Мифическое существо Пущевик

Пущевик — в белорусском фольклоре хозяин ограниченного участка нетронутого леса (пущи), исключительно враждебный человеку "старший брат лешего". "Пушчавікі маюць пад сваёй уладаю абмежаваны, цесны абшар — некрануты лес ці лес незвычайнае вышыні («пушча-дрымушча»). Галава ў пушчавіка вышэй за самае высокае дрэва, што дапамагае яму далёка бачыць наваколле. Ёсць, аднак, пушчавікі, якім такія дрэвы толькі да пляча. Пушчавік робіць адно толькі зло, не забываючыся, што яму давялося сысці ў векавыя дубровы толькі праз чалавека. Ён не шкадуе ні старых, ні дзяцей, ні жанчын, ні знямоглых, ні памочнікаў чалавека — свойскіх жывёл. Калі ахвяра зайшла ў пушчу — яе пагібель непазбежная. Калматы, зарослы доўгім мохам па ўсім целе, не выключаючы носа і вачэй, велікан-пушчавік здольны забіць ахвяру адным сваім выглядам. Калі мэта дасягнутая, ён не рагоча, як Лясун, не здзекуецца з ахвяры, а спакойна ідзе далей, нібы зрабіў звычайную справу, выканаў абавязак. На шчасце, пушчавікі даволі рэдкія, і сустракаецца нямала пушчаў, дзе гаспадараць адны толькі лесуны. Пушчавік непаваротлівы, лядашчы, кепска бачыць, што робіцца ў яго пад нагамі. Усё гэта дапамагае чалавеку ўцякаць ад пушчавіка. Калі сустрэча з ім непазбежна, трэба рабіць крутыя павароты туды і сюды ды хутчэй пакідаць пушчу, далей якой пушчавік не адважыцца ступіць." Н.Я.Никифоровский "Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе" (449: с.614) Сколько есть на землѣ лѣшихъ, нетрудно вычислить по наличнымъ лѣснымъ площадямъ, потому что для каждой изъ нихъ назначается отдѣльный лѣшій. Если же лѣсная площадь велика, то и тутъ можно опредѣлить область лѣшаго, которая обнимаетъ не болѣе семи квадратныхъ верстъ. Еще удобнѣе опредѣлить число пущевиковъ, которые имѣютъ ограниченную и тѣсную область, а именно — дѣвственный лѣсъ, или лѣсъ выдающейся вышины ("пуща-дремуща"). Какъ и лѣшій, пущевикъ превышаетъ головою самое высокое дерево, — что помогаетъ видѣть окрестные предметы на далекое разстояніе. Есть, однако, пущевики, которымъ такія деревья только по плечо. Младшій братъ пущевика, лѣшій, идетъ на кое-какую сдѣлку съ человѣкомъ; какъ видно было, его дѣти (лѣшата) даже благодѣтельствуютъ человѣку; свирѣпый пущевикъ спѣшитъ стать поперекъ добрыхъ намѣреній брата, чинитъ одно лишь зло, памятуя, что ему пришлось уйти въ вѣковыя дубравы именно изъ-за давнихъ козней человѣка. Онъ не щадитъ ни стариковъ, ни дѣтей, ни женщинъ, ни немощніковъ, ни житейскихъ помощниковъ человѣка — домашнихъ животныхъ: разъ жертва зашла въ пущу — ея гибель неизбѣжна. Косматый, поросшій волокнистымъ мхомъ по всему тѣлу, не исключая носа и глазъ, гигантъ по росту, пущевикъ способенъ убить жертву однимъ своимъ обликомъ; когда достигнута цѣль, онъ не хохочетъ, подобно лѣшему, не издѣвается надъ жертвою, а спокойно слѣдуетъ дальше, точно сдѣлалъ заурядное дѣло, исполнилъ скромный долгъ. Къ счастью человѣка, пущевики весьма рѣдки, и есть немало пущъ, гдѣ заурядъ хозяйничаютъ одни только лѣшіе. "Гдѣ гибель человѣка, тамъ скрыто и спасеніе его": пущевикъ неповоротливъ, дряхлъ до отупѣния, плохо видитъ, что дѣлается у его ногъ. Все это помогаетъ человѣку уходить отъ страшнаго человѣкоподобника; при неизбѣжной же встрѣчѣ съ нимъ, нужно дѣлать крутые повороты туда и сюда, да спѣшно оставить область пущи, дальше которой пущевикъ не рѣшается дѣлать своего старческаго шага. Н.Я.Никифоровскій "Нечистики. Сводъ простонародныхъ въ Витебской Бѣлоруссіи сказаній о нечистой силѣ" (482: с.72-73) Сам ён высачэзны, а цела ўсё ў кары. Ды і сам ён пахож на дзерава. Еслі пападзеш туды, дзе пушчавік жыве, то не адрозніш яго ні ад сосен, ні ад бяроз. А ета таму, што ён увесь карой зарос. Ды і я некалькі разоў бачыла пушчавіка. Ета летам было, калі я па ягады ў наш лес хадзіла. Раз зашла на нейкую паляну, села і ягады бяру. Аднак мне казалася, што за мной хтосьці падглядвае. Я хутчэй адтуль пайшла. А дома ўжо агледзіла, што ягады дужа кіслыя, горкія. Ета мне такія ягады пушчавік падсунуў. Запісана ў 2006 годзе І.Шаўко ў вёсцы Глыбаўка Веткаўскага р-на ад Гулевіч Кацярыны Фёдараўны, 1947 г.н. (505: с.211; 611: с.195) Сам он высоченный, а тело все в коре. Да и сам он похож на дерево. Если угодишь туда, где пущевик живет, то не отличишь его ни от сосен, ни от берез. А это потому, что он весь корой зарос. Да и я несколько раз видела пущевика. Это летом было, когда я по ягоды в наш лес ходила. Раз зашла на какую-то поляну, села и ягоды собираю. Но тут мне показалось, что за мной кто-то подглядывает. Я скорее оттуда ушла. А дома уже посмотрела, что ягоды очень кислые, горькие. Это мне такие ягоды пущевик подсунул. Записано в 2006 году И.Шевко в деревне Глыбовка Ветковского района Гомельской области от Гулевич Катерины Федоровны, 1947 г.р. Ежалі к пушчавіку пападзеш, то, лічы, што дамоў не вернешся. Баба раз карову выгнала ў поле, а тую ці то авадні закусалі, ці то аса ўжаліла, дык яна ў лес пабегла. Злавіла баба карову, аж глядзіць: дрэва на карову падае. Тады яна зразумела, што з каровай жывой не выбрацца. Кінула жывёліну, а сама ўратавалася. А яшчэ знаю, што пушчавік не любіць крыку ў лесе, песняў людскіх. Сільна яму не нравіццца, што людзі пра сваё жыццё песні спяваюць. Тады пушчавік будзе старацца гэтаму чалавеку што-небудзь плахое здзелаць. А чалавек, калі не ўцячэ, можа калекай астацца, бо пушчавік абіды не даруе. Запісана ў 2006 годзе І.Шаўко ў вёсцы Куты Веткаўскага р-на ад Талкачовай Антаніны Мікалаеўны, 1942 г.н. (505: с.211; 611: с.195) Ежели к пущевику угодишь, то, считай, что домой не вернешься. Баба раз корову выгнала в поле, а ту то ли оводы закусали, то ли оса ужалила, так она в лес убежала. Поймала баба корову, тут смотрит: дерево на корову падает. Тогда она поняла, что с коровой живой не выбраться. Бросила скотину, а сама спаслась. А еще знаю, что пущевик не любит крика в лесу, песен людских. Сильно ему не нравится, что люди о своей жизни песни поют. Тогда пущевик будет стараться этому человеку что-нибудь плохое сделать. А человек, если не убежит, может калекой остаться, так как пущевик обиды не прощает. Записано в 2006 году И.Шевко в посёлке Куты Ветковского района Гомельской области от Толкачевой Антонины Николаевны, 1942 г.р. Пушчавік вельмі высокі. Ён можа быць ростам з самае бальшое дзерава ў пушчы. Не любіць ён людзей, а за што, не знаю. Людзі кажуць, што пушчавік дзелае многа гора тым, хто пападае ў тое места, дзе яго дом стаіць. Можа так разбушавацца, што дрэвы з карэннем будзе вырываць і ў людзей кідаць. Паспрабуй тады схавацца ад яго. Запісана ў 2006 годзе І.Шаўко ў вёсцы Новыя Грамыкі Веткаўскага р-на ад Пракопчык Надзеі Мікалаеўны, 1934 г.н. (505: с.211; 611: с.195) Пущевик очень высок. Он может быть ростом с самое большое дерево в пуще. Не любит он людей, а за что, не знаю. Люди говорят, что пущевик делает много зла тем, кто попадает в то место, где стоит его дом. Может так разбушеваться, что деревья с корнем будет вырывать и в людей бросать. Попробуй тогда скрыться от него. Записано в 2006 году И.Шевко в деревне Новые Громыки Ветковского района Гомельской области от Прокопчик Надежды Николаевны, 1934 г.р. Калі лесавіка шчэ можна ўмасліць, то пушчавік цябе жывым не выпусціць, асабліва калі ты з тапаром прыйшоў у пушчу. Тады лічы, што жывым не вернешся. Толькі тады ён цябе пажалее, калі ты яму паклонішся. А старыя шчэ кажуць, што спасешся ад пушчавіка, калі зможаш хутка з лесу выскачыць. Запісана ў 2006 годзе І.Шаўко ў в.Шэйка Веткаўскага р-на ад Рослікавай Ніны Канстанцінаўны, 1930 г.н. (505: с.211; 611: с.195) Если лешего еще можно ублажить, то пущевик тебя живым не выпустит, особенно если ты с топором пришел в пущу. Тогда считай, что живым не вернешься. Только тогда он тебя пожалеет, если ты ему поклонишься. А старые еще ​​говорят, что спасешься от пущевика, если сможешь быстро из леса выскочить. Записано в 2006 году И.Шевко в деревне Шейка Ветковского района Гомельской области от Росликовой Нины Константиновны, 1930 г.р.

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Мистическое чудовище
Агуане

Герой легенд
Азема

Мистическое чудовище
Албысы

Герой легенд
Анаким

Мифическое существо
Ао

Чудище
Арворх

Мистическое чудовище
Архангелы

Монстр
Ахти

Герой сказок
Абаасы

Чудище
Абаасылар

Мистическое чудовище
Абааһы

Фэнтезийный персонаж
Абада

Мистическое чудовище
Абанг Аку

Герой легенд
Абасы

Чудище
Аванк

Мистическое чудовище
Агиски

Фэнтезийный персонаж
Агрометы

Герой легенд
Алим

Монстр
Абраксас

Чудище
Абрасакс

Мифическое существо
Авгур

Монстр
Агишки

Чудище
Агнявік

Фэнтезийный персонаж
Агызмал

Зверь
Азы

Фэнтезийный персонаж
Алея

Герой легенд
Ангелы 

Мифическое существо
Арейон

Фэнтезийный персонаж
Архонты

Мистическое чудовище
Аюстал

Мифическое существо
Абнауаю

Мистическое чудовище
Азарлары

Фэнтезийный персонаж
Алан-мелекей(гиг.лягушка)

Чудище
Альрауны

Мифическое существо
Анцыбал

Монстр
Араш

Мистическое чудовище
Арслан

Чудище
Атцыс

Герой сказок
Абарга-Могой

Герой сказок
Абуми-гути

Герой сказок
Абуми-кути

Герой легенд
Аварга Мога

Мифическое существо
Агач киши

Чудище
А Бао А Ку

Мистическое чудовище
А Бао Ку

Герой легенд
Агроти

Мистическое чудовище
Агулшап

Зверь
Агх-иски

Чудище
Агхары

Герой легенд
Адамовы дети

Герой легенд
Аданы

Герой легенд
Адданк

Фэнтезийный персонаж
Аджина

Герой сказок
Адзуки-агэ

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-яроо

Фэнтезийный персонаж
Адские гончие

Мифическое существо
Адские псы

Фэнтезийный персонаж
Аждаha

Зверь
Аждарха

Чудище
Аждархо́

Мифическое существо
Ажыдаа́р

Чудище
Аздаха

Фэнтезийный персонаж
Аздяка́

Герой легенд
Азярніцы

Фэнтезийный персонаж
Аидахар

Фэнтезийный персонаж
Аист

Мифическое существо
Ай-хуа

Герой сказок
Айдага́р

Герой легенд
Айдахар

Чудище
Айтвар

Герой легенд
Айцы

Мистическое чудовище
Акаана

Мистическое чудовище
Акасита

Монстр
Акери

Монстр
Аколностъ

Мистическое чудовище
Акрабуамелу

Мистическое чудовище
Акулобраз

Герой легенд
Ала

Чудище
Албаны

Фэнтезийный персонаж
Албасты

Мистическое чудовище
Алекторъ дивий

Зверь
Али

Фэнтезийный персонаж
Аллокамелус

Фэнтезийный персонаж
Альсеиды

Чудище
Алэл

Герой сказок
Антеро

Мифическое существо
Албастый

Герой легенд
Алема

Зверь
Алерион

Герой легенд
Аликанто

Герой сказок
Алканостъ

Мифическое существо
Алкион (Alkyon)

Герой сказок
Алконос

Фэнтезийный персонаж
Алконост

Монстр
Алконотъ

Фэнтезийный персонаж
Алкуностъ

Мистическое чудовище
Алцете

Герой легенд
Аль-заккуми

Герой сказок
Аль-каркаданн

Чудище
Альвы

Герой легенд
Альгуль

Герой сказок
Альконостъ

Чудище
Альфин

Герой легенд
Ам-ам

Фэнтезийный персонаж
Ам-мит

Герой легенд
Ам-мут

Чудище
Амайурйук

Герой сказок
Амам

Чудище
Амамат

Зверь
Амару

Монстр
Амауталик

Чудище
Амба́рный

Монстр
Амбарник

Мистическое чудовище
Амбарный старик-домовик

Герой сказок
Амемит

Мистическое чудовище
Амикири

Фэнтезийный персонаж
Амиктиры

Мифическое существо
Аммат

Герой легенд
Амт

Мистическое чудовище
Амфиптерий

Монстр
Амфисбена

Герой легенд
Амэ-онна

Мифическое существо
Ананси

Чудище
Ангеук

Герой сказок
Ангиак

Зверь
Ангьяк

Фэнтезийный персонаж
Андрони

Герой сказок
Анзу

Герой сказок
Анзуд

Зверь
Аниото

Фэнтезийный персонаж
Анка

Чудище
Анку

Мифическое существо
Анкы-келе

Чудище
Аннакуи

Герой легенд
Аннуна

Монстр
Аннунаки

Герой легенд
Анталоп

Фэнтезийный персонаж
Антапаты

Монстр
Антипко

Мифическое существо
Антис

Мистическое чудовище
Антоностъ

Фэнтезийный персонаж
Ануннаки

Монстр
Анцётка

Зверь
Анчут

Герой сказок
Анчутик

Герой легенд
Анчутка

Мистическое чудовище
Анщих Сисьва Пялт

Монстр
Апíвень

Мистическое чудовище
Апеп

Герой легенд
Апис

Чудище
Апо́фис

Фэнтезийный персонаж
Апоп

Мистическое чудовище
Апсарас

Фэнтезийный персонаж
Апсары

Герой легенд
Аптах-Бага

Герой легенд
Аразе

Чудище
Араитеуру

Герой легенд
Аралезы

Фэнтезийный персонаж
Аргос

Монстр
Аргус

Мистическое чудовище
Аржавенник

Герой сказок
Аржавень

Зверь
Арзюри

Мифическое существо
Аримаспы

Мистическое чудовище
Аримофеи

Герой легенд
Арсури

Мифическое существо
Артинетас

Мистическое чудовище
Аруи ариси

Герой сказок
Арысь-поле

Герой легенд
Асванг

Монстр
Асванга

Чудище
Асетнік

Мифическое существо
Асида

Чудище
Аскефруа

Мистическое чудовище
Аспид

Монстр
Аспида

Фэнтезийный персонаж
Аспидѣ хелонѣ

Герой сказок
Аспик

Герой сказок
Ассида

Герой легенд
Ассидам

Герой сказок
Астонiи

Герой легенд
Астромове

Герой легенд
Асуван

Фэнтезийный персонаж
Атлантическая горбатая змея

Монстр
Аука

Герой легенд
Афанк

Монстр
Афедронои

Герой легенд
Африт

Мистическое чудовище
Ахерон

Фэнтезийный персонаж
Ахеронт

Чудище
Ахлис

Герой легенд
Ахоры

Чудище
Ацаны

Мифическое существо
Ачери

Герой сказок
Ачкийини

Мистическое чудовище
Ачуч-Пачуч

Герой сказок
Аѳдроноi

Фэнтезийный персонаж
Адау

Монстр
Алад

Монстр
Алпаб

Герой легенд
Аниука

Мистическое чудовище
Араска

Мистическое чудовище
Арсан-Дуолай

Чудище
Асраи

Чудище
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Мистическое чудовище
Бабай, Бабайка

Герой легенд
Бакенеко

Герой легенд
Белая Рука 

Чудище
Бен-Бен

Герой легенд
Благийдвор

Фэнтезийный персонаж
Бродницы 

Чудище
Бучу*

Герой легенд
Бадњак

Герой сказок
Баг

Чудище
Бакэмоно

Мифическое существо
Белыедамы

Мистическое чудовище
Берегини

Зверь
Богинки

Мистическое чудовище
Бродячий огонёк

Мистическое чудовище
Бааванши

Герой сказок
Байцзэ

Герой легенд
Баюн-Кот

Мифическое существо
Бену

Герой сказок
Биль-Биль-Гое

Монстр
Боуги

Монстр
Бута*

Фэнтезийный персонаж
Бадняк

Монстр
Бісиці

Фэнтезийный персонаж
Бааби

Герой легенд
Баба

Герой сказок
Бабай

Чудище
Бабайка

Чудище
Бабан

Чудище
Бабар

Герой легенд
Баби

Герой сказок
Бабок

Герой легенд
Бабр

Герой сказок
Бага

Чудище
Багамут

Чудище
Баган

Зверь
Багеера

Чудище
Багенге

Герой легенд
Багнік

Фэнтезийный персонаж
Багник

Мистическое чудовище
Бадзюля

Монстр
Бадюля

Мистическое чудовище
Баенник

Зверь
Баенный

Герой легенд
Базилишек

Герой сказок
Байник

Монстр
Бакенэко

Герой сказок
Баку

Мистическое чудовище
Баламутнік

Герой легенд
Баламуцень

Монстр
Балаур

Герой сказок
Балена

Герой сказок
Бандиман

Чудище
Банийип

Чудище
Банник

Герой легенд
Банной

Фэнтезийный персонаж
Банный

Мифическое существо
Банный бес

Герой легенд
Банный пастырь

Герой сказок
Банши

Фэнтезийный персонаж
Банщик

Мистическое чудовище
Баньши

Герой легенд
Барабао

Монстр
Баранец

Фэнтезийный персонаж
Барбегази

Герой легенд
Барбегазы

Чудище
Баргест

Герой сказок
Барздуки

Монстр
Барнитлег

Мифическое существо
Барстуки

Монстр
Баст

Герой легенд
Бастет

Фэнтезийный персонаж
Батюшка-Зима

Чудище
Баубо

Чудище
Бебок

Чудище
Берендей

Монстр
Бехолдеры

Мистическое чудовище
Бахамут

Фэнтезийный персонаж
Башаандере

Чудище
Башахаун

Мифическое существо
Баянник

Монстр
Бега

Герой сказок
Бегемот

Мифическое существо
Бедн-вара

Монстр
Бекке

Герой легенд
Беличий народ

Герой сказок
Беляки

Мифическое существо
Бен варра

Фэнтезийный персонаж
Бен-Варри

Герой сказок
Беорнинги

Мистическое чудовище
Беременность

Герой легенд
Берникли

Герой легенд
Бескуд

Мистическое чудовище
Бессонье

Чудище
Бии-няо

Монстр
Бииняо

Герой сказок
Бий-няо

Фэнтезийный персонаж
Бийняо

Монстр
Бильвизы

Чудище
Бинфэн

Герой легенд
Бирюк

Герой легенд
Бичен

Монстр
Бкабей

Фэнтезийный персонаж
Блажинь

Фэнтезийный персонаж
Бласна

Мифическое существо
Блегмии

Зверь
Блегмы

Герой сказок
Блемии

Фэнтезийный персонаж
Блудички

Фэнтезийный персонаж
Бляго

Зверь
Бобо

Зверь
Бобок

Мистическое чудовище
Бовешь

Герой легенд
Боган

Монстр
Боггарт

Фэнтезийный персонаж
Боги

Мистическое чудовище
Боглы

Герой легенд
Божонтка

Фэнтезийный персонаж
Бокан

Фэнтезийный персонаж
Боканон

Зверь
Болла

Мистическое чудовище
Болотник

Мистическое чудовище
Болотница

Монстр
Болотный

Фэнтезийный персонаж
Болотный дедко

Мистическое чудовище
Болотный леший

Герой сказок
Болотный шут

Монстр
Болотяник

Мистическое чудовище
Болтрушайка

Герой сказок
Бомка

Монстр
Бонакон

Герой сказок
Боннакон

Чудище
Бор

Монстр
Борамец

Мистическое чудовище
Боранец

Герой легенд
Боровик

Герой легенд
Боровички

Фэнтезийный персонаж
Боровой

Мифическое существо
Боровой человек

Фэнтезийный персонаж
Бородатые

Герой сказок
Бородачик

Мистическое чудовище
Борэй

Герой легенд
Ботукан Совил

Герой сказок
Боухан

Мистическое чудовище
Бохан

Герой легенд
Боцан

Герой сказок
Брауни

Мистическое чудовище
Бродяжки

Мистическое чудовище
Брокса

Фэнтезийный персонаж
Броллахан

Монстр
Броша

Чудище
Бруколак

Мифическое существо
Брукса

Герой легенд
Бруни

Мистическое чудовище
Бруха

Герой легенд
Брэг

Мифическое существо
Бу-лао

Зверь
Бу́сеу́

Монстр
Бугган

Фэнтезийный персонаж
Бузинная госпожа

Герой сказок
Бузинная матушка

Мистическое чудовище
Бузинная Матушка

Фэнтезийный персонаж
Бук

Герой легенд
Бука

Мистическое чудовище
Бука (Bwca)

Мистическое чудовище
Бука́нка

Герой легенд
Бука́нко

Мистическое чудовище
Бука́нушко

Монстр
Букан

Чудище
Буканай

Чудище
Букарица

Монстр
Букачка

Герой сказок
Букентавр

Мифическое существо
Букусетка

Монстр
Буллар

Герой легенд
Бунгиснгис

Герой сказок
Бундимун

Чудище
Буниюп

Герой легенд
Буньип

Монстр
Бурак

Мистическое чудовище
Буривухи

Мистическое чудовище
Бусиэ

Фэнтезийный персонаж
Буско

Мифическое существо
Бхутешвара

Мифическое существо
Бхуты

Мифическое существо
Бцентæ

Мифическое существо
Бывшие

Герой легенд
Бьякко

Монстр
БѢлена

Герой сказок
Баггейн

Герой легенд
Батанушко

Мифическое существо
Бенни

Фэнтезийный персонаж
Бесы

Герой сказок
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Мистическое чудовище
Ванф

Мистическое чудовище
Вилы

Фэнтезийный персонаж
Водяницы

Герой сказок
Вуивр

Мистическое чудовище
Вампал

Герой легенд
Васуки

Герой сказок
Вирява

Мистическое чудовище
Водяные

Герой легенд
Вытьянка

Мистическое чудовище
Вешица-сорока

Герой легенд
Воду

Зверь
Волот

Монстр
Відминник

Мифическое существо
Вій

Фэнтезийный персонаж
Вісуснік

Монстр
Ва öш

Мистическое чудовище
Ва-ош

Фэнтезийный персонаж
Вадзянiк

Герой сказок
Вадзяны

Фэнтезийный персонаж
Вадзяны дзед

Зверь
Вазіла

Зверь
Вазила

Зверь
Вазимба

Фэнтезийный персонаж
Вака де лумбре

Герой сказок
Валасень

Монстр
Валькирии

Фэнтезийный персонаж
Вампировићим

Фэнтезийный персонаж
Вамфир

Зверь
Вамфири

Герой легенд
Ван Тянь Хоу

Герой легенд
Ванагандр

Герой сказок
Ванахальбы

Мифическое существо
Вани

Фэнтезийный персонаж
Вапак

Мистическое чудовище
Вапаӄамталха`н

Фэнтезийный персонаж
Варактил

Мистическое чудовище
Варгін

Мифическое существо
Варги

Герой сказок
Варгин

Герой легенд
Варман тура

Мифическое существо
Василиск

Чудище
Ваўкалак

Герой сказок
Ваўкалака

Герой легенд
Ваўкалека

Мистическое чудовище
Вахоке-хоко

Мистическое чудовище
Вдодъ

Фэнтезийный персонаж
Вегетандры

Монстр
Вейла

Мифическое существо
Велiорыбъ

Герой легенд
Велбудопардусъ

Герой сказок
Велбудорысь

Герой сказок
Велерыбъ

Фэнтезийный персонаж
Великаны

Фэнтезийный персонаж
Великие Гиббоны

Герой сказок
Вемики

Мистическое чудовище
Вендиго

Герой сказок
Вепреслон

Герой легенд
Верберы

Монстр
Вербэры

Чудище
Вербэт

Мифическое существо
Вервольф

Герой легенд
Вергиены

Монстр
Верераты

Мистическое чудовище
Верерэты

Монстр
Веркабаны

Фэнтезийный персонаж
Веркрысы

Чудище
Веркэт

Фэнтезийный персонаж
Вернетопырь

Монстр
Верфокс

Чудище
Веры

Мифическое существо
Веспертил

Фэнтезийный персонаж
Вешап

Мистическое чудовище
Вещица

Мифическое существо
Взрывопотам

Герой сказок
Ви́сусник

Фэнтезийный персонаж
Виверн

Герой сказок
Виверна

Монстр
Вигты

Герой сказок
Виелфрас

Мифическое существо
Вий

Мистическое чудовище
Вила

Герой легенд
Вилкацис

Герой сказок
Вилколаки

Мистическое чудовище
Вилктаки

Мистическое чудовище
Виндиго

Чудище
Випунен

Герой сказок
Вирика

Зверь
Витар

Мистическое чудовище
Витренник

Мистическое чудовище
Вихованець

Мифическое существо
Вишап

Герой сказок
Вкабей

Фэнтезийный персонаж
Влемии

Мифическое существо
Во дак наг гран

Герой сказок
Во-а

Мистическое чудовище
Вова

Фэнтезийный персонаж
Вовкулака

Мистическое чудовище
Вовкун

Герой легенд
Водная форма

Фэнтезийный персонаж
Водява

Герой легенд
Водяница

Мифическое существо
Водяной

Фэнтезийный персонаж
Водяной попрыгун

Мифическое существо
Возвращающийся

Монстр
Волколак

Монстр
Волокита

Монстр
Волосень

Фэнтезийный персонаж
Волсь

Герой легенд
Вонгви

Мистическое чудовище
Вопар

Мистическое чудовище
Вопитар

Фэнтезийный персонаж
Ворги

Монстр
Воуви

Чудище
Вох

Чудище
Встречник

Монстр
Вуглускр

Монстр
Вужалка

Чудище
Вуки

Герой сказок
Вулвер

Мистическое чудовище
Вултанка

Герой сказок
Вунтериха

Мистическое чудовище
Вупар

Герой легенд
Вупыр

Мистическое чудовище
Вурдалак

Герой легенд
Выскакунчик

Мистическое чудовище
Выскорь

Чудище
Выхованец

Герой сказок
Вампиры

Фэнтезийный персонаж
Верлиока

Герой легенд
Власти

Чудище
Волосатка

Чудище
Вяльнясы

Существа из мифов и легенд на букву Г


Мифическое существо
Гарпии

Герой сказок
Гмуры

Мистическое чудовище
Господства

Монстр
Гримтурсы

Фэнтезийный персонаж
Гаки

Зверь
Гирин

Фэнтезийный персонаж
Гомозули

Зверь
Грант

Монстр
Грифы

Фэнтезийный персонаж
Гамсилг

Мистическое чудовище
Гиады

Чудище
Глейстиг

Мистическое чудовище
Гаргульи

Герой легенд
Грёза

Мистическое чудовище
Гурии

Герой сказок
Га́ла

Чудище
Га́ллу

Герой сказок
Гадюка

Герой сказок
Гаёвки

Фэнтезийный персонаж
Гаёвы дзед

Зверь
Гаёўкі

Монстр
Гайтраш

Монстр
Гаканчи

Зверь
Гала

Герой сказок
Галла

Герой легенд
Галлу

Фэнтезийный персонаж
Гамаюн

Чудище
Гамберу

Фэнтезийный персонаж
Ганапати

Фэнтезийный персонаж
Гандхарвы

Герой сказок
Ганеша

Мистическое чудовище
Гараппа

Монстр
Гаргуйли

Мифическое существо
Гаргулец

Мистическое чудовище
Гаргулии

Герой сказок
Гарм

Монстр
Гарпия

Монстр
Гаруда

Герой легенд
Гарцуки

Мистическое чудовище
Гаспадар

Фэнтезийный персонаж
Гати

Мистическое чудовище
Гатоблеп

Мистическое чудовище
Гатоблепа

Герой сказок
Гаюн

Герой легенд
Гвелвешапи

Фэнтезийный персонаж
Гворны

Фэнтезийный персонаж
Гекатонхейры

Зверь
Генко

Мифическое существо
Герион

Мистическое чудовище
Герионей

Фэнтезийный персонаж
Герионес

Герой легенд
Гетулийский пёс

Мистическое чудовище
Гианы

Герой легенд
Гиганты

Мистическое чудовище
Гидра

Герой сказок
Гидрипусс

Монстр
Гидроп

Мифическое существо
Гидрус

Чудище
Гиенолаки

Мистическое чудовище
Гилистери

Герой сказок
Гилян

Герой легенд
Гимантоподы

Герой сказок
Гипоцентавр

Чудище
Гиппогриф

Чудище
Гиппокамп

Фэнтезийный персонаж
Гиппокампус

Мистическое чудовище
Гиппопод

Фэнтезийный персонаж
Гиппоталасы

Фэнтезийный персонаж
Гиппоцентавр

Мистическое чудовище
Гиппоцерв

Чудище
Гитраш

Герой легенд
Гламмы

Зверь
Гламы

Герой сказок
Гликон

Чудище
Глог

Мифическое существо
Глэйштн

Монстр
Гноллы

Мистическое чудовище
Гном, пожирающий детей

Мифическое существо
Гномы

Мистическое чудовище
Гномы оврагов

Фэнтезийный персонаж
Гоблины

Мистическое чудовище
Годжира

Чудище
Годзилла

Фэнтезийный персонаж
Годлинг

Фэнтезийный персонаж
Годованець

Зверь
Голем

Герой легенд
Гончие Аннуна

Мифическое существо
Гончие Гавриила

Фэнтезийный персонаж
Гончие Йета

Мистическое чудовище
Гончие Чини

Зверь
Горгоны

Герой сказок
Горгулья

Фэнтезийный персонаж
Горё

Фэнтезийный персонаж
Готоку-нэко

Зверь
Гравейр

Монстр
Граи

Мистическое чудовище
Грайвер

Монстр
Грайи

Герой сказок
Грамкин

Герой легенд
Грампкин

Герой легенд
Граулли

Монстр
Гремлин

Герой сказок
Гречуха

Мистическое чудовище
Грила

Герой сказок
Грим

Фэнтезийный персонаж
Гром-птицы

Герой легенд
Громамонт

Мистическое чудовище
Громовые птицы

Зверь
Грондры

Мистическое чудовище
Грохотанис

Чудище
Грюла

Герой сказок
Гул

Мистическое чудовище
Гуло

Зверь
Гулон

Герой сказок
Гуль

Герой сказок
Гульябани

Герой легенд
Гумберу

Зверь
Гуменнiк

Герой сказок
Гуменник

Герой сказок
Гуменной хозяин

Чудище
Гураль

Мистическое чудовище
Гухьяки

Чудище
Гыргалица

Мифическое существо
Гюль-ябани

Монстр
Гелиады

Мифическое существо
Глашаны

Мистическое чудовище
Гремлины

Герой сказок
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Герой легенд
Дайтьи

Герой легенд
Деманметдехаак

Герой сказок
Доброхот

Чудище
Дракон

Мистическое чудовище
Дандан

Монстр
Див

Мифическое существо
Долгопят

Мифическое существо
Дриада

Герой сказок
Дуэргар

Фэнтезийный персонаж
Дети леса

Мифическое существо
Джала-рупа

Герой сказок
Джарви

Герой сказок
Джегджер

Герой сказок
Джек Фрост

Герой легенд
Джек-в-кандалах

Мистическое чудовище
Джеруч

Зверь
Джерфф

Фэнтезийный персонаж
Джехути

Зверь
Джинн

Герой легенд
Джраарс

Фэнтезийный персонаж
Дзасики-бокко (座敷ぼっこ)

Мистическое чудовище
Дзасики-вараси

Фэнтезийный персонаж
Дзёро-гумо

Герой сказок
Дзи-Дзи

Мифическое существо
Дзи-дзи-бон-да

Фэнтезийный персонаж
Дзидзи

Герой сказок
Дзикининки

Герой легенд
Дзиммэндзю

Герой легенд
Дзинко

Мистическое чудовище
Дзоноква

Монстр
Ди́вы

Монстр
Диббук

Фэнтезийный персонаж
Дивана́

Герой сказок
Дийуана́

Мистическое чудовище
Дикая охота

Фэнтезийный персонаж
Динни-Мара

Мистическое чудовище
Дип

Мистическое чудовище
Диреах из Глен-Итива

Зверь
Диры

Мистическое чудовище
Дисплейсер

Герой легенд
Диуана́

Герой сказок
Доби

Мистическое чудовище
Довшпрунг

Герой сказок
Долѣзря

Монстр
Домаха

Фэнтезийный персонаж
Домовая

Герой сказок
Домовиха

Мистическое чудовище
Домовичка

Монстр
Домовой

Чудище
Домовуха

Мистическое чудовище
Доможил

Герой сказок
Доможириха

Чудище
Донестры

Монстр
Доплер

Фэнтезийный персонаж
Допплер

Герой сказок
Доро-та-бо

Фэнтезийный персонаж
Драйдер

Герой сказок
Дракайна

Герой легенд
Дракон Ла-Тринита

Мистическое чудовище
Дракон со свечой

Фэнтезийный персонаж
Дракониха

Чудище
Драконица

Герой легенд
Дракус

Мифическое существо
Драсили

Чудище
Драу

Герой сказок
Драуг

Мифическое существо
Драук

Герой легенд
Дриады

Фэнтезийный персонаж
Дров

Герой легенд
Дроу

Чудище
Дроук

Герой сказок
Дсоноква

Монстр
Дуана́

Герой сказок
Дубана́

Герой сказок
Дубочуд

Герой сказок
Дуйнни Марри

Чудище
Думана́

Фэнтезийный персонаж
Дунтеры

Мифическое существо
Дунья-мара

Фэнтезийный персонаж
Дух наследника престола

Мистическое чудовище
Дуэнде

Герой сказок
Дхампир

Герой сказок
Дыббук

Герой сказок
Дьутпа

Мифическое существо
Дьявольские собаки Дэнди

Герой сказок
Дэвы

Герой легенд
Дюббук

Герой легенд
Девятиглавцы

Монстр
Дзяды

Герой легенд
Диюпэрас

Фэнтезийный персонаж
Драки

Мистическое чудовище
Дубовики

Мифическое существо
Дітко

Герой легенд
Да́йва

Чудище
Давалпа

Фэнтезийный персонаж
Даги

Фэнтезийный персонаж
Дагон

Монстр
Даймадзин

Чудище
Дамавiчка

Герой легенд
Дамавуха

Герой легенд
Дами

Герой сказок
Дампир

Фэнтезийный персонаж
Дандо и его псы

Герой сказок
Данпир

Герой сказок
Дантеры

Чудище
Данху

Герой легенд
Даолао

Зверь
Даппи

Герой сказок
Даху

Мифическое существо
Дахут

Фэнтезийный персонаж
Двойник

Чудище
Дворовик

Мифическое существо
Дворовой

Герой легенд
Дворовый

Мистическое чудовище
Дева волн

Мифическое существо
Девона

Герой легенд
Девона́

Герой легенд
Девы юные

Герой сказок
Девятеро

Герой сказок
Дегдер

Мистическое чудовище
Дед

Чудище
Дедко

Фэнтезийный персонаж
Дедко болотный

Мистическое чудовище
Дедушко овинный

Мистическое чудовище
Дельфиния

Герой легенд
Дементор

Герой легенд
Демон

Герой сказок
Дерево вак-вак

Чудище
Дзяо Дзе

Чудище
Данни

Герой сказок
Диниши

Фэнтезийный персонаж
Доппельгангеры

Монстр
Дсонакавы

Герой легенд
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Мистическое чудовище
Еминеж

Фэнтезийный персонаж
Ермунганд

Герой легенд
Ебосан

Герой сказок
Евваркее

Фэнтезийный персонаж
Евник

Мистическое чудовище
Егорьева стая

Фэнтезийный персонаж
Единорог

Мифическое существо
Ежеринис

Чудище
Ен

Мистическое чудовище
Ендарь

Герой легенд
Енпери́

Мистическое чудовище
Епосъ

Герой сказок
Етун

Чудище
Ефимон

Герой сказок
Ехидна

Чудище
Ехидны

Мистическое чудовище
Ехидный

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Мистическое чудовище
Ёбосан

Мифическое существо
Ёкай

Чудище
Ёксёкю

Зверь
Ёндон

Герой легенд
Ёрмунганд

Герой легенд
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Герой сказок
Жители холмов

Мистическое чудовище
Жихарь(жихоня)

Герой легенд
Жабалака

Фэнтезийный персонаж
Жаракака

Мистическое чудовище
Жеки

Герой сказок
Железная баба

Фэнтезийный персонаж
Жена ясеня

Герой сказок
Жигана

Герой сказок
Жигина

Фэнтезийный персонаж
Жиж

Мистическое чудовище
Жиро́вый

Монстр
Жировик

Мистическое чудовище
Жировой чёрт

Герой сказок
Житный дед

Зверь
Жуть

Монстр
Жыж

Герой легенд
Жыжаль

Зверь
Жыцень

Мифическое существо
Жэрэтва

Мистическое чудовище
Жар-птица 

Монстр
Жабдар

Мистическое чудовище
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Фэнтезийный персонаж
Зеленыедамы

Герой сказок
Зелигены

Фэнтезийный персонаж
Зыбочник

Фэнтезийный персонаж
Загрыбаст

Фэнтезийный персонаж
Зазовка

Фэнтезийный персонаж
Зазоўка

Зверь
Заккум

Герой сказок
Зашики-онна

Фэнтезийный персонаж
Зверь Крофенольф

Мистическое чудовище
Змеевки

Монстр
Збуратор

Фэнтезийный персонаж
Зверь-путающий-следы

Мифическое существо
Зеериттер

Герой сказок
Земляная кошка

Герой легенд
Зеп норашри

Монстр
Зилант

Герой сказок
Зириддар

Чудище
Зитирон

Мистическое чудовище
Зиф

Фэнтезийный персонаж
Зифиус

Монстр
Злиднi

Мистическое чудовище
Злобоглазы

Герой сказок
Злыднi

Фэнтезийный персонаж
Злыдни

Фэнтезийный персонаж
Злыдня

Герой сказок
Змеевна

Зверь
Змей

Зверь
Змок

Мифическое существо
Змяёўна

Герой легенд
Знiч

Зверь
Зніч

Монстр
Знич

Зверь
Зомби

Мифическое существо
Зонтик-призрак

Мифическое существо
Зу

Фэнтезийный персонаж
Зубная фея

Мистическое чудовище
Зюзик

Монстр
Зюзя

Герой легенд
Землянаякошка

Существа из мифов и легенд на букву И


Фэнтезийный персонаж
Ичетики

Зверь
Ину

Фэнтезийный персонаж
Ишхус

Фэнтезийный персонаж
Идакансас

Герой легенд
Иббур

Мистическое чудовище
Игкилики

Монстр
Иглогривы

Герой легенд
Игонг

Фэнтезийный персонаж
Игонь

Чудище
Игоша

Герой сказок
Идичу

Фэнтезийный персонаж
Иелчу

Мифическое существо
Иеракосфинкс

Чудище
Икирё

Герой сказок
Иллитиды

Фэнтезийный персонаж
Илофаи

Зверь
Илоѳаи

Чудище
Им-Дугуд

Герой сказок
Имдугуд

Герой сказок
Имп

Герой сказок
Имуги

Герой легенд
Инапертва

Фэнтезийный персонаж
Индрик

Фэнтезийный персонаж
Инкуб

Чудище
Инкубус

Герой сказок
Ино

Монстр
Иног

Мистическое чудовище
Инокефалы

Мифическое существо
Иные (Others)

Фэнтезийный персонаж
Иныж

Мистическое чудовище
Иопод

Чудище
Ипоталасы

Мистическое чудовище
Иппотрилл

Фэнтезийный персонаж
Иратшо

Чудище
Иратшоак

Чудище
Иричу

Мифическое существо
Ирландский феникс

Чудище
Исоонна

Герой легенд
Испы

Монстр
Исхиапод

Фэнтезийный персонаж
Итанеси

Фэнтезийный персонаж
Итримубе

Герой сказок
Ифрит

Мистическое чудовище
Ихневмон

Герой легенд
Ичöтик

Монстр
Ичетик

Герой легенд
Ишкус

Герой легенд
Иблис 

Герой легенд
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Фэнтезийный персонаж
Йаконий

Мистическое чудовище
Йейл

Фэнтезийный персонаж
Йель

Монстр
Йерфф

Герой легенд
Йет-гончие

Мифическое существо
Йети

Герой сказок
Йови

Чудище
Йок-йок

Мистическое чудовище
Йормунганд

Мистическое чудовище
Йормунгандр

Монстр
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Чудище
Кампир

Фэнтезийный персонаж
Каса-но-Обакэ

Мистическое чудовище
Керинейскаялань

Мистическое чудовище
Кои

Герой легенд
Кори

Мистическое чудовище
Кромионская свинья 

Герой легенд
Кумара

Герой сказок
Куцодаймоны

Фэнтезийный персонаж
Кетус

Герой легенд
Кикимора

Фэнтезийный персонаж
Кикимора болотная

Чудище
Кикимра

Монстр
Кикирин

Мистическое чудовище
Кикирн

Монстр
Киклопы

Монстр
Киливфаки

Фэнтезийный персонаж
Килин

Чудище
Килиопаки

Герой сказок
Киллмулис

Монстр
Килмуллис

Чудище
Кильмулис

Мистическое чудовище
Кимнары

Фэнтезийный персонаж
Кляки

Герой сказок
Коатлантонан

Герой сказок
Коатликуэ

Мистическое чудовище
Кобольд

Мистическое чудовище
Кобольт

Чудище
Козерог

Мистическое чудовище
Козлолюди

Герой легенд
Козлоолень

Мистическое чудовище
Козлорогий (Aigokeros)

Герой легенд
Козослонъ

Зверь
Кока

Мистическое чудовище
Коканко

Фэнтезийный персонаж
Колове́рши

Монстр
Коловёрши

Герой легенд
Колчис

Герой легенд
Кольценосцы

Мифическое существо
Кольцо-змея

Мистическое чудовище
Комокол

Монстр
Комол

Монстр
Комонол

Герой легенд
Кон Аннон

Мифическое существо
Кон-аяк

Чудище
Конгамато

Мифическое существо
Конебык

Герой сказок
Коневрусъ

Герой легенд
Конёк-Горбунок

Герой сказок
Копуваи

Мифическое существо
Копша

Мистическое чудовище
Копытный волк

Монстр
Коракс

Монстр
Коргоруши

Мистическое чудовище
Кори исмарис

Монстр
Коричник

Фэнтезийный персонаж
Коркодил

Чудище
Кормокол

Мифическое существо
Корнуэлльский человек-сова

Мистическое чудовище
Корнуэльские пикси

Фэнтезийный персонаж
Коровья смерть

Мистическое чудовище
Корокотта

Герой сказок
Космический жокей

Зверь
Кот Баюн

Герой сказок
Кот-расщепенец

Мистическое чудовище
Коул

Мистическое чудовище
Кошка, способная менять облик

Фэнтезийный персонаж
Кошкалачень

Герой легенд
Кошколаки

Герой сказок
Крaсный Гaлстучек

Чудище
Крабаллон

Фэнтезийный персонаж
Крак

Фэнтезийный персонаж
Кракен

Герой легенд
Красношапы

Фэнтезийный персонаж
Красный колпак

Герой легенд
Кролы

Герой легенд
Крыжацік

Герой легенд
Крыжацик

Фэнтезийный персонаж
Крыжовниха

Герой сказок
Крыланы

Герой легенд
Крылатая Тень

Фэнтезийный персонаж
Крысолаки

Герой сказок
Ктулху

Мистическое чудовище
Ку Ши

Мистическое чудовище
Ку Шит

Герой легенд
Карбункул

Герой сказок
Катахан

Герой легенд
Керы

Герой легенд
Китоврас

Монстр
Корогуши*

Фэнтезийный персонаж
Крапчик

Мистическое чудовище
Куанг-Ши

Мифическое существо
Кумихо

Герой легенд
Кынсы

Герой сказок
Кентавроиды

Фэнтезийный персонаж
Кенты

Мистическое чудовище
Кер-балык

Герой легенд
Керастъ

Герой сказок
Керасты

Чудище
Кербер

Чудище
Кимпуруши

Чудище
Кинамонъ

Герой легенд
Кинг-Конг

Монстр
Киннамолг

Мистическое чудовище
Киннары

Мистическое чудовище
Кипрский Лохнесс

Зверь
Кирин

Чудище
Кит

Герой легенд
Китай-рыба

Фэнтезийный персонаж
Китайский дракон

Мистическое чудовище
Китайский лис

Герой легенд
Китра

Фэнтезийный персонаж
Китсюне

Герой сказок
Кицка жонка

Мистическое чудовище
Кицунэ

Герой легенд
Клабаутерман

Герой легенд
Кладавік

Монстр
Кладнік

Герой легенд
Кладовик

Герой сказок
Кладовник

Мифическое существо
Кладовый

Фэнтезийный персонаж
Кларихун

Фэнтезийный персонаж
Клетник

Чудище
Клецьнік

Мистическое чудовище
Клобук

Чудище
Клурикон

Мистическое чудовище
Криосфинкс

Мистическое чудовище
Кровопросцы

Чудище
Крод Мара

Мистическое чудовище
Кроколеопотам

Зверь
Ку-Ши

Монстр
Куа-фу

Чудище
Кужата

Мистическое чудовище
Кузутик

Мистическое чудовище
Куй

Мистическое чудовище
Куйята

Мистическое чудовище
Куйяту

Фэнтезийный персонаж
Кук

Чудище
Кукимора

Фэнтезийный персонаж
Куко

Герой легенд
Кулверстукас

Герой легенд
Кулеша́та

Монстр
Кулеши

Фэнтезийный персонаж
Кулшедра

Фэнтезийный персонаж
Кульдыргыш

Фэнтезийный персонаж
Кульпиян

Фэнтезийный персонаж
Культдыргыш

Мистическое чудовище
Кумбаба

Герой сказок
Кумельган

Мистическое чудовище
Кумихо (구미호)

Зверь
Кумо

Мифическое существо
Кумяльган

Мифическое существо
Кун Аннун

Герой легенд
Купалка

Герой сказок
Купальскiй дзѣдокъ

Мифическое существо
Купальский дедок

Фэнтезийный персонаж
Кусарикку

Герой сказок
Кутинья

Фэнтезийный персонаж
Кутисакэ-онна

Герой легенд
Кутиха

Фэнтезийный персонаж
Кутувр

Герой легенд
Каипора

Фэнтезийный персонаж
Карс

Герой легенд
Кентавры

Мистическое чудовище
Кимапуруши

Монстр
Коблинаи

Фэнтезийный персонаж
Кони Диомеда

Фэнтезийный персонаж
Корриганы

Фэнтезийный персонаж
Краты

Герой сказок
Кутруб

Герой легенд
К'тулу

Мифическое существо
Ка́кос

Фэнтезийный персонаж
Кабиры

Монстр
Каботер

Чудище
Кави́ры

Чудище
Кадехо

Герой легенд
Кадук

Чудище
Кажан

Монстр
Кажаналак

Герой легенд
Кайбё

Монстр
Кайдзю

Монстр
Как

Монстр
Кака

Герой сказок
Какий

Монстр
Какус

Мистическое чудовище
Каладрий

Герой легенд
Каладриус

Мистическое чудовище
Калануро

Мистическое чудовище
Калбей

Герой легенд
Калбиi

Мифическое существо
Калеи

Монстр
Каленик

Чудище
Кали-ахт

Мистическое чудовище
Калликантзарос

Мифическое существо
Калопус

Фэнтезийный персонаж
Калюп-алик

Герой сказок
Калюпалик

Фэнтезийный персонаж
Калян

Монстр
Камазотц

Монстр
Камелион

Мифическое существо
Кангиксуармиукпак

Мистическое чудовище
Корио

Мистическое чудовище
Кутысь

Герой легенд
Камахуэто

Герой легенд
Камелопард

Мифическое существо
Камелопардалис

Фэнтезийный персонаж
Камикири

Чудище
Камэоса

Герой сказок
Канбей

Герой легенд
Канима

Мифическое существо
Канцербер

Мифическое существо
Канькач

Фэнтезийный персонаж
Каппа

Герой сказок
Каракаса-обаке

Герой легенд
Караконджо

Фэнтезийный персонаж
Карастъ

Чудище
Карина

Чудище
Каркаданн

Фэнтезийный персонаж
Каркаладил

Герой сказок
Карканья

Герой легенд
Карлики

Герой легенд
Карлики Менехуне

Герой сказок
Картазон

Герой легенд
Каса-бакэ

Мистическое чудовище
Каса-обакэ

Мистическое чудовище
Касабакэ

Зверь
Каси

Монстр
Касны

Фэнтезийный персонаж
Касьян

Монстр
Катофлеб

Мифическое существо
Каукас

Герой легенд
Каучпок

Герой сказок
Кашкалачань

Монстр
Квемуль

Герой легенд
Квилборы

Фэнтезийный персонаж
Квильборы

Монстр
Квиттеры

Мистическое чудовище
Квинотавр

Мистическое чудовище
Кеаск

Фэнтезийный персонаж
Кеврококрот

Герой сказок
Кейннары

Герой сказок
Кейсонг

Мистическое чудовище
Кейфонг

Герой сказок
Кекроп

Герой легенд
Кекропс

Мистическое чудовище
Келпи

Фэнтезийный персонаж
Кельпи

Фэнтезийный персонаж
Кендеры

Мистическое чудовище
Куцодаймон

Чудище
Кучедра

Фэнтезийный персонаж
Кучивило

Мистическое чудовище
Кучисакэ-онна

Герой сказок
Кушисаке Онна

Герой сказок
Кэлигрейхаунд

Чудище
Кэльпи

Монстр
Кэпкуэн

Фэнтезийный персонаж
Кэпкэуны

Фэнтезийный персонаж
Кадильница

Мистическое чудовище
Кейннари 

Монстр
Клураканы

Герой легенд
Корреды

Фэнтезийный персонаж
Красныешапки

Герой сказок
Куафу

Мистическое чудовище
Курша

Существа из мифов и легенд на букву Л


Герой легенд
Ламбтонский червь

Мистическое чудовище
Личжу

Мистическое чудовище
Луговой

Зверь
Ламии

Герой сказок
Лидерк

Герой сказок
Лунный заяц

Мистическое чудовище
Линчетти

Герой сказок
Лубры

Герой сказок
Лярва

Герой легенд
Ла Йорона

Мистическое чудовище
Ла Льорона

Зверь
Ладон

Мифическое существо
Лазавік

Мистическое чудовище
Лазави́к

Мистическое чудовище
Лазеннік

Герой легенд
Лазнік

Чудище
Лама

Мифическое существо
Ламассу

Зверь
Ламашту

Мистическое чудовище
Ламия

Чудище
Ламя

Герой сказок
Ланнан-ши

Чудище
Лантикусъ

Монстр
Лантухи

Герой легенд
Латан

Зверь
Латану

Мифическое существо
Лауру

Монстр
Лафон

Фэнтезийный персонаж
Лахама

Герой легенд
Лаюн

Герой легенд
Лающая

Мистическое чудовище
Ле́шенка

Мистическое чудовище
Лебединая шкура

Мифическое существо
Левиафан

Фэнтезийный персонаж
Левиафанов сын

Герой сказок
Левияфа

Герой легенд
Левкокрота

Герой легенд
Левкрокота

Герой легенд
Левкрота

Герой сказок
Ледащий

Мистическое чудовище
Ледяные ходоки

Герой сказок
Лемуры

Чудище
Леонид

Мистическое чудовище
Леонтокентавр

Фэнтезийный персонаж
Лепрекон

Фэнтезийный персонаж
Лепрехун

Герой легенд
Лесавки

Герой сказок
Лесной дядя

Фэнтезийный персонаж
Лесовик

Чудище
Лесовики

Герой сказок
Летавицы

Фэнтезийный персонаж
Летучемыший крысопаук

Фэнтезийный персонаж
Леуманы

Монстр
Лефон

Монстр
Лешак

Монстр
Леший

Герой легенд
Ли́зень

Мистическое чудовище
Лианнан-ши

Чудище
Ливьята́н

Чудище
Лизун

Герой легенд
Ликантроп

Мистическое чудовище
Лилит

Герой сказок
Лимнады

Герой сказок
Лин

Герой сказок
Линан-Сидхе

Чудище
Лингбакр

Герой легенд
Линдворм

Герой сказок
Линтывормъ

Фэнтезийный персонаж
Линь

Герой легенд
Лионтавр

Монстр
Лисун

Герой сказок
Лихо одноглазое

Мифическое существо
Лич

Герой легенд
Лламигин-и-дор

Мистическое чудовище
Лобастый

Мистическое чудовище
Лобизоме

Фэнтезийный персонаж
Лобишон

Чудище
Логхир

Фэнтезийный персонаж
Лознік

Зверь
Лозовик

Герой легенд
Лопастый

Монстр
Лорелея

Фэнтезийный персонаж
Лоскотуха

Герой сказок
Лотан

Фэнтезийный персонаж
Лох-Несское чудовище

Зверь
Лошолич

Герой легенд
Лу

Герой сказок
Луговичок

Монстр
Лун

Мистическое чудовище
Луска

Мистическое чудовище
Львинокентавр

Мистическое чудовище
Лэмхайджин Вай Дувр

Герой легенд
Люб

Герой сказок
Люди-журавли

Мистическое чудовище
Люди-львы

Фэнтезийный персонаж
Люди-мухоморы

Герой сказок
Люди-скорпионы

Герой легенд
Лядашцік

Герой сказок
Лядащий

Монстр
Ламя 

Герой легенд
Лиетуонис

Монстр
Луаньняо*

Герой легенд
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Мистическое чудовище
Морской пегас

Мистическое чудовище
Мотра

Мистическое чудовище
Моряны

Мистическое чудовище
Мудзина

Герой легенд
Муло

Фэнтезийный персонаж
Муруха

Мистическое чудовище
Мушхуш

Чудище
Мявки

Мифическое существо
Мандах

Фэнтезийный персонаж
Манья

Фэнтезийный персонаж
Мё-о

Герой легенд
Мынгуцзы

Мистическое чудовище
Морской рыцарь

Герой легенд
Мот-мен

Герой сказок
Моховик

Чудище
Мули

Мистическое чудовище
Мумаки

Фэнтезийный персонаж
Мушрушу

Герой сказок
Мюлинг

Монстр
Мамай

Мистическое чудовище
Мандрагора

Герой легенд
Мариды

Герой легенд
Минокава

Мифическое существо
Мундих

Мистическое чудовище
Мяндаш

Фэнтезийный персонаж
Моначьелло

Мистическое чудовище
Морана

Зверь
Морена

Мистическое чудовище
Морлоки

Герой легенд
Морские эфиопы

Фэнтезийный персонаж
Морской олень

Герой легенд
Моряна

Фэнтезийный персонаж
Мотивация

Герой легенд
Мраволев

Герой сказок
Мулло

Герой сказок
Мушуссу

Герой легенд
Мюру-Ха

Герой сказок
Мамон(мамуна)

Герой сказок
Манеки-неко

Монстр
Мемозины

Чудище
Мойобу

Чудище
Мшанки

Монстр
Ма́ра

Фэнтезийный персонаж
Маалусы

Мистическое чудовище
Мааналайсы

Монстр
Маанвэки

Мифическое существо
Маахисы

Зверь
Мавки

Герой сказок
Магнотавр

Фэнтезийный персонаж
Мадзутора

Мистическое чудовище
Маеро

Мистическое чудовище
Маероеро

Мифическое существо
Мажана

Мифическое существо
Макалифон

Монстр
Макара

Фэнтезийный персонаж
Макли

Герой сказок
Мала’как

Герой легенд
Мамуны

Герой сказок
Манагарм

Чудище
Мандихоръ

Фэнтезийный персонаж
Мандихорь

Монстр
Мантикора

Герой сказок
Маньяк

Монстр
Маргульи

Герой легенд
Маргюг

Герой сказок
Марена

Герой легенд
Марид

Герой сказок
Маркополи

Фэнтезийный персонаж
Марсок

Герой легенд
Масленичный Кот

Мистическое чудовище
Матохи

Мистическое чудовище
Мать-рысь

Герой сказок
Махаха

Герой легенд
Махуа

Герой легенд
Маэро

Чудище
Мећедовић

Фэнтезийный персонаж
Медведко

Фэнтезийный персонаж
Межевик

Монстр
Мелиады

Мистическое чудовище
Мелии

Герой сказок
Мелюзина

Мистическое чудовище
Мендо

Фэнтезийный персонаж
Менехуны

Мифическое существо
Мерионы

Мистическое чудовище
Мерроу

Герой легенд
Мерцана

Фэнтезийный персонаж
Меша-адам

Герой сказок
Мидзутора

Герой легенд
Микэнэко

Мистическое чудовище
Мимик

Монстр
Миравды

Чудище
Мираг

Фэнтезийный персонаж
Мирадж

Мистическое чудовище
Мирмеколев

Герой легенд
Мирмиколеон

Герой сказок
Мичибичи

Монстр
Модзя

Герой сказок
Моколе

Чудище
Мокруха

Герой легенд
Молниеносный

Герой сказок
Монакьелли

Герой легенд
Морской пёс

Мистическое чудовище
Мосмен

Мистическое чудовище
Мохноноги

Мифическое существо
Мулен

Герой сказок
Мулы

Фэнтезийный персонаж
Мушруш

Монстр
Мэрроу

Герой сказок
Мамдобхута

Мистическое чудовище
Мангус

Монстр
Медуза

Мистическое чудовище
Миньокао

Герой сказок
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Фэнтезийный персонаж
Нагиня

Мистическое чудовище
Намной

Герой сказок
Недоступный глазу

Герой сказок
Неко

Герой легенд
Нермпай

Мистическое чудовище
Нидагрисур

Герой сказок
Никсы

Мистическое чудовище
Нимфы

Герой легенд
Нисаг

Мистическое чудовище
Ноггл

Фэнтезийный персонаж
Нокеры

Фэнтезийный персонаж
Нувиша

Герой легенд
Нэко-мусумэ

Чудище
Няка

Зверь
Начала

Герой легенд
Небесная черепаха

Монстр
Нимфы 

Монстр
Навной

Чудище
Найтака

Монстр
Нарипол

Герой легенд
Небесная собака

Герой сказок
Нелюб

Фэнтезийный персонаж
Несси

Мистическое чудовище
Ний

Герой сказок
Ниммэндзю

Герой сказок
Ног-птица

Монстр
Ногуй

Фэнтезийный персонаж
Нора нейр

Зверь
Нуси

Герой сказок
Ньаадьы Дьянха

Герой сказок
Нэка

Чудище
Нахцерер

Монстр
Нифилимы

Чудище
Наги

Монстр
Накер

Монстр
Нарифон

Мистическое чудовище
Невесты

Фэнтезийный персонаж
Неистовый гон

Монстр
Нереиды

Герой сказок
Никербрикеры

Фэнтезийный персонаж
Нинкинанка

Герой легенд
Ногай-птица

Монстр
Ноздророг

Фэнтезийный персонаж
Ночник

Мистическое чудовище
Нуэ

Герой легенд
Ньады Дьянха

Фэнтезийный персонаж
Нэко

Герой сказок
Нявки

Мистическое чудовище
Наги 

Зверь
Неак Та

Герой легенд
Нглылека

Зверь
Нора

Чудище
Назгулы

Фэнтезийный персонаж
Намэ-онна

Монстр
Наяды

Монстр
Нежить

Мистическое чудовище
Некомусуме

Монстр
Несвезлох

Монстр
Нидхегг

Чудище
Никштукас

Герой сказок
Нингё

Герой легенд
Ниссе

Чудище
Ногицунэ

Герой сказок
Нопэрапон

Герой легенд
Нурикабэ

Зверь
Нъогль

Герой сказок
Нэдзуми

Герой сказок
Нэкомата

Герой сказок
Няўки

Чудище
Навьи

Мистическое чудовище
Наяда

Монстр
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Чудище
Обакэ

Мистическое чудовище
Опиникус

Герой легенд
Обмен

Герой легенд
Обруч-змей

Мистическое чудовище
Огневик

Герой легенд
Огры

Герой легенд
Одноногая

Герой легенд
Ойнополь

Зверь
Ологхай

Чудище
Онг Кут

Фэнтезийный персонаж
Онокентавр

Мистическое чудовище
Ориогорухо

Герой сказок
Ортрос

Чудище
Осетник

Герой легенд
Очеретянык

Фэнтезийный персонаж
Обезьяны счастья

Мистическое чудовище
Онокентавры

Мистическое чудовище
Оуробор

Мистическое чудовище
О-бакэ

Монстр
Обжора

Фэнтезийный персонаж
Оборотень

Мистическое чудовище
Овинник

Монстр
Огопого

Герой сказок
Одмінок

Фэнтезийный персонаж
Озерный демон

Герой сказок
Октопус

Герой легенд
Омутной

Герой легенд
Они

Чудище
Онрё

Чудище
Ореады

Монстр
Орт

Герой сказок
Орфо

Мистическое чудовище
Ошымос чуд

Фэнтезийный персонаж
Ори

Монстр
Обаке

Монстр
Обоуби

Фэнтезийный персонаж
Овражные гномы

Монстр
Огрины

Герой легенд
Одминок

Мистическое чудовище
Олифанты

Фэнтезийный персонаж
Она в платье из змей

Мистическое чудовище
Онодрим

Зверь
Опивень

Мистическое чудовище
Оржавиник

Фэнтезийный персонаж
Ортр

Герой сказок
Орфр

Мистическое чудовище
Олгой-хорхой

Герой сказок
Орк

Фэнтезийный персонаж
Обезьяно-тигро-змей (猿虎蛇)

Герой сказок
Обменыш

Мистическое чудовище
Обуры

Герой сказок
Огненный краб

Герой легенд
Одміна

Мистическое чудовище
Озерницы

Герой сказок
Оксоку

Чудище
Омутник

Чудище
Ондина

Чудище
Оноскелис

Герой легенд
Оплетай

Чудище
Ормен

Монстр
Орф

Фэнтезийный персонаж
Осетный

Герой легенд
Очокочи

Герой сказок
Одрадек

Герой сказок
Орестиады

Существа из мифов и легенд на букву П


Фэнтезийный персонаж
Паветнiк

Чудище
Пак

Монстр
Пандоре

Мистическое чудовище
Парстуки

Герой легенд
Панталопс

Монстр
Панѳиръ

Мистическое чудовище
Патасола

Фэнтезийный персонаж
Пеликан

Мистическое чудовище
Переворачиватель пингвинов

Герой легенд
Перовепри

Мистическое чудовище
Пигси

Герой сказок
Пинкит

Герой сказок
Пицен

Герой сказок
Плетущая Сети

Мистическое чудовище
Поглотительница смерти

Мистическое чудовище
Подниматель пингвинов

Мифическое существо
Подорожный шмыг

Мифическое существо
Пожиратель носков

Фэнтезийный персонаж
Пожирательница

Монстр
Полевичок

Герой легенд
Полтергейст

Мистическое чудовище
Полуночник и полуночница

Мистическое чудовище
Попелюха

Зверь
Поронец

Фэнтезийный персонаж
Протей

Герой сказок
Птица-слон

Мистическое чудовище
Перелистник

Герой легенд
Полкан

Мистическое чудовище
Приведения(призраки)

Герой сказок
Пазузу

Монстр
Панопт

Мистическое чудовище
Пантера

Мифическое существо
Пардусы

Монстр
Паскунджи

Зверь
Пе́ри

Мифическое существо
Пенанггалан

Мифическое существо
Перитии

Мистическое чудовище
Пиатэк

Зверь
Пикси

Мистическое чудовище
Писки

Мифическое существо
Пичан

Монстр
Поветник

Герой легенд
Подкидыш

Фэнтезийный персонаж
Подовинник-батюшка

Мифическое существо
Пожиратель кошмаров

Мистическое чудовище
Пожиратель теней

Фэнтезийный персонаж
Покотн

Фэнтезийный персонаж
Ползучий водяной

Герой легенд
Полумужчина

Чудище
Попунаць

Мифическое существо
Прибожек

Герой сказок
Просечный шагамо

Мифическое существо
Прысыпуш

Мистическое чудовище
Псы Дэнди

Мистическое чудовище
Птицы, соединившие крылья

Зверь
Пу-ляо

Монстр
Пукиене

Чудище
Пукис

Мистическое чудовище
Пулао

Герой легенд
Пульгасари

Герой сказок
Пульп

Зверь
Пуннiк

Зверь
Пунник

Мистическое чудовище
Пустодомка

Фэнтезийный персонаж
Путиене

Мифическое существо
Путис

Герой легенд
Пушчавік

Герой сказок
Пущевик

Мистическое чудовище
Пэ́ри

Мифическое существо
Пэк

Герой сказок
Пярэварацень

Зверь
Паня

Герой легенд
Перитон

Чудище
Полудница

Мистическое чудовище
Птица Кахка

Монстр
Паваро

Мистическое чудовище
Паирика

Чудище
Пандарены

Герой легенд
Панотии

Монстр
Панъфиръ

Герой сказок
Пари

Мифическое существо
Пастырь банный

Герой сказок
Пегас

Мифическое существо
Первач-псы

Герой сказок
Перитоны

Герой легенд
Пиау-ли

Герой сказок
Пикси-Жеребчик

Герой легенд
Пифон

Мифическое существо
Плакальщица

Чудище
Поганцы

Герой легенд
Подменыш

Мистическое чудовище
Подовинный

Фэнтезийный персонаж
Полевик

Зверь
Полипус

Мистическое чудовище
Понтианак

Фэнтезийный персонаж
Порескоро

Герой легенд
Поющие песнь земли

Мистическое чудовище
Протеи

Фэнтезийный персонаж
Псиллы

Мистическое чудовище
Пенчапенчи

Зверь
Пи

Герой легенд
Престолы

Мистическое чудовище
Пагги

Монстр
Пакваджи

Герой сказок
Панды

Мистическое чудовище
Панте ́

Монстр
Парандр

Герой легенд
Пасечник

Фэнтезийный персонаж
Патупаиарехе

Чудище
Пелли

Герой легенд
Пери

Мистическое чудовище
Пестрый змей

Зверь
Пизги

Мистическое чудовище
Писвусъын

Герой сказок
Пици́н

Фэнтезийный персонаж
Подземные

Герой сказок
Подовинник

Герой сказок
Пожиратель (饕餮)

Герой сказок
Пожиратель снов

Мифическое существо
Полевой

Герой легенд
Полуденица

Чудище
Полуночь

Мифическое существо
Попобава

Зверь
Поури

Фэнтезийный персонаж
Преты

Монстр
Присы́пуш

Мистическое чудовище
Птицы грома

Мистическое чудовище
Пе-нангглан

Зверь
Петни

Мистическое чудовище
Понё

Герой сказок
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Чудище
Россомаха

Зверь
Рохмань

Мистическое чудовище
Ругару

Фэнтезийный персонаж
Русалки

Мистическое чудовище
Рыгач

Герой сказок
Ремора

Чудище
Рудзу

Чудище
Равк

Герой легенд
Рагана

Чудище
Раздражар

Монстр
Ракушник

Монстр
Ракшасы

Монстр
Расамаха

Герой легенд
Раткины

Герой сказок
Рахманы

Герой легенд
Ревенант

Фэнтезийный персонаж
Рейко

Фэнтезийный персонаж
Рефаимы

Герой легенд
Ржаная тетка

Чудище
Роан

Мистическое чудовище
Роггенмеме

Герой легенд
Рокеи

Герой сказок
Рокуроккуби

Фэнтезийный персонаж
Рокурокуби

Чудище
Ромпо

Герой сказок
Роперайт

Герой легенд
Роперит

Чудище
Роперите

Мистическое чудовище
Росомаха

Фэнтезийный персонаж
Рохманы

Фэнтезийный персонаж
Ру́дзу Ру́нгитис

Мифическое существо
Русалка (Mermaid)

Герой сказок
Рыбокентавры

Чудище
Рефаим

Мистическое чудовище
Русалки, русалии

Чудище
Рапаиты

Герой сказок
Рарашек

Мистическое чудовище
Роук

Фэнтезийный персонаж
Рощевик

Герой сказок
Руна

Мистическое чудовище
Русумака

Фэнтезийный персонаж
Рыпач

Мифическое существо
Рабикан

Мистическое чудовище
Рудры

Герой сказок
Расамака

Чудище
Рохдулай

Фэнтезийный персонаж
Рощевый дед

Герой сказок
Рунгис

Монстр
Рух

Мистическое чудовище
Рэтчеты Габриэля

Фэнтезийный персонаж
Роаны

Существа из мифов и легенд на букву С


Герой легенд
Созерцатели

Мистическое чудовище
Саг

Герой легенд
Санмэ-Ядзура

Мистическое чудовище
Сатиры

Герой сказок
Светлолики

Фэнтезийный персонаж
Свитезянки

Чудище
Се Чжи

Мистическое чудовище
Селки

Фэнтезийный персонаж
Сёрё

Монстр
Сикомэ

Фэнтезийный персонаж
Сильфиды

Монстр
Симуран

Герой сказок
Сипактли

Герой сказок
Сирин

Зверь
Сируш

Фэнтезийный персонаж
Скарбнік

Монстр
Скекла

Герой сказок
Скиопод

Мистическое чудовище
Скоге

Герой сказок
Скорроу

Чудище
Скруллы

Чудище
Слоа

Мифическое существо
Смок

Мифическое существо
Снерги

Фэнтезийный персонаж
Собаки из холмов

Герой легенд
Спи

Герой сказок
Старик-Зима

Герой сказок
Степовой

Герой легенд
Стожихонька

Герой легенд
Странные звери

Герой легенд
Стрижак

Чудище
Струфион

Чудище
Стукачи

Герой сказок
Су́хос

Чудище
Суседко

Монстр
Сфинкс

Монстр
Сы-ню

Герой сказок
Сюллюкюн

Чудище
Сиды

Герой сказок
Серафимы

Мифическое существо
Скесса

Мистическое чудовище
Стратим(птица)

Герой легенд
Сháofēng (嘲風)

Герой легенд
Саламандра

Монстр
Сатико

Мистическое чудовище
Сванхамр

Герой сказок
Свинорылы

Фэнтезийный персонаж
Селк

Фэнтезийный персонаж
Серваны

Фэнтезийный персонаж
Сильваны

Герой легенд
Синсин

Мифическое существо
Сиртя

Чудище
Сквонк

Мистическое чудовище
Скилла

Герой легенд
Скифский агнец

Монстр
Сколь

Монстр
Скру́тек

Мистическое чудовище
Слейпнир

Чудище
Слуах

Чудище
Снарк

Монстр
Стеллио

Герой легенд
Стоговой и Стожиха

Фэнтезийный персонаж
Струтоподы

Чудище
Стуканцы

Герой сказок
Сусе́дка

Фэнтезийный персонаж
Сучуна (Сучунаа)

Монстр
Сциталис

Мистическое чудовище
Сьюзен с длинными титьками

Монстр
Саратан

Зверь
Силены

Монстр
Сульде

Монстр
Сагари

Герой сказок
Сарамейя

Монстр
Сачико

Чудище
Свинолаки

Фэнтезийный персонаж
Свитязянки

Монстр
Себек

Герой легенд
Селчи

Чудище
Серпопард

Фэнтезийный персонаж
Сикэнкэн

Фэнтезийный персонаж
Сильфы

Монстр
Симург

Герой сказок
Сирё

Монстр
Сиррух

Герой легенд
Сихиртя

Чудище
Скарбник

Монстр
Скёль

Герой сказок
Скириты

Чудище
Сколль

Чудище
Скрайкер

Герой легенд
Скрытый

Герой сказок
Слоноликий

Герой сказок
Смокъ

Герой сказок
Снолигостер

Герой легенд
Сокнопаис

Монстр
Спригган

Фэнтезийный персонаж
Старуха-бузина

Герой сказок
Стокимы

Герой легенд
Стржига

Зверь
Струки

Герой сказок
Стрыга

Герой легенд
Суккуб

Чудище
Сухуб

Фэнтезийный персонаж
Сциапод

Мистическое чудовище
Сын Левиафана

Герой сказок
Сабдыки

Чудище
Секигами

Мифическое существо
Сирены

Мифическое существо
Стемфалийские(птицы)

Мистическое чудовище
Сагет

Мистическое чудовище
Світязянкі

Герой сказок
Свинолюды

Герой легенд
Свора Аннуна

Герой сказок
Сёдзё

Фэнтезийный персонаж
Семаргл

Мистическое чудовище
Сечжи

Монстр
Силува

Герой легенд
Симаргл

Мифическое существо
Сирена

Герой легенд
Сирруш

Чудище
Сияющий

Герой сказок
Сквадер

Мистическое чудовище
Скиапод

Герой легенд
Скитал

Герой легенд
Сколопендра

Чудище
Скржитек

Фэнтезийный персонаж
Скулящие на небесах

Герой сказок
Слуа

Фэнтезийный персонаж
Собаки Дандо

Герой легенд
Собек

Герой легенд
Соплохвост

Герой сказок
Ставры и Гавры

Фэнтезийный персонаж
Стоглавая ехидна

Мифическое существо
Сторукие

Монстр
Стрига

Герой сказок
Струсы

Зверь
Стрыжак

Зверь
Стурсы

Герой сказок
Суккубус

Герой сказок
Сухубус

Герой легенд
Сцилла

Мистическое чудовище
Сьвіцязянкі

Монстр
Сятихоко

Герой сказок
Сару

Герой сказок
Силы

Чудище
Спригганы

Герой легенд
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Мистическое чудовище
Тимиморё

Герой легенд
Табуннік

Герой сказок
Таласым

Чудище
Таоте

Герой легенд
Тарраска

Зверь
Твари

Мифическое существо
Тененог

Мифическое существо
Техути

Монстр
Тит-рыба

Герой сказок
Тламхиген-и-дурр

Зверь
Толпар

Фэнтезийный персонаж
Тотетсу

Мистическое чудовище
Трау

Мифическое существо
Тритон

Фэнтезийный персонаж
Трумми-кэп

Мистическое чудовище
Тулпар

Мистическое чудовище
Тут

Чудище
Тхеуранги

Фэнтезийный персонаж
Талос

Фэнтезийный персонаж
Тенгиры

Чудище
Топотун

Чудище
Тутыр

Герой легенд
Табу́нник

Монстр
Таласъм

Фэнтезийный персонаж
Тао-Тие

Фэнтезийный персонаж
Тарки (зеленые люди Марса)

Герой сказок
Таурт

Фэнтезийный персонаж
Темные эльфы

Монстр
Теут

Монстр
Тухиранги

Чудище
Тиколош

Герой легенд
Тифон

Чудище
Токолош

Фэнтезийный персонаж
Тот

Чудище
Трасго

Фэнтезийный персонаж
Трогодиты

Фэнтезийный персонаж
Туба

Мистическое чудовище
Турсы

Герой легенд
Туут

Чудище
Тяньгоу

Герой сказок
Тарамы

Монстр
Тилвиттег

Мифическое существо
Тролль

Герой сказок
Тэрэны

Герой легенд
Тавроиды

Фэнтезийный персонаж
Тараск

Герой сказок
Татарский овен

Мистическое чудовище
Тварьцы

Чудище
Тенко

Мистическое чудовище
Тиамат

Монстр
Тиритчик

Чудище
Тибицена

Чудище
Титаны

Мифическое существо
Тодорцы

Монстр
Томте

Монстр
Тоут

Герой сказок
Трауко

Монстр
Троглодит

Монстр
Труст

Мистическое чудовище
Тунда

Монстр
Тутос

Монстр
Тхэджагви

Герой легенд
Тадебцо*

Зверь
Таркшья

Монстр
Тиштар

Герой сказок
Тунситунь

Монстр
Тавролак

Мистическое чудовище
Тануки

Герой легенд
Тараска

Фэнтезийный персонаж
Татцельвурм

Мифическое существо
Тейфельфиш

Мифическое существо
Тестраль

Зверь
Тиан Лю

Фэнтезийный персонаж
Тоенайар

Чудище
Тикбаланг

Фэнтезийный персонаж
Титиры

Герой легенд
Тоенаяр

Герой легенд
Тормунганд

Мистическое чудовище
Трагелаф

Монстр
Тресго

Герой сказок
Троглодиты

Герой легенд
Тсукумо-гами

Зверь
Туреху

Чудище
Туту

Монстр
Тэнгу

Герой легенд
Таранд

Монстр
Тиминталы

Монстр
Трясовицы

Существа из мифов и легенд на букву У


Монстр
Уайверн

Мифическое существо
Угаллу

Чудище
Узлем

Мифическое существо
Укрут

Герой сказок
Унгайкё

Монстр
Ундина

Герой легенд
Упыри

Мистическое чудовище
Урмалиллу

Фэнтезийный персонаж
Урсолаки

Мистическое чудовище
Утуму

Мистическое чудовище
Ульвэй

Мифическое существо
Убыр, увыр

Мифическое существо
Ужалка

Фэнтезийный персонаж
Укабарэнайрэй

Мистическое чудовище
Умкову

Герой легенд
Унголианта

Мистическое чудовище
Упсон шрихас

Фэнтезийный персонаж
Урма́н иясе́

Чудище
Уроборос

Герой сказок
Утукку

Чудище
Умрун

Фэнтезийный персонаж
Уаллепен

Герой сказок
Удод

Мистическое чудовище
Уиндиго

Чудище
Улайри

Монстр
Ундине

Чудище
Упьержи

Герой легенд
Урмалуллу

Мистическое чудовище
Урхины

Монстр
Ухалица

Мистическое чудовище
Убыры

Мистическое чудовище
Убумэ

Чудище
Уер

Мистическое чудовище
Улу-арджан

Монстр
Упир

Монстр
Уридимму

Чудище
Утбурд

Мистическое чудовище
Ушедшие

Фэнтезийный персонаж
Убор

Герой сказок
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Герой сказок
Файнодери

Герой легенд
Фастикалон

Монстр
Фафни

Герой сказок
Федал

Фэнтезийный персонаж
Фера

Герой сказок
Фестралы

Чудище
Финтиплюх

Мистическое чудовище
Фойникс (Φοϊνιξ)

Фэнтезийный персонаж
Фуа

Фэнтезийный персонаж
Фэйи

Фэнтезийный персонаж
Фараонка

Монстр
Фраваши

Герой сказок
Фавны

Мистическое чудовище
Фасолемойка (小豆洗い)

Герой сказок
Фату-Лива

Фэнтезийный персонаж
Фахин

Герой сказок
Фенрир

Монстр
Ферришин

Монстр
Финодири

Герой сказок
Фойник (Φοϊνιξ)

Герой легенд
Фоха

Мистическое чудовище
Фуфу

Мифическое существо
Фэнхуан

Чудище
Феи

Герой сказок
Фанампитулуху

Герой сказок
Фафнир

Чудище
Фейри

Фэнтезийный персонаж
Феридж акра`а

Герой сказок
Фиджел

Фэнтезийный персонаж
Финфолк

Герой легенд
Фоллохайды

Монстр
Фуна-юрэй

Мифическое существо
Фэйн

Фэнтезийный персонаж
Фавн

Чудище
Фенхуан

Герой легенд
Фанани

Фэнтезийный персонаж
Фаститоколон

Мистическое чудовище
Фахан

Фэнтезийный персонаж
Феникс

Фэнтезийный персонаж
Ферра

Герой сказок
Фильрас

Герой сказок
Фо-а

Фэнтезийный персонаж
Формикалеон

Герой легенд
Фурии

Монстр
Фэнси

Герой сказок
Феникс(птица)

Существа из мифов и легенд на букву Х


Монстр
Хедли Кау

Мифическое существо
Хіхітун

Герой легенд
Хан Кереде

Чудище
Хапун

Герой сказок
Хати

Мифическое существо
Хафгуфа

Монстр
Хваты

Мифическое существо
Хепера

Герой сказок
Хлеўнік

Фэнтезийный персонаж
Хованец

Герой легенд
Хозяин банный

Герой сказок
Хримтурсы

Зверь
Хуб

Герой легенд
Хуканчи

Мифическое существо
Хуньдунь

Герой легенд
Хъандзӕргӕс

Герой легенд
Хюльдра

Мифическое существо
Хогмены

Чудище
Хала

Герой легенд
Хапер

Фэнтезийный персонаж
Харфуты

Чудище
Хатнiчак

Мистическое чудовище
Хваны

Чудище
Хентил

Монстр
Хёсубэ

Фэнтезийный персонаж
Химера

Герой легенд
Хлевник

Чудище
Хобгоблин

Герой сказок
Хозяин

Мистическое чудовище
Хохлик

Фэнтезийный персонаж
Хска

Герой легенд
Хумбаба

Монстр
Хургины

Чудище
Хэчи

Мистическое чудовище
Херувимы

Герой легенд
Хаечи

Мифическое существо
Ханако-сан

Фэнтезийный персонаж
Харадр

Герой сказок
Хатнiй дiдко

Герой сказок
Хашховыло

Чудище
Хвостатый

Чудище
Хепра

Герой сказок
Хиеракосфинкс

Чудище
Хихитун

Зверь
Хляўнік

Фэнтезийный персонаж
Хованець

Фэнтезийный персонаж
Хонэ-онна

Герой легенд
Хродвитнир

Чудище
Хувава

Герой сказок
Хули-джинг

Герой сказок
Хуньтунь

Герой сказок
Хьэщхьэвылъэ

Герой легенд
Хобии

Монстр
Хаммари

Монстр
Хайнатум

Герой легенд
Хантай

Фэнтезийный персонаж
Харибда

Чудище
Хатнiк

Фэнтезийный персонаж
Хаэчи

Герой легенд
Хвоститокалон

Мифическое существо
Хепри

Чудище
Хили

Мистическое чудовище
Хле́вник

Герой легенд
Хоббиты

Мистическое чудовище
Ходаг

Зверь
Хоу

Герой сказок
Хугаг

Герой сказок
Хульдра

Герой сказок
Хуорны

Герой легенд
Хэнгэёкай

Мистическое чудовище
Хитоцумэ Кодзо

Фэнтезийный персонаж
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Мистическое чудовище
Центикор

Монстр
Цета

Фэнтезийный персонаж
Цзы-Гу

Чудище
Циклопы

Мистическое чудовище
Цукумогами

Герой сказок
Ци-линь

Герой сказок
Цементавр

Фэнтезийный персонаж
Цеста

Мистическое чудовище
Цзин-Ю

Фэнтезийный персонаж
Цзяго

Чудище
Цмок

Монстр
ЦѢту

Мистическое чудовище
Цуру

Герой легенд
Царь водяной

Фэнтезийный персонаж
Центиманы

Герой сказок
Цетна

Герой легенд
Цзю-ню

Герой сказок
Цилинь

Герой сказок
Циклоп 

Герой легенд
Царь-птица

Фэнтезийный персонаж
Цербер

Герой легенд
Цетус

Монстр
Цзюэюань

Зверь
Цитирон

Фэнтезийный персонаж
Цюню

Фэнтезийный персонаж
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Герой легенд
Чагрин

Зверь
Чарана

Мистическое чудовище
Человек-сова

Фэнтезийный персонаж
Чернозубка (お歯黒べったり)

Мистическое чудовище
Чертовка

Чудище
Чжаофэн

Герой сказок
Чжуинь

Мистическое чудовище
Чивэнь

Фэнтезийный персонаж
Чорт

Чудище
Чугайстр

Герой сказок
Чупакабра

Чудище
Чучуня

Мистическое чудовище
Чорачанни

Герой сказок
Чаофенг

Фэнтезийный персонаж
Человек-мотылёк

Фэнтезийный персонаж
Черти

Фэнтезийный персонаж
Чеширский кот

Герой легенд
Чжу-ню

Монстр
Чжуполун

Мистическое чудовище
Чончон

Мистическое чудовище
Чугайстер

Мистическое чудовище
Чудь

Чудище
Чучуна

Мистическое чудовище
Чурила

Мистическое чудовище
Чанъин

Фэнтезийный персонаж
Чебурашка

Мистическое чудовище
Чёрные Всадники

Фэнтезийный персонаж
Чертовы псы Дэнди

Чудище
Чжи-вэнь

Мистическое чудовище
Чжулун

Мистическое чудовище
Читаури

Герой легенд
Чугайстрин

Мистическое чудовище
Чхоллима

Герой сказок
Чоно-волк

Герой легенд
Чусрым

Фэнтезийный персонаж
Чао-фэн

Фэнтезийный персонаж
Чёрт

Герой сказок
Чёчёккэ

Герой легенд
Чжу

Фэнтезийный персонаж
Чжун-вэнь

Мистическое чудовище
Чмок

Мистическое чудовище
Чубакка

Герой сказок
Чугайстырь

Герой легенд
Чусин

Фэнтезийный персонаж
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Мистическое чудовище
Шалена

Герой легенд
Шейдим

Герой сказок
Шелоба

Чудище
Шиликуны

Чудище
Шиши́мора

Монстр
Шишица

Герой легенд
Шолышны

Мистическое чудовище
Штойзоррейшты

Чудище
Шулмусы

Герой сказок
Шурали

Чудище
Шэлки

Герой легенд
Шайтан

Монстр
Шогготы

Чудище
Шакко

Герой сказок
Шаркань

Фэнтезийный персонаж
Шелоб

Зверь
Ши-лин

Герой сказок
Шиш

Монстр
Шишиха

Фэнтезийный персонаж
Шляпа-из-обрезков

Фэнтезийный персонаж
Штойзволы

Фэнтезийный персонаж
Шуликуны

Фэнтезийный персонаж
Шурале

Монстр
Шэду

Фэнтезийный персонаж
Шүрәле

Мифическое существо
Шанкчанни

Фэнтезийный персонаж
Шондоката

Чудище
Шамир

Чудище
Шелки

Герой легенд
Шилин

Мифическое существо
Шишига

Монстр
Шишичиха

Герой сказок
Шошычиха

Герой легенд
Штолленвурм

Фэнтезийный персонаж
Шулюкуны

Мистическое чудовище
Шут болотный

Герой легенд
Шюрали́

Монстр
Шеша

Герой сказок
Шабари Удумбала

Герой легенд
Шаи

Монстр
Шанту

Чудище
Шелликот

Мистическое чудовище
Шерстопалы

Герой сказок
Шилиханы

Чудище
Шишитиха

Мистическое чудовище
Шликуны

Герой сказок
Шпротва

Герой сказок
Штрига

Монстр
Шунгалвис

Фэнтезийный персонаж
Шутовка

Чудище
Шямга

Герой сказок
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Герой легенд
Щекотун

Мистическое чудовище
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Фэнтезийный персонаж
Ырка

Чудище
Ыр

Чудище
Ыро

Герой легенд
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Мистическое чудовище
Эждерха́

Герой сказок
Элурантропы

Мифическое существо
Эмпуса

Мифическое существо
Энфийлд

Герой сказок
Эри́нии

Монстр
Эрциния

Герой легенд
Эршу

Фэнтезийный персонаж
Эал

Герой сказок
Эжде́р

Герой легенд
Элйуоньэй гөдэ

Чудище
Эмпуза

Мистическое чудовище
Энудр

Фэнтезийный персонаж
Эрдлюитлы

Мистическое чудовище
Эе

Мистическое чудовище
Эктозавр

Фэнтезийный персонаж
Эвоки

Чудище
Эксихейры

Герой сказок
Энкантадо

Фэнтезийный персонаж
Энфилд

Фэнтезийный персонаж
Эринии

Чудище
Эх-Уишге

Мистическое чудовище
Эльфы(альвы)

Мифическое существо
Эврином

Фэнтезийный персонаж
Элементаль

Чудище
Энты

Фэнтезийный персонаж
Эпифаги

Фэнтезийный персонаж
Эрихтоний

Мистическое чудовище
Эх-Ушге

Чудище
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Фэнтезийный персонаж
Ювха

Герой сказок
Юки-нёбо

Мифическое существо
Юкибадзё

Мистическое чудовище
Юные девы

Герой легенд
Юварки

Герой сказок
Юки-дзёро

Фэнтезийный персонаж
Юки-химэ

Фэнтезийный персонаж
Юмэкуи

Герой легенд
Юха

Мистическое чудовище
Юки-анэ

Фэнтезийный персонаж
Юки-онаго

Герой легенд
Юкимба

Герой легенд
Юрэй

Мифическое существо
Юки-бамба

Чудище
Юки-онна

Мистическое чудовище
Ютулы

Герой легенд
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Герой легенд
A-nun-na-ku

Монстр
Abang Aku

Мистическое чудовище
Abraxas

Монстр
Achoych-Pachoych

Герой сказок
Afanc

Мистическое чудовище
Ahemait

Фэнтезийный персонаж
Al-mi'raj

Герой сказок
Alérion

Зверь
Alghul

Монстр
Alsea

Герой сказок
Am-heh

Мифическое существо
Amajurjuk

Мистическое чудовище
Ame-onna

Зверь
Amfivena

Чудище
Ammut

Герой сказок
Amphithere

Чудище
Ananse

Мистическое чудовище
Anioto

Герой легенд
A Bao A Qu

Зверь
Abada

Мифическое существо
Abrasax

Мифическое существо
Achlis

Монстр
Aethiopes maritimi

Герой сказок
Agnus scythicus

Мистическое чудовище
Al-Burāq (البُراق‎‎)

Мистическое чудовище
Alerion

Мифическое существо
Alfar

Герой легенд
Alphyn

Чудище
Alv

Мифическое существо
Amajorssuk

Монстр
Amayuquq

Чудище
Amfipterus

Монстр
Ammit

Зверь
Amphitere

Мистическое чудовище
Anancyi

Монстр
Angiak

Герой легенд
A-nuna

Монстр
Abph моhа

Мистическое чудовище
Acromantul

Чудище
Agh-iski

Мистическое чудовище
Ahkiyyini

Герой легенд
Aitwar

Чудище
Ala

Фэнтезийный персонаж
Alerione

Чудище
Alicanto

Герой легенд
Alseid

Чудище
Am-mit

Мистическое чудовище
Amam

Фэнтезийный персонаж
Amemet

Монстр
Amikiri

Чудище
Amphiptere

Чудище
Ananansa

Мифическое существо
Anansi

Зверь
Anker-trold.

Монстр
A Bao A Koo

Герой легенд
A-nuna-ke-ne

Мистическое чудовище
Abracax

Монстр
Acheri

Мистическое чудовище
Acromantula

Монстр
Aghar Dwarves

Герой легенд
Aigokeros

Фэнтезийный персонаж
Aka-shita (赤舌)

Фэнтезийный персонаж
Alce

Монстр
Allocamelus

Зверь
Amajaruk

Мистическое чудовище
Amautalik

Герой сказок
Amfiptere

Зверь
Ammet

Чудище
Amphisbaena

Герой легенд
Anancy

Зверь
Anansiil

Мифическое существо
Ankoù

Мистическое чудовище
Annancy

Фэнтезийный персонаж
Anphivena

Герой сказок
Antiplos

Монстр
Antlion

Мифическое существо
Antolops

Герой сказок
Anyoto

Чудище
Apis

Герой сказок
Apsaras (अप्सरस्)

Чудище
Aqrabu

Мистическое чудовище
Aqrabuamelu

Герой легенд
Aqrb ['qrb]

Мифическое существо
Araiteuru

Герой легенд
Aralez

Мистическое чудовище
Arase

Монстр
Arçura

Чудище
Arimaspi

Монстр
Arrachd

Чудище
Artabatitae

Герой легенд
Artibatirae

Герой легенд
Askafroe

Герой легенд
Askefroa

Чудище
Asp

Фэнтезийный персонаж
Aspedocalane

Герой сказок
Aspic

Монстр
Aspid

Зверь
Aspide

Монстр
Aspido testudo

Монстр
Aspidochelone

Зверь
Aspis

Герой легенд
Aspis chelone

Герой сказок
Assida

Монстр
Assidam

Герой легенд
Asuwang

Мистическое чудовище
Aswang

Чудище
Augerey

Мистическое чудовище
Aughisky

Фэнтезийный персонаж
Aunt Nancy

Мифическое существо
Auroborus

Герой сказок
Autolops

Зверь
Avank

Мистическое чудовище
Ayia Napa sea monster

Зверь
Ayiyi

Герой сказок
Azuki-arai (あずきあらい)

Мистическое чудовище
Azuki-togi

Чудище
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Фэнтезийный персонаж
B'anansi

Мистическое чудовище
B'hemot

Фэнтезийный персонаж
Baast

Мифическое существо
Baba

Монстр
Babaí

Мистическое чудовище
Babi

Монстр
Babok

Чудище
Badnjak

Чудище
Bagenge

Герой легенд
Bahamut

Мистическое чудовище
Bakeneko (化け猫)

Герой легенд
Baku (獏 или 貘)

Чудище
Balaena

Чудище
Balain

Чудище
Balainne

Герой легенд
Balaur

Герой легенд
Balayn

Герой сказок
Balene

Герой сказок
Bannik

Герой сказок
Banshee

Монстр
Barbegazi

Герой сказок
Bargest

Чудище
Barghest

Герой сказок
Bargtjest

Герой легенд
Barking Beast

Герой сказок
Barnacle-geese

Фэнтезийный персонаж
Barruguet Ibicenco

Мистическое чудовище
Barstukai

Фэнтезийный персонаж
Barzdukai

Монстр
Basajaun

Герой легенд
Basajaunak

Фэнтезийный персонаж
Basandere

Герой легенд
Basilisk

Мистическое чудовище
Bast

Фэнтезийный персонаж
Bastet

Зверь
Bastis

Зверь
Bat-Rat-Spider

Фэнтезийный персонаж
Bauchan

Герой сказок
Baxajaun

Монстр
Bazyliszek

Зверь
Bean Sí

Мистическое чудовище
Bean Sídhe

Мистическое чудовище
Beast Glatisant

Фэнтезийный персонаж
Bebok

Чудище
Behemot

Фэнтезийный персонаж
Behemoth

Мифическое существо
Beholder

Монстр
Belewitte

Мистическое чудовище
Ben-Varrey

Фэнтезийный персонаж
Beornings

Мистическое чудовище
Bhutas

Фэнтезийный персонаж
Biinjao

Мифическое существо
Biinyao

Мифическое существо
Bilwis

Фэнтезийный персонаж
Bilwiß

Мистическое чудовище
Bilwiz

Мифическое существо
Binfen

Герой легенд
Bipedester delusissimus

Монстр
Biyiniao

Герой сказок
Black Riders

Фэнтезийный персонаж
Blajini

Герой сказок
Blast-ended skrewts

Мистическое чудовище
Blemmye

Монстр
Blemmyes

Мистическое чудовище
Blemue

Мифическое существо
Bludičky

Герой легенд
Bluecap

Мистическое чудовище
Bồ lao

Мистическое чудовище
Bo-guest

Фэнтезийный персонаж
Bobo

Фэнтезийный персонаж
Bobok

Мистическое чудовище
Bòcan

Герой легенд
Bodachan Sabhail

Монстр
Bogans

Зверь
Bogey-beast

Мистическое чудовище
Boggans

Герой легенд
Boggart

Мифическое существо
Boggle

Герой сказок
Bogill

Зверь
Bogle

Мифическое существо
Bogy

Фэнтезийный персонаж
Bolla

Зверь
Bonasus

Мифическое существо
Bonnacon

Чудище
Bookworm, .303

Мистическое чудовище
Bōrei (亡霊)

Зверь
Botchling

Чудище
Bouda

Герой сказок
Bożątka

Зверь
Brag

Фэнтезийный персонаж
Brollachan

Зверь
Broonie

Фэнтезийный персонаж
Broucolaque

Герой сказок
Brownie

Герой сказок
Brucolakas

Монстр
Bruesche

Фэнтезийный персонаж
Bruja

Герой сказок
Brukołak

Монстр
Bruxsa

Мистическое чудовище
Bucca

Монстр
Bucentaur

Герой сказок
Bucentauro

Герой легенд
Bucentaurus

Герой легенд
Buckawn

Монстр
Buggane

Чудище
Bultungin

Фэнтезийный персонаж
Bundimun

Чудище
Bungisngis

Герой легенд
Bunyip

Фэнтезийный персонаж
Buraq

Фэнтезийный персонаж
Bwca

Герой легенд
Bəhēmôth (בהמות)

Существа из мифов и легенд на букву C


Фэнтезийный персонаж
Cervus marinus

Мифическое существо
Chamoi

Чудище
Cheper

Мифическое существо
Chitauri

Фэнтезийный персонаж
Chollima (천리마)

Герой сказок
Chowany

Герой легенд
Cicaniae

Герой легенд
Cluricaun

Фэнтезийный персонаж
Coine

Герой сказок
Cornish Pixie

Чудище
Craneman

Мифическое существо
Cthulhu

Зверь
Cuchivilu

Мифическое существо
Cветочер

Фэнтезийный персонаж
Capricorn

Чудище
Catoblepa

Фэнтезийный персонаж
Catoblepas

Мистическое чудовище
Ceasg

Герой легенд
Celestial-Dog

Мистическое чудовище
Centauroid

Фэнтезийный персонаж
Centicore

Герой сказок
Centimani

Герой легенд
Cerastes

Монстр
Cerberus

Герой легенд
Cethe

Герой сказок
Cheshire Cat

Фэнтезийный персонаж
Chimera

Герой сказок
Chīwěn (螭吻)

Мифическое существо
Chonchón

Мистическое чудовище
Chupacabras

Герой сказок
Cinnamulgus

Монстр
Cmentarz

Фэнтезийный персонаж
Compé Anansi

Герой легенд
Corsia

Герой легенд
Crodh Mara

Мистическое чудовище
Cù Sìth

Чудище
Cynocephalus

Герой сказок
Cete

Зверь
Changeling

Монстр
Chepri

Герой легенд
Chimaera

Мистическое чудовище
Chīwěi (鸱尾)

Герой легенд
Chonchon

Чудище
Chu'i srin

Чудище
Cinnamologus

Чудище
Clurichaun

Герой сказок
Colt-pixy

Фэнтезийный персонаж
Corocotta

Зверь
Criosphinx

Монстр
Cú Sídhe

Чудище
Cwn Annwn

Монстр
Cabyll-Ushtey

Фэнтезийный персонаж
Cacus

Чудище
Caladrius

Монстр
Calopus

Монстр
Calygreyhound

Монстр
Camahueto

Мистическое чудовище
Camazotz

Фэнтезийный персонаж
Camelion

Герой сказок
Camelopard

Герой сказок
Camelopardalus

Герой сказок
Camelopardus

Мистическое чудовище
Canis getulis

Герой легенд
Canis hades

Мистическое чудовище
Căpcăun

Монстр
Cěrt

Герой легенд
Cetus

Герой легенд
Cheney's Hounds

Герой легенд
Chia-kuo

Герой сказок
Chimimōryō (魑魅魍魎)

Герой сказок
Chochlik

Чудище
Chowaniec

Герой легенд
Church Grim

Герой легенд
Cinomolgus

Монстр
Coatlicue

Мистическое чудовище
Cornish Owlman

Монстр
Covie

Герой легенд
Crt

Герой легенд
Cuchivilo

Мифическое существо
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Герой сказок
Dairi

Чудище
Davāl-pā(i)

Фэнтезийный персонаж
Devorador de las Sombras

Герой легенд
Dhampyr

Герой легенд
Direach Ghlinn Eitidh

Чудище
Djehuti

Герой легенд
Dockalfar

Фэнтезийный персонаж
Doppelgänger

Мифическое существо
Draw

Чудище
Dryádes

Монстр
Dunters

Мистическое чудовище
Dzee-dzee-bon-da

Фэнтезийный персонаж
Dahu

Фэнтезийный персонаж
Dando and his Dogs

Чудище
Deva (देव)

Мифическое существо
Dhampir

Чудище
Dip

Мистическое чудовище
Dithreach

Фэнтезийный персонаж
Djinni

Герой сказок
Donnervogel

Мифическое существо
Draconians

Фэнтезийный персонаж
Drow

Фэнтезийный персонаж
Dugs

Герой сказок
Dybbuk (דִּבּוּק)

Чудище
Dzunukwa

Фэнтезийный персонаж
Daēva

Герой легенд
Dampeer

Чудище
Dementor

Герой легенд
Dhamphir

Чудище
Dhegdheer

Мистическое чудовище
Dinny-Mara

Монстр
Displacer Beast

Чудище
Djinn (جن)

Монстр
Donestres

Герой легенд
Dorsohastatus caudirotula

Мистическое чудовище
Drider

Герой сказок
Duende

Мистическое чудовище
Duppy

Монстр
Dzhadadzhiya

Мифическое существо
Dahus rupicapra vacca montanus

Герой легенд
Dandy dogs

Монстр
Devil's Dandy Dogs

Герой сказок
Dhampire

Чудище
Dibbuk

Фэнтезийный персонаж
Dirae

Монстр
Djehouti

Мифическое существо
Dobie

Зверь
Dooinney Marrey

Мифическое существо
Drakaina

Мифическое существо
Drutten

Герой сказок
Dunpeal

Герой легенд
Dyehuthy

Мифическое существо
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Мистическое чудовище
Each Uisge

Фэнтезийный персонаж
Efreeti

Мифическое существо
Ela

Монстр
Elv

Чудище
Empusa

Зверь
Engineers

Герой сказок
Epiphagi

Герой сказок
Erdluitle

Фэнтезийный персонаж
Eurynomos

Герой легенд
Ežerinis

Герой сказок
Eater of Socks

Чудище
Ekkillik

Зверь
Elder Mother

Герой сказок
Empousai

Герой легенд
Empuоsai

Герой сказок
Ents

Зверь
Epopus

Чудище
Eschenfrua

Герой легенд
Ewoks

Мистическое чудовище
Eale

Мифическое существо
Elad

Герой сказок
Erumpent

Мифическое существо
Ewaiponoma

Мистическое чудовище
Empousa

Чудище
Empusae

Мистическое чудовище
Enhydros

Герой сказок
Epiphagus

Зверь
Ech-Ooshkya

Чудище
El Cadejo

Герой сказок
Elg-Fróði

Мистическое чудовище
Empuosa

Зверь
Enfield

Зверь
Epifugos

Зверь
Ercinia

Мистическое чудовище
Euronymous

Монстр
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Монстр
Faery

Чудище
Father Winter

Чудище
Fenghuang (鳳凰)

Мистическое чудовище
Fenrisúlfr

Фэнтезийный персонаж
Fetch

Герой сказок
Fachen

Герой сказок
Fairy

Чудище
Fee

Фэнтезийный персонаж
Fenoderee

Монстр
Ferrishin

Герой легенд
Finfolk

Чудище
Fafnir

Герой сказок
Fideal

Герой легенд
Fachan

Монстр
Fatu-Liva

Герой легенд
Fenmine

Фэнтезийный персонаж
Ferrish

Герой легенд
Faerie

Герой сказок
Fallohides

Мистическое чудовище
Felynx arbordiffisus

Герой сказок
Fenrir

Фэнтезийный персонаж
Ferrishyn

Герой легенд
Finnfolk

Монстр
Finoderi

Мистическое чудовище
Fire Crab

Мистическое чудовище
Formicaleon

Чудище
Formicaleun

Чудище
Fuath

Герой легенд
Fuathan

Герой легенд
Fufu

Зверь
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Герой легенд
Getulian dog

Герой сказок
Ghoul

Чудище
Ghul

Герой сказок
Gigantes

Чудище
Girtablilu

Герой легенд
Glashtyn

Фэнтезийный персонаж
Glumms

Фэнтезийный персонаж
Glums

Герой легенд
Glycon

Мистическое чудовище
Gnoll

Чудище
Goat-stag

Мистическое чудовище
Goblins

Мистическое чудовище
Godling

Фэнтезийный персонаж
Godzilla

Монстр
Gojira (ゴジラ)

Монстр
Goose-headed Man

Монстр
Gooseberry Wife

Герой легенд
Gorgolica

Герой сказок
Gotokoneko

Мифическое существо
Gotoku-neko

Герой сказок
Gotokuneko

Герой легенд
Goubelin

Фэнтезийный персонаж
Graouilly

Герой легенд
Graouli

Монстр
Graoully

Чудище
Graully

Фэнтезийный персонаж
Graveir

Герой легенд
Great Gibbons of Shu

Фэнтезийный персонаж
Green children of Woolpit

Герой сказок
Grgalica

Монстр
Grgolica

Мистическое чудовище
Grim

Монстр
Grindylow

Чудище
Grondr

Чудище
Grumpkin

Фэнтезийный персонаж
Grundylow

Монстр
Grýla

Герой легенд
Guacanchas

Чудище
Gualipote

Герой легенд
Guallepen

Мифическое существо
Gud-alim

Фэнтезийный персонаж
Gudalim

Герой легенд
Guhyaka (गुह्यक)

Фэнтезийный персонаж
Gully Dwarves

Чудище
Gumberoo

Зверь
Gurahl

Мистическое чудовище
Guytrash

Фэнтезийный персонаж
Gwoemul (괴물)

Герой легенд
Gyl Burnt-Tayl

Чудище
Gytrash

Мистическое чудовище
Gaardbuk

Мистическое чудовище
Gabriel hounds

Герой сказок
Gabriel rachets

Чудище
Galipote

Фэнтезийный персонаж
Gallû

Фэнтезийный персонаж
Gaṇapati (गणपति)

Герой сказок
Gandharva (गन्धर्व)

Герой легенд
Gaṇeśa (गणेश)

Мистическое чудовище
Garappa

Герой сказок
Gardvord

Монстр
Gargouille

Зверь
Gargoyle

Чудище
Gargulec

Герой легенд
Garmr

Мистическое чудовище
Garuḍa (गरुड)

Мистическое чудовище
Genko

Чудище
Geryon

Чудище
Gêryôn

Мистическое чудовище
Geryones

Чудище
Gêryonês

Мистическое чудовище
Geryoneus

Монстр
Gêryoneus

Герой сказок
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Мифическое существо
Haechi

Чудище
Haetae

Герой сказок
Hafgufa

Герой сказок
Hafgufu

Мистическое чудовище
Haitai

Герой сказок
Hamadryádes

Мистическое чудовище
Hanako-san (花子さん)

Герой легенд
Hanansi

Чудище
Hone-onna (骨女)

Мистическое чудовище
Honocrotalus

Чудище
Hoop-snake

Монстр
Hoopoe

Чудище
Horse-stag

Мистическое чудовище
Horven

Монстр
Horyádes

Монстр
Hǒu (犼)

Мистическое чудовище
Hounds of the hill

Герой легенд
Hrímthurs

Фэнтезийный персонаж
Hróðvitnir

Герой сказок
Hróðvitnisson

Чудище
Huallepen

Герой легенд
Huargo

Герой сказок
Hugag

Герой легенд
Huldra

Монстр
Humbaba

Чудище
Humei

Монстр
Hun-tun

Герой легенд
Hundun

Чудище
Hùndùn (混沌)

Чудище
Huorns

Фэнтезийный персонаж
Hupe

Мифическое существо
Hupelot

Фэнтезийный персонаж
Huppe

Герой сказок
Hupupa

Зверь
Hydra

Мистическое чудовище
Hydrops

Герой сказок
Hydrus

Мистическое чудовище
Hyenodlaci

Мифическое существо
Hyldemoer

Мистическое чудовище
Hyōsube (兵主部)

Герой сказок
Hyousube

Герой сказок
Hapi

Герой сказок
Hapi-ankh

Монстр
Hapis

Мистическое чудовище
Harfoots

Мистическое чудовище
Harpia

Герой сказок
Hati

Зверь
Haugbo

Герой сказок
Haugebonde

Герой сказок
Havgumsen

Герой легенд
Havguva

Мистическое чудовище
Havstramben

Фэнтезийный персонаж
Headley Kow

Чудище
Heath Hounds

Зверь
Hecatonchires

Герой легенд
Hekatoncheiro

Чудище
Hellhound

Фэнтезийный персонаж
Hercynia

Монстр
Hieracosphinx

Чудище
Hili

Герой легенд
Himantopodes

Монстр
Hinky-Punk

Герой сказок
Hippalectryon

Мистическое чудовище
Hippalektruõn

Мистическое чудовище
Hippalektryon

Фэнтезийный персонаж
Hippocamp

Зверь
Hippocampus

Чудище
Hippocentaurus

Фэнтезийный персонаж
Hippocervus

Фэнтезийный персонаж
Hippogryf

Чудище
Hippopodes

Герой сказок
Hippotalus

Фэнтезийный персонаж
Hircocervus

Герой легенд
Hobbits

Герой сказок
Hobgoblin

Фэнтезийный персонаж
Hodag

Мистическое чудовище
Hodowany

Герой легенд
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Чудище
Ichthyocentaurs

Монстр
Ieltxu

Мифическое существо
Ihtiriekko

Зверь
Illithid

Монстр
Ilythiiri

Фэнтезийный персонаж
Imoogi

Монстр
Imp

Фэнтезийный персонаж
Inapertwa

Чудище
Incubus

Монстр
Iopodes

Монстр
Iotunn

Фэнтезийный персонаж
Ippopodes

Герой легенд
Iratxo

Чудище
Iratxoak

Фэнтезийный персонаж
Iritxu

Герой сказок
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Монстр
Jacio

Герой сказок
Jack Frost

Мистическое чудовище
Jack-in-Iron

Мистическое чудовище
Jaculique Volantes

Чудище
Jaculor

Фэнтезийный персонаж
Jaculus

Зверь
Jag mort

Фэнтезийный персонаж
Jall

Герой сказок
Jaracaca

Фэнтезийный персонаж
Jarvey

Фэнтезийный персонаж
Jasconius

Чудище
Jätti

Монстр
Javinė

Герой легенд
Jeeryuch

Монстр
Jentil

Герой легенд
Jentilak

Чудище
Jerff

Герой сказок
Jiā guó (猳國)

Монстр
Jinko

Монстр
Jinmenju

Герой легенд
Jobberknoll

Герой легенд
Jokul Frosti

Монстр
Jólakötturinn

Зверь
Jorō-gumo

Монстр
Jrahars

Чудище
Jucanchas

Мистическое чудовище
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Герой сказок
Kraken

Чудище
Kraken octopus

Мистическое чудовище
Kraxen

Монстр
Kua Fu (夸父)

Герой сказок
Kuçedra

Мистическое чудовище
Kuchisake-onna (口裂け女)

Герой сказок
Kui (夔)

Герой сказок
Kujata

Монстр
Kujuta

Фэнтезийный персонаж
Kukas

Мистическое чудовище
Kûko

Герой легенд
Kul'pijan

Герой легенд
Kulshedra

Герой сказок
Kurangai Tuku

Монстр
Kurangaituku

Мифическое существо
Kusarikku

Герой легенд
Kuyūthā (كيوثاء)

Монстр
Kweku Anansi

Фэнтезийный персонаж
Kỳ lân (기린 или 전설)

Чудище
Kyrkogrim

Мистическое чудовище
Kłobuk

Монстр
Kumiho (구미호)

Монстр
Kangiqsuarmiuqpak

Герой легенд
Kabouter

Герой сказок
Kaboutermannekin

Фэнтезийный персонаж
Kacou Ananzè

Чудище
Kaibyō (怪猫)

Чудище
Kaibyou

Чудище
Kaijū (怪獣)

Фэнтезийный персонаж
Kal'an

Мистическое чудовище
Kal'enik

Чудище
Kalopaling

Герой сказок
Kami-­kiri

Мифическое существо
Kanima

Зверь
Kappa (河童)

Зверь
Karakasa Kozō

Фэнтезийный персонаж
Karkadann

Мистическое чудовище
Kasha (火車)

Фэнтезийный персонаж
Katoblepon

Мистическое чудовище
Katobleps

Фэнтезийный персонаж
Kaukai

Фэнтезийный персонаж
Kaukas

Мистическое чудовище
Kaukuczei

Мифическое существо
Kaukuczus

Герой сказок
Kaukutis

Монстр
Kaukyczei

Мифическое существо
Kelpie

Монстр
Ketos

Монстр
Keythong

Мистическое чудовище
Kheper

Герой сказок
Khepera

Мистическое чудовище
Khimaira

Герой легенд
Kiligivak

Герой сказок
Kiḷigvak

Чудище
Killmoulis

Герой сказок
Kilmulis

Чудище
Kimnarās

Герой сказок
Kimpurusha

Фэнтезийный персонаж
King Kong

Герой сказок
Kingu Kongu (キングコング)

Монстр
Kiri-puwhero

Мифическое существо
Kitsune (狐)

Монстр
Kjata

Зверь
Klabater

Герой сказок
Klabaternik

Монстр
Klabautermann

Герой легенд
Klurikaun

Фэнтезийный персонаж
Knackers

Монстр
Knockers

Герой сказок
Knucker

Мистическое чудовище
Kobold

Монстр
Kompa Nanzi

Мистическое чудовище
Kongamato

Монстр
Koon anoon

Чудище
Kopakona

Герой легенд
Koryo

Герой легенд
Koul

Чудище
Kołbuk

Чудище
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Мистическое чудовище
L'erdluitle

Монстр
La Carcagne

Герой легенд
La Dama Duende

Чудище
La Llorona

Мистическое чудовище
Lacrima corpus dissolvens

Фэнтезийный персонаж
Lamashtu

Герой сказок
Lamasjtoe

Чудище
Leanan sídhe

Чудище
Leannan sìth

Мистическое чудовище
Little Old Man of The Barn

Монстр
Lacovie

Фэнтезийный персонаж
Lamia

Герой сказок
Lampijerović

Монстр
Langsuyar

Мистическое чудовище
Leipreachán

Герой сказок
Leprechaun

Монстр
Leprocaun

Герой сказок
Leucocrotta

Монстр
Lhiannan shee

Фэнтезийный персонаж
Li vẫn

Мифическое существо
Licbat

Фэнтезийный персонаж
Liosalfar

Фэнтезийный персонаж
Leopard-men

Фэнтезийный персонаж
Lich

Мифическое существо
Lilith

Мистическое чудовище
Liwyātn (לִוְיָתָן‎)

Монстр
Llamhigyn Y Dwr

Зверь
Lobisomem

Герой сказок
Loch Ness Monster

Герой сказок
Lóng (龍)

Монстр
Long-bubby Susan

Чудище
Loup-garou

Герой сказок
Lurachmain

Фэнтезийный персонаж
Lurgadhan

Герой сказок
Lurican

Герой легенд
Luu

Герой сказок
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Монстр
Maighdean mhara

Герой легенд
Margoyles

Монстр
Mǎ huà (馬化)

Герой сказок
Maahinen

Чудище
Maahiset

Монстр
Maanalais

Мистическое чудовище
Maero

Монстр
Mahaha

Фэнтезийный персонаж
Mahum

Мистическое чудовище
Maighdean na tuinne

Мистическое чудовище
Majki

Чудище
Makaliphon

Чудище
Makaliporn

Герой легенд
Makara (मकर)

Чудище
Makkaliphala

Герой легенд
Mala'kak

Фэнтезийный персонаж
Mamuchi

Мистическое чудовище
Managarm

Чудище
Managarmr

Мифическое существо
Mantichora

Фэнтезийный персонаж
Margyge

Чудище
Márgygr

Монстр
Marsok

Зверь
Marzana

Герой сказок
Matianak

Фэнтезийный персонаж
Mawki

Чудище
Meliae

Фэнтезийный персонаж
Melusina

Мифическое существо
Melusine

Мистическое чудовище
Menehune

Чудище
Merrows

Герой сказок
Michi Peshu

Чудище
Michibichi

Зверь
Mimicke

Герой легенд
Mirmicioleon

Зверь
Mishi Peshu

Фэнтезийный персонаж
Mishibizhii

Мифическое существо
Mishibizhiw

Мистическое чудовище
Mishipashoo

Герой сказок
Missipeshieuw

Чудище
Missipeshu

Герой сказок
Mitiling

Фэнтезийный персонаж
Miðgarðsormr

Фэнтезийный персонаж
Mojya (亡者)

Герой сказок
Mokolé

Фэнтезийный персонаж
Mokumokuren (目目連)

Чудище
Monaciello

Чудище
Monoceros

Монстр
Morena

Монстр
Morkopolus

Герой сказок
Morlocks

Фэнтезийный персонаж
Mosura (モスラ)

Монстр
Mothman

Фэнтезийный персонаж
Mothra

Монстр
Muli

Герой сказок
Mullo

Мистическое чудовище
Mulo

Чудище
Mûmak

Монстр
Mûmakil

Мистическое чудовище
Munaciello

Мистическое чудовище
Mundus gubernavi

Зверь
Murd-Huacha

Герой сказок
Mushrushu

Чудище
Myling

Мифическое существо
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Монстр
Naga (नाग)

Фэнтезийный персонаж
Nagin

Герой сказок
Naginis

Монстр
Nagis

Герой легенд
Name-onna (嘗女)

Герой легенд
Nansi

Мистическое чудовище
Nareepol

Герой легенд
Nariphon

Фэнтезийный персонаж
Nawki

Чудище
Nayar

Монстр
Nazgul

Фэнтезийный персонаж
Nazgûl

Чудище
Neekerbreekers

Мистическое чудовище
Nejki

Монстр
Neko (猫)

Зверь
Neko-musume

Герой сказок
Nekomata (猫又 или 猫股)

Мистическое чудовище
Nessie

Герой сказок
Nezumi

Чудище
Ni agrisur

Мистическое чудовище
Niedźwiedziołak

Зверь
Nigle

Фэнтезийный персонаж
Nikker

Герой легенд
Nillekma

Чудище
Ningyo (人魚)

Герой легенд
Ninki Nanka

Фэнтезийный персонаж
Niseag

Монстр
Nisitae

Чудище
Nisse

Герой сказок
Nixen

Мистическое чудовище
Niðagrísur

Фэнтезийный персонаж
Níðhöggr

Герой сказок
Njogel

Зверь
Njogli

Мистическое чудовище
Njuggel

Монстр
Noggle

Зверь
Nogitsune

Герой сказок
Noppera-bō (のっぺら坊)

Герой легенд
Nora Nair

Зверь
Nue (鵺)

Монстр
Nuggle

Герой сказок
Numakulla

Монстр
Numbakulla

Мифическое существо
Nuppeppō (ぬっぺふほふ)

Мистическое чудовище
Nykštukai

Монстр
Nykštukas

Монстр
Nymph

Чудище
Nymphae

Чудище
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Чудище
Obake

Мистическое чудовище
Ocho-Kochi (ოჩოკოჩი)

Герой сказок
Oger

Герой сказок
Ogopogo

Герой легенд
Ogr

Фэнтезийный персонаж
Ogre

Фэнтезийный персонаж
Ogro

Мистическое чудовище
Ogryn

Мистическое чудовище
Ohaguro-bettari

Герой легенд
Oinopôlê

Герой сказок
Oinopwlh

Мифическое существо
Ol Mahum

Чудище
Old Girl

Герой сказок
Old Lady

Фэнтезийный персонаж
Old Man Winter

Герой сказок
Oliphaunts

Чудище
Olog-Hai

Мистическое чудовище
Oni (鬼)

Герой сказок
Onocentaur

Герой сказок
Onocentaurus

Фэнтезийный персонаж
Onodrim

Мистическое чудовище
Onokôlê

Чудище
Onokwlh

Герой сказок
Onoscentaurus

Герой легенд
Onoskelis

Герой легенд
Onryō (怨霊)

Зверь
Oo-er

Герой легенд
Opinicus

Монстр
Orco

Чудище
Origoruso

Герой легенд
Oriogoruho

Герой сказок
Oroborus

Монстр
Ostrice

Зверь
Ostrich

Мистическое чудовище
Oureboros

Мифическое существо
Ouroboros

Фэнтезийный персонаж
Owlman

Мистическое чудовище
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Монстр
Pakepakehā

Герой сказок
Panoptus

Герой сказок
Panthera

Чудище
Parandrus

Герой сказок
Pari (پری)

Герой легенд
Patasola

Монстр
Patupaiarehe

Мистическое чудовище
Peallaidh

Монстр
Peg Leg Jack

Герой сказок
Pêgasos

Зверь
Pegasus

Фэнтезийный персонаж
Pelican

Герой легенд
Pelicanus

Герой сказок
Penangallan

Мистическое чудовище
Penanggalan

Герой легенд
Peritio

Монстр
Peritius

Зверь
Peryton

Герой сказок
Phane

Монстр
Piarevaracien

Фэнтезийный персонаж
Piatek (Փիաթեկ)

Мистическое чудовище
Pigsie

Фэнтезийный персонаж
Pilot (Der Pilot)

Герой сказок
Piskie

Фэнтезийный персонаж
Pixie

Герой сказок
Pixy

Герой сказок
Planta Tartarica Barometz

Чудище
Plwacz

Чудище
Poltergeist

Фэнтезийный персонаж
Pontianak

Мистическое чудовище
Popobawa

Чудище
Poreskoro

Чудище
Poroniec

Фэнтезийный персонаж
Powries

Монстр
Požeminukai

Мистическое чудовище
Pretas

Чудище
Psylli

Монстр
Puckwudgie

Герой сказок
Pūķis

Мифическое существо
Pūkys

Мистическое чудовище
Púláo (蒲牢)

Чудище
Pyučs

Чудище
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Мистическое чудовище
Qallupilluit

Зверь
Qallupilluk

Герой сказок
Qalupalik

Герой легенд
Qiqirin

Чудище
Qiqirn

Мистическое чудовище
Qiúniú (囚牛)

Герой сказок
Qora

Монстр
Qori ismaris

Мистическое чудовище
Questing Beast

Зверь
Quillboars

Фэнтезийный персонаж
Quinotaur

Герой сказок
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Фэнтезийный персонаж
Rākṣas (राक्षस)

Герой легенд
Rakshasa

Чудище
Rakshosh

Мистическое чудовище
Rapae

Герой легенд
Ratkin

Герой легенд
Re'em

Мистическое чудовище
Rĕāīm

Герой сказок
Redcaps

Фэнтезийный персонаж
Regulus

Чудище
Reiko

Чудище
Revenant

Монстр
Rhinoceros

Мистическое чудовище
Rhynchoropus flagelliformis

Мистическое чудовище
Rime Thurs

Мистическое чудовище
Ringwraith

Зверь
Roane

Герой легенд
Roanes

Герой легенд
Roggenmuhme

Герой легенд
Rohmani

Монстр
Rokuro-Kubi

Мистическое чудовище
Rokurokkubi

Фэнтезийный персонаж
Rokurokubi

Чудище
Rolling Calf

Чудище
Rompo

Чудище
Ròn

Монстр
Roperite

Фэнтезийный персонаж
Rougarou

Герой сказок
Roux-Ga-Roux

Герой сказок
Rp'm

Монстр
Rp'um

Фэнтезийный персонаж
Rugaroo

Герой сказок
Rugaru

Монстр
Runa

Фэнтезийный персонаж
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Фэнтезийный персонаж
Sachiko

Фэнтезийный персонаж
Sagari (さがり)

Мифическое существо
Sagittarius Bucentaurus

Фэнтезийный персонаж
Salamander

Фэнтезийный персонаж
Salamandra

Чудище
Sarkany

Мистическое чудовище
Sarquindi

Герой легенд
Saru Tora Hebi

Герой сказок
Sarutorahebi

Зверь
Scarrow

Мифическое существо
Scenopode

Фэнтезийный персонаж
Sciritae

Фэнтезийный персонаж
Scitalis

Герой легенд
Scoliophis stianticus

Мистическое чудовище
Scolopendra cetacea

Монстр
Scriker

Мистическое чудовище
Scylla

Герой легенд
Scytale

Зверь
Sea-Lion

Монстр
Selchies

Герой легенд
Selkies

Фэнтезийный персонаж
Serpopard

Мистическое чудовище
Shachihoko (鯱)

Монстр
Shedu

Мистическое чудовище
Shellycoat

Герой сказок
Shelob

Мистическое чудовище
Shikome (黄泉醜女)

Герой легенд
Shiryō (死霊)

Монстр
Shōjō

Герой легенд
Shōryō (精霊)

Мистическое чудовище
Shrake

Фэнтезийный персонаж
Shtojzorreshta

Фэнтезийный персонаж
Shtojzovalle

Фэнтезийный персонаж
Shtozote

Герой легенд
Shtriga

Герой легенд
Sibhreach

Чудище
Sídhe

Монстр
Silkies

Мистическое чудовище
Simiidiabolus hibernicus horribillis

Чудище
Simplicissimus

Фэнтезийный персонаж
Sirena

Чудище
Sirenes

Мистическое чудовище
Sirrush

Мифическое существо
Sjopeltin

Герой сказок
Sjupilti

Чудище
Skalli

Герой легенд
Skarbnik

Монстр
Skaven

Мифическое существо
Skiopod

Герой легенд
Skiopodas

Мистическое чудовище
Skjöll

Герой сказок
Skoll

Монстр
Sköll

Зверь
Skriker

Герой легенд
Skrulls

Герой легенд
Skvader

Монстр
Skøll

Фэнтезийный персонаж
Sleipnir

Монстр
Sluagh

Чудище
Smok

Монстр
Smůk

Монстр
Snark

Герой легенд
Snergs

Герой сказок
Snoligoster

Мифическое существо
Soe-horven

Мистическое чудовище
Space Jockey

Мистическое чудовище
Sphinx

Герой легенд
Splinter-cat

Мистическое чудовище
Spopodes

Монстр
Spriggan

Мистическое чудовище
Squonk

Монстр
Stellio

Чудище
Stollenwurm

Герой легенд
Stoors

Мистическое чудовище
Stormbird

Фэнтезийный персонаж
Storsjöodjuret

Мистическое чудовище
Strandvaskare

Зверь
Strandvasker

Мистическое чудовище
Strigoi

Монстр
Struthiocamelon

Герой легенд
Struthopodes

Чудище
Strutio

Зверь
Strzyga

Мифическое существо
Succubus

Герой сказок
Suhurmas

Герой сказок
Svartalfar

Чудище
Swanhamr

Фэнтезийный персонаж
Swanmaidens

Фэнтезийный персонаж
Swanman

Монстр
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Герой сказок
Tanuki (狸 или たぬき)

Герой легенд
Taotie

Герой легенд
Tarandrus

Чудище
Tarasque

Герой легенд
Tarrasque

Герой сказок
Tatzelwurm

Зверь
Taur

Фэнтезийный персонаж
Te Whanau O Rangi

Чудище
Tehut

Герой легенд
Tengu (天狗)

Герой сказок
Tenko

Мистическое чудовище
Teong-wei

Монстр
Tharks

Фэнтезийный персонаж
Thea

Зверь
Theow

Фэнтезийный персонаж
Thep Norasri

Герой легенд
Thestral

Герой легенд
Thos

Монстр
Thot

Фэнтезийный персонаж
Thoth

Герой сказок
Three-foot Horse

Чудище
Thrummy-Cap

Герой сказок
Thunderbird

Чудище
Tian Lu (天禄)

Монстр
Tiangou (天狗)

Монстр
Tibicenas

Зверь
Tigbalan

Мистическое чудовище
Tigbalang

Зверь
Tikbalan

Герой сказок
Tikoloshe

Мистическое чудовище
Tiqqitchit

Чудище
Tiritchiq

Мистическое чудовище
Tithoes

Фэнтезийный персонаж
To Filiko Teras

Герой легенд
Toenayar

Зверь
Tokoloshe

Монстр
Tommyknockers

Герой сказок
Tomte

Чудище
Tooth fairy

Герой сказок
Topple

Герой легенд
Tote-Road Shagamaw

Герой легенд
Toutetsu

Чудище
Tragelaph

Зверь
Tragelaphus

Мистическое чудовище
Trào phong

Герой сказок
Trasgo

Герой легенд
Trasgu

Мистическое чудовище
Trasno

Фэнтезийный персонаж
Trauko

Фэнтезийный персонаж
Treants

Фэнтезийный персонаж
Treefolk

Монстр
Troglodyte

Герой сказок
Trogodytae

Герой сказок
Trow

Чудище
Tsonokwa

Фэнтезийный персонаж
Tsonoqua

Мистическое чудовище
Tsurara-onna (氷柱)

Зверь
Tù ngưu

Мифическое существо
Tulao (徒劳)

Герой сказок
Tunda

Герой сказок
Tunkall

Чудище
Tūrehu

Зверь
Tutu

Чудище
Tyger

Фэнтезийный персонаж
Typhaon

Герой сказок
Typhöeus

Фэнтезийный персонаж
Typhon

Мифическое существо
T'ao T'ieh

Герой сказок
Tamamo-no-Mae

Мистическое чудовище
Tangi

Монстр
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Мистическое чудовище
Ubasti

Мистическое чудовище
Ubume

Фэнтезийный персонаж
Ugallu

Мистическое чудовище
Ukabarenairei (浮かばれない霊)

Фэнтезийный персонаж
Uldra

Мифическое существо
Undead

Мистическое чудовище
Undine

Герой сказок
Undine Dejwe

Мистическое чудовище
Ungoliant

Монстр
Unicorn-lion

Фэнтезийный персонаж
Unicornis

Монстр
Uperice

Герой сказок
Upierzyca

Мистическое чудовище
Upior

Герой легенд
Upir

Фэнтезийный персонаж
Upsorn Srihas

Зверь
Upupa

Герой сказок
Urchins

Чудище
Uridimmu

Герой сказок
Urmahlillu

Мистическое чудовище
Urmahlullu

Монстр
Urman iäse

Герой легенд
Uroboros

Мифическое существо
Uru-kehu

Мифическое существо
Utböling

Герой легенд
Utburd

Чудище
Utkasting

Герой сказок
Utrzymywany

Мистическое чудовище
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Герой легенд
Va әs̷

Герой сказок
Vaca de lumbre

Чудище
Valkyrja

Герой сказок
Vam-Fear-Eee

Монстр
Vampijerović

Монстр
Vampirar

Герой легенд
Vampirdzhiya

Зверь
Vampirić

Чудище
Vampirović

Чудище
Vánagandr

Зверь
Varactyl

Монстр
Varg

Чудище
Vargr

Мистическое чудовище
Vaŭkałak

Герой сказок
Versipellis

Герой легенд
Vešapi (ვეშაპი)

Герой легенд
Vielfraß

Чудище
Vilkacis

Мифическое существо
Vilkãtas

Чудище
Vilkatis

Мифическое существо
Vilktakis

Герой сказок
Vipera

Герой легенд
Višap (վիշապ)

Фэнтезийный персонаж
Vodni mož

Герой сказок
Vough

Мистическое чудовище
Vugluscris

Мистическое чудовище
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Монстр
Wahokohoko

Зверь
Wamphyri

Фэнтезийный персонаж
Wandynnije

Герой сказок
Wàng tiān hǒu (望天吼)

Мифическое существо
Waq-waq tree

Монстр
Warg

Мистическое чудовище
Wargin

Мифическое существо
Water-Leaper

Зверь
Water-owl

Монстр
Wearg

Мистическое чудовище
Wearh

Фэнтезийный персонаж
Wechselbalg

Герой сказок
Weeping Woman

Монстр
Wemic

Фэнтезийный персонаж
Wendigo

Мистическое чудовище
Werebat

Мистическое чудовище
Werebears

Герой сказок
Wereboar

Зверь
Werefox

Монстр
Werehyenas

Герой легенд
Wererat

Монстр
Werewolf

Монстр
White Walkers

Монстр
Whooping boy

Мистическое чудовище
Will O'The Wisp

Фэнтезийный персонаж
Willepen

Мистическое чудовище
Windigo

Чудище
Winged Horses

Герой сказок
Wish Hounds

Мистическое чудовище
Wisht Hounds

Монстр
Wodny muž

Монстр
Wódnykus

Чудище
Wookiee

Фэнтезийный персонаж
Wuesting Beast

Монстр
Wychowywany

Чудище
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Чудище
Xaynwada

Мистическое чудовище
Xhinde

Чудище
Xiaoyang People

Герой сказок
Xiaoyangmin

Фэнтезийный персонаж
Xiezhi

Фэнтезийный персонаж
Xièzhì (獬豸)

Герой сказок
Xingxing (狌狌)

Зверь
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Зверь
Ya-Te-Veo

Герой легенд
Yakan

Фэнтезийный персонаж
Yakṣas

Чудище
Yale

Фэнтезийный персонаж
Yalomishte

Монстр
Yamawarawa

Чудище
Yamawaro

Мистическое чудовище
Yanari

Монстр
Yara-ma-yha-who

Зверь
Yarımtıq

Монстр
Yázì (睚眦)

Герой легенд
Yeth Hounds

Монстр
Yeti

Чудище
Yllerion

Зверь
Yobo-san

Чудище
Yobosan

Монстр
Yōkai (妖怪)

Монстр
Youwarkee

Мифическое существо
Yppopodes

Герой сказок
Yppotryll

Фэнтезийный персонаж
Yuki-ane (雪姉サ)

Монстр
Yuki-hime (雪姫)

Герой сказок
Yuki-jorou (雪女郎)

Герой легенд
Yuki-onago (雪女子)

Герой легенд
Yuki-onna (雪女)

Герой сказок
Yukifuri-baba (雪降り婆)

Герой легенд
Yukinba (雪ンバ)

Мифическое существо
Yumekui

Чудище
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Мистическое чудовище
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Чудище
Áitvaras

Монстр
Áitivaras

Герой сказок
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Герой сказок
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Герой сказок
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Фэнтезийный персонаж
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Мифическое существо
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Монстр
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Герой легенд
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Фэнтезийный персонаж
Łaziebnik

Фэнтезийный персонаж
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Чудище
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Монстр
Şüräle

Герой сказок
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Герой легенд
Šêdu

Чудище
Šmok

Мистическое чудовище
Štriga

Чудище
Šungalviai

Фэнтезийный персонаж
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Монстр
Żmirłacz

Герой сказок
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Фэнтезийный персонаж
Άβράξας

Монстр
Άργος

Герой сказок
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Фэнтезийный персонаж
Ένυδροσ

Чудище
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Мистическое чудовище
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Герой сказок
Αχέρων

Мистическое чудовище
Αριμασπος

Фэнтезийный персонаж
Αburγu Moγai

Фэнтезийный персонаж
Ασπιδοχελώνη

Зверь
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Герой легенд
Βασιλισκος

Монстр
Βλεμμυες

Мистическое чудовище
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Чудище
Γηρυών

Чудище
Γλυκών

Чудище
Γηρυονης

Герой легенд
Γηρυονευς

Мистическое чудовище
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Герой сказок
Δελφυνη

Чудище
Δράκαινα

Чудище
Δαίμων

Герой легенд
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Герой легенд
Εμπουσα

Герой легенд
Ευρυνομος

Герой сказок
Εριχθόνιος

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Мифическое существо
Θόουτ

Мифическое существо
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Герой сказок
Κῆτος

Мифическое существо
Κάβειροι

Мистическое чудовище
Κέκροψ

Герой легенд
Κύκλωπες

Фэнтезийный персонаж
Κέρβερος

Зверь
Κακός

Мифическое существо
Κεραστης

Мифическое существо
Κυνοκεφάλοι

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Мистическое чудовище
Λάμια

Герой сказок
Λειμενίδες

Герой легенд
Λαδων

Чудище
Λιμνάδες

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Мифическое существо
Μελίαι

Мифическое существо
Μινωταυρος

Герой сказок
Μελιάδες

Фэнтезийный персонаж
Μυρμηκολέων

Фэнтезийный персонаж
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Мифическое существо
Ναϊάδες

Герой сказок
Νύμφες

Чудище
Ναΐδες

Чудище
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Монстр
Ορθος

Фэнтезийный персонаж
Οὐροβόρος

Мистическое чудовище
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Фэнтезийный персонаж
Πανθηρ

Герой сказок
Πύθων

Герой легенд
Περίτιος

Чудище
Πρωτεύς

Монстр
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Чудище
Σκιραται

Герой сказок
Σρινύες

Зверь
Σάτυροι

Герой легенд
Σκολοπινδρα

Чудище
Σκιαποδες

Мистическое чудовище
Σομπέκ

Фэнтезийный персонаж
Σειρῆνες

Мифическое существо
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Герой сказок
Τιτάνες

Фэнтезийный персонаж
Τυφών

Мифическое существо
Τράγέλαφος

Мистическое чудовище
Τρωγοδύται

Герой легенд
Τάρανδος

Мистическое чудовище
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Чудище
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Герой легенд
Φοϊνιξ

Герой сказок
Φτερωτά άλογα

Герой сказок
Φάλαινα

Герой сказок
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Фэнтезийный персонаж
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Чудище
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Фэнтезийный персонаж
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Мистическое чудовище
Ӧшымӧс чуд

Существа из мифов и легенд на букву Ա


Мистическое чудовище
Աչուչ-Փաչուչ

Существа из мифов и легенд на букву Հ


Фэнтезийный персонаж
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Фэнтезийный персонаж
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Зверь
Ḏiḥautī

Герой легенд
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Фэнтезийный персонаж
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ


Мистическое чудовище
ἵπποκαμποςСервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2021 г.
ver. 1.05.1374+