Мифическое существо Лознік

В белорусском фольклоре некий лесной или болотный нечистик, живущий в лозе. Лазавік — нейкі лясны бог, які жыве ў лазе. Беларусы ўяўляюць яго старэнькім карлам, не большым за пазногаць і аднавокім, з аршыннаю барадою, які заўсёды носіць з сабою доўгую (у сем сажняў) пугу. Ён, кажуць, звычайна жыве ў лазе, у маленькім дамку, акружаным балотам; дамок гэты без дзвярэй і вокнаў, толькі з маленькай адтулінай на страсе, куды звычайна залазіць сам гаспадар лазавік. Дамок гэты недаступны людзям: як толькі хто-небудзь задумае падысці да яго, дома як і не было на тым месцы — пойдзе далей; чалавек за ім — а дамок далей ад яго. Лазавік, кажуць, часта расхаджвае па розных балотах. Тут яго адразу пазнаеш: вочка яго бліскае, як агеньчык... Што робіць Лазавік сваёй пугай і навошта носіць з сабою, беларусы самі не ведаюць. Лазавік вядомы ў Беларусі пад рознымі іншымі імёнамі; у некаторых месцах яго завуць балотнікам, які жыве ў балоце, а ў іншых — вадавіком, які жыве ў вадзе. Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і (449: с.573) Лазави́к — какой-то лесной бог, живущий в лозе. Белорусцы представляют его карликом-старичком, не больше ноготка, одноглазым, с аршинною бородою, всегда носящим при себе длиннейший (в семь сажень) кнут. Он обыкновенно, говорят, живет в лозе, в маленьком домике, окруженном болотом; домик этот без дверей и окон, только с малым отверстием на крыше, куда обыкновенно пробирается сам гаспада́р (хозяин), то есть Лазавик; домик этот неприступен для людей: как только кто-нибудь вздумает подойти к нему, домика как не бывало на том месте, уйдет дальше; человек за ним — домик дальше от него. Лазавик, говорят, часто расхаживает по разным болотам. Тут его сейчас узнаешь: глазок его сверкает, как огонек (понятие Белорусцев о болотных огоньках). Что делает Лазавик своим кнутом и для чего носит его с собою, Белорусцы сами не знают. Лазавик известен в Белоруссии под разными другими именами; в некоторых местах он называется Болотником — живущим в болоте, а в других — Водовико́м — живущим в воде. П.Древлянский "Белорусские народные предания" (310: c.277) Лазавік — то дух такі, што ў лазе жыве. У яго там і хата знаходзіцца. А сам ён таго ж цвету, што і лаза. Многія гаварылі, што ён на дзеда пахож малога, карлік пачці. І хоць ён некрасівы, але ж сам добры. Лазавік можа людзей спасаць ад вадзянікоў і балотнікаў. Дзядзька расказваў, што адзін раз пайшоў з жонкай ягады збіраць. І тут заўважыў уперадзе паляну, на якой было многа ягад. Ён пайшоў туды і трапіў у балота, пачаў жонку зваць. А тая, мабыць, не пачула. Дзядзька ўжо рашыў тады, што жывым яму не быць. Але потым убачыў лазовы куст і схапіўся за яго. Жонка яго тады агледзіла, што мужыка няма, пачала шукаць і наткнулася на яго. Дзядзька спасся, але гаварыў, што яму дапамог лазавік. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў горадзе Ветка ад Кузьменка Людмілы Аляксееўны, 1926 г.н. (505: с.173) Лазавик — то такой дух, что в лозе живет. У него там и хата находится. И сам он того же цвета, что и лаза. Многие говорили, что он на деда похож мелкого, карлик почти. И хоть он некрасивый, однако же сам добрый. Лазавик может людей спасать от водяников и болотников. Дядька рассказывал, что однажды пошел с женой ягоды собирать. И тут заметил впереди поляну, на которой было много ягод. Он пошел туда и угодил в болото, начал жену звать. А та, может, не услышала. Дядька уже решил тогда, что живым ему не быть. Но потом увидел лозовый куст и схватился за него. Жена его огляделась, видит, что мужа нет, начала искать и наткнулась на него. Дядька спасся и говорил, что ему помог лазавик. Записала И.Шевко в 2006 году в городе Ветка Гомельской области Республики Беларусь от Кузьменко Людмилы Алексеевны, 1926 г.р. (505: с.173) Лазавік жыве ля рэк, азёр, а можа і каля лесу пасяліцца. Галоўнае для яго, каб была лаза. Многія гавораць, што бачылі яго. І мне раз так павязло. Ішла калісь летам праз раку, рашыла адпачыць ля лазы. Аж бачу, што там дзед нейкі сядзіць. Ды сам смешны такі, маленькі і нейкі жоўты. Убачыў мяне і адразу знік. Яго ніхто не баіцца, бо ён зла вялікага не дзелае. От шчэ скажу, што лазавік, калі дождж ідзе, можа чалавека схаваць. Я раз у навальніцу ад хаты далёка была, дык схавалася пад лазу. Пераседзіла там, а потым сухенькая дамоў пабегла. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў вёсцы Куты Веткаўскага раёна ад Талкачовай Антаніны Мікалаеўны, 1942 г.н. (505: с.173) Лазавик живет у рек и озёр, а может и около леса поселиться. Главное для него, чтоб была лоза. Многие говорят, что видели его. И мне раз так повезло. Шла как-то летом через реку, решила отдохнуть под лозой. И вижу, что там дед какой-то сидит. И сам смешной такой, маленький и какой-то желтый. Увидел меня и сразу исчез. Его никто не боится, потому что он зла большого не делает. Вот еще скажу, что лазавик, когда дождь идет, может человека укрыть. Я раз в грозу от дома далеко была, так спряталась под лозой. Пересидела там, а потом сухонькая домой побежала. Записала И.Шевко в 2006 году в деревне Куты Ветковского района Гомельской области Республики Беларусь от Толкочевой Антонины Николаевны, 1942 г.р. (505: с.173) Летам раз заблудзіў я, хадзіў доўга, думаў, што ўжо не выберуся. Толькі прысеў, адразу ж пачуў смех нейкі. Я ўскочыў і пачаў маліцца. І што вы думаеце, знайшоў дарогу дамоў. Я потым доўга думаў, хто ж тады мяне напугаў. Ды ўспомніў, што якраз ля лазы быў. Мабыць, то лазавік з мяне пасмяяўся. За жарты на яго не злую, бо ён мне ў рабоце памагаў. Я не раз лазу на карзіны набіраў. А карзіны выйшлі добрыя, шчэ баба мая імі і зараз пользуецца. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў вёсцы Шэйка Веткаўскага раёна ад Рослікава Івана Дзмітрыевіча, 1930 г.н. (505: с.173) Летом раз заблудился я, ходил долго, думал, что уже не выберусь. Только присел, сразу же услышал смех какой-то. Я подскочил и стал молиться. И что вы думаете, нашел дорогу домой. Я потом долга думал, кто ж тогда меня напугал. И вспомнил, что как раз около лозы был. Может, то лазавик с меня посмеялся. За шутки на него не злюсь, ведь он мне в работе помогал. Я не раз лозу на корзины набирал. А корзины вышли ладные, баба моя до сих пор ими пользуется. Записала И.Шевко в 2006 году в деревне Шейка Ветковского района Гомельской области Республики Беларусь от Росликова Ивана Дмитриевича, 1930 г.р. (505: с.173) Лознікі ўтвараюць асобны гурт хутчэй надводных, чым падводных нячысцікаў. Жытлом ім служаць густыя кусты пераплеценага лазняку, у залежнасці ад якога афарбавана іх цела. Самі па сабе Лознікі — драбнюткія гуллівыя чарцяняты. Яны не маюць намеру загубіць ахвяру, якую заблытваюць у куст лазы, у яе карэнні ці прымушаюць правальвацца ў прыхаванае вадзяное акенца ў багне. Усё гэта робіцца не як сатанінскае насланнё, а як гульня, жарт, пасля якіх яны самі дапамагаюць ахвяры, падсоўваючы ёй куст лазы, трыснёг, аер і іншае. Калі і з такой дапамогаю ахвяра не выратавалася, значыць яе падхапіў тутэйшы буйны нячысцік — вадзянік, балотнік, багнік... Паколькі лознікі зусім бясшкодныя і малыя з выгляду, грамавыя стрэлы забіваюць іх не спецыяльна, а выпадкова. У лознікаў ёсць адна небяспека, пра якую яны, аднак, зусім не дбаюць. Гэта — асушэнне месца пад іх жытлом і, як вынік, знішчэнне лазняку, з якім звязана жыццё лознікаў. У такім выпадку яны гінуць усе разам назаўсёды і бясследна. Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і (449: с.573-574) На лозниковъ указываютъ какъ на родственныхъ помощниковъ при-водныхъ нечистиковъ, или какъ на подростковъ. Изъпредыдущаго видно, что всѣ эти нечистики живутъ и дѣйствуютъ порознь и что у нихъ нѣтъ потомства; лозники составляютъ отдѣльный скопъ скорѣе надводныхъ, чѣмъ подводныхъ нечистиковъ, и притономъ ихъ служатъ густые кусты сплевшагося малорослаго лозняка, отъ цвѣта котораго они воспринимаютъ цвѣтъ своего покрова. Сами по себѣ лозники слишкомъ крохотные бѣсики, отчасти напоминающіе шешекъ, подобно имъ, игривые, и не имѣютъ ввиду погубить той жертвы, которую запутываютъ въ куст лозы, въ корняхъ ея, или заставляютъ проваливаться въ скрытое оконце топи. Все это дѣлается не какъ сатанинская напасть, а какъ игра, шутка, послѣ которой они подаютъ и помощь, пододвигая жертвѣ кустъ не отонувшей лозы, тростникъ, аиръ, и проч. Если и при такой помощи жертва не спаслась, такъ ее подхватилъ обитающій здѣсь крупный нечистикъ — водяной, болотникъ, багникъ, — которымъ лозники не намѣрены были подслуживаться. Какое именно значеніе имѣютъ лозники въ бѣсовскомъ мірѣ, трудно опредѣлить; слѣдуетъ догадываться, что эти нечистики загнаны сюда и прикованы къ мѣсту за неімѣніемъ для нихъ подходящей дѣятельности. Ввиду же почти безусловной безвредности лозниковъ, ихъ ничтожнаго облика, громовыя стрѣлы разятъ ихъ лишь попутно. У лозниковъ остается одна опасность, о которой они, однако, совершенно не помышляютъ: это — осушеніе мѣста подъ ихъ обиталищемъ и чрезъ то уничтоженіе лозовыхъ кустовъ, съ ростомъ которыхъ соединено бытіе лозниковъ; послѣдніе въ семъ случаѣ гибнутъ цѣлымъ скопомъ навсегда и безслѣдно. Н.Я.Никифоровский "Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе" (482: с.84-85)

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Чудище
Агуане

Герой сказок
Азема

Монстр
Албысы

Герой сказок
Анаким

Фэнтезийный персонаж
Ао

Чудище
Арворх

Монстр
Архангелы

Зверь
Ахти

Монстр
Абаасы

Мифическое существо
Абаасылар

Фэнтезийный персонаж
Абааһы

Герой легенд
Абада

Герой легенд
Абанг Аку

Мистическое чудовище
Абасы

Фэнтезийный персонаж
Аванк

Герой легенд
Агиски

Герой сказок
Агрометы

Монстр
Алим

Монстр
Абраксас

Герой сказок
Абрасакс

Мифическое существо
Авгур

Монстр
Агишки

Мифическое существо
Агнявік

Мистическое чудовище
Агызмал

Фэнтезийный персонаж
Азы

Зверь
Алея

Фэнтезийный персонаж
Ангелы 

Мистическое чудовище
Аптах-бага(двуглав.лягушка)

Монстр
Арейон

Герой сказок
Архонты

Герой легенд
Аюстал

Монстр
Абнауаю

Герой легенд
Азарлары

Герой легенд
Альрауны

Герой сказок
Анцыбал

Герой сказок
Араш

Фэнтезийный персонаж
Арслан

Герой сказок
Атцыс

Мифическое существо
Абарга-Могой

Мистическое чудовище
Абуми-кути

Фэнтезийный персонаж
Аварга Мога

Мистическое чудовище
Агач киши

Монстр
А Бао А Ку

Герой легенд
А Бао Ку

Монстр
Агроти

Герой легенд
Агулшап

Зверь
Агх-иски

Герой легенд
Агхары

Мифическое существо
Агъач киши

Герой сказок
Адамовы дети

Герой легенд
Аданы

Герой сказок
Адданк

Герой сказок
Аджина

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-агэ

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-арай

Герой сказок
Адзуки-госягося

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-сарасара

Мистическое чудовище
Адзуки-тоги

Мифическое существо
Адзуки-яроо

Мистическое чудовище
Адские гончие

Фэнтезийный персонаж
Адские псы

Мифическое существо
Аждаha

Мифическое существо
Аждарха

Монстр
Аждархо́

Чудище
Ажыдаа́р

Мифическое существо
Аздаха

Герой сказок
Аздяка́

Чудище
Азярніцы

Герой сказок
Аидахар

Фэнтезийный персонаж
Аист

Монстр
Ай-хуа

Мистическое чудовище
Айдага́р

Чудище
Айдахар

Фэнтезийный персонаж
Айтвар

Чудище
Айтварас

Герой легенд
Айцы

Мистическое чудовище
Айя-Напское чудовище

Мистическое чудовище
Акаана

Герой легенд
Акасита

Герой легенд
Акери

Фэнтезийный персонаж
Аколностъ

Монстр
Акулобраз

Герой сказок
Ала

Герой сказок
Алан-мелекей

Герой сказок
Албаны

Фэнтезийный персонаж
Албасты

Мифическое существо
Алекторъ дивий

Мифическое существо
Али

Герой сказок
Аллокамелус

Чудище
Альсеиды

Мифическое существо
Алэл

Фэнтезийный персонаж
Антеро

Зверь
Алема

Мистическое чудовище
Алерион

Чудище
Аликанто

Фэнтезийный персонаж
Алканостъ

Герой легенд
Алконос

Герой сказок
Алконост

Чудище
Алконотъ

Мифическое существо
Алкуностъ

Герой легенд
Алцете

Мифическое существо
Аль-каркаданн

Герой сказок
Альвы

Монстр
Альгуль

Фэнтезийный персонаж
Альконостъ

Герой сказок
Альфин

Герой легенд
Ам-ам

Чудище
Ам-мит

Монстр
Ам-мут

Герой легенд
Амайурйук

Герой легенд
Амам

Герой сказок
Амамат

Мистическое чудовище
Амару

Мифическое существо
Амауталик

Фэнтезийный персонаж
Амба́рный

Чудище
Амбарник

Герой сказок
Амемит

Чудище
Амикири

Мифическое существо
Амиктиры

Чудище
Аммат

Мистическое чудовище
Амт

Чудище
Амфисбена

Чудище
Амэ-онна

Герой легенд
Ананси

Герой легенд
Анба́рный

Герой легенд
Ангеук

Монстр
Ангиак

Герой легенд
Ангьяк

Фэнтезийный персонаж
Андрони

Фэнтезийный персонаж
Анзу

Монстр
Анзуд

Монстр
Аниото

Чудище
Анка

Чудище
Анку

Монстр
Анкы-келе

Зверь
Аннакуи

Монстр
Аннуна

Фэнтезийный персонаж
Аннунаки

Фэнтезийный персонаж
Анталоп

Герой сказок
Антипко

Мистическое чудовище
Антис

Герой сказок
Антоностъ

Мистическое чудовище
Ануннаки

Мистическое чудовище
Анцётка

Зверь
Анчут

Герой сказок
Анчутик

Монстр
Анчутка

Мистическое чудовище
Апíвень

Мистическое чудовище
Апеп

Монстр
Апис

Фэнтезийный персонаж
Апо́фис

Герой легенд
Апоп

Фэнтезийный персонаж
Апсарас

Герой сказок
Апсары

Монстр
Аразе

Монстр
Араитеуру

Монстр
Аралезы

Чудище
Аргос

Монстр
Аргус

Герой легенд
Аржавейнік

Мистическое чудовище
Аржавеннік

Герой легенд
Аржавенник

Герой сказок
Аржавень

Зверь
Арзюри

Монстр
Аримаспы

Герой сказок
Аримофеи

Герой сказок
Аримоѳеи

Мифическое существо
Арсури

Герой легенд
Артинетас

Фэнтезийный персонаж
Аруи ариси

Мистическое чудовище
Арысь-поле

Зверь
Асванг

Герой легенд
Асванга

Герой легенд
Асетнік

Зверь
Асида

Чудище
Аспид

Мифическое существо
Аспида

Герой сказок
Аспидоколеон

Мистическое чудовище
Аспидохелон

Фэнтезийный персонаж
Аспидѣ хелонѣ

Мистическое чудовище
Аспик

Герой сказок
Ассида

Чудище
Ассидам

Чудище
Астонiи

Фэнтезийный персонаж
Астромове

Монстр
Асуван

Фэнтезийный персонаж
Аука

Мифическое существо
Афанк

Герой сказок
Африт

Зверь
Ахерон

Мистическое чудовище
Ахеронт

Герой легенд
Ахлис

Герой сказок
Ахоры

Зверь
Ацаны

Монстр
Ачери

Монстр
Ачкийини

Герой легенд
Ачуч-Пачуч

Фэнтезийный персонаж
Аѳдроноi

Фэнтезийный персонаж
Адау

Мифическое существо
Алад

Чудище
Алпаб

Фэнтезийный персонаж
Аниука

Герой сказок
Араска

Герой легенд
Арсан-Дуолай

Фэнтезийный персонаж
Асраи

Герой сказок
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Фэнтезийный персонаж
Бабай, Бабайка

Мистическое чудовище
Бакенеко

Герой легенд
Белая Рука 

Герой сказок
Бен-Бен

Герой легенд
Благийдвор

Монстр
Бродницы 

Мистическое чудовище
Бучу*

Мифическое существо
Бадњак

Мистическое чудовище
Баг

Герой легенд
Бакэмоно

Монстр
Белыедамы

Мистическое чудовище
Берегини

Герой сказок
Богинки

Чудище
Бааванши

Фэнтезийный персонаж
Байцзэ

Герой сказок
Баюн-Кот

Чудище
Бену

Герой сказок
Биль-Биль-Гое

Чудище
Боуги

Мифическое существо
Бута*

Герой сказок
Бадняк

Чудище
Бісиці

Герой легенд
Бааби

Фэнтезийный персонаж
Баба

Фэнтезийный персонаж
Бабай

Мистическое чудовище
Бабайка

Монстр
Бабан

Монстр
Бабар

Монстр
Баби

Герой легенд
Бабок

Герой сказок
Бабр

Чудище
Бага

Герой легенд
Багамут

Герой сказок
Баган

Герой легенд
Багеера

Монстр
Багенге

Зверь
Багнік

Мистическое чудовище
Багник

Герой легенд
Бадзюля

Герой легенд
Бадюля

Чудище
Баенник

Чудище
Баенный

Монстр
Базилиск

Чудище
Базилишек

Герой сказок
Байник

Мифическое существо
Байнушко

Герой легенд
Бакемоно-Кицунэ

Герой сказок
Бакенэко

Фэнтезийный персонаж
Баку

Герой легенд
Бакэ-дзори

Фэнтезийный персонаж
Бакэдзори

Мистическое чудовище
Балаур

Мистическое чудовище
Балена

Фэнтезийный персонаж
Бандиман

Монстр
Банийип

Герой легенд
Банник

Мистическое чудовище
Банной

Мифическое существо
Банный

Фэнтезийный персонаж
Банный бес

Мистическое чудовище
Банный пастырь

Фэнтезийный персонаж
Банный хозяин

Герой сказок
Банши

Герой сказок
Банщик

Монстр
Баньши

Фэнтезийный персонаж
Барабао

Монстр
Баранец

Мистическое чудовище
Барбегази

Чудище
Барбегазы

Герой легенд
Баргест

Мистическое чудовище
Барздуки

Чудище
Барнитлег

Монстр
Барстуки

Чудище
Баст

Фэнтезийный персонаж
Бастет

Мистическое чудовище
Баубо

Герой сказок
Бебок

Фэнтезийный персонаж
Берендей

Монстр
Бехолдеры

Мистическое чудовище
Бахамут

Мифическое существо
Башаандере

Мифическое существо
Башахаун

Мифическое существо
Баянник

Мифическое существо
Бега

Монстр
Бегемот

Герой сказок
Бегущий волком

Чудище
Бедн-вара

Мифическое существо
Бекке

Герой легенд
Беличий народ

Мистическое чудовище
Белые ходоки

Мистическое чудовище
Беляки

Герой легенд
Бен варра

Монстр
Беорнинги

Герой легенд
Беременность

Фэнтезийный персонаж
Берникли

Фэнтезийный персонаж
Бес банный

Мистическое чудовище
Бескуд

Мистическое чудовище
Бессонье

Герой легенд
Бии-няо

Фэнтезийный персонаж
Бииняо

Монстр
Бий-няо

Герой легенд
Бийняо

Мистическое чудовище
Бильвизы

Герой легенд
Бинфэн

Герой сказок
Бирюк

Герой легенд
Бичен

Герой легенд
Бкабей

Фэнтезийный персонаж
Блажинь

Монстр
Бласна

Мистическое чудовище
Блегмии

Герой легенд
Блегмы

Герой сказок
Блемии

Фэнтезийный персонаж
Блудички

Мифическое существо
Бляго

Мистическое чудовище
Бобо

Фэнтезийный персонаж
Бобок

Монстр
Бовешь

Герой легенд
Боган

Фэнтезийный персонаж
Боггарт

Мистическое чудовище
Боги

Герой легенд
Боглы

Монстр
Бокан

Монстр
Боканон

Зверь
Болла

Герой легенд
Болотник

Фэнтезийный персонаж
Болотница

Чудище
Болотный

Фэнтезийный персонаж
Болотный дедко

Герой легенд
Болотный леший

Герой легенд
Болотный шут

Герой легенд
Болотяник

Герой сказок
Болтрушайка

Мистическое чудовище
Бомка

Монстр
Бонакон

Мистическое чудовище
Боннакон

Чудище
Бор

Герой сказок
Борамец

Зверь
Боранец

Герой легенд
Боровик

Фэнтезийный персонаж
Боровички

Герой легенд
Боровой

Фэнтезийный персонаж
Боровой человек

Чудище
Бородатые

Мистическое чудовище
Бородачик

Фэнтезийный персонаж
Борэй

Герой сказок
Ботукан Совил

Герой легенд
Боухан

Чудище
Бохан

Герой легенд
Боцан

Мифическое существо
Брауни

Фэнтезийный персонаж
Бродяжки

Монстр
Брокса

Герой легенд
Броллахан

Монстр
Броша

Фэнтезийный персонаж
Бруколак

Герой сказок
Брукса

Мистическое чудовище
Бруни

Зверь
Бруха

Зверь
Брэг

Фэнтезийный персонаж
Бу-лао

Герой сказок
Бу́сеу́

Мистическое чудовище
Бугган

Герой легенд
Бузинная матушка

Герой сказок
Бузинная Матушка

Чудище
Бук

Чудище
Бука

Зверь
Бука (Bwca)

Фэнтезийный персонаж
Бука́нка

Мистическое чудовище
Бука́нко

Мистическое чудовище
Бука́нушко

Мифическое существо
Букан

Монстр
Буканай

Чудище
Букарица

Герой легенд
Букачка

Мистическое чудовище
Букентавр

Фэнтезийный персонаж
Букусетка

Фэнтезийный персонаж
Буллар

Герой сказок
Бунгиснгис

Монстр
Бундимун

Чудище
Буниюп

Фэнтезийный персонаж
Буньип

Герой сказок
Бурак

Мистическое чудовище
Буривухи

Герой сказок
Буря-ветер

Герой легенд
Бусиэ

Монстр
Буско

Герой легенд
Бхутешвара

Чудище
Бхуты

Фэнтезийный персонаж
Бцентæ

Герой сказок
Бывшие

Фэнтезийный персонаж
Бьякко

Герой сказок
БѢлена

Фэнтезийный персонаж
Баггейн

Чудище
Батанушко

Монстр
Бенни

Герой сказок
Бесы

Мистическое чудовище
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Мифическое существо
Ванф

Герой сказок
Вилы

Монстр
Вуивр

Мифическое существо
Вампал

Герой сказок
Васуки

Герой сказок
Вирява

Герой сказок
Водяные

Герой сказок
Вытьянка

Мифическое существо
Ванапаганы

Мистическое чудовище
Вешица-сорока

Герой легенд
Воду

Мистическое чудовище
Волот

Мистическое чудовище
Відминник

Мистическое чудовище
Вій

Чудище
Вісуснік

Герой сказок
Ва öш

Монстр
Ва-ош

Герой сказок
Вадзянiк

Чудище
Вадзяны

Мистическое чудовище
Вадзяны дзед

Фэнтезийный персонаж
Вазіла

Мистическое чудовище
Вазила

Герой сказок
Вазимба

Мистическое чудовище
Вака де лумбре

Фэнтезийный персонаж
Валасень

Фэнтезийный персонаж
Валасяніца

Мифическое существо
Валькирии

Герой сказок
Вампировићим

Мистическое чудовище
Вамфир

Фэнтезийный персонаж
Вамфири

Герой легенд
Ван Тянь Хоу

Герой сказок
Ванагандр

Мифическое существо
Ванахальбы

Чудище
Вани

Герой легенд
Вапак

Фэнтезийный персонаж
Вапаӄамталха`н

Фэнтезийный персонаж
Варактил

Герой сказок
Варгін

Фэнтезийный персонаж
Варги

Фэнтезийный персонаж
Варгин

Фэнтезийный персонаж
Василиск

Монстр
Ваўкалак

Герой сказок
Ваўкалека

Герой легенд
Вахокохоко

Мифическое существо
Вдодъ

Герой сказок
Вегетандры

Монстр
Вейла

Мистическое чудовище
Велiорыбъ

Герой легенд
Велбудопардусъ

Фэнтезийный персонаж
Велбудорысь

Мистическое чудовище
Велерыбъ

Мистическое чудовище
Великаны

Герой легенд
Великие Гиббоны

Чудище
Вемики

Монстр
Вендиго

Фэнтезийный персонаж
Вепреслон

Герой легенд
Верберы

Фэнтезийный персонаж
Вербэры

Герой легенд
Вербэт

Чудище
Вервольф

Монстр
Вергиены

Герой легенд
Веревочник

Мистическое чудовище
Верераты

Герой легенд
Верерэты

Чудище
Веркрысы

Фэнтезийный персонаж
Веркэт

Герой сказок
Верфокс

Герой легенд
Веры

Мифическое существо
Веспертил

Монстр
Вешап

Чудище
Вещица

Монстр
Ви́сусник

Зверь
Виверн

Герой легенд
Виверна

Чудище
Вигты

Фэнтезийный персонаж
Виелфрас

Чудище
Вий

Фэнтезийный персонаж
Вила

Монстр
Вилкацис

Монстр
Вилколаки

Чудище
Вилктаки

Мифическое существо
Виндиго

Фэнтезийный персонаж
Випунен

Мистическое чудовище
Вирика

Герой легенд
Витар

Чудище
Витренник

Мистическое чудовище
Вихованець

Чудище
Вишап

Чудище
Вкабей

Фэнтезийный персонаж
Влемии

Монстр
Во-а

Мифическое существо
Вова

Монстр
Вовкулака

Герой сказок
Вовкун

Герой легенд
Водная форма

Герой легенд
Водява

Герой сказок
Водяной

Фэнтезийный персонаж
Водяной попрыгун

Фэнтезийный персонаж
Возвращающийся

Герой легенд
Волкодлаки

Монстр
Волколак

Герой легенд
Волокита

Герой сказок
Волосень

Чудище
Волсь

Мистическое чудовище
Вонгви

Фэнтезийный персонаж
Вопар

Герой легенд
Вопитар

Зверь
Ворги

Мистическое чудовище
Воуви

Фэнтезийный персонаж
Вох

Герой сказок
Встречник

Герой сказок
Вуглускр

Мифическое существо
Вужалка

Монстр
Вуки

Чудище
Вулвер

Чудище
Вултанка

Мифическое существо
Вунтериха

Мистическое чудовище
Вупар

Чудище
Вупыр

Монстр
Вурдалак

Мистическое чудовище
Выскакунчик

Мистическое чудовище
Выскорь

Монстр
Выхованец

Мистическое чудовище
Вампиры

Фэнтезийный персонаж
Верлиока

Монстр
Власти

Монстр
Волосатка

Герой сказок
Вяльнясы

Существа из мифов и легенд на букву Г


Чудище
Гарпии

Герой легенд
Гиппокампы

Герой сказок
Гмуры

Герой сказок
Гаки

Герой легенд
Гирин

Мистическое чудовище
Гомозули

Герой сказок
Грант

Мистическое чудовище
Грифы

Герой легенд
Гамсилг

Герой сказок
Гиады

Герой легенд
Глейстиг

Чудище
Гаргульи

Мифическое существо
Грёза

Герой сказок
Гурии

Герой сказок
Гіпацэнтаўр

Мифическое существо
Га́ла

Чудище
Га́ллу

Фэнтезийный персонаж
Гаврииловы Трещотки

Мистическое чудовище
Гадюка

Герой сказок
Гаёвки

Герой легенд
Гаёвы дзед

Чудище
Гаёўкі

Мистическое чудовище
Гайтраш

Зверь
Гаканчи

Чудище
Гала

Герой сказок
Галипоте

Зверь
Галла

Монстр
Галлу

Зверь
Гамаюн

Фэнтезийный персонаж
Гамберу

Монстр
Ганапати

Монстр
Гандхарвы

Герой легенд
Ганеша

Герой легенд
Гараппа

Герой сказок
Гаргуйли

Монстр
Гаргулец

Фэнтезийный персонаж
Гаргулии

Монстр
Гарм

Мистическое чудовище
Гарпия

Герой легенд
Гаруда

Мистическое чудовище
Гарцуки

Чудище
Гаспадар

Герой легенд
Гати

Монстр
Гатоблеп

Герой сказок
Гатоблепа

Герой легенд
Гаюн

Герой легенд
Гвелвешапи

Чудище
Гвелешапи

Монстр
Гворны

Фэнтезийный персонаж
Гекатонхейры

Герой легенд
Генко

Фэнтезийный персонаж
Геральдический бабр

Монстр
Герион

Фэнтезийный персонаж
Герионей

Монстр
Герионес

Герой сказок
Гетулийский пёс

Герой легенд
Гианы

Мистическое чудовище
Гиганты

Чудище
Гидра

Герой легенд
Гидроп

Мистическое чудовище
Гидрус

Чудище
Гиенолаки

Герой сказок
Гилян

Мистическое чудовище
Гимантоподы

Мифическое существо
Гипоцентавр

Мистическое чудовище
Гиппалектрион

Мистическое чудовище
Гиппогриф

Чудище
Гиппокамп

Фэнтезийный персонаж
Гиппокампус

Чудище
Гиппопод

Мистическое чудовище
Гиппоталасы

Монстр
Гиппоцерв

Зверь
Гитраш

Герой сказок
Гламмы

Зверь
Гламы

Зверь
Гликон

Монстр
Глог

Мифическое существо
Глупые великаны Сяоян

Чудище
Глэйштн

Фэнтезийный персонаж
Гноллы

Мистическое чудовище
Гномы

Фэнтезийный персонаж
Гномы оврагов

Мифическое существо
Гоблины

Мистическое чудовище
Говорящий хорёк

Мистическое чудовище
Годжира

Герой сказок
Годзилла

Фэнтезийный персонаж
Годлинг

Герой сказок
Годованець

Зверь
Голем

Мистическое чудовище
Гончие Гавриила

Герой сказок
Горгоны

Мифическое существо
Горгульи

Фэнтезийный персонаж
Горгулья

Мистическое чудовище
Горё

Мистическое чудовище
Готоконэко

Мифическое существо
Готокунэко

Зверь
Гравейр

Мистическое чудовище
Граи

Герой сказок
Грайвер

Герой сказок
Грайи

Герой легенд
Грамкин

Мифическое существо
Граулли

Фэнтезийный персонаж
Гремлин

Чудище
Гречуха

Чудище
Грила

Герой сказок
Грим

Герой легенд
Гримтурсены

Мифическое существо
Гриндилоу

Мифическое существо
Гром-птицы

Чудище
Грондры

Герой легенд
Грохотанис

Чудище
Грюла

Монстр
Гул

Фэнтезийный персонаж
Гуло

Мистическое чудовище
Гулон

Мистическое чудовище
Гуль

Герой сказок
Гульябани

Чудище
Гумберу

Монстр
Гуменнiк

Монстр
Гуменник

Фэнтезийный персонаж
Гуменной хозяин

Зверь
Гураль

Фэнтезийный персонаж
Гуси з древа

Мифическое существо
Гухьяки

Мифическое существо
Гыргалица

Мистическое чудовище
Гюль-ябани

Герой сказок
Гелиады

Монстр
Глашаны

Герой сказок
Гомункулус

Герой сказок
Гремлины

Мистическое чудовище
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Зверь
Дайтьи

Герой легенд
Дибен(птица)

Монстр
Доброхот

Чудище
Дракон

Чудище
Дух(духи)

Герой сказок
Дандан

Герой легенд
Демоны Океании

Фэнтезийный персонаж
Див

Герой сказок
Долгопят

Фэнтезийный персонаж
Дриада

Герой легенд
Дуэргар

Герой сказок
Дети леса

Герой сказок
Джала-рупа

Зверь
Джарви

Фэнтезийный персонаж
Джегджер

Мистическое чудовище
Джек Фрост

Фэнтезийный персонаж
Джек-в-кандалах

Герой сказок
Джек-в-цепях

Мистическое чудовище
Джеруч

Герой легенд
Джерфф

Монстр
Джехути

Герой сказок
Джил-Жженый-Хвост

Зверь
Джинн

Чудище
Джраарс

Мифическое существо
Дзасики-вараси

Герой сказок
Дзасики-онна

Мистическое чудовище
Дзи-Дзи

Герой сказок
Дзи-дзи-бон-да

Фэнтезийный персонаж
Дзидзи

Фэнтезийный персонаж
Дзикининки

Монстр
Дзинко

Герой сказок
Ди́вы

Зверь
Диббук

Герой сказок
Дивана́

Чудище
Дийуана́

Герой сказок
Дикая охота

Фэнтезийный персонаж
Динни-Мара

Мифическое существо
Дип

Фэнтезийный персонаж
Диреах из Глен-Итива

Мифическое существо
Диры

Герой сказок
Диуана́

Герой легенд
Доби

Мифическое существо
Довшпрунг

Мистическое чудовище
Долѣзря

Фэнтезийный персонаж
Домаха

Герой легенд
Домовая

Чудище
Домовиха

Чудище
Домовичка

Монстр
Домовой

Герой легенд
Домовуха

Монстр
Доможил

Мистическое чудовище
Доплер

Чудище
Допплер

Герой сказок
Доро-та-бо

Зверь
Драйдер

Герой сказок
Дракайна

Мифическое существо
Дракон со свечой

Герой сказок
Дракониды

Монстр
Дракониха

Фэнтезийный персонаж
Драконица

Герой сказок
Дракус

Герой легенд
Драсили

Чудище
Драу

Чудище
Драуг

Герой легенд
Драук

Герой сказок
Дриады

Монстр
Дров

Монстр
Дроу

Монстр
Дроук

Герой сказок
Дсоноква

Мистическое чудовище
Дуана́

Мистическое чудовище
Дубана́

Монстр
Дубочуд

Герой сказок
Дувана́б

Мифическое существо
Думана́

Зверь
Дунтеры

Фэнтезийный персонаж
Дуэнде

Монстр
Дхампир

Фэнтезийный персонаж
Дыббук

Чудище
Дьутпа

Мистическое чудовище
Дьявольские собаки Дэнди

Зверь
Дэвы

Мистическое чудовище
Дюббук

Мистическое чудовище
Девятиглавцы

Мистическое чудовище
Дзяды

Чудище
Диюпэрас

Мистическое чудовище
Драки

Чудище
Дубовики

Герой сказок
Дітко

Фэнтезийный персонаж
Да́йва

Мистическое чудовище
Давалпа

Герой сказок
Даги

Чудище
Дагон

Герой легенд
Даймадзин

Мистическое чудовище
Дамавiчка

Чудище
Дамавуха

Зверь
Дами

Зверь
Дампир

Мифическое существо
Дандо и его псы

Герой легенд
Данпир

Чудище
Дантеры

Зверь
Данху

Зверь
Даолао

Мистическое чудовище
Даппи

Чудище
Даху

Чудище
Дахут

Зверь
Двойник

Герой сказок
Дворовик

Герой легенд
Дворовой

Фэнтезийный персонаж
Дворовый

Герой легенд
Дева волн

Герой сказок
Девона

Герой сказок
Девона́

Герой сказок
Девы юные

Герой сказок
Девы-лебеди

Герой легенд
Девятеро

Мифическое существо
Дегдер

Фэнтезийный персонаж
Дед

Монстр
Дедко

Герой легенд
Дедко болотный

Герой сказок
Дедушко овинный

Герой сказок
Дельфиния

Монстр
Дементор

Монстр
Демон

Фэнтезийный персонаж
Дерево вак-вак

Мистическое чудовище
Дзяо Дзе

Герой сказок
Данни

Мифическое существо
Дженни Зелёные Зубы

Герой сказок
Диниши

Фэнтезийный персонаж
Дсонакавы

Мистическое чудовище
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Чудище
Еминеж

Фэнтезийный персонаж
Ермунганд

Герой легенд
Ебосан

Мифическое существо
Евваркее

Фэнтезийный персонаж
Евник

Герой сказок
Егорьева стая

Чудище
Единорог

Герой сказок
Единорог-лев

Фэнтезийный персонаж
Ежеринис

Зверь
Ен

Мистическое чудовище
Ендарь

Герой легенд
Енпери́

Чудище
Епосъ

Герой сказок
Етун

Герой сказок
Ефимон

Фэнтезийный персонаж
Ехидна

Мистическое чудовище
Ехидна стоглавая

Фэнтезийный персонаж
Ехидны

Герой сказок
Ехидный

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Мистическое чудовище
Ёбосан

Герой сказок
Ёкай

Зверь
Ёксёкю

Чудище
Ёндон

Монстр
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Герой легенд
Жители холмов

Фэнтезийный персонаж
Жихарь(жихоня)

Герой сказок
Жабалака

Мистическое чудовище
Жаракака

Чудище
Жеки

Герой сказок
Железная баба

Герой легенд
Жена ясеня

Мистическое чудовище
Женщина с побережья

Мистическое чудовище
Жигана

Чудище
Жигина

Мистическое чудовище
Жиж

Герой легенд
Жиро́вый

Герой легенд
Жировик

Монстр
Жуть

Герой легенд
Жыж

Фэнтезийный персонаж
Жыжаль

Зверь
Жыцень

Мистическое чудовище
Жэрэтва

Герой сказок
Жар-птица 

Герой сказок
Жабдар

Мифическое существо
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Фэнтезийный персонаж
Зеленыедамы

Чудище
Зелигены

Фэнтезийный персонаж
Зыбочник

Чудище
Загрыбаст

Фэнтезийный персонаж
Зазовка

Монстр
Зазоўка

Мистическое чудовище
Заккум

Фэнтезийный персонаж
Зашики-онна

Мифическое существо
Зверь Крофенольф

Герой легенд
Змеевки

Герой легенд
Збуратор

Мистическое чудовище
Зверь Рыкающий

Мифическое существо
Зверь-мираж

Фэнтезийный персонаж
Зверь-путающий-следы

Фэнтезийный персонаж
Зеериттер

Мистическое чудовище
Земляная кошка

Герой легенд
Зеп норашри

Мистическое чудовище
Зеркало за облаками

Фэнтезийный персонаж
Зилант

Герой сказок
Зириддар

Монстр
Зитирон

Фэнтезийный персонаж
Зиф

Фэнтезийный персонаж
Зифиус

Монстр
Злиднi

Герой легенд
Злобоглазы

Мистическое чудовище
Злыднi

Фэнтезийный персонаж
Злыдни

Фэнтезийный персонаж
Злыдня

Чудище
Змеевна

Фэнтезийный персонаж
Змей

Фэнтезийный персонаж
Змок

Мистическое чудовище
Змяёўна

Чудище
Знiч

Герой сказок
Зніч

Мистическое чудовище
Знич

Мистическое чудовище
Зомби

Фэнтезийный персонаж
Зу

Чудище
Зюзик

Монстр
Зюзя

Фэнтезийный персонаж
Землянаякошка

Существа из мифов и легенд на букву И


Мифическое существо
Индрик зверь

Герой легенд
Ичетики

Герой легенд
Ину

Монстр
Ишхус

Чудище
Идакансас

Герой легенд
Иббур

Герой сказок
Игкилики

Фэнтезийный персонаж
Иглогривы

Чудище
Игонг

Мистическое чудовище
Игонь

Герой сказок
Игоша

Мистическое чудовище
Идичу

Чудище
Иелчу

Чудище
Икирё

Герой сказок
Иллитиды

Монстр
Илофаи

Герой легенд
Илоѳаи

Монстр
Им-Дугуд

Фэнтезийный персонаж
Имдугуд

Мистическое чудовище
Имп

Герой сказок
Импундулу

Мистическое чудовище
Имуги

Монстр
Инапертва

Чудище
Индрик

Чудище
Инженеры

Мифическое существо
Инкуб

Монстр
Инкубус

Зверь
Ино

Монстр
Иног

Герой сказок
Инокефалы

Герой сказок
Иные (Others)

Зверь
Иныж

Чудище
Иопод

Фэнтезийный персонаж
Ипоталасы

Фэнтезийный персонаж
Иппотрилл

Фэнтезийный персонаж
Иратшо

Фэнтезийный персонаж
Иричу

Герой легенд
Иркоцервус

Фэнтезийный персонаж
Исоонна

Мифическое существо
Испы

Герой легенд
Исхиапод

Монстр
Итанеси

Монстр
Итримубе

Монстр
Ифрит

Монстр
Ихневмон

Мистическое чудовище
Ихтиокентавры

Монстр
Ичöтик

Мистическое чудовище
Ичетик

Мифическое существо
Ишкус

Мистическое чудовище
Иблис 

Герой сказок
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Чудище
Йаконий

Герой легенд
Йара-ма-йа-вхо

Герой сказок
Йейл

Монстр
Йель

Зверь
Йерфф

Герой легенд
Йети

Мистическое чудовище
Йови

Зверь
Йок-йок

Фэнтезийный персонаж
Йольский кот

Фэнтезийный персонаж
Йормунганд

Мистическое чудовище
Йормунгандр

Герой сказок
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Мифическое существо
Кампир

Фэнтезийный персонаж
Каса-но-Обакэ

Герой сказок
Керинейскаялань

Мистическое чудовище
Китайскийлис

Чудище
Кои

Монстр
Кори

Мифическое существо
Кромионская свинья 

Мистическое чудовище
Кумара

Мифическое существо
Куцодаймоны

Чудище
Кетгранд

Мистическое чудовище
Кетус

Фэнтезийный персонаж
Кикимора

Чудище
Кикиморка

Зверь
Кикимра

Мифическое существо
Кикирин

Фэнтезийный персонаж
Кикирн

Чудище
Киклопы

Мифическое существо
Килин

Монстр
Килиопаки

Герой сказок
Килмуллис

Фэнтезийный персонаж
Кильмулис

Зверь
Кимнары

Монстр
Кляки

Мифическое существо
Коатликуэ

Фэнтезийный персонаж
Кобольд

Герой легенд
Кобольт

Фэнтезийный персонаж
Козерог

Герой легенд
Козлолюди

Герой сказок
Козлоолень

Фэнтезийный персонаж
Козлорогий (Aigokeros)

Монстр
Козослонъ

Герой легенд
Кока

Фэнтезийный персонаж
Коканко

Герой легенд
Коловёртыши

Мистическое чудовище
Коловёрши

Фэнтезийный персонаж
Колчис

Герой легенд
Кольценосцы

Герой сказок
Кольцо-змея

Герой сказок
Комокол

Герой легенд
Комол

Мистическое чудовище
Комонол

Герой сказок
Кон Аннон

Чудище
Кон-аяк

Герой сказок
Конгамато

Зверь
Конебык

Чудище
Коневрусъ

Фэнтезийный персонаж
Конёк-Горбунок

Герой сказок
Копуваи

Герой сказок
Копша

Фэнтезийный персонаж
Копытный волк

Фэнтезийный персонаж
Коракс

Герой сказок
Коргоруши

Фэнтезийный персонаж
Кори исмарис

Чудище
Коричник

Монстр
Коркодил

Фэнтезийный персонаж
Корнуоллский летун

Мифическое существо
Корокотта

Герой сказок
Космический жокей

Чудище
Кот Баюн

Герой сказок
Кот-монстр

Фэнтезийный персонаж
Кот-расщепенец

Чудище
Коул

Фэнтезийный персонаж
Кошка, способная менять облик

Мистическое чудовище
Кошкалачень

Герой сказок
Кошколаки

Мистическое чудовище
Крабаллон

Чудище
Крак

Герой сказок
Кракен

Мистическое чудовище
Красношапы

Герой сказок
Красные шапки

Мифическое существо
Красный колпак

Фэнтезийный персонаж
Красный человек (человечек)

Чудище
Кролы

Фэнтезийный персонаж
Круглоглазые

Фэнтезийный персонаж
Крыжацік

Мифическое существо
Крыжацик

Фэнтезийный персонаж
Крыжовниковая бабка

Герой легенд
Крыжовниха

Фэнтезийный персонаж
Крыланы

Фэнтезийный персонаж
Крысолаки

Мифическое существо
Крысолюды

Мифическое существо
Ктулху

Чудище
Ку Ши

Фэнтезийный персонаж
Ку Шит

Чудище
Карбункул

Герой сказок
Катахан

Герой сказок
Керы

Мистическое чудовище
Китоврас

Герой легенд
Коловертыши

Чудище
Корогуши*

Фэнтезийный персонаж
Крапчик

Герой сказок
Куанг-Ши

Фэнтезийный персонаж
Кумихо

Зверь
Кынсы

Герой сказок
Кенты

Фэнтезийный персонаж
Кер-балык

Герой легенд
Керастъ

Герой легенд
Керасты

Герой сказок
Кербер

Чудище
Кимпуруши

Фэнтезийный персонаж
Кинамонъ

Герой легенд
Кинг-Конг

Чудище
Киннамолг

Зверь
Киннары

Чудище
Кирин

Чудище
Кит

Мифическое существо
Китай-рыба

Мистическое чудовище
Китайский дракон

Герой легенд
Китра

Мифическое существо
Китсюне

Зверь
Кицунэ

Герой сказок
Клабаутерман

Мифическое существо
Кладавік

Герой сказок
Кладнік

Фэнтезийный персонаж
Кладовик

Фэнтезийный персонаж
Кладовник

Герой легенд
Кладовый

Мистическое чудовище
Кларихун

Герой сказок
Клетник

Монстр
Клецьнік

Монстр
Клобук

Герой легенд
Клурикон

Фэнтезийный персонаж
Криосфинкс

Герой легенд
Кровопросцы

Монстр
Крод Мара

Монстр
Ку-Ши

Зверь
Куа-фу

Герой сказок
Кужата

Фэнтезийный персонаж
Кузутик

Фэнтезийный персонаж
Куй

Фэнтезийный персонаж
Куйята

Герой сказок
Куйяту

Мифическое существо
Кук

Герой сказок
Кукимора

Монстр
Куко

Герой легенд
Кулверстукас

Герой сказок
Кулеша́та

Мистическое чудовище
Кулеши

Фэнтезийный персонаж
Кулшедра

Герой легенд
Кульдыргыш

Мистическое чудовище
Кульпиян

Герой легенд
Культдыргыш

Мистическое чудовище
Кумбаба

Герой легенд
Кумельган

Фэнтезийный персонаж
Кумо

Герой легенд
Кумяльган

Герой сказок
Кун Аннуйн

Монстр
Кун Аннун

Зверь
Купалка

Мистическое чудовище
Купальскi дзядок

Герой легенд
Купальскiй дзѣдокъ

Герой легенд
Купальский дедок

Фэнтезийный персонаж
Курангаитуку

Мифическое существо
Кусарикку

Мистическое чудовище
Кутинья

Мистическое чудовище
Кутисакэ-онна

Зверь
Кутиха

Мифическое существо
Кутувр

Герой легенд
Каипора

Чудище
Карс

Герой сказок
Коблинаи

Герой сказок
Кони Диомеда

Герой легенд
Корриганы

Монстр
Краты

Герой сказок
Кудельница

Мистическое чудовище
Кутруб

Мифическое существо
Кэпкуэны

Герой легенд
К'тулу

Мистическое чудовище
Ка́кос

Монстр
Кабиры

Герой легенд
Каботер

Герой легенд
Кабутерманнекин

Фэнтезийный персонаж
Кави́ры

Монстр
Кадехо

Монстр
Кадук

Герой сказок
Кажан

Герой сказок
Кажаналак

Чудище
Кайбё

Монстр
Кайдзю

Монстр
Как

Мистическое чудовище
Кака

Фэнтезийный персонаж
Какий

Чудище
Какус

Мифическое существо
Каладриус

Фэнтезийный персонаж
Калануро

Мистическое чудовище
Калбей

Герой сказок
Калбиi

Герой сказок
Калеи

Чудище
Каленик

Герой легенд
Кали-ахт

Мифическое существо
Калликанцары

Мистическое чудовище
Калопалинг

Мистическое чудовище
Калопус

Монстр
Калупалик

Чудище
Калюпалик

Герой сказок
Калян

Чудище
Камазотц

Фэнтезийный персонаж
Камауэто

Мистическое чудовище
Камелион

Мифическое существо
Кангиксуармиукпак

Чудище
Корио

Герой сказок
Кутысь

Мистическое чудовище
Камахуэто

Мистическое чудовище
Камелопард

Фэнтезийный персонаж
Камикири

Герой сказок
Камэоса

Фэнтезийный персонаж
Кан-Кереде

Монстр
Канбей

Мистическое чудовище
Кандзаргас

Чудище
Канима

Монстр
Канцербер

Монстр
Канькач

Монстр
Каппа

Герой легенд
Каракаса-обаке

Мифическое существо
Караконджалы

Мифическое существо
Карастъ

Фэнтезийный персонаж
Карасу тэнгу

Чудище
Карина

Мистическое чудовище
Каркаданн

Герой легенд
Каркаладил

Монстр
Карканья

Герой легенд
Карлики

Герой сказок
Карлики Менехуне

Чудище
Картазон

Герой сказок
Каса-бакэ

Фэнтезийный персонаж
Каса-обакэ

Мистическое чудовище
Касабакэ

Мифическое существо
Каси

Зверь
Касны

Герой легенд
Касьян

Мистическое чудовище
Катоблепас

Герой легенд
Катофлеб

Герой сказок
Каукас

Монстр
Каучпок

Мистическое чудовище
Квемуль

Монстр
Квилборы

Фэнтезийный персонаж
Квильборы

Герой сказок
Квиттеры

Герой сказок
Квинотавр

Мистическое чудовище
Кеаск

Герой сказок
Кеврококрот

Мифическое существо
Кейннары

Чудище
Кейсонг

Чудище
Кейфонг

Мифическое существо
Кекроп

Монстр
Кекропс

Мистическое чудовище
Келпи

Чудище
Кельпи

Герой сказок
Кендеры

Герой сказок
Кучедра

Монстр
Кучивило

Герой сказок
Кучисакэ-онна

Мифическое существо
Кушисаке Онна

Герой легенд
Кэльпи

Герой сказок
Кэпкуэн

Мифическое существо
Кэпкэуны

Мифическое существо
Кадильница

Монстр
Кейннари 

Фэнтезийный персонаж
Кикимора болотная 

Монстр
Клураканы

Герой легенд
Корреды

Герой легенд
Красныешапки

Герой легенд
Куафу

Фэнтезийный персонаж
Курша

Герой легенд
Кэйлик Бхир

Существа из мифов и легенд на букву Л


Мифическое существо
Ламбтонский червь

Герой легенд
Летун(лятавец)

Мистическое чудовище
Личжу

Герой сказок
Луговой

Герой легенд
Ламии

Монстр
Лидерк

Фэнтезийный персонаж
Лобасты(злыерусалки) 

Фэнтезийный персонаж
Лунный заяц

Герой сказок
Лернейскаягидра

Герой сказок
Лубры

Чудище
Лярва

Монстр
Ла Йорона

Герой сказок
Ла Льорона

Герой легенд
Лабынкырский чёрт

Мистическое чудовище
Лабынкырское чудовище

Чудище
Ладон

Мистическое чудовище
Лазавік

Мистическое чудовище
Лазави́к

Герой легенд
Лазеннік

Чудище
Лазнік

Зверь
Лама

Чудище
Ламассу

Зверь
Ламашту

Герой легенд
Ламия

Мифическое существо
Ламхигин-и-дур

Чудище
Ламя

Монстр
Ланнан-ши

Монстр
Лантикусъ

Чудище
Лантухи

Чудище
Латан

Герой сказок
Латану

Герой сказок
Лауру

Чудище
Лафон

Фэнтезийный персонаж
Лахама

Фэнтезийный персонаж
Лаюн

Герой легенд
Лающая

Чудище
Ле́шенка

Мифическое существо
Лебединая шкура

Мистическое чудовище
Лебединые девы

Герой сказок
Левиафан

Герой сказок
Левиафанов сын

Герой легенд
Левияфа

Герой сказок
Левкокрота

Мистическое чудовище
Левкрокота

Герой легенд
Левкрота

Фэнтезийный персонаж
Ледащий

Фэнтезийный персонаж
Ледяной Джек

Мифическое существо
Ледяные ходоки

Монстр
Лемуры

Герой сказок
Леонид

Герой сказок
Леонтокентавр

Фэнтезийный персонаж
Лепрекон

Фэнтезийный персонаж
Лепрехун

Чудище
Лесавки

Мистическое чудовище
Лесовик

Фэнтезийный персонаж
Летучемыший крысопаук

Чудище
Леуманы

Мистическое чудовище
Лефон

Чудище
Лешак

Мистическое чудовище
Леший

Фэнтезийный персонаж
Леший болотный

Фэнтезийный персонаж
Ли́зень

Мистическое чудовище
Лианнан-ши

Герой легенд
Ливьята́н

Герой сказок
Лизун

Фэнтезийный персонаж
Ликантроп

Фэнтезийный персонаж
Лилит

Фэнтезийный персонаж
Лимнады

Мифическое существо
Лимониады

Фэнтезийный персонаж
Лин

Чудище
Лингбакр

Герой легенд
Линдворм

Фэнтезийный персонаж
Линь

Монстр
Лионтавр

Фэнтезийный персонаж
Лисун

Герой сказок
Лихо одноглазое

Герой легенд
Лич

Фэнтезийный персонаж
Лламигин-и-дор

Герой сказок
Лламхигин-и-дур

Чудище
Лобастый

Монстр
Лобизоме

Мистическое чудовище
Лобишон

Фэнтезийный персонаж
Логхир

Герой легенд
Лознік

Фэнтезийный персонаж
Лозовик

Фэнтезийный персонаж
Лопастый

Герой легенд
Лорелея

Герой сказок
Лоскотуха

Монстр
Лотан

Мистическое чудовище
Лох-Несское чудовище

Мистическое чудовище
Лошолич

Мистическое чудовище
Лу

Мистическое чудовище
Луговичок

Герой легенд
Лун

Герой сказок
Луска

Мифическое существо
Львинокентавр

Мистическое чудовище
Лэмхайджин Вай Дувр

Герой сказок
Люб

Фэнтезийный персонаж
Люди-аисты

Герой сказок
Люди-леопарды

Герой легенд
Люди-львы

Фэнтезийный персонаж
Люди-мухоморы

Мифическое существо
Люди-скорпионы

Фэнтезийный персонаж
Лядашцік

Мистическое чудовище
Лядащий

Фэнтезийный персонаж
Ламя 

Чудище
Лиетуонис

Мифическое существо
Луаньняо*

Фэнтезийный персонаж
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Фэнтезийный персонаж
Морской бык

Мифическое существо
Мотра

Чудище
Моряны

Чудище
Мудзина

Мистическое чудовище
Муло

Герой сказок
Муруха

Герой сказок
Мушхуш

Монстр
Мявки

Герой легенд
Малити Халит

Мифическое существо
Мандах

Зверь
Манья

Герой легенд
Мё-о

Мистическое чудовище
Могол(птица)

Герой сказок
Мынгуцзы

Герой легенд
Морской лев

Мифическое существо
Морской рыцарь

Чудище
Мот-мен

Монстр
Моховик

Чудище
Мули

Мистическое чудовище
Мумаки

Герой сказок
Мушрушу

Герой легенд
Мюлинг

Монстр
Мамай

Фэнтезийный персонаж
Мариды

Герой легенд
Минокава

Герой сказок
Мундих

Чудище
Мяндаш

Герой сказок
Моначьелло

Фэнтезийный персонаж
Морана

Герой сказок
Морена

Герой легенд
Морлоки

Мифическое существо
Морские эфиопы

Фэнтезийный персонаж
Морской олень

Фэнтезийный персонаж
Моряна

Монстр
Мотивация

Чудище
Мраволев

Монстр
Мулло

Фэнтезийный персонаж
Мушуссу

Чудище
Мюру-Ха

Мистическое чудовище
Мемозины

Фэнтезийный персонаж
Мойобу

Мистическое чудовище
Мшанки

Монстр
Ма́ра

Фэнтезийный персонаж
Маалусы

Фэнтезийный персонаж
Маанвэки

Зверь
Маахисы

Мифическое существо
Мавки

Мистическое чудовище
Магнотавр

Мифическое существо
Маеро

Фэнтезийный персонаж
Маероеро

Фэнтезийный персонаж
Мажана

Фэнтезийный персонаж
Майдын массалык улеси

Фэнтезийный персонаж
Майдың массалық үлесі

Герой сказок
Макалипорн

Монстр
Макалифон

Монстр
Макара

Герой легенд
Макли

Фэнтезийный персонаж
Мала’как

Чудище
Мамуны

Герой легенд
Манагарм

Чудище
Мандихоръ

Герой сказок
Мандихорь

Мифическое существо
Мантикора

Герой легенд
Маньяк

Монстр
Маргульи

Монстр
Маргюг

Герой легенд
Марена

Чудище
Марид

Фэнтезийный персонаж
Маркополи

Чудище
Марсок

Герой легенд
Масленичный Кот

Мифическое существо
Матохи

Герой сказок
Мать-рысь

Герой легенд
Махаха

Мифическое существо
Махуа

Герой легенд
Маэро

Герой легенд
Мећедовић

Фэнтезийный персонаж
Медведко

Мистическое чудовище
Межевик

Фэнтезийный персонаж
Межевичок

Герой сказок
Мелиады

Мифическое существо
Мелии

Монстр
Мелюзина

Фэнтезийный персонаж
Мендо

Фэнтезийный персонаж
Менехуны

Чудище
Мерионы

Герой легенд
Мерроу

Герой сказок
Мерцана

Герой сказок
Меша-адам

Мифическое существо
Мидгардсорм

Чудище
Мидзутора

Мистическое чудовище
Микэнэко

Герой легенд
Мимик

Герой легенд
Минотавр

Монстр
Миравды

Мистическое чудовище
Мираг

Фэнтезийный персонаж
Мирадж

Герой легенд
Мирмиколеон

Фэнтезийный персонаж
Мичибичи

Монстр
Модзя

Герой сказок
Моколе

Мифическое существо
Мокруха

Герой сказок
Мокумокурен

Герой сказок
Монакьелли

Герой легенд
Морской кентавр

Фэнтезийный персонаж
Морской пёс

Чудище
Мосмен

Мифическое существо
Мохноноги

Чудище
Мулен

Герой легенд
Мулы

Герой легенд
Мушруш

Мистическое чудовище
Мэрроу

Монстр
Мангус

Фэнтезийный персонаж
Медуза

Герой легенд
Миньокао

Мистическое чудовище
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Герой легенд
Нагиня

Чудище
Намной

Герой легенд
Наша змеиная мать

Герой легенд
Недоступный глазу

Фэнтезийный персонаж
Неко

Монстр
Нермпай

Герой сказок
Никсы

Монстр
Нимфы

Герой сказок
Нисаг

Герой сказок
Ноггл

Герой сказок
Нокеры

Зверь
Нувиша

Герой легенд
Нха-а-тик

Герой сказок
Ньадьы Дьангха

Герой сказок
Нэко-мусумэ

Чудище
Няка

Герой легенд
Начала

Герой легенд
Небесная черепаха

Чудище
Нимфы 

Зверь
Навной

Мистическое чудовище
Найтака

Мистическое чудовище
Нарипол

Герой сказок
Неистовая охота

Герой сказок
Нелюб

Фэнтезийный персонаж
Несси

Фэнтезийный персонаж
Ний

Фэнтезийный персонаж
Ниммэндзю

Герой легенд
Нинки-нанка

Герой сказок
Ногуй

Фэнтезийный персонаж
Нора нейр

Чудище
Нуси

Герой легенд
Ньаадьы Дьянха

Мистическое чудовище
Нэка

Мистическое чудовище
Нахцерер

Фэнтезийный персонаж
Неблагийдвор

Фэнтезийный персонаж
Нифилимы

Герой сказок
Наги

Мистическое чудовище
Накер

Мистическое чудовище
Нарифон

Мистическое чудовище
Невесты

Герой сказок
Неистовый гон

Чудище
Нереиды

Мистическое чудовище
Нефилимы

Герой сказок
Ногай-птица

Мифическое существо
Ноздророг

Герой сказок
Ночник

Фэнтезийный персонаж
Нуэ

Фэнтезийный персонаж
Ньады Дьянха

Герой сказок
Нэко

Герой сказок
Нявки

Чудище
Наги 

Чудище
Неак Та

Монстр
Нглылека

Фэнтезийный персонаж
Нора

Герой легенд
Наблюдатели

Герой легенд
Назгулы

Монстр
Намэ-онна

Мистическое чудовище
Наяды

Чудище
Нежить

Герой сказок
Некомусуме

Герой легенд
Несвезлох

Мистическое чудовище
Нидхегг

Чудище
Нингё

Чудище
Ниссе

Герой легенд
Ногицунэ

Монстр
Нопэрапон

Герой сказок
Нурикабэ

Мистическое чудовище
Нъогль

Мистическое чудовище
Нэдзуми

Монстр
Нэкомата

Зверь
Няўки

Фэнтезийный персонаж
Навьи

Чудище
Наяда

Фэнтезийный персонаж
Немейскийлев

Герой сказок
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Мифическое существо
Обакэ

Герой легенд
Опиникус

Фэнтезийный персонаж
Обмен

Герой сказок
Огневик

Герой сказок
Огры

Монстр
Одноногая

Герой сказок
Ойнополь

Зверь
Ологхай

Герой сказок
Онг Кут

Мифическое существо
Онокентавр

Мистическое чудовище
Ориогорухо

Зверь
Ортрос

Фэнтезийный персонаж
Осетник

Фэнтезийный персонаж
Обезьяны счастья

Фэнтезийный персонаж
Оуробор

Герой сказок
О-бакэ

Монстр
Обжора

Чудище
Оборотень

Монстр
Овинник

Монстр
Огопого

Мифическое существо
Одмінок

Зверь
Октопус

Герой легенд
Омутной

Мистическое чудовище
Они

Монстр
Онрё

Мистическое чудовище
Ореады

Монстр
Орт

Герой сказок
Орфо

Фэнтезийный персонаж
Ошымос чуд

Чудище
Ори

Мистическое чудовище
Обаке

Герой сказок
Облачное зеркало

Чудище
Обоуби

Герой сказок
Овражные гномы

Чудище
Огрины

Чудище
Одминок

Герой сказок
Олифанты

Мистическое чудовище
Она в платье из змей

Герой сказок
Онодрим

Мистическое чудовище
Опивень

Чудище
Оржавиник

Мифическое существо
Ортр

Мистическое чудовище
Орфр

Герой легенд
Очеретяник

Зверь
Орк

Герой сказок
Обменыш

Мифическое существо
Обуры

Мифическое существо
Огненный краб

Фэнтезийный персонаж
Одміна

Монстр
Озерницы

Фэнтезийный персонаж
Оксоку

Герой легенд
Омутник

Мифическое существо
Ондина

Чудище
Оноскелис

Герой легенд
Оплетай

Герой легенд
Ормен

Герой сказок
Орф

Мифическое существо
Осетный

Чудище
Очокочи

Герой легенд
Одрадек

Фэнтезийный персонаж
Орестиады

Существа из мифов и легенд на букву П


Монстр
Паветнiк

Монстр
Пак

Зверь
Пандоре

Фэнтезийный персонаж
Парстуки

Фэнтезийный персонаж
Панталопс

Герой легенд
Панѳиръ

Герой сказок
Патасола

Монстр
Пеликан

Герой сказок
Перовепри

Герой легенд
Пигси

Герой сказок
Пинкит

Герой легенд
Пицен

Мифическое существо
Плетущая Сети

Фэнтезийный персонаж
Подниматель пингвинов

Мистическое чудовище
Подорожный шмыг

Герой сказок
Пожиратель носков

Герой сказок
Пожирательница

Герой легенд
Полевичок

Герой сказок
Полтергейст

Фэнтезийный персонаж
Полуночник и полуночница

Герой легенд
Попелюха

Герой легенд
Поронец

Герой сказок
Предвестники беды

Чудище
Протей

Фэнтезийный персонаж
Псы Аннуна

Монстр
Полкан

Мистическое чудовище
Приведения(призраки)

Чудище
Пазузу

Мифическое существо
Пакепакеха

Герой легенд
Панопт

Мистическое чудовище
Пантера

Зверь
Пардусы

Мистическое чудовище
Паскунджи

Герой легенд
Пе́ри

Мистическое чудовище
Пенанггалан

Мистическое чудовище
Перитии

Герой сказок
Пиатэк

Мифическое существо
Пикси

Зверь
Писки

Зверь
Пичан

Герой легенд
Поветник

Герой легенд
Подкидыш

Мистическое чудовище
Подовинник-батюшка

Мистическое чудовище
Пожиратель теней

Герой сказок
Покотн

Герой легенд
Ползучий водяной

Мистическое чудовище
Полумужчина

Герой сказок
Попунаць

Герой легенд
Почти человек

Мистическое чудовище
Прибожек

Герой сказок
Просечный шагамо

Мистическое чудовище
Прысыпуш

Мифическое существо
Псы Дэнди

Мистическое чудовище
Пу-ляо

Герой сказок
Пукиене

Герой легенд
Пукис

Герой легенд
Пулао

Герой сказок
Пульп

Зверь
Пуннiк

Фэнтезийный персонаж
Пунник

Фэнтезийный персонаж
Пургул-хан

Фэнтезийный персонаж
Пустынник из Глен-Эйти

Герой легенд
Путиене

Герой сказок
Путис

Мистическое чудовище
Пущевик

Монстр
Пэ́ри

Герой легенд
Пэк

Мистическое чудовище
Пярэварацень

Фэнтезийный персонаж
Паня

Монстр
Перитон

Герой легенд
Полудница

Герой легенд
Паваро

Герой сказок
Паирика

Фэнтезийный персонаж
Пандарены

Чудище
Панотии

Мистическое чудовище
Панъфиръ

Зверь
Пари

Мифическое существо
Пегас

Фэнтезийный персонаж
Перитоны

Мистическое чудовище
Пиау-ли

Герой сказок
Пикси-Жеребчик

Герой сказок
Пифон

Мистическое чудовище
Плакальщица

Фэнтезийный персонаж
Поганцы

Герой сказок
Подменыш

Мифическое существо
Подовинный

Мифическое существо
Пожиратель мертвых

Фэнтезийный персонаж
Полевик

Зверь
Полипус

Герой сказок
Понтианак

Мистическое чудовище
Порескоро

Мистическое чудовище
Поющие песнь земли

Мистическое чудовище
Призраки Кольца

Герой легенд
Протеи

Герой легенд
Псиллы

Монстр
Птица Рок

Мистическое чудовище
Пи

Фэнтезийный персонаж
Престолы

Чудище
Пагги

Чудище
Пакваджи

Мифическое существо
Панды

Мистическое чудовище
Панте ́

Чудище
Парандр

Фэнтезийный персонаж
Пасечник

Фэнтезийный персонаж
Патупаиарехе

Монстр
Пелли

Мистическое чудовище
Пери

Мистическое чудовище
Пизги

Фэнтезийный персонаж
Писвусъын

Фэнтезийный персонаж
Пици́н

Герой легенд
Повелитель полчищ

Герой сказок
Подземные

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель (饕餮)

Мифическое существо
Пожиратель снов

Герой сказок
Полевой

Герой сказок
Полуденица

Монстр
Полуночь

Мифическое существо
Попобава

Герой сказок
Поури

Герой сказок
Преты

Мистическое чудовище
Присы́пуш

Герой сказок
Псы Габриэля

Мистическое чудовище
Птицы грома

Герой сказок
Пе-нангглан

Мифическое существо
Петни

Фэнтезийный персонаж
Понё

Зверь
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Мистическое чудовище
Россомаха

Герой сказок
Рохмань

Мистическое чудовище
Ругару

Монстр
Русалки

Фэнтезийный персонаж
Рыгач

Герой легенд
Ремора

Чудище
Рудзу

Мистическое чудовище
Равк

Зверь
Рагана

Монстр
Раздражар

Мистическое чудовище
Ракушник

Монстр
Ракшасы

Мистическое чудовище
Расамаха

Мистическое чудовище
Раткины

Фэнтезийный персонаж
Рахманы

Монстр
Ревенант

Мистическое чудовище
Рейко

Герой сказок
Рефаимы

Герой сказок
Ржаные тетушки

Фэнтезийный персонаж
Роан

Герой сказок
Роггенмеме

Фэнтезийный персонаж
Рокеи

Фэнтезийный персонаж
Рокуро-куби

Герой сказок
Рокуроккуби

Герой легенд
Рокурокуби

Герой сказок
Ромпо

Монстр
Роперайт

Герой легенд
Роперит

Герой легенд
Роперите

Чудище
Росомаха

Герой легенд
Рохманы

Герой сказок
Рыбокентавры

Фэнтезийный персонаж
Рефаим

Герой сказок
Рапаиты

Монстр
Рарашек

Мифическое существо
Роук

Герой легенд
Рощевик

Чудище
Руна

Мистическое чудовище
Русумака

Зверь
Рыпач

Чудище
Рабикан

Герой легенд
Рудры

Монстр
Расамака

Чудище
Рохдулай

Герой сказок
Рощевый дед

Герой легенд
Рунгис

Мистическое чудовище
Рух

Мистическое чудовище
Рэтчеты Габриэля

Мистическое чудовище
Роаны

Фэнтезийный персонаж
Рухх(птица)

Существа из мифов и легенд на букву С


Герой сказок
Созерцатели

Фэнтезийный персонаж
Саг

Мистическое чудовище
Сатиры

Фэнтезийный персонаж
Свитезянки

Мифическое существо
Се Чжи

Герой легенд
Селки

Мистическое чудовище
Сёрё

Монстр
Сикомэ

Чудище
Сильфиды

Фэнтезийный персонаж
Симуран

Чудище
Сипактли

Фэнтезийный персонаж
Сирин

Герой легенд
Сируш

Герой легенд
Скарбнік

Зверь
Скекла

Монстр
Скиопод

Монстр
Скоге

Фэнтезийный персонаж
Скорроу

Фэнтезийный персонаж
Скруллы

Герой легенд
Слоа

Монстр
Смок

Мистическое чудовище
Снерги

Герой легенд
Спи

Герой легенд
Степовой

Герой легенд
Стожихонька

Мистическое чудовище
Странные звери

Герой сказок
Стрижак

Фэнтезийный персонаж
Струфион

Монстр
Стукачи

Монстр
Су́хос

Герой сказок
Суседко

Мифическое существо
Сфинкс

Зверь
Сы-ню

Фэнтезийный персонаж
Сюллюкюн

Мифическое существо
Сиды

Монстр
Серафимы

Мистическое чудовище
Скесса

Фэнтезийный персонаж
Стратим(птица)

Фэнтезийный персонаж
Сháofēng (嘲風)

Зверь
Сатико

Чудище
Сванхамр

Мифическое существо
Свинорылы

Мифическое существо
Свора Дандо

Зверь
Селк

Чудище
Серваны

Монстр
Сильваны

Мистическое чудовище
Симплициссимус

Монстр
Синсин

Зверь
Сиртя

Фэнтезийный персонаж
Скавены (Skaven)

Герой сказок
Сквонк

Фэнтезийный персонаж
Скилла

Герой сказок
Сколь

Мистическое чудовище
Скру́тек

Герой легенд
Слейпнир

Герой легенд
Слуах

Монстр
Снарк

Мистическое чудовище
Создатели (Engineers)

Фэнтезийный персонаж
Сохач-путаник

Чудище
Стеллио

Герой сказок
Страндваскаре

Мифическое существо
Стриго́й

Герой легенд
Струтоподы

Мистическое чудовище
Стуканцы

Монстр
Сусе́дка

Монстр
Сциталис

Чудище
Саратан

Мифическое существо
Силены

Фэнтезийный персонаж
Скоп(птица)

Мистическое чудовище
Сульде

Герой легенд
Сагари

Монстр
Сарамейя

Мистическое чудовище
Сачико

Мифическое существо
Свинолаки

Мифическое существо
Себек

Мистическое чудовище
Селчи

Герой легенд
Серпопард

Герой сказок
Сикэнкэн

Зверь
Сильфы

Герой сказок
Симург

Мистическое чудовище
Сирё

Мифическое существо
Сиррух

Чудище
Сихиртя

Мистическое чудовище
Скарбник

Герой легенд
Скёль

Мистическое чудовище
Скириты

Зверь
Сколль

Чудище
Скрайкер

Мистическое чудовище
Скрытый

Монстр
Смокъ

Герой сказок
Снолигостер

Фэнтезийный персонаж
Собаки холмов

Фэнтезийный персонаж
Сокнопаис

Мистическое чудовище
Стокимы

Чудище
Стржига

Мистическое чудовище
Струки

Чудище
Стрыга

Герой сказок
Суккуб

Мистическое чудовище
Сухуб

Герой сказок
Сциапод

Герой легенд
Сяоянмин

Чудище
Сабдыки

Фэнтезийный персонаж
Секигами

Мифическое существо
Сирены

Мифическое существо
Стемфалийские(птицы)

Герой сказок
Сагет

Мифическое существо
Саруторахэби

Герой сказок
Свинолюды

Герой сказок
Сёдзё

Мистическое чудовище
Семаргл

Монстр
Сечжи

Зверь
Силува

Фэнтезийный персонаж
Симаргл

Герой сказок
Синие шапки

Монстр
Сирена

Фэнтезийный персонаж
Сирруш

Зверь
Сияющий

Герой легенд
Сквадер

Фэнтезийный персонаж
Скиапод

Герой сказок
Скитал

Фэнтезийный персонаж
Скржитек

Фэнтезийный персонаж
Слуа

Фэнтезийный персонаж
Смотрящий вниз

Герой легенд
Собаки Дандо

Герой легенд
Собек

Герой сказок
Соплохвост

Герой легенд
Ставры и Гавры

Мифическое существо
Стаўры і Гаўры

Фэнтезийный персонаж
Стоглавая ехидна

Герой сказок
Сторукие

Монстр
Стрига

Зверь
Струсы

Мистическое чудовище
Стрыжак

Монстр
Стурсы

Чудище
Суккубус

Чудище
Сухубус

Герой легенд
Сцилла

Герой легенд
Сятихоко

Герой легенд
Сару

Герой сказок
Силы

Монстр
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Герой легенд
Тимиморё

Монстр
Табуннік

Герой легенд
Таласым

Мистическое чудовище
Таоте

Герой сказок
Тарраска

Герой легенд
Твари

Мистическое чудовище
Тененог

Чудище
Техути

Фэнтезийный персонаж
Тит-рыба

Фэнтезийный персонаж
Толпар

Герой легенд
Тотетсу

Зверь
Трау

Герой сказок
Тритон

Зверь
Тулпар

Мистическое чудовище
Тут

Герой легенд
Тхеуранги

Мистическое чудовище
Талос

Герой легенд
Тенгиры

Мистическое чудовище
Топотун

Герой сказок
Тутыр

Герой легенд
Табу́нник

Зверь
Таласъм

Мистическое чудовище
Тао-Тие

Мистическое чудовище
Таурт

Герой легенд
Темные эльфы

Чудище
Теут

Герой сказок
Тухиранги

Монстр
Тиколош

Монстр
Тифон

Монстр
Токолош

Герой легенд
Тот

Монстр
Трасго

Мифическое существо
Трёхногая лошадь

Чудище
Трогодиты

Герой легенд
Туба

Мистическое чудовище
Турсы

Монстр
Туут

Фэнтезийный персонаж
Тяньгоу

Герой сказок
Тарамы

Чудище
Тилвиттег

Герой сказок
Тролль

Монстр
Тэрэны

Чудище
Тавроиды

Герой сказок
Тараск

Герой сказок
Татарский овен

Фэнтезийный персонаж
Тварьцы

Мистическое чудовище
Тенко

Монстр
Тиамат

Чудище
Тиритчик

Фэнтезийный персонаж
Тибицена

Чудище
Титаны

Герой сказок
Тодорцы

Мистическое чудовище
Томте

Фэнтезийный персонаж
Тоут

Чудище
Трауко

Монстр
Троглодит

Герой легенд
Труст

Чудище
Тунда

Герой легенд
Тутос

Фэнтезийный персонаж
Тхэджагви

Чудище
Тадебцо*

Фэнтезийный персонаж
Таркшья

Герой легенд
Тиштар

Чудище
Тунситунь

Мистическое чудовище
Тавролак

Монстр
Тануки

Монстр
Тараска

Герой легенд
Татцельвурм

Фэнтезийный персонаж
Тестраль

Монстр
Тиан Лю

Чудище
Тоенайар

Герой легенд
Тикбаланг

Зверь
Титиры

Мистическое чудовище
Тоенаяр

Мифическое существо
Тормунганд

Монстр
Трагелаф

Монстр
Тресго

Герой сказок
Троглодиты

Мистическое чудовище
Туреху

Чудище
Туту

Мистическое чудовище
Тэнгу

Мистическое чудовище
Таранд

Чудище
Тиминталы

Мистическое чудовище
Трясовицы

Существа из мифов и легенд на букву У


Фэнтезийный персонаж
Уайверн

Монстр
Угаллу

Герой сказок
Узлем

Монстр
Укрут

Герой сказок
Унгайкё

Зверь
Ундина

Мистическое чудовище
Упыри

Герой сказок
Урмалиллу

Фэнтезийный персонаж
Урсолаки

Фэнтезийный персонаж
Утуму

Монстр
Ульвэй

Мифическое существо
Убыр, увыр

Монстр
Ужалка

Монстр
Умкову

Фэнтезийный персонаж
Унголианта

Герой легенд
Упсон шрихас

Монстр
Уроборос

Чудище
Утукку

Фэнтезийный персонаж
Умрун

Чудище
Удод

Чудище
Уиндиго

Мистическое чудовище
Улайри

Герой легенд
Унгамбикула

Герой сказок
Ундине

Герой сказок
Упьержи

Монстр
Урмалуллу

Герой сказок
Урхины

Монстр
Ухалица

Мистическое чудовище
Убыры

Зверь
Убумэ

Монстр
Уер

Мистическое чудовище
Уишт-гончие

Фэнтезийный персонаж
Улу-арджан

Герой сказок
Унголиант

Зверь
Упир

Мистическое чудовище
Уридимму

Герой легенд
Урман иясе

Чудище
Утбурд

Герой легенд
Ушедшие

Герой сказок
Убор

Герой легенд
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Фэнтезийный персонаж
Файнодери

Мифическое существо
Фастикалон

Герой легенд
Фафни

Фэнтезийный персонаж
Федал

Герой сказок
Фера

Монстр
Фестралы

Герой сказок
Финтиплюх

Мистическое чудовище
Фуа

Мистическое чудовище
Фэйи

Мифическое существо
Фараонка

Герой легенд
Фраваши

Герой сказок
Фавны

Герой легенд
Фату-Лива

Чудище
Фахин

Чудище
Фенрир

Мистическое чудовище
Ферришин

Герой легенд
Финодири

Чудище
Фоха

Чудище
Фуфу

Герой легенд
Фэнхуан

Мистическое чудовище
Феи

Мистическое чудовище
Фаститокалон

Зверь
Фафнир

Мистическое чудовище
Фейри

Герой легенд
Феридж акра`а

Зверь
Фиджел

Чудище
Финфолк

Мифическое существо
Фуна-юрэй

Герой легенд
Фэйн

Чудище
Фавн

Фэнтезийный персонаж
Фенхуан

Фэнтезийный персонаж
Фанани

Фэнтезийный персонаж
Фаститоколон

Чудище
Фахан

Герой сказок
Феникс

Мистическое чудовище
Ферра

Чудище
Фильрас

Герой сказок
Фо-а

Герой легенд
Формикалеон

Мифическое существо
Фурии

Герой легенд
Фэнси

Герой легенд
Феникс(птица)

Существа из мифов и легенд на букву Х


Герой легенд
Хедли Кау

Монстр
Хіхітун

Фэнтезийный персонаж
Хан Кереде

Герой легенд
Хапун

Чудище
Хати

Мифическое существо
Хафгуфа

Герой легенд
Хваты

Герой легенд
Хепера

Герой легенд
Хиваи-абере

Герой сказок
Хинки-Панк

Чудище
Хлеўнік

Герой сказок
Хованец

Мифическое существо
Хримтурсы

Мистическое чудовище
Хуб

Чудище
Хуканчи

Мистическое чудовище
Хуньдунь

Мистическое чудовище
Хюльдра

Мистическое чудовище
Хогмены

Мифическое существо
Хала

Чудище
Хапер

Герой легенд
Харфуты

Монстр
Хатнiчак

Герой сказок
Хваны

Мифическое существо
Хентил

Монстр
Хёсубэ

Герой сказок
Химера

Чудище
Хлевник

Герой сказок
Хобгоблин

Чудище
Хозяин

Мистическое чудовище
Хохлик

Герой сказок
Хска

Герой легенд
Худое пальтишко

Герой сказок
Хумбаба

Герой легенд
Хургины

Мифическое существо
Хэчи

Чудище
Херувимы

Мифическое существо
Холмовики (жителихолмов)

Мистическое чудовище
Хаечи

Мифическое существо
Ханако-сан

Чудище
Харадр

Герой сказок
Хатнiй дiдко

Мистическое чудовище
Хашховыло

Герой легенд
Хвостатый

Чудище
Хепра

Герой легенд
Хиеракосфинкс

Герой легенд
Хихитун

Чудище
Хляўнік

Монстр
Хованець

Фэнтезийный персонаж
Хонэ-онна

Фэнтезийный персонаж
Хродвитнир

Фэнтезийный персонаж
Хувава

Мистическое чудовище
Хули-джинг

Фэнтезийный персонаж
Хуньтунь

Мистическое чудовище
Хьэщхьэвылъэ

Герой легенд
Хобии

Мистическое чудовище
Хаммари

Герой сказок
Хайнатум

Чудище
Хантай

Чудище
Харибда

Герой сказок
Хатнiк

Мистическое чудовище
Хаэчи

Монстр
Хепри

Чудище
Хили

Герой сказок
Хле́вник

Мистическое чудовище
Хоббиты

Фэнтезийный персонаж
Ходаг

Чудище
Хоу

Фэнтезийный персонаж
Хродвитниссон

Монстр
Хугаг

Зверь
Хульдра

Герой сказок
Хуорны

Монстр
Хэнгэёкай

Фэнтезийный персонаж
Хитоцумэ Кодзо

Зверь
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Монстр
Центикор

Мистическое чудовище
Цета

Чудище
Цзы-Гу

Мистическое чудовище
Циклопы

Герой сказок
Ци-линь

Мифическое существо
Цементавр

Фэнтезийный персонаж
Цеста

Мистическое чудовище
Цзин-Ю

Мистическое чудовище
Цзяго

Герой легенд
Цмок

Герой легенд
ЦѢту

Монстр
Цуру

Мистическое чудовище
Цетна

Зверь
Цзю-ню

Герой сказок
Цилинь

Герой легенд
Циклоп 

Герой легенд
Царь-птица

Герой легенд
Цербер

Чудище
Цетус

Мистическое чудовище
Цзюэюань

Монстр
Цитирон

Монстр
Цюню

Чудище
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Чудище
Чагрин

Чудище
Чарана

Мифическое существо
Человек-сова

Мистическое чудовище
Чернозубка (お歯黒べったり)

Зверь
Чжаофэн

Чудище
Чжуинь

Зверь
Чивэнь

Мистическое чудовище
Чорт

Монстр
Чугайстр

Чудище
Чупакабра

Мистическое чудовище
Чучуня

Мистическое чудовище
Чорачанни

Чудище
Чаофенг

Мифическое существо
Человек-мотылёк

Герой сказок
Чернобурка

Чудище
Черти

Мистическое чудовище
Чжу-ню

Фэнтезийный персонаж
Чжуполун

Герой сказок
Чончон

Мистическое чудовище
Чугайстер

Мифическое существо
Чудь

Чудище
Чучуна

Герой сказок
Чурила

Фэнтезийный персонаж
Чанъин

Герой легенд
Чебурашка

Мистическое чудовище
Человек-сова из Мавнана

Герой легенд
Чёрные Всадники

Герой легенд
Чертовы псы Дэнди

Фэнтезийный персонаж
Чжи-вэнь

Зверь
Чжулун

Зверь
Читаури

Фэнтезийный персонаж
Что за люди

Герой сказок
Чугайстрин

Фэнтезийный персонаж
Чупакабрас

Фэнтезийный персонаж
Чхоллима

Герой сказок
Чусрым

Фэнтезийный персонаж
Чао-фэн

Чудище
Чёрт

Мистическое чудовище
Чёчёккэ

Герой легенд
Чжу

Монстр
Чжун-вэнь

Герой сказок
Чмок

Чудище
Чубакка

Мистическое чудовище
Чугайстырь

Зверь
Чусин

Зверь
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Герой сказок
Шалена

Герой сказок
Шейдим

Монстр
Шелоба

Чудище
Шиликуны

Мистическое чудовище
Шиши́мора

Монстр
Шишица

Монстр
Шолышны

Фэнтезийный персонаж
Шулмусы

Герой легенд
Шурали

Монстр
Шэлки

Чудище
Шайтан

Зверь
Шогготы

Герой легенд
Шакко

Монстр
Шаркань

Монстр
Шелоб

Чудище
Ши-лин

Герой легенд
Шиш

Мистическое чудовище
Шишиха

Герой легенд
Штойзволы

Фэнтезийный персонаж
Шуликуны

Чудище
Шурале

Монстр
Шэду

Герой легенд
Шүрәле

Мистическое чудовище
Шанкчанни

Чудище
Шондоката

Мистическое чудовище
Шамир

Мифическое существо
Шелки

Фэнтезийный персонаж
Шепсес анх

Чудище
Шилин

Чудище
Шишига

Монстр
Шишичиха

Монстр
Шошычиха

Герой сказок
Штолленвурм

Герой сказок
Шулюкуны

Мистическое чудовище
Шут болотный

Фэнтезийный персонаж
Шюрали́

Фэнтезийный персонаж
Шеша

Герой сказок
Шаи

Герой легенд
Шанту

Герой легенд
Шелликот

Герой легенд
Шерстопалы

Герой сказок
Шилиханы

Фэнтезийный персонаж
Шишитиха

Чудище
Шликуны

Чудище
Шпротва

Мистическое чудовище
Штрига

Фэнтезийный персонаж
Шунгалвис

Чудище
Шутовка

Зверь
Шямга

Герой легенд
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Монстр
Щекотун

Фэнтезийный персонаж
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Мистическое чудовище
Ырка

Зверь
Ыр

Монстр
Ыро

Мистическое чудовище
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Фэнтезийный персонаж
Эвайпанома

Монстр
Эждерха́

Герой легенд
Элурантропы

Герой сказок
Эмпуса

Монстр
Энфийлд

Фэнтезийный персонаж
Эри́нии

Фэнтезийный персонаж
Эрциния

Мистическое чудовище
Эвмениды

Мифическое существо
Эршу

Мистическое чудовище
Эал

Зверь
Эжде́р

Зверь
Эмпуза

Мифическое существо
Энудр

Чудище
Эрдлюитлы

Чудище
Эрихфоний

Герой сказок
Эе

Мифическое существо
Эктозавр

Герой сказок
Эвоки

Герой легенд
Эксихейры

Фэнтезийный персонаж
Эль Джассаса

Мистическое чудовище
Энфилд

Чудище
Эринии

Герой сказок
Эх-Уишге

Чудище
Эврином

Герой легенд
Элементаль

Мифическое существо
Энты

Герой сказок
Эпифаги

Чудище
Эрихтоний

Фэнтезийный персонаж
Эх-Ушге

Мифическое существо
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Герой сказок
Ювха

Монстр
Юки-нёбо

Мистическое чудовище
Юкибадзё

Герой легенд
Юные девы

Фэнтезийный персонаж
Юварки

Фэнтезийный персонаж
Юки-дзёро

Герой легенд
Юки-химэ

Фэнтезийный персонаж
Юмэкуи

Монстр
Юха

Мистическое чудовище
Юки-анэ

Чудище
Юки-онаго

Герой сказок
Юкимба

Герой легенд
Юрэй

Монстр
Юки-бамба

Мистическое чудовище
Юки-онна

Мифическое существо
Юкифури-баба

Чудище
Ютулы

Фэнтезийный персонаж
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Герой сказок
A-nun-na-ku

Фэнтезийный персонаж
Abang Aku

Мифическое существо
Abraxas

Монстр
Achoych-Pachoych

Монстр
Afanc

Герой легенд
Ahemait

Чудище
Al-mi'raj

Чудище
Alérion

Герой сказок
Alghul

Герой сказок
Alsea

Мистическое чудовище
Am-heh

Мифическое существо
Amajurjuk

Фэнтезийный персонаж
Ame-onna

Монстр
Amfivena

Чудище
Ammut

Герой легенд
Amphithere

Фэнтезийный персонаж
Ananse

Монстр
Anioto

Фэнтезийный персонаж
A Bao A Qu

Чудище
Abada

Мистическое чудовище
Abrasax

Фэнтезийный персонаж
Achlis

Фэнтезийный персонаж
Aethiopes maritimi

Мистическое чудовище
Agnus scythicus

Фэнтезийный персонаж
Al-Burāq (البُراق‎‎)

Зверь
Alerion

Герой сказок
Alfar

Герой сказок
Alphyn

Фэнтезийный персонаж
Alv

Монстр
Amajorssuk

Чудище
Amayuquq

Мистическое чудовище
Amfipterus

Фэнтезийный персонаж
Ammit

Герой легенд
Amphitere

Герой легенд
Anancyi

Зверь
Angiak

Фэнтезийный персонаж
A-nuna

Фэнтезийный персонаж
Abph моhа

Герой легенд
Acromantul

Монстр
Agh-iski

Фэнтезийный персонаж
Ahkiyyini

Герой сказок
Aitwar

Фэнтезийный персонаж
Ala

Монстр
Alerione

Мистическое чудовище
Alicanto

Герой сказок
Alseid

Герой сказок
Am-mit

Фэнтезийный персонаж
Amam

Чудище
Amemet

Мифическое существо
Amikiri

Мистическое чудовище
Amphiptere

Фэнтезийный персонаж
Ananansa

Мифическое существо
Anansi

Фэнтезийный персонаж
Anker-trold.

Монстр
A Bao A Koo

Монстр
A-nuna-ke-ne

Зверь
Abracax

Мистическое чудовище
Acheri

Герой сказок
Acromantula

Монстр
Aghar Dwarves

Фэнтезийный персонаж
Aigokeros

Герой сказок
Aka-shita (赤舌)

Герой сказок
Alce

Герой легенд
Allocamelus

Монстр
Amajaruk

Чудище
Amautalik

Герой легенд
Amfiptere

Чудище
Ammet

Зверь
Amphisbaena

Монстр
Anancy

Герой легенд
Anansiil

Герой легенд
Ankoù

Фэнтезийный персонаж
Annancy

Фэнтезийный персонаж
Anphivena

Мистическое чудовище
Antiplos

Монстр
Antlion

Мифическое существо
Antolops

Фэнтезийный персонаж
Anyoto

Чудище
Apis

Фэнтезийный персонаж
Apsaras (अप्सरस्)

Мифическое существо
Aqrabu

Герой легенд
Aqrabuamelu

Мифическое существо
Aqrb ['qrb]

Зверь
Araiteuru

Герой сказок
Aralez

Герой легенд
Arase

Мистическое чудовище
Arçura

Монстр
Arimaspi

Зверь
Arrachd

Герой сказок
Artabatitae

Монстр
Artibatirae

Чудище
Askafroe

Монстр
Askefroa

Мифическое существо
Asp

Герой сказок
Aspedocalane

Мистическое чудовище
Aspic

Чудище
Aspid

Зверь
Aspide

Мистическое чудовище
Aspido testudo

Герой легенд
Aspidochelone

Монстр
Aspis

Фэнтезийный персонаж
Aspis chelone

Фэнтезийный персонаж
Assida

Зверь
Assidam

Герой сказок
Asuwang

Герой сказок
Aswang

Монстр
Augerey

Мистическое чудовище
Aughisky

Герой легенд
Aunt Nancy

Мифическое существо
Auroborus

Зверь
Autolops

Герой сказок
Avank

Фэнтезийный персонаж
Ayia Napa sea monster

Мистическое чудовище
Ayiyi

Мифическое существо
Azuki-arai (あずきあらい)

Монстр
Azuki-togi

Герой легенд
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Чудище
B'anansi

Фэнтезийный персонаж
B'hemot

Мистическое чудовище
Baast

Герой сказок
Baba

Монстр
Babaí

Мистическое чудовище
Babi

Мифическое существо
Babok

Чудище
Badnjak

Фэнтезийный персонаж
Bagenge

Чудище
Bahamut

Мистическое чудовище
Bakeneko (化け猫)

Герой легенд
Bakezōri (化け草履)

Зверь
Balaena

Мистическое чудовище
Balain

Фэнтезийный персонаж
Balainne

Фэнтезийный персонаж
Balaur

Чудище
Balayn

Монстр
Balene

Чудище
Bannik

Чудище
Banshee

Герой сказок
Barbegazi

Монстр
Bargest

Герой сказок
Barghest

Монстр
Bargtjest

Фэнтезийный персонаж
Barking Beast

Зверь
Barnacle-geese

Мифическое существо
Barruguet Ibicenco

Мистическое чудовище
Barstukai

Чудище
Barzdukai

Мистическое чудовище
Basajaun

Фэнтезийный персонаж
Basajaunak

Чудище
Basandere

Фэнтезийный персонаж
Basilisk

Мистическое чудовище
Bast

Монстр
Bastet

Герой легенд
Bastis

Мистическое чудовище
Bat-Rat-Spider

Герой сказок
Bauchan

Монстр
Baxajaun

Зверь
Bazyliszek

Герой сказок
Bean Sí

Чудище
Bean Sídhe

Фэнтезийный персонаж
Beast Glatisant

Герой сказок
Bebok

Фэнтезийный персонаж
Behemot

Чудище
Behemoth

Монстр
Beholder

Герой сказок
Belewitte

Герой легенд
Ben-Varrey

Мистическое чудовище
Beornings

Чудище
Bhutas

Герой легенд
Biinjao

Чудище
Biinyao

Мистическое чудовище
Bilwis

Фэнтезийный персонаж
Bilwiß

Зверь
Bilwiz

Зверь
Binfen

Мистическое чудовище
Bipedester delusissimus

Мифическое существо
Biyiniao

Фэнтезийный персонаж
Black Riders

Фэнтезийный персонаж
Blajini

Мистическое чудовище
Blast-ended skrewts

Герой легенд
Blemmye

Мистическое чудовище
Blemmyes

Мистическое чудовище
Blemue

Герой легенд
Bludičky

Герой сказок
Bluecap

Фэнтезийный персонаж
Bồ lao

Фэнтезийный персонаж
Bo-guest

Чудище
Bobo

Мифическое существо
Bobok

Чудище
Bòcan

Мистическое чудовище
Bodachan Sabhail

Герой легенд
Bogans

Герой легенд
Bogey-beast

Фэнтезийный персонаж
Boggans

Фэнтезийный персонаж
Boggart

Монстр
Boggle

Мистическое чудовище
Bogill

Фэнтезийный персонаж
Bogle

Фэнтезийный персонаж
Bogy

Герой сказок
Bolla

Мифическое существо
Bonasus

Зверь
Bonnacon

Фэнтезийный персонаж
Bookworm, .303

Чудище
Bōrei (亡霊)

Герой легенд
Botchling

Мифическое существо
Bouda

Герой сказок
Bożątka

Герой легенд
Brag

Чудище
Brollachan

Фэнтезийный персонаж
Broonie

Герой сказок
Broucolaque

Герой легенд
Brownie

Чудище
Brucolakas

Герой легенд
Bruesche

Герой сказок
Bruja

Чудище
Brukołak

Зверь
Bruxsa

Герой сказок
Bucca

Монстр
Bucentaur

Фэнтезийный персонаж
Bucentauro

Чудище
Bucentaurus

Герой легенд
Buckawn

Чудище
Buggane

Чудище
Bultungin

Фэнтезийный персонаж
Bundimun

Герой сказок
Bungisngis

Мистическое чудовище
Bunyip

Монстр
Buraq

Монстр
Bwca

Фэнтезийный персонаж
Bəhēmôth (בהמות)

Существа из мифов и легенд на букву C


Герой легенд
Cervus marinus

Мифическое существо
Chamoi

Мистическое чудовище
Cheper

Мистическое чудовище
Children of the Forest

Мифическое существо
Chitauri

Герой легенд
Chollima (천리마)

Герой легенд
Chowany

Герой легенд
Cicaniae

Мистическое чудовище
Cluricaun

Чудище
Coine

Мистическое чудовище
Cornish Pixie

Зверь
Craneman

Фэнтезийный персонаж
Cthulhu

Монстр
Cuchivilu

Герой легенд
Cветочер

Монстр
Capricorn

Фэнтезийный персонаж
Catoblepa

Чудище
Catoblepas

Фэнтезийный персонаж
Ceasg

Фэнтезийный персонаж
Celestial-Dog

Фэнтезийный персонаж
Centauroid

Монстр
Centicore

Зверь
Centimani

Фэнтезийный персонаж
Cerastes

Герой легенд
Cerberus

Герой легенд
Cethe

Герой легенд
Cheshire Cat

Мистическое чудовище
Chimera

Герой легенд
Chonchón

Герой сказок
Chupacabras

Мифическое существо
Cinnamulgus

Монстр
Cmentarz

Герой сказок
Compé Anansi

Зверь
Corsia

Монстр
Crodh Mara

Зверь
Cù Sìth

Мистическое чудовище
Cynocephalus

Чудище
Cete

Герой сказок
Changeling

Герой сказок
Chepri

Чудище
Chimaera

Фэнтезийный персонаж
Chīwěi (鸱尾)

Чудище
Chonchon

Чудище
Chu'i srin

Герой сказок
Cinnamologus

Зверь
Clurichaun

Монстр
Colt-pixy

Мистическое чудовище
Corocotta

Зверь
Criosphinx

Монстр
Cú Sídhe

Герой легенд
Cwn Annwn

Фэнтезийный персонаж
Cabyll-Ushtey

Монстр
Cacus

Герой легенд
Caladrius

Монстр
Calopus

Фэнтезийный персонаж
Calygreyhound

Мистическое чудовище
Camahueto

Герой сказок
Camazotz

Герой легенд
Camelion

Герой легенд
Camelopard

Фэнтезийный персонаж
Camelopardalus

Фэнтезийный персонаж
Camelopardus

Герой сказок
Canis getulis

Фэнтезийный персонаж
Canis hades

Герой легенд
Căpcăun

Мифическое существо
Cěrt

Монстр
Cetus

Герой сказок
Cheney's Hounds

Мистическое чудовище
Chia-kuo

Герой сказок
Chimimōryō (魑魅魍魎)

Герой сказок
Chochlik

Мистическое чудовище
Chowaniec

Монстр
Church Grim

Чудище
Cinomolgus

Фэнтезийный персонаж
Coatlicue

Мистическое чудовище
Cornish Owlman

Чудище
Covie

Герой легенд
Crt

Герой сказок
Cuchivilo

Чудище
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Монстр
Dairi

Мистическое чудовище
Davāl-pā(i)

Монстр
Dhampyr

Герой легенд
Djehuti

Чудище
Dockalfar

Фэнтезийный персонаж
Doppelgänger

Герой легенд
Draw

Монстр
Dryádes

Мистическое чудовище
Dunters

Фэнтезийный персонаж
Dzee-dzee-bon-da

Герой легенд
Dahu

Мистическое чудовище
Deva (देव)

Монстр
Dhampir

Монстр
Dip

Мифическое существо
Dithreach

Зверь
Djinni

Чудище
Donnervogel

Мистическое чудовище
Draconians

Монстр
Drow

Мифическое существо
Dugs

Герой легенд
Dybbuk (דִּבּוּק)

Герой легенд
Dzunukwa

Мистическое чудовище
Daēva

Фэнтезийный персонаж
Dampeer

Герой легенд
Dementor

Герой легенд
Dhamphir

Монстр
Dhegdheer

Герой сказок
Dinny-Mara

Монстр
Displacer Beast

Монстр
Djinn (جن)

Фэнтезийный персонаж
Donestres

Герой сказок
Dorsohastatus caudirotula

Герой легенд
Drider

Мистическое чудовище
Duende

Мифическое существо
Duppy

Герой сказок
Dzhadadzhiya

Фэнтезийный персонаж
Dahus rupicapra vacca montanus

Чудище
Dandy dogs

Монстр
Devil's Dandy Dogs

Мистическое чудовище
Dhampire

Монстр
Dibbuk

Фэнтезийный персонаж
Dirae

Зверь
Djehouti

Монстр
Dobie

Герой сказок
Dooinney Marrey

Чудище
Drakaina

Мистическое чудовище
Drutten

Фэнтезийный персонаж
Dunpeal

Зверь
Dyehuthy

Герой сказок
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Герой сказок
Each Uisge

Герой сказок
Efreeti

Чудище
Ela

Фэнтезийный персонаж
Elv

Чудище
Empusa

Зверь
Engineers

Мифическое существо
Epiphagi

Мифическое существо
Erdluitle

Мистическое чудовище
Eurynomos

Монстр
Ežerinis

Фэнтезийный персонаж
Eater of Socks

Мистическое чудовище
Ekkillik

Фэнтезийный персонаж
Elder Mother

Герой сказок
Empousai

Фэнтезийный персонаж
Empuоsai

Фэнтезийный персонаж
Ents

Фэнтезийный персонаж
Epopus

Мистическое чудовище
Eschenfrua

Герой легенд
Ewoks

Фэнтезийный персонаж
Eale

Герой легенд
Elad

Монстр
Erumpent

Герой легенд
Ewaiponoma

Герой легенд
Empousa

Чудище
Empusae

Мистическое чудовище
Enhydros

Мистическое чудовище
Epiphagus

Чудище
Ech-Ooshkya

Монстр
El Cadejo

Чудище
Elg-Fróði

Монстр
Empuosa

Герой сказок
Enfield

Герой легенд
Epifugos

Герой сказок
Ercinia

Фэнтезийный персонаж
Euronymous

Чудище
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Монстр
Faery

Зверь
Father Winter

Монстр
Fenghuang (鳳凰)

Фэнтезийный персонаж
Fenrisúlfr

Герой легенд
Fetch

Фэнтезийный персонаж
Fachen

Мистическое чудовище
Fairy

Монстр
Fee

Герой сказок
Fenoderee

Чудище
Ferrishin

Зверь
Finfolk

Герой сказок
Fafnir

Мистическое чудовище
Fideal

Фэнтезийный персонаж
Fachan

Монстр
Fatu-Liva

Герой сказок
Fenmine

Чудище
Ferrish

Чудище
Faerie

Герой сказок
Fallohides

Монстр
Fenrir

Герой легенд
Ferrishyn

Монстр
Finnfolk

Герой легенд
Finoderi

Мистическое чудовище
Fire Crab

Герой сказок
Formicaleon

Монстр
Formicaleun

Герой сказок
Fuath

Монстр
Fuathan

Монстр
Fufu

Зверь
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Герой сказок
Getulian dog

Фэнтезийный персонаж
Ghoul

Чудище
Ghul

Мистическое чудовище
Gigantes

Мистическое чудовище
Girtablilu

Герой сказок
Glashtyn

Мистическое чудовище
Gloucester sea serpent

Мистическое чудовище
Glumms

Фэнтезийный персонаж
Glums

Чудище
Glycon

Фэнтезийный персонаж
Gnoll

Мистическое чудовище
Goat-stag

Монстр
Goblins

Чудище
Godling

Герой легенд
Godzilla

Мистическое чудовище
Gojira (ゴジラ)

Чудище
Goose-headed Man

Фэнтезийный персонаж
Gooseberry Wife

Чудище
Gorgolica

Герой легенд
Gotokoneko

Монстр
Gotoku-neko

Мистическое чудовище
Gotokuneko

Мистическое чудовище
Goubelin

Герой сказок
Graouilly

Чудище
Graouli

Чудище
Graoully

Герой сказок
Graully

Монстр
Graveir

Фэнтезийный персонаж
Great Gibbons of Shu

Герой сказок
Green children of Woolpit

Монстр
Grgalica

Герой легенд
Grgolica

Герой легенд
Grim

Зверь
Grindylow

Фэнтезийный персонаж
Grondr

Герой легенд
Grumpkin

Герой сказок
Grundylow

Зверь
Grýla

Мифическое существо
Guacanchas

Мифическое существо
Gualipote

Фэнтезийный персонаж
Guallepen

Герой сказок
Gud-alim

Герой легенд
Gudalim

Фэнтезийный персонаж
Guhyaka (गुह्यक)

Мистическое чудовище
Gully Dwarves

Фэнтезийный персонаж
Gumberoo

Герой легенд
Gurahl

Герой легенд
Guytrash

Мифическое существо
Gvelašap (გველაშაპი)

Мистическое чудовище
Gwoemul (괴물)

Мифическое существо
Gyl Burnt-Tayl

Монстр
Gytrash

Герой сказок
Gaardbuk

Герой сказок
Gabriel hounds

Монстр
Gabriel rachets

Герой сказок
Galipote

Монстр
Gallû

Герой легенд
Gandharva (गन्धर्व)

Герой легенд
Gaṇeśa (गणेश)

Монстр
Garappa

Зверь
Gardvord

Мифическое существо
Gargouille

Мистическое чудовище
Gargoyle

Мистическое чудовище
Gargulec

Герой сказок
Garmr

Зверь
Genko

Монстр
Geryon

Фэнтезийный персонаж
Gêryôn

Чудище
Geryones

Фэнтезийный персонаж
Gêryonês

Монстр
Geryoneus

Чудище
Gêryoneus

Мистическое чудовище
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Мистическое чудовище
Haechi

Чудище
Haetae

Мистическое чудовище
Hafgufa

Герой легенд
Hafgufu

Мифическое существо
Haitai

Мифическое существо
Hamadryádes

Фэнтезийный персонаж
Hanako-san (花子さん)

Мифическое существо
Hanansi

Чудище
Hone-onna (骨女)

Зверь
Honocrotalus

Герой сказок
Hoop-snake

Чудище
Hoopoe

Чудище
Horse-stag

Зверь
Horven

Фэнтезийный персонаж
Horyádes

Мистическое чудовище
Hǒu (犼)

Герой сказок
Hounds of the hill

Зверь
Hrímthurs

Герой легенд
Hróðvitnir

Фэнтезийный персонаж
Hróðvitnisson

Фэнтезийный персонаж
Huallepen

Фэнтезийный персонаж
Huargo

Монстр
Hugag

Мистическое чудовище
Huldra

Герой легенд
Humbaba

Чудище
Humei

Фэнтезийный персонаж
Hun-tun

Герой сказок
Hundun

Герой легенд
Hùndùn (混沌)

Фэнтезийный персонаж
Huorns

Герой сказок
Hupe

Фэнтезийный персонаж
Hupelot

Герой легенд
Huppe

Мифическое существо
Hupupa

Герой легенд
Hydra

Мифическое существо
Hydrops

Герой легенд
Hydrus

Чудище
Hyenodlaci

Мистическое чудовище
Hyldemoer

Мистическое чудовище
Hyōsube (兵主部)

Герой легенд
Hyousube

Мифическое существо
Høyneker pingviner

Зверь
Hapi

Монстр
Hapi-ankh

Фэнтезийный персонаж
Hapis

Герой сказок
Harfoots

Мистическое чудовище
Harpia

Мистическое чудовище
Hati

Герой сказок
Haugbo

Мистическое чудовище
Haugebonde

Монстр
Havgumsen

Зверь
Havguva

Мистическое чудовище
Havstramben

Фэнтезийный персонаж
Headley Kow

Мистическое чудовище
Heath Hounds

Чудище
Hecatonchires

Мистическое чудовище
Hekatoncheiro

Мифическое существо
Hellhound

Герой легенд
Hercynia

Герой сказок
Hieracosphinx

Чудище
Hili

Герой сказок
Himantopodes

Фэнтезийный персонаж
Hinky-Punk

Чудище
Hippalectryon

Фэнтезийный персонаж
Hippalektruõn

Герой легенд
Hippalektryon

Монстр
Hippocamp

Мистическое чудовище
Hippocampus

Монстр
Hippocentaurus

Зверь
Hippocervus

Фэнтезийный персонаж
Hippogryf

Фэнтезийный персонаж
Hippopodes

Герой сказок
Hippotalus

Герой сказок
Hircocervus

Монстр
Hobbits

Герой легенд
Hobgoblin

Мифическое существо
Hodag

Герой сказок
Hodowany

Существа из мифов и легенд на букву I


Герой сказок
Ibbur (עיבור)

Мистическое чудовище
Ichthyocentaurs

Мифическое существо
Ieltxu

Мифическое существо
Ihtiriekko

Зверь
Illithid

Герой легенд
Ilythiiri

Мистическое чудовище
Imoogi

Герой сказок
Imp

Мистическое чудовище
Inapertwa

Герой легенд
Incubus

Герой сказок
Iopodes

Герой сказок
Iotunn

Герой сказок
Ippopodes

Монстр
Iratxo

Монстр
Iratxoak

Чудище
Iritxu

Мистическое чудовище
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Фэнтезийный персонаж
Jacio

Мистическое чудовище
Jack Frost

Чудище
Jack-in-Iron

Фэнтезийный персонаж
Jaculique Volantes

Мистическое чудовище
Jaculor

Монстр
Jaculus

Мистическое чудовище
Jag mort

Фэнтезийный персонаж
Jall

Герой сказок
Jaracaca

Герой легенд
Jarvey

Герой сказок
Jasconius

Монстр
Jätti

Монстр
Javinė

Монстр
Jeeryuch

Мистическое чудовище
Jentil

Герой легенд
Jentilak

Фэнтезийный персонаж
Jerff

Монстр
Jiā guó (猳國)

Фэнтезийный персонаж
Jinko

Герой легенд
Jinmenju

Фэнтезийный персонаж
Jobberknoll

Монстр
Jokul Frosti

Фэнтезийный персонаж
Jólakötturinn

Герой легенд
Jorō-gumo

Зверь
Jrahars

Герой сказок
Jucanchas

Фэнтезийный персонаж
Jué yuán (玃猿)

Мифическое существо
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Чудище
Kraken

Фэнтезийный персонаж
Kraken octopus

Монстр
Kraxen

Чудище
Kua Fu (夸父)

Фэнтезийный персонаж
Kuçedra

Фэнтезийный персонаж
Kuchisake-onna (口裂け女)

Герой сказок
Kui (夔)

Герой сказок
Kujata

Зверь
Kujuta

Зверь
Kukas

Монстр
Kûko

Чудище
Kul'pijan

Фэнтезийный персонаж
Kulshedra

Фэнтезийный персонаж
Kurangai Tuku

Чудище
Kurangaituku

Герой сказок
Kusarikku

Герой сказок
Kuyūthā (كيوثاء)

Герой сказок
Kweku Anansi

Мистическое чудовище
Kyrkogrim

Чудище
Kłobuk

Чудище
Kangiqsuarmiuqpak

Зверь
Kabouter

Фэнтезийный персонаж
Kaboutermannekin

Чудище
Kacou Ananzè

Мифическое существо
Kaibyō (怪猫)

Чудище
Kaibyou

Мифическое существо
Kaijū (怪獣)

Монстр
Kal'an

Чудище
Kal'enik

Герой легенд
Kalopaling

Мистическое чудовище
Kami-­kiri

Герой легенд
Kanima

Монстр
Kappa (河童)

Зверь
Karakasa Kozō

Фэнтезийный персонаж
Karkadann

Герой легенд
Kasha (火車)

Герой легенд
Katoblepon

Монстр
Katobleps

Чудище
Kaukai

Герой сказок
Kaukas

Чудище
Kaukuczei

Мистическое чудовище
Kaukuczus

Чудище
Kaukutis

Чудище
Kaukyczei

Герой сказок
Kelpie

Монстр
Ketos

Мифическое существо
Keythong

Фэнтезийный персонаж
Kheper

Фэнтезийный персонаж
Khepera

Герой сказок
Khimaira

Чудище
Kiligivak

Герой сказок
Kiḷigvak

Мифическое существо
Killmoulis

Герой сказок
Kilmulis

Монстр
Kimnarās

Мифическое существо
Kimpurusha

Мистическое чудовище
King Kong

Мистическое чудовище
Kingu Kongu (キングコング)

Мистическое чудовище
Kiri-puwhero

Мистическое чудовище
Kitsune (狐)

Зверь
Kjata

Герой легенд
Klabater

Герой сказок
Klabaternik

Зверь
Klabautermann

Фэнтезийный персонаж
Klurikaun

Герой легенд
Knackers

Чудище
Knockers

Мистическое чудовище
Knucker

Чудище
Kobold

Герой легенд
Kompa Nanzi

Зверь
Kongamato

Монстр
Koon anoon

Зверь
Kopakona

Герой сказок
Korobokuru (コロボックル)

Мистическое чудовище
Koryo

Монстр
Koul

Монстр
Kołbuk

Монстр
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Герой легенд
L'erdluitle

Герой сказок
La Carcagne

Монстр
La Dama Duende

Мистическое чудовище
La Llorona

Герой сказок
Lacrima corpus dissolvens

Мистическое чудовище
Lamashtu

Фэнтезийный персонаж
Lamasjtoe

Герой легенд
Leanan sídhe

Герой сказок
Leannan sìth

Герой сказок
Lacovie

Мистическое чудовище
Lamia

Фэнтезийный персонаж
Lampijerović

Герой легенд
Langsuyar

Герой сказок
Leipreachán

Монстр
Leprechaun

Мистическое чудовище
Leprocaun

Мистическое чудовище
Leucocrotta

Герой легенд
Lhiannan shee

Герой легенд
Li vẫn

Герой легенд
Licbat

Мифическое существо
Liosalfar

Герой сказок
Leopard-men

Зверь
Lich

Чудище
Lilith

Герой сказок
Liwyātn (לִוְיָתָן‎)

Фэнтезийный персонаж
Llamhigyn Y Dwr

Герой сказок
Lobisomem

Герой легенд
Loch Ness Monster

Мифическое существо
Lóng (龍)

Чудище
Long-bubby Susan

Герой сказок
Loup-garou

Мистическое чудовище
Lurachmain

Герой легенд
Lurgadhan

Монстр
Lurican

Мифическое существо
Luu

Герой легенд
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Герой сказок
Maighdean mhara

Монстр
Margoyles

Мифическое существо
Maahinen

Герой легенд
Maahiset

Мифическое существо
Maanalais

Монстр
Maero

Чудище
Mahaha

Фэнтезийный персонаж
Mahum

Герой легенд
Maighdean na tuinne

Монстр
Majki

Чудище
Makaliphon

Герой сказок
Makaliporn

Мистическое чудовище
Makkaliphala

Монстр
Mala'kak

Зверь
Mamuchi

Монстр
Managarm

Фэнтезийный персонаж
Managarmr

Фэнтезийный персонаж
Mantichora

Герой легенд
Margyge

Зверь
Márgygr

Мистическое чудовище
Marsok

Чудище
Marzana

Герой сказок
Matianak

Мифическое существо
Mawki

Фэнтезийный персонаж
Meliae

Герой сказок
Melusina

Герой легенд
Melusine

Мистическое чудовище
Menehune

Чудище
Merrows

Мифическое существо
Michi Peshu

Монстр
Michibichi

Мистическое чудовище
Microcosmus marinus

Герой легенд
Mikeneko (三毛猫)

Герой сказок
Mimicke

Фэнтезийный персонаж
Mirmicioleon

Герой легенд
Mishi Peshu

Мифическое существо
Mishibizhii

Монстр
Mishibizhiw

Герой сказок
Mishipashoo

Мифическое существо
Missipeshieuw

Зверь
Missipeshu

Мифическое существо
Mitiling

Герой легенд
Miðgarðsormr

Фэнтезийный персонаж
Mojya (亡者)

Герой сказок
Mokolé

Монстр
Monaciello

Мифическое существо
Monoceros

Герой сказок
Morena

Монстр
Morkopolus

Фэнтезийный персонаж
Morlocks

Герой сказок
Mothman

Герой легенд
Mothra

Герой легенд
Muli

Мифическое существо
Mullo

Герой легенд
Mulo

Чудище
Mûmak

Зверь
Mûmakil

Монстр
Munaciello

Фэнтезийный персонаж
Mundus gubernavi

Герой легенд
Murd-Huacha

Мифическое существо
Mushrushu

Герой легенд
Myling

Мистическое чудовище
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Чудище
Naga (नाग)

Чудище
Nagin

Герой легенд
Naginis

Мистическое чудовище
Nagis

Мистическое чудовище
Name-onna (嘗女)

Мистическое чудовище
Nansi

Чудище
Nareepol

Монстр
Nariphon

Чудище
Nawki

Герой легенд
Nayar

Герой сказок
Nazgul

Монстр
Nazgûl

Зверь
Neekerbreekers

Монстр
Nejki

Герой сказок
Neko (猫)

Чудище
Neko-musume

Фэнтезийный персонаж
Nekomusume (猫娘)

Фэнтезийный персонаж
Nessie

Зверь
Nezumi

Фэнтезийный персонаж
Ni agrisur

Герой сказок
Niedźwiedziołak

Зверь
Nigle

Фэнтезийный персонаж
Nikker

Герой легенд
Nillekma

Мистическое чудовище
Ningyo (人魚)

Мифическое существо
Ninki Nanka

Герой сказок
Niseag

Монстр
Nisitae

Фэнтезийный персонаж
Nisse

Герой сказок
Nixen

Фэнтезийный персонаж
Niðagrísur

Герой легенд
Níðhöggr

Герой сказок
Njogel

Чудище
Njogli

Герой сказок
Njuggel

Герой сказок
Noggle

Герой легенд
Nogitsune

Мифическое существо
Noppera-bō (のっぺら坊)

Мистическое чудовище
Nora Nair

Мистическое чудовище
Nue (鵺)

Монстр
Nuggle

Герой легенд
Numakulla

Герой сказок
Numbakulla

Фэнтезийный персонаж
Nuppeppō (ぬっぺふほふ)

Мифическое существо
Nykštukai

Герой легенд
Nykštukas

Чудище
Nymph

Герой легенд
Nymphae

Монстр
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Фэнтезийный персонаж
Obake

Фэнтезийный персонаж
Ocho-Kochi (ოჩოკოჩი)

Герой легенд
Oger

Зверь
Ogopogo

Герой легенд
Ogr

Мистическое чудовище
Ogre

Мистическое чудовище
Ogro

Мифическое существо
Ogryn

Герой сказок
Ohaguro-bettari

Монстр
Oinopôlê

Мистическое чудовище
Oinopwlh

Герой легенд
Ol Mahum

Зверь
Old Girl

Мистическое чудовище
Old Lady

Герой легенд
Old Man Winter

Чудище
Oliphaunts

Чудище
Olog-Hai

Герой легенд
Oni (鬼)

Герой легенд
Onocentaur

Мистическое чудовище
Onocentaurus

Фэнтезийный персонаж
Onodrim

Мистическое чудовище
Onokôlê

Герой сказок
Onokwlh

Герой сказок
Onoscentaurus

Мистическое чудовище
Onoskelis

Фэнтезийный персонаж
Onryō (怨霊)

Чудище
Oo-er

Чудище
Opinicus

Чудище
Orco

Герой сказок
Origoruso

Фэнтезийный персонаж
Oriogoruho

Мистическое чудовище
Oroborus

Фэнтезийный персонаж
Ostrice

Герой сказок
Ostrich

Фэнтезийный персонаж
Oureboros

Герой сказок
Ouroboros

Мифическое существо
Owlman

Фэнтезийный персонаж
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Мистическое чудовище
Pakepakehā

Герой легенд
Panoptus

Герой легенд
Panthera

Чудище
Parandrus

Мифическое существо
Pari (پری)

Фэнтезийный персонаж
Patasola

Монстр
Patupaiarehe

Чудище
Peallaidh

Мистическое чудовище
Peg Leg Jack

Мистическое чудовище
Pêgasos

Герой легенд
Pegasus

Монстр
Pelican

Мифическое существо
Pelicanus

Мистическое чудовище
Penangallan

Фэнтезийный персонаж
Penanggalan

Герой легенд
Peritio

Зверь
Peritius

Мистическое чудовище
Peryton

Чудище
Phane

Монстр
Piarevaracien

Герой легенд
Piatek (Փիաթեկ)

Чудище
Pigsie

Мифическое существо
Pilot (Der Pilot)

Мистическое чудовище
Piskie

Монстр
Pixie

Монстр
Pixy

Герой сказок
Planta Tartarica Barometz

Монстр
Plwacz

Зверь
Poltergeist

Фэнтезийный персонаж
Pontianak

Чудище
Popobawa

Мистическое чудовище
Poreskoro

Чудище
Poroniec

Герой легенд
Powries

Чудище
Požeminukai

Чудище
Pretas

Мистическое чудовище
Pseudoequus nasiretinaculi

Мистическое чудовище
Psylli

Фэнтезийный персонаж
Puckwudgie

Монстр
Pūķis

Мистическое чудовище
Pūkys

Мифическое существо
Púláo (蒲牢)

Герой легенд
Pyučs

Мистическое чудовище
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Монстр
Qallupilluit

Герой сказок
Qallupilluk

Чудище
Qalupalik

Мистическое чудовище
Qílín (麒麟)

Герой сказок
Qiqirin

Чудище
Qiqirn

Мистическое чудовище
Qiúniú (囚牛)

Мифическое существо
Qora

Чудище
Qori ismaris

Герой легенд
Questing Beast

Чудище
Quillboars

Фэнтезийный персонаж
Quinotaur

Герой сказок
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Мистическое чудовище
Rākṣas (राक्षस)

Зверь
Rakshasa

Зверь
Rakshosh

Герой сказок
Rapae

Мистическое чудовище
Ratkin

Мифическое существо
Ratoncito Pérez

Монстр
Re'em

Герой легенд
Rĕāīm

Фэнтезийный персонаж
Redcaps

Герой сказок
Regulus

Зверь
Reiko

Герой сказок
Revenant

Чудище
Rhinoceros

Герой сказок
Rhynchoropus flagelliformis

Монстр
Rime Thurs

Мифическое существо
Ringwraith

Монстр
Roane

Герой сказок
Roanes

Мистическое чудовище
Roggenmuhme

Герой легенд
Rohmani

Монстр
Rokuro-Kubi

Мифическое существо
Rokurokkubi

Мистическое чудовище
Rokurokubi

Фэнтезийный персонаж
Rolling Calf

Мифическое существо
Rompo

Мистическое чудовище
Ròn

Фэнтезийный персонаж
Roperite

Герой сказок
Rougarou

Монстр
Roux-Ga-Roux

Мистическое чудовище
Rp'm

Герой сказок
Rp'um

Герой легенд
Rugaroo

Мистическое чудовище
Rugaru

Мистическое чудовище
Runa

Мифическое существо
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Герой сказок
Sachiko

Фэнтезийный персонаж
Sagari (さがり)

Герой сказок
Sagittarius Bucentaurus

Герой легенд
Salamander

Чудище
Salamandra

Герой сказок
Sanme-Yazura (三目八面)

Мифическое существо
Sarkany

Чудище
Sarquindi

Монстр
Saru Tora Hebi

Мифическое существо
Sarutorahebi

Герой сказок
Scarrow

Мистическое чудовище
Scenopode

Герой сказок
Sciritae

Мифическое существо
Scitalis

Мифическое существо
Scoliophis stianticus

Фэнтезийный персонаж
Scolopendra cetacea

Герой сказок
Scriker

Герой легенд
Scylla

Чудище
Scytale

Чудище
Sea-Lion

Мифическое существо
Selchies

Чудище
Selkies

Герой легенд
Serpopard

Чудище
Shachihoko (鯱)

Мистическое чудовище
Shedu

Монстр
Shellycoat

Мифическое существо
Shelob

Фэнтезийный персонаж
Shikenken (シッケンケン)

Герой сказок
Shikome (黄泉醜女)

Герой легенд
Shiryō (死霊)

Герой легенд
Shōjō

Мифическое существо
Shrake

Мистическое чудовище
Shtojzorreshta

Герой легенд
Shtojzovalle

Чудище
Shtozote

Чудище
Shtriga

Чудище
Sibhreach

Герой сказок
Sídhe

Мистическое чудовище
Silkies

Монстр
Simplicissimus

Мифическое существо
Sirena

Зверь
Sirenes

Мистическое чудовище
Sirrush

Чудище
Sjopeltin

Монстр
Sjupilti

Монстр
Skalli

Чудище
Skarbnik

Монстр
Skaven

Монстр
Skiopod

Герой сказок
Skiopodas

Мистическое чудовище
Skjöll

Фэнтезийный персонаж
Skoll

Монстр
Sköll

Герой легенд
Skriker

Мифическое существо
Skrulls

Герой сказок
Skvader

Фэнтезийный персонаж
Skøll

Герой сказок
Sleipnir

Фэнтезийный персонаж
Sluagh

Фэнтезийный персонаж
Smok

Чудище
Smůk

Герой легенд
Snark

Мифическое существо
Snergs

Чудище
Snoligoster

Герой сказок
Soe-horven

Герой легенд
Space Jockey

Мистическое чудовище
Sphinx

Чудище
Splinter-cat

Фэнтезийный персонаж
Spopodes

Зверь
Spriggan

Монстр
Squonk

Мифическое существо
Stellio

Мистическое чудовище
Stollenwurm

Фэнтезийный персонаж
Stoors

Фэнтезийный персонаж
Stormbird

Зверь
Storsjöodjuret

Чудище
Strandvaskare

Фэнтезийный персонаж
Strandvasker

Мистическое чудовище
Strigoi

Зверь
Struthiocamelon

Чудище
Struthopodes

Герой сказок
Strutio

Зверь
Strzyga

Мистическое чудовище
Succubus

Мифическое существо
Suhurmas

Мистическое чудовище
Svartalfar

Монстр
Swanhamr

Мифическое существо
Swanmaidens

Герой сказок
Swanman

Монстр
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Фэнтезийный персонаж
Taotie

Чудище
Tarandrus

Мистическое чудовище
Tarasque

Герой сказок
Tarrasque

Мистическое чудовище
Tatzelwurm

Мифическое существо
Taur

Герой легенд
Te Whanau O Rangi

Чудище
Tehut

Герой легенд
Tengu (天狗)

Герой сказок
Tenko

Чудище
Teong-wei

Чудище
Tharks

Фэнтезийный персонаж
Thea

Мистическое чудовище
Theow

Мистическое чудовище
Thep Norasri

Зверь
Thestral

Монстр
Thos

Герой легенд
Thot

Герой легенд
Thoth

Герой легенд
Three-foot Horse

Монстр
Thrummy-Cap

Фэнтезийный персонаж
Thunderbird

Мистическое чудовище
Tian Lu (天禄)

Мистическое чудовище
Tiangou (天狗)

Герой легенд
Tibicenas

Герой легенд
Tigbalan

Герой сказок
Tigbalang

Мифическое существо
Tikbalan

Фэнтезийный персонаж
Tikoloshe

Герой сказок
Tiqqitchit

Зверь
Tiritchiq

Мистическое чудовище
Tithoes

Герой сказок
To Filiko Teras

Монстр
Toenayar

Зверь
Tokoloshe

Монстр
Tommyknockers

Герой легенд
Tomte

Фэнтезийный персонаж
Tooth fairy

Монстр
Topple

Мифическое существо
Tote-Road Shagamaw

Мистическое чудовище
Toutetsu

Мистическое чудовище
Tragelaph

Мистическое чудовище
Tragelaphus

Монстр
Trào phong

Зверь
Trasgo

Монстр
Trasgu

Фэнтезийный персонаж
Trasno

Зверь
Trauko

Мифическое существо
Treants

Монстр
Treefolk

Мифическое существо
Troglodyte

Чудище
Trogodytae

Мистическое чудовище
Trow

Герой сказок
Tsonokwa

Фэнтезийный персонаж
Tsonoqua

Герой легенд
Tsurara-onna (氷柱)

Чудище
Tù ngưu

Герой сказок
Tulao (徒劳)

Чудище
Tunda

Чудище
Tunkall

Зверь
Tūrehu

Фэнтезийный персонаж
Tutu

Чудище
Tyger

Монстр
Typhaon

Чудище
Typhöeus

Мифическое существо
Typhon

Чудище
T'ao T'ieh

Мифическое существо
Tamamo-no-Mae

Герой сказок
Tangi

Чудище
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Мифическое существо
Ubasti

Герой сказок
Ubume

Чудище
Ugallu

Мистическое чудовище
Ukabarenairei (浮かばれない霊)

Герой сказок
Uldra

Чудище
Undead

Мистическое чудовище
Undine

Чудище
Undine Dejwe

Мистическое чудовище
Ungaikyou (雲外鏡)

Герой легенд
Ungoliant

Зверь
Unicorn-lion

Герой сказок
Unicornis

Чудище
Uperice

Мифическое существо
Upierzyca

Герой сказок
Upior

Мистическое чудовище
Upir

Герой сказок
Upsorn Srihas

Герой легенд
Upupa

Зверь
Urchins

Фэнтезийный персонаж
Uridimmu

Мистическое чудовище
Urmahlillu

Мифическое существо
Urmahlullu

Герой сказок
Urman iäse

Герой легенд
Uroboros

Герой сказок
Uru-kehu

Мистическое чудовище
Utböling

Мистическое чудовище
Utburd

Герой сказок
Utkasting

Фэнтезийный персонаж
Utrzymywany

Мистическое чудовище
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Монстр
Va әs̷

Мистическое чудовище
Vaca de lumbre

Фэнтезийный персонаж
Valkyrja

Фэнтезийный персонаж
Vam-Fear-Eee

Зверь
Vampijerović

Чудище
Vampirar

Монстр
Vampirdzhiya

Мистическое чудовище
Vampirić

Герой сказок
Vampirović

Зверь
Vánagandr

Чудище
Varactyl

Мистическое чудовище
Varg

Герой сказок
Vargr

Герой легенд
Vaŭkałak

Герой сказок
Versipellis

Фэнтезийный персонаж
Vešapi (ვეშაპი)

Чудище
Vielfraß

Герой легенд
Vilkacis

Фэнтезийный персонаж
Vilkãtas

Фэнтезийный персонаж
Vilkatis

Чудище
Vilktakis

Монстр
Vipera

Мифическое существо
Višap (վիշապ)

Монстр
Vodni mož

Герой сказок
Vough

Мистическое чудовище
Vugluscris

Мистическое чудовище
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Зверь
Wahokohoko

Мистическое чудовище
Wamphyri

Герой легенд
Wandynnije

Герой легенд
Waq-waq tree

Фэнтезийный персонаж
Warg

Монстр
Wargin

Фэнтезийный персонаж
Water-Leaper

Чудище
Water-owl

Чудище
Wearg

Монстр
Wearh

Зверь
Wechselbalg

Герой легенд
Weeping Woman

Фэнтезийный персонаж
Wemic

Монстр
Wendigo

Фэнтезийный персонаж
Werebat

Мистическое чудовище
Werebears

Мифическое существо
Wereboar

Чудище
Werefox

Чудище
Werehyenas

Фэнтезийный персонаж
Wererat

Герой сказок
Werewolf

Мифическое существо
White Walkers

Герой сказок
Whooping boy

Монстр
Will O'The Wisp

Монстр
Willepen

Герой сказок
Windigo

Чудище
Winged Horses

Чудище
Wish Hounds

Зверь
Wisht Hounds

Монстр
Wodny muž

Мистическое чудовище
Wódnykus

Чудище
Wookiee

Герой сказок
Wuesting Beast

Чудище
Wychowywany

Герой легенд
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Чудище
Xaynwada

Фэнтезийный персонаж
Xhinde

Мистическое чудовище
Xiaoyang People

Монстр
Xiaoyangmin

Мистическое чудовище
Xiezhi

Герой легенд
Xièzhì (獬豸)

Чудище
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Герой сказок
Ya-Te-Veo

Герой сказок
Yakan

Монстр
Yakṣas

Герой сказок
Yale

Герой сказок
Yalomishte

Мистическое чудовище
Yamawarawa

Монстр
Yamawaro

Монстр
Yanari

Чудище
Yara-ma-yha-who

Герой сказок
Yarımtıq

Чудище
Yázì (睚眦)

Герой легенд
Yeth Hounds

Фэнтезийный персонаж
Yeti

Мистическое чудовище
Yllerion

Мистическое чудовище
Yobo-san

Мифическое существо
Yobosan

Мистическое чудовище
Yōkai (妖怪)

Герой легенд
Youwarkee

Чудище
Yppopodes

Мистическое чудовище
Yppotryll

Фэнтезийный персонаж
Yuki-hime (雪姫)

Герой легенд
Yuki-jorou (雪女郎)

Герой сказок
Yuki-nyōbō (雪女房)

Мифическое существо
Yuki-onna (雪女)

Фэнтезийный персонаж
Yukifuri-baba (雪降り婆)

Мифическое существо
Yukinba (雪ンバ)

Чудище
Yumekui

Герой легенд
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Герой сказок
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Зверь
Áitvaras

Чудище
Áitivaras

Мистическое чудовище
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Герой легенд
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Мифическое существо
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Герой сказок
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Зверь
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Фэнтезийный персонаж
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Монстр
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Мистическое чудовище
Łaziebnik

Герой сказок
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Мифическое существо
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Герой сказок
Şüräle

Монстр
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Чудище
Šêdu

Герой легенд
Šmok

Мистическое чудовище
Štriga

Чудище
Šungalviai

Мифическое существо
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Чудище
Żmirłacz

Зверь
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Герой сказок
Άβράξας

Мистическое чудовище
Άργος

Чудище
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Чудище
Ένυδροσ

Чудище
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Фэнтезийный персонаж
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Мистическое чудовище
Αχέρων

Монстр
Αριμασπος

Чудище
Αburγu Moγai

Герой легенд
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Герой сказок
Βλεμμυες

Мифическое существо
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Фэнтезийный персонаж
Γηρυών

Мистическое чудовище
Γλυκών

Фэнтезийный персонаж
Γηρυονευς

Чудище
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Зверь
Δελφυνη

Фэнтезийный персонаж
Δράκαινα

Герой легенд
Δαίμων

Чудище
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Зверь
Εμπουσα

Мифическое существо
Ευρυνομος

Герой легенд
Εκατόγχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Мистическое чудовище
Θόουτ

Чудище
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Мистическое чудовище
Καταβλεπων

Чудище
Κῆτος

Монстр
Κάβειροι

Мистическое чудовище
Κέκροψ

Герой легенд
Κύκλωπες

Герой сказок
Κακός

Монстр
Κεραστης

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Мифическое существо
Λάμια

Герой легенд
Λειμενίδες

Чудище
Λαδων

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Чудище
Μελίαι

Фэнтезийный персонаж
Μελιάδες

Герой легенд
Μυρμηκολέων

Мистическое чудовище
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Фэнтезийный персонаж
Ναϊάδες

Чудище
Νύμφες

Чудище
Ναΐδες

Герой сказок
Νηρηίδες

Чудище
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Монстр
Ορθος

Мистическое чудовище
Οὐροβόρος

Зверь
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Мистическое чудовище
Πανθηρ

Мистическое чудовище
Πύθων

Герой сказок
Περίτιος

Фэнтезийный персонаж
Πρωτεύς

Мистическое чудовище
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Чудище
Σκιραται

Герой сказок
Σρινύες

Мистическое чудовище
Σάτυροι

Фэнтезийный персонаж
Σκολοπινδρα

Герой сказок
Σομπέκ

Фэнтезийный персонаж
Σειρῆνες

Мифическое существо
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Зверь
Τιτάνες

Мифическое существо
Τυφών

Герой легенд
Τράγέλαφος

Фэнтезийный персонаж
Τάρανδρος

Мистическое чудовище
Τρωγοδύται

Герой сказок
Τάρανδος

Герой легенд
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Чудище
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Фэнтезийный персонаж
Φοϊνιξ

Герой сказок
Φτερωτά άλογα

Мистическое чудовище
Φάλαινα

Мифическое существо
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Герой сказок
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Герой сказок
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Чудище
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Фэнтезийный персонаж
Ӧшымӧс чуд

Существа из мифов и легенд на букву Ա


Герой сказок
Աչուչ-Փաչուչ

Существа из мифов и легенд на букву Հ


Герой легенд
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Чудище
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Мистическое чудовище
Ḏiḥautī

Мистическое чудовище
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Мистическое чудовище
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ


Герой сказок
ἵπποκαμποςСервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2019 г.
ver. 1.05.1374+