Мифическое существо Пущевик

Пущевик — в белорусском фольклоре хозяин ограниченного участка нетронутого леса (пущи), исключительно враждебный человеку "старший брат лешего". "Пушчавікі маюць пад сваёй уладаю абмежаваны, цесны абшар — некрануты лес ці лес незвычайнае вышыні («пушча-дрымушча»). Галава ў пушчавіка вышэй за самае высокае дрэва, што дапамагае яму далёка бачыць наваколле. Ёсць, аднак, пушчавікі, якім такія дрэвы толькі да пляча. Пушчавік робіць адно толькі зло, не забываючыся, што яму давялося сысці ў векавыя дубровы толькі праз чалавека. Ён не шкадуе ні старых, ні дзяцей, ні жанчын, ні знямоглых, ні памочнікаў чалавека — свойскіх жывёл. Калі ахвяра зайшла ў пушчу — яе пагібель непазбежная. Калматы, зарослы доўгім мохам па ўсім целе, не выключаючы носа і вачэй, велікан-пушчавік здольны забіць ахвяру адным сваім выглядам. Калі мэта дасягнутая, ён не рагоча, як Лясун, не здзекуецца з ахвяры, а спакойна ідзе далей, нібы зрабіў звычайную справу, выканаў абавязак. На шчасце, пушчавікі даволі рэдкія, і сустракаецца нямала пушчаў, дзе гаспадараць адны толькі лесуны. Пушчавік непаваротлівы, лядашчы, кепска бачыць, што робіцца ў яго пад нагамі. Усё гэта дапамагае чалавеку ўцякаць ад пушчавіка. Калі сустрэча з ім непазбежна, трэба рабіць крутыя павароты туды і сюды ды хутчэй пакідаць пушчу, далей якой пушчавік не адважыцца ступіць." Н.Я.Никифоровский "Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе" (449: с.614) Сколько есть на землѣ лѣшихъ, нетрудно вычислить по наличнымъ лѣснымъ площадямъ, потому что для каждой изъ нихъ назначается отдѣльный лѣшій. Если же лѣсная площадь велика, то и тутъ можно опредѣлить область лѣшаго, которая обнимаетъ не болѣе семи квадратныхъ верстъ. Еще удобнѣе опредѣлить число пущевиковъ, которые имѣютъ ограниченную и тѣсную область, а именно — дѣвственный лѣсъ, или лѣсъ выдающейся вышины ("пуща-дремуща"). Какъ и лѣшій, пущевикъ превышаетъ головою самое высокое дерево, — что помогаетъ видѣть окрестные предметы на далекое разстояніе. Есть, однако, пущевики, которымъ такія деревья только по плечо. Младшій братъ пущевика, лѣшій, идетъ на кое-какую сдѣлку съ человѣкомъ; какъ видно было, его дѣти (лѣшата) даже благодѣтельствуютъ человѣку; свирѣпый пущевикъ спѣшитъ стать поперекъ добрыхъ намѣреній брата, чинитъ одно лишь зло, памятуя, что ему пришлось уйти въ вѣковыя дубравы именно изъ-за давнихъ козней человѣка. Онъ не щадитъ ни стариковъ, ни дѣтей, ни женщинъ, ни немощніковъ, ни житейскихъ помощниковъ человѣка — домашнихъ животныхъ: разъ жертва зашла въ пущу — ея гибель неизбѣжна. Косматый, поросшій волокнистымъ мхомъ по всему тѣлу, не исключая носа и глазъ, гигантъ по росту, пущевикъ способенъ убить жертву однимъ своимъ обликомъ; когда достигнута цѣль, онъ не хохочетъ, подобно лѣшему, не издѣвается надъ жертвою, а спокойно слѣдуетъ дальше, точно сдѣлалъ заурядное дѣло, исполнилъ скромный долгъ. Къ счастью человѣка, пущевики весьма рѣдки, и есть немало пущъ, гдѣ заурядъ хозяйничаютъ одни только лѣшіе. "Гдѣ гибель человѣка, тамъ скрыто и спасеніе его": пущевикъ неповоротливъ, дряхлъ до отупѣния, плохо видитъ, что дѣлается у его ногъ. Все это помогаетъ человѣку уходить отъ страшнаго человѣкоподобника; при неизбѣжной же встрѣчѣ съ нимъ, нужно дѣлать крутые повороты туда и сюда, да спѣшно оставить область пущи, дальше которой пущевикъ не рѣшается дѣлать своего старческаго шага. Н.Я.Никифоровскій "Нечистики. Сводъ простонародныхъ въ Витебской Бѣлоруссіи сказаній о нечистой силѣ" (482: с.72-73) Сам ён высачэзны, а цела ўсё ў кары. Ды і сам ён пахож на дзерава. Еслі пападзеш туды, дзе пушчавік жыве, то не адрозніш яго ні ад сосен, ні ад бяроз. А ета таму, што ён увесь карой зарос. Ды і я некалькі разоў бачыла пушчавіка. Ета летам было, калі я па ягады ў наш лес хадзіла. Раз зашла на нейкую паляну, села і ягады бяру. Аднак мне казалася, што за мной хтосьці падглядвае. Я хутчэй адтуль пайшла. А дома ўжо агледзіла, што ягады дужа кіслыя, горкія. Ета мне такія ягады пушчавік падсунуў. Запісана ў 2006 годзе І.Шаўко ў вёсцы Глыбаўка Веткаўскага р-на ад Гулевіч Кацярыны Фёдараўны, 1947 г.н. (505: с.211; 611: с.195) Сам он высоченный, а тело все в коре. Да и сам он похож на дерево. Если угодишь туда, где пущевик живет, то не отличишь его ни от сосен, ни от берез. А это потому, что он весь корой зарос. Да и я несколько раз видела пущевика. Это летом было, когда я по ягоды в наш лес ходила. Раз зашла на какую-то поляну, села и ягоды собираю. Но тут мне показалось, что за мной кто-то подглядывает. Я скорее оттуда ушла. А дома уже посмотрела, что ягоды очень кислые, горькие. Это мне такие ягоды пущевик подсунул. Записано в 2006 году И.Шевко в деревне Глыбовка Ветковского района Гомельской области от Гулевич Катерины Федоровны, 1947 г.р. Ежалі к пушчавіку пападзеш, то, лічы, што дамоў не вернешся. Баба раз карову выгнала ў поле, а тую ці то авадні закусалі, ці то аса ўжаліла, дык яна ў лес пабегла. Злавіла баба карову, аж глядзіць: дрэва на карову падае. Тады яна зразумела, што з каровай жывой не выбрацца. Кінула жывёліну, а сама ўратавалася. А яшчэ знаю, што пушчавік не любіць крыку ў лесе, песняў людскіх. Сільна яму не нравіццца, што людзі пра сваё жыццё песні спяваюць. Тады пушчавік будзе старацца гэтаму чалавеку што-небудзь плахое здзелаць. А чалавек, калі не ўцячэ, можа калекай астацца, бо пушчавік абіды не даруе. Запісана ў 2006 годзе І.Шаўко ў вёсцы Куты Веткаўскага р-на ад Талкачовай Антаніны Мікалаеўны, 1942 г.н. (505: с.211; 611: с.195) Ежели к пущевику угодишь, то, считай, что домой не вернешься. Баба раз корову выгнала в поле, а ту то ли оводы закусали, то ли оса ужалила, так она в лес убежала. Поймала баба корову, тут смотрит: дерево на корову падает. Тогда она поняла, что с коровой живой не выбраться. Бросила скотину, а сама спаслась. А еще знаю, что пущевик не любит крика в лесу, песен людских. Сильно ему не нравится, что люди о своей жизни песни поют. Тогда пущевик будет стараться этому человеку что-нибудь плохое сделать. А человек, если не убежит, может калекой остаться, так как пущевик обиды не прощает. Записано в 2006 году И.Шевко в посёлке Куты Ветковского района Гомельской области от Толкачевой Антонины Николаевны, 1942 г.р. Пушчавік вельмі высокі. Ён можа быць ростам з самае бальшое дзерава ў пушчы. Не любіць ён людзей, а за што, не знаю. Людзі кажуць, што пушчавік дзелае многа гора тым, хто пападае ў тое места, дзе яго дом стаіць. Можа так разбушавацца, што дрэвы з карэннем будзе вырываць і ў людзей кідаць. Паспрабуй тады схавацца ад яго. Запісана ў 2006 годзе І.Шаўко ў вёсцы Новыя Грамыкі Веткаўскага р-на ад Пракопчык Надзеі Мікалаеўны, 1934 г.н. (505: с.211; 611: с.195) Пущевик очень высок. Он может быть ростом с самое большое дерево в пуще. Не любит он людей, а за что, не знаю. Люди говорят, что пущевик делает много зла тем, кто попадает в то место, где стоит его дом. Может так разбушеваться, что деревья с корнем будет вырывать и в людей бросать. Попробуй тогда скрыться от него. Записано в 2006 году И.Шевко в деревне Новые Громыки Ветковского района Гомельской области от Прокопчик Надежды Николаевны, 1934 г.р. Калі лесавіка шчэ можна ўмасліць, то пушчавік цябе жывым не выпусціць, асабліва калі ты з тапаром прыйшоў у пушчу. Тады лічы, што жывым не вернешся. Толькі тады ён цябе пажалее, калі ты яму паклонішся. А старыя шчэ кажуць, што спасешся ад пушчавіка, калі зможаш хутка з лесу выскачыць. Запісана ў 2006 годзе І.Шаўко ў в.Шэйка Веткаўскага р-на ад Рослікавай Ніны Канстанцінаўны, 1930 г.н. (505: с.211; 611: с.195) Если лешего еще можно ублажить, то пущевик тебя живым не выпустит, особенно если ты с топором пришел в пущу. Тогда считай, что живым не вернешься. Только тогда он тебя пожалеет, если ты ему поклонишься. А старые еще ​​говорят, что спасешься от пущевика, если сможешь быстро из леса выскочить. Записано в 2006 году И.Шевко в деревне Шейка Ветковского района Гомельской области от Росликовой Нины Константиновны, 1930 г.р.

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Монстр
Агуане

Монстр
Азема

Фэнтезийный персонаж
Албысы

Герой легенд
Анаким

Герой сказок
Ао

Мифическое существо
Арворх

Монстр
Архангелы

Чудище
Ахти

Чудище
Абаасы

Чудище
Абаасылар

Чудище
Абааһы

Герой сказок
Абада

Мистическое чудовище
Абанг Аку

Герой сказок
Абасы

Чудище
Аванк

Герой легенд
Агиски

Герой легенд
Агрометы

Мифическое существо
Алим

Фэнтезийный персонаж
Абраксас

Мистическое чудовище
Абрасакс

Фэнтезийный персонаж
Авгур

Чудище
Агишки

Мифическое существо
Агнявік

Чудище
Агызмал

Герой легенд
Азы

Монстр
Алея

Чудище
Ангелы 

Монстр
Арейон

Герой легенд
Архонты

Мистическое чудовище
Аюстал

Чудище
Абнауаю

Фэнтезийный персонаж
Альрауны

Монстр
Анцыбал

Фэнтезийный персонаж
Араш

Чудище
Арслан

Мистическое чудовище
Атцыс

Фэнтезийный персонаж
Абарга-Могой

Мистическое чудовище
Абуми-кути

Мистическое чудовище
Аварга Мога

Мистическое чудовище
Агач киши

Фэнтезийный персонаж
А Бао А Ку

Мифическое существо
А Бао Ку

Чудище
Агроти

Герой сказок
Агулшап

Чудище
Агх-иски

Мистическое чудовище
Агхары

Фэнтезийный персонаж
Агъач киши

Мистическое чудовище
Адамовы дети

Фэнтезийный персонаж
Аданы

Герой легенд
Адданк

Монстр
Аджина

Мистическое чудовище
Адзуки-агэ

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-арай

Мифическое существо
Адзуки-сарасара

Герой легенд
Адзуки-тоги

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-яроо

Монстр
Аждаha

Герой сказок
Аждарха

Чудище
Аждархо́

Герой сказок
Ажыдаа́р

Фэнтезийный персонаж
Аздаха

Зверь
Аздяка́

Герой легенд
Азярніцы

Герой легенд
Аидахар

Мистическое чудовище
Аист

Фэнтезийный персонаж
Ай-хуа

Мистическое чудовище
Айдага́р

Чудище
Айдахар

Герой сказок
Айтвар

Герой легенд
Айтварас

Чудище
Айцы

Зверь
Акаана

Герой сказок
Акасита

Фэнтезийный персонаж
Акери

Герой легенд
Аколностъ

Мистическое чудовище
Акрабуамелу

Фэнтезийный персонаж
Акромантул

Герой сказок
Акромантула

Фэнтезийный персонаж
Акуй-Халава

Фэнтезийный персонаж
Акулобраз

Герой сказок
Ала

Мистическое чудовище
Албаны

Монстр
Албасты

Герой сказок
Алекторъ дивий

Герой легенд
Али

Герой сказок
Аллокамелус

Чудище
Альсеиды

Мистическое чудовище
Алэл

Фэнтезийный персонаж
Антеро

Герой легенд
Албастый

Герой легенд
Алема

Мистическое чудовище
Алерион

Мистическое чудовище
Аликанто

Мистическое чудовище
Алканостъ

Мистическое чудовище
Алкион (Alkyon)

Мистическое чудовище
Алконос

Мифическое существо
Алконост

Герой сказок
Алконотъ

Монстр
Алкуностъ

Герой сказок
Алцете

Герой сказок
Аль-каркаданн

Мистическое чудовище
Альвы

Зверь
Альгуль

Герой сказок
Альконостъ

Мистическое чудовище
Альфин

Мифическое существо
Ам-ам

Мифическое существо
Ам-мит

Чудище
Ам-мут

Герой легенд
Амайурйук

Чудище
Амам

Мистическое чудовище
Амамат

Монстр
Амару

Мифическое существо
Амауталик

Фэнтезийный персонаж
Амба́рный

Чудище
Амбарник

Фэнтезийный персонаж
Амбарный старик-домовик

Герой легенд
Амемит

Зверь
Амикири

Мистическое чудовище
Амиктиры

Фэнтезийный персонаж
Аммат

Герой сказок
Амт

Герой легенд
Амфиптерий

Мифическое существо
Амфисбена

Монстр
Амэ-онна

Фэнтезийный персонаж
Ананси

Мистическое чудовище
Анба́рный

Герой легенд
Ангеук

Мистическое чудовище
Ангиак

Герой сказок
Ангьяк

Зверь
Андрони

Мистическое чудовище
Анзу

Мифическое существо
Анзуд

Герой легенд
Аниото

Мистическое чудовище
Анка

Мистическое чудовище
Анкертольд

Чудище
Анку

Мифическое существо
Анкы-келе

Герой сказок
Аннакуи

Монстр
Аннуна

Чудище
Аннунаки

Мистическое чудовище
Анталоп

Чудище
Антапаты

Мифическое существо
Антипко

Фэнтезийный персонаж
Антис

Мистическое чудовище
Антоностъ

Герой сказок
Ануннаки

Фэнтезийный персонаж
Анцётка

Фэнтезийный персонаж
Анчут

Чудище
Анчутик

Мистическое чудовище
Анчутка

Герой легенд
Апíвень

Чудище
Апеп

Герой легенд
Апис

Мистическое чудовище
Апо́фис

Зверь
Апоп

Герой легенд
Апсарас

Герой легенд
Апсары

Герой сказок
Аптах-Бага

Монстр
Аразе

Мистическое чудовище
Араитеуру

Зверь
Аралезы

Мистическое чудовище
Аргос

Монстр
Аргус

Герой сказок
Аржавейнік

Мистическое чудовище
Аржавеннік

Фэнтезийный персонаж
Аржавенник

Монстр
Арзюри

Мистическое чудовище
Аримофеи

Чудище
Аримоѳеи

Чудище
Арсури

Мифическое существо
Артинетас

Фэнтезийный персонаж
Аруи ариси

Чудище
Асванг

Чудище
Асванга

Герой сказок
Асетнік

Герой легенд
Асида

Чудище
Аскефруа

Герой легенд
Аспид

Герой легенд
Аспида

Герой легенд
Аспидоколеон

Герой легенд
Аспидохелон

Герой сказок
Аспидѣ хелонѣ

Герой легенд
Аспик

Монстр
Ассида

Мистическое чудовище
Ассидам

Герой легенд
Астонiи

Герой сказок
Астромове

Фэнтезийный персонаж
Асуван

Герой легенд
Аука

Монстр
Афанк

Герой сказок
Афедронои

Герой легенд
Африт

Мистическое чудовище
Ахерон

Монстр
Ахеронт

Зверь
Ахлис

Мистическое чудовище
Ахоры

Зверь
Ацаны

Герой легенд
Ачери

Герой легенд
Ачкийини

Герой сказок
Ачо́ч-Мачо́ч

Мифическое существо
Ачуч-Пачуч

Фэнтезийный персонаж
Аѳдроноi

Герой сказок
Адау

Герой сказок
Алад

Чудище
Алпаб

Чудище
Аниука

Мистическое чудовище
Араска

Фэнтезийный персонаж
Арсан-Дуолай

Мифическое существо
Асраи

Чудище
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Герой легенд
Бабай, Бабайка

Монстр
Бакенеко

Мистическое чудовище
Белая Рука 

Мистическое чудовище
Бен-Бен

Фэнтезийный персонаж
Благийдвор

Фэнтезийный персонаж
Бродницы 

Монстр
Бучу*

Чудище
Бадњак

Герой легенд
Баг

Герой легенд
Бакэмоно

Монстр
Белыедамы

Герой легенд
Берегини

Герой легенд
Богинки

Фэнтезийный персонаж
Бродячий огонёк

Монстр
Бааванши

Герой сказок
Байцзэ

Монстр
Баюн-Кот

Герой сказок
Бену

Герой сказок
Биль-Биль-Гое

Монстр
Боуги

Герой легенд
Бута*

Герой легенд
Бадняк

Мифическое существо
Бісиці

Мифическое существо
Бааби

Мистическое чудовище
Баба

Мистическое чудовище
Бабай

Монстр
Бабайка

Мистическое чудовище
Бабан

Мистическое чудовище
Бабар

Герой легенд
Баби

Мистическое чудовище
Бабок

Зверь
Бабр

Монстр
Бага

Чудище
Багамут

Чудище
Баган

Герой сказок
Багеера

Фэнтезийный персонаж
Багенге

Герой сказок
Багнік

Мистическое чудовище
Багник

Герой сказок
Бадзюля

Монстр
Бадюля

Зверь
Баенник

Герой сказок
Баенный

Герой легенд
Базилиск

Герой легенд
Базилишек

Мифическое существо
Байник

Чудище
Байнушко

Монстр
Бакенэко

Фэнтезийный персонаж
Баку

Фэнтезийный персонаж
Бакэ-дзори

Герой сказок
Бакэдзори

Герой сказок
Баламутень

Герой легенд
Баламутнік

Герой сказок
Баламуцень

Мистическое чудовище
Балаур

Мистическое чудовище
Балена

Чудище
Бандиман

Фэнтезийный персонаж
Банийип

Чудище
Банник

Чудище
Банной

Монстр
Банный

Герой легенд
Банный бес

Фэнтезийный персонаж
Банши

Герой сказок
Банщик

Зверь
Баньши

Монстр
Барабао

Герой легенд
Баранец

Герой сказок
Барбегази

Чудище
Барбегазы

Мистическое чудовище
Баргест

Герой сказок
Барздуки

Монстр
Барнитлег

Мистическое чудовище
Барстуки

Мистическое чудовище
Баст

Монстр
Бастет

Мистическое чудовище
Батюшка-Зима

Монстр
Баубо

Чудище
Бебок

Герой легенд
Белая Баба

Фэнтезийный персонаж
Берендей

Чудище
Бахамут

Фэнтезийный персонаж
Башаандере

Фэнтезийный персонаж
Башахаун

Чудище
Баянник

Герой легенд
Бега

Зверь
Бегемот

Мифическое существо
Бегущий волком

Монстр
Бедн-вара

Зверь
Бекке

Герой сказок
Белые ходоки

Мистическое чудовище
Беляки

Монстр
Бен варра

Герой легенд
Бен-Варри

Герой легенд
Беорнинги

Фэнтезийный персонаж
Берникли

Мифическое существо
Бескуд

Монстр
Бессонье

Герой сказок
Бии-няо

Чудище
Бииняо

Зверь
Бий-няо

Монстр
Бийняо

Чудище
Бинфэн

Мистическое чудовище
Бирюк

Фэнтезийный персонаж
Бичен

Фэнтезийный персонаж
Бкабей

Мифическое существо
Блажинь

Фэнтезийный персонаж
Бласна

Мистическое чудовище
Блегмии

Мистическое чудовище
Блегмы

Фэнтезийный персонаж
Блемии

Чудище
Блудички

Фэнтезийный персонаж
Бляго

Герой легенд
Бобо

Чудище
Бобок

Зверь
Бовешь

Фэнтезийный персонаж
Боган

Зверь
Боггарт

Герой легенд
Боги

Мифическое существо
Боглы

Герой легенд
Божонтка

Монстр
Бокан

Мистическое чудовище
Боканон

Мистическое чудовище
Боли-бошка

Фэнтезийный персонаж
Болла

Монстр
Болотник

Мистическое чудовище
Болотница

Чудище
Болотный

Герой легенд
Болотный дедко

Герой сказок
Болотный шут

Мифическое существо
Болотяник

Герой легенд
Болтрушайка

Герой сказок
Бомка

Мифическое существо
Бонакон

Монстр
Боннакон

Монстр
Бор

Герой легенд
Борамец

Монстр
Боранец

Монстр
Боровик

Герой сказок
Боровички

Герой легенд
Боровой

Мистическое чудовище
Боровой человек

Мифическое существо
Бородатые

Герой легенд
Бородачик

Зверь
Борэй

Зверь
Боухан

Фэнтезийный персонаж
Бохан

Монстр
Боцан

Зверь
Брауни

Мифическое существо
Бродяжки

Герой сказок
Брокса

Фэнтезийный персонаж
Броллахан

Монстр
Броша

Мистическое чудовище
Бруколак

Фэнтезийный персонаж
Брукса

Герой легенд
Бруни

Зверь
Бруха

Зверь
Брэг

Мифическое существо
Бу-лао

Монстр
Бу́сеу́

Фэнтезийный персонаж
Бугган

Герой легенд
Бузинная госпожа

Мистическое чудовище
Бузинная матушка

Мистическое чудовище
Бук

Монстр
Бука

Мифическое существо
Бука (Bwca)

Герой сказок
Бука́нка

Чудище
Букан

Монстр
Буканай

Мистическое чудовище
Букарица

Мифическое существо
Букачка

Герой легенд
Букентавр

Герой сказок
Букусетка

Чудище
Буллар

Фэнтезийный персонаж
Бунгиснгис

Герой сказок
Бундимун

Мистическое чудовище
Буниюп

Мистическое чудовище
Буньип

Мифическое существо
Бурак

Герой сказок
Буривухи

Зверь
Бусиэ

Чудище
Буско

Чудище
Бхуты

Герой легенд
Бцентæ

Герой легенд
Бывшие

Герой сказок
Бьякко

Чудище
БѢлена

Фэнтезийный персонаж
Баггейн

Чудище
Батанушко

Чудище
Бенни

Герой сказок
Бесы

Герой легенд
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Мистическое чудовище
Ванф

Мистическое чудовище
Вилы

Герой сказок
Водяницы

Монстр
Вуивр

Герой легенд
Вампал

Герой сказок
Васуки

Мистическое чудовище
Вирява

Фэнтезийный персонаж
Водяные

Фэнтезийный персонаж
Вытьянка

Фэнтезийный персонаж
Ванапаганы

Чудище
Воду

Чудище
Волот

Чудище
Відминник

Фэнтезийный персонаж
Вій

Герой сказок
Вісуснік

Чудище
Ва öш

Фэнтезийный персонаж
Ва-ош

Герой сказок
Вадзянiк

Герой сказок
Вадзяны

Чудище
Вазіла

Мифическое существо
Вазила

Герой легенд
Вазимба

Герой легенд
Вака де лумбре

Чудище
Валасень

Мистическое чудовище
Валасяніца

Монстр
Валькирии

Фэнтезийный персонаж
Вампировићим

Мистическое чудовище
Вамфир

Фэнтезийный персонаж
Вамфири

Мифическое существо
Ван Тянь Хоу

Чудище
Ванагандр

Фэнтезийный персонаж
Ванахальбы

Фэнтезийный персонаж
Вани

Чудище
Вапак

Герой легенд
Вапаӄамталха`н

Герой легенд
Варактил

Мифическое существо
Варгін

Мистическое чудовище
Варги

Герой легенд
Варгин

Чудище
Василиск

Мистическое чудовище
Ваўкалак

Монстр
Ваўкалака

Герой легенд
Ваўкалека

Герой легенд
Вахокохоко

Мистическое чудовище
Вдова птица

Герой сказок
Вдодъ

Фэнтезийный персонаж
Вегетандры

Монстр
Вейла

Чудище
Велiорыбъ

Мистическое чудовище
Велерыбъ

Фэнтезийный персонаж
Великаны

Герой сказок
Великие Гиббоны

Монстр
Вемики

Мистическое чудовище
Вендиго

Чудище
Вепреслон

Чудище
Верберы

Зверь
Вербэры

Герой легенд
Вербэт

Мистическое чудовище
Вервольф

Герой сказок
Вергиены

Герой сказок
Веревочник

Фэнтезийный персонаж
Верераты

Герой легенд
Верерэты

Монстр
Веркабаны

Монстр
Веркрысы

Фэнтезийный персонаж
Веркэт

Мифическое существо
Вернетопырь

Герой легенд
Верфокс

Герой сказок
Веры

Герой сказок
Веспертил

Мистическое чудовище
Вешап

Мифическое существо
Вещица

Мистическое чудовище
Взрывопотам

Фэнтезийный персонаж
Ви́сусник

Герой сказок
Виверн

Чудище
Виверна

Фэнтезийный персонаж
Вигты

Герой легенд
Виелфрас

Мистическое чудовище
Вий

Герой сказок
Вила

Монстр
Вилкацис

Чудище
Вилколаки

Мистическое чудовище
Вилктаки

Герой сказок
Виндиго

Мифическое существо
Випунен

Монстр
Вирика

Монстр
Витар

Монстр
Витренник

Мистическое чудовище
Вихованець

Герой сказок
Вишап

Монстр
Вкабей

Герой сказок
Влемии

Мифическое существо
Во дак наг гран

Герой сказок
Во-а

Мистическое чудовище
Вова

Герой сказок
Вовкулака

Мистическое чудовище
Вовкун

Герой легенд
Водная форма

Герой легенд
Водява

Фэнтезийный персонаж
Водяной

Герой сказок
Водяной попрыгун

Фэнтезийный персонаж
Возвращающийся

Мистическое чудовище
Волкодлаки

Герой легенд
Волколак

Мистическое чудовище
Волокита

Мистическое чудовище
Волосень

Чудище
Волсь

Фэнтезийный персонаж
Вонгви

Чудище
Вопар

Мистическое чудовище
Вопитар

Монстр
Ворги

Герой сказок
Воуви

Мифическое существо
Вох

Фэнтезийный персонаж
Встречник

Герой сказок
Вужалка

Чудище
Вуки

Герой легенд
Вулвер

Фэнтезийный персонаж
Вултанка

Монстр
Вунтериха

Мистическое чудовище
Вупар

Герой легенд
Вупыр

Герой сказок
Вурдалак

Мистическое чудовище
Выбирающие мертвых, убитых

Мистическое чудовище
Выскакунчик

Герой сказок
Выскорь

Герой сказок
Выхованец

Герой сказок
Вампиры

Герой сказок
Верлиока

Фэнтезийный персонаж
Власти

Монстр
Волосатка

Существа из мифов и легенд на букву Г


Чудище
Гарпии

Фэнтезийный персонаж
Гмуры

Мистическое чудовище
Господства

Чудище
Гримтурсы

Герой легенд
Гаки

Мистическое чудовище
Гирин

Монстр
Гомозули

Фэнтезийный персонаж
Грант

Зверь
Грифы

Монстр
Гамсилг

Герой сказок
Гиады

Чудище
Глейстиг

Фэнтезийный персонаж
Гаргульи

Чудище
Грёза

Фэнтезийный персонаж
Гурии

Герой легенд
Гіпацэнтаўр

Монстр
Га́ла

Чудище
Га́ллу

Фэнтезийный персонаж
Гавриилова Свора

Мистическое чудовище
Гаврииловы Трещотки

Герой легенд
Гадюка

Герой легенд
Гаёвки

Мистическое чудовище
Гаёвы дзед

Чудище
Гаёўкі

Мифическое существо
Гайтраш

Фэнтезийный персонаж
Гаканчи

Герой легенд
Гала

Чудище
Галла

Монстр
Галлу

Зверь
Гамаюн

Мистическое чудовище
Гамберу

Мистическое чудовище
Ганапати

Герой легенд
Гандхарвы

Чудище
Ганеша

Мистическое чудовище
Гараппа

Мистическое чудовище
Гаргуйли

Мистическое чудовище
Гаргулец

Мифическое существо
Гаргулии

Монстр
Гарм

Чудище
Гарпия

Монстр
Гаруда

Герой легенд
Гарцуки

Герой легенд
Гаспадар

Герой сказок
Гати

Фэнтезийный персонаж
Гатоблеп

Мистическое чудовище
Гатоблепа

Герой легенд
Гаюн

Чудище
Гвелешапи

Герой сказок
Гворны

Монстр
Генко

Мистическое чудовище
Герион

Герой легенд
Герионей

Герой сказок
Герионес

Фэнтезийный персонаж
Гианы

Монстр
Гиганты

Зверь
Гидра

Фэнтезийный персонаж
Гидрипусс

Герой сказок
Гидроп

Мистическое чудовище
Гидрус

Герой легенд
Гилян

Герой сказок
Гимантоподы

Фэнтезийный персонаж
Гипоцентавр

Монстр
Гиппогриф

Герой сказок
Гиппокамп

Герой легенд
Гиппокампус

Монстр
Гиппопод

Фэнтезийный персонаж
Гиппоталасы

Фэнтезийный персонаж
Гиппоцерв

Фэнтезийный персонаж
Гитраш

Зверь
Гламмы

Мистическое чудовище
Гламы

Монстр
Гликон

Герой легенд
Глог

Мифическое существо
Глупые великаны Сяоян

Фэнтезийный персонаж
Глэйштн

Чудище
Гноллы

Фэнтезийный персонаж
Гном, пожирающий детей

Чудище
Гномы

Фэнтезийный персонаж
Гномы оврагов

Герой сказок
Гоблины

Герой легенд
Годжира

Герой легенд
Годзилла

Зверь
Годлинг

Мистическое чудовище
Годованець

Герой сказок
Голем

Мистическое чудовище
Гончие Аннуна

Мистическое чудовище
Гончие Гавриила

Герой легенд
Гончие Йета

Герой легенд
Гончие холмов

Мистическое чудовище
Гончие Чейни

Герой сказок
Гончие Чини

Мистическое чудовище
Горгоны

Мистическое чудовище
Горгульи

Герой сказок
Горгулья

Мифическое существо
Горё

Герой легенд
Господин Обрубок

Герой легенд
Готоконэко

Фэнтезийный персонаж
Гравейр

Герой сказок
Граи

Чудище
Грайвер

Чудище
Грайи

Чудище
Грамкин

Герой легенд
Грампкин

Зверь
Граулли

Монстр
Гремлин

Чудище
Гречуха

Герой сказок
Грила

Герой сказок
Грим

Мистическое чудовище
Гримтурсены

Чудище
Гриндилоу

Мистическое чудовище
Гром-птицы

Фэнтезийный персонаж
Громамонт

Фэнтезийный персонаж
Грондры

Мистическое чудовище
Грохотанис

Герой сказок
Грюла

Герой легенд
Гул

Мистическое чудовище
Гуло

Герой легенд
Гулон

Мифическое существо
Гуль

Фэнтезийный персонаж
Гульябани

Монстр
Гумберу

Чудище
Гуменнiк

Герой сказок
Гуменник

Фэнтезийный персонаж
Гуменной хозяин

Чудище
Гураль

Фэнтезийный персонаж
Гухьяки

Чудище
Гыргалица

Фэнтезийный персонаж
Гюль-ябани

Фэнтезийный персонаж
Гелиады

Герой легенд
Глашаны

Мистическое чудовище
Гомункулус

Герой сказок
Гремлины

Чудище
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Герой легенд
Дайтьи

Герой легенд
Деманметдехаак

Монстр
Доброхот

Зверь
Дракон

Фэнтезийный персонаж
Дух(духи)

Мифическое существо
Дандан

Фэнтезийный персонаж
Демоны Океании

Чудище
Див

Чудище
Дриада

Зверь
Дуэргар

Чудище
Дети леса

Мистическое чудовище
Джала-рупа

Мифическое существо
Джарви

Мистическое чудовище
Джегджер

Герой сказок
Джек Фрост

Мистическое чудовище
Джек-в-кандалах

Герой сказок
Джек-в-цепях

Герой сказок
Джеруч

Мистическое чудовище
Джерфф

Герой легенд
Джехути

Герой сказок
Джил-Жженый-Хвост

Фэнтезийный персонаж
Джинн

Герой сказок
Джраарс

Мистическое чудовище
Дзасики-вараси

Герой сказок
Дзёро-гумо

Зверь
Дзи-Дзи

Герой легенд
Дзидзи

Мифическое существо
Дзикининки

Фэнтезийный персонаж
Дзиммэндзю

Зверь
Дзинко

Мистическое чудовище
Дзоноква

Герой легенд
Ди́вы

Фэнтезийный персонаж
Диббук

Мифическое существо
Дивана́

Монстр
Дийуана́

Фэнтезийный персонаж
Дикая охота

Герой сказок
Дип

Монстр
Диры

Герой сказок
Дисплейсер

Герой сказок
Диуана́

Герой легенд
Доби

Фэнтезийный персонаж
Довшпрунг

Герой легенд
Долѣзря

Мифическое существо
Домаха

Мифическое существо
Домовая

Чудище
Домовиха

Мистическое чудовище
Домовичка

Чудище
Домовой

Мистическое чудовище
Домовуха

Герой сказок
Доможил

Герой легенд
Донестры

Чудище
Доплер

Мифическое существо
Допплер

Монстр
Доро-та-бо

Чудище
Драйдер

Мистическое чудовище
Дракайна

Герой легенд
Дракон Ла-Тринита

Герой сказок
Дракон со свечой

Фэнтезийный персонаж
Дракониха

Фэнтезийный персонаж
Драконица

Монстр
Дракус

Монстр
Драсили

Фэнтезийный персонаж
Драу

Мистическое чудовище
Драуг

Мифическое существо
Драук

Герой легенд
Дриады

Монстр
Дров

Фэнтезийный персонаж
Дроу

Мифическое существо
Дроук

Герой сказок
Дсоноква

Зверь
Дуана́

Герой легенд
Дубана́

Мифическое существо
Дубочуд

Герой легенд
Дувана́б

Фэнтезийный персонаж
Думана́

Мистическое чудовище
Дунтеры

Герой легенд
Дунья-мара

Чудище
Дуэнде

Мифическое существо
Дхампир

Герой сказок
Дыббук

Герой легенд
Дьутпа

Мистическое чудовище
Дэвы

Монстр
Дюббук

Герой сказок
Девятиглавцы

Чудище
Дзяды

Мистическое чудовище
Диюпэрас

Зверь
Драки

Монстр
Дубовики

Герой сказок
Дітко

Монстр
Да́йва

Герой легенд
Давалпа

Зверь
Даги

Герой сказок
Дагон

Мистическое чудовище
Даймадзин

Мистическое чудовище
Дамавуха

Герой сказок
Дами

Монстр
Дампир

Герой сказок
Дандо и его псы

Мистическое чудовище
Данпир

Герой сказок
Дантеры

Мифическое существо
Данху

Монстр
Даолао

Мистическое чудовище
Даппи

Герой сказок
Даху

Мифическое существо
Дахут

Герой сказок
Двойник

Фэнтезийный персонаж
Дворовик

Герой легенд
Дворовый

Мифическое существо
Дева волн

Мифическое существо
Девона

Чудище
Девона́

Мистическое чудовище
Девы юные

Фэнтезийный персонаж
Девятеро

Чудище
Дегдер

Герой сказок
Дед

Герой легенд
Дедко

Герой легенд
Дедко болотный

Мистическое чудовище
Дедушко овинный

Мистическое чудовище
Дельфиния

Фэнтезийный персонаж
Дементор

Чудище
Демон

Герой сказок
Дерево Аль-вак

Монстр
Дзяо Дзе

Герой сказок
Данни

Монстр
Диниши

Герой сказок
Дсонакавы

Чудище
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Монстр
Еминеж

Герой сказок
Ермунганд

Герой сказок
Ебосан

Мистическое чудовище
Евваркее

Зверь
Евник

Мистическое чудовище
Единорог-лев

Герой легенд
Ен

Мистическое чудовище
Ендарь

Герой легенд
Енпери́

Зверь
Епосъ

Чудище
Етун

Чудище
Ефимон

Мифическое существо
Ехидна

Герой легенд
Ехидны

Герой легенд
Ехидный

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Фэнтезийный персонаж
Ёбосан

Фэнтезийный персонаж
Ёкай

Герой сказок
Ёксёкю

Герой легенд
Ёндон

Фэнтезийный персонаж
Ёрмунганд

Герой сказок
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Герой легенд
Жители холмов

Фэнтезийный персонаж
Жихарь(жихоня)

Чудище
Жабалака

Герой сказок
Жалезная баба

Герой сказок
Жаракака

Мистическое чудовище
Жеки

Мифическое существо
Железная баба

Фэнтезийный персонаж
Женщина с разрезанным ртом

Фэнтезийный персонаж
Жигана

Монстр
Жигина

Герой сказок
Жиж

Мистическое чудовище
Жиро́вый

Чудище
Жировик

Фэнтезийный персонаж
Жировой чёрт

Герой легенд
Житный дед

Зверь
Жуть

Фэнтезийный персонаж
Жыж

Мифическое существо
Жыжаль

Герой сказок
Жыцень

Монстр
Жэрэтва

Герой сказок
Жабдар

Чудище
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Герой сказок
Зыбочник

Монстр
Загрыбаст

Монстр
Зазовка

Герой легенд
Зазоўка

Монстр
Заккум

Герой легенд
Зашики-онна

Фэнтезийный персонаж
Зверь Крофенольф

Мистическое чудовище
Змеевки

Чудище
Збуратор

Мистическое чудовище
Зверь-мираж

Фэнтезийный персонаж
Зверь-путающий-следы

Герой легенд
Зеериттер

Герой сказок
Земляная кошка

Мистическое чудовище
Зеп норашри

Герой легенд
Зилант

Герой легенд
Зириддар

Мистическое чудовище
Зитирон

Зверь
Зиф

Герой легенд
Зифиус

Чудище
Злиднi

Мифическое существо
Злыднi

Мистическое чудовище
Злыдни

Герой легенд
Злыдня

Герой легенд
Змеевна

Чудище
Змей

Мистическое чудовище
Змок

Зверь
Змяёўна

Герой сказок
Знiч

Монстр
Зніч

Мистическое чудовище
Знич

Мистическое чудовище
Зомби

Герой сказок
Зонтик-призрак

Герой легенд
Зу

Монстр
Зюзик

Чудище
Зюзя

Герой сказок
Землянаякошка

Существа из мифов и легенд на букву И


Герой легенд
Индрик зверь

Чудище
Ичетики

Герой легенд
Ину

Монстр
Ишхус

Герой сказок
Идакансас

Мистическое чудовище
Иттан-момэн

Чудище
Иббур

Монстр
Игкилики

Мистическое чудовище
Иглогривы

Монстр
Игонг

Герой легенд
Игонь

Герой сказок
Игоша

Герой сказок
Идичу

Герой сказок
Иелчу

Мифическое существо
Иеракосфинкс

Мистическое чудовище
Икирё

Фэнтезийный персонаж
Иллитиды

Монстр
Илофаи

Герой сказок
Илоѳаи

Фэнтезийный персонаж
Им-Дугуд

Герой легенд
Имдугуд

Мистическое чудовище
Имп

Фэнтезийный персонаж
Импундулу

Мистическое чудовище
Имуги

Герой сказок
Инапертва

Монстр
Индрик

Мифическое существо
Инженеры

Герой сказок
Инкуб

Монстр
Инкубус

Монстр
Ино

Мифическое существо
Иног

Чудище
Инокефалы

Чудище
Иные (Others)

Зверь
Иныж

Герой легенд
Иопод

Герой сказок
Ипоталасы

Герой сказок
Иратшо

Фэнтезийный персонаж
Иратшоак

Фэнтезийный персонаж
Иричу

Фэнтезийный персонаж
Иркоцервус

Герой легенд
Ирландский феникс

Герой легенд
Исоонна

Мистическое чудовище
Испы

Герой сказок
Исхиапод

Герой сказок
Итанеси

Мистическое чудовище
Итримубе

Фэнтезийный персонаж
Ифрит

Монстр
Ихневмон

Фэнтезийный персонаж
Ихтиокентавры

Мифическое существо
Ичöтик

Монстр
Ичетик

Герой легенд
Ишкус

Герой сказок
Иблис 

Фэнтезийный персонаж
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Мистическое чудовище
Йаконий

Монстр
Йейл

Герой сказок
Йель

Мифическое существо
Йерфф

Герой легенд
Йет-гончие

Герой сказок
Йети

Герой сказок
Йови

Герой сказок
Йок-йок

Фэнтезийный персонаж
Йольский кот

Герой легенд
Йормунганд

Герой сказок
Йормунгандр

Чудище
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Мистическое чудовище
Кампир

Фэнтезийный персонаж
Китайскийлис

Монстр
Кои

Герой легенд
Кори

Герой легенд
Кумара

Фэнтезийный персонаж
Куцодаймоны

Монстр
Кетгранд

Герой сказок
Кетус

Мистическое чудовище
Кикимора

Мистическое чудовище
Кикимра

Герой сказок
Кикирин

Мифическое существо
Кикирн

Фэнтезийный персонаж
Киклопы

Герой сказок
Киливфаки

Фэнтезийный персонаж
Килин

Чудище
Килиопаки

Герой сказок
Киллмулис

Герой легенд
Килмуллис

Мифическое существо
Кильмулис

Герой сказок
Кимнары

Герой сказок
Кляки

Мистическое чудовище
Коатлантонан

Фэнтезийный персонаж
Коатликуэ

Монстр
Кобольд

Монстр
Кобольт

Герой легенд
Козерог

Фэнтезийный персонаж
Козий вампир

Герой сказок
Козлолюди

Герой легенд
Козлоолень

Герой сказок
Козлорогий (Aigokeros)

Монстр
Козослонъ

Фэнтезийный персонаж
Кока

Чудище
Коканко

Герой легенд
Коловёртыши

Монстр
Коловёрши

Чудище
Колчис

Герой легенд
Кольценосцы

Мифическое существо
Комокол

Фэнтезийный персонаж
Комол

Фэнтезийный персонаж
Комонол

Герой сказок
Кон Аннон

Герой легенд
Кон-аяк

Чудище
Конгамато

Герой сказок
Конебык

Мистическое чудовище
Коневрусъ

Мистическое чудовище
Конёк-Горбунок

Чудище
Копуваи

Мистическое чудовище
Копша

Фэнтезийный персонаж
Коракс

Герой сказок
Коргоруши

Чудище
Коричник

Мистическое чудовище
Коркодил

Монстр
Кормокол

Мистическое чудовище
Корнуоллский летун

Мифическое существо
Корнуэльские пикси

Фэнтезийный персонаж
Коробокуру

Мистическое чудовище
Коровья смерть

Чудище
Корокотта

Герой сказок
Космический жокей

Мистическое чудовище
Кот Баюн

Фэнтезийный персонаж
Кот-расщепенец

Фэнтезийный персонаж
Коул

Мифическое существо
Кошка, способная менять облик

Мистическое чудовище
Кошкалачень

Чудище
Кошколаки

Мистическое чудовище
Крaсный Гaлстучек

Чудище
Крабаллон

Фэнтезийный персонаж
Крак

Мистическое чудовище
Кракен

Герой сказок
Красный колпак

Мистическое чудовище
Красный человек (человечек)

Монстр
Кролы

Мифическое существо
Круглоглазые

Герой легенд
Крыжацік

Герой сказок
Крыжацик

Фэнтезийный персонаж
Крыжовниковая бабка

Герой легенд
Крыланы

Мистическое чудовище
Крылатая Тень

Фэнтезийный персонаж
Крылатые кони

Мистическое чудовище
Крысолаки

Чудище
Крысолюды

Герой легенд
Ктулху

Зверь
Ку Ши

Зверь
Ку Шит

Чудище
Карбункул

Герой сказок
Катахан

Фэнтезийный персонаж
Керы

Чудище
Китоврас

Фэнтезийный персонаж
Коловертыши

Фэнтезийный персонаж
Корогуши*

Монстр
Крапчик

Зверь
Куанг-Ши

Мистическое чудовище
Кумихо

Монстр
Кынсы

Герой сказок
Кентавроиды

Герой легенд
Кентавротритоны

Фэнтезийный персонаж
Кенты

Герой легенд
Кер-балык

Мистическое чудовище
Керастъ

Мистическое чудовище
Керасты

Зверь
Кербер

Монстр
Кимпуруши

Герой сказок
Кинамонъ

Монстр
Кинг-Конг

Мистическое чудовище
Киннамолг

Мифическое существо
Киннары

Герой легенд
Кинокефалы

Мистическое чудовище
Кирин

Чудище
Кит

Герой сказок
Китайский дракон

Герой легенд
Китайский лис

Фэнтезийный персонаж
Китра

Герой легенд
Китсюне

Герой легенд
Кицка жонка

Монстр
Кицунэ

Герой сказок
Клабаутерман

Мифическое существо
Кладавік

Фэнтезийный персонаж
Кладнік

Мистическое чудовище
Кладовик

Чудище
Кладовник

Чудище
Кладовый

Фэнтезийный персонаж
Кларихун

Герой легенд
Клетник

Фэнтезийный персонаж
Клецьнік

Зверь
Клобук

Монстр
Клурикон

Фэнтезийный персонаж
Крод Мара

Мифическое существо
Кроколеопотам

Монстр
Ку-Ши

Герой легенд
Куа-фу

Монстр
Кужата

Чудище
Кузутик

Чудище
Куй

Чудище
Куйята

Монстр
Куйяту

Герой сказок
Кук

Мистическое чудовище
Кукимора

Зверь
Куко

Чудище
Кулеша́та

Монстр
Кулеши

Монстр
Кулшедра

Герой легенд
Кульдыргыш

Чудище
Кульпиян

Герой легенд
Культдыргыш

Мифическое существо
Кумбаба

Мистическое чудовище
Кумельган

Фэнтезийный персонаж
Кумихо (구미호)

Фэнтезийный персонаж
Кумо

Мифическое существо
Кумяльган

Герой легенд
Кун Аннун

Зверь
Купалка

Герой легенд
Купальскi дзядок

Герой легенд
Купальскiй дзѣдокъ

Герой сказок
Купальский дедок

Мистическое чудовище
Курангаитуку

Герой сказок
Кусарикку

Герой сказок
Кутинья

Герой легенд
Кутисакэ-онна

Чудище
Кутиха

Фэнтезийный персонаж
Кутувр

Герой легенд
Каипора

Чудище
Карс

Фэнтезийный персонаж
Кентавры

Фэнтезийный персонаж
Кимапуруши

Мистическое чудовище
Коблинаи

Фэнтезийный персонаж
Кони Диомеда

Герой легенд
Корриганы

Фэнтезийный персонаж
Краты

Чудище
Кутруб

Герой сказок
Кэпкуэны

Герой сказок
К'тулу

Герой легенд
Ка́кос

Герой легенд
Кабиры

Монстр
Каботер

Герой легенд
Кабутерманнекин

Чудище
Кави́ры

Чудище
Кадехо

Герой легенд
Кадук

Монстр
Кажан

Фэнтезийный персонаж
Кажаналак

Герой сказок
Кайбё

Монстр
Кайдзю

Мистическое чудовище
Как

Герой легенд
Кака

Герой легенд
Какий

Мистическое чудовище
Какус

Фэнтезийный персонаж
Каладрий

Герой сказок
Каладриус

Монстр
Калануро

Герой сказок
Калбей

Герой сказок
Калбиi

Чудище
Калеи

Монстр
Каленик

Герой легенд
Кали-ахт

Герой легенд
Калликантзарос

Мифическое существо
Калликанцары

Мистическое чудовище
Калопалинг

Герой легенд
Калопус

Мифическое существо
Калупалик

Мифическое существо
Калюпалик

Монстр
Калян

Монстр
Камазотц

Герой сказок
Кангиксуармиукпак

Чудище
Корио

Мистическое чудовище
Кутысь

Монстр
Камахуэто

Мистическое чудовище
Камелопард

Мистическое чудовище
Камелопардалис

Чудище
Камикири

Монстр
Камэоса

Герой сказок
Кан-Кереде

Мифическое существо
Канбей

Мистическое чудовище
Кандзаргас

Монстр
Канима

Чудище
Канцербер

Мистическое чудовище
Канькач

Мистическое чудовище
Каппа

Герой сказок
Каракаса-обаке

Мистическое чудовище
Караконджалы

Фэнтезийный персонаж
Караконджо

Мистическое чудовище
Карастъ

Герой легенд
Карасу тэнгу

Герой сказок
Карина

Мистическое чудовище
Каркаданн

Герой легенд
Каркаладил

Мифическое существо
Карканья

Мифическое существо
Карлики

Герой легенд
Карлики Менехуне

Монстр
Картазон

Мифическое существо
Каса-обакэ

Мистическое чудовище
Касабакэ

Чудище
Каси

Мистическое чудовище
Касны

Мифическое существо
Касьян

Герой сказок
Катоблепас

Чудище
Катофлеб

Мифическое существо
Каукас

Монстр
Каучпок

Фэнтезийный персонаж
Квемуль

Монстр
Квилборы

Герой сказок
Квильборы

Герой сказок
Квиттеры

Фэнтезийный персонаж
Квинотавр

Мифическое существо
Кеаск

Герой легенд
Кеврококрот

Герой легенд
Кейннары

Фэнтезийный персонаж
Кейсонг

Мистическое чудовище
Кейфонг

Фэнтезийный персонаж
Кекроп

Герой легенд
Кекропс

Фэнтезийный персонаж
Келпи

Фэнтезийный персонаж
Кельпи

Фэнтезийный персонаж
Кендеры

Герой сказок
Куцодаймон

Герой легенд
Кучедра

Монстр
Кучивило

Герой сказок
Кушисаке Онна

Фэнтезийный персонаж
Кэлигрейхаунд

Фэнтезийный персонаж
Кэльпи

Герой сказок
Кэпкуэн

Чудище
Кэпкэуны

Герой легенд
Кадильница

Герой легенд
Карлики-цверги

Герой сказок
Кейннари 

Мифическое существо
Кикимора болотная 

Герой сказок
Клураканы

Герой легенд
Конаки Дзидзи

Мистическое чудовище
Корреды

Герой сказок
Красныешапки

Герой легенд
Куафу

Мистическое чудовище
Курша

Мистическое чудовище
Кэйлик Бхир

Существа из мифов и легенд на букву Л


Мистическое чудовище
Ламбтонский червь

Герой легенд
Летун(лятавец)

Монстр
Личжу

Мистическое чудовище
Луговой

Чудище
Ламии

Герой сказок
Лидерк

Мистическое чудовище
Лобасты(злыерусалки) 

Фэнтезийный персонаж
Лунный заяц

Герой сказок
Лернейскаягидра

Герой сказок
Линчетти

Монстр
Лубры

Монстр
Лярва

Герой легенд
Ла Йорона

Мистическое чудовище
Ла Льорона

Герой сказок
Ладон

Монстр
Лазавік

Фэнтезийный персонаж
Лазави́к

Чудище
Лазеннік

Зверь
Лазнік

Монстр
Лама

Герой сказок
Ламассу

Герой легенд
Ламашту

Герой легенд
Ламия

Герой легенд
Ламхигин-и-дур

Фэнтезийный персонаж
Ламя

Монстр
Ланнан-ши

Монстр
Лантикусъ

Монстр
Лантухи

Фэнтезийный персонаж
Лапитупы

Герой легенд
Латан

Фэнтезийный персонаж
Латану

Фэнтезийный персонаж
Лауру

Зверь
Лафон

Монстр
Лахама

Фэнтезийный персонаж
Лаюн

Мифическое существо
Лающая

Герой легенд
Ле́шенка

Герой легенд
Лебедечеловек

Мифическое существо
Лебединая шкура

Герой легенд
Лебединые девы

Чудище
Левиафан

Герой сказок
Левияфа

Мистическое чудовище
Левкрокота

Монстр
Левкрота

Чудище
Ледащий

Мифическое существо
Ледяной Джек

Чудище
Лемуры

Герой сказок
Леонид

Монстр
Лепрекон

Мифическое существо
Лепрехун

Герой легенд
Лесавки

Герой сказок
Лесной дядя

Мистическое чудовище
Лесовик

Мистическое чудовище
Лесовики

Монстр
Летавицы

Мистическое чудовище
Летучемыший крысопаук

Мифическое существо
Леуманы

Мистическое чудовище
Лефон

Герой легенд
Лешак

Мистическое чудовище
Леший

Мистическое чудовище
Ли́зень

Герой легенд
Лианнан-ши

Чудище
Лизун

Чудище
Ликантроп

Фэнтезийный персонаж
Лилит

Фэнтезийный персонаж
Лимнады

Фэнтезийный персонаж
Лимониады

Фэнтезийный персонаж
Лин

Герой сказок
Линан-Сидхе

Герой легенд
Лингбакр

Герой сказок
Линдворм

Мифическое существо
Линтывормъ

Фэнтезийный персонаж
Линь

Монстр
Лионтавр

Чудище
Лисун

Фэнтезийный персонаж
Лич

Мистическое чудовище
Лламхигин-и-дур

Монстр
Лобастый

Герой сказок
Лобишон

Герой сказок
Логхир

Герой легенд
Лознік

Мистическое чудовище
Лозовик

Герой легенд
Лопастый

Зверь
Лорелея

Фэнтезийный персонаж
Лосиный Фроди

Герой легенд
Лоскотниці

Фэнтезийный персонаж
Лоскотуха

Чудище
Лотан

Мистическое чудовище
Лошолич

Чудище
Лу

Герой сказок
Луговичок

Фэнтезийный персонаж
Лун

Мистическое чудовище
Луска

Фэнтезийный персонаж
Львинокентавр

Фэнтезийный персонаж
Лэмхайджин Вай Дувр

Мифическое существо
Люб

Мистическое чудовище
Люди, которые спят стоя

Мистическое чудовище
Люди-аисты

Мистическое чудовище
Люди-журавли

Монстр
Люди-львы

Герой сказок
Люди-мухоморы

Фэнтезийный персонаж
Лядашцік

Герой легенд
Лядащий

Мистическое чудовище
Ламя 

Герой сказок
Лиетуонис

Фэнтезийный персонаж
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Герой легенд
Морской бык

Герой легенд
Морской пегас

Мистическое чудовище
Мотра

Мифическое существо
Моряны

Чудище
Мудзина

Фэнтезийный персонаж
Муло

Монстр
Муруха

Герой легенд
Мушхуш

Фэнтезийный персонаж
Мявки

Фэнтезийный персонаж
Малити Халит

Монстр
Мандах

Герой сказок
Манья

Герой легенд
Мё-о

Мифическое существо
Могол(птица)

Фэнтезийный персонаж
Мынгуцзы

Мифическое существо
Морской лев

Герой сказок
Морской рыцарь

Зверь
Мот-мен

Зверь
Моховик

Монстр
Мули

Герой легенд
Мумаки

Фэнтезийный персонаж
Мушрушу

Мифическое существо
Мюлинг

Чудище
Мамай

Зверь
Мариды

Мифическое существо
Минокава

Герой легенд
Мундих

Герой сказок
Мяндаш

Фэнтезийный персонаж
Морана

Монстр
Морена

Зверь
Морлоки

Фэнтезийный персонаж
Морская дева

Герой сказок
Морские эфиопы

Герой сказок
Морской олень

Чудище
Моряна

Мифическое существо
Мотивация

Мистическое чудовище
Мулло

Герой сказок
Мушуссу

Герой легенд
Мюру-Ха

Фэнтезийный персонаж
Мамон(мамуна)

Герой сказок
Манеки-неко

Монстр
Мемозины

Герой сказок
Мойобу

Чудище
Мшанки

Герой легенд
Ма́ра

Фэнтезийный персонаж
Маалусы

Фэнтезийный персонаж
Мааналайсы

Монстр
Маанвэки

Мифическое существо
Маахисы

Чудище
Мавки

Фэнтезийный персонаж
Магнотавр

Мистическое чудовище
Мадзутора

Мифическое существо
Маеро

Фэнтезийный персонаж
Маероеро

Зверь
Мажана

Мистическое чудовище
Майдын массалык улеси

Мифическое существо
Майдың массалық үлесі

Фэнтезийный персонаж
Макалипорн

Мистическое чудовище
Макалифон

Герой сказок
Макара

Фэнтезийный персонаж
Макли

Герой легенд
Мала’как

Мистическое чудовище
Мамуны

Монстр
Манагарм

Чудище
Мандихоръ

Монстр
Мандихорь

Мистическое чудовище
Мантикора

Зверь
Маньяк

Мистическое чудовище
Маргульи

Монстр
Маргюг

Герой легенд
Марена

Чудище
Марид

Герой легенд
Маркополи

Герой сказок
Марсок

Мистическое чудовище
Масленичный Кот

Герой легенд
Матохи

Мифическое существо
Мать-рысь

Чудище
Махаха

Мифическое существо
Махуа

Фэнтезийный персонаж
Маэро

Фэнтезийный персонаж
Мећедовић

Герой сказок
Медведко

Герой легенд
Межевик

Герой сказок
Межевичок

Чудище
Мелиады

Герой легенд
Мелии

Фэнтезийный персонаж
Мелюзина

Герой сказок
Мендо

Герой легенд
Менехуны

Мистическое чудовище
Мерионы

Монстр
Мерроу

Герой легенд
Мерцана

Монстр
Меша-адам

Мистическое чудовище
Мидгардсорм

Герой сказок
Микэнэко

Мифическое существо
Мимик

Герой легенд
Минотавр

Герой легенд
Миравды

Зверь
Мираг

Герой легенд
Мирадж

Герой легенд
Мирмеколев

Герой легенд
Мирмиколеон

Чудище
Мичибичи

Герой легенд
Модзя

Мистическое чудовище
Моколе

Чудище
Мокруха

Герой легенд
Молниеносный

Фэнтезийный персонаж
Морской кентавр

Фэнтезийный персонаж
Мосмен

Герой сказок
Мохноноги

Мифическое существо
Мулен

Монстр
Мулы

Зверь
Мушруш

Монстр
Мэрроу

Мифическое существо
Мамдобхута

Фэнтезийный персонаж
Мангус

Герой легенд
Медуза

Фэнтезийный персонаж
Миньокао

Монстр
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Герой сказок
Нагиня

Мистическое чудовище
Намной

Мистическое чудовище
Недоступный глазу

Герой сказок
Неко

Фэнтезийный персонаж
Нермпай

Мистическое чудовище
Нидагрисур

Зверь
Никсы

Герой сказок
Нимфы

Мистическое чудовище
Нисаг

Герой легенд
Ноггл

Герой сказок
Нокеры

Фэнтезийный персонаж
Нувиша

Мистическое чудовище
Нэко-мусумэ

Фэнтезийный персонаж
Няка

Зверь
Начала

Мистическое чудовище
Нимфы 

Герой легенд
Навной

Фэнтезийный персонаж
Найтака

Мистическое чудовище
Нарипол

Мистическое чудовище
Небесная собака

Герой легенд
Нелюб

Зверь
Несси

Герой сказок
Ний

Монстр
Ниммэндзю

Мистическое чудовище
Нинки-нанка

Монстр
Ног-птица

Монстр
Ногуй

Герой легенд
Нора нейр

Чудище
Нуси

Фэнтезийный персонаж
Ньаадьы Дьянха

Монстр
Нэка

Фэнтезийный персонаж
Нэкомусумэ

Герой сказок
Нахцерер

Герой легенд
Неблагийдвор

Герой сказок
Нифилимы

Фэнтезийный персонаж
Наги

Герой сказок
Накер

Фэнтезийный персонаж
Нарифон

Мистическое чудовище
Невесты

Мистическое чудовище
Нереиды

Монстр
Нефилимы

Герой легенд
Никербрикеры

Герой легенд
Нимфа ясеня

Чудище
Ноздророг

Монстр
Ночник

Монстр
Нуэ

Монстр
Нэко

Мифическое существо
Нявки

Чудище
Наги 

Герой сказок
Неак Та

Мифическое существо
Нглылека

Зверь
Нора

Фэнтезийный персонаж
Наблюдатели

Фэнтезийный персонаж
Назгулы

Монстр
Намэ-онна

Герой легенд
Наяды

Герой легенд
Нежить

Герой легенд
Некомусуме

Мистическое чудовище
Несвезлох

Монстр
Нидхегг

Герой легенд
Никштукас

Монстр
Нингё

Монстр
Ниссе

Мистическое чудовище
Ногицунэ

Герой сказок
Нопэрапон

Монстр
Нурикабэ

Герой сказок
Нъогль

Герой сказок
Нэдзуми

Мифическое существо
Нэкомата

Мистическое чудовище
Няўки

Герой сказок
Навьи

Мистическое чудовище
Наяда

Герой легенд
Немейскийлев

Фэнтезийный персонаж
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Герой легенд
Обакэ

Фэнтезийный персонаж
Опиникус

Чудище
Обмен

Мифическое существо
Обруч-змей

Монстр
Огневик

Зверь
Огры

Чудище
Одноногая

Зверь
Ологхай

Фэнтезийный персонаж
Онг Кут

Фэнтезийный персонаж
Онокентавр

Герой легенд
Ориогорухо

Герой сказок
Ортрос

Чудище
Осетник

Герой сказок
Онокентавры

Фэнтезийный персонаж
Оуробор

Монстр
О-бакэ

Монстр
Обжора

Герой легенд
Оборотень

Мистическое чудовище
Овинник

Герой сказок
Огопого

Герой сказок
Одмінок

Фэнтезийный персонаж
Октопус

Чудище
Омутной

Зверь
Они

Зверь
Онрё

Зверь
Ореады

Монстр
Орт

Мистическое чудовище
Орфо

Герой легенд
Ошымос чуд

Мистическое чудовище
Огневушка-Поскакушка

Чудище
Ори

Мистическое чудовище
Обаке

Фэнтезийный персонаж
Обоуби

Герой легенд
Овражные гномы

Чудище
Огрины

Мифическое существо
Одминок

Фэнтезийный персонаж
Олифанты

Зверь
Онодрим

Фэнтезийный персонаж
Опивень

Чудище
Оржавиник

Герой сказок
Ортр

Зверь
Орфр

Мифическое существо
Очеретяник

Герой легенд
Орк

Мистическое чудовище
Обезьяно-тигро-змей (猿虎蛇)

Чудище
Обменыш

Мистическое чудовище
Обуры

Мистическое чудовище
Огненный краб

Герой легенд
Одміна

Монстр
Озерницы

Мистическое чудовище
Оксоку

Фэнтезийный персонаж
Омутник

Монстр
Ондина

Фэнтезийный персонаж
Оноскелис

Герой сказок
Оплетай

Герой сказок
Ормен

Фэнтезийный персонаж
Орф

Герой сказок
Осетный

Монстр
Очокочи

Фэнтезийный персонаж
Одрадек

Чудище
Орестиады

Существа из мифов и легенд на букву П


Герой сказок
Паветнiк

Монстр
Пак

Герой сказок
Пандоре

Герой легенд
Парстуки

Герой легенд
Панталопс

Мифическое существо
Панѳиръ

Герой сказок
Патасола

Герой легенд
Пеликан

Мистическое чудовище
Перовепри

Мистическое чудовище
Пигси

Мистическое чудовище
Пинкит

Мистическое чудовище
Пицен

Герой сказок
Плетущая Сети

Мифическое существо
Подниматель пингвинов

Герой сказок
Подорожный шмыг

Герой легенд
Пожиратель носков

Герой сказок
Пожирательница

Фэнтезийный персонаж
Полевичок

Фэнтезийный персонаж
Полтергейст

Герой сказок
Попелюха

Герой легенд
Поронец

Фэнтезийный персонаж
Прилепление

Мифическое существо
Протей

Герой сказок
Птица-слон

Герой легенд
Полкан

Фэнтезийный персонаж
Приведения(призраки)

Чудище
Пазузу

Герой сказок
Пакепакеха

Герой легенд
Панопт

Герой сказок
Пантера

Монстр
Пардусы

Мистическое чудовище
Паскунджи

Фэнтезийный персонаж
Пе́ри

Герой сказок
Пенанггалан

Зверь
Перитии

Монстр
Пиатэк

Монстр
Пикси

Зверь
Писки

Фэнтезийный персонаж
Пичан

Герой сказок
Поветник

Герой легенд
Пожиратель теней

Мифическое существо
Покотн

Фэнтезийный персонаж
Ползучий водяной

Мистическое чудовище
Полумужчина

Герой легенд
Попунаць

Монстр
Прибожек

Фэнтезийный персонаж
Просечный шагамо

Герой сказок
Пу-ляо

Чудище
Пукиене

Чудище
Пукис

Герой легенд
Пулао

Монстр
Пульп

Мифическое существо
Пуннiк

Мифическое существо
Пунник

Мистическое чудовище
Пустодомка

Герой сказок
Путиене

Чудище
Путис

Мистическое чудовище
Пушчавік

Фэнтезийный персонаж
Пущевик

Герой сказок
Пэ́ри

Мифическое существо
Пэк

Герой сказок
Пярэварацень

Монстр
Паня

Герой легенд
Перитон

Фэнтезийный персонаж
Полудница

Мифическое существо
Птица Кахка

Мистическое чудовище
Паваро

Герой легенд
Паирика

Монстр
Пандарены

Герой сказок
Панотии

Герой легенд
Панъфиръ

Герой легенд
Пари

Мистическое чудовище
Пастырь банный

Герой сказок
Пегас

Мистическое чудовище
Перитоны

Монстр
Пиау-ли

Герой сказок
Пикси-Жеребчик

Фэнтезийный персонаж
Пифон

Фэнтезийный персонаж
Плакальщица

Герой сказок
Поганцы

Мифическое существо
Подменыш

Герой сказок
Подовинный

Герой легенд
Полевик

Мифическое существо
Полипус

Мистическое чудовище
Полуночная хозяйка

Мифическое существо
Понтианак

Герой легенд
Порескоро

Фэнтезийный персонаж
Поющие песнь земли

Фэнтезийный персонаж
Призраки Кольца

Монстр
Протеи

Чудище
Псиллы

Чудище
Птица Рок

Фэнтезийный персонаж
Пи

Герой сказок
Престолы

Фэнтезийный персонаж
Пагги

Монстр
Пакваджи

Мифическое существо
Панды

Монстр
Панте ́

Зверь
Парандр

Мистическое чудовище
Пасечник

Фэнтезийный персонаж
Патупаиарехе

Мистическое чудовище
Пелли

Чудище
Пери

Мистическое чудовище
Пестрый змей

Фэнтезийный персонаж
Пизги

Герой легенд
Писвусъын

Монстр
Пици́н

Герой сказок
Повелитель полчищ

Мистическое чудовище
Подземные

Герой сказок
Подовинник

Мифическое существо
Пожиратель (饕餮)

Герой сказок
Пожиратель снов

Чудище
Полевой

Фэнтезийный персонаж
Полуденица

Фэнтезийный персонаж
Полуночь

Монстр
Поури

Герой легенд
Преты

Мифическое существо
Присы́пуш

Мифическое существо
Псы Габриэля

Фэнтезийный персонаж
Пе-нангглан

Фэнтезийный персонаж
Петни

Фэнтезийный персонаж
Понё

Герой легенд
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Герой легенд
Россомаха

Герой сказок
Рохмань

Чудище
Ругару

Монстр
Русалки

Мифическое существо
Рыгач

Чудище
Ремора

Зверь
Рудзу

Монстр
Равк

Герой сказок
Рагана

Герой сказок
Раздражар

Монстр
Ракушник

Герой сказок
Ракшасы

Герой легенд
Расамаха

Чудище
Раткины

Монстр
Рахманы

Герой легенд
Ревенант

Мистическое чудовище
Рейко

Фэнтезийный персонаж
Рефаимы

Герой легенд
Ржаная тетка

Фэнтезийный персонаж
Роан

Герой легенд
Роггенмеме

Герой легенд
Рокеи

Мистическое чудовище
Рокуро-куби

Мифическое существо
Рокуроккуби

Герой сказок
Ромпо

Герой сказок
Роперайт

Мистическое чудовище
Роперит

Герой сказок
Роперите

Фэнтезийный персонаж
Росомаха

Чудище
Рохманы

Мистическое чудовище
Ру́дзу Ру́нгитис

Герой сказок
Русалка (Mermaid)

Фэнтезийный персонаж
Рефаим

Герой сказок
Русалки, русалии

Мифическое существо
Рапаиты

Герой легенд
Рарашек

Герой сказок
Роук

Мистическое чудовище
Рощевик

Мистическое чудовище
Руна

Герой сказок
Русумака

Зверь
Рыпач

Мистическое чудовище
Рабикан

Герой легенд
Рудры

Герой легенд
Расамака

Герой сказок
Рохдулай

Герой сказок
Рощевый дед

Монстр
Рунгис

Герой сказок
Рух

Чудище
Роаны

Существа из мифов и легенд на букву С


Мистическое чудовище
Созерцатели

Чудище
Саг

Фэнтезийный персонаж
Санмэ-Ядзура

Чудище
Сатиры

Мистическое чудовище
Светлолики

Герой сказок
Свитезянки

Герой сказок
Се Чжи

Фэнтезийный персонаж
Селки

Зверь
Сёрё

Мистическое чудовище
Сикомэ

Герой сказок
Сильфиды

Зверь
Симуран

Монстр
Сипактли

Мистическое чудовище
Сирин

Чудище
Сируш

Герой сказок
Скарбнік

Герой легенд
Скекла

Монстр
Скиопод

Чудище
Скоге

Мифическое существо
Скорроу

Фэнтезийный персонаж
Скруллы

Чудище
Слоа

Герой легенд
Смок

Монстр
Снерги

Монстр
Спи

Герой сказок
Степовой

Герой сказок
Стожихонька

Герой сказок
Странные звери

Герой легенд
Стрижак

Фэнтезийный персонаж
Струфион

Монстр
Стукачи

Герой легенд
Су́хос

Фэнтезийный персонаж
Суседко

Фэнтезийный персонаж
Сфинкс

Мистическое чудовище
Сы-ню

Герой легенд
Сиды

Монстр
Серафимы

Герой легенд
Скесса

Герой легенд
Стратим(птица)

Мистическое чудовище
Сháofēng (嘲風)

Герой сказок
Саламандра

Монстр
Сатико

Монстр
Сванхамр

Мистическое чудовище
Свинорылы

Герой сказок
Свора Дандо

Герой легенд
Селк

Фэнтезийный персонаж
Серваны

Фэнтезийный персонаж
Сильваны

Чудище
Синсин

Фэнтезийный персонаж
Сиртя

Герой сказок
Сквонк

Герой легенд
Скилла

Мистическое чудовище
Скифский агнец

Мистическое чудовище
Сколь

Фэнтезийный персонаж
Скру́тек

Чудище
Слейпнир

Герой легенд
Слуах

Фэнтезийный персонаж
Снарк

Герой сказок
Собаки Дьявола

Мифическое существо
Старик Длиной с Зайца

Фэнтезийный персонаж
Стеллио

Герой сказок
Стоговой и Стожиха

Герой легенд
Стриго́й

Фэнтезийный персонаж
Струтоподы

Герой легенд
Стуканцы

Мистическое чудовище
Стуршёудьюрет

Герой сказок
Сучуна (Сучунаа)

Монстр
Саратан

Монстр
Силены

Мистическое чудовище
Сульде

Мистическое чудовище
Сагари

Герой сказок
Сарамейя

Чудище
Сачико

Фэнтезийный персонаж
Свинолаки

Фэнтезийный персонаж
Свитязянки

Герой сказок
Себек

Фэнтезийный персонаж
Селчи

Герой легенд
Серпопард

Герой сказок
Сикэнкэн

Герой легенд
Сильфы

Герой легенд
Симург

Мистическое чудовище
Сирё

Мифическое существо
Сиррух

Мистическое чудовище
Сихиртя

Герой легенд
Скарбник

Мифическое существо
Скёль

Зверь
Скириты

Мистическое чудовище
Сколль

Монстр
Скрытый

Герой легенд
Слоноликий

Чудище
Смокъ

Герой легенд
Снолигостер

Фэнтезийный персонаж
Собаки холмов

Мистическое чудовище
Сокнопаис

Герой сказок
Спригган

Фэнтезийный персонаж
Стокимы

Герой легенд
Стржига

Герой легенд
Струки

Монстр
Стрыга

Мистическое чудовище
Стурсенский монстр

Мистическое чудовище
Суккуб

Монстр
Сухуб

Зверь
Сциапод

Герой легенд
Сын Левиафана

Герой сказок
Сяоянмин

Зверь
Сабдыки

Герой легенд
Секигами

Чудище
Сирены

Мифическое существо
Стемфалийские(птицы)

Монстр
Сагет

Мифическое существо
Світязянкі

Чудище
Свинолюды

Чудище
Сёдзё

Зверь
Семаргл

Мистическое чудовище
Сечжи

Мифическое существо
Силува

Мистическое чудовище
Симаргл

Монстр
Сирена

Фэнтезийный персонаж
Сирруш

Герой легенд
Сияющий

Герой легенд
Сквадер

Мифическое существо
Скиапод

Герой сказок
Скитал

Герой сказок
Сколопендра

Зверь
Слуа

Герой сказок
Смотрящий вниз

Мистическое чудовище
Собаки Дандо

Зверь
Собек

Мистическое чудовище
Соплохвост

Герой сказок
Ставры и Гавры

Герой сказок
Стаўры і Гаўры

Герой легенд
Стоглавая ехидна

Монстр
Сторукие

Герой сказок
Стрига

Мистическое чудовище
Струсы

Фэнтезийный персонаж
Стрыжак

Герой сказок
Стурсы

Герой сказок
Суккубус

Монстр
Сухубус

Герой сказок
Сцилла

Монстр
Сятихоко

Герой легенд
Сару

Мистическое чудовище
Силы

Герой сказок
Спригганы

Мифическое существо
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Фэнтезийный персонаж
Тимиморё

Герой легенд
Табуннік

Монстр
Таласым

Герой легенд
Таоте

Фэнтезийный персонаж
Тарраска

Зверь
Твари

Монстр
Тененог

Монстр
Техути

Чудище
Тит-рыба

Герой легенд
Тламхиген-и-дурр

Герой сказок
Толпар

Герой легенд
Тотетсу

Мифическое существо
Трау

Герой легенд
Тритон

Герой сказок
Трумми-кэп

Фэнтезийный персонаж
Тулпар

Фэнтезийный персонаж
Тут

Герой легенд
Тхеуранги

Герой сказок
Талос

Чудище
Тенгиры

Мифическое существо
Топотун

Герой сказок
Тутыр

Мифическое существо
Табу́нник

Герой сказок
Таласъм

Монстр
Тао-Тие

Фэнтезийный персонаж
Тарки (зеленые люди Марса)

Герой сказок
Таурт

Мистическое чудовище
Темные эльфы

Мистическое чудовище
Теут

Фэнтезийный персонаж
Тухиранги

Герой сказок
Тиколош

Герой сказок
Тифон

Герой легенд
Токолош

Чудище
Тот

Мистическое чудовище
Трасго

Фэнтезийный персонаж
Трогодиты

Герой сказок
Туба

Герой легенд
Турсы

Мифическое существо
Туут

Мистическое чудовище
Тяньгоу

Зверь
Тарамы

Герой легенд
Тилвиттег

Герой легенд
Тролль

Монстр
Тэрэны

Монстр
Тавроиды

Мифическое существо
Тамамо-но Маэ

Герой сказок
Тараск

Герой сказок
Татарский овен

Мистическое чудовище
Тварьцы

Мифическое существо
Тенко

Фэнтезийный персонаж
Тиамат

Фэнтезийный персонаж
Тиритчик

Герой сказок
Тибицена

Герой легенд
Титаны

Монстр
Тодорцы

Герой легенд
Томте

Герой легенд
Тоут

Зверь
Трауко

Фэнтезийный персонаж
Троглодит

Герой сказок
Труст

Зверь
Тунда

Чудище
Тутос

Фэнтезийный персонаж
Тхэджагви

Монстр
Тадебцо*

Мистическое чудовище
Таркшья

Герой сказок
Тиштар

Фэнтезийный персонаж
Тунситунь

Монстр
Тавролак

Зверь
Тануки

Герой сказок
Тараска

Герой легенд
Татцельвурм

Мистическое чудовище
Тейфельфиш

Герой легенд
Тестраль

Монстр
Тиан Лю

Герой легенд
Тоенайар

Герой сказок
Тикбаланг

Чудище
Титиры

Чудище
Тоенаяр

Мистическое чудовище
Тормунганд

Чудище
Трагелаф

Мифическое существо
Тресго

Герой легенд
Троглодиты

Мистическое чудовище
Тсукумо-гами

Фэнтезийный персонаж
Туреху

Мистическое чудовище
Туту

Мифическое существо
Тэнгу

Зверь
Таранд

Фэнтезийный персонаж
Тиминталы

Мистическое чудовище
Трясовицы

Существа из мифов и легенд на букву У


Монстр
Уайверн

Мистическое чудовище
Угаллу

Фэнтезийный персонаж
Узлем

Монстр
Укрут

Фэнтезийный персонаж
Унгайкё

Герой легенд
Ундина

Мифическое существо
Упыри

Монстр
Урмалиллу

Герой легенд
Урсолаки

Монстр
Утуму

Чудище
Ульвэй

Мифическое существо
Убыр, увыр

Чудище
Ужалка

Зверь
Умкову

Фэнтезийный персонаж
Унголианта

Герой сказок
Упсон шрихас

Герой сказок
Урма́н иясе́

Мифическое существо
Уроборос

Герой легенд
Утукку

Герой легенд
Умрун

Фэнтезийный персонаж
Уаллепен

Монстр
Удод

Монстр
Уиндиго

Герой сказок
Улайри

Герой сказок
Ундине

Герой сказок
Упьержи

Мистическое чудовище
Урмалуллу

Герой легенд
Урхины

Зверь
Ухалица

Фэнтезийный персонаж
Убыры

Мифическое существо
Убумэ

Мистическое чудовище
Уер

Герой легенд
Уишт-гончие

Герой сказок
Улу-арджан

Герой сказок
Унголиант

Зверь
Упир

Фэнтезийный персонаж
Уридимму

Герой легенд
Урман иясе

Монстр
Утбурд

Фэнтезийный персонаж
Ушедшие

Мифическое существо
Убор

Герой сказок
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Монстр
Файнодери

Герой легенд
Фастикалон

Герой легенд
Фафни

Мистическое чудовище
Федал

Мифическое существо
Фера

Чудище
Фестралы

Чудище
Финтиплюх

Герой сказок
Фойникс (Φοϊνιξ)

Мифическое существо
Фуа

Чудище
Фэйи

Фэнтезийный персонаж
Фараонка

Монстр
Фраваши

Мистическое чудовище
Фавны

Чудище
Фату-Лива

Герой сказок
Фахин

Герой сказок
Фенрир

Чудище
Ферришин

Мистическое чудовище
Финодири

Мистическое чудовище
Фоха

Фэнтезийный персонаж
Фуфу

Герой сказок
Фэнхуан

Мистическое чудовище
Феи

Мистическое чудовище
Фанампитулуху

Фэнтезийный персонаж
Фафнир

Мистическое чудовище
Фейри

Чудище
Фиджел

Фэнтезийный персонаж
Финфолк

Герой сказок
Фоллохайды

Чудище
Фуна-юрэй

Чудище
Фэйн

Фэнтезийный персонаж
Фавн

Чудище
Фенхуан

Зверь
Фанани

Герой легенд
Фаститоколон

Герой легенд
Фахан

Чудище
Феникс

Герой сказок
Ферра

Чудище
Фильрас

Мистическое чудовище
Фо-а

Герой сказок
Формикалеон

Чудище
Фурии

Герой сказок
Фэнси

Герой сказок
Феникс(птица)

Существа из мифов и легенд на букву Х


Фэнтезийный персонаж
Хедли Кау

Зверь
Хіхітун

Мистическое чудовище
Хан Кереде

Мистическое чудовище
Хапун

Чудище
Хати

Чудище
Хафгуфа

Герой сказок
Хваты

Зверь
Хепера

Герой сказок
Хиваи-абере

Фэнтезийный персонаж
Хлеўнік

Мифическое существо
Хованец

Мистическое чудовище
Хозяин банный

Фэнтезийный персонаж
Хримтурсы

Мистическое чудовище
Хуб

Фэнтезийный персонаж
Хуканчи

Чудище
Хуньдунь

Мистическое чудовище
Хъандзӕргӕс

Герой легенд
Хюльдра

Герой легенд
Хогмены

Герой легенд
Хала

Герой сказок
Хапер

Мистическое чудовище
Харфуты

Чудище
Хатнiчак

Мифическое существо
Хваны

Чудище
Хентил

Монстр
Хёсубэ

Зверь
Химера

Зверь
Хлевник

Герой сказок
Хобгоблин

Чудище
Хозяин

Мифическое существо
Хохлик

Чудище
Хска

Монстр
Хумбаба

Чудище
Хургины

Мистическое чудовище
Хэчи

Монстр
Херувимы

Мифическое существо
Холмовики (жителихолмов)

Монстр
Хаечи

Чудище
Харадр

Фэнтезийный персонаж
Хашховыло

Герой легенд
Хепра

Герой легенд
Хиеракосфинкс

Мистическое чудовище
Хихитун

Чудище
Хляўнік

Герой сказок
Хованець

Герой легенд
Хонэ-онна

Герой сказок
Хувава

Мистическое чудовище
Хули-джинг

Монстр
Хуньтунь

Герой сказок
Хьэщхьэвылъэ

Герой сказок
Хобии

Фэнтезийный персонаж
Хаммари

Монстр
Хайнатум

Мифическое существо
Хантай

Зверь
Харибда

Чудище
Хатнiк

Фэнтезийный персонаж
Хаэчи

Мистическое чудовище
Хвоститокалон

Герой легенд
Хепри

Чудище
Хили

Мистическое чудовище
Хле́вник

Чудище
Хоббиты

Мистическое чудовище
Ходаг

Герой легенд
Хоу

Герой сказок
Хродвитниссон

Чудище
Хугаг

Фэнтезийный персонаж
Хульдра

Фэнтезийный персонаж
Хуорны

Чудище
Хэнгэёкай

Фэнтезийный персонаж
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Монстр
Центикор

Герой легенд
Цета

Фэнтезийный персонаж
Цзы-Гу

Герой легенд
Циклопы

Герой легенд
Цукумогами

Чудище
Ци-линь

Монстр
Цементавр

Монстр
Цеста

Чудище
Цзин-Ю

Герой сказок
Цзяго

Герой сказок
Цмок

Герой сказок
ЦѢту

Монстр
Цуру

Фэнтезийный персонаж
Центиманы

Фэнтезийный персонаж
Цетна

Герой легенд
Цзю-ню

Чудище
Цилинь

Чудище
Циклоп 

Монстр
Цербер

Зверь
Цетус

Герой легенд
Цзюэюань

Герой легенд
Цитирон

Фэнтезийный персонаж
Цюню

Монстр
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Монстр
Чагрин

Герой сказок
Чарана

Монстр
Чертовка

Фэнтезийный персонаж
Чжаофэн

Чудище
Чжуинь

Герой сказок
Чивэнь

Герой легенд
Чорт

Герой сказок
Чугайстр

Герой сказок
Чупакабра

Герой сказок
Чучуня

Чудище
Чорачанни

Мифическое существо
Чаофенг

Фэнтезийный персонаж
Человек-мотылёк

Фэнтезийный персонаж
Чернобурка

Фэнтезийный персонаж
Черти

Фэнтезийный персонаж
Чеширский кот

Чудище
Чжу-ню

Монстр
Чжуполун

Герой сказок
Чончон

Герой легенд
Чугайстер

Герой сказок
Чудь

Герой сказок
Чучуна

Фэнтезийный персонаж
Чурила

Монстр
Чанъин

Мистическое чудовище
Чжи-вэнь

Зверь
Чжулун

Герой сказок
Читаури

Герой легенд
Что за люди

Монстр
Чхоллима

Чудище
Чусрым

Зверь
Чао-фэн

Мистическое чудовище
Человек-моль

Фэнтезийный персонаж
Черная свинья оршанского млына

Мифическое существо
Чёрт

Мистическое чудовище
Чёчёккэ

Герой сказок
Чжу

Фэнтезийный персонаж
Чжун-вэнь

Зверь
Чмок

Герой легенд
Чубакка

Фэнтезийный персонаж
Чусин

Фэнтезийный персонаж
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Герой легенд
Шалена

Герой легенд
Шейдим

Фэнтезийный персонаж
Шелоба

Мистическое чудовище
Шиликуны

Мифическое существо
Шиши́мора

Герой сказок
Шишица

Мифическое существо
Шолышны

Фэнтезийный персонаж
Штойзоррейшты

Чудище
Шулмусы

Монстр
Шурали

Мистическое чудовище
Шэлки

Герой сказок
Шайтан

Чудище
Шогготы

Чудище
Шакко

Чудище
Шаркань

Герой сказок
Шелоб

Мистическое чудовище
Ши-лин

Монстр
Шиш

Герой сказок
Шишиха

Фэнтезийный персонаж
Штойзволы

Фэнтезийный персонаж
Шурале

Монстр
Шэду

Фэнтезийный персонаж
Шүрәле

Фэнтезийный персонаж
Шанкчанни

Герой сказок
Шондоката

Мифическое существо
Шамир

Монстр
Шелки

Монстр
Шилин

Мистическое чудовище
Шишига

Фэнтезийный персонаж
Шишичиха

Мифическое существо
Шошычиха

Герой сказок
Шулюкуны

Герой легенд
Шут болотный

Герой сказок
Шюрали́

Фэнтезийный персонаж
Шеша

Герой легенд
Шабари Удумбала

Герой легенд
Шаи

Фэнтезийный персонаж
Шанту

Герой сказок
Шилиханы

Фэнтезийный персонаж
Шишитиха

Чудище
Шликуны

Чудище
Шпротва

Мистическое чудовище
Штрига

Герой сказок
Шунгалвис

Мифическое существо
Шутовка

Герой легенд
Шямга

Зверь
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Герой легенд
Щекотун

Фэнтезийный персонаж
Щиточерепаха

Фэнтезийный персонаж
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Мистическое чудовище
Ырка

Монстр
Ыр

Чудище
Ыро

Мистическое чудовище
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Чудище
Эждерха́

Мистическое чудовище
Элурантропы

Монстр
Эмпуса

Мифическое существо
Энфийлд

Мистическое чудовище
Эри́нии

Герой легенд
Эрциния

Мистическое чудовище
Эвмениды

Зверь
Эршу

Монстр
Эал

Чудище
Эжде́р

Герой легенд
Эмпуза

Герой сказок
Энудр

Чудище
Эрдлюитлы

Герой легенд
Эрихфоний

Зверь
Эе

Герой легенд
Эктозавр

Мистическое чудовище
Эвоки

Фэнтезийный персонаж
Эксихейры

Герой легенд
Энкантадо

Зверь
Энфилд

Герой сказок
Эринии

Мифическое существо
Эх-Уишге

Фэнтезийный персонаж
Эльфы(альвы)

Герой сказок
Эврином

Мистическое чудовище
Элементаль

Герой легенд
Энты

Монстр
Эпифаги

Герой легенд
Эх-Ушге

Мифическое существо
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Фэнтезийный персонаж
Ювха

Монстр
Юки-нёбо

Герой легенд
Юкибадзё

Мифическое существо
Юные девы

Монстр
Юварки

Герой легенд
Юки-дзёро

Фэнтезийный персонаж
Юки-химэ

Мистическое чудовище
Юмэкуи

Герой сказок
Юха

Чудище
Юки-анэ

Герой сказок
Юки-онаго

Герой легенд
Юкимба

Мифическое существо
Юрэй

Мистическое чудовище
Юки-бамба

Чудище
Юки-онна

Герой легенд
Юкифури-баба

Мистическое чудовище
Ютулы

Герой сказок
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Чудище
A-nun-na-ku

Чудище
Abang Aku

Герой сказок
Abraxas

Мистическое чудовище
Achoych-Pachoych

Мифическое существо
Afanc

Чудище
Ahemait

Зверь
Al-mi'raj

Герой сказок
Alérion

Мистическое чудовище
Alghul

Герой сказок
Alsea

Герой сказок
Am-heh

Герой легенд
Amajurjuk

Герой сказок
Ame-onna

Мистическое чудовище
Amfivena

Герой сказок
Ammut

Герой легенд
Amphithere

Фэнтезийный персонаж
Ananse

Чудище
Anioto

Фэнтезийный персонаж
A Bao A Qu

Фэнтезийный персонаж
Abada

Мистическое чудовище
Abrasax

Герой сказок
Achlis

Монстр
Aethiopes maritimi

Герой сказок
Agnus scythicus

Монстр
Alerion

Зверь
Alfar

Зверь
Alphyn

Чудище
Alv

Монстр
Amajorssuk

Фэнтезийный персонаж
Amayuquq

Фэнтезийный персонаж
Amfipterus

Мистическое чудовище
Ammit

Мистическое чудовище
Amphitere

Герой легенд
Anancyi

Монстр
Angiak

Герой сказок
A-nuna

Фэнтезийный персонаж
Abph моhа

Мистическое чудовище
Abumi-guchi (鐙口)

Герой легенд
Acromantul

Фэнтезийный персонаж
Agh-iski

Мистическое чудовище
Ahkiyyini

Мистическое чудовище
Aitwar

Герой легенд
Ala

Мистическое чудовище
Alerione

Чудище
Alicanto

Герой легенд
Alseid

Чудище
Am-mit

Герой легенд
Amam

Герой сказок
Amemet

Мифическое существо
Amikiri

Монстр
Amphiptere

Монстр
Ananansa

Герой сказок
Anansi

Герой легенд
Anker-trold.

Монстр
A Bao A Koo

Мистическое чудовище
A-nuna-ke-ne

Герой сказок
Abracax

Мифическое существо
Acheri

Чудище
Acromantula

Мистическое чудовище
Aghar Dwarves

Мифическое существо
Aigokeros

Чудище
Aka-shita (赤舌)

Фэнтезийный персонаж
Alce

Мифическое существо
Allocamelus

Герой сказок
Amajaruk

Монстр
Amautalik

Монстр
Amfiptere

Мистическое чудовище
Ammet

Герой легенд
Amphisbaena

Мифическое существо
Anancy

Герой сказок
Anansiil

Чудище
Ankoù

Монстр
Annancy

Чудище
Anphivena

Фэнтезийный персонаж
Antiplos

Герой сказок
Antlion

Герой легенд
Antolops

Монстр
Anyoto

Мистическое чудовище
Apis

Фэнтезийный персонаж
Aqrabu

Чудище
Aqrabuamelu

Герой сказок
Aqrb ['qrb]

Зверь
Araiteuru

Фэнтезийный персонаж
Aralez

Герой сказок
Arase

Герой сказок
Arçura

Мистическое чудовище
Arimaspi

Зверь
Arrachd

Мифическое существо
Artabatitae

Монстр
Artibatirae

Мистическое чудовище
Askafroe

Герой сказок
Askefroa

Герой легенд
Asp

Герой легенд
Aspedocalane

Герой легенд
Aspic

Герой сказок
Aspid

Чудище
Aspide

Чудище
Aspido testudo

Монстр
Aspidochelone

Монстр
Aspis

Мифическое существо
Aspis chelone

Фэнтезийный персонаж
Assida

Герой сказок
Assidam

Монстр
Asuwang

Мифическое существо
Aswang

Фэнтезийный персонаж
Augerey

Монстр
Aughisky

Фэнтезийный персонаж
Aunt Nancy

Мистическое чудовище
Auroborus

Монстр
Autolops

Монстр
Avank

Мистическое чудовище
Ayia Napa sea monster

Монстр
Ayiyi

Герой легенд
Azuki-arai (あずきあらい)

Мистическое чудовище
Azuki-togi

Чудище
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Мифическое существо
B'anansi

Мифическое существо
B'hemot

Зверь
Baast

Герой легенд
Baba

Монстр
Babaí

Мистическое чудовище
Babi

Монстр
Babok

Герой сказок
Badnjak

Чудище
Bagenge

Зверь
Bahamut

Герой легенд
Bahamūt (بهموت)

Фэнтезийный персонаж
Bahīmūth (بهيموث)

Герой сказок
Bakeneko (化け猫)

Герой сказок
Bakezōri (化け草履)

Герой сказок
Baku (獏 или 貘)

Герой сказок
Balaena

Герой сказок
Balain

Герой сказок
Balainne

Монстр
Balaur

Монстр
Balayn

Чудище
Balene

Чудище
Bannik

Зверь
Banshee

Мистическое чудовище
Barbegazi

Зверь
Bargest

Фэнтезийный персонаж
Barghest

Чудище
Bargtjest

Мистическое чудовище
Barking Beast

Герой сказок
Barnacle-geese

Герой легенд
Barruguet Ibicenco

Чудище
Barstukai

Фэнтезийный персонаж
Barzdukai

Мистическое чудовище
Basajaun

Чудище
Basajaunak

Герой легенд
Basandere

Герой легенд
Basilisk

Герой легенд
Bast

Мистическое чудовище
Bastet

Монстр
Bastis

Герой сказок
Bat-Rat-Spider

Герой легенд
Bauchan

Герой легенд
Baxajaun

Мистическое чудовище
Bazyliszek

Монстр
Bean Sí

Герой сказок
Bean Sídhe

Чудище
Beast Glatisant

Фэнтезийный персонаж
Bebok

Герой сказок
Behemot

Фэнтезийный персонаж
Behemoth

Зверь
Beholder

Герой легенд
Belewitte

Герой легенд
Ben-Varrey

Чудище
Beornings

Мистическое чудовище
Bhutas

Монстр
Biinjao

Фэнтезийный персонаж
Biinyao

Герой легенд
Bilwis

Монстр
Bilwiß

Мистическое чудовище
Bilwiz

Зверь
Binfen

Фэнтезийный персонаж
Bipedester delusissimus

Монстр
Biyiniao

Чудище
Black Riders

Чудище
Blajini

Мистическое чудовище
Blast-ended skrewts

Фэнтезийный персонаж
Blemmye

Чудище
Blemmyes

Мистическое чудовище
Blemue

Мистическое чудовище
Bludičky

Герой сказок
Bluecap

Чудище
Bồ lao

Фэнтезийный персонаж
Bo-guest

Герой сказок
Bobo

Мистическое чудовище
Bobok

Монстр
Bòcan

Герой сказок
Bodachan Sabhail

Герой легенд
Bogans

Герой сказок
Bogey-beast

Зверь
Boggans

Зверь
Boggart

Герой легенд
Boggle

Герой сказок
Bogill

Мифическое существо
Bogle

Фэнтезийный персонаж
Bogy

Зверь
Bolla

Фэнтезийный персонаж
Bonasus

Монстр
Bonnacon

Монстр
Bookworm, .303

Герой легенд
Bōrei (亡霊)

Герой сказок
Botchling

Чудище
Bouda

Герой сказок
Bożątka

Герой легенд
Brag

Мистическое чудовище
Brollachan

Герой сказок
Broonie

Чудище
Broucolaque

Фэнтезийный персонаж
Brownie

Мистическое чудовище
Brucolakas

Мистическое чудовище
Bruesche

Мифическое существо
Bruja

Фэнтезийный персонаж
Brukołak

Монстр
Bruxsa

Герой легенд
Bucca

Герой сказок
Bucentaur

Герой сказок
Bucentauro

Мифическое существо
Bucentaurus

Зверь
Buckawn

Мистическое чудовище
Buggane

Чудище
Bultungin

Герой легенд
Bundimun

Чудище
Bungisngis

Герой легенд
Bunyip

Герой сказок
Buraq

Зверь
Bwca

Существа из мифов и легенд на букву C


Герой легенд
Cervus marinus

Мистическое чудовище
Chamoi

Герой легенд
Cheper

Герой легенд
Children of the Forest

Мифическое существо
Chitauri

Фэнтезийный персонаж
Chollima (천리마)

Мистическое чудовище
Chowany

Монстр
Cicaniae

Мистическое чудовище
Cluricaun

Фэнтезийный персонаж
Coine

Фэнтезийный персонаж
Cornish Pixie

Чудище
Craneman

Мистическое чудовище
Cthulhu

Монстр
Cuchivilu

Герой сказок
Cветочер

Зверь
Capricorn

Герой сказок
Catoblepa

Фэнтезийный персонаж
Catoblepas

Фэнтезийный персонаж
Ceasg

Монстр
Celestial-Dog

Монстр
Centauroid

Герой легенд
Centicore

Фэнтезийный персонаж
Centimani

Мистическое чудовище
Cerastes

Герой легенд
Cerberus

Зверь
Cethe

Мистическое чудовище
Cheburashka (チェブラーシカ)

Герой сказок
Cheshire Cat

Мистическое чудовище
Chimera

Чудище
Chīwěn (螭吻)

Герой сказок
Chonchón

Фэнтезийный персонаж
Chupacabras

Герой сказок
Cinnamulgus

Монстр
Cmentarz

Мистическое чудовище
Compé Anansi

Герой легенд
Corsia

Монстр
Crodh Mara

Монстр
Cù Sìth

Герой легенд
Cynocephalus

Герой легенд
Cete

Герой легенд
Changeling

Фэнтезийный персонаж
Chepri

Мифическое существо
Chimaera

Мифическое существо
Chīwěi (鸱尾)

Монстр
Chonchon

Монстр
Chu'i srin

Зверь
Cinnamologus

Герой легенд
Clurichaun

Герой легенд
Colt-pixy

Герой сказок
Corocotta

Чудище
Criosphinx

Зверь
Cú Sídhe

Мистическое чудовище
Cwn Annwn

Фэнтезийный персонаж
Cabyll-Ushtey

Зверь
Cacus

Фэнтезийный персонаж
Caladrius

Монстр
Calopus

Герой сказок
Calygreyhound

Зверь
Camahueto

Монстр
Camazotz

Фэнтезийный персонаж
Camelion

Мистическое чудовище
Camelopard

Мистическое чудовище
Camelopardalus

Мистическое чудовище
Camelopardus

Зверь
Canis getulis

Монстр
Canis hades

Чудище
Căpcăun

Монстр
Cěrt

Герой легенд
Cetus

Чудище
Cheney's Hounds

Мистическое чудовище
Chia-kuo

Герой легенд
Chochlik

Монстр
Chowaniec

Чудище
Church Grim

Герой легенд
Cinomolgus

Фэнтезийный персонаж
Coatlicue

Мистическое чудовище
Cornish Owlman

Фэнтезийный персонаж
Covie

Чудище
Crt

Герой легенд
Cuchivilo

Чудище
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Фэнтезийный персонаж
Dairi

Герой сказок
Davāl-pā(i)

Фэнтезийный персонаж
Devorador de las Sombras

Герой сказок
Dhampyr

Герой сказок
Direach Ghlinn Eitidh

Монстр
Djehuti

Мифическое существо
Dockalfar

Монстр
Doppelgänger

Чудище
Draw

Герой сказок
Dryádes

Зверь
Dunters

Мифическое существо
Dzee-dzee-bon-da

Монстр
Dahu

Мифическое существо
Dando and his Dogs

Герой легенд
Deva (देव)

Герой сказок
Dhampir

Чудище
Dip

Фэнтезийный персонаж
Dithreach

Монстр
Djinni

Чудище
Donnervogel

Зверь
Draconians

Фэнтезийный персонаж
Drow

Герой сказок
Dugs

Мистическое чудовище
Dybbuk (דִּבּוּק)

Зверь
Dzunukwa

Герой сказок
Daēva

Фэнтезийный персонаж
Dampeer

Мистическое чудовище
Dementor

Мифическое существо
Dhamphir

Чудище
Dhegdheer

Мифическое существо
Dinny-Mara

Чудище
Displacer Beast

Мифическое существо
Djinn (جن)

Мистическое чудовище
Donestres

Фэнтезийный персонаж
Dorsohastatus caudirotula

Мифическое существо
Drider

Мистическое чудовище
Duende

Герой легенд
Duppy

Мистическое чудовище
Dzhadadzhiya

Мистическое чудовище
Dahus rupicapra vacca montanus

Чудище
Dandy dogs

Фэнтезийный персонаж
Devil's Dandy Dogs

Фэнтезийный персонаж
Dhampire

Фэнтезийный персонаж
Dibbuk

Мистическое чудовище
Dirae

Зверь
Djehouti

Фэнтезийный персонаж
Dobie

Герой сказок
Dooinney Marrey

Фэнтезийный персонаж
Drakaina

Фэнтезийный персонаж
Drutten

Фэнтезийный персонаж
Dunpeal

Фэнтезийный персонаж
Dyehuthy

Герой легенд
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Монстр
Each Uisge

Чудище
Efreeti

Чудище
Ela

Мистическое чудовище
Elv

Чудище
Empusa

Герой сказок
Engineers

Чудище
Epiphagi

Герой сказок
Erdluitle

Монстр
Eurynomos

Мифическое существо
Ežerinis

Герой сказок
Eater of Socks

Зверь
Ekkillik

Зверь
Elder Mother

Мистическое чудовище
Empousai

Монстр
Empuоsai

Герой сказок
Ents

Фэнтезийный персонаж
Epopus

Фэнтезийный персонаж
Eschenfrua

Мистическое чудовище
Ewoks

Герой сказок
Eale

Зверь
Elad

Монстр
Erumpent

Герой сказок
Ewaiponoma

Герой легенд
Empousa

Фэнтезийный персонаж
Empusae

Герой сказок
Enhydros

Мифическое существо
Epiphagus

Чудище
Ech-Ooshkya

Чудище
El Cadejo

Герой легенд
Elg-Fróði

Чудище
Empuosa

Герой сказок
Enfield

Мистическое чудовище
Epifugos

Монстр
Ercinia

Герой легенд
Euronymous

Чудище
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Монстр
Faery

Герой сказок
Father Winter

Мифическое существо
Fenghuang (鳳凰)

Чудище
Fenrisúlfr

Фэнтезийный персонаж
Fetch

Зверь
Fachen

Герой легенд
Fairy

Фэнтезийный персонаж
Fee

Герой сказок
Fenoderee

Фэнтезийный персонаж
Ferrishin

Герой сказок
Finfolk

Герой легенд
Fafnir

Мистическое чудовище
Fideal

Герой сказок
Fachan

Зверь
Fatu-Liva

Герой сказок
Fenmine

Герой сказок
Ferrish

Чудище
Faerie

Мифическое существо
Fallohides

Монстр
Fenrir

Чудище
Ferrishyn

Мифическое существо
Finnfolk

Герой легенд
Finoderi

Герой сказок
Fire Crab

Фэнтезийный персонаж
Formicaleon

Мистическое чудовище
Formicaleun

Герой легенд
Fuath

Фэнтезийный персонаж
Fuathan

Монстр
Fufu

Зверь
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Герой сказок
Getulian dog

Чудище
Ghoul

Мистическое чудовище
Ghul

Мистическое чудовище
Gigantes

Мифическое существо
Girtablilu

Чудище
Glashtyn

Герой легенд
Gloucester sea serpent

Чудище
Glumms

Монстр
Glums

Монстр
Glycon

Фэнтезийный персонаж
Gnoll

Герой сказок
Goat-stag

Мифическое существо
Goblins

Фэнтезийный персонаж
Godling

Зверь
Godzilla

Фэнтезийный персонаж
Gojira (ゴジラ)

Герой легенд
Goose-headed Man

Монстр
Gooseberry Wife

Мистическое чудовище
Gorgolica

Чудище
Gotokoneko

Зверь
Gotoku-neko

Чудище
Gotokuneko

Монстр
Goubelin

Мистическое чудовище
Graouilly

Мифическое существо
Graouli

Фэнтезийный персонаж
Graoully

Герой сказок
Graully

Герой сказок
Graveir

Герой сказок
Great Gibbons of Shu

Мифическое существо
Green children of Woolpit

Чудище
Grgalica

Герой легенд
Grgolica

Фэнтезийный персонаж
Grim

Чудище
Grindylow

Герой легенд
Grondr

Герой легенд
Grumpkin

Мистическое чудовище
Grundylow

Чудище
Grýla

Фэнтезийный персонаж
Guacanchas

Мистическое чудовище
Gualipote

Монстр
Guallepen

Герой легенд
Gud-alim

Герой легенд
Gudalim

Мистическое чудовище
Guhyaka (गुह्यक)

Фэнтезийный персонаж
Gully Dwarves

Герой сказок
Gumberoo

Герой сказок
Gurahl

Мифическое существо
Guytrash

Мистическое чудовище
Gwoemul (괴물)

Чудище
Gyl Burnt-Tayl

Герой легенд
Gytrash

Герой сказок
Gaardbuk

Чудище
Gabriel hounds

Зверь
Gabriel rachets

Мистическое чудовище
Galipote

Зверь
Gallû

Герой сказок
Gaṇapati (गणपति)

Фэнтезийный персонаж
Garappa

Герой сказок
Gardvord

Чудище
Gargouille

Фэнтезийный персонаж
Gargoyle

Фэнтезийный персонаж
Gargulec

Монстр
Garmr

Мистическое чудовище
Garuḍa (गरुड)

Зверь
Genko

Монстр
Geryon

Мистическое чудовище
Gêryôn

Герой легенд
Geryones

Монстр
Gêryonês

Монстр
Geryoneus

Монстр
Gêryoneus

Герой сказок
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Мифическое существо
Haechi

Чудище
Haetae

Чудище
Hafgufa

Фэнтезийный персонаж
Hafgufu

Чудище
Haitai

Чудище
Hamadryádes

Мистическое чудовище
Hanako-san (花子さん)

Монстр
Hanansi

Фэнтезийный персонаж
Hone-onna (骨女)

Герой легенд
Honocrotalus

Монстр
Hoop-snake

Герой легенд
Hoopoe

Монстр
Horse-stag

Чудище
Horven

Фэнтезийный персонаж
Horyádes

Мистическое чудовище
Hǒu (犼)

Герой легенд
Hounds of the hill

Герой легенд
Hrímthurs

Монстр
Hróðvitnir

Мистическое чудовище
Hróðvitnisson

Монстр
Huallepen

Мистическое чудовище
Huargo

Чудище
Hugag

Мистическое чудовище
Huldra

Фэнтезийный персонаж
Humbaba

Герой легенд
Humei

Фэнтезийный персонаж
Hun-tun

Герой легенд
Hundun

Мифическое существо
Hùndùn (混沌)

Мифическое существо
Huorns

Мифическое существо
Hupe

Монстр
Hupelot

Фэнтезийный персонаж
Huppe

Мифическое существо
Hupupa

Фэнтезийный персонаж
Hydra

Герой сказок
Hydrops

Герой легенд
Hydrus

Герой сказок
Hyenodlaci

Герой сказок
Hyldemoer

Герой сказок
Hyōsube (兵主部)

Чудище
Hyousube

Мистическое чудовище
Høyneker pingviner

Чудище
Hapi

Фэнтезийный персонаж
Hapi-ankh

Чудище
Hapis

Монстр
Harfoots

Мистическое чудовище
Harpia

Мистическое чудовище
Hati

Герой легенд
Haugbo

Монстр
Haugebonde

Мистическое чудовище
Havgumsen

Монстр
Havguva

Зверь
Havstramben

Мистическое чудовище
Headley Kow

Монстр
Heath Hounds

Герой сказок
Hecatonchires

Мистическое чудовище
Hekatoncheiro

Фэнтезийный персонаж
Hellhound

Герой сказок
Hercynia

Зверь
Hieracosphinx

Герой сказок
Hili

Мистическое чудовище
Himantopodes

Монстр
Hinky-Punk

Фэнтезийный персонаж
Hippalectryon

Герой сказок
Hippalektruõn

Чудище
Hippalektryon

Зверь
Hippocamp

Монстр
Hippocampus

Зверь
Hippocentaurus

Зверь
Hippocervus

Герой легенд
Hippogryf

Герой сказок
Hippopodes

Монстр
Hippotalus

Мистическое чудовище
Hircocervus

Фэнтезийный персонаж
Hobbits

Мистическое чудовище
Hobgoblin

Герой сказок
Hodag

Герой сказок
Hodowany

Герой легенд
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Фэнтезийный персонаж
Ibbur (עיבור)

Монстр
Ichthyocentaurs

Чудище
Ieltxu

Монстр
Ihtiriekko

Монстр
Illithid

Фэнтезийный персонаж
Ilythiiri

Монстр
Imoogi

Чудище
Imp

Герой легенд
Inapertwa

Чудище
Incubus

Фэнтезийный персонаж
Iopodes

Фэнтезийный персонаж
Iotunn

Чудище
Ippopodes

Чудище
Iratxo

Фэнтезийный персонаж
Iratxoak

Фэнтезийный персонаж
Iritxu

Монстр
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Фэнтезийный персонаж
Jacio

Зверь
Jack Frost

Герой сказок
Jack-in-Iron

Герой сказок
Jaculique Volantes

Фэнтезийный персонаж
Jaculor

Герой легенд
Jaculus

Мистическое чудовище
Jag mort

Мифическое существо
Jall

Чудище
Jaracaca

Чудище
Jarvey

Фэнтезийный персонаж
Jasconius

Монстр
Jätti

Чудище
Javinė

Фэнтезийный персонаж
Jeeryuch

Фэнтезийный персонаж
Jentil

Мистическое чудовище
Jentilak

Мистическое чудовище
Jerff

Мифическое существо
Jiā guó (猳國)

Чудище
Jinko

Мистическое чудовище
Jinmenju

Чудище
Jobberknoll

Монстр
Jokul Frosti

Монстр
Jólakötturinn

Герой сказок
Jorō-gumo

Мифическое существо
Jrahars

Герой сказок
Jucanchas

Герой сказок
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Зверь
Kraken

Чудище
Kraken octopus

Герой легенд
Kraxen

Герой легенд
Kua Fu (夸父)

Монстр
Kuçedra

Мистическое чудовище
Kuchisake-onna (口裂け女)

Мистическое чудовище
Kui (夔)

Фэнтезийный персонаж
Kujata

Чудище
Kujuta

Фэнтезийный персонаж
Kukas

Герой легенд
Kûko

Мистическое чудовище
Kul'pijan

Мифическое существо
Kulshedra

Герой сказок
Kurangai Tuku

Мифическое существо
Kurangaituku

Фэнтезийный персонаж
Kusarikku

Фэнтезийный персонаж
Kuyūthā (كيوثاء)

Мистическое чудовище
Kweku Anansi

Мистическое чудовище
Kỳ lân (기린 или 전설)

Герой легенд
Kyrkogrim

Монстр
Kłobuk

Чудище
Kumiho (구미호)

Мистическое чудовище
Kabouter

Герой легенд
Kaboutermannekin

Герой легенд
Kacou Ananzè

Монстр
Kaibyō (怪猫)

Фэнтезийный персонаж
Kaibyou

Мифическое существо
Kaijū (怪獣)

Герой легенд
Kal'an

Монстр
Kal'enik

Мифическое существо
Kalopaling

Монстр
Kami-­kiri

Герой легенд
Kanima

Мистическое чудовище
Kappa (河童)

Мифическое существо
Karakasa Kozō

Монстр
Karkadann

Мистическое чудовище
Kasha (火車)

Монстр
Katoblepon

Мистическое чудовище
Katobleps

Монстр
Kaukai

Монстр
Kaukas

Фэнтезийный персонаж
Kaukuczei

Мистическое чудовище
Kaukuczus

Фэнтезийный персонаж
Kaukutis

Чудище
Kaukyczei

Чудище
Kelpie

Герой сказок
Ketos

Чудище
Keythong

Чудище
Kheper

Мифическое существо
Khepera

Герой легенд
Khimaira

Фэнтезийный персонаж
Kiligivak

Герой легенд
Kiḷigvak

Герой легенд
Killmoulis

Герой легенд
Kilmulis

Мистическое чудовище
Kimnarās

Чудище
Kimpurusha

Монстр
King Kong

Герой сказок
Kingu Kongu (キングコング)

Монстр
Kiri-puwhero

Чудище
Kitsune (狐)

Чудище
Kjata

Чудище
Klabater

Монстр
Klabaternik

Фэнтезийный персонаж
Klabautermann

Зверь
Klurikaun

Фэнтезийный персонаж
Knackers

Герой легенд
Knockers

Монстр
Knucker

Монстр
Kobold

Чудище
Kompa Nanzi

Монстр
Kongamato

Фэнтезийный персонаж
Koon anoon

Мифическое существо
Kopakona

Мистическое чудовище
Korobokuru (コロボックル)

Герой сказок
Koryo

Герой легенд
Koul

Мифическое существо
Kołbuk

Герой легенд
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Герой сказок
L'erdluitle

Фэнтезийный персонаж
La Carcagne

Монстр
La Dama Duende

Мифическое существо
La Llorona

Фэнтезийный персонаж
Lamashtu

Мифическое существо
Lamasjtoe

Герой сказок
Leanan sídhe

Герой легенд
Leannan sìth

Чудище
Lacovie

Мистическое чудовище
Lamia

Герой сказок
Lampijerović

Мистическое чудовище
Langsuyar

Мистическое чудовище
Leipreachán

Чудище
Leprechaun

Монстр
Leprocaun

Монстр
Leucocrotta

Герой сказок
Lhiannan shee

Мифическое существо
Li vẫn

Мистическое чудовище
Licbat

Мистическое чудовище
Liosalfar

Герой легенд
Leopard-men

Чудище
Lich

Монстр
Lilith

Мистическое чудовище
Liwyātn (לִוְיָתָן‎)

Герой сказок
Llamhigyn Y Dwr

Герой легенд
Lobisomem

Монстр
Loch Ness Monster

Чудище
Lóng (龍)

Чудище
Long-bubby Susan

Мистическое чудовище
Loup-garou

Мифическое существо
Lurachmain

Монстр
Lurgadhan

Мистическое чудовище
Lurican

Герой легенд
Luu

Монстр
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Герой легенд
Maighdean mhara

Мистическое чудовище
Margoyles

Чудище
Mǎ huà (馬化)

Монстр
Maahinen

Монстр
Maahiset

Мистическое чудовище
Maanalais

Герой легенд
Maero

Герой легенд
Mahaha

Монстр
Mahum

Монстр
Majki

Мистическое чудовище
Makaliphon

Герой легенд
Makaliporn

Герой сказок
Makara (मकर)

Мистическое чудовище
Makkaliphala

Чудище
Mala'kak

Чудище
Mamuchi

Монстр
Managarm

Герой легенд
Managarmr

Мистическое чудовище
Mantichora

Чудище
Margyge

Мифическое существо
Márgygr

Чудище
Marsok

Фэнтезийный персонаж
Marzana

Герой легенд
Matianak

Монстр
Mawki

Герой легенд
Megalogaster repercussus

Фэнтезийный персонаж
Meliae

Чудище
Melusina

Монстр
Melusine

Монстр
Menehune

Чудище
Merrows

Мистическое чудовище
Michi Peshu

Фэнтезийный персонаж
Michibichi

Герой сказок
Mimicke

Герой сказок
Mirmicioleon

Мистическое чудовище
Mishi Peshu

Мистическое чудовище
Mishibizhii

Герой сказок
Mishibizhiw

Зверь
Mishipashoo

Герой легенд
Missipeshieuw

Мистическое чудовище
Missipeshu

Монстр
Mitiling

Монстр
Miðgarðsormr

Мифическое существо
Mojya (亡者)

Герой легенд
Mokolé

Фэнтезийный персонаж
Monaciello

Фэнтезийный персонаж
Monoceros

Герой сказок
Morena

Фэнтезийный персонаж
Morkopolus

Фэнтезийный персонаж
Morlocks

Чудище
Mosura (モスラ)

Чудище
Mothman

Чудище
Mothra

Мистическое чудовище
Muli

Зверь
Mullo

Монстр
Mulo

Мистическое чудовище
Mûmak

Монстр
Mûmakil

Фэнтезийный персонаж
Munaciello

Монстр
Mundus gubernavi

Зверь
Murd-Huacha

Герой легенд
Mushrushu

Мистическое чудовище
Myling

Фэнтезийный персонаж
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Герой сказок
Naga (नाग)

Герой легенд
Nagin

Мистическое чудовище
Naginis

Монстр
Nagis

Фэнтезийный персонаж
Name-onna (嘗女)

Герой сказок
Nansi

Герой сказок
Nareepol

Герой сказок
Nariphon

Герой сказок
Nawki

Герой сказок
Nayar

Зверь
Nazgul

Мистическое чудовище
Nazgûl

Фэнтезийный персонаж
Neekerbreekers

Герой сказок
Nejki

Фэнтезийный персонаж
Neko (猫)

Зверь
Neko-musume

Фэнтезийный персонаж
Nekomata (猫又 или 猫股)

Фэнтезийный персонаж
Nekomusume (猫娘)

Герой сказок
Nessie

Монстр
Nezumi

Фэнтезийный персонаж
Ni agrisur

Герой сказок
Niedźwiedziołak

Герой сказок
Nigle

Зверь
Nikker

Зверь
Nillekma

Герой сказок
Ningyo (人魚)

Фэнтезийный персонаж
Ninki Nanka

Монстр
Niseag

Герой сказок
Nisitae

Мифическое существо
Nisse

Чудище
Nixen

Мистическое чудовище
Niðagrísur

Герой легенд
Níðhöggr

Мистическое чудовище
Njogel

Герой сказок
Njogli

Мистическое чудовище
Njuggel

Фэнтезийный персонаж
Noggle

Зверь
Nogitsune

Мистическое чудовище
Noppera-bō (のっぺら坊)

Герой сказок
Nora Nair

Чудище
Nue (鵺)

Фэнтезийный персонаж
Nuggle

Чудище
Numakulla

Герой сказок
Numbakulla

Герой легенд
Nuppeppō (ぬっぺふほふ)

Фэнтезийный персонаж
Nurikabe (ぬりかべ)

Мистическое чудовище
Nykštukai

Мистическое чудовище
Nykštukas

Зверь
Nymph

Герой легенд
Nymphae

Герой сказок
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Мистическое чудовище
Obake

Мистическое чудовище
Ocho-Kochi (ოჩოკოჩი)

Фэнтезийный персонаж
Oger

Мифическое существо
Ogopogo

Фэнтезийный персонаж
Ogr

Мифическое существо
Ogre

Зверь
Ogro

Герой сказок
Ogryn

Герой легенд
Ohaguro-bettari

Герой легенд
Oinopôlê

Монстр
Oinopwlh

Мистическое чудовище
Ol Mahum

Чудище
Old Girl

Зверь
Old Lady

Монстр
Old Man Winter

Монстр
Oliphaunts

Мифическое существо
Olog-Hai

Монстр
Oni (鬼)

Зверь
Onocentaur

Монстр
Onocentaurus

Зверь
Onodrim

Мифическое существо
Onokôlê

Мистическое чудовище
Onokwlh

Герой сказок
Onoscentaurus

Мистическое чудовище
Onoskelis

Герой легенд
Onryō (怨霊)

Герой легенд
Oo-er

Мистическое чудовище
Opinicus

Фэнтезийный персонаж
Orco

Герой сказок
Origoruso

Зверь
Oriogoruho

Мифическое существо
Oroborus

Мистическое чудовище
Ostrice

Монстр
Ostrich

Мистическое чудовище
Oureboros

Фэнтезийный персонаж
Ouroboros

Герой сказок
Owlman

Герой сказок
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Зверь
Pakepakehā

Мистическое чудовище
Panoptus

Герой легенд
Panthera

Фэнтезийный персонаж
Parandrus

Чудище
Pari (پری)

Чудище
Patasola

Фэнтезийный персонаж
Patupaiarehe

Чудище
Peallaidh

Герой легенд
Peg Leg Jack

Герой легенд
Pêgasos

Зверь
Pegasus

Герой легенд
Pelican

Фэнтезийный персонаж
Pelicanus

Герой сказок
Penangallan

Зверь
Penanggalan

Герой легенд
Peritio

Фэнтезийный персонаж
Peritius

Зверь
Peryton

Мифическое существо
Phane

Монстр
Piarevaracien

Герой сказок
Piatek (Փիաթեկ)

Зверь
Pigsie

Чудище
Pilot (Der Pilot)

Герой сказок
Piskie

Зверь
Pixie

Герой легенд
Pixy

Мифическое существо
Plwacz

Зверь
Poltergeist

Фэнтезийный персонаж
Pontianak

Фэнтезийный персонаж
Popobawa

Герой сказок
Poreskoro

Фэнтезийный персонаж
Poroniec

Чудище
Powries

Мифическое существо
Požeminukai

Герой легенд
Pretas

Мистическое чудовище
Pseudoequus nasiretinaculi

Монстр
Psylli

Герой сказок
Puckwudgie

Герой легенд
Pūķis

Монстр
Pūkys

Герой сказок
Púláo (蒲牢)

Герой сказок
Pulgasari (불가사리)

Фэнтезийный персонаж
Pyučs

Мистическое чудовище
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Зверь
Qallupilluit

Монстр
Qallupilluk

Чудище
Qalupalik

Мифическое существо
Qílín (麒麟)

Чудище
Qiqirin

Герой сказок
Qiqirn

Мистическое чудовище
Qiúniú (囚牛)

Герой сказок
Qora

Монстр
Qori ismaris

Монстр
Questing Beast

Мистическое чудовище
Quillboars

Мистическое чудовище
Quinotaur

Мистическое чудовище
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Герой сказок
Rākṣas (राक्षस)

Зверь
Rakshasa

Мистическое чудовище
Rakshosh

Герой сказок
Rapae

Фэнтезийный персонаж
Ratkin

Монстр
Ratoncito Pérez

Герой сказок
Re'em

Герой легенд
Rĕāīm

Герой легенд
Redcaps

Фэнтезийный персонаж
Regulus

Мистическое чудовище
Reiko

Герой сказок
Revenant

Зверь
Rhinoceros

Герой легенд
Rhynchoropus flagelliformis

Герой сказок
Rime Thurs

Герой сказок
Ringwraith

Зверь
Roane

Мифическое существо
Roanes

Зверь
Roggenmuhme

Фэнтезийный персонаж
Rohmani

Мистическое чудовище
Rokuro-Kubi

Фэнтезийный персонаж
Rokurokkubi

Чудище
Rokurokubi

Зверь
Rolling Calf

Герой сказок
Rompo

Герой сказок
Ròn

Чудище
Roperite

Герой легенд
Rougarou

Монстр
Roux-Ga-Roux

Герой легенд
Rp'm

Монстр
Rp'um

Мифическое существо
Rugaroo

Герой сказок
Rugaru

Чудище
Runa

Монстр
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Чудище
Sachiko

Монстр
Sagari (さがり)

Герой легенд
Sagittarius Bucentaurus

Мифическое существо
Salamander

Фэнтезийный персонаж
Salamandra

Мистическое чудовище
Sanme-Yazura (三目八面)

Чудище
Sarkany

Мистическое чудовище
Sarquindi

Мистическое чудовище
Saru Tora Hebi

Герой легенд
Sarutorahebi

Герой легенд
Scarrow

Герой сказок
Scenopode

Мифическое существо
Sciritae

Мистическое чудовище
Scitalis

Мистическое чудовище
Scoliophis stianticus

Герой легенд
Scolopendra cetacea

Герой сказок
Scriker

Зверь
Scylla

Чудище
Scytale

Герой легенд
Sea-Lion

Герой легенд
Selchies

Герой легенд
Selkies

Зверь
Serpopard

Герой сказок
Shachihoko (鯱)

Чудище
Shedu

Чудище
Shellycoat

Мистическое чудовище
Shelob

Мифическое существо
Shiryō (死霊)

Чудище
Shōjō

Чудище
Shōryō (精霊)

Чудище
Shrake

Монстр
Shtojzorreshta

Зверь
Shtojzovalle

Монстр
Shtozote

Фэнтезийный персонаж
Shtriga

Герой сказок
Sibhreach

Чудище
Sídhe

Мистическое чудовище
Silkies

Мистическое чудовище
Simiidiabolus hibernicus horribillis

Фэнтезийный персонаж
Simplicissimus

Герой сказок
Sirena

Герой легенд
Sirenes

Герой легенд
Sirrush

Герой легенд
Sjopeltin

Чудище
Sjupilti

Герой сказок
Skalli

Зверь
Skarbnik

Монстр
Skaven

Фэнтезийный персонаж
Skiopod

Мифическое существо
Skiopodas

Фэнтезийный персонаж
Skjöll

Монстр
Skoll

Мистическое чудовище
Sköll

Фэнтезийный персонаж
Skriker

Монстр
Skrulls

Монстр
Skvader

Герой легенд
Skøll

Чудище
Sleipnir

Фэнтезийный персонаж
Sluagh

Монстр
Smok

Чудище
Smůk

Фэнтезийный персонаж
Snark

Герой легенд
Snergs

Герой легенд
Snoligoster

Чудище
Soe-horven

Герой легенд
Space Jockey

Герой сказок
Sphinx

Чудище
Splinter-cat

Монстр
Spopodes

Монстр
Spriggan

Зверь
Squonk

Герой легенд
Stellio

Чудище
Stollenwurm

Мистическое чудовище
Stoors

Фэнтезийный персонаж
Stormbird

Монстр
Storsjöodjuret

Монстр
Strandvaskare

Чудище
Strandvasker

Герой сказок
Strigoi

Монстр
Struthiocamelon

Монстр
Struthopodes

Чудище
Strutio

Мистическое чудовище
Strzyga

Чудище
Succubus

Мистическое чудовище
Suhurmas

Чудище
Svartalfar

Монстр
Swanhamr

Герой легенд
Swanmaidens

Герой легенд
Swanman

Чудище
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Фэнтезийный персонаж
Taotie

Монстр
Tarandrus

Зверь
Tarasque

Фэнтезийный персонаж
Tarrasque

Герой сказок
Tatzelwurm

Герой сказок
Taur

Герой сказок
Te Whanau O Rangi

Монстр
Tehut

Чудище
Tengu (天狗)

Герой легенд
Tenko

Герой сказок
Teong-wei

Герой легенд
Tharks

Мифическое существо
Thea

Герой сказок
Theow

Зверь
Thep Norasri

Герой легенд
Thestral

Монстр
Thos

Мифическое существо
Thot

Фэнтезийный персонаж
Thoth

Герой сказок
Three-foot Horse

Герой сказок
Thrummy-Cap

Фэнтезийный персонаж
Thunderbird

Мистическое чудовище
Tian Lu (天禄)

Герой легенд
Tiangou (天狗)

Фэнтезийный персонаж
Tibicenas

Монстр
Tigbalan

Герой легенд
Tigbalang

Герой сказок
Tikbalan

Монстр
Tikoloshe

Мифическое существо
Tiqqitchit

Чудище
Tiritchiq

Чудище
Tithoes

Чудище
To Filiko Teras

Монстр
Toenayar

Фэнтезийный персонаж
Tokoloshe

Фэнтезийный персонаж
Tommyknockers

Чудище
Tomte

Герой легенд
Tooth fairy

Фэнтезийный персонаж
Topple

Чудище
Tote-Road Shagamaw

Мистическое чудовище
Toutetsu

Чудище
Tragelaph

Герой сказок
Tragelaphus

Монстр
Trào phong

Чудище
Trasgo

Мистическое чудовище
Trasgu

Монстр
Trasno

Фэнтезийный персонаж
Trauko

Чудище
Treants

Фэнтезийный персонаж
Treefolk

Герой сказок
Troglodyte

Герой сказок
Trogodytae

Зверь
Trow

Чудище
Tsonokwa

Монстр
Tsonoqua

Фэнтезийный персонаж
Tù ngưu

Монстр
Tulao (徒劳)

Зверь
Tunda

Мистическое чудовище
Tunkall

Фэнтезийный персонаж
Tūrehu

Чудище
Tutu

Фэнтезийный персонаж
Tyger

Чудище
Typhaon

Фэнтезийный персонаж
Typhöeus

Фэнтезийный персонаж
Typhon

Мистическое чудовище
T'ao T'ieh

Фэнтезийный персонаж
Tamamo-no-Mae

Монстр
Tangi

Зверь
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Герой легенд
Ubasti

Монстр
Ubume

Герой легенд
Ugallu

Монстр
Uldra

Герой легенд
Undead

Монстр
Undine

Герой сказок
Undine Dejwe

Мистическое чудовище
Ungaikyou (雲外鏡)

Мифическое существо
Ungoliant

Герой легенд
Unicorn-lion

Мифическое существо
Unicornis

Монстр
Uperice

Герой легенд
Upierzyca

Мистическое чудовище
Upior

Фэнтезийный персонаж
Upir

Чудище
Upsorn Srihas

Мистическое чудовище
Upupa

Фэнтезийный персонаж
Urchins

Мистическое чудовище
Uridimmu

Герой легенд
Urmahlillu

Чудище
Urmahlullu

Мистическое чудовище
Urman iäse

Мистическое чудовище
Uroboros

Герой легенд
Uru-kehu

Мифическое существо
Utböling

Герой легенд
Utburd

Фэнтезийный персонаж
Utkasting

Чудище
Utrzymywany

Чудище
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Мистическое чудовище
Va әs̷

Мистическое чудовище
Vaca de lumbre

Фэнтезийный персонаж
Valkyrja

Мифическое существо
Vam-Fear-Eee

Мифическое существо
Vampijerović

Мистическое чудовище
Vampirar

Зверь
Vampirdzhiya

Монстр
Vampirić

Чудище
Vampirović

Герой сказок
Vánagandr

Фэнтезийный персонаж
Varactyl

Герой легенд
Varg

Мифическое существо
Vargr

Герой легенд
Vaŭkałak

Зверь
Versipellis

Мифическое существо
Vešapi (ვეშაპი)

Герой легенд
Vielfraß

Фэнтезийный персонаж
Vilkacis

Мифическое существо
Vilkãtas

Мистическое чудовище
Vilkatis

Зверь
Vilktakis

Монстр
Vipera

Мистическое чудовище
Višap (վիշապ)

Мистическое чудовище
Vodni mož

Мистическое чудовище
Vough

Герой сказок
Vugluscris

Герой легенд
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Чудище
Wahokohoko

Фэнтезийный персонаж
Wamphyri

Герой легенд
Wandynnije

Мистическое чудовище
Wàng tiān hǒu (望天吼)

Мистическое чудовище
Waq-waq tree

Чудище
Warg

Мистическое чудовище
Wargin

Зверь
Water-Leaper

Монстр
Water-owl

Монстр
Wearg

Герой сказок
Wearh

Мистическое чудовище
Wechselbalg

Герой сказок
Weeping Woman

Чудище
Wemic

Мистическое чудовище
Wendigo

Монстр
Werebat

Фэнтезийный персонаж
Werebears

Фэнтезийный персонаж
Wereboar

Фэнтезийный персонаж
Werefox

Чудище
Werehyenas

Зверь
Wererat

Зверь
Werewolf

Чудище
White Walkers

Герой сказок
Whooping boy

Фэнтезийный персонаж
Will O'The Wisp

Монстр
Willepen

Герой сказок
Windigo

Мифическое существо
Winged Horses

Фэнтезийный персонаж
Wish Hounds

Герой легенд
Wisht Hounds

Герой сказок
Wodny muž

Герой сказок
Wódnykus

Монстр
Wookiee

Фэнтезийный персонаж
Wuesting Beast

Монстр
Wychowywany

Монстр
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Фэнтезийный персонаж
Xaynwada

Мифическое существо
Xhinde

Мистическое чудовище
Xiaoyang People

Фэнтезийный персонаж
Xiaoyangmin

Герой сказок
Xiezhi

Герой легенд
Xièzhì (獬豸)

Мифическое существо
Xingxing (狌狌)

Монстр
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Зверь
Ya-Te-Veo

Мистическое чудовище
Yakan

Фэнтезийный персонаж
Yakṣas

Мистическое чудовище
Yale

Фэнтезийный персонаж
Yalomishte

Зверь
Yamawarawa

Мистическое чудовище
Yamawaro

Мифическое существо
Yanari

Чудище
Yara-ma-yha-who

Герой легенд
Yarımtıq

Герой легенд
Yázì (睚眦)

Фэнтезийный персонаж
Yeth Hounds

Мистическое чудовище
Yeti

Фэнтезийный персонаж
Yllerion

Фэнтезийный персонаж
Yobo-san

Монстр
Yobosan

Чудище
Yōkai (妖怪)

Чудище
Youwarkee

Зверь
Yppopodes

Герой легенд
Yppotryll

Мистическое чудовище
Yuki-ane (雪姉サ)

Герой сказок
Yuki-banba (雪バンバ)

Чудище
Yuki-hime (雪姫)

Герой легенд
Yuki-nyōbō (雪女房)

Герой сказок
Yuki-onago (雪女子)

Чудище
Yuki-onna (雪女)

Фэнтезийный персонаж
Yukifuri-baba (雪降り婆)

Герой легенд
Yukinba (雪ンバ)

Герой легенд
Yumekui

Герой легенд
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Чудище
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Монстр
Áitvaras

Монстр
Áitivaras

Фэнтезийный персонаж
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Герой легенд
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Мистическое чудовище
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Мистическое чудовище
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Фэнтезийный персонаж
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Чудище
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Герой легенд
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Монстр
Łaziebnik

Герой легенд
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Герой легенд
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Монстр
Şüräle

Мифическое существо
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Монстр
Šêdu

Мифическое существо
Šmok

Зверь
Štriga

Мифическое существо
Šungalviai

Герой легенд
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Чудище
Żmirłacz

Мистическое чудовище
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Чудище
Άβράξας

Герой легенд
Άργος

Мистическое чудовище
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Чудище
Ένυδροσ

Мистическое чудовище
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Мистическое чудовище
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Монстр
Αχέρων

Монстр
Αριμασπος

Герой легенд
Αburγu Moγai

Мистическое чудовище
Αμαδρυάδες

Мистическое чудовище
Ασπιδοχελώνη

Чудище
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Герой сказок
Βλεμμυες

Зверь
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Чудище
Γηρυών

Чудище
Γλυκών

Герой легенд
Γηρυονης

Мистическое чудовище
Γηρυονευς

Герой легенд
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Монстр
Δελφυνη

Герой сказок
Δράκαινα

Мистическое чудовище
Δαίμων

Зверь
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Чудище
Εμπουσα

Мистическое чудовище
Ευρυνομος

Герой сказок
Εκατόγχειρες

Герой сказок
Εριχθόνιος

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Герой сказок
Θόουτ

Зверь
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Мистическое чудовище
Καταβλεπων

Чудище
Κῆτος

Чудище
Κάβειροι

Зверь
Κέκροψ

Чудище
Κέρβερος

Мистическое чудовище
Κακός

Монстр
Κεραστης

Герой легенд
Κυνοκεφάλοι

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Фэнтезийный персонаж
Λάμια

Мифическое существо
Λειμενίδες

Мистическое чудовище
Λαδων

Монстр
Λιμνάδες

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Зверь
Μελίαι

Монстр
Μελιάδες

Герой легенд
Μυρμηκολέων

Фэнтезийный персонаж
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Мистическое чудовище
Ναϊάδες

Мистическое чудовище
Νύμφες

Чудище
Ναΐδες

Мистическое чудовище
Νηρηίδες

Монстр
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Мистическое чудовище
Ορθος

Зверь
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Герой сказок
Πανθηρ

Герой сказок
Πύθων

Монстр
Περίτιος

Мифическое существо
Πρωτεύς

Герой сказок
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Чудище
Σκιραται

Чудище
Σρινύες

Фэнтезийный персонаж
Σάτυροι

Фэнтезийный персонаж
Σκολοπινδρα

Чудище
Σκιαποδες

Герой сказок
Σομπέκ

Монстр
Σειρῆνες

Мифическое существо
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Герой сказок
Τιτάνες

Герой сказок
Τυφών

Фэнтезийный персонаж
Τράγέλαφος

Герой сказок
Τάρανδρος

Герой легенд
Τρωγοδύται

Чудище
Τάρανδος

Монстр
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Фэнтезийный персонаж
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Герой легенд
Φοϊνιξ

Фэнтезийный персонаж
Φτερωτά άλογα

Зверь
Φάλαινα

Чудище
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Фэнтезийный персонаж
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Мифическое существо
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Монстр
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Существа из мифов и легенд на букву Ա


Герой легенд
Աչուչ-Փաչուչ

Существа из мифов и легенд на букву Հ


Мистическое чудовище
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Мистическое чудовище
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Мифическое существо
Ḏiḥautī

Чудище
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Герой легенд
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ


Фэнтезийный персонаж
ἵπποκαμποςСервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2020 г.
ver. 1.05.1374+