Мифическое существо Лозовик

В белорусском фольклоре некий лесной или болотный нечистик, живущий в лозе. Лазавік — нейкі лясны бог, які жыве ў лазе. Беларусы ўяўляюць яго старэнькім карлам, не большым за пазногаць і аднавокім, з аршыннаю барадою, які заўсёды носіць з сабою доўгую (у сем сажняў) пугу. Ён, кажуць, звычайна жыве ў лазе, у маленькім дамку, акружаным балотам; дамок гэты без дзвярэй і вокнаў, толькі з маленькай адтулінай на страсе, куды звычайна залазіць сам гаспадар лазавік. Дамок гэты недаступны людзям: як толькі хто-небудзь задумае падысці да яго, дома як і не было на тым месцы — пойдзе далей; чалавек за ім — а дамок далей ад яго. Лазавік, кажуць, часта расхаджвае па розных балотах. Тут яго адразу пазнаеш: вочка яго бліскае, як агеньчык... Што робіць Лазавік сваёй пугай і навошта носіць з сабою, беларусы самі не ведаюць. Лазавік вядомы ў Беларусі пад рознымі іншымі імёнамі; у некаторых месцах яго завуць балотнікам, які жыве ў балоце, а ў іншых — вадавіком, які жыве ў вадзе. Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і (449: с.573) Лазави́к — какой-то лесной бог, живущий в лозе. Белорусцы представляют его карликом-старичком, не больше ноготка, одноглазым, с аршинною бородою, всегда носящим при себе длиннейший (в семь сажень) кнут. Он обыкновенно, говорят, живет в лозе, в маленьком домике, окруженном болотом; домик этот без дверей и окон, только с малым отверстием на крыше, куда обыкновенно пробирается сам гаспада́р (хозяин), то есть Лазавик; домик этот неприступен для людей: как только кто-нибудь вздумает подойти к нему, домика как не бывало на том месте, уйдет дальше; человек за ним — домик дальше от него. Лазавик, говорят, часто расхаживает по разным болотам. Тут его сейчас узнаешь: глазок его сверкает, как огонек (понятие Белорусцев о болотных огоньках). Что делает Лазавик своим кнутом и для чего носит его с собою, Белорусцы сами не знают. Лазавик известен в Белоруссии под разными другими именами; в некоторых местах он называется Болотником — живущим в болоте, а в других — Водовико́м — живущим в воде. П.Древлянский "Белорусские народные предания" (310: c.277) Лазавік — то дух такі, што ў лазе жыве. У яго там і хата знаходзіцца. А сам ён таго ж цвету, што і лаза. Многія гаварылі, што ён на дзеда пахож малога, карлік пачці. І хоць ён некрасівы, але ж сам добры. Лазавік можа людзей спасаць ад вадзянікоў і балотнікаў. Дзядзька расказваў, што адзін раз пайшоў з жонкай ягады збіраць. І тут заўважыў уперадзе паляну, на якой было многа ягад. Ён пайшоў туды і трапіў у балота, пачаў жонку зваць. А тая, мабыць, не пачула. Дзядзька ўжо рашыў тады, што жывым яму не быць. Але потым убачыў лазовы куст і схапіўся за яго. Жонка яго тады агледзіла, што мужыка няма, пачала шукаць і наткнулася на яго. Дзядзька спасся, але гаварыў, што яму дапамог лазавік. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў горадзе Ветка ад Кузьменка Людмілы Аляксееўны, 1926 г.н. (505: с.173) Лазавик — то такой дух, что в лозе живет. У него там и хата находится. И сам он того же цвета, что и лаза. Многие говорили, что он на деда похож мелкого, карлик почти. И хоть он некрасивый, однако же сам добрый. Лазавик может людей спасать от водяников и болотников. Дядька рассказывал, что однажды пошел с женой ягоды собирать. И тут заметил впереди поляну, на которой было много ягод. Он пошел туда и угодил в болото, начал жену звать. А та, может, не услышала. Дядька уже решил тогда, что живым ему не быть. Но потом увидел лозовый куст и схватился за него. Жена его огляделась, видит, что мужа нет, начала искать и наткнулась на него. Дядька спасся и говорил, что ему помог лазавик. Записала И.Шевко в 2006 году в городе Ветка Гомельской области Республики Беларусь от Кузьменко Людмилы Алексеевны, 1926 г.р. (505: с.173) Лазавік жыве ля рэк, азёр, а можа і каля лесу пасяліцца. Галоўнае для яго, каб была лаза. Многія гавораць, што бачылі яго. І мне раз так павязло. Ішла калісь летам праз раку, рашыла адпачыць ля лазы. Аж бачу, што там дзед нейкі сядзіць. Ды сам смешны такі, маленькі і нейкі жоўты. Убачыў мяне і адразу знік. Яго ніхто не баіцца, бо ён зла вялікага не дзелае. От шчэ скажу, што лазавік, калі дождж ідзе, можа чалавека схаваць. Я раз у навальніцу ад хаты далёка была, дык схавалася пад лазу. Пераседзіла там, а потым сухенькая дамоў пабегла. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў вёсцы Куты Веткаўскага раёна ад Талкачовай Антаніны Мікалаеўны, 1942 г.н. (505: с.173) Лазавик живет у рек и озёр, а может и около леса поселиться. Главное для него, чтоб была лоза. Многие говорят, что видели его. И мне раз так повезло. Шла как-то летом через реку, решила отдохнуть под лозой. И вижу, что там дед какой-то сидит. И сам смешной такой, маленький и какой-то желтый. Увидел меня и сразу исчез. Его никто не боится, потому что он зла большого не делает. Вот еще скажу, что лазавик, когда дождь идет, может человека укрыть. Я раз в грозу от дома далеко была, так спряталась под лозой. Пересидела там, а потом сухонькая домой побежала. Записала И.Шевко в 2006 году в деревне Куты Ветковского района Гомельской области Республики Беларусь от Толкочевой Антонины Николаевны, 1942 г.р. (505: с.173) Летам раз заблудзіў я, хадзіў доўга, думаў, што ўжо не выберуся. Толькі прысеў, адразу ж пачуў смех нейкі. Я ўскочыў і пачаў маліцца. І што вы думаеце, знайшоў дарогу дамоў. Я потым доўга думаў, хто ж тады мяне напугаў. Ды ўспомніў, што якраз ля лазы быў. Мабыць, то лазавік з мяне пасмяяўся. За жарты на яго не злую, бо ён мне ў рабоце памагаў. Я не раз лазу на карзіны набіраў. А карзіны выйшлі добрыя, шчэ баба мая імі і зараз пользуецца. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў вёсцы Шэйка Веткаўскага раёна ад Рослікава Івана Дзмітрыевіча, 1930 г.н. (505: с.173) Летом раз заблудился я, ходил долго, думал, что уже не выберусь. Только присел, сразу же услышал смех какой-то. Я подскочил и стал молиться. И что вы думаете, нашел дорогу домой. Я потом долга думал, кто ж тогда меня напугал. И вспомнил, что как раз около лозы был. Может, то лазавик с меня посмеялся. За шутки на него не злюсь, ведь он мне в работе помогал. Я не раз лозу на корзины набирал. А корзины вышли ладные, баба моя до сих пор ими пользуется. Записала И.Шевко в 2006 году в деревне Шейка Ветковского района Гомельской области Республики Беларусь от Росликова Ивана Дмитриевича, 1930 г.р. (505: с.173) Лознікі ўтвараюць асобны гурт хутчэй надводных, чым падводных нячысцікаў. Жытлом ім служаць густыя кусты пераплеценага лазняку, у залежнасці ад якога афарбавана іх цела. Самі па сабе Лознікі — драбнюткія гуллівыя чарцяняты. Яны не маюць намеру загубіць ахвяру, якую заблытваюць у куст лазы, у яе карэнні ці прымушаюць правальвацца ў прыхаванае вадзяное акенца ў багне. Усё гэта робіцца не як сатанінскае насланнё, а як гульня, жарт, пасля якіх яны самі дапамагаюць ахвяры, падсоўваючы ёй куст лазы, трыснёг, аер і іншае. Калі і з такой дапамогаю ахвяра не выратавалася, значыць яе падхапіў тутэйшы буйны нячысцік — вадзянік, балотнік, багнік... Паколькі лознікі зусім бясшкодныя і малыя з выгляду, грамавыя стрэлы забіваюць іх не спецыяльна, а выпадкова. У лознікаў ёсць адна небяспека, пра якую яны, аднак, зусім не дбаюць. Гэта — асушэнне месца пад іх жытлом і, як вынік, знішчэнне лазняку, з якім звязана жыццё лознікаў. У такім выпадку яны гінуць усе разам назаўсёды і бясследна. Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і (449: с.573-574) На лозниковъ указываютъ какъ на родственныхъ помощниковъ при-водныхъ нечистиковъ, или какъ на подростковъ. Изъпредыдущаго видно, что всѣ эти нечистики живутъ и дѣйствуютъ порознь и что у нихъ нѣтъ потомства; лозники составляютъ отдѣльный скопъ скорѣе надводныхъ, чѣмъ подводныхъ нечистиковъ, и притономъ ихъ служатъ густые кусты сплевшагося малорослаго лозняка, отъ цвѣта котораго они воспринимаютъ цвѣтъ своего покрова. Сами по себѣ лозники слишкомъ крохотные бѣсики, отчасти напоминающіе шешекъ, подобно имъ, игривые, и не имѣютъ ввиду погубить той жертвы, которую запутываютъ въ куст лозы, въ корняхъ ея, или заставляютъ проваливаться въ скрытое оконце топи. Все это дѣлается не какъ сатанинская напасть, а какъ игра, шутка, послѣ которой они подаютъ и помощь, пододвигая жертвѣ кустъ не отонувшей лозы, тростникъ, аиръ, и проч. Если и при такой помощи жертва не спаслась, такъ ее подхватилъ обитающій здѣсь крупный нечистикъ — водяной, болотникъ, багникъ, — которымъ лозники не намѣрены были подслуживаться. Какое именно значеніе имѣютъ лозники въ бѣсовскомъ мірѣ, трудно опредѣлить; слѣдуетъ догадываться, что эти нечистики загнаны сюда и прикованы къ мѣсту за неімѣніемъ для нихъ подходящей дѣятельности. Ввиду же почти безусловной безвредности лозниковъ, ихъ ничтожнаго облика, громовыя стрѣлы разятъ ихъ лишь попутно. У лозниковъ остается одна опасность, о которой они, однако, совершенно не помышляютъ: это — осушеніе мѣста подъ ихъ обиталищемъ и чрезъ то уничтоженіе лозовыхъ кустовъ, съ ростомъ которыхъ соединено бытіе лозниковъ; послѣдніе въ семъ случаѣ гибнутъ цѣлымъ скопомъ навсегда и безслѣдно. Н.Я.Никифоровский "Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе" (482: с.84-85)

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Монстр
Агуане

Чудище
Азема

Фэнтезийный персонаж
Албысы

Монстр
Анаким

Мифическое существо
Ао

Герой сказок
Арворх

Монстр
Архангелы

Монстр
Ахти

Герой сказок
Абаасы

Чудище
Абаасылар

Мистическое чудовище
Абааһы

Герой сказок
Абада

Герой сказок
Абанг Аку

Герой легенд
Абасы

Герой сказок
Аванк

Мифическое существо
Агиски

Чудище
Агрометы

Чудище
Алим

Мистическое чудовище
Абраксас

Мистическое чудовище
Абрасакс

Фэнтезийный персонаж
Авгур

Мистическое чудовище
Агишки

Чудище
Агнявік

Чудище
Агызмал

Герой легенд
Азы

Мистическое чудовище
Алея

Мифическое существо
Ангелы 

Фэнтезийный персонаж
Аптах-бага(двуглав.лягушка)

Мифическое существо
Арейон

Герой сказок
Архонты

Мифическое существо
Аюстал

Чудище
Абнауаю

Герой легенд
Азарлары

Чудище
Альрауны

Монстр
Анцыбал

Монстр
Араш

Герой сказок
Арслан

Фэнтезийный персонаж
Атцыс

Герой сказок
Абуми-гути

Фэнтезийный персонаж
Абуми-кути

Фэнтезийный персонаж
Аварга Мога

Герой сказок
Агач киши

Герой сказок
А Бао Ку

Мистическое чудовище
Агроти

Чудище
Агулшап

Монстр
Агх-иски

Герой легенд
Агхары

Фэнтезийный персонаж
Агъач киши

Герой сказок
Адамовы дети

Герой сказок
Аданы

Монстр
Адданк

Мистическое чудовище
Аджина

Герой легенд
Адзуки-арай

Мистическое чудовище
Адзуки-госягося

Мифическое существо
Адские гончие

Мистическое чудовище
Аждаha

Чудище
Аждарха

Мифическое существо
Аждархо́

Фэнтезийный персонаж
Ажыдаа́р

Герой легенд
Аздаха

Герой сказок
Аздяка́

Мистическое чудовище
Азярніцы

Мистическое чудовище
Аидахар

Зверь
Аист

Мифическое существо
Ай-хуа

Мистическое чудовище
Айдага́р

Герой сказок
Айдахар

Герой сказок
Айтвар

Фэнтезийный персонаж
Айтварас

Мистическое чудовище
Айцы

Зверь
Акаана

Монстр
Акасита

Мифическое существо
Акери

Фэнтезийный персонаж
Акиянъ рыба

Чудище
Аколностъ

Мифическое существо
Акромантул

Мистическое чудовище
Акуй-Халава

Фэнтезийный персонаж
Акулобраз

Герой сказок
Ала

Фэнтезийный персонаж
Алан-мелекей

Мистическое чудовище
Албаны

Герой легенд
Албасты

Герой сказок
Алекторъ дивий

Мистическое чудовище
Али

Герой сказок
Аллокамелус

Чудище
Альсеиды

Герой легенд
Алэл

Фэнтезийный персонаж
Антеро

Мифическое существо
Алема

Фэнтезийный персонаж
Алерион

Мифическое существо
Аликанто

Герой сказок
Алкион (Alkyon)

Герой легенд
Алконос

Чудище
Алконост

Монстр
Алкуностъ

Чудище
Алцете

Фэнтезийный персонаж
Аль-заккуми

Фэнтезийный персонаж
Аль-каркаданн

Фэнтезийный персонаж
Альвы

Мифическое существо
Альгуль

Герой сказок
Альконостъ

Монстр
Альфин

Герой легенд
Ам-ам

Фэнтезийный персонаж
Ам-мит

Монстр
Ам-мут

Мистическое чудовище
Амайурйук

Герой легенд
Амам

Мистическое чудовище
Амамат

Герой сказок
Амару

Мифическое существо
Амауталик

Мистическое чудовище
Амба́рный

Монстр
Амбарник

Мистическое чудовище
Амбарный старик-домовик

Герой легенд
Амемит

Мистическое чудовище
Амикири

Чудище
Амиктиры

Герой легенд
Аммат

Монстр
Амт

Герой сказок
Амфисбена

Чудище
Амэ-онна

Мистическое чудовище
Ананси

Мистическое чудовище
Анба́рный

Мистическое чудовище
Ангеук

Зверь
Ангиак

Герой сказок
Ангьяк

Мистическое чудовище
Андрони

Герой сказок
Анзу

Чудище
Анзуд

Герой легенд
Аниото

Герой сказок
Анка

Мистическое чудовище
Анкертольд

Герой сказок
Анку

Герой сказок
Анкы-келе

Фэнтезийный персонаж
Аннакуи

Монстр
Аннуна

Монстр
Аннунаки

Герой легенд
Анталоп

Герой сказок
Антапаты

Герой сказок
Антипко

Мифическое существо
Антис

Герой легенд
Антоностъ

Герой сказок
Ануннаки

Фэнтезийный персонаж
Анцётка

Герой сказок
Анчут

Зверь
Анчутик

Герой сказок
Анчутка

Герой легенд
Анщих Сисьва Пялт

Мифическое существо
Апíвень

Чудище
Апеп

Монстр
Апис

Герой легенд
Апо́фис

Мистическое чудовище
Апоп

Герой сказок
Апсарас

Мифическое существо
Апсары

Мифическое существо
Аптах-Бага

Чудище
Аразе

Мистическое чудовище
Араитеуру

Зверь
Аралезы

Герой сказок
Аргос

Герой легенд
Аргус

Герой сказок
Аржавейнік

Герой сказок
Аржавеннік

Герой сказок
Аржавенник

Монстр
Аржавень

Фэнтезийный персонаж
Арзюри

Монстр
Аримаспы

Фэнтезийный персонаж
Аримофеи

Герой легенд
Аримоѳеи

Мифическое существо
Арсури

Герой легенд
Артабатиты

Герой сказок
Артинетас

Мистическое чудовище
Аруи ариси

Мистическое чудовище
Асванг

Монстр
Асванга

Мистическое чудовище
Асетнік

Чудище
Асида

Герой сказок
Аскефруа

Фэнтезийный персонаж
Аспид

Чудище
Аспида

Герой сказок
Аспидѣ хелонѣ

Мистическое чудовище
Аспик

Монстр
Ассида

Монстр
Ассидам

Монстр
Астонiи

Герой легенд
Астромове

Монстр
Асуван

Фэнтезийный персонаж
Атлантическая горбатая змея

Зверь
Аука

Чудище
Афанк

Мифическое существо
Афедронои

Мистическое чудовище
Африт

Герой легенд
Ахерон

Мифическое существо
Ахеронт

Чудище
Ахлис

Чудище
Ахоры

Чудище
Ацаны

Зверь
Ачери

Фэнтезийный персонаж
Ачкийини

Фэнтезийный персонаж
Ачо́ч-Мачо́ч

Герой сказок
Ачуч-Пачуч

Чудище
Аѳдроноi

Герой сказок
Адау

Чудище
Алад

Зверь
Алпаб

Зверь
Аниука

Монстр
Араска

Чудище
Асраи

Фэнтезийный персонаж
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Герой сказок
Бабай, Бабайка

Герой сказок
Бакенеко

Герой легенд
Белая Рука 

Мистическое чудовище
Бен-Бен

Чудище
Бродницы 

Мистическое чудовище
Бучу*

Фэнтезийный персонаж
Бадњак

Герой легенд
Баг

Герой сказок
Бакэмоно

Чудище
Белыедамы

Мистическое чудовище
Берегини

Монстр
Богинки

Фэнтезийный персонаж
Бааванши

Герой сказок
Байцзэ

Зверь
Баюн-Кот

Мифическое существо
Бену

Фэнтезийный персонаж
Биль-Биль-Гое

Герой сказок
Боуги

Мифическое существо
Бута*

Монстр
Бадняк

Монстр
Бісиці

Монстр
Бааби

Герой легенд
Баба

Мистическое чудовище
Бабай

Чудище
Бабайка

Герой легенд
Бабан

Герой легенд
Бабар

Монстр
Баби

Фэнтезийный персонаж
Бабок

Фэнтезийный персонаж
Бабр

Герой легенд
Бага

Фэнтезийный персонаж
Багамут

Герой легенд
Баган

Фэнтезийный персонаж
Багеера

Чудище
Багенге

Фэнтезийный персонаж
Багнік

Мистическое чудовище
Багник

Монстр
Бадзюля

Фэнтезийный персонаж
Бадюля

Фэнтезийный персонаж
Баенник

Фэнтезийный персонаж
Баенный

Герой легенд
Базилиск

Герой сказок
Базилишек

Герой легенд
Байник

Чудище
Байнушко

Герой легенд
Бакемоно-Кицунэ

Фэнтезийный персонаж
Бакенэко

Зверь
Баку

Фэнтезийный персонаж
Бакэдзори

Герой легенд
Баламутнік

Монстр
Балаур

Чудище
Балена

Герой сказок
Бандиман

Чудище
Банийип

Герой легенд
Банник

Мистическое чудовище
Банной

Зверь
Банный

Мистическое чудовище
Банный бес

Герой сказок
Банный пастырь

Герой легенд
Банный хозяин

Фэнтезийный персонаж
Банши

Мистическое чудовище
Банщик

Чудище
Баньши

Герой легенд
Барабао

Чудище
Баранец

Монстр
Барбегази

Фэнтезийный персонаж
Барбегазы

Мистическое чудовище
Баргест

Мистическое чудовище
Барздуки

Герой сказок
Барнитлег

Фэнтезийный персонаж
Барстуки

Фэнтезийный персонаж
Баст

Фэнтезийный персонаж
Бастет

Чудище
Баубо

Фэнтезийный персонаж
Бебок

Мистическое чудовище
Белая Баба

Чудище
Берендей

Герой легенд
Бехолдеры

Мифическое существо
Бахамут

Герой сказок
Башаандере

Мистическое чудовище
Башахаун

Чудище
Баянник

Чудище
Бега

Мистическое чудовище
Бегемот

Герой сказок
Бедн-вара

Герой сказок
Бекке

Герой сказок
Беличий народ

Мистическое чудовище
Белые ходоки

Герой сказок
Беляки

Монстр
Бен варра

Мистическое чудовище
Бен-Варри

Мистическое чудовище
Беорнинги

Фэнтезийный персонаж
Беременность

Монстр
Бескуд

Мистическое чудовище
Бессонье

Чудище
Бии-няо

Мистическое чудовище
Бииняо

Герой легенд
Бий-няо

Монстр
Бийняо

Фэнтезийный персонаж
Бильвизы

Зверь
Бинфэн

Герой сказок
Бирюк

Герой легенд
Бичен

Чудище
Бкабей

Монстр
Блажинь

Монстр
Бласна

Чудище
Блегмии

Фэнтезийный персонаж
Блегмы

Герой легенд
Блемии

Мифическое существо
Блудички

Герой легенд
Бляго

Герой сказок
Бобо

Чудище
Бобок

Чудище
Бовешь

Мистическое чудовище
Боган

Чудище
Боггарт

Монстр
Боги

Герой легенд
Боглы

Монстр
Божонтка

Герой сказок
Бокан

Зверь
Боканон

Герой сказок
Боли-бошка

Монстр
Болла

Чудище
Болотник

Фэнтезийный персонаж
Болотница

Герой легенд
Болотный

Мистическое чудовище
Болотный леший

Герой сказок
Болотный шут

Монстр
Болотяник

Герой сказок
Болтрушайка

Герой легенд
Бомка

Фэнтезийный персонаж
Бонакон

Монстр
Боннакон

Мифическое существо
Бор

Герой легенд
Борамец

Мифическое существо
Боранец

Зверь
Боровик

Мистическое чудовище
Боровички

Зверь
Боровой

Герой легенд
Боровой человек

Мистическое чудовище
Бородатые

Герой легенд
Бородачик

Герой сказок
Борэй

Мистическое чудовище
Ботукан Совил

Монстр
Боухан

Зверь
Бохан

Фэнтезийный персонаж
Боцан

Чудище
Брауни

Монстр
Бродяжки

Герой легенд
Брокса

Монстр
Броллахан

Герой сказок
Броша

Мифическое существо
Бруколак

Монстр
Брукса

Чудище
Бруни

Мистическое чудовище
Бруха

Герой легенд
Брэг

Герой сказок
Бу-лао

Монстр
Бу́сеу́

Фэнтезийный персонаж
Бугган

Мистическое чудовище
Бузинная госпожа

Герой сказок
Бузинная Матушка

Герой сказок
Бук

Мистическое чудовище
Бука

Чудище
Бука (Bwca)

Герой легенд
Бука́нка

Герой сказок
Бука́нко

Фэнтезийный персонаж
Бука́нушко

Монстр
Букан

Зверь
Буканай

Фэнтезийный персонаж
Букарица

Герой легенд
Букачка

Мистическое чудовище
Букентавр

Мифическое существо
Букусетка

Герой легенд
Буллар

Фэнтезийный персонаж
Бунгиснгис

Герой легенд
Бундимун

Мистическое чудовище
Буниюп

Зверь
Буньип

Герой легенд
Бурак

Мистическое чудовище
Буривухи

Герой сказок
Буря-ветер

Монстр
Бусиэ

Фэнтезийный персонаж
Буско

Фэнтезийный персонаж
Бхутешвара

Герой легенд
Бхуты

Монстр
Бцентæ

Монстр
Бывшие

Фэнтезийный персонаж
Бьякко

Чудище
БѢлена

Мистическое чудовище
Баггейн

Герой легенд
Батанушко

Герой сказок
Бенни

Фэнтезийный персонаж
Бесы

Фэнтезийный персонаж
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Фэнтезийный персонаж
Ванф

Монстр
Вилы

Чудище
Водяницы

Фэнтезийный персонаж
Вуивр

Зверь
Вампал

Фэнтезийный персонаж
Васуки

Герой сказок
Вирява

Герой легенд
Водяные

Фэнтезийный персонаж
Вытьянка

Герой сказок
Ванапаганы

Фэнтезийный персонаж
Вешица-сорока

Мистическое чудовище
Воду

Герой сказок
Волот

Герой легенд
Відминник

Чудище
Вій

Мифическое существо
Вісуснік

Зверь
Ва öш

Чудище
Ва-ош

Герой сказок
Вадзянiк

Фэнтезийный персонаж
Вадзяны

Мифическое существо
Вадзяны дзед

Мистическое чудовище
Вазіла

Герой легенд
Вазила

Чудище
Вазимба

Мистическое чудовище
Вака де лумбре

Фэнтезийный персонаж
Валасень

Герой легенд
Валасяніца

Чудище
Валькирии

Монстр
Вамфир

Чудище
Вамфири

Фэнтезийный персонаж
Ван Тянь Хоу

Мифическое существо
Ванагандр

Мифическое существо
Ванахальбы

Зверь
Вани

Чудище
Вапак

Фэнтезийный персонаж
Вапаӄамталха`н

Монстр
Варактил

Чудище
Варгін

Фэнтезийный персонаж
Варги

Фэнтезийный персонаж
Варгин

Мифическое существо
Варман тура

Герой сказок
Василиск

Герой сказок
Ваўкалак

Герой сказок
Ваўкалака

Герой легенд
Ваўкалека

Герой легенд
Вахокохоко

Фэнтезийный персонаж
Вдодъ

Монстр
Вейла

Герой сказок
Велiорыбъ

Монстр
Велерыбъ

Монстр
Великаны

Мистическое чудовище
Великие Гиббоны

Мистическое чудовище
Великий Злой Дух (大魔神)

Герой легенд
Вемики

Фэнтезийный персонаж
Вендиго

Герой легенд
Вепреслон

Мифическое существо
Верберы

Фэнтезийный персонаж
Вербэры

Герой сказок
Вербэт

Чудище
Вервольф

Герой сказок
Вергиены

Герой сказок
Веревочник

Чудище
Верераты

Герой сказок
Верерэты

Фэнтезийный персонаж
Веркабаны

Герой легенд
Веркрысы

Фэнтезийный персонаж
Веркэт

Мифическое существо
Верфокс

Герой легенд
Веры

Чудище
Веспертил

Фэнтезийный персонаж
Вешап

Мифическое существо
Вещица

Фэнтезийный персонаж
Взрывопотам

Монстр
Ви́сусник

Мистическое чудовище
Виверн

Герой сказок
Виверна

Фэнтезийный персонаж
Вигты

Фэнтезийный персонаж
Виелфрас

Мистическое чудовище
Вий

Монстр
Вила

Мистическое чудовище
Вилкацис

Чудище
Вилколаки

Монстр
Вилктаки

Мистическое чудовище
Виндиго

Герой сказок
Випунен

Зверь
Вирика

Мифическое существо
Витар

Герой сказок
Витренник

Герой сказок
Вишап

Монстр
Вкабей

Герой сказок
Влемии

Мистическое чудовище
Во дак наг гран

Мистическое чудовище
Во-а

Мистическое чудовище
Вова

Герой легенд
Вовкун

Фэнтезийный персонаж
Водная форма

Герой легенд
Водява

Герой сказок
Водяница

Мистическое чудовище
Водяной

Мифическое существо
Водяной попрыгун

Герой сказок
Возвращающийся

Мистическое чудовище
Волкодлаки

Монстр
Волколак

Мистическое чудовище
Волокита

Чудище
Волосень

Фэнтезийный персонаж
Волсь

Мистическое чудовище
Вонгви

Монстр
Вопар

Мифическое существо
Вопитар

Монстр
Ворги

Чудище
Воуви

Герой легенд
Вох

Мистическое чудовище
Встречник

Фэнтезийный персонаж
Вуглускр

Чудище
Вужалка

Герой легенд
Вуки

Герой легенд
Вулвер

Монстр
Вултанка

Мистическое чудовище
Вунтериха

Фэнтезийный персонаж
Вупар

Мистическое чудовище
Вупыр

Чудище
Вурдалак

Зверь
Выскорь

Мистическое чудовище
Вампиры

Мифическое существо
Верлиока

Герой легенд
Власти

Фэнтезийный персонаж
Волосатка

Существа из мифов и легенд на букву Г


Герой легенд
Гарпии

Герой легенд
Гиппокампы

Фэнтезийный персонаж
Гмуры

Мифическое существо
Гримтурсы

Герой сказок
Гаки

Фэнтезийный персонаж
Гирин

Мистическое чудовище
Гомозули

Герой сказок
Грант

Зверь
Грифы

Мистическое чудовище
Гамсилг

Герой легенд
Гиады

Фэнтезийный персонаж
Глейстиг

Фэнтезийный персонаж
Гаргульи

Мифическое существо
Грёза

Чудище
Гурии

Фэнтезийный персонаж
Га́ла

Герой сказок
Га́ллу

Мистическое чудовище
Гавриилова Свора

Герой сказок
Гадюка

Чудище
Гаёвки

Фэнтезийный персонаж
Гаёвы дзед

Герой легенд
Гаёўкі

Герой сказок
Гайтраш

Монстр
Гаканчи

Монстр
Гала

Монстр
Галипоте

Мифическое существо
Галла

Фэнтезийный персонаж
Галлу

Мистическое чудовище
Гамадриады

Герой сказок
Гамаюн

Фэнтезийный персонаж
Гамберу

Герой легенд
Ганапати

Чудище
Гандхарвы

Чудище
Ганеша

Мифическое существо
Гараппа

Мистическое чудовище
Гаргуйли

Герой легенд
Гаргулии

Фэнтезийный персонаж
Гарм

Монстр
Гарпия

Монстр
Гаруда

Герой легенд
Гарцуки

Монстр
Гаспадар

Фэнтезийный персонаж
Гати

Чудище
Гатоблеп

Герой сказок
Гатоблепа

Фэнтезийный персонаж
Гаюн

Герой сказок
Гвелвешапи

Мистическое чудовище
Гвелешапи

Герой сказок
Гворны

Монстр
Генко

Зверь
Герион

Монстр
Герионей

Чудище
Герионес

Монстр
Гианы

Мифическое существо
Гиганты

Чудище
Гидра

Мифическое существо
Гидрипусс

Герой легенд
Гидроп

Фэнтезийный персонаж
Гидрус

Мистическое чудовище
Гиенолаки

Герой сказок
Гилистери

Монстр
Гилян

Фэнтезийный персонаж
Гимантоподы

Мистическое чудовище
Гипоцентавр

Герой сказок
Гиппалектрион

Герой легенд
Гиппогриф

Монстр
Гиппокамп

Мистическое чудовище
Гиппокампус

Герой сказок
Гиппопод

Мистическое чудовище
Гиппоталасы

Фэнтезийный персонаж
Гиппоцентавр

Мистическое чудовище
Гиппоцерв

Герой легенд
Гиртаблили

Герой легенд
Гитраш

Чудище
Гламмы

Зверь
Гламы

Чудище
Гликон

Зверь
Глог

Мистическое чудовище
Глэйштн

Зверь
Гноллы

Зверь
Гномы

Мистическое чудовище
Гномы оврагов

Герой легенд
Гоблины

Мистическое чудовище
Годжира

Мифическое существо
Годзилла

Мистическое чудовище
Годлинг

Герой легенд
Голем

Герой сказок
Гончие Аннуна

Фэнтезийный персонаж
Гончие Гавриила

Герой легенд
Гончие холмов

Герой легенд
Горгоны

Фэнтезийный персонаж
Горгульи

Мистическое чудовище
Горгулья

Герой сказок
Горё

Герой легенд
Господин Обрубок

Фэнтезийный персонаж
Гравейр

Мистическое чудовище
Граи

Герой легенд
Грайвер

Герой сказок
Грайи

Чудище
Грамкин

Чудище
Грампкин

Мистическое чудовище
Граулли

Герой легенд
Гремлин

Зверь
Гречуха

Герой сказок
Грила

Герой сказок
Грим

Герой сказок
Гримтурсены

Герой легенд
Гриндилоу

Герой сказок
Гром-птицы

Мистическое чудовище
Громамонт

Мистическое чудовище
Громовые птицы

Фэнтезийный персонаж
Грондры

Герой легенд
Грохотанис

Герой сказок
Грюла

Мистическое чудовище
Гул

Фэнтезийный персонаж
Гуло

Чудище
Гулон

Фэнтезийный персонаж
Гуль

Фэнтезийный персонаж
Гульябани

Герой легенд
Гумберу

Герой легенд
Гуменнiк

Монстр
Гуменник

Герой сказок
Гураль

Герой легенд
Гуси з древа

Герой сказок
Гухьяки

Герой сказок
Гыргалица

Фэнтезийный персонаж
Гюль-ябани

Герой легенд
Гелиады

Зверь
Глашаны

Фэнтезийный персонаж
Гомункулус

Герой легенд
Гремлины

Монстр
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Мистическое чудовище
Дайтьи

Мистическое чудовище
Дибен(птица)

Мистическое чудовище
Доброхот

Фэнтезийный персонаж
Дракон

Мистическое чудовище
Дух(духи)

Герой сказок
Дандан

Мифическое существо
Демоны Океании

Мифическое существо
Див

Фэнтезийный персонаж
Долгопят

Герой легенд
Дриада

Фэнтезийный персонаж
Дуэргар

Мистическое чудовище
Дети леса

Мифическое существо
Джарви

Герой легенд
Джегджер

Мифическое существо
Джек-в-кандалах

Герой легенд
Джек-в-цепях

Зверь
Джеруч

Мистическое чудовище
Джерфф

Герой сказок
Джехути

Фэнтезийный персонаж
Джил-Жженый-Хвост

Мифическое существо
Джинн

Чудище
Джраарс

Мифическое существо
Дзіця Чырвонай балоты

Мифическое существо
Дзасики-бокко (座敷ぼっこ)

Герой сказок
Дзасики-вараси

Фэнтезийный персонаж
Дзасики-онна

Мифическое существо
Дзёро-гумо

Герой сказок
Дзи-Дзи

Мистическое чудовище
Дзи-дзи-бон-да

Зверь
Дзидзи

Фэнтезийный персонаж
Дзиммэндзю

Фэнтезийный персонаж
Дзинко

Мистическое чудовище
Дзоноква

Чудище
Ди́вы

Герой легенд
Диббук

Мистическое чудовище
Дивана́

Мистическое чудовище
Дийуана́

Фэнтезийный персонаж
Дикая охота

Чудище
Дип

Чудище
Диры

Герой сказок
Дисплейсер

Мистическое чудовище
Дитя Красного болота

Мистическое чудовище
Диуана́

Монстр
Доби

Монстр
Довшпрунг

Фэнтезийный персонаж
Долѣзря

Мифическое существо
Домаха

Монстр
Домовая

Фэнтезийный персонаж
Домовилиха

Мистическое чудовище
Домовиха

Герой сказок
Домовичка

Монстр
Домовой

Фэнтезийный персонаж
Домовуха

Фэнтезийный персонаж
Доможил

Чудище
Донестры

Герой сказок
Доплер

Герой сказок
Допплер

Фэнтезийный персонаж
Доро-та-бо

Мистическое чудовище
Драйдер

Герой легенд
Дракайна

Чудище
Дракониды

Чудище
Дракониха

Герой легенд
Драконица

Герой легенд
Дракус

Герой сказок
Драсили

Герой сказок
Драу

Чудище
Драуг

Чудище
Драук

Чудище
Дриады

Чудище
Дров

Мистическое чудовище
Дроу

Герой сказок
Дроук

Мистическое чудовище
Дсоноква

Мифическое существо
Дуана́

Герой сказок
Дубана́

Герой легенд
Дубочуд

Герой легенд
Дувана́б

Мистическое чудовище
Думана́

Герой сказок
Дунтеры

Герой легенд
Дуэнде

Герой легенд
Дхампир

Чудище
Дыббук

Фэнтезийный персонаж
Дьутпа

Мистическое чудовище
Дьявольские псы Данди

Фэнтезийный персонаж
Дэвы

Герой сказок
Дюббук

Герой сказок
Девятиглавцы

Чудище
Дзяды

Фэнтезийный персонаж
Диюпэрас

Герой легенд
Драки

Монстр
Дубовики

Фэнтезийный персонаж
Дітко

Чудище
Да́йва

Мистическое чудовище
Давалпа

Мистическое чудовище
Даги

Мистическое чудовище
Дагон

Чудище
Даймадзин

Чудище
Дамавiчка

Фэнтезийный персонаж
Дамавуха

Фэнтезийный персонаж
Дами

Мистическое чудовище
Дампир

Чудище
Данпир

Мистическое чудовище
Дантеры

Мистическое чудовище
Данху

Мифическое существо
Даолао

Мистическое чудовище
Даппи

Герой сказок
Дартмурская свора

Монстр
Даху

Герой сказок
Дахут

Герой легенд
Двойник

Чудище
Дворовик

Герой сказок
Дворовый

Фэнтезийный персонаж
Дева волн

Герой легенд
Девона

Монстр
Девона́

Мистическое чудовище
Девы-лебеди

Монстр
Девятеро

Мистическое чудовище
Дегдер

Чудище
Дед

Зверь
Дедко

Мифическое существо
Дедко болотный

Мифическое существо
Дельфиния

Мифическое существо
Демон

Герой сказок
Дерево Аль-вак

Мистическое чудовище
Дерево вак-вак

Мистическое чудовище
Дзяо Дзе

Монстр
Данни

Фэнтезийный персонаж
Дженни Зелёные Зубы

Чудище
Диниши

Фэнтезийный персонаж
Дсонакавы

Монстр
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Чудище
Еминеж

Чудище
Ермунганд

Чудище
Ебосан

Чудище
Евваркее

Герой легенд
Евник

Герой сказок
Егорьева стая

Чудище
Единорог

Герой легенд
Ежеринис

Чудище
Ен

Монстр
Ендарь

Герой сказок
Енпери́

Мистическое чудовище
Епосъ

Герой легенд
Етун

Герой сказок
Ефимон

Мистическое чудовище
Ехидна

Фэнтезийный персонаж
Ехидны

Герой легенд
Ехидный

Мистическое чудовище
Единорог китайский(Цилинь)

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Монстр
Ёбосан

Монстр
Ёкай

Чудище
Ёксёкю

Герой легенд
Ёндон

Герой легенд
Ёрмунганд

Мистическое чудовище
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Герой сказок
Жители холмов

Герой сказок
Жихарь(жихоня)

Монстр
Жабалака

Монстр
Жаракака

Герой сказок
Жеки

Фэнтезийный персонаж
Жигана

Мистическое чудовище
Жигина

Герой сказок
Жиж

Фэнтезийный персонаж
Жиро́вый

Мифическое существо
Жировик

Мифическое существо
Жуть

Чудище
Жыж

Герой легенд
Жыжаль

Герой легенд
Жыцень

Монстр
Жэрэтва

Герой сказок
Жар-птица 

Фэнтезийный персонаж
Жабдар

Фэнтезийный персонаж
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Герой сказок
Зеленыедамы

Герой легенд
Зелигены

Герой сказок
Загрыбаст

Монстр
Зазовка

Мистическое чудовище
Зазоўка

Герой сказок
Заккум

Фэнтезийный персонаж
Зашики-онна

Фэнтезийный персонаж
Змеевки

Мистическое чудовище
Збуратор

Мистическое чудовище
Зверь Рыкающий

Монстр
Зеериттер

Герой легенд
Земляная кошка

Фэнтезийный персонаж
Зеп норашри

Мистическое чудовище
Зеркало за облаками

Чудище
Зилант

Герой легенд
Зириддар

Чудище
Зитирон

Монстр
Зиф

Герой сказок
Зифиус

Чудище
Злиднi

Герой легенд
Злобоглазы

Герой сказок
Злыднi

Герой легенд
Злыдни

Чудище
Злыдня

Герой сказок
Змеевна

Монстр
Змей

Монстр
Змок

Фэнтезийный персонаж
Змяёўна

Герой легенд
Знiч

Чудище
Зніч

Герой сказок
Знич

Мифическое существо
Зомби

Фэнтезийный персонаж
Зу

Герой сказок
Зубная фея

Монстр
Зюзик

Герой легенд
Зюзя

Существа из мифов и легенд на букву И


Мистическое чудовище
Индрик зверь

Мистическое чудовище
Ичетики

Мифическое существо
Ину

Зверь
Ишхус

Мистическое чудовище
Идакансас

Герой сказок
Иттан-момэн

Герой легенд
Иббур

Фэнтезийный персонаж
Игкилики

Герой сказок
Игонг

Монстр
Игонь

Чудище
Игоша

Фэнтезийный персонаж
Идичу

Герой легенд
Иелчу

Фэнтезийный персонаж
Икирё

Мистическое чудовище
Иллитиды

Зверь
Илофаи

Фэнтезийный персонаж
Илоѳаи

Фэнтезийный персонаж
Им-Дугуд

Герой легенд
Имдугуд

Монстр
Имп

Герой легенд
Импундулу

Фэнтезийный персонаж
Имуги

Мифическое существо
Инапертва

Монстр
Индрик

Чудище
Инженеры

Мифическое существо
Инкуб

Герой легенд
Инкубус

Зверь
Ино

Герой сказок
Иног

Фэнтезийный персонаж
Инокефалы

Герой сказок
Иные (Others)

Герой сказок
Иныж

Герой легенд
Иопод

Герой сказок
Иратшо

Мистическое чудовище
Иратшоак

Чудище
Иричу

Герой сказок
Иркоцервус

Мифическое существо
Ирландский феникс

Мистическое чудовище
Исоонна

Герой легенд
Испы

Герой легенд
Исхиапод

Чудище
Итанеси

Герой легенд
Итримубе

Чудище
Ифрит

Герой сказок
Ихтиокентавры

Мистическое чудовище
Ичöтик

Фэнтезийный персонаж
Ичетик

Герой сказок
Ишкус

Монстр
Иблис 

Зверь
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Зверь
Йаконий

Фэнтезийный персонаж
Йейл

Чудище
Йель

Зверь
Йерфф

Мистическое чудовище
Йет-гончие

Герой легенд
Йети

Фэнтезийный персонаж
Йови

Герой легенд
Йок-йок

Фэнтезийный персонаж
Йормунганд

Герой сказок
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Мистическое чудовище
Кампир

Мистическое чудовище
Каса-но-Обакэ

Мистическое чудовище
Китайскийлис

Герой сказок
Кои

Мистическое чудовище
Кори

Мистическое чудовище
Кумара

Герой легенд
Куцодаймоны

Фэнтезийный персонаж
Кетгранд

Монстр
Кетус

Чудище
Кикимора

Герой сказок
Кикимора болотная

Герой сказок
Кикиморка

Мифическое существо
Кикимра

Чудище
Кикирин

Фэнтезийный персонаж
Кикирн

Герой сказок
Киклопы

Мистическое чудовище
Киливфаки

Герой легенд
Килин

Мифическое существо
Килиопаки

Мистическое чудовище
Киллмулис

Герой сказок
Килмуллис

Герой сказок
Кильмулис

Фэнтезийный персонаж
Кимнары

Чудище
Кляки

Герой легенд
Коатликуэ

Мистическое чудовище
Кобольд

Фэнтезийный персонаж
Кобольт

Монстр
Козерог

Фэнтезийный персонаж
Козий вампир

Чудище
Козлолюди

Мифическое существо
Козлорогий (Aigokeros)

Герой легенд
Козослонъ

Монстр
Кока

Чудище
Коканко

Мифическое существо
Коловёртыши

Чудище
Коловёрши

Герой легенд
Колчис

Фэнтезийный персонаж
Кольцо-змея

Фэнтезийный персонаж
Комокол

Чудище
Комол

Фэнтезийный персонаж
Комонол

Фэнтезийный персонаж
Кон Аннон

Зверь
Кон-аяк

Монстр
Конгамато

Герой легенд
Конебык

Герой легенд
Коневрусъ

Герой легенд
Конёк-Горбунок

Герой легенд
Копуваи

Герой сказок
Копша

Герой сказок
Копытный волк

Чудище
Коракс

Фэнтезийный персонаж
Коргоруши

Герой легенд
Кори исмарис

Герой сказок
Коричник

Чудище
Кормокол

Фэнтезийный персонаж
Корнуоллский летун

Фэнтезийный персонаж
Корнуэльские пикси

Мифическое существо
Корокотта

Мистическое чудовище
Космический жокей

Фэнтезийный персонаж
Кот Баюн

Герой сказок
Кот-монстр

Фэнтезийный персонаж
Кот-расщепенец

Фэнтезийный персонаж
Коул

Мистическое чудовище
Кошкалачень

Мифическое существо
Кошколаки

Монстр
Крабаллон

Фэнтезийный персонаж
Крак

Фэнтезийный персонаж
Кракен

Герой легенд
Красношапы

Герой сказок
Красный колпак

Монстр
Кролы

Фэнтезийный персонаж
Крыжацік

Мистическое чудовище
Крыжацик

Мифическое существо
Крыланы

Фэнтезийный персонаж
Крылатая Тень

Герой легенд
Крылатые кони

Фэнтезийный персонаж
Крысолаки

Герой легенд
Ктулху

Мифическое существо
Ку Ши

Герой легенд
Ку Шит

Монстр
Карбункул

Герой легенд
Катахан

Мистическое чудовище
Керы

Герой сказок
Китоврас

Чудище
Корогуши*

Мифическое существо
Крапчик

Мистическое чудовище
Куанг-Ши

Монстр
Кумихо

Мифическое существо
Кынсы

Мистическое чудовище
Кентавротритоны

Монстр
Кенты

Мифическое существо
Кер-балык

Герой легенд
Кер-дьутпа

Мифическое существо
Керастъ

Фэнтезийный персонаж
Керасты

Чудище
Кербер

Мистическое чудовище
Кимпуруши

Мифическое существо
Кинамонъ

Мистическое чудовище
Кинг-Конг

Фэнтезийный персонаж
Киннамолг

Монстр
Киннары

Герой сказок
Кинокефалы

Герой легенд
Кипрский Лохнесс

Мистическое чудовище
Кирин

Мифическое существо
Кит

Фэнтезийный персонаж
Китай-рыба

Герой легенд
Китайский лис

Фэнтезийный персонаж
Китра

Герой легенд
Китсюне

Монстр
Кицунэ

Монстр
Кладавік

Герой легенд
Кладнік

Мистическое чудовище
Кладовик

Монстр
Кладовник

Мифическое существо
Кладовый

Мистическое чудовище
Кларихун

Герой сказок
Клетник

Герой легенд
Клецьнік

Мистическое чудовище
Клобук

Мистическое чудовище
Клурикон

Герой сказок
Кровопросцы

Чудище
Крод Мара

Мифическое существо
Кроколеопотам

Чудище
Ку-Ши

Монстр
Куа-фу

Монстр
Кужата

Чудище
Кузутик

Герой легенд
Куй

Монстр
Куйята

Герой легенд
Куйяту

Мистическое чудовище
Кук

Чудище
Кукимора

Герой сказок
Куко

Фэнтезийный персонаж
Кулеша́та

Герой легенд
Кулеши

Чудище
Кулшедра

Мифическое существо
Кульдыргыш

Герой сказок
Кульпиян

Герой легенд
Культдыргыш

Мистическое чудовище
Кумбаба

Чудище
Кумельган

Фэнтезийный персонаж
Кумо

Герой легенд
Кумяльган

Мистическое чудовище
Кун Аннуйн

Чудище
Кун Аннун

Чудище
Купалка

Фэнтезийный персонаж
Купальскi дзядок

Мистическое чудовище
Купальскiй дзѣдокъ

Мифическое существо
Курангаитуку

Мистическое чудовище
Кусарикку

Мифическое существо
Кутинья

Герой сказок
Кутиха

Фэнтезийный персонаж
Кутувр

Мистическое чудовище
Каипора

Мистическое чудовище
Карс

Герой сказок
Кентавры

Чудище
Коблинаи

Фэнтезийный персонаж
Кони Диомеда

Чудище
Корриганы

Мифическое существо
Краты

Мистическое чудовище
Кудельница

Герой сказок
Кутруб

Герой легенд
Кэпкуэны

Герой легенд
К'тулу

Фэнтезийный персонаж
Ка́кос

Мистическое чудовище
Кабилл-Ушти

Чудище
Кабиры

Чудище
Каботер

Мистическое чудовище
Кави́ры

Мистическое чудовище
Кадехо

Фэнтезийный персонаж
Кадук

Фэнтезийный персонаж
Кажан

Герой сказок
Кажаналак

Герой сказок
Кайбё

Герой легенд
Кайдзю

Герой сказок
Как

Зверь
Кака

Мистическое чудовище
Какий

Монстр
Какус

Чудище
Каладрий

Монстр
Каладриус

Монстр
Калануро

Мистическое чудовище
Калбей

Герой сказок
Калбиi

Герой легенд
Калеи

Фэнтезийный персонаж
Каленик

Мистическое чудовище
Кали-ахт

Мифическое существо
Калликанцары

Герой сказок
Калопалинг

Мистическое чудовище
Калопус

Чудище
Калупалик

Фэнтезийный персонаж
Калюп-алик

Мифическое существо
Калюпалик

Зверь
Калян

Герой сказок
Камазотц

Герой легенд
Камауэто

Мифическое существо
Камелион

Фэнтезийный персонаж
Кангиксуармиукпак

Чудище
Корио

Монстр
Кутысь

Герой сказок
Камахуэто

Герой сказок
Камелопард

Герой сказок
Камелопардалис

Герой легенд
Камикири

Мистическое чудовище
Камэоса

Мистическое чудовище
Канбей

Герой сказок
Кандзаргас

Герой легенд
Канима

Герой легенд
Канцербер

Мистическое чудовище
Канькач

Чудище
Каппа

Фэнтезийный персонаж
Караконджалы

Фэнтезийный персонаж
Караконджулы

Монстр
Карастъ

Зверь
Карина

Фэнтезийный персонаж
Каркаданн

Герой сказок
Каркаладил

Зверь
Карлики

Герой легенд
Карлики Менехуне

Герой сказок
Картазон

Фэнтезийный персонаж
Каса-бакэ

Герой легенд
Каса-обакэ

Герой легенд
Касабакэ

Мистическое чудовище
Каси

Чудище
Касны

Фэнтезийный персонаж
Касьян

Герой легенд
Катоблепас

Монстр
Катофлеб

Герой сказок
Каукас

Мистическое чудовище
Каучпок

Герой легенд
Квемуль

Мистическое чудовище
Квильборы

Герой легенд
Квиттеры

Мифическое существо
Квинотавр

Мифическое существо
Кеаск

Герой сказок
Кеврококрот

Фэнтезийный персонаж
Кейннары

Герой легенд
Кейсонг

Мистическое чудовище
Кейфонг

Мистическое чудовище
Кекроп

Мистическое чудовище
Кекропс

Герой сказок
Келпи

Мистическое чудовище
Кельпи

Герой легенд
Кендеры

Фэнтезийный персонаж
Куцодаймон

Чудище
Кучедра

Фэнтезийный персонаж
Кучивило

Герой легенд
Кучисакэ-онна

Мифическое существо
Кушисаке Онна

Мистическое чудовище
Кэлигрейхаунд

Мистическое чудовище
Кэльпи

Мифическое существо
Кэпкуэн

Герой сказок
Кадильница

Герой сказок
Кейннари 

Мифическое существо
Кикимора болотная 

Герой сказок
Клураканы

Герой сказок
Конаки Дзидзи

Фэнтезийный персонаж
Корреды

Мистическое чудовище
Красныешапки

Герой легенд
Куафу

Монстр
Курша

Фэнтезийный персонаж
Кэйлик Бхир

Существа из мифов и легенд на букву Л


Мифическое существо
Ламбтонский червь

Мифическое существо
Летун(лятавец)

Фэнтезийный персонаж
Личжу

Фэнтезийный персонаж
Луговой

Фэнтезийный персонаж
Ламии

Монстр
Лидерк

Мифическое существо
Лобасты(злыерусалки) 

Фэнтезийный персонаж
Лунный заяц

Фэнтезийный персонаж
Лернейскаягидра

Герой легенд
Линчетти

Мистическое чудовище
Лубры

Монстр
Лярва

Герой сказок
Ла Йорона

Мистическое чудовище
Лабынкырский чёрт

Мифическое существо
Лабынкырское чудовище

Фэнтезийный персонаж
Ладон

Чудище
Лазавік

Чудище
Лазави́к

Фэнтезийный персонаж
Лазеннік

Мистическое чудовище
Лазнік

Мифическое существо
Лама

Мистическое чудовище
Ламассу

Мифическое существо
Ламашту

Герой сказок
Ламия

Герой легенд
Ламя

Мифическое существо
Ланнан-ши

Чудище
Лантикусъ

Герой сказок
Лантухи

Чудище
Лапитупы

Мистическое чудовище
Латан

Герой сказок
Латану

Монстр
Лауру

Мифическое существо
Лафон

Герой легенд
Лахама

Чудище
Лаюн

Герой легенд
Лающая

Монстр
Ле́шенка

Герой легенд
Лебедечеловек

Герой сказок
Левиафан

Герой сказок
Левиафанов сын

Герой сказок
Левияфа

Мифическое существо
Левкокрота

Мистическое чудовище
Левкрота

Герой легенд
Ледащий

Герой легенд
Ледяной Джек

Монстр
Лемуры

Мистическое чудовище
Леонид

Мистическое чудовище
Леонтокентавр

Чудище
Лепрекон

Герой сказок
Лепрехун

Зверь
Лесавки

Монстр
Лесовик

Чудище
Лесовики

Монстр
Леуманы

Чудище
Лефон

Герой сказок
Лешак

Фэнтезийный персонаж
Леший

Мистическое чудовище
Леший болотный

Монстр
Ли́зень

Мистическое чудовище
Лианнан-ши

Чудище
Ливьята́н

Фэнтезийный персонаж
Лизун

Чудище
Ликантроп

Мистическое чудовище
Лилит

Чудище
Лимнады

Мифическое существо
Лимониады

Герой сказок
Лин

Герой легенд
Линан-Сидхе

Мистическое чудовище
Лингбакр

Фэнтезийный персонаж
Линдворм

Чудище
Линь

Монстр
Лионтавр

Фэнтезийный персонаж
Лисун

Мифическое существо
Лихо одноглазое

Зверь
Лич

Герой легенд
Лламигин-и-дор

Герой сказок
Лобастый

Фэнтезийный персонаж
Лобизоме

Мифическое существо
Лобишон

Чудище
Логхир

Герой легенд
Лознік

Фэнтезийный персонаж
Лозовик

Герой легенд
Лопастый

Фэнтезийный персонаж
Лорелея

Герой сказок
Лоскотуха

Герой легенд
Лотан

Фэнтезийный персонаж
Лошолич

Мистическое чудовище
Лу

Фэнтезийный персонаж
Луговичок

Герой легенд
Лун

Герой легенд
Лунный пес

Чудище
Луска

Мистическое чудовище
Львинокентавр

Герой сказок
Люб

Мифическое существо
Люди, которые спят стоя

Герой легенд
Люди-леопарды

Мистическое чудовище
Люди-львы

Мифическое существо
Люди-мухоморы

Герой сказок
Лядащий

Чудище
Ламя 

Мистическое чудовище
Лиетуонис

Чудище
Луаньняо*

Герой сказок
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Мистическое чудовище
Морской бык

Фэнтезийный персонаж
Морской пегас

Фэнтезийный персонаж
Мотра

Герой сказок
Моряны

Герой сказок
Мудзина

Герой сказок
Муло

Монстр
Муруха

Монстр
Мушхуш

Мистическое чудовище
Мявки

Герой сказок
Малити Халит

Герой легенд
Мандах

Чудище
Манья

Мифическое существо
Мё-о

Монстр
Мынгуцзы

Мифическое существо
Морской лев

Герой сказок
Морской рыцарь

Монстр
Мот-мен

Мифическое существо
Моховик

Мистическое чудовище
Мули

Мистическое чудовище
Мумаки

Мифическое существо
Мушрушу

Герой легенд
Мюлинг

Герой легенд
Мамай

Чудище
Мариды

Герой легенд
Мундих

Мистическое чудовище
Мяндаш

Мистическое чудовище
Моначьелло

Монстр
Морана

Фэнтезийный персонаж
Морена

Герой легенд
Морлоки

Мифическое существо
Морская дева

Герой сказок
Морской олень

Монстр
Моряна

Герой сказок
Мотивация

Герой легенд
Мраволев

Чудище
Мулло

Мистическое чудовище
Муравьиный лев

Монстр
Мушуссу

Чудище
Мюру-Ха

Мистическое чудовище
Мамон(мамуна)

Фэнтезийный персонаж
Мемозины

Зверь
Мойобу

Мистическое чудовище
Мшанки

Мистическое чудовище
Ма́ра

Мифическое существо
Маалусы

Чудище
Маанвэки

Чудище
Маахисы

Фэнтезийный персонаж
Мавки

Фэнтезийный персонаж
Магнотавр

Мифическое существо
Мадзутора

Мистическое чудовище
Маеро

Монстр
Маероеро

Герой сказок
Мажана

Фэнтезийный персонаж
Майдын массалык улеси

Герой сказок
Макалипорн

Монстр
Макалифон

Герой легенд
Макара

Чудище
Макли

Мифическое существо
Мала’как

Герой сказок
Мамуны

Мистическое чудовище
Манагарм

Монстр
Мандихоръ

Фэнтезийный персонаж
Мандихорь

Фэнтезийный персонаж
Мантикор Вестероса

Чудище
Мантикора

Чудище
Маньяк

Мистическое чудовище
Маргюг

Фэнтезийный персонаж
Марена

Чудище
Марид

Мифическое существо
Маркополи

Герой легенд
Марсок

Герой легенд
Масленичный Кот

Чудище
Матохи

Герой легенд
Мать-рысь

Мистическое чудовище
Махаха

Герой легенд
Махуа

Чудище
Маэро

Герой легенд
Медведи-оборотни

Фэнтезийный персонаж
Медведко

Мистическое чудовище
Межевик

Фэнтезийный персонаж
Межевичок

Мистическое чудовище
Мелиады

Герой сказок
Мелии

Чудище
Мелюзина

Герой сказок
Мендо

Чудище
Мерионы

Монстр
Мерроу

Герой легенд
Мерцана

Фэнтезийный персонаж
Меша-адам

Чудище
Мидзутора

Мистическое чудовище
Микэнэко

Монстр
Мимик

Мистическое чудовище
Минотавр

Мифическое существо
Миравды

Чудище
Мираг

Мистическое чудовище
Мирадж

Фэнтезийный персонаж
Мирмиколеон

Герой сказок
Мичибичи

Герой сказок
Модзя

Герой легенд
Моколе

Монстр
Мокруха

Герой сказок
Молниеносный

Фэнтезийный персонаж
Монакьелли

Герой легенд
Морской кентавр

Герой легенд
Морской пёс

Фэнтезийный персонаж
Мосмен

Монстр
Мохноноги

Герой сказок
Мулен

Чудище
Мулы

Мифическое существо
Мушруш

Герой сказок
Мэрроу

Мистическое чудовище
Мамдобхута

Герой сказок
Мангус

Герой сказок
Медуза

Мифическое существо
Миньокао

Герой сказок
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Фэнтезийный персонаж
Нагиня

Мистическое чудовище
Намной

Мистическое чудовище
Наша змеиная мать

Фэнтезийный персонаж
Недоступный глазу

Чудище
Неко

Чудище
Нермпай

Фэнтезийный персонаж
Нидагрисур

Фэнтезийный персонаж
Никсы

Монстр
Нимфы

Герой сказок
Нисаг

Монстр
Ноггл

Герой сказок
Нокеры

Чудище
Нувиша

Герой сказок
Нха-а-тик

Мифическое существо
Нэко-мусумэ

Герой сказок
Няка

Мистическое чудовище
Начала

Герой сказок
Небесная черепаха

Герой легенд
Нимфы 

Мистическое чудовище
Навной

Герой сказок
Найтака

Герой сказок
Нарипол

Герой сказок
Неистовая охота

Фэнтезийный персонаж
Нелюб

Мифическое существо
Несси

Герой сказок
Ний

Чудище
Ниммэндзю

Фэнтезийный персонаж
Ног-птица

Герой сказок
Ногуй

Мифическое существо
Нора нейр

Мистическое чудовище
Нуси

Герой сказок
Нэка

Мистическое чудовище
Нэкомусумэ

Мифическое существо
Нахцерер

Герой сказок
Неблагийдвор

Монстр
Нифилимы

Фэнтезийный персонаж
Наги

Герой сказок
Накер

Фэнтезийный персонаж
Нарифон

Чудище
Невесты

Мистическое чудовище
Неистовый гон

Мифическое существо
Нереиды

Фэнтезийный персонаж
Нефилимы

Мифическое существо
Ногай-птица

Герой сказок
Ноздророг

Мистическое чудовище
Ночник

Герой легенд
Нуэ

Герой сказок
Ньады Дьянха

Герой легенд
Нэко

Герой легенд
Нявки

Мистическое чудовище
Наги 

Герой легенд
Неак Та

Герой сказок
Нглылека

Чудище
Нора

Герой сказок
Наблюдатели

Чудище
Назгулы

Монстр
Намэ-онна

Мистическое чудовище
Наяды

Фэнтезийный персонаж
Нежить

Мистическое чудовище
Некомусуме

Герой сказок
Нидхегг

Герой сказок
Никштукас

Чудище
Нингё

Герой сказок
Ниссе

Монстр
Ногицунэ

Чудище
Нопэрапон

Фэнтезийный персонаж
Нурикабэ

Монстр
Нъогль

Монстр
Нэдзуми

Герой сказок
Нэкомата

Герой легенд
Няўки

Монстр
Навьи

Мистическое чудовище
Наяда

Герой сказок
Немейскийлев

Герой сказок
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Фэнтезийный персонаж
Обакэ

Мифическое существо
Опиникус

Зверь
Обмен

Монстр
Огневик

Чудище
Огры

Герой сказок
Одноногая

Монстр
Ойнополь

Герой сказок
Ологхай

Зверь
Онг Кут

Чудище
Ортрос

Монстр
Осетник

Мистическое чудовище
Очеретянык

Мистическое чудовище
Обезьяны счастья

Герой легенд
Онокентавры

Герой сказок
Оуробор

Герой сказок
О-бакэ

Герой сказок
Обжора

Фэнтезийный персонаж
Оборотень

Фэнтезийный персонаж
Овинник

Герой легенд
Огопого

Герой легенд
Одмінок

Фэнтезийный персонаж
Озерный демон

Герой легенд
Октопус

Монстр
Омутной

Герой легенд
Они

Чудище
Онрё

Герой легенд
Ореады

Чудище
Орт

Герой легенд
Орфо

Фэнтезийный персонаж
Ошымос чуд

Фэнтезийный персонаж
Ори

Фэнтезийный персонаж
Обаке

Фэнтезийный персонаж
Облачное зеркало

Герой легенд
Обоуби

Фэнтезийный персонаж
Овражные гномы

Герой легенд
Огрины

Зверь
Одминок

Мистическое чудовище
Олифанты

Герой сказок
Онодрим

Фэнтезийный персонаж
Опивень

Мифическое существо
Оржавиник

Герой сказок
Ортр

Герой сказок
Орфр

Герой легенд
Олгой-хорхой

Фэнтезийный персонаж
Орк

Мистическое чудовище
Обезьяно-тигро-змей (猿虎蛇)

Герой легенд
Обменыш

Герой сказок
Обуры

Чудище
Одміна

Фэнтезийный персонаж
Оксоку

Герой сказок
Омутник

Герой сказок
Ондина

Фэнтезийный персонаж
Оноскелис

Герой легенд
Оплетай

Зверь
Ормен

Герой легенд
Орф

Мистическое чудовище
Осетный

Монстр
Очокочи

Мистическое чудовище
Одрадек

Герой легенд
Орестиады

Существа из мифов и легенд на букву П


Мифическое существо
Паветнiк

Монстр
Пак

Монстр
Пандоре

Монстр
Парстуки

Фэнтезийный персонаж
Панталопс

Герой сказок
Панѳиръ

Чудище
Патасола

Фэнтезийный персонаж
Пеликан

Мифическое существо
Перовепри

Монстр
Пигси

Чудище
Пинкит

Фэнтезийный персонаж
Пицен

Герой сказок
Плетущая Сети

Фэнтезийный персонаж
Подниматель пингвинов

Мистическое чудовище
Подорожный шмыг

Герой сказок
Пожиратель носков

Фэнтезийный персонаж
Пожирательница

Герой сказок
Полевичок

Герой сказок
Попелюха

Чудище
Поронец

Герой легенд
Предвестники беды

Мифическое существо
Прилепление

Зверь
Протей

Герой легенд
Псы Аннуна

Фэнтезийный персонаж
Птица-слон

Монстр
Полкан

Мистическое чудовище
Приведения(призраки)

Монстр
Пазузу

Герой сказок
Пакепакеха

Мифическое существо
Панопт

Герой сказок
Пантера

Герой сказок
Пардусы

Мистическое чудовище
Паскунджи

Монстр
Пе́ри

Зверь
Перитии

Фэнтезийный персонаж
Пиатэк

Фэнтезийный персонаж
Пикси

Герой сказок
Писки

Чудище
Пичан

Фэнтезийный персонаж
Поветник

Чудище
Подкидыш

Мифическое существо
Подовинник-батюшка

Герой легенд
Покотн

Герой сказок
Полумужчина

Фэнтезийный персонаж
Полуношница Анна Ивановна

Герой легенд
Попунаць

Мистическое чудовище
Почти человек

Мистическое чудовище
Прибожек

Чудище
Прысыпуш

Герой легенд
Псы Дэнди

Зверь
Пу-ляо

Мистическое чудовище
Пукиене

Герой сказок
Пукис

Фэнтезийный персонаж
Пулао

Мистическое чудовище
Пульгасари

Зверь
Пульп

Герой легенд
Пуннiк

Зверь
Пунник

Герой сказок
Пургул-хан

Мифическое существо
Пурпурная дева (紫姑)

Мистическое чудовище
Пустодомка

Мистическое чудовище
Пустынник из Глен-Эйти

Чудище
Путиене

Герой легенд
Путис

Чудище
Пушчавік

Зверь
Пущевик

Фэнтезийный персонаж
Пэ́ри

Чудище
Пэк

Мифическое существо
Паня

Чудище
Перитон

Мистическое чудовище
Полудница

Мифическое существо
Птица Кахка

Герой легенд
Паваро

Герой легенд
Паирика

Герой сказок
Пандарены

Монстр
Панотии

Герой легенд
Панъфиръ

Герой легенд
Пари

Фэнтезийный персонаж
Пастырь банный

Герой сказок
Пегас

Фэнтезийный персонаж
Первач-псы

Фэнтезийный персонаж
Перитоны

Монстр
Пиау-ли

Герой легенд
Пифон

Герой сказок
Поганцы

Герой легенд
Подменыш

Мистическое чудовище
Пожиратель мертвых

Фэнтезийный персонаж
Полевик

Чудище
Полипус

Мистическое чудовище
Понтианак

Герой легенд
Порескоро

Фэнтезийный персонаж
Поющие песнь земли

Герой сказок
Призраки Кольца

Мистическое чудовище
Протеи

Чудище
Псиллы

Фэнтезийный персонаж
Птица Рок

Герой сказок
Пенчапенчи

Фэнтезийный персонаж
Пи

Мистическое чудовище
Престолы

Чудище
Пагги

Мистическое чудовище
Пакваджи

Герой легенд
Панды

Мистическое чудовище
Панте ́

Герой легенд
Парандр

Мистическое чудовище
Пасечник

Мистическое чудовище
Патупаиарехе

Мистическое чудовище
Пелли

Фэнтезийный персонаж
Пери

Мифическое существо
Пестрый змей

Мистическое чудовище
Пизги

Чудище
Писвусъын

Герой сказок
Пици́н

Мистическое чудовище
Повелитель полчищ

Герой легенд
Подземные

Герой легенд
Подовинник

Герой сказок
Пожиратель (饕餮)

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель снов

Фэнтезийный персонаж
Пожирательница из Аменти

Герой легенд
Полевой

Фэнтезийный персонаж
Полуденица

Герой сказок
Полуночь

Чудище
Попобава

Герой сказок
Поури

Фэнтезийный персонаж
Преты

Фэнтезийный персонаж
Присы́пуш

Герой сказок
Псы Габриэля

Мистическое чудовище
Птицы грома

Фэнтезийный персонаж
Пе-нангглан

Мистическое чудовище
Петни

Фэнтезийный персонаж
Понё

Мистическое чудовище
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Чудище
Россомаха

Чудище
Рохмань

Фэнтезийный персонаж
Ругару

Мистическое чудовище
Русалки

Герой легенд
Рыгач

Монстр
Ремора

Мифическое существо
Рудзу

Мистическое чудовище
Равк

Монстр
Рагана

Герой легенд
Раздражар

Фэнтезийный персонаж
Ракушечник

Чудище
Ракушник

Мифическое существо
Ракшасы

Чудище
Расамаха

Фэнтезийный персонаж
Раткины

Мистическое чудовище
Рахманы

Фэнтезийный персонаж
Рейко

Герой легенд
Рефаимы

Мистическое чудовище
Ржаная тетка

Мистическое чудовище
Ржаные тетушки

Чудище
Роан

Фэнтезийный персонаж
Роггенмеме

Мифическое существо
Рокеи

Мистическое чудовище
Рокуроккуби

Чудище
Ромпо

Чудище
Роперайт

Герой сказок
Роперит

Монстр
Роперите

Герой сказок
Росомаха

Герой сказок
Рохманы

Мифическое существо
Ру́дзу Ру́нгитис

Фэнтезийный персонаж
Рыбокентавры

Фэнтезийный персонаж
Рефаим

Фэнтезийный персонаж
Русалки, русалии

Фэнтезийный персонаж
Рапаиты

Чудище
Рарашек

Монстр
Роук

Фэнтезийный персонаж
Рощевик

Герой сказок
Руна

Чудище
Русумака

Герой легенд
Рыпач

Фэнтезийный персонаж
Рабикан

Чудище
Рудры

Герой сказок
Расамака

Монстр
Рохдулай

Герой сказок
Рунгис

Зверь
Рух

Зверь
Роаны

Существа из мифов и легенд на букву С


Чудище
Саг

Мифическое существо
Сатиры

Мифическое существо
Светлолики

Мистическое чудовище
Свитезянки

Мифическое существо
Се Чжи

Чудище
Селки

Герой легенд
Сёрё

Герой сказок
Сикомэ

Герой легенд
Сильфиды

Герой легенд
Симуран

Герой легенд
Сипактли

Зверь
Сирин

Чудище
Сируш

Чудище
Скарбнік

Монстр
Скекла

Монстр
Скиопод

Герой сказок
Скоге

Монстр
Скорроу

Фэнтезийный персонаж
Скруллы

Монстр
Слоа

Фэнтезийный персонаж
Смок

Мистическое чудовище
Снерги

Мистическое чудовище
Собаки из холмов

Мифическое существо
Спи

Мистическое чудовище
Старик-Зима

Герой легенд
Степовой

Герой сказок
Странные звери

Монстр
Стрижак

Герой легенд
Струфион

Герой легенд
Стукачи

Зверь
Су́хос

Чудище
Суседко

Герой легенд
Сфинкс

Герой легенд
Сы-ню

Монстр
Сюллюкюн

Герой легенд
Сиды

Мистическое чудовище
Сальванелли

Герой легенд
Серафимы

Зверь
Скесса

Фэнтезийный персонаж
Сháofēng (嘲風)

Мифическое существо
Саламандра

Мистическое чудовище
Сатико

Фэнтезийный персонаж
Сванхамр

Чудище
Свинорылы

Мистическое чудовище
Селк

Чудище
Серваны

Мистическое чудовище
Сильваны

Чудище
Синсин

Мистическое чудовище
Сирена-змея

Мистическое чудовище
Сиртя

Герой сказок
Скавены (Skaven)

Мифическое существо
Сквонк

Фэнтезийный персонаж
Скилла

Мифическое существо
Скифский агнец

Мистическое чудовище
Сколь

Мифическое существо
Скру́тек

Чудище
Слейпнир

Чудище
Слуах

Герой легенд
Снарк

Фэнтезийный персонаж
Создатели (Engineers)

Чудище
Стеллио

Мифическое существо
Стриго́й

Мифическое существо
Стуканцы

Мистическое чудовище
Стуршёудьюрет

Мистическое чудовище
Сусе́дка

Фэнтезийный персонаж
Сучуна (Сучунаа)

Герой легенд
Сциталис

Чудище
Саратан

Чудище
Силены

Мистическое чудовище
Сульде

Герой сказок
Сагари

Монстр
Сарамейя

Чудище
Сачико

Герой легенд
Свинолаки

Фэнтезийный персонаж
Себек

Герой сказок
Селчи

Герой сказок
Серпопард

Мистическое чудовище
Сикэнкэн

Чудище
Сильфы

Мистическое чудовище
Симург

Мистическое чудовище
Сирё

Чудище
Сиррух

Зверь
Сихиртя

Монстр
Скарбник

Мистическое чудовище
Скёль

Зверь
Скириты

Чудище
Сколль

Чудище
Скрайкер

Фэнтезийный персонаж
Скрытый

Мифическое существо
Слоноликий

Герой легенд
Смокъ

Мифическое существо
Снолигостер

Герой сказок
Собаки холмов

Монстр
Сокнопаис

Монстр
Спригган

Фэнтезийный персонаж
Старуха-бузина

Чудище
Стокимы

Монстр
Стржига

Герой сказок
Струки

Фэнтезийный персонаж
Стрыга

Фэнтезийный персонаж
Суккуб

Герой сказок
Сухуб

Герой сказок
Сциапод

Мистическое чудовище
Сяоянмин

Герой легенд
Сабдыки

Монстр
Секигами

Зверь
Сирены

Мистическое чудовище
Стемфалийские(птицы)

Монстр
Сагет

Мистическое чудовище
Саруторахэби

Герой легенд
Світязянкі

Чудище
Свинолюды

Герой легенд
Свора Аннуна

Чудище
Сёдзё

Мистическое чудовище
Семаргл

Мистическое чудовище
Сечжи

Мифическое существо
Силува

Монстр
Симаргл

Мифическое существо
Сирена

Герой сказок
Сирруш

Мифическое существо
Сияющий

Фэнтезийный персонаж
Сквадер

Чудище
Скиапод

Герой легенд
Скитал

Герой сказок
Сколопендра

Герой сказок
Скржитек

Мистическое чудовище
Скулящие на небесах

Герой сказок
Слуа

Мифическое существо
Собаки Дандо

Мифическое существо
Собек

Фэнтезийный персонаж
Соплохвост

Герой легенд
Ставры и Гавры

Герой сказок
Стоглавая ехидна

Герой легенд
Сторукие

Герой сказок
Стрига

Чудище
Струсы

Чудище
Стрыжак

Чудище
Стурсы

Герой сказок
Сухубус

Чудище
Сцилла

Фэнтезийный персонаж
Сьвіцязянкі

Мистическое чудовище
Сятихоко

Герой сказок
Сару

Фэнтезийный персонаж
Силы

Герой легенд
Спригганы

Зверь
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Монстр
Тимиморё

Фэнтезийный персонаж
Табуннік

Герой легенд
Таласым

Герой легенд
Таоте

Чудище
Тарраска

Чудище
Твари

Чудище
Тененог

Фэнтезийный персонаж
Техути

Зверь
Тит-рыба

Мифическое существо
Толпар

Герой легенд
Тотетсу

Герой сказок
Трау

Герой легенд
Тритон

Герой легенд
Трумми-кэп

Герой легенд
Тулпар

Мифическое существо
Тут

Фэнтезийный персонаж
Тхеуранги

Мифическое существо
Талос

Чудище
Тенгиры

Зверь
Топотун

Герой легенд
Тутыр

Монстр
Табу́нник

Монстр
Таласъм

Монстр
Тао-Тие

Герой сказок
Таурт

Герой легенд
Темные эльфы

Мистическое чудовище
Теут

Мистическое чудовище
Тигр геральдический

Чудище
Тухиранги

Фэнтезийный персонаж
Тиколош

Мистическое чудовище
Тифон

Герой сказок
Токолош

Герой сказок
Тот

Герой легенд
Трасго

Фэнтезийный персонаж
Трогодиты

Мифическое существо
Туба

Мистическое чудовище
Турсы

Герой сказок
Туут

Зверь
Тяньгоу

Мифическое существо
Тарамы

Герой сказок
Тилвиттег

Чудище
Тролль

Чудище
Тэрэны

Герой легенд
Тавроиды

Мифическое существо
Тамамо-но Маэ

Фэнтезийный персонаж
Тараск

Герой сказок
Татарский овен

Герой легенд
Тварьцы

Мистическое чудовище
Тенко

Фэнтезийный персонаж
Тиамат

Монстр
Тиритчик

Мифическое существо
Тибицена

Мистическое чудовище
Титаны

Чудище
Тодорцы

Мистическое чудовище
Томте

Зверь
Тоут

Фэнтезийный персонаж
Трауко

Мифическое существо
Троглодит

Зверь
Труст

Чудище
Тунда

Чудище
Тутос

Монстр
Тхэджагви

Чудище
Тадебцо*

Чудище
Таркшья

Мистическое чудовище
Тиштар

Монстр
Тунситунь

Мистическое чудовище
Тавролак

Герой легенд
Тануки

Герой сказок
Тараска

Мистическое чудовище
Татцельвурм

Герой сказок
Тейфельфиш

Фэнтезийный персонаж
Тестраль

Фэнтезийный персонаж
Тиан Лю

Монстр
Тоенайар

Фэнтезийный персонаж
Тикбаланг

Герой сказок
Титиры

Фэнтезийный персонаж
Тоенаяр

Герой сказок
Трагелаф

Чудище
Тресго

Фэнтезийный персонаж
Троглодиты

Мифическое существо
Тсукумо-гами

Герой сказок
Туреху

Монстр
Туту

Герой сказок
Тэнгу

Зверь
Таранд

Мистическое чудовище
Тиминталы

Мистическое чудовище
Трясовицы

Существа из мифов и легенд на букву У


Герой легенд
Уайверн

Чудище
Угаллу

Мистическое чудовище
Узлем

Фэнтезийный персонаж
Укрут

Зверь
Унгайкё

Зверь
Ундина

Герой сказок
Упыри

Герой сказок
Урмалиллу

Мифическое существо
Урсолаки

Мифическое существо
Утуму

Зверь
Ульвэй

Мистическое чудовище
Ужалка

Фэнтезийный персонаж
Укабарэнайрэй

Мистическое чудовище
Умкову

Герой сказок
Унголианта

Герой сказок
Уроборос

Герой сказок
Утукку

Чудище
Умрун

Герой сказок
Уаллепен

Герой сказок
Удод

Герой легенд
Уиндиго

Чудище
Улайри

Монстр
Ундине

Мистическое чудовище
Упьержи

Герой сказок
Урмалуллу

Чудище
Урхины

Герой легенд
Ухалица

Чудище
Убыры

Герой легенд
Убумэ

Фэнтезийный персонаж
Уер

Фэнтезийный персонаж
Уишт-гончие

Мистическое чудовище
Унголиант

Фэнтезийный персонаж
Упир

Фэнтезийный персонаж
Уридимму

Герой легенд
Утбурд

Зверь
Ушедшие

Фэнтезийный персонаж
Убор

Зверь
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Монстр
Файнодери

Герой сказок
Фастикалон

Герой сказок
Фафни

Герой легенд
Федал

Чудище
Фера

Мистическое чудовище
Фестралы

Чудище
Финтиплюх

Герой сказок
Фуа

Герой сказок
Фэйи

Герой легенд
Фараонка

Мифическое существо
Фраваши

Зверь
Фавны

Монстр
Фату-Лива

Чудище
Фахин

Герой сказок
Фенрир

Герой легенд
Фойник (Φοϊνιξ)

Чудище
Фоха

Герой легенд
Фуфу

Фэнтезийный персонаж
Фэнхуан

Монстр
Феи

Мистическое чудовище
Фанампитулуху

Герой сказок
Фафнир

Герой сказок
Фейри

Мистическое чудовище
Феридж акра`а

Мистическое чудовище
Фиджел

Монстр
Финфолк

Мистическое чудовище
Фоллохайды

Фэнтезийный персонаж
Фуна-юрэй

Чудище
Фэйн

Монстр
Фавн

Мистическое чудовище
Фенхуан

Чудище
Фанани

Герой легенд
Фахан

Герой легенд
Феникс

Фэнтезийный персонаж
Ферра

Монстр
Фильрас

Зверь
Фо-а

Герой сказок
Формикалеон

Герой сказок
Фурии

Монстр
Фэнси

Мистическое чудовище
Феникс(птица)

Существа из мифов и легенд на букву Х


Фэнтезийный персонаж
Хедли Кау

Мистическое чудовище
Хіхітун

Фэнтезийный персонаж
Хапун

Мифическое существо
Хати

Мистическое чудовище
Хафгуфа

Герой сказок
Хваты

Герой легенд
Хепера

Герой сказок
Хиваи-абере

Мистическое чудовище
Хинки-Панк

Монстр
Хлеўнік

Герой легенд
Хованец

Герой сказок
Хозяин банный

Мистическое чудовище
Хримтурсы

Зверь
Хуб

Герой легенд
Хуканчи

Герой сказок
Хуньдунь

Фэнтезийный персонаж
Хъандзӕргӕс

Монстр
Хюльдра

Мистическое чудовище
Хогмены

Мифическое существо
Хала

Монстр
Хапер

Чудище
Харфуты

Мистическое чудовище
Хатнiчак

Мистическое чудовище
Хваны

Мистическое чудовище
Хентил

Монстр
Хёсубэ

Герой сказок
Химера

Чудище
Хлевник

Монстр
Хобгоблин

Герой легенд
Хозяин

Герой легенд
Хохлик

Мистическое чудовище
Хска

Герой сказок
Худое пальтишко

Чудище
Хумбаба

Монстр
Хургины

Чудище
Хэчи

Мифическое существо
Херувимы

Фэнтезийный персонаж
Холмовики (жителихолмов)

Мистическое чудовище
Хаечи

Герой легенд
Ханако-сан

Фэнтезийный персонаж
Харадр

Герой легенд
Хашховыло

Герой сказок
Хвостатый

Герой легенд
Хепра

Герой легенд
Хиеракосфинкс

Монстр
Хихитун

Монстр
Хляўнік

Мифическое существо
Хованець

Герой легенд
Хонэ-онна

Мистическое чудовище
Хродвитнир

Герой легенд
Хувава

Герой легенд
Хули-джинг

Мифическое существо
Хуньтунь

Герой сказок
Хьэщхьэвылъэ

Фэнтезийный персонаж
Хобии

Герой легенд
Хаммари

Монстр
Хайнатум

Герой легенд
Хантай

Мистическое чудовище
Харибда

Зверь
Хатнiк

Зверь
Хаэчи

Герой сказок
Хепри

Мистическое чудовище
Хили

Монстр
Хле́вник

Герой легенд
Хоббиты

Герой легенд
Ходаг

Чудище
Хоу

Герой легенд
Хродвитниссон

Чудище
Хугаг

Мистическое чудовище
Хульдра

Герой сказок
Хуорны

Герой сказок
Хэнгэёкай

Мистическое чудовище
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Герой сказок
Центикор

Герой сказок
Цета

Чудище
Цзы-Гу

Монстр
Циклопы

Фэнтезийный персонаж
Цукумогами

Герой легенд
Ци-линь

Герой сказок
Цементавр

Герой сказок
Цеста

Герой легенд
Цзин-Ю

Чудище
Цзяго

Монстр
Цмок

Чудище
ЦѢту

Зверь
Цуру

Фэнтезийный персонаж
Центиманы

Зверь
Цетна

Монстр
Цзю-ню

Фэнтезийный персонаж
Цилинь

Фэнтезийный персонаж
Цурара-онна

Монстр
Циклоп 

Монстр
Цербер

Фэнтезийный персонаж
Цетус

Герой сказок
Цзюэюань

Фэнтезийный персонаж
Цитирон

Мистическое чудовище
Цюню

Герой легенд
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Герой легенд
Чагрин

Герой сказок
Чарана

Герой сказок
Человек-сова

Мистическое чудовище
Чернозубка (お歯黒べったり)

Герой легенд
Чертовка

Монстр
Чжаофэн

Монстр
Чжуинь

Герой легенд
Чивэнь

Герой легенд
Чорт

Фэнтезийный персонаж
Чугайстр

Чудище
Чупакабра

Монстр
Чучуня

Фэнтезийный персонаж
Чорачанни

Герой сказок
Чаофенг

Мистическое чудовище
Чернобурка

Герой сказок
Черти

Мифическое существо
Чжу-ню

Монстр
Чжуполун

Герой легенд
Чончон

Монстр
Чугайстер

Мифическое существо
Чудь

Мифическое существо
Чучуна

Герой сказок
Чурила

Зверь
Чанъин

Герой сказок
Чебурашка

Мистическое чудовище
Человек-сова из Мавнана

Фэнтезийный персонаж
Чертовы псы Дэнди

Монстр
Чжи-вэнь

Мистическое чудовище
Чжулун

Мифическое существо
Читаури

Мистическое чудовище
Что за люди

Мифическое существо
Чупакабрас

Герой сказок
Чоно-волк

Фэнтезийный персонаж
Чусрым

Мистическое чудовище
Чао-фэн

Фэнтезийный персонаж
Человек-моль

Монстр
Чёрт

Монстр
Чёчёккэ

Фэнтезийный персонаж
Чжу

Мифическое существо
Чжун-вэнь

Чудище
Чмок

Герой легенд
Чубакка

Фэнтезийный персонаж
Чусин

Герой сказок
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Герой легенд
Шалена

Монстр
Шейдим

Герой сказок
Шелоба

Герой сказок
Шиликуны

Герой сказок
Шиши́мора

Герой сказок
Шишица

Герой сказок
Шолышны

Мифическое существо
Шулмусы

Герой сказок
Шурали

Монстр
Шэлки

Монстр
Шайтан

Герой сказок
Шогготы

Герой сказок
Шакко

Чудище
Шаркань

Монстр
Шелоб

Чудище
Ши-лин

Чудище
Шиш

Герой легенд
Шишиха

Герой легенд
Шляпа-из-обрезков

Мифическое существо
Штойзволы

Монстр
Шурале

Герой легенд
Шэду

Чудище
Шүрәле

Герой легенд
Шанкчанни

Мистическое чудовище
Шондоката

Герой легенд
Шамир

Зверь
Шелки

Герой легенд
Шепсес анх

Монстр
Шилин

Мифическое существо
Шишига

Фэнтезийный персонаж
Шишичиха

Мифическое существо
Шулюкуны

Фэнтезийный персонаж
Шюрали́

Мифическое существо
Шеша

Герой сказок
Шабари Удумбала

Чудище
Шаи

Герой легенд
Шанту

Фэнтезийный персонаж
Шелликот

Мистическое чудовище
Шерстопалы

Мифическое существо
Шилиханы

Чудище
Шишитиха

Чудище
Шликуны

Чудище
Шпротва

Монстр
Штрига

Мистическое чудовище
Шунгалвис

Герой легенд
Шутовка

Зверь
Шямга

Мифическое существо
Шелковинки

Фэнтезийный персонаж
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Фэнтезийный персонаж
Щекотун

Герой легенд
Щиточерепаха

Герой легенд
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Фэнтезийный персонаж
Ырка

Герой сказок
Ыр

Мифическое существо
Ыро

Мистическое чудовище
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Фэнтезийный персонаж
Эждерха́

Фэнтезийный персонаж
Элурантропы

Зверь
Эмпуса

Мифическое существо
Энфийлд

Монстр
Эри́нии

Герой сказок
Эрциния

Герой сказок
Эвмениды

Мистическое чудовище
Эршу

Герой легенд
Эал

Монстр
Эжде́р

Фэнтезийный персонаж
Эмпуза

Чудище
Энудр

Монстр
Эрдлюитлы

Мистическое чудовище
Эрихфоний

Герой легенд
Эе

Фэнтезийный персонаж
Эктозавр

Герой сказок
Эвоки

Герой сказок
Эксихейры

Герой сказок
Энкантадо

Герой легенд
Энфилд

Герой сказок
Эринии

Монстр
Эх-Уишге

Герой сказок
Эльфы(альвы)

Зверь
Эврином

Фэнтезийный персонаж
Элементаль

Фэнтезийный персонаж
Эльфы Корнуэльские

Фэнтезийный персонаж
Энты

Мистическое чудовище
Эпифаги

Чудище
Эрихтоний

Монстр
Эх-Ушге

Герой легенд
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Монстр
Ювха

Герой сказок
Юки-нёбо

Монстр
Юкибадзё

Монстр
Юные девы

Монстр
Юварки

Чудище
Юки-дзёро

Чудище
Юки-химэ

Мистическое чудовище
Юмэкуи

Герой легенд
Юха

Герой сказок
Юки-анэ

Чудище
Юки-онаго

Герой сказок
Юкимба

Герой сказок
Юрэй

Герой легенд
Юки-бамба

Герой легенд
Юки-онна

Фэнтезийный персонаж
Юкифури-баба

Монстр
Ютулы

Мифическое существо
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Зверь
A-nun-na-ku

Монстр
Abang Aku

Чудище
Abraxas

Фэнтезийный персонаж
Achoych-Pachoych

Герой легенд
Afanc

Герой легенд
Ahemait

Герой сказок
Al-mi'raj

Зверь
Alérion

Фэнтезийный персонаж
Alghul

Герой легенд
Alsea

Монстр
Am-heh

Фэнтезийный персонаж
Amajurjuk

Мифическое существо
Ame-onna

Фэнтезийный персонаж
Amfivena

Фэнтезийный персонаж
Ammut

Чудище
Amphithere

Мифическое существо
Ananse

Чудище
Anioto

Герой сказок
A Bao A Qu

Фэнтезийный персонаж
Abada

Герой легенд
Abrasax

Монстр
Achlis

Монстр
Aethiopes maritimi

Зверь
Agnus scythicus

Монстр
Alerion

Фэнтезийный персонаж
Alfar

Чудище
Alphyn

Мистическое чудовище
Alv

Герой легенд
Amajorssuk

Чудище
Amayuquq

Мистическое чудовище
Amfipterus

Мифическое существо
Ammit

Зверь
Amphitere

Герой сказок
Anancyi

Герой сказок
Angiak

Герой легенд
A-nuna

Герой сказок
Abph моhа

Герой сказок
Abumi-guchi (鐙口)

Герой сказок
Acromantul

Герой легенд
Agh-iski

Герой легенд
Ahkiyyini

Зверь
Aitwar

Мистическое чудовище
Ala

Герой сказок
Alerione

Герой легенд
Alicanto

Фэнтезийный персонаж
Alseid

Фэнтезийный персонаж
Am-mit

Монстр
Amam

Мифическое существо
Amemet

Монстр
Amikiri

Мистическое чудовище
Amphiptere

Чудище
Ananansa

Монстр
Anansi

Мистическое чудовище
Anker-trold.

Фэнтезийный персонаж
A Bao A Koo

Герой легенд
A-nuna-ke-ne

Мистическое чудовище
Abracax

Монстр
Acheri

Зверь
Acromantula

Фэнтезийный персонаж
Aghar Dwarves

Чудище
Aigokeros

Герой сказок
Aka-shita (赤舌)

Зверь
Alce

Монстр
Allocamelus

Мистическое чудовище
Amajaruk

Герой сказок
Amautalik

Чудище
Amfiptere

Фэнтезийный персонаж
Ammet

Герой легенд
Amphisbaena

Герой сказок
Anancy

Герой легенд
Anansiil

Герой сказок
Ankoù

Чудище
Annancy

Чудище
Anphivena

Монстр
Antiplos

Монстр
Antlion

Чудище
Antolops

Монстр
Anyoto

Чудище
Apis

Герой сказок
Apsaras (अप्सरस्)

Чудище
Aqrabu

Мифическое существо
Aqrabuamelu

Фэнтезийный персонаж
Aqrb ['qrb]

Герой легенд
Araiteuru

Монстр
Aralez

Зверь
Arase

Герой легенд
Arçura

Монстр
Arimaspi

Фэнтезийный персонаж
Arrachd

Герой легенд
Artabatitae

Герой легенд
Artibatirae

Мистическое чудовище
Askafroe

Чудище
Askefroa

Монстр
Asp

Мистическое чудовище
Aspedocalane

Чудище
Aspic

Герой сказок
Aspid

Чудище
Aspide

Монстр
Aspido testudo

Чудище
Aspidochelone

Фэнтезийный персонаж
Aspis

Фэнтезийный персонаж
Aspis chelone

Чудище
Assida

Фэнтезийный персонаж
Assidam

Монстр
Asuwang

Герой легенд
Aswang

Чудище
Augerey

Герой легенд
Aughisky

Фэнтезийный персонаж
Aunt Nancy

Герой сказок
Auroborus

Герой легенд
Autolops

Фэнтезийный персонаж
Avank

Чудище
Ayiyi

Герой легенд
Azuki-arai (あずきあらい)

Фэнтезийный персонаж
Azuki-togi

Фэнтезийный персонаж
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Зверь
B'anansi

Герой сказок
B'hemot

Герой легенд
Baast

Мифическое существо
Baba

Фэнтезийный персонаж
Babaí

Мифическое существо
Babi

Фэнтезийный персонаж
Babok

Зверь
Badnjak

Мистическое чудовище
Bagenge

Мистическое чудовище
Bahamut

Герой сказок
Bahamūt (بهموت)

Фэнтезийный персонаж
Bahīmūth (بهيموث)

Герой сказок
Bakeneko (化け猫)

Герой сказок
Bakezōri (化け草履)

Зверь
Balaena

Герой сказок
Balain

Герой сказок
Balainne

Герой легенд
Balaur

Монстр
Balayn

Фэнтезийный персонаж
Balene

Герой легенд
Bannik

Герой легенд
Banshee

Фэнтезийный персонаж
Barbegazi

Зверь
Bargest

Мистическое чудовище
Barghest

Герой легенд
Bargtjest

Фэнтезийный персонаж
Barking Beast

Герой легенд
Barnacle-geese

Герой сказок
Barruguet Ibicenco

Фэнтезийный персонаж
Barstukai

Мифическое существо
Barzdukai

Герой сказок
Basajaun

Мистическое чудовище
Basajaunak

Мистическое чудовище
Basandere

Герой сказок
Basilisk

Монстр
Bast

Фэнтезийный персонаж
Bastet

Герой сказок
Bastis

Чудище
Bat-Rat-Spider

Герой легенд
Bauchan

Зверь
Baxajaun

Мистическое чудовище
Bazyliszek

Фэнтезийный персонаж
Bean Sí

Чудище
Bean Sídhe

Мистическое чудовище
Beast Glatisant

Герой легенд
Bebok

Герой сказок
Behemot

Герой легенд
Behemoth

Фэнтезийный персонаж
Beholder

Чудище
Belewitte

Монстр
Ben-Varrey

Чудище
Beornings

Зверь
Bhutas

Фэнтезийный персонаж
Biinjao

Фэнтезийный персонаж
Biinyao

Мифическое существо
Bilwis

Мифическое существо
Bilwiß

Чудище
Bilwiz

Герой легенд
Binfen

Фэнтезийный персонаж
Biyiniao

Мистическое чудовище
Black Riders

Чудище
Blajini

Герой сказок
Blemmye

Герой легенд
Blemmyes

Фэнтезийный персонаж
Blemue

Герой легенд
Bludičky

Герой сказок
Bluecap

Чудище
Bồ lao

Монстр
Bo-guest

Мифическое существо
Bobo

Герой сказок
Bobok

Фэнтезийный персонаж
Bòcan

Герой сказок
Bodachan Sabhail

Герой легенд
Bogans

Мистическое чудовище
Bogey-beast

Зверь
Boggans

Монстр
Boggart

Герой легенд
Boggle

Зверь
Bogill

Мистическое чудовище
Bogle

Фэнтезийный персонаж
Bogy

Чудище
Bolla

Герой сказок
Bonasus

Мистическое чудовище
Bonnacon

Герой легенд
Bookworm, .303

Монстр
Bōrei (亡霊)

Фэнтезийный персонаж
Botchling

Герой сказок
Bouda

Мистическое чудовище
Bożątka

Герой легенд
Brag

Герой сказок
Brollachan

Герой сказок
Broonie

Мистическое чудовище
Broucolaque

Монстр
Brownie

Монстр
Brucolakas

Монстр
Bruesche

Монстр
Bruja

Мифическое существо
Brukołak

Чудище
Bruxsa

Мистическое чудовище
Bucca

Герой сказок
Bucentaur

Герой легенд
Bucentauro

Герой сказок
Bucentaurus

Монстр
Buckawn

Монстр
Buggane

Герой легенд
Bultungin

Герой легенд
Bundimun

Монстр
Bungisngis

Фэнтезийный персонаж
Bunyip

Герой сказок
Buraq

Мистическое чудовище
Bwca

Герой сказок
Bəhēmôth (בהמות)

Существа из мифов и легенд на букву C


Мифическое существо
Cervus marinus

Чудище
Chamoi

Монстр
Cheper

Чудище
Chitauri

Герой сказок
Chowany

Герой легенд
Cicaniae

Чудище
Cluricaun

Герой сказок
Coine

Чудище
Cornish Pixie

Чудище
Craneman

Мифическое существо
Cthulhu

Зверь
Cuchivilu

Герой сказок
Cветочер

Зверь
Capricorn

Герой легенд
Catoblepa

Герой сказок
Catoblepas

Зверь
Ceasg

Герой сказок
Celestial-Dog

Монстр
Centauroid

Чудище
Centicore

Герой сказок
Centimani

Фэнтезийный персонаж
Cerastes

Герой легенд
Cerberus

Фэнтезийный персонаж
Cethe

Фэнтезийный персонаж
Cheshire Cat

Герой сказок
Chimera

Герой легенд
Chīwěn (螭吻)

Мифическое существо
Chonchón

Монстр
Chupacabras

Герой легенд
Cinnamulgus

Монстр
Cmentarz

Монстр
Compé Anansi

Чудище
Corsia

Фэнтезийный персонаж
Crodh Mara

Мистическое чудовище
Cù Sìth

Герой легенд
Cynocephalus

Герой легенд
Cete

Монстр
Changeling

Зверь
Chepri

Фэнтезийный персонаж
Chimaera

Мистическое чудовище
Chīwěi (鸱尾)

Фэнтезийный персонаж
Chonchon

Фэнтезийный персонаж
Chu'i srin

Герой легенд
Cinnamologus

Чудище
Clurichaun

Монстр
Colt-pixy

Зверь
Corocotta

Монстр
Criosphinx

Фэнтезийный персонаж
Cú Sídhe

Герой легенд
Cwn Annwn

Герой сказок
Cabyll-Ushtey

Мистическое чудовище
Cacus

Чудище
Caladrius

Зверь
Calopus

Мистическое чудовище
Calygreyhound

Герой легенд
Camahueto

Фэнтезийный персонаж
Camazotz

Мистическое чудовище
Camelion

Герой сказок
Camelopard

Чудище
Camelopardalus

Фэнтезийный персонаж
Camelopardus

Герой легенд
Canis getulis

Фэнтезийный персонаж
Canis hades

Зверь
Căpcăun

Фэнтезийный персонаж
Cěrt

Монстр
Cetus

Герой сказок
Cheney's Hounds

Фэнтезийный персонаж
Chia-kuo

Чудище
Chochlik

Герой сказок
Chowaniec

Фэнтезийный персонаж
Church Grim

Герой легенд
Cinomolgus

Монстр
Coatlicue

Герой легенд
Cornish Owlman

Мистическое чудовище
Covie

Герой легенд
Crt

Монстр
Cuchivilo

Фэнтезийный персонаж
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Герой легенд
Dairi

Чудище
Davāl-pā(i)

Монстр
Dhampyr

Мистическое чудовище
Direach Ghlinn Eitidh

Монстр
Djehuti

Чудище
Dockalfar

Герой сказок
Doppelgänger

Чудище
Draw

Фэнтезийный персонаж
Dryádes

Чудище
Dunters

Герой сказок
Dzee-dzee-bon-da

Герой сказок
Dahu

Фэнтезийный персонаж
Dando and his Dogs

Мистическое чудовище
Deva (देव)

Мистическое чудовище
Dhampir

Фэнтезийный персонаж
Dip

Фэнтезийный персонаж
Dithreach

Мистическое чудовище
Djinni

Фэнтезийный персонаж
Donnervogel

Фэнтезийный персонаж
Draconians

Герой легенд
Drow

Фэнтезийный персонаж
Dugs

Герой легенд
Dzunukwa

Герой сказок
Daēva

Мистическое чудовище
Dampeer

Мистическое чудовище
Dementor

Чудище
Dhamphir

Герой сказок
Dhegdheer

Герой легенд
Dinny-Mara

Мистическое чудовище
Displacer Beast

Монстр
Djinn (جن)

Монстр
Donestres

Мифическое существо
Drider

Фэнтезийный персонаж
Duende

Мистическое чудовище
Duppy

Монстр
Dzhadadzhiya

Фэнтезийный персонаж
Dandy dogs

Монстр
Devil's Dandy Dogs

Герой сказок
Dhampire

Монстр
Dibbuk

Мифическое существо
Dirae

Герой легенд
Djehouti

Мистическое чудовище
Dobie

Монстр
Dooinney Marrey

Фэнтезийный персонаж
Drakaina

Чудище
Drutten

Фэнтезийный персонаж
Dunpeal

Чудище
Dyehuthy

Зверь
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Фэнтезийный персонаж
Each Uisge

Монстр
Efreeti

Монстр
Ela

Чудище
Elv

Фэнтезийный персонаж
Empusa

Чудище
Engineers

Чудище
Epiphagi

Зверь
Erdluitle

Мистическое чудовище
Eurynomos

Монстр
Ežerinis

Фэнтезийный персонаж
Eater of Socks

Мистическое чудовище
Ekkillik

Мифическое существо
Elder Mother

Мифическое существо
Empousai

Монстр
Empuоsai

Чудище
Ents

Зверь
Epopus

Фэнтезийный персонаж
Eschenfrua

Чудище
Ewoks

Зверь
Eale

Чудище
Elad

Герой сказок
Erumpent

Герой сказок
Ewaiponoma

Фэнтезийный персонаж
Empousa

Мифическое существо
Empusae

Герой сказок
Enhydros

Герой легенд
Epiphagus

Герой сказок
Ech-Ooshkya

Мистическое чудовище
El Cadejo

Герой сказок
Elg-Fróði

Герой легенд
Empuosa

Герой легенд
Enfield

Герой легенд
Epifugos

Герой легенд
Ercinia

Монстр
Euronymous

Монстр
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Фэнтезийный персонаж
Faery

Герой легенд
Father Winter

Фэнтезийный персонаж
Fenghuang (鳳凰)

Герой сказок
Fenrisúlfr

Фэнтезийный персонаж
Fetch

Чудище
Fachen

Зверь
Fairy

Герой сказок
Fee

Фэнтезийный персонаж
Fenoderee

Зверь
Ferrishin

Мистическое чудовище
Finfolk

Герой легенд
Fafnir

Мифическое существо
Fideal

Герой легенд
Fachan

Мифическое существо
Fatu-Liva

Монстр
Fenmine

Фэнтезийный персонаж
Ferrish

Мистическое чудовище
Faerie

Фэнтезийный персонаж
Fallohides

Герой сказок
Felynx arbordiffisus

Мистическое чудовище
Fenrir

Мистическое чудовище
Ferrishyn

Фэнтезийный персонаж
Finnfolk

Фэнтезийный персонаж
Finoderi

Фэнтезийный персонаж
Fire Crab

Зверь
Formicaleon

Монстр
Formicaleun

Зверь
Fuath

Чудище
Fuathan

Чудище
Fufu

Мистическое чудовище
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Герой сказок
Getulian dog

Монстр
Ghoul

Зверь
Ghul

Мистическое чудовище
Gigantes

Чудище
Girtablilu

Чудище
Glashtyn

Герой сказок
Gloucester sea serpent

Монстр
Glumms

Герой сказок
Glums

Герой сказок
Glycon

Мистическое чудовище
Gnoll

Фэнтезийный персонаж
Goat-stag

Чудище
Goblins

Герой сказок
Godling

Герой легенд
Godzilla

Герой сказок
Gojira (ゴジラ)

Герой легенд
Goose-headed Man

Монстр
Gooseberry Wife

Мистическое чудовище
Gorgolica

Чудище
Gotokoneko

Монстр
Gotoku-neko

Чудище
Gotokuneko

Монстр
Goubelin

Фэнтезийный персонаж
Graouilly

Герой сказок
Graouli

Монстр
Graoully

Чудище
Graully

Фэнтезийный персонаж
Graveir

Герой легенд
Green children of Woolpit

Чудище
Grgalica

Монстр
Grgolica

Мистическое чудовище
Grim

Герой сказок
Grindylow

Фэнтезийный персонаж
Grondr

Герой легенд
Grumpkin

Монстр
Grundylow

Герой легенд
Grýla

Герой легенд
Guacanchas

Мистическое чудовище
Gualipote

Чудище
Guallepen

Герой сказок
Gud-alim

Герой легенд
Gudalim

Герой сказок
Guhyaka (गुह्यक)

Монстр
Gully Dwarves

Мифическое существо
Gumberoo

Герой легенд
Gurahl

Герой легенд
Guytrash

Чудище
Gwoemul (괴물)

Герой сказок
Gyl Burnt-Tayl

Герой сказок
Gytrash

Фэнтезийный персонаж
Gaardbuk

Мифическое существо
Gabriel hounds

Зверь
Gabriel rachets

Мистическое чудовище
Galipote

Фэнтезийный персонаж
Gallû

Герой легенд
Gaṇapati (गणपति)

Мистическое чудовище
Gandharva (गन्धर्व)

Фэнтезийный персонаж
Gaṇeśa (गणेश)

Мистическое чудовище
Garappa

Мифическое существо
Gardvord

Монстр
Gargouille

Чудище
Gargoyle

Мистическое чудовище
Gargulec

Монстр
Garmr

Герой сказок
Garuḍa (गरुड)

Мифическое существо
Genko

Монстр
Geryon

Мистическое чудовище
Gêryôn

Мифическое существо
Geryones

Герой сказок
Gêryonês

Монстр
Geryoneus

Чудище
Gêryoneus

Мистическое чудовище
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Чудище
Haechi

Чудище
Haetae

Чудище
Hafgufa

Мистическое чудовище
Hafgufu

Фэнтезийный персонаж
Haitai

Герой легенд
Hamadryádes

Мистическое чудовище
Hanako-san (花子さん)

Мистическое чудовище
Hanansi

Мистическое чудовище
Hone-onna (骨女)

Фэнтезийный персонаж
Honocrotalus

Герой сказок
Hoop-snake

Мистическое чудовище
Hoopoe

Мифическое существо
Horse-stag

Мистическое чудовище
Horven

Герой сказок
Horyádes

Чудище
Hǒu (犼)

Герой легенд
Hounds of the hill

Монстр
Hrímthurs

Фэнтезийный персонаж
Hróðvitnir

Монстр
Hróðvitnisson

Чудище
Huallepen

Чудище
Huargo

Мистическое чудовище
Hugag

Герой сказок
Huldra

Монстр
Humbaba

Монстр
Humei

Фэнтезийный персонаж
Hun-tun

Чудище
Hundun

Фэнтезийный персонаж
Hùndùn (混沌)

Герой сказок
Huorns

Мистическое чудовище
Hupe

Фэнтезийный персонаж
Hupelot

Чудище
Huppe

Монстр
Hupupa

Мифическое существо
Hydra

Чудище
Hydrops

Монстр
Hydrus

Мифическое существо
Hyenodlaci

Зверь
Hyldemoer

Герой легенд
Hyōsube (兵主部)

Чудище
Hyousube

Мистическое чудовище
Høyneker pingviner

Фэнтезийный персонаж
Hapi

Герой сказок
Hapi-ankh

Чудище
Hapis

Герой сказок
Harfoots

Герой сказок
Harpia

Монстр
Hati

Герой легенд
Haugbo

Герой сказок
Haugebonde

Чудище
Havgumsen

Фэнтезийный персонаж
Havguva

Зверь
Havstramben

Мистическое чудовище
Headley Kow

Мифическое существо
Heath Hounds

Мистическое чудовище
Hecatonchires

Герой сказок
Hekatoncheiro

Герой сказок
Hellhound

Мифическое существо
Hercynia

Герой сказок
Hieracosphinx

Монстр
Hili

Чудище
Himantopodes

Мистическое чудовище
Hinky-Punk

Монстр
Hippalectryon

Монстр
Hippalektruõn

Зверь
Hippalektryon

Герой сказок
Hippocamp

Фэнтезийный персонаж
Hippocampus

Монстр
Hippocentaurus

Фэнтезийный персонаж
Hippocervus

Герой легенд
Hippogryf

Герой сказок
Hippopodes

Герой легенд
Hippotalus

Герой легенд
Hircocervus

Мистическое чудовище
Hobbits

Чудище
Hobgoblin

Герой сказок
Hodag

Чудище
Hodowany

Герой легенд
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Мифическое существо
Ichthyocentaurs

Герой сказок
Ieltxu

Зверь
Ihtiriekko

Мистическое чудовище
Illithid

Мифическое существо
Ilythiiri

Герой сказок
Imoogi

Монстр
Imp

Чудище
Inapertwa

Герой сказок
Incubus

Чудище
Iopodes

Герой легенд
Iotunn

Чудище
Ippopodes

Фэнтезийный персонаж
Iratxo

Монстр
Iratxoak

Герой сказок
Iritxu

Фэнтезийный персонаж
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Фэнтезийный персонаж
Jacio

Чудище
Jack Frost

Герой сказок
Jack-in-Iron

Фэнтезийный персонаж
Jaculique Volantes

Монстр
Jaculor

Фэнтезийный персонаж
Jaculus

Мифическое существо
Jag mort

Чудище
Jall

Фэнтезийный персонаж
Jaracaca

Герой легенд
Jarvey

Чудище
Jasconius

Герой легенд
Jätti

Фэнтезийный персонаж
Javinė

Мифическое существо
Jeeryuch

Монстр
Jentil

Чудище
Jentilak

Мистическое чудовище
Jerff

Мистическое чудовище
Jiā guó (猳國)

Мифическое существо
Jinko

Фэнтезийный персонаж
Jinmenju

Монстр
Jobberknoll

Фэнтезийный персонаж
Jokul Frosti

Мифическое существо
Jólakötturinn

Мифическое существо
Jorō-gumo

Мистическое чудовище
Jrahars

Монстр
Jucanchas

Герой легенд
Jué yuán (玃猿)

Герой сказок
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Герой сказок
Kraken

Зверь
Kraken octopus

Мифическое существо
Kraxen

Мифическое существо
Kua Fu (夸父)

Фэнтезийный персонаж
Kuçedra

Монстр
Kui (夔)

Герой легенд
Kujata

Мистическое чудовище
Kujuta

Фэнтезийный персонаж
Kukas

Мифическое существо
Kûko

Герой легенд
Kul'pijan

Герой легенд
Kulshedra

Герой легенд
Kurangai Tuku

Монстр
Kurangaituku

Герой легенд
Kusarikku

Мистическое чудовище
Kuyūthā (كيوثاء)

Фэнтезийный персонаж
Kweku Anansi

Мистическое чудовище
Kỳ lân (기린 или 전설)

Мифическое существо
Kyrkogrim

Герой сказок
Kłobuk

Фэнтезийный персонаж
Kumiho (구미호)

Герой сказок
Kangiqsuarmiuqpak

Мистическое чудовище
Kabouter

Мистическое чудовище
Kaboutermannekin

Герой легенд
Kacou Ananzè

Герой легенд
Kaibyō (怪猫)

Фэнтезийный персонаж
Kaibyou

Мистическое чудовище
Kaijū (怪獣)

Герой легенд
Kal'an

Герой сказок
Kal'enik

Фэнтезийный персонаж
Kalopaling

Фэнтезийный персонаж
Kameosa (瓶長、甕長, かめおさ)

Фэнтезийный персонаж
Kami-­kiri

Зверь
Kanima

Герой легенд
Kappa (河童)

Зверь
Karakasa Kozō

Мистическое чудовище
Karkadann

Фэнтезийный персонаж
Kasha (火車)

Чудище
Katoblepon

Фэнтезийный персонаж
Katobleps

Герой легенд
Kaukai

Чудище
Kaukas

Монстр
Kaukuczei

Герой сказок
Kaukuczus

Монстр
Kaukutis

Чудище
Kaukyczei

Герой сказок
Kelpie

Мистическое чудовище
Ketos

Зверь
Keythong

Зверь
Kheper

Зверь
Khepera

Мифическое существо
Khimaira

Монстр
Kiligivak

Герой сказок
Kiḷigvak

Чудище
Killmoulis

Герой легенд
Kilmulis

Мистическое чудовище
Kimnarās

Мистическое чудовище
Kimpurusha

Зверь
King Kong

Герой легенд
Kiri-puwhero

Фэнтезийный персонаж
Kitsune (狐)

Зверь
Kjata

Герой сказок
Klabater

Фэнтезийный персонаж
Klabaternik

Монстр
Klabautermann

Чудище
Klurikaun

Герой сказок
Knackers

Фэнтезийный персонаж
Knockers

Фэнтезийный персонаж
Knucker

Мистическое чудовище
Kobold

Герой легенд
Kompa Nanzi

Чудище
Kongamato

Чудище
Koon anoon

Мифическое существо
Kopakona

Герой легенд
Korobokuru (コロボックル)

Монстр
Koryo

Герой сказок
Koul

Монстр
Kołbuk

Фэнтезийный персонаж
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Герой легенд
L'erdluitle

Мистическое чудовище
La Carcagne

Герой легенд
La Dama Duende

Чудище
La Llorona

Герой легенд
Lamashtu

Монстр
Lamasjtoe

Герой легенд
Leanan sídhe

Мистическое чудовище
Leannan sìth

Фэнтезийный персонаж
Little Old Man of The Barn

Герой сказок
Lacovie

Фэнтезийный персонаж
Lamia

Герой легенд
Lampijerović

Фэнтезийный персонаж
Langsuyar

Чудище
Leipreachán

Герой легенд
Leprechaun

Мистическое чудовище
Leprocaun

Герой легенд
Leucocrotta

Чудище
Lhiannan shee

Зверь
Li vẫn

Герой сказок
Licbat

Герой легенд
Liosalfar

Герой сказок
Leopard-men

Чудище
Lich

Фэнтезийный персонаж
Lilith

Герой легенд
Liwyātn (לִוְיָתָן‎)

Герой легенд
Llamhigyn Y Dwr

Мистическое чудовище
Lobisomem

Мистическое чудовище
Loch Ness Monster

Чудище
Lóng (龍)

Монстр
Long-bubby Susan

Герой сказок
Loup-garou

Герой легенд
Lurachmain

Зверь
Lurgadhan

Чудище
Lurican

Монстр
Luu

Фэнтезийный персонаж
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Монстр
Maighdean mhara

Мистическое чудовище
Margoyles

Мифическое существо
Mǎ huà (馬化)

Герой сказок
Maahinen

Герой легенд
Maahiset

Фэнтезийный персонаж
Maanalais

Герой легенд
Maero

Герой легенд
Mahaha

Герой легенд
Mahum

Герой сказок
Maighdean na tuinne

Герой легенд
Majki

Мистическое чудовище
Makaliphon

Чудище
Makaliporn

Монстр
Makara (मकर)

Чудище
Makkaliphala

Фэнтезийный персонаж
Mala'kak

Герой сказок
Mamuchi

Герой легенд
Managarm

Мифическое существо
Managarmr

Чудище
Mantichora

Чудище
Margyge

Монстр
Márgygr

Зверь
Marsok

Герой сказок
Marzana

Фэнтезийный персонаж
Matianak

Герой легенд
Mawki

Мистическое чудовище
Megalogaster repercussus

Мистическое чудовище
Meliae

Фэнтезийный персонаж
Melusina

Герой легенд
Melusine

Герой легенд
Menehune

Мистическое чудовище
Merrows

Фэнтезийный персонаж
Michi Peshu

Монстр
Michibichi

Чудище
Mimicke

Мифическое существо
Mirmicioleon

Герой сказок
Mishi Peshu

Чудище
Mishibizhii

Фэнтезийный персонаж
Mishibizhiw

Герой легенд
Mishipashoo

Чудище
Missipeshieuw

Мистическое чудовище
Missipeshu

Герой легенд
Mitiling

Зверь
Miðgarðsormr

Монстр
Mojya (亡者)

Мифическое существо
Mokolé

Герой сказок
Mokumokuren (目目連)

Чудище
Monaciello

Герой легенд
Monoceros

Зверь
Morena

Мистическое чудовище
Morkopolus

Мистическое чудовище
Morlocks

Герой легенд
Mosura (モスラ)

Зверь
Mothman

Фэнтезийный персонаж
Mothra

Монстр
Muli

Герой легенд
Mullo

Мистическое чудовище
Mulo

Монстр
Mûmak

Монстр
Mûmakil

Герой сказок
Munaciello

Герой легенд
Mundus gubernavi

Мистическое чудовище
Murd-Huacha

Чудище
Mushrushu

Герой сказок
Myling

Монстр
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Фэнтезийный персонаж
Naga (नाग)

Герой сказок
Nagin

Чудище
Naginis

Фэнтезийный персонаж
Nagis

Фэнтезийный персонаж
Name-onna (嘗女)

Чудище
Nansi

Герой сказок
Nareepol

Монстр
Nariphon

Мистическое чудовище
Nawki

Мифическое существо
Nayar

Монстр
Nazgul

Мистическое чудовище
Nazgûl

Герой сказок
Neekerbreekers

Мистическое чудовище
Nejki

Герой сказок
Neko (猫)

Зверь
Neko-musume

Фэнтезийный персонаж
Nekomata (猫又 или 猫股)

Фэнтезийный персонаж
Nekomusume (猫娘)

Зверь
Nessie

Чудище
Nezumi

Монстр
Ni agrisur

Фэнтезийный персонаж
Niedźwiedziołak

Герой легенд
Nigle

Мистическое чудовище
Nikker

Фэнтезийный персонаж
Nillekma

Мифическое существо
Ningyo (人魚)

Герой легенд
Ninki Nanka

Фэнтезийный персонаж
Niseag

Мифическое существо
Nisitae

Мистическое чудовище
Nisse

Мифическое существо
Nixen

Фэнтезийный персонаж
Niðagrísur

Фэнтезийный персонаж
Níðhöggr

Мистическое чудовище
Njogel

Зверь
Njogli

Зверь
Njuggel

Мистическое чудовище
Noggle

Герой сказок
Nogitsune

Фэнтезийный персонаж
Nora Nair

Герой легенд
Nue (鵺)

Зверь
Nuggle

Герой сказок
Numakulla

Монстр
Numbakulla

Мистическое чудовище
Nuppeppō (ぬっぺふほふ)

Зверь
Nykštukai

Мистическое чудовище
Nykštukas

Монстр
Nymph

Монстр
Nymphae

Зверь
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Герой сказок
Obake

Герой сказок
Ocho-Kochi (ოჩოკოჩი)

Фэнтезийный персонаж
Oger

Чудище
Ogopogo

Мистическое чудовище
Ogr

Герой легенд
Ogre

Мистическое чудовище
Ogro

Чудище
Ogryn

Зверь
Ohaguro-bettari

Мифическое существо
Oinopôlê

Мифическое существо
Oinopwlh

Герой легенд
Ol Mahum

Чудище
Old Girl

Герой сказок
Old Lady

Герой легенд
Old Man Winter

Мистическое чудовище
Oliphaunts

Герой сказок
Olog-Hai

Монстр
Oni (鬼)

Монстр
Onocentaur

Зверь
Onocentaurus

Чудище
Onodrim

Монстр
Onokôlê

Мифическое существо
Onokwlh

Монстр
Onoscentaurus

Мифическое существо
Onoskelis

Мистическое чудовище
Onryō (怨霊)

Фэнтезийный персонаж
Oo-er

Фэнтезийный персонаж
Opinicus

Фэнтезийный персонаж
Orco

Чудище
Origoruso

Зверь
Oriogoruho

Герой сказок
Oroborus

Мистическое чудовище
Ostrice

Чудище
Ostrich

Герой сказок
Oureboros

Монстр
Ouroboros

Монстр
Owlman

Монстр
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Мифическое существо
Pakepakehā

Фэнтезийный персонаж
Panoptus

Герой сказок
Panthera

Чудище
Parandrus

Монстр
Pari (پری)

Герой легенд
Patasola

Чудище
Patupaiarehe

Герой сказок
Peallaidh

Мифическое существо
Peg Leg Jack

Монстр
Pêgasos

Мистическое чудовище
Pegasus

Чудище
Pelican

Герой легенд
Pelicanus

Мистическое чудовище
Penangallan

Герой сказок
Penanggalan

Мистическое чудовище
Peritio

Мистическое чудовище
Peritius

Герой легенд
Peryton

Герой сказок
Phane

Чудище
Piarevaracien

Герой легенд
Piatek (Փիաթեկ)

Герой сказок
Pigsie

Монстр
Pilot (Der Pilot)

Мифическое существо
Piskie

Герой сказок
Pixie

Чудище
Pixy

Монстр
Plwacz

Мистическое чудовище
Poltergeist

Монстр
Pontianak

Чудище
Popobawa

Монстр
Poreskoro

Монстр
Poroniec

Герой легенд
Powries

Мистическое чудовище
Požeminukai

Герой легенд
Pretas

Герой сказок
Psylli

Герой сказок
Puckwudgie

Монстр
Pūķis

Монстр
Pūkys

Герой легенд
Púláo (蒲牢)

Герой легенд
Pulgasari (불가사리)

Мистическое чудовище
Pyučs

Чудище
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Герой сказок
Qallupilluit

Герой сказок
Qallupilluk

Фэнтезийный персонаж
Qalupalik

Монстр
Qílín (麒麟)

Монстр
Qiqirin

Монстр
Qiqirn

Герой сказок
Qiúniú (囚牛)

Фэнтезийный персонаж
Qora

Чудище
Qori ismaris

Чудище
Questing Beast

Чудище
Quillboars

Мистическое чудовище
Quinotaur

Герой сказок
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Мистическое чудовище
Rākṣas (राक्षस)

Монстр
Rakshasa

Герой сказок
Rakshosh

Герой сказок
Rapae

Мистическое чудовище
Ratkin

Монстр
Ratoncito Pérez

Фэнтезийный персонаж
Re'em

Фэнтезийный персонаж
Rĕāīm

Чудище
Redcaps

Фэнтезийный персонаж
Regulus

Мистическое чудовище
Reiko

Герой легенд
Revenant

Фэнтезийный персонаж
Rhinoceros

Чудище
Rime Thurs

Герой легенд
Ringwraith

Мистическое чудовище
Roane

Монстр
Roanes

Монстр
Roggenmuhme

Герой легенд
Rohmani

Чудище
Rokuro-Kubi

Чудище
Rokurokkubi

Фэнтезийный персонаж
Rokurokubi

Мистическое чудовище
Rolling Calf

Фэнтезийный персонаж
Rompo

Чудище
Ròn

Герой легенд
Roperite

Фэнтезийный персонаж
Rougarou

Фэнтезийный персонаж
Roux-Ga-Roux

Чудище
Rp'm

Фэнтезийный персонаж
Rp'um

Монстр
Rugaroo

Мистическое чудовище
Rugaru

Мистическое чудовище
Runa

Фэнтезийный персонаж
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Герой легенд
Sachiko

Фэнтезийный персонаж
Sagari (さがり)

Герой сказок
Sagittarius Bucentaurus

Мифическое существо
Salamander

Мистическое чудовище
Salamandra

Фэнтезийный персонаж
Sanme-Yazura (三目八面)

Чудище
Sarkany

Зверь
Sarquindi

Герой легенд
Saru Tora Hebi

Фэнтезийный персонаж
Sarutorahebi

Герой сказок
Scarrow

Монстр
Scenopode

Чудище
Sciritae

Монстр
Scitalis

Фэнтезийный персонаж
Scriker

Монстр
Scylla

Мистическое чудовище
Scytale

Герой сказок
Sea-Lion

Мистическое чудовище
Selchies

Чудище
Selkies

Мифическое существо
Serpopard

Герой легенд
Shachihoko (鯱)

Чудище
Shedu

Фэнтезийный персонаж
Shellycoat

Герой легенд
Shelob

Герой легенд
Shikenken (シッケンケン)

Герой легенд
Shikome (黄泉醜女)

Мистическое чудовище
Shiryō (死霊)

Монстр
Shōjō

Мистическое чудовище
Shōryō (精霊)

Герой сказок
Shrake

Герой сказок
Shtojzorreshta

Зверь
Shtojzovalle

Герой сказок
Shtozote

Монстр
Shtriga

Мифическое существо
Sibhreach

Фэнтезийный персонаж
Sídhe

Мистическое чудовище
Silkies

Мифическое существо
Simiidiabolus hibernicus horribillis

Монстр
Simplicissimus

Чудище
Sirena

Чудище
Sirenes

Герой легенд
Sirrush

Мифическое существо
Sjopeltin

Мистическое чудовище
Sjupilti

Мистическое чудовище
Skalli

Герой сказок
Skarbnik

Мифическое существо
Skaven

Герой легенд
Skiopod

Фэнтезийный персонаж
Skiopodas

Герой сказок
Skjöll

Чудище
Skoll

Мистическое чудовище
Sköll

Мифическое существо
Skriker

Фэнтезийный персонаж
Skrulls

Мистическое чудовище
Skvader

Зверь
Skøll

Мифическое существо
Sleipnir

Чудище
Sluagh

Чудище
Smok

Фэнтезийный персонаж
Smůk

Герой сказок
Snark

Герой сказок
Snergs

Чудище
Snoligoster

Мифическое существо
Soe-horven

Мифическое существо
Space Jockey

Герой сказок
Sphinx

Монстр
Splinter-cat

Чудище
Spopodes

Фэнтезийный персонаж
Spriggan

Мифическое существо
Squonk

Герой сказок
Stellio

Монстр
Stollenwurm

Мистическое чудовище
Stoors

Герой легенд
Stormbird

Мистическое чудовище
Storsjöodjuret

Мифическое существо
Strandvaskare

Герой легенд
Strandvasker

Монстр
Strigoi

Фэнтезийный персонаж
Struthiocamelon

Зверь
Struthopodes

Герой сказок
Strutio

Фэнтезийный персонаж
Strzyga

Герой сказок
Stymphalídes órnithes

Чудище
Succubus

Мифическое существо
Suhurmas

Чудище
Svartalfar

Чудище
Swanhamr

Мистическое чудовище
Swanmaidens

Чудище
Swanman

Зверь
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Герой сказок
Taotie

Монстр
Tarandrus

Мифическое существо
Tarasque

Чудище
Tarrasque

Монстр
Tatzelwurm

Герой легенд
Taur

Фэнтезийный персонаж
Te Whanau O Rangi

Герой сказок
Tehut

Герой легенд
Tengu (天狗)

Мистическое чудовище
Tenko

Мистическое чудовище
Teong-wei

Мифическое существо
Tharks

Мистическое чудовище
Thea

Мистическое чудовище
Theow

Герой сказок
Thep Norasri

Фэнтезийный персонаж
Thestral

Мифическое существо
Thos

Герой легенд
Thot

Монстр
Thoth

Герой легенд
Three-foot Horse

Мифическое существо
Thrummy-Cap

Мистическое чудовище
Thunderbird

Фэнтезийный персонаж
Tian Lu (天禄)

Герой сказок
Tiangou (天狗)

Мистическое чудовище
Tibicenas

Фэнтезийный персонаж
Tigbalan

Герой легенд
Tigbalang

Фэнтезийный персонаж
Tikbalan

Монстр
Tikoloshe

Мистическое чудовище
Tiqqitchit

Герой сказок
Tiritchiq

Мифическое существо
Tithoes

Чудище
To Filiko Teras

Чудище
Toenayar

Зверь
Tokoloshe

Монстр
Tommyknockers

Мифическое существо
Tomte

Чудище
Tooth fairy

Чудище
Topple

Монстр
Toutetsu

Фэнтезийный персонаж
Tragelaph

Чудище
Tragelaphus

Монстр
Trào phong

Зверь
Trasgo

Мифическое существо
Trasgu

Монстр
Trasno

Мистическое чудовище
Trauko

Зверь
Treants

Герой легенд
Treefolk

Чудище
Troglodyte

Чудище
Trogodytae

Герой сказок
Trow

Герой сказок
Tsonokwa

Мифическое существо
Tsonoqua

Мистическое чудовище
Tsukumogami (付喪神)

Мистическое чудовище
Tù ngưu

Фэнтезийный персонаж
Tulao (徒劳)

Чудище
Tunda

Фэнтезийный персонаж
Tunkall

Герой легенд
Tūrehu

Герой сказок
Tutu

Мистическое чудовище
Tyger

Мифическое существо
Typhaon

Мистическое чудовище
Typhöeus

Монстр
Typhon

Герой сказок
T'ao T'ieh

Мистическое чудовище
Tamamo-no-Mae

Мифическое существо
Tangi

Мистическое чудовище
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Герой сказок
Ubasti

Зверь
Ubume

Мистическое чудовище
Ugallu

Фэнтезийный персонаж
Uldra

Фэнтезийный персонаж
Undead

Герой легенд
Undine

Чудище
Undine Dejwe

Монстр
Ungoliant

Монстр
Unicorn-lion

Мифическое существо
Unicornis

Герой сказок
Uperice

Мистическое чудовище
Upierzyca

Монстр
Upior

Герой легенд
Upir

Зверь
Upsorn Srihas

Герой сказок
Upupa

Герой сказок
Urchins

Фэнтезийный персонаж
Uridimmu

Герой легенд
Urmahlillu

Монстр
Urmahlullu

Чудище
Urman iäse

Мистическое чудовище
Uroboros

Герой легенд
Uru-kehu

Герой сказок
Utböling

Монстр
Utburd

Монстр
Utkasting

Фэнтезийный персонаж
Utrzymywany

Фэнтезийный персонаж
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Фэнтезийный персонаж
Va әs̷

Герой легенд
Vaca de lumbre

Фэнтезийный персонаж
Valkyrja

Монстр
Vam-Fear-Eee

Мистическое чудовище
Vampijerović

Фэнтезийный персонаж
Vampirar

Чудище
Vampirdzhiya

Герой сказок
Vampirić

Чудище
Vampirović

Чудище
Vánagandr

Герой легенд
Varactyl

Мистическое чудовище
Varg

Мифическое существо
Vargr

Мифическое существо
Vaŭkałak

Мифическое существо
Versipellis

Герой легенд
Vešapi (ვეშაპი)

Герой сказок
Vielfraß

Чудище
Vilkacis

Мистическое чудовище
Vilkãtas

Монстр
Vilkatis

Монстр
Vilktakis

Герой сказок
Vipera

Мистическое чудовище
Vodni mož

Чудище
Vough

Герой сказок
Vugluscris

Фэнтезийный персонаж
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Герой сказок
Wahokohoko

Мифическое существо
Wamphyri

Монстр
Wandynnije

Герой сказок
Wàng tiān hǒu (望天吼)

Герой сказок
Waq-waq tree

Монстр
Warg

Монстр
Wargin

Чудище
Water-Leaper

Герой сказок
Water-owl

Герой легенд
Wearg

Герой сказок
Wearh

Герой легенд
Wechselbalg

Мистическое чудовище
Weeping Woman

Чудище
Wemic

Герой сказок
Wendigo

Герой легенд
Werebat

Фэнтезийный персонаж
Werebears

Герой легенд
Wereboar

Зверь
Werefox

Мистическое чудовище
Werehyenas

Мистическое чудовище
Wererat

Мифическое существо
Werewolf

Мифическое существо
White Walkers

Монстр
Whooping boy

Герой легенд
Will O'The Wisp

Чудище
Willepen

Зверь
Windigo

Фэнтезийный персонаж
Winged Horses

Герой легенд
Wish Hounds

Герой легенд
Wisht Hounds

Мистическое чудовище
Wodny muž

Мистическое чудовище
Wódnykus

Чудище
Wookiee

Монстр
Wuesting Beast

Мистическое чудовище
Wychowywany

Монстр
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Чудище
Xaynwada

Зверь
Xhinde

Чудище
Xiaoyang People

Мистическое чудовище
Xiaoyangmin

Герой легенд
Xiezhi

Герой легенд
Xièzhì (獬豸)

Монстр
Xingxing (狌狌)

Чудище
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Герой сказок
Ya-Te-Veo

Герой легенд
Yakan

Герой легенд
Yakṣas

Фэнтезийный персонаж
Yale

Герой сказок
Yalomishte

Фэнтезийный персонаж
Yamaoroshi (山颪 или やまおろし)

Мистическое чудовище
Yamawarawa

Герой легенд
Yamawaro

Фэнтезийный персонаж
Yanari

Зверь
Yara-ma-yha-who

Герой сказок
Yarımtıq

Зверь
Yeth Hounds

Мистическое чудовище
Yeti

Фэнтезийный персонаж
Yllerion

Монстр
Yobo-san

Мистическое чудовище
Yobosan

Герой сказок
Yōkai (妖怪)

Герой легенд
Youwarkee

Фэнтезийный персонаж
Yppopodes

Герой сказок
Yppotryll

Мистическое чудовище
Yuki-banba (雪バンバ)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-hime (雪姫)

Герой сказок
Yuki-onago (雪女子)

Мистическое чудовище
Yuki-onna (雪女)

Герой легенд
Yukibajo (雪バジョ)

Герой легенд
Yumekui

Герой сказок
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Мистическое чудовище
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Чудище
Áitvaras

Зверь
Áitivaras

Мистическое чудовище
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Герой сказок
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Герой легенд
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Монстр
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Зверь
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Чудище
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Чудище
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Герой легенд
Łaziebnik

Монстр
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Монстр
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Герой легенд
Şüräle

Фэнтезийный персонаж
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Чудище
Šêdu

Монстр
Šmok

Герой сказок
Štriga

Зверь
Šungalviai

Герой сказок
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Зверь
Żmirłacz

Мифическое существо
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Монстр
Άβράξας

Зверь
Άργος

Фэнтезийный персонаж
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Мистическое чудовище
Ένυδροσ

Монстр
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Зверь
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Герой легенд
Αχέρων

Мистическое чудовище
Αριμασπος

Чудище
Αburγu Moγai

Фэнтезийный персонаж
Ασπιδοχελώνη

Монстр
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Герой легенд
Βασιλισκος

Герой легенд
Βλεμμυες

Мистическое чудовище
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Герой легенд
Γηρυών

Герой сказок
Γλυκών

Мифическое существо
Γηρυονης

Мистическое чудовище
Γηρυονευς

Чудище
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Герой легенд
Δελφυνη

Герой легенд
Δράκαινα

Герой легенд
Δαίμων

Монстр
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Герой легенд
Εμπουσα

Мистическое чудовище
Ευρυνομος

Фэнтезийный персонаж
Εκατόγχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Фэнтезийный персонаж
Θόουτ

Мистическое чудовище
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Герой легенд
Καταβλεπων

Чудище
Κῆτος

Монстр
Κάβειροι

Герой сказок
Κέκροψ

Герой легенд
Κύκλωπες

Герой сказок
Κέρβερος

Мифическое существо
Κακός

Мистическое чудовище
Κεραστης

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Монстр
Λάμια

Герой легенд
Λειμενίδες

Монстр
Λαδων

Фэнтезийный персонаж
Λιμνάδες

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Чудище
Μελίαι

Герой сказок
Μινωταυρος

Монстр
Μελιάδες

Мистическое чудовище
Μυρμηκολέων

Герой легенд
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Зверь
Ναϊάδες

Чудище
Νύμφες

Чудище
Ναΐδες

Мистическое чудовище
Νηρηίδες

Фэнтезийный персонаж
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Чудище
Ορθος

Герой легенд
Οὐροβόρος

Герой легенд
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Герой сказок
Πανθηρ

Мистическое чудовище
Πύθων

Фэнтезийный персонаж
Περίτιος

Фэнтезийный персонаж
Πρωτεύς

Зверь
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Чудище
Σκιραται

Фэнтезийный персонаж
Σρινύες

Фэнтезийный персонаж
Σάτυροι

Герой сказок
Σκολοπινδρα

Мистическое чудовище
Στυμφαλίδες Όρνιθες

Монстр
Σκιαποδες

Чудище
Σομπέκ

Герой легенд
Σειρῆνες

Монстр
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Фэнтезийный персонаж
Τιτάνες

Чудище
Τυφών

Герой сказок
Τάρανδρος

Герой сказок
Τρωγοδύται

Фэнтезийный персонаж
Τάρανδος

Мистическое чудовище
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Мистическое чудовище
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Монстр
Φοϊνιξ

Герой легенд
Φτερωτά άλογα

Мистическое чудовище
Φάλαινα

Мистическое чудовище
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Монстр
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Мистическое чудовище
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Фэнтезийный персонаж
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Фэнтезийный персонаж
Ӧшымӧс чуд

Существа из мифов и легенд на букву Ա


Герой легенд
Աչուչ-Փաչուչ

Существа из мифов и легенд на букву Հ


Фэнтезийный персонаж
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Монстр
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Герой легенд
Ḏiḥautī

Герой сказок
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Герой сказок
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ


Герой легенд
ἵπποκαμποςСервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2019 г.
ver. 1.05.1374+