монстр
Коракс

Герой сказок
Коргоруши

Герой легенд
Кори исмарис

Герой легенд
Коричник

Монстр
Коркодил

Герой сказок
Кормокол

Фэнтезийный персонаж
Корнуоллский летун

Герой сказок
Коробокуру

Фэнтезийный персонаж
Коровья смерть

Мифическое существо
Корокотта

Герой легенд
Космический жокей

Чудище
Кот Баюн

Фэнтезийный персонаж
Кот-монстр

Герой легенд
Коул

Фэнтезийный персонаж
Кошколаки

Мистическое чудовище
Крaсный Гaлстучек

Чудище
Крабаллон

Чудище
Крак

Монстр
Кракен

Мифическое существо
Красный колпак

Зверь
Кролы

Фэнтезийный персонаж
Крыжацік

Герой сказок
Крыжацик

Герой легенд
Крыжовниха

Монстр
Крыланы

Герой легенд
Крылатая Тень

Монстр
Крысолаки

Чудище
Крысолюды

Фэнтезийный персонаж
Ктулху

Монстр
Ку Ши

Фэнтезийный персонаж
Ку Шит

Герой сказок
Карбункул

Герой сказок
Катахан

Зверь
Керы

Чудище
Китоврас

Фэнтезийный персонаж
Коловертыши

Чудище
Крапчик

Герой легенд
Куанг-Ши

Мистическое чудовище
Кумихо

Мифическое существо
Кынсы

Герой сказок
Кентавроиды

Герой сказок
Кенты

Монстр
Кер-балык

Мистическое чудовище
Кер-дьутпа

Мистическое чудовище
Керастъ

Герой легенд
Керасты

Герой сказок
Кербер

Фэнтезийный персонаж
Кимпуруши

Мистическое чудовище
Кинамонъ

Фэнтезийный персонаж
Кинг-Конг

Мистическое чудовище
Киннамолг

Чудище
Киннары

Герой сказок
Кирин

Фэнтезийный персонаж
Кит

Герой сказок
Китай-рыба

Мистическое чудовище
Китайский лис

Герой легенд
Китра

Герой сказок
Китсюне

Фэнтезийный персонаж
Кицка жонка

Монстр
Кицунэ

Мифическое существо
Кладавік

Мистическое чудовище
Кладнік

Чудище
Кладовик

Чудище
Кладовник

Монстр
Кладовый

Фэнтезийный персонаж
Кларихун

Монстр
Клетник

Чудище
Клецьнік

Мифическое существо
Клобук

Герой легенд
Клурикон

Герой сказок
Криосфинкс

Фэнтезийный персонаж
Кровопросцы

Фэнтезийный персонаж
Кроколеопотам

Герой легенд
Ку-Ши

Герой легенд
Куа-фу

Герой легенд
Кужата

Чудище
Кузутик

Чудище
Куй

Мистическое чудовище
Куйята

Мистическое чудовище
Куйяту

Мистическое чудовище
Кук

Фэнтезийный персонаж
Кукимора

Зверь
Куко

Фэнтезийный персонаж
Кулверстукас

Герой легенд
Кулеши

Монстр
Кулшедра

Герой сказок
Кульдыргыш

Чудище
Кульпиян

Фэнтезийный персонаж
Культдыргыш

Герой сказок
Кумбаба

Монстр
Кумельган

Герой легенд
Кумо

Чудище
Кумяльган

Мистическое чудовище
Кун Аннуйн

Мистическое чудовище
Кун Аннун

Зверь
Купалка

Мифическое существо
Купальскi дзядок

Мистическое чудовище
Купальскiй дзѣдокъ

Мистическое чудовище
Курангаитуку

Монстр
Кусарикку

Герой легенд
Кутинья

Герой сказок
Кутисакэ-онна

Монстр
Кутиха

Фэнтезийный персонаж
Кутувр

Чудище
Каипора

Фэнтезийный персонаж
Карс

Фэнтезийный персонаж
Кентавры

Мифическое существо
Кимапуруши

Герой легенд
Коблинаи

Герой сказок
Кони Диомеда

Чудище
Корриганы

Чудище
Краты

Герой легенд
Кудельница

Мистическое чудовище
Кутруб

Мифическое существо
Кэпкуэны

Мистическое чудовище
К'тулу

Герой легенд
Ка́кос

Мифическое существо
Кабилл-Ушти

Герой легенд
Кабиры

Мистическое чудовище
Каботер

Фэнтезийный персонаж
Кави́ры

Зверь
Кадехо

Чудище
Кадук

Фэнтезийный персонаж
Кажан

Фэнтезийный персонаж
Кажаналак

Фэнтезийный персонаж
Каиш-баджак

Герой сказок
Кайбё

Фэнтезийный персонаж
Кайдзю

Мифическое существо
Как

Герой легенд
Кака

Фэнтезийный персонаж
Какий

Чудище
Какус

Мистическое чудовище
Каладрий

Герой легенд
Каладриус

Чудище
Калануро

Герой легенд
Калбей

Герой легенд
Калбиi

Герой сказок
Калеи

Мистическое чудовище
Каленик

Мистическое чудовище
Кали-ахт

Фэнтезийный персонаж
Калликантзарос

Герой легенд
Калликанцары

Мифическое существо
Калопалинг

Мистическое чудовище
Калопус

Герой сказок
Калупалик

Герой сказок
Калюп-алик

Мистическое чудовище
Калюпалик

Герой легенд
Калян

Монстр
Камауэто

Мифическое существо
Камелион

Фэнтезийный персонаж
Корио

Герой сказок
Кутысь

Герой легенд
Камахуэто

Герой легенд
Камелопард

Мистическое чудовище
Камикири

Фэнтезийный персонаж
Камэоса

Герой легенд
Кан-Кереде

Монстр
Канбей

Герой легенд
Кандзаргас

Герой легенд
Канима

Герой легенд
Канцербер

Чудище
Канькач

Герой легенд
Каппа

Герой легенд
Каракаса-обаке

Мистическое чудовище
Караконджалы

Мистическое чудовище
Караконджулы

Герой легенд
Карастъ

Мифическое существо
Карина

Герой сказок
Каркаданн

Герой сказок
Каркаладил

Мифическое существо
Карканья

Фэнтезийный персонаж
Карлики

Мистическое чудовище
Картазон

Монстр
Каса-бакэ

Герой легенд
Каса-обакэ

Чудище
Касабакэ

Чудище
Каси

Герой сказок
Касны

Герой сказок
Касьян

Мистическое чудовище
Катофлеб

Фэнтезийный персонаж
Каукас

Герой сказок
Каучпок

Фэнтезийный персонаж
Кашкалачань

Мистическое чудовище
Квемуль

Герой легенд
Квилборы

Герой сказок
Квиттеры

Чудище
Кеаск

Мифическое существо
Кеврококрот

Герой легенд
Кейннары

Зверь
Кейсонг

Зверь
Кейфонг

Фэнтезийный персонаж
Кекроп

Зверь
Кекропс

Мифическое существо
Келпи

Герой легенд
Кельпи

Герой сказок
Кендеры

Чудище
Кучедра

Герой легенд
Кучивило

Мифическое существо
Кучисакэ-онна

Чудище
Кэльпи

Чудище
Кэпкуэн

Чудище
Кэпкэуны

Мистическое чудовище
Карлики-цверги

Монстр
Клураканы

Мистическое чудовище
Конаки Дзидзи

Мифическое существо
Корреды

Фэнтезийный персонаж
Красныешапки

Монстр
Куафу

Фэнтезийный персонаж
Курша

Фэнтезийный персонаж
Кэйлик Бхир

Существа из мифов и легенд на букву Л


Мифическое существо
Ламбтонский червь

Фэнтезийный персонаж
Личжу

Монстр
Луговой

Фэнтезийный персонаж
Ламии

Мистическое чудовище
Лидерк

Фэнтезийный персонаж
Лунный заяц

Мистическое чудовище
Лернейскаягидра

Мистическое чудовище
Линчетти

Монстр
Лубры

Мифическое существо
Лярва

Чудище
Ла Йорона

Мифическое существо
Лабынкырский чёрт

Фэнтезийный персонаж
Лабынкырское чудовище

Мифическое существо
Ладон

Чудище
Лазавік

Монстр
Лазави́к

Герой легенд
Лазеннік

Мистическое чудовище
Лазнік

Зверь
Лама

Фэнтезийный персонаж
Ламассу

Фэнтезийный персонаж
Ламашту

Герой легенд
Ламия

Герой сказок
Ламхигин-и-дур

Мифическое существо
Ламя

Герой легенд
Ланнан-ши

Монстр
Лантикусъ

Мифическое существо
Лантухи

Чудище
Лапитупы

Мистическое чудовище
Латан

Фэнтезийный персонаж
Латану

Монстр
Лауру

Мистическое чудовище
Лафон

Монстр
Лахама

Герой сказок
Лаюн

Монстр
Лающая

Герой сказок
Лебедечеловек

Мистическое чудовище
Лебединая шкура

Герой легенд
Лебединые девы

Мифическое существо
Левиафан

Фэнтезийный персонаж
Левиафанов сын

Герой легенд
Левияфа

Фэнтезийный персонаж
Левкрокота

Монстр
Левкрота

Герой сказок
Ледащий

Мистическое чудовище
Ледяные ходоки

Герой сказок
Лемуры

Герой легенд
Леонид

Фэнтезийный персонаж
Лепрекон

Чудище
Лепрехун

Монстр
Лесавки

Мистическое чудовище
Лесной дядя

Монстр
Лесовик

Герой легенд
Лесовики

Чудище
Летавицы

Мифическое существо
Летучемыший крысопаук

Зверь
Леуманы

Чудище
Лефон

Герой сказок
Лешак

Монстр
Леший

Герой легенд
Ли́зень

Фэнтезийный персонаж
Ливьята́н

Герой сказок
Лизун

Мистическое чудовище
Ликантроп

Фэнтезийный персонаж
Лилит

Герой легенд
Лимнады

Герой легенд
Лимониады

Монстр
Лин

Фэнтезийный персонаж
Лингбакр

Фэнтезийный персонаж
Линдворм

Герой сказок
Линтывормъ

Герой сказок
Линь

Чудище
Лионтавр

Фэнтезийный персонаж
Лисун

Фэнтезийный персонаж
Лихо одноглазое

Фэнтезийный персонаж
Лич

Герой легенд
Лламхигин-и-дур

Герой легенд
Лобастый

Герой легенд
Лобизоме

Герой легенд
Лобишон

Монстр
Логхир

Чудище
Лознік

Зверь
Лозовик

Мистическое чудовище
Лопастый

Мистическое чудовище
Лорелея

Фэнтезийный персонаж
Лосиный Фроди

Фэнтезийный персонаж
Лоскотниці

Фэнтезийный персонаж
Лоскотуха

Чудище
Лотан

Мифическое существо
Лошолич

Герой сказок
Лу

Герой легенд
Луговичок

Герой сказок
Лун

Мифическое существо
Лунный пес

Герой легенд
Луска

Герой легенд
Львинокентавр

Мистическое чудовище
Лэмхайджин Вай Дувр

Герой легенд
Люб

Мистическое чудовище
Люди-аисты

Мистическое чудовище
Люди-журавли

Герой сказок
Люди-леопарды

Герой легенд
Люди-львы

Фэнтезийный персонаж
Люди-мухоморы

Герой легенд
Люди-скорпионы

Герой легенд
Лядашцік

Монстр
Лядащий

Мифическое существо
Ламя 

Монстр
Лиетуонис

Герой легенд
Луаньняо*

Герой легенд
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Фэнтезийный персонаж
Морской пегас

Герой сказок
Мотра

Зверь
Моряны

Зверь
Мудзина

Герой сказок
Муло

Мифическое существо
Муруха

Герой легенд
Мушхуш

Мистическое чудовище
Мявки

Мистическое чудовище
Малити Халит

Герой легенд
Мандах

Зверь
Манья

Герой сказок
Мё-о

Герой сказок
Могол(птица)

Чудище
Мынгуцзы

Герой сказок
Морской лев

Герой сказок
Морской рыцарь

Монстр
Мот-мен

Герой легенд
Моховик

Герой сказок
Мули

Монстр
Мумаки

Чудище
Мушрушу

Герой легенд
Мюлинг

Монстр
Мамай

Фэнтезийный персонаж
Мариды

Фэнтезийный персонаж
Минокава

Чудище
Мундих

Фэнтезийный персонаж
Мяндаш

Герой легенд
Моначьелло

Фэнтезийный персонаж
Морана

Мифическое существо
Морена

Фэнтезийный персонаж
Морлоки

Мистическое чудовище
Моряна

Мистическое чудовище
Мотивация

Чудище
Мраволев

Мифическое существо
Мулло

Фэнтезийный персонаж
Муравьиный лев

Герой легенд
Мушуссу

Монстр
Мюру-Ха

Мистическое чудовище
Мамон(мамуна)

Герой сказок
Манеки-неко

Мифическое существо
Мемозины

Мистическое чудовище
Мойобу

Мистическое чудовище
Мшанки

Герой легенд
Ма́ра

Чудище
Маалусы

Герой легенд
Мааналайсы

Монстр
Маанвэки

Мистическое чудовище
Маахисы

Фэнтезийный персонаж
Мавки

Чудище
Магнотавр

Герой сказок
Мадзутора

Фэнтезийный персонаж
Маеро

Чудище
Маероеро

Мифическое существо
Мажана

Мистическое чудовище
Майдын массалык улеси

Мифическое существо
Майдың массалық үлесі

Фэнтезийный персонаж
Макалифон

Мистическое чудовище
Макара

Чудище
Макли

Герой легенд
Мала’как

Чудище
Мамуны

Мифическое существо
Манагарм

Герой легенд
Мандихоръ

Герой легенд
Мандихорь

Мифическое существо
Мантикора

Монстр
Маньяк

Герой сказок
Маргюг

Чудище
Марена

Мистическое чудовище
Марид

Мифическое существо
Маркополи

Мистическое чудовище
Марсок

Мифическое существо
Матохи

Мифическое существо
Мать-рысь

Герой легенд
Махаха

Герой сказок
Махуа

Мифическое существо
Маэро

Мифическое существо
Мећедовић

Чудище
Медведко

Герой легенд
Межевик

Чудище
Межевичок

Герой легенд
Мелиады

Монстр
Мелии

Монстр
Мелюзина

Зверь
Мендо

Мифическое существо
Менехуны

Фэнтезийный персонаж
Мерионы

Мистическое чудовище
Мерроу

Фэнтезийный персонаж
Мерцана

Фэнтезийный персонаж
Меша-адам

Мистическое чудовище
Мидзутора

Фэнтезийный персонаж
Микэнэко

Монстр
Мимик

Монстр
Минотавр

Фэнтезийный персонаж
Миравды

Чудище
Мираг

Монстр
Мирадж

Мистическое чудовище
Мирмеколев

Чудище
Мичибичи

Герой легенд
Модзя

Герой сказок
Моколе

Герой легенд
Мокруха

Мистическое чудовище
Мокумокурен

Герой сказок
Молниеносный

Герой сказок
Монакьелли

Фэнтезийный персонаж
Морской пёс

Герой сказок
Мосмен

Мистическое чудовище
Мохноноги

Монстр
Мулен

Фэнтезийный персонаж
Мулы

Чудище
Мушруш

Монстр
Мэрроу

Герой сказок
Мамдобхута

Зверь
Мангус

Фэнтезийный персонаж
Медуза

Монстр
Миньокао

Герой легенд
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Герой сказок
Нагиня

Фэнтезийный персонаж
Намной

Герой легенд
Наша змеиная мать

Мистическое чудовище
Недоступный глазу

Герой легенд
Неко

Мистическое чудовище
Нермпай

Фэнтезийный персонаж
Нидагрисур

Фэнтезийный персонаж
Никсы

Фэнтезийный персонаж
Нимфы

Чудище
Нисаг

Зверь
Ноггл

Фэнтезийный персонаж
Нокеры

Мистическое чудовище
Нувиша

Чудище
Нха-а-тик

Мистическое чудовище
Ньадьы Дьангха

Герой сказок
Нэко-мусумэ

Фэнтезийный персонаж
Няка

Монстр
Начала

Герой сказок
Нимфы 

Фэнтезийный персонаж
Навной

Герой сказок
Найтака

Герой легенд
Нарипол

Мистическое чудовище
Небесная собака

Герой сказок
Неистовая охота

Мистическое чудовище
Нелюб

Мифическое существо
Несси

Чудище
Ний

Герой легенд
Ниммэндзю

Мифическое существо
Ног-птица

Мифическое существо
Ногуй

Герой легенд
Нора нейр

Фэнтезийный персонаж
Нуси

Герой легенд
Нэка

Мистическое чудовище
Нэкомусумэ

Монстр
Нахцерер

Мистическое чудовище
Неблагийдвор

Монстр
Нифилимы

Чудище
Наги

Мистическое чудовище
Накер

Фэнтезийный персонаж
Нарифон

Герой легенд
Невесты

Герой легенд
Неистовый гон

Герой сказок
Нереиды

Герой легенд
Никербрикеры

Фэнтезийный персонаж
Нимфа ясеня

Фэнтезийный персонаж
Нинкинанка

Мистическое чудовище
Ногай-птица

Мистическое чудовище
Ноздророг

Фэнтезийный персонаж
Ночник

Чудище
Нуэ

Мистическое чудовище
Нэко

Монстр
Нявки

Мифическое существо
Наги 

Фэнтезийный персонаж
Неак Та

Фэнтезийный персонаж
Нглылека

Мистическое чудовище
Нора

Герой легенд
Наблюдатели

Чудище
Назгулы

Чудище
Намэ-онна

Герой сказок
Наяды

Мифическое существо
Нежить

Монстр
Несвезлох

Чудище
Нидхегг

Мистическое чудовище
Никштукас

Чудище
Нингё

Монстр
Ниссе

Фэнтезийный персонаж
Ногицунэ

Герой сказок
Нопэрапон

Герой сказок
Нурикабэ

Герой сказок
Нъогль

Мистическое чудовище
Нэдзуми

Фэнтезийный персонаж
Нэкомата

Зверь
Няўки

Монстр
Навьи

Герой сказок
Наяда

Мифическое существо
Немейскийлев

Монстр
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Чудище
Обакэ

Чудище
Опиникус

Герой легенд
Обмен

Герой сказок
Огневик

Герой легенд
Огры

Чудище
Одноногая

Герой легенд
Ойнополь

Фэнтезийный персонаж
Ологхай

Герой сказок
Онг Кут

Герой легенд
Онокентавр

Мистическое чудовище
Ориогорухо

Мистическое чудовище
Ортрос

Мистическое чудовище
Осетник

Герой сказок
Обезьяны счастья

Герой легенд
Онокентавры

Герой сказок
Оуробор

Фэнтезийный персонаж
О-бакэ

Герой сказок
Обжора

Фэнтезийный персонаж
Оборотень

Герой сказок
Овинник

Герой сказок
Огопого

Мистическое чудовище
Одмінок

Чудище
Октопус

Мистическое чудовище
Омутной

Герой сказок
Они

Мистическое чудовище
Онрё

Фэнтезийный персонаж
Ореады

Монстр
Орт

Мифическое существо
Орфо

Мистическое чудовище
Ошымос чуд

Герой легенд
Ори

Монстр
Обаке

Мистическое чудовище
Обоуби

Мистическое чудовище
Овражные гномы

Герой легенд
Огрины

Чудище
Одминок

Мифическое существо
Олифанты

Герой легенд
Онодрим

Мистическое чудовище
Опивень

Монстр
Оржавиник

Фэнтезийный персонаж
Ортр

Мифическое существо
Орфр

Мистическое чудовище
Очеретяник

Мистическое чудовище
Олгой-хорхой

Фэнтезийный персонаж
Орк

Мистическое чудовище
Обменыш

Мистическое чудовище
Обуры

Герой легенд
Огненный краб

Мистическое чудовище
Одміна

Монстр
Озерницы

Мистическое чудовище
Оксоку

Монстр
Омутник

Монстр
Ондина

Фэнтезийный персонаж
Оплетай

Фэнтезийный персонаж
Ормен

Мифическое существо
Орф

Чудище
Осетный

Фэнтезийный персонаж
Очокочи

Фэнтезийный персонаж
Одрадек

Фэнтезийный персонаж
Орестиады

Существа из мифов и легенд на букву П


Герой легенд
Паветнiк

Монстр
Пак

Монстр
Пандоре

Фэнтезийный персонаж
Парстуки

Мифическое существо
Панталопс

Зверь
Панѳиръ

Монстр
Патасола

Мифическое существо
Пеликан

Чудище
Перовепри

Чудище
Пигси

Чудище
Пинкит

Чудище
Пицен

Герой сказок
Плетущая Сети

Фэнтезийный персонаж
Подниматель пингвинов

Герой легенд
Подорожный шмыг

Мистическое чудовище
Пожирательница

Герой легенд
Полевичок

Фэнтезийный персонаж
Полтергейст

Мистическое чудовище
Попелюха

Монстр
Поронец

Герой сказок
Прилепление

Монстр
Протей

Фэнтезийный персонаж
Перелистник

Чудище
Полкан

Мифическое существо
Пазузу

Мистическое чудовище
Пакепакеха

Герой сказок
Панопт

Монстр
Пантера

Чудище
Пардусы

Фэнтезийный персонаж
Паскунджи

Герой сказок
Пе́ри

Мистическое чудовище
Пенанггалан

Мифическое существо
Перитии

Чудище
Пиатэк

Чудище
Пикси

Герой легенд
Писки

Фэнтезийный персонаж
Пичан

Монстр
Поветник

Фэнтезийный персонаж
Подкидыш

Герой сказок
Покотн

Герой легенд
Ползучий водяной

Герой легенд
Полумужчина

Чудище
Попунаць

Герой легенд
Почти человек

Монстр
Прибожек

Герой легенд
Прысыпуш

Чудище
Псы Дэнди

Фэнтезийный персонаж
Птицы, соединившие крылья

Мифическое существо
Пу-ляо

Монстр
Пукиене

Фэнтезийный персонаж
Пукис

Герой сказок
Пулао

Фэнтезийный персонаж
Пульгасари

Фэнтезийный персонаж
Пульп

Фэнтезийный персонаж
Пуннiк

Герой сказок
Пунник

Фэнтезийный персонаж
Пурпурная дева (紫姑)

Зверь
Путиене

Зверь
Путис

Герой легенд
Пушчавік

Фэнтезийный персонаж
Пущевик

Мифическое существо
Пэ́ри

Мифическое существо
Пэк

Монстр
Паня

Герой легенд
Перитон

Фэнтезийный персонаж
Полудница

Фэнтезийный персонаж
Птица Кахка

Фэнтезийный персонаж
Паваро

Чудище
Паирика

Герой легенд
Панотии

Герой сказок
Пари

Фэнтезийный персонаж
Пастырь банный

Монстр
Пегас

Герой легенд
Первач-псы

Фэнтезийный персонаж
Перитоны

Чудище
Пиау-ли

Фэнтезийный персонаж
Пикси-Жеребчик

Мифическое существо
Пифон

Зверь
Поганцы

Мистическое чудовище
Подменыш

Фэнтезийный персонаж
Полевик

Мистическое чудовище
Полипус

Герой сказок
Понтианак

Герой сказок
Порескоро

Герой сказок
Поющие песнь земли

Фэнтезийный персонаж
Призраки Кольца

Фэнтезийный персонаж
Протеи

Мифическое существо
Псиллы

Фэнтезийный персонаж
Птица Рок

Фэнтезийный персонаж
Пенчапенчи

Фэнтезийный персонаж
Пи

Мистическое чудовище
Пагги

Фэнтезийный персонаж
Пакваджи

Фэнтезийный персонаж
Панды

Монстр
Панте ́

Фэнтезийный персонаж
Парандр

Чудище
Пасечник

Фэнтезийный персонаж
Пелли

Герой сказок
Пери

Мистическое чудовище
Пизги

Мистическое чудовище
Писвусъын

Герой легенд
Пици́н

Мифическое существо
Повелитель полчищ

Монстр
Подземные

Герой сказок
Пожиратель (饕餮)

Фэнтезийный персонаж
Пожирательница из Аменти

Герой сказок
Полевой

Мистическое чудовище
Полуденица

Чудище
Полуночь

Мифическое существо
Попобава

Монстр
Поури

Герой легенд
Преты

Фэнтезийный персонаж
Присы́пуш

Герой сказок
Псы Габриэля

Фэнтезийный персонаж
Пе-нангглан

Мифическое существо
Петни

Мистическое чудовище
Понё

Чудище
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Чудище
Россомаха

Мистическое чудовище
Рохмань

Мистическое чудовище
Ругару

Монстр
Русалки

Герой сказок
Рыгач

Чудище
Ремора

Фэнтезийный персонаж
Рудзу

Фэнтезийный персонаж
Равк

Чудище
Рагана

Фэнтезийный персонаж
Раздражар

Герой легенд
Ракушечник

Чудище
Ракушник

Фэнтезийный персонаж
Ракшасы

Герой сказок
Расамаха

Чудище
Раткины

Зверь
Рахманы

Чудище
Ревенант

Монстр
Рейко

Герой сказок
Рефаимы

Фэнтезийный персонаж
Ржаная тетка

Фэнтезийный персонаж
Роан

Фэнтезийный персонаж
Роггенмеме

Мистическое чудовище
Рокеи

Герой сказок
Рокуроккуби

Мифическое существо
Рокурокуби

Монстр
Ромпо

Герой сказок
Роперайт

Мифическое существо
Роперит

Герой легенд
Росомаха

Герой легенд
Рохманы

Мифическое существо
Ру́дзу Ру́нгитис

Мистическое чудовище
Русалка (Mermaid)

Герой сказок
Рыбокентавры

Фэнтезийный персонаж
Рефаим

Мистическое чудовище
Русалки, русалии

Монстр
Рапаиты

Зверь
Рарашек

Чудище
Роук

Герой легенд
Рощевик

Чудище
Руна

Герой легенд
Русумака

Зверь
Рыпач

Монстр
Рабикан

Чудище
Рудры

Мистическое чудовище
Расамака

Фэнтезийный персонаж
Рохдулай

Мистическое чудовище
Рощевый дед

Чудище
Рунгис

Монстр
Рух

Герой сказок
Рэтчеты Габриэля

Чудище
Роаны

Герой сказок
Рухх(птица)

Существа из мифов и легенд на букву С


Монстр
Саг

Фэнтезийный персонаж
Санмэ-Ядзура

Монстр
Сатиры

Мистическое чудовище
Светлолики

Герой сказок
Се Чжи

Герой легенд
Селки

Монстр
Сёрё

Зверь
Сикомэ

Фэнтезийный персонаж
Сильфиды

Мистическое чудовище
Симуран

Монстр
Сипактли

Чудище
Сирин

Монстр
Сируш

Монстр
Скарбнік

Чудище
Скекла

Чудище
Скиопод

Монстр
Скоге

Герой легенд
Скорроу

Мистическое чудовище
Скруллы

Мистическое чудовище
Слоа

Герой легенд
Смок

Фэнтезийный персонаж
Снерги

Мифическое существо
Собаки из холмов

Герой легенд
Спи

Фэнтезийный персонаж
Старик-Зима

Мистическое чудовище
Степовой

Мифическое существо
Стрижак

Фэнтезийный персонаж
Струфион

Зверь
Стукачи

Мистическое чудовище
Су́хос

Герой легенд
Суседко

Чудище
Сфинкс

Фэнтезийный персонаж
Сы-ню

Чудище
Сюллюкюн

Монстр
Сиды

Герой легенд
Сальванелли

Герой легенд
Серафимы

Монстр
Скесса

Герой легенд
Стратим(птица)

Фэнтезийный персонаж
Саламандра

Чудище
Сатико

Фэнтезийный персонаж
Сванхамр

Чудище
Свинорылы

Фэнтезийный персонаж
Свора Дандо

Мистическое чудовище
Селк

Монстр
Серваны

Мистическое чудовище
Сильваны

Мифическое существо
Симплициссимус

Монстр
Синсин

Мистическое чудовище
Сиртя

Мифическое существо
Сквонк

Мифическое существо
Скилла

Герой сказок
Сколь

Герой легенд
Скру́тек

Мифическое существо
Слейпнир

Герой легенд
Слуах

Мистическое чудовище
Снарк

Герой легенд
Создатели (Engineers)

Мистическое чудовище
Сохач-путаник

Герой легенд
Стеллио

Мистическое чудовище
Страндваскаре

Герой сказок
Стриго́й

Мистическое чудовище
Стуканцы

Герой легенд
Стуршёудьюрет

Мистическое чудовище
Сусе́дка

Мистическое чудовище
Сучуна (Сучунаа)

Герой сказок
Сциталис

Мистическое чудовище
Саратан

Герой сказок
Силены

Мистическое чудовище
Сульде

Монстр
Сагари

Фэнтезийный персонаж
Сарамейя

Чудище
Сачико

Монстр
Свинолаки

Мистическое чудовище
Себек

Герой сказок
Селчи

Герой сказок
Серпопард

Герой сказок
Сикэнкэн

Герой легенд
Сильфы

Монстр
Симург

Монстр
Сирё

Мифическое существо
Сиррух

Чудище
Сихиртя

Герой легенд
Скарбник

Монстр
Скёль

Мистическое чудовище
Скириты

Герой легенд
Сколль

Мистическое чудовище
Скрайкер

Чудище
Скрытый

Фэнтезийный персонаж
Слоноликий

Мистическое чудовище
Смокъ

Герой легенд
Снолигостер

Герой сказок
Собаки холмов

Фэнтезийный персонаж
Сокнопаис

Фэнтезийный персонаж
Спригган

Фэнтезийный персонаж
Стимфалийские птицы

Мистическое чудовище
Стокимы

Мистическое чудовище
Стржига

Чудище
Струки

Монстр
Стрыга

Чудище
Суккуб

Мистическое чудовище
Сухуб

Монстр
Сциапод

Мистическое чудовище
Сын Левиафана

Мистическое чудовище
Сяоянмин

Мистическое чудовище
Сабдыки

Мистическое чудовище
Секигами

Зверь
Сирены

Фэнтезийный персонаж
Сагет

Герой легенд
Саруторахэби

Чудище
Свинолюды

Герой сказок
Сёдзё

Фэнтезийный персонаж
Семаргл

Герой сказок
Сечжи

Фэнтезийный персонаж
Силува

Чудище
Симаргл

Фэнтезийный персонаж
Сирена

Мифическое существо
Сирруш

Герой легенд
Сияющий

Герой сказок
Сквадер

Зверь
Скиапод

Чудище
Скитал

Герой легенд
Сколопендра

Чудище
Скржитек

Мифическое существо
Скулящие на небесах

Чудище
Слуа

Мифическое существо
Смотрящий вниз

Мифическое существо
Собаки Дандо

Герой сказок
Собек

Герой сказок
Соплохвост

Мифическое существо
Ставры и Гавры

Фэнтезийный персонаж
Стаўры і Гаўры

Мистическое чудовище
Стоглавая ехидна

Мистическое чудовище
Сторукие

Герой легенд
Стрига

Мистическое чудовище
Струсы

Герой сказок
Стрыжак

Монстр
Стурсы

Герой легенд
Суккубус

Герой легенд
Сухубус

Чудище
Сцилла

Фэнтезийный персонаж
Сьвіцязянкі

Чудище
Сятихоко

Монстр
Сару

Чудище
Силы

Герой легенд
Спригганы

Герой легенд
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Чудище
Табуннік

Мистическое чудовище
Таласым

Мистическое чудовище
Таоте

Мистическое чудовище
Тарраска

Монстр
Твари

Герой легенд
Тененог

Герой легенд
Техути

Герой сказок
Тит-рыба

Монстр
Толпар

Чудище
Тотетсу

Монстр
Трау

Чудище
Тритон

Мистическое чудовище
Трумми-кэп

Мистическое чудовище
Тулпар

Мифическое существо
Тут

Фэнтезийный персонаж
Тхеуранги

Герой легенд
Талос

Мифическое существо
Тенгиры

Герой легенд
Топотун

Фэнтезийный персонаж
Тутыр

Чудище
Табу́нник

Фэнтезийный персонаж
Таласъм

Герой легенд
Тао-Тие

Фэнтезийный персонаж
Таурт

Мифическое существо
Теут

Мистическое чудовище
Тухиранги

Герой легенд
Тиколош

Фэнтезийный персонаж
Тифон

Чудище
Токолош

Герой легенд
Тот

Мистическое чудовище
Трасго

Герой сказок
Трёхногая лошадь

Фэнтезийный персонаж
Трогодиты

Фэнтезийный персонаж
Туба

Мифическое существо
Турсы

Монстр
Туут

Зверь
Тяньгоу

Монстр
Тарамы

Монстр
Тилвиттег

Чудище
Тролль

Герой сказок
Тэрэны

Мистическое чудовище
Тавроиды

Герой сказок
Тараск

Мифическое существо
Татарский овен

Монстр
Тварьцы

Зверь
Тенко

Мистическое чудовище
Тиамат

Герой легенд
Тибицена

Монстр
Титаны

Монстр
Тодорцы

Герой сказок
Томте

Мистическое чудовище
Тоут

Фэнтезийный персонаж
Трауко

Зверь
Труст

Герой легенд
Тунда

Фэнтезийный персонаж
Тутос

Герой легенд
Тхэджагви

Мистическое чудовище
Тадебцо*

Герой легенд
Таркшья

Герой сказок
Тиштар

Фэнтезийный персонаж
Тунситунь

Герой легенд
Тануки

Зверь
Тараска

Мистическое чудовище
Тейфельфиш

Герой легенд
Тестраль

Чудище
Тиан Лю

Мистическое чудовище
Тоенайар

Мистическое чудовище
Тикбаланг

Герой легенд
Титиры

Монстр
Тоенаяр

Мистическое чудовище
Тормунганд

Герой легенд
Тресго

Герой легенд
Тсукумо-гами

Мифическое существо
Туреху

Монстр
Туту

Мистическое чудовище
Тэнгу

Чудище
Таранд

Мифическое существо
Тиминталы

Фэнтезийный персонаж
Трясовицы

Существа из мифов и легенд на букву У


Мистическое чудовище
Уайверн

Чудище
Угаллу

Мистическое чудовище
Узлем

Монстр
Укрут

Герой легенд
Унгайкё

Герой легенд
Ундина

Фэнтезийный персонаж
Упыри

Монстр
Урмалиллу

Чудище
Урсолаки

Мистическое чудовище
Утуму

Герой сказок
Ульвэй

Фэнтезийный персонаж
Убыр, увыр

Чудище
Ужалка

Фэнтезийный персонаж
Укабарэнайрэй

Мистическое чудовище
Умкову

Мифическое существо
Унголианта

Герой легенд
Упсон шрихас

Мистическое чудовище
Уроборос

Мистическое чудовище
Утукку

Фэнтезийный персонаж
Умрун

Мистическое чудовище
Уаллепен

Герой легенд
Удод

Мифическое существо
Уиндиго

Герой легенд
Улайри

Фэнтезийный персонаж
Унгамбикула

Монстр
Ундине

Фэнтезийный персонаж
Упьержи

Герой сказок
Урмалуллу

Монстр
Урхины

Мифическое существо
Ухалица

Фэнтезийный персонаж
Убыры

Фэнтезийный персонаж
Убумэ

Чудище
Уер

Герой легенд
Уишт-гончие

Фэнтезийный персонаж
Улу-арджан

Монстр
Унголиант

Герой легенд
Упир

Герой легенд
Уридимму

Мифическое существо
Урман иясе

Герой сказок
Утбурд

Зверь
Ушедшие

Герой легенд
Убор

Герой легенд
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Герой сказок
Файнодери

Мистическое чудовище
Фастикалон

Герой легенд
Фафни

Герой сказок
Федал

Монстр
Фера

Фэнтезийный персонаж
Фестралы

Фэнтезийный персонаж
Финтиплюх

Герой легенд
Фуа

Герой легенд
Фэйи

Герой легенд
Фараонка

Фэнтезийный персонаж
Фраваши

Герой легенд
Фавны

Мистическое чудовище
Фату-Лива

Герой сказок
Фахин

Мистическое чудовище
Фенрир

Фэнтезийный персонаж
Ферришин

Герой легенд
Финодири

Мистическое чудовище
Фоха

Герой сказок
Фуфу

Фэнтезийный персонаж
Фэнхуан

Мифическое существо
Феи

Герой сказок
Фанампитулуху

Герой легенд
Фаститокалон

Монстр
Фафнир

Мифическое существо
Фейри

Фэнтезийный персонаж
Феридж акра`а

Чудище
Фиджел

Мистическое чудовище
Финфолк

Герой легенд
Фоллохайды

Чудище
Фуна-юрэй

Зверь
Фэйн

Мистическое чудовище
Фавн

Монстр
Фенхуан

Монстр
Фанани

Чудище
Фахан

Мистическое чудовище
Феникс

Мистическое чудовище
Ферра

Мистическое чудовище
Фильрас

Герой сказок
Фо-а

Герой легенд
Фурии

Герой сказок
Фэнси

Фэнтезийный персонаж
Феникс(птица)

Существа из мифов и легенд на букву Х


Герой сказок
Хедли Кау

Чудище
Хіхітун

Мистическое чудовище
Хан Кереде

Мистическое чудовище
Хапун

Чудище
Хати

Чудище
Хафгуфа

Герой легенд
Хваты

Герой сказок
Хепера

Герой сказок
Хиваи-абере

Мистическое чудовище
Хлеўнік

Чудище
Хованец

Герой сказок
Хозяин банный

Чудище
Хримтурсы

Монстр
Хуб

Фэнтезийный персонаж
Хуканчи

Герой легенд
Хуньдунь

Мифическое существо
Хюльдра

Зверь
Хогмены

Зверь
Хала

Монстр
Хапер

Чудище
Харфуты

Зверь
Хатнiчак

Мистическое чудовище
Хваны

Монстр
Хентил

Зверь
Хёсубэ

Чудище
Химера

Мистическое чудовище
Хлевник

Мистическое чудовище
Хобгоблин

Монстр
Хозяин

Монстр
Хохлик

Монстр
Хска

Герой сказок
Худое пальтишко

Герой легенд
Хумбаба

Мистическое чудовище
Хургины

Герой легенд
Хэчи

Фэнтезийный персонаж
Холмовики (жителихолмов)

Герой легенд
Хаечи

Герой легенд
Ханако-сан

Фэнтезийный персонаж
Харадр

Герой легенд
Хатнiй дiдко

Монстр
Хашховыло

Чудище
Хвостатый

Чудище
Хепра

Герой сказок
Хиеракосфинкс

Фэнтезийный персонаж
Хихитун

Зверь
Хляўнік

Монстр
Хованець

Герой сказок
Хонэ-онна

Герой сказок
Хродвитнир

Герой легенд
Хувава

Чудище
Хуньтунь

Герой сказок
Хобии

Фэнтезийный персонаж
Хаммари

Герой сказок
Хайнатум

Мистическое чудовище
Хантай

Чудище
Харибда

Монстр
Хатнiк

Монстр
Хаэчи

Чудище
Хепри

Герой легенд
Хили

Герой легенд
Хле́вник

Чудище
Хоббиты

Герой легенд
Ходаг

Фэнтезийный персонаж
Хоу

Зверь
Хугаг

Монстр
Хульдра

Фэнтезийный персонаж
Хуорны

Мифическое существо
Хэнгэёкай

Герой легенд
Хитоцумэ Кодзо

Герой легенд
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Фэнтезийный персонаж
Центикор

Монстр
Цета

Зверь
Цзы-Гу

Чудище
Циклопы

Герой легенд
Цукумогами

Фэнтезийный персонаж
Ци-линь

Герой сказок
Цементавр

Герой легенд
Цеста

Герой легенд
Цзин-Ю

Чудище
Цзяго

Мистическое чудовище
Цмок

Герой легенд
ЦѢту

Монстр
Цуру

Герой легенд
Царь водяной

Мистическое чудовище
Центиманы

Мифическое существо
Цетна

Чудище
Цзю-ню

Герой легенд
Цилинь

Герой сказок
Циклоп 

Мистическое чудовище
Царь-птица

Герой сказок
Цербер

Мистическое чудовище
Цетус

Фэнтезийный персонаж
Цзюэюань

Герой сказок
Цитирон

Мифическое существо
Цюню

Чудище
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Мифическое существо
Чагрин

Фэнтезийный персонаж
Чарана

Герой сказок
Человек-сова

Монстр
Чертовка

Мистическое чудовище
Чжаофэн

Фэнтезийный персонаж
Чжуинь

Герой сказок
Чивэнь

Мистическое чудовище
Чорт

Монстр
Чугайстр

Чудище
Чучуня

Мифическое существо
Чорачанни

Монстр
Чаофенг

Мистическое чудовище
Человек-мотылёк

Герой сказок
Чернобурка

Мистическое чудовище
Черти

Фэнтезийный персонаж
Чеширский кот

Мистическое чудовище
Чжу-ню

Фэнтезийный персонаж
Чжуполун

Мистическое чудовище
Чончон

Герой легенд
Чугайстер

Фэнтезийный персонаж
Чудь

Зверь
Чучуна

Зверь
Чурила

Фэнтезийный персонаж
Чанъин

Мистическое чудовище
Человек-сова из Мавнана

Герой легенд
Чёрные Всадники

Мистическое чудовище
Чертовы псы Дэнди

Герой легенд
Чжи-вэнь

Фэнтезийный персонаж
Чжулун

Зверь
Читаури

Фэнтезийный персонаж
Что за люди

Герой легенд
Чупакабрас

Фэнтезийный персонаж
Чхоллима

Фэнтезийный персонаж
Чоно-волк

Герой легенд
Чусрым

Мистическое чудовище
Чао-фэн

Фэнтезийный персонаж
Человек-моль

Фэнтезийный персонаж
Чёрт

Зверь
Чёчёккэ

Зверь
Чжу

Монстр
Чжун-вэнь

Герой сказок
Чмок

Герой сказок
Чубакка

Мистическое чудовище
Чугайстырь

Чудище
Чусин

Герой сказок
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Фэнтезийный персонаж
Шалена

Чудище
Шейдим

Фэнтезийный персонаж
Шелоба

Герой легенд
Шиликуны

Мифическое существо
Шишица

Монстр
Шолышны

Герой сказок
Штойзоррейшты

Герой легенд
Шулмусы

Герой легенд
Шурали

Монстр
Шэлки

Герой сказок
Шайтан

Чудище
Шогготы

Герой легенд
Шакко

Мистическое чудовище
Шаркань

Фэнтезийный персонаж
Шелоб

Зверь
Ши-лин

Герой сказок
Шиш

Монстр
Шишиха

Фэнтезийный персонаж
Шляпа-из-обрезков

Герой легенд
Штойзволы

Фэнтезийный персонаж
Шуликуны

Мифическое существо
Шурале

Фэнтезийный персонаж
Шэду

Фэнтезийный персонаж
Шүрәле

Герой легенд
Шанкчанни

Фэнтезийный персонаж
Шондоката

Чудище
Шамир

Мистическое чудовище
Шелки

Фэнтезийный персонаж
Шепсес анх

Чудище
Шилин

Фэнтезийный персонаж
Шишига

Чудище
Шишичиха

Мистическое чудовище
Шошычиха

Чудище
Шулюкуны

Мифическое существо
Шут болотный

Зверь
Шюрали́

Герой сказок
Шеша

Монстр
Шаи

Герой сказок
Шанту

Мистическое чудовище
Шелликот

Мистическое чудовище
Шишитиха

Мистическое чудовище
Шликуны

Герой сказок
Шпротва

Мистическое чудовище
Штрига

Герой сказок
Шунгалвис

Фэнтезийный персонаж
Шутовка

Мистическое чудовище
Шямга

Чудище
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Герой сказок
Щекотун

Герой сказок
Щиточерепаха

Мистическое чудовище
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Чудище
Ырка

Чудище
Ыр

Чудище
Ыро

Существа из мифов и легенд на букву Э


Мистическое чудовище
Эвайпанома

Чудище
Эждерха́

Мистическое чудовище
Элурантропы

Чудище
Эмпуса

Чудище
Энфийлд

Чудище
Эри́нии

Фэнтезийный персонаж
Эрциния

Чудище
Эвмениды

Монстр
Эршу

Мистическое чудовище
Эал

Фэнтезийный персонаж
Эжде́р

Герой сказок
Элйуоньэй гөдэ

Фэнтезийный персонаж
Эмпуза

Монстр
Энудр

Герой легенд
Эрдлюитлы

Мифическое существо
Эрихфоний

Фэнтезийный персонаж
Эе

Герой легенд
Эктозавр

Чудище
Эвоки

Монстр
Эксихейры

Мистическое чудовище
Эль Джассаса

Мистическое чудовище
Энкантадо

Фэнтезийный персонаж
Энфилд

Герой легенд
Эринии

Зверь
Эх-Уишге

Мистическое чудовище
Эльфы(альвы)

Чудище
Эврином

Герой сказок
Элементаль

Фэнтезийный персонаж
Эльфы Корнуэльские

Герой легенд
Энты

Мистическое чудовище
Эпифаги

Монстр
Эрихтоний

Мистическое чудовище
Эх-Ушге

Мифическое существо
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Мифическое существо
Ювха

Монстр
Юки-нёбо

Герой сказок
Юкибадзё

Мистическое чудовище
Юные девы

Чудище
Юварки

Чудище
Юки-дзёро

Герой легенд
Юки-химэ

Мистическое чудовище
Юмэкуи

Фэнтезийный персонаж
Юха

Герой сказок
Юки-анэ

Герой сказок
Юки-онаго

Фэнтезийный персонаж
Юкимба

Герой сказок
Юрэй

Герой сказок
Юки-бамба

Монстр
Юки-онна

Мистическое чудовище
Юкифури-баба

Монстр
Ютулы

Чудище
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Чудище
A-nun-na-ku

Зверь
Abang Aku

Мистическое чудовище
Abraxas

Герой легенд
Achoych-Pachoych

Чудище
Afanc

Герой легенд
Ahemait

Герой сказок
Al-mi'raj

Мистическое чудовище
Alérion

Мистическое чудовище
Alghul

Мистическое чудовище
Alsea

Мистическое чудовище
Am-heh

Герой сказок
Amajurjuk

Мистическое чудовище
Ame-onna

Зверь
Amfivena

Фэнтезийный персонаж
Ammut

Монстр
Amphithere

Мифическое существо
Ananse

Чудище
Anioto

Герой легенд
A Bao A Qu

Монстр
Abada

Герой легенд
Abrasax

Герой легенд
Achlis

Фэнтезийный персонаж
Aethiopes maritimi

Герой сказок
Agnus scythicus

Фэнтезийный персонаж
Al-Burāq (البُراق‎‎)

Зверь
Alerion

Фэнтезийный персонаж
Alfar

Мистическое чудовище
Alphyn

Чудище
Alv

Герой сказок
Amajorssuk

Герой сказок
Amayuquq

Фэнтезийный персонаж
Amfipterus

Мистическое чудовище
Ammit

Чудище
Amphitere

Чудище
Anancyi

Герой сказок
Angiak

Чудище
A-nuna

Чудище
Abph моhа

Фэнтезийный персонаж
Abumi-guchi (鐙口)

Фэнтезийный персонаж
Acromantul

Герой легенд
Agh-iski

Герой сказок
Ahkiyyini

Герой легенд
Aitwar

Монстр
Ala

Чудище
Alerione

Герой сказок
Alicanto

Герой сказок
Alseid

Герой легенд
Am-mit

Мистическое чудовище
Amam

Герой легенд
Amemet

Герой сказок
Amikiri

Герой сказок
Amphiptere

Чудище
Ananansa

Герой легенд
Anansi

Фэнтезийный персонаж
Anker-trold.

Монстр
A Bao A Koo

Зверь
A-nuna-ke-ne

Монстр
Abracax

Мифическое существо
Acheri

Монстр
Acromantula

Монстр
Aghar Dwarves

Мифическое существо
Aigokeros

Герой сказок
Aka-shita (赤舌)

Зверь
Alce

Герой сказок
Allocamelus

Мистическое чудовище
Amajaruk

Герой сказок
Amautalik

Герой сказок
Amfiptere

Фэнтезийный персонаж
Ammet

Зверь
Amphisbaena

Фэнтезийный персонаж
Anancy

Зверь
Anansiil

Герой сказок
Ankoù

Фэнтезийный персонаж
Annancy

Мифическое существо
Anphivena

Фэнтезийный персонаж
Antiplos

Мистическое чудовище
Antlion

Мифическое существо
Antolops

Чудище
Anyoto

Герой легенд
Apis

Монстр
Aqrabu

Монстр
Aqrabuamelu

Чудище
Aqrb ['qrb]

Чудище
Araiteuru

Монстр
Aralez

Герой легенд
Arase

Мифическое существо
Arçura

Герой легенд
Arimaspi

Зверь
Arrachd

Герой сказок
Artabatitae

Чудище
Artibatirae

Чудище
Askafroe

Герой сказок
Askefroa

Мистическое чудовище
Asp

Фэнтезийный персонаж
Aspedocalane

Герой легенд
Aspic

Зверь
Aspid

Фэнтезийный персонаж
Aspide

Чудище
Aspido testudo

Монстр
Aspidochelone

Монстр
Aspis

Герой сказок
Aspis chelone

Чудище
Assida

Мифическое существо
Assidam

Герой легенд
Asuwang

Герой сказок
Aswang

Герой сказок
Augerey

Мистическое чудовище
Aughisky

Монстр
Aunt Nancy

Мистическое чудовище
Auroborus

Фэнтезийный персонаж
Autolops

Монстр
Avank

Фэнтезийный персонаж
Ayia Napa sea monster

Монстр
Ayiyi

Герой сказок
Azuki-arai (あずきあらい)

Герой легенд
Azuki-togi

Герой сказок
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Мистическое чудовище
B'anansi

Чудище
B'hemot

Мистическое чудовище
Baast

Чудище
Baba

Герой сказок
Babaí

Герой легенд
Babi

Фэнтезийный персонаж
Babok

Чудище
Badnjak

Чудище
Bagenge

Мифическое существо
Bahamut

Мистическое чудовище
Bahīmūth (بهيموث)

Мистическое чудовище
Bakeneko (化け猫)

Мифическое существо
Bakezōri (化け草履)

Герой легенд
Baku (獏 или 貘)

Герой легенд
Balaena

Герой легенд
Balain

Герой сказок
Balainne

Монстр
Balaur

Мистическое чудовище
Balayn

Герой сказок
Balene

Фэнтезийный персонаж
Bannik

Герой легенд
Banshee

Мистическое чудовище
Barbegazi

Фэнтезийный персонаж
Bargest

Чудище
Barghest

Герой легенд
Bargtjest

Фэнтезийный персонаж
Barking Beast

Фэнтезийный персонаж
Barnacle-geese

Монстр
Barruguet Ibicenco

Мистическое чудовище
Barstukai

Чудище
Barzdukai

Герой легенд
Basajaun

Чудище
Basajaunak

Герой сказок
Basandere

Мифическое существо
Basilisk

Мистическое чудовище
Bast

Фэнтезийный персонаж
Bastet

Монстр
Bastis

Монстр
Bat-Rat-Spider

Мистическое чудовище
Bauchan

Монстр
Baxajaun

Фэнтезийный персонаж
Bazyliszek

Монстр
Bean Sí

Мистическое чудовище
Bean Sídhe

Монстр
Beast Glatisant

Фэнтезийный персонаж
Bebok

Герой легенд
Behemot

Фэнтезийный персонаж
Behemoth

Зверь
Beholder

Герой легенд
Belewitte

Фэнтезийный персонаж
Ben-Varrey

Герой легенд
Beornings

Фэнтезийный персонаж
Bhutas

Герой сказок
Biinjao

Зверь
Biinyao

Мифическое существо
Bilwis

Чудище
Bilwiß

Герой сказок
Bilwiz

Зверь
Binfen

Герой сказок
Bipedester delusissimus

Фэнтезийный персонаж
Biyiniao

Мифическое существо
Black Riders

Мифическое существо
Blajini

Мифическое существо
Blast-ended skrewts

Монстр
Blemmye

Мистическое чудовище
Blemmyes

Герой легенд
Blemue

Герой легенд
Bludičky

Фэнтезийный персонаж
Bluecap

Монстр
Bồ lao

Фэнтезийный персонаж
Bo-guest

Фэнтезийный персонаж
Bobo

Герой сказок
Bobok

Герой сказок
Bòcan

Фэнтезийный персонаж
Bodachan Sabhail

Мифическое существо
Bogans

Герой сказок
Bogey-beast

Мистическое чудовище
Boggans

Чудище
Boggart

Герой легенд
Boggle

Герой легенд
Bogill

Фэнтезийный персонаж
Bogle

Чудище
Bogy

Герой сказок
Bolla

Герой легенд
Bonasus

Фэнтезийный персонаж
Bonnacon

Герой легенд
Bookworm, .303

Фэнтезийный персонаж
Bōrei (亡霊)

Мистическое чудовище
Botchling

Мифическое существо
Bouda

Герой сказок
Bożątka

Герой легенд
Brag

Герой легенд
Brollachan

Мистическое чудовище
Broonie

Мистическое чудовище
Broucolaque

Чудище
Brownie

Мифическое существо
Brucolakas

Чудище
Bruesche

Герой легенд
Bruja

Мифическое существо
Brukołak

Зверь
Bruxsa

Фэнтезийный персонаж
Bucca

Чудище
Bucentaur

Герой сказок
Bucentauro

Герой легенд
Bucentaurus

Герой сказок
Buckawn

Мистическое чудовище
Buggane

Чудище
Bultungin

Герой сказок
Bundimun

Мистическое чудовище
Bungisngis

Мифическое существо
Bunyip

Чудище
Buraq

Фэнтезийный персонаж
Bwca

Существа из мифов и легенд на букву C


Мистическое чудовище
Cervus marinus

Фэнтезийный персонаж
Chamoi

Мифическое существо
Cheper

Герой легенд
Chitauri

Чудище
Chowany

Фэнтезийный персонаж
Cicaniae

Фэнтезийный персонаж
Cluricaun

Герой легенд
Coine

Герой сказок
Cornish Pixie

Зверь
Craneman

Мифическое существо
Cthulhu

Герой сказок
Cuchivilu

Мистическое чудовище
Cветочер

Герой легенд
Capricorn

Чудище
Catoblepa

Монстр
Catoblepas

Мифическое существо
Ceasg

Монстр
Celestial-Dog

Фэнтезийный персонаж
Centauroid

Герой легенд
Centicore

Зверь
Centimani

Фэнтезийный персонаж
Cerastes

Герой легенд
Cerberus

Герой легенд
Cethe

Герой легенд
Cheshire Cat

Герой легенд
Chimera

Герой сказок
Chīwěn (螭吻)

Герой легенд
Chonchón

Фэнтезийный персонаж
Chupacabras

Фэнтезийный персонаж
Cinnamulgus

Монстр
Cmentarz

Мистическое чудовище
Compé Anansi

Герой легенд
Corsia

Герой легенд
Crodh Mara

Фэнтезийный персонаж
Cù Sìth

Герой сказок
Cynocephalus

Чудище
Cete

Мифическое существо
Changeling

Герой легенд
Chepri

Мистическое чудовище
Chimaera

Чудище
Chīwěi (鸱尾)

Герой сказок
Chonchon

Чудище
Chu'i srin

Герой легенд
Cinnamologus

Герой сказок
Clurichaun

Герой легенд
Colt-pixy

Зверь
Corocotta

Герой сказок
Criosphinx

Фэнтезийный персонаж
Cú Sídhe

Герой легенд
Cwn Annwn

Мистическое чудовище
Cabyll-Ushtey

Монстр
Cacus

Фэнтезийный персонаж
Caladrius

Монстр
Calopus

Герой легенд
Calygreyhound

Герой легенд
Camahueto

Мифическое существо
Camazotz

Герой легенд
Camelion

Герой легенд
Camelopard

Чудище
Camelopardalus

Мифическое существо
Camelopardus

Мистическое чудовище
Canis getulis

Герой легенд
Canis hades

Зверь
Căpcăun

Мистическое чудовище
Cěrt

Герой легенд
Cetus

Мистическое чудовище
Cheney's Hounds

Мистическое чудовище
Chia-kuo

Герой легенд
Chimimōryō (魑魅魍魎)

Герой сказок
Chochlik

Герой легенд
Chowaniec

Чудище
Church Grim

Герой легенд
Cinomolgus

Мистическое чудовище
Coatlicue

Фэнтезийный персонаж
Cornish Owlman

Чудище
Covie

Герой сказок
Crt

Герой легенд
Cuchivilo

Монстр
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Зверь
Dairi

Чудище
Davāl-pā(i)

Чудище
Dhampyr

Мистическое чудовище
Djehuti

Чудище
Dockalfar

Герой сказок
Doppelgänger

Монстр
Draw

Монстр
Dryádes

Фэнтезийный персонаж
Dunters

Чудище
Dzee-dzee-bon-da

Фэнтезийный персонаж
Dahu

Монстр
Dando and his Dogs

Герой сказок
Deva (देव)

Мистическое чудовище
Dhampir

Фэнтезийный персонаж
Dip

Герой легенд
Dithreach

Герой легенд
Djinni

Чудище
Donnervogel

Чудище
Draconians

Герой легенд
Drow

Мифическое существо
Dugs

Герой легенд
Dybbuk (דִּבּוּק)

Герой легенд
Dzunukwa

Монстр
Daēva

Мистическое чудовище
Dampeer

Мистическое чудовище
Dementor

Монстр
Dhamphir

Герой сказок
Dhegdheer

Фэнтезийный персонаж
Dinny-Mara

Зверь
Displacer Beast

Мистическое чудовище
Djinn (جن)

Мифическое существо
Donestres

Фэнтезийный персонаж
Dorsohastatus caudirotula

Монстр
Drider

Мифическое существо
Duende

Герой сказок
Duppy

Фэнтезийный персонаж
Dzhadadzhiya

Герой сказок
Dandy dogs

Фэнтезийный персонаж
Devil's Dandy Dogs

Чудище
Dhampire

Герой легенд
Dibbuk

Мифическое существо
Dirae

Чудище
Djehouti

Монстр
Dobie

Герой сказок
Dooinney Marrey

Герой сказок
Drakaina

Монстр
Drutten

Чудище
Dunpeal

Чудище
Dyehuthy

Монстр
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Фэнтезийный персонаж
Each Uisge

Монстр
Efreeti

Чудище
Ela

Чудище
Elv

Зверь
Empusa

Мифическое существо
Engineers

Монстр
Epiphagi

Фэнтезийный персонаж
Erdluitle

Монстр
Eurynomos

Монстр
Ežerinis

Мифическое существо
Eater of Socks

Мифическое существо
Ekkillik

Чудище
Elder Mother

Мистическое чудовище
Empousai

Чудище
Empuоsai

Мифическое существо
Ents

Монстр
Epopus

Мифическое существо
Eschenfrua

Чудище
Ewoks

Чудище
Eale

Фэнтезийный персонаж
Elad

Зверь
Erumpent

Мифическое существо
Ewaiponoma

Монстр
Empousa

Герой сказок
Empusae

Герой сказок
Enhydros

Монстр
Epiphagus

Герой легенд
Ech-Ooshkya

Монстр
El Cadejo

Монстр
Elg-Fróði

Герой легенд
Empuosa

Герой легенд
Enfield

Мистическое чудовище
Epifugos

Чудище
Ercinia

Фэнтезийный персонаж
Euronymous

Герой легенд
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Герой легенд
Faery

Чудище
Father Winter

Чудище
Fenghuang (鳳凰)

Мистическое чудовище
Fenrisúlfr

Герой легенд
Fetch

Герой легенд
Fachen

Герой легенд
Fairy

Герой легенд
Fee

Фэнтезийный персонаж
Fenoderee

Герой сказок
Ferrishin

Чудище
Finfolk

Зверь
Fafnir

Герой легенд
Fideal

Чудище
Fachan

Зверь
Fatu-Liva

Монстр
Fenmine

Фэнтезийный персонаж
Ferrish

Фэнтезийный персонаж
Faerie

Монстр
Fallohides

Герой сказок
Felynx arbordiffisus

Мифическое существо
Fenrir

Мифическое существо
Ferrishyn

Монстр
Finnfolk

Фэнтезийный персонаж
Finoderi

Монстр
Fire Crab

Герой легенд
Formicaleon

Герой легенд
Formicaleun

Монстр
Fuath

Фэнтезийный персонаж
Fuathan

Герой легенд
Fufu

Чудище
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Монстр
Getulian dog

Чудище
Ghoul

Герой легенд
Ghul

Герой сказок
Gigantes

Зверь
Girtablilu

Герой сказок
Glashtyn

Монстр
Glumms

Мистическое чудовище
Glums

Мифическое существо
Glycon

Чудище
Gnoll

Герой легенд
Goat-stag

Мистическое чудовище
Goblins

Мистическое чудовище
Godling

Герой сказок
Godzilla

Чудище
Gojira (ゴジラ)

Монстр
Goose-headed Man

Мистическое чудовище
Gooseberry Wife

Монстр
Gorgolica

Монстр
Gotokoneko

Фэнтезийный персонаж
Gotoku-neko

Монстр
Gotokuneko

Фэнтезийный персонаж
Goubelin

Герой сказок
Graouilly

Фэнтезийный персонаж
Graouli

Мистическое чудовище
Graoully

Герой легенд
Graully

Монстр
Graveir

Фэнтезийный персонаж
Great Gibbons of Shu

Герой сказок
Green children of Woolpit

Мистическое чудовище
Grgalica

Чудище
Grgolica

Чудище
Grim

Мистическое чудовище
Grindylow

Фэнтезийный персонаж
Grondr

Герой легенд
Grumpkin

Зверь
Grundylow

Чудище
Grýla

Монстр
Guacanchas

Чудище
Gualipote

Монстр
Guallepen

Герой легенд
Gud-alim

Чудище
Gudalim

Герой легенд
Guhyaka (गुह्यक)

Фэнтезийный персонаж
Gully Dwarves

Монстр
Gumberoo

Фэнтезийный персонаж
Gurahl

Фэнтезийный персонаж
Guytrash

Фэнтезийный персонаж
Gvelašap (გველაშაპი)

Фэнтезийный персонаж
Gwoemul (괴물)

Фэнтезийный персонаж
Gyl Burnt-Tayl

Зверь
Gytrash

Мистическое чудовище
Gaardbuk

Чудище
Gabriel hounds

Герой сказок
Gabriel rachets

Монстр
Galipote

Зверь
Gallû

Мистическое чудовище
Gaṇapati (गणपति)

Мистическое чудовище
Gaṇeśa (गणेश)

Монстр
Garappa

Мифическое существо
Gardvord

Фэнтезийный персонаж
Gargouille

Герой легенд
Gargoyle

Чудище
Gargulec

Чудище
Garmr

Чудище
Genko

Мифическое существо
Geryon

Фэнтезийный персонаж
Gêryôn

Фэнтезийный персонаж
Geryones

Мистическое чудовище
Gêryonês

Мистическое чудовище
Geryoneus

Монстр
Gêryoneus

Мистическое чудовище
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Мифическое существо
Haechi

Фэнтезийный персонаж
Haetae

Мистическое чудовище
Hafgufa

Монстр
Hafgufu

Герой сказок
Haitai

Монстр
Hamadryádes

Герой сказок
Hanansi

Фэнтезийный персонаж
Hone-onna (骨女)

Монстр
Honocrotalus

Мифическое существо
Hoop-snake

Монстр
Hoopoe

Герой легенд
Horse-stag

Монстр
Horven

Герой легенд
Horyádes

Герой сказок
Hǒu (犼)

Герой легенд
Hounds of the hill

Герой легенд
Hrímthurs

Мистическое чудовище
Hróðvitnir

Мистическое чудовище
Hróðvitnisson

Герой легенд
Huallepen

Герой легенд
Huargo

Монстр
Hugag

Мистическое чудовище
Huldra

Чудище
Humbaba

Герой легенд
Humei

Чудище
Hun-tun

Монстр
Hundun

Герой сказок
Hùndùn (混沌)

Монстр
Huorns

Монстр
Hupe

Мифическое существо
Hupelot

Герой сказок
Huppe

Фэнтезийный персонаж
Hupupa

Герой легенд
Hydra

Фэнтезийный персонаж
Hydrops

Мистическое чудовище
Hydrus

Мифическое существо
Hyenodlaci

Монстр
Hyldemoer

Герой легенд
Hyousube

Мистическое чудовище
Høyneker pingviner

Мистическое чудовище
Hapi

Монстр
Hapi-ankh

Герой сказок
Hapis

Мистическое чудовище
Harfoots

Монстр
Harpia

Фэнтезийный персонаж
Hati

Фэнтезийный персонаж
Haugbo

Герой сказок
Haugebonde

Герой сказок
Havgumsen

Монстр
Havguva

Герой легенд
Havstramben

Фэнтезийный персонаж
Headley Kow

Мистическое чудовище
Heath Hounds

Монстр
Hecatonchires

Монстр
Hekatoncheiro

Мистическое чудовище
Hellhound

Чудище
Hercynia

Мифическое существо
Hieracosphinx

Чудище
Hili

Герой легенд
Himantopodes

Герой сказок
Hinky-Punk

Чудище
Hippalectryon

Чудище
Hippalektruõn

Чудище
Hippalektryon

Чудище
Hippocamp

Герой сказок
Hippocampus

Зверь
Hippocentaurus

Мифическое существо
Hippocervus

Чудище
Hippogryf

Мистическое чудовище
Hippopodes

Зверь
Hippotalus

Герой сказок
Hircocervus

Герой легенд
Hobbits

Мистическое чудовище
Hobgoblin

Герой сказок
Hodag

Герой легенд
Hodowany

Чудище
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Мистическое чудовище
Ichthyocentaurs

Зверь
Ieltxu

Монстр
Ihtiriekko

Герой сказок
Illithid

Фэнтезийный персонаж
Ilythiiri

Мистическое чудовище
Imoogi

Монстр
Imp

Монстр
Inapertwa

Монстр
Incubus

Герой сказок
Iopodes

Зверь
Iotunn

Герой сказок
Ippopodes

Герой легенд
Iratxo

Герой легенд
Iratxoak

Мистическое чудовище
Iritxu

Чудище
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Чудище
Jacio

Монстр
Jack Frost

Монстр
Jack-in-Iron

Чудище
Jaculique Volantes

Фэнтезийный персонаж
Jaculor

Монстр
Jaculus

Чудище
Jag mort

Мистическое чудовище
Jall

Мистическое чудовище
Jaracaca

Мистическое чудовище
Jarvey

Чудище
Jasconius

Мистическое чудовище
Jätti

Чудище
Javinė

Чудище
Jeeryuch

Герой сказок
Jentil

Мистическое чудовище
Jentilak

Мистическое чудовище
Jerff

Герой легенд
Jiā guó (猳國)

Монстр
Jinko

Зверь
Jinmenju

Чудище
Jobberknoll

Мифическое существо
Jokul Frosti

Герой сказок
Jólakötturinn

Герой легенд
Jorō-gumo

Монстр
Jrahars

Чудище
Jucanchas

Герой сказок
Jué yuán (玃猿)

Фэнтезийный персонаж
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Герой легенд
Kraken

Монстр
Kraken octopus

Мифическое существо
Kraxen

Мистическое чудовище
Kua Fu (夸父)

Фэнтезийный персонаж
Kuçedra

Мистическое чудовище
Kui (夔)

Чудище
Kujata

Фэнтезийный персонаж
Kujuta

Герой легенд
Kukas

Чудище
Kûko

Мифическое существо
Kul'pijan

Чудище
Kulshedra

Мистическое чудовище
Kurangai Tuku

Зверь
Kurangaituku

Монстр
Kusarikku

Герой легенд
Kuyūthā (كيوثاء)

Монстр
Kweku Anansi

Мифическое существо
Kỳ lân (기린 или 전설)

Мифическое существо
Kyrkogrim

Чудище
Kłobuk

Мистическое чудовище
Kumiho (구미호)

Герой легенд
Kabouter

Герой легенд
Kaboutermannekin

Фэнтезийный персонаж
Kacou Ananzè

Фэнтезийный персонаж
Kaibyō (怪猫)

Герой легенд
Kaibyou

Зверь
Kaijū (怪獣)

Мифическое существо
Kal'an

Мистическое чудовище
Kal'enik

Мистическое чудовище
Kalopaling

Мистическое чудовище
Kami-­kiri

Мистическое чудовище
Kanima

Герой легенд
Kappa (河童)

Чудище
Karakasa Kozō

Фэнтезийный персонаж
Karkadann

Герой легенд
Kasha (火車)

Мистическое чудовище
Katoblepon

Герой сказок
Katobleps

Чудище
Kaukai

Зверь
Kaukas

Мифическое существо
Kaukuczei

Фэнтезийный персонаж
Kaukuczus

Чудище
Kaukutis

Герой легенд
Kaukyczei

Зверь
Kelpie

Мистическое чудовище
Ketos

Мифическое существо
Keythong

Зверь
Kheper

Мистическое чудовище
Khepera

Чудище
Khimaira

Мистическое чудовище
Kiligivak

Мистическое чудовище
Kiḷigvak

Чудище
Killmoulis

Монстр
Kilmulis

Мифическое существо
Kimnarās

Чудище
Kimpurusha

Чудище
King Kong

Герой сказок
Kingu Kongu (キングコング)

Герой легенд
Kiri-puwhero

Герой сказок
Kitsune (狐)

Фэнтезийный персонаж
Kjata

Герой легенд
Klabater

Герой легенд
Klabaternik

Монстр
Klabautermann

Чудище
Klurikaun

Герой легенд
Knackers

Фэнтезийный персонаж
Knockers

Фэнтезийный персонаж
Knucker

Монстр
Kobold

Герой легенд
Kompa Nanzi

Мистическое чудовище
Kongamato

Герой легенд
Koon anoon

Герой легенд
Kopakona

Герой легенд
Korobokuru (コロボックル)

Зверь
Koryo

Зверь
Koul

Фэнтезийный персонаж
Kołbuk

Зверь
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Чудище
L'erdluitle

Мистическое чудовище
La Carcagne

Чудище
La Dama Duende

Мистическое чудовище
La Llorona

Фэнтезийный персонаж
Lamashtu

Мистическое чудовище
Lamasjtoe

Чудище
Leanan sídhe

Чудище
Leannan sìth

Герой легенд
Little Old Man of The Barn

Герой сказок
Lacovie

Мифическое существо
Lamia

Герой сказок
Lampijerović

Монстр
Langsuyar

Монстр
Leipreachán

Чудище
Leprechaun

Мистическое чудовище
Leprocaun

Герой легенд
Leucocrotta

Герой сказок
Lhiannan shee

Мифическое существо
Li vẫn

Монстр
Licbat

Чудище
Liosalfar

Герой легенд
Leopard-men

Мифическое существо
Lich

Герой сказок
Lilith

Герой легенд
Liwyātn (לִוְיָתָן‎)

Мистическое чудовище
Llamhigyn Y Dwr

Монстр
Lobisomem

Мистическое чудовище
Loch Ness Monster

Герой легенд
Lóng (龍)

Мистическое чудовище
Long-bubby Susan

Зверь
Loup-garou

Мифическое существо
Lurachmain

Мистическое чудовище
Lurgadhan

Мифическое существо
Lurican

Мистическое чудовище
Luu

Чудище
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Фэнтезийный персонаж
Maighdean mhara

Фэнтезийный персонаж
Margoyles

Монстр
Mǎ huà (馬化)

Зверь
Maahinen

Мистическое чудовище
Maahiset

Герой сказок
Maanalais

Мифическое существо
Maero

Зверь
Mahaha

Герой сказок
Mahum

Герой сказок
Maighdean na tuinne

Фэнтезийный персонаж
Majki

Чудище
Makaliphon

Мистическое чудовище
Makaliporn

Герой сказок
Makara (मकर)

Фэнтезийный персонаж
Makkaliphala

Монстр
Mala'kak

Фэнтезийный персонаж
Mamuchi

Герой легенд
Managarm

Монстр
Managarmr

Герой сказок
Mantichora

Фэнтезийный персонаж
Margyge

Чудище
Márgygr

Мистическое чудовище
Marsok

Мифическое существо
Marzana

Герой легенд
Matianak

Зверь
Mawki

Мистическое чудовище
Megalogaster repercussus

Мистическое чудовище
Meliae

Зверь
Melusina

Мистическое чудовище
Melusine

Герой сказок
Menehune

Монстр
Merrows

Мистическое чудовище
Michi Peshu

Мистическое чудовище
Michibichi

Чудище
Mimicke

Чудище
Mirmicioleon

Герой легенд
Mishi Peshu

Фэнтезийный персонаж
Mishibizhii

Герой легенд
Mishibizhiw

Мифическое существо
Mishipashoo

Герой сказок
Missipeshieuw

Монстр
Missipeshu

Герой сказок
Mitiling

Чудище
Miðgarðsormr

Мистическое чудовище
Mojya (亡者)

Чудище
Mokolé

Фэнтезийный персонаж
Mokumokuren (目目連)

Мистическое чудовище
Monaciello

Мифическое существо
Monoceros

Фэнтезийный персонаж
Morena

Герой сказок
Morkopolus

Монстр
Morlocks

Мифическое существо
Mosura (モスラ)

Монстр
Mothman

Герой сказок
Mothra

Герой сказок
Muli

Мифическое существо
Mullo

Мистическое чудовище
Mulo

Фэнтезийный персонаж
Mûmak

Мистическое чудовище
Mûmakil

Мифическое существо
Munaciello

Мистическое чудовище
Mundus gubernavi

Мистическое чудовище
Murd-Huacha

Герой сказок
Mushrushu

Чудище
Myling

Мистическое чудовище
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Чудище
Naga (नाग)

Чудище
Nagin

Чудище
Naginis

Герой легенд
Nagis

Фэнтезийный персонаж
Name-onna (嘗女)

Фэнтезийный персонаж
Nansi

Монстр
Nareepol

Герой сказок
Nariphon

Фэнтезийный персонаж
Nawki

Фэнтезийный персонаж
Nayar

Герой легенд
Nazgul

Герой легенд
Nazgûl

Монстр
Neekerbreekers

Мистическое чудовище
Nejki

Мистическое чудовище
Neko (猫)

Герой сказок
Neko-musume

Герой легенд
Nekomusume (猫娘)

Мифическое существо
Nessie

Мистическое чудовище
Nezumi

Герой сказок
Ni agrisur

Мистическое чудовище
Niedźwiedziołak

Монстр
Nigle

Чудище
Nikker

Зверь
Nillekma

Мифическое существо
Ningyo (人魚)

Герой сказок
Ninki Nanka

Мифическое существо
Niseag

Герой легенд
Nisitae

Мистическое чудовище
Nisse

Герой сказок
Nixen

Мистическое чудовище
Niðagrísur

Мистическое чудовище
Níðhöggr

Монстр
Njogel

Чудище
Njogli

Фэнтезийный персонаж
Njuggel

Мистическое чудовище
Noggle

Фэнтезийный персонаж
Nogitsune

Фэнтезийный персонаж
Nora Nair

Фэнтезийный персонаж
Nue (鵺)

Герой сказок
Nuggle

Мифическое существо
Numakulla

Монстр
Numbakulla

Фэнтезийный персонаж
Nuppeppō (ぬっぺふほふ)

Герой легенд
Nurikabe (ぬりかべ)

Фэнтезийный персонаж
Nykštukai

Мистическое чудовище
Nykštukas

Мифическое существо
Nymph

Монстр
Nymphae

Чудище
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Зверь
Obake

Герой легенд
Ocho-Kochi (ოჩოკოჩი)

Зверь
Oger

Чудище
Ogopogo

Мифическое существо
Ogr

Герой легенд
Ogre

Чудище
Ogro

Фэнтезийный персонаж
Ogryn

Фэнтезийный персонаж
Ohaguro-bettari

Монстр
Oinopôlê

Фэнтезийный персонаж
Oinopwlh

Фэнтезийный персонаж
Ol Mahum

Мистическое чудовище
Old Girl

Герой легенд
Old Lady

Фэнтезийный персонаж
Old Man Winter

Фэнтезийный персонаж
Oliphaunts

Герой сказок
Olog-Hai

Герой легенд
Oni (鬼)

Чудище
Onocentaur

Герой легенд
Onocentaurus

Фэнтезийный персонаж
Onodrim

Герой сказок
Onokôlê

Герой сказок
Onokwlh

Фэнтезийный персонаж
Onoscentaurus

Фэнтезийный персонаж
Onoskelis

Монстр
Onryō (怨霊)

Фэнтезийный персонаж
Oo-er

Мистическое чудовище
Opinicus

Фэнтезийный персонаж
Orco

Фэнтезийный персонаж
Origoruso

Зверь
Oriogoruho

Герой легенд
Oroborus

Мистическое чудовище
Ostrice

Чудище
Ostrich

Чудище
Oureboros

Герой сказок
Ouroboros

Чудище
Owlman

Герой сказок
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Герой сказок
Pakepakehā

Фэнтезийный персонаж
Panoptus

Герой легенд
Panthera

Фэнтезийный персонаж
Parandrus

Зверь
Pari (پری)

Мифическое существо
Patasola

Мистическое чудовище
Patupaiarehe

Мистическое чудовище
Peallaidh

Герой сказок
Peg Leg Jack

Герой легенд
Pêgasos

Чудище
Pegasus

Мистическое чудовище
Pelican

Мифическое существо
Pelicanus

Герой сказок
Penangallan

Монстр
Penanggalan

Герой легенд
Peritio

Герой сказок
Peritius

Фэнтезийный персонаж
Peryton

Зверь
Phane

Зверь
Piarevaracien

Фэнтезийный персонаж
Piatek (Փիաթեկ)

Герой легенд
Pigsie

Герой сказок
Pilot (Der Pilot)

Фэнтезийный персонаж
Piskie

Чудище
Pixie

Фэнтезийный персонаж
Pixy

Герой легенд
Planta Tartarica Barometz

Герой сказок
Plwacz

Герой сказок
Poltergeist

Мифическое существо
Pontianak

Зверь
Popobawa

Чудище
Poreskoro

Зверь
Poroniec

Герой легенд
Powries

Мистическое чудовище
Požeminukai

Герой сказок
Pretas

Мифическое существо
Psylli

Герой сказок
Puckwudgie

Мистическое чудовище
Pūķis

Мифическое существо
Pūkys

Герой легенд
Púláo (蒲牢)

Герой легенд
Pyučs

Фэнтезийный персонаж
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Мифическое существо
Qallupilluit

Чудище
Qallupilluk

Фэнтезийный персонаж
Qalupalik

Фэнтезийный персонаж
Qílín (麒麟)

Мистическое чудовище
Qiqirin

Мистическое чудовище
Qiqirn

Монстр
Qora

Герой сказок
Qori ismaris

Монстр
Questing Beast

Мистическое чудовище
Quillboars

Зверь
Quinotaur

Мифическое существо
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Монстр
Rakshasa

Герой легенд
Rakshosh

Чудище
Rapae

Мифическое существо
Ratkin

Монстр
Ratoncito Pérez

Монстр
Re'em

Чудище
Rĕāīm

Зверь
Redcaps

Монстр
Regulus

Фэнтезийный персонаж
Reiko

Герой сказок
Revenant

Герой легенд
Rhinoceros

Мистическое чудовище
Rhynchoropus flagelliformis

Фэнтезийный персонаж
Rime Thurs

Фэнтезийный персонаж
Ringwraith

Герой легенд
Roane

Чудище
Roanes

Чудище
Roggenmuhme

Монстр
Rohmani

Чудище
Rokuro-Kubi

Зверь
Rokurokkubi

Герой легенд
Rokurokubi

Фэнтезийный персонаж
Rolling Calf

Фэнтезийный персонаж
Rompo

Герой сказок
Ròn

Мистическое чудовище
Roperite

Мистическое чудовище
Rougarou

Мистическое чудовище
Roux-Ga-Roux

Мистическое чудовище
Rp'm

Монстр
Rp'um

Монстр
Rugaroo

Монстр
Rugaru

Фэнтезийный персонаж
Runa

Мистическое чудовище
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Фэнтезийный персонаж
Sachiko

Фэнтезийный персонаж
Sagari (さがり)

Мифическое существо
Sagittarius Bucentaurus

Герой сказок
Salamander

Чудище
Salamandra

Мифическое существо
Sanme-Yazura (三目八面)

Герой сказок
Sarkany

Зверь
Sarquindi

Мистическое чудовище
Saru Tora Hebi

Герой сказок
Sarutorahebi

Монстр
Scarrow

Герой легенд
Scenopode

Герой легенд
Sciritae

Герой сказок
Scitalis

Фэнтезийный персонаж
Scoliophis stianticus

Мифическое существо
Scriker

Фэнтезийный персонаж
Scylla

Герой сказок
Scytale

Мистическое чудовище
Sea-Lion

Герой сказок
Selchies

Герой легенд
Selkies

Герой легенд
Serpopard

Фэнтезийный персонаж
Shachihoko (鯱)

Монстр
Shedu

Герой легенд
Shellycoat

Фэнтезийный персонаж
Shelob

Герой сказок
Shikenken (シッケンケン)

Фэнтезийный персонаж
Shiryō (死霊)

Фэнтезийный персонаж
Shōjō

Фэнтезийный персонаж
Shōryō (精霊)

Зверь
Shrake

Фэнтезийный персонаж
Shtojzorreshta

Зверь
Shtojzovalle

Чудище
Shtozote

Герой легенд
Shtriga

Чудище
Sibhreach

Герой сказок
Sídhe

Герой легенд
Silkies

Мистическое чудовище
Simiidiabolus hibernicus horribillis

Мистическое чудовище
Simplicissimus

Мифическое существо
Sirena

Фэнтезийный персонаж
Sirenes

Фэнтезийный персонаж
Sirrush

Чудище
Sjopeltin

Герой сказок
Sjupilti

Герой легенд
Skalli

Герой легенд
Skarbnik

Фэнтезийный персонаж
Skaven

Чудище
Skiopod

Мистическое чудовище
Skiopodas

Мистическое чудовище
Skjöll

Герой легенд
Skoll

Монстр
Sköll

Чудище
Skriker

Монстр
Skrulls

Фэнтезийный персонаж
Skvader

Фэнтезийный персонаж
Skøll

Герой сказок
Sleipnir

Чудище
Sluagh

Герой сказок
Smok

Фэнтезийный персонаж
Smůk

Монстр
Snark

Герой легенд
Snergs

Монстр
Snoligoster

Мистическое чудовище
Soe-horven

Монстр
Space Jockey

Мистическое чудовище
Sphinx

Фэнтезийный персонаж
Splinter-cat

Герой легенд
Spopodes

Монстр
Spriggan

Герой легенд
Squonk

Мистическое чудовище
Stellio

Монстр
Stollenwurm

Мистическое чудовище
Stoors

Герой легенд
Stormbird

Чудище
Storsjöodjuret

Мистическое чудовище
Strandvaskare

Мистическое чудовище
Strandvasker

Фэнтезийный персонаж
Strigoi

Мистическое чудовище
Struthiocamelon

Герой легенд
Struthopodes

Монстр
Strutio

Мистическое чудовище
Strzyga

Фэнтезийный персонаж
Stymphalídes órnithes

Герой сказок
Succubus

Фэнтезийный персонаж
Suhurmas

Зверь
Svartalfar

Монстр
Swanhamr

Чудище
Swanmaidens

Герой легенд
Swanman

Чудище
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Герой легенд
Taotie

Герой легенд
Tarandrus

Герой легенд
Tarasque

Герой легенд
Tarrasque

Чудище
Tatzelwurm

Мифическое существо
Taur

Чудище
Te Whanau O Rangi

Мистическое чудовище
Tehut

Герой сказок
Tengu (天狗)

Мифическое существо
Tenko

Чудище
Teong-wei

Чудище
Tharks

Герой сказок
Thea

Фэнтезийный персонаж
Theow

Герой легенд
Thep Norasri

Герой сказок
Thestral

Мифическое существо
Thos

Мистическое чудовище
Thot

Монстр
Thoth

Герой сказок
Three-foot Horse

Мифическое существо
Thrummy-Cap

Фэнтезийный персонаж
Thunderbird

Монстр
Tian Lu (天禄)

Герой сказок
Tiangou (天狗)

Герой легенд
Tibicenas

Зверь
Tigbalan

Мифическое существо
Tigbalang

Монстр
Tikbalan

Монстр
Tikoloshe

Монстр
Tiqqitchit

Зверь
Tiritchiq

Герой легенд
Tithoes

Мистическое чудовище
To Filiko Teras

Зверь
Toenayar

Мифическое существо
Tokoloshe

Чудище
Tommyknockers

Чудище
Tomte

Герой легенд
Tooth fairy

Мистическое чудовище
Topple

Мистическое чудовище
Toutetsu

Герой сказок
Tragelaph

Герой сказок
Tragelaphus

Герой легенд
Trào phong

Герой сказок
Trasgo

Чудище
Trasgu

Чудище
Trasno

Фэнтезийный персонаж
Trauko

Герой сказок
Treants

Чудище
Treefolk

Мифическое существо
Troglodyte

Герой легенд
Trogodytae

Чудище
Trow

Чудище
Tsonokwa

Монстр
Tsonoqua

Мистическое чудовище
Tsukumogami (付喪神)

Чудище
Tù ngưu

Зверь
Tulao (徒劳)

Герой легенд
Tunda

Фэнтезийный персонаж
Tunkall

Чудище
Tūrehu

Монстр
Tutu

Герой легенд
Tyger

Монстр
Typhaon

Герой легенд
Typhöeus

Мистическое чудовище
Typhon

Монстр
T'ao T'ieh

Мифическое существо
Tamamo-no-Mae

Чудище
Tangi

Герой сказок
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Герой легенд
Ubasti

Герой легенд
Ubume

Герой легенд
Ugallu

Мистическое чудовище
Uldra

Чудище
Undead

Герой легенд
Undine

Герой легенд
Undine Dejwe

Мифическое существо
Ungaikyou (雲外鏡)

Монстр
Ungoliant

Герой сказок
Unicorn-lion

Фэнтезийный персонаж
Unicornis

Герой легенд
Uperice

Чудище
Upierzyca

Зверь
Upior

Мифическое существо
Upir

Герой легенд
Upsorn Srihas

Герой сказок
Upupa

Мистическое чудовище
Urchins

Фэнтезийный персонаж
Uridimmu

Фэнтезийный персонаж
Urmahlillu

Герой легенд
Urmahlullu

Чудище
Urman iäse

Зверь
Uroboros

Монстр
Uru-kehu

Герой легенд
Utböling

Чудище
Utburd

Монстр
Utkasting

Мистическое чудовище
Utrzymywany

Мифическое существо
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Герой сказок
Va әs̷

Герой легенд
Vaca de lumbre

Монстр
Valkyrja

Герой легенд
Vam-Fear-Eee

Мистическое чудовище
Vampijerović

Монстр
Vampirar

Монстр
Vampirdzhiya

Зверь
Vampirić

Герой легенд
Vampirović

Чудище
Vánagandr

Монстр
Varactyl

Монстр
Varg

Чудище
Vargr

Мистическое чудовище
Vaŭkałak

Герой сказок
Versipellis

Фэнтезийный персонаж
Vešapi (ვეშაპი)

Герой сказок
Vielfraß

Монстр
Vilkacis

Герой легенд
Vilkãtas

Зверь
Vilkatis

Мифическое существо
Vilktakis

Герой легенд
Vipera

Монстр
Vodni mož

Монстр
Vough

Монстр
Vugluscris

Чудище
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Герой сказок
Wahokohoko

Монстр
Wamphyri

Герой сказок
Wandynnije

Герой сказок
Wàng tiān hǒu (望天吼)

Герой сказок
Waq-waq tree

Фэнтезийный персонаж
Warg

Монстр
Wargin

Фэнтезийный персонаж
Water-Leaper

Мистическое чудовище
Water-owl

Монстр
Wearg

Монстр
Wearh

Герой легенд
Wechselbalg

Монстр
Weeping Woman

Мифическое существо
Wemic

Чудище
Wendigo

Фэнтезийный персонаж
Werebat

Зверь
Werebears

Герой легенд
Wereboar

Монстр
Werefox

Фэнтезийный персонаж
Werehyenas

Фэнтезийный персонаж
Wererat

Фэнтезийный персонаж
Werewolf

Чудище
White Walkers

Чудище
Whooping boy

Фэнтезийный персонаж
Will O'The Wisp

Фэнтезийный персонаж
Willepen

Мифическое существо
Windigo

Монстр
Winged Horses

Фэнтезийный персонаж
Wish Hounds

Герой сказок
Wisht Hounds

Герой сказок
Wodny muž

Монстр
Wódnykus

Чудище
Wookiee

Чудище
Wuesting Beast

Герой легенд
Wychowywany

Чудище
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Мистическое чудовище
Xaynwada

Чудище
Xhinde

Герой легенд
Xiaoyang People

Мистическое чудовище
Xiaoyangmin

Герой легенд
Xiezhi

Мистическое чудовище
Xièzhì (獬豸)

Мифическое существо
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Зверь
Ya-Te-Veo

Герой сказок
Yakan

Чудище
Yakṣas

Чудище
Yale

Герой сказок
Yalomishte

Мифическое существо
Yamaoroshi (山颪 или やまおろし)

Чудище
Yamawarawa

Мистическое чудовище
Yamawaro

Фэнтезийный персонаж
Yanari

Монстр
Yara-ma-yha-who

Мифическое существо
Yarımtıq

Герой сказок
Yázì (睚眦)

Герой легенд
Yeth Hounds

Монстр
Yeti

Монстр
Yllerion

Мистическое чудовище
Yobo-san

Монстр
Yobosan

Мифическое существо
Yōkai (妖怪)

Мистическое чудовище
Youwarkee

Герой легенд
Yppopodes

Чудище
Yppotryll

Мистическое чудовище
Yuki-ane (雪姉サ)

Мифическое существо
Yuki-hime (雪姫)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-jorou (雪女郎)

Мистическое чудовище
Yuki-onago (雪女子)

Мистическое чудовище
Yukibajo (雪バジョ)

Мистическое чудовище
Yukifuri-baba (雪降り婆)

Фэнтезийный персонаж
Yukinba (雪ンバ)

Мифическое существо
Yumekui

Чудище
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Зверь
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Герой легенд
Áitvaras

Мистическое чудовище
Áitivaras

Чудище
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Герой сказок
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Герой сказок
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Чудище
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Зверь
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Зверь
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Мистическое чудовище
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Герой легенд
Łaziebnik

Герой легенд
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Зверь
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Мистическое чудовище
Şüräle

Герой сказок
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Чудище
Šêdu

Фэнтезийный персонаж
Šmok

Герой легенд
Štriga

Зверь
Šungalviai

Мифическое существо
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Мифическое существо
Żmirłacz

Фэнтезийный персонаж
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Чудище
Άβράξας

Герой легенд
Άργος

Монстр
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Герой сказок
Ένυδροσ

Фэнтезийный персонаж
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Мифическое существо
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Монстр
Αχέρων

Мистическое чудовище
Αριμασπος

Монстр
Αburγu Moγai

Герой сказок
Ασπιδοχελώνη

Чудище
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Герой легенд
Βασιλισκος

Фэнтезийный персонаж
Βλεμμυες

Герой легенд
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Фэнтезийный персонаж
Γηρυών

Монстр
Γλυκών

Чудище
Γηρυονης

Фэнтезийный персонаж
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Мистическое чудовище
Δελφυνη

Фэнтезийный персонаж
Δράκαινα

Герой сказок
Δαίμων

Монстр
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Герой сказок
Εμπουσα

Чудище
Ευρυνομος

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Чудище
Θόουτ

Монстр
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Мифическое существо
Καταβλεπων

Герой легенд
Κῆτος

Чудище
Κάβειροι

Герой легенд
Κέκροψ

Герой сказок
Κύκλωπες

Монстр
Κέρβερος

Монстр
Κακός

Герой легенд
Κεραστης

Герой сказок
Κυνοκεφάλοι

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Герой сказок
Λάμια

Монстр
Λαδων

Герой сказок
Λιμνάδες

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Мистическое чудовище
Μελίαι

Герой легенд
Μινωταυρος

Монстр
Μελιάδες

Чудище
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Мистическое чудовище
Ναϊάδες

Мифическое существо
Νύμφες

Чудище
Ναΐδες

Фэнтезийный персонаж
Νηρηίδες

Монстр
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Чудище
Ορθος

Мистическое чудовище
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Герой легенд
Πανθηρ

Зверь
Πύθων

Герой легенд
Περίτιος

Мистическое чудовище
Πρωτεύς

Мистическое чудовище
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Монстр
Σκιραται

Герой сказок
Σρινύες

Мифическое существо
Σάτυροι

Герой легенд
Σκολοπινδρα

Монстр
Σκιαποδες

Фэнтезийный персонаж
Σομπέκ

Монстр
Σειρῆνες

Чудище
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Монстр
Τιτάνες

Герой сказок
Τυφών

Мифическое существо
Τράγέλαφος

Герой легенд
Τάρανδρος

Мистическое чудовище
Τάρανδος

Герой сказок
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Мистическое чудовище
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Мистическое чудовище
Φοϊνιξ

Герой легенд
Φτερωτά άλογα

Герой легенд
Φάλαινα

Зверь
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Чудище
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Мистическое чудовище
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Фэнтезийный персонаж
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Герой легенд
Ӧшымӧс чуд

Существа из мифов и легенд на букву Ա


Существа из мифов и легенд на букву Հ


Мифическое существо
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Фэнтезийный персонаж
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Фэнтезийный персонаж
Ḏiḥautī

Чудище
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Монстр
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ


Герой легенд
ἵπποκαμποςСервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2021 г.
ver. 1.05.1374+