Мифическое существо Лазавік

В белорусском фольклоре некий лесной или болотный нечистик, живущий в лозе. Лазавік — нейкі лясны бог, які жыве ў лазе. Беларусы ўяўляюць яго старэнькім карлам, не большым за пазногаць і аднавокім, з аршыннаю барадою, які заўсёды носіць з сабою доўгую (у сем сажняў) пугу. Ён, кажуць, звычайна жыве ў лазе, у маленькім дамку, акружаным балотам; дамок гэты без дзвярэй і вокнаў, толькі з маленькай адтулінай на страсе, куды звычайна залазіць сам гаспадар лазавік. Дамок гэты недаступны людзям: як толькі хто-небудзь задумае падысці да яго, дома як і не было на тым месцы — пойдзе далей; чалавек за ім — а дамок далей ад яго. Лазавік, кажуць, часта расхаджвае па розных балотах. Тут яго адразу пазнаеш: вочка яго бліскае, як агеньчык... Што робіць Лазавік сваёй пугай і навошта носіць з сабою, беларусы самі не ведаюць. Лазавік вядомы ў Беларусі пад рознымі іншымі імёнамі; у некаторых месцах яго завуць балотнікам, які жыве ў балоце, а ў іншых — вадавіком, які жыве ў вадзе. Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і (449: с.573) Лазави́к — какой-то лесной бог, живущий в лозе. Белорусцы представляют его карликом-старичком, не больше ноготка, одноглазым, с аршинною бородою, всегда носящим при себе длиннейший (в семь сажень) кнут. Он обыкновенно, говорят, живет в лозе, в маленьком домике, окруженном болотом; домик этот без дверей и окон, только с малым отверстием на крыше, куда обыкновенно пробирается сам гаспада́р (хозяин), то есть Лазавик; домик этот неприступен для людей: как только кто-нибудь вздумает подойти к нему, домика как не бывало на том месте, уйдет дальше; человек за ним — домик дальше от него. Лазавик, говорят, часто расхаживает по разным болотам. Тут его сейчас узнаешь: глазок его сверкает, как огонек (понятие Белорусцев о болотных огоньках). Что делает Лазавик своим кнутом и для чего носит его с собою, Белорусцы сами не знают. Лазавик известен в Белоруссии под разными другими именами; в некоторых местах он называется Болотником — живущим в болоте, а в других — Водовико́м — живущим в воде. П.Древлянский "Белорусские народные предания" (310: c.277) Лазавік — то дух такі, што ў лазе жыве. У яго там і хата знаходзіцца. А сам ён таго ж цвету, што і лаза. Многія гаварылі, што ён на дзеда пахож малога, карлік пачці. І хоць ён некрасівы, але ж сам добры. Лазавік можа людзей спасаць ад вадзянікоў і балотнікаў. Дзядзька расказваў, што адзін раз пайшоў з жонкай ягады збіраць. І тут заўважыў уперадзе паляну, на якой было многа ягад. Ён пайшоў туды і трапіў у балота, пачаў жонку зваць. А тая, мабыць, не пачула. Дзядзька ўжо рашыў тады, што жывым яму не быць. Але потым убачыў лазовы куст і схапіўся за яго. Жонка яго тады агледзіла, што мужыка няма, пачала шукаць і наткнулася на яго. Дзядзька спасся, але гаварыў, што яму дапамог лазавік. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў горадзе Ветка ад Кузьменка Людмілы Аляксееўны, 1926 г.н. (505: с.173) Лазавик — то такой дух, что в лозе живет. У него там и хата находится. И сам он того же цвета, что и лаза. Многие говорили, что он на деда похож мелкого, карлик почти. И хоть он некрасивый, однако же сам добрый. Лазавик может людей спасать от водяников и болотников. Дядька рассказывал, что однажды пошел с женой ягоды собирать. И тут заметил впереди поляну, на которой было много ягод. Он пошел туда и угодил в болото, начал жену звать. А та, может, не услышала. Дядька уже решил тогда, что живым ему не быть. Но потом увидел лозовый куст и схватился за него. Жена его огляделась, видит, что мужа нет, начала искать и наткнулась на него. Дядька спасся и говорил, что ему помог лазавик. Записала И.Шевко в 2006 году в городе Ветка Гомельской области Республики Беларусь от Кузьменко Людмилы Алексеевны, 1926 г.р. (505: с.173) Лазавік жыве ля рэк, азёр, а можа і каля лесу пасяліцца. Галоўнае для яго, каб была лаза. Многія гавораць, што бачылі яго. І мне раз так павязло. Ішла калісь летам праз раку, рашыла адпачыць ля лазы. Аж бачу, што там дзед нейкі сядзіць. Ды сам смешны такі, маленькі і нейкі жоўты. Убачыў мяне і адразу знік. Яго ніхто не баіцца, бо ён зла вялікага не дзелае. От шчэ скажу, што лазавік, калі дождж ідзе, можа чалавека схаваць. Я раз у навальніцу ад хаты далёка была, дык схавалася пад лазу. Пераседзіла там, а потым сухенькая дамоў пабегла. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў вёсцы Куты Веткаўскага раёна ад Талкачовай Антаніны Мікалаеўны, 1942 г.н. (505: с.173) Лазавик живет у рек и озёр, а может и около леса поселиться. Главное для него, чтоб была лоза. Многие говорят, что видели его. И мне раз так повезло. Шла как-то летом через реку, решила отдохнуть под лозой. И вижу, что там дед какой-то сидит. И сам смешной такой, маленький и какой-то желтый. Увидел меня и сразу исчез. Его никто не боится, потому что он зла большого не делает. Вот еще скажу, что лазавик, когда дождь идет, может человека укрыть. Я раз в грозу от дома далеко была, так спряталась под лозой. Пересидела там, а потом сухонькая домой побежала. Записала И.Шевко в 2006 году в деревне Куты Ветковского района Гомельской области Республики Беларусь от Толкочевой Антонины Николаевны, 1942 г.р. (505: с.173) Летам раз заблудзіў я, хадзіў доўга, думаў, што ўжо не выберуся. Толькі прысеў, адразу ж пачуў смех нейкі. Я ўскочыў і пачаў маліцца. І што вы думаеце, знайшоў дарогу дамоў. Я потым доўга думаў, хто ж тады мяне напугаў. Ды ўспомніў, што якраз ля лазы быў. Мабыць, то лазавік з мяне пасмяяўся. За жарты на яго не злую, бо ён мне ў рабоце памагаў. Я не раз лазу на карзіны набіраў. А карзіны выйшлі добрыя, шчэ баба мая імі і зараз пользуецца. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў вёсцы Шэйка Веткаўскага раёна ад Рослікава Івана Дзмітрыевіча, 1930 г.н. (505: с.173) Летом раз заблудился я, ходил долго, думал, что уже не выберусь. Только присел, сразу же услышал смех какой-то. Я подскочил и стал молиться. И что вы думаете, нашел дорогу домой. Я потом долга думал, кто ж тогда меня напугал. И вспомнил, что как раз около лозы был. Может, то лазавик с меня посмеялся. За шутки на него не злюсь, ведь он мне в работе помогал. Я не раз лозу на корзины набирал. А корзины вышли ладные, баба моя до сих пор ими пользуется. Записала И.Шевко в 2006 году в деревне Шейка Ветковского района Гомельской области Республики Беларусь от Росликова Ивана Дмитриевича, 1930 г.р. (505: с.173) Лознікі ўтвараюць асобны гурт хутчэй надводных, чым падводных нячысцікаў. Жытлом ім служаць густыя кусты пераплеценага лазняку, у залежнасці ад якога афарбавана іх цела. Самі па сабе Лознікі — драбнюткія гуллівыя чарцяняты. Яны не маюць намеру загубіць ахвяру, якую заблытваюць у куст лазы, у яе карэнні ці прымушаюць правальвацца ў прыхаванае вадзяное акенца ў багне. Усё гэта робіцца не як сатанінскае насланнё, а як гульня, жарт, пасля якіх яны самі дапамагаюць ахвяры, падсоўваючы ёй куст лазы, трыснёг, аер і іншае. Калі і з такой дапамогаю ахвяра не выратавалася, значыць яе падхапіў тутэйшы буйны нячысцік — вадзянік, балотнік, багнік... Паколькі лознікі зусім бясшкодныя і малыя з выгляду, грамавыя стрэлы забіваюць іх не спецыяльна, а выпадкова. У лознікаў ёсць адна небяспека, пра якую яны, аднак, зусім не дбаюць. Гэта — асушэнне месца пад іх жытлом і, як вынік, знішчэнне лазняку, з якім звязана жыццё лознікаў. У такім выпадку яны гінуць усе разам назаўсёды і бясследна. Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і (449: с.573-574) На лозниковъ указываютъ какъ на родственныхъ помощниковъ при-водныхъ нечистиковъ, или какъ на подростковъ. Изъпредыдущаго видно, что всѣ эти нечистики живутъ и дѣйствуютъ порознь и что у нихъ нѣтъ потомства; лозники составляютъ отдѣльный скопъ скорѣе надводныхъ, чѣмъ подводныхъ нечистиковъ, и притономъ ихъ служатъ густые кусты сплевшагося малорослаго лозняка, отъ цвѣта котораго они воспринимаютъ цвѣтъ своего покрова. Сами по себѣ лозники слишкомъ крохотные бѣсики, отчасти напоминающіе шешекъ, подобно имъ, игривые, и не имѣютъ ввиду погубить той жертвы, которую запутываютъ въ куст лозы, въ корняхъ ея, или заставляютъ проваливаться въ скрытое оконце топи. Все это дѣлается не какъ сатанинская напасть, а какъ игра, шутка, послѣ которой они подаютъ и помощь, пододвигая жертвѣ кустъ не отонувшей лозы, тростникъ, аиръ, и проч. Если и при такой помощи жертва не спаслась, такъ ее подхватилъ обитающій здѣсь крупный нечистикъ — водяной, болотникъ, багникъ, — которымъ лозники не намѣрены были подслуживаться. Какое именно значеніе имѣютъ лозники въ бѣсовскомъ мірѣ, трудно опредѣлить; слѣдуетъ догадываться, что эти нечистики загнаны сюда и прикованы къ мѣсту за неімѣніемъ для нихъ подходящей дѣятельности. Ввиду же почти безусловной безвредности лозниковъ, ихъ ничтожнаго облика, громовыя стрѣлы разятъ ихъ лишь попутно. У лозниковъ остается одна опасность, о которой они, однако, совершенно не помышляютъ: это — осушеніе мѣста подъ ихъ обиталищемъ и чрезъ то уничтоженіе лозовыхъ кустовъ, съ ростомъ которыхъ соединено бытіе лозниковъ; послѣдніе въ семъ случаѣ гибнутъ цѣлымъ скопомъ навсегда и безслѣдно. Н.Я.Никифоровский "Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе" (482: с.84-85)

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Фэнтезийный персонаж
Агуане

Мистическое чудовище
Азема

Мифическое существо
Албысы

Герой сказок
Анаким

Мистическое чудовище
Ао

Монстр
Арворх

Чудище
Архангелы

Герой сказок
Ахти

Чудище
Абаасы

Герой легенд
Абаасылар

Чудище
Абааһы

Мистическое чудовище
Абада

Фэнтезийный персонаж
Абанг Аку

Герой легенд
Абасы

Фэнтезийный персонаж
Аванк

Чудище
Агиски

Герой сказок
Агрометы

Герой легенд
Алим

Герой легенд
Абраксас

Фэнтезийный персонаж
Абрасакс

Чудище
Авгур

Герой легенд
Агишки

Герой легенд
Агнявік

Герой сказок
Агызмал

Герой легенд
Азы

Чудище
Алея

Зверь
Ангелы 

Фэнтезийный персонаж
Аптах-бага(двуглав.лягушка)

Мистическое чудовище
Арейон

Чудище
Архонты

Мифическое существо
Аюстал

Фэнтезийный персонаж
Абнауаю

Мистическое чудовище
Азарлары

Герой легенд
Альрауны

Монстр
Анцыбал

Чудище
Араш

Монстр
Арслан

Фэнтезийный персонаж
Атцыс

Мистическое чудовище
Абуми-гути

Мистическое чудовище
Абуми-кути

Фэнтезийный персонаж
Аварга Мога

Мистическое чудовище
Аврага Могой

Герой сказок
А Бао А Ку

Мистическое чудовище
А Бао Ку

Мистическое чудовище
Агроти

Монстр
Агулшап

Зверь
Агх-иски

Фэнтезийный персонаж
Агхары

Фэнтезийный персонаж
Агъач киши

Мистическое чудовище
Адамовы дети

Герой легенд
Аданы

Мистическое чудовище
Адданк

Фэнтезийный персонаж
Аджина

Мистическое чудовище
Адзуки-агэ

Герой сказок
Адзуки-госягося

Мифическое существо
Адзуки-соги

Герой сказок
Адзуки-тоги

Чудище
Аждаha

Мистическое чудовище
Аждарха

Мистическое чудовище
Аждархо́

Герой легенд
Ажыдаа́р

Герой легенд
Аздаха

Герой сказок
Аздяка́

Герой легенд
Азярніцы

Монстр
Аидахар

Чудище
Аист

Герой легенд
Ай-хуа

Герой легенд
Айдага́р

Герой сказок
Айдахар

Мистическое чудовище
Айтвар

Герой сказок
Айтварас

Монстр
Айцы

Фэнтезийный персонаж
Айя-Напское чудовище

Герой сказок
Акаана

Мистическое чудовище
Акасита

Герой сказок
Акери

Герой легенд
Аколностъ

Мистическое чудовище
Акрабуамелу

Мифическое существо
Акромантул

Мистическое чудовище
Акулобраз

Герой легенд
Ала

Герой легенд
Алан-мелекей

Зверь
Албаны

Мистическое чудовище
Албасты

Чудище
Али

Герой легенд
Альсеиды

Зверь
Алэл

Монстр
Антеро

Герой сказок
Албастый

Монстр
Алема

Мифическое существо
Алерион

Чудище
Аликанто

Чудище
Алконос

Мистическое чудовище
Алконост

Мифическое существо
Алконотъ

Зверь
Алцете

Фэнтезийный персонаж
Аль-заккуми

Герой сказок
Аль-каркаданн

Фэнтезийный персонаж
Альвы

Мифическое существо
Альгуль

Фэнтезийный персонаж
Альконостъ

Герой сказок
Альфин

Мифическое существо
Ам-ам

Монстр
Ам-мит

Чудище
Ам-мут

Герой легенд
Амайурйук

Монстр
Амам

Мифическое существо
Амамат

Монстр
Амару

Фэнтезийный персонаж
Амауталик

Чудище
Амба́рный

Мифическое существо
Амбарник

Мистическое чудовище
Амбарный старик-домовик

Чудище
Амемит

Монстр
Амикири

Чудище
Амиктиры

Мистическое чудовище
Аммат

Мистическое чудовище
Амт

Чудище
Амфисбена

Чудище
Амэ-онна

Чудище
Ананси

Герой легенд
Анба́рный

Мистическое чудовище
Ангеук

Герой сказок
Ангиак

Герой легенд
Ангьяк

Герой сказок
Андрони

Герой легенд
Анзу

Мистическое чудовище
Анзуд

Монстр
Аниото

Герой легенд
Анка

Мистическое чудовище
Анкертольд

Мистическое чудовище
Анку

Мифическое существо
Анкы-келе

Герой сказок
Аннакуи

Герой сказок
Аннуна

Герой легенд
Аннунаки

Герой легенд
Анталоп

Чудище
Антапаты

Монстр
Антипко

Герой сказок
Антис

Герой сказок
Ануннаки

Чудище
Анцётка

Герой легенд
Анчут

Монстр
Анчутик

Фэнтезийный персонаж
Анчутка

Герой сказок
Анщих Сисьва Пялт

Герой легенд
Аньсих Сисьва Пялт

Герой легенд
Апíвень

Герой сказок
Апеп

Мистическое чудовище
Апис

Зверь
Апо́фис

Фэнтезийный персонаж
Апоп

Мистическое чудовище
Апсарас

Монстр
Апсары

Монстр
Аразе

Герой сказок
Араитеуру

Герой легенд
Аралезы

Монстр
Аргос

Герой сказок
Аргус

Герой сказок
Аржавейнік

Герой легенд
Аржавеннік

Герой сказок
Аржавенник

Мифическое существо
Арзюри

Герой сказок
Аримаспы

Чудище
Аримоѳеи

Герой легенд
Арсури

Фэнтезийный персонаж
Артабатиты

Чудище
Артинетас

Мистическое чудовище
Аруи ариси

Фэнтезийный персонаж
Арысь-поле

Герой сказок
Асванг

Герой легенд
Асванга

Чудище
Асетнік

Мифическое существо
Асида

Герой легенд
Аскефруа

Герой сказок
Аспид

Монстр
Аспида

Мистическое чудовище
Аспидохелон

Герой сказок
Аспидѣ хелонѣ

Мифическое существо
Аспик

Монстр
Ассида

Монстр
Ассидам

Монстр
Астонiи

Герой легенд
Астромове

Мифическое существо
Асуван

Мистическое чудовище
Атлантическая горбатая змея

Герой легенд
Аука

Монстр
Афанк

Мистическое чудовище
Афедронои

Герой сказок
Африт

Герой сказок
Ахерон

Герой легенд
Ахеронт

Герой легенд
Ахлис

Мистическое чудовище
Ахоры

Мистическое чудовище
Ацаны

Герой сказок
Ачери

Фэнтезийный персонаж
Ачкийини

Мистическое чудовище
Ачо́ч-Мачо́ч

Монстр
Аѳдроноi

Мифическое существо
Адау

Зверь
Алад

Зверь
Алпаб

Чудище
Аниука

Монстр
Араска

Герой сказок
Арсан-Дуолай

Герой легенд
Асраи

Герой сказок
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Герой сказок
Бабай, Бабайка

Мифическое существо
Бакенеко

Герой сказок
Белая Рука 

Мифическое существо
Бен-Бен

Герой легенд
Благийдвор

Чудище
Бродницы 

Монстр
Бучу*

Мистическое чудовище
Бадњак

Герой сказок
Баг

Герой легенд
Бакэмоно

Герой легенд
Белыедамы

Мистическое чудовище
Берегини

Мифическое существо
Богинки

Монстр
Бааванши

Герой легенд
Байцзэ

Мистическое чудовище
Баюн-Кот

Фэнтезийный персонаж
Бену

Герой легенд
Боуги

Герой сказок
Бута*

Мистическое чудовище
Бадняк

Мистическое чудовище
Бісиці

Фэнтезийный персонаж
Бааби

Фэнтезийный персонаж
Баба

Чудище
Бабай

Герой легенд
Бабайка

Фэнтезийный персонаж
Бабан

Мистическое чудовище
Бабар

Мистическое чудовище
Баби

Чудище
Бабок

Монстр
Бабр

Монстр
Бага

Герой легенд
Багамут

Герой легенд
Баган

Монстр
Багеера

Мистическое чудовище
Багенге

Монстр
Багнік

Герой сказок
Багник

Герой легенд
Бадзюля

Мистическое чудовище
Бадюля

Зверь
Баенник

Герой сказок
Баенный

Мифическое существо
Базилиск

Мифическое существо
Базилишек

Герой сказок
Байник

Фэнтезийный персонаж
Бакемоно-Кицунэ

Фэнтезийный персонаж
Баку

Мистическое чудовище
Бакэ-дзори

Герой легенд
Бакэдзори

Фэнтезийный персонаж
Баламутень

Фэнтезийный персонаж
Баламутнік

Герой сказок
Баламуцень

Мистическое чудовище
Балаур

Герой сказок
Балена

Мистическое чудовище
Бандиман

Фэнтезийный персонаж
Банийип

Мистическое чудовище
Банник

Монстр
Банной

Мифическое существо
Банный

Мистическое чудовище
Банный бес

Герой сказок
Банный хозяин

Герой сказок
Банши

Мифическое существо
Банщик

Фэнтезийный персонаж
Баньши

Герой легенд
Барабао

Герой легенд
Баранец

Монстр
Барбегази

Мистическое чудовище
Барбегазы

Чудище
Баргест

Чудище
Барздуки

Мистическое чудовище
Барнитлег

Герой легенд
Барстуки

Чудище
Баст

Монстр
Бастет

Мистическое чудовище
Баубо

Монстр
Бебок

Мифическое существо
Берендей

Фэнтезийный персонаж
Бехолдеры

Фэнтезийный персонаж
Бахамут

Мистическое чудовище
Башаандере

Чудище
Башахаун

Герой сказок
Баянник

Чудище
Бега

Монстр
Бегемот

Монстр
Бедн-вара

Чудище
Бекке

Зверь
Беляки

Чудище
Бен варра

Фэнтезийный персонаж
Беорнинги

Фэнтезийный персонаж
Беременность

Герой легенд
Бес банный

Фэнтезийный персонаж
Бескуд

Монстр
Бессонье

Герой легенд
Бии-няо

Герой легенд
Бииняо

Фэнтезийный персонаж
Бий-няо

Фэнтезийный персонаж
Бийняо

Чудище
Бильвизы

Мистическое чудовище
Бинфэн

Герой легенд
Бирюк

Чудище
Бичен

Чудище
Бкабей

Герой легенд
Блажинь

Фэнтезийный персонаж
Бласна

Герой сказок
Блегмии

Герой легенд
Блегмы

Чудище
Блемии

Монстр
Блудички

Фэнтезийный персонаж
Бляго

Зверь
Бобо

Монстр
Бобок

Зверь
Бовешь

Фэнтезийный персонаж
Боган

Чудище
Боггарт

Герой легенд
Боги

Мифическое существо
Боглы

Герой легенд
Божонтка

Мистическое чудовище
Бокан

Чудище
Боканон

Монстр
Болла

Герой сказок
Болотник

Фэнтезийный персонаж
Болотница

Монстр
Болотный

Мистическое чудовище
Болотный дедко

Мифическое существо
Болотный леший

Герой легенд
Болотный шут

Герой легенд
Болотяник

Мистическое чудовище
Болтрушайка

Герой легенд
Бомка

Чудище
Бонакон

Мистическое чудовище
Боннакон

Герой легенд
Бор

Мистическое чудовище
Борамец

Фэнтезийный персонаж
Боранец

Чудище
Боровик

Герой сказок
Боровички

Мистическое чудовище
Боровой

Герой легенд
Боровой человек

Мистическое чудовище
Бородатые

Герой легенд
Бородачик

Мистическое чудовище
Борэй

Мистическое чудовище
Боухан

Фэнтезийный персонаж
Бохан

Монстр
Боцан

Зверь
Брауни

Монстр
Брокса

Фэнтезийный персонаж
Броллахан

Фэнтезийный персонаж
Броша

Монстр
Бруколак

Герой сказок
Брукса

Герой сказок
Бруни

Герой легенд
Бруха

Чудище
Брэг

Герой сказок
Бу-лао

Монстр
Бу́сеу́

Монстр
Бугган

Фэнтезийный персонаж
Бузинная Матушка

Мифическое существо
Бук

Герой сказок
Бука

Мистическое чудовище
Бука (Bwca)

Герой сказок
Бука́нко

Герой сказок
Букан

Монстр
Буканай

Чудище
Букарица

Фэнтезийный персонаж
Букачка

Мистическое чудовище
Букусетка

Фэнтезийный персонаж
Буллар

Герой сказок
Бундимун

Мистическое чудовище
Буниюп

Фэнтезийный персонаж
Буньип

Герой сказок
Бурак

Герой сказок
Буривухи

Фэнтезийный персонаж
Бусиэ

Герой легенд
Буско

Фэнтезийный персонаж
Бхутешвара

Фэнтезийный персонаж
Бхуты

Зверь
Бцентæ

Герой сказок
Бывшие

Зверь
Бьякко

Герой сказок
БѢлена

Зверь
Баггейн

Герой сказок
Батанушко

Герой легенд
Бенни

Мистическое чудовище
Бесы

Мифическое существо
Болотница, болотныедухи 

Герой сказок
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Герой легенд
Ванф

Герой легенд
Вилы

Герой сказок
Водяницы

Зверь
Вуивр

Фэнтезийный персонаж
Вампал

Чудище
Васуки

Чудище
Вирява

Чудище
Водяные

Мистическое чудовище
Вытьянка

Герой легенд
Вешица-сорока

Монстр
Воду

Фэнтезийный персонаж
Волот

Фэнтезийный персонаж
Відминник

Мистическое чудовище
Вій

Мифическое существо
Вісуснік

Мистическое чудовище
Ва öш

Мистическое чудовище
Ва-ош

Мифическое существо
Вадзянiк

Герой сказок
Вадзяны

Фэнтезийный персонаж
Вадзяны дзед

Мистическое чудовище
Вазіла

Мистическое чудовище
Вазила

Фэнтезийный персонаж
Вазимба

Фэнтезийный персонаж
Вака де лумбре

Чудище
Валасень

Герой легенд
Валасяніца

Фэнтезийный персонаж
Валькирии

Монстр
Вамфир

Герой легенд
Вамфири

Мистическое чудовище
Ван Тянь Хоу

Герой легенд
Ванагандр

Герой легенд
Ванахальбы

Фэнтезийный персонаж
Вани

Фэнтезийный персонаж
Вапак

Герой легенд
Вапаӄамталха`н

Монстр
Варактил

Герой сказок
Варгін

Герой сказок
Варги

Фэнтезийный персонаж
Варгин

Герой сказок
Варман тура

Чудище
Василиск

Монстр
Ваўкалак

Мистическое чудовище
Ваўкалака

Чудище
Ваўкалека

Герой сказок
Вахоке-хоко

Мистическое чудовище
Вахокохоко

Герой сказок
Вдова птица

Зверь
Вдодъ

Мистическое чудовище
Вейла

Мистическое чудовище
Велiорыбъ

Фэнтезийный персонаж
Велбудопардусъ

Герой сказок
Велбудорысь

Герой легенд
Велерыбъ

Мистическое чудовище
Великаны

Герой легенд
Великие Гиббоны

Фэнтезийный персонаж
Вемики

Чудище
Вендиго

Герой легенд
Вепреслон

Чудище
Верберы

Монстр
Вербэры

Зверь
Вербэт

Мифическое существо
Вервольф

Мистическое чудовище
Вергиены

Герой сказок
Веревочник

Чудище
Верераты

Монстр
Верерэты

Герой легенд
Веркабаны

Герой легенд
Веркрысы

Фэнтезийный персонаж
Веркэт

Фэнтезийный персонаж
Вернетопырь

Монстр
Верфокс

Герой легенд
Веры

Чудище
Веспертил

Мистическое чудовище
Вешап

Зверь
Вещица

Герой сказок
Взрывопотам

Монстр
Ви́сусник

Монстр
Виверн

Мистическое чудовище
Виверна

Монстр
Вигты

Герой сказок
Виелфрас

Фэнтезийный персонаж
Вий

Монстр
Вила

Герой сказок
Вилкацис

Чудище
Вилколаки

Фэнтезийный персонаж
Виндиго

Герой легенд
Випунен

Герой сказок
Вирика

Чудище
Витар

Фэнтезийный персонаж
Витренник

Фэнтезийный персонаж
Вихованець

Чудище
Вишап

Монстр
Вкабей

Герой сказок
Влемии

Герой сказок
Во-а

Герой сказок
Вова

Монстр
Вовкулака

Фэнтезийный персонаж
Вовкун

Герой легенд
Водная форма

Мистическое чудовище
Водява

Герой сказок
Водяница

Герой сказок
Водяной

Герой сказок
Волкодлаки

Чудище
Волколак

Фэнтезийный персонаж
Волокита

Фэнтезийный персонаж
Волосень

Мистическое чудовище
Волсь

Фэнтезийный персонаж
Вонгви

Фэнтезийный персонаж
Вопар

Герой сказок
Вопитар

Мистическое чудовище
Ворги

Фэнтезийный персонаж
Воуви

Фэнтезийный персонаж
Вох

Герой легенд
Встречник

Монстр
Вуглускр

Монстр
Вужалка

Герой сказок
Вуки

Герой сказок
Вулвер

Герой сказок
Вултанка

Герой легенд
Вунтериха

Фэнтезийный персонаж
Вупар

Мифическое существо
Вупыр

Фэнтезийный персонаж
Вурдалак

Герой легенд
Выскакунчик

Мифическое существо
Выскорь

Чудище
Выхованец

Монстр
Вампиры

Мистическое чудовище
Верлиока

Фэнтезийный персонаж
Власти

Герой легенд
Волосатка

Герой легенд
Вяльнясы

Существа из мифов и легенд на букву Г


Мифическое существо
Гарпии

Герой сказок
Гмуры

Чудище
Гримтурсы

Монстр
Гаки

Фэнтезийный персонаж
Гирин

Герой легенд
Гомозули

Чудище
Грант

Монстр
Грифы

Герой легенд
Гамсилг

Мистическое чудовище
Гиады

Фэнтезийный персонаж
Гаргульи

Фэнтезийный персонаж
Грёза

Герой легенд
Гурии

Мифическое существо
Гіпацэнтаўр

Мистическое чудовище
Га́ла

Герой сказок
Га́ллу

Герой легенд
Гавриилова Свора

Чудище
Гадюка

Фэнтезийный персонаж
Гаёвки

Фэнтезийный персонаж
Гаёвы дзед

Монстр
Гаёўкі

Мифическое существо
Гайтраш

Герой сказок
Гаканчи

Герой сказок
Гала

Фэнтезийный персонаж
Галипоте

Герой легенд
Галла

Герой сказок
Галлу

Герой легенд
Гамаюн

Чудище
Гамберу

Монстр
Ганапати

Фэнтезийный персонаж
Гандхарвы

Фэнтезийный персонаж
Ганеша

Герой легенд
Гараппа

Чудище
Гаргуйли

Герой легенд
Гаргулец

Фэнтезийный персонаж
Гаргулии

Зверь
Гарм

Чудище
Гарпия

Зверь
Гаруда

Зверь
Гарцуки

Чудище
Гаспадар

Герой легенд
Гати

Герой легенд
Гатоблеп

Фэнтезийный персонаж
Гатоблепа

Герой легенд
Гаюн

Мистическое чудовище
Гвелвешапи

Мистическое чудовище
Гвелешапи

Герой легенд
Гворны

Фэнтезийный персонаж
Генко

Монстр
Герион

Герой сказок
Герионей

Мистическое чудовище
Герионес

Герой легенд
Гетулийский пёс

Фэнтезийный персонаж
Гианы

Фэнтезийный персонаж
Гиганты

Монстр
Гидра

Монстр
Гидрипусс

Мистическое чудовище
Гидроп

Фэнтезийный персонаж
Гидрус

Мифическое существо
Гиенолаки

Герой сказок
Гилистери

Фэнтезийный персонаж
Гилян

Фэнтезийный персонаж
Гимантоподы

Фэнтезийный персонаж
Гипоцентавр

Герой сказок
Гиппогриф

Мистическое чудовище
Гиппокамп

Чудище
Гиппопод

Мистическое чудовище
Гиппоталасы

Герой сказок
Гиппоцентавр

Мифическое существо
Гиппоцерв

Мистическое чудовище
Гиртаблили

Чудище
Гитраш

Герой сказок
Гламмы

Чудище
Гламы

Герой сказок
Гликон

Мистическое чудовище
Глог

Мистическое чудовище
Глэйштн

Мистическое чудовище
Гноллы

Герой легенд
Гномы

Мистическое чудовище
Гномы оврагов

Фэнтезийный персонаж
Гоблины

Фэнтезийный персонаж
Годжира

Чудище
Годзилла

Фэнтезийный персонаж
Годлинг

Герой легенд
Годованець

Фэнтезийный персонаж
Голем

Герой сказок
Гончие Аннуна

Герой сказок
Гончие Гавриила

Герой легенд
Гончие холмов

Мифическое существо
Гончие Чейни

Герой сказок
Гончие Чини

Герой сказок
Горгоны

Чудище
Горгульи

Герой сказок
Горгулья

Монстр
Горё

Герой легенд
Готоконэко

Герой сказок
Готоку-нэко

Мифическое существо
Готокунэко

Мистическое чудовище
Гравейр

Чудище
Граи

Герой сказок
Грайвер

Герой сказок
Грайи

Монстр
Грамкин

Герой сказок
Грампкин

Фэнтезийный персонаж
Граулли

Герой легенд
Гремлин

Герой сказок
Гречуха

Зверь
Грила

Монстр
Грим

Герой сказок
Гримтурсены

Чудище
Гриндилоу

Монстр
Громамонт

Герой сказок
Громовые птицы

Чудище
Грондры

Герой сказок
Грохотанис

Фэнтезийный персонаж
Грюла

Герой сказок
Гул

Монстр
Гуло

Чудище
Гулон

Герой сказок
Гуль

Фэнтезийный персонаж
Гульябани

Фэнтезийный персонаж
Гумберу

Мистическое чудовище
Гуменнiк

Герой сказок
Гуменник

Герой легенд
Гураль

Мифическое существо
Гуси з древа

Мифическое существо
Гухьяки

Чудище
Гыргалица

Мифическое существо
Гелиады

Чудище
Глашаны

Герой легенд
Гомункулус

Герой легенд
Гремлины

Герой легенд
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Герой сказок
Дайтьи

Герой легенд
Деманметдехаак

Герой сказок
Дибен(птица)

Герой сказок
Доброхот

Чудище
Дракон

Чудище
Дух(духи)

Чудище
Дандан

Фэнтезийный персонаж
Демоны Океании

Зверь
Див

Фэнтезийный персонаж
Долгопят

Герой легенд
Дриада

Монстр
Дуэргар

Чудище
Дети леса

Герой легенд
Джала-рупа

Мистическое чудовище
Джарви

Мистическое чудовище
Джегджер

Мистическое чудовище
Джек Фрост

Мистическое чудовище
Джек-в-кандалах

Герой легенд
Джек-в-цепях

Зверь
Джеруч

Герой сказок
Джерфф

Герой сказок
Джехути

Герой сказок
Джил-Жженый-Хвост

Герой легенд
Джинн

Герой сказок
Джраарс

Фэнтезийный персонаж
Дзи-Дзи

Герой легенд
Дзи-дзи-бон-да

Мистическое чудовище
Дзидзи

Герой легенд
Дзикининки

Монстр
Дзинко

Герой легенд
Дзоноква

Герой сказок
Ди́вы

Чудище
Диббук

Фэнтезийный персонаж
Дивана́

Монстр
Дийуана́

Мифическое существо
Дикая охота

Фэнтезийный персонаж
Динни-Мара

Чудище
Дип

Фэнтезийный персонаж
Диреах из Глен-Итива

Чудище
Диры

Мистическое чудовище
Дисплейсер

Герой легенд
Диуана́

Фэнтезийный персонаж
Доби

Чудище
Довшпрунг

Чудище
Долѣзря

Чудище
Домаха

Монстр
Домовая

Герой легенд
Домовилиха

Мистическое чудовище
Домовиха

Герой легенд
Домовичка

Монстр
Домовой

Мистическое чудовище
Домовуха

Фэнтезийный персонаж
Доможил

Герой сказок
Доможириха

Фэнтезийный персонаж
Донестры

Чудище
Доплер

Мифическое существо
Допплер

Герой сказок
Драйдер

Герой легенд
Дракайна

Монстр
Дракониха

Фэнтезийный персонаж
Драконица

Монстр
Дракус

Герой сказок
Драсили

Фэнтезийный персонаж
Драу

Чудище
Драуг

Мистическое чудовище
Драук

Мифическое существо
Древо-люди Никитина

Фэнтезийный персонаж
Дриады

Фэнтезийный персонаж
Дров

Мистическое чудовище
Дроу

Монстр
Дроук

Монстр
Дсоноква

Герой легенд
Дуана́

Фэнтезийный персонаж
Дубана́

Чудище
Дубочуд

Чудище
Дувана́б

Мистическое чудовище
Дуйнни Марри

Герой сказок
Думана́

Фэнтезийный персонаж
Дунтеры

Фэнтезийный персонаж
Дунья-мара

Фэнтезийный персонаж
Дуэнде

Монстр
Дхампир

Герой легенд
Дыббук

Зверь
Дьутпа

Мистическое чудовище
Дьявольские собаки Дэнди

Фэнтезийный персонаж
Дэвы

Фэнтезийный персонаж
Дюббук

Фэнтезийный персонаж
Девятиглавцы

Герой сказок
Дзяды

Мистическое чудовище
Диюпэрас

Чудище
Драки

Монстр
Дубовики

Герой сказок
Дітко

Герой сказок
Да́йва

Чудище
Давалпа

Герой легенд
Даги

Фэнтезийный персонаж
Дагон

Герой сказок
Даймадзин

Мистическое чудовище
Дамавiчка

Герой сказок
Дамавуха

Герой сказок
Дами

Чудище
Дампир

Мистическое чудовище
Данпир

Фэнтезийный персонаж
Дантеры

Чудище
Данху

Мистическое чудовище
Даолао

Зверь
Даппи

Фэнтезийный персонаж
Дартмурская свора

Мистическое чудовище
Даху

Чудище
Дахут

Фэнтезийный персонаж
Двойник

Мистическое чудовище
Дворовик

Фэнтезийный персонаж
Дворовой

Герой легенд
Дворовый

Монстр
Девона

Мифическое существо
Девона́

Герой легенд
Девы юные

Герой сказок
Девы-лебеди

Герой легенд
Девятеро

Герой легенд
Дегдер

Герой сказок
Дед

Чудище
Дедко

Мистическое чудовище
Дедко болотный

Герой сказок
Дельфиния

Чудище
Дементор

Герой сказок
Демон

Монстр
Дзяо Дзе

Герой легенд
Данни

Фэнтезийный персонаж
Дженни Зелёные Зубы

Герой легенд
Диниши

Мистическое чудовище
Доппельгангеры

Герой сказок
Дсонакавы

Герой легенд
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Зверь
Еминеж

Мифическое существо
Ермунганд

Герой сказок
Ебосан

Фэнтезийный персонаж
Евваркее

Фэнтезийный персонаж
Евник

Герой сказок
Единорог

Мистическое чудовище
Ежеринис

Монстр
Ен

Чудище
Ендарь

Монстр
Енпери́

Герой легенд
Епосъ

Герой легенд
Етун

Мистическое чудовище
Ефасыинати

Герой сказок
Ефимон

Герой легенд
Ехидна

Герой сказок
Ехидна стоглавая

Герой легенд
Ехидны

Мистическое чудовище
Ехидный

Мифическое существо
Единорог китайский(Цилинь)

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Чудище
Ёбосан

Мифическое существо
Ёкай

Монстр
Ёксёкю

Монстр
Ёндон

Монстр
Ёрмунганд

Мистическое чудовище
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Мистическое чудовище
Жители холмов

Герой сказок
Жихарь(жихоня)

Мистическое чудовище
Жабалака

Мистическое чудовище
Жалезная баба

Фэнтезийный персонаж
Жаракака

Чудище
Жеки

Герой сказок
Железная баба

Фэнтезийный персонаж
Женщина с разрезанным ртом

Зверь
Жигана

Герой легенд
Жигина

Мифическое существо
Жиж

Мифическое существо
Жировик

Мистическое чудовище
Жировой чёрт

Зверь
Жуть

Монстр
Жыж

Герой сказок
Жыжаль

Герой сказок
Жыцень

Герой сказок
Жэрэтва

Герой сказок
Жар-птица 

Зверь
Жабдар

Мистическое чудовище
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Герой легенд
Зеленыедамы

Фэнтезийный персонаж
Золотая собака

Мистическое чудовище
Зыбочник

Мистическое чудовище
Загрыбаст

Мистическое чудовище
Зазовка

Зверь
Зазоўка

Мистическое чудовище
Заккум

Мистическое чудовище
Зашики-онна

Мистическое чудовище
Зверь Крофенольф

Герой легенд
Змеевки

Монстр
Збуратор

Мистическое чудовище
Зверь Рыкающий

Герой легенд
Зеериттер

Мифическое существо
Зелёные дети Вулпита

Герой сказок
Земляная кошка

Герой сказок
Зилант

Фэнтезийный персонаж
Зириддар

Зверь
Зитирон

Монстр
Зиф

Герой легенд
Зифиус

Мистическое чудовище
Злиднi

Мистическое чудовище
Злобоглазы

Герой легенд
Злыднi

Монстр
Злыдни

Мистическое чудовище
Злыдня

Мистическое чудовище
Змеевна

Герой легенд
Змей

Монстр
Змок

Мистическое чудовище
Змяёўна

Монстр
Знiч

Зверь
Зніч

Мифическое существо
Знич

Чудище
Зомби

Мистическое чудовище
Зонтик-призрак

Фэнтезийный персонаж
Зу

Монстр
Зюзик

Герой сказок
Зюзя

Герой легенд
Землянаякошка

Существа из мифов и легенд на букву И


Фэнтезийный персонаж
Индрик зверь

Монстр
Ичетики

Герой сказок
Ину

Герой сказок
Ишхус

Герой сказок
Идакансас

Фэнтезийный персонаж
Иттан-момэн

Герой сказок
Иббур

Мифическое существо
Игкилики

Монстр
Иглогривы

Монстр
Игонг

Монстр
Игонь

Герой легенд
Игоша

Герой легенд
Идичу

Фэнтезийный персонаж
Иелчу

Герой легенд
Иеракосфинкс

Фэнтезийный персонаж
Икирё

Мистическое чудовище
Илофаи

Чудище
Илоѳаи

Монстр
Им-Дугуд

Монстр
Имдугуд

Монстр
Имп

Чудище
Импундулу

Монстр
Имуги

Мифическое существо
Инапертва

Герой легенд
Индрик

Монстр
Инженеры

Мистическое чудовище
Инкуб

Монстр
Инкубус

Герой сказок
Ино

Герой сказок
Иног

Мифическое существо
Инокефалы

Чудище
Иные (Others)

Фэнтезийный персонаж
Иныж

Фэнтезийный персонаж
Иопод

Мистическое чудовище
Иппотрилл

Мистическое чудовище
Иратшо

Монстр
Иратшоак

Мифическое существо
Иричу

Герой легенд
Иркоцервус

Мифическое существо
Ирландский феникс

Мистическое чудовище
Исоонна

Мистическое чудовище
Испы

Мистическое чудовище
Исхиапод

Герой легенд
Итанеси

Фэнтезийный персонаж
Итримубе

Фэнтезийный персонаж
Ифрит

Мистическое чудовище
Ихневмон

Мифическое существо
Ихтиокентавры

Фэнтезийный персонаж
Ичöтик

Герой сказок
Ичетик

Фэнтезийный персонаж
Ишкус

Чудище
Иблис 

Фэнтезийный персонаж
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Герой легенд
Йаконий

Зверь
Йейл

Мифическое существо
Йель

Фэнтезийный персонаж
Йерфф

Мистическое чудовище
Йети

Герой сказок
Йови

Монстр
Йок-йок

Фэнтезийный персонаж
Йольский кот

Зверь
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Герой легенд
Кампир

Герой легенд
Керинейскаялань

Мифическое существо
Китайскийлис

Герой сказок
Кои

Герой сказок
Кори

Мистическое чудовище
Кромионская свинья 

Фэнтезийный персонаж
Кумара

Герой сказок
Куцодаймоны

Фэнтезийный персонаж
Кетгранд

Мифическое существо
Кетус

Герой сказок
Кикимора

Герой легенд
Кикиморка

Монстр
Кикимра

Фэнтезийный персонаж
Кикирин

Мистическое чудовище
Кикирн

Фэнтезийный персонаж
Киклопы

Герой легенд
Киливфаки

Чудище
Килин

Герой легенд
Килиопаки

Мистическое чудовище
Килмуллис

Монстр
Кильмулис

Монстр
Кимнары

Монстр
Кляки

Герой сказок
Коатлантонан

Герой легенд
Коатликуэ

Зверь
Кобольд

Зверь
Кобольт

Мистическое чудовище
Козерог

Герой сказок
Козий вампир

Мифическое существо
Козлолюди

Мистическое чудовище
Козлорогий (Aigokeros)

Мистическое чудовище
Козослонъ

Герой сказок
Кока

Герой легенд
Коканко

Герой легенд
Коловёртыши

Чудище
Колчис

Мистическое чудовище
Кольценосцы

Герой сказок
Кольцо-змея

Герой сказок
Комокол

Герой легенд
Комол

Мистическое чудовище
Комонол

Мистическое чудовище
Кон Аннон

Чудище
Кон-аяк

Мистическое чудовище
Конгамато

Монстр
Конебык

Мистическое чудовище
Коневрусъ

Мистическое чудовище
Конёк-Горбунок

Герой легенд
Копуваи

Герой сказок
Копша

Фэнтезийный персонаж
Копытный волк

Мифическое существо
Коракс

Монстр
Коргоруши

Мифическое существо
Коричник

Мифическое существо
Коркодил

Герой сказок
Кормокол

Мистическое чудовище
Корнуэльские пикси

Герой легенд
Коровья смерть

Чудище
Корокотта

Мистическое чудовище
Кот Баюн

Герой легенд
Кот-монстр

Герой сказок
Кот-расщепенец

Мистическое чудовище
Коул

Мифическое существо
Кошкалачень

Фэнтезийный персонаж
Кошколаки

Мифическое существо
Крaсный Гaлстучек

Монстр
Крабаллон

Фэнтезийный персонаж
Крак

Фэнтезийный персонаж
Кракен

Фэнтезийный персонаж
Красные шапки

Мистическое чудовище
Красный колпак

Фэнтезийный персонаж
Красный человек (человечек)

Монстр
Кролы

Герой сказок
Круглоглазые

Герой легенд
Крыжацік

Герой сказок
Крыжацик

Герой легенд
Крыжовниха

Чудище
Крыланы

Фэнтезийный персонаж
Крылатая Тень

Чудище
Крысолаки

Монстр
Крысолюды

Фэнтезийный персонаж
Ктулху

Чудище
Ку Ши

Чудище
Ку Шит

Чудище
Карбункул

Монстр
Катахан

Мистическое чудовище
Керы

Монстр
Китоврас

Герой легенд
Коловертыши

Фэнтезийный персонаж
Корогуши*

Монстр
Крапчик

Герой легенд
Куанг-Ши

Фэнтезийный персонаж
Кумихо

Зверь
Кынсы

Мифическое существо
Кентавротритоны

Зверь
Кенты

Монстр
Кер-балык

Мифическое существо
Керастъ

Герой сказок
Керасты

Герой легенд
Кербер

Герой легенд
Кимпуруши

Герой сказок
Кинамонъ

Мистическое чудовище
Кинг-Конг

Мифическое существо
Киннамолг

Зверь
Киннары

Фэнтезийный персонаж
Кинокефалы

Мистическое чудовище
Кипрский Лохнесс

Герой легенд
Кирин

Мифическое существо
Кит

Герой легенд
Китай-рыба

Фэнтезийный персонаж
Китайский дракон

Герой сказок
Китра

Фэнтезийный персонаж
Китсюне

Герой сказок
Кицка жонка

Герой легенд
Кицунэ

Мистическое чудовище
Клабаутерман

Мистическое чудовище
Кладавік

Чудище
Кладнік

Мистическое чудовище
Кладовик

Монстр
Кладовник

Мистическое чудовище
Кларихун

Мистическое чудовище
Клетник

Герой легенд
Клецьнік

Фэнтезийный персонаж
Клобук

Фэнтезийный персонаж
Клурикон

Герой сказок
Криосфинкс

Герой легенд
Кровопросцы

Мифическое существо
Крод Мара

Фэнтезийный персонаж
Ку-Ши

Герой легенд
Куа-фу

Чудище
Кужата

Чудище
Кузутик

Монстр
Куй

Мистическое чудовище
Куйята

Мистическое чудовище
Куйяту

Монстр
Кук

Фэнтезийный персонаж
Кукимора

Чудище
Куко

Мистическое чудовище
Кулверстукас

Чудище
Кулеша́та

Мифическое существо
Кулеши

Мистическое чудовище
Кулшедра

Герой сказок
Кульдыргыш

Мистическое чудовище
Кульпиян

Герой легенд
Кумбаба

Мистическое чудовище
Кумельган

Фэнтезийный персонаж
Кумихо (구미호)

Герой сказок
Кумо

Чудище
Кумяльган

Мифическое существо
Кун Аннуйн

Фэнтезийный персонаж
Кун Аннун

Мифическое существо
Купалка

Мистическое чудовище
Купальскi дзядок

Мистическое чудовище
Купальскiй дзѣдокъ

Герой сказок
Купальский дедок

Мистическое чудовище
Курангаитуку

Мифическое существо
Кусарикку

Монстр
Кутинья

Мифическое существо
Кутисакэ-онна

Чудище
Кутиха

Монстр
Кутувр

Герой легенд
Каипора

Мистическое чудовище
Карс

Герой легенд
Кентавры

Фэнтезийный персонаж
Коблинаи

Герой легенд
Кони Диомеда

Чудище
Краты

Чудище
Кутруб

Герой сказок
Кэпкуэны

Герой сказок
К'тулу

Монстр
Ка́кос

Герой сказок
Кабилл-Ушти

Монстр
Кабиры

Герой легенд
Каботер

Герой сказок
Кабутерманнекин

Герой сказок
Кави́ры

Монстр
Кадехо

Герой легенд
Кадук

Герой сказок
Кажан

Чудище
Кажаналак

Монстр
Кайбё

Монстр
Кайдзю

Фэнтезийный персонаж
Как

Мифическое существо
Кака

Фэнтезийный персонаж
Какий

Герой легенд
Какус

Мифическое существо
Каладрий

Мистическое чудовище
Каладриус

Герой легенд
Калануро

Зверь
Калбей

Герой легенд
Калбиi

Чудище
Калеи

Монстр
Каленик

Монстр
Кали-ахт

Мистическое чудовище
Калликантзарос

Герой сказок
Калликанцары

Мистическое чудовище
Калопалинг

Зверь
Калопус

Герой сказок
Калупалик

Мистическое чудовище
Калюп-алик

Монстр
Калюпалик

Герой легенд
Калян

Мистическое чудовище
Камазотц

Монстр
Камауэто

Мифическое существо
Камелион

Фэнтезийный персонаж
Кангиксуармиукпак

Герой сказок
Корио

Герой сказок
Кутысь

Герой легенд
Камахуэто

Герой сказок
Камелопард

Фэнтезийный персонаж
Камелопардалис

Мистическое чудовище
Камикири

Фэнтезийный персонаж
Камэоса

Герой сказок
Канбей

Монстр
Канима

Герой сказок
Канцербер

Фэнтезийный персонаж
Канькач

Чудище
Каппа

Герой легенд
Караконджо

Мистическое чудовище
Караконджулы

Чудище
Карастъ

Герой легенд
Карасу тэнгу

Зверь
Карина

Герой сказок
Каркаданн

Фэнтезийный персонаж
Каркаладил

Чудище
Карканья

Фэнтезийный персонаж
Карлики

Фэнтезийный персонаж
Картазон

Чудище
Каса-бакэ

Герой сказок
Каса-обакэ

Мистическое чудовище
Каси

Мистическое чудовище
Касны

Монстр
Касьян

Мистическое чудовище
Катоблепас

Фэнтезийный персонаж
Катофлеб

Герой легенд
Каукас

Зверь
Каучпок

Герой сказок
Кашкалачань

Герой легенд
Квемуль

Герой сказок
Квилборы

Фэнтезийный персонаж
Квильборы

Мифическое существо
Квинотавр

Мистическое чудовище
Кеаск

Герой сказок
Кеврококрот

Чудище
Кейннары

Герой легенд
Кейсонг

Мистическое чудовище
Кейфонг

Герой легенд
Кекроп

Мистическое чудовище
Кекропс

Герой сказок
Келпи

Зверь
Кельпи

Чудище
Кендеры

Фэнтезийный персонаж
Куцодаймон

Зверь
Кучедра

Мистическое чудовище
Кучивило

Мистическое чудовище
Кучисакэ-онна

Герой легенд
Кушисаке Онна

Мистическое чудовище
Кэльпи

Герой сказок
Кэпкуэн

Мифическое существо
Кэпкэуны

Мистическое чудовище
Карлики-цверги

Герой сказок
Кейннари 

Герой сказок
Клураканы

Герой легенд
Корреды

Герой сказок
Куафу

Герой легенд
Курша

Фэнтезийный персонаж
Кэйлик Бхир

Существа из мифов и легенд на букву Л


Фэнтезийный персонаж
Ламбтонский червь

Зверь
Личжу

Мифическое существо
Луговой

Герой сказок
Ламии

Герой легенд
Лидерк

Герой легенд
Лунный заяц

Фэнтезийный персонаж
Лернейскаягидра

Фэнтезийный персонаж
Линчетти

Фэнтезийный персонаж
Лубры

Монстр
Лярва

Фэнтезийный персонаж
Ла Йорона

Фэнтезийный персонаж
Ла Льорона

Мифическое существо
Лабынкырский чёрт

Фэнтезийный персонаж
Лабынкырское чудовище

Чудище
Ладон

Герой сказок
Лазавік

Герой легенд
Лазави́к

Фэнтезийный персонаж
Лазеннік

Герой легенд
Лазнік

Зверь
Лама

Чудище
Ламассу

Монстр
Ламашту

Фэнтезийный персонаж
Ламия

Герой сказок
Ламя

Мифическое существо
Ланнан-ши

Монстр
Лантикусъ

Герой легенд
Лантухи

Герой сказок
Лапитупы

Чудище
Латан

Чудище
Латану

Герой сказок
Лауру

Фэнтезийный персонаж
Лафон

Фэнтезийный персонаж
Лахама

Зверь
Лаюн

Мистическое чудовище
Лающая

Мистическое чудовище
Ле́шенка

Фэнтезийный персонаж
Лебединые девы

Герой легенд
Левиафан

Фэнтезийный персонаж
Левиафанов сын

Фэнтезийный персонаж
Левияфа

Герой сказок
Левкокрота

Монстр
Левкрота

Герой легенд
Ледащий

Фэнтезийный персонаж
Ледяной Джек

Мистическое чудовище
Лемуры

Чудище
Леонид

Герой сказок
Леонтокентавр

Чудище
Лепрекон

Фэнтезийный персонаж
Лепрехун

Фэнтезийный персонаж
Лесавки

Мифическое существо
Лесовик

Фэнтезийный персонаж
Лесовики

Мистическое чудовище
Летавицы

Мифическое существо
Леуманы

Чудище
Лефон

Мистическое чудовище
Лешак

Мифическое существо
Леший

Фэнтезийный персонаж
Леший болотный

Зверь
Ли́зень

Мистическое чудовище
Лизун

Монстр
Ликантроп

Чудище
Лилит

Герой легенд
Лимнады

Герой сказок
Лимониады

Мистическое чудовище
Лин

Герой легенд
Лингбакр

Герой сказок
Линдворм

Фэнтезийный персонаж
Линь

Мистическое чудовище
Лионтавр

Зверь
Лисун

Мистическое чудовище
Лихо одноглазое

Зверь
Лич

Мистическое чудовище
Лламхигин-и-дур

Монстр
Лобастый

Герой сказок
Лобизоме

Чудище
Лобишон

Герой легенд
Логхир

Фэнтезийный персонаж
Лознік

Монстр
Лозовик

Герой легенд
Лопастый

Чудище
Лорелея

Мифическое существо
Лосиный Фроди

Мифическое существо
Лоскотниці

Чудище
Лоскотуха

Герой сказок
Лотан

Мистическое чудовище
Лошолич

Фэнтезийный персонаж
Лу

Чудище
Луговичок

Мифическое существо
Лун

Герой сказок
Лунный пес

Мифическое существо
Луска

Герой сказок
Люб

Мистическое чудовище
Люди, которые спят стоя

Герой сказок
Люди-журавли

Монстр
Люди-львы

Мистическое чудовище
Люди-мухоморы

Мифическое существо
Лядашцік

Монстр
Лядащий

Зверь
Ламя 

Герой сказок
Лиетуонис

Чудище
Луаньняо*

Герой сказок
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Мистическое чудовище
Мотра

Герой сказок
Моряны

Чудище
Мудзина

Чудище
Муло

Герой сказок
Муруха

Герой легенд
Мушхуш

Чудище
Мявки

Монстр
Мандах

Фэнтезийный персонаж
Манья

Фэнтезийный персонаж
Мё-о

Мифическое существо
Могол(птица)

Герой сказок
Мынгуцзы

Фэнтезийный персонаж
Морской лев

Герой легенд
Морской рыцарь

Чудище
Мот-мен

Герой сказок
Моховик

Зверь
Мули

Монстр
Мумаки

Мистическое чудовище
Мушрушу

Герой сказок
Мюлинг

Монстр
Мамай

Герой легенд
Мандрагора

Мистическое чудовище
Мариды

Мистическое чудовище
Минокава

Мифическое существо
Мундих

Чудище
Мяндаш

Герой сказок
Моначьелло

Фэнтезийный персонаж
Морана

Монстр
Морена

Мистическое чудовище
Морлоки

Герой сказок
Морская дева

Герой легенд
Морские эфиопы

Фэнтезийный персонаж
Морской олень

Мистическое чудовище
Моряна

Чудище
Мотивация

Фэнтезийный персонаж
Мраволев

Мистическое чудовище
Мулло

Герой легенд
Муравьиный лев

Чудище
Мушуссу

Зверь
Мюру-Ха

Герой легенд
Манеки-неко

Монстр
Мемозины

Герой легенд
Мойобу

Монстр
Мшанки

Фэнтезийный персонаж
Ма́ра

Чудище
Маалусы

Мистическое чудовище
Мааналайсы

Герой сказок
Маанвэки

Герой сказок
Маахисы

Фэнтезийный персонаж
Мавки

Мистическое чудовище
Мадзутора

Герой сказок
Маеро

Герой легенд
Маероеро

Чудище
Мажана

Герой легенд
Макалипорн

Мистическое чудовище
Макалифон

Герой легенд
Макара

Мистическое чудовище
Макли

Герой легенд
Мала’как

Монстр
Мамуны

Фэнтезийный персонаж
Манагарм

Герой сказок
Мандихоръ

Герой легенд
Мандихорь

Фэнтезийный персонаж
Мантикор Вестероса

Герой сказок
Мантикора

Мистическое чудовище
Маньяк

Мифическое существо
Маргульи

Герой сказок
Маргюг

Чудище
Марена

Монстр
Марид

Герой легенд
Маркополи

Чудище
Марсок

Мистическое чудовище
Масленичный Кот

Монстр
Матохи

Мистическое чудовище
Мать-рысь

Мифическое существо
Махаха

Фэнтезийный персонаж
Махуа

Чудище
Маэро

Монстр
Мећедовић

Фэнтезийный персонаж
Медведи-оборотни

Герой легенд
Медведко

Монстр
Межевик

Монстр
Межевичок

Чудище
Мелиады

Зверь
Мелии

Герой сказок
Мелюзина

Мистическое чудовище
Мендо

Чудище
Менехуны

Герой легенд
Мерионы

Герой сказок
Мерроу

Чудище
Мерцана

Чудище
Меша-адам

Чудище
Мидзутора

Мифическое существо
Микэнэко

Герой сказок
Мимик

Мистическое чудовище
Минотавр

Мистическое чудовище
Миравды

Чудище
Мираг

Чудище
Мирадж

Мифическое существо
Мирмеколев

Чудище
Мичибичи

Мистическое чудовище
Модзя

Монстр
Моколе

Мистическое чудовище
Мокруха

Фэнтезийный персонаж
Морской кентавр

Герой легенд
Морской пёс

Герой легенд
Мосмен

Герой легенд
Мохноноги

Фэнтезийный персонаж
Мулен

Фэнтезийный персонаж
Мулы

Зверь
Мушруш

Монстр
Мэрроу

Герой сказок
Мангус

Фэнтезийный персонаж
Медуза

Фэнтезийный персонаж
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Чудище
Нагиня

Герой сказок
Намной

Герой сказок
Неко

Мистическое чудовище
Нермпай

Мистическое чудовище
Никсы

Зверь
Нимфы

Монстр
Нисаг

Мистическое чудовище
Ноггл

Герой легенд
Нокеры

Герой сказок
Нувиша

Монстр
Няка

Фэнтезийный персонаж
Начала

Герой легенд
Небесная черепаха

Фэнтезийный персонаж
Нимфы 

Монстр
Навной

Чудище
Найтака

Мифическое существо
Нарипол

Фэнтезийный персонаж
Неистовая охота

Чудище
Нелюб

Герой сказок
Несси

Монстр
Ний

Фэнтезийный персонаж
Ниммэндзю

Монстр
Ног-птица

Чудище
Ногуй

Фэнтезийный персонаж
Нора нейр

Чудище
Нуси

Монстр
Нэка

Герой сказок
Нэкомусумэ

Герой легенд
Нахцерер

Герой легенд
Неблагийдвор

Герой легенд
Нифилимы

Чудище
Наги

Чудище
Накер

Монстр
Нарифон

Фэнтезийный персонаж
Невесты

Мифическое существо
Неистовый гон

Чудище
Нереиды

Герой легенд
Нефилимы

Герой легенд
Никербрикеры

Герой легенд
Нимфа ясеня

Герой легенд
Ногай-птица

Чудище
Ноздророг

Чудище
Ночник

Чудище
Нуэ

Герой сказок
Нэко

Фэнтезийный персонаж
Нявки

Герой легенд
Наги 

Зверь
Неак Та

Мистическое чудовище
Нглылека

Чудище
Нора

Мифическое существо
Наблюдатели

Мифическое существо
Назгулы

Монстр
Намэ-онна

Мистическое чудовище
Наяды

Мистическое чудовище
Нежить

Герой легенд
Несвезлох

Герой сказок
Нидхегг

Герой легенд
Никштукас

Герой легенд
Нингё

Мистическое чудовище
Ниссе

Фэнтезийный персонаж
Ногицунэ

Мистическое чудовище
Нопэрапон

Монстр
Нурикабэ

Фэнтезийный персонаж
Нъогль

Герой легенд
Нэдзуми

Фэнтезийный персонаж
Нэкомата

Монстр
Няўки

Монстр
Навьи

Мистическое чудовище
Наяда

Мифическое существо
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Фэнтезийный персонаж
Обакэ

Герой сказок
Опиникус

Мистическое чудовище
Обмен

Герой легенд
Обруч-змей

Монстр
Огневик

Зверь
Огры

Мифическое существо
Одноногая

Фэнтезийный персонаж
Ойнополь

Фэнтезийный персонаж
Ологхай

Чудище
Онг Кут

Герой легенд
Ортрос

Герой сказок
Осетник

Мистическое чудовище
Обезьяны счастья

Мистическое чудовище
Онокентавры

Мистическое чудовище
Оуробор

Чудище
О-бакэ

Мистическое чудовище
Обжора

Мифическое существо
Оборотень

Мистическое чудовище
Овинник

Мистическое чудовище
Огопого

Герой сказок
Одмінок

Мифическое существо
Октопус

Герой легенд
Омутной

Чудище
Они

Чудище
Онрё

Чудище
Ореады

Зверь
Орт

Герой сказок
Орфо

Мистическое чудовище
Охагуро-Бэттари

Чудище
Ори

Герой сказок
Обаке

Герой легенд
Облачное зеркало

Мистическое чудовище
Обоуби

Мистическое чудовище
Овражные гномы

Чудище
Огрины

Мифическое существо
Одминок

Фэнтезийный персонаж
Оймяконское чудовище

Фэнтезийный персонаж
Олифанты

Мистическое чудовище
Онодрим

Чудище
Опивень

Чудище
Оржавиник

Фэнтезийный персонаж
Ортр

Зверь
Орфр

Мифическое существо
Очеретяник

Фэнтезийный персонаж
Орк

Фэнтезийный персонаж
Обменыш

Герой легенд
Обуры

Герой легенд
Огненный краб

Герой сказок
Одміна

Мифическое существо
Озерницы

Герой легенд
Оксоку

Мистическое чудовище
Омутник

Герой сказок
Ондина

Мистическое чудовище
Оноскелис

Герой сказок
Оплетай

Мистическое чудовище
Ормен

Мистическое чудовище
Орф

Фэнтезийный персонаж
Осетный

Герой легенд
Очокочи

Монстр
Одрадек

Фэнтезийный персонаж
Орестиады

Существа из мифов и легенд на букву П


Фэнтезийный персонаж
Паветнiк

Герой сказок
Пак

Фэнтезийный персонаж
Пандоре

Чудище
Парстуки

Монстр
Панталопс

Монстр
Панѳиръ

Мифическое существо
Пеликан

Герой легенд
Перовепри

Зверь
Пигси

Чудище
Пинкит

Мистическое чудовище
Пицен

Мистическое чудовище
Подниматель пингвинов

Фэнтезийный персонаж
Подорожный шмыг

Герой сказок
Пожирательница

Герой легенд
Полевичок

Фэнтезийный персонаж
Полуночник и полуночница

Мистическое чудовище
Попелюха

Герой сказок
Поронец

Герой легенд
Предвестники беды

Герой легенд
Прилепление

Фэнтезийный персонаж
Протей

Фэнтезийный персонаж
Псы Аннуна

Мистическое чудовище
Птица-слон

Фэнтезийный персонаж
Полкан

Фэнтезийный персонаж
Приведения(призраки)

Монстр
Пазузу

Герой сказок
Пакепакеха

Герой легенд
Панопт

Мистическое чудовище
Пантера

Герой легенд
Пардусы

Фэнтезийный персонаж
Паскунджи

Фэнтезийный персонаж
Пе́ри

Фэнтезийный персонаж
Пенанггалан

Зверь
Перитии

Чудище
Пиатэк

Фэнтезийный персонаж
Пикси

Герой легенд
Писки

Чудище
Пичан

Чудище
Поветник

Мифическое существо
Подкидыш

Мистическое чудовище
Пожиратель кошмаров

Герой сказок
Пожиратель теней

Мифическое существо
Покотн

Герой легенд
Ползучий водяной

Мистическое чудовище
Полумужчина

Мистическое чудовище
Попунаць

Герой сказок
Почти человек

Фэнтезийный персонаж
Прибожек

Герой сказок
Просечный шагамо

Мифическое существо
Прысыпуш

Мистическое чудовище
Псы Дэнди

Фэнтезийный персонаж
Птицы, соединившие крылья

Зверь
Пу-ляо

Мистическое чудовище
Пукиене

Монстр
Пукис

Фэнтезийный персонаж
Пулао

Фэнтезийный персонаж
Пульп

Чудище
Пуннiк

Мистическое чудовище
Пунник

Фэнтезийный персонаж
Пургул-хан

Мистическое чудовище
Пурпурная дева (紫姑)

Зверь
Путиене

Герой легенд
Путис

Чудище
Пушчавік

Зверь
Пущевик

Чудище
Пэ́ри

Чудище
Пэк

Герой сказок
Пярэварацень

Фэнтезийный персонаж
Паня

Герой сказок
Перитон

Фэнтезийный персонаж
Полудница

Герой сказок
Паваро

Чудище
Паирика

Фэнтезийный персонаж
Панотии

Мистическое чудовище
Панъфиръ

Мистическое чудовище
Пари

Герой легенд
Пастырь банный

Герой легенд
Пегас

Мистическое чудовище
Первач-псы

Герой легенд
Перитоны

Фэнтезийный персонаж
Пиау-ли

Герой легенд
Пикси-Жеребчик

Мистическое чудовище
Пифон

Мифическое существо
Плакальщица

Чудище
Поганцы

Герой легенд
Подменыш

Мистическое чудовище
Подовинный

Мифическое существо
Пожиратель мертвых

Мистическое чудовище
Пожиратель(-ница) сердец

Чудище
Полевик

Мифическое существо
Полипус

Фэнтезийный персонаж
Понтианак

Мистическое чудовище
Поющие песнь земли

Мистическое чудовище
Протеи

Герой легенд
Псиллы

Фэнтезийный персонаж
Птица Рок

Герой легенд
Пенчапенчи

Фэнтезийный персонаж
Пи

Монстр
Престолы

Фэнтезийный персонаж
Пагги

Фэнтезийный персонаж
Пакваджи

Мистическое чудовище
Панды

Чудище
Панте ́

Монстр
Парандр

Чудище
Пасечник

Герой легенд
Патупаиарехе

Мифическое существо
Пелли

Фэнтезийный персонаж
Пери

Мистическое чудовище
Пестрый змей

Фэнтезийный персонаж
Пизги

Герой легенд
Пици́н

Герой сказок
Повелитель полчищ

Мистическое чудовище
Подземные

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель (饕餮)

Герой легенд
Пожиратель снов

Герой легенд
Полевой

Фэнтезийный персонаж
Полуденица

Герой сказок
Полуночь

Фэнтезийный персонаж
Попобава

Фэнтезийный персонаж
Поури

Герой легенд
Преты

Герой сказок
Присы́пуш

Мистическое чудовище
Прыгун в воду

Мистическое чудовище
Псы Габриэля

Фэнтезийный персонаж
Птицы грома

Мистическое чудовище
Пе-нангглан

Герой легенд
Петни

Герой легенд
Понё

Мифическое существо
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Монстр
Россомаха

Фэнтезийный персонаж
Рохмань

Герой легенд
Ругару

Герой легенд
Русалки

Герой легенд
Рыгач

Зверь
Ремора

Чудище
Рудзу

Фэнтезийный персонаж
Равк

Фэнтезийный персонаж
Рагана

Монстр
Раздражар

Фэнтезийный персонаж
Ракушник

Монстр
Ракшасы

Чудище
Расамаха

Мифическое существо
Раткины

Чудище
Рахманы

Мистическое чудовище
Рейко

Герой сказок
Рефаимы

Мистическое чудовище
Ржаная тетка

Зверь
Роан

Мистическое чудовище
Роггенмеме

Фэнтезийный персонаж
Рокеи

Фэнтезийный персонаж
Рокуро-куби

Герой сказок
Ромпо

Герой сказок
Роперайт

Герой легенд
Роперит

Фэнтезийный персонаж
Роперите

Чудище
Росомаха

Чудище
Рохманы

Мифическое существо
Ру́дзу Ру́нгитис

Герой легенд
Рыбокентавры

Зверь
Рефаим

Мифическое существо
Русалки, русалии

Мистическое чудовище
Рапаиты

Чудище
Рарашек

Мифическое существо
Роук

Зверь
Рощевик

Зверь
Руна

Монстр
Русумака

Чудище
Рыпач

Монстр
Рабикан

Зверь
Рудры

Монстр
Расамака

Фэнтезийный персонаж
Рохдулай

Фэнтезийный персонаж
Рощевый дед

Герой легенд
Рунгис

Зверь
Рух

Герой сказок
Роаны

Существа из мифов и легенд на букву С


Герой сказок
Созерцатели

Герой легенд
Саг

Герой легенд
Сатиры

Мистическое чудовище
Светлолики

Герой сказок
Се Чжи

Герой сказок
Селки

Фэнтезийный персонаж
Сёрё

Фэнтезийный персонаж
Сикомэ

Мистическое чудовище
Сильфиды

Мистическое чудовище
Симуран

Мистическое чудовище
Сипактли

Герой легенд
Сирин

Монстр
Сируш

Монстр
Скарбнік

Фэнтезийный персонаж
Скекла

Чудище
Скиопод

Чудище
Скоге

Зверь
Скорроу

Герой сказок
Скруллы

Мистическое чудовище
Слоа

Герой сказок
Смок

Герой легенд
Снерги

Мифическое существо
Спи

Герой легенд
Старик-Зима

Фэнтезийный персонаж
Степовой

Герой легенд
Странные звери

Монстр
Стрижак

Монстр
Струфион

Фэнтезийный персонаж
Стукачи

Монстр
Су́хос

Чудище
Суседко

Герой легенд
Сфинкс

Мифическое существо
Сы-ню

Герой легенд
Сюллюкюн

Герой сказок
Сиды

Мифическое существо
Сальванелли

Чудище
Серафимы

Чудище
Скесса

Герой сказок
Саламандра

Герой легенд
Сатико

Чудище
Сванхамр

Мифическое существо
Свора Дандо

Мистическое чудовище
Селк

Фэнтезийный персонаж
Серваны

Чудище
Сильваны

Фэнтезийный персонаж
Симплициссимус

Фэнтезийный персонаж
Синсин

Монстр
Сиртя

Мистическое чудовище
Скавены (Skaven)

Чудище
Сквонк

Зверь
Скилла

Фэнтезийный персонаж
Скифский агнец

Мифическое существо
Сколь

Фэнтезийный персонаж
Скру́тек

Герой легенд
Слейпнир

Герой сказок
Слуах

Мифическое существо
Снарк

Мифическое существо
Сохач-путаник

Мифическое существо
Старик Длиной с Зайца

Чудище
Стеллио

Герой сказок
Стоговой и Стожиха

Герой сказок
Стриго́й

Мистическое чудовище
Струтоподы

Герой легенд
Стуканцы

Герой легенд
Стуршёудьюрет

Герой легенд
Сусе́дка

Герой сказок
Сучуна (Сучунаа)

Герой легенд
Сциталис

Герой легенд
Саратан

Монстр
Силены

Фэнтезийный персонаж
Сульде

Мифическое существо
Сагари

Монстр
Сарамейя

Чудище
Сачико

Герой легенд
Свинолаки

Фэнтезийный персонаж
Свитязянки

Герой легенд
Себек

Мистическое чудовище
Селчи

Герой легенд
Серпопард

Герой сказок
Сикэнкэн

Мистическое чудовище
Сильфы

Монстр
Симург

Чудище
Сирё

Чудище
Сиррух

Фэнтезийный персонаж
Сихиртя

Герой легенд
Скарбник

Герой сказок
Скёль

Герой легенд
Скириты

Чудище
Сколль

Герой сказок
Скрайкер

Мифическое существо
Скрытый

Фэнтезийный персонаж
Слоноликий

Чудище
Смокъ

Фэнтезийный персонаж
Снолигостер

Герой сказок
Собаки холмов

Фэнтезийный персонаж
Сокнопаис

Мифическое существо
Спригган

Мифическое существо
Стимфалийские птицы

Герой сказок
Стокимы

Мистическое чудовище
Стржига

Монстр
Струки

Монстр
Стрыга

Фэнтезийный персонаж
Суккуб

Мистическое чудовище
Сухуб

Мистическое чудовище
Сциапод

Мистическое чудовище
Сын Левиафана

Чудище
Сяоянмин

Чудище
Сабдыки

Чудище
Секигами

Герой сказок
Сирены

Герой сказок
Сагет

Герой легенд
Свинолюды

Герой сказок
Сёдзё

Фэнтезийный персонаж
Семаргл

Зверь
Сечжи

Герой сказок
Силува

Герой легенд
Симаргл

Герой сказок
Синие шапки

Фэнтезийный персонаж
Сирена

Монстр
Сирруш

Герой легенд
Сияющий

Мистическое чудовище
Сквадер

Зверь
Скиапод

Монстр
Скитал

Мистическое чудовище
Сколопендра

Мифическое существо
Скржитек

Чудище
Слуа

Фэнтезийный персонаж
Собек

Мистическое чудовище
Соплохвост

Фэнтезийный персонаж
Ставры и Гавры

Мистическое чудовище
Стаўры і Гаўры

Фэнтезийный персонаж
Стоглавая ехидна

Герой сказок
Сторукие

Фэнтезийный персонаж
Стрига

Чудище
Струсы

Чудище
Стрыжак

Чудище
Стурсы

Чудище
Суккубус

Герой легенд
Сухубус

Мистическое чудовище
Сцилла

Герой легенд
Сятихоко

Герой сказок
Сару

Монстр
Силы

Мифическое существо
Спригганы

Чудище
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Герой сказок
Тимиморё

Фэнтезийный персонаж
Табуннік

Мистическое чудовище
Таласым

Фэнтезийный персонаж
Таоте

Мистическое чудовище
Тарраска

Монстр
Твари

Монстр
Тененог

Герой сказок
Техути

Чудище
Тит-рыба

Монстр
Толпар

Монстр
Тотетсу

Мифическое существо
Трау

Мифическое существо
Тритон

Герой легенд
Трумми-кэп

Герой сказок
Тулпар

Фэнтезийный персонаж
Тут

Фэнтезийный персонаж
Тхеуранги

Зверь
Талос

Зверь
Тенгиры

Мистическое чудовище
Топотун

Чудище
Тутыр

Монстр
Табу́нник

Герой легенд
Таласъм

Фэнтезийный персонаж
Тао-Тие

Герой легенд
Таурт

Герой легенд
Темные эльфы

Герой сказок
Теут

Фэнтезийный персонаж
Тухиранги

Монстр
Тиколош

Мифическое существо
Тифон

Герой сказок
Токолош

Мистическое чудовище
Тот

Монстр
Трасго

Мистическое чудовище
Трёхногая лошадь

Фэнтезийный персонаж
Трогодиты

Герой легенд
Туба

Фэнтезийный персонаж
Турсы

Фэнтезийный персонаж
Туут

Чудище
Тяньгоу

Герой сказок
Тарамы

Герой сказок
Тилвиттег

Зверь
Тролль

Фэнтезийный персонаж
Тэрэны

Герой легенд
Тамамо-но Маэ

Зверь
Тараск

Герой легенд
Тварьцы

Монстр
Тенко

Мистическое чудовище
Тиамат

Мистическое чудовище
Тиритчик

Мистическое чудовище
Тибицена

Монстр
Титаны

Фэнтезийный персонаж
Тодорцы

Герой сказок
Томте

Монстр
Тоут

Мистическое чудовище
Трауко

Мистическое чудовище
Троглодит

Зверь
Труст

Мистическое чудовище
Тунда

Герой легенд
Тутос

Мистическое чудовище
Тхэджагви

Герой сказок
Тадебцо*

Чудище
Таркшья

Монстр
Тиштар

Мифическое существо
Тунситунь

Чудище
Тавролак

Монстр
Тануки

Фэнтезийный персонаж
Тараска

Фэнтезийный персонаж
Татцельвурм

Мистическое чудовище
Тестраль

Мифическое существо
Тиан Лю

Фэнтезийный персонаж
Тоенайар

Герой легенд
Тикбаланг

Мистическое чудовище
Титиры

Чудище
Тоенаяр

Фэнтезийный персонаж
Тормунганд

Монстр
Трагелаф

Герой сказок
Тресго

Мифическое существо
Троглодиты

Фэнтезийный персонаж
Тсукумо-гами

Мистическое чудовище
Туреху

Монстр
Туту

Чудище
Тэнгу

Монстр
Таранд

Герой сказок
Тиминталы

Герой сказок
Трясовицы

Существа из мифов и легенд на букву У


Мистическое чудовище
Уайверн

Мифическое существо
Угаллу

Чудище
Узлем

Чудище
Укрут

Мистическое чудовище
Унгайкё

Фэнтезийный персонаж
Ундина

Фэнтезийный персонаж
Упыри

Монстр
Урсолаки

Герой легенд
Утуму

Фэнтезийный персонаж
Ульвэй

Герой сказок
Убыр, увыр

Герой легенд
Ужалка

Мистическое чудовище
Укабарэнайрэй

Герой легенд
Умкову

Герой сказок
Унголианта

Герой легенд
Упсон шрихас

Герой легенд
Урма́н иясе́

Чудище
Уроборос

Герой сказок
Утукку

Мифическое существо
Умрун

Герой сказок
Уаллепен

Монстр
Удод

Мистическое чудовище
Уиндиго

Чудище
Улайри

Герой легенд
Унгамбикула

Фэнтезийный персонаж
Ундине

Зверь
Упьержи

Герой сказок
Урмалуллу

Мифическое существо
Урхины

Герой легенд
Ухалица

Зверь
Убыры

Фэнтезийный персонаж
Убумэ

Герой сказок
Уер

Герой легенд
Унголиант

Мифическое существо
Упир

Мистическое чудовище
Урман иясе

Герой легенд
Утбурд

Герой легенд
Ушедшие

Мистическое чудовище
Убор

Герой сказок
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Герой сказок
Файнодери

Фэнтезийный персонаж
Фастикалон

Мистическое чудовище
Фафни

Мистическое чудовище
Федал

Герой легенд
Фера

Мистическое чудовище
Фестралы

Герой сказок
Финтиплюх

Мистическое чудовище
Фойникс (Φοϊνιξ)

Чудище
Фуа

Мифическое существо
Фэйи

Герой легенд
Фараонка

Герой легенд
Фраваши

Зверь
Фавны

Мистическое чудовище
Фату-Лива

Мифическое существо
Фахин

Монстр
Фенрир

Чудище
Ферришин

Герой сказок
Финодири

Герой сказок
Фойник (Φοϊνιξ)

Фэнтезийный персонаж
Фоха

Фэнтезийный персонаж
Фуфу

Герой сказок
Фэнхуан

Монстр
Феи

Герой легенд
Фаститокалон

Мистическое чудовище
Фафнир

Зверь
Фейри

Герой сказок
Феридж акра`а

Фэнтезийный персонаж
Фиджел

Герой сказок
Финфолк

Мистическое чудовище
Фоллохайды

Чудище
Фуна-юрэй

Герой легенд
Фэйн

Герой легенд
Фавн

Герой сказок
Фенхуан

Мифическое существо
Фанани

Герой легенд
Фахан

Мистическое чудовище
Феникс

Мистическое чудовище
Ферра

Герой сказок
Фильрас

Монстр
Фо-а

Фэнтезийный персонаж
Фурии

Герой легенд
Фэнси

Мистическое чудовище
Феникс(птица)

Существа из мифов и легенд на букву Х


Герой легенд
Хіхітун

Мистическое чудовище
Хапун

Чудище
Хати

Мифическое существо
Хафгуфа

Фэнтезийный персонаж
Хваты

Зверь
Хепера

Герой сказок
Хиваи-абере

Герой легенд
Хинки-Панк

Монстр
Хлеўнік

Чудище
Хованец

Герой сказок
Хримтурсы

Зверь
Хуб

Фэнтезийный персонаж
Хуканчи

Мистическое чудовище
Хуньдунь

Герой легенд
Хъандзӕргӕс

Герой сказок
Хюльдра

Чудище
Хогмены

Монстр
Хала

Монстр
Хапер

Мифическое существо
Харфуты

Фэнтезийный персонаж
Хатнiчак

Мифическое существо
Хваны

Герой легенд
Хентил

Чудище
Хёсубэ

Мистическое чудовище
Химера

Герой легенд
Хлевник

Герой легенд
Хобгоблин

Мистическое чудовище
Хозяин

Монстр
Хохлик

Герой сказок
Хска

Фэнтезийный персонаж
Худое пальтишко

Монстр
Хумбаба

Чудище
Хургины

Монстр
Хэчи

Чудище
Херувимы

Зверь
Хаечи

Мистическое чудовище
Ханако-сан

Чудище
Харадр

Монстр
Хашховыло

Монстр
Хвостатый

Герой легенд
Хепра

Мистическое чудовище
Хиеракосфинкс

Герой сказок
Хихитун

Фэнтезийный персонаж
Хляўнік

Герой сказок
Хонэ-онна

Мистическое чудовище
Хродвитнир

Герой сказок
Хувава

Монстр
Хуньтунь

Монстр
Хобии

Монстр
Хаммари

Фэнтезийный персонаж
Хайнатум

Монстр
Хантай

Монстр
Харибда

Чудище
Хатнiк

Мистическое чудовище
Хаэчи

Герой легенд
Хвоститокалон

Зверь
Хепри

Зверь
Хили

Монстр
Хоббиты

Монстр
Ходаг

Герой легенд
Хоу

Фэнтезийный персонаж
Хродвитниссон

Чудище
Хугаг

Фэнтезийный персонаж
Хульдра

Герой легенд
Хуорны

Мистическое чудовище
Хэнгэёкай

Фэнтезийный персонаж
Хитоцумэ Кодзо

Фэнтезийный персонаж
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Мистическое чудовище
Центикор

Герой легенд
Цета

Герой сказок
Цзы-Гу

Герой сказок
Циклопы

Герой сказок
Цукумогами

Герой легенд
Ци-линь

Фэнтезийный персонаж
Цементавр

Монстр
Цеста

Фэнтезийный персонаж
Цзин-Ю

Фэнтезийный персонаж
Цзяго

Мифическое существо
Цмок

Мифическое существо
ЦѢту

Мистическое чудовище
Цуру

Фэнтезийный персонаж
Царь водяной

Чудище
Центиманы

Чудище
Цетна

Фэнтезийный персонаж
Цзю-ню

Мистическое чудовище
Цилинь

Фэнтезийный персонаж
Цурара-онна

Монстр
Циклоп 

Мистическое чудовище
Царь-птица

Чудище
Цербер

Мистическое чудовище
Цетус

Мифическое существо
Цзюэюань

Мистическое чудовище
Цитирон

Мифическое существо
Цюню

Чудище
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Монстр
Чагрин

Мистическое чудовище
Чарана

Мистическое чудовище
Чернозубка (お歯黒べったり)

Герой легенд
Чертовка

Чудище
Чжаофэн

Герой сказок
Чжуинь

Монстр
Чивэнь

Зверь
Чорт

Герой сказок
Чугайстр

Герой сказок
Чупакабра

Герой сказок
Чучуня

Фэнтезийный персонаж
Чорачанни

Герой легенд
Чаофенг

Фэнтезийный персонаж
Человек-мотылёк

Зверь
Черти

Фэнтезийный персонаж
Чеширский кот

Фэнтезийный персонаж
Чжу-ню

Чудище
Чжуполун

Герой сказок
Чончон

Мистическое чудовище
Чудь

Чудище
Чучуна

Герой сказок
Чурила

Зверь
Чанъин

Герой легенд
Чебурашка

Мистическое чудовище
Чёрные Всадники

Герой сказок
Чертовы псы Дэнди

Мистическое чудовище
Чжи-вэнь

Фэнтезийный персонаж
Чжулун

Фэнтезийный персонаж
Читаури

Герой легенд
Чугайстрин

Герой сказок
Чупакабрас

Герой легенд
Чхоллима

Мистическое чудовище
Чоно-волк

Зверь
Чусрым

Герой легенд
Чао-фэн

Герой легенд
Человек-моль

Чудище
Чёрт

Фэнтезийный персонаж
Чёчёккэ

Мистическое чудовище
Чжу

Чудище
Чжун-вэнь

Фэнтезийный персонаж
Чмок

Монстр
Чубакка

Герой легенд
Чугайстырь

Чудище
Чусин

Мифическое существо
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Монстр
Шалена

Чудище
Шейдим

Мистическое чудовище
Шелоба

Герой легенд
Шиликуны

Монстр
Шиши́мора

Зверь
Шишица

Зверь
Шолышны

Монстр
Шулмусы

Герой легенд
Шурали

Фэнтезийный персонаж
Шэлки

Герой сказок
Шайтан

Чудище
Шогготы

Монстр
Шакко

Монстр
Шаркань

Монстр
Шелоб

Фэнтезийный персонаж
Ши-лин

Мистическое чудовище
Шиш

Герой сказок
Шишиха

Герой легенд
Шляпа-из-обрезков

Чудище
Штойзволы

Герой сказок
Шуликуны

Фэнтезийный персонаж
Шурале

Герой сказок
Шэду

Монстр
Шүрәле

Герой легенд
Шанкчанни

Чудище
Шондоката

Мистическое чудовище
Шамир

Чудище
Шелки

Герой сказок
Шепсес анх

Чудище
Шилин

Монстр
Шишига

Монстр
Шишичиха

Герой легенд
Шошычиха

Мистическое чудовище
Шулюкуны

Герой сказок
Шюрали́

Фэнтезийный персонаж
Шеша

Герой легенд
Шабари Удумбала

Монстр
Шаи

Мистическое чудовище
Шанту

Фэнтезийный персонаж
Шилиханы

Мистическое чудовище
Шишитиха

Мистическое чудовище
Шликуны

Чудище
Шпротва

Герой сказок
Штрига

Герой легенд
Шунгалвис

Монстр
Шутовка

Чудище
Шямга

Фэнтезийный персонаж
Шелковинки

Чудище
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Чудище
Щекотун

Фэнтезийный персонаж
Щиточерепаха

Мистическое чудовище
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Герой легенд
Ырка

Герой сказок
Ыр

Фэнтезийный персонаж
Ыро

Монстр
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Монстр
Эждерха́

Герой сказок
Эмпуса

Монстр
Энфийлд

Монстр
Эри́нии

Герой сказок
Эрциния

Мифическое существо
Эршу

Чудище
Эал

Монстр
Эжде́р

Фэнтезийный персонаж
Элйуоньэй гөдэ

Фэнтезийный персонаж
Эмпуза

Зверь
Энудр

Монстр
Эрдлюитлы

Монстр
Эрихфоний

Чудище
Эе

Герой сказок
Эктозавр

Мистическое чудовище
Эвоки

Фэнтезийный персонаж
Эксихейры

Герой сказок
Эль Джассаса

Герой сказок
Энкантадо

Мистическое чудовище
Энфилд

Фэнтезийный персонаж
Эринии

Чудище
Эх-Уишге

Герой легенд
Эльфы(альвы)

Чудище
Эврином

Герой легенд
Энты

Мистическое чудовище
Эпифаги

Герой сказок
Эх-Ушге

Герой легенд
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Мистическое чудовище
Ювха

Фэнтезийный персонаж
Юки-нёбо

Герой легенд
Юкибадзё

Мистическое чудовище
Юные девы

Чудище
Юварки

Мифическое существо
Юки-дзёро

Герой сказок
Юки-химэ

Чудище
Юмэкуи

Герой легенд
Юха

Герой легенд
Юки-анэ

Монстр
Юки-онаго

Герой легенд
Юкимба

Чудище
Юрэй

Фэнтезийный персонаж
Юки-бамба

Зверь
Юки-онна

Мистическое чудовище
Юкифури-баба

Герой легенд
Ютулы

Монстр
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Герой сказок
A-nun-na-ku

Мистическое чудовище
Abang Aku

Герой легенд
Abraxas

Чудище
Achoych-Pachoych

Мистическое чудовище
Afanc

Зверь
Ahemait

Герой легенд
Al-mi'raj

Герой сказок
Alérion

Герой сказок
Alghul

Герой сказок
Alsea

Герой сказок
Am-heh

Фэнтезийный персонаж
Amajurjuk

Герой легенд
Ame-onna

Герой сказок
Amfivena

Герой легенд
Ammut

Фэнтезийный персонаж
Amphithere

Мистическое чудовище
Ananse

Фэнтезийный персонаж
Anioto

Монстр
A Bao A Qu

Герой сказок
Abada

Мистическое чудовище
Abrasax

Монстр
Achlis

Чудище
Aethiopes maritimi

Герой легенд
Agnus scythicus

Мистическое чудовище
Alerion

Мистическое чудовище
Alfar

Зверь
Alphyn

Мифическое существо
Alv

Монстр
Amajorssuk

Мифическое существо
Amayuquq

Мистическое чудовище
Amfipterus

Герой сказок
Ammit

Мистическое чудовище
Amphitere

Фэнтезийный персонаж
Anancyi

Монстр
Angiak

Мистическое чудовище
A-nuna

Герой легенд
Abph моhа

Зверь
Acromantul

Герой сказок
Agh-iski

Герой легенд
Ahkiyyini

Герой легенд
Aitwar

Монстр
Ala

Герой сказок
Alerione

Чудище
Alicanto

Мистическое чудовище
Alseid

Зверь
Am-mit

Фэнтезийный персонаж
Amam

Монстр
Amemet

Монстр
Amikiri

Монстр
Amphiptere

Герой сказок
Ananansa

Зверь
Anansi

Зверь
Anker-trold.

Мифическое существо
A Bao A Koo

Чудище
A-nuna-ke-ne

Герой сказок
Abracax

Монстр
Acheri

Мистическое чудовище
Acromantula

Чудище
Aghar Dwarves

Мистическое чудовище
Aigokeros

Мифическое существо
Aka-shita (赤舌)

Мистическое чудовище
Alce

Герой легенд
Allocamelus

Чудище
Amajaruk

Герой сказок
Amautalik

Мистическое чудовище
Amfiptere

Мистическое чудовище
Ammet

Герой легенд
Amphisbaena

Чудище
Anancy

Фэнтезийный персонаж
Anansiil

Монстр
Ankoù

Зверь
Annancy

Монстр
Anphivena

Монстр
Antiplos

Зверь
Antlion

Мистическое чудовище
Antolops

Мистическое чудовище
Anyoto

Фэнтезийный персонаж
Apis

Мистическое чудовище
Apsaras (अप्सरस्)

Зверь
Aqrabu

Мифическое существо
Aqrabuamelu

Чудище
Aqrb ['qrb]

Монстр
Araiteuru

Зверь
Aralez

Фэнтезийный персонаж
Arase

Герой сказок
Arçura

Герой сказок
Arimaspi

Фэнтезийный персонаж
Arrachd

Мистическое чудовище
Artabatitae

Монстр
Artibatirae

Чудище
Askafroe

Мифическое существо
Askefroa

Монстр
Asp

Мистическое чудовище
Aspedocalane

Фэнтезийный персонаж
Aspic

Мифическое существо
Aspid

Мистическое чудовище
Aspide

Герой легенд
Aspido testudo

Монстр
Aspidochelone

Мифическое существо
Aspis

Герой легенд
Aspis chelone

Мифическое существо
Assida

Фэнтезийный персонаж
Assidam

Мистическое чудовище
Asuwang

Мистическое чудовище
Aswang

Мистическое чудовище
Augerey

Мистическое чудовище
Aughisky

Герой легенд
Aunt Nancy

Монстр
Auroborus

Чудище
Autolops

Герой сказок
Avank

Монстр
Ayiyi

Герой легенд
Azuki-arai (あずきあらい)

Герой сказок
Azuki-togi

Мистическое чудовище
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Герой сказок
B'anansi

Мифическое существо
B'hemot

Зверь
Baast

Фэнтезийный персонаж
Baba

Герой легенд
Babaí

Фэнтезийный персонаж
Babi

Чудище
Babok

Герой сказок
Badnjak

Герой легенд
Bagenge

Герой легенд
Bahamut

Герой легенд
Bakezōri (化け草履)

Мистическое чудовище
Baku (獏 или 貘)

Герой сказок
Balaena

Герой легенд
Balain

Герой легенд
Balainne

Герой легенд
Balaur

Монстр
Balayn

Монстр
Balene

Герой легенд
Bannik

Чудище
Banshee

Герой легенд
Barbegazi

Мистическое чудовище
Bargest

Фэнтезийный персонаж
Barghest

Монстр
Bargtjest

Чудище
Barking Beast

Герой легенд
Barnacle-geese

Чудище
Barstukai

Монстр
Barzdukai

Герой легенд
Basajaun

Фэнтезийный персонаж
Basajaunak

Монстр
Basandere

Мифическое существо
Basilisk

Герой сказок
Bast

Мистическое чудовище
Bastet

Зверь
Bastis

Герой сказок
Bat-Rat-Spider

Герой сказок
Bauchan

Фэнтезийный персонаж
Baxajaun

Фэнтезийный персонаж
Bazyliszek

Герой сказок
Bean Sí

Монстр
Bean Sídhe

Герой легенд
Beast Glatisant

Герой легенд
Bebok

Фэнтезийный персонаж
Behemot

Мистическое чудовище
Behemoth

Мифическое существо
Beholder

Монстр
Belewitte

Фэнтезийный персонаж
Ben-Varrey

Герой легенд
Beornings

Фэнтезийный персонаж
Bhutas

Мифическое существо
Biinjao

Герой сказок
Biinyao

Монстр
Bilwis

Чудище
Bilwiß

Фэнтезийный персонаж
Bilwiz

Герой легенд
Binfen

Мистическое чудовище
Bipedester delusissimus

Мистическое чудовище
Biyiniao

Герой сказок
Black Riders

Фэнтезийный персонаж
Blajini

Фэнтезийный персонаж
Blast-ended skrewts

Герой сказок
Blemmye

Герой легенд
Blemmyes

Фэнтезийный персонаж
Blemue

Зверь
Bludičky

Герой сказок
Bluecap

Чудище
Bồ lao

Зверь
Bo-guest

Зверь
Bobo

Фэнтезийный персонаж
Bobok

Герой легенд
Bòcan

Монстр
Bodachan Sabhail

Монстр
Bogans

Мистическое чудовище
Bogey-beast

Мистическое чудовище
Boggans

Чудище
Boggart

Фэнтезийный персонаж
Boggle

Герой легенд
Bogill

Чудище
Bogle

Герой легенд
Bogy

Мистическое чудовище
Bolla

Монстр
Bonasus

Зверь
Bonnacon

Герой сказок
Bookworm, .303

Чудище
Bōrei (亡霊)

Герой сказок
Botchling

Герой легенд
Bouda

Мифическое существо
Bożątka

Герой легенд
Brag

Зверь
Brollachan

Мифическое существо
Broonie

Герой легенд
Broucolaque

Чудище
Brownie

Чудище
Brucolakas

Монстр
Bruesche

Монстр
Bruja

Зверь
Brukołak

Чудище
Bruxsa

Мистическое чудовище
Bucca

Герой сказок
Bucentaur

Герой сказок
Bucentauro

Герой сказок
Bucentaurus

Герой сказок
Buckawn

Герой легенд
Buggane

Мистическое чудовище
Bultungin

Фэнтезийный персонаж
Bundimun

Монстр
Bungisngis

Мистическое чудовище
Bunyip

Мифическое существо
Buraq

Герой сказок
Bwca

Мифическое существо
Bəhēmôth (בהמות)

Существа из мифов и легенд на букву C


Герой легенд
Cervus marinus

Мистическое чудовище
Chamoi

Монстр
Cheper

Герой сказок
Children of the Forest

Герой сказок
Chitauri

Мифическое существо
Chollima (천리마)

Монстр
Chowany

Герой легенд
Cicaniae

Мистическое чудовище
Cluricaun

Мистическое чудовище
Coine

Герой легенд
Cornish Pixie

Герой сказок
Craneman

Фэнтезийный персонаж
Cthulhu

Зверь
Cuchivilu

Герой сказок
Cветочер

Герой сказок
Capricorn

Герой сказок
Catoblepa

Монстр
Catoblepas

Фэнтезийный персонаж
Ceasg

Монстр
Celestial-Dog

Герой легенд
Centauroid

Чудище
Centicore

Фэнтезийный персонаж
Centimani

Герой легенд
Cerastes

Герой сказок
Cerberus

Чудище
Cethe

Монстр
Cheshire Cat

Герой сказок
Chimera

Монстр
Chīwěn (螭吻)

Фэнтезийный персонаж
Chonchón

Фэнтезийный персонаж
Chupacabras

Герой сказок
Cinnamulgus

Мифическое существо
Cmentarz

Фэнтезийный персонаж
Compé Anansi

Герой легенд
Corsia

Чудище
Crodh Mara

Чудище
Cù Sìth

Герой сказок
Cynocephalus

Мистическое чудовище
Cete

Мифическое существо
Changeling

Зверь
Chepri

Мистическое чудовище
Chimaera

Чудище
Chonchon

Герой легенд
Chu'i srin

Герой легенд
Cinnamologus

Мистическое чудовище
Clurichaun

Мифическое существо
Colt-pixy

Герой сказок
Corocotta

Чудище
Criosphinx

Чудище
Cú Sídhe

Фэнтезийный персонаж
Cwn Annwn

Фэнтезийный персонаж
Cabyll-Ushtey

Герой сказок
Cacus

Зверь
Caladrius

Мистическое чудовище
Calopus

Чудище
Calygreyhound

Мистическое чудовище
Camahueto

Мистическое чудовище
Camazotz

Монстр
Camelion

Чудище
Camelopard

Герой легенд
Camelopardalus

Чудище
Camelopardus

Фэнтезийный персонаж
Canis getulis

Мистическое чудовище
Canis hades

Фэнтезийный персонаж
Căpcăun

Мистическое чудовище
Cěrt

Фэнтезийный персонаж
Cetus

Мифическое существо
Cheney's Hounds

Герой легенд
Chia-kuo

Фэнтезийный персонаж
Chimimōryō (魑魅魍魎)

Монстр
Chochlik

Герой сказок
Chowaniec

Монстр
Church Grim

Герой сказок
Cinomolgus

Чудище
Coatlicue

Мифическое существо
Cornish Owlman

Монстр
Covie

Мистическое чудовище
Crt

Герой сказок
Cuchivilo

Зверь
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Монстр
Dairi

Фэнтезийный персонаж
Davāl-pā(i)

Герой легенд
Devorador de las Sombras

Фэнтезийный персонаж
Dhampyr

Фэнтезийный персонаж
Direach Ghlinn Eitidh

Мистическое чудовище
Djehuti

Мифическое существо
Dockalfar

Фэнтезийный персонаж
Doppelgänger

Монстр
Draw

Герой сказок
Dryádes

Герой легенд
Dunters

Фэнтезийный персонаж
Dahu

Чудище
Dando and his Dogs

Фэнтезийный персонаж
Deva (देव)

Мистическое чудовище
Dhampir

Монстр
Dip

Герой легенд
Dithreach

Мистическое чудовище
Djinni

Герой легенд
Donnervogel

Мистическое чудовище
Draconians

Монстр
Drow

Чудище
Dugs

Мистическое чудовище
Dybbuk (דִּבּוּק)

Герой сказок
Dzunukwa

Чудище
Daēva

Герой легенд
Dampeer

Мифическое существо
Dementor

Фэнтезийный персонаж
Dhamphir

Герой сказок
Dhegdheer

Герой сказок
Dinny-Mara

Чудище
Displacer Beast

Мистическое чудовище
Djinn (جن)

Фэнтезийный персонаж
Donestres

Мистическое чудовище
Dorsohastatus caudirotula

Мифическое существо
Drider

Мистическое чудовище
Duende

Монстр
Duppy

Чудище
Dzhadadzhiya

Герой легенд
Dandy dogs

Фэнтезийный персонаж
Devil's Dandy Dogs

Мифическое существо
Dhampire

Фэнтезийный персонаж
Dibbuk

Мифическое существо
Dirae

Зверь
Djehouti

Герой сказок
Dobie

Чудище
Dooinney Marrey

Чудище
Drakaina

Монстр
Drutten

Чудище
Dunpeal

Фэнтезийный персонаж
Dyehuthy

Фэнтезийный персонаж
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Мистическое чудовище
Each Uisge

Зверь
Efreeti

Мифическое существо
Ela

Мистическое чудовище
Elv

Монстр
Empusa

Герой легенд
Engineers

Чудище
Epiphagi

Герой легенд
Erdluitle

Мистическое чудовище
Eurynomos

Чудище
Ežerinis

Герой легенд
Eater of Socks

Чудище
Ekkillik

Фэнтезийный персонаж
Elder Mother

Герой легенд
Empousai

Мистическое чудовище
Empuоsai

Чудище
Ents

Герой легенд
Epopus

Мистическое чудовище
Eschenfrua

Монстр
Ewoks

Чудище
Eale

Монстр
Elad

Мистическое чудовище
Erumpent

Герой легенд
Ewaiponoma

Герой легенд
Empousa

Чудище
Empusae

Мистическое чудовище
Enhydros

Зверь
Epiphagus

Мистическое чудовище
Ech-Ooshkya

Мистическое чудовище
El Cadejo

Чудище
Elg-Fróði

Мистическое чудовище
Empuosa

Герой сказок
Enfield

Фэнтезийный персонаж
Epifugos

Фэнтезийный персонаж
Ercinia

Чудище
Euronymous

Чудище
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Фэнтезийный персонаж
Faery

Монстр
Father Winter

Мифическое существо
Fenghuang (鳳凰)

Мистическое чудовище
Fenrisúlfr

Фэнтезийный персонаж
Fetch

Мистическое чудовище
Fachen

Герой сказок
Fairy

Герой сказок
Fee

Зверь
Fenoderee

Фэнтезийный персонаж
Ferrishin

Зверь
Finfolk

Мистическое чудовище
Fafnir

Фэнтезийный персонаж
Fideal

Герой сказок
Fachan

Зверь
Fatu-Liva

Фэнтезийный персонаж
Fenmine

Фэнтезийный персонаж
Ferrish

Чудище
Faerie

Мифическое существо
Fallohides

Мифическое существо
Felynx arbordiffisus

Фэнтезийный персонаж
Fenrir

Герой сказок
Ferrishyn

Герой легенд
Finnfolk

Чудище
Finoderi

Мистическое чудовище
Fire Crab

Герой легенд
Formicaleon

Мифическое существо
Formicaleun

Герой легенд
Fuath

Мистическое чудовище
Fuathan

Мистическое чудовище
Fufu

Чудище
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Чудище
Getulian dog

Фэнтезийный персонаж
Ghoul

Монстр
Ghul

Монстр
Gigantes

Мифическое существо
Girtablilu

Чудище
Glashtyn

Фэнтезийный персонаж
Gloucester sea serpent

Герой сказок
Glumms

Мифическое существо
Glums

Герой легенд
Glycon

Фэнтезийный персонаж
Gnoll

Мистическое чудовище
Goat-stag

Чудище
Goblins

Фэнтезийный персонаж
Godling

Герой легенд
Godzilla

Мифическое существо
Gojira (ゴジラ)

Мистическое чудовище
Goose-headed Man

Мистическое чудовище
Gooseberry Wife

Герой сказок
Gorgolica

Чудище
Gotokoneko

Монстр
Gotoku-neko

Мифическое существо
Gotokuneko

Герой сказок
Goubelin

Мифическое существо
Graouilly

Герой легенд
Graouli

Мифическое существо
Graoully

Монстр
Graully

Мистическое чудовище
Graveir

Герой легенд
Great Gibbons of Shu

Зверь
Grgalica

Герой сказок
Grgolica

Герой легенд
Grim

Герой легенд
Grindylow

Герой сказок
Grondr

Чудище
Grumpkin

Чудище
Grundylow

Монстр
Grýla

Герой легенд
Guacanchas

Мистическое чудовище
Gualipote

Герой сказок
Guallepen

Мистическое чудовище
Gud-alim

Герой сказок
Gudalim

Фэнтезийный персонаж
Guhyaka (गुह्यक)

Чудище
Gully Dwarves

Чудище
Gumberoo

Монстр
Gurahl

Фэнтезийный персонаж
Guytrash

Мистическое чудовище
Gvelašap (გველაშაპი)

Мистическое чудовище
Gwoemul (괴물)

Герой сказок
Gyl Burnt-Tayl

Монстр
Gytrash

Герой легенд
Gaardbuk

Герой легенд
Gabriel hounds

Фэнтезийный персонаж
Gabriel rachets

Мистическое чудовище
Galipote

Чудище
Gallû

Герой сказок
Gaṇapati (गणपति)

Герой легенд
Gaṇeśa (गणेश)

Монстр
Garappa

Фэнтезийный персонаж
Gardvord

Фэнтезийный персонаж
Gargouille

Фэнтезийный персонаж
Gargoyle

Фэнтезийный персонаж
Gargulec

Монстр
Garmr

Монстр
Genko

Герой сказок
Geryon

Фэнтезийный персонаж
Gêryôn

Мистическое чудовище
Geryones

Герой сказок
Gêryonês

Мифическое существо
Geryoneus

Мистическое чудовище
Gêryoneus

Герой легенд
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Герой сказок
Haechi

Герой сказок
Haetae

Зверь
Hafgufa

Монстр
Hafgufu

Мистическое чудовище
Haitai

Мистическое чудовище
Hamadryádes

Чудище
Hanansi

Герой легенд
Hone-onna (骨女)

Чудище
Honocrotalus

Чудище
Hoop-snake

Герой сказок
Hoopoe

Мистическое чудовище
Horse-stag

Герой легенд
Horven

Фэнтезийный персонаж
Horyádes

Мистическое чудовище
Hǒu (犼)

Мифическое существо
Hounds of the hill

Зверь
Hrímthurs

Фэнтезийный персонаж
Hróðvitnir

Фэнтезийный персонаж
Hróðvitnisson

Монстр
Huallepen

Герой сказок
Huargo

Зверь
Hugag

Герой сказок
Huldra

Мистическое чудовище
Humbaba

Мистическое чудовище
Humei

Мистическое чудовище
Hun-tun

Герой легенд
Hundun

Фэнтезийный персонаж
Hùndùn (混沌)

Герой сказок
Huorns

Монстр
Hupe

Мистическое чудовище
Hupelot

Мифическое существо
Huppe

Зверь
Hupupa

Мистическое чудовище
Hydra

Герой сказок
Hydrops

Чудище
Hydrus

Герой сказок
Hyenodlaci

Мистическое чудовище
Hyldemoer

Мистическое чудовище
Hyousube

Герой сказок
Høyneker pingviner

Чудище
Hapi

Герой легенд
Hapi-ankh

Монстр
Hapis

Герой сказок
Harfoots

Герой легенд
Harpia

Фэнтезийный персонаж
Hati

Герой сказок
Haugbo

Мистическое чудовище
Haugebonde

Зверь
Havgumsen

Фэнтезийный персонаж
Havguva

Монстр
Havstramben

Мистическое чудовище
Headley Kow

Мистическое чудовище
Heath Hounds

Герой легенд
Hecatonchires

Зверь
Hekatoncheiro

Мистическое чудовище
Hellhound

Чудище
Hercynia

Фэнтезийный персонаж
Hieracosphinx

Мифическое существо
Hili

Зверь
Himantopodes

Чудище
Hinky-Punk

Монстр
Hippalectryon

Монстр
Hippalektruõn

Мифическое существо
Hippalektryon

Мифическое существо
Hippocamp

Герой сказок
Hippocampus

Мистическое чудовище
Hippocentaurus

Фэнтезийный персонаж
Hippocervus

Чудище
Hippogryf

Монстр
Hippopodes

Герой сказок
Hippotalus

Чудище
Hircocervus

Герой легенд
Hobbits

Фэнтезийный персонаж
Hobgoblin

Фэнтезийный персонаж
Hodag

Мистическое чудовище
Hodowany

Фэнтезийный персонаж
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Герой сказок
Ibbur (עיבור)

Чудище
Ichthyocentaurs

Герой легенд
Ieltxu

Чудище
Ihtiriekko

Герой легенд
Illithid

Мифическое существо
Ilythiiri

Мифическое существо
Imoogi

Герой сказок
Imp

Зверь
Inapertwa

Герой сказок
Incubus

Чудище
Iopodes

Фэнтезийный персонаж
Iotunn

Монстр
Ippopodes

Монстр
Iratxo

Герой легенд
Iratxoak

Монстр
Iritxu

Фэнтезийный персонаж
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Монстр
Jacio

Герой сказок
Jack Frost

Монстр
Jack-in-Iron

Герой легенд
Jaculique Volantes

Герой сказок
Jaculor

Фэнтезийный персонаж
Jaculus

Монстр
Jag mort

Зверь
Jall

Герой сказок
Jaracaca

Герой сказок
Jarvey

Герой сказок
Jasconius

Чудище
Jätti

Фэнтезийный персонаж
Javinė

Герой сказок
Jeeryuch

Герой легенд
Jentil

Мистическое чудовище
Jentilak

Герой легенд
Jerff

Герой сказок
Jiā guó (猳國)

Герой легенд
Jinko

Герой легенд
Jinmenju

Фэнтезийный персонаж
Jobberknoll

Герой сказок
Jokul Frosti

Монстр
Jólakötturinn

Мифическое существо
Jorō-gumo

Мистическое чудовище
Jrahars

Мифическое существо
Jucanchas

Мистическое чудовище
Jué yuán (玃猿)

Мистическое чудовище
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Мистическое чудовище
Kraken

Герой легенд
Kraken octopus

Зверь
Kraxen

Чудище
Kua Fu (夸父)

Чудище
Kuçedra

Герой сказок
Kuchisake-onna (口裂け女)

Монстр
Kui (夔)

Чудище
Kujata

Мистическое чудовище
Kujuta

Зверь
Kukas

Мистическое чудовище
Kûko

Мистическое чудовище
Kul'pijan

Чудище
Kulshedra

Фэнтезийный персонаж
Kurangai Tuku

Герой сказок
Kurangaituku

Мистическое чудовище
Kusarikku

Фэнтезийный персонаж
Kuyūthā (كيوثاء)

Герой сказок
Kweku Anansi

Герой легенд
Kỳ lân (기린 или 전설)

Герой сказок
Kyrkogrim

Чудище
Kłobuk

Чудище
Kumiho (구미호)

Мистическое чудовище
Kangiqsuarmiuqpak

Зверь
Kabouter

Герой легенд
Kaboutermannekin

Монстр
Kacou Ananzè

Герой легенд
Kaibyō (怪猫)

Герой легенд
Kaibyou

Чудище
Kaijū (怪獣)

Зверь
Kal'an

Герой легенд
Kal'enik

Мистическое чудовище
Kalopaling

Герой сказок
Kami-­kiri

Чудище
Kanima

Монстр
Kappa (河童)

Герой сказок
Karakasa Kozō

Герой легенд
Karkadann

Мистическое чудовище
Kasha (火車)

Зверь
Katoblepon

Герой сказок
Katobleps

Мистическое чудовище
Kaukai

Монстр
Kaukas

Фэнтезийный персонаж
Kaukuczei

Мистическое чудовище
Kaukuczus

Фэнтезийный персонаж
Kaukutis

Фэнтезийный персонаж
Kaukyczei

Мистическое чудовище
Kelpie

Монстр
Ketos

Монстр
Keythong

Мистическое чудовище
Kheper

Мистическое чудовище
Khepera

Чудище
Khimaira

Монстр
Kiligivak

Мистическое чудовище
Kiḷigvak

Мистическое чудовище
Killmoulis

Герой легенд
Kilmulis

Герой легенд
Kimnarās

Чудище
Kimpurusha

Зверь
King Kong

Герой легенд
Kingu Kongu (キングコング)

Мистическое чудовище
Kiri-puwhero

Чудище
Kitsune (狐)

Мистическое чудовище
Kjata

Зверь
Klabater

Герой легенд
Klabaternik

Зверь
Klabautermann

Зверь
Klurikaun

Фэнтезийный персонаж
Knackers

Герой сказок
Knockers

Фэнтезийный персонаж
Knucker

Герой сказок
Kobold

Мифическое существо
Kompa Nanzi

Чудище
Kongamato

Фэнтезийный персонаж
Koon anoon

Мифическое существо
Kopakona

Чудище
Koryo

Герой сказок
Koul

Мистическое чудовище
Kołbuk

Чудище
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Монстр
L'erdluitle

Мистическое чудовище
La Carcagne

Чудище
La Dama Duende

Мистическое чудовище
La Llorona

Мистическое чудовище
Lamashtu

Герой сказок
Lamasjtoe

Фэнтезийный персонаж
Leanan sídhe

Герой легенд
Leannan sìth

Герой сказок
Little Old Man of The Barn

Монстр
Lacovie

Монстр
Lamia

Фэнтезийный персонаж
Lampijerović

Герой легенд
Langsuyar

Мистическое чудовище
Leipreachán

Герой легенд
Leprechaun

Герой сказок
Leprocaun

Мистическое чудовище
Leucocrotta

Герой сказок
Lhiannan shee

Монстр
Li vẫn

Фэнтезийный персонаж
Licbat

Фэнтезийный персонаж
Liosalfar

Герой сказок
Leopard-men

Мистическое чудовище
Lich

Мистическое чудовище
Lilith

Герой легенд
Liwyātn (לִוְיָתָן‎)

Монстр
Llamhigyn Y Dwr

Чудище
Lobisomem

Чудище
Loch Ness Monster

Фэнтезийный персонаж
Lóng (龍)

Зверь
Loup-garou

Мистическое чудовище
Lurachmain

Чудище
Lurgadhan

Зверь
Lurican

Зверь
Luu

Монстр
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Мифическое существо
Maighdean mhara

Герой сказок
Margoyles

Мифическое существо
Mǎ huà (馬化)

Зверь
Maahinen

Мистическое чудовище
Maahiset

Фэнтезийный персонаж
Maanalais

Зверь
Maero

Монстр
Mahaha

Мистическое чудовище
Mahum

Монстр
Majki

Герой легенд
Makaliphon

Фэнтезийный персонаж
Makaliporn

Монстр
Makara (मकर)

Зверь
Makkaliphala

Герой сказок
Mala'kak

Чудище
Mamuchi

Герой легенд
Managarm

Герой легенд
Managarmr

Монстр
Mantichora

Герой легенд
Margyge

Чудище
Márgygr

Герой легенд
Marsok

Монстр
Marzana

Мистическое чудовище
Matianak

Герой легенд
Mawki

Герой сказок
Megalogaster repercussus

Герой легенд
Meliae

Герой легенд
Melusina

Мистическое чудовище
Melusine

Фэнтезийный персонаж
Menehune

Монстр
Merrows

Фэнтезийный персонаж
Michi Peshu

Чудище
Michibichi

Герой легенд
Microcosmus marinus

Зверь
Mimicke

Фэнтезийный персонаж
Mirmicioleon

Герой легенд
Mishi Peshu

Герой сказок
Mishibizhii

Герой легенд
Mishibizhiw

Герой легенд
Mishipashoo

Герой сказок
Missipeshieuw

Зверь
Missipeshu

Герой сказок
Mitiling

Герой сказок
Miðgarðsormr

Монстр
Mojya (亡者)

Фэнтезийный персонаж
Mokolé

Мистическое чудовище
Mokumokuren (目目連)

Мистическое чудовище
Monaciello

Фэнтезийный персонаж
Monoceros

Чудище
Morena

Герой легенд
Morkopolus

Чудище
Morlocks

Мистическое чудовище
Mothman

Мистическое чудовище
Mothra

Герой легенд
Muli

Герой легенд
Mullo

Мистическое чудовище
Mulo

Герой легенд
Mûmak

Герой сказок
Mûmakil

Монстр
Munaciello

Чудище
Murd-Huacha

Монстр
Mushrushu

Герой легенд
Myling

Мистическое чудовище
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Фэнтезийный персонаж
Naga (नाग)

Герой легенд
Nagin

Зверь
Naginis

Монстр
Nagis

Чудище
Name-onna (嘗女)

Фэнтезийный персонаж
Nansi

Мистическое чудовище
Nareepol

Герой сказок
Nariphon

Фэнтезийный персонаж
Nawki

Монстр
Nayar

Чудище
Nazgul

Чудище
Nazgûl

Мифическое существо
Neekerbreekers

Герой легенд
Nejki

Герой сказок
Neko (猫)

Герой легенд
Neko-musume

Фэнтезийный персонаж
Nekomata (猫又 или 猫股)

Герой легенд
Nekomusume (猫娘)

Зверь
Nessie

Монстр
Nezumi

Фэнтезийный персонаж
Ni agrisur

Чудище
Niedźwiedziołak

Герой сказок
Nigle

Герой сказок
Nikker

Герой сказок
Nillekma

Фэнтезийный персонаж
Ningyo (人魚)

Герой сказок
Ninki Nanka

Фэнтезийный персонаж
Niseag

Мистическое чудовище
Nisitae

Герой легенд
Nisse

Монстр
Nixen

Фэнтезийный персонаж
Niðagrísur

Фэнтезийный персонаж
Níðhöggr

Герой сказок
Njogel

Мифическое существо
Njogli

Герой легенд
Njuggel

Фэнтезийный персонаж
Noggle

Мистическое чудовище
Nogitsune

Герой легенд
Noppera-bō (のっぺら坊)

Монстр
Nora Nair

Фэнтезийный персонаж
Nue (鵺)

Монстр
Nuggle

Герой легенд
Numakulla

Герой сказок
Numbakulla

Мистическое чудовище
Nuppeppō (ぬっぺふほふ)

Герой легенд
Nurikabe (ぬりかべ)

Герой легенд
Nykštukai

Мистическое чудовище
Nykštukas

Фэнтезийный персонаж
Nymph

Герой легенд
Nymphae

Зверь
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Фэнтезийный персонаж
Obake

Мифическое существо
Ocho-Kochi (ოჩოკოჩი)

Монстр
Oger

Мистическое чудовище
Ogopogo

Мистическое чудовище
Ogr

Монстр
Ogre

Чудище
Ogro

Зверь
Ogryn

Фэнтезийный персонаж
Ohaguro-bettari

Герой сказок
Oinopôlê

Чудище
Oinopwlh

Монстр
Ol Mahum

Зверь
Old Girl

Герой сказок
Old Lady

Герой легенд
Old Man Winter

Герой легенд
Oliphaunts

Мифическое существо
Olog-Hai

Монстр
Oni (鬼)

Зверь
Onocentaur

Монстр
Onocentaurus

Монстр
Onodrim

Зверь
Onokôlê

Герой легенд
Onokwlh

Монстр
Onoscentaurus

Чудище
Onoskelis

Чудище
Onryō (怨霊)

Герой сказок
Oo-er

Фэнтезийный персонаж
Opinicus

Герой сказок
Orco

Чудище
Origoruso

Чудище
Oriogoruho

Мифическое существо
Oroborus

Зверь
Ostrice

Герой сказок
Ostrich

Герой легенд
Oureboros

Фэнтезийный персонаж
Ouroboros

Герой сказок
Owlman

Фэнтезийный персонаж
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Чудище
Pakepakehā

Мистическое чудовище
Panoptus

Герой легенд
Panthera

Монстр
Parandrus

Мистическое чудовище
Pari (پری)

Монстр
Patasola

Герой легенд
Patupaiarehe

Чудище
Peallaidh

Монстр
Peg Leg Jack

Монстр
Pêgasos

Фэнтезийный персонаж
Pegasus

Фэнтезийный персонаж
Pelican

Чудище
Pelicanus

Мистическое чудовище
Penangallan

Монстр
Penanggalan

Фэнтезийный персонаж
Peritio

Герой сказок
Peritius

Чудище
Peryton

Чудище
Phane

Герой сказок
Piarevaracien

Герой легенд
Pigsie

Герой сказок
Pilot (Der Pilot)

Фэнтезийный персонаж
Piskie

Чудище
Pixie

Фэнтезийный персонаж
Pixy

Фэнтезийный персонаж
Planta Tartarica Barometz

Мистическое чудовище
Plwacz

Герой легенд
Poltergeist

Фэнтезийный персонаж
Pontianak

Герой сказок
Popobawa

Герой сказок
Poreskoro

Фэнтезийный персонаж
Poroniec

Мистическое чудовище
Powries

Фэнтезийный персонаж
Požeminukai

Монстр
Pretas

Монстр
Psylli

Мистическое чудовище
Puckwudgie

Мистическое чудовище
Pūķis

Монстр
Pūkys

Монстр
Púláo (蒲牢)

Фэнтезийный персонаж
Pulgasari (불가사리)

Чудище
Pyučs

Герой легенд
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Герой легенд
Qallupilluit

Монстр
Qallupilluk

Фэнтезийный персонаж
Qalupalik

Чудище
Qílín (麒麟)

Чудище
Qiqirin

Герой сказок
Qiqirn

Фэнтезийный персонаж
Qiúniú (囚牛)

Герой легенд
Qora

Мистическое чудовище
Qori ismaris

Мистическое чудовище
Questing Beast

Мифическое существо
Quillboars

Монстр
Quinotaur

Фэнтезийный персонаж
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Фэнтезийный персонаж
Rākṣas (राक्षस)

Мифическое существо
Rakshasa

Чудище
Rakshosh

Чудище
Rapae

Герой сказок
Ratkin

Монстр
Ratoncito Pérez

Герой легенд
Re'em

Монстр
Rĕāīm

Фэнтезийный персонаж
Redcaps

Мистическое чудовище
Regulus

Зверь
Reiko

Мистическое чудовище
Revenant

Фэнтезийный персонаж
Rhinoceros

Фэнтезийный персонаж
Rhynchoropus flagelliformis

Чудище
Rime Thurs

Чудище
Ringwraith

Мифическое существо
Roane

Монстр
Roanes

Мистическое чудовище
Roggenmuhme

Монстр
Rohmani

Зверь
Rokuro-Kubi

Монстр
Rokurokkubi

Мифическое существо
Rokurokubi

Герой сказок
Rolling Calf

Фэнтезийный персонаж
Rompo

Чудище
Ròn

Монстр
Roperite

Герой легенд
Rougarou

Фэнтезийный персонаж
Roux-Ga-Roux

Мистическое чудовище
Rp'm

Герой легенд
Rp'um

Мистическое чудовище
Rugaroo

Фэнтезийный персонаж
Rugaru

Мистическое чудовище
Runa

Герой сказок
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Чудище
Sachiko

Монстр
Sagari (さがり)

Мистическое чудовище
Sagittarius Bucentaurus

Мистическое чудовище
Salamander

Монстр
Salamandra

Герой легенд
Sanme-Yazura (三目八面)

Зверь
Sarkany

Фэнтезийный персонаж
Sarquindi

Монстр
Saru Tora Hebi

Чудище
Sarutorahebi

Герой сказок
Scarrow

Фэнтезийный персонаж
Scenopode

Герой легенд
Sciritae

Мифическое существо
Scitalis

Мифическое существо
Scolopendra cetacea

Герой сказок
Scriker

Мистическое чудовище
Scylla

Чудище
Scytale

Фэнтезийный персонаж
Sea-Lion

Герой легенд
Selchies

Монстр
Selkies

Чудище
Serpopard

Герой сказок
Shachihoko (鯱)

Зверь
Shedu

Герой сказок
Shellycoat

Герой сказок
Shelob

Фэнтезийный персонаж
Shikenken (シッケンケン)

Герой легенд
Shiryō (死霊)

Герой сказок
Shōjō

Герой сказок
Shōryō (精霊)

Монстр
Shrake

Зверь
Shtojzorreshta

Монстр
Shtojzovalle

Мифическое существо
Shtozote

Фэнтезийный персонаж
Shtriga

Мифическое существо
Sibhreach

Герой легенд
Sídhe

Фэнтезийный персонаж
Silkies

Мистическое чудовище
Simiidiabolus hibernicus horribillis

Фэнтезийный персонаж
Simplicissimus

Герой сказок
Sirena

Мифическое существо
Sirenes

Чудище
Sirrush

Монстр
Sjopeltin

Герой сказок
Sjupilti

Зверь
Skalli

Зверь
Skarbnik

Герой сказок
Skaven

Герой легенд
Skiopod

Фэнтезийный персонаж
Skiopodas

Герой легенд
Skjöll

Монстр
Skoll

Герой сказок
Sköll

Герой сказок
Skriker

Мистическое чудовище
Skrulls

Чудище
Skvader

Чудище
Skøll

Мистическое чудовище
Sleipnir

Мистическое чудовище
Sluagh

Герой сказок
Smok

Герой сказок
Smůk

Герой легенд
Snark

Монстр
Snergs

Фэнтезийный персонаж
Snoligoster

Мистическое чудовище
Soe-horven

Герой сказок
Space Jockey

Герой легенд
Sphinx

Герой легенд
Splinter-cat

Монстр
Spopodes

Чудище
Spriggan

Герой легенд
Squonk

Чудище
Stellio

Монстр
Stollenwurm

Зверь
Stoors

Герой сказок
Stormbird

Герой легенд
Storsjöodjuret

Зверь
Strandvaskare

Фэнтезийный персонаж
Strandvasker

Чудище
Strigoi

Мистическое чудовище
Struthiocamelon

Фэнтезийный персонаж
Struthopodes

Фэнтезийный персонаж
Strutio

Чудище
Strzyga

Фэнтезийный персонаж
Stymphalídes órnithes

Мистическое чудовище
Succubus

Монстр
Suhurmas

Фэнтезийный персонаж
Svartalfar

Монстр
Swanhamr

Монстр
Swanmaidens

Монстр
Swanman

Герой сказок
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Чудище
Taotie

Герой легенд
Tarandrus

Монстр
Tarasque

Монстр
Tarrasque

Мистическое чудовище
Tatzelwurm

Мифическое существо
Taur

Монстр
Te Whanau O Rangi

Мифическое существо
Tehut

Герой сказок
Tengu (天狗)

Фэнтезийный персонаж
Tenko

Монстр
Teong-wei

Мистическое чудовище
Tharks

Фэнтезийный персонаж
Thea

Монстр
Theow

Фэнтезийный персонаж
Thep Norasri

Герой легенд
Thestral

Чудище
Thos

Монстр
Thot

Мистическое чудовище
Thoth

Чудище
Three-foot Horse

Чудище
Thrummy-Cap

Герой легенд
Thunderbird

Мистическое чудовище
Tian Lu (天禄)

Мистическое чудовище
Tiangou (天狗)

Мифическое существо
Tibicenas

Зверь
Tigbalan

Мифическое существо
Tigbalang

Монстр
Tikbalan

Чудище
Tikoloshe

Монстр
Tiqqitchit

Чудище
Tiritchiq

Мифическое существо
Tithoes

Фэнтезийный персонаж
To Filiko Teras

Герой легенд
Toenayar

Монстр
Tokoloshe

Фэнтезийный персонаж
Tommyknockers

Герой легенд
Tomte

Мистическое чудовище
Tooth fairy

Герой легенд
Topple

Фэнтезийный персонаж
Toutetsu

Герой сказок
Tragelaph

Монстр
Tragelaphus

Фэнтезийный персонаж
Trào phong

Чудище
Trasgo

Мифическое существо
Trasgu

Мистическое чудовище
Trasno

Монстр
Trauko

Чудище
Treants

Герой легенд
Treefolk

Чудище
Troglodyte

Зверь
Trogodytae

Чудище
Trow

Фэнтезийный персонаж
Tsonokwa

Фэнтезийный персонаж
Tsonoqua

Мистическое чудовище
Tsurara-onna (氷柱)

Зверь
Tù ngưu

Герой легенд
Tulao (徒劳)

Мифическое существо
Tunda

Зверь
Tunkall

Фэнтезийный персонаж
Tūrehu

Мистическое чудовище
Tutu

Фэнтезийный персонаж
Tyger

Чудище
Typhaon

Фэнтезийный персонаж
Typhöeus

Чудище
Typhon

Мифическое существо
T'ao T'ieh

Герой сказок
Tamamo-no-Mae

Зверь
Tangi

Мистическое чудовище
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Герой легенд
Ubasti

Фэнтезийный персонаж
Ubume

Герой легенд
Ugallu

Монстр
Uldra

Монстр
Undead

Монстр
Undine

Герой сказок
Undine Dejwe

Мистическое чудовище
Ungaikyou (雲外鏡)

Фэнтезийный персонаж
Ungoliant

Мистическое чудовище
Unicorn-lion

Герой легенд
Unicornis

Герой легенд
Uperice

Герой сказок
Upierzyca

Монстр
Upior

Мистическое чудовище
Upir

Мистическое чудовище
Upsorn Srihas

Монстр
Upupa

Чудище
Urchins

Чудище
Uridimmu

Фэнтезийный персонаж
Urmahlillu

Фэнтезийный персонаж
Urmahlullu

Мистическое чудовище
Urman iäse

Фэнтезийный персонаж
Uroboros

Монстр
Uru-kehu

Фэнтезийный персонаж
Utböling

Герой сказок
Utburd

Герой сказок
Utkasting

Герой сказок
Utrzymywany

Мистическое чудовище
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Мистическое чудовище
Va әs̷

Фэнтезийный персонаж
Vaca de lumbre

Фэнтезийный персонаж
Valkyrja

Мистическое чудовище
Vam-Fear-Eee

Фэнтезийный персонаж
Vampijerović

Герой сказок
Vampirar

Мифическое существо
Vampirdzhiya

Монстр
Vampirić

Фэнтезийный персонаж
Vampirović

Мистическое чудовище
Vánagandr

Чудище
Varactyl

Мистическое чудовище
Varg

Монстр
Vargr

Чудище
Vaŭkałak

Мистическое чудовище
Versipellis

Герой легенд
Vešapi (ვეშაპი)

Фэнтезийный персонаж
Vielfraß

Герой сказок
Vilkacis

Чудище
Vilkãtas

Чудище
Vilkatis

Мифическое существо
Vilktakis

Чудище
Vipera

Чудище
Vodni mož

Мистическое чудовище
Vough

Монстр
Vugluscris

Чудище
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Чудище
Wahokohoko

Фэнтезийный персонаж
Wamphyri

Мифическое существо
Wandynnije

Мистическое чудовище
Waq-waq tree

Герой легенд
Warg

Фэнтезийный персонаж
Wargin

Герой легенд
Water-Leaper

Герой легенд
Water-owl

Мистическое чудовище
Wearg

Фэнтезийный персонаж
Wearh

Монстр
Wechselbalg

Зверь
Weeping Woman

Мистическое чудовище
Wemic

Герой легенд
Wendigo

Фэнтезийный персонаж
Werebat

Чудище
Werebears

Мифическое существо
Wereboar

Мистическое чудовище
Werefox

Герой легенд
Werehyenas

Мистическое чудовище
Wererat

Мистическое чудовище
Werewolf

Герой сказок
White Walkers

Фэнтезийный персонаж
Whooping boy

Монстр
Will O'The Wisp

Чудище
Willepen

Зверь
Windigo

Герой легенд
Winged Horses

Фэнтезийный персонаж
Wish Hounds

Фэнтезийный персонаж
Wisht Hounds

Мистическое чудовище
Wodny muž

Герой легенд
Wódnykus

Чудище
Wookiee

Мифическое существо
Wuesting Beast

Зверь
Wychowywany

Фэнтезийный персонаж
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Герой сказок
Xaynwada

Чудище
Xhinde

Герой сказок
Xiaoyang People

Чудище
Xiaoyangmin

Фэнтезийный персонаж
Xiezhi

Мистическое чудовище
Xièzhì (獬豸)

Герой сказок
Xingxing (狌狌)

Герой легенд
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Герой легенд
Ya-Te-Veo

Фэнтезийный персонаж
Yakan

Монстр
Yakṣas

Герой сказок
Yale

Фэнтезийный персонаж
Yalomishte

Монстр
Yamawarawa

Чудище
Yamawaro

Мистическое чудовище
Yanari

Герой легенд
Yara-ma-yha-who

Герой легенд
Yarımtıq

Мистическое чудовище
Yeth Hounds

Мифическое существо
Yeti

Герой сказок
Yllerion

Зверь
Yobo-san

Монстр
Yobosan

Фэнтезийный персонаж
Yōkai (妖怪)

Мистическое чудовище
Youwarkee

Герой сказок
Yppopodes

Герой сказок
Yppotryll

Герой легенд
Yuki-ane (雪姉サ)

Герой сказок
Yuki-banba (雪バンバ)

Монстр
Yuki-hime (雪姫)

Герой сказок
Yuki-onago (雪女子)

Чудище
Yuki-onna (雪女)

Герой сказок
Yukibajo (雪バジョ)

Герой легенд
Yukifuri-baba (雪降り婆)

Герой сказок
Yukinba (雪ンバ)

Герой сказок
Yumekui

Мистическое чудовище
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Монстр
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Чудище
Áitvaras

Герой сказок
Áitivaras

Мифическое существо
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Зверь
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Герой легенд
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Герой сказок
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Чудище
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Монстр
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Мистическое чудовище
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Фэнтезийный персонаж
Łaziebnik

Монстр
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Монстр
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Мистическое чудовище
Şüräle

Монстр
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Фэнтезийный персонаж
Šêdu

Мистическое чудовище
Šmok

Мистическое чудовище
Štriga

Чудище
Šungalviai

Мистическое чудовище
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Чудище
Żmirłacz

Фэнтезийный персонаж
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Мистическое чудовище
Άβράξας

Монстр
Άργος

Фэнтезийный персонаж
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Герой легенд
Ένυδροσ

Герой сказок
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Герой сказок
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Мифическое существо
Αχέρων

Чудище
Αριμασπος

Герой легенд
Αburγu Moγai

Мистическое чудовище
Αμαδρυάδες

Герой сказок
Ασπιδοχελώνη

Чудище
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Фэнтезийный персонаж
Βασιλισκος

Мистическое чудовище
Βλεμμυες

Зверь
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Герой сказок
Γηρυών

Чудище
Γλυκών

Герой сказок
Γηρυονης

Герой легенд
Γηρυονευς

Чудище
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Чудище
Δελφυνη

Чудище
Δράκαινα

Герой легенд
Δαίμων

Мистическое чудовище
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Чудище
Εμπουσα

Фэнтезийный персонаж
Ευρυνομος

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Мистическое чудовище
Θόουτ

Монстр
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Фэнтезийный персонаж
Κῆτος

Чудище
Κάβειροι

Зверь
Κέκροψ

Чудище
Κύκλωπες

Фэнтезийный персонаж
Καλικάντζαροι

Герой сказок
Κέρβερος

Герой легенд
Κακός

Чудище
Κεραστης

Герой сказок
Κυνοκεφάλοι

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Фэнтезийный персонаж
Λάμια

Монстр
Λαδων

Мистическое чудовище
Λιμνάδες

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Мистическое чудовище
Μελίαι

Герой сказок
Μελιάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Монстр
Ναϊάδες

Фэнтезийный персонаж
Νύμφες

Мифическое существо
Ναΐδες

Монстр
Νηρηίδες

Зверь
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Мистическое чудовище
Ορθος

Герой легенд
Οὐροβόρος

Чудище
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Герой сказок
Πανθηρ

Герой легенд
Πύθων

Герой сказок
Πρωτεύς

Мистическое чудовище
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Монстр
Σκιραται

Монстр
Σρινύες

Чудище
Σάτυροι

Фэнтезийный персонаж
Στυμφαλίδες Όρνιθες

Герой сказок
Σκιαποδες

Мистическое чудовище
Σομπέκ

Герой легенд
Σειρῆνες

Фэнтезийный персонаж
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Герой легенд
Τιτάνες

Чудище
Τυφών

Герой легенд
Τράγέλαφος

Герой легенд
Τάρανδρος

Мистическое чудовище
Τρωγοδύται

Мифическое существо
Τάρανδος

Герой легенд
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Герой легенд
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Мистическое чудовище
Φοϊνιξ

Герой легенд
Φτερωτά άλογα

Чудище
Φάλαινα

Фэнтезийный персонаж
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Мистическое чудовище
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Чудище
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Мифическое существо
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Герой легенд
Ӧшымӧс чуд

Существа из мифов и легенд на букву Ա


Существа из мифов и легенд на букву Հ


Герой сказок
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Герой сказок
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Герой сказок
Ḏiḥautī

Мифическое существо
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Чудище
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ
Сервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2020 г.
ver. 1.05.1374+