Мифическое существо Лознік

В белорусском фольклоре некий лесной или болотный нечистик, живущий в лозе. Лазавік — нейкі лясны бог, які жыве ў лазе. Беларусы ўяўляюць яго старэнькім карлам, не большым за пазногаць і аднавокім, з аршыннаю барадою, які заўсёды носіць з сабою доўгую (у сем сажняў) пугу. Ён, кажуць, звычайна жыве ў лазе, у маленькім дамку, акружаным балотам; дамок гэты без дзвярэй і вокнаў, толькі з маленькай адтулінай на страсе, куды звычайна залазіць сам гаспадар лазавік. Дамок гэты недаступны людзям: як толькі хто-небудзь задумае падысці да яго, дома як і не было на тым месцы — пойдзе далей; чалавек за ім — а дамок далей ад яго. Лазавік, кажуць, часта расхаджвае па розных балотах. Тут яго адразу пазнаеш: вочка яго бліскае, як агеньчык... Што робіць Лазавік сваёй пугай і навошта носіць з сабою, беларусы самі не ведаюць. Лазавік вядомы ў Беларусі пад рознымі іншымі імёнамі; у некаторых месцах яго завуць балотнікам, які жыве ў балоце, а ў іншых — вадавіком, які жыве ў вадзе. Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і (449: с.573) Лазави́к — какой-то лесной бог, живущий в лозе. Белорусцы представляют его карликом-старичком, не больше ноготка, одноглазым, с аршинною бородою, всегда носящим при себе длиннейший (в семь сажень) кнут. Он обыкновенно, говорят, живет в лозе, в маленьком домике, окруженном болотом; домик этот без дверей и окон, только с малым отверстием на крыше, куда обыкновенно пробирается сам гаспада́р (хозяин), то есть Лазавик; домик этот неприступен для людей: как только кто-нибудь вздумает подойти к нему, домика как не бывало на том месте, уйдет дальше; человек за ним — домик дальше от него. Лазавик, говорят, часто расхаживает по разным болотам. Тут его сейчас узнаешь: глазок его сверкает, как огонек (понятие Белорусцев о болотных огоньках). Что делает Лазавик своим кнутом и для чего носит его с собою, Белорусцы сами не знают. Лазавик известен в Белоруссии под разными другими именами; в некоторых местах он называется Болотником — живущим в болоте, а в других — Водовико́м — живущим в воде. П.Древлянский "Белорусские народные предания" (310: c.277) Лазавік — то дух такі, што ў лазе жыве. У яго там і хата знаходзіцца. А сам ён таго ж цвету, што і лаза. Многія гаварылі, што ён на дзеда пахож малога, карлік пачці. І хоць ён некрасівы, але ж сам добры. Лазавік можа людзей спасаць ад вадзянікоў і балотнікаў. Дзядзька расказваў, што адзін раз пайшоў з жонкай ягады збіраць. І тут заўважыў уперадзе паляну, на якой было многа ягад. Ён пайшоў туды і трапіў у балота, пачаў жонку зваць. А тая, мабыць, не пачула. Дзядзька ўжо рашыў тады, што жывым яму не быць. Але потым убачыў лазовы куст і схапіўся за яго. Жонка яго тады агледзіла, што мужыка няма, пачала шукаць і наткнулася на яго. Дзядзька спасся, але гаварыў, што яму дапамог лазавік. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў горадзе Ветка ад Кузьменка Людмілы Аляксееўны, 1926 г.н. (505: с.173) Лазавик — то такой дух, что в лозе живет. У него там и хата находится. И сам он того же цвета, что и лаза. Многие говорили, что он на деда похож мелкого, карлик почти. И хоть он некрасивый, однако же сам добрый. Лазавик может людей спасать от водяников и болотников. Дядька рассказывал, что однажды пошел с женой ягоды собирать. И тут заметил впереди поляну, на которой было много ягод. Он пошел туда и угодил в болото, начал жену звать. А та, может, не услышала. Дядька уже решил тогда, что живым ему не быть. Но потом увидел лозовый куст и схватился за него. Жена его огляделась, видит, что мужа нет, начала искать и наткнулась на него. Дядька спасся и говорил, что ему помог лазавик. Записала И.Шевко в 2006 году в городе Ветка Гомельской области Республики Беларусь от Кузьменко Людмилы Алексеевны, 1926 г.р. (505: с.173) Лазавік жыве ля рэк, азёр, а можа і каля лесу пасяліцца. Галоўнае для яго, каб была лаза. Многія гавораць, што бачылі яго. І мне раз так павязло. Ішла калісь летам праз раку, рашыла адпачыць ля лазы. Аж бачу, што там дзед нейкі сядзіць. Ды сам смешны такі, маленькі і нейкі жоўты. Убачыў мяне і адразу знік. Яго ніхто не баіцца, бо ён зла вялікага не дзелае. От шчэ скажу, што лазавік, калі дождж ідзе, можа чалавека схаваць. Я раз у навальніцу ад хаты далёка была, дык схавалася пад лазу. Пераседзіла там, а потым сухенькая дамоў пабегла. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў вёсцы Куты Веткаўскага раёна ад Талкачовай Антаніны Мікалаеўны, 1942 г.н. (505: с.173) Лазавик живет у рек и озёр, а может и около леса поселиться. Главное для него, чтоб была лоза. Многие говорят, что видели его. И мне раз так повезло. Шла как-то летом через реку, решила отдохнуть под лозой. И вижу, что там дед какой-то сидит. И сам смешной такой, маленький и какой-то желтый. Увидел меня и сразу исчез. Его никто не боится, потому что он зла большого не делает. Вот еще скажу, что лазавик, когда дождь идет, может человека укрыть. Я раз в грозу от дома далеко была, так спряталась под лозой. Пересидела там, а потом сухонькая домой побежала. Записала И.Шевко в 2006 году в деревне Куты Ветковского района Гомельской области Республики Беларусь от Толкочевой Антонины Николаевны, 1942 г.р. (505: с.173) Летам раз заблудзіў я, хадзіў доўга, думаў, што ўжо не выберуся. Толькі прысеў, адразу ж пачуў смех нейкі. Я ўскочыў і пачаў маліцца. І што вы думаеце, знайшоў дарогу дамоў. Я потым доўга думаў, хто ж тады мяне напугаў. Ды ўспомніў, што якраз ля лазы быў. Мабыць, то лазавік з мяне пасмяяўся. За жарты на яго не злую, бо ён мне ў рабоце памагаў. Я не раз лазу на карзіны набіраў. А карзіны выйшлі добрыя, шчэ баба мая імі і зараз пользуецца. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў вёсцы Шэйка Веткаўскага раёна ад Рослікава Івана Дзмітрыевіча, 1930 г.н. (505: с.173) Летом раз заблудился я, ходил долго, думал, что уже не выберусь. Только присел, сразу же услышал смех какой-то. Я подскочил и стал молиться. И что вы думаете, нашел дорогу домой. Я потом долга думал, кто ж тогда меня напугал. И вспомнил, что как раз около лозы был. Может, то лазавик с меня посмеялся. За шутки на него не злюсь, ведь он мне в работе помогал. Я не раз лозу на корзины набирал. А корзины вышли ладные, баба моя до сих пор ими пользуется. Записала И.Шевко в 2006 году в деревне Шейка Ветковского района Гомельской области Республики Беларусь от Росликова Ивана Дмитриевича, 1930 г.р. (505: с.173) Лознікі ўтвараюць асобны гурт хутчэй надводных, чым падводных нячысцікаў. Жытлом ім служаць густыя кусты пераплеценага лазняку, у залежнасці ад якога афарбавана іх цела. Самі па сабе Лознікі — драбнюткія гуллівыя чарцяняты. Яны не маюць намеру загубіць ахвяру, якую заблытваюць у куст лазы, у яе карэнні ці прымушаюць правальвацца ў прыхаванае вадзяное акенца ў багне. Усё гэта робіцца не як сатанінскае насланнё, а як гульня, жарт, пасля якіх яны самі дапамагаюць ахвяры, падсоўваючы ёй куст лазы, трыснёг, аер і іншае. Калі і з такой дапамогаю ахвяра не выратавалася, значыць яе падхапіў тутэйшы буйны нячысцік — вадзянік, балотнік, багнік... Паколькі лознікі зусім бясшкодныя і малыя з выгляду, грамавыя стрэлы забіваюць іх не спецыяльна, а выпадкова. У лознікаў ёсць адна небяспека, пра якую яны, аднак, зусім не дбаюць. Гэта — асушэнне месца пад іх жытлом і, як вынік, знішчэнне лазняку, з якім звязана жыццё лознікаў. У такім выпадку яны гінуць усе разам назаўсёды і бясследна. Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і (449: с.573-574) На лозниковъ указываютъ какъ на родственныхъ помощниковъ при-водныхъ нечистиковъ, или какъ на подростковъ. Изъпредыдущаго видно, что всѣ эти нечистики живутъ и дѣйствуютъ порознь и что у нихъ нѣтъ потомства; лозники составляютъ отдѣльный скопъ скорѣе надводныхъ, чѣмъ подводныхъ нечистиковъ, и притономъ ихъ служатъ густые кусты сплевшагося малорослаго лозняка, отъ цвѣта котораго они воспринимаютъ цвѣтъ своего покрова. Сами по себѣ лозники слишкомъ крохотные бѣсики, отчасти напоминающіе шешекъ, подобно имъ, игривые, и не имѣютъ ввиду погубить той жертвы, которую запутываютъ въ куст лозы, въ корняхъ ея, или заставляютъ проваливаться въ скрытое оконце топи. Все это дѣлается не какъ сатанинская напасть, а какъ игра, шутка, послѣ которой они подаютъ и помощь, пододвигая жертвѣ кустъ не отонувшей лозы, тростникъ, аиръ, и проч. Если и при такой помощи жертва не спаслась, такъ ее подхватилъ обитающій здѣсь крупный нечистикъ — водяной, болотникъ, багникъ, — которымъ лозники не намѣрены были подслуживаться. Какое именно значеніе имѣютъ лозники въ бѣсовскомъ мірѣ, трудно опредѣлить; слѣдуетъ догадываться, что эти нечистики загнаны сюда и прикованы къ мѣсту за неімѣніемъ для нихъ подходящей дѣятельности. Ввиду же почти безусловной безвредности лозниковъ, ихъ ничтожнаго облика, громовыя стрѣлы разятъ ихъ лишь попутно. У лозниковъ остается одна опасность, о которой они, однако, совершенно не помышляютъ: это — осушеніе мѣста подъ ихъ обиталищемъ и чрезъ то уничтоженіе лозовыхъ кустовъ, съ ростомъ которыхъ соединено бытіе лозниковъ; послѣдніе въ семъ случаѣ гибнутъ цѣлымъ скопомъ навсегда и безслѣдно. Н.Я.Никифоровский "Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе" (482: с.84-85)

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Герой легенд
Агуане

Фэнтезийный персонаж
Азема

Чудище
Албысы

Мифическое существо
Анаким

Чудище
Ао

Фэнтезийный персонаж
Арворх

Чудище
Архангелы

Герой сказок
Ахти

Герой сказок
Абаасы

Чудище
Абаасылар

Фэнтезийный персонаж
Абааһы

Фэнтезийный персонаж
Абада

Герой легенд
Абанг Аку

Чудище
Абасы

Герой сказок
Аванк

Мистическое чудовище
Агиски

Фэнтезийный персонаж
Агрометы

Фэнтезийный персонаж
Алим

Герой легенд
Абраксас

Чудище
Абрасакс

Чудище
Авгур

Чудище
Агишки

Герой легенд
Агнявік

Фэнтезийный персонаж
Агызмал

Чудище
Азы

Монстр
Алея

Мистическое чудовище
Ангелы 

Мистическое чудовище
Арейон

Монстр
Архонты

Мистическое чудовище
Аюстал

Мистическое чудовище
Абнауаю

Герой легенд
Азарлары

Чудище
Альрауны

Герой легенд
Анцыбал

Фэнтезийный персонаж
Араш

Мифическое существо
Арслан

Мистическое чудовище
Атцыс

Мистическое чудовище
Абуми-гути

Герой легенд
Абуми-кути

Фэнтезийный персонаж
Аврага Могой

Герой легенд
Агач киши

Монстр
А Бао А Ку

Чудище
А Бао Ку

Чудище
Агроти

Монстр
Агулшап

Герой легенд
Агх-иски

Фэнтезийный персонаж
Агхары

Мистическое чудовище
Агъач киши

Герой легенд
Адамовы дети

Мифическое существо
Аданы

Фэнтезийный персонаж
Адданк

Герой легенд
Аджина

Герой легенд
Адзуки-арай

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-госягося

Мистическое чудовище
Адзуки-тоги

Герой легенд
Адзуки-яроо

Чудище
Аждаha

Зверь
Аждарха

Чудище
Аждархо́

Герой сказок
Ажыдаа́р

Чудище
Аздаха

Герой сказок
Аздяка́

Мистическое чудовище
Азярніцы

Герой сказок
Аидахар

Монстр
Аист

Герой легенд
Ай-хуа

Герой сказок
Айдага́р

Зверь
Айдахар

Чудище
Айтвар

Чудище
Айтварас

Фэнтезийный персонаж
Айцы

Герой легенд
Акаана

Герой легенд
Акасита

Герой сказок
Акери

Герой сказок
Аколностъ

Фэнтезийный персонаж
Акромантула

Герой сказок
Акуй-Халава

Мистическое чудовище
Акулобраз

Фэнтезийный персонаж
Ала

Мифическое существо
Алан-мелекей

Герой легенд
Албаны

Фэнтезийный персонаж
Албасты

Герой легенд
Алекторъ дивий

Чудище
Али

Мистическое чудовище
Аллокамелус

Герой легенд
Альсеиды

Фэнтезийный персонаж
Алэл

Фэнтезийный персонаж
Антеро

Герой легенд
Албастый

Герой сказок
Алема

Мистическое чудовище
Алерион

Фэнтезийный персонаж
Аликанто

Герой легенд
Алканостъ

Герой сказок
Алкион (Alkyon)

Монстр
Алконос

Монстр
Алконост

Чудище
Алконотъ

Герой сказок
Алкуностъ

Фэнтезийный персонаж
Алцете

Чудище
Альвы

Монстр
Альгуль

Фэнтезийный персонаж
Альконостъ

Герой сказок
Альфин

Зверь
Ам-ам

Герой сказок
Ам-мит

Герой легенд
Ам-мут

Монстр
Амайурйук

Зверь
Амам

Герой сказок
Амамат

Монстр
Амару

Чудище
Амауталик

Монстр
Амба́рный

Мифическое существо
Амбарник

Зверь
Амемит

Фэнтезийный персонаж
Амикири

Монстр
Амиктиры

Герой легенд
Аммат

Мистическое чудовище
Амт

Мифическое существо
Амфиптерий

Мистическое чудовище
Амфисбена

Чудище
Амэ-онна

Мистическое чудовище
Ананси

Монстр
Анба́рный

Зверь
Ангеук

Мистическое чудовище
Ангиак

Герой легенд
Ангьяк

Герой легенд
Андрони

Мистическое чудовище
Анзу

Зверь
Анзуд

Герой сказок
Аниото

Герой сказок
Анка

Герой сказок
Анкертольд

Фэнтезийный персонаж
Анку

Мистическое чудовище
Анкы-келе

Чудище
Аннакуи

Мифическое существо
Аннуна

Чудище
Аннунаки

Мистическое чудовище
Анталоп

Фэнтезийный персонаж
Антапаты

Герой легенд
Антипко

Мифическое существо
Антис

Фэнтезийный персонаж
Антоностъ

Чудище
Анцётка

Фэнтезийный персонаж
Анчут

Герой сказок
Анчутик

Чудище
Анчутка

Мистическое чудовище
Апíвень

Герой легенд
Апеп

Герой легенд
Апис

Зверь
Апо́фис

Мистическое чудовище
Апоп

Чудище
Апсарас

Мифическое существо
Апсары

Герой легенд
Аразе

Мистическое чудовище
Араитеуру

Мифическое существо
Аралезы

Мистическое чудовище
Аргос

Чудище
Аргус

Герой легенд
Аржавейнік

Фэнтезийный персонаж
Аржавеннік

Герой легенд
Аржавенник

Мифическое существо
Арзюри

Герой сказок
Аримаспы

Мистическое чудовище
Аримофеи

Герой сказок
Аримоѳеи

Герой легенд
Арсури

Фэнтезийный персонаж
Артабатиты

Герой сказок
Артинетас

Фэнтезийный персонаж
Арысь-поле

Мифическое существо
Асванг

Мифическое существо
Асванга

Мистическое чудовище
Асетнік

Чудище
Асида

Монстр
Аскефруа

Фэнтезийный персонаж
Аспид

Чудище
Аспида

Мифическое существо
Аспик

Зверь
Ассида

Фэнтезийный персонаж
Ассидам

Фэнтезийный персонаж
Астонiи

Фэнтезийный персонаж
Астромове

Фэнтезийный персонаж
Асуван

Фэнтезийный персонаж
Аука

Герой сказок
Афанк

Чудище
Афедронои

Герой сказок
Африт

Мифическое существо
Ахерон

Мистическое чудовище
Ахеронт

Мистическое чудовище
Ахлис

Мистическое чудовище
Ахоры

Герой легенд
Ацаны

Герой сказок
Ачери

Мифическое существо
Ачо́ч-Мачо́ч

Герой легенд
Ачуч-Пачуч

Герой сказок
Аѳдроноi

Мистическое чудовище
Адау

Герой легенд
Алад

Мистическое чудовище
Алпаб

Монстр
Аниука

Монстр
Араска

Мистическое чудовище
Асраи

Герой легенд
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Герой сказок
Бабай, Бабайка

Фэнтезийный персонаж
Бакенеко

Фэнтезийный персонаж
Белая Рука 

Монстр
Бен-Бен

Монстр
Бродницы 

Фэнтезийный персонаж
Бучу*

Зверь
Бадњак

Герой легенд
Баг

Герой легенд
Бакэмоно

Чудище
Белыедамы

Герой легенд
Берегини

Монстр
Богинки

Мистическое чудовище
Бродячий огонёк

Монстр
Бааванши

Мистическое чудовище
Байцзэ

Герой легенд
Баюн-Кот

Герой легенд
Бену

Герой сказок
Биль-Биль-Гое

Герой сказок
Боуги

Чудище
Бута*

Зверь
Бадняк

Мистическое чудовище
Бісиці

Фэнтезийный персонаж
Бааби

Герой легенд
Баба

Фэнтезийный персонаж
Бабай

Герой легенд
Бабайка

Мистическое чудовище
Бабан

Монстр
Бабар

Герой сказок
Баби

Герой сказок
Бабок

Фэнтезийный персонаж
Бабр

Чудище
Бага

Зверь
Багамут

Мистическое чудовище
Баган

Мистическое чудовище
Багеера

Чудище
Багенге

Фэнтезийный персонаж
Багнік

Герой сказок
Багник

Герой сказок
Бадзюля

Чудище
Бадюля

Монстр
Баенник

Монстр
Баенный

Чудище
Базилиск

Герой легенд
Базилишек

Чудище
Байник

Фэнтезийный персонаж
Байнушко

Чудище
Бакенэко

Мистическое чудовище
Баку

Герой сказок
Бакэдзори

Мистическое чудовище
Баламуцень

Монстр
Балаур

Зверь
Балена

Герой сказок
Банийип

Мистическое чудовище
Банник

Чудище
Банной

Монстр
Банный

Герой легенд
Банный бес

Мистическое чудовище
Банный хозяин

Герой сказок
Банши

Монстр
Банщик

Монстр
Баньши

Герой сказок
Барабао

Герой сказок
Баранец

Фэнтезийный персонаж
Барбегазы

Герой сказок
Баргест

Мистическое чудовище
Барздуки

Монстр
Барнитлег

Герой сказок
Барстуки

Монстр
Баст

Герой легенд
Бастет

Мистическое чудовище
Баубо

Монстр
Бебок

Герой легенд
Белая Баба

Мистическое чудовище
Берендей

Герой сказок
Бехолдеры

Мифическое существо
Бахамут

Герой легенд
Башаандере

Чудище
Баянник

Чудище
Бега

Мистическое чудовище
Бегемот

Монстр
Бедн-вара

Герой сказок
Бекке

Фэнтезийный персонаж
Белые ходоки

Мистическое чудовище
Беляки

Мистическое чудовище
Бен варра

Герой легенд
Бен-Варри

Монстр
Беорнинги

Герой сказок
Беременность

Герой легенд
Берникли

Герой сказок
Бес банный

Мистическое чудовище
Бескуд

Герой легенд
Бессонье

Чудище
Бии-няо

Фэнтезийный персонаж
Бииняо

Герой легенд
Бий-няо

Чудище
Бийняо

Герой сказок
Бильвизы

Чудище
Бинфэн

Герой сказок
Бирюк

Фэнтезийный персонаж
Бичен

Мистическое чудовище
Бкабей

Мистическое чудовище
Блажинь

Герой сказок
Бласна

Мистическое чудовище
Блегмии

Мистическое чудовище
Блегмы

Монстр
Блемии

Мистическое чудовище
Блуждающие огоньки

Герой сказок
Бляго

Чудище
Бобо

Монстр
Бобок

Чудище
Бовешь

Фэнтезийный персонаж
Боган

Фэнтезийный персонаж
Боггарт

Герой легенд
Боги

Мифическое существо
Боглы

Монстр
Божонтка

Мифическое существо
Бокан

Чудище
Боканон

Мистическое чудовище
Боли-бошка

Монстр
Болла

Герой легенд
Болотник

Монстр
Болотница

Чудище
Болотный

Мистическое чудовище
Болотный шут

Фэнтезийный персонаж
Болтрушайка

Мифическое существо
Бомка

Чудище
Бонакон

Чудище
Боннакон

Мифическое существо
Бор

Мифическое существо
Борамец

Зверь
Боранец

Герой сказок
Боровик

Мифическое существо
Боровички

Герой легенд
Боровой

Герой сказок
Боровой человек

Фэнтезийный персонаж
Бородатые

Чудище
Бородачик

Чудище
Борэй

Мифическое существо
Ботукан Совил

Чудище
Боухан

Герой сказок
Бохан

Мистическое чудовище
Боцан

Фэнтезийный персонаж
Брауни

Фэнтезийный персонаж
Бродяжки

Монстр
Брокса

Чудище
Броллахан

Мистическое чудовище
Броша

Мифическое существо
Бруколак

Фэнтезийный персонаж
Брукса

Фэнтезийный персонаж
Бруни

Мифическое существо
Бруха

Монстр
Брэг

Чудище
Бу-лао

Фэнтезийный персонаж
Бу́сеу́

Герой сказок
Бугган

Мистическое чудовище
Бузинная госпожа

Герой легенд
Бузинная Матушка

Монстр
Бук

Мифическое существо
Бука

Герой сказок
Бука (Bwca)

Чудище
Бука́нка

Герой сказок
Бука́нко

Фэнтезийный персонаж
Букан

Герой сказок
Буканай

Монстр
Букарица

Герой сказок
Букачка

Мистическое чудовище
Букентавр

Герой сказок
Букусетка

Чудище
Буллар

Мистическое чудовище
Бунгиснгис

Герой сказок
Буниюп

Герой сказок
Буньип

Герой сказок
Бурак

Фэнтезийный персонаж
Буривухи

Фэнтезийный персонаж
Бусиэ

Герой сказок
Буско

Герой легенд
Бхутешвара

Мистическое чудовище
Бхуты

Мистическое чудовище
Бцентæ

Герой сказок
Бывшие

Чудище
Бьякко

Мистическое чудовище
БѢлена

Монстр
Баггейн

Мифическое существо
Батанушко

Герой сказок
Бенни

Герой сказок
Бесы

Монстр
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Герой сказок
Ванф

Герой сказок
Вилы

Мифическое существо
Водяницы

Мистическое чудовище
Вуивр

Чудище
Вампал

Чудище
Васуки

Мистическое чудовище
Вирява

Зверь
Водяные

Мистическое чудовище
Вытьянка

Фэнтезийный персонаж
Ванапаганы

Мистическое чудовище
Воду

Герой легенд
Волот

Фэнтезийный персонаж
Відминник

Мистическое чудовище
Вій

Мифическое существо
Вісуснік

Чудище
Ва öш

Мистическое чудовище
Ва-ош

Фэнтезийный персонаж
Вадзянiк

Чудище
Вадзяны

Герой легенд
Вазіла

Герой легенд
Вазила

Фэнтезийный персонаж
Вазимба

Мистическое чудовище
Вака де лумбре

Фэнтезийный персонаж
Валасень

Чудище
Валькирии

Мистическое чудовище
Вампировићим

Монстр
Вамфир

Фэнтезийный персонаж
Вамфири

Чудище
Ванагандр

Герой сказок
Ванахальбы

Герой легенд
Вани

Герой сказок
Вапак

Фэнтезийный персонаж
Варактил

Монстр
Варгін

Монстр
Варги

Монстр
Варгин

Герой сказок
Варман тура

Герой сказок
Василиск

Мистическое чудовище
Ваўкалак

Мистическое чудовище
Ваўкалака

Мистическое чудовище
Ваўкалека

Герой легенд
Вахоке-хоко

Фэнтезийный персонаж
Вахокохоко

Фэнтезийный персонаж
Вдова птица

Герой сказок
Вдодъ

Герой сказок
Вегетандры

Мистическое чудовище
Вейла

Чудище
Велiорыбъ

Мистическое чудовище
Велбудорысь

Мифическое существо
Велерыбъ

Чудище
Великаны

Монстр
Вемики

Фэнтезийный персонаж
Вендиго

Фэнтезийный персонаж
Вепреслон

Герой сказок
Верберы

Герой сказок
Вербэры

Фэнтезийный персонаж
Вербэт

Чудище
Вервольф

Мифическое существо
Вергиены

Фэнтезийный персонаж
Веревочник

Фэнтезийный персонаж
Верераты

Чудище
Верерэты

Мифическое существо
Веркабаны

Фэнтезийный персонаж
Веркрысы

Фэнтезийный персонаж
Веркэт

Мистическое чудовище
Вернетопырь

Монстр
Верфокс

Герой легенд
Веры

Чудище
Веспертил

Мистическое чудовище
Вешап

Фэнтезийный персонаж
Вещица

Монстр
Ви́сусник

Герой легенд
Виверн

Фэнтезийный персонаж
Виверна

Монстр
Вигты

Герой сказок
Виелфрас

Мистическое чудовище
Вий

Монстр
Вила

Герой сказок
Вилкацис

Мифическое существо
Вилколаки

Фэнтезийный персонаж
Вилктаки

Мистическое чудовище
Виндиго

Монстр
Випунен

Мистическое чудовище
Вирика

Фэнтезийный персонаж
Витар

Монстр
Витренник

Мистическое чудовище
Вихованець

Мифическое существо
Вишап

Фэнтезийный персонаж
Вкабей

Герой легенд
Влемии

Фэнтезийный персонаж
Во дак наг гран

Герой сказок
Во-а

Мистическое чудовище
Вова

Герой сказок
Вовкулака

Фэнтезийный персонаж
Вовкун

Герой сказок
Водная форма

Герой сказок
Водява

Герой сказок
Водяница

Мистическое чудовище
Водяной

Герой сказок
Водяной попрыгун

Герой сказок
Возвращающийся

Мистическое чудовище
Волкодлаки

Мистическое чудовище
Волколак

Мистическое чудовище
Волокита

Герой легенд
Волосень

Герой легенд
Волсь

Монстр
Вонгви

Герой легенд
Вопар

Фэнтезийный персонаж
Вопитар

Герой сказок
Ворги

Зверь
Воуви

Монстр
Вох

Мистическое чудовище
Всевидящий

Мистическое чудовище
Встречник

Мистическое чудовище
Вуглускр

Монстр
Вужалка

Зверь
Вуки

Герой легенд
Вулвер

Герой сказок
Вултанка

Чудище
Вунтериха

Герой легенд
Вупар

Мистическое чудовище
Вупыр

Монстр
Вурдалак

Мифическое существо
Выскорь

Мистическое чудовище
Выхованец

Мистическое чудовище
Вампиры

Монстр
Верлиока

Фэнтезийный персонаж
Власти

Фэнтезийный персонаж
Волосатка

Монстр
Вяльнясы

Существа из мифов и легенд на букву Г


Зверь
Гарпии

Мистическое чудовище
Гиппокампы

Мистическое чудовище
Гмуры

Фэнтезийный персонаж
Гримтурсы

Мистическое чудовище
Гаки

Фэнтезийный персонаж
Гирин

Монстр
Гомозули

Мистическое чудовище
Грант

Мистическое чудовище
Грифы

Монстр
Гамсилг

Герой сказок
Гиады

Фэнтезийный персонаж
Глейстиг

Чудище
Гаргульи

Мистическое чудовище
Грёза

Мистическое чудовище
Гурии

Мистическое чудовище
Гіпацэнтаўр

Герой легенд
Га́ла

Мифическое существо
Га́ллу

Мистическое чудовище
Гавриилова Свора

Мистическое чудовище
Гадюка

Герой сказок
Гаёвки

Мистическое чудовище
Гаёвы дзед

Фэнтезийный персонаж
Гаёўкі

Мифическое существо
Гайтраш

Мистическое чудовище
Гаканчи

Герой сказок
Гала

Герой сказок
Галипоте

Герой сказок
Галла

Герой сказок
Галлу

Герой сказок
Гамадриады

Герой сказок
Гамаюн

Герой легенд
Гамберу

Герой сказок
Ганапати

Монстр
Гандхарвы

Герой легенд
Ганеша

Герой сказок
Гараппа

Фэнтезийный персонаж
Гаргуйли

Герой сказок
Гаргулец

Мистическое чудовище
Гаргулии

Мистическое чудовище
Гарм

Герой сказок
Гарпия

Чудище
Гаруда

Мистическое чудовище
Гарцуки

Герой легенд
Гати

Монстр
Гатоблеп

Герой сказок
Гатоблепа

Чудище
Гаюн

Герой сказок
Гвелешапи

Герой легенд
Гворны

Мифическое существо
Гекатонхейры

Зверь
Генко

Мистическое чудовище
Геральдический бабр

Монстр
Герион

Герой сказок
Герионей

Монстр
Герионес

Герой сказок
Гетулийский пёс

Фэнтезийный персонаж
Гианы

Герой сказок
Гиганты

Монстр
Гидра

Монстр
Гидрипусс

Мистическое чудовище
Гидроп

Зверь
Гидрус

Монстр
Гиенолаки

Мистическое чудовище
Гилистери

Монстр
Гилян

Фэнтезийный персонаж
Гиппалектрион

Чудище
Гиппогриф

Монстр
Гиппокамп

Герой легенд
Гиппопод

Чудище
Гиппоцерв

Мифическое существо
Гитраш

Мистическое чудовище
Гламмы

Фэнтезийный персонаж
Гламы

Герой легенд
Гликон

Фэнтезийный персонаж
Глог

Мистическое чудовище
Глочестерская морская змея

Фэнтезийный персонаж
Глупые великаны Сяоян

Мифическое существо
Глэйштн

Чудище
Гноллы

Монстр
Гномы

Мистическое чудовище
Гоблины

Мистическое чудовище
Говорящий хорёк

Мифическое существо
Годжира

Чудище
Годлинг

Мифическое существо
Годованець

Мистическое чудовище
Голем

Фэнтезийный персонаж
Гончие Аннуна

Герой легенд
Гончие Гавриила

Фэнтезийный персонаж
Гончие Йета

Герой легенд
Гончие холмов

Герой легенд
Гончие Чини

Чудище
Горгоны

Фэнтезийный персонаж
Горгульи

Мифическое существо
Горё

Мистическое чудовище
Господин пустыни (كرگدن)

Фэнтезийный персонаж
Госпожа отхожего места (伉三娘娘)

Фэнтезийный персонаж
Готоконэко

Герой легенд
Готоку-нэко

Герой легенд
Готокунэко

Фэнтезийный персонаж
Гравейр

Герой легенд
Граи

Фэнтезийный персонаж
Грайвер

Монстр
Грайи

Герой легенд
Грамкин

Монстр
Грампкин

Фэнтезийный персонаж
Граулли

Мифическое существо
Гремлин

Мистическое чудовище
Гречуха

Мистическое чудовище
Грила

Монстр
Грим

Мистическое чудовище
Гримтурсены

Герой легенд
Гриндилоу

Герой легенд
Гром-птицы

Монстр
Громамонт

Фэнтезийный персонаж
Громовые птицы

Монстр
Грондры

Герой легенд
Грохотанис

Мифическое существо
Грюла

Зверь
Гул

Фэнтезийный персонаж
Гуло

Монстр
Гулон

Монстр
Гуль

Фэнтезийный персонаж
Гульябани

Герой сказок
Гумберу

Монстр
Гуменнiк

Чудище
Гураль

Мистическое чудовище
Гухьяки

Мистическое чудовище
Гыргалица

Зверь
Гелиады

Мистическое чудовище
Глашаны

Герой сказок
Гомункулус

Чудище
Гремлины

Герой сказок
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Чудище
Дайтьи

Герой легенд
Деманметдехаак

Герой легенд
Дибен(птица)

Герой легенд
Доброхот

Мистическое чудовище
Дракон

Монстр
Дух(духи)

Чудище
Дандан

Фэнтезийный персонаж
Див

Монстр
Долгопят

Монстр
Дриада

Герой сказок
Дуэргар

Герой легенд
Дети леса

Мистическое чудовище
Джарви

Чудище
Джегджер

Мистическое чудовище
Джек-в-кандалах

Герой сказок
Джек-в-цепях

Фэнтезийный персонаж
Джеруч

Мистическое чудовище
Джерфф

Фэнтезийный персонаж
Джехути

Мистическое чудовище
Джил-Жженый-Хвост

Фэнтезийный персонаж
Джинн

Мистическое чудовище
Джраарс

Мифическое существо
Дзасики-бокко (座敷ぼっこ)

Герой легенд
Дзёро-гумо

Монстр
Дзи-Дзи

Мистическое чудовище
Дзи-дзи-бон-да

Мифическое существо
Дзидзи

Мифическое существо
Дзиммэндзю

Монстр
Дзинко

Герой легенд
Ди́вы

Монстр
Диббук

Мистическое чудовище
Дивана́

Герой сказок
Дийуана́

Герой сказок
Дикая охота

Герой легенд
Дип

Мифическое существо
Диры

Герой сказок
Дисплейсер

Фэнтезийный персонаж
Дитя Красного болота

Фэнтезийный персонаж
Диуана́

Герой легенд
Доби

Герой легенд
Довшпрунг

Мистическое чудовище
Долѣзря

Мистическое чудовище
Домаха

Монстр
Домовая

Чудище
Домовиха

Герой сказок
Домовичка

Фэнтезийный персонаж
Домовой

Мистическое чудовище
Домовуха

Герой легенд
Доможил

Мистическое чудовище
Доможириха

Герой легенд
Донестры

Мистическое чудовище
Доплер

Герой сказок
Допплер

Чудище
Доро-та-бо

Монстр
Драйдер

Фэнтезийный персонаж
Дракайна

Герой легенд
Дракон Ла-Тринита

Фэнтезийный персонаж
Дракон со свечой

Чудище
Дракониды

Герой сказок
Дракониха

Герой легенд
Драконица

Монстр
Дракус

Герой легенд
Драсили

Герой легенд
Драу

Чудище
Драуг

Мистическое чудовище
Драук

Зверь
Дриады

Герой легенд
Дров

Герой сказок
Дроу

Монстр
Дроук

Мистическое чудовище
Дсоноква

Герой сказок
Дуана́

Герой легенд
Дубана́

Герой сказок
Дубочуд

Фэнтезийный персонаж
Дувана́б

Герой сказок
Дуйнни Марри

Герой сказок
Думана́

Мистическое чудовище
Дунтеры

Герой сказок
Дунья-мара

Мифическое существо
Дух наследника престола

Мистическое чудовище
Дуэнде

Монстр
Дхампир

Чудище
Дыббук

Герой сказок
Дьутпа

Мистическое чудовище
Дьявольские собаки Дэнди

Монстр
Дэвы

Фэнтезийный персонаж
Дюббук

Герой сказок
Девятиглавцы

Герой сказок
Дзяды

Мифическое существо
Диюпэрас

Мистическое чудовище
Драки

Фэнтезийный персонаж
Дубовики

Фэнтезийный персонаж
Дітко

Монстр
Да́йва

Мистическое чудовище
Давалпа

Мистическое чудовище
Даги

Герой сказок
Дагон

Чудище
Даймадзин

Герой легенд
Дамавiчка

Герой легенд
Дамавуха

Чудище
Дами

Мистическое чудовище
Дампир

Зверь
Данпир

Фэнтезийный персонаж
Дантеры

Герой легенд
Данху

Мистическое чудовище
Даолао

Фэнтезийный персонаж
Даппи

Мифическое существо
Дартмурская свора

Монстр
Даху

Чудище
Дахут

Фэнтезийный персонаж
Двойник

Фэнтезийный персонаж
Дворовик

Монстр
Дворовой

Герой легенд
Дворовый

Монстр
Дева волн

Фэнтезийный персонаж
Девона

Герой легенд
Девона́

Герой сказок
Девы юные

Герой легенд
Девы-лебеди

Фэнтезийный персонаж
Девятеро

Зверь
Дегдер

Чудище
Дед

Герой сказок
Дедко

Герой сказок
Дедко болотный

Герой легенд
Дельфиния

Монстр
Демон

Мистическое чудовище
Дерево Аль-вак

Мистическое чудовище
Дерево вак-вак

Герой легенд
Дзяо Дзе

Мистическое чудовище
Данни

Герой сказок
Диниши

Мистическое чудовище
Доппельгангеры

Герой сказок
Дсонакавы

Герой сказок
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Чудище
Еминеж

Мифическое существо
Ермунганд

Герой сказок
Ебосан

Герой легенд
Евник

Герой сказок
Егорьева стая

Монстр
Единорог

Чудище
Ежеринис

Мифическое существо
Ен

Герой легенд
Ендарь

Герой легенд
Енпери́

Монстр
Епосъ

Фэнтезийный персонаж
Етун

Мифическое существо
Ефасыинати

Мифическое существо
Ефимон

Герой легенд
Ехидна

Зверь
Ехидны

Монстр
Ехидный

Фэнтезийный персонаж
Единорог китайский(Цилинь)

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Мистическое чудовище
Ёбосан

Фэнтезийный персонаж
Ёкай

Мистическое чудовище
Ёксёкю

Мистическое чудовище
Ёндон

Фэнтезийный персонаж
Ёрмунганд

Фэнтезийный персонаж
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Мистическое чудовище
Жихарь(жихоня)

Чудище
Жаракака

Мифическое существо
Жеки

Герой легенд
Жена ясеня

Мифическое существо
Женщина с разрезанным ртом

Зверь
Жигана

Герой сказок
Жигина

Герой легенд
Жиж

Чудище
Жиро́вый

Мистическое чудовище
Жировик

Герой сказок
Жировой чёрт

Герой сказок
Житный дед

Герой легенд
Жуть

Фэнтезийный персонаж
Жыж

Монстр
Жыжаль

Герой сказок
Жыцень

Герой сказок
Жэрэтва

Мифическое существо
Жар-птица 

Монстр
Жабдар

Фэнтезийный персонаж
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Мифическое существо
Золотая собака

Монстр
Зелигены

Чудище
Зыбочник

Герой легенд
Загрыбаст

Фэнтезийный персонаж
Зазовка

Герой сказок
Зазоўка

Герой сказок
Заккум

Чудище
Змеевки

Фэнтезийный персонаж
Зверь Рыкающий

Герой легенд
Зверь-мираж

Герой легенд
Зеериттер

Мистическое чудовище
Земляная кошка

Монстр
Зилант

Герой легенд
Зитирон

Фэнтезийный персонаж
Зиф

Герой легенд
Зифиус

Герой сказок
Злиднi

Мистическое чудовище
Злобоглазы

Фэнтезийный персонаж
Злыднi

Мифическое существо
Злыдни

Мистическое чудовище
Злыдня

Герой легенд
Змеевна

Монстр
Змей

Герой сказок
Змок

Чудище
Змяёўна

Чудище
Знiч

Фэнтезийный персонаж
Зніч

Чудище
Знич

Герой легенд
Зомби

Герой сказок
Зонтик-призрак

Мистическое чудовище
Зу

Мифическое существо
Зюзик

Монстр
Зюзя

Существа из мифов и легенд на букву И


Герой сказок
Индрик зверь

Монстр
Ичетики

Мифическое существо
Ину

Зверь
Ишхус

Фэнтезийный персонаж
Идакансас

Фэнтезийный персонаж
Иттан-момэн

Чудище
Иббур

Фэнтезийный персонаж
Игкилики

Мистическое чудовище
Иглогривы

Мифическое существо
Игонг

Чудище
Игонь

Герой легенд
Игоша

Герой легенд
Идичу

Чудище
Иелчу

Мистическое чудовище
Икирё

Герой легенд
Иллитиды

Герой сказок
Илофаи

Герой легенд
Илоѳаи

Мистическое чудовище
Им-Дугуд

Чудище
Имдугуд

Чудище
Имп

Чудище
Имуги

Герой легенд
Инапертва

Мистическое чудовище
Индрик

Герой легенд
Инеистые великаны

Мистическое чудовище
Инженеры

Монстр
Инкуб

Мистическое чудовище
Инкубус

Мифическое существо
Ино

Мистическое чудовище
Иног

Герой легенд
Инокефалы

Фэнтезийный персонаж
Иные (Others)

Чудище
Иныж

Герой легенд
Иопод

Герой сказок
Ипоталасы

Монстр
Иппотрилл

Чудище
Иратшо

Мистическое чудовище
Иратшоак

Герой легенд
Иричу

Герой легенд
Иркоцервус

Мифическое существо
Ирландский феникс

Герой сказок
Исоонна

Герой легенд
Испы

Фэнтезийный персонаж
Исхиапод

Мистическое чудовище
Итанеси

Чудище
Итримубе

Фэнтезийный персонаж
Ифрит

Герой сказок
Ихневмон

Фэнтезийный персонаж
Ихтиокентавры

Мифическое существо
Ичöтик

Герой легенд
Ичетик

Герой сказок
Ишкус

Герой легенд
Иблис 

Фэнтезийный персонаж
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Чудище
Йаконий

Мифическое существо
Йара-ма-йа-вхо

Герой сказок
Йейл

Чудище
Йель

Фэнтезийный персонаж
Йерфф

Герой сказок
Йет-гончие

Фэнтезийный персонаж
Йети

Монстр
Йови

Герой сказок
Йок-йок

Фэнтезийный персонаж
Йормунганд

Фэнтезийный персонаж
Йормунгандр

Фэнтезийный персонаж
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Герой легенд
Кампир

Мифическое существо
Керинейскаялань

Герой легенд
Кои

Мистическое чудовище
Кори

Мистическое чудовище
Кумара

Герой сказок
Куцодаймоны

Монстр
Кетгранд

Мистическое чудовище
Кетус

Мифическое существо
Кикимора болотная

Герой сказок
Кикиморка

Герой легенд
Кикимра

Мифическое существо
Кикирин

Чудище
Кикирн

Герой легенд
Киклопы

Герой легенд
Киливфаки

Мистическое чудовище
Килин

Герой легенд
Килиопаки

Фэнтезийный персонаж
Киллмулис

Чудище
Кильмулис

Зверь
Кимнары

Фэнтезийный персонаж
Кляки

Герой легенд
Коатлантонан

Герой сказок
Коатликуэ

Герой сказок
Кобольд

Герой легенд
Кобольт

Чудище
Козерог

Герой сказок
Козлолюди

Герой сказок
Козлоолень

Герой сказок
Козослонъ

Фэнтезийный персонаж
Кока

Монстр
Коканко

Герой сказок
Колове́рши

Мистическое чудовище
Коловёртыши

Мистическое чудовище
Коловёрши

Герой сказок
Колчис

Мифическое существо
Кольценосцы

Мистическое чудовище
Кольцо-змея

Герой сказок
Комокол

Фэнтезийный персонаж
Комол

Зверь
Комонол

Фэнтезийный персонаж
Кон Аннон

Герой сказок
Кон-аяк

Монстр
Конгамато

Мистическое чудовище
Конебык

Мистическое чудовище
Коневрусъ

Герой легенд
Копуваи

Чудище
Копша

Чудище
Коракс

Чудище
Коргоруши

Фэнтезийный персонаж
Коричник

Герой сказок
Коркодил

Герой легенд
Кормокол

Мифическое существо
Корнуоллский летун

Мистическое чудовище
Корнуэлльский человек-сова

Мифическое существо
Корнуэльские пикси

Фэнтезийный персонаж
Коровья смерть

Фэнтезийный персонаж
Корокотта

Фэнтезийный персонаж
Космический жокей

Зверь
Кот Баюн

Фэнтезийный персонаж
Кот-монстр

Фэнтезийный персонаж
Кот-расщепенец

Фэнтезийный персонаж
Коул

Мистическое чудовище
Кошка, способная менять облик

Фэнтезийный персонаж
Кошкалачень

Фэнтезийный персонаж
Кошколаки

Фэнтезийный персонаж
Крабаллон

Монстр
Крак

Зверь
Кракен

Герой сказок
Красношапы

Мистическое чудовище
Красные шапки

Герой легенд
Красный колпак

Фэнтезийный персонаж
Кролы

Герой легенд
Круглоглазые

Чудище
Крыжацік

Герой сказок
Крыжацик

Мистическое чудовище
Крыжовниха

Герой сказок
Крыланы

Мифическое существо
Крылатая Тень

Герой сказок
Крылатые кони

Чудище
Крысолаки

Герой легенд
Крысолюды

Герой сказок
Ктулху

Мифическое существо
Ку Ши

Чудище
Ку Шит

Монстр
Карбункул

Герой легенд
Катахан

Мистическое чудовище
Керы

Герой легенд
Китоврас

Герой сказок
Коловертыши

Чудище
Корогуши*

Герой легенд
Крапчик

Фэнтезийный персонаж
Куанг-Ши

Герой легенд
Кумихо

Герой сказок
Кынсы

Чудище
Кенты

Мистическое чудовище
Кер-балык

Герой легенд
Кер-дьутпа

Герой сказок
Керастъ

Монстр
Керасты

Герой легенд
Кербер

Монстр
Кимпуруши

Мифическое существо
Кинамонъ

Чудище
Кинг-Конг

Чудище
Киннамолг

Чудище
Киннары

Мистическое чудовище
Кинокефалы

Мифическое существо
Кипрский Лохнесс

Фэнтезийный персонаж
Кирин

Герой легенд
Кит

Фэнтезийный персонаж
Китай-рыба

Герой сказок
Китайский дракон

Герой легенд
Китайский лис

Фэнтезийный персонаж
Китра

Мистическое чудовище
Китсюне

Фэнтезийный персонаж
Кицка жонка

Чудище
Кицунэ

Фэнтезийный персонаж
Клабаутерман

Фэнтезийный персонаж
Кладавік

Герой легенд
Кладнік

Чудище
Кладовик

Герой сказок
Кладовник

Мистическое чудовище
Кладовый

Фэнтезийный персонаж
Кларихун

Чудище
Клетник

Герой легенд
Клецьнік

Монстр
Клобук

Фэнтезийный персонаж
Клурикон

Мистическое чудовище
Криосфинкс

Мистическое чудовище
Кровопросцы

Фэнтезийный персонаж
Крод Мара

Герой легенд
Кроколеопотам

Герой сказок
Ку-Ши

Чудище
Куа-фу

Монстр
Кужата

Зверь
Кузутик

Герой легенд
Куй

Мистическое чудовище
Куйята

Зверь
Куйяту

Герой сказок
Кук

Мистическое чудовище
Кукимора

Мистическое чудовище
Куко

Мистическое чудовище
Кулверстукас

Фэнтезийный персонаж
Кулеша́та

Герой легенд
Кулеши

Мистическое чудовище
Кулшедра

Мифическое существо
Кульпиян

Герой легенд
Кумбаба

Мифическое существо
Кумельган

Мистическое чудовище
Кумихо (구미호)

Чудище
Кумо

Мистическое чудовище
Кумяльган

Герой сказок
Кун Аннуйн

Мистическое чудовище
Кун Аннун

Мистическое чудовище
Купалка

Фэнтезийный персонаж
Купальскiй дзѣдокъ

Фэнтезийный персонаж
Купальский дедок

Герой легенд
Кусарикку

Зверь
Кутинья

Фэнтезийный персонаж
Кутисакэ-онна

Герой сказок
Кутиха

Фэнтезийный персонаж
Кутувр

Мистическое чудовище
Каипора

Герой сказок
Карс

Мистическое чудовище
Кентавры

Фэнтезийный персонаж
Кони Диомеда

Фэнтезийный персонаж
Краты

Герой сказок
Кудельница

Мистическое чудовище
Кутруб

Фэнтезийный персонаж
Кэпкуэны

Герой легенд
К'тулу

Мифическое существо
Ка́кос

Герой легенд
Кабилл-Ушти

Герой сказок
Кабиры

Зверь
Каботер

Мистическое чудовище
Кабутерманнекин

Фэнтезийный персонаж
Кави́ры

Фэнтезийный персонаж
Кадехо

Чудище
Кадук

Герой сказок
Кажан

Монстр
Кажаналак

Герой легенд
Каиш-баджак

Чудище
Кайбё

Монстр
Кайдзю

Фэнтезийный персонаж
Как

Мистическое чудовище
Кака

Монстр
Какий

Герой легенд
Какус

Чудище
Каладрий

Фэнтезийный персонаж
Каладриус

Мифическое существо
Калануро

Зверь
Калбей

Фэнтезийный персонаж
Калбиi

Герой легенд
Калеи

Фэнтезийный персонаж
Каленик

Чудище
Кали-ахт

Мистическое чудовище
Калликантзарос

Герой сказок
Калликанцары

Герой легенд
Калопалинг

Герой легенд
Калопус

Фэнтезийный персонаж
Калупалик

Мистическое чудовище
Калюпалик

Мистическое чудовище
Калян

Мистическое чудовище
Камазотц

Чудище
Камелион

Чудище
Корио

Монстр
Кутысь

Герой легенд
Камахуэто

Герой сказок
Камелопард

Фэнтезийный персонаж
Камелопардалис

Чудище
Камикири

Герой легенд
Камэоса

Мистическое чудовище
Кан-Кереде

Чудище
Канбей

Герой легенд
Канима

Герой сказок
Канцербер

Герой сказок
Канькач

Герой сказок
Каппа

Фэнтезийный персонаж
Каракаса-обаке

Мистическое чудовище
Караконджалы

Герой легенд
Караконджо

Герой сказок
Карастъ

Герой сказок
Карина

Фэнтезийный персонаж
Каркаданн

Мистическое чудовище
Каркаладил

Фэнтезийный персонаж
Карканья

Герой легенд
Карлики

Герой сказок
Карлики Менехуне

Мистическое чудовище
Картазон

Мифическое существо
Каса-бакэ

Герой сказок
Каси

Герой легенд
Касны

Зверь
Касьян

Мистическое чудовище
Катоблепас

Монстр
Катофлеб

Герой сказок
Каукас

Чудище
Каучпок

Герой сказок
Кашкалачань

Герой сказок
Квемуль

Мистическое чудовище
Квильборы

Мифическое существо
Квиттеры

Герой сказок
Квинотавр

Чудище
Кеаск

Фэнтезийный персонаж
Кеврококрот

Мифическое существо
Кейннары

Герой легенд
Кейсонг

Герой легенд
Кейфонг

Чудище
Кекроп

Зверь
Кекропс

Герой легенд
Келпи

Мистическое чудовище
Кельпи

Зверь
Кендеры

Герой сказок
Куцодаймон

Чудище
Кучедра

Мистическое чудовище
Кучивило

Герой сказок
Кэлигрейхаунд

Фэнтезийный персонаж
Кэльпи

Мистическое чудовище
Кэпкуэн

Герой легенд
Кадильница

Герой сказок
Карлики-цверги

Монстр
Кейннари 

Мистическое чудовище
Кикимора болотная 

Фэнтезийный персонаж
Клураканы

Мистическое чудовище
Конаки Дзидзи

Герой сказок
Корреды

Монстр
Куафу

Чудище
Курша

Мистическое чудовище
Кэйлик Бхир

Существа из мифов и легенд на букву Л


Фэнтезийный персонаж
Ламбтонский червь

Герой сказок
Летун(лятавец)

Монстр
Личжу

Герой легенд
Луговой

Герой сказок
Ламии

Мистическое чудовище
Лидерк

Мифическое существо
Лобасты(злыерусалки) 

Фэнтезийный персонаж
Линчетти

Фэнтезийный персонаж
Лубры

Чудище
Лярва

Фэнтезийный персонаж
Ла Йорона

Мистическое чудовище
Ла Льорона

Мифическое существо
Лабынкырское чудовище

Герой сказок
Ладон

Мистическое чудовище
Лазавік

Герой сказок
Лазави́к

Мистическое чудовище
Лазнік

Герой легенд
Лама

Чудище
Ламассу

Мистическое чудовище
Ламашту

Мистическое чудовище
Ламия

Мифическое существо
Ламхигин-и-дур

Фэнтезийный персонаж
Ламя

Чудище
Ланнан-ши

Монстр
Лантикусъ

Герой сказок
Лантухи

Чудище
Лапитупы

Монстр
Латан

Мистическое чудовище
Латану

Чудище
Лауру

Герой легенд
Лафон

Мистическое чудовище
Лахама

Мистическое чудовище
Лаюн

Монстр
Лающая

Мистическое чудовище
Ле́шенка

Герой легенд
Лебедечеловек

Герой сказок
Лебединая шкура

Чудище
Левиафан

Мифическое существо
Левияфа

Герой сказок
Левкокрота

Герой сказок
Левкрота

Герой сказок
Ледащий

Фэнтезийный персонаж
Ледяной Джек

Мифическое существо
Ледяные ходоки

Мифическое существо
Лемуры

Чудище
Леонид

Герой легенд
Леонтокентавр

Герой легенд
Лепрекон

Чудище
Лесавки

Фэнтезийный персонаж
Лесной дядя

Зверь
Лесовик

Мистическое чудовище
Лесовики

Фэнтезийный персонаж
Летавицы

Фэнтезийный персонаж
Летучемыший крысопаук

Фэнтезийный персонаж
Леуманы

Фэнтезийный персонаж
Лефон

Мифическое существо
Лешак

Монстр
Леший

Мистическое чудовище
Ли́зень

Фэнтезийный персонаж
Лианнан-ши

Герой легенд
Ливьята́н

Герой легенд
Лизун

Монстр
Ликантроп

Фэнтезийный персонаж
Лилит

Герой сказок
Лимнады

Чудище
Лимониады

Герой сказок
Лин

Герой сказок
Линан-Сидхе

Монстр
Лингбакр

Герой сказок
Линдворм

Мистическое чудовище
Линтывормъ

Чудище
Линь

Мифическое существо
Лионтавр

Герой сказок
Лисун

Герой сказок
Лихо одноглазое

Монстр
Лич

Герой сказок
Лламхигин-и-дур

Чудище
Лобастый

Герой легенд
Лобизоме

Фэнтезийный персонаж
Лобишон

Зверь
Логхир

Зверь
Лознік

Герой сказок
Лозовик

Герой легенд
Лопастый

Герой легенд
Лорелея

Герой сказок
Лоскотуха

Герой легенд
Лотан

Фэнтезийный персонаж
Лох-Несское чудовище

Герой сказок
Лошолич

Герой легенд
Лу

Герой легенд
Луговичок

Чудище
Лун

Герой легенд
Лунный пес

Герой сказок
Луска

Мистическое чудовище
Люб

Фэнтезийный персонаж
Люди, питающиеся солнцем

Герой сказок
Люди-аисты

Мифическое существо
Люди-журавли

Герой легенд
Люди-львы

Герой легенд
Люди-скорпионы

Мифическое существо
Лядашцік

Герой легенд
Лядащий

Монстр
Ламя 

Герой легенд
Лиетуонис

Герой легенд
Луаньняо*

Чудище
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Герой легенд
Морской бык

Герой сказок
Мотра

Герой легенд
Моряны

Мистическое чудовище
Мудзина

Мистическое чудовище
Муло

Герой легенд
Муруха

Герой легенд
Мушхуш

Мистическое чудовище
Мявки

Герой легенд
Малити Халит

Фэнтезийный персонаж
Мандах

Монстр
Манья

Зверь
Мё-о

Фэнтезийный персонаж
Могол(птица)

Чудище
Мынгуцзы

Герой сказок
Морской лев

Мистическое чудовище
Морской рыцарь

Герой легенд
Мот-мен

Чудище
Моховик

Фэнтезийный персонаж
Мули

Герой сказок
Мумаки

Чудище
Мушрушу

Фэнтезийный персонаж
Мюлинг

Герой легенд
Мамай

Герой сказок
Мандрагора

Мистическое чудовище
Мариды

Герой легенд
Минокава

Чудище
Мундих

Герой легенд
Мяндаш

Герой сказок
Моначьелло

Фэнтезийный персонаж
Морана

Мистическое чудовище
Морена

Монстр
Морлоки

Фэнтезийный персонаж
Морская дева

Мистическое чудовище
Морские эфиопы

Фэнтезийный персонаж
Морской олень

Мистическое чудовище
Моряна

Монстр
Мотивация

Монстр
Мраволев

Зверь
Мулло

Герой сказок
Муравьиный лев

Фэнтезийный персонаж
Мушуссу

Зверь
Мюру-Ха

Фэнтезийный персонаж
Мамон(мамуна)

Фэнтезийный персонаж
Манеки-неко

Фэнтезийный персонаж
Мемозины

Герой легенд
Мойобу

Чудище
Мшанки

Герой легенд
Ма́ра

Мифическое существо
Маалусы

Герой сказок
Мааналайсы

Мифическое существо
Маанвэки

Фэнтезийный персонаж
Маахисы

Герой сказок
Мавки

Герой легенд
Мадзутора

Мистическое чудовище
Маеро

Фэнтезийный персонаж
Маероеро

Герой легенд
Мажана

Герой сказок
Макалипорн

Мистическое чудовище
Макалифон

Мистическое чудовище
Макара

Чудище
Макли

Герой легенд
Мала’как

Фэнтезийный персонаж
Мамуны

Фэнтезийный персонаж
Манагарм

Мистическое чудовище
Мандихоръ

Чудище
Мандихорь

Фэнтезийный персонаж
Мантикора

Зверь
Маньяк

Герой легенд
Маргульи

Фэнтезийный персонаж
Маргюг

Зверь
Марена

Чудище
Марид

Мифическое существо
Марсок

Фэнтезийный персонаж
Масленичный Кот

Мистическое чудовище
Матохи

Герой легенд
Мать-рысь

Мифическое существо
Махаха

Монстр
Махуа

Чудище
Маэро

Герой легенд
Мећедовић

Монстр
Медведко

Мистическое чудовище
Межевик

Чудище
Межевичок

Монстр
Мелиады

Мифическое существо
Мелии

Мистическое чудовище
Мелюзина

Мистическое чудовище
Мендо

Герой сказок
Менехуны

Герой легенд
Мерионы

Герой сказок
Мерроу

Чудище
Мерцана

Чудище
Меша-адам

Фэнтезийный персонаж
Мидгардсорм

Мистическое чудовище
Мидзутора

Герой сказок
Микэнэко

Фэнтезийный персонаж
Мимик

Фэнтезийный персонаж
Минотавр

Герой сказок
Миравды

Монстр
Мираг

Фэнтезийный персонаж
Мирадж

Фэнтезийный персонаж
Мирмеколев

Чудище
Мичибичи

Мистическое чудовище
Модзя

Монстр
Моколе

Фэнтезийный персонаж
Мокруха

Фэнтезийный персонаж
Молниеносный

Герой легенд
Мосмен

Мистическое чудовище
Мохноноги

Герой сказок
Мулен

Зверь
Мулы

Чудище
Мушруш

Фэнтезийный персонаж
Мэрроу

Мифическое существо
Мангус

Чудище
Медуза

Фэнтезийный персонаж
Миньокао

Фэнтезийный персонаж
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Зверь
Нагиня

Герой легенд
Намной

Мистическое чудовище
Неко

Герой сказок
Нермпай

Герой легенд
Нидагрисур

Чудище
Никсы

Герой легенд
Нимфы

Мистическое чудовище
Нисаг

Герой сказок
Ноггл

Фэнтезийный персонаж
Нокеры

Чудище
Нувиша

Монстр
Нха-а-тик

Фэнтезийный персонаж
Нэко-мусумэ

Герой сказок
Няка

Зверь
Начала

Мистическое чудовище
Небесная черепаха

Монстр
Нимфы 

Фэнтезийный персонаж
Навной

Герой легенд
Найтака

Мифическое существо
Нарипол

Мистическое чудовище
Небесная собака

Мифическое существо
Неистовая охота

Герой легенд
Нелюб

Чудище
Несси

Мистическое чудовище
Ний

Монстр
Ниммэндзю

Мистическое чудовище
Нинки-нанка

Фэнтезийный персонаж
Ногуй

Мистическое чудовище
Нуси

Мистическое чудовище
Ньаадьы Дьянха

Фэнтезийный персонаж
Нэка

Фэнтезийный персонаж
Нахцерер

Мистическое чудовище
Неблагийдвор

Чудище
Нифилимы

Герой сказок
Наги

Герой сказок
Накер

Герой сказок
Нарифон

Монстр
Невесты

Герой сказок
Нереиды

Мистическое чудовище
Нефилимы

Фэнтезийный персонаж
Нинкинанка

Герой сказок
Ногай-птица

Монстр
Ноздророг

Герой сказок
Ночник

Зверь
Нуэ

Мистическое чудовище
Ньады Дьянха

Герой сказок
Нэко

Герой легенд
Нявки

Герой легенд
Наги 

Зверь
Неак Та

Фэнтезийный персонаж
Нглылека

Герой легенд
Нора

Герой легенд
Наблюдатели

Мифическое существо
Назгулы

Мистическое чудовище
Намэ-онна

Герой легенд
Наяды

Монстр
Нежить

Фэнтезийный персонаж
Некомусуме

Герой сказок
Несвезлох

Герой легенд
Нидхегг

Герой легенд
Никштукас

Фэнтезийный персонаж
Нингё

Мистическое чудовище
Ниссе

Мистическое чудовище
Ногицунэ

Мистическое чудовище
Нопэрапон

Фэнтезийный персонаж
Нурикабэ

Монстр
Нъогль

Герой сказок
Нэдзуми

Чудище
Няўки

Герой легенд
Навьи

Герой легенд
Наяда

Чудище
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Герой сказок
Обакэ

Монстр
Опиникус

Фэнтезийный персонаж
Обмен

Мифическое существо
Обруч-змей

Герой сказок
Огневик

Герой легенд
Огры

Герой легенд
Одноногая

Монстр
Ойнополь

Мистическое чудовище
Ологхай

Герой сказок
Онг Кут

Мистическое чудовище
Онокентавр

Герой легенд
Ориогорухо

Зверь
Ортрос

Герой сказок
Осетник

Герой сказок
Очеретянык

Герой легенд
Обезьяны счастья

Мистическое чудовище
Онокентавры

Мистическое чудовище
Оуробор

Фэнтезийный персонаж
О-бакэ

Чудище
Обжора

Герой легенд
Оборотень

Герой сказок
Овинник

Монстр
Огопого

Мистическое чудовище
Одмінок

Герой сказок
Озерный демон

Герой легенд
Октопус

Зверь
Омутной

Фэнтезийный персонаж
Они

Герой сказок
Онрё

Герой легенд
Ореады

Фэнтезийный персонаж
Орт

Герой сказок
Орфо

Фэнтезийный персонаж
Охагуро-Бэттари

Фэнтезийный персонаж
Ошымос чуд

Герой сказок
Ори

Мифическое существо
Обаке

Герой сказок
Облачное зеркало

Монстр
Обоуби

Монстр
Огрины

Чудище
Одминок

Мистическое чудовище
Олифанты

Мифическое существо
Онодрим

Монстр
Опивень

Герой легенд
Оржавиник

Монстр
Ортр

Чудище
Орфр

Герой легенд
Очеретяник

Фэнтезийный персонаж
Орк

Герой легенд
Обменыш

Мифическое существо
Обуры

Мистическое чудовище
Одміна

Мистическое чудовище
Озерницы

Мистическое чудовище
Оксоку

Чудище
Омутник

Герой легенд
Ондина

Герой сказок
Оноскелис

Зверь
Оплетай

Герой сказок
Ормен

Монстр
Орф

Зверь
Осетный

Герой сказок
Очокочи

Фэнтезийный персонаж
Одрадек

Герой легенд
Орестиады

Существа из мифов и легенд на букву П


Фэнтезийный персонаж
Паветнiк

Герой сказок
Пак

Герой легенд
Пандоре

Монстр
Парстуки

Фэнтезийный персонаж
Панталопс

Герой легенд
Панѳиръ

Герой сказок
Патасола

Герой легенд
Пеликан

Фэнтезийный персонаж
Перовепри

Фэнтезийный персонаж
Пигси

Чудище
Пинкит

Чудище
Пицен

Герой сказок
Плетущая Сети

Фэнтезийный персонаж
Пожирательница

Чудище
Полевичок

Герой сказок
Полтергейст

Мистическое чудовище
Полуночник и полуночница

Фэнтезийный персонаж
Попелюха

Герой сказок
Поронец

Фэнтезийный персонаж
Прилепление

Герой сказок
Протей

Мифическое существо
Птица-слон

Герой сказок
Перелистник

Мифическое существо
Полкан

Мистическое чудовище
Приведения(призраки)

Фэнтезийный персонаж
Пазузу

Герой сказок
Пакепакеха

Герой легенд
Панопт

Монстр
Пантера

Мифическое существо
Пардусы

Чудище
Паскунджи

Герой легенд
Пе́ри

Мистическое чудовище
Пенанггалан

Чудище
Перитии

Монстр
Пиатэк

Мистическое чудовище
Пикси

Мистическое чудовище
Писки

Монстр
Пичан

Мистическое чудовище
Поветник

Чудище
Подкидыш

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель кошмаров

Фэнтезийный персонаж
Покотн

Фэнтезийный персонаж
Ползучий водяной

Герой легенд
Полумужчина

Фэнтезийный персонаж
Полуношница Анна Ивановна

Мифическое существо
Попунаць

Мифическое существо
Прибожек

Монстр
Прысыпуш

Герой сказок
Псы Дэнди

Фэнтезийный персонаж
Птицы, соединившие крылья

Зверь
Пу-ляо

Зверь
Пукиене

Фэнтезийный персонаж
Пукис

Фэнтезийный персонаж
Пулао

Мистическое чудовище
Пульгасари

Фэнтезийный персонаж
Пульп

Мистическое чудовище
Пуннiк

Мистическое чудовище
Пунник

Герой сказок
Пургул-хан

Мифическое существо
Пурпурная дева (紫姑)

Мифическое существо
Пустодомка

Мифическое существо
Пустынник из Глен-Эйти

Чудище
Путиене

Мистическое чудовище
Путис

Мистическое чудовище
Пушчавік

Чудище
Пущевик

Зверь
Пэ́ри

Герой легенд
Пэк

Фэнтезийный персонаж
Пярэварацень

Чудище
Паня

Герой сказок
Перитон

Фэнтезийный персонаж
Полудница

Мистическое чудовище
Птица Кахка

Чудище
Паваро

Мистическое чудовище
Паирика

Герой сказок
Пандарены

Фэнтезийный персонаж
Панотии

Мистическое чудовище
Панъфиръ

Мистическое чудовище
Пари

Герой сказок
Пастырь банный

Мистическое чудовище
Пегас

Герой сказок
Первач-псы

Зверь
Пиау-ли

Герой легенд
Пикси-Жеребчик

Мистическое чудовище
Пифон

Фэнтезийный персонаж
Плакальщица

Чудище
Поганцы

Мифическое существо
Подменыш

Фэнтезийный персонаж
Полевик

Чудище
Полипус

Герой сказок
Порескоро

Герой сказок
Поющие песнь земли

Мифическое существо
Призраки Кольца

Герой сказок
Протеи

Герой легенд
Псиллы

Фэнтезийный персонаж
Птица Рок

Чудище
Пи

Герой легенд
Престолы

Фэнтезийный персонаж
Пагги

Фэнтезийный персонаж
Пакваджи

Мистическое чудовище
Панды

Герой легенд
Панте ́

Герой сказок
Парандр

Герой сказок
Пасечник

Чудище
Пелли

Мистическое чудовище
Пери

Мистическое чудовище
Пестрый змей

Зверь
Пизги

Монстр
Писвусъын

Герой сказок
Пици́н

Герой сказок
Повелитель полчищ

Фэнтезийный персонаж
Подземные

Герой сказок
Подовинник

Мистическое чудовище
Пожиратель снов

Герой легенд
Полевой

Монстр
Полуночь

Фэнтезийный персонаж
Попобава

Герой легенд
Поури

Герой сказок
Преты

Чудище
Присы́пуш

Мифическое существо
Птицы грома

Мифическое существо
Пе-нангглан

Герой сказок
Петни

Мистическое чудовище
Понё

Мистическое чудовище
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Чудище
Россомаха

Чудище
Рохмань

Чудище
Ругару

Мистическое чудовище
Русалки

Чудище
Рыгач

Фэнтезийный персонаж
Ремора

Фэнтезийный персонаж
Рудзу

Фэнтезийный персонаж
Равк

Фэнтезийный персонаж
Рагана

Фэнтезийный персонаж
Раздражар

Герой легенд
Ракушечник

Герой сказок
Ракушник

Мистическое чудовище
Ракшасы

Фэнтезийный персонаж
Расамаха

Монстр
Раткины

Фэнтезийный персонаж
Рахманы

Герой сказок
Ревенант

Мифическое существо
Рейко

Мифическое существо
Рефаимы

Фэнтезийный персонаж
Ржаные тетушки

Герой легенд
Роан

Чудище
Рокеи

Мистическое чудовище
Ромпо

Мистическое чудовище
Роперайт

Мифическое существо
Роперит

Чудище
Роперите

Герой легенд
Росомаха

Герой сказок
Рохманы

Герой легенд
Ру́дзу Ру́нгитис

Герой легенд
Рефаим

Фэнтезийный персонаж
Рапаиты

Герой легенд
Рарашек

Чудище
Роук

Герой сказок
Рощевик

Чудище
Руна

Мифическое существо
Русумака

Мистическое чудовище
Рыпач

Чудище
Рабикан

Зверь
Рудры

Фэнтезийный персонаж
Расамака

Герой сказок
Рохдулай

Мистическое чудовище
Рунгис

Чудище
Рух

Мифическое существо
Рэтчеты Габриэля

Герой сказок
Роаны

Существа из мифов и легенд на букву С


Герой сказок
Созерцатели

Мифическое существо
Саг

Фэнтезийный персонаж
Санмэ-Ядзура

Мифическое существо
Сатиры

Герой легенд
Светлолики

Мифическое существо
Свитезянки

Герой легенд
Се Чжи

Монстр
Селки

Фэнтезийный персонаж
Сёрё

Чудище
Сикомэ

Мистическое чудовище
Сильфиды

Монстр
Симуран

Герой сказок
Сипактли

Монстр
Сирин

Герой сказок
Сируш

Монстр
Скарбнік

Монстр
Скекла

Чудище
Скиопод

Герой сказок
Скоге

Фэнтезийный персонаж
Скорроу

Фэнтезийный персонаж
Скруллы

Фэнтезийный персонаж
Слоа

Зверь
Смок

Герой легенд
Снерги

Фэнтезийный персонаж
Спи

Чудище
Степовой

Герой сказок
Странные звери

Чудище
Стрижак

Герой сказок
Струфион

Мифическое существо
Стукачи

Герой легенд
Су́хос

Фэнтезийный персонаж
Суседко

Зверь
Сфинкс

Фэнтезийный персонаж
Сы-ню

Чудище
Сюллюкюн

Герой сказок
Сиды

Мифическое существо
Серафимы

Мифическое существо
Скесса

Герой сказок
Стратим(птица)

Герой легенд
Сháofēng (嘲風)

Мифическое существо
Саламандра

Монстр
Сатико

Мифическое существо
Сванхамр

Фэнтезийный персонаж
Свинорылы

Герой сказок
Свора Дандо

Герой легенд
Селк

Зверь
Серваны

Мистическое чудовище
Сильваны

Герой легенд
Симплициссимус

Монстр
Синсин

Чудище
Сиртя

Мистическое чудовище
Скавены (Skaven)

Чудище
Сквонк

Чудище
Скилла

Фэнтезийный персонаж
Скифский агнец

Герой легенд
Сколь

Монстр
Скру́тек

Мистическое чудовище
Слейпнир

Фэнтезийный персонаж
Слуах

Герой сказок
Снарк

Герой легенд
Сохач-путаник

Герой сказок
Стеллио

Фэнтезийный персонаж
Страндваскаре

Герой сказок
Стриго́й

Фэнтезийный персонаж
Струтоподы

Фэнтезийный персонаж
Стуканцы

Герой сказок
Стуршёудьюрет

Фэнтезийный персонаж
Сусе́дка

Фэнтезийный персонаж
Сучуна (Сучунаа)

Фэнтезийный персонаж
Сциталис

Герой легенд
Саратан

Чудище
Силены

Герой сказок
Скоп(птица)

Герой сказок
Сульде

Герой легенд
Сагари

Монстр
Сарамейя

Герой сказок
Сачико

Герой легенд
Свинолаки

Мифическое существо
Свитязянки

Чудище
Себек

Мистическое чудовище
Селчи

Герой сказок
Серпопард

Чудище
Сикэнкэн

Мистическое чудовище
Сильфы

Фэнтезийный персонаж
Симург

Герой сказок
Сирё

Мистическое чудовище
Сиррух

Герой легенд
Сихиртя

Герой легенд
Скарбник

Чудище
Скёль

Чудище
Скириты

Мистическое чудовище
Сколль

Мистическое чудовище
Скрытый

Мифическое существо
Слоноликий

Фэнтезийный персонаж
Смокъ

Чудище
Сокнопаис

Герой сказок
Спригган

Фэнтезийный персонаж
Стимфалийские птицы

Монстр
Стокимы

Чудище
Стржига

Мистическое чудовище
Струки

Фэнтезийный персонаж
Стрыга

Фэнтезийный персонаж
Стурсенский монстр

Фэнтезийный персонаж
Суккуб

Зверь
Сухуб

Монстр
Сциапод

Герой сказок
Сын Левиафана

Фэнтезийный персонаж
Сяоянмин

Герой легенд
Сабдыки

Мифическое существо
Секигами

Чудище
Сирены

Фэнтезийный персонаж
Стемфалийские(птицы)

Мистическое чудовище
Сагет

Мифическое существо
Саруторахэби

Герой сказок
Світязянкі

Фэнтезийный персонаж
Свинолюды

Герой сказок
Сёдзё

Фэнтезийный персонаж
Семаргл

Герой легенд
Сечжи

Герой сказок
Силува

Зверь
Симаргл

Фэнтезийный персонаж
Синие шапки

Чудище
Сирена

Фэнтезийный персонаж
Сирруш

Мистическое чудовище
Сияющий

Герой легенд
Сквадер

Мистическое чудовище
Скиапод

Герой легенд
Скитал

Мифическое существо
Сколопендра

Мистическое чудовище
Скржитек

Фэнтезийный персонаж
Слуа

Герой легенд
Смотрящий вниз

Герой легенд
Собаки Дандо

Мистическое чудовище
Собек

Герой легенд
Ставры и Гавры

Герой сказок
Стоглавая ехидна

Чудище
Сторукие

Герой легенд
Стрига

Зверь
Струсы

Мистическое чудовище
Стрыжак

Герой сказок
Стурсы

Мифическое существо
Суккубус

Чудище
Сухубус

Герой сказок
Сцилла

Чудище
Сятихоко

Мистическое чудовище
Сару

Чудище
Силы

Герой легенд
Спригганы

Мистическое чудовище
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Мистическое чудовище
Тимиморё

Герой сказок
Табуннік

Мистическое чудовище
Таласым

Мистическое чудовище
Таоте

Фэнтезийный персонаж
Тарраска

Герой легенд
Твари

Мистическое чудовище
Тененог

Чудище
Техути

Чудище
Тит-рыба

Герой легенд
Тламхиген-и-дурр

Зверь
Толпар

Герой сказок
Тотетсу

Мистическое чудовище
Трау

Зверь
Тритон

Мистическое чудовище
Тулпар

Монстр
Тут

Герой сказок
Тхеуранги

Фэнтезийный персонаж
Талос

Герой легенд
Тенгиры

Мифическое существо
Топотун

Герой сказок
Тутыр

Мистическое чудовище
Табу́нник

Фэнтезийный персонаж
Таласъм

Чудище
Тао-Тие

Мистическое чудовище
Тарки (зеленые люди Марса)

Герой легенд
Таурт

Герой сказок
Темные эльфы

Монстр
Теут

Монстр
Тухиранги

Мифическое существо
Тиколош

Фэнтезийный персонаж
Тифон

Монстр
Токолош

Герой легенд
Тот

Мистическое чудовище
Трасго

Мистическое чудовище
Трёхногая лошадь

Фэнтезийный персонаж
Трогодиты

Фэнтезийный персонаж
Туба

Герой сказок
Турсы

Герой сказок
Туут

Фэнтезийный персонаж
Тяньгоу

Зверь
Тарамы

Герой сказок
Тилвиттег

Чудище
Тролль

Мистическое чудовище
Тэрэны

Чудище
Тавроиды

Мистическое чудовище
Тараск

Фэнтезийный персонаж
Татарский овен

Фэнтезийный персонаж
Тварьцы

Фэнтезийный персонаж
Тенко

Чудище
Тиамат

Герой сказок
Тиритчик

Чудище
Тибицена

Герой легенд
Титаны

Монстр
Тодорцы

Герой сказок
Томте

Герой сказок
Тоут

Герой легенд
Трауко

Герой легенд
Труст

Монстр
Тунда

Монстр
Тутос

Монстр
Тхэджагви

Герой легенд
Тадебцо*

Герой легенд
Таркшья

Чудище
Тиштар

Фэнтезийный персонаж
Тунситунь

Чудище
Тавролак

Мистическое чудовище
Тануки

Мистическое чудовище
Тараска

Герой сказок
Татцельвурм

Герой сказок
Тестраль

Монстр
Тиан Лю

Чудище
Тикбаланг

Герой сказок
Титиры

Чудище
Тоенаяр

Чудище
Трагелаф

Зверь
Тресго

Фэнтезийный персонаж
Троглодиты

Фэнтезийный персонаж
Тсукумо-гами

Чудище
Туреху

Герой легенд
Туту

Зверь
Тэнгу

Чудище
Таранд

Герой сказок
Тиминталы

Герой легенд
Трясовицы

Существа из мифов и легенд на букву У


Герой легенд
Уайверн

Мистическое чудовище
Угаллу

Герой легенд
Узлем

Герой легенд
Укрут

Фэнтезийный персонаж
Унгайкё

Чудище
Ундина

Герой сказок
Упыри

Герой легенд
Урмалиллу

Герой легенд
Урсолаки

Монстр
Утуму

Герой легенд
Ульвэй

Фэнтезийный персонаж
Убыр, увыр

Чудище
Ужалка

Герой легенд
Укабарэнайрэй

Монстр
Умкову

Мистическое чудовище
Унголианта

Мистическое чудовище
Уроборос

Чудище
Утукку

Герой сказок
Умрун

Фэнтезийный персонаж
Уаллепен

Фэнтезийный персонаж
Удод

Мистическое чудовище
Уиндиго

Герой сказок
Улайри

Герой сказок
Ундине

Мифическое существо
Упьержи

Мистическое чудовище
Урмалуллу

Герой легенд
Урхины

Монстр
Ухалица

Фэнтезийный персонаж
Убыры

Мистическое чудовище
Убумэ

Монстр
Уер

Монстр
Унголиант

Фэнтезийный персонаж
Упир

Мистическое чудовище
Урман иясе

Герой легенд
Утбурд

Фэнтезийный персонаж
Ушедшие

Фэнтезийный персонаж
Убор

Фэнтезийный персонаж
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Чудище
Файнодери

Герой легенд
Фастикалон

Чудище
Фафни

Герой легенд
Федал

Зверь
Фера

Герой легенд
Фестралы

Монстр
Финтиплюх

Мистическое чудовище
Фойникс (Φοϊνιξ)

Герой легенд
Фуа

Зверь
Фэйи

Мистическое чудовище
Фараонка

Зверь
Фраваши

Фэнтезийный персонаж
Фавны

Фэнтезийный персонаж
Фату-Лива

Мистическое чудовище
Фахин

Герой сказок
Фенрир

Фэнтезийный персонаж
Ферришин

Чудище
Финодири

Мифическое существо
Фойник (Φοϊνιξ)

Герой сказок
Фоха

Герой сказок
Фуфу

Монстр
Фэнхуан

Фэнтезийный персонаж
Феи

Герой сказок
Фанампитулуху

Мистическое чудовище
Фафнир

Герой легенд
Фейри

Мистическое чудовище
Феридж акра`а

Герой легенд
Фиджел

Мистическое чудовище
Финфолк

Мифическое существо
Фоллохайды

Герой сказок
Фуна-юрэй

Фэнтезийный персонаж
Фэйн

Зверь
Фавн

Чудище
Фенхуан

Мифическое существо
Фанани

Герой сказок
Фаститоколон

Мистическое чудовище
Фахан

Герой легенд
Феникс

Монстр
Ферра

Чудище
Фильрас

Чудище
Фо-а

Фэнтезийный персонаж
Формикалеон

Мистическое чудовище
Фурии

Герой легенд
Фэнси

Мистическое чудовище
Феникс(птица)

Существа из мифов и легенд на букву Х


Мистическое чудовище
Хедли Кау

Мистическое чудовище
Хіхітун

Герой сказок
Хан Кереде

Фэнтезийный персонаж
Хапун

Монстр
Хати

Герой сказок
Хафгуфа

Монстр
Хваты

Мифическое существо
Хепера

Мифическое существо
Хиваи-абере

Герой сказок
Хинки-Панк

Фэнтезийный персонаж
Хлеўнік

Мистическое чудовище
Хованец

Чудище
Хримтурсы

Герой легенд
Хуб

Мифическое существо
Хуканчи

Фэнтезийный персонаж
Хуньдунь

Фэнтезийный персонаж
Хъандзӕргӕс

Герой легенд
Хюльдра

Чудище
Хогмены

Фэнтезийный персонаж
Хала

Фэнтезийный персонаж
Хапер

Чудище
Харфуты

Монстр
Хатнiчак

Мистическое чудовище
Хваны

Чудище
Хентил

Герой сказок
Хёсубэ

Мистическое чудовище
Химера

Герой сказок
Хлевник

Мистическое чудовище
Хобгоблин

Чудище
Хозяин

Монстр
Хохлик

Фэнтезийный персонаж
Хска

Мифическое существо
Худое пальтишко

Герой легенд
Хумбаба

Монстр
Хургины

Мистическое чудовище
Хэчи

Монстр
Хаечи

Мифическое существо
Ханако-сан

Чудище
Харадр

Герой сказок
Хатнiй дiдко

Фэнтезийный персонаж
Хашховыло

Мистическое чудовище
Хвостатый

Мистическое чудовище
Хепра

Фэнтезийный персонаж
Хиеракосфинкс

Зверь
Хихитун

Герой легенд
Хляўнік

Мистическое чудовище
Хованець

Монстр
Хонэ-онна

Фэнтезийный персонаж
Хродвитнир

Герой легенд
Хувава

Герой сказок
Хули-джинг

Герой легенд
Хуньтунь

Мифическое существо
Хьэщхьэвылъэ

Мифическое существо
Хобии

Мистическое чудовище
Хаммари

Чудище
Хайнатум

Герой сказок
Хантай

Фэнтезийный персонаж
Харибда

Монстр
Хатнiк

Мифическое существо
Хаэчи

Герой сказок
Хвоститокалон

Чудище
Хепри

Чудище
Хили

Герой сказок
Хоббиты

Монстр
Ходаг

Фэнтезийный персонаж
Хоу

Герой сказок
Хродвитниссон

Герой сказок
Хугаг

Мифическое существо
Хульдра

Чудище
Хуорны

Герой сказок
Хитоцумэ Кодзо

Фэнтезийный персонаж
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Герой сказок
Центикор

Герой легенд
Цета

Чудище
Цзы-Гу

Монстр
Циклопы

Герой легенд
Ци-линь

Фэнтезийный персонаж
Цементавр

Монстр
Цеста

Монстр
Цзин-Ю

Чудище
Цзяго

Мистическое чудовище
Цмок

Чудище
ЦѢту

Чудище
Цуру

Герой сказок
Царь водяной

Фэнтезийный персонаж
Центиманы

Фэнтезийный персонаж
Цетна

Зверь
Цзю-ню

Чудище
Цилинь

Мистическое чудовище
Цурара-онна

Герой сказок
Циклоп 

Герой легенд
Царь-птица

Герой сказок
Цербер

Чудище
Цетус

Мистическое чудовище
Цзюэюань

Монстр
Цитирон

Монстр
Цюню

Фэнтезийный персонаж
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Монстр
Чагрин

Мистическое чудовище
Чарана

Мистическое чудовище
Чернозубка (お歯黒べったり)

Мистическое чудовище
Чертовка

Мистическое чудовище
Чжаофэн

Герой легенд
Чжуинь

Монстр
Чивэнь

Герой легенд
Чорт

Мифическое существо
Чугайстр

Герой сказок
Чупакабра

Герой легенд
Чучуня

Герой сказок
Чорачанни

Монстр
Чаофенг

Мистическое чудовище
Человек-мотылёк

Мистическое чудовище
Чернобурка

Чудище
Черти

Мистическое чудовище
Чеширский кот

Чудище
Чжу-ню

Чудище
Чжуполун

Мифическое существо
Чончон

Мистическое чудовище
Чугайстер

Монстр
Чудь

Фэнтезийный персонаж
Чучуна

Фэнтезийный персонаж
Чурила

Монстр
Чанъин

Фэнтезийный персонаж
Чебурашка

Мистическое чудовище
Человек-сова из Мавнана

Герой сказок
Чертовы псы Дэнди

Герой легенд
Чжи-вэнь

Зверь
Чжулун

Монстр
Читаури

Мистическое чудовище
Что за люди

Мифическое существо
Чугайстрин

Фэнтезийный персонаж
Чупакабрас

Монстр
Чхоллима

Фэнтезийный персонаж
Чоно-волк

Мистическое чудовище
Чусрым

Герой легенд
Чао-фэн

Фэнтезийный персонаж
Человек-моль

Мистическое чудовище
Чёрт

Чудище
Чёчёккэ

Монстр
Чжу

Мистическое чудовище
Чжун-вэнь

Монстр
Чмок

Монстр
Чубакка

Мистическое чудовище
Чусин

Монстр
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Мифическое существо
Шалена

Фэнтезийный персонаж
Шейдим

Фэнтезийный персонаж
Шелоба

Монстр
Шиликуны

Герой легенд
Шиши́мора

Герой сказок
Шишица

Мистическое чудовище
Шолышны

Мифическое существо
Штойзоррейшты

Зверь
Шулмусы

Монстр
Шурали

Герой сказок
Шэлки

Чудище
Шайтан

Монстр
Шогготы

Монстр
Шакко

Мистическое чудовище
Шаркань

Герой легенд
Шелоб

Зверь
Ши-лин

Герой легенд
Шиш

Мистическое чудовище
Шишиха

Герой сказок
Шляпа-из-обрезков

Мистическое чудовище
Штойзволы

Герой легенд
Шуликуны

Чудище
Шурале

Мистическое чудовище
Шэду

Монстр
Шүрәле

Мифическое существо
Шанкчанни

Фэнтезийный персонаж
Шондоката

Монстр
Шамир

Герой сказок
Шелки

Мистическое чудовище
Шепсес анх

Фэнтезийный персонаж
Шилин

Герой легенд
Шишига

Герой сказок
Шошычиха

Герой легенд
Штолленвурм

Мистическое чудовище
Шулюкуны

Фэнтезийный персонаж
Шут болотный

Монстр
Шюрали́

Чудище
Шеша

Герой сказок
Шабари Удумбала

Монстр
Шаи

Фэнтезийный персонаж
Шанту

Герой легенд
Шелликот

Фэнтезийный персонаж
Шерстопалы

Чудище
Шилиханы

Мистическое чудовище
Шишитиха

Монстр
Шликуны

Фэнтезийный персонаж
Шпротва

Герой легенд
Штрига

Мистическое чудовище
Шунгалвис

Герой легенд
Шутовка

Чудище
Шямга

Мистическое чудовище
Шелковинки

Герой легенд
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Фэнтезийный персонаж
Щекотун

Фэнтезийный персонаж
Щиточерепаха

Чудище
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Монстр
Ырка

Фэнтезийный персонаж
Ыр

Монстр
Ыро

Герой сказок
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Монстр
Эждерха́

Монстр
Эмпуса

Герой сказок
Энфийлд

Мифическое существо
Эри́нии

Монстр
Эрциния

Герой сказок
Эвмениды

Герой сказок
Эршу

Герой легенд
Эал

Монстр
Эжде́р

Мистическое чудовище
Элйуоньэй гөдэ

Мифическое существо
Эмпуза

Мистическое чудовище
Энудр

Монстр
Эрдлюитлы

Мистическое чудовище
Эрихфоний

Мифическое существо
Эе

Герой сказок
Эктозавр

Мифическое существо
Эвоки

Мифическое существо
Эксихейры

Герой легенд
Эль Джассаса

Монстр
Энкантадо

Чудище
Энфилд

Герой сказок
Эринии

Зверь
Эх-Уишге

Мистическое чудовище
Эльфы(альвы)

Герой сказок
Эврином

Герой легенд
Энты

Герой легенд
Эпифаги

Герой легенд
Эрихтоний

Герой легенд
Эх-Ушге

Герой легенд
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Герой сказок
Ювха

Мистическое чудовище
Юки-нёбо

Мифическое существо
Юкибадзё

Герой сказок
Юные девы

Монстр
Юварки

Мистическое чудовище
Юки-дзёро

Зверь
Юки-химэ

Зверь
Юмэкуи

Мифическое существо
Юха

Герой легенд
Юки-анэ

Монстр
Юки-онаго

Герой легенд
Юкимба

Чудище
Юрэй

Монстр
Юки-бамба

Мистическое чудовище
Юки-онна

Фэнтезийный персонаж
Ютулы

Монстр
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Мистическое чудовище
A-nun-na-ku

Мистическое чудовище
Abang Aku

Фэнтезийный персонаж
Abraxas

Мифическое существо
Achoych-Pachoych

Герой сказок
Afanc

Герой сказок
Ahemait

Мистическое чудовище
Al-mi'raj

Мифическое существо
Alérion

Герой сказок
Alghul

Зверь
Alsea

Мистическое чудовище
Am-heh

Фэнтезийный персонаж
Amajurjuk

Мифическое существо
Ame-onna

Герой легенд
Amfivena

Мифическое существо
Ammut

Герой сказок
Amphithere

Мистическое чудовище
Ananse

Герой сказок
Anioto

Чудище
A Bao A Qu

Герой легенд
Abada

Чудище
Abrasax

Фэнтезийный персонаж
Achlis

Мистическое чудовище
Aethiopes maritimi

Мистическое чудовище
Agnus scythicus

Фэнтезийный персонаж
Al-Burāq (البُراق‎‎)

Фэнтезийный персонаж
Alerion

Фэнтезийный персонаж
Alfar

Герой сказок
Alphyn

Мистическое чудовище
Alv

Мистическое чудовище
Amajorssuk

Герой сказок
Amayuquq

Мифическое существо
Amfipterus

Герой легенд
Ammit

Герой легенд
Amphitere

Фэнтезийный персонаж
Anancyi

Чудище
Angiak

Зверь
A-nuna

Чудище
Abph моhа

Герой легенд
Abumi-guchi (鐙口)

Монстр
Acromantul

Чудище
Agh-iski

Монстр
Ahkiyyini

Фэнтезийный персонаж
Aitwar

Герой легенд
Ala

Мистическое чудовище
Alerione

Герой сказок
Alicanto

Чудище
Alseid

Фэнтезийный персонаж
Am-mit

Фэнтезийный персонаж
Amam

Монстр
Amemet

Зверь
Amikiri

Фэнтезийный персонаж
Amphiptere

Мистическое чудовище
Ananansa

Герой сказок
Anansi

Фэнтезийный персонаж
Anker-trold.

Мистическое чудовище
A Bao A Koo

Герой сказок
A-nuna-ke-ne

Фэнтезийный персонаж
Abracax

Чудище
Acheri

Герой легенд
Acromantula

Монстр
Aghar Dwarves

Чудище
Aigokeros

Фэнтезийный персонаж
Aka-shita (赤舌)

Монстр
Alce

Герой легенд
Allocamelus

Чудище
Amajaruk

Монстр
Amautalik

Герой сказок
Amfiptere

Герой сказок
Ammet

Чудище
Amphisbaena

Мифическое существо
Anancy

Чудище
Anansiil

Чудище
Ankoù

Герой легенд
Annancy

Чудище
Anphivena

Чудище
Antiplos

Мистическое чудовище
Antlion

Монстр
Antolops

Фэнтезийный персонаж
Anyoto

Зверь
Apis

Герой легенд
Apsaras (अप्सरस्)

Мифическое существо
Aqrabu

Чудище
Aqrabuamelu

Зверь
Aqrb ['qrb]

Герой сказок
Araiteuru

Герой легенд
Aralez

Фэнтезийный персонаж
Arase

Монстр
Arçura

Чудище
Arimaspi

Герой легенд
Arrachd

Герой легенд
Artabatitae

Мистическое чудовище
Artibatirae

Герой легенд
Askafroe

Герой сказок
Askefroa

Фэнтезийный персонаж
Asp

Чудище
Aspedocalane

Монстр
Aspic

Зверь
Aspid

Герой легенд
Aspide

Герой сказок
Aspido testudo

Зверь
Aspidochelone

Герой сказок
Aspis

Мистическое чудовище
Aspis chelone

Мифическое существо
Assida

Чудище
Assidam

Герой легенд
Asuwang

Зверь
Aswang

Монстр
Augerey

Монстр
Aughisky

Герой сказок
Aunt Nancy

Чудище
Auroborus

Герой легенд
Autolops

Мистическое чудовище
Avank

Герой сказок
Ayia Napa sea monster

Фэнтезийный персонаж
Ayiyi

Фэнтезийный персонаж
Azuki-togi

Монстр
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Фэнтезийный персонаж
B'anansi

Герой сказок
B'hemot

Мистическое чудовище
Baast

Мифическое существо
Baba

Герой сказок
Babaí

Герой легенд
Babi

Фэнтезийный персонаж
Babok

Мистическое чудовище
Badnjak

Герой легенд
Bagenge

Монстр
Bahamut

Мистическое чудовище
Bahamūt (بهموت)

Мифическое существо
Bahīmūth (بهيموث)

Герой сказок
Bakeneko (化け猫)

Фэнтезийный персонаж
Bakezōri (化け草履)

Герой легенд
Baku (獏 или 貘)

Герой легенд
Balaena

Фэнтезийный персонаж
Balain

Монстр
Balainne

Чудище
Balaur

Зверь
Balayn

Герой сказок
Balene

Мистическое чудовище
Bannik

Монстр
Banshee

Монстр
Barbegazi

Фэнтезийный персонаж
Bargest

Герой сказок
Barghest

Герой легенд
Bargtjest

Фэнтезийный персонаж
Barking Beast

Герой легенд
Barnacle-geese

Монстр
Barruguet Ibicenco

Зверь
Barstukai

Чудище
Barzdukai

Монстр
Basajaun

Зверь
Basajaunak

Зверь
Basandere

Герой сказок
Basilisk

Герой легенд
Bast

Чудище
Bastet

Чудище
Bastis

Мифическое существо
Bat-Rat-Spider

Фэнтезийный персонаж
Bauchan

Герой легенд
Baxajaun

Зверь
Bazyliszek

Мистическое чудовище
Bean Sí

Мистическое чудовище
Bean Sídhe

Герой легенд
Beast Glatisant

Мистическое чудовище
Bebok

Фэнтезийный персонаж
Behemot

Фэнтезийный персонаж
Behemoth

Герой сказок
Beholder

Герой сказок
Belewitte

Чудище
Ben-Varrey

Чудище
Beornings

Герой сказок
Bhutas

Чудище
Biinjao

Герой сказок
Biinyao

Герой сказок
Bilwis

Зверь
Bilwiß

Мистическое чудовище
Bilwiz

Чудище
Binfen

Герой сказок
Bipedester delusissimus

Монстр
Biyiniao

Чудище
Black Riders

Чудище
Blajini

Зверь
Blemmye

Зверь
Blemmyes

Герой легенд
Blemue

Герой легенд
Bludičky

Чудище
Bluecap

Герой легенд
Bồ lao

Мистическое чудовище
Bo-guest

Фэнтезийный персонаж
Bobo

Герой легенд
Bobok

Монстр
Bòcan

Мифическое существо
Bodachan Sabhail

Герой легенд
Bogans

Чудище
Bogey-beast

Монстр
Boggans

Монстр
Boggart

Герой сказок
Boggle

Фэнтезийный персонаж
Bogill

Мифическое существо
Bogle

Чудище
Bogy

Герой сказок
Bolla

Фэнтезийный персонаж
Bonasus

Герой сказок
Bonnacon

Герой сказок
Bookworm, .303

Мистическое чудовище
Bōrei (亡霊)

Герой сказок
Botchling

Чудище
Bouda

Фэнтезийный персонаж
Bożątka

Зверь
Brag

Мистическое чудовище
Brollachan

Монстр
Broonie

Герой легенд
Broucolaque

Герой легенд
Brownie

Монстр
Brucolakas

Чудище
Bruesche

Герой легенд
Bruja

Герой легенд
Brukołak

Монстр
Bruxsa

Чудище
Bucca

Герой легенд
Bucentaur

Монстр
Bucentauro

Герой легенд
Bucentaurus

Фэнтезийный персонаж
Buckawn

Герой сказок
Buggane

Герой сказок
Bultungin

Мифическое существо
Bundimun

Мистическое чудовище
Bungisngis

Герой легенд
Bunyip

Герой сказок
Buraq

Герой сказок
Bwca

Существа из мифов и легенд на букву C


Мистическое чудовище
Cervus marinus

Зверь
Chamoi

Фэнтезийный персонаж
Cheper

Герой легенд
Children of the Forest

Герой сказок
Chitauri

Герой сказок
Chollima (천리마)

Мистическое чудовище
Chowany

Герой легенд
Cicaniae

Мистическое чудовище
Cluricaun

Зверь
Coine

Чудище
Cornish Pixie

Фэнтезийный персонаж
Craneman

Мистическое чудовище
Cthulhu

Герой сказок
Cuchivilu

Герой легенд
Cветочер

Фэнтезийный персонаж
Capricorn

Герой сказок
Catoblepa

Герой сказок
Catoblepas

Монстр
Ceasg

Мистическое чудовище
Celestial-Dog

Чудище
Centauroid

Герой легенд
Centicore

Герой легенд
Centimani

Герой легенд
Cerastes

Герой легенд
Cerberus

Мистическое чудовище
Cethe

Герой легенд
Cheshire Cat

Герой легенд
Chimera

Фэнтезийный персонаж
Chīwěn (螭吻)

Чудище
Chonchón

Чудище
Chupacabras

Герой легенд
Cinnamulgus

Мифическое существо
Cmentarz

Чудище
Compé Anansi

Мифическое существо
Corsia

Монстр
Crodh Mara

Зверь
Cù Sìth

Мистическое чудовище
Cynocephalus

Герой легенд
Cete

Зверь
Changeling

Мистическое чудовище
Chepri

Чудище
Chimaera

Герой сказок
Chīwěi (鸱尾)

Фэнтезийный персонаж
Chonchon

Фэнтезийный персонаж
Chu'i srin

Герой легенд
Cinnamologus

Мифическое существо
Clurichaun

Чудище
Colt-pixy

Чудище
Corocotta

Фэнтезийный персонаж
Criosphinx

Фэнтезийный персонаж
Cú Sídhe

Герой легенд
Cwn Annwn

Герой легенд
Cabyll-Ushtey

Герой легенд
Cacus

Чудище
Caladrius

Мистическое чудовище
Calopus

Герой сказок
Calygreyhound

Чудище
Camahueto

Фэнтезийный персонаж
Camazotz

Герой легенд
Camelion

Монстр
Camelopard

Мистическое чудовище
Camelopardalus

Герой сказок
Camelopardus

Зверь
Canis getulis

Чудище
Canis hades

Чудище
Căpcăun

Монстр
Cěrt

Фэнтезийный персонаж
Cetus

Герой легенд
Cheney's Hounds

Герой сказок
Chia-kuo

Герой сказок
Chimimōryō (魑魅魍魎)

Мистическое чудовище
Chochlik

Герой сказок
Chowaniec

Зверь
Church Grim

Чудище
Cinomolgus

Монстр
Coatlicue

Герой сказок
Cornish Owlman

Монстр
Covie

Фэнтезийный персонаж
Crt

Фэнтезийный персонаж
Cuchivilo

Герой сказок
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Герой легенд
Dairi

Фэнтезийный персонаж
Davāl-pā(i)

Фэнтезийный персонаж
Devorador de las Sombras

Мистическое чудовище
Dhampyr

Мифическое существо
Direach Ghlinn Eitidh

Мистическое чудовище
Djehuti

Герой сказок
Dockalfar

Чудище
Doppelgänger

Зверь
Draw

Мистическое чудовище
Dryádes

Зверь
Dunters

Герой сказок
Dzee-dzee-bon-da

Герой легенд
Dahu

Чудище
Dando and his Dogs

Фэнтезийный персонаж
Deva (देव)

Герой сказок
Dhampir

Чудище
Dip

Мистическое чудовище
Dithreach

Монстр
Djinni

Мистическое чудовище
Donnervogel

Мистическое чудовище
Draconians

Фэнтезийный персонаж
Drow

Герой сказок
Dugs

Герой сказок
Dybbuk (דִּבּוּק)

Герой сказок
Dzunukwa

Чудище
Daēva

Мистическое чудовище
Dampeer

Мистическое чудовище
Dementor

Чудище
Dhamphir

Мистическое чудовище
Dhegdheer

Мистическое чудовище
Dinny-Mara

Герой легенд
Displacer Beast

Чудище
Djinn (جن)

Герой легенд
Donestres

Герой легенд
Dorsohastatus caudirotula

Монстр
Drider

Чудище
Duende

Герой сказок
Duppy

Герой сказок
Dzhadadzhiya

Мифическое существо
Dahus rupicapra vacca montanus

Монстр
Dandy dogs

Фэнтезийный персонаж
Devil's Dandy Dogs

Фэнтезийный персонаж
Dhampire

Чудище
Dibbuk

Мифическое существо
Dirae

Чудище
Djehouti

Мифическое существо
Dobie

Мифическое существо
Dooinney Marrey

Герой легенд
Drakaina

Герой сказок
Drutten

Фэнтезийный персонаж
Dunpeal

Мифическое существо
Dyehuthy

Герой легенд
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Мифическое существо
Each Uisge

Герой легенд
Efreeti

Герой легенд
Ela

Герой сказок
Elv

Фэнтезийный персонаж
Empusa

Монстр
Engineers

Герой легенд
Epiphagi

Герой сказок
Erdluitle

Зверь
Eurynomos

Монстр
Ežerinis

Монстр
Eater of Socks

Зверь
Ekkillik

Мифическое существо
Elder Mother

Фэнтезийный персонаж
Empousai

Фэнтезийный персонаж
Empuоsai

Герой легенд
Ents

Чудище
Epopus

Герой сказок
Eschenfrua

Герой сказок
Ewoks

Герой сказок
Eale

Мистическое чудовище
Elad

Герой сказок
Erumpent

Чудище
Ewaiponoma

Герой легенд
Empousa

Монстр
Empusae

Мистическое чудовище
Enhydros

Чудище
Epiphagus

Мистическое чудовище
Ech-Ooshkya

Чудище
El Cadejo

Монстр
Elg-Fróði

Чудище
Empuosa

Мистическое чудовище
Enfield

Герой легенд
Epifugos

Фэнтезийный персонаж
Ercinia

Мистическое чудовище
Euronymous

Герой сказок
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Герой легенд
Faery

Монстр
Father Winter

Фэнтезийный персонаж
Fenghuang (鳳凰)

Монстр
Fenrisúlfr

Мифическое существо
Fetch

Чудище
Fachen

Монстр
Fairy

Фэнтезийный персонаж
Fee

Мифическое существо
Fenoderee

Герой легенд
Ferrishin

Герой легенд
Finfolk

Чудище
Fafnir

Мистическое чудовище
Fideal

Мистическое чудовище
Fachan

Герой легенд
Fatu-Liva

Фэнтезийный персонаж
Fenmine

Монстр
Ferrish

Чудище
Faerie

Герой легенд
Fallohides

Фэнтезийный персонаж
Felynx arbordiffisus

Монстр
Fenrir

Чудище
Ferrishyn

Чудище
Finnfolk

Мифическое существо
Finoderi

Монстр
Fire Crab

Герой легенд
Formicaleon

Фэнтезийный персонаж
Formicaleun

Чудище
Fuath

Герой сказок
Fuathan

Чудище
Fufu

Зверь
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Чудище
Getulian dog

Герой сказок
Ghoul

Фэнтезийный персонаж
Ghul

Монстр
Gigantes

Фэнтезийный персонаж
Girtablilu

Монстр
Glashtyn

Мистическое чудовище
Gloucester sea serpent

Фэнтезийный персонаж
Glumms

Монстр
Glums

Мистическое чудовище
Glycon

Фэнтезийный персонаж
Gnoll

Герой легенд
Goat-stag

Монстр
Goblins

Чудище
Godling

Мистическое чудовище
Godzilla

Мистическое чудовище
Gojira (ゴジラ)

Фэнтезийный персонаж
Goose-headed Man

Фэнтезийный персонаж
Gooseberry Wife

Монстр
Gorgolica

Монстр
Gotokoneko

Монстр
Gotoku-neko

Герой легенд
Gotokuneko

Герой сказок
Goubelin

Мифическое существо
Graouilly

Фэнтезийный персонаж
Graouli

Герой легенд
Graoully

Зверь
Graully

Зверь
Graveir

Мистическое чудовище
Great Gibbons of Shu

Герой сказок
Grgalica

Мифическое существо
Grgolica

Зверь
Grim

Герой легенд
Grindylow

Мифическое существо
Grondr

Фэнтезийный персонаж
Grumpkin

Мифическое существо
Grundylow

Зверь
Grýla

Мистическое чудовище
Guacanchas

Зверь
Gualipote

Чудище
Guallepen

Мистическое чудовище
Gud-alim

Монстр
Gudalim

Фэнтезийный персонаж
Gully Dwarves

Мифическое существо
Gumberoo

Чудище
Gurahl

Мистическое чудовище
Guytrash

Герой сказок
Gwoemul (괴물)

Чудище
Gyl Burnt-Tayl

Мистическое чудовище
Gytrash

Чудище
Gaardbuk

Зверь
Gabriel hounds

Монстр
Gabriel rachets

Монстр
Galipote

Фэнтезийный персонаж
Gallû

Фэнтезийный персонаж
Gaṇapati (गणपति)

Мистическое чудовище
Gandharva (गन्धर्व)

Чудище
Garappa

Фэнтезийный персонаж
Gardvord

Герой легенд
Gargouille

Монстр
Gargoyle

Герой легенд
Gargulec

Герой легенд
Garmr

Фэнтезийный персонаж
Garuḍa (गरुड)

Фэнтезийный персонаж
Genko

Фэнтезийный персонаж
Geryon

Мифическое существо
Gêryôn

Мифическое существо
Geryones

Мистическое чудовище
Gêryonês

Монстр
Geryoneus

Герой сказок
Gêryoneus

Мистическое чудовище
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Фэнтезийный персонаж
Haechi

Монстр
Haetae

Герой легенд
Hafgufa

Мистическое чудовище
Hafgufu

Монстр
Haitai

Мистическое чудовище
Hamadryádes

Герой сказок
Hanako-san (花子さん)

Зверь
Hanansi

Мистическое чудовище
Hone-onna (骨女)

Мистическое чудовище
Honocrotalus

Герой сказок
Hoop-snake

Фэнтезийный персонаж
Hoopoe

Герой легенд
Horse-stag

Герой сказок
Horven

Чудище
Horyádes

Герой легенд
Hǒu (犼)

Мистическое чудовище
Hounds of the hill

Герой сказок
Hrímthurs

Зверь
Hróðvitnir

Герой легенд
Hróðvitnisson

Чудище
Huallepen

Герой сказок
Huargo

Монстр
Hugag

Чудище
Huldra

Мифическое существо
Humbaba

Зверь
Humei

Герой сказок
Hun-tun

Монстр
Hundun

Фэнтезийный персонаж
Hùndùn (混沌)

Монстр
Huorns

Чудище
Hupe

Чудище
Hupelot

Зверь
Huppe

Мистическое чудовище
Hupupa

Герой сказок
Hydra

Чудище
Hydrops

Герой сказок
Hydrus

Мистическое чудовище
Hyenodlaci

Мистическое чудовище
Hyldemoer

Герой сказок
Hyōsube (兵主部)

Мифическое существо
Hyousube

Герой легенд
Høyneker pingviner

Чудище
Hapi

Мистическое чудовище
Hapi-ankh

Мистическое чудовище
Hapis

Чудище
Harfoots

Герой сказок
Harpia

Монстр
Hati

Монстр
Haugbo

Герой сказок
Haugebonde

Герой легенд
Havgumsen

Мифическое существо
Havguva

Герой сказок
Havstramben

Монстр
Headley Kow

Мистическое чудовище
Heath Hounds

Мистическое чудовище
Hecatonchires

Мистическое чудовище
Hekatoncheiro

Герой сказок
Hellhound

Герой сказок
Hercynia

Чудище
Hieracosphinx

Герой легенд
Hili

Герой легенд
Himantopodes

Монстр
Hinky-Punk

Герой сказок
Hippalectryon

Мифическое существо
Hippalektruõn

Мифическое существо
Hippalektryon

Мистическое чудовище
Hippocamp

Мифическое существо
Hippocampus

Герой сказок
Hippocentaurus

Фэнтезийный персонаж
Hippocervus

Чудище
Hippogryf

Чудище
Hippopodes

Чудище
Hippotalus

Чудище
Hircocervus

Герой сказок
Hobbits

Фэнтезийный персонаж
Hobgoblin

Зверь
Hodag

Зверь
Hodowany

Фэнтезийный персонаж
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Фэнтезийный персонаж
Ichthyocentaurs

Монстр
Ieltxu

Герой легенд
Ihtiriekko

Зверь
Illithid

Мистическое чудовище
Ilythiiri

Чудище
Imoogi

Герой сказок
Imp

Мистическое чудовище
Inapertwa

Фэнтезийный персонаж
Incubus

Чудище
Iopodes

Чудище
Iotunn

Мифическое существо
Ippopodes

Герой сказок
Iratxo

Чудище
Iratxoak

Чудище
Iritxu

Герой легенд
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Чудище
Jacio

Фэнтезийный персонаж
Jack Frost

Герой сказок
Jack-in-Iron

Мифическое существо
Jaculique Volantes

Монстр
Jaculor

Герой легенд
Jaculus

Мистическое чудовище
Jag mort

Герой сказок
Jall

Мифическое существо
Jaracaca

Фэнтезийный персонаж
Jarvey

Монстр
Jasconius

Герой сказок
Jätti

Монстр
Javinė

Чудище
Jeeryuch

Чудище
Jentil

Чудище
Jentilak

Монстр
Jerff

Мифическое существо
Jiā guó (猳國)

Герой сказок
Jinko

Чудище
Jinmenju

Герой легенд
Jobberknoll

Фэнтезийный персонаж
Jokul Frosti

Мифическое существо
Jólakötturinn

Герой сказок
Jorō-gumo

Герой сказок
Jrahars

Мистическое чудовище
Jucanchas

Фэнтезийный персонаж
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Герой сказок
Kraken

Мифическое существо
Kraken octopus

Зверь
Kraxen

Герой сказок
Kua Fu (夸父)

Герой легенд
Kuçedra

Мистическое чудовище
Kuchisake-onna (口裂け女)

Герой сказок
Kui (夔)

Герой легенд
Kujata

Зверь
Kujuta

Чудище
Kukas

Герой легенд
Kûko

Зверь
Kul'pijan

Герой сказок
Kulshedra

Герой сказок
Kurangai Tuku

Монстр
Kurangaituku

Мифическое существо
Kusarikku

Фэнтезийный персонаж
Kuyūthā (كيوثاء)

Герой сказок
Kweku Anansi

Монстр
Kyrkogrim

Монстр
Kłobuk

Чудище
Kumiho (구미호)

Мистическое чудовище
Kangiqsuarmiuqpak

Герой легенд
Kabouter

Герой легенд
Kaboutermannekin

Фэнтезийный персонаж
Kacou Ananzè

Чудище
Kaibyō (怪猫)

Мистическое чудовище
Kaibyou

Чудище
Kaijū (怪獣)

Герой сказок
Kal'an

Зверь
Kal'enik

Монстр
Kalopaling

Герой сказок
Kami-­kiri

Монстр
Kanima

Мистическое чудовище
Kappa (河童)

Герой легенд
Karakasa Kozō

Мистическое чудовище
Karkadann

Зверь
Kasha (火車)

Мистическое чудовище
Katoblepon

Герой легенд
Katobleps

Герой легенд
Kaukai

Монстр
Kaukas

Зверь
Kaukuczei

Герой сказок
Kaukuczus

Герой легенд
Kaukutis

Чудище
Kaukyczei

Герой сказок
Kelpie

Монстр
Ketos

Герой легенд
Keythong

Зверь
Kheper

Монстр
Khepera

Мистическое чудовище
Khimaira

Фэнтезийный персонаж
Kiligivak

Герой сказок
Kiḷigvak

Мистическое чудовище
Killmoulis

Мистическое чудовище
Kilmulis

Герой легенд
Kimnarās

Зверь
Kimpurusha

Чудище
King Kong

Герой сказок
Kingu Kongu (キングコング)

Чудище
Kiri-puwhero

Монстр
Kitsune (狐)

Чудище
Kjata

Мифическое существо
Klabater

Зверь
Klabaternik

Герой сказок
Klabautermann

Монстр
Klurikaun

Мифическое существо
Knackers

Мистическое чудовище
Knockers

Мифическое существо
Knucker

Герой сказок
Kobold

Мистическое чудовище
Kompa Nanzi

Чудище
Kongamato

Мифическое существо
Koon anoon

Чудище
Kopakona

Герой сказок
Korobokuru (コロボックル)

Мистическое чудовище
Koryo

Монстр
Koul

Фэнтезийный персонаж
Kołbuk

Герой легенд
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Монстр
L'erdluitle

Фэнтезийный персонаж
La Carcagne

Герой легенд
La Dama Duende

Чудище
La Llorona

Мистическое чудовище
Lamashtu

Мистическое чудовище
Lamasjtoe

Чудище
Leanan sídhe

Мистическое чудовище
Leannan sìth

Фэнтезийный персонаж
Little Old Man of The Barn

Фэнтезийный персонаж
Lacovie

Герой легенд
Lamia

Монстр
Lampijerović

Монстр
Langsuyar

Мистическое чудовище
Leipreachán

Герой легенд
Leprechaun

Фэнтезийный персонаж
Leprocaun

Зверь
Leucocrotta

Зверь
Lhiannan shee

Герой легенд
Li vẫn

Зверь
Licbat

Чудище
Liosalfar

Монстр
Leopard-men

Монстр
Lich

Фэнтезийный персонаж
Lilith

Мистическое чудовище
Llamhigyn Y Dwr

Герой легенд
Lobisomem

Мистическое чудовище
Loch Ness Monster

Мистическое чудовище
Lóng (龍)

Герой легенд
Loup-garou

Монстр
Lurachmain

Монстр
Lurgadhan

Мистическое чудовище
Lurican

Герой легенд
Luu

Чудище
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Фэнтезийный персонаж
Maighdean mhara

Герой сказок
Margoyles

Мифическое существо
Mǎ huà (馬化)

Мистическое чудовище
Maahinen

Мистическое чудовище
Maahiset

Мистическое чудовище
Maanalais

Фэнтезийный персонаж
Maero

Мистическое чудовище
Mahaha

Фэнтезийный персонаж
Mahum

Мистическое чудовище
Majki

Мифическое существо
Makaliphon

Зверь
Makaliporn

Мистическое чудовище
Makara (मकर)

Чудище
Makkaliphala

Фэнтезийный персонаж
Mala'kak

Фэнтезийный персонаж
Mamuchi

Чудище
Managarm

Зверь
Managarmr

Мистическое чудовище
Mantichora

Монстр
Margyge

Фэнтезийный персонаж
Márgygr

Мистическое чудовище
Marsok

Монстр
Marzana

Мистическое чудовище
Matianak

Герой сказок
Mawki

Мистическое чудовище
Megalogaster repercussus

Мифическое существо
Meliae

Мистическое чудовище
Melusina

Мифическое существо
Melusine

Чудище
Menehune

Мифическое существо
Merrows

Монстр
Michi Peshu

Герой легенд
Michibichi

Герой сказок
Mikeneko (三毛猫)

Мистическое чудовище
Mimicke

Фэнтезийный персонаж
Mirmicioleon

Герой легенд
Mishi Peshu

Герой сказок
Mishibizhii

Мифическое существо
Mishibizhiw

Герой легенд
Mishipashoo

Фэнтезийный персонаж
Missipeshieuw

Фэнтезийный персонаж
Missipeshu

Чудище
Mitiling

Монстр
Miðgarðsormr

Чудище
Mojya (亡者)

Мифическое существо
Mokolé

Герой легенд
Mokumokuren (目目連)

Герой сказок
Monaciello

Герой сказок
Monoceros

Фэнтезийный персонаж
Morena

Мистическое чудовище
Morkopolus

Мистическое чудовище
Morlocks

Герой сказок
Mosura (モスラ)

Монстр
Mothman

Монстр
Mothra

Чудище
Muli

Герой сказок
Mullo

Монстр
Mulo

Чудище
Mûmak

Мистическое чудовище
Mûmakil

Герой легенд
Munaciello

Мифическое существо
Mundus gubernavi

Монстр
Murd-Huacha

Герой легенд
Mushrushu

Герой сказок
Myling

Фэнтезийный персонаж
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Герой сказок
Naga (नाग)

Герой сказок
Nagin

Мистическое чудовище
Naginis

Зверь
Nagis

Мистическое чудовище
Name-onna (嘗女)

Монстр
Nansi

Монстр
Nareepol

Герой сказок
Nariphon

Герой легенд
Nawki

Герой легенд
Nayar

Фэнтезийный персонаж
Nazgul

Мистическое чудовище
Nazgûl

Фэнтезийный персонаж
Neekerbreekers

Герой сказок
Nejki

Герой легенд
Neko (猫)

Фэнтезийный персонаж
Neko-musume

Герой сказок
Nekomusume (猫娘)

Герой легенд
Nessie

Мифическое существо
Nezumi

Мифическое существо
Ni agrisur

Герой легенд
Niedźwiedziołak

Фэнтезийный персонаж
Nigle

Мистическое чудовище
Nikker

Монстр
Nillekma

Зверь
Ningyo (人魚)

Герой легенд
Ninki Nanka

Мифическое существо
Niseag

Фэнтезийный персонаж
Nisitae

Зверь
Nisse

Чудище
Nixen

Герой легенд
Niðagrísur

Зверь
Níðhöggr

Мистическое чудовище
Njogel

Герой легенд
Njogli

Монстр
Njuggel

Герой легенд
Noggle

Герой легенд
Nogitsune

Герой легенд
Noppera-bō (のっぺら坊)

Монстр
Nora Nair

Герой сказок
Nue (鵺)

Герой сказок
Nuggle

Мифическое существо
Numakulla

Герой легенд
Numbakulla

Фэнтезийный персонаж
Nuppeppō (ぬっぺふほふ)

Мифическое существо
Nurikabe (ぬりかべ)

Монстр
Nykštukai

Монстр
Nykštukas

Зверь
Nymph

Фэнтезийный персонаж
Nymphae

Монстр
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Чудище
Obake

Герой сказок
Ocho-Kochi (ოჩოკოჩი)

Мистическое чудовище
Oger

Чудище
Ogopogo

Мистическое чудовище
Ogr

Монстр
Ogre

Чудище
Ogro

Фэнтезийный персонаж
Ogryn

Герой сказок
Ohaguro-bettari

Фэнтезийный персонаж
Oinopôlê

Герой легенд
Oinopwlh

Герой легенд
Ol Mahum

Фэнтезийный персонаж
Old Girl

Монстр
Old Lady

Чудище
Old Man Winter

Герой сказок
Oliphaunts

Мистическое чудовище
Olog-Hai

Мистическое чудовище
Oni (鬼)

Мистическое чудовище
Onocentaur

Герой легенд
Onocentaurus

Чудище
Onodrim

Фэнтезийный персонаж
Onokôlê

Мистическое чудовище
Onokwlh

Герой легенд
Onoscentaurus

Герой сказок
Onoskelis

Герой сказок
Onryō (怨霊)

Чудище
Oo-er

Мистическое чудовище
Opinicus

Мистическое чудовище
Orco

Чудище
Origoruso

Герой легенд
Oriogoruho

Мифическое существо
Oroborus

Чудище
Ostrice

Фэнтезийный персонаж
Ostrich

Герой легенд
Oureboros

Мифическое существо
Ouroboros

Мистическое чудовище
Owlman

Герой сказок
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Мифическое существо
Pakepakehā

Чудище
Panoptus

Зверь
Panthera

Мистическое чудовище
Parandrus

Фэнтезийный персонаж
Pari (پری)

Фэнтезийный персонаж
Patasola

Фэнтезийный персонаж
Patupaiarehe

Герой легенд
Peallaidh

Фэнтезийный персонаж
Peg Leg Jack

Монстр
Pêgasos

Зверь
Pegasus

Герой сказок
Pelican

Герой легенд
Pelicanus

Монстр
Penangallan

Герой легенд
Penanggalan

Монстр
Peritio

Монстр
Peritius

Мистическое чудовище
Peryton

Мифическое существо
Phane

Чудище
Piarevaracien

Мифическое существо
Piatek (Փիաթեկ)

Мифическое существо
Pigsie

Монстр
Pilot (Der Pilot)

Герой сказок
Piskie

Мифическое существо
Pixie

Мифическое существо
Pixy

Герой легенд
Planta Tartarica Barometz

Фэнтезийный персонаж
Plwacz

Фэнтезийный персонаж
Poltergeist

Зверь
Pontianak

Чудище
Popobawa

Монстр
Poreskoro

Герой сказок
Poroniec

Зверь
Powries

Чудище
Požeminukai

Чудище
Pretas

Герой сказок
Psylli

Фэнтезийный персонаж
Puckwudgie

Герой легенд
Pūķis

Герой легенд
Pūkys

Герой сказок
Púláo (蒲牢)

Герой легенд
Pulgasari (불가사리)

Мистическое чудовище
Pyučs

Мифическое существо
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Фэнтезийный персонаж
Qallupilluit

Герой легенд
Qallupilluk

Герой сказок
Qalupalik

Герой легенд
Qílín (麒麟)

Фэнтезийный персонаж
Qiqirin

Фэнтезийный персонаж
Qiqirn

Герой сказок
Qiúniú (囚牛)

Герой сказок
Qora

Герой легенд
Qori ismaris

Монстр
Questing Beast

Герой сказок
Quillboars

Монстр
Quinotaur

Герой легенд
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Монстр
Rakshasa

Мифическое существо
Rakshosh

Зверь
Rapae

Чудище
Ratkin

Герой сказок
Ratoncito Pérez

Мистическое чудовище
Re'em

Монстр
Rĕāīm

Фэнтезийный персонаж
Redcaps

Герой сказок
Regulus

Зверь
Reiko

Зверь
Revenant

Чудище
Rhinoceros

Монстр
Rime Thurs

Чудище
Ringwraith

Герой легенд
Roane

Чудище
Roanes

Монстр
Roggenmuhme

Мифическое существо
Rohmani

Герой сказок
Rokuro-Kubi

Зверь
Rokurokkubi

Герой легенд
Rokurokubi

Герой сказок
Rolling Calf

Мифическое существо
Rompo

Герой легенд
Ròn

Фэнтезийный персонаж
Roperite

Герой сказок
Rougarou

Герой сказок
Roux-Ga-Roux

Мистическое чудовище
Rp'm

Монстр
Rp'um

Фэнтезийный персонаж
Rugaroo

Мистическое чудовище
Rugaru

Мистическое чудовище
Runa

Мистическое чудовище
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Герой легенд
Sachiko

Фэнтезийный персонаж
Sagari (さがり)

Герой легенд
Sagittarius Bucentaurus

Монстр
Salamander

Мистическое чудовище
Salamandra

Герой сказок
Sanme-Yazura (三目八面)

Чудище
Sarkany

Фэнтезийный персонаж
Sarquindi

Герой легенд
Saru Tora Hebi

Герой легенд
Sarutorahebi

Чудище
Scarrow

Фэнтезийный персонаж
Scenopode

Монстр
Sciritae

Мистическое чудовище
Scitalis

Мистическое чудовище
Scoliophis stianticus

Фэнтезийный персонаж
Scolopendra cetacea

Фэнтезийный персонаж
Scriker

Мистическое чудовище
Scylla

Зверь
Scytale

Монстр
Sea-Lion

Мифическое существо
Selchies

Герой легенд
Selkies

Мистическое чудовище
Serpopard

Герой сказок
Shachihoko (鯱)

Фэнтезийный персонаж
Shedu

Мистическое чудовище
Shellycoat

Монстр
Shelob

Мистическое чудовище
Shiryō (死霊)

Герой легенд
Shōjō

Герой легенд
Shōryō (精霊)

Герой легенд
Shrake

Фэнтезийный персонаж
Shtojzorreshta

Монстр
Shtojzovalle

Мифическое существо
Shtozote

Монстр
Shtriga

Герой сказок
Sibhreach

Мистическое чудовище
Sídhe

Зверь
Silkies

Мистическое чудовище
Simiidiabolus hibernicus horribillis

Герой легенд
Simplicissimus

Чудище
Sirena

Чудище
Sirenes

Монстр
Sirrush

Мистическое чудовище
Sjopeltin

Монстр
Sjupilti

Чудище
Skalli

Герой сказок
Skarbnik

Герой легенд
Skaven

Зверь
Skiopod

Чудище
Skiopodas

Герой сказок
Skjöll

Мистическое чудовище
Skoll

Мистическое чудовище
Sköll

Герой легенд
Skriker

Герой легенд
Skrulls

Монстр
Skvader

Чудище
Skøll

Мистическое чудовище
Sleipnir

Фэнтезийный персонаж
Sluagh

Мифическое существо
Smok

Герой сказок
Smůk

Фэнтезийный персонаж
Snark

Мифическое существо
Snergs

Герой легенд
Snoligoster

Чудище
Soe-horven

Герой сказок
Space Jockey

Мистическое чудовище
Sphinx

Фэнтезийный персонаж
Splinter-cat

Монстр
Spopodes

Фэнтезийный персонаж
Spriggan

Монстр
Squonk

Монстр
Stellio

Герой сказок
Stollenwurm

Герой сказок
Stoors

Мифическое существо
Stormbird

Монстр
Storsjöodjuret

Монстр
Strandvaskare

Фэнтезийный персонаж
Strandvasker

Герой сказок
Strigoi

Фэнтезийный персонаж
Struthiocamelon

Чудище
Struthopodes

Герой легенд
Strutio

Чудище
Strzyga

Фэнтезийный персонаж
Succubus

Зверь
Suhurmas

Герой легенд
Svartalfar

Фэнтезийный персонаж
Swanhamr

Мифическое существо
Swanmaidens

Герой легенд
Swanman

Мистическое чудовище
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Монстр
Taotie

Монстр
Tarandrus

Чудище
Tarasque

Монстр
Tarrasque

Герой легенд
Tatzelwurm

Герой сказок
Taur

Мистическое чудовище
Te Whanau O Rangi

Монстр
Tehut

Герой легенд
Tengu (天狗)

Фэнтезийный персонаж
Tenko

Монстр
Teong-wei

Чудище
Tharks

Чудище
Thea

Герой сказок
Theow

Фэнтезийный персонаж
Thep Norasri

Монстр
Thestral

Монстр
Thos

Чудище
Thot

Мифическое существо
Thoth

Чудище
Three-foot Horse

Зверь
Thrummy-Cap

Герой легенд
Thunderbird

Герой легенд
Tian Lu (天禄)

Герой сказок
Tiangou (天狗)

Герой легенд
Tibicenas

Мистическое чудовище
Tigbalan

Герой сказок
Tigbalang

Мистическое чудовище
Tikbalan

Фэнтезийный персонаж
Tikoloshe

Чудище
Tiqqitchit

Фэнтезийный персонаж
Tiritchiq

Мифическое существо
Tithoes

Чудище
To Filiko Teras

Чудище
Toenayar

Фэнтезийный персонаж
Tokoloshe

Герой сказок
Tommyknockers

Герой сказок
Tomte

Чудище
Tooth fairy

Мистическое чудовище
Topple

Чудище
Tote-Road Shagamaw

Фэнтезийный персонаж
Toutetsu

Мифическое существо
Tragelaph

Герой легенд
Tragelaphus

Мистическое чудовище
Trào phong

Монстр
Trasgo

Монстр
Trasgu

Чудище
Trasno

Фэнтезийный персонаж
Trauko

Чудище
Treants

Зверь
Treefolk

Мистическое чудовище
Troglodyte

Герой сказок
Trogodytae

Мистическое чудовище
Trow

Герой легенд
Tsonokwa

Монстр
Tsonoqua

Герой сказок
Tsukumogami (付喪神)

Мифическое существо
Tsurara-onna (氷柱)

Чудище
Tù ngưu

Монстр
Tulao (徒劳)

Фэнтезийный персонаж
Tunda

Фэнтезийный персонаж
Tunkall

Герой сказок
Tūrehu

Фэнтезийный персонаж
Tutu

Монстр
Tyger

Монстр
Typhaon

Монстр
Typhöeus

Чудище
Typhon

Чудище
T'ao T'ieh

Герой легенд
Tamamo-no-Mae

Мифическое существо
Tangi

Чудище
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Мистическое чудовище
Ubasti

Фэнтезийный персонаж
Ubume

Чудище
Ugallu

Мифическое существо
Ukabarenairei (浮かばれない霊)

Герой сказок
Uldra

Мистическое чудовище
Undead

Герой сказок
Undine

Чудище
Undine Dejwe

Мифическое существо
Ungaikyou (雲外鏡)

Мистическое чудовище
Ungoliant

Чудище
Unicorn-lion

Мистическое чудовище
Unicornis

Фэнтезийный персонаж
Uperice

Герой сказок
Upierzyca

Герой легенд
Upior

Герой легенд
Upir

Чудище
Upsorn Srihas

Зверь
Upupa

Мистическое чудовище
Urchins

Монстр
Uridimmu

Герой сказок
Urmahlillu

Чудище
Urmahlullu

Зверь
Urman iäse

Монстр
Uroboros

Зверь
Uru-kehu

Мифическое существо
Utböling

Герой сказок
Utburd

Герой сказок
Utkasting

Герой легенд
Utrzymywany

Фэнтезийный персонаж
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Зверь
Va әs̷

Фэнтезийный персонаж
Vaca de lumbre

Герой легенд
Valkyrja

Мифическое существо
Vam-Fear-Eee

Мистическое чудовище
Vampijerović

Чудище
Vampirar

Монстр
Vampirdzhiya

Мистическое чудовище
Vampirić

Чудище
Vampirović

Мистическое чудовище
Vánagandr

Чудище
Varactyl

Фэнтезийный персонаж
Varg

Герой легенд
Vargr

Монстр
Vaŭkałak

Чудище
Versipellis

Мистическое чудовище
Vielfraß

Чудище
Vilkacis

Чудище
Vilkãtas

Герой сказок
Vilkatis

Мистическое чудовище
Vilktakis

Мифическое существо
Vipera

Герой легенд
Višap (վիշապ)

Монстр
Vodni mož

Чудище
Vough

Герой сказок
Vugluscris

Герой легенд
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Чудище
Wahokohoko

Мистическое чудовище
Wamphyri

Зверь
Wandynnije

Монстр
Waq-waq tree

Монстр
Warg

Герой легенд
Wargin

Зверь
Water-Leaper

Герой легенд
Water-owl

Монстр
Wearg

Монстр
Wearh

Герой легенд
Wechselbalg

Фэнтезийный персонаж
Weeping Woman

Мистическое чудовище
Wemic

Чудище
Wendigo

Фэнтезийный персонаж
Werebat

Мифическое существо
Werebears

Мистическое чудовище
Wereboar

Фэнтезийный персонаж
Werefox

Монстр
Werehyenas

Зверь
Wererat

Мистическое чудовище
Werewolf

Фэнтезийный персонаж
White Walkers

Чудище
Whooping boy

Фэнтезийный персонаж
Will O'The Wisp

Герой легенд
Willepen

Герой легенд
Windigo

Зверь
Winged Horses

Герой легенд
Wish Hounds

Герой сказок
Wisht Hounds

Герой легенд
Wodny muž

Зверь
Wódnykus

Мифическое существо
Wookiee

Мистическое чудовище
Wuesting Beast

Зверь
Wychowywany

Монстр
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Фэнтезийный персонаж
Xaynwada

Герой сказок
Xhinde

Герой легенд
Xiaoyang People

Фэнтезийный персонаж
Xiaoyangmin

Монстр
Xiezhi

Монстр
Xièzhì (獬豸)

Герой сказок
Xingxing (狌狌)

Фэнтезийный персонаж
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Фэнтезийный персонаж
Ya-Te-Veo

Мистическое чудовище
Yakan

Мистическое чудовище
Yakṣas

Монстр
Yale

Герой легенд
Yalomishte

Мифическое существо
Yamaoroshi (山颪 или やまおろし)

Мистическое чудовище
Yamawarawa

Монстр
Yamawaro

Чудище
Yanari

Мистическое чудовище
Yara-ma-yha-who

Монстр
Yarımtıq

Чудище
Yázì (睚眦)

Зверь
Yeth Hounds

Чудище
Yeti

Герой сказок
Yllerion

Мистическое чудовище
Yobo-san

Чудище
Yobosan

Герой сказок
Yōkai (妖怪)

Фэнтезийный персонаж
Youwarkee

Зверь
Yppopodes

Фэнтезийный персонаж
Yppotryll

Фэнтезийный персонаж
Yuki-ane (雪姉サ)

Мистическое чудовище
Yuki-banba (雪バンバ)

Монстр
Yuki-hime (雪姫)

Мистическое чудовище
Yuki-jorou (雪女郎)

Герой легенд
Yuki-nyōbō (雪女房)

Мифическое существо
Yuki-onna (雪女)

Мистическое чудовище
Yukibajo (雪バジョ)

Фэнтезийный персонаж
Yukinba (雪ンバ)

Герой легенд
Yumekui

Зверь
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Фэнтезийный персонаж
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Чудище
Áitvaras

Фэнтезийный персонаж
Áitivaras

Герой сказок
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Герой легенд
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Герой легенд
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Герой сказок
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Чудище
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Фэнтезийный персонаж
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Герой сказок
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Мистическое чудовище
Łaziebnik

Герой легенд
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Фэнтезийный персонаж
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Зверь
Şüräle

Герой сказок
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Чудище
Šêdu

Герой сказок
Šmok

Монстр
Štriga

Мифическое существо
Šungalviai

Монстр
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Чудище
Żmirłacz

Чудище
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Фэнтезийный персонаж
Άβράξας

Зверь
Άργος

Монстр
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Фэнтезийный персонаж
Ένυδροσ

Герой сказок
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Монстр
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Монстр
Αχέρων

Монстр
Αριμασπος

Герой сказок
Αburγu Moγai

Мистическое чудовище
Αμαδρυάδες

Герой сказок
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Герой сказок
Βλεμμυες

Герой легенд
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Фэнтезийный персонаж
Γηρυών

Монстр
Γλυκών

Монстр
Γηρυονευς

Чудище
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Герой сказок
Δελφυνη

Мистическое чудовище
Δράκαινα

Монстр
Δαίμων

Чудище
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Герой легенд
Εμπουσα

Мистическое чудовище
Ευρυνομος

Герой сказок
Εκατόγχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Зверь
Θόουτ

Зверь
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Мистическое чудовище
Καταβλεπων

Монстр
Κῆτος

Фэнтезийный персонаж
Κέκροψ

Монстр
Κύκλωπες

Герой легенд
Καλικάντζαροι

Фэнтезийный персонаж
Κέρβερος

Мистическое чудовище
Κακός

Монстр
Κεραστης

Герой легенд
Κυνοκεφάλοι

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Герой сказок
Λάμια

Фэнтезийный персонаж
Λειμενίδες

Герой сказок
Λαδων

Мифическое существо
Λιμνάδες

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Мистическое чудовище
Μελίαι

Мистическое чудовище
Μινωταυρος

Мифическое существо
Μελιάδες

Мифическое существо
Μυρμηκολέων

Мифическое существо
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Зверь
Ναϊάδες

Мистическое чудовище
Νύμφες

Чудище
Ναΐδες

Герой сказок
Νηρηίδες

Мифическое существо
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Мистическое чудовище
Ορθος

Герой легенд
Οὐροβόρος

Монстр
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Монстр
Πανθηρ

Чудище
Πύθων

Чудище
Περίτιος

Фэнтезийный персонаж
Πρωτεύς

Мифическое существо
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Мистическое чудовище
Σκιραται

Герой легенд
Σρινύες

Фэнтезийный персонаж
Σάτυροι

Фэнтезийный персонаж
Σκολοπινδρα

Фэнтезийный персонаж
Στυμφαλίδες Όρνιθες

Фэнтезийный персонаж
Σκιαποδες

Фэнтезийный персонаж
Σομπέκ

Мистическое чудовище
Σειρῆνες

Герой легенд
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Мистическое чудовище
Τιτάνες

Герой легенд
Τυφών

Фэнтезийный персонаж
Τράγέλαφος

Герой легенд
Τάρανδρος

Герой сказок
Τρωγοδύται

Герой сказок
Τάρανδος

Герой легенд
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Чудище
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Монстр
Φοϊνιξ

Герой легенд
Φτερωτά άλογα

Фэнтезийный персонаж
Φάλαινα

Мистическое чудовище
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Чудище
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Герой легенд
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Мистическое чудовище
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Герой сказок
Ӧшымӧс чуд

Существа из мифов и легенд на букву Ա


Существа из мифов и легенд на букву Հ


Герой легенд
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Монстр
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Герой легенд
Ḏiḥautī

Чудище
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Фэнтезийный персонаж
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ


Мистическое чудовище
ἵπποκαμποςСервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2019 г.
ver. 1.05.1374+