Мифическое существо Лазавік

В белорусском фольклоре некий лесной или болотный нечистик, живущий в лозе. Лазавік — нейкі лясны бог, які жыве ў лазе. Беларусы ўяўляюць яго старэнькім карлам, не большым за пазногаць і аднавокім, з аршыннаю барадою, які заўсёды носіць з сабою доўгую (у сем сажняў) пугу. Ён, кажуць, звычайна жыве ў лазе, у маленькім дамку, акружаным балотам; дамок гэты без дзвярэй і вокнаў, толькі з маленькай адтулінай на страсе, куды звычайна залазіць сам гаспадар лазавік. Дамок гэты недаступны людзям: як толькі хто-небудзь задумае падысці да яго, дома як і не было на тым месцы — пойдзе далей; чалавек за ім — а дамок далей ад яго. Лазавік, кажуць, часта расхаджвае па розных балотах. Тут яго адразу пазнаеш: вочка яго бліскае, як агеньчык... Што робіць Лазавік сваёй пугай і навошта носіць з сабою, беларусы самі не ведаюць. Лазавік вядомы ў Беларусі пад рознымі іншымі імёнамі; у некаторых месцах яго завуць балотнікам, які жыве ў балоце, а ў іншых — вадавіком, які жыве ў вадзе. Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і (449: с.573) Лазави́к — какой-то лесной бог, живущий в лозе. Белорусцы представляют его карликом-старичком, не больше ноготка, одноглазым, с аршинною бородою, всегда носящим при себе длиннейший (в семь сажень) кнут. Он обыкновенно, говорят, живет в лозе, в маленьком домике, окруженном болотом; домик этот без дверей и окон, только с малым отверстием на крыше, куда обыкновенно пробирается сам гаспада́р (хозяин), то есть Лазавик; домик этот неприступен для людей: как только кто-нибудь вздумает подойти к нему, домика как не бывало на том месте, уйдет дальше; человек за ним — домик дальше от него. Лазавик, говорят, часто расхаживает по разным болотам. Тут его сейчас узнаешь: глазок его сверкает, как огонек (понятие Белорусцев о болотных огоньках). Что делает Лазавик своим кнутом и для чего носит его с собою, Белорусцы сами не знают. Лазавик известен в Белоруссии под разными другими именами; в некоторых местах он называется Болотником — живущим в болоте, а в других — Водовико́м — живущим в воде. П.Древлянский "Белорусские народные предания" (310: c.277) Лазавік — то дух такі, што ў лазе жыве. У яго там і хата знаходзіцца. А сам ён таго ж цвету, што і лаза. Многія гаварылі, што ён на дзеда пахож малога, карлік пачці. І хоць ён некрасівы, але ж сам добры. Лазавік можа людзей спасаць ад вадзянікоў і балотнікаў. Дзядзька расказваў, што адзін раз пайшоў з жонкай ягады збіраць. І тут заўважыў уперадзе паляну, на якой было многа ягад. Ён пайшоў туды і трапіў у балота, пачаў жонку зваць. А тая, мабыць, не пачула. Дзядзька ўжо рашыў тады, што жывым яму не быць. Але потым убачыў лазовы куст і схапіўся за яго. Жонка яго тады агледзіла, што мужыка няма, пачала шукаць і наткнулася на яго. Дзядзька спасся, але гаварыў, што яму дапамог лазавік. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў горадзе Ветка ад Кузьменка Людмілы Аляксееўны, 1926 г.н. (505: с.173) Лазавик — то такой дух, что в лозе живет. У него там и хата находится. И сам он того же цвета, что и лаза. Многие говорили, что он на деда похож мелкого, карлик почти. И хоть он некрасивый, однако же сам добрый. Лазавик может людей спасать от водяников и болотников. Дядька рассказывал, что однажды пошел с женой ягоды собирать. И тут заметил впереди поляну, на которой было много ягод. Он пошел туда и угодил в болото, начал жену звать. А та, может, не услышала. Дядька уже решил тогда, что живым ему не быть. Но потом увидел лозовый куст и схватился за него. Жена его огляделась, видит, что мужа нет, начала искать и наткнулась на него. Дядька спасся и говорил, что ему помог лазавик. Записала И.Шевко в 2006 году в городе Ветка Гомельской области Республики Беларусь от Кузьменко Людмилы Алексеевны, 1926 г.р. (505: с.173) Лазавік жыве ля рэк, азёр, а можа і каля лесу пасяліцца. Галоўнае для яго, каб была лаза. Многія гавораць, што бачылі яго. І мне раз так павязло. Ішла калісь летам праз раку, рашыла адпачыць ля лазы. Аж бачу, што там дзед нейкі сядзіць. Ды сам смешны такі, маленькі і нейкі жоўты. Убачыў мяне і адразу знік. Яго ніхто не баіцца, бо ён зла вялікага не дзелае. От шчэ скажу, што лазавік, калі дождж ідзе, можа чалавека схаваць. Я раз у навальніцу ад хаты далёка была, дык схавалася пад лазу. Пераседзіла там, а потым сухенькая дамоў пабегла. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў вёсцы Куты Веткаўскага раёна ад Талкачовай Антаніны Мікалаеўны, 1942 г.н. (505: с.173) Лазавик живет у рек и озёр, а может и около леса поселиться. Главное для него, чтоб была лоза. Многие говорят, что видели его. И мне раз так повезло. Шла как-то летом через реку, решила отдохнуть под лозой. И вижу, что там дед какой-то сидит. И сам смешной такой, маленький и какой-то желтый. Увидел меня и сразу исчез. Его никто не боится, потому что он зла большого не делает. Вот еще скажу, что лазавик, когда дождь идет, может человека укрыть. Я раз в грозу от дома далеко была, так спряталась под лозой. Пересидела там, а потом сухонькая домой побежала. Записала И.Шевко в 2006 году в деревне Куты Ветковского района Гомельской области Республики Беларусь от Толкочевой Антонины Николаевны, 1942 г.р. (505: с.173) Летам раз заблудзіў я, хадзіў доўга, думаў, што ўжо не выберуся. Толькі прысеў, адразу ж пачуў смех нейкі. Я ўскочыў і пачаў маліцца. І што вы думаеце, знайшоў дарогу дамоў. Я потым доўга думаў, хто ж тады мяне напугаў. Ды ўспомніў, што якраз ля лазы быў. Мабыць, то лазавік з мяне пасмяяўся. За жарты на яго не злую, бо ён мне ў рабоце памагаў. Я не раз лазу на карзіны набіраў. А карзіны выйшлі добрыя, шчэ баба мая імі і зараз пользуецца. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў вёсцы Шэйка Веткаўскага раёна ад Рослікава Івана Дзмітрыевіча, 1930 г.н. (505: с.173) Летом раз заблудился я, ходил долго, думал, что уже не выберусь. Только присел, сразу же услышал смех какой-то. Я подскочил и стал молиться. И что вы думаете, нашел дорогу домой. Я потом долга думал, кто ж тогда меня напугал. И вспомнил, что как раз около лозы был. Может, то лазавик с меня посмеялся. За шутки на него не злюсь, ведь он мне в работе помогал. Я не раз лозу на корзины набирал. А корзины вышли ладные, баба моя до сих пор ими пользуется. Записала И.Шевко в 2006 году в деревне Шейка Ветковского района Гомельской области Республики Беларусь от Росликова Ивана Дмитриевича, 1930 г.р. (505: с.173) Лознікі ўтвараюць асобны гурт хутчэй надводных, чым падводных нячысцікаў. Жытлом ім служаць густыя кусты пераплеценага лазняку, у залежнасці ад якога афарбавана іх цела. Самі па сабе Лознікі — драбнюткія гуллівыя чарцяняты. Яны не маюць намеру загубіць ахвяру, якую заблытваюць у куст лазы, у яе карэнні ці прымушаюць правальвацца ў прыхаванае вадзяное акенца ў багне. Усё гэта робіцца не як сатанінскае насланнё, а як гульня, жарт, пасля якіх яны самі дапамагаюць ахвяры, падсоўваючы ёй куст лазы, трыснёг, аер і іншае. Калі і з такой дапамогаю ахвяра не выратавалася, значыць яе падхапіў тутэйшы буйны нячысцік — вадзянік, балотнік, багнік... Паколькі лознікі зусім бясшкодныя і малыя з выгляду, грамавыя стрэлы забіваюць іх не спецыяльна, а выпадкова. У лознікаў ёсць адна небяспека, пра якую яны, аднак, зусім не дбаюць. Гэта — асушэнне месца пад іх жытлом і, як вынік, знішчэнне лазняку, з якім звязана жыццё лознікаў. У такім выпадку яны гінуць усе разам назаўсёды і бясследна. Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і (449: с.573-574) На лозниковъ указываютъ какъ на родственныхъ помощниковъ при-водныхъ нечистиковъ, или какъ на подростковъ. Изъпредыдущаго видно, что всѣ эти нечистики живутъ и дѣйствуютъ порознь и что у нихъ нѣтъ потомства; лозники составляютъ отдѣльный скопъ скорѣе надводныхъ, чѣмъ подводныхъ нечистиковъ, и притономъ ихъ служатъ густые кусты сплевшагося малорослаго лозняка, отъ цвѣта котораго они воспринимаютъ цвѣтъ своего покрова. Сами по себѣ лозники слишкомъ крохотные бѣсики, отчасти напоминающіе шешекъ, подобно имъ, игривые, и не имѣютъ ввиду погубить той жертвы, которую запутываютъ въ куст лозы, въ корняхъ ея, или заставляютъ проваливаться въ скрытое оконце топи. Все это дѣлается не какъ сатанинская напасть, а какъ игра, шутка, послѣ которой они подаютъ и помощь, пододвигая жертвѣ кустъ не отонувшей лозы, тростникъ, аиръ, и проч. Если и при такой помощи жертва не спаслась, такъ ее подхватилъ обитающій здѣсь крупный нечистикъ — водяной, болотникъ, багникъ, — которымъ лозники не намѣрены были подслуживаться. Какое именно значеніе имѣютъ лозники въ бѣсовскомъ мірѣ, трудно опредѣлить; слѣдуетъ догадываться, что эти нечистики загнаны сюда и прикованы къ мѣсту за неімѣніемъ для нихъ подходящей дѣятельности. Ввиду же почти безусловной безвредности лозниковъ, ихъ ничтожнаго облика, громовыя стрѣлы разятъ ихъ лишь попутно. У лозниковъ остается одна опасность, о которой они, однако, совершенно не помышляютъ: это — осушеніе мѣста подъ ихъ обиталищемъ и чрезъ то уничтоженіе лозовыхъ кустовъ, съ ростомъ которыхъ соединено бытіе лозниковъ; послѣдніе въ семъ случаѣ гибнутъ цѣлымъ скопомъ навсегда и безслѣдно. Н.Я.Никифоровский "Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе" (482: с.84-85)

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Мистическое чудовище
Агуане

Зверь
Азема

Герой легенд
Албысы

Мифическое существо
Анаким

Герой сказок
Ао

Герой легенд
Арворх

Чудище
Архангелы

Герой сказок
Ахти

Чудище
Абаасы

Мистическое чудовище
Абаасылар

Мифическое существо
Абааһы

Герой сказок
Абада

Монстр
Абанг Аку

Герой легенд
Абасы

Фэнтезийный персонаж
Аванк

Мистическое чудовище
Агиски

Герой сказок
Алим

Фэнтезийный персонаж
Абраксас

Мифическое существо
Абрасакс

Герой легенд
Авгур

Мистическое чудовище
Агишки

Мифическое существо
Агнявік

Герой легенд
Агызмал

Монстр
Азы

Герой сказок
Алея

Герой сказок
Ангелы 

Герой легенд
Арейон

Герой сказок
Архонты

Монстр
Аюстал

Герой легенд
Абнауаю

Чудище
Азарлары

Мистическое чудовище
Алан-мелекей(гиг.лягушка)

Чудище
Альрауны

Мистическое чудовище
Анцыбал

Чудище
Араш

Герой сказок
Арслан

Мистическое чудовище
Атцыс

Фэнтезийный персонаж
Абарга-Могой

Фэнтезийный персонаж
Абуми-гути

Мистическое чудовище
Абуми-кути

Герой легенд
Агач киши

Чудище
А Бао А Ку

Герой сказок
А Бао Ку

Фэнтезийный персонаж
Агроти

Мистическое чудовище
Агулшап

Монстр
Агх-иски

Мистическое чудовище
Агхары

Фэнтезийный персонаж
Агъач киши

Монстр
Аданы

Мифическое существо
Адданк

Чудище
Аджина

Мифическое существо
Адзуки-сарасара

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-соги

Мистическое чудовище
Адзуки-тоги

Герой легенд
Адские гончие

Мистическое чудовище
Адские псы

Чудище
Аждаha

Чудище
Аждарха

Герой легенд
Аждархо́

Монстр
Аздаха

Монстр
Аздяка́

Монстр
Азярніцы

Чудище
Аидахар

Фэнтезийный персонаж
Аист

Монстр
Ай-хуа

Монстр
Айдахар

Фэнтезийный персонаж
Айтвар

Чудище
Айтварас

Монстр
Айцы

Герой легенд
Акаана

Монстр
Акасита

Герой легенд
Акери

Фэнтезийный персонаж
Акиянъ рыба

Монстр
Аколностъ

Герой легенд
Акромантула

Герой легенд
Акуй-Халава

Фэнтезийный персонаж
Акулобраз

Мифическое существо
Ала

Чудище
Албаны

Чудище
Албасты

Герой сказок
Алекторъ дивий

Герой легенд
Али

Фэнтезийный персонаж
Аллокамелус

Герой сказок
Альсеиды

Герой легенд
Алэл

Герой легенд
Антеро

Монстр
Албастый

Герой легенд
Алема

Мистическое чудовище
Алерион

Фэнтезийный персонаж
Алканостъ

Герой легенд
Алкион (Alkyon)

Герой сказок
Алконос

Фэнтезийный персонаж
Алконост

Фэнтезийный персонаж
Алконотъ

Фэнтезийный персонаж
Алкуностъ

Монстр
Алцете

Зверь
Альвы

Чудище
Альгуль

Герой сказок
Альконостъ

Мифическое существо
Альфин

Герой легенд
Ам-ам

Герой легенд
Ам-мит

Монстр
Ам-мут

Герой легенд
Амайурйук

Герой сказок
Амам

Монстр
Амамат

Фэнтезийный персонаж
Амару

Фэнтезийный персонаж
Амауталик

Герой сказок
Амба́рный

Фэнтезийный персонаж
Амбарник

Чудище
Амемит

Герой сказок
Амикири

Герой сказок
Амиктиры

Герой сказок
Аммат

Монстр
Амт

Герой сказок
Амфиптерий

Монстр
Амфисбена

Чудище
Амэ-онна

Чудище
Ананси

Мистическое чудовище
Анба́рный

Мифическое существо
Ангеук

Монстр
Ангиак

Монстр
Ангьяк

Герой легенд
Андрони

Мифическое существо
Анзу

Фэнтезийный персонаж
Анзуд

Монстр
Аниото

Фэнтезийный персонаж
Анка

Герой сказок
Анкертольд

Монстр
Анку

Герой легенд
Анкы-келе

Герой легенд
Аннакуи

Зверь
Аннуна

Герой легенд
Аннунаки

Монстр
Анталоп

Мистическое чудовище
Антипко

Мистическое чудовище
Антис

Чудище
Антоностъ

Монстр
Ануннаки

Герой легенд
Анцётка

Герой легенд
Анчут

Мистическое чудовище
Анчутик

Монстр
Анчутка

Мистическое чудовище
Анщих Сисьва Пялт

Фэнтезийный персонаж
Аньсих Сисьва Пялт

Герой сказок
Апíвень

Фэнтезийный персонаж
Апеп

Зверь
Апис

Чудище
Апо́фис

Чудище
Апоп

Мифическое существо
Апсарас

Герой легенд
Апсары

Мистическое чудовище
Аразе

Герой сказок
Араитеуру

Герой сказок
Аралезы

Монстр
Аргос

Чудище
Аргус

Герой легенд
Аржавейнік

Мифическое существо
Аржавеннік

Герой сказок
Аржавенник

Фэнтезийный персонаж
Аржавень

Фэнтезийный персонаж
Арзюри

Монстр
Аримаспы

Герой сказок
Аримофеи

Мистическое чудовище
Аримоѳеи

Чудище
Арсури

Герой сказок
Артабатиты

Чудище
Артинетас

Герой сказок
Аруи ариси

Мистическое чудовище
Арысь-поле

Чудище
Асванг

Герой легенд
Асванга

Фэнтезийный персонаж
Асетнік

Герой сказок
Асида

Мистическое чудовище
Аскефруа

Фэнтезийный персонаж
Аспид

Чудище
Аспида

Мистическое чудовище
Аспидоколеон

Герой легенд
Аспидохелон

Монстр
Аспик

Зверь
Ассида

Фэнтезийный персонаж
Ассидам

Фэнтезийный персонаж
Астонiи

Герой легенд
Асуван

Мистическое чудовище
Атлантическая горбатая змея

Фэнтезийный персонаж
Аука

Герой сказок
Афанк

Фэнтезийный персонаж
Афедронои

Зверь
Африт

Чудище
Ахерон

Мифическое существо
Ахеронт

Герой легенд
Ахлис

Герой легенд
Ахоры

Монстр
Ацаны

Монстр
Ачери

Монстр
Ачкийини

Мифическое существо
Ачо́ч-Мачо́ч

Фэнтезийный персонаж
Ачуч-Пачуч

Фэнтезийный персонаж
Аѳдроноi

Мифическое существо
Адау

Мифическое существо
Алад

Зверь
Алпаб

Монстр
Аниука

Мифическое существо
Араска

Фэнтезийный персонаж
Арсан-Дуолай

Мифическое существо
Асраи

Мифическое существо
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Фэнтезийный персонаж
Бабай, Бабайка

Герой легенд
Бакенеко

Фэнтезийный персонаж
Бен-Бен

Герой сказок
Благийдвор

Герой легенд
Бродницы 

Фэнтезийный персонаж
Бучу*

Чудище
Бадњак

Фэнтезийный персонаж
Баг

Монстр
Бакэмоно

Монстр
Белыедамы

Монстр
Богинки

Мистическое чудовище
Бааванши

Монстр
Байцзэ

Герой сказок
Баюн-Кот

Мифическое существо
Бену

Мистическое чудовище
Биль-Биль-Гое

Чудище
Боуги

Герой легенд
Бута*

Фэнтезийный персонаж
Бадняк

Герой сказок
Бісиці

Фэнтезийный персонаж
Бааби

Герой легенд
Баба

Фэнтезийный персонаж
Бабай

Мистическое чудовище
Бабайка

Монстр
Бабан

Герой легенд
Бабар

Зверь
Баби

Чудище
Бабок

Фэнтезийный персонаж
Бабр

Мистическое чудовище
Бага

Герой сказок
Багамут

Фэнтезийный персонаж
Баган

Чудище
Багеера

Мифическое существо
Багенге

Монстр
Багнік

Мистическое чудовище
Багник

Герой сказок
Бадзюля

Герой легенд
Бадюля

Герой сказок
Баенник

Герой сказок
Баенный

Монстр
Базилиск

Герой легенд
Базилишек

Мистическое чудовище
Байник

Герой сказок
Байнушко

Мифическое существо
Бакенэко

Чудище
Баку

Фэнтезийный персонаж
Бакэдзори

Фэнтезийный персонаж
Баламутень

Мистическое чудовище
Баламутнік

Фэнтезийный персонаж
Балаур

Герой сказок
Балена

Чудище
Бандиман

Герой сказок
Банийип

Фэнтезийный персонаж
Банник

Зверь
Банной

Фэнтезийный персонаж
Банный

Герой сказок
Банный пастырь

Фэнтезийный персонаж
Банный хозяин

Монстр
Банши

Герой сказок
Банщик

Герой сказок
Баньши

Герой сказок
Барабао

Фэнтезийный персонаж
Баранец

Чудище
Барбегази

Монстр
Барбегазы

Зверь
Баргест

Герой легенд
Барздуки

Мистическое чудовище
Барнитлег

Герой сказок
Барстуки

Герой легенд
Баст

Чудище
Бастет

Герой легенд
Баубо

Монстр
Бебок

Герой легенд
Белая Баба

Монстр
Берендей

Герой сказок
Бехолдеры

Герой сказок
Бахамут

Мистическое чудовище
Башаандере

Герой легенд
Башахаун

Монстр
Баянник

Монстр
Бега

Мистическое чудовище
Бегемот

Мифическое существо
Бедн-вара

Герой легенд
Бекке

Мистическое чудовище
Беличий народ

Монстр
Беляки

Герой легенд
Бен варра

Монстр
Бен-Варри

Фэнтезийный персонаж
Беорнинги

Чудище
Берникли

Герой сказок
Бес банный

Зверь
Бескуд

Фэнтезийный персонаж
Бессонье

Чудище
Бии-няо

Герой легенд
Бииняо

Фэнтезийный персонаж
Бий-няо

Фэнтезийный персонаж
Бийняо

Фэнтезийный персонаж
Бильвизы

Герой легенд
Бинфэн

Мистическое чудовище
Бирюк

Герой легенд
Бичен

Герой сказок
Бкабей

Зверь
Блажинь

Мистическое чудовище
Бласна

Фэнтезийный персонаж
Блегмии

Монстр
Блегмы

Герой легенд
Блемии

Фэнтезийный персонаж
Блудички

Герой легенд
Бляго

Герой легенд
Бобо

Монстр
Бобок

Мистическое чудовище
Бовешь

Мистическое чудовище
Боган

Герой сказок
Боггарт

Фэнтезийный персонаж
Боги

Фэнтезийный персонаж
Боглы

Герой легенд
Божонтка

Зверь
Бокан

Фэнтезийный персонаж
Боканон

Герой сказок
Боли-бошка

Мистическое чудовище
Болла

Герой сказок
Болотник

Монстр
Болотница

Фэнтезийный персонаж
Болотный

Фэнтезийный персонаж
Болотный леший

Герой легенд
Болотный шут

Монстр
Болотяник

Мифическое существо
Бомка

Чудище
Бонакон

Фэнтезийный персонаж
Боннакон

Герой легенд
Бор

Герой легенд
Борамец

Зверь
Боранец

Фэнтезийный персонаж
Боровик

Монстр
Боровички

Мистическое чудовище
Боровой

Фэнтезийный персонаж
Боровой человек

Герой легенд
Бородатые

Герой сказок
Бородачик

Герой сказок
Борэй

Герой легенд
Ботукан Совил

Герой сказок
Боухан

Герой легенд
Бохан

Монстр
Боцан

Фэнтезийный персонаж
Брауни

Герой сказок
Бродяжки

Герой легенд
Брокса

Герой легенд
Броллахан

Герой легенд
Броша

Монстр
Бруколак

Чудище
Брукса

Монстр
Бруни

Мистическое чудовище
Бруха

Герой легенд
Брэг

Монстр
Бу-лао

Чудище
Бу́сеу́

Фэнтезийный персонаж
Бугган

Фэнтезийный персонаж
Бузинная госпожа

Мистическое чудовище
Бузинная матушка

Герой легенд
Бузинная Матушка

Герой сказок
Бук

Герой легенд
Бука

Зверь
Бука (Bwca)

Монстр
Бука́нка

Чудище
Бука́нко

Мистическое чудовище
Бука́нушко

Монстр
Букан

Фэнтезийный персонаж
Буканай

Мистическое чудовище
Букарица

Герой сказок
Букачка

Чудище
Букентавр

Монстр
Букусетка

Фэнтезийный персонаж
Буллар

Герой сказок
Бунгиснгис

Герой легенд
Бундимун

Чудище
Буниюп

Мифическое существо
Буньип

Герой сказок
Бурак

Монстр
Буривухи

Фэнтезийный персонаж
Буря-ветер

Чудище
Бусиэ

Герой легенд
Буско

Герой сказок
Бхутешвара

Герой сказок
Бхуты

Мистическое чудовище
Бцентæ

Герой сказок
Бывшие

Фэнтезийный персонаж
Бьякко

Мистическое чудовище
БѢлена

Мистическое чудовище
Баггейн

Герой легенд
Батанушко

Герой сказок
Бенни

Герой сказок
Бесы

Герой легенд
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Герой легенд
Ванф

Монстр
Вилы

Герой сказок
Водяницы

Герой легенд
Вуивр

Мистическое чудовище
Вампал

Мистическое чудовище
Васуки

Герой сказок
Вирява

Герой легенд
Водяные

Фэнтезийный персонаж
Вытьянка

Фэнтезийный персонаж
Воду

Фэнтезийный персонаж
Волот

Фэнтезийный персонаж
Відминник

Зверь
Вій

Фэнтезийный персонаж
Вісуснік

Фэнтезийный персонаж
Ва öш

Монстр
Ва-ош

Монстр
Вадзянiк

Чудище
Вадзяны

Зверь
Вазіла

Чудище
Вазила

Чудище
Вазимба

Герой сказок
Вака де лумбре

Мистическое чудовище
Валасень

Мистическое чудовище
Валасяніца

Герой легенд
Валькирии

Герой легенд
Вамфир

Герой легенд
Вамфири

Мистическое чудовище
Ван Тянь Хоу

Монстр
Ванагандр

Мистическое чудовище
Ванахальбы

Герой легенд
Вани

Монстр
Вапак

Мистическое чудовище
Вапаӄамталха`н

Герой сказок
Варактил

Герой легенд
Варгін

Герой сказок
Варги

Мифическое существо
Варгин

Герой сказок
Василиск

Мистическое чудовище
Ваўкалак

Герой сказок
Ваўкалака

Мифическое существо
Ваўкалека

Фэнтезийный персонаж
Вахоке-хоко

Герой сказок
Вахокохоко

Фэнтезийный персонаж
Вдова птица

Герой сказок
Вдодъ

Герой сказок
Вейла

Мистическое чудовище
Велiорыбъ

Мистическое чудовище
Велбудорысь

Чудище
Велерыбъ

Монстр
Великаны

Герой легенд
Великие Гиббоны

Мифическое существо
Великий Злой Дух (大魔神)

Мистическое чудовище
Вемики

Монстр
Вендиго

Мистическое чудовище
Вепреслон

Герой сказок
Верберы

Герой сказок
Вербэры

Мистическое чудовище
Вербэт

Герой сказок
Вервольф

Монстр
Верерэты

Герой легенд
Веркабаны

Чудище
Веркэт

Фэнтезийный персонаж
Вернетопырь

Герой легенд
Верфокс

Мистическое чудовище
Веры

Чудище
Веспертил

Фэнтезийный персонаж
Вешап

Чудище
Вещица

Герой сказок
Взрывопотам

Герой сказок
Ви́сусник

Мифическое существо
Виверн

Мистическое чудовище
Виверна

Монстр
Вигты

Монстр
Виелфрас

Мистическое чудовище
Вий

Мифическое существо
Вила

Чудище
Вилкацис

Монстр
Вилколаки

Чудище
Вилктаки

Зверь
Виндиго

Монстр
Випунен

Герой легенд
Вирика

Герой легенд
Витар

Мифическое существо
Витренник

Чудище
Вишап

Герой легенд
Вкабей

Монстр
Влемии

Монстр
Во-а

Зверь
Вова

Фэнтезийный персонаж
Вовкулака

Герой сказок
Вовкун

Мифическое существо
Водная форма

Монстр
Водява

Герой легенд
Водяница

Герой сказок
Водяной

Фэнтезийный персонаж
Волкодлаки

Монстр
Волколак

Монстр
Волокита

Чудище
Волосень

Монстр
Волсь

Фэнтезийный персонаж
Вонгви

Герой сказок
Вопар

Монстр
Вопитар

Чудище
Ворги

Мифическое существо
Воуви

Монстр
Вох

Монстр
Встречник

Герой легенд
Вуглускр

Мифическое существо
Вужалка

Монстр
Вуки

Герой легенд
Вулвер

Монстр
Вултанка

Мистическое чудовище
Вунтериха

Чудище
Вупар

Чудище
Вупыр

Герой легенд
Вурдалак

Мистическое чудовище
Выбирающие мертвых, убитых

Фэнтезийный персонаж
Выскакунчик

Монстр
Выскорь

Герой сказок
Выхованец

Фэнтезийный персонаж
Вампиры

Монстр
Верлиока

Чудище
Власти

Фэнтезийный персонаж
Волосатка

Чудище
Вяльнясы

Существа из мифов и легенд на букву Г


Фэнтезийный персонаж
Гарпии

Фэнтезийный персонаж
Гиппокампы

Фэнтезийный персонаж
Гмуры

Фэнтезийный персонаж
Господства

Мистическое чудовище
Гримтурсы

Герой сказок
Гаки

Мифическое существо
Гирин

Чудище
Гомозули

Монстр
Грант

Монстр
Грифы

Мистическое чудовище
Гамсилг

Герой легенд
Гиады

Чудище
Глейстиг

Монстр
Гаргульи

Мифическое существо
Грёза

Герой легенд
Гурии

Герой легенд
Гіпацэнтаўр

Герой легенд
Га́ла

Герой легенд
Га́ллу

Мифическое существо
Гавриилова Свора

Герой легенд
Гадюка

Монстр
Гаёвки

Герой сказок
Гаёўкі

Чудище
Гайтраш

Чудище
Гаканчи

Фэнтезийный персонаж
Гала

Герой легенд
Галипоте

Мистическое чудовище
Галла

Герой сказок
Галлу

Монстр
Гамаюн

Герой легенд
Гамберу

Монстр
Ганапати

Чудище
Гандхарвы

Герой сказок
Ганеша

Чудище
Гараппа

Герой сказок
Гаргулец

Фэнтезийный персонаж
Гаргулии

Герой легенд
Гарм

Монстр
Гарпия

Мифическое существо
Гаруда

Герой легенд
Гарцуки

Герой сказок
Гати

Фэнтезийный персонаж
Гатоблеп

Мифическое существо
Гаюн

Герой легенд
Гвелвешапи

Мистическое чудовище
Гвелешапи

Герой сказок
Гворны

Монстр
Генко

Фэнтезийный персонаж
Геральдический бабр

Герой легенд
Герион

Монстр
Герионей

Герой легенд
Герионес

Герой сказок
Гетулийский пёс

Монстр
Гианы

Герой сказок
Гиганты

Мифическое существо
Гидра

Фэнтезийный персонаж
Гидрипусс

Герой легенд
Гидроп

Мистическое чудовище
Гидрус

Фэнтезийный персонаж
Гиенолаки

Герой легенд
Гилистери

Герой легенд
Гилян

Герой сказок
Гимантоподы

Герой сказок
Гиппалектрион

Фэнтезийный персонаж
Гиппогриф

Мистическое чудовище
Гиппокамп

Герой сказок
Гиппокампус

Герой сказок
Гиппопод

Герой сказок
Гиппоцентавр

Фэнтезийный персонаж
Гиппоцерв

Мистическое чудовище
Гитраш

Герой сказок
Гламмы

Герой легенд
Гламы

Монстр
Гликон

Мистическое чудовище
Глог

Мистическое чудовище
Глочестерский монстр

Чудище
Глэйштн

Монстр
Гноллы

Фэнтезийный персонаж
Гномы

Мифическое существо
Гномы оврагов

Фэнтезийный персонаж
Гоблины

Герой сказок
Годжира

Монстр
Годлинг

Герой сказок
Годованець

Герой легенд
Голем

Герой легенд
Гончие Гавриила

Фэнтезийный персонаж
Гончие Йета

Мифическое существо
Гончие Чейни

Мифическое существо
Горгоны

Монстр
Горгульи

Герой легенд
Горгулья

Герой сказок
Горё

Мистическое чудовище
Господин Обрубок

Герой легенд
Готоконэко

Герой легенд
Готоку-нэко

Фэнтезийный персонаж
Готокунэко

Фэнтезийный персонаж
Гравейр

Мистическое чудовище
Граи

Чудище
Грайвер

Монстр
Грайи

Зверь
Грамкин

Мистическое чудовище
Грампкин

Герой легенд
Граулли

Мистическое чудовище
Гремлин

Фэнтезийный персонаж
Гречуха

Мистическое чудовище
Грила

Зверь
Грим

Мистическое чудовище
Гриндилоу

Мифическое существо
Гром-птицы

Герой легенд
Громамонт

Герой сказок
Громовые птицы

Чудище
Грондры

Фэнтезийный персонаж
Грюла

Мистическое чудовище
Гул

Чудище
Гуло

Герой сказок
Гулон

Герой легенд
Гуль

Монстр
Гульябани

Чудище
Гумберу

Герой легенд
Гуменнiк

Мистическое чудовище
Гуменник

Мистическое чудовище
Гуменной хозяин

Мифическое существо
Гураль

Фэнтезийный персонаж
Гуси з древа

Мифическое существо
Гухьяки

Герой сказок
Гыргалица

Мифическое существо
Гюль-ябани

Герой сказок
Гелиады

Мистическое чудовище
Глашаны

Мифическое существо
Гомункулус

Герой легенд
Гремлины

Чудище
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Чудище
Дайтьи

Мистическое чудовище
Деманметдехаак

Фэнтезийный персонаж
Дибен(птица)

Мифическое существо
Доброхот

Фэнтезийный персонаж
Дракон

Фэнтезийный персонаж
Дух(духи)

Фэнтезийный персонаж
Дандан

Фэнтезийный персонаж
Демоны Океании

Герой сказок
Див

Монстр
Долгопят

Мифическое существо
Дриада

Фэнтезийный персонаж
Дуэргар

Чудище
Дети леса

Зверь
Джарви

Фэнтезийный персонаж
Джегджер

Фэнтезийный персонаж
Джек-в-кандалах

Монстр
Джеруч

Мистическое чудовище
Джерфф

Чудище
Джехути

Герой сказок
Джил-Жженый-Хвост

Монстр
Джинн

Мифическое существо
Джраарс

Мифическое существо
Дзасики-вараси

Фэнтезийный персонаж
Дзасики-онна

Фэнтезийный персонаж
Дзёро-гумо

Фэнтезийный персонаж
Дзи-Дзи

Герой легенд
Дзи-дзи-бон-да

Мистическое чудовище
Дзидзи

Мистическое чудовище
Дзинко

Монстр
Дзоноква

Чудище
Ди́вы

Чудище
Диббук

Мистическое чудовище
Дивана́

Чудище
Дийуана́

Фэнтезийный персонаж
Дип

Мифическое существо
Диры

Мифическое существо
Дисплейсер

Мистическое чудовище
Дитя Красного болота

Герой легенд
Диуана́

Монстр
Доби

Герой сказок
Довшпрунг

Зверь
Долѣзря

Герой сказок
Домаха

Мистическое чудовище
Домовая

Герой легенд
Домовилиха

Монстр
Домовиха

Монстр
Домовичка

Монстр
Домовой

Герой легенд
Доможил

Герой сказок
Донестры

Чудище
Доплер

Герой сказок
Допплер

Герой легенд
Доро-та-бо

Зверь
Драйдер

Мистическое чудовище
Дракайна

Герой сказок
Дракониды

Мифическое существо
Дракониха

Герой легенд
Драконица

Герой сказок
Дракус

Герой сказок
Драсили

Герой сказок
Драу

Герой легенд
Драуг

Герой сказок
Драук

Фэнтезийный персонаж
Древо-люди Никитина

Мистическое чудовище
Дриады

Фэнтезийный персонаж
Дров

Фэнтезийный персонаж
Дроу

Герой сказок
Дроук

Герой сказок
Дсоноква

Герой легенд
Дуана́

Зверь
Дубана́

Чудище
Дубочуд

Чудище
Дувана́б

Мистическое чудовище
Дуйнни Марри

Фэнтезийный персонаж
Думана́

Монстр
Дунтеры

Герой сказок
Дунья-мара

Фэнтезийный персонаж
Дуэнде

Зверь
Дхампир

Фэнтезийный персонаж
Дыббук

Фэнтезийный персонаж
Дьутпа

Мистическое чудовище
Дэвы

Фэнтезийный персонаж
Дюббук

Мифическое существо
Девятиглавцы

Чудище
Дзяды

Монстр
Драки

Мистическое чудовище
Дубовики

Зверь
Дітко

Герой легенд
Да́йва

Монстр
Давалпа

Герой сказок
Даги

Фэнтезийный персонаж
Дагон

Монстр
Даймадзин

Чудище
Дамавiчка

Герой сказок
Дамавуха

Герой легенд
Дами

Мифическое существо
Дампир

Мистическое чудовище
Дандо и его псы

Фэнтезийный персонаж
Данпир

Мистическое чудовище
Дантеры

Герой сказок
Данху

Фэнтезийный персонаж
Даолао

Монстр
Даппи

Мистическое чудовище
Дартмурская свора

Герой сказок
Даху

Чудище
Дахут

Монстр
Двойник

Герой легенд
Дворовик

Мифическое существо
Дворовой

Герой легенд
Дворовый

Фэнтезийный персонаж
Дева волн

Мистическое чудовище
Девона

Герой сказок
Девона́

Мистическое чудовище
Девы юные

Мифическое существо
Девятеро

Герой легенд
Дегдер

Мистическое чудовище
Дед

Герой легенд
Дедко

Фэнтезийный персонаж
Дедко болотный

Герой легенд
Дельфиния

Мистическое чудовище
Дементор

Монстр
Демон

Мистическое чудовище
Дерево Аль-вак

Мистическое чудовище
Дерево вак-вак

Чудище
Дзяо Дзе

Монстр
Данни

Чудище
Диниши

Герой сказок
Доппельгангеры

Монстр
Дсонакавы

Герой легенд
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Герой сказок
Еминеж

Монстр
Ермунганд

Мифическое существо
Ебосан

Мистическое чудовище
Евваркее

Мистическое чудовище
Евник

Фэнтезийный персонаж
Егорьева стая

Мистическое чудовище
Единорог

Фэнтезийный персонаж
Единорог-лев

Монстр
Ежеринис

Монстр
Ен

Мифическое существо
Ендарь

Герой легенд
Енпери́

Фэнтезийный персонаж
Епосъ

Зверь
Етун

Фэнтезийный персонаж
Ефасыинати

Чудище
Ефимон

Мистическое чудовище
Ехидна

Фэнтезийный персонаж
Ехидна стоглавая

Фэнтезийный персонаж
Ехидны

Герой сказок
Ехидный

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Чудище
Ёбосан

Монстр
Ёкай

Герой сказок
Ёксёкю

Герой легенд
Ёндон

Мифическое существо
Ёрмунганд

Мистическое чудовище
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Фэнтезийный персонаж
Жители холмов

Герой легенд
Жабалака

Фэнтезийный персонаж
Жаракака

Чудище
Жеки

Герой сказок
Железная баба

Мифическое существо
Жигана

Мифическое существо
Жигина

Герой сказок
Жиж

Герой сказок
Жиро́вый

Чудище
Жировик

Чудище
Жуть

Монстр
Жыж

Чудище
Жыжаль

Герой легенд
Жыцень

Зверь
Жэрэтва

Мистическое чудовище
Жабдар

Герой сказок
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Герой легенд
Зеленыедамы

Мифическое существо
Золотая собака

Монстр
Зелигены

Чудище
Зыбочник

Фэнтезийный персонаж
Загрыбаст

Мифическое существо
Зазовка

Чудище
Зазоўка

Мифическое существо
Заккум

Мифическое существо
Зашики-онна

Герой легенд
Зверь Крофенольф

Мистическое чудовище
Змеевки

Герой сказок
Збуратор

Мифическое существо
Зверь Рыкающий

Мифическое существо
Зверь-мираж

Мистическое чудовище
Зверь-путающий-следы

Фэнтезийный персонаж
Зеериттер

Фэнтезийный персонаж
Земляная кошка

Фэнтезийный персонаж
Зеп норашри

Мистическое чудовище
Зеркало за облаками

Чудище
Зилант

Фэнтезийный персонаж
Зириддар

Фэнтезийный персонаж
Зитирон

Чудище
Зиф

Монстр
Зифиус

Зверь
Злиднi

Мистическое чудовище
Злобоглазы

Монстр
Злыднi

Мистическое чудовище
Злыдни

Герой легенд
Злыдня

Чудище
Змеевна

Чудище
Змей

Чудище
Змок

Чудище
Змяёўна

Мифическое существо
Знiч

Герой сказок
Зніч

Чудище
Знич

Мифическое существо
Зомби

Герой сказок
Зонтик-призрак

Чудище
Зу

Мистическое чудовище
Зубная фея

Чудище
Зюзик

Герой сказок
Зюзя

Герой легенд
Землянаякошка

Существа из мифов и легенд на букву И


Монстр
Ичетики

Зверь
Ину

Мистическое чудовище
Ишхус

Монстр
Идакансас

Мифическое существо
Иттан-момэн

Монстр
Иббур

Мистическое чудовище
Игкилики

Чудище
Иглогривы

Герой легенд
Игонг

Мифическое существо
Игонь

Мистическое чудовище
Игоша

Герой легенд
Идичу

Чудище
Иелчу

Герой легенд
Иеракосфинкс

Фэнтезийный персонаж
Икирё

Герой сказок
Иллитиды

Чудище
Илофаи

Герой сказок
Илоѳаи

Герой легенд
Им-Дугуд

Фэнтезийный персонаж
Имдугуд

Герой легенд
Имп

Чудище
Импундулу

Герой легенд
Имуги

Герой сказок
Инапертва

Зверь
Индрик

Герой сказок
Инеистые великаны

Монстр
Инженеры

Чудище
Инкуб

Герой сказок
Инкубус

Фэнтезийный персонаж
Ино

Герой легенд
Иног

Герой сказок
Инокефалы

Герой сказок
Иные (Others)

Зверь
Иныж

Герой легенд
Иопод

Чудище
Ипоталасы

Монстр
Иппотрилл

Чудище
Иратшо

Мистическое чудовище
Иратшоак

Монстр
Иричу

Фэнтезийный персонаж
Ирландский феникс

Фэнтезийный персонаж
Исоонна

Монстр
Испы

Фэнтезийный персонаж
Исхиапод

Фэнтезийный персонаж
Итанеси

Фэнтезийный персонаж
Итримубе

Фэнтезийный персонаж
Ифрит

Мистическое чудовище
Ихтиокентавры

Герой сказок
Ичöтик

Фэнтезийный персонаж
Ичетик

Зверь
Ишкус

Мистическое чудовище
Иблис 

Мистическое чудовище
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Фэнтезийный персонаж
Йаконий

Герой легенд
Йара-ма-йа-вхо

Фэнтезийный персонаж
Йейл

Монстр
Йель

Зверь
Йерфф

Мистическое чудовище
Йети

Мифическое существо
Йови

Герой сказок
Йок-йок

Герой сказок
Йольский кот

Герой легенд
Йормунганд

Герой легенд
Йормунгандр

Зверь
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Герой сказок
Кампир

Чудище
Кои

Монстр
Кори

Мистическое чудовище
Кощей Меднобородый

Мистическое чудовище
Кромионская свинья 

Мистическое чудовище
Кумара

Герой сказок
Кетгранд

Мистическое чудовище
Кетус

Герой легенд
Кикимора

Герой легенд
Кикимора болотная

Чудище
Кикиморка

Герой сказок
Кикимра

Фэнтезийный персонаж
Кикирин

Монстр
Кикирн

Зверь
Киклопы

Герой сказок
Киливфаки

Чудище
Килин

Герой легенд
Килиопаки

Герой сказок
Киллмулис

Монстр
Килмуллис

Герой сказок
Кильмулис

Чудище
Кимнары

Герой легенд
Кляки

Мифическое существо
Коатлантонан

Фэнтезийный персонаж
Коатликуэ

Герой легенд
Кобольд

Мистическое чудовище
Кобольт

Герой легенд
Козерог

Герой сказок
Козий вампир

Монстр
Козлолюди

Мистическое чудовище
Козлоолень

Чудище
Козослонъ

Фэнтезийный персонаж
Кока

Герой легенд
Коканко

Герой сказок
Колове́рши

Фэнтезийный персонаж
Коловёртыши

Герой сказок
Коловёрши

Герой сказок
Колчис

Мистическое чудовище
Кольцо-змея

Чудище
Комокол

Мистическое чудовище
Комол

Мифическое существо
Комонол

Мистическое чудовище
Кон Аннон

Фэнтезийный персонаж
Кон-аяк

Чудище
Конгамато

Монстр
Конебык

Монстр
Коневрусъ

Герой легенд
Конёк-Горбунок

Герой сказок
Копуваи

Чудище
Копша

Мистическое чудовище
Копытный волк

Зверь
Коракс

Герой сказок
Коргоруши

Фэнтезийный персонаж
Коричник

Герой легенд
Коркодил

Герой сказок
Кормокол

Фэнтезийный персонаж
Корнуоллский летун

Фэнтезийный персонаж
Коробокуру

Фэнтезийный персонаж
Коровья смерть

Герой сказок
Корокотта

Герой легенд
Космический жокей

Зверь
Кот Баюн

Мистическое чудовище
Кот-расщепенец

Мистическое чудовище
Коул

Мистическое чудовище
Кошколаки

Фэнтезийный персонаж
Крaсный Гaлстучек

Мистическое чудовище
Крабаллон

Зверь
Крак

Герой легенд
Кракен

Герой сказок
Красношапы

Мистическое чудовище
Красные шапки

Мифическое существо
Красный человек (человечек)

Герой легенд
Кролы

Мистическое чудовище
Круглоглазые

Фэнтезийный персонаж
Крыжацік

Фэнтезийный персонаж
Крыжацик

Фэнтезийный персонаж
Крыжовниха

Мистическое чудовище
Крыланы

Мистическое чудовище
Крылатая Тень

Мистическое чудовище
Крылатые кони

Мистическое чудовище
Крысолаки

Монстр
Крысолюды

Мистическое чудовище
Ктулху

Фэнтезийный персонаж
Ку Ши

Мистическое чудовище
Ку Шит

Чудище
Карбункул

Фэнтезийный персонаж
Катахан

Фэнтезийный персонаж
Керы

Мистическое чудовище
Китоврас

Герой сказок
Коловертыши

Герой сказок
Корогуши*

Фэнтезийный персонаж
Крапчик

Мифическое существо
Куанг-Ши

Фэнтезийный персонаж
Кумихо

Монстр
Кынсы

Герой легенд
Кентавроиды

Герой сказок
Кентавротритоны

Мифическое существо
Кенты

Герой сказок
Кер-балык

Фэнтезийный персонаж
Керастъ

Герой легенд
Керасты

Чудище
Кербер

Монстр
Кинамонъ

Фэнтезийный персонаж
Киннамолг

Монстр
Киннары

Герой сказок
Кинокефалы

Фэнтезийный персонаж
Кипрский Лохнесс

Мифическое существо
Кирин

Чудище
Кит

Мифическое существо
Китайский дракон

Фэнтезийный персонаж
Китайский лис

Герой сказок
Китра

Герой легенд
Китсюне

Фэнтезийный персонаж
Кицунэ

Мистическое чудовище
Кладавік

Мифическое существо
Кладнік

Герой легенд
Кладовик

Герой легенд
Кладовник

Монстр
Кладовый

Мифическое существо
Кларихун

Зверь
Клетник

Фэнтезийный персонаж
Клецьнік

Герой сказок
Клобук

Фэнтезийный персонаж
Криосфинкс

Мистическое чудовище
Крод Мара

Герой сказок
Ку-Ши

Герой сказок
Куа-фу

Герой сказок
Кужата

Мистическое чудовище
Кузутик

Зверь
Куй

Мистическое чудовище
Куйята

Герой сказок
Куйяту

Герой сказок
Кук

Мистическое чудовище
Кукимора

Монстр
Куко

Герой легенд
Кулверстукас

Чудище
Кулеша́та

Монстр
Кулеши

Монстр
Кулшедра

Герой сказок
Кульдыргыш

Герой легенд
Кульпиян

Герой сказок
Культдыргыш

Монстр
Кумбаба

Монстр
Кумельган

Мистическое чудовище
Кумихо (구미호)

Чудище
Кумо

Мифическое существо
Кумяльган

Чудище
Кун Аннун

Герой сказок
Купалка

Мифическое существо
Купальскi дзядок

Мистическое чудовище
Купальский дедок

Фэнтезийный персонаж
Кусарикку

Герой легенд
Кутинья

Фэнтезийный персонаж
Кутисакэ-онна

Фэнтезийный персонаж
Кутиха

Зверь
Кутувр

Чудище
Каипора

Герой легенд
Карс

Герой сказок
Кентавры

Герой легенд
Кимапуруши

Фэнтезийный персонаж
Коблинаи

Герой легенд
Кони Диомеда

Фэнтезийный персонаж
Корриганы

Фэнтезийный персонаж
Краты

Фэнтезийный персонаж
Кудельница

Чудище
Кутруб

Герой легенд
Кэпкуэны

Фэнтезийный персонаж
К'тулу

Фэнтезийный персонаж
Ка́кос

Герой легенд
Кабилл-Ушти

Герой легенд
Кабиры

Зверь
Каботер

Герой сказок
Кабутерманнекин

Мистическое чудовище
Кави́ры

Мистическое чудовище
Кадехо

Мистическое чудовище
Кадук

Зверь
Кажан

Чудище
Кажаналак

Мифическое существо
Каиш-баджак

Фэнтезийный персонаж
Кайбё

Фэнтезийный персонаж
Кайдзю

Герой сказок
Как

Герой легенд
Кака

Фэнтезийный персонаж
Какий

Монстр
Какус

Мистическое чудовище
Каладрий

Монстр
Каладриус

Герой сказок
Калануро

Монстр
Калбей

Мифическое существо
Калбиi

Монстр
Калеи

Монстр
Каленик

Фэнтезийный персонаж
Кали-ахт

Фэнтезийный персонаж
Калликантзарос

Герой сказок
Калопалинг

Чудище
Калопус

Чудище
Калупалик

Мистическое чудовище
Калюп-алик

Чудище
Калян

Монстр
Камазотц

Фэнтезийный персонаж
Камелион

Герой легенд
Корио

Герой сказок
Кутысь

Фэнтезийный персонаж
Камахуэто

Мистическое чудовище
Камелопард

Мифическое существо
Камелопардалис

Герой легенд
Камикири

Герой легенд
Камэоса

Герой сказок
Кан-Кереде

Мистическое чудовище
Канбей

Герой сказок
Кандзаргас

Герой легенд
Канима

Герой легенд
Канцербер

Зверь
Канькач

Герой сказок
Каппа

Герой сказок
Караконджо

Монстр
Карастъ

Фэнтезийный персонаж
Карина

Фэнтезийный персонаж
Карканья

Монстр
Карлики

Мифическое существо
Карлики Менехуне

Монстр
Каса-бакэ

Герой сказок
Каса-обакэ

Чудище
Касабакэ

Чудище
Каси

Герой сказок
Касны

Мистическое чудовище
Касьян

Монстр
Катофлеб

Чудище
Каукас

Чудище
Каучпок

Мифическое существо
Кашкалачань

Герой легенд
Квемуль

Мифическое существо
Квилборы

Чудище
Квильборы

Герой легенд
Квиттеры

Мистическое чудовище
Квинотавр

Герой легенд
Кеаск

Мифическое существо
Кеврококрот

Чудище
Кейннары

Монстр
Кейсонг

Чудище
Кейфонг

Герой легенд
Кекроп

Герой сказок
Кекропс

Герой легенд
Келпи

Мистическое чудовище
Кельпи

Фэнтезийный персонаж
Кендеры

Мистическое чудовище
Куцодаймон

Фэнтезийный персонаж
Кучедра

Мистическое чудовище
Кучивило

Фэнтезийный персонаж
Кучисакэ-онна

Мифическое существо
Кушисаке Онна

Монстр
Кэльпи

Герой легенд
Кэпкуэн

Монстр
Кэпкэуны

Фэнтезийный персонаж
Кадильница

Герой легенд
Карлики-цверги

Мифическое существо
Кейннари 

Мистическое чудовище
Кикимора болотная 

Мистическое чудовище
Клураканы

Зверь
Корреды

Герой сказок
Куафу

Монстр
Курша

Герой легенд
Кэйлик Бхир

Существа из мифов и легенд на букву Л


Фэнтезийный персонаж
Ламбтонский червь

Герой сказок
Летун(лятавец)

Чудище
Личжу

Герой сказок
Луговой

Мистическое чудовище
Ламии

Фэнтезийный персонаж
Лидерк

Мистическое чудовище
Лобасты(злыерусалки) 

Герой легенд
Лернейскаягидра

Герой сказок
Линчетти

Мистическое чудовище
Лубры

Монстр
Лярва

Герой сказок
Ла Йорона

Мистическое чудовище
Ла Льорона

Фэнтезийный персонаж
Ладон

Герой сказок
Лазавік

Герой легенд
Лазави́к

Фэнтезийный персонаж
Лазеннік

Фэнтезийный персонаж
Лазнік

Монстр
Лама

Герой сказок
Ламассу

Мистическое чудовище
Ламашту

Монстр
Ламия

Фэнтезийный персонаж
Ламя

Фэнтезийный персонаж
Ланнан-ши

Герой сказок
Лантикусъ

Монстр
Лантухи

Мистическое чудовище
Лапитупы

Чудище
Латан

Мистическое чудовище
Латану

Монстр
Лауру

Мистическое чудовище
Лафон

Монстр
Лахама

Зверь
Лаюн

Мифическое существо
Лающая

Герой легенд
Ле́шенка

Герой легенд
Лебедечеловек

Герой сказок
Лебединые девы

Чудище
Левиафан

Мистическое чудовище
Левиафанов сын

Фэнтезийный персонаж
Левияфа

Мистическое чудовище
Левкокрота

Герой сказок
Левкрокота

Чудище
Левкрота

Монстр
Ледащий

Фэнтезийный персонаж
Ледяной Джек

Мистическое чудовище
Ледяные ходоки

Монстр
Лемуры

Фэнтезийный персонаж
Леонид

Мистическое чудовище
Леонтокентавр

Герой сказок
Лепрекон

Герой сказок
Лепрехун

Чудище
Лесавки

Монстр
Лесовик

Монстр
Лесовики

Монстр
Летавицы

Герой легенд
Леуманы

Герой легенд
Лефон

Чудище
Лешак

Чудище
Леший

Герой легенд
Леший болотный

Зверь
Ли́зень

Мистическое чудовище
Лианнан-ши

Чудище
Лизун

Монстр
Ликантроп

Герой легенд
Лилит

Герой легенд
Лимнады

Герой легенд
Лимониады

Герой легенд
Лин

Фэнтезийный персонаж
Линан-Сидхе

Герой легенд
Лингбакр

Мистическое чудовище
Линдворм

Фэнтезийный персонаж
Линтывормъ

Герой легенд
Линь

Герой сказок
Лионтавр

Герой легенд
Лисун

Чудище
Лич

Мистическое чудовище
Лламхигин-и-дур

Мифическое существо
Лобастый

Монстр
Лобизоме

Герой легенд
Лобишон

Герой легенд
Логхир

Герой сказок
Лознік

Фэнтезийный персонаж
Лозовик

Чудище
Лопастый

Зверь
Лорелея

Мистическое чудовище
Лосиный Фроди

Мистическое чудовище
Лоскотниці

Герой легенд
Лоскотуха

Фэнтезийный персонаж
Лотан

Фэнтезийный персонаж
Лошолич

Монстр
Лу

Герой сказок
Луговичок

Чудище
Лун

Мифическое существо
Лунный пес

Чудище
Луска

Мистическое чудовище
Львинокентавр

Фэнтезийный персонаж
Люб

Герой легенд
Люди-аисты

Мистическое чудовище
Люди-леопарды

Чудище
Люди-львы

Фэнтезийный персонаж
Лядашцік

Фэнтезийный персонаж
Лядащий

Монстр
Ламя 

Монстр
Лиетуонис

Монстр
Луаньняо*

Монстр
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Герой легенд
Морской бык

Мифическое существо
Морской пегас

Монстр
Мотра

Мифическое существо
Моряны

Фэнтезийный персонаж
Мудзина

Герой сказок
Муло

Мистическое чудовище
Муруха

Мифическое существо
Мушхуш

Фэнтезийный персонаж
Мявки

Мифическое существо
Мандах

Герой сказок
Манья

Фэнтезийный персонаж
Мё-о

Мифическое существо
Могол(птица)

Герой легенд
Мынгуцзы

Фэнтезийный персонаж
Морской лев

Герой сказок
Мот-мен

Монстр
Моховик

Чудище
Мули

Герой легенд
Мумаки

Зверь
Мушрушу

Чудище
Мюлинг

Мистическое чудовище
Мамай

Мистическое чудовище
Мандрагора

Герой легенд
Мариды

Чудище
Минокава

Зверь
Мундих

Мистическое чудовище
Мяндаш

Мифическое существо
Моначьелло

Зверь
Морана

Фэнтезийный персонаж
Морена

Фэнтезийный персонаж
Морлоки

Герой легенд
Морская дева

Мистическое чудовище
Морской олень

Герой легенд
Моряна

Монстр
Мотивация

Чудище
Мраволев

Фэнтезийный персонаж
Мулло

Герой сказок
Муравьиный лев

Фэнтезийный персонаж
Мушуссу

Герой легенд
Мюру-Ха

Герой легенд
Манеки-неко

Чудище
Мемозины

Монстр
Мойобу

Герой сказок
Мшанки

Фэнтезийный персонаж
Ма́ра

Мистическое чудовище
Маалусы

Фэнтезийный персонаж
Мааналайсы

Чудище
Маанвэки

Зверь
Маахисы

Мифическое существо
Мавки

Герой сказок
Магнотавр

Герой легенд
Мадзутора

Мистическое чудовище
Маеро

Фэнтезийный персонаж
Маероеро

Мистическое чудовище
Мажана

Герой сказок
Макалипорн

Мифическое существо
Макалифон

Чудище
Макара

Монстр
Макли

Чудище
Мала’как

Герой легенд
Мамуны

Монстр
Манагарм

Чудище
Мандихоръ

Фэнтезийный персонаж
Мантикора

Герой сказок
Маньяк

Герой сказок
Маргульи

Герой сказок
Маргюг

Монстр
Марена

Фэнтезийный персонаж
Марид

Монстр
Маркополи

Мистическое чудовище
Марсок

Герой легенд
Масленичный Кот

Герой легенд
Матохи

Мистическое чудовище
Мать-рысь

Монстр
Махаха

Чудище
Махуа

Герой легенд
Маэро

Герой легенд
Мећедовић

Фэнтезийный персонаж
Медведи-оборотни

Герой сказок
Медведко

Мистическое чудовище
Межевик

Монстр
Мелиады

Мистическое чудовище
Мелии

Мистическое чудовище
Мелюзина

Монстр
Мендо

Монстр
Менехуны

Чудище
Мерионы

Герой легенд
Мерроу

Герой легенд
Мерцана

Герой сказок
Меша-адам

Герой легенд
Мидгардсорм

Герой легенд
Мидзутора

Мистическое чудовище
Микэнэко

Фэнтезийный персонаж
Мимик

Мистическое чудовище
Минотавр

Монстр
Миравды

Герой легенд
Мираг

Монстр
Мирадж

Герой легенд
Мирмеколев

Чудище
Мичибичи

Мистическое чудовище
Модзя

Герой легенд
Моколе

Монстр
Мокруха

Герой сказок
Морской пёс

Герой сказок
Мосмен

Монстр
Мулен

Фэнтезийный персонаж
Мулы

Чудище
Мушруш

Герой сказок
Мэрроу

Герой легенд
Мангус

Фэнтезийный персонаж
Медуза

Чудище
Миньокао

Герой сказок
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Герой легенд
Нагиня

Герой легенд
Намной

Герой сказок
Неко

Мифическое существо
Нермпай

Герой легенд
Никсы

Герой сказок
Нимфы

Чудище
Нисаг

Мистическое чудовище
Ноггл

Фэнтезийный персонаж
Нокеры

Герой легенд
Нувиша

Мистическое чудовище
Нха-а-тик

Чудище
Няка

Фэнтезийный персонаж
Начала

Герой сказок
Нимфы 

Герой легенд
Навной

Герой легенд
Найтака

Монстр
Нарипол

Герой сказок
Небесная собака

Мифическое существо
Неистовая охота

Герой сказок
Нелюб

Чудище
Несси

Мифическое существо
Ний

Монстр
Ниммэндзю

Герой сказок
Нинки-нанка

Фэнтезийный персонаж
Ног-птица

Мистическое чудовище
Ногуй

Герой сказок
Нора нейр

Монстр
Нуси

Герой сказок
Ньаадьы Дьянха

Мистическое чудовище
Нэка

Мистическое чудовище
Нэкомусумэ

Герой сказок
Нахцерер

Фэнтезийный персонаж
Нифилимы

Монстр
Наги

Герой сказок
Накер

Чудище
Нарифон

Мистическое чудовище
Невесты

Герой сказок
Неистовый гон

Чудище
Нереиды

Мифическое существо
Нефилимы

Мистическое чудовище
Нимфа ясеня

Герой сказок
Нинкинанка

Фэнтезийный персонаж
Ногай-птица

Герой легенд
Ноздророг

Мистическое чудовище
Ночник

Мифическое существо
Нуэ

Герой сказок
Ньады Дьянха

Мистическое чудовище
Нэко

Фэнтезийный персонаж
Нявки

Монстр
Наги 

Мифическое существо
Неак Та

Герой сказок
Нора

Герой сказок
Назгулы

Монстр
Намэ-онна

Фэнтезийный персонаж
Наяды

Герой сказок
Нежить

Чудище
Несвезлох

Герой легенд
Нидхегг

Монстр
Нингё

Чудище
Ниссе

Герой легенд
Ногицунэ

Мистическое чудовище
Нопэрапон

Мистическое чудовище
Нурикабэ

Герой легенд
Нъогль

Герой сказок
Нэдзуми

Чудище
Нэкомата

Чудище
Няўки

Мифическое существо
Навьи

Чудище
Наяда

Мистическое чудовище
Немейскийлев

Монстр
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Герой сказок
Обакэ

Чудище
Опиникус

Фэнтезийный персонаж
Обмен

Герой легенд
Огневик

Мистическое чудовище
Огры

Герой легенд
Одноногая

Чудище
Ойнополь

Зверь
Ологхай

Мистическое чудовище
Онг Кут

Фэнтезийный персонаж
Онокентавр

Герой легенд
Ориогорухо

Фэнтезийный персонаж
Ортрос

Монстр
Осетник

Герой легенд
Очеретянык

Мистическое чудовище
Онокентавры

Мистическое чудовище
Оуробор

Чудище
О-бакэ

Герой легенд
Обжора

Герой сказок
Оборотень

Герой сказок
Овинник

Мистическое чудовище
Огопого

Мистическое чудовище
Одмінок

Фэнтезийный персонаж
Озерный демон

Монстр
Октопус

Мифическое существо
Омутной

Фэнтезийный персонаж
Они

Зверь
Онрё

Мистическое чудовище
Ореады

Фэнтезийный персонаж
Орт

Фэнтезийный персонаж
Орфо

Герой сказок
Охагуро-Бэттари

Мистическое чудовище
Ори

Герой легенд
Обаке

Монстр
Обоуби

Герой легенд
Огрины

Чудище
Одминок

Чудище
Олифанты

Мистическое чудовище
Она в платье из змей

Зверь
Онодрим

Фэнтезийный персонаж
Опивень

Чудище
Оржавиник

Чудище
Ортр

Мистическое чудовище
Орфр

Герой сказок
Очеретяник

Мистическое чудовище
Орк

Герой сказок
Обменыш

Мистическое чудовище
Обуры

Герой сказок
Огненный краб

Монстр
Одміна

Герой легенд
Озерницы

Зверь
Оксоку

Чудище
Омутник

Монстр
Ондина

Герой сказок
Оноскелис

Фэнтезийный персонаж
Оплетай

Зверь
Ормен

Мистическое чудовище
Орф

Фэнтезийный персонаж
Осетный

Фэнтезийный персонаж
Очокочи

Монстр
Одрадек

Монстр
Орестиады

Существа из мифов и легенд на букву П


Монстр
Паветнiк

Герой сказок
Пак

Зверь
Пандоре

Фэнтезийный персонаж
Парстуки

Мистическое чудовище
Панталопс

Фэнтезийный персонаж
Панѳиръ

Фэнтезийный персонаж
Патасола

Мистическое чудовище
Пеликан

Фэнтезийный персонаж
Перовепри

Чудище
Пигси

Фэнтезийный персонаж
Пинкит

Герой сказок
Пицен

Фэнтезийный персонаж
Подниматель пингвинов

Герой легенд
Подорожный шмыг

Герой легенд
Пожиратель носков

Мистическое чудовище
Пожирательница

Мистическое чудовище
Попелюха

Мифическое существо
Поронец

Герой легенд
Предвестники беды

Герой легенд
Прилепление

Мифическое существо
Протей

Фэнтезийный персонаж
Псы Аннуна

Мистическое чудовище
Полкан

Мистическое чудовище
Приведения(призраки)

Герой легенд
Пазузу

Фэнтезийный персонаж
Пакепакеха

Чудище
Панопт

Герой легенд
Пантера

Мистическое чудовище
Пардусы

Герой сказок
Паскунджи

Герой сказок
Пе́ри

Герой легенд
Пенанггалан

Чудище
Перитии

Мистическое чудовище
Пиатэк

Монстр
Пикси

Мистическое чудовище
Писки

Монстр
Пичан

Герой легенд
Поветник

Чудище
Подкидыш

Герой сказок
Покотн

Фэнтезийный персонаж
Ползучий водяной

Фэнтезийный персонаж
Полумужчина

Чудище
Попунаць

Мифическое существо
Прибожек

Мистическое чудовище
Просечный шагамо

Монстр
Прысыпуш

Монстр
Псы Дэнди

Герой легенд
Пу-ляо

Монстр
Пукиене

Мистическое чудовище
Пукис

Мифическое существо
Пулао

Чудище
Пульп

Чудище
Пуннiк

Герой легенд
Пунник

Мистическое чудовище
Пургул-хан

Фэнтезийный персонаж
Пустынник из Глен-Эйти

Герой сказок
Путиене

Фэнтезийный персонаж
Путис

Чудище
Пушчавік

Мистическое чудовище
Пущевик

Чудище
Пэ́ри

Чудище
Пэк

Мистическое чудовище
Пярэварацень

Чудище
Паня

Фэнтезийный персонаж
Перитон

Герой сказок
Полудница

Монстр
Паваро

Мистическое чудовище
Паирика

Мистическое чудовище
Пандарены

Герой сказок
Панотии

Монстр
Панъфиръ

Чудище
Пари

Фэнтезийный персонаж
Пастырь банный

Чудище
Пегас

Фэнтезийный персонаж
Перитоны

Фэнтезийный персонаж
Пиау-ли

Герой легенд
Пифон

Мистическое чудовище
Поганцы

Чудище
Подменыш

Монстр
Полевик

Мифическое существо
Полипус

Мистическое чудовище
Понтианак

Чудище
Порескоро

Фэнтезийный персонаж
Поющие песнь земли

Фэнтезийный персонаж
Призраки Кольца

Монстр
Протеи

Фэнтезийный персонаж
Псиллы

Фэнтезийный персонаж
Птица Рок

Фэнтезийный персонаж
Пи

Герой сказок
Престолы

Чудище
Пагги

Мистическое чудовище
Пакваджи

Герой легенд
Панды

Чудище
Панте ́

Герой легенд
Парандр

Фэнтезийный персонаж
Пасечник

Герой легенд
Патупаиарехе

Герой легенд
Пелли

Мистическое чудовище
Пери

Чудище
Пизги

Фэнтезийный персонаж
Писвусъын

Чудище
Пици́н

Мистическое чудовище
Повелитель полчищ

Чудище
Подземные

Герой легенд
Подовинник

Герой легенд
Пожиратель (饕餮)

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель снов

Фэнтезийный персонаж
Пожирательница из Аменти

Чудище
Полевой

Мистическое чудовище
Полуночь

Чудище
Попобава

Чудище
Поури

Герой сказок
Преты

Чудище
Присы́пуш

Герой сказок
Прыгун в воду

Монстр
Петни

Фэнтезийный персонаж
Понё

Монстр
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Фэнтезийный персонаж
Россомаха

Герой легенд
Рохмань

Герой легенд
Ругару

Герой легенд
Русалки

Монстр
Рыгач

Зверь
Ремора

Фэнтезийный персонаж
Рудзу

Зверь
Равк

Герой сказок
Рагана

Фэнтезийный персонаж
Раздражар

Герой легенд
Ракушечник

Герой легенд
Ракшасы

Фэнтезийный персонаж
Расамаха

Чудище
Раткины

Зверь
Рахманы

Мистическое чудовище
Ревенант

Герой сказок
Рейко

Мифическое существо
Рефаимы

Герой легенд
Ржаная тетка

Фэнтезийный персонаж
Ржаные тетушки

Чудище
Роан

Мистическое чудовище
Роггенмеме

Фэнтезийный персонаж
Рокеи

Мифическое существо
Рокуро-куби

Герой легенд
Рокуроккуби

Мистическое чудовище
Рокурокуби

Герой сказок
Ромпо

Герой сказок
Роперайт

Зверь
Роперит

Герой сказок
Роперите

Чудище
Росомаха

Чудище
Рохманы

Мистическое чудовище
Ру́дзу Ру́нгитис

Мистическое чудовище
Русалка (Mermaid)

Герой легенд
Рыбокентавры

Герой сказок
Рефаим

Фэнтезийный персонаж
Русалки, русалии

Мифическое существо
Рапаиты

Мистическое чудовище
Рарашек

Мистическое чудовище
Роук

Фэнтезийный персонаж
Рощевик

Чудище
Руна

Герой сказок
Русумака

Монстр
Рыпач

Герой сказок
Рабикан

Зверь
Рудры

Чудище
Расамака

Монстр
Рохдулай

Герой сказок
Рощевый дед

Чудище
Рунгис

Чудище
Рух

Герой сказок
Рэтчеты Габриэля

Мистическое чудовище
Роаны

Существа из мифов и легенд на букву С


Фэнтезийный персонаж
Созерцатели

Чудище
Саг

Герой легенд
Санмэ-Ядзура

Герой легенд
Сатиры

Герой легенд
Светлолики

Зверь
Се Чжи

Герой легенд
Селки

Герой сказок
Сёрё

Мифическое существо
Сикомэ

Чудище
Сильфиды

Монстр
Симуран

Фэнтезийный персонаж
Сипактли

Чудище
Сирин

Зверь
Сируш

Монстр
Скарбнік

Зверь
Скекла

Монстр
Скиопод

Фэнтезийный персонаж
Скоге

Зверь
Скорроу

Монстр
Скруллы

Герой сказок
Слоа

Чудище
Смок

Зверь
Снерги

Фэнтезийный персонаж
Собаки из холмов

Герой легенд
Спи

Мифическое существо
Степовой

Герой сказок
Стожихонька

Герой сказок
Стрижак

Герой легенд
Струфион

Фэнтезийный персонаж
Стукачи

Чудище
Су́хос

Герой сказок
Суседко

Фэнтезийный персонаж
Сфинкс

Мифическое существо
Сы-ню

Фэнтезийный персонаж
Сюллюкюн

Герой сказок
Сиды

Герой легенд
Серафимы

Чудище
Скесса

Фэнтезийный персонаж
Сháofēng (嘲風)

Монстр
Сатико

Монстр
Сванхамр

Герой сказок
Свинорылы

Фэнтезийный персонаж
Свора Дандо

Герой сказок
Селк

Герой сказок
Серваны

Герой сказок
Сильваны

Мистическое чудовище
Синсин

Герой сказок
Сиртя

Мифическое существо
Скавены (Skaven)

Зверь
Сквонк

Мистическое чудовище
Скилла

Мифическое существо
Скифский агнец

Чудище
Сколь

Чудище
Скру́тек

Мистическое чудовище
Слейпнир

Монстр
Слуах

Герой сказок
Снарк

Фэнтезийный персонаж
Собаки Дьявола

Фэнтезийный персонаж
Сохач-путаник

Мистическое чудовище
Стеллио

Герой легенд
Стоговой и Стожиха

Мифическое существо
Страндваскаре

Герой сказок
Стриго́й

Герой легенд
Стуканцы

Мистическое чудовище
Стуршёудьюрет

Монстр
Сусе́дка

Мистическое чудовище
Сучуна (Сучунаа)

Мифическое существо
Сциталис

Мистическое чудовище
Сьюзен с длинными титьками

Монстр
Саратан

Фэнтезийный персонаж
Силены

Зверь
Сульде

Мистическое чудовище
Сагари

Чудище
Сарамейя

Герой легенд
Сачико

Мифическое существо
Свинолаки

Фэнтезийный персонаж
Свитязянки

Герой сказок
Себек

Монстр
Селчи

Герой легенд
Серпопард

Зверь
Сильфы

Чудище
Симург

Монстр
Сирё

Чудище
Сиррух

Герой легенд
Сихиртя

Чудище
Скарбник

Мистическое чудовище
Скёль

Герой легенд
Скириты

Мистическое чудовище
Сколль

Герой легенд
Скрайкер

Фэнтезийный персонаж
Скрытый

Мистическое чудовище
Слоноликий

Монстр
Смокъ

Мистическое чудовище
Снолигостер

Герой легенд
Собаки холмов

Фэнтезийный персонаж
Сокнопаис

Монстр
Спригган

Герой легенд
Старуха-бузина

Герой сказок
Стокимы

Мифическое существо
Стржига

Фэнтезийный персонаж
Струки

Фэнтезийный персонаж
Стрыга

Мифическое существо
Суккуб

Фэнтезийный персонаж
Сухуб

Чудище
Сциапод

Герой сказок
Сяоянмин

Мифическое существо
Сабдыки

Фэнтезийный персонаж
Секигами

Герой сказок
Сирены

Монстр
Сагет

Фэнтезийный персонаж
Саруторахэби

Монстр
Свинолюды

Мифическое существо
Свора Аннуна

Фэнтезийный персонаж
Сёдзё

Фэнтезийный персонаж
Семаргл

Герой сказок
Сечжи

Герой сказок
Силува

Фэнтезийный персонаж
Симаргл

Герой легенд
Сирена

Чудище
Сирруш

Фэнтезийный персонаж
Сияющий

Чудище
Сквадер

Герой легенд
Скиапод

Герой сказок
Скитал

Герой сказок
Сколопендра

Герой легенд
Скржитек

Чудище
Слуа

Мистическое чудовище
Собаки Дандо

Герой сказок
Собек

Герой легенд
Соплохвост

Герой легенд
Стаўры і Гаўры

Герой легенд
Стоглавая ехидна

Мистическое чудовище
Сторукие

Монстр
Стрига

Фэнтезийный персонаж
Струсы

Фэнтезийный персонаж
Стрыжак

Мистическое чудовище
Стурсы

Чудище
Суккубус

Мистическое чудовище
Сухубус

Мистическое чудовище
Сцилла

Чудище
Сятихоко

Мистическое чудовище
Сару

Мифическое существо
Силы

Монстр
Спригганы

Мифическое существо
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Мистическое чудовище
Тимиморё

Герой сказок
Табуннік

Монстр
Таласым

Герой сказок
Таоте

Чудище
Тарраска

Мифическое существо
Твари

Мифическое существо
Тененог

Мистическое чудовище
Техути

Мистическое чудовище
Тит-рыба

Мистическое чудовище
Тламхиген-и-дурр

Герой легенд
Толпар

Чудище
Тотетсу

Чудище
Трау

Монстр
Тритон

Чудище
Тулпар

Фэнтезийный персонаж
Тут

Герой сказок
Тхеуранги

Чудище
Талос

Чудище
Тенгиры

Чудище
Топотун

Чудище
Тутыр

Фэнтезийный персонаж
Табу́нник

Чудище
Таласъм

Герой сказок
Тао-Тие

Фэнтезийный персонаж
Тарки (зеленые люди Марса)

Чудище
Таурт

Фэнтезийный персонаж
Темные эльфы

Зверь
Теут

Герой легенд
Тухиранги

Мистическое чудовище
Тиколош

Фэнтезийный персонаж
Тифон

Фэнтезийный персонаж
Токолош

Мистическое чудовище
Тот

Мистическое чудовище
Трасго

Мистическое чудовище
Трёхногая лошадь

Мифическое существо
Трогодиты

Фэнтезийный персонаж
Туба

Герой легенд
Турсы

Герой легенд
Туут

Мистическое чудовище
Тяньгоу

Герой сказок
Тарамы

Фэнтезийный персонаж
Тилвиттег

Монстр
Тролль

Мистическое чудовище
Тэрэны

Герой легенд
Тавроиды

Зверь
Тараск

Герой сказок
Татарский овен

Чудище
Тварьцы

Герой сказок
Тенко

Монстр
Тиамат

Чудище
Тиритчик

Монстр
Тибицена

Монстр
Титаны

Фэнтезийный персонаж
Тодорцы

Мифическое существо
Томте

Зверь
Тоут

Фэнтезийный персонаж
Трауко

Чудище
Троглодит

Зверь
Труст

Чудище
Тунда

Монстр
Тутос

Герой сказок
Тхэджагви

Герой сказок
Тадебцо*

Монстр
Таркшья

Чудище
Тиштар

Герой легенд
Тунситунь

Монстр
Тавролак

Мифическое существо
Тануки

Чудище
Тараска

Мифическое существо
Тейфельфиш

Герой сказок
Тестраль

Герой сказок
Тиан Лю

Мистическое чудовище
Тоенайар

Мистическое чудовище
Тикбаланг

Чудище
Титиры

Фэнтезийный персонаж
Тоенаяр

Мифическое существо
Тресго

Мифическое существо
Троглодиты

Герой легенд
Туреху

Герой легенд
Туту

Мистическое чудовище
Тэнгу

Герой сказок
Таранд

Существа из мифов и легенд на букву У


Герой сказок
Уайверн

Монстр
Угаллу

Фэнтезийный персонаж
Узлем

Герой легенд
Укрут

Мистическое чудовище
Унгайкё

Монстр
Ундина

Герой сказок
Упыри

Герой легенд
Урмалиллу

Мистическое чудовище
Урсолаки

Мифическое существо
Утуму

Герой легенд
Ульвэй

Мистическое чудовище
Убыр, увыр

Монстр
Ужалка

Мистическое чудовище
Укабарэнайрэй

Монстр
Умкову

Мифическое существо
Уроборос

Мифическое существо
Утукку

Фэнтезийный персонаж
Умрун

Мистическое чудовище
Уаллепен

Фэнтезийный персонаж
Удод

Монстр
Уиндиго

Чудище
Улайри

Герой сказок
Унгамбикула

Герой легенд
Ундине

Герой легенд
Упьержи

Монстр
Урмалуллу

Герой сказок
Урхины

Мифическое существо
Ухалица

Герой сказок
Убыры

Зверь
Убумэ

Герой сказок
Уер

Герой сказок
Уишт-гончие

Мистическое чудовище
Улу-арджан

Герой легенд
Унголиант

Мистическое чудовище
Упир

Герой сказок
Уридимму

Монстр
Утбурд

Зверь
Ушедшие

Чудище
Убор

Мистическое чудовище
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Фэнтезийный персонаж
Файнодери

Фэнтезийный персонаж
Фафни

Монстр
Федал

Фэнтезийный персонаж
Фера

Фэнтезийный персонаж
Фестралы

Герой легенд
Финтиплюх

Зверь
Фуа

Герой сказок
Фэйи

Чудище
Фараонка

Монстр
Фраваши

Мистическое чудовище
Фавны

Чудище
Фату-Лива

Чудище
Фахин

Мистическое чудовище
Фенрир

Мифическое существо
Ферришин

Чудище
Финодири

Герой сказок
Фойник (Φοϊνιξ)

Герой сказок
Фоха

Мистическое чудовище
Фуфу

Мистическое чудовище
Фэнхуан

Герой легенд
Феи

Герой сказок
Фаститокалон

Монстр
Фафнир

Фэнтезийный персонаж
Фейри

Мифическое существо
Феридж акра`а

Фэнтезийный персонаж
Фиджел

Герой сказок
Финфолк

Герой сказок
Фоллохайды

Герой сказок
Фуна-юрэй

Герой сказок
Фэйн

Герой сказок
Фавн

Мистическое чудовище
Фенхуан

Мистическое чудовище
Фанани

Монстр
Фахан

Зверь
Феникс

Фэнтезийный персонаж
Ферра

Мистическое чудовище
Фильрас

Мифическое существо
Фо-а

Герой легенд
Фурии

Герой легенд
Фэнси

Фэнтезийный персонаж
Феникс(птица)

Существа из мифов и легенд на букву Х


Фэнтезийный персонаж
Хедли Кау

Герой легенд
Хіхітун

Зверь
Хапун

Герой легенд
Хати

Зверь
Хафгуфа

Зверь
Хваты

Монстр
Хепера

Герой сказок
Хиваи-абере

Герой сказок
Хинки-Панк

Фэнтезийный персонаж
Хлеўнік

Герой сказок
Хованец

Герой легенд
Хримтурсы

Герой сказок
Хуб

Герой легенд
Хуканчи

Герой легенд
Хуньдунь

Мистическое чудовище
Хъандзӕргӕс

Фэнтезийный персонаж
Хюльдра

Монстр
Хогмены

Фэнтезийный персонаж
Хала

Мифическое существо
Хапер

Мифическое существо
Харфуты

Фэнтезийный персонаж
Хатнiчак

Монстр
Хваны

Зверь
Хентил

Герой легенд
Хёсубэ

Мистическое чудовище
Химера

Герой легенд
Хлевник

Герой сказок
Хобгоблин

Герой сказок
Хозяин

Мифическое существо
Хохлик

Мистическое чудовище
Хска

Герой сказок
Худое пальтишко

Мистическое чудовище
Хумбаба

Герой легенд
Хургины

Зверь
Хэчи

Герой сказок
Херувимы

Герой легенд
Хаечи

Герой легенд
Ханако-сан

Чудище
Харадр

Герой сказок
Хатнiй дiдко

Монстр
Хашховыло

Мистическое чудовище
Хвостатый

Мистическое чудовище
Хепра

Мистическое чудовище
Хиеракосфинкс

Герой легенд
Хихитун

Герой легенд
Хляўнік

Чудище
Хованець

Мифическое существо
Хонэ-онна

Фэнтезийный персонаж
Хувава

Герой сказок
Хули-джинг

Герой легенд
Хуньтунь

Мистическое чудовище
Хьэщхьэвылъэ

Монстр
Хобии

Герой легенд
Хаммари

Чудище
Хантай

Герой сказок
Харибда

Монстр
Хатнiк

Мистическое чудовище
Хаэчи

Герой легенд
Хепри

Мистическое чудовище
Хили

Фэнтезийный персонаж
Хле́вник

Чудище
Хоббиты

Герой сказок
Ходаг

Чудище
Хоу

Герой легенд
Хродвитниссон

Монстр
Хугаг

Зверь
Хульдра

Герой сказок
Хуорны

Герой легенд
Хэнгэёкай

Герой сказок
Хитоцумэ Кодзо

Чудище
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Фэнтезийный персонаж
Цета

Мистическое чудовище
Цзы-Гу

Зверь
Циклопы

Фэнтезийный персонаж
Цукумогами

Монстр
Ци-линь

Чудище
Цементавр

Герой легенд
Цеста

Герой легенд
Цзин-Ю

Монстр
Цзяго

Мистическое чудовище
Цмок

Мистическое чудовище
ЦѢту

Зверь
Цуру

Герой сказок
Центиманы

Герой сказок
Цетна

Монстр
Цзю-ню

Герой легенд
Цилинь

Герой сказок
Циклоп 

Фэнтезийный персонаж
Царь-птица

Герой легенд
Цербер

Чудище
Цетус

Герой легенд
Цзюэюань

Чудище
Цитирон

Фэнтезийный персонаж
Цюню

Чудище
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Герой сказок
Чагрин

Герой легенд
Чарана

Фэнтезийный персонаж
Человек-сова

Фэнтезийный персонаж
Чертовка

Чудище
Чжаофэн

Мистическое чудовище
Чжуинь

Герой сказок
Чивэнь

Чудище
Чорт

Чудище
Чугайстр

Мистическое чудовище
Чупакабра

Фэнтезийный персонаж
Чучуня

Чудище
Чорачанни

Герой легенд
Чаофенг

Мистическое чудовище
Человек-мотылёк

Герой легенд
Чернобурка

Мистическое чудовище
Черти

Мистическое чудовище
Чжу-ню

Мистическое чудовище
Чжуполун

Чудище
Чончон

Герой легенд
Чугайстер

Фэнтезийный персонаж
Чудь

Герой легенд
Чучуна

Герой сказок
Чурила

Фэнтезийный персонаж
Чанъин

Герой сказок
Чебурашка

Фэнтезийный персонаж
Человек-сова из Мавнана

Фэнтезийный персонаж
Чертовы псы Дэнди

Мистическое чудовище
Чжи-вэнь

Герой сказок
Чжулун

Монстр
Читаури

Герой легенд
Чугайстрин

Мистическое чудовище
Чхоллима

Фэнтезийный персонаж
Чоно-волк

Зверь
Чусрым

Чудище
Чао-фэн

Фэнтезийный персонаж
Человек-моль

Чудище
Чёрт

Монстр
Чёчёккэ

Мифическое существо
Чжу

Чудище
Чжун-вэнь

Фэнтезийный персонаж
Чмок

Герой легенд
Чубакка

Герой легенд
Чугайстырь

Чудище
Чусин

Герой легенд
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Фэнтезийный персонаж
Шалена

Мистическое чудовище
Шейдим

Чудище
Шелоба

Мифическое существо
Шиликуны

Фэнтезийный персонаж
Шиши́мора

Фэнтезийный персонаж
Шишица

Чудище
Шолышны

Фэнтезийный персонаж
Штойзоррейшты

Зверь
Шулмусы

Герой сказок
Шурали

Герой сказок
Шэлки

Чудище
Шайтан

Монстр
Шогготы

Мистическое чудовище
Шакко

Мистическое чудовище
Шаркань

Герой легенд
Шелоб

Мифическое существо
Ши-лин

Фэнтезийный персонаж
Шиш

Герой сказок
Шишиха

Мифическое существо
Штойзволы

Монстр
Шуликуны

Фэнтезийный персонаж
Шурале

Фэнтезийный персонаж
Шэду

Герой легенд
Шүрәле

Герой легенд
Шанкчанни

Герой легенд
Шондоката

Фэнтезийный персонаж
Шамир

Монстр
Шелки

Герой легенд
Шепсес анх

Фэнтезийный персонаж
Шилин

Герой сказок
Шишига

Монстр
Шишичиха

Чудище
Шошычиха

Герой легенд
Шулюкуны

Мистическое чудовище
Шут болотный

Герой легенд
Шюрали́

Чудище
Шеша

Фэнтезийный персонаж
Шаи

Чудище
Шанту

Герой легенд
Шелликот

Мистическое чудовище
Шерстопалы

Герой сказок
Шилиханы

Фэнтезийный персонаж
Шишитиха

Мифическое существо
Шликуны

Монстр
Шпротва

Герой легенд
Штрига

Мистическое чудовище
Шунгалвис

Фэнтезийный персонаж
Шутовка

Герой легенд
Шямга

Монстр
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Герой легенд
Щекотун

Герой легенд
Щиточерепаха

Герой легенд
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Чудище
Ырка

Герой легенд
Ыр

Герой сказок
Ыро

Герой сказок
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Герой сказок
Эвайпанома

Мифическое существо
Эждерха́

Фэнтезийный персонаж
Элурантропы

Герой сказок
Эмпуса

Мистическое чудовище
Энфийлд

Герой сказок
Эри́нии

Чудище
Эрциния

Фэнтезийный персонаж
Эвмениды

Чудище
Эршу

Чудище
Эал

Зверь
Эжде́р

Фэнтезийный персонаж
Элйуоньэй гөдэ

Чудище
Эмпуза

Мифическое существо
Энудр

Герой сказок
Эрдлюитлы

Герой сказок
Эрихфоний

Мистическое чудовище
Эе

Мифическое существо
Эктозавр

Чудище
Эвоки

Мифическое существо
Эксихейры

Герой сказок
Энкантадо

Чудище
Энфилд

Фэнтезийный персонаж
Эринии

Герой легенд
Эх-Уишге

Герой сказок
Эльфы(альвы)

Зверь
Эврином

Герой легенд
Элементаль

Фэнтезийный персонаж
Энты

Зверь
Эпифаги

Чудище
Эрихтоний

Герой легенд
Эх-Ушге

Мистическое чудовище
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Чудище
Ювха

Мистическое чудовище
Юки-нёбо

Герой легенд
Юкибадзё

Мистическое чудовище
Юные девы

Чудище
Юварки

Герой сказок
Юки-дзёро

Монстр
Юки-химэ

Монстр
Юмэкуи

Чудище
Юха

Чудище
Юки-анэ

Чудище
Юки-онаго

Зверь
Юкимба

Мистическое чудовище
Юрэй

Монстр
Юки-бамба

Монстр
Юки-онна

Фэнтезийный персонаж
Ютулы

Герой сказок
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Фэнтезийный персонаж
A-nun-na-ku

Зверь
Abang Aku

Фэнтезийный персонаж
Abraxas

Мифическое существо
Achoych-Pachoych

Монстр
Afanc

Мистическое чудовище
Ahemait

Фэнтезийный персонаж
Al-mi'raj

Монстр
Alérion

Зверь
Alghul

Зверь
Alsea

Монстр
Am-heh

Чудище
Amajurjuk

Герой легенд
Ame-onna

Зверь
Amfivena

Мифическое существо
Ammut

Герой сказок
Amphithere

Чудище
Ananse

Мистическое чудовище
Anioto

Зверь
A Bao A Qu

Герой легенд
Abada

Чудище
Abrasax

Герой легенд
Achlis

Фэнтезийный персонаж
Aethiopes maritimi

Чудище
Agnus scythicus

Герой легенд
Alerion

Монстр
Alfar

Монстр
Alphyn

Фэнтезийный персонаж
Alv

Зверь
Amajorssuk

Герой сказок
Amayuquq

Герой легенд
Amfipterus

Герой легенд
Ammit

Мистическое чудовище
Amphitere

Герой легенд
Anancyi

Зверь
Angiak

Фэнтезийный персонаж
A-nuna

Мистическое чудовище
Abph моhа

Чудище
Acromantul

Мистическое чудовище
Agh-iski

Монстр
Ahkiyyini

Фэнтезийный персонаж
Aitwar

Герой сказок
Ala

Зверь
Alerione

Герой легенд
Alicanto

Мифическое существо
Alseid

Фэнтезийный персонаж
Am-mit

Герой сказок
Amam

Мистическое чудовище
Amemet

Мифическое существо
Amikiri

Фэнтезийный персонаж
Amphiptere

Герой сказок
Ananansa

Зверь
Anansi

Мистическое чудовище
Anker-trold.

Мистическое чудовище
A Bao A Koo

Герой легенд
A-nuna-ke-ne

Монстр
Abracax

Монстр
Acheri

Мистическое чудовище
Acromantula

Мистическое чудовище
Aghar Dwarves

Мифическое существо
Aigokeros

Герой сказок
Aka-shita (赤舌)

Зверь
Alce

Монстр
Allocamelus

Зверь
Amajaruk

Герой легенд
Amautalik

Монстр
Amfiptere

Герой сказок
Ammet

Герой легенд
Amphisbaena

Герой легенд
Anancy

Фэнтезийный персонаж
Anansiil

Герой легенд
Ankoù

Фэнтезийный персонаж
Annancy

Монстр
Anphivena

Герой легенд
Antiplos

Монстр
Antlion

Зверь
Antolops

Герой сказок
Anyoto

Монстр
Apis

Фэнтезийный персонаж
Apsaras (अप्सरस्)

Чудище
Aqrabu

Чудище
Aqrabuamelu

Герой сказок
Aqrb ['qrb]

Мистическое чудовище
Araiteuru

Зверь
Aralez

Фэнтезийный персонаж
Arase

Фэнтезийный персонаж
Arçura

Герой сказок
Arimaspi

Монстр
Arrachd

Чудище
Artabatitae

Герой сказок
Artibatirae

Герой сказок
Askafroe

Фэнтезийный персонаж
Askefroa

Фэнтезийный персонаж
Asp

Чудище
Aspedocalane

Герой сказок
Aspic

Герой легенд
Aspid

Монстр
Aspide

Герой легенд
Aspido testudo

Фэнтезийный персонаж
Aspidochelone

Мистическое чудовище
Aspis

Монстр
Aspis chelone

Монстр
Assida

Герой легенд
Assidam

Зверь
Asuwang

Мифическое существо
Aswang

Мифическое существо
Augerey

Мистическое чудовище
Aughisky

Герой легенд
Aunt Nancy

Мифическое существо
Auroborus

Фэнтезийный персонаж
Autolops

Чудище
Avank

Герой сказок
Ayia Napa sea monster

Чудище
Ayiyi

Мифическое существо
Azuki-togi

Монстр
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Герой легенд
B'anansi

Фэнтезийный персонаж
B'hemot

Мифическое существо
Baast

Герой легенд
Baba

Мифическое существо
Babaí

Герой легенд
Babi

Мифическое существо
Babok

Мифическое существо
Badnjak

Монстр
Bagenge

Зверь
Bahamut

Герой сказок
Bahamūt (بهموت)

Мистическое чудовище
Bahīmūth (بهيموث)

Фэнтезийный персонаж
Bakeneko (化け猫)

Герой сказок
Bakezōri (化け草履)

Герой сказок
Balaena

Фэнтезийный персонаж
Balain

Монстр
Balainne

Герой сказок
Balaur

Герой сказок
Balayn

Герой легенд
Balene

Мифическое существо
Bannik

Зверь
Banshee

Фэнтезийный персонаж
Barbegazi

Мистическое чудовище
Bargest

Зверь
Barghest

Мистическое чудовище
Bargtjest

Герой легенд
Barking Beast

Фэнтезийный персонаж
Barnacle-geese

Герой сказок
Barruguet Ibicenco

Мистическое чудовище
Barstukai

Мифическое существо
Barzdukai

Монстр
Basajaun

Мистическое чудовище
Basajaunak

Герой сказок
Basandere

Мистическое чудовище
Basilisk

Чудище
Bast

Герой легенд
Bastet

Герой легенд
Bastis

Герой сказок
Bat-Rat-Spider

Мистическое чудовище
Bauchan

Монстр
Baxajaun

Фэнтезийный персонаж
Bazyliszek

Монстр
Bean Sí

Мистическое чудовище
Bean Sídhe

Чудище
Beast Glatisant

Герой сказок
Bebok

Мифическое существо
Behemot

Зверь
Behemoth

Чудище
Beholder

Фэнтезийный персонаж
Belewitte

Монстр
Ben-Varrey

Мистическое чудовище
Beornings

Герой легенд
Bhutas

Чудище
Biinjao

Чудище
Biinyao

Чудище
Bilwis

Чудище
Bilwiß

Монстр
Bilwiz

Герой легенд
Binfen

Герой легенд
Bipedester delusissimus

Монстр
Biyiniao

Чудище
Black Riders

Герой сказок
Blajini

Герой легенд
Blast-ended skrewts

Чудище
Blemmye

Мифическое существо
Blemmyes

Мистическое чудовище
Blemue

Мистическое чудовище
Bludičky

Мистическое чудовище
Bluecap

Мифическое существо
Bồ lao

Мифическое существо
Bo-guest

Герой сказок
Bobo

Зверь
Bobok

Мифическое существо
Bòcan

Монстр
Bodachan Sabhail

Мистическое чудовище
Bogans

Мифическое существо
Bogey-beast

Герой легенд
Boggans

Мистическое чудовище
Boggart

Герой легенд
Boggle

Мифическое существо
Bogill

Монстр
Bogle

Чудище
Bogy

Мистическое чудовище
Bolla

Герой сказок
Bonasus

Герой легенд
Bonnacon

Фэнтезийный персонаж
Bookworm, .303

Зверь
Bōrei (亡霊)

Чудище
Botchling

Герой сказок
Bouda

Фэнтезийный персонаж
Bożątka

Мистическое чудовище
Brag

Фэнтезийный персонаж
Brollachan

Мистическое чудовище
Broonie

Мифическое существо
Broucolaque

Герой сказок
Brownie

Зверь
Brucolakas

Герой сказок
Bruesche

Монстр
Bruja

Монстр
Brukołak

Чудище
Bruxsa

Монстр
Bucca

Зверь
Bucentaur

Герой сказок
Bucentauro

Мифическое существо
Bucentaurus

Герой легенд
Buckawn

Монстр
Buggane

Монстр
Bultungin

Фэнтезийный персонаж
Bundimun

Чудище
Bungisngis

Мистическое чудовище
Bunyip

Чудище
Buraq

Герой легенд
Bwca

Существа из мифов и легенд на букву C


Мистическое чудовище
Cervus marinus

Монстр
Chamoi

Мифическое существо
Cheper

Герой сказок
Children of the Forest

Фэнтезийный персонаж
Chitauri

Герой сказок
Chollima (천리마)

Герой сказок
Chowany

Чудище
Cicaniae

Герой легенд
Cluricaun

Герой сказок
Coine

Чудище
Cornish Pixie

Монстр
Craneman

Монстр
Cthulhu

Герой легенд
Cuchivilu

Чудище
Cветочер

Чудище
Capricorn

Мистическое чудовище
Catoblepa

Монстр
Catoblepas

Герой легенд
Ceasg

Мистическое чудовище
Celestial-Dog

Зверь
Centauroid

Чудище
Centicore

Герой сказок
Centimani

Фэнтезийный персонаж
Cerastes

Мистическое чудовище
Cerberus

Герой легенд
Cethe

Мифическое существо
Cheburashka (チェブラーシカ)

Герой сказок
Cheshire Cat

Герой легенд
Chimera

Чудище
Chīwěn (螭吻)

Мифическое существо
Chonchón

Герой сказок
Chupacabras

Фэнтезийный персонаж
Cinnamulgus

Фэнтезийный персонаж
Cmentarz

Герой сказок
Compé Anansi

Герой сказок
Corsia

Зверь
Crodh Mara

Мистическое чудовище
Cù Sìth

Монстр
Cynocephalus

Монстр
Cete

Мифическое существо
Changeling

Герой сказок
Chepri

Чудище
Chimaera

Мифическое существо
Chīwěi (鸱尾)

Чудище
Chonchon

Герой легенд
Chu'i srin

Герой сказок
Cinnamologus

Мистическое чудовище
Clurichaun

Мифическое существо
Colt-pixy

Монстр
Corocotta

Чудище
Criosphinx

Чудище
Cú Sídhe

Мистическое чудовище
Cwn Annwn

Монстр
Cabyll-Ushtey

Чудище
Cacus

Герой сказок
Caladrius

Мистическое чудовище
Calopus

Герой легенд
Calygreyhound

Герой легенд
Camahueto

Герой сказок
Camazotz

Мистическое чудовище
Camelion

Монстр
Camelopard

Фэнтезийный персонаж
Camelopardalus

Герой сказок
Camelopardus

Чудище
Canis getulis

Фэнтезийный персонаж
Canis hades

Монстр
Căpcăun

Фэнтезийный персонаж
Cěrt

Чудище
Cetus

Монстр
Cheney's Hounds

Герой легенд
Chia-kuo

Фэнтезийный персонаж
Chimimōryō (魑魅魍魎)

Монстр
Chochlik

Герой сказок
Chowaniec

Мифическое существо
Church Grim

Герой легенд
Cinomolgus

Герой легенд
Coatlicue

Мистическое чудовище
Cornish Owlman

Фэнтезийный персонаж
Covie

Мистическое чудовище
Crt

Монстр
Cuchivilo

Герой легенд
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Герой легенд
Dairi

Монстр
Davāl-pā(i)

Мистическое чудовище
Dhampyr

Герой сказок
Direach Ghlinn Eitidh

Мифическое существо
Djehuti

Герой легенд
Dockalfar

Чудище
Doppelgänger

Чудище
Draw

Монстр
Dryádes

Монстр
Dunters

Мистическое чудовище
Dzee-dzee-bon-da

Герой сказок
Dahu

Монстр
Dando and his Dogs

Мифическое существо
Deva (देव)

Герой сказок
Dhampir

Фэнтезийный персонаж
Dip

Монстр
Dithreach

Фэнтезийный персонаж
Djinni

Мистическое чудовище
Donnervogel

Мифическое существо
Draconians

Герой легенд
Drow

Монстр
Dugs

Герой легенд
Dzunukwa

Зверь
Daēva

Монстр
Dampeer

Фэнтезийный персонаж
Dementor

Мистическое чудовище
Dhamphir

Зверь
Dhegdheer

Герой легенд
Dinny-Mara

Чудище
Displacer Beast

Чудище
Djinn (جن)

Монстр
Donestres

Герой сказок
Dorsohastatus caudirotula

Герой легенд
Drider

Мистическое чудовище
Duende

Герой сказок
Duppy

Зверь
Dzhadadzhiya

Фэнтезийный персонаж
Dahus rupicapra vacca montanus

Фэнтезийный персонаж
Dandy dogs

Герой легенд
Devil's Dandy Dogs

Чудище
Dhampire

Герой легенд
Dibbuk

Монстр
Dirae

Монстр
Djehouti

Чудище
Dobie

Зверь
Dooinney Marrey

Герой легенд
Drakaina

Герой легенд
Drutten

Фэнтезийный персонаж
Dunpeal

Чудище
Dyehuthy

Мистическое чудовище
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Мистическое чудовище
Each Uisge

Мистическое чудовище
Efreeti

Герой сказок
Ela

Мифическое существо
Elv

Монстр
Empusa

Мистическое чудовище
Engineers

Мистическое чудовище
Epiphagi

Чудище
Erdluitle

Монстр
Eurynomos

Герой легенд
Ežerinis

Чудище
Eater of Socks

Чудище
Ekkillik

Монстр
Elder Mother

Чудище
Empousai

Фэнтезийный персонаж
Empuоsai

Фэнтезийный персонаж
Ents

Мистическое чудовище
Epopus

Чудище
Eschenfrua

Чудище
Ewoks

Мистическое чудовище
Eale

Герой сказок
Elad

Герой легенд
Erumpent

Герой сказок
Ewaiponoma

Герой сказок
Empousa

Зверь
Empusae

Герой легенд
Enhydros

Мистическое чудовище
Epiphagus

Монстр
Ech-Ooshkya

Мифическое существо
El Cadejo

Мистическое чудовище
Elg-Fróði

Чудище
Empuosa

Мистическое чудовище
Enfield

Монстр
Epifugos

Чудище
Ercinia

Мистическое чудовище
Euronymous

Герой сказок
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Мистическое чудовище
Faery

Фэнтезийный персонаж
Father Winter

Герой легенд
Fenghuang (鳳凰)

Мистическое чудовище
Fenrisúlfr

Монстр
Fetch

Герой сказок
Fachen

Монстр
Fairy

Мифическое существо
Fee

Мистическое чудовище
Fenoderee

Герой сказок
Ferrishin

Мифическое существо
Finfolk

Монстр
Fafnir

Чудище
Fideal

Чудище
Fachan

Монстр
Fatu-Liva

Герой сказок
Fenmine

Мистическое чудовище
Ferrish

Чудище
Faerie

Мистическое чудовище
Fallohides

Мифическое существо
Fenrir

Монстр
Ferrishyn

Герой легенд
Finnfolk

Мистическое чудовище
Finoderi

Герой сказок
Fire Crab

Чудище
Formicaleon

Монстр
Formicaleun

Монстр
Fuath

Зверь
Fuathan

Герой легенд
Fufu

Мистическое чудовище
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Фэнтезийный персонаж
Getulian dog

Чудище
Ghoul

Чудище
Ghul

Фэнтезийный персонаж
Gigantes

Чудище
Girtablilu

Фэнтезийный персонаж
Glashtyn

Фэнтезийный персонаж
Gloucester sea serpent

Чудище
Glumms

Зверь
Glums

Фэнтезийный персонаж
Glycon

Монстр
Gnoll

Мифическое существо
Goat-stag

Мистическое чудовище
Goblins

Фэнтезийный персонаж
Godling

Зверь
Godzilla

Монстр
Gojira (ゴジラ)

Фэнтезийный персонаж
Goose-headed Man

Монстр
Gooseberry Wife

Мистическое чудовище
Gorgolica

Монстр
Gotokoneko

Чудище
Gotoku-neko

Фэнтезийный персонаж
Gotokuneko

Чудище
Goubelin

Мифическое существо
Graouilly

Монстр
Graouli

Мифическое существо
Graoully

Фэнтезийный персонаж
Graully

Фэнтезийный персонаж
Graveir

Герой сказок
Green children of Woolpit

Герой легенд
Grgalica

Мистическое чудовище
Grgolica

Монстр
Grim

Мифическое существо
Grindylow

Мистическое чудовище
Grondr

Фэнтезийный персонаж
Grumpkin

Монстр
Grundylow

Монстр
Grýla

Чудище
Guacanchas

Чудище
Gualipote

Чудище
Guallepen

Фэнтезийный персонаж
Gud-alim

Герой сказок
Gudalim

Монстр
Gully Dwarves

Фэнтезийный персонаж
Gumberoo

Мистическое чудовище
Gurahl

Мифическое существо
Guytrash

Мифическое существо
Gvelašap (გველაშაპი)

Герой сказок
Gwoemul (괴물)

Герой сказок
Gyl Burnt-Tayl

Герой легенд
Gytrash

Фэнтезийный персонаж
Gaardbuk

Мистическое чудовище
Gabriel hounds

Мифическое существо
Gabriel rachets

Фэнтезийный персонаж
Galipote

Чудище
Gallû

Герой сказок
Garappa

Чудище
Gardvord

Фэнтезийный персонаж
Gargouille

Чудище
Gargoyle

Монстр
Gargulec

Фэнтезийный персонаж
Garmr

Герой сказок
Garuḍa (गरुड)

Герой легенд
Genko

Монстр
Geryon

Герой легенд
Gêryôn

Монстр
Geryones

Герой сказок
Gêryonês

Герой легенд
Geryoneus

Монстр
Gêryoneus

Мистическое чудовище
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Чудище
Haechi

Чудище
Haetae

Фэнтезийный персонаж
Hafgufa

Монстр
Hafgufu

Монстр
Haitai

Чудище
Hamadryádes

Фэнтезийный персонаж
Hanako-san (花子さん)

Герой сказок
Hanansi

Чудище
Hone-onna (骨女)

Мистическое чудовище
Honocrotalus

Мифическое существо
Hoop-snake

Мифическое существо
Hoopoe

Чудище
Horse-stag

Зверь
Horven

Фэнтезийный персонаж
Horyádes

Мистическое чудовище
Hǒu (犼)

Монстр
Hounds of the hill

Герой сказок
Hrímthurs

Монстр
Hróðvitnir

Фэнтезийный персонаж
Hróðvitnisson

Герой сказок
Huallepen

Герой легенд
Huargo

Герой легенд
Hugag

Герой легенд
Huldra

Герой сказок
Humbaba

Зверь
Humei

Герой сказок
Hun-tun

Герой сказок
Hundun

Чудище
Hùndùn (混沌)

Монстр
Huorns

Мифическое существо
Hupe

Монстр
Hupelot

Герой сказок
Huppe

Мистическое чудовище
Hupupa

Герой сказок
Hydra

Герой сказок
Hydrops

Герой сказок
Hydrus

Чудище
Hyenodlaci

Мистическое чудовище
Hyldemoer

Фэнтезийный персонаж
Hyōsube (兵主部)

Мистическое чудовище
Hyousube

Мистическое чудовище
Høyneker pingviner

Герой сказок
Hapi

Монстр
Hapi-ankh

Чудище
Hapis

Фэнтезийный персонаж
Harfoots

Монстр
Harpia

Мистическое чудовище
Hati

Чудище
Haugbo

Герой легенд
Haugebonde

Фэнтезийный персонаж
Havgumsen

Фэнтезийный персонаж
Havguva

Чудище
Havstramben

Герой сказок
Headley Kow

Мифическое существо
Heath Hounds

Мистическое чудовище
Hecatonchires

Герой сказок
Hekatoncheiro

Герой легенд
Hellhound

Мифическое существо
Hercynia

Мистическое чудовище
Hieracosphinx

Герой легенд
Hili

Монстр
Himantopodes

Мистическое чудовище
Hinky-Punk

Фэнтезийный персонаж
Hippalectryon

Чудище
Hippalektruõn

Мифическое существо
Hippalektryon

Мифическое существо
Hippocamp

Чудище
Hippocampus

Герой сказок
Hippocentaurus

Фэнтезийный персонаж
Hippocervus

Чудище
Hippogryf

Фэнтезийный персонаж
Hippopodes

Герой сказок
Hippotalus

Герой легенд
Hircocervus

Монстр
Hobbits

Мифическое существо
Hobgoblin

Фэнтезийный персонаж
Hodag

Герой легенд
Hodowany

Фэнтезийный персонаж
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Мистическое чудовище
Ichthyocentaurs

Монстр
Ieltxu

Фэнтезийный персонаж
Ihtiriekko

Герой легенд
Illithid

Чудище
Ilythiiri

Фэнтезийный персонаж
Imoogi

Мифическое существо
Imp

Зверь
Inapertwa

Герой сказок
Incubus

Чудище
Iopodes

Герой легенд
Iotunn

Фэнтезийный персонаж
Ippopodes

Мифическое существо
Iratxo

Герой сказок
Iratxoak

Герой сказок
Iritxu

Герой легенд
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Мистическое чудовище
Jacio

Герой сказок
Jack Frost

Мистическое чудовище
Jack-in-Iron

Герой легенд
Jaculor

Чудище
Jaculus

Мистическое чудовище
Jag mort

Мистическое чудовище
Jall

Герой легенд
Jaracaca

Зверь
Jarvey

Мистическое чудовище
Jasconius

Мистическое чудовище
Jätti

Фэнтезийный персонаж
Javinė

Монстр
Jeeryuch

Герой сказок
Jentil

Зверь
Jentilak

Монстр
Jerff

Фэнтезийный персонаж
Jiā guó (猳國)

Мистическое чудовище
Jinko

Монстр
Jinmenju

Герой легенд
Jobberknoll

Монстр
Jokul Frosti

Мистическое чудовище
Jólakötturinn

Мистическое чудовище
Jorō-gumo

Герой сказок
Jrahars

Монстр
Jucanchas

Герой легенд
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Фэнтезийный персонаж
Kraken

Герой сказок
Kraken octopus

Чудище
Kraxen

Зверь
Kua Fu (夸父)

Чудище
Kuçedra

Герой сказок
Kuchisake-onna (口裂け女)

Чудище
Kui (夔)

Чудище
Kujata

Герой сказок
Kujuta

Чудище
Kukas

Монстр
Kûko

Чудище
Kul'pijan

Монстр
Kulshedra

Мифическое существо
Kurangai Tuku

Герой сказок
Kurangaituku

Мистическое чудовище
Kusarikku

Фэнтезийный персонаж
Kuyūthā (كيوثاء)

Герой легенд
Kweku Anansi

Герой легенд
Kỳ lân (기린 или 전설)

Герой легенд
Kyrkogrim

Зверь
Kłobuk

Фэнтезийный персонаж
Kumiho (구미호)

Герой сказок
Kangiqsuarmiuqpak

Мифическое существо
Kabouter

Монстр
Kaboutermannekin

Фэнтезийный персонаж
Kacou Ananzè

Фэнтезийный персонаж
Kaibyō (怪猫)

Герой сказок
Kaibyou

Мистическое чудовище
Kaijū (怪獣)

Мифическое существо
Kal'an

Мистическое чудовище
Kal'enik

Монстр
Kalopaling

Фэнтезийный персонаж
Kameosa (瓶長、甕長, かめおさ)

Чудище
Kami-­kiri

Мистическое чудовище
Kanima

Герой сказок
Kappa (河童)

Фэнтезийный персонаж
Karakasa Kozō

Зверь
Karkadann

Мифическое существо
Kasha (火車)

Герой сказок
Katoblepon

Герой сказок
Katobleps

Зверь
Kaukai

Герой легенд
Kaukas

Фэнтезийный персонаж
Kaukuczei

Фэнтезийный персонаж
Kaukuczus

Фэнтезийный персонаж
Kaukutis

Фэнтезийный персонаж
Kaukyczei

Чудище
Kelpie

Герой легенд
Ketos

Мифическое существо
Keythong

Мистическое чудовище
Kheper

Фэнтезийный персонаж
Khepera

Мистическое чудовище
Khimaira

Герой сказок
Kiligivak

Мистическое чудовище
Kiḷigvak

Мифическое существо
Killmoulis

Монстр
Kilmulis

Мифическое существо
Kimnarās

Герой сказок
Kimpurusha

Мифическое существо
King Kong

Мистическое чудовище
Kiri-puwhero

Герой легенд
Kitsune (狐)

Чудище
Kjata

Зверь
Klabater

Монстр
Klabaternik

Мифическое существо
Klabautermann

Мистическое чудовище
Klurikaun

Герой легенд
Knackers

Герой сказок
Knockers

Чудище
Knucker

Фэнтезийный персонаж
Kobold

Герой сказок
Kompa Nanzi

Мифическое существо
Kongamato

Мифическое существо
Koon anoon

Монстр
Kopakona

Чудище
Koryo

Чудище
Koul

Мистическое чудовище
Kołbuk

Монстр
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Герой сказок
L'erdluitle

Герой легенд
La Carcagne

Чудище
La Dama Duende

Фэнтезийный персонаж
La Llorona

Герой легенд
Lacrima corpus dissolvens

Герой легенд
Lamashtu

Герой легенд
Lamasjtoe

Мистическое чудовище
Leanan sídhe

Монстр
Leannan sìth

Мистическое чудовище
Little Old Man of The Barn

Мифическое существо
Lacovie

Чудище
Lamia

Герой сказок
Lampijerović

Чудище
Langsuyar

Монстр
Leipreachán

Герой легенд
Leprechaun

Мистическое чудовище
Leprocaun

Герой сказок
Leucocrotta

Фэнтезийный персонаж
Lhiannan shee

Зверь
Li vẫn

Герой сказок
Licbat

Чудище
Liosalfar

Чудище
Leopard-men

Зверь
Lich

Герой сказок
Lilith

Зверь
Llamhigyn Y Dwr

Монстр
Lobisomem

Монстр
Loch Ness Monster

Чудище
Lóng (龍)

Герой сказок
Long-bubby Susan

Фэнтезийный персонаж
Loup-garou

Зверь
Lurachmain

Мистическое чудовище
Lurgadhan

Мистическое чудовище
Lurican

Герой легенд
Luu

Мистическое чудовище
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Мистическое чудовище
Maighdean mhara

Герой сказок
Margoyles

Герой легенд
Mǎ huà (馬化)

Чудище
Maahinen

Мистическое чудовище
Maahiset

Фэнтезийный персонаж
Maanalais

Мистическое чудовище
Maero

Фэнтезийный персонаж
Mahaha

Герой легенд
Mahum

Фэнтезийный персонаж
Maighdean na tuinne

Мифическое существо
Majki

Чудище
Makaliphon

Мистическое чудовище
Makaliporn

Мистическое чудовище
Makkaliphala

Герой сказок
Mala'kak

Фэнтезийный персонаж
Mamuchi

Герой сказок
Managarm

Герой легенд
Managarmr

Герой легенд
Mantichora

Монстр
Margyge

Герой сказок
Márgygr

Зверь
Marsok

Герой легенд
Marzana

Фэнтезийный персонаж
Matianak

Герой сказок
Mawki

Мифическое существо
Megalogaster repercussus

Мифическое существо
Meliae

Мифическое существо
Melusina

Зверь
Melusine

Мистическое чудовище
Menehune

Чудище
Merrows

Мистическое чудовище
Michi Peshu

Зверь
Michibichi

Мистическое чудовище
Mimicke

Чудище
Mirmicioleon

Герой сказок
Mishi Peshu

Зверь
Mishibizhii

Фэнтезийный персонаж
Mishibizhiw

Герой легенд
Mishipashoo

Фэнтезийный персонаж
Missipeshieuw

Мистическое чудовище
Missipeshu

Герой сказок
Mitiling

Фэнтезийный персонаж
Miðgarðsormr

Мистическое чудовище
Mojya (亡者)

Мифическое существо
Mokolé

Герой легенд
Mokumokuren (目目連)

Фэнтезийный персонаж
Monaciello

Мистическое чудовище
Monoceros

Герой сказок
Morena

Мифическое существо
Morkopolus

Мифическое существо
Morlocks

Фэнтезийный персонаж
Mosura (モスラ)

Герой сказок
Mothman

Фэнтезийный персонаж
Mothra

Фэнтезийный персонаж
Muli

Герой сказок
Mullo

Монстр
Mulo

Мистическое чудовище
Mûmak

Фэнтезийный персонаж
Mûmakil

Монстр
Munaciello

Герой легенд
Mundus gubernavi

Герой сказок
Murd-Huacha

Монстр
Mushrushu

Чудище
Myling

Фэнтезийный персонаж
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Чудище
Naga (नाग)

Герой сказок
Nagin

Монстр
Naginis

Герой легенд
Nagis

Мистическое чудовище
Name-onna (嘗女)

Фэнтезийный персонаж
Nansi

Герой легенд
Nareepol

Чудище
Nariphon

Монстр
Nawki

Монстр
Nayar

Фэнтезийный персонаж
Nazgul

Фэнтезийный персонаж
Nazgûl

Монстр
Neekerbreekers

Мистическое чудовище
Nejki

Герой легенд
Neko (猫)

Герой легенд
Neko-musume

Герой сказок
Nessie

Герой сказок
Nezumi

Мистическое чудовище
Ni agrisur

Герой сказок
Niedźwiedziołak

Фэнтезийный персонаж
Nigle

Герой легенд
Nikker

Зверь
Nillekma

Герой сказок
Ningyo (人魚)

Чудище
Ninki Nanka

Герой сказок
Niseag

Герой легенд
Nisitae

Герой сказок
Nisse

Герой сказок
Nixen

Чудище
Niðagrísur

Герой легенд
Níðhöggr

Чудище
Njogel

Герой легенд
Njogli

Мистическое чудовище
Njuggel

Чудище
Noggle

Герой легенд
Nogitsune

Герой легенд
Nora Nair

Монстр
Nue (鵺)

Мифическое существо
Nuggle

Фэнтезийный персонаж
Numakulla

Фэнтезийный персонаж
Numbakulla

Герой сказок
Nuppeppō (ぬっぺふほふ)

Мифическое существо
Nurikabe (ぬりかべ)

Монстр
Nykštukai

Герой легенд
Nykštukas

Герой легенд
Nymph

Мифическое существо
Nymphae

Герой легенд
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Герой сказок
Obake

Мистическое чудовище
Ocho-Kochi (ოჩოკოჩი)

Герой легенд
Oger

Фэнтезийный персонаж
Ogopogo

Мистическое чудовище
Ogr

Чудище
Ogre

Герой легенд
Ogro

Герой сказок
Ogryn

Чудище
Ohaguro-bettari

Мистическое чудовище
Oinopôlê

Герой легенд
Oinopwlh

Герой сказок
Ol Mahum

Монстр
Old Girl

Герой легенд
Old Lady

Монстр
Old Man Winter

Мифическое существо
Oliphaunts

Фэнтезийный персонаж
Olog-Hai

Герой сказок
Oni (鬼)

Фэнтезийный персонаж
Onocentaur

Мифическое существо
Onocentaurus

Зверь
Onodrim

Чудище
Onokôlê

Мистическое чудовище
Onokwlh

Зверь
Onoscentaurus

Мистическое чудовище
Onoskelis

Монстр
Onryō (怨霊)

Герой сказок
Oo-er

Чудище
Opinicus

Монстр
Orco

Чудище
Origoruso

Мистическое чудовище
Oriogoruho

Монстр
Oroborus

Фэнтезийный персонаж
Ostrice

Мифическое существо
Ostrich

Мифическое существо
Oureboros

Монстр
Ouroboros

Зверь
Owlman

Монстр
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Мистическое чудовище
Pakepakehā

Герой легенд
Panoptus

Герой легенд
Panthera

Фэнтезийный персонаж
Parandrus

Фэнтезийный персонаж
Pari (پری)

Герой легенд
Patasola

Чудище
Patupaiarehe

Монстр
Peallaidh

Герой легенд
Peg Leg Jack

Фэнтезийный персонаж
Pêgasos

Мистическое чудовище
Pegasus

Мистическое чудовище
Pelican

Фэнтезийный персонаж
Pelicanus

Монстр
Penangallan

Чудище
Penanggalan

Герой легенд
Peritio

Герой легенд
Peritius

Мистическое чудовище
Peryton

Чудище
Phane

Мистическое чудовище
Piarevaracien

Мистическое чудовище
Piatek (Փիաթեկ)

Зверь
Pigsie

Герой сказок
Piskie

Герой легенд
Pixie

Чудище
Pixy

Герой сказок
Planta Tartarica Barometz

Чудище
Plwacz

Мистическое чудовище
Poltergeist

Герой сказок
Pontianak

Чудище
Popobawa

Герой сказок
Poreskoro

Герой легенд
Poroniec

Фэнтезийный персонаж
Powries

Монстр
Požeminukai

Герой легенд
Pretas

Герой сказок
Pseudoequus nasiretinaculi

Герой сказок
Psylli

Мистическое чудовище
Puckwudgie

Мистическое чудовище
Pūķis

Фэнтезийный персонаж
Pūkys

Монстр
Púláo (蒲牢)

Герой легенд
Pulgasari (불가사리)

Фэнтезийный персонаж
Pyučs

Фэнтезийный персонаж
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Монстр
Qallupilluit

Мистическое чудовище
Qallupilluk

Монстр
Qalupalik

Мистическое чудовище
Qílín (麒麟)

Герой сказок
Qiqirin

Монстр
Qiqirn

Монстр
Qiúniú (囚牛)

Мифическое существо
Qora

Монстр
Qori ismaris

Чудище
Questing Beast

Герой легенд
Quillboars

Фэнтезийный персонаж
Quinotaur

Герой легенд
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Герой сказок
Rakshasa

Чудище
Rakshosh

Герой сказок
Rapae

Фэнтезийный персонаж
Ratkin

Чудище
Ratoncito Pérez

Чудище
Re'em

Монстр
Rĕāīm

Мистическое чудовище
Redcaps

Герой легенд
Regulus

Чудище
Reiko

Фэнтезийный персонаж
Revenant

Чудище
Rhinoceros

Мистическое чудовище
Rhynchoropus flagelliformis

Мистическое чудовище
Rime Thurs

Герой легенд
Ringwraith

Чудище
Roane

Мифическое существо
Roanes

Герой сказок
Roggenmuhme

Зверь
Rohmani

Фэнтезийный персонаж
Rokuro-Kubi

Мифическое существо
Rokurokkubi

Фэнтезийный персонаж
Rokurokubi

Чудище
Rolling Calf

Чудище
Rompo

Монстр
Ròn

Монстр
Roperite

Монстр
Rougarou

Мифическое существо
Roux-Ga-Roux

Мифическое существо
Rp'm

Фэнтезийный персонаж
Rp'um

Фэнтезийный персонаж
Rugaroo

Герой сказок
Rugaru

Фэнтезийный персонаж
Runa

Чудище
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Мифическое существо
Sachiko

Герой легенд
Sagari (さがり)

Герой сказок
Sagittarius Bucentaurus

Чудище
Salamander

Фэнтезийный персонаж
Salamandra

Герой сказок
Sarkany

Мистическое чудовище
Sarquindi

Зверь
Saru Tora Hebi

Герой легенд
Sarutorahebi

Фэнтезийный персонаж
Scarrow

Мистическое чудовище
Scenopode

Мистическое чудовище
Sciritae

Герой легенд
Scitalis

Мистическое чудовище
Scoliophis stianticus

Фэнтезийный персонаж
Scriker

Монстр
Scylla

Мифическое существо
Scytale

Мистическое чудовище
Sea-Lion

Герой легенд
Selchies

Фэнтезийный персонаж
Selkies

Фэнтезийный персонаж
Serpopard

Герой сказок
Shachihoko (鯱)

Зверь
Shedu

Мистическое чудовище
Shellycoat

Герой легенд
Shelob

Герой сказок
Shikome (黄泉醜女)

Мифическое существо
Shiryō (死霊)

Зверь
Shōjō

Мистическое чудовище
Shōryō (精霊)

Мифическое существо
Shrake

Зверь
Shtojzorreshta

Герой легенд
Shtojzovalle

Герой сказок
Shtozote

Герой легенд
Shtriga

Чудище
Sibhreach

Зверь
Sídhe

Монстр
Silkies

Мистическое чудовище
Simplicissimus

Мистическое чудовище
Sirena

Фэнтезийный персонаж
Sirenes

Герой сказок
Sirrush

Герой легенд
Sjopeltin

Герой легенд
Sjupilti

Герой сказок
Skalli

Герой сказок
Skarbnik

Герой легенд
Skaven

Зверь
Skiopod

Монстр
Skiopodas

Монстр
Skjöll

Чудище
Skoll

Мифическое существо
Sköll

Зверь
Skriker

Герой сказок
Skrulls

Герой легенд
Skvader

Герой легенд
Skøll

Чудище
Sleipnir

Мистическое чудовище
Sluagh

Мистическое чудовище
Smok

Мифическое существо
Smůk

Чудище
Snark

Герой легенд
Snergs

Чудище
Snoligoster

Мистическое чудовище
Soe-horven

Герой легенд
Space Jockey

Герой сказок
Sphinx

Герой легенд
Splinter-cat

Герой легенд
Spopodes

Герой легенд
Spriggan

Герой легенд
Squonk

Чудище
Stellio

Зверь
Stollenwurm

Мистическое чудовище
Stoors

Зверь
Stormbird

Герой легенд
Storsjöodjuret

Герой сказок
Strandvaskare

Монстр
Strandvasker

Герой легенд
Strigoi

Фэнтезийный персонаж
Struthiocamelon

Герой сказок
Struthopodes

Герой сказок
Strutio

Зверь
Strzyga

Фэнтезийный персонаж
Stymphalídes órnithes

Чудище
Succubus

Мифическое существо
Suhurmas

Герой легенд
Svartalfar

Монстр
Swanhamr

Герой легенд
Swanmaidens

Герой легенд
Swanman

Фэнтезийный персонаж
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Мифическое существо
Tanuki (狸 или たぬき)

Герой сказок
Taotie

Герой легенд
Tarandrus

Герой сказок
Tarasque

Чудище
Tarrasque

Чудище
Tatzelwurm

Герой сказок
Taur

Фэнтезийный персонаж
Te Whanau O Rangi

Монстр
Tehut

Фэнтезийный персонаж
Tengu (天狗)

Герой легенд
Tenko

Герой сказок
Teong-wei

Монстр
Tharks

Герой легенд
Thea

Монстр
Theow

Герой сказок
Thep Norasri

Зверь
Thestral

Монстр
Thos

Зверь
Thot

Герой легенд
Thoth

Фэнтезийный персонаж
Three-foot Horse

Мистическое чудовище
Thrummy-Cap

Герой сказок
Thunderbird

Мистическое чудовище
Tian Lu (天禄)

Герой сказок
Tiangou (天狗)

Чудище
Tibicenas

Чудище
Tigbalan

Зверь
Tigbalang

Фэнтезийный персонаж
Tikbalan

Фэнтезийный персонаж
Tikoloshe

Монстр
Tiqqitchit

Герой сказок
Tiritchiq

Чудище
Tithoes

Монстр
To Filiko Teras

Монстр
Toenayar

Монстр
Tokoloshe

Герой легенд
Tommyknockers

Зверь
Tomte

Герой сказок
Tooth fairy

Зверь
Topple

Герой легенд
Tote-Road Shagamaw

Фэнтезийный персонаж
Toutetsu

Герой легенд
Tragelaph

Мифическое существо
Tragelaphus

Зверь
Trào phong

Чудище
Trasgo

Герой легенд
Trasgu

Мистическое чудовище
Trasno

Мифическое существо
Trauko

Герой легенд
Treants

Герой сказок
Treefolk

Фэнтезийный персонаж
Troglodyte

Фэнтезийный персонаж
Trogodytae

Зверь
Trow

Мистическое чудовище
Tsonokwa

Монстр
Tsonoqua

Мифическое существо
Tsukumogami (付喪神)

Мифическое существо
Tù ngưu

Герой сказок
Tulao (徒劳)

Герой легенд
Tunda

Зверь
Tunkall

Мистическое чудовище
Tūrehu

Зверь
Tutu

Мистическое чудовище
Tyger

Фэнтезийный персонаж
Typhaon

Мистическое чудовище
Typhöeus

Монстр
Typhon

Мистическое чудовище
T'ao T'ieh

Герой легенд
Tamamo-no-Mae

Герой сказок
Tangi

Герой сказок
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Чудище
Ubasti

Чудище
Ubume

Герой легенд
Ugallu

Мистическое чудовище
Uldra

Герой сказок
Undead

Мифическое существо
Undine

Монстр
Undine Dejwe

Монстр
Ungoliant

Герой сказок
Unicorn-lion

Чудище
Unicornis

Монстр
Uperice

Фэнтезийный персонаж
Upierzyca

Фэнтезийный персонаж
Upior

Зверь
Upir

Герой легенд
Upsorn Srihas

Герой сказок
Upupa

Мифическое существо
Urchins

Чудище
Uridimmu

Фэнтезийный персонаж
Urmahlillu

Монстр
Urmahlullu

Герой сказок
Urman iäse

Герой легенд
Uroboros

Герой легенд
Uru-kehu

Чудище
Utböling

Монстр
Utburd

Фэнтезийный персонаж
Utkasting

Монстр
Utrzymywany

Мифическое существо
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Зверь
Va әs̷

Чудище
Vaca de lumbre

Чудище
Valkyrja

Фэнтезийный персонаж
Vam-Fear-Eee

Чудище
Vampijerović

Мифическое существо
Vampirar

Фэнтезийный персонаж
Vampirdzhiya

Мифическое существо
Vampirić

Фэнтезийный персонаж
Vampirović

Мистическое чудовище
Vánagandr

Герой сказок
Varactyl

Зверь
Varg

Монстр
Vargr

Монстр
Vaŭkałak

Чудище
Versipellis

Монстр
Vielfraß

Мифическое существо
Vilkacis

Зверь
Vilkãtas

Фэнтезийный персонаж
Vilkatis

Герой легенд
Vilktakis

Герой сказок
Vipera

Герой легенд
Vodni mož

Зверь
Vough

Герой сказок
Vugluscris

Зверь
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Фэнтезийный персонаж
Wahokohoko

Герой легенд
Wamphyri

Герой сказок
Wandynnije

Герой сказок
Waq-waq tree

Герой сказок
Warg

Чудище
Wargin

Герой сказок
Water-Leaper

Монстр
Water-owl

Мистическое чудовище
Wearg

Чудище
Wearh

Мистическое чудовище
Wechselbalg

Мифическое существо
Weeping Woman

Зверь
Wemic

Герой сказок
Wendigo

Герой легенд
Werebat

Герой сказок
Werebears

Герой сказок
Wereboar

Чудище
Werefox

Мифическое существо
Werehyenas

Фэнтезийный персонаж
Wererat

Монстр
Werewolf

Герой легенд
White Walkers

Мистическое чудовище
Whooping boy

Мистическое чудовище
Will O'The Wisp

Герой легенд
Willepen

Герой сказок
Windigo

Герой сказок
Winged Horses

Чудище
Wish Hounds

Герой легенд
Wisht Hounds

Герой легенд
Wodny muž

Монстр
Wódnykus

Монстр
Wookiee

Мистическое чудовище
Wuesting Beast

Герой легенд
Wychowywany

Мифическое существо
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Фэнтезийный персонаж
Xaynwada

Зверь
Xhinde

Чудище
Xiaoyang People

Мистическое чудовище
Xiaoyangmin

Мифическое существо
Xiezhi

Мистическое чудовище
Xingxing (狌狌)

Фэнтезийный персонаж
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Чудище
Ya-Te-Veo

Монстр
Yakan

Фэнтезийный персонаж
Yakṣas

Монстр
Yale

Герой сказок
Yalomishte

Фэнтезийный персонаж
Yamaoroshi (山颪 или やまおろし)

Чудище
Yamawarawa

Герой сказок
Yamawaro

Герой сказок
Yanari

Монстр
Yara-ma-yha-who

Мифическое существо
Yarımtıq

Фэнтезийный персонаж
Yeth Hounds

Монстр
Yeti

Чудище
Yllerion

Чудище
Yobo-san

Герой легенд
Yobosan

Герой сказок
Yōkai (妖怪)

Мистическое чудовище
Youwarkee

Герой легенд
Yppopodes

Герой сказок
Yppotryll

Мифическое существо
Yuki-ane (雪姉サ)

Герой легенд
Yuki-banba (雪バンバ)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-hime (雪姫)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-jorou (雪女郎)

Мистическое чудовище
Yuki-nyōbō (雪女房)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-onago (雪女子)

Герой легенд
Yuki-onna (雪女)

Герой легенд
Yukifuri-baba (雪降り婆)

Чудище
Yumekui

Чудище
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Герой легенд
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Герой сказок
Áitvaras

Монстр
Áitivaras

Чудище
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Монстр
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Мистическое чудовище
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Мифическое существо
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Монстр
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Мифическое существо
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Монстр
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Герой легенд
Łaziebnik

Мистическое чудовище
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Герой легенд
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Монстр
Şüräle

Монстр
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Мистическое чудовище
Šêdu

Мистическое чудовище
Šmok

Монстр
Štriga

Монстр
Šungalviai

Герой сказок
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Фэнтезийный персонаж
Żmirłacz

Зверь
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Чудище
Άβράξας

Герой сказок
Άργος

Мифическое существо
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Мистическое чудовище
Ένυδροσ

Герой легенд
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Герой сказок
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Мистическое чудовище
Αχέρων

Герой легенд
Αριμασπος

Чудище
Αburγu Moγai

Мистическое чудовище
Αμαδρυάδες

Мифическое существо
Ασπιδοχελώνη

Чудище
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Мистическое чудовище
Βασιλισκος

Мистическое чудовище
Βλεμμυες

Монстр
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Герой сказок
Γηρυών

Мифическое существо
Γλυκών

Монстр
Γηρυονης

Герой сказок
Γηρυονευς

Монстр
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Герой сказок
Δελφυνη

Чудище
Δράκαινα

Фэнтезийный персонаж
Δαίμων

Герой легенд
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Мифическое существо
Εμπουσα

Герой сказок
Ευρυνομος

Герой легенд
Εριχθόνιος

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Фэнтезийный персонаж
Θόουτ

Мистическое чудовище
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Герой сказок
Καταβλεπων

Герой легенд
Κῆτος

Чудище
Κάβειροι

Фэнтезийный персонаж
Κέκροψ

Чудище
Κύκλωπες

Фэнтезийный персонаж
Καλικάντζαροι

Чудище
Κέρβερος

Мифическое существо
Κακός

Монстр
Κεραστης

Фэнтезийный персонаж
Κυνοκεφάλοι

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Фэнтезийный персонаж
Λάμια

Фэнтезийный персонаж
Λειμενίδες

Фэнтезийный персонаж
Λαδων

Герой легенд
Λιμνάδες

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Монстр
Μελίαι

Герой сказок
Μελιάδες

Мистическое чудовище
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Монстр
Ναϊάδες

Фэнтезийный персонаж
Νύμφες

Чудище
Ναΐδες

Фэнтезийный персонаж
Νηρηίδες

Мифическое существо
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Чудище
Ορθος

Мистическое чудовище
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Герой легенд
Πανθηρ

Чудище
Πύθων

Монстр
Περίτιος

Фэнтезийный персонаж
Πρωτεύς

Герой сказок
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Монстр
Σκιραται

Зверь
Σρινύες

Мистическое чудовище
Σάτυροι

Мистическое чудовище
Σκιαποδες

Герой сказок
Σομπέκ

Герой сказок
Σειρῆνες

Фэнтезийный персонаж
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Мистическое чудовище
Τιτάνες

Мистическое чудовище
Τυφών

Герой легенд
Τράγέλαφος

Фэнтезийный персонаж
Τάρανδρος

Герой легенд
Τάρανδος

Герой сказок
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Герой сказок
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Герой сказок
Φοϊνιξ

Мифическое существо
Φτερωτά άλογα

Мистическое чудовище
Φάλαινα

Монстр
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Герой сказок
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Герой сказок
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Фэнтезийный персонаж
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Существа из мифов и легенд на букву Ա


Мифическое существо
Աչուչ-Փաչուչ

Существа из мифов и легенд на букву Հ


Герой сказок
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Чудище
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Чудище
Ḏiḥautī

Герой сказок
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Герой сказок
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ


Герой легенд
ἵπποκαμποςСервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2021 г.
ver. 1.05.1374+