Мифическое существо Лозовик

В белорусском фольклоре некий лесной или болотный нечистик, живущий в лозе. Лазавік — нейкі лясны бог, які жыве ў лазе. Беларусы ўяўляюць яго старэнькім карлам, не большым за пазногаць і аднавокім, з аршыннаю барадою, які заўсёды носіць з сабою доўгую (у сем сажняў) пугу. Ён, кажуць, звычайна жыве ў лазе, у маленькім дамку, акружаным балотам; дамок гэты без дзвярэй і вокнаў, толькі з маленькай адтулінай на страсе, куды звычайна залазіць сам гаспадар лазавік. Дамок гэты недаступны людзям: як толькі хто-небудзь задумае падысці да яго, дома як і не было на тым месцы — пойдзе далей; чалавек за ім — а дамок далей ад яго. Лазавік, кажуць, часта расхаджвае па розных балотах. Тут яго адразу пазнаеш: вочка яго бліскае, як агеньчык... Што робіць Лазавік сваёй пугай і навошта носіць з сабою, беларусы самі не ведаюць. Лазавік вядомы ў Беларусі пад рознымі іншымі імёнамі; у некаторых месцах яго завуць балотнікам, які жыве ў балоце, а ў іншых — вадавіком, які жыве ў вадзе. Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і (449: с.573) Лазави́к — какой-то лесной бог, живущий в лозе. Белорусцы представляют его карликом-старичком, не больше ноготка, одноглазым, с аршинною бородою, всегда носящим при себе длиннейший (в семь сажень) кнут. Он обыкновенно, говорят, живет в лозе, в маленьком домике, окруженном болотом; домик этот без дверей и окон, только с малым отверстием на крыше, куда обыкновенно пробирается сам гаспада́р (хозяин), то есть Лазавик; домик этот неприступен для людей: как только кто-нибудь вздумает подойти к нему, домика как не бывало на том месте, уйдет дальше; человек за ним — домик дальше от него. Лазавик, говорят, часто расхаживает по разным болотам. Тут его сейчас узнаешь: глазок его сверкает, как огонек (понятие Белорусцев о болотных огоньках). Что делает Лазавик своим кнутом и для чего носит его с собою, Белорусцы сами не знают. Лазавик известен в Белоруссии под разными другими именами; в некоторых местах он называется Болотником — живущим в болоте, а в других — Водовико́м — живущим в воде. П.Древлянский "Белорусские народные предания" (310: c.277) Лазавік — то дух такі, што ў лазе жыве. У яго там і хата знаходзіцца. А сам ён таго ж цвету, што і лаза. Многія гаварылі, што ён на дзеда пахож малога, карлік пачці. І хоць ён некрасівы, але ж сам добры. Лазавік можа людзей спасаць ад вадзянікоў і балотнікаў. Дзядзька расказваў, што адзін раз пайшоў з жонкай ягады збіраць. І тут заўважыў уперадзе паляну, на якой было многа ягад. Ён пайшоў туды і трапіў у балота, пачаў жонку зваць. А тая, мабыць, не пачула. Дзядзька ўжо рашыў тады, што жывым яму не быць. Але потым убачыў лазовы куст і схапіўся за яго. Жонка яго тады агледзіла, што мужыка няма, пачала шукаць і наткнулася на яго. Дзядзька спасся, але гаварыў, што яму дапамог лазавік. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў горадзе Ветка ад Кузьменка Людмілы Аляксееўны, 1926 г.н. (505: с.173) Лазавик — то такой дух, что в лозе живет. У него там и хата находится. И сам он того же цвета, что и лаза. Многие говорили, что он на деда похож мелкого, карлик почти. И хоть он некрасивый, однако же сам добрый. Лазавик может людей спасать от водяников и болотников. Дядька рассказывал, что однажды пошел с женой ягоды собирать. И тут заметил впереди поляну, на которой было много ягод. Он пошел туда и угодил в болото, начал жену звать. А та, может, не услышала. Дядька уже решил тогда, что живым ему не быть. Но потом увидел лозовый куст и схватился за него. Жена его огляделась, видит, что мужа нет, начала искать и наткнулась на него. Дядька спасся и говорил, что ему помог лазавик. Записала И.Шевко в 2006 году в городе Ветка Гомельской области Республики Беларусь от Кузьменко Людмилы Алексеевны, 1926 г.р. (505: с.173) Лазавік жыве ля рэк, азёр, а можа і каля лесу пасяліцца. Галоўнае для яго, каб была лаза. Многія гавораць, што бачылі яго. І мне раз так павязло. Ішла калісь летам праз раку, рашыла адпачыць ля лазы. Аж бачу, што там дзед нейкі сядзіць. Ды сам смешны такі, маленькі і нейкі жоўты. Убачыў мяне і адразу знік. Яго ніхто не баіцца, бо ён зла вялікага не дзелае. От шчэ скажу, што лазавік, калі дождж ідзе, можа чалавека схаваць. Я раз у навальніцу ад хаты далёка была, дык схавалася пад лазу. Пераседзіла там, а потым сухенькая дамоў пабегла. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў вёсцы Куты Веткаўскага раёна ад Талкачовай Антаніны Мікалаеўны, 1942 г.н. (505: с.173) Лазавик живет у рек и озёр, а может и около леса поселиться. Главное для него, чтоб была лоза. Многие говорят, что видели его. И мне раз так повезло. Шла как-то летом через реку, решила отдохнуть под лозой. И вижу, что там дед какой-то сидит. И сам смешной такой, маленький и какой-то желтый. Увидел меня и сразу исчез. Его никто не боится, потому что он зла большого не делает. Вот еще скажу, что лазавик, когда дождь идет, может человека укрыть. Я раз в грозу от дома далеко была, так спряталась под лозой. Пересидела там, а потом сухонькая домой побежала. Записала И.Шевко в 2006 году в деревне Куты Ветковского района Гомельской области Республики Беларусь от Толкочевой Антонины Николаевны, 1942 г.р. (505: с.173) Летам раз заблудзіў я, хадзіў доўга, думаў, што ўжо не выберуся. Толькі прысеў, адразу ж пачуў смех нейкі. Я ўскочыў і пачаў маліцца. І што вы думаеце, знайшоў дарогу дамоў. Я потым доўга думаў, хто ж тады мяне напугаў. Ды ўспомніў, што якраз ля лазы быў. Мабыць, то лазавік з мяне пасмяяўся. За жарты на яго не злую, бо ён мне ў рабоце памагаў. Я не раз лазу на карзіны набіраў. А карзіны выйшлі добрыя, шчэ баба мая імі і зараз пользуецца. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў вёсцы Шэйка Веткаўскага раёна ад Рослікава Івана Дзмітрыевіча, 1930 г.н. (505: с.173) Летом раз заблудился я, ходил долго, думал, что уже не выберусь. Только присел, сразу же услышал смех какой-то. Я подскочил и стал молиться. И что вы думаете, нашел дорогу домой. Я потом долга думал, кто ж тогда меня напугал. И вспомнил, что как раз около лозы был. Может, то лазавик с меня посмеялся. За шутки на него не злюсь, ведь он мне в работе помогал. Я не раз лозу на корзины набирал. А корзины вышли ладные, баба моя до сих пор ими пользуется. Записала И.Шевко в 2006 году в деревне Шейка Ветковского района Гомельской области Республики Беларусь от Росликова Ивана Дмитриевича, 1930 г.р. (505: с.173) Лознікі ўтвараюць асобны гурт хутчэй надводных, чым падводных нячысцікаў. Жытлом ім служаць густыя кусты пераплеценага лазняку, у залежнасці ад якога афарбавана іх цела. Самі па сабе Лознікі — драбнюткія гуллівыя чарцяняты. Яны не маюць намеру загубіць ахвяру, якую заблытваюць у куст лазы, у яе карэнні ці прымушаюць правальвацца ў прыхаванае вадзяное акенца ў багне. Усё гэта робіцца не як сатанінскае насланнё, а як гульня, жарт, пасля якіх яны самі дапамагаюць ахвяры, падсоўваючы ёй куст лазы, трыснёг, аер і іншае. Калі і з такой дапамогаю ахвяра не выратавалася, значыць яе падхапіў тутэйшы буйны нячысцік — вадзянік, балотнік, багнік... Паколькі лознікі зусім бясшкодныя і малыя з выгляду, грамавыя стрэлы забіваюць іх не спецыяльна, а выпадкова. У лознікаў ёсць адна небяспека, пра якую яны, аднак, зусім не дбаюць. Гэта — асушэнне месца пад іх жытлом і, як вынік, знішчэнне лазняку, з якім звязана жыццё лознікаў. У такім выпадку яны гінуць усе разам назаўсёды і бясследна. Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і (449: с.573-574) На лозниковъ указываютъ какъ на родственныхъ помощниковъ при-водныхъ нечистиковъ, или какъ на подростковъ. Изъпредыдущаго видно, что всѣ эти нечистики живутъ и дѣйствуютъ порознь и что у нихъ нѣтъ потомства; лозники составляютъ отдѣльный скопъ скорѣе надводныхъ, чѣмъ подводныхъ нечистиковъ, и притономъ ихъ служатъ густые кусты сплевшагося малорослаго лозняка, отъ цвѣта котораго они воспринимаютъ цвѣтъ своего покрова. Сами по себѣ лозники слишкомъ крохотные бѣсики, отчасти напоминающіе шешекъ, подобно имъ, игривые, и не имѣютъ ввиду погубить той жертвы, которую запутываютъ въ куст лозы, въ корняхъ ея, или заставляютъ проваливаться въ скрытое оконце топи. Все это дѣлается не какъ сатанинская напасть, а какъ игра, шутка, послѣ которой они подаютъ и помощь, пододвигая жертвѣ кустъ не отонувшей лозы, тростникъ, аиръ, и проч. Если и при такой помощи жертва не спаслась, такъ ее подхватилъ обитающій здѣсь крупный нечистикъ — водяной, болотникъ, багникъ, — которымъ лозники не намѣрены были подслуживаться. Какое именно значеніе имѣютъ лозники въ бѣсовскомъ мірѣ, трудно опредѣлить; слѣдуетъ догадываться, что эти нечистики загнаны сюда и прикованы къ мѣсту за неімѣніемъ для нихъ подходящей дѣятельности. Ввиду же почти безусловной безвредности лозниковъ, ихъ ничтожнаго облика, громовыя стрѣлы разятъ ихъ лишь попутно. У лозниковъ остается одна опасность, о которой они, однако, совершенно не помышляютъ: это — осушеніе мѣста подъ ихъ обиталищемъ и чрезъ то уничтоженіе лозовыхъ кустовъ, съ ростомъ которыхъ соединено бытіе лозниковъ; послѣдніе въ семъ случаѣ гибнутъ цѣлымъ скопомъ навсегда и безслѣдно. Н.Я.Никифоровский "Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе" (482: с.84-85)

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Мифическое существо
Агуане

Мистическое чудовище
Азема

Герой сказок
Албысы

Герой сказок
Анаким

Мистическое чудовище
Ао

Монстр
Арворх

Фэнтезийный персонаж
Ахти

Монстр
Абаасы

Герой легенд
Абаасылар

Чудище
Абааһы

Герой легенд
Абада

Мифическое существо
Абанг Аку

Герой легенд
Абасы

Мистическое чудовище
Аванк

Мистическое чудовище
Агиски

Мифическое существо
Агрометы

Фэнтезийный персонаж
Алим

Герой легенд
Абраксас

Мифическое существо
Абрасакс

Мифическое существо
Авгур

Мистическое чудовище
Агишки

Герой сказок
Агнявік

Мистическое чудовище
Агызмал

Герой легенд
Азы

Фэнтезийный персонаж
Алея

Фэнтезийный персонаж
Ангелы 

Мистическое чудовище
Аптах-бага(двуглав.лягушка)

Монстр
Арейон

Зверь
Архонты

Мистическое чудовище
Аюстал

Чудище
Абнауаю

Герой легенд
Азарлары

Мистическое чудовище
Анцыбал

Фэнтезийный персонаж
Араш

Мистическое чудовище
Арслан

Мифическое существо
Атцыс

Герой сказок
Абарга-Могой

Герой сказок
Абуми-гути

Мистическое чудовище
Аврага Могой

Герой легенд
Агач киши

Герой сказок
А Бао А Ку

Герой сказок
А Бао Ку

Мистическое чудовище
Агроти

Фэнтезийный персонаж
Агулшап

Чудище
Агх-иски

Герой легенд
Агхары

Фэнтезийный персонаж
Агъач киши

Фэнтезийный персонаж
Адамовы дети

Герой легенд
Аданы

Герой сказок
Адданк

Герой легенд
Аджина

Герой легенд
Адзуки-агэ

Мистическое чудовище
Адзуки-госягося

Герой легенд
Адзуки-соги

Герой легенд
Аждаha

Мистическое чудовище
Аждарха

Герой легенд
Аждархо́

Мистическое чудовище
Ажыдаа́р

Чудище
Аздаха

Герой сказок
Аздяка́

Монстр
Аидахар

Зверь
Аист

Зверь
Ай-хуа

Чудище
Айдага́р

Чудище
Айдахар

Монстр
Айтвар

Чудище
Айтварас

Герой сказок
Айцы

Фэнтезийный персонаж
Айя-Напское чудовище

Монстр
Акаана

Герой легенд
Акасита

Монстр
Акери

Фэнтезийный персонаж
Акиянъ рыба

Фэнтезийный персонаж
Аколностъ

Герой сказок
Акрабуамелу

Мистическое чудовище
Акромантул

Мистическое чудовище
Акуй-Халава

Мифическое существо
Акулобраз

Мифическое существо
Ала

Мистическое чудовище
Алан-мелекей

Герой легенд
Албаны

Герой сказок
Албасты

Фэнтезийный персонаж
Алекторъ дивий

Мистическое чудовище
Али

Мистическое чудовище
Аллокамелус

Чудище
Альсеиды

Фэнтезийный персонаж
Алэл

Чудище
Антеро

Фэнтезийный персонаж
Албастый

Мистическое чудовище
Алема

Герой сказок
Алерион

Мифическое существо
Аликанто

Монстр
Алканостъ

Монстр
Алконос

Мифическое существо
Алконотъ

Мистическое чудовище
Алкуностъ

Чудище
Алцете

Герой сказок
Аль-заккуми

Чудище
Альвы

Монстр
Альгуль

Фэнтезийный персонаж
Альконостъ

Мистическое чудовище
Альфин

Зверь
Ам-ам

Герой сказок
Ам-мит

Чудище
Ам-мут

Мифическое существо
Амам

Мистическое чудовище
Амамат

Мистическое чудовище
Амару

Герой сказок
Амауталик

Герой сказок
Амба́рный

Монстр
Амбарник

Мистическое чудовище
Амемит

Фэнтезийный персонаж
Амикири

Фэнтезийный персонаж
Амиктиры

Фэнтезийный персонаж
Аммат

Мифическое существо
Амт

Мистическое чудовище
Амфиптерий

Чудище
Амфисбена

Герой сказок
Амэ-онна

Мистическое чудовище
Ананси

Монстр
Анба́рный

Мистическое чудовище
Ангеук

Герой сказок
Ангиак

Монстр
Ангьяк

Мифическое существо
Андрони

Фэнтезийный персонаж
Анзу

Мифическое существо
Анзуд

Чудище
Аниото

Герой легенд
Анка

Герой сказок
Анкертольд

Монстр
Анку

Фэнтезийный персонаж
Анкы-келе

Герой легенд
Аннакуи

Монстр
Аннуна

Фэнтезийный персонаж
Аннунаки

Фэнтезийный персонаж
Анталоп

Герой сказок
Антапаты

Чудище
Антипко

Фэнтезийный персонаж
Антис

Герой легенд
Антоностъ

Мистическое чудовище
Ануннаки

Зверь
Анцётка

Монстр
Анчут

Герой легенд
Анчутик

Зверь
Анчутка

Герой сказок
Аньсих Сисьва Пялт

Герой легенд
Апíвень

Монстр
Апеп

Мистическое чудовище
Апис

Мистическое чудовище
Апо́фис

Чудище
Апоп

Фэнтезийный персонаж
Апсарас

Чудище
Апсары

Герой сказок
Аптах-Бага

Герой легенд
Аразе

Фэнтезийный персонаж
Араитеуру

Мистическое чудовище
Аралезы

Монстр
Аргос

Фэнтезийный персонаж
Аргус

Герой сказок
Аржавеннік

Фэнтезийный персонаж
Аржавенник

Монстр
Аржавень

Герой легенд
Арзюри

Монстр
Аримаспы

Монстр
Аримофеи

Герой сказок
Аримоѳеи

Фэнтезийный персонаж
Арсури

Герой сказок
Артабатиты

Герой сказок
Артинетас

Мистическое чудовище
Аруи ариси

Мистическое чудовище
Арысь-поле

Мистическое чудовище
Асванг

Герой сказок
Асванга

Мистическое чудовище
Асетнік

Герой сказок
Асида

Монстр
Аскефруа

Герой легенд
Аспид

Мистическое чудовище
Аспида

Герой сказок
Аспидоколеон

Герой легенд
Аспидохелон

Монстр
Аспик

Герой сказок
Ассида

Монстр
Ассидам

Фэнтезийный персонаж
Астонiи

Фэнтезийный персонаж
Астромове

Монстр
Асуван

Мистическое чудовище
Аука

Зверь
Афанк

Герой сказок
Афедронои

Герой легенд
Африт

Мистическое чудовище
Ахерон

Мистическое чудовище
Ахеронт

Фэнтезийный персонаж
Ахлис

Чудище
Ахоры

Фэнтезийный персонаж
Ацаны

Мистическое чудовище
Ачери

Фэнтезийный персонаж
Ачкийини

Герой легенд
Ачо́ч-Мачо́ч

Герой сказок
Аѳдроноi

Герой сказок
Адау

Герой сказок
Алад

Чудище
Алпаб

Чудище
Аниука

Чудище
Араска

Мистическое чудовище
Арсан-Дуолай

Монстр
Асраи

Чудище
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Герой легенд
Бабай, Бабайка

Мистическое чудовище
Бакенеко

Фэнтезийный персонаж
Белая Рука 

Зверь
Бен-Бен

Герой сказок
Благийдвор

Фэнтезийный персонаж
Бродницы 

Зверь
Бучу*

Герой сказок
Бадњак

Чудище
Баг

Монстр
Бакэмоно

Монстр
Белыедамы

Чудище
Берегини

Герой сказок
Богинки

Фэнтезийный персонаж
Бродячий огонёк

Герой легенд
Бааванши

Герой легенд
Байцзэ

Зверь
Баюн-Кот

Монстр
Бену

Фэнтезийный персонаж
Биль-Биль-Гое

Герой сказок
Боуги

Монстр
Бута*

Монстр
Бадняк

Зверь
Бісиці

Фэнтезийный персонаж
Бааби

Герой легенд
Баба

Герой сказок
Бабай

Чудище
Бабайка

Монстр
Бабан

Герой легенд
Бабар

Герой сказок
Баби

Мифическое существо
Бабок

Герой легенд
Бабр

Монстр
Бага

Фэнтезийный персонаж
Багамут

Чудище
Баган

Фэнтезийный персонаж
Багеера

Герой легенд
Багенге

Зверь
Багнік

Монстр
Багник

Чудище
Бадзюля

Чудище
Бадюля

Фэнтезийный персонаж
Баенник

Мифическое существо
Баенный

Чудище
Базилиск

Чудище
Базилишек

Герой сказок
Байник

Чудище
Байнушко

Фэнтезийный персонаж
Бакемоно-Кицунэ

Чудище
Бакенэко

Герой сказок
Баку

Фэнтезийный персонаж
Бакэ-дзори

Герой сказок
Бакэдзори

Фэнтезийный персонаж
Баламутень

Фэнтезийный персонаж
Баламутнік

Мистическое чудовище
Баламуцень

Мистическое чудовище
Балаур

Зверь
Балена

Герой сказок
Бандиман

Фэнтезийный персонаж
Банийип

Зверь
Банник

Мистическое чудовище
Банной

Герой легенд
Банный

Герой сказок
Банный пастырь

Фэнтезийный персонаж
Банный хозяин

Мистическое чудовище
Банши

Герой легенд
Банщик

Монстр
Баньши

Мистическое чудовище
Барабао

Монстр
Баранец

Мистическое чудовище
Барбегази

Монстр
Барбегазы

Мифическое существо
Баргест

Фэнтезийный персонаж
Барздуки

Чудище
Барнитлег

Монстр
Барстуки

Герой сказок
Баст

Мистическое чудовище
Бастет

Герой легенд
Батюшка-Зима

Монстр
Баубо

Герой сказок
Бебок

Мифическое существо
Белая Баба

Герой легенд
Берендей

Герой легенд
Бехолдеры

Чудище
Бахамут

Мистическое чудовище
Башаандере

Мистическое чудовище
Башахаун

Герой легенд
Баянник

Герой легенд
Бега

Мифическое существо
Бегемот

Герой сказок
Бегущий волком

Герой легенд
Бедн-вара

Герой сказок
Бекке

Герой сказок
Белые ходоки

Мистическое чудовище
Беляки

Монстр
Бен варра

Герой сказок
Бен-Варри

Мистическое чудовище
Беорнинги

Фэнтезийный персонаж
Берникли

Мифическое существо
Бес банный

Монстр
Бескуд

Фэнтезийный персонаж
Бессонье

Монстр
Бии-няо

Мистическое чудовище
Бииняо

Мистическое чудовище
Бий-няо

Герой сказок
Бийняо

Монстр
Бильвизы

Чудище
Бинфэн

Герой легенд
Бирюк

Монстр
Бичен

Зверь
Бкабей

Фэнтезийный персонаж
Блажинь

Мистическое чудовище
Бласна

Герой сказок
Блегмии

Герой легенд
Блегмы

Монстр
Блемии

Мистическое чудовище
Блудички

Мистическое чудовище
Бляго

Чудище
Бобо

Герой легенд
Бобок

Фэнтезийный персонаж
Бовешь

Герой сказок
Боган

Герой легенд
Боггарт

Герой сказок
Боги

Чудище
Боглы

Мистическое чудовище
Бокан

Герой легенд
Боканон

Герой легенд
Болла

Мистическое чудовище
Болотник

Герой легенд
Болотница

Фэнтезийный персонаж
Болотный

Герой легенд
Болотный дедко

Герой легенд
Болотный шут

Монстр
Болотяник

Герой легенд
Бомка

Герой сказок
Бонакон

Чудище
Боннакон

Герой сказок
Бор

Герой легенд
Борамец

Фэнтезийный персонаж
Боранец

Мистическое чудовище
Боровик

Фэнтезийный персонаж
Боровички

Мистическое чудовище
Боровой

Герой сказок
Боровой человек

Фэнтезийный персонаж
Бородатые

Мистическое чудовище
Бородачик

Герой сказок
Борэй

Герой сказок
Боухан

Зверь
Бохан

Герой сказок
Боцан

Чудище
Брауни

Герой сказок
Бродяжки

Герой сказок
Брокса

Мистическое чудовище
Броллахан

Герой легенд
Броша

Чудище
Бруколак

Герой легенд
Брукса

Монстр
Бруни

Зверь
Бруха

Фэнтезийный персонаж
Брэг

Монстр
Бу-лао

Герой сказок
Бу́сеу́

Герой сказок
Бугган

Герой легенд
Бузинная матушка

Мистическое чудовище
Бузинная Матушка

Чудище
Бук

Мистическое чудовище
Бука

Фэнтезийный персонаж
Бука (Bwca)

Чудище
Бука́нка

Мистическое чудовище
Бука́нко

Мистическое чудовище
Бука́нушко

Герой легенд
Букан

Фэнтезийный персонаж
Буканай

Фэнтезийный персонаж
Букарица

Монстр
Букачка

Чудище
Букентавр

Герой легенд
Букусетка

Монстр
Буллар

Фэнтезийный персонаж
Бунгиснгис

Монстр
Бундимун

Фэнтезийный персонаж
Буниюп

Монстр
Буньип

Чудище
Бурак

Герой легенд
Буривухи

Монстр
Бусиэ

Зверь
Буско

Герой сказок
Бхутешвара

Чудище
Бхуты

Герой легенд
Бцентæ

Фэнтезийный персонаж
Бывшие

Фэнтезийный персонаж
Бьякко

Мистическое чудовище
БѢлена

Чудище
Баггейн

Герой сказок
Батанушко

Герой легенд
Бенни

Монстр
Бесы

Мистическое чудовище
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Мистическое чудовище
Ванф

Мистическое чудовище
Вилы

Чудище
Водяницы

Фэнтезийный персонаж
Вуивр

Чудище
Вампал

Монстр
Васуки

Мифическое существо
Вирява

Фэнтезийный персонаж
Водяные

Чудище
Вытьянка

Герой сказок
Ванапаганы

Монстр
Воду

Герой легенд
Волот

Чудище
Відминник

Монстр
Вій

Монстр
Вісуснік

Мистическое чудовище
Ва öш

Герой сказок
Ва-ош

Мистическое чудовище
Вадзянiк

Герой сказок
Вадзяны

Герой легенд
Вадзяны дзед

Фэнтезийный персонаж
Вазіла

Чудище
Вазила

Монстр
Вазимба

Мифическое существо
Вака де лумбре

Фэнтезийный персонаж
Валасень

Мистическое чудовище
Валькирии

Монстр
Вамфир

Герой сказок
Вамфири

Мифическое существо
Ван Тянь Хоу

Фэнтезийный персонаж
Ванагандр

Фэнтезийный персонаж
Вани

Монстр
Вапак

Чудище
Варактил

Монстр
Варгін

Чудище
Варги

Мифическое существо
Варгин

Мистическое чудовище
Василиск

Герой легенд
Ваўкалак

Герой легенд
Ваўкалака

Мистическое чудовище
Ваўкалека

Герой легенд
Вахоке-хоко

Мифическое существо
Вдова птица

Зверь
Вдодъ

Мистическое чудовище
Вегетандры

Мифическое существо
Вейла

Монстр
Велiорыбъ

Герой сказок
Велбудорысь

Герой сказок
Велерыбъ

Чудище
Великаны

Герой сказок
Великие Гиббоны

Мистическое чудовище
Великий Злой Дух (大魔神)

Мифическое существо
Вемики

Мистическое чудовище
Вендиго

Монстр
Вепреслон

Зверь
Верберы

Мифическое существо
Вербэры

Монстр
Вербэт

Герой сказок
Вервольф

Монстр
Вергиены

Фэнтезийный персонаж
Веревочник

Герой легенд
Верерэты

Монстр
Веркабаны

Мистическое чудовище
Веркрысы

Чудище
Веркэт

Герой легенд
Вернетопырь

Герой сказок
Верфокс

Герой сказок
Веры

Чудище
Веспертил

Чудище
Вешап

Чудище
Вещица

Герой сказок
Взрывопотам

Мистическое чудовище
Ви́сусник

Зверь
Виверн

Фэнтезийный персонаж
Виверна

Монстр
Вигты

Монстр
Виелфрас

Зверь
Вий

Герой легенд
Вила

Герой сказок
Вилкацис

Герой легенд
Вилколаки

Мистическое чудовище
Вилктаки

Мистическое чудовище
Виндиго

Чудище
Випунен

Герой легенд
Вирика

Зверь
Витар

Монстр
Витренник

Мистическое чудовище
Вихованець

Фэнтезийный персонаж
Вишап

Мистическое чудовище
Вкабей

Мифическое существо
Влемии

Герой легенд
Во дак наг гран

Мистическое чудовище
Во-а

Фэнтезийный персонаж
Вова

Монстр
Вовкулака

Фэнтезийный персонаж
Вовкун

Герой сказок
Водная форма

Зверь
Водява

Мистическое чудовище
Водяная невеста (Ջրահարս)

Герой легенд
Водяница

Фэнтезийный персонаж
Водяной

Герой легенд
Возвращающийся

Мифическое существо
Волкодлаки

Чудище
Волколак

Монстр
Волокита

Чудище
Волосень

Фэнтезийный персонаж
Волсь

Герой легенд
Вонгви

Зверь
Вопар

Чудище
Вопитар

Мистическое чудовище
Ворги

Мифическое существо
Воуви

Чудище
Вох

Герой легенд
Встречник

Герой сказок
Вуглускр

Герой легенд
Вужалка

Зверь
Вуки

Чудище
Вулвер

Герой легенд
Вултанка

Фэнтезийный персонаж
Вунтериха

Мистическое чудовище
Вупар

Монстр
Вупыр

Мистическое чудовище
Вурдалак

Герой легенд
Выскакунчик

Мифическое существо
Выскорь

Фэнтезийный персонаж
Выхованец

Чудище
Вампиры

Чудище
Верлиока

Мифическое существо
Власти

Монстр
Волосатка

Монстр
Вяльнясы

Существа из мифов и легенд на букву Г


Монстр
Гарпии

Мистическое чудовище
Гиппокампы

Чудище
Гмуры

Мифическое существо
Господства

Мистическое чудовище
Гримтурсы

Фэнтезийный персонаж
Гаки

Герой легенд
Гирин

Чудище
Гомозули

Чудище
Грант

Мистическое чудовище
Грифы

Герой сказок
Гамсилг

Чудище
Гиады

Монстр
Глейстиг

Монстр
Гаргульи

Монстр
Грёза

Монстр
Гурии

Мифическое существо
Гіпацэнтаўр

Зверь
Га́ла

Монстр
Га́ллу

Фэнтезийный персонаж
Гавриилова Свора

Мистическое чудовище
Гаврииловы Трещотки

Монстр
Гадюка

Герой легенд
Гаёвки

Мифическое существо
Гаёвы дзед

Монстр
Гаёўкі

Мистическое чудовище
Гайтраш

Мистическое чудовище
Гаканчи

Мистическое чудовище
Гала

Герой легенд
Галипоте

Зверь
Галла

Чудище
Галлу

Фэнтезийный персонаж
Гамадриады

Герой сказок
Гамаюн

Герой сказок
Гамберу

Фэнтезийный персонаж
Ганапати

Монстр
Гандхарвы

Чудище
Ганеша

Фэнтезийный персонаж
Гараппа

Герой легенд
Гаргулец

Чудище
Гаргулии

Монстр
Гарм

Чудище
Гарпия

Чудище
Гаруда

Герой сказок
Гарцуки

Мистическое чудовище
Гаспадар

Монстр
Гати

Чудище
Гатоблеп

Чудище
Гатоблепа

Чудище
Гаюн

Мистическое чудовище
Гвелвешапи

Чудище
Гвелешапи

Монстр
Гворны

Герой сказок
Генко

Чудище
Герион

Герой легенд
Герионей

Мистическое чудовище
Герионес

Герой сказок
Гетулийский пёс

Монстр
Гианы

Герой сказок
Гиганты

Чудище
Гидра

Фэнтезийный персонаж
Гидрипусс

Герой легенд
Гидроп

Монстр
Гидрус

Монстр
Гиенолаки

Герой легенд
Гилистери

Чудище
Гилян

Мистическое чудовище
Гимантоподы

Герой легенд
Гиппалектрион

Мифическое существо
Гиппогриф

Чудище
Гиппокамп

Мистическое чудовище
Гиппокампус

Монстр
Гиппопод

Герой легенд
Гиппоталасы

Герой сказок
Гиппоцентавр

Монстр
Гиппоцерв

Герой сказок
Гитраш

Герой легенд
Гламмы

Герой сказок
Гламы

Мистическое чудовище
Гликон

Мистическое чудовище
Глог

Мифическое существо
Глочестерская морская змея

Фэнтезийный персонаж
Глочестерский монстр

Герой сказок
Глэйштн

Чудище
Гноллы

Монстр
Гномы

Мистическое чудовище
Гномы оврагов

Мистическое чудовище
Гоблины

Мистическое чудовище
Говорящий хорёк

Фэнтезийный персонаж
Годжира

Мистическое чудовище
Годзилла

Фэнтезийный персонаж
Годлинг

Герой легенд
Годованець

Герой сказок
Голем

Герой легенд
Гончие Аннуна

Герой сказок
Гончие Гавриила

Герой сказок
Гончие Йета

Фэнтезийный персонаж
Гончие холмов

Мистическое чудовище
Гончие Чейни

Фэнтезийный персонаж
Гончие Чини

Мистическое чудовище
Горгоны

Мистическое чудовище
Горгульи

Чудище
Горгулья

Мистическое чудовище
Горё

Мистическое чудовище
Готоконэко

Герой сказок
Готоку-нэко

Чудище
Гравейр

Чудище
Граи

Монстр
Грайвер

Герой легенд
Грайи

Зверь
Грамкин

Фэнтезийный персонаж
Грампкин

Мистическое чудовище
Граулли

Фэнтезийный персонаж
Гремлин

Монстр
Гречуха

Зверь
Грила

Герой легенд
Грим

Фэнтезийный персонаж
Гримтурсены

Герой легенд
Гриндилоу

Монстр
Громамонт

Мистическое чудовище
Грондры

Мифическое существо
Грюла

Монстр
Гул

Фэнтезийный персонаж
Гуло

Монстр
Гулон

Чудище
Гуль

Чудище
Гульябани

Герой легенд
Гумберу

Мистическое чудовище
Гуменнiк

Герой легенд
Гуменник

Фэнтезийный персонаж
Гуменной хозяин

Мистическое чудовище
Гураль

Мистическое чудовище
Гуси з древа

Герой сказок
Гухьяки

Герой легенд
Гыргалица

Фэнтезийный персонаж
Гюль-ябани

Чудище
Гелиады

Чудище
Глашаны

Герой легенд
Гремлины

Монстр
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Чудище
Дайтьи

Чудище
Доброхот

Чудище
Дракон

Мистическое чудовище
Дух(духи)

Чудище
Дандан

Фэнтезийный персонаж
Демоны Океании

Герой сказок
Див

Герой сказок
Дриада

Чудище
Дуэргар

Мистическое чудовище
Дети леса

Герой легенд
Джала-рупа

Герой легенд
Джарви

Герой сказок
Джегджер

Герой сказок
Джек Фрост

Мифическое существо
Джеруч

Герой легенд
Джерфф

Герой сказок
Джехути

Герой легенд
Джил-Жженый-Хвост

Герой легенд
Джинн

Герой легенд
Джраарс

Мистическое чудовище
Дзасики-бокко (座敷ぼっこ)

Мифическое существо
Дзасики-вараси

Мистическое чудовище
Дзасики-онна

Фэнтезийный персонаж
Дзёро-гумо

Чудище
Дзи-Дзи

Зверь
Дзидзи

Мифическое существо
Дзинко

Герой легенд
Дзоноква

Фэнтезийный персонаж
Ди́вы

Зверь
Диббук

Зверь
Дивана́

Мистическое чудовище
Дийуана́

Герой легенд
Дикая охота

Мистическое чудовище
Динни-Мара

Фэнтезийный персонаж
Дип

Мифическое существо
Диры

Герой сказок
Дисплейсер

Мифическое существо
Дитя Красного болота

Мифическое существо
Диуана́

Чудище
Доби

Фэнтезийный персонаж
Довшпрунг

Фэнтезийный персонаж
Долѣзря

Герой сказок
Домаха

Герой сказок
Домовая

Монстр
Домовиха

Монстр
Домовой

Чудище
Домовуха

Фэнтезийный персонаж
Доможил

Фэнтезийный персонаж
Донестры

Фэнтезийный персонаж
Доплер

Герой сказок
Допплер

Монстр
Драйдер

Чудище
Дракайна

Мистическое чудовище
Дракон со свечой

Герой сказок
Дракониды

Герой сказок
Драконица

Герой сказок
Дракус

Мифическое существо
Драсили

Герой легенд
Драу

Чудище
Драуг

Герой легенд
Драук

Мифическое существо
Древо-люди Никитина

Фэнтезийный персонаж
Дриады

Монстр
Дров

Герой легенд
Дроу

Монстр
Дроук

Монстр
Дсоноква

Герой сказок
Дуана́

Герой легенд
Дубана́

Мистическое чудовище
Дубочуд

Фэнтезийный персонаж
Дувана́б

Герой легенд
Дуйнни Марри

Герой сказок
Думана́

Мифическое существо
Дунтеры

Герой легенд
Дунья-мара

Монстр
Дуэнде

Зверь
Дхампир

Чудище
Дыббук

Чудище
Дьутпа

Чудище
Дэвы

Мифическое существо
Дюббук

Герой сказок
Девятиглавцы

Чудище
Дзяды

Фэнтезийный персонаж
Диюпэрас

Герой сказок
Драки

Герой сказок
Дубовики

Фэнтезийный персонаж
Дітко

Герой легенд
Да́йва

Монстр
Давалпа

Чудище
Даги

Герой легенд
Дагон

Монстр
Даймадзин

Мистическое чудовище
Дамавiчка

Мифическое существо
Дамавуха

Мистическое чудовище
Дами

Чудище
Дампир

Мистическое чудовище
Дандо и его псы

Монстр
Данпир

Герой сказок
Дантеры

Чудище
Данху

Герой легенд
Даолао

Монстр
Даппи

Герой легенд
Дартмурская свора

Чудище
Даху

Зверь
Дахут

Мистическое чудовище
Двойник

Чудище
Дворовик

Мифическое существо
Дворовой

Мистическое чудовище
Дворовый

Герой сказок
Дева волн

Монстр
Девона

Чудище
Девона́

Мифическое существо
Девы юные

Герой легенд
Девы-лебеди

Мифическое существо
Девятеро

Мистическое чудовище
Дегдер

Мистическое чудовище
Дед

Чудище
Дедко

Герой легенд
Дедко болотный

Мистическое чудовище
Дельфиния

Мистическое чудовище
Дементор

Мистическое чудовище
Демон

Фэнтезийный персонаж
Дерево Аль-вак

Герой сказок
Дерево вак-вак

Зверь
Дзяо Дзе

Чудище
Данни

Фэнтезийный персонаж
Диниши

Монстр
Дсонакавы

Герой легенд
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Герой сказок
Еминеж

Герой сказок
Ермунганд

Мифическое существо
Ебосан

Монстр
Евваркее

Монстр
Евник

Герой сказок
Егорьева стая

Фэнтезийный персонаж
Единорог

Герой сказок
Ежеринис

Мистическое чудовище
Ен

Мифическое существо
Ендарь

Чудище
Енпери́

Мистическое чудовище
Епосъ

Чудище
Етун

Герой сказок
Ефасыинати

Зверь
Ефимон

Монстр
Ехидна

Фэнтезийный персонаж
Ехидны

Монстр
Ехидный

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Чудище
Ёбосан

Герой сказок
Ёкай

Монстр
Ёксёкю

Герой легенд
Ёндон

Монстр
Ёрмунганд

Фэнтезийный персонаж
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Мистическое чудовище
Жители холмов

Фэнтезийный персонаж
Жихарь(жихоня)

Фэнтезийный персонаж
Жабалака

Герой легенд
Жалезная баба

Монстр
Жаракака

Фэнтезийный персонаж
Жеки

Герой сказок
Железная баба

Фэнтезийный персонаж
Женщина с побережья

Мистическое чудовище
Жигана

Герой сказок
Жигина

Герой легенд
Жиж

Фэнтезийный персонаж
Жиро́вый

Чудище
Жировик

Мистическое чудовище
Жировой чёрт

Мистическое чудовище
Житный дед

Зверь
Жуть

Монстр
Жыж

Мистическое чудовище
Жыжаль

Герой сказок
Жыцень

Чудище
Жэрэтва

Чудище
Жабдар

Герой сказок
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Мифическое существо
Зеленыедамы

Герой сказок
Зелигены

Мистическое чудовище
Зыбочник

Мифическое существо
Загрыбаст

Мистическое чудовище
Зазовка

Герой сказок
Зазоўка

Зверь
Заккум

Мифическое существо
Зашики-онна

Герой сказок
Зверь Крофенольф

Герой сказок
Змеевки

Монстр
Збуратор

Мистическое чудовище
Зверь Рыкающий

Герой сказок
Зверь-мираж

Мифическое существо
Зеериттер

Мифическое существо
Зелёные дети Вулпита

Мифическое существо
Земляная кошка

Фэнтезийный персонаж
Зеп норашри

Мифическое существо
Зеркало за облаками

Герой сказок
Зилант

Герой легенд
Зириддар

Мистическое чудовище
Зитирон

Фэнтезийный персонаж
Зиф

Герой сказок
Зифиус

Зверь
Злиднi

Герой легенд
Злобоглазы

Герой сказок
Злыднi

Чудище
Злыдни

Чудище
Злыдня

Герой сказок
Змеевна

Монстр
Змей

Герой сказок
Змок

Герой сказок
Змяёўна

Мистическое чудовище
Знiч

Фэнтезийный персонаж
Зніч

Зверь
Знич

Мистическое чудовище
Зомби

Мистическое чудовище
Зу

Фэнтезийный персонаж
Зюзик

Мифическое существо
Зюзя

Герой сказок
Землянаякошка

Существа из мифов и легенд на букву И


Герой сказок
Индрик зверь

Мистическое чудовище
Ичетики

Герой легенд
Ину

Герой легенд
Ишхус

Герой сказок
Идакансас

Мистическое чудовище
Иттан-момэн

Мистическое чудовище
Иббур

Мифическое существо
Игкилики

Чудище
Иглогривы

Герой сказок
Игонг

Фэнтезийный персонаж
Игонь

Мистическое чудовище
Игоша

Фэнтезийный персонаж
Идичу

Фэнтезийный персонаж
Иелчу

Мистическое чудовище
Икирё

Герой сказок
Иллитиды

Герой сказок
Илофаи

Чудище
Илоѳаи

Мистическое чудовище
Им-Дугуд

Монстр
Имдугуд

Чудище
Имп

Герой легенд
Импундулу

Мистическое чудовище
Имуги

Фэнтезийный персонаж
Инапертва

Чудище
Индрик

Монстр
Инженеры

Фэнтезийный персонаж
Инкуб

Мистическое чудовище
Инкубус

Мифическое существо
Ино

Монстр
Иног

Чудище
Инокефалы

Чудище
Иные (Others)

Герой легенд
Иныж

Зверь
Иопод

Мистическое чудовище
Ипоталасы

Герой легенд
Иппотрилл

Мистическое чудовище
Иратшо

Чудище
Иратшоак

Герой сказок
Иричу

Герой сказок
Иркоцервус

Мифическое существо
Ирландский феникс

Герой сказок
Исоонна

Герой сказок
Испы

Герой сказок
Исхиапод

Мистическое чудовище
Итанеси

Фэнтезийный персонаж
Итримубе

Мистическое чудовище
Ифрит

Монстр
Ихневмон

Мистическое чудовище
Ихтиокентавры

Монстр
Ичöтик

Герой сказок
Ичетик

Мифическое существо
Ишкус

Зверь
Иблис 

Зверь
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Монстр
Йаконий

Герой сказок
Йара-ма-йа-вхо

Монстр
Йейл

Фэнтезийный персонаж
Йель

Герой сказок
Йерфф

Герой сказок
Йет-гончие

Монстр
Йети

Фэнтезийный персонаж
Йови

Чудище
Йок-йок

Мистическое чудовище
Йольский кот

Мистическое чудовище
Йормунганд

Герой легенд
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Герой сказок
Кампир

Фэнтезийный персонаж
Каса-но-Обакэ

Герой легенд
Кои

Фэнтезийный персонаж
Кори

Мифическое существо
Кощей Меднобородый

Мистическое чудовище
Кромионская свинья 

Мистическое чудовище
Кумара

Зверь
Кетус

Герой легенд
Кикимора

Мистическое чудовище
Кикимора болотная

Чудище
Кикиморка

Мифическое существо
Кикимра

Монстр
Кикирин

Герой сказок
Кикирн

Чудище
Киклопы

Чудище
Киливфаки

Фэнтезийный персонаж
Килин

Герой легенд
Килиопаки

Мистическое чудовище
Киллмулис

Фэнтезийный персонаж
Килмуллис

Герой легенд
Кильмулис

Герой сказок
Кимнары

Чудище
Кляки

Мистическое чудовище
Коатлантонан

Фэнтезийный персонаж
Коатликуэ

Чудище
Кобольд

Чудище
Кобольт

Фэнтезийный персонаж
Козерог

Мистическое чудовище
Козий вампир

Герой легенд
Козлоолень

Фэнтезийный персонаж
Козлорогий (Aigokeros)

Чудище
Козослонъ

Зверь
Кока

Фэнтезийный персонаж
Коканко

Чудище
Коловёрши

Мифическое существо
Колчис

Герой легенд
Кольцо-змея

Мифическое существо
Комокол

Мифическое существо
Комол

Фэнтезийный персонаж
Комонол

Герой сказок
Кон Аннон

Фэнтезийный персонаж
Кон-аяк

Герой сказок
Конгамато

Фэнтезийный персонаж
Конебык

Монстр
Коневрусъ

Фэнтезийный персонаж
Копуваи

Фэнтезийный персонаж
Копша

Герой легенд
Копытный волк

Герой сказок
Коракс

Чудище
Коргоруши

Герой сказок
Коркодил

Фэнтезийный персонаж
Кормокол

Мистическое чудовище
Корнуэльские пикси

Фэнтезийный персонаж
Коробокуру

Герой легенд
Коровья смерть

Герой легенд
Космический жокей

Мистическое чудовище
Кот Баюн

Герой легенд
Кот-монстр

Герой легенд
Кот-расщепенец

Герой легенд
Коул

Мистическое чудовище
Кошка, способная менять облик

Фэнтезийный персонаж
Кошкалачень

Фэнтезийный персонаж
Кошколаки

Герой сказок
Крaсный Гaлстучек

Герой сказок
Крабаллон

Фэнтезийный персонаж
Крак

Монстр
Кракен

Мистическое чудовище
Красношапы

Герой сказок
Красный колпак

Мифическое существо
Кролы

Герой легенд
Круглоглазые

Фэнтезийный персонаж
Крыжацік

Мистическое чудовище
Крыжацик

Мистическое чудовище
Крыжовниха

Чудище
Крыланы

Мистическое чудовище
Крылатая Тень

Герой сказок
Крылатые кони

Мифическое существо
Крысолаки

Герой сказок
Крысолюды

Монстр
Ктулху

Герой легенд
Ку Ши

Мистическое чудовище
Ку Шит

Герой легенд
Карбункул

Монстр
Катахан

Герой сказок
Керы

Мистическое чудовище
Китоврас

Герой легенд
Коловертыши

Герой легенд
Корогуши*

Чудище
Крапчик

Герой легенд
Куанг-Ши

Фэнтезийный персонаж
Кумихо

Мифическое существо
Кынсы

Мистическое чудовище
Кентавроиды

Мистическое чудовище
Кентавротритоны

Чудище
Кенты

Мистическое чудовище
Кер-балык

Фэнтезийный персонаж
Кер-дьутпа

Мистическое чудовище
Керастъ

Герой легенд
Керасты

Мифическое существо
Кербер

Чудище
Кимпуруши

Мистическое чудовище
Кинамонъ

Мистическое чудовище
Кинг-Конг

Монстр
Киннамолг

Фэнтезийный персонаж
Киннары

Фэнтезийный персонаж
Кинокефалы

Мифическое существо
Кипрский Лохнесс

Фэнтезийный персонаж
Кирин

Герой легенд
Кит

Мифическое существо
Китай-рыба

Мистическое чудовище
Китайский дракон

Фэнтезийный персонаж
Китайский лис

Мистическое чудовище
Китра

Мифическое существо
Китсюне

Монстр
Кицунэ

Мистическое чудовище
Клабаутерман

Мистическое чудовище
Кладавік

Герой легенд
Кладнік

Мистическое чудовище
Кладовик

Герой легенд
Кладовник

Мистическое чудовище
Кладовый

Монстр
Кларихун

Мифическое существо
Клетник

Зверь
Клобук

Герой легенд
Клурикон

Герой легенд
Криосфинкс

Мистическое чудовище
Кровопросцы

Монстр
Крод Мара

Герой сказок
Кроколеопотам

Монстр
Ку-Ши

Мифическое существо
Куа-фу

Герой легенд
Кужата

Зверь
Кузутик

Мистическое чудовище
Куй

Герой сказок
Куйята

Фэнтезийный персонаж
Куйяту

Монстр
Кук

Герой легенд
Кукимора

Мистическое чудовище
Куко

Мистическое чудовище
Кулеша́та

Фэнтезийный персонаж
Кулеши

Чудище
Кулшедра

Герой легенд
Кульдыргыш

Герой сказок
Кульпиян

Герой легенд
Культдыргыш

Фэнтезийный персонаж
Кумбаба

Герой сказок
Кумельган

Герой сказок
Кумо

Мистическое чудовище
Кумяльган

Чудище
Кун Аннун

Монстр
Купалка

Герой легенд
Купальскi дзядок

Герой легенд
Купальскiй дзѣдокъ

Мифическое существо
Купальский дедок

Герой легенд
Курангаитуку

Чудище
Кусарикку

Чудище
Кутинья

Мистическое чудовище
Кутиха

Мистическое чудовище
Кутувр

Монстр
Каипора

Зверь
Карс

Монстр
Кентавры

Герой легенд
Кимапуруши

Герой сказок
Коблинаи

Герой сказок
Кони Диомеда

Чудище
Корриганы

Чудище
Краты

Герой сказок
Кудельница

Зверь
Кутруб

Фэнтезийный персонаж
Кэпкуэны

Герой легенд
К'тулу

Фэнтезийный персонаж
Ка́кос

Мифическое существо
Кабилл-Ушти

Чудище
Кабиры

Монстр
Каботер

Мистическое чудовище
Кабутерманнекин

Герой сказок
Кави́ры

Мистическое чудовище
Кадехо

Монстр
Кадук

Монстр
Кажан

Мистическое чудовище
Кажаналак

Мифическое существо
Каиш-баджак

Герой сказок
Кайбё

Зверь
Кайдзю

Герой легенд
Как

Мистическое чудовище
Кака

Чудище
Какий

Мифическое существо
Какус

Мистическое чудовище
Каладриус

Герой сказок
Калануро

Монстр
Калбей

Монстр
Калбиi

Герой легенд
Калеи

Зверь
Каленик

Фэнтезийный персонаж
Кали-ахт

Герой легенд
Калликантзарос

Герой легенд
Калликанцары

Монстр
Калопус

Герой сказок
Калупалик

Герой сказок
Калюп-алик

Герой сказок
Калян

Монстр
Камазотц

Монстр
Камауэто

Герой сказок
Камелион

Герой легенд
Кангиксуармиукпак

Монстр
Корио

Зверь
Кутысь

Мистическое чудовище
Камахуэто

Герой сказок
Камелопард

Герой сказок
Камикири

Мифическое существо
Камэоса

Фэнтезийный персонаж
Кан-Кереде

Герой легенд
Канбей

Герой сказок
Канима

Монстр
Канцербер

Фэнтезийный персонаж
Канькач

Герой сказок
Каппа

Фэнтезийный персонаж
Каракаса-обаке

Фэнтезийный персонаж
Караконджо

Мистическое чудовище
Караконджулы

Мистическое чудовище
Карастъ

Мифическое существо
Карасу тэнгу

Мифическое существо
Карина

Монстр
Каркаданн

Герой сказок
Каркаладил

Герой легенд
Карканья

Герой сказок
Карлики

Фэнтезийный персонаж
Картазон

Мифическое существо
Каса-бакэ

Герой сказок
Каса-обакэ

Герой сказок
Касабакэ

Мифическое существо
Каси

Герой сказок
Касны

Герой сказок
Касьян

Монстр
Каукас

Монстр
Каучпок

Мистическое чудовище
Квемуль

Герой сказок
Квилборы

Чудище
Квильборы

Монстр
Квиттеры

Герой легенд
Квинотавр

Герой сказок
Кеаск

Фэнтезийный персонаж
Кеврококрот

Чудище
Кейсонг

Мистическое чудовище
Кейфонг

Фэнтезийный персонаж
Кекроп

Мифическое существо
Кекропс

Монстр
Келпи

Герой легенд
Кельпи

Фэнтезийный персонаж
Кендеры

Герой сказок
Кучедра

Герой сказок
Кучивило

Герой сказок
Кушисаке Онна

Фэнтезийный персонаж
Кэлигрейхаунд

Мистическое чудовище
Кэльпи

Мифическое существо
Кэпкуэн

Мистическое чудовище
Кэпкэуны

Мистическое чудовище
Кадильница

Фэнтезийный персонаж
Карлики-цверги

Монстр
Кейннари 

Фэнтезийный персонаж
Клураканы

Герой сказок
Конаки Дзидзи

Зверь
Корреды

Герой сказок
Куафу

Мистическое чудовище
Курша

Мистическое чудовище
Кэйлик Бхир

Существа из мифов и легенд на букву Л


Фэнтезийный персонаж
Ламбтонский червь

Мифическое существо
Личжу

Герой легенд
Луговой

Мистическое чудовище
Ламии

Чудище
Лидерк

Герой сказок
Лунный заяц

Герой легенд
Лернейскаягидра

Мистическое чудовище
Лубры

Мифическое существо
Лярва

Фэнтезийный персонаж
Ла Йорона

Фэнтезийный персонаж
Ла Льорона

Мистическое чудовище
Лабынкырский чёрт

Чудище
Ладон

Герой легенд
Лазавік

Герой легенд
Лазави́к

Монстр
Лазеннік

Мистическое чудовище
Лазнік

Фэнтезийный персонаж
Лама

Чудище
Ламассу

Фэнтезийный персонаж
Ламашту

Фэнтезийный персонаж
Ламия

Герой сказок
Ламхигин-и-дур

Фэнтезийный персонаж
Ламя

Герой сказок
Ланнан-ши

Монстр
Лантикусъ

Герой сказок
Лантухи

Чудище
Лапитупы

Герой легенд
Латан

Монстр
Латану

Мистическое чудовище
Лауру

Герой сказок
Лафон

Герой легенд
Лахама

Мистическое чудовище
Лаюн

Монстр
Лающая

Мистическое чудовище
Ле́шенка

Герой легенд
Лебедечеловек

Герой сказок
Лебединые девы

Монстр
Левиафан

Герой легенд
Левияфа

Герой легенд
Левкокрота

Герой сказок
Левкрокота

Чудище
Левкрота

Чудище
Ледащий

Мистическое чудовище
Ледяной Джек

Мистическое чудовище
Ледяные ходоки

Герой легенд
Лемуры

Герой сказок
Леонид

Фэнтезийный персонаж
Лепрекон

Монстр
Лепрехун

Герой легенд
Лесавки

Герой сказок
Лесной дядя

Зверь
Лесовик

Монстр
Лесовики

Герой сказок
Летавицы

Герой легенд
Леуманы

Чудище
Лефон

Герой легенд
Лешак

Монстр
Леший

Фэнтезийный персонаж
Леший болотный

Монстр
Ли́зень

Чудище
Ливьята́н

Герой сказок
Лизун

Мистическое чудовище
Ликантроп

Монстр
Лилит

Мистическое чудовище
Лимнады

Фэнтезийный персонаж
Лимониады

Мистическое чудовище
Лин

Мифическое существо
Линдворм

Фэнтезийный персонаж
Линтывормъ

Чудище
Линь

Мистическое чудовище
Лионтавр

Монстр
Лисун

Герой легенд
Лихо одноглазое

Фэнтезийный персонаж
Лич

Герой легенд
Лобастый

Герой сказок
Лобизоме

Чудище
Лобишон

Герой легенд
Логхир

Мистическое чудовище
Лознік

Фэнтезийный персонаж
Лозовик

Герой легенд
Лорелея

Фэнтезийный персонаж
Лоскотуха

Зверь
Лотан

Мистическое чудовище
Лох-Несское чудовище

Герой сказок
Лошолич

Герой легенд
Лу

Герой легенд
Луговичок

Чудище
Лун

Фэнтезийный персонаж
Лунный пес

Мифическое существо
Луска

Герой сказок
Львинокентавр

Фэнтезийный персонаж
Люб

Фэнтезийный персонаж
Люди, которые спят стоя

Мистическое чудовище
Люди-аисты

Герой легенд
Люди-леопарды

Герой сказок
Люди-львы

Мистическое чудовище
Люди-скорпионы

Мифическое существо
Лядашцік

Чудище
Лядащий

Мифическое существо
Ламя 

Монстр
Лиетуонис

Герой сказок
Луаньняо*

Чудище
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Герой сказок
Мотра

Герой сказок
Моряны

Герой легенд
Мудзина

Герой легенд
Муло

Герой сказок
Муруха

Чудище
Мушхуш

Герой легенд
Мявки

Герой легенд
Малити Халит

Зверь
Мандах

Мифическое существо
Манья

Герой легенд
Мё-о

Герой легенд
Могол(птица)

Чудище
Мынгуцзы

Мистическое чудовище
Мот-мен

Фэнтезийный персонаж
Моховик

Герой легенд
Мули

Монстр
Мумаки

Фэнтезийный персонаж
Мушрушу

Мифическое существо
Мюлинг

Герой легенд
Мамай

Фэнтезийный персонаж
Мариды

Чудище
Минокава

Мистическое чудовище
Мундих

Монстр
Мяндаш

Мистическое чудовище
Моначьелло

Фэнтезийный персонаж
Морана

Мистическое чудовище
Морена

Зверь
Морлоки

Мифическое существо
Морская дева

Герой сказок
Моряна

Герой сказок
Мотивация

Мистическое чудовище
Мраволев

Монстр
Мулло

Герой легенд
Муравьиный лев

Фэнтезийный персонаж
Мушуссу

Мифическое существо
Мюру-Ха

Герой легенд
Мемозины

Мистическое чудовище
Мойобу

Фэнтезийный персонаж
Мшанки

Мистическое чудовище
Ма́ра

Мистическое чудовище
Маалусы

Герой легенд
Мааналайсы

Мистическое чудовище
Маанвэки

Мифическое существо
Маахисы

Герой сказок
Мавки

Чудище
Магнотавр

Герой легенд
Мадзутора

Фэнтезийный персонаж
Маеро

Чудище
Маероеро

Фэнтезийный персонаж
Мажана

Фэнтезийный персонаж
Макалифон

Монстр
Макара

Герой сказок
Макли

Герой сказок
Мала’как

Мистическое чудовище
Мамуны

Мифическое существо
Манагарм

Герой сказок
Мандихоръ

Монстр
Мандихорь

Монстр
Маньяк

Чудище
Маргульи

Чудище
Маргюг

Герой сказок
Марена

Монстр
Марид

Мистическое чудовище
Маркополи

Фэнтезийный персонаж
Марсок

Фэнтезийный персонаж
Масленичный Кот

Герой сказок
Матохи

Герой сказок
Мать-рысь

Герой легенд
Махаха

Мифическое существо
Махуа

Фэнтезийный персонаж
Маэро

Фэнтезийный персонаж
Мећедовић

Фэнтезийный персонаж
Медведи-оборотни

Герой легенд
Медведко

Зверь
Межевик

Герой легенд
Межевичок

Монстр
Мелиады

Герой сказок
Мелии

Мистическое чудовище
Мелюзина

Чудище
Мендо

Монстр
Менехуны

Фэнтезийный персонаж
Мерионы

Мифическое существо
Мерроу

Герой сказок
Мерцана

Чудище
Меша-адам

Герой сказок
Мидзутора

Монстр
Микэнэко

Мистическое чудовище
Мимик

Герой легенд
Минотавр

Чудище
Миравды

Чудище
Мираг

Чудище
Мирадж

Герой легенд
Мичибичи

Чудище
Модзя

Зверь
Моколе

Зверь
Мокруха

Мистическое чудовище
Монакьелли

Герой легенд
Морской пёс

Чудище
Мосмен

Монстр
Мохноноги

Монстр
Мулен

Фэнтезийный персонаж
Мулы

Мистическое чудовище
Мушруш

Мистическое чудовище
Мэрроу

Герой легенд
Мамдобхута

Мифическое существо
Мангус

Мистическое чудовище
Медуза

Герой легенд
Миньокао

Герой легенд
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Мистическое чудовище
Нагиня

Герой сказок
Намной

Мистическое чудовище
Наша змеиная мать

Фэнтезийный персонаж
Недоступный глазу

Чудище
Неко

Герой сказок
Нермпай

Зверь
Никсы

Герой легенд
Нимфы

Герой сказок
Нисаг

Герой сказок
Ноггл

Герой легенд
Нокеры

Мистическое чудовище
Нувиша

Герой сказок
Нха-а-тик

Фэнтезийный персонаж
Ньадьы Дьангха

Герой легенд
Нэко-мусумэ

Фэнтезийный персонаж
Няка

Чудище
Начала

Монстр
Нимфы 

Чудище
Навной

Герой легенд
Найтака

Чудище
Нарипол

Герой сказок
Небесная собака

Герой легенд
Неистовая охота

Фэнтезийный персонаж
Нелюб

Монстр
Несси

Фэнтезийный персонаж
Ний

Фэнтезийный персонаж
Ниммэндзю

Монстр
Ног-птица

Чудище
Ногуй

Чудище
Нора нейр

Чудище
Нуси

Фэнтезийный персонаж
Нэка

Мистическое чудовище
Нэкомусумэ

Мистическое чудовище
Нахцерер

Герой легенд
Неблагийдвор

Монстр
Нифилимы

Чудище
Наги

Герой сказок
Накер

Монстр
Нарифон

Монстр
Невесты

Мистическое чудовище
Нереиды

Чудище
Нефилимы

Герой легенд
Никербрикеры

Мистическое чудовище
Ноздророг

Герой сказок
Ночник

Герой легенд
Нуэ

Герой легенд
Ньады Дьянха

Фэнтезийный персонаж
Нэко

Монстр
Нявки

Мифическое существо
Наги 

Мистическое чудовище
Неак Та

Герой сказок
Нора

Герой легенд
Назгулы

Герой сказок
Намэ-онна

Монстр
Наяды

Мистическое чудовище
Нежить

Герой сказок
Некомусуме

Герой легенд
Несвезлох

Герой легенд
Нидхегг

Монстр
Никштукас

Герой сказок
Нингё

Монстр
Ниссе

Фэнтезийный персонаж
Ногицунэ

Герой сказок
Нопэрапон

Герой сказок
Нурикабэ

Чудище
Нъогль

Чудище
Нэдзуми

Чудище
Нэкомата

Мистическое чудовище
Няўки

Зверь
Навьи

Герой легенд
Наяда

Монстр
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Герой сказок
Обакэ

Чудище
Опиникус

Мифическое существо
Обмен

Герой легенд
Обруч-змей

Зверь
Огневик

Монстр
Огры

Герой сказок
Одноногая

Герой легенд
Ойнополь

Мистическое чудовище
Ологхай

Герой легенд
Онг Кут

Чудище
Ортрос

Чудище
Осетник

Мистическое чудовище
Обезьяны счастья

Монстр
Оуробор

Чудище
О-бакэ

Монстр
Обжора

Фэнтезийный персонаж
Оборотень

Монстр
Овинник

Герой сказок
Огопого

Чудище
Одмінок

Мифическое существо
Озерный демон

Мифическое существо
Октопус

Герой сказок
Омутной

Герой сказок
Они

Мифическое существо
Онрё

Герой сказок
Ореады

Герой легенд
Орт

Мистическое чудовище
Орфо

Мистическое чудовище
Охагуро-Бэттари

Мистическое чудовище
Ори

Мистическое чудовище
Обаке

Герой сказок
Облачное зеркало

Чудище
Обоуби

Мифическое существо
Овражные гномы

Фэнтезийный персонаж
Огрины

Зверь
Одминок

Мистическое чудовище
Оймяконское чудовище

Герой сказок
Олифанты

Фэнтезийный персонаж
Она в платье из змей

Монстр
Онодрим

Герой легенд
Опивень

Мистическое чудовище
Оржавиник

Герой сказок
Ортр

Зверь
Орфр

Герой легенд
Очеретяник

Фэнтезийный персонаж
Орк

Фэнтезийный персонаж
Обменыш

Зверь
Обуры

Мифическое существо
Огненный краб

Мифическое существо
Одміна

Герой сказок
Озерницы

Монстр
Оксоку

Герой сказок
Омутник

Герой сказок
Ондина

Герой легенд
Оплетай

Мистическое чудовище
Ормен

Герой легенд
Орф

Мистическое чудовище
Осетный

Мистическое чудовище
Очокочи

Чудище
Одрадек

Фэнтезийный персонаж
Орестиады

Существа из мифов и легенд на букву П


Фэнтезийный персонаж
Паветнiк

Герой сказок
Пак

Монстр
Пандоре

Чудище
Парстуки

Герой легенд
Панталопс

Герой легенд
Панѳиръ

Чудище
Патасола

Монстр
Пеликан

Чудище
Перовепри

Монстр
Пигси

Герой легенд
Пинкит

Герой сказок
Пицен

Мистическое чудовище
Плетущая Сети

Мистическое чудовище
Поглотительница смерти

Герой легенд
Подорожный шмыг

Герой сказок
Пожиратель носков

Мистическое чудовище
Пожирательница

Фэнтезийный персонаж
Полевичок

Герой легенд
Полтергейст

Фэнтезийный персонаж
Полуночник и полуночница

Мистическое чудовище
Попелюха

Монстр
Поронец

Герой сказок
Предвестники беды

Мифическое существо
Прилепление

Фэнтезийный персонаж
Протей

Фэнтезийный персонаж
Псы Аннуна

Мифическое существо
Птица-слон

Мистическое чудовище
Полкан

Герой легенд
Пазузу

Герой сказок
Пакепакеха

Герой легенд
Панопт

Чудище
Пантера

Герой сказок
Пардусы

Герой легенд
Паскунджи

Фэнтезийный персонаж
Пе́ри

Мистическое чудовище
Перитии

Монстр
Пиатэк

Чудище
Пикси

Мистическое чудовище
Писки

Монстр
Пичан

Чудище
Поветник

Мифическое существо
Подкидыш

Фэнтезийный персонаж
Подовинник-батюшка

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель кошмаров

Монстр
Покотн

Мистическое чудовище
Ползучий водяной

Монстр
Попунаць

Герой сказок
Почти человек

Фэнтезийный персонаж
Прибожек

Фэнтезийный персонаж
Прысыпуш

Мифическое существо
Псы Дэнди

Фэнтезийный персонаж
Птицы, соединившие крылья

Монстр
Пу-ляо

Герой легенд
Пукиене

Мистическое чудовище
Пукис

Мистическое чудовище
Пулао

Герой сказок
Пульгасари

Фэнтезийный персонаж
Пульп

Мистическое чудовище
Пуннiк

Чудище
Пунник

Герой легенд
Пургул-хан

Мифическое существо
Пустодомка

Фэнтезийный персонаж
Путиене

Чудище
Путис

Мистическое чудовище
Пущевик

Зверь
Пэ́ри

Герой сказок
Пэк

Монстр
Паня

Фэнтезийный персонаж
Перитон

Монстр
Полудница

Герой сказок
Птица Кахка

Чудище
Паваро

Герой сказок
Паирика

Чудище
Пандарены

Зверь
Панотии

Монстр
Панъфиръ

Мистическое чудовище
Пари

Герой легенд
Пастырь банный

Герой сказок
Пегас

Мистическое чудовище
Первач-псы

Мистическое чудовище
Перитоны

Монстр
Пиау-ли

Герой сказок
Пикси-Жеребчик

Фэнтезийный персонаж
Пифон

Фэнтезийный персонаж
Плакальщица

Мистическое чудовище
Поганцы

Герой легенд
Подменыш

Мифическое существо
Подовинный

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель мертвых

Фэнтезийный персонаж
Полевик

Герой легенд
Полипус

Герой легенд
Понтианак

Герой сказок
Порескоро

Герой сказок
Поющие песнь земли

Мистическое чудовище
Протеи

Чудище
Псиллы

Чудище
Птица Рок

Мистическое чудовище
Пенчапенчи

Монстр
Пи

Герой сказок
Престолы

Зверь
Пагги

Герой легенд
Панды

Мистическое чудовище
Панте ́

Чудище
Парандр

Герой легенд
Патупаиарехе

Чудище
Пелли

Мистическое чудовище
Пери

Герой сказок
Пестрый змей

Мифическое существо
Пизги

Чудище
Писвусъын

Мифическое существо
Пици́н

Мифическое существо
Подземные

Фэнтезийный персонаж
Подовинник

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель (饕餮)

Герой сказок
Пожиратель снов

Мистическое чудовище
Пожирательница из Аменти

Герой сказок
Полевой

Фэнтезийный персонаж
Полуночь

Фэнтезийный персонаж
Попобава

Герой легенд
Поури

Чудище
Преты

Герой сказок
Присы́пуш

Фэнтезийный персонаж
Петни

Чудище
Понё

Монстр
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Мифическое существо
Россомаха

Герой легенд
Рохмань

Герой сказок
Ругару

Герой легенд
Русалки

Фэнтезийный персонаж
Рыгач

Зверь
Ремора

Монстр
Рудзу

Мистическое чудовище
Равк

Чудище
Рагана

Чудище
Раздражар

Герой легенд
Ракушечник

Чудище
Ракшасы

Мистическое чудовище
Расамаха

Герой легенд
Раткины

Монстр
Рахманы

Зверь
Рейко

Мистическое чудовище
Рефаимы

Мистическое чудовище
Ржаная тетка

Герой сказок
Роан

Герой легенд
Роггенмеме

Зверь
Рокеи

Герой сказок
Рокуро-куби

Фэнтезийный персонаж
Рокуроккуби

Мифическое существо
Рокурокуби

Мистическое чудовище
Ромпо

Герой сказок
Роперайт

Герой легенд
Роперит

Мистическое чудовище
Роперите

Чудище
Росомаха

Чудище
Рохманы

Мистическое чудовище
Ру́дзу Ру́нгитис

Мифическое существо
Русалка (Mermaid)

Фэнтезийный персонаж
Рыбокентавры

Мистическое чудовище
Рефаим

Герой сказок
Русалки, русалии

Чудище
Рапаиты

Зверь
Рарашек

Зверь
Роук

Герой сказок
Рощевик

Монстр
Руна

Герой сказок
Русумака

Герой легенд
Рыпач

Герой легенд
Рабикан

Герой легенд
Рудры

Герой сказок
Расамака

Фэнтезийный персонаж
Рохдулай

Герой легенд
Рощевый дед

Монстр
Рунгис

Герой сказок
Рух

Герой сказок
Роаны

Существа из мифов и легенд на букву С


Чудище
Саг

Фэнтезийный персонаж
Санмэ-Ядзура

Герой легенд
Сатиры

Мистическое чудовище
Светлолики

Мифическое существо
Свитезянки

Фэнтезийный персонаж
Се Чжи

Герой сказок
Селки

Монстр
Сёрё

Чудище
Сикомэ

Монстр
Сильфиды

Чудище
Симуран

Герой сказок
Сипактли

Герой легенд
Сирин

Чудище
Сируш

Монстр
Скарбнік

Фэнтезийный персонаж
Скекла

Фэнтезийный персонаж
Скиопод

Зверь
Скоге

Герой сказок
Скорроу

Фэнтезийный персонаж
Скруллы

Зверь
Слоа

Герой сказок
Смок

Монстр
Снерги

Мифическое существо
Собаки из холмов

Мифическое существо
Спи

Мистическое чудовище
Степовой

Герой легенд
Стожихонька

Герой сказок
Странные звери

Фэнтезийный персонаж
Стрижак

Фэнтезийный персонаж
Струфион

Монстр
Стукачи

Фэнтезийный персонаж
Су́хос

Монстр
Суседко

Герой сказок
Сфинкс

Мифическое существо
Сы-ню

Чудище
Сюллюкюн

Герой легенд
Сиды

Герой сказок
Скесса

Мистическое чудовище
Стратим(птица)

Герой сказок
Сháofēng (嘲風)

Мистическое чудовище
Саламандра

Мифическое существо
Сатико

Фэнтезийный персонаж
Сванхамр

Чудище
Свинорылы

Фэнтезийный персонаж
Свора Дандо

Фэнтезийный персонаж
Селк

Чудище
Серваны

Чудище
Сильваны

Герой сказок
Симплициссимус

Герой сказок
Синсин

Чудище
Сиртя

Герой сказок
Скавены (Skaven)

Фэнтезийный персонаж
Сквонк

Герой легенд
Скилла

Герой сказок
Скифский агнец

Чудище
Сколь

Герой сказок
Скру́тек

Герой сказок
Слейпнир

Мистическое чудовище
Слуах

Фэнтезийный персонаж
Снарк

Фэнтезийный персонаж
Создатели (Engineers)

Герой сказок
Сохач-путаник

Мистическое чудовище
Стеллио

Мифическое существо
Стоговой и Стожиха

Герой сказок
Стриго́й

Монстр
Стуканцы

Мифическое существо
Стуршёудьюрет

Фэнтезийный персонаж
Сусе́дка

Герой сказок
Сучуна (Сучунаа)

Мистическое чудовище
Сциталис

Мистическое чудовище
Сьюзен с длинными титьками

Герой легенд
Саратан

Мистическое чудовище
Силены

Мифическое существо
Сульде

Мистическое чудовище
Сагари

Герой сказок
Сарамейя

Мифическое существо
Сачико

Чудище
Свинолаки

Герой легенд
Свитязянки

Герой сказок
Себек

Мистическое чудовище
Селчи

Чудище
Серпопард

Герой легенд
Сикэнкэн

Мифическое существо
Сильфы

Чудище
Симург

Чудище
Сирё

Фэнтезийный персонаж
Сиррух

Монстр
Сихиртя

Мистическое чудовище
Скарбник

Чудище
Скёль

Герой сказок
Скириты

Мифическое существо
Сколль

Фэнтезийный персонаж
Скрайкер

Монстр
Скрытый

Герой сказок
Слоноликий

Герой сказок
Смокъ

Фэнтезийный персонаж
Снолигостер

Фэнтезийный персонаж
Собаки холмов

Герой легенд
Сокнопаис

Фэнтезийный персонаж
Спригган

Мифическое существо
Старуха-бузина

Чудище
Стокимы

Монстр
Стржига

Мистическое чудовище
Струки

Герой легенд
Стрыга

Герой легенд
Суккуб

Монстр
Сухуб

Мистическое чудовище
Сциапод

Мистическое чудовище
Сяоянмин

Мистическое чудовище
Сабдыки

Герой сказок
Секигами

Чудище
Сирены

Герой легенд
Сагет

Мистическое чудовище
Світязянкі

Чудище
Свинолюды

Герой сказок
Свора Аннуна

Мистическое чудовище
Сёдзё

Монстр
Семаргл

Зверь
Сечжи

Монстр
Силува

Чудище
Симаргл

Герой легенд
Сирена

Герой легенд
Сирруш

Чудище
Сияющий

Герой сказок
Сквадер

Мистическое чудовище
Скиапод

Монстр
Скитал

Герой легенд
Сколопендра

Монстр
Скржитек

Мифическое существо
Скулящие на небесах

Монстр
Слуа

Фэнтезийный персонаж
Смотрящий вниз

Чудище
Собек

Герой сказок
Стаўры і Гаўры

Чудище
Сторукие

Чудище
Стрига

Герой легенд
Струсы

Герой сказок
Стрыжак

Монстр
Стурсы

Герой легенд
Суккубус

Чудище
Сухубус

Монстр
Сцилла

Герой легенд
Сьвіцязянкі

Мистическое чудовище
Сятихоко

Монстр
Сару

Зверь
Силы

Мистическое чудовище
Спригганы

Мифическое существо
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Монстр
Тимиморё

Монстр
Табуннік

Герой легенд
Таласым

Герой легенд
Таоте

Герой сказок
Тарраска

Герой сказок
Твари

Герой сказок
Тененог

Герой сказок
Техути

Мифическое существо
Тит-рыба

Мистическое чудовище
Тламхиген-и-дурр

Герой легенд
Толпар

Герой сказок
Тотетсу

Чудище
Трау

Фэнтезийный персонаж
Тритон

Мифическое существо
Тулпар

Фэнтезийный персонаж
Тут

Мифическое существо
Тхеуранги

Мифическое существо
Талос

Мифическое существо
Тенгиры

Зверь
Топотун

Герой сказок
Тутыр

Чудище
Табу́нник

Зверь
Таласъм

Монстр
Тао-Тие

Монстр
Таурт

Фэнтезийный персонаж
Темные эльфы

Зверь
Теут

Мистическое чудовище
Тухиранги

Фэнтезийный персонаж
Тиколош

Герой легенд
Тифон

Герой сказок
Токолош

Чудище
Тот

Зверь
Трасго

Герой легенд
Трёхногая лошадь

Герой сказок
Трогодиты

Мистическое чудовище
Туба

Мифическое существо
Турсы

Герой сказок
Туут

Мифическое существо
Тяньгоу

Мистическое чудовище
Тарамы

Герой легенд
Тилвиттег

Зверь
Тролль

Зверь
Тэрэны

Герой легенд
Тавроиды

Герой легенд
Тамамо-но Маэ

Герой легенд
Тараск

Герой сказок
Татарский овен

Монстр
Тварьцы

Герой сказок
Тенко

Герой легенд
Тиамат

Герой легенд
Тиритчик

Чудище
Тибицена

Чудище
Титаны

Герой сказок
Тодорцы

Монстр
Томте

Герой сказок
Тоут

Герой сказок
Трауко

Фэнтезийный персонаж
Троглодит

Мифическое существо
Труст

Фэнтезийный персонаж
Тунда

Герой сказок
Тутос

Монстр
Тхэджагви

Мистическое чудовище
Тадебцо*

Фэнтезийный персонаж
Таркшья

Чудище
Тиштар

Мистическое чудовище
Тунситунь

Фэнтезийный персонаж
Тавролак

Мифическое существо
Тануки

Мифическое существо
Тараска

Герой легенд
Татцельвурм

Фэнтезийный персонаж
Тейфельфиш

Герой сказок
Тестраль

Герой легенд
Тиан Лю

Герой сказок
Тоенайар

Мистическое чудовище
Тикбаланг

Фэнтезийный персонаж
Титиры

Мистическое чудовище
Тоенаяр

Герой легенд
Тормунганд

Монстр
Трагелаф

Мистическое чудовище
Тресго

Фэнтезийный персонаж
Троглодиты

Герой легенд
Тсукумо-гами

Чудище
Туреху

Мистическое чудовище
Туту

Мистическое чудовище
Тэнгу

Зверь
Таранд

Мифическое существо
Тиминталы

Герой легенд
Трясовицы

Существа из мифов и легенд на букву У


Мистическое чудовище
Уайверн

Герой сказок
Угаллу

Монстр
Узлем

Герой легенд
Укрут

Герой легенд
Унгайкё

Мифическое существо
Ундина

Чудище
Упыри

Фэнтезийный персонаж
Урмалиллу

Герой легенд
Урсолаки

Чудище
Утуму

Герой легенд
Ульвэй

Монстр
Убыр, увыр

Фэнтезийный персонаж
Ужалка

Монстр
Умкову

Мифическое существо
Унголианта

Мистическое чудовище
Урма́н иясе́

Чудище
Уроборос

Чудище
Утукку

Герой сказок
Умрун

Герой легенд
Уаллепен

Мистическое чудовище
Удод

Герой легенд
Уиндиго

Монстр
Улайри

Герой легенд
Унгамбикула

Мифическое существо
Ундине

Монстр
Упьержи

Герой легенд
Урмалуллу

Фэнтезийный персонаж
Урхины

Зверь
Ухалица

Герой сказок
Убыры

Герой легенд
Убумэ

Монстр
Уер

Фэнтезийный персонаж
Уишт-гончие

Фэнтезийный персонаж
Улу-арджан

Герой легенд
Унголиант

Зверь
Упир

Герой сказок
Утбурд

Герой легенд
Ушедшие

Фэнтезийный персонаж
Убор

Чудище
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Чудище
Файнодери

Зверь
Фафни

Герой сказок
Федал

Чудище
Фера

Герой сказок
Фестралы

Герой сказок
Финтиплюх

Герой сказок
Фойникс (Φοϊνιξ)

Зверь
Фуа

Чудище
Фэйи

Монстр
Фараонка

Монстр
Фраваши

Мистическое чудовище
Фавны

Мистическое чудовище
Фату-Лива

Фэнтезийный персонаж
Фахин

Фэнтезийный персонаж
Фенрир

Герой легенд
Ферришин

Чудище
Финодири

Мистическое чудовище
Фойник (Φοϊνιξ)

Монстр
Фоха

Фэнтезийный персонаж
Фуфу

Герой сказок
Фэнхуан

Мистическое чудовище
Феи

Мистическое чудовище
Фанампитулуху

Герой легенд
Фаститокалон

Мистическое чудовище
Фафнир

Монстр
Фейри

Герой легенд
Феридж акра`а

Монстр
Фиджел

Фэнтезийный персонаж
Финфолк

Фэнтезийный персонаж
Фоллохайды

Герой сказок
Фуна-юрэй

Герой легенд
Фэйн

Чудище
Фавн

Герой сказок
Фенхуан

Мистическое чудовище
Фанани

Герой сказок
Фахан

Фэнтезийный персонаж
Феникс

Герой легенд
Ферра

Чудище
Фильрас

Герой легенд
Фо-а

Герой легенд
Формикалеон

Монстр
Фурии

Мистическое чудовище
Фэнси

Фэнтезийный персонаж
Феникс(птица)

Существа из мифов и легенд на букву Х


Фэнтезийный персонаж
Хедли Кау

Монстр
Хіхітун

Чудище
Хапун

Герой сказок
Хати

Герой сказок
Хафгуфа

Зверь
Хваты

Мистическое чудовище
Хепера

Герой легенд
Хиваи-абере

Мистическое чудовище
Хлеўнік

Фэнтезийный персонаж
Хованец

Мистическое чудовище
Хозяин банный

Фэнтезийный персонаж
Хримтурсы

Герой сказок
Хуб

Мистическое чудовище
Хуканчи

Фэнтезийный персонаж
Хуньдунь

Монстр
Хюльдра

Монстр
Хогмены

Зверь
Хала

Герой сказок
Хапер

Зверь
Харфуты

Герой сказок
Хатнiчак

Монстр
Хваны

Герой сказок
Хентил

Герой легенд
Хёсубэ

Герой легенд
Химера

Герой сказок
Хлевник

Чудище
Хобгоблин

Монстр
Хозяин

Герой легенд
Хохлик

Фэнтезийный персонаж
Хска

Фэнтезийный персонаж
Худое пальтишко

Монстр
Хумбаба

Мистическое чудовище
Хургины

Чудище
Хэчи

Мистическое чудовище
Херувимы

Мистическое чудовище
Хаечи

Мистическое чудовище
Ханако-сан

Мистическое чудовище
Харадр

Мистическое чудовище
Хашховыло

Монстр
Хвостатый

Мистическое чудовище
Хепра

Мистическое чудовище
Хиеракосфинкс

Мистическое чудовище
Хихитун

Фэнтезийный персонаж
Хляўнік

Герой сказок
Хованець

Монстр
Хонэ-онна

Зверь
Хувава

Герой легенд
Хули-джинг

Мистическое чудовище
Хуньтунь

Фэнтезийный персонаж
Хьэщхьэвылъэ

Фэнтезийный персонаж
Хобии

Зверь
Хаммари

Мистическое чудовище
Хайнатум

Герой легенд
Хантай

Фэнтезийный персонаж
Харибда

Герой сказок
Хатнiк

Мистическое чудовище
Хаэчи

Герой сказок
Хвоститокалон

Чудище
Хепри

Зверь
Хили

Фэнтезийный персонаж
Хле́вник

Герой сказок
Хоббиты

Чудище
Ходаг

Мистическое чудовище
Хоу

Чудище
Хугаг

Монстр
Хульдра

Герой легенд
Хуорны

Монстр
Хэнгэёкай

Чудище
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Герой сказок
Центикор

Фэнтезийный персонаж
Цета

Чудище
Цзы-Гу

Герой сказок
Циклопы

Герой легенд
Цукумогами

Чудище
Ци-линь

Мифическое существо
Цементавр

Фэнтезийный персонаж
Цеста

Фэнтезийный персонаж
Цзин-Ю

Герой сказок
Цзяго

Монстр
Цмок

Герой сказок
ЦѢту

Зверь
Цуру

Герой сказок
Центиманы

Чудище
Цетна

Монстр
Цзю-ню

Герой сказок
Цилинь

Фэнтезийный персонаж
Цурара-онна

Монстр
Циклоп 

Герой сказок
Царь-птица

Мифическое существо
Цербер

Зверь
Цетус

Монстр
Цзюэюань

Мистическое чудовище
Цитирон

Мистическое чудовище
Цюню

Фэнтезийный персонаж
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Герой легенд
Чагрин

Герой легенд
Чарана

Мистическое чудовище
Человек-сова

Фэнтезийный персонаж
Чернозубка (お歯黒べったり)

Герой легенд
Чертовка

Герой легенд
Чжаофэн

Мифическое существо
Чжуинь

Мифическое существо
Чивэнь

Фэнтезийный персонаж
Чорт

Мистическое чудовище
Чугайстр

Герой сказок
Чупакабра

Мистическое чудовище
Чучуня

Мистическое чудовище
Чорачанни

Зверь
Чаофенг

Мифическое существо
Человек-мотылёк

Герой легенд
Чернобурка

Монстр
Черти

Мистическое чудовище
Чеширский кот

Герой сказок
Чжу-ню

Герой сказок
Чжуполун

Чудище
Чончон

Герой сказок
Чугайстер

Герой сказок
Чудь

Мифическое существо
Чучуна

Герой легенд
Чурила

Монстр
Чанъин

Фэнтезийный персонаж
Чебурашка

Мистическое чудовище
Человек-сова из Мавнана

Фэнтезийный персонаж
Чертовы псы Дэнди

Чудище
Чжи-вэнь

Монстр
Чжулун

Герой сказок
Читаури

Герой сказок
Чугайстрин

Герой легенд
Чупакабрас

Чудище
Чхоллима

Фэнтезийный персонаж
Чоно-волк

Зверь
Чусрым

Монстр
Чао-фэн

Герой легенд
Человек-моль

Монстр
Чёрт

Монстр
Чёчёккэ

Мифическое существо
Чжу

Герой легенд
Чжун-вэнь

Фэнтезийный персонаж
Чмок

Мифическое существо
Чубакка

Фэнтезийный персонаж
Чугайстырь

Герой легенд
Чусин

Мистическое чудовище
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Монстр
Шалена

Зверь
Шейдим

Мифическое существо
Шелоба

Мистическое чудовище
Шиликуны

Мистическое чудовище
Шиши́мора

Фэнтезийный персонаж
Шишица

Зверь
Шолышны

Мифическое существо
Штойзоррейшты

Герой легенд
Шулмусы

Мифическое существо
Шурали

Герой сказок
Шэлки

Герой легенд
Шайтан

Чудище
Шогготы

Герой сказок
Шакко

Фэнтезийный персонаж
Шаркань

Монстр
Шелоб

Герой легенд
Ши-лин

Фэнтезийный персонаж
Шиш

Чудище
Шишиха

Герой сказок
Шляпа-из-обрезков

Герой легенд
Штойзволы

Чудище
Шуликуны

Герой сказок
Шурале

Монстр
Шэду

Мистическое чудовище
Шүрәле

Чудище
Шанкчанни

Чудище
Шондоката

Чудище
Шамир

Монстр
Шелки

Герой легенд
Шилин

Мифическое существо
Шишига

Фэнтезийный персонаж
Шишичиха

Герой легенд
Шошычиха

Герой легенд
Штолленвурм

Герой сказок
Шулюкуны

Чудище
Шюрали́

Герой сказок
Шеша

Мистическое чудовище
Шабари Удумбала

Герой легенд
Шаи

Герой сказок
Шанту

Фэнтезийный персонаж
Шелликот

Фэнтезийный персонаж
Шерстопалы

Фэнтезийный персонаж
Шилиханы

Герой сказок
Шишитиха

Мистическое чудовище
Шликуны

Чудище
Шпротва

Монстр
Штрига

Мифическое существо
Шунгалвис

Мифическое существо
Шутовка

Чудище
Шямга

Фэнтезийный персонаж
Шелковинки

Чудище
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Герой легенд
Щекотун

Монстр
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Герой сказок
Ырка

Фэнтезийный персонаж
Ыр

Фэнтезийный персонаж
Ыро

Монстр
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Мистическое чудовище
Эвайпанома

Мистическое чудовище
Эждерха́

Герой легенд
Эмпуса

Фэнтезийный персонаж
Энфийлд

Монстр
Эри́нии

Герой легенд
Эрциния

Монстр
Эршу

Монстр
Эал

Фэнтезийный персонаж
Эжде́р

Фэнтезийный персонаж
Элйуоньэй гөдэ

Мифическое существо
Эмпуза

Зверь
Энудр

Герой сказок
Эрдлюитлы

Монстр
Эрихфоний

Герой сказок
Эе

Мистическое чудовище
Эвоки

Чудище
Эксихейры

Мистическое чудовище
Эль Джассаса

Герой легенд
Энкантадо

Герой сказок
Энфилд

Герой легенд
Эринии

Герой сказок
Эх-Уишге

Мистическое чудовище
Эврином

Фэнтезийный персонаж
Элементаль

Мистическое чудовище
Эльфы Корнуэльские

Герой сказок
Энты

Монстр
Эпифаги

Мистическое чудовище
Эрихтоний

Герой сказок
Эх-Ушге

Фэнтезийный персонаж
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Зверь
Ювха

Фэнтезийный персонаж
Юки-нёбо

Чудище
Юкибадзё

Монстр
Юные девы

Герой сказок
Юварки

Фэнтезийный персонаж
Юки-дзёро

Герой легенд
Юки-химэ

Мистическое чудовище
Юмэкуи

Фэнтезийный персонаж
Юха

Мистическое чудовище
Юки-анэ

Мистическое чудовище
Юки-онаго

Герой сказок
Юкимба

Герой легенд
Юрэй

Чудище
Юки-бамба

Герой сказок
Юки-онна

Герой сказок
Ютулы

Чудище
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Герой сказок
A-nun-na-ku

Фэнтезийный персонаж
Abang Aku

Герой легенд
Abraxas

Чудище
Achoych-Pachoych

Фэнтезийный персонаж
Afanc

Чудище
Ahemait

Герой сказок
Al-mi'raj

Чудище
Alérion

Мистическое чудовище
Alghul

Фэнтезийный персонаж
Alsea

Чудище
Am-heh

Герой легенд
Amajurjuk

Герой сказок
Ame-onna

Фэнтезийный персонаж
Amfivena

Фэнтезийный персонаж
Ammut

Фэнтезийный персонаж
Amphithere

Герой легенд
Ananse

Фэнтезийный персонаж
Anioto

Чудище
A Bao A Qu

Чудище
Abada

Чудище
Abrasax

Чудище
Achlis

Герой легенд
Aethiopes maritimi

Монстр
Agnus scythicus

Мифическое существо
Alerion

Мифическое существо
Alfar

Мистическое чудовище
Alphyn

Монстр
Alv

Герой легенд
Amajorssuk

Монстр
Amayuquq

Герой сказок
Amfipterus

Герой сказок
Ammit

Мистическое чудовище
Amphitere

Мистическое чудовище
Anancyi

Герой легенд
Angiak

Монстр
A-nuna

Мистическое чудовище
Abph моhа

Фэнтезийный персонаж
Acromantul

Герой легенд
Agh-iski

Герой легенд
Ahkiyyini

Чудище
Aitwar

Чудище
Ala

Герой легенд
Alerione

Фэнтезийный персонаж
Alicanto

Чудище
Alseid

Герой легенд
Am-mit

Монстр
Amam

Герой сказок
Amemet

Чудище
Amikiri

Герой легенд
Amphiptere

Фэнтезийный персонаж
Ananansa

Чудище
Anansi

Фэнтезийный персонаж
Anker-trold.

Монстр
A Bao A Koo

Герой легенд
A-nuna-ke-ne

Чудище
Abracax

Чудище
Acheri

Мистическое чудовище
Acromantula

Чудище
Aghar Dwarves

Герой сказок
Aigokeros

Мистическое чудовище
Alce

Мистическое чудовище
Allocamelus

Герой легенд
Amajaruk

Мистическое чудовище
Amautalik

Монстр
Amfiptere

Мистическое чудовище
Ammet

Герой сказок
Amphisbaena

Мифическое существо
Anancy

Мистическое чудовище
Anansiil

Фэнтезийный персонаж
Ankoù

Герой легенд
Annancy

Герой сказок
Anphivena

Монстр
Antiplos

Мистическое чудовище
Antlion

Мистическое чудовище
Antolops

Чудище
Anyoto

Герой сказок
Apis

Мистическое чудовище
Aqrabu

Герой сказок
Aqrabuamelu

Герой сказок
Aqrb ['qrb]

Чудище
Araiteuru

Монстр
Aralez

Мистическое чудовище
Arase

Фэнтезийный персонаж
Arçura

Монстр
Arimaspi

Мистическое чудовище
Arrachd

Герой сказок
Artabatitae

Мифическое существо
Artibatirae

Мистическое чудовище
Askafroe

Зверь
Askefroa

Герой легенд
Asp

Герой легенд
Aspedocalane

Монстр
Aspic

Герой легенд
Aspid

Герой легенд
Aspide

Зверь
Aspido testudo

Герой легенд
Aspidochelone

Мистическое чудовище
Aspis

Монстр
Aspis chelone

Чудище
Assida

Мистическое чудовище
Assidam

Чудище
Asuwang

Чудище
Aswang

Мистическое чудовище
Augerey

Герой легенд
Aughisky

Мистическое чудовище
Aunt Nancy

Герой легенд
Auroborus

Мистическое чудовище
Autolops

Мистическое чудовище
Avank

Герой легенд
Ayiyi

Герой сказок
Azuki-arai (あずきあらい)

Фэнтезийный персонаж
Azuki-togi

Чудище
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Герой легенд
B'anansi

Мифическое существо
B'hemot

Герой легенд
Baast

Герой сказок
Baba

Монстр
Babaí

Чудище
Babi

Герой легенд
Babok

Монстр
Badnjak

Фэнтезийный персонаж
Bagenge

Монстр
Bahamut

Герой сказок
Bahīmūth (بهيموث)

Мистическое чудовище
Bakezōri (化け草履)

Фэнтезийный персонаж
Baku (獏 или 貘)

Зверь
Balaena

Герой легенд
Balain

Зверь
Balainne

Герой легенд
Balaur

Мистическое чудовище
Balayn

Монстр
Balene

Зверь
Bannik

Мистическое чудовище
Banshee

Монстр
Barbegazi

Фэнтезийный персонаж
Bargest

Мистическое чудовище
Barghest

Фэнтезийный персонаж
Bargtjest

Монстр
Barking Beast

Зверь
Barnacle-geese

Мистическое чудовище
Barruguet Ibicenco

Герой легенд
Barstukai

Фэнтезийный персонаж
Barzdukai

Фэнтезийный персонаж
Basajaun

Герой сказок
Basajaunak

Герой сказок
Basandere

Мистическое чудовище
Basilisk

Монстр
Bast

Фэнтезийный персонаж
Bastet

Герой легенд
Bastis

Герой сказок
Bat-Rat-Spider

Чудище
Bauchan

Монстр
Baxajaun

Фэнтезийный персонаж
Bazyliszek

Монстр
Bean Sí

Фэнтезийный персонаж
Bean Sídhe

Зверь
Beast Glatisant

Мифическое существо
Bebok

Зверь
Behemot

Мифическое существо
Behemoth

Чудище
Beholder

Монстр
Belewitte

Зверь
Ben-Varrey

Фэнтезийный персонаж
Beornings

Зверь
Bhutas

Чудище
Biinjao

Фэнтезийный персонаж
Biinyao

Герой легенд
Bilwis

Герой сказок
Bilwiß

Герой легенд
Bilwiz

Мифическое существо
Binfen

Мистическое чудовище
Biyiniao

Мифическое существо
Black Riders

Герой сказок
Blajini

Фэнтезийный персонаж
Blast-ended skrewts

Монстр
Blemmye

Герой легенд
Blemmyes

Мистическое чудовище
Blemue

Мистическое чудовище
Bludičky

Мистическое чудовище
Bluecap

Чудище
Bồ lao

Монстр
Bo-guest

Мистическое чудовище
Bobo

Мистическое чудовище
Bobok

Мистическое чудовище
Bòcan

Герой легенд
Bodachan Sabhail

Мистическое чудовище
Bogans

Монстр
Bogey-beast

Монстр
Boggans

Чудище
Boggart

Фэнтезийный персонаж
Boggle

Фэнтезийный персонаж
Bogill

Герой легенд
Bogle

Герой легенд
Bogy

Чудище
Bolla

Мистическое чудовище
Bonasus

Фэнтезийный персонаж
Bonnacon

Мистическое чудовище
Bookworm, .303

Чудище
Bōrei (亡霊)

Герой легенд
Botchling

Герой легенд
Bouda

Монстр
Bożątka

Зверь
Brag

Чудище
Brollachan

Герой сказок
Broonie

Фэнтезийный персонаж
Broucolaque

Зверь
Brownie

Чудище
Brucolakas

Герой сказок
Bruesche

Мистическое чудовище
Bruja

Мистическое чудовище
Brukołak

Монстр
Bruxsa

Герой легенд
Bucca

Герой сказок
Bucentaur

Герой легенд
Bucentauro

Чудище
Bucentaurus

Герой сказок
Buckawn

Герой сказок
Buggane

Чудище
Bultungin

Монстр
Bundimun

Чудище
Bungisngis

Фэнтезийный персонаж
Bunyip

Монстр
Buraq

Чудище
Bwca

Существа из мифов и легенд на букву C


Герой сказок
Cervus marinus

Фэнтезийный персонаж
Chamoi

Мистическое чудовище
Cheper

Герой сказок
Chitauri

Фэнтезийный персонаж
Chowany

Зверь
Cicaniae

Герой сказок
Cluricaun

Герой сказок
Coine

Зверь
Cornish Pixie

Герой легенд
Craneman

Зверь
Cthulhu

Герой легенд
Cuchivilu

Мистическое чудовище
Cветочер

Мистическое чудовище
Capricorn

Мистическое чудовище
Catoblepa

Монстр
Catoblepas

Герой легенд
Ceasg

Герой легенд
Celestial-Dog

Чудище
Centauroid

Фэнтезийный персонаж
Centicore

Чудище
Centimani

Фэнтезийный персонаж
Cerastes

Монстр
Cerberus

Зверь
Cethe

Мифическое существо
Cheburashka (チェブラーシカ)

Герой сказок
Cheshire Cat

Мистическое чудовище
Chimera

Монстр
Chīwěn (螭吻)

Монстр
Chonchón

Фэнтезийный персонаж
Chupacabras

Чудище
Cinnamulgus

Герой сказок
Cmentarz

Монстр
Compé Anansi

Монстр
Corsia

Герой сказок
Crodh Mara

Чудище
Cù Sìth

Герой сказок
Cynocephalus

Герой сказок
Cete

Монстр
Changeling

Герой сказок
Chepri

Герой легенд
Chimaera

Герой сказок
Chīwěi (鸱尾)

Чудище
Chonchon

Зверь
Chu'i srin

Зверь
Cinnamologus

Чудище
Clurichaun

Мистическое чудовище
Colt-pixy

Герой сказок
Corocotta

Герой сказок
Criosphinx

Мистическое чудовище
Cú Sídhe

Зверь
Cwn Annwn

Чудище
Cabyll-Ushtey

Фэнтезийный персонаж
Cacus

Фэнтезийный персонаж
Caladrius

Монстр
Calopus

Мистическое чудовище
Calygreyhound

Мифическое существо
Camahueto

Чудище
Camazotz

Герой легенд
Camelion

Чудище
Camelopard

Герой сказок
Camelopardalus

Герой сказок
Camelopardus

Мистическое чудовище
Canis getulis

Фэнтезийный персонаж
Canis hades

Мистическое чудовище
Căpcăun

Герой сказок
Cěrt

Фэнтезийный персонаж
Cetus

Чудище
Cheney's Hounds

Монстр
Chia-kuo

Герой легенд
Chimimōryō (魑魅魍魎)

Чудище
Chochlik

Герой сказок
Chowaniec

Герой легенд
Church Grim

Чудище
Cinomolgus

Зверь
Coatlicue

Мистическое чудовище
Cornish Owlman

Герой сказок
Covie

Зверь
Crt

Мифическое существо
Cuchivilo

Мистическое чудовище
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Зверь
Dairi

Зверь
Davāl-pā(i)

Герой сказок
Devorador de las Sombras

Монстр
Dhampyr

Фэнтезийный персонаж
Direach Ghlinn Eitidh

Мистическое чудовище
Djehuti

Фэнтезийный персонаж
Dockalfar

Чудище
Doppelgänger

Монстр
Draw

Фэнтезийный персонаж
Dryádes

Фэнтезийный персонаж
Dunters

Герой сказок
Dzee-dzee-bon-da

Чудище
Dahu

Герой легенд
Dando and his Dogs

Герой легенд
Deva (देव)

Фэнтезийный персонаж
Dhampir

Мистическое чудовище
Dip

Мистическое чудовище
Dithreach

Мистическое чудовище
Djinni

Фэнтезийный персонаж
Donnervogel

Мистическое чудовище
Draconians

Монстр
Drow

Фэнтезийный персонаж
Dugs

Герой сказок
Dzunukwa

Монстр
Daēva

Мистическое чудовище
Dampeer

Герой легенд
Dementor

Герой легенд
Dhamphir

Монстр
Dhegdheer

Фэнтезийный персонаж
Dinny-Mara

Герой легенд
Displacer Beast

Монстр
Djinn (جن)

Мистическое чудовище
Donestres

Герой легенд
Drider

Мистическое чудовище
Duende

Мистическое чудовище
Duppy

Фэнтезийный персонаж
Dzhadadzhiya

Герой сказок
Dahus rupicapra vacca montanus

Мифическое существо
Dandy dogs

Мистическое чудовище
Devil's Dandy Dogs

Фэнтезийный персонаж
Dhampire

Фэнтезийный персонаж
Dibbuk

Зверь
Dirae

Герой легенд
Djehouti

Герой сказок
Dobie

Герой сказок
Dooinney Marrey

Мифическое существо
Drakaina

Монстр
Drutten

Герой легенд
Dunpeal

Мистическое чудовище
Dyehuthy

Мистическое чудовище
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Зверь
Each Uisge

Герой сказок
Efreeti

Монстр
Ela

Чудище
Elv

Зверь
Empusa

Чудище
Engineers

Фэнтезийный персонаж
Epiphagi

Мифическое существо
Erdluitle

Мифическое существо
Eurynomos

Зверь
Ežerinis

Мистическое чудовище
Eater of Socks

Фэнтезийный персонаж
Ekkillik

Мифическое существо
Elder Mother

Герой сказок
Empousai

Мистическое чудовище
Empuоsai

Фэнтезийный персонаж
Ents

Чудище
Epopus

Зверь
Eschenfrua

Фэнтезийный персонаж
Ewoks

Фэнтезийный персонаж
Eale

Мистическое чудовище
Elad

Мистическое чудовище
Erumpent

Мистическое чудовище
Ewaiponoma

Фэнтезийный персонаж
Empousa

Зверь
Empusae

Мифическое существо
Enhydros

Герой сказок
Epiphagus

Чудище
Ech-Ooshkya

Герой сказок
El Cadejo

Герой легенд
Elg-Fróði

Чудище
Empuosa

Мистическое чудовище
Enfield

Мистическое чудовище
Epifugos

Герой легенд
Ercinia

Мистическое чудовище
Euronymous

Монстр
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Фэнтезийный персонаж
Faery

Мистическое чудовище
Father Winter

Монстр
Fenghuang (鳳凰)

Герой сказок
Fenrisúlfr

Герой сказок
Fetch

Герой легенд
Fachen

Герой легенд
Fairy

Чудище
Fee

Фэнтезийный персонаж
Fenoderee

Фэнтезийный персонаж
Ferrishin

Зверь
Finfolk

Мифическое существо
Fafnir

Монстр
Fideal

Герой сказок
Fachan

Герой легенд
Fatu-Liva

Фэнтезийный персонаж
Fenmine

Чудище
Ferrish

Мистическое чудовище
Faerie

Фэнтезийный персонаж
Fallohides

Мистическое чудовище
Felynx arbordiffisus

Чудище
Fenrir

Фэнтезийный персонаж
Ferrishyn

Монстр
Finnfolk

Герой легенд
Finoderi

Герой сказок
Fire Crab

Фэнтезийный персонаж
Formicaleon

Чудище
Formicaleun

Чудище
Fuath

Герой легенд
Fuathan

Чудище
Fufu

Чудище
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Герой легенд
Getulian dog

Монстр
Ghoul

Чудище
Ghul

Герой легенд
Gigantes

Монстр
Girtablilu

Чудище
Glashtyn

Фэнтезийный персонаж
Glumms

Монстр
Glums

Зверь
Glycon

Монстр
Gnoll

Мистическое чудовище
Goat-stag

Монстр
Goblins

Герой сказок
Godling

Мифическое существо
Godzilla

Герой легенд
Gojira (ゴジラ)

Мистическое чудовище
Goose-headed Man

Монстр
Gooseberry Wife

Зверь
Gorgolica

Герой сказок
Gotokoneko

Герой сказок
Gotoku-neko

Герой сказок
Gotokuneko

Мифическое существо
Goubelin

Чудище
Graouilly

Герой сказок
Graouli

Герой сказок
Graoully

Монстр
Graully

Герой легенд
Graveir

Герой сказок
Great Gibbons of Shu

Герой сказок
Grgalica

Монстр
Grgolica

Монстр
Grim

Монстр
Grindylow

Фэнтезийный персонаж
Grondr

Герой сказок
Grumpkin

Чудище
Grundylow

Герой легенд
Grýla

Монстр
Guacanchas

Монстр
Gualipote

Мистическое чудовище
Guallepen

Чудище
Gud-alim

Монстр
Gudalim

Герой легенд
Guhyaka (गुह्यक)

Чудище
Gully Dwarves

Монстр
Gumberoo

Фэнтезийный персонаж
Gurahl

Фэнтезийный персонаж
Guytrash

Фэнтезийный персонаж
Gvelašap (გველაშაპი)

Чудище
Gwoemul (괴물)

Зверь
Gyl Burnt-Tayl

Монстр
Gytrash

Чудище
Gaardbuk

Монстр
Gabriel hounds

Чудище
Gabriel rachets

Монстр
Galipote

Чудище
Gallû

Мифическое существо
Gaṇapati (गणपति)

Фэнтезийный персонаж
Gandharva (गन्धर्व)

Герой легенд
Garappa

Чудище
Gardvord

Мистическое чудовище
Gargouille

Герой сказок
Gargoyle

Мифическое существо
Gargulec

Герой легенд
Garmr

Фэнтезийный персонаж
Genko

Мистическое чудовище
Geryon

Чудище
Gêryôn

Фэнтезийный персонаж
Geryones

Мистическое чудовище
Gêryonês

Герой сказок
Geryoneus

Чудище
Gêryoneus

Герой сказок
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Мистическое чудовище
Haechi

Герой сказок
Haetae

Герой сказок
Hafgufa

Мифическое существо
Hafgufu

Фэнтезийный персонаж
Haitai

Фэнтезийный персонаж
Hamadryádes

Монстр
Hanansi

Герой легенд
Hone-onna (骨女)

Чудище
Honocrotalus

Фэнтезийный персонаж
Hoop-snake

Чудище
Hoopoe

Герой сказок
Horse-stag

Герой легенд
Horven

Мифическое существо
Horyádes

Зверь
Hǒu (犼)

Мистическое чудовище
Hounds of the hill

Фэнтезийный персонаж
Hrímthurs

Фэнтезийный персонаж
Hróðvitnir

Монстр
Hróðvitnisson

Чудище
Huallepen

Герой легенд
Huargo

Мистическое чудовище
Hugag

Мифическое существо
Huldra

Монстр
Humbaba

Фэнтезийный персонаж
Humei

Чудище
Hun-tun

Зверь
Hundun

Монстр
Hùndùn (混沌)

Монстр
Huorns

Герой легенд
Hupe

Герой сказок
Hupelot

Чудище
Huppe

Фэнтезийный персонаж
Hupupa

Чудище
Hydra

Чудище
Hydrops

Зверь
Hydrus

Герой легенд
Hyenodlaci

Фэнтезийный персонаж
Hyldemoer

Фэнтезийный персонаж
Hyousube

Герой легенд
Hapi

Герой легенд
Hapi-ankh

Чудище
Hapis

Мифическое существо
Harfoots

Герой сказок
Harpia

Фэнтезийный персонаж
Hati

Герой сказок
Haugbo

Монстр
Haugebonde

Мистическое чудовище
Havgumsen

Чудище
Havguva

Герой сказок
Havstramben

Фэнтезийный персонаж
Headley Kow

Монстр
Heath Hounds

Мифическое существо
Hecatonchires

Герой легенд
Hekatoncheiro

Герой сказок
Hellhound

Герой сказок
Hercynia

Герой легенд
Hieracosphinx

Мистическое чудовище
Hili

Монстр
Himantopodes

Чудище
Hinky-Punk

Герой легенд
Hippalectryon

Мифическое существо
Hippalektruõn

Чудище
Hippalektryon

Мистическое чудовище
Hippocamp

Мифическое существо
Hippocampus

Мистическое чудовище
Hippocentaurus

Монстр
Hippocervus

Мистическое чудовище
Hippogryf

Герой легенд
Hippopodes

Герой сказок
Hippotalus

Фэнтезийный персонаж
Hircocervus

Монстр
Hobbits

Мистическое чудовище
Hobgoblin

Мистическое чудовище
Hodag

Фэнтезийный персонаж
Hodowany

Герой легенд
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Мифическое существо
Ibbur (עיבור)

Фэнтезийный персонаж
Ichthyocentaurs

Мифическое существо
Ieltxu

Чудище
Ihtiriekko

Фэнтезийный персонаж
Illithid

Герой легенд
Ilythiiri

Монстр
Imoogi

Монстр
Imp

Герой сказок
Inapertwa

Герой сказок
Incubus

Мифическое существо
Iopodes

Зверь
Iotunn

Монстр
Ippopodes

Герой легенд
Iratxo

Монстр
Iratxoak

Герой легенд
Iritxu

Мистическое чудовище
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Мистическое чудовище
Jacio

Монстр
Jack Frost

Герой легенд
Jack-in-Iron

Герой сказок
Jaculique Volantes

Мистическое чудовище
Jaculor

Герой легенд
Jaculus

Герой легенд
Jag mort

Герой легенд
Jall

Герой легенд
Jaracaca

Монстр
Jarvey

Монстр
Jasconius

Чудище
Jätti

Зверь
Javinė

Герой сказок
Jeeryuch

Мифическое существо
Jentil

Чудище
Jentilak

Герой сказок
Jerff

Чудище
Jiā guó (猳國)

Мистическое чудовище
Jinko

Монстр
Jinmenju

Герой сказок
Jobberknoll

Мистическое чудовище
Jokul Frosti

Зверь
Jólakötturinn

Мистическое чудовище
Jorō-gumo

Герой сказок
Jrahars

Монстр
Jucanchas

Герой сказок
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Чудище
Kraken

Герой сказок
Kraken octopus

Монстр
Kraxen

Чудище
Kua Fu (夸父)

Герой сказок
Kuçedra

Мистическое чудовище
Kuchisake-onna (口裂け女)

Фэнтезийный персонаж
Kui (夔)

Зверь
Kujata

Герой легенд
Kujuta

Чудище
Kukas

Мистическое чудовище
Kûko

Мифическое существо
Kul'pijan

Зверь
Kulshedra

Герой сказок
Kurangai Tuku

Зверь
Kurangaituku

Герой легенд
Kusarikku

Герой легенд
Kuyūthā (كيوثاء)

Монстр
Kweku Anansi

Фэнтезийный персонаж
Kỳ lân (기린 или 전설)

Монстр
Kyrkogrim

Монстр
Kłobuk

Герой сказок
Kumiho (구미호)

Монстр
Kangiqsuarmiuqpak

Герой сказок
Kabouter

Герой сказок
Kaboutermannekin

Монстр
Kacou Ananzè

Чудище
Kaibyō (怪猫)

Мифическое существо
Kaibyou

Монстр
Kaijū (怪獣)

Герой сказок
Kal'an

Герой легенд
Kal'enik

Мифическое существо
Kalopaling

Мифическое существо
Kameosa (瓶長、甕長, かめおさ)

Герой сказок
Kami-­kiri

Герой сказок
Kanima

Чудище
Kappa (河童)

Герой легенд
Karakasa Kozō

Мифическое существо
Karkadann

Монстр
Kasha (火車)

Чудище
Katoblepon

Монстр
Katobleps

Монстр
Kaukai

Чудище
Kaukas

Герой сказок
Kaukuczei

Герой сказок
Kaukuczus

Мистическое чудовище
Kaukutis

Герой легенд
Kaukyczei

Чудище
Kelpie

Герой сказок
Ketos

Мистическое чудовище
Keythong

Монстр
Kheper

Чудище
Khepera

Чудище
Khimaira

Чудище
Kiligivak

Монстр
Kiḷigvak

Монстр
Killmoulis

Мистическое чудовище
Kilmulis

Фэнтезийный персонаж
Kimnarās

Монстр
Kimpurusha

Зверь
King Kong

Фэнтезийный персонаж
Kingu Kongu (キングコング)

Монстр
Kiri-puwhero

Монстр
Kitsune (狐)

Фэнтезийный персонаж
Kjata

Мифическое существо
Klabater

Герой сказок
Klabaternik

Герой легенд
Klabautermann

Фэнтезийный персонаж
Klurikaun

Монстр
Knackers

Монстр
Knockers

Чудище
Knucker

Фэнтезийный персонаж
Kobold

Монстр
Kompa Nanzi

Монстр
Kongamato

Фэнтезийный персонаж
Koon anoon

Герой легенд
Kopakona

Герой сказок
Koryo

Фэнтезийный персонаж
Koul

Чудище
Kołbuk

Чудище
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Зверь
L'erdluitle

Фэнтезийный персонаж
La Carcagne

Монстр
La Dama Duende

Монстр
La Llorona

Герой сказок
Lamashtu

Чудище
Lamasjtoe

Зверь
Leanan sídhe

Герой легенд
Leannan sìth

Герой сказок
Little Old Man of The Barn

Герой сказок
Lacovie

Герой легенд
Lamia

Мистическое чудовище
Lampijerović

Мифическое существо
Langsuyar

Фэнтезийный персонаж
Leipreachán

Фэнтезийный персонаж
Leprechaun

Мистическое чудовище
Leprocaun

Мистическое чудовище
Leucocrotta

Фэнтезийный персонаж
Lhiannan shee

Мистическое чудовище
Li vẫn

Фэнтезийный персонаж
Licbat

Герой легенд
Liosalfar

Фэнтезийный персонаж
Leopard-men

Монстр
Lich

Монстр
Lilith

Герой легенд
Liwyātn (לִוְיָתָן‎)

Монстр
Llamhigyn Y Dwr

Мистическое чудовище
Lobisomem

Монстр
Loch Ness Monster

Зверь
Lóng (龍)

Чудище
Long-bubby Susan

Герой сказок
Loup-garou

Фэнтезийный персонаж
Lurachmain

Чудище
Lurgadhan

Герой легенд
Lurican

Зверь
Luu

Чудище
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Герой сказок
Maighdean mhara

Чудище
Margoyles

Герой легенд
Mǎ huà (馬化)

Зверь
Maahinen

Фэнтезийный персонаж
Maahiset

Герой сказок
Maanalais

Мифическое существо
Maero

Мистическое чудовище
Mahaha

Мифическое существо
Mahahaa (ᒪᕼᐊᕼᐋ)

Герой сказок
Mahum

Чудище
Majki

Герой легенд
Makaliphon

Фэнтезийный персонаж
Makaliporn

Мифическое существо
Makara (मकर)

Фэнтезийный персонаж
Makkaliphala

Мифическое существо
Mala'kak

Герой сказок
Mamuchi

Герой легенд
Managarm

Монстр
Managarmr

Герой сказок
Mantichora

Герой сказок
Margyge

Чудище
Márgygr

Монстр
Marsok

Монстр
Marzana

Чудище
Matianak

Мистическое чудовище
Mawki

Герой легенд
Megalogaster repercussus

Мистическое чудовище
Meliae

Фэнтезийный персонаж
Melusina

Мистическое чудовище
Melusine

Мифическое существо
Menehune

Мистическое чудовище
Merrows

Герой сказок
Michi Peshu

Чудище
Michibichi

Мистическое чудовище
Microcosmus marinus

Мистическое чудовище
Mikeneko (三毛猫)

Фэнтезийный персонаж
Mimicke

Герой сказок
Mirmicioleon

Герой легенд
Mishi Peshu

Герой легенд
Mishibizhii

Герой сказок
Mishibizhiw

Мистическое чудовище
Mishipashoo

Мистическое чудовище
Missipeshieuw

Герой сказок
Missipeshu

Мистическое чудовище
Mitiling

Мистическое чудовище
Miðgarðsormr

Монстр
Mojya (亡者)

Герой легенд
Mokolé

Зверь
Monaciello

Мистическое чудовище
Monoceros

Монстр
Morena

Мифическое существо
Morkopolus

Герой сказок
Morlocks

Чудище
Mosura (モスラ)

Монстр
Mothman

Герой легенд
Mothra

Мистическое чудовище
Muli

Зверь
Mullo

Мистическое чудовище
Mulo

Мистическое чудовище
Mûmak

Монстр
Mûmakil

Фэнтезийный персонаж
Munaciello

Герой легенд
Mundus gubernavi

Герой сказок
Murd-Huacha

Фэнтезийный персонаж
Mushrushu

Чудище
Myling

Мифическое существо
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Герой сказок
Naga (नाग)

Фэнтезийный персонаж
Nagin

Герой сказок
Naginis

Мифическое существо
Nagis

Фэнтезийный персонаж
Name-onna (嘗女)

Монстр
Nansi

Мифическое существо
Nareepol

Герой сказок
Nariphon

Герой сказок
Nawki

Герой легенд
Nayar

Зверь
Nazgul

Мистическое чудовище
Nazgûl

Чудище
Neekerbreekers

Мистическое чудовище
Nejki

Герой сказок
Neko (猫)

Зверь
Neko-musume

Герой сказок
Nekomata (猫又 или 猫股)

Герой легенд
Nekomusume (猫娘)

Фэнтезийный персонаж
Nessie

Мистическое чудовище
Nezumi

Мистическое чудовище
Ni agrisur

Монстр
Niedźwiedziołak

Герой легенд
Nigle

Герой сказок
Nikker

Герой легенд
Nillekma

Герой сказок
Ningyo (人魚)

Герой легенд
Ninki Nanka

Герой легенд
Niseag

Мистическое чудовище
Nisitae

Монстр
Nisse

Мифическое существо
Nixen

Герой сказок
Niðagrísur

Чудище
Níðhöggr

Герой легенд
Njogel

Монстр
Njogli

Фэнтезийный персонаж
Njuggel

Мистическое чудовище
Noggle

Мистическое чудовище
Nogitsune

Герой сказок
Noppera-bō (のっぺら坊)

Герой сказок
Nora Nair

Монстр
Nue (鵺)

Чудище
Nuggle

Герой сказок
Numakulla

Герой сказок
Numbakulla

Мистическое чудовище
Nuppeppō (ぬっぺふほふ)

Герой сказок
Nurikabe (ぬりかべ)

Фэнтезийный персонаж
Nykštukai

Монстр
Nykštukas

Мистическое чудовище
Nymph

Герой сказок
Nymphae

Мистическое чудовище
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Фэнтезийный персонаж
Obake

Герой легенд
Ocho-Kochi (ოჩოკოჩი)

Чудище
Oger

Монстр
Ogopogo

Герой легенд
Ogr

Фэнтезийный персонаж
Ogre

Мифическое существо
Ogro

Монстр
Ogryn

Герой сказок
Ohaguro-bettari

Герой легенд
Oinopôlê

Монстр
Oinopwlh

Мистическое чудовище
Ol Mahum

Монстр
Old Girl

Мифическое существо
Old Lady

Чудище
Old Man Winter

Герой легенд
Oliphaunts

Чудище
Olog-Hai

Монстр
Oni (鬼)

Герой легенд
Onocentaur

Чудище
Onocentaurus

Монстр
Onodrim

Герой легенд
Onokôlê

Чудище
Onokwlh

Герой легенд
Onoscentaurus

Монстр
Onoskelis

Герой сказок
Onryō (怨霊)

Герой легенд
Oo-er

Зверь
Opinicus

Герой сказок
Orco

Монстр
Origoruso

Герой легенд
Oriogoruho

Зверь
Oroborus

Герой сказок
Ostrice

Герой легенд
Ostrich

Монстр
Oureboros

Монстр
Ouroboros

Мистическое чудовище
Owlman

Чудище
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Монстр
Pakepakehā

Мистическое чудовище
Panoptus

Фэнтезийный персонаж
Panthera

Фэнтезийный персонаж
Parandrus

Фэнтезийный персонаж
Pari (پری)

Мистическое чудовище
Patasola

Фэнтезийный персонаж
Patupaiarehe

Мифическое существо
Peallaidh

Фэнтезийный персонаж
Peg Leg Jack

Зверь
Pêgasos

Зверь
Pegasus

Мифическое существо
Pelican

Чудище
Pelicanus

Мифическое существо
Penangallan

Фэнтезийный персонаж
Penanggalan

Герой сказок
Peritio

Герой сказок
Peritius

Мифическое существо
Peryton

Чудище
Phane

Мифическое существо
Piarevaracien

Герой легенд
Piatek (Փիաթեկ)

Мистическое чудовище
Pigsie

Чудище
Pilot (Der Pilot)

Фэнтезийный персонаж
Piskie

Зверь
Pixie

Чудище
Pixy

Герой сказок
Planta Tartarica Barometz

Герой сказок
Plwacz

Герой сказок
Poltergeist

Мистическое чудовище
Pontianak

Герой сказок
Popobawa

Герой сказок
Poreskoro

Фэнтезийный персонаж
Poroniec

Монстр
Powries

Чудище
Požeminukai

Мистическое чудовище
Pretas

Герой легенд
Pseudoequus nasiretinaculi

Чудище
Psylli

Мистическое чудовище
Puckwudgie

Фэнтезийный персонаж
Pūķis

Фэнтезийный персонаж
Pūkys

Мистическое чудовище
Púláo (蒲牢)

Герой легенд
Pyučs

Мифическое существо
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Мистическое чудовище
Qallupilluit

Монстр
Qallupilluk

Монстр
Qalupalik

Герой легенд
Qílín (麒麟)

Монстр
Qiqirin

Чудище
Qiqirn

Герой легенд
Qiúniú (囚牛)

Герой легенд
Qora

Мистическое чудовище
Qori ismaris

Монстр
Questing Beast

Фэнтезийный персонаж
Quillboars

Фэнтезийный персонаж
Quinotaur

Фэнтезийный персонаж
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Зверь
Rakshasa

Фэнтезийный персонаж
Rakshosh

Монстр
Rapae

Монстр
Ratkin

Чудище
Ratoncito Pérez

Герой легенд
Re'em

Мистическое чудовище
Rĕāīm

Мифическое существо
Redcaps

Фэнтезийный персонаж
Regulus

Фэнтезийный персонаж
Reiko

Чудище
Revenant

Фэнтезийный персонаж
Rhinoceros

Герой легенд
Rhynchoropus flagelliformis

Герой легенд
Rime Thurs

Мифическое существо
Ringwraith

Герой легенд
Roane

Герой сказок
Roanes

Герой сказок
Roggenmuhme

Герой легенд
Rohmani

Герой легенд
Rokuro-Kubi

Монстр
Rokurokkubi

Чудище
Rokurokubi

Фэнтезийный персонаж
Rolling Calf

Герой легенд
Rompo

Фэнтезийный персонаж
Ròn

Монстр
Roperite

Чудище
Rougarou

Фэнтезийный персонаж
Roux-Ga-Roux

Герой сказок
Rp'm

Герой легенд
Rp'um

Чудище
Rugaroo

Зверь
Rugaru

Герой сказок
Runa

Герой сказок
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Фэнтезийный персонаж
Sachiko

Мистическое чудовище
Sagari (さがり)

Герой легенд
Sagittarius Bucentaurus

Фэнтезийный персонаж
Salamander

Фэнтезийный персонаж
Salamandra

Мифическое существо
Sanme-Yazura (三目八面)

Монстр
Sarkany

Герой легенд
Sarquindi

Монстр
Saru Tora Hebi

Фэнтезийный персонаж
Sarutorahebi

Чудище
Scarrow

Мифическое существо
Scenopode

Герой легенд
Sciritae

Монстр
Scitalis

Герой сказок
Scolopendra cetacea

Герой сказок
Scriker

Мифическое существо
Scylla

Фэнтезийный персонаж
Scytale

Чудище
Sea-Lion

Фэнтезийный персонаж
Selchies

Мистическое чудовище
Selkies

Герой сказок
Serpopard

Чудище
Shachihoko (鯱)

Монстр
Shedu

Мистическое чудовище
Shellycoat

Чудище
Shelob

Герой легенд
Shikome (黄泉醜女)

Фэнтезийный персонаж
Shiryō (死霊)

Чудище
Shōjō

Чудище
Shōryō (精霊)

Чудище
Shrake

Фэнтезийный персонаж
Shtojzorreshta

Мистическое чудовище
Shtojzovalle

Герой легенд
Shtozote

Герой сказок
Shtriga

Мифическое существо
Sibhreach

Чудище
Sídhe

Фэнтезийный персонаж
Silkies

Мифическое существо
Simplicissimus

Зверь
Sirena

Мистическое чудовище
Sirenes

Монстр
Sirrush

Монстр
Sjopeltin

Чудище
Sjupilti

Зверь
Skalli

Герой легенд
Skarbnik

Чудище
Skaven

Монстр
Skiopod

Герой сказок
Skiopodas

Чудище
Skjöll

Мифическое существо
Skoll

Фэнтезийный персонаж
Sköll

Фэнтезийный персонаж
Skriker

Чудище
Skrulls

Мифическое существо
Skvader

Чудище
Skøll

Мистическое чудовище
Sleipnir

Зверь
Sluagh

Герой сказок
Smok

Чудище
Smůk

Чудище
Snark

Фэнтезийный персонаж
Snergs

Мистическое чудовище
Snoligoster

Монстр
Soe-horven

Чудище
Space Jockey

Герой легенд
Sphinx

Мифическое существо
Splinter-cat

Монстр
Spopodes

Герой легенд
Spriggan

Монстр
Squonk

Герой сказок
Stellio

Герой сказок
Stollenwurm

Монстр
Stoors

Чудище
Stormbird

Фэнтезийный персонаж
Storsjöodjuret

Монстр
Strandvaskare

Монстр
Strandvasker

Мистическое чудовище
Strigoi

Зверь
Struthiocamelon

Чудище
Struthopodes

Герой легенд
Strutio

Монстр
Strzyga

Герой сказок
Stymphalídes órnithes

Мифическое существо
Succubus

Герой легенд
Suhurmas

Чудище
Svartalfar

Монстр
Swanhamr

Чудище
Swanmaidens

Фэнтезийный персонаж
Swanman

Герой легенд
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Герой сказок
Taotie

Герой сказок
Tarandrus

Монстр
Tarasque

Зверь
Tarrasque

Мистическое чудовище
Tatzelwurm

Монстр
Taur

Фэнтезийный персонаж
Te Whanau O Rangi

Монстр
Tehut

Герой легенд
Tengu (天狗)

Чудище
Tenko

Мистическое чудовище
Teong-wei

Чудище
Tharks

Герой сказок
Thea

Герой сказок
Theow

Мистическое чудовище
Thep Norasri

Мистическое чудовище
Thestral

Герой легенд
Thos

Мистическое чудовище
Thot

Чудище
Thoth

Монстр
Three-foot Horse

Герой сказок
Thrummy-Cap

Чудище
Thunderbird

Мистическое чудовище
Tian Lu (天禄)

Герой легенд
Tiangou (天狗)

Зверь
Tibicenas

Фэнтезийный персонаж
Tigbalan

Герой легенд
Tigbalang

Монстр
Tikbalan

Чудище
Tikoloshe

Монстр
Tiqqitchit

Монстр
Tiritchiq

Герой легенд
Tithoes

Мистическое чудовище
To Filiko Teras

Монстр
Toenayar

Зверь
Tokoloshe

Герой легенд
Tommyknockers

Фэнтезийный персонаж
Tomte

Фэнтезийный персонаж
Tooth fairy

Герой легенд
Topple

Герой сказок
Tote-Road Shagamaw

Фэнтезийный персонаж
Toutetsu

Герой легенд
Tragelaph

Фэнтезийный персонаж
Tragelaphus

Фэнтезийный персонаж
Trào phong

Мистическое чудовище
Trasgo

Фэнтезийный персонаж
Trasgu

Фэнтезийный персонаж
Trasno

Мифическое существо
Trauko

Герой легенд
Treants

Мистическое чудовище
Treefolk

Герой сказок
Troglodyte

Мистическое чудовище
Trogodytae

Чудище
Trow

Герой легенд
Tsonokwa

Монстр
Tsonoqua

Герой легенд
Tsukumogami (付喪神)

Герой легенд
Tù ngưu

Монстр
Tulao (徒劳)

Чудище
Tunda

Герой сказок
Tunkall

Мистическое чудовище
Tūrehu

Герой сказок
Tutu

Монстр
Tyger

Фэнтезийный персонаж
Typhaon

Монстр
Typhöeus

Герой сказок
Typhon

Герой сказок
T'ao T'ieh

Фэнтезийный персонаж
Tamamo-no-Mae

Герой легенд
Tangi

Герой легенд
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Зверь
Ubasti

Герой легенд
Ubume

Герой легенд
Ugallu

Мистическое чудовище
Ukabarenairei (浮かばれない霊)

Зверь
Uldra

Монстр
Undead

Зверь
Undine

Мистическое чудовище
Undine Dejwe

Герой легенд
Ungaikyou (雲外鏡)

Монстр
Ungoliant

Герой легенд
Unicorn-lion

Герой легенд
Unicornis

Мистическое чудовище
Uperice

Чудище
Upierzyca

Чудище
Upior

Зверь
Upir

Чудище
Upsorn Srihas

Монстр
Upupa

Монстр
Urchins

Герой легенд
Uridimmu

Монстр
Urmahlillu

Герой легенд
Urmahlullu

Монстр
Urman iäse

Чудище
Uroboros

Фэнтезийный персонаж
Uru-kehu

Мистическое чудовище
Utböling

Герой легенд
Utburd

Герой легенд
Utkasting

Фэнтезийный персонаж
Utrzymywany

Герой легенд
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Герой сказок
Va әs̷

Монстр
Vaca de lumbre

Фэнтезийный персонаж
Valkyrja

Мистическое чудовище
Vam-Fear-Eee

Мистическое чудовище
Vampijerović

Фэнтезийный персонаж
Vampirar

Монстр
Vampirdzhiya

Монстр
Vampirić

Чудище
Vampirović

Герой легенд
Vánagandr

Герой сказок
Varactyl

Чудище
Varg

Чудище
Vargr

Зверь
Vaŭkałak

Монстр
Versipellis

Мистическое чудовище
Vešapi (ვეშაპი)

Фэнтезийный персонаж
Vielfraß

Герой сказок
Vilkacis

Герой сказок
Vilkãtas

Монстр
Vilkatis

Мифическое существо
Vilktakis

Монстр
Vipera

Фэнтезийный персонаж
Višap (վիշապ)

Чудище
Vodni mož

Фэнтезийный персонаж
Vough

Мифическое существо
Vugluscris

Мистическое чудовище
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Герой легенд
Wahokohoko

Фэнтезийный персонаж
Wamphyri

Герой легенд
Wandynnije

Чудище
Waq-waq tree

Герой сказок
Warg

Герой легенд
Wargin

Фэнтезийный персонаж
Water-Leaper

Монстр
Water-owl

Мистическое чудовище
Wearg

Чудище
Wearh

Монстр
Wechselbalg

Мистическое чудовище
Weeping Woman

Мифическое существо
Wemic

Чудище
Wendigo

Герой сказок
Werebat

Герой легенд
Werebears

Герой сказок
Wereboar

Монстр
Werefox

Чудище
Werehyenas

Чудище
Wererat

Мифическое существо
Werewolf

Герой сказок
White Walkers

Герой легенд
Whooping boy

Мистическое чудовище
Will O'The Wisp

Герой сказок
Willepen

Чудище
Windigo

Герой легенд
Winged Horses

Монстр
Wish Hounds

Мистическое чудовище
Wisht Hounds

Зверь
Wodny muž

Мистическое чудовище
Wódnykus

Герой сказок
Wookiee

Чудище
Wuesting Beast

Герой сказок
Wychowywany

Монстр
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Фэнтезийный персонаж
Xaynwada

Чудище
Xhinde

Герой сказок
Xiaoyang People

Чудище
Xiaoyangmin

Герой легенд
Xiezhi

Мистическое чудовище
Xièzhì (獬豸)

Мистическое чудовище
Xingxing (狌狌)

Чудище
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Фэнтезийный персонаж
Ya-Te-Veo

Зверь
Yakan

Чудище
Yakṣas

Герой легенд
Yale

Зверь
Yalomishte

Мистическое чудовище
Yamaoroshi (山颪 или やまおろし)

Герой сказок
Yamawarawa

Фэнтезийный персонаж
Yamawaro

Чудище
Yanari

Герой сказок
Yara-ma-yha-who

Монстр
Yarımtıq

Мистическое чудовище
Yázì (睚眦)

Чудище
Yeth Hounds

Герой сказок
Yeti

Герой сказок
Yllerion

Мистическое чудовище
Yobo-san

Герой легенд
Yobosan

Герой сказок
Yōkai (妖怪)

Зверь
Youwarkee

Мистическое чудовище
Yppopodes

Герой сказок
Yppotryll

Герой легенд
Yuki-ane (雪姉サ)

Герой сказок
Yuki-hime (雪姫)

Герой легенд
Yuki-nyōbō (雪女房)

Монстр
Yuki-onna (雪女)

Герой сказок
Yukibajo (雪バジョ)

Герой сказок
Yumekui

Герой сказок
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Фэнтезийный персонаж
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Герой сказок
Áitvaras

Герой легенд
Áitivaras

Мистическое чудовище
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Монстр
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Мифическое существо
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Фэнтезийный персонаж
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Чудище
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Фэнтезийный персонаж
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Мифическое существо
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Чудище
Łaziebnik

Герой легенд
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Чудище
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Герой легенд
Şüräle

Герой сказок
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Монстр
Šêdu

Герой сказок
Šmok

Герой сказок
Štriga

Чудище
Šungalviai

Фэнтезийный персонаж
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Чудище
Żmirłacz

Зверь
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Герой легенд
Άβράξας

Герой легенд
Άργος

Мифическое существо
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Мистическое чудовище
Ένυδροσ

Монстр
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Мистическое чудовище
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Монстр
Αχέρων

Фэнтезийный персонаж
Αριμασπος

Герой сказок
Αburγu Moγai

Чудище
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Фэнтезийный персонаж
Βλεμμυες

Чудище
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Герой легенд
Γηρυών

Герой легенд
Γλυκών

Мистическое чудовище
Γηρυονευς

Фэнтезийный персонаж
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Монстр
Δελφυνη

Монстр
Δράκαινα

Зверь
Δαίμων

Монстр
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Фэнтезийный персонаж
Εμπουσα

Мифическое существо
Ευρυνομος

Фэнтезийный персонаж
Εκατόγχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Монстр
Θόουτ

Фэнтезийный персонаж
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Монстр
Κῆτος

Монстр
Κάβειροι

Мифическое существо
Κέκροψ

Чудище
Κύκλωπες

Герой сказок
Κέρβερος

Монстр
Κακός

Мистическое чудовище
Κεραστης

Герой сказок
Κυνοκεφάλοι

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Чудище
Λάμια

Мистическое чудовище
Λειμενίδες

Монстр
Λαδων

Мистическое чудовище
Λιμνάδες

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Герой легенд
Μελίαι

Герой сказок
Μινωταυρος

Герой легенд
Μελιάδες

Мистическое чудовище
Μυρμηκολέων

Фэнтезийный персонаж
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Герой сказок
Ναϊάδες

Монстр
Νύμφες

Мифическое существо
Ναΐδες

Мифическое существо
Νηρηίδες

Фэнтезийный персонаж
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Чудище
Ορθος

Мистическое чудовище
Οὐροβόρος

Зверь
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Чудище
Πανθηρ

Герой легенд
Πύθων

Герой сказок
Πρωτεύς

Чудище
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Чудище
Σκιραται

Герой легенд
Σρινύες

Герой легенд
Σάτυροι

Герой сказок
Σκολοπινδρα

Мистическое чудовище
Στυμφαλίδες Όρνιθες

Герой сказок
Σκιαποδες

Герой легенд
Σομπέκ

Фэнтезийный персонаж
Σειρῆνες

Монстр
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Герой легенд
Τιτάνες

Мистическое чудовище
Τυφών

Мистическое чудовище
Τράγέλαφος

Мистическое чудовище
Τάρανδρος

Мистическое чудовище
Τρωγοδύται

Герой сказок
Τάρανδος

Мифическое существо
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Зверь
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Герой легенд
Φοϊνιξ

Герой сказок
Φάλαινα

Герой легенд
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Фэнтезийный персонаж
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Мифическое существо
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Чудище
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Мистическое чудовище
Ӧшымӧс чуд

Существа из мифов и легенд на букву Ա


Существа из мифов и легенд на букву Հ


Фэнтезийный персонаж
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Монстр
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Зверь
Ḏiḥautī

Монстр
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Мифическое существо
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ


Мифическое существо
ἵπποκαμποςСервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2019 г.
ver. 1.05.1374+