Мифическое существо Пущевик

Пущевик — в белорусском фольклоре хозяин ограниченного участка нетронутого леса (пущи), исключительно враждебный человеку "старший брат лешего". "Пушчавікі маюць пад сваёй уладаю абмежаваны, цесны абшар — некрануты лес ці лес незвычайнае вышыні («пушча-дрымушча»). Галава ў пушчавіка вышэй за самае высокае дрэва, што дапамагае яму далёка бачыць наваколле. Ёсць, аднак, пушчавікі, якім такія дрэвы толькі да пляча. Пушчавік робіць адно толькі зло, не забываючыся, што яму давялося сысці ў векавыя дубровы толькі праз чалавека. Ён не шкадуе ні старых, ні дзяцей, ні жанчын, ні знямоглых, ні памочнікаў чалавека — свойскіх жывёл. Калі ахвяра зайшла ў пушчу — яе пагібель непазбежная. Калматы, зарослы доўгім мохам па ўсім целе, не выключаючы носа і вачэй, велікан-пушчавік здольны забіць ахвяру адным сваім выглядам. Калі мэта дасягнутая, ён не рагоча, як Лясун, не здзекуецца з ахвяры, а спакойна ідзе далей, нібы зрабіў звычайную справу, выканаў абавязак. На шчасце, пушчавікі даволі рэдкія, і сустракаецца нямала пушчаў, дзе гаспадараць адны толькі лесуны. Пушчавік непаваротлівы, лядашчы, кепска бачыць, што робіцца ў яго пад нагамі. Усё гэта дапамагае чалавеку ўцякаць ад пушчавіка. Калі сустрэча з ім непазбежна, трэба рабіць крутыя павароты туды і сюды ды хутчэй пакідаць пушчу, далей якой пушчавік не адважыцца ступіць." Н.Я.Никифоровский "Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе" (449: с.614) Сколько есть на землѣ лѣшихъ, нетрудно вычислить по наличнымъ лѣснымъ площадямъ, потому что для каждой изъ нихъ назначается отдѣльный лѣшій. Если же лѣсная площадь велика, то и тутъ можно опредѣлить область лѣшаго, которая обнимаетъ не болѣе семи квадратныхъ верстъ. Еще удобнѣе опредѣлить число пущевиковъ, которые имѣютъ ограниченную и тѣсную область, а именно — дѣвственный лѣсъ, или лѣсъ выдающейся вышины ("пуща-дремуща"). Какъ и лѣшій, пущевикъ превышаетъ головою самое высокое дерево, — что помогаетъ видѣть окрестные предметы на далекое разстояніе. Есть, однако, пущевики, которымъ такія деревья только по плечо. Младшій братъ пущевика, лѣшій, идетъ на кое-какую сдѣлку съ человѣкомъ; какъ видно было, его дѣти (лѣшата) даже благодѣтельствуютъ человѣку; свирѣпый пущевикъ спѣшитъ стать поперекъ добрыхъ намѣреній брата, чинитъ одно лишь зло, памятуя, что ему пришлось уйти въ вѣковыя дубравы именно изъ-за давнихъ козней человѣка. Онъ не щадитъ ни стариковъ, ни дѣтей, ни женщинъ, ни немощніковъ, ни житейскихъ помощниковъ человѣка — домашнихъ животныхъ: разъ жертва зашла въ пущу — ея гибель неизбѣжна. Косматый, поросшій волокнистымъ мхомъ по всему тѣлу, не исключая носа и глазъ, гигантъ по росту, пущевикъ способенъ убить жертву однимъ своимъ обликомъ; когда достигнута цѣль, онъ не хохочетъ, подобно лѣшему, не издѣвается надъ жертвою, а спокойно слѣдуетъ дальше, точно сдѣлалъ заурядное дѣло, исполнилъ скромный долгъ. Къ счастью человѣка, пущевики весьма рѣдки, и есть немало пущъ, гдѣ заурядъ хозяйничаютъ одни только лѣшіе. "Гдѣ гибель человѣка, тамъ скрыто и спасеніе его": пущевикъ неповоротливъ, дряхлъ до отупѣния, плохо видитъ, что дѣлается у его ногъ. Все это помогаетъ человѣку уходить отъ страшнаго человѣкоподобника; при неизбѣжной же встрѣчѣ съ нимъ, нужно дѣлать крутые повороты туда и сюда, да спѣшно оставить область пущи, дальше которой пущевикъ не рѣшается дѣлать своего старческаго шага. Н.Я.Никифоровскій "Нечистики. Сводъ простонародныхъ въ Витебской Бѣлоруссіи сказаній о нечистой силѣ" (482: с.72-73) Сам ён высачэзны, а цела ўсё ў кары. Ды і сам ён пахож на дзерава. Еслі пападзеш туды, дзе пушчавік жыве, то не адрозніш яго ні ад сосен, ні ад бяроз. А ета таму, што ён увесь карой зарос. Ды і я некалькі разоў бачыла пушчавіка. Ета летам было, калі я па ягады ў наш лес хадзіла. Раз зашла на нейкую паляну, села і ягады бяру. Аднак мне казалася, што за мной хтосьці падглядвае. Я хутчэй адтуль пайшла. А дома ўжо агледзіла, што ягады дужа кіслыя, горкія. Ета мне такія ягады пушчавік падсунуў. Запісана ў 2006 годзе І.Шаўко ў вёсцы Глыбаўка Веткаўскага р-на ад Гулевіч Кацярыны Фёдараўны, 1947 г.н. (505: с.211; 611: с.195) Сам он высоченный, а тело все в коре. Да и сам он похож на дерево. Если угодишь туда, где пущевик живет, то не отличишь его ни от сосен, ни от берез. А это потому, что он весь корой зарос. Да и я несколько раз видела пущевика. Это летом было, когда я по ягоды в наш лес ходила. Раз зашла на какую-то поляну, села и ягоды собираю. Но тут мне показалось, что за мной кто-то подглядывает. Я скорее оттуда ушла. А дома уже посмотрела, что ягоды очень кислые, горькие. Это мне такие ягоды пущевик подсунул. Записано в 2006 году И.Шевко в деревне Глыбовка Ветковского района Гомельской области от Гулевич Катерины Федоровны, 1947 г.р. Ежалі к пушчавіку пападзеш, то, лічы, што дамоў не вернешся. Баба раз карову выгнала ў поле, а тую ці то авадні закусалі, ці то аса ўжаліла, дык яна ў лес пабегла. Злавіла баба карову, аж глядзіць: дрэва на карову падае. Тады яна зразумела, што з каровай жывой не выбрацца. Кінула жывёліну, а сама ўратавалася. А яшчэ знаю, што пушчавік не любіць крыку ў лесе, песняў людскіх. Сільна яму не нравіццца, што людзі пра сваё жыццё песні спяваюць. Тады пушчавік будзе старацца гэтаму чалавеку што-небудзь плахое здзелаць. А чалавек, калі не ўцячэ, можа калекай астацца, бо пушчавік абіды не даруе. Запісана ў 2006 годзе І.Шаўко ў вёсцы Куты Веткаўскага р-на ад Талкачовай Антаніны Мікалаеўны, 1942 г.н. (505: с.211; 611: с.195) Ежели к пущевику угодишь, то, считай, что домой не вернешься. Баба раз корову выгнала в поле, а ту то ли оводы закусали, то ли оса ужалила, так она в лес убежала. Поймала баба корову, тут смотрит: дерево на корову падает. Тогда она поняла, что с коровой живой не выбраться. Бросила скотину, а сама спаслась. А еще знаю, что пущевик не любит крика в лесу, песен людских. Сильно ему не нравится, что люди о своей жизни песни поют. Тогда пущевик будет стараться этому человеку что-нибудь плохое сделать. А человек, если не убежит, может калекой остаться, так как пущевик обиды не прощает. Записано в 2006 году И.Шевко в посёлке Куты Ветковского района Гомельской области от Толкачевой Антонины Николаевны, 1942 г.р. Пушчавік вельмі высокі. Ён можа быць ростам з самае бальшое дзерава ў пушчы. Не любіць ён людзей, а за што, не знаю. Людзі кажуць, што пушчавік дзелае многа гора тым, хто пападае ў тое места, дзе яго дом стаіць. Можа так разбушавацца, што дрэвы з карэннем будзе вырываць і ў людзей кідаць. Паспрабуй тады схавацца ад яго. Запісана ў 2006 годзе І.Шаўко ў вёсцы Новыя Грамыкі Веткаўскага р-на ад Пракопчык Надзеі Мікалаеўны, 1934 г.н. (505: с.211; 611: с.195) Пущевик очень высок. Он может быть ростом с самое большое дерево в пуще. Не любит он людей, а за что, не знаю. Люди говорят, что пущевик делает много зла тем, кто попадает в то место, где стоит его дом. Может так разбушеваться, что деревья с корнем будет вырывать и в людей бросать. Попробуй тогда скрыться от него. Записано в 2006 году И.Шевко в деревне Новые Громыки Ветковского района Гомельской области от Прокопчик Надежды Николаевны, 1934 г.р. Калі лесавіка шчэ можна ўмасліць, то пушчавік цябе жывым не выпусціць, асабліва калі ты з тапаром прыйшоў у пушчу. Тады лічы, што жывым не вернешся. Толькі тады ён цябе пажалее, калі ты яму паклонішся. А старыя шчэ кажуць, што спасешся ад пушчавіка, калі зможаш хутка з лесу выскачыць. Запісана ў 2006 годзе І.Шаўко ў в.Шэйка Веткаўскага р-на ад Рослікавай Ніны Канстанцінаўны, 1930 г.н. (505: с.211; 611: с.195) Если лешего еще можно ублажить, то пущевик тебя живым не выпустит, особенно если ты с топором пришел в пущу. Тогда считай, что живым не вернешься. Только тогда он тебя пожалеет, если ты ему поклонишься. А старые еще ​​говорят, что спасешься от пущевика, если сможешь быстро из леса выскочить. Записано в 2006 году И.Шевко в деревне Шейка Ветковского района Гомельской области от Росликовой Нины Константиновны, 1930 г.р.

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Фэнтезийный персонаж
Агуане

Фэнтезийный персонаж
Азема

Герой легенд
Албысы

Герой сказок
Анаким

Зверь
Ао

Зверь
Арворх

Чудище
Архангелы

Герой сказок
Ахти

Монстр
Абаасы

Фэнтезийный персонаж
Абаасылар

Чудище
Абааһы

Мистическое чудовище
Абада

Мистическое чудовище
Абанг Аку

Герой легенд
Абасы

Мифическое существо
Аванк

Герой легенд
Агиски

Монстр
Агрометы

Герой легенд
Алим

Фэнтезийный персонаж
Абраксас

Герой легенд
Абрасакс

Фэнтезийный персонаж
Авгур

Герой сказок
Агишки

Фэнтезийный персонаж
Агнявік

Мистическое чудовище
Агызмал

Чудище
Азы

Фэнтезийный персонаж
Алея

Фэнтезийный персонаж
Ангелы 

Монстр
Арейон

Монстр
Архонты

Зверь
Аюстал

Чудище
Абнауаю

Герой сказок
Азарлары

Фэнтезийный персонаж
Алан-мелекей(гиг.лягушка)

Чудище
Альрауны

Монстр
Анцыбал

Фэнтезийный персонаж
Араш

Фэнтезийный персонаж
Арслан

Фэнтезийный персонаж
Атцыс

Фэнтезийный персонаж
Абарга-Могой

Мифическое существо
Абуми-гути

Фэнтезийный персонаж
Аврага Могой

Герой легенд
Агач киши

Фэнтезийный персонаж
А Бао А Ку

Монстр
А Бао Ку

Мистическое чудовище
Агроти

Герой легенд
Агулшап

Герой легенд
Агх-иски

Чудище
Агхары

Герой сказок
Агъач киши

Фэнтезийный персонаж
Аданы

Монстр
Адданк

Герой сказок
Аджина

Мистическое чудовище
Адзуки-агэ

Мистическое чудовище
Адзуки-сарасара

Герой сказок
Адзуки-соги

Герой сказок
Адзуки-яроо

Фэнтезийный персонаж
Адские псы

Герой легенд
Аждаha

Монстр
Аждарха

Герой легенд
Ажыдаа́р

Мистическое чудовище
Аздаха

Монстр
Аздяка́

Мистическое чудовище
Азярніцы

Зверь
Аидахар

Герой сказок
Аист

Мифическое существо
Ай-хуа

Герой сказок
Айдага́р

Мистическое чудовище
Айдахар

Мифическое существо
Айтвар

Герой сказок
Айтварас

Мистическое чудовище
Айцы

Фэнтезийный персонаж
Акаана

Герой легенд
Акасита

Фэнтезийный персонаж
Акери

Фэнтезийный персонаж
Аколностъ

Герой сказок
Акрабуамелу

Мистическое чудовище
Акромантул

Мифическое существо
Ала

Мистическое чудовище
Алан-мелекей

Мистическое чудовище
Албаны

Мистическое чудовище
Албасты

Чудище
Али

Герой легенд
Аллокамелус

Фэнтезийный персонаж
Альсеиды

Герой легенд
Алэл

Чудище
Антеро

Мистическое чудовище
Албастый

Фэнтезийный персонаж
Алема

Герой легенд
Алерион

Мистическое чудовище
Аликанто

Мистическое чудовище
Алканостъ

Фэнтезийный персонаж
Алкион (Alkyon)

Чудище
Алконос

Мифическое существо
Алконост

Герой сказок
Алконотъ

Мистическое чудовище
Алкуностъ

Зверь
Алцете

Герой сказок
Аль-заккуми

Мистическое чудовище
Аль-каркаданн

Герой сказок
Альвы

Чудище
Альгуль

Герой легенд
Альфин

Фэнтезийный персонаж
Ам-ам

Зверь
Ам-мит

Фэнтезийный персонаж
Ам-мут

Монстр
Амам

Чудище
Амамат

Чудище
Амару

Герой сказок
Амауталик

Чудище
Амба́рный

Чудище
Амбарник

Герой легенд
Амемит

Герой сказок
Амикири

Фэнтезийный персонаж
Амиктиры

Мистическое чудовище
Аммат

Мистическое чудовище
Амт

Мистическое чудовище
Амфиптерий

Чудище
Амфисбена

Фэнтезийный персонаж
Амэ-онна

Герой сказок
Ананси

Мистическое чудовище
Анба́рный

Герой легенд
Ангеук

Мифическое существо
Ангиак

Фэнтезийный персонаж
Ангьяк

Фэнтезийный персонаж
Андрони

Чудище
Анзу

Чудище
Анзуд

Мистическое чудовище
Аниото

Герой легенд
Анка

Мифическое существо
Анкертольд

Монстр
Анку

Герой сказок
Анкы-келе

Чудище
Аннакуи

Герой сказок
Аннуна

Монстр
Аннунаки

Герой сказок
Анталоп

Монстр
Антапаты

Герой легенд
Антипко

Фэнтезийный персонаж
Антис

Монстр
Антоностъ

Монстр
Ануннаки

Герой легенд
Анцётка

Герой сказок
Анчут

Герой легенд
Анчутик

Монстр
Анчутка

Герой легенд
Анщих Сисьва Пялт

Фэнтезийный персонаж
Аньсих Сисьва Пялт

Фэнтезийный персонаж
Апíвень

Мистическое чудовище
Апеп

Герой сказок
Апис

Мистическое чудовище
Апо́фис

Мистическое чудовище
Апоп

Монстр
Апсарас

Монстр
Апсары

Герой легенд
Аразе

Чудище
Араитеуру

Мистическое чудовище
Аралезы

Герой легенд
Аргос

Мистическое чудовище
Аргус

Мистическое чудовище
Аржавейнік

Фэнтезийный персонаж
Аржавенник

Герой легенд
Аржавень

Монстр
Арзюри

Герой легенд
Аримаспы

Чудище
Аримофеи

Фэнтезийный персонаж
Аримоѳеи

Монстр
Арсури

Мифическое существо
Артинетас

Герой легенд
Аруи ариси

Фэнтезийный персонаж
Арысь-поле

Герой легенд
Асванг

Герой сказок
Асванга

Фэнтезийный персонаж
Асетнік

Фэнтезийный персонаж
Асида

Мистическое чудовище
Аскефруа

Фэнтезийный персонаж
Аспид

Чудище
Аспида

Герой сказок
Аспидоколеон

Мистическое чудовище
Аспидохелон

Герой легенд
Аспик

Мифическое существо
Ассида

Фэнтезийный персонаж
Ассидам

Мистическое чудовище
Астонiи

Мистическое чудовище
Астромове

Монстр
Асуван

Герой легенд
Аука

Герой сказок
Афанк

Мистическое чудовище
Афедронои

Мистическое чудовище
Африт

Фэнтезийный персонаж
Ахерон

Мистическое чудовище
Ахеронт

Герой сказок
Ахлис

Мистическое чудовище
Ахоры

Мистическое чудовище
Ацаны

Монстр
Ачери

Мистическое чудовище
Ачкийини

Фэнтезийный персонаж
Ачо́ч-Мачо́ч

Мифическое существо
Ачуч-Пачуч

Монстр
Аѳдроноi

Герой сказок
Адау

Герой сказок
Алад

Чудище
Алпаб

Фэнтезийный персонаж
Аниука

Чудище
Араска

Герой сказок
Арсан-Дуолай

Монстр
Асраи

Монстр
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Герой легенд
Бабай, Бабайка

Герой сказок
Бакенеко

Герой легенд
Белая Рука 

Зверь
Бен-Бен

Мистическое чудовище
Благийдвор

Герой легенд
Бродницы 

Монстр
Бучу*

Фэнтезийный персонаж
Бадњак

Герой сказок
Баг

Герой легенд
Белыедамы

Чудище
Берегини

Мифическое существо
Богинки

Монстр
Байцзэ

Герой сказок
Баюн-Кот

Мифическое существо
Бену

Фэнтезийный персонаж
Биль-Биль-Гое

Мистическое чудовище
Боуги

Герой сказок
Бута*

Герой сказок
Бадняк

Монстр
Бісиці

Монстр
Бааби

Чудище
Баба

Герой сказок
Бабай

Мифическое существо
Бабайка

Мистическое чудовище
Бабан

Герой сказок
Бабар

Фэнтезийный персонаж
Баби

Зверь
Бабок

Герой легенд
Бабр

Зверь
Бага

Герой сказок
Багамут

Фэнтезийный персонаж
Баган

Зверь
Багеера

Зверь
Багенге

Герой сказок
Багнік

Герой сказок
Багник

Фэнтезийный персонаж
Бадзюля

Фэнтезийный персонаж
Бадюля

Мистическое чудовище
Баенник

Чудище
Баенный

Мистическое чудовище
Базилиск

Фэнтезийный персонаж
Базилишек

Чудище
Байник

Мистическое чудовище
Байнушко

Герой легенд
Бакемоно-Кицунэ

Чудище
Бакенэко

Фэнтезийный персонаж
Баку

Фэнтезийный персонаж
Бакэдзори

Герой легенд
Баламутнік

Фэнтезийный персонаж
Баламуцень

Зверь
Балаур

Герой сказок
Балена

Чудище
Бандиман

Герой легенд
Банийип

Мифическое существо
Банник

Монстр
Банной

Монстр
Банный

Герой легенд
Банный пастырь

Герой легенд
Банный хозяин

Мистическое чудовище
Банши

Зверь
Банщик

Мифическое существо
Баньши

Монстр
Барабао

Герой легенд
Баранец

Герой легенд
Барбегази

Монстр
Барбегазы

Герой легенд
Баргест

Чудище
Барздуки

Герой сказок
Барнитлег

Герой легенд
Барстуки

Герой сказок
Баст

Герой легенд
Бастет

Мифическое существо
Баубо

Мистическое чудовище
Бебок

Мистическое чудовище
Белая Баба

Чудище
Берендей

Чудище
Бехолдеры

Зверь
Бахамут

Мистическое чудовище
Башаандере

Фэнтезийный персонаж
Башахаун

Чудище
Баянник

Монстр
Бега

Монстр
Бегемот

Фэнтезийный персонаж
Бегущий волком

Чудище
Бедн-вара

Мистическое чудовище
Безголовый человек

Мифическое существо
Бекке

Герой легенд
Белые ходоки

Зверь
Беляки

Чудище
Бен варра

Мистическое чудовище
Бен-Варри

Фэнтезийный персонаж
Беорнинги

Фэнтезийный персонаж
Беременность

Мистическое чудовище
Берникли

Фэнтезийный персонаж
Бес банный

Мистическое чудовище
Бескуд

Герой легенд
Бессонье

Герой легенд
Бии-няо

Мистическое чудовище
Бииняо

Чудище
Бий-няо

Мистическое чудовище
Бийняо

Монстр
Бильвизы

Фэнтезийный персонаж
Бинфэн

Герой легенд
Бирюк

Зверь
Бичен

Фэнтезийный персонаж
Бкабей

Чудище
Блажинь

Фэнтезийный персонаж
Бласна

Мифическое существо
Блегмии

Герой сказок
Блегмы

Мистическое чудовище
Блемии

Чудище
Блудички

Фэнтезийный персонаж
Бляго

Чудище
Бобо

Герой легенд
Бобок

Чудище
Бовешь

Герой легенд
Боган

Монстр
Боггарт

Герой легенд
Боги

Монстр
Боглы

Фэнтезийный персонаж
Божонтка

Монстр
Бокан

Мистическое чудовище
Боканон

Фэнтезийный персонаж
Боли-бошка

Фэнтезийный персонаж
Болла

Мистическое чудовище
Болотник

Мистическое чудовище
Болотница

Мистическое чудовище
Болотный

Герой сказок
Болотный дедко

Фэнтезийный персонаж
Болотный шут

Чудище
Болотяник

Зверь
Бомка

Монстр
Бонакон

Монстр
Боннакон

Мистическое чудовище
Бор

Зверь
Борамец

Мистическое чудовище
Боранец

Чудище
Боровик

Фэнтезийный персонаж
Боровички

Монстр
Боровой

Мифическое существо
Боровой человек

Монстр
Бородатые

Чудище
Бородачик

Фэнтезийный персонаж
Борэй

Фэнтезийный персонаж
Боухан

Мистическое чудовище
Бохан

Зверь
Боцан

Мистическое чудовище
Брауни

Фэнтезийный персонаж
Бродяжки

Герой легенд
Брокса

Монстр
Броллахан

Зверь
Броша

Фэнтезийный персонаж
Брукса

Зверь
Бруни

Мистическое чудовище
Бруха

Мифическое существо
Брэг

Зверь
Бу-лао

Герой легенд
Бу́сеу́

Зверь
Бугган

Мифическое существо
Бузинная матушка

Герой легенд
Бузинная Матушка

Чудище
Бук

Фэнтезийный персонаж
Бука

Мифическое существо
Бука (Bwca)

Чудище
Бука́нко

Герой легенд
Букан

Герой сказок
Буканай

Мифическое существо
Букарица

Герой легенд
Букачка

Герой легенд
Букентавр

Герой сказок
Букусетка

Чудище
Буллар

Фэнтезийный персонаж
Бунгиснгис

Фэнтезийный персонаж
Бундимун

Монстр
Буниюп

Мифическое существо
Буньип

Фэнтезийный персонаж
Бурак

Герой легенд
Буривухи

Чудище
Бусиэ

Зверь
Буско

Герой сказок
Бхуты

Герой сказок
Бцентæ

Герой легенд
Бывшие

Чудище
Бьякко

Герой сказок
БѢлена

Мистическое чудовище
Баггейн

Монстр
Батанушко

Фэнтезийный персонаж
Бенни

Мифическое существо
Бесы

Мистическое чудовище
Болотница, болотныедухи 

Мистическое чудовище
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Мифическое существо
Ванф

Зверь
Вилы

Монстр
Водяницы

Чудище
Вуивр

Фэнтезийный персонаж
Вампал

Фэнтезийный персонаж
Васуки

Зверь
Вирява

Герой сказок
Водяные

Монстр
Вытьянка

Герой легенд
Воду

Чудище
Волот

Чудище
Відминник

Фэнтезийный персонаж
Вій

Мифическое существо
Вісуснік

Фэнтезийный персонаж
Ва öш

Герой легенд
Ва-ош

Мистическое чудовище
Вадзянiк

Герой сказок
Вадзяны

Герой легенд
Вадзяны дзед

Чудище
Вазіла

Монстр
Вазила

Фэнтезийный персонаж
Вазимба

Герой сказок
Вака де лумбре

Фэнтезийный персонаж
Валасень

Чудище
Валькирии

Герой сказок
Вампировићим

Зверь
Вамфир

Зверь
Вамфири

Герой сказок
Ванагандр

Герой легенд
Вани

Фэнтезийный персонаж
Вапак

Герой сказок
Вапаӄамталха`н

Монстр
Варактил

Герой легенд
Варгін

Чудище
Варги

Герой сказок
Варгин

Чудище
Василиск

Мифическое существо
Ваўкалак

Чудище
Ваўкалака

Герой сказок
Ваўкалека

Фэнтезийный персонаж
Вахоке-хоко

Чудище
Вдодъ

Чудище
Вейла

Мистическое чудовище
Велiорыбъ

Монстр
Велерыбъ

Фэнтезийный персонаж
Великаны

Мистическое чудовище
Великие Гиббоны

Фэнтезийный персонаж
Великий Злой Дух (大魔神)

Монстр
Вемики

Фэнтезийный персонаж
Вендиго

Монстр
Вепреслон

Монстр
Верберы

Мифическое существо
Вербэры

Чудище
Вербэт

Фэнтезийный персонаж
Вервольф

Монстр
Вергиены

Фэнтезийный персонаж
Веревочник

Фэнтезийный персонаж
Верераты

Герой сказок
Верерэты

Чудище
Веркабаны

Герой сказок
Веркрысы

Чудище
Веркэт

Фэнтезийный персонаж
Верфокс

Зверь
Веры

Фэнтезийный персонаж
Веспертил

Чудище
Вешап

Чудище
Вещица

Мистическое чудовище
Взрывопотам

Фэнтезийный персонаж
Ви́сусник

Зверь
Виверн

Мистическое чудовище
Виверна

Фэнтезийный персонаж
Вигты

Монстр
Виелфрас

Чудище
Вий

Чудище
Вила

Монстр
Вилкацис

Монстр
Вилколаки

Мистическое чудовище
Вилктаки

Чудище
Виндиго

Мифическое существо
Випунен

Фэнтезийный персонаж
Вирика

Мистическое чудовище
Витар

Герой сказок
Витренник

Герой легенд
Вихованець

Мистическое чудовище
Вишап

Монстр
Вкабей

Чудище
Влемии

Мистическое чудовище
Во дак наг гран

Монстр
Во-а

Чудище
Вова

Герой сказок
Вовкулака

Герой легенд
Вовкун

Герой сказок
Водява

Герой легенд
Водяница

Герой сказок
Водяной

Герой сказок
Водяной попрыгун

Мистическое чудовище
Волкодлаки

Мифическое существо
Волколак

Герой легенд
Волокита

Герой сказок
Волосень

Чудище
Волсь

Фэнтезийный персонаж
Вонгви

Герой легенд
Вопар

Зверь
Вопитар

Герой сказок
Ворги

Монстр
Воуви

Герой сказок
Вох

Мифическое существо
Всевидящий

Монстр
Встречник

Герой легенд
Вуглускр

Монстр
Вужалка

Зверь
Вуки

Зверь
Вулвер

Фэнтезийный персонаж
Вултанка

Монстр
Вунтериха

Зверь
Вупар

Чудище
Вупыр

Герой легенд
Вурдалак

Фэнтезийный персонаж
Выбирающие мертвых, убитых

Фэнтезийный персонаж
Выскакунчик

Монстр
Выскорь

Фэнтезийный персонаж
Вампиры

Герой сказок
Верлиока

Герой легенд
Власти

Чудище
Волосатка

Монстр
Вяльнясы

Существа из мифов и легенд на букву Г


Мифическое существо
Гарпии

Герой сказок
Гиппокампы

Монстр
Гмуры

Фэнтезийный персонаж
Господства

Чудище
Гримтурсы

Мифическое существо
Гаки

Фэнтезийный персонаж
Гирин

Герой сказок
Гомозули

Мифическое существо
Грант

Чудище
Грифы

Чудище
Гамсилг

Герой легенд
Гиады

Мистическое чудовище
Глейстиг

Монстр
Гаргульи

Мистическое чудовище
Грёза

Монстр
Гурии

Герой легенд
Гіпацэнтаўр

Чудище
Га́ла

Чудище
Га́ллу

Мистическое чудовище
Гавриилова Свора

Фэнтезийный персонаж
Гаврииловы Трещотки

Герой легенд
Гадюка

Мистическое чудовище
Гаёвки

Герой легенд
Гаёвы дзед

Фэнтезийный персонаж
Гаёўкі

Зверь
Гайтраш

Чудище
Гаканчи

Герой легенд
Гала

Герой сказок
Галипоте

Чудище
Галла

Герой сказок
Галлу

Мистическое чудовище
Гамадриады

Фэнтезийный персонаж
Гамаюн

Герой легенд
Гамберу

Герой сказок
Ганапати

Фэнтезийный персонаж
Гандхарвы

Герой легенд
Ганеша

Герой сказок
Гараппа

Монстр
Гаргуйли

Монстр
Гаргулец

Мистическое чудовище
Гаргулии

Мифическое существо
Гарм

Герой сказок
Гарпия

Герой легенд
Гаруда

Чудище
Гарцуки

Монстр
Гаспадар

Фэнтезийный персонаж
Гати

Монстр
Гатоблеп

Фэнтезийный персонаж
Гатоблепа

Герой сказок
Гаюн

Герой легенд
Гвелвешапи

Герой легенд
Гвелешапи

Фэнтезийный персонаж
Гворны

Мистическое чудовище
Гекатонхейры

Мифическое существо
Генко

Герой сказок
Герион

Чудище
Герионей

Герой легенд
Гетулийский пёс

Монстр
Гианы

Монстр
Гиганты

Мистическое чудовище
Гидра

Чудище
Гидрипусс

Фэнтезийный персонаж
Гидроп

Фэнтезийный персонаж
Гидрус

Герой легенд
Гиенолаки

Монстр
Гилистери

Чудище
Гилян

Герой сказок
Гиппогриф

Монстр
Гиппокамп

Герой легенд
Гиппокампус

Фэнтезийный персонаж
Гиппопод

Герой сказок
Гиппоталасы

Герой сказок
Гиппоцерв

Фэнтезийный персонаж
Гиртаблили

Герой сказок
Гитраш

Фэнтезийный персонаж
Гламмы

Мистическое чудовище
Гламы

Монстр
Гликон

Мистическое чудовище
Глог

Мифическое существо
Глэйштн

Зверь
Гноллы

Герой легенд
Гномы

Монстр
Гоблины

Герой сказок
Годжира

Мифическое существо
Годзилла

Монстр
Годлинг

Фэнтезийный персонаж
Голем

Фэнтезийный персонаж
Гончие Гавриила

Мистическое чудовище
Гончие Чейни

Фэнтезийный персонаж
Гончие Чини

Фэнтезийный персонаж
Горгоны

Герой легенд
Горгульи

Чудище
Горгулья

Зверь
Горё

Мистическое чудовище
Господин Обрубок

Мистическое чудовище
Господин пустыни (كرگدن)

Герой сказок
Готоку-нэко

Герой сказок
Гравейр

Фэнтезийный персонаж
Граи

Монстр
Грайвер

Герой сказок
Грайи

Мифическое существо
Грамкин

Мифическое существо
Грампкин

Герой сказок
Граулли

Монстр
Гремлин

Зверь
Гречуха

Монстр
Грила

Мистическое чудовище
Грим

Мифическое существо
Гримтурсены

Герой легенд
Гриндилоу

Герой сказок
Гром-птицы

Герой легенд
Громамонт

Зверь
Грондры

Фэнтезийный персонаж
Грохотанис

Чудище
Грюла

Фэнтезийный персонаж
Гул

Герой сказок
Гуло

Чудище
Гулон

Герой сказок
Гуль

Мистическое чудовище
Гульябани

Фэнтезийный персонаж
Гумберу

Герой сказок
Гуменнiк

Монстр
Гуменник

Мифическое существо
Гуменной хозяин

Фэнтезийный персонаж
Гураль

Чудище
Гухьяки

Монстр
Гыргалица

Герой сказок
Гюль-ябани

Зверь
Гелиады

Герой легенд
Глашаны

Герой легенд
Гомункулус

Фэнтезийный персонаж
Гремлины

Мистическое чудовище
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Мифическое существо
Дайтьи

Герой сказок
Деманметдехаак

Мифическое существо
Дибен(птица)

Монстр
Доброхот

Герой легенд
Дракон

Фэнтезийный персонаж
Дух(духи)

Герой сказок
Дандан

Зверь
Див

Монстр
Долгопят

Чудище
Дриада

Мистическое чудовище
Дуэргар

Мистическое чудовище
Дети леса

Герой легенд
Джала-рупа

Фэнтезийный персонаж
Джарви

Герой сказок
Джегджер

Герой легенд
Джек Фрост

Герой легенд
Джек-в-кандалах

Фэнтезийный персонаж
Джек-в-цепях

Чудище
Джеруч

Мистическое чудовище
Джерфф

Монстр
Джехути

Герой легенд
Джил-Жженый-Хвост

Монстр
Джинн

Монстр
Джраарс

Фэнтезийный персонаж
Дзасики-бокко (座敷ぼっこ)

Герой легенд
Дзасики-вараси

Мистическое чудовище
Дзасики-онна

Герой легенд
Дзёро-гумо

Мистическое чудовище
Дзи-Дзи

Фэнтезийный персонаж
Дзи-дзи-бон-да

Герой легенд
Дзидзи

Мистическое чудовище
Дзикининки

Мифическое существо
Дзиммэндзю

Монстр
Дзинко

Монстр
Дзоноква

Герой сказок
Ди́вы

Мистическое чудовище
Диббук

Чудище
Дивана́

Чудище
Дийуана́

Мистическое чудовище
Дикая охота

Мифическое существо
Динни-Мара

Мистическое чудовище
Дип

Герой сказок
Диры

Мифическое существо
Дисплейсер

Мифическое существо
Дитя Красного болота

Мифическое существо
Диуана́

Мифическое существо
Доби

Герой сказок
Довшпрунг

Герой сказок
Долѣзря

Фэнтезийный персонаж
Домаха

Герой легенд
Домовая

Мистическое чудовище
Домовилиха

Мифическое существо
Домовиха

Герой сказок
Домовичка

Мифическое существо
Домовой

Герой сказок
Домовуха

Чудище
Доможил

Фэнтезийный персонаж
Донестры

Герой легенд
Доплер

Монстр
Допплер

Герой легенд
Доро-та-бо

Фэнтезийный персонаж
Драйдер

Герой сказок
Дракон со свечой

Мистическое чудовище
Дракониды

Мифическое существо
Дракониха

Фэнтезийный персонаж
Драконица

Зверь
Дракус

Монстр
Драсили

Герой сказок
Драу

Мистическое чудовище
Драуг

Фэнтезийный персонаж
Драук

Мистическое чудовище
Древо-люди Никитина

Мистическое чудовище
Дриады

Герой легенд
Дров

Мистическое чудовище
Дроу

Мистическое чудовище
Дроук

Мистическое чудовище
Дсоноква

Фэнтезийный персонаж
Дуана́

Чудище
Дубана́

Чудище
Дубочуд

Герой легенд
Дувана́б

Фэнтезийный персонаж
Думана́

Мистическое чудовище
Дунтеры

Герой легенд
Дунья-мара

Мифическое существо
Дух наследника престола

Фэнтезийный персонаж
Дуэнде

Монстр
Дхампир

Фэнтезийный персонаж
Дыббук

Герой сказок
Дьутпа

Мистическое чудовище
Дьявольские псы Данди

Фэнтезийный персонаж
Дэвы

Герой сказок
Дюббук

Мистическое чудовище
Дзяды

Герой сказок
Диюпэрас

Мистическое чудовище
Драки

Монстр
Дубовики

Герой легенд
Дітко

Герой сказок
Да́йва

Мифическое существо
Давалпа

Мистическое чудовище
Даги

Монстр
Дагон

Мистическое чудовище
Даймадзин

Герой сказок
Дамавiчка

Герой сказок
Дамавуха

Герой легенд
Дами

Герой легенд
Дампир

Чудище
Данпир

Герой легенд
Дантеры

Монстр
Данху

Мистическое чудовище
Даолао

Герой легенд
Даппи

Герой сказок
Даху

Герой сказок
Дахут

Зверь
Двойник

Мистическое чудовище
Дворовик

Мифическое существо
Дворовой

Герой легенд
Дворовый

Мифическое существо
Дева волн

Герой легенд
Девона

Фэнтезийный персонаж
Девона́

Чудище
Девы юные

Герой легенд
Девы-лебеди

Фэнтезийный персонаж
Дегдер

Герой сказок
Дед

Герой легенд
Дедко

Мифическое существо
Дедко болотный

Монстр
Дельфиния

Чудище
Дементор

Мистическое чудовище
Демон

Фэнтезийный персонаж
Дзяо Дзе

Герой легенд
Данни

Герой легенд
Диниши

Герой легенд
Доппельгангеры

Мифическое существо
Дсонакавы

Мистическое чудовище
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Мифическое существо
Еминеж

Герой легенд
Ермунганд

Мистическое чудовище
Ебосан

Фэнтезийный персонаж
Евваркее

Монстр
Евник

Герой сказок
Егорьева стая

Фэнтезийный персонаж
Единорог

Герой легенд
Единорог-лев

Герой легенд
Ежеринис

Монстр
Ен

Зверь
Ендарь

Монстр
Енпери́

Герой сказок
Епосъ

Мистическое чудовище
Етун

Чудище
Ефимон

Герой сказок
Ехидна

Мистическое чудовище
Ехидна стоглавая

Мистическое чудовище
Ехидны

Зверь
Ехидный

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Фэнтезийный персонаж
Ёбосан

Герой легенд
Ёкай

Чудище
Ёксёкю

Герой легенд
Ёндон

Герой сказок
Ёрмунганд

Зверь
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Монстр
Жабалака

Мифическое существо
Жаракака

Фэнтезийный персонаж
Жеки

Мистическое чудовище
Железная баба

Мистическое чудовище
Жена ясеня

Мифическое существо
Женщина с побережья

Герой легенд
Жигана

Монстр
Жигина

Герой легенд
Жиж

Чудище
Жиро́вый

Монстр
Жировик

Фэнтезийный персонаж
Жировой чёрт

Монстр
Жуть

Мистическое чудовище
Жыж

Фэнтезийный персонаж
Жыжаль

Мистическое чудовище
Жыцень

Герой сказок
Жэрэтва

Герой сказок
Жар-птица 

Герой легенд
Жабдар

Герой легенд
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Мистическое чудовище
Зеленыедамы

Мистическое чудовище
Золотая собака

Фэнтезийный персонаж
Зелигены

Мистическое чудовище
Зыбочник

Мистическое чудовище
Загрыбаст

Фэнтезийный персонаж
Зазовка

Монстр
Зазоўка

Чудище
Заккум

Фэнтезийный персонаж
Зверь Крофенольф

Герой сказок
Змеевки

Монстр
Збуратор

Мистическое чудовище
Зверь Рыкающий

Фэнтезийный персонаж
Зверь-мираж

Чудище
Зеериттер

Фэнтезийный персонаж
Зеркало за облаками

Чудище
Зилант

Мистическое чудовище
Зириддар

Герой легенд
Зитирон

Герой легенд
Зиф

Монстр
Зифиус

Зверь
Злиднi

Фэнтезийный персонаж
Злыднi

Монстр
Злыдни

Герой легенд
Злыдня

Чудище
Змеевна

Мистическое чудовище
Змей

Мистическое чудовище
Змок

Монстр
Змяёўна

Чудище
Знiч

Фэнтезийный персонаж
Зніч

Мифическое существо
Знич

Фэнтезийный персонаж
Зомби

Чудище
Зу

Мифическое существо
Зубная фея

Мистическое чудовище
Зюзик

Герой легенд
Зюзя

Герой сказок
Землянаякошка

Существа из мифов и легенд на букву И


Мистическое чудовище
Индрик зверь

Герой легенд
Ичетики

Мифическое существо
Ину

Фэнтезийный персонаж
Ишхус

Фэнтезийный персонаж
Идакансас

Герой сказок
Иббур

Герой легенд
Игкилики

Мифическое существо
Иглогривы

Зверь
Игонг

Монстр
Игонь

Мифическое существо
Игоша

Чудище
Идичу

Фэнтезийный персонаж
Иелчу

Чудище
Икирё

Герой легенд
Иллитиды

Герой сказок
Илофаи

Монстр
Илоѳаи

Чудище
Им-Дугуд

Мистическое чудовище
Имдугуд

Мистическое чудовище
Имп

Монстр
Импундулу

Монстр
Имуги

Герой сказок
Инапертва

Герой сказок
Индрик

Мистическое чудовище
Инеистые великаны

Чудище
Инкуб

Мифическое существо
Инкубус

Мистическое чудовище
Ино

Зверь
Иног

Герой сказок
Инокефалы

Чудище
Иные (Others)

Мистическое чудовище
Иныж

Монстр
Иопод

Герой сказок
Ипоталасы

Чудище
Иппотрилл

Чудище
Иратшо

Монстр
Иратшоак

Герой сказок
Иричу

Герой сказок
Иркоцервус

Герой сказок
Ирландский феникс

Мифическое существо
Исоонна

Фэнтезийный персонаж
Испы

Герой легенд
Исхиапод

Мифическое существо
Итанеси

Мистическое чудовище
Итримубе

Герой легенд
Ифрит

Мистическое чудовище
Ихневмон

Фэнтезийный персонаж
Ихтиокентавры

Монстр
Ичöтик

Монстр
Ичетик

Монстр
Ишкус

Монстр
Иблис 

Фэнтезийный персонаж
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Фэнтезийный персонаж
Йаконий

Мистическое чудовище
Йара-ма-йа-вхо

Чудище
Йейл

Герой легенд
Йель

Монстр
Йерфф

Мистическое чудовище
Йети

Герой легенд
Йови

Фэнтезийный персонаж
Йок-йок

Фэнтезийный персонаж
Йольский кот

Герой легенд
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Герой легенд
Кампир

Мистическое чудовище
Каса-но-Обакэ

Мифическое существо
Керинейскаялань

Зверь
Кои

Фэнтезийный персонаж
Кори

Мифическое существо
Кощей Меднобородый

Фэнтезийный персонаж
Кромионская свинья 

Фэнтезийный персонаж
Кумара

Герой сказок
Кетгранд

Герой сказок
Кетус

Чудище
Кикимора

Герой легенд
Кикимора болотная

Фэнтезийный персонаж
Кикиморка

Монстр
Кикимра

Монстр
Кикирин

Герой легенд
Кикирн

Мистическое чудовище
Киклопы

Фэнтезийный персонаж
Киливфаки

Мифическое существо
Килин

Чудище
Килиопаки

Герой легенд
Киллмулис

Чудище
Килмуллис

Герой сказок
Кильмулис

Герой сказок
Кимнары

Фэнтезийный персонаж
Кляки

Герой сказок
Коатлантонан

Герой легенд
Коатликуэ

Герой легенд
Кобольд

Чудище
Кобольт

Мифическое существо
Козерог

Герой сказок
Козий вампир

Герой сказок
Козлолюди

Мифическое существо
Козлоолень

Герой легенд
Козлорогий (Aigokeros)

Фэнтезийный персонаж
Козослонъ

Монстр
Кока

Монстр
Коканко

Чудище
Коловёрши

Чудище
Колчис

Мистическое чудовище
Кольценосцы

Герой сказок
Кольцо-змея

Фэнтезийный персонаж
Комокол

Герой легенд
Комол

Герой легенд
Комонол

Мифическое существо
Кон-аяк

Чудище
Конгамато

Монстр
Конебык

Герой сказок
Коневрусъ

Герой сказок
Конёк-Горбунок

Фэнтезийный персонаж
Копуваи

Фэнтезийный персонаж
Копша

Герой легенд
Копытный волк

Мистическое чудовище
Коракс

Чудище
Коргоруши

Герой легенд
Кори исмарис

Мистическое чудовище
Коричник

Чудище
Коркодил

Мистическое чудовище
Кормокол

Герой сказок
Корокотта

Герой сказок
Космический жокей

Чудище
Кот Баюн

Чудище
Коул

Мистическое чудовище
Кошкалачень

Мифическое существо
Кошколаки

Мистическое чудовище
Крабаллон

Зверь
Крак

Мистическое чудовище
Кракен

Мистическое чудовище
Красношапы

Герой сказок
Красные шапки

Герой сказок
Красный колпак

Чудище
Кролы

Мистическое чудовище
Круглоглазые

Фэнтезийный персонаж
Крыжацік

Герой легенд
Крыжацик

Мистическое чудовище
Крыжовниха

Чудище
Крыланы

Герой сказок
Крылатая Тень

Герой легенд
Крылатые кони

Чудище
Крысолаки

Мифическое существо
Крысолюды

Герой сказок
Ктулху

Монстр
Ку Ши

Герой легенд
Ку Шит

Герой сказок
Карбункул

Чудище
Катахан

Мифическое существо
Керы

Мистическое чудовище
Китоврас

Герой легенд
Коловертыши

Мифическое существо
Корогуши*

Чудище
Крапчик

Монстр
Куанг-Ши

Мистическое чудовище
Кумихо

Чудище
Кынсы

Герой легенд
Кенты

Фэнтезийный персонаж
Кер-дьутпа

Мистическое чудовище
Керастъ

Герой легенд
Керасты

Зверь
Кербер

Мифическое существо
Кимпуруши

Мифическое существо
Кинамонъ

Мистическое чудовище
Кинг-Конг

Герой легенд
Киннамолг

Мифическое существо
Киннары

Мистическое чудовище
Кинокефалы

Мистическое чудовище
Кипрский Лохнесс

Монстр
Кирин

Герой легенд
Кит

Мифическое существо
Китай-рыба

Монстр
Китра

Монстр
Китсюне

Фэнтезийный персонаж
Кицка жонка

Фэнтезийный персонаж
Кицунэ

Мифическое существо
Клабаутерман

Герой легенд
Кладавік

Чудище
Кладнік

Чудище
Кладовик

Чудище
Кладовник

Монстр
Кладовый

Чудище
Кларихун

Герой легенд
Клетник

Герой сказок
Клецьнік

Герой сказок
Клобук

Герой сказок
Клурикон

Мистическое чудовище
Криосфинкс

Мифическое существо
Кровопросцы

Чудище
Крод Мара

Герой легенд
Ку-Ши

Герой легенд
Куа-фу

Герой легенд
Кужата

Чудище
Кузутик

Монстр
Куй

Фэнтезийный персонаж
Куйята

Герой легенд
Куйяту

Герой легенд
Кук

Монстр
Кукимора

Фэнтезийный персонаж
Куко

Герой легенд
Кулеша́та

Герой сказок
Кулеши

Монстр
Кулшедра

Мистическое чудовище
Кульдыргыш

Монстр
Кульпиян

Герой легенд
Культдыргыш

Монстр
Кумбаба

Герой легенд
Кумельган

Чудище
Кумо

Мифическое существо
Кумяльган

Мистическое чудовище
Кун Аннун

Чудище
Купалка

Мистическое чудовище
Купальскiй дзѣдокъ

Фэнтезийный персонаж
Купальский дедок

Фэнтезийный персонаж
Курангаитуку

Мистическое чудовище
Кусарикку

Герой сказок
Кутинья

Мистическое чудовище
Кутисакэ-онна

Зверь
Кутиха

Мистическое чудовище
Кутувр

Герой легенд
Каипора

Чудище
Карс

Герой сказок
Кентавры

Фэнтезийный персонаж
Кимапуруши

Монстр
Корриганы

Фэнтезийный персонаж
Краты

Мистическое чудовище
Кутруб

Мистическое чудовище
Кэпкуэны

Мистическое чудовище
К'тулу

Фэнтезийный персонаж
Ка́кос

Мистическое чудовище
Кабилл-Ушти

Герой легенд
Кабиры

Чудище
Каботер

Мистическое чудовище
Кабутерманнекин

Зверь
Кави́ры

Чудище
Кадехо

Монстр
Кадук

Фэнтезийный персонаж
Кажан

Герой легенд
Кажаналак

Мистическое чудовище
Каиш-баджак

Мистическое чудовище
Кайбё

Герой легенд
Кайдзю

Герой легенд
Как

Монстр
Кака

Монстр
Какий

Мистическое чудовище
Какус

Монстр
Каладрий

Мистическое чудовище
Каладриус

Монстр
Калануро

Фэнтезийный персонаж
Калбей

Мистическое чудовище
Калбиi

Герой сказок
Калеи

Монстр
Каленик

Чудище
Кали-ахт

Герой сказок
Калликантзарос

Мифическое существо
Калликанцары

Фэнтезийный персонаж
Калопус

Монстр
Калупалик

Монстр
Калюпалик

Зверь
Калян

Мистическое чудовище
Камазотц

Герой легенд
Камауэто

Герой легенд
Камелион

Мистическое чудовище
Кангиксуармиукпак

Чудище
Корио

Зверь
Кутысь

Герой сказок
Камахуэто

Герой легенд
Камелопардалис

Монстр
Камикири

Фэнтезийный персонаж
Камэоса

Фэнтезийный персонаж
Кан-Кереде

Чудище
Канбей

Мистическое чудовище
Кандзаргас

Герой легенд
Канима

Фэнтезийный персонаж
Канькач

Герой легенд
Каппа

Фэнтезийный персонаж
Караконджалы

Герой сказок
Караконджулы

Герой сказок
Карастъ

Герой легенд
Карасу тэнгу

Герой сказок
Карина

Герой легенд
Каркаданн

Мистическое чудовище
Каркаладил

Герой легенд
Карканья

Чудище
Карлики

Герой сказок
Карлики Менехуне

Герой сказок
Картазон

Мистическое чудовище
Каса-бакэ

Мистическое чудовище
Касабакэ

Чудище
Каси

Зверь
Касны

Герой легенд
Касьян

Герой легенд
Катоблепас

Герой сказок
Каукас

Фэнтезийный персонаж
Каучпок

Мифическое существо
Квемуль

Чудище
Квилборы

Герой сказок
Квильборы

Монстр
Квиттеры

Чудище
Квинотавр

Мистическое чудовище
Кеаск

Мистическое чудовище
Кеврококрот

Монстр
Кейннары

Герой сказок
Кейсонг

Герой легенд
Кейфонг

Фэнтезийный персонаж
Кекроп

Чудище
Кекропс

Герой сказок
Келпи

Герой сказок
Кельпи

Мистическое чудовище
Кендеры

Мистическое чудовище
Куцодаймон

Герой легенд
Кучедра

Мистическое чудовище
Кучивило

Герой легенд
Кэлигрейхаунд

Фэнтезийный персонаж
Кэльпи

Мифическое существо
Кэпкуэн

Мистическое чудовище
Кэпкэуны

Герой сказок
Кейннари 

Фэнтезийный персонаж
Кикимора болотная 

Герой сказок
Клураканы

Фэнтезийный персонаж
Корреды

Фэнтезийный персонаж
Куафу

Герой легенд
Курша

Герой легенд
Кэйлик Бхир

Существа из мифов и легенд на букву Л


Фэнтезийный персонаж
Ламбтонский червь

Герой легенд
Летун(лятавец)

Монстр
Личжу

Чудище
Луговой

Герой легенд
Ламии

Мистическое чудовище
Лидерк

Герой сказок
Лернейскаягидра

Герой легенд
Линчетти

Герой сказок
Лубры

Чудище
Лярва

Герой сказок
Ла Йорона

Мистическое чудовище
Ла Льорона

Мистическое чудовище
Лабынкырский чёрт

Монстр
Ладон

Монстр
Лазавік

Монстр
Лазави́к

Фэнтезийный персонаж
Лазеннік

Мистическое чудовище
Лазнік

Чудище
Лама

Фэнтезийный персонаж
Ламассу

Герой сказок
Ламашту

Монстр
Ламия

Мистическое чудовище
Ламхигин-и-дур

Мифическое существо
Ламя

Мифическое существо
Ланнан-ши

Фэнтезийный персонаж
Лантикусъ

Герой сказок
Лантухи

Фэнтезийный персонаж
Лапитупы

Монстр
Латан

Зверь
Латану

Монстр
Лауру

Фэнтезийный персонаж
Лафон

Герой сказок
Лахама

Мистическое чудовище
Лаюн

Герой сказок
Лающая

Герой легенд
Лебедечеловек

Мифическое существо
Лебединые девы

Мистическое чудовище
Левиафан

Герой легенд
Левияфа

Герой сказок
Левкокрота

Герой сказок
Левкрокота

Герой легенд
Левкрота

Герой сказок
Ледащий

Мистическое чудовище
Ледяной Джек

Мифическое существо
Ледяные ходоки

Чудище
Лемуры

Чудище
Леонид

Герой сказок
Леонтокентавр

Чудище
Лепрекон

Монстр
Лепрехун

Мифическое существо
Лесавки

Мистическое чудовище
Лесной дядя

Герой легенд
Лесовик

Герой легенд
Лесовики

Мистическое чудовище
Летавицы

Мифическое существо
Летучемыший крысопаук

Герой легенд
Леуманы

Мифическое существо
Лефон

Мистическое чудовище
Лешак

Мифическое существо
Леший

Фэнтезийный персонаж
Ли́зень

Герой сказок
Ливьята́н

Фэнтезийный персонаж
Лизун

Мистическое чудовище
Лилит

Мифическое существо
Лимнады

Мистическое чудовище
Лимониады

Зверь
Лин

Герой легенд
Лингбакр

Мифическое существо
Линтывормъ

Чудище
Линь

Фэнтезийный персонаж
Лионтавр

Герой сказок
Лисун

Монстр
Лич

Фэнтезийный персонаж
Лламхигин-и-дур

Монстр
Лобизоме

Мистическое чудовище
Лобишон

Монстр
Логхир

Мифическое существо
Лознік

Монстр
Лозовик

Монстр
Лопастый

Монстр
Лорелея

Герой сказок
Лоскотниці

Герой легенд
Лоскотуха

Герой легенд
Лотан

Монстр
Лошолич

Мистическое чудовище
Лу

Мифическое существо
Луговичок

Герой сказок
Лун

Мистическое чудовище
Лунный пес

Монстр
Луска

Фэнтезийный персонаж
Лэмхайджин Вай Дувр

Мистическое чудовище
Люб

Мистическое чудовище
Люди-аисты

Фэнтезийный персонаж
Люди-леопарды

Герой легенд
Люди-львы

Герой легенд
Люди-мухоморы

Мистическое чудовище
Люди-скорпионы

Герой легенд
Лядашцік

Мистическое чудовище
Лядащий

Мифическое существо
Ламя 

Герой легенд
Лиетуонис

Чудище
Луаньняо*

Монстр
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Мистическое чудовище
Морской пегас

Герой сказок
Мотра

Мифическое существо
Моряны

Герой сказок
Мудзина

Герой сказок
Муло

Герой сказок
Муруха

Герой сказок
Мушхуш

Зверь
Мявки

Герой сказок
Малити Халит

Герой легенд
Мандах

Мифическое существо
Манья

Монстр
Мё-о

Герой сказок
Мынгуцзы

Мистическое чудовище
Морской лев

Герой легенд
Мот-мен

Герой сказок
Моховик

Чудище
Мули

Мистическое чудовище
Мумаки

Мистическое чудовище
Мушрушу

Герой легенд
Мюлинг

Герой сказок
Мамай

Герой легенд
Мандрагора

Герой сказок
Мариды

Чудище
Минокава

Зверь
Мундих

Мифическое существо
Мяндаш

Герой сказок
Моначьелло

Герой легенд
Морана

Герой сказок
Морена

Герой сказок
Морлоки

Фэнтезийный персонаж
Морская дева

Мистическое чудовище
Морские эфиопы

Чудище
Моряна

Мифическое существо
Мотивация

Мистическое чудовище
Мраволев

Герой легенд
Мулло

Фэнтезийный персонаж
Мушуссу

Герой сказок
Мюру-Ха

Мистическое чудовище
Манеки-неко

Монстр
Мемозины

Фэнтезийный персонаж
Мойобу

Герой легенд
Мшанки

Монстр
Ма́ра

Фэнтезийный персонаж
Маалусы

Герой сказок
Мааналайсы

Чудище
Маанвэки

Мистическое чудовище
Маахисы

Чудище
Мавки

Герой сказок
Магнотавр

Чудище
Мадзутора

Герой легенд
Маеро

Чудище
Маероеро

Мифическое существо
Мажана

Мифическое существо
Макалипорн

Чудище
Макалифон

Чудище
Макара

Монстр
Макли

Герой легенд
Мала’как

Герой легенд
Мамуны

Монстр
Манагарм

Чудище
Мандихоръ

Фэнтезийный персонаж
Мандихорь

Мистическое чудовище
Мантикор Вестероса

Фэнтезийный персонаж
Маньяк

Монстр
Маргульи

Зверь
Маргюг

Монстр
Марена

Зверь
Марид

Герой легенд
Маркополи

Фэнтезийный персонаж
Марсок

Мифическое существо
Матохи

Монстр
Мать-рысь

Монстр
Махаха

Герой сказок
Махуа

Зверь
Маэро

Герой сказок
Мећедовић

Герой сказок
Медведи-оборотни

Чудище
Медведко

Герой сказок
Межевик

Мистическое чудовище
Межевичок

Мистическое чудовище
Мелиады

Герой сказок
Мелии

Монстр
Мелюзина

Зверь
Мендо

Монстр
Менехуны

Чудище
Мерионы

Герой сказок
Мерроу

Монстр
Мерцана

Чудище
Меша-адам

Мифическое существо
Мидзутора

Мифическое существо
Микэнэко

Герой сказок
Мимик

Чудище
Минотавр

Герой легенд
Миравды

Герой сказок
Мираг

Мистическое чудовище
Мирадж

Фэнтезийный персонаж
Мирмеколев

Монстр
Мичибичи

Монстр
Модзя

Монстр
Моколе

Зверь
Мокруха

Герой легенд
Мокумокурен

Мифическое существо
Молниеносный

Фэнтезийный персонаж
Монакьелли

Мистическое чудовище
Морской пёс

Фэнтезийный персонаж
Мосмен

Чудище
Мохноноги

Мифическое существо
Мулен

Мистическое чудовище
Мулы

Чудище
Мушруш

Мистическое чудовище
Мэрроу

Мистическое чудовище
Мамдобхута

Фэнтезийный персонаж
Мангус

Герой сказок
Медуза

Чудище
Миньокао

Монстр
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Мифическое существо
Нагиня

Зверь
Намной

Герой сказок
Недоступный глазу

Мистическое чудовище
Неко

Мистическое чудовище
Нермпай

Мистическое чудовище
Нидагрисур

Монстр
Никсы

Монстр
Нимфы

Герой легенд
Нисаг

Фэнтезийный персонаж
Ноггл

Фэнтезийный персонаж
Нокеры

Мифическое существо
Нувиша

Мифическое существо
Нха-а-тик

Фэнтезийный персонаж
Ньадьы Дьангха

Герой сказок
Няка

Мистическое чудовище
Начала

Мистическое чудовище
Небесная черепаха

Герой сказок
Нимфы 

Мистическое чудовище
Навной

Чудище
Найтака

Герой легенд
Нарипол

Герой легенд
Небесная собака

Мифическое существо
Нелюб

Мифическое существо
Несси

Зверь
Ний

Герой легенд
Ниммэндзю

Чудище
Ног-птица

Монстр
Ногуй

Герой сказок
Нора нейр

Монстр
Нуси

Герой легенд
Ньаадьы Дьянха

Герой легенд
Нэка

Герой легенд
Нэкомусумэ

Чудище
Нахцерер

Чудище
Нифилимы

Фэнтезийный персонаж
Наги

Мистическое чудовище
Накер

Фэнтезийный персонаж
Нарифон

Чудище
Невесты

Монстр
Нереиды

Фэнтезийный персонаж
Нефилимы

Фэнтезийный персонаж
Нинкинанка

Чудище
Ноздророг

Фэнтезийный персонаж
Ночник

Мистическое чудовище
Нуэ

Мифическое существо
Ньады Дьянха

Монстр
Нэко

Чудище
Нявки

Зверь
Наги 

Герой легенд
Неак Та

Мистическое чудовище
Нглылека

Фэнтезийный персонаж
Нора

Фэнтезийный персонаж
Наблюдатели

Фэнтезийный персонаж
Назгулы

Герой сказок
Намэ-онна

Мистическое чудовище
Наяды

Мифическое существо
Нежить

Герой сказок
Несвезлох

Фэнтезийный персонаж
Нидхегг

Фэнтезийный персонаж
Нингё

Герой сказок
Ниссе

Монстр
Ногицунэ

Герой сказок
Нопэрапон

Мифическое существо
Нурикабэ

Монстр
Нъогль

Герой легенд
Нэдзуми

Герой сказок
Нэкомата

Монстр
Няўки

Фэнтезийный персонаж
Навьи

Мифическое существо
Наяда

Фэнтезийный персонаж
Немейскийлев

Монстр
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Мифическое существо
Обакэ

Мифическое существо
Опиникус

Фэнтезийный персонаж
Обмен

Герой легенд
Обруч-змей

Герой легенд
Огневик

Герой легенд
Огры

Мифическое существо
Одноногая

Монстр
Ойнополь

Монстр
Ологхай

Чудище
Онг Кут

Фэнтезийный персонаж
Онокентавр

Герой легенд
Ориогорухо

Чудище
Ортрос

Зверь
Осетник

Герой сказок
Очеретянык

Герой легенд
Обезьяны счастья

Мистическое чудовище
Оуробор

Чудище
О-бакэ

Мистическое чудовище
Обжора

Мистическое чудовище
Оборотень

Чудище
Овинник

Монстр
Огопого

Зверь
Одмінок

Герой легенд
Озерный демон

Фэнтезийный персонаж
Октопус

Фэнтезийный персонаж
Омутной

Герой легенд
Они

Монстр
Онрё

Мистическое чудовище
Ореады

Чудище
Орт

Фэнтезийный персонаж
Орфо

Герой сказок
Ошымос чуд

Мифическое существо
Огневушка-Поскакушка

Мистическое чудовище
Ори

Фэнтезийный персонаж
Обаке

Фэнтезийный персонаж
Облачное зеркало

Чудище
Обоуби

Чудище
Огрины

Герой легенд
Одминок

Монстр
Олифанты

Герой сказок
Онодрим

Зверь
Опивень

Монстр
Оржавиник

Чудище
Ортр

Мифическое существо
Орфр

Фэнтезийный персонаж
Орк

Монстр
Обменыш

Чудище
Обуры

Герой легенд
Огненный краб

Зверь
Одміна

Мифическое существо
Оксоку

Фэнтезийный персонаж
Омутник

Фэнтезийный персонаж
Ондина

Мистическое чудовище
Оноскелис

Мистическое чудовище
Оплетай

Фэнтезийный персонаж
Ормен

Чудище
Орф

Мифическое существо
Осетный

Чудище
Очокочи

Чудище
Одрадек

Мистическое чудовище
Орестиады

Существа из мифов и легенд на букву П


Мифическое существо
Паветнiк

Чудище
Пак

Фэнтезийный персонаж
Пандоре

Мистическое чудовище
Парстуки

Монстр
Панѳиръ

Монстр
Патасола

Зверь
Пеликан

Фэнтезийный персонаж
Перовепри

Чудище
Пигси

Мистическое чудовище
Пинкит

Чудище
Пицен

Мистическое чудовище
Плетущая Сети

Мифическое существо
Подниматель пингвинов

Фэнтезийный персонаж
Полевичок

Герой сказок
Попелюха

Герой сказок
Поронец

Герой легенд
Предвестники беды

Герой сказок
Прилепление

Герой легенд
Протей

Фэнтезийный персонаж
Псы Аннуна

Герой легенд
Птица-слон

Зверь
Полкан

Чудище
Пазузу

Мистическое чудовище
Панопт

Зверь
Пантера

Чудище
Пардусы

Чудище
Пе́ри

Мистическое чудовище
Перитии

Зверь
Пиатэк

Герой легенд
Пикси

Герой легенд
Писки

Чудище
Пичан

Мистическое чудовище
Подкидыш

Мифическое существо
Пожиратель кошмаров

Герой сказок
Пожиратель теней

Герой легенд
Покотн

Мистическое чудовище
Ползучий водяной

Фэнтезийный персонаж
Полумужчина

Мистическое чудовище
Попунаць

Фэнтезийный персонаж
Прибожек

Герой сказок
Просечный шагамо

Мистическое чудовище
Прысыпуш

Чудище
Псы Дэнди

Монстр
Пу-ляо

Монстр
Пукиене

Фэнтезийный персонаж
Пукис

Герой сказок
Пулао

Фэнтезийный персонаж
Пульгасари

Фэнтезийный персонаж
Пульп

Фэнтезийный персонаж
Пуннiк

Чудище
Пунник

Мифическое существо
Пустодомка

Герой сказок
Путиене

Герой сказок
Путис

Герой сказок
Пушчавік

Фэнтезийный персонаж
Пущевик

Зверь
Пэ́ри

Мифическое существо
Пэк

Фэнтезийный персонаж
Пярэварацень

Герой легенд
Паня

Мистическое чудовище
Перитон

Чудище
Полудница

Мистическое чудовище
Птица Кахка

Фэнтезийный персонаж
Паваро

Герой легенд
Паирика

Фэнтезийный персонаж
Панотии

Фэнтезийный персонаж
Панъфиръ

Мистическое чудовище
Пари

Фэнтезийный персонаж
Пегас

Фэнтезийный персонаж
Перитоны

Чудище
Пиау-ли

Герой легенд
Пикси-Жеребчик

Мистическое чудовище
Пифон

Герой легенд
Поганцы

Фэнтезийный персонаж
Подменыш

Мистическое чудовище
Подовинный

Фэнтезийный персонаж
Полевик

Мистическое чудовище
Полипус

Герой сказок
Понтианак

Чудище
Порескоро

Мистическое чудовище
Поющие песнь земли

Герой легенд
Протеи

Мифическое существо
Псиллы

Герой сказок
Птица Рок

Чудище
Пи

Монстр
Престолы

Монстр
Пагги

Монстр
Пакваджи

Монстр
Панды

Герой сказок
Панте ́

Фэнтезийный персонаж
Парандр

Чудище
Пасечник

Мистическое чудовище
Патупаиарехе

Мистическое чудовище
Пелли

Мистическое чудовище
Пери

Фэнтезийный персонаж
Пестрый змей

Чудище
Пизги

Мистическое чудовище
Писвусъын

Чудище
Пици́н

Герой сказок
Повелитель полчищ

Фэнтезийный персонаж
Подземные

Герой сказок
Пожиратель (饕餮)

Мистическое чудовище
Пожирательница из Аменти

Чудище
Полевой

Мифическое существо
Полуденица

Фэнтезийный персонаж
Полуночь

Мистическое чудовище
Попобава

Герой легенд
Поури

Герой легенд
Преты

Фэнтезийный персонаж
Присы́пуш

Фэнтезийный персонаж
Петни

Герой легенд
Понё

Герой легенд
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Герой легенд
Рохмань

Чудище
Ругару

Фэнтезийный персонаж
Русалки

Монстр
Рыгач

Монстр
Ремора

Герой сказок
Рудзу

Герой легенд
Равк

Монстр
Рагана

Мистическое чудовище
Раздражар

Герой сказок
Ракушник

Зверь
Ракшасы

Мистическое чудовище
Расамаха

Герой сказок
Раткины

Герой легенд
Рахманы

Герой сказок
Ревенант

Герой легенд
Рейко

Фэнтезийный персонаж
Рефаимы

Мистическое чудовище
Ржаная тетка

Фэнтезийный персонаж
Роан

Фэнтезийный персонаж
Рокеи

Герой легенд
Рокуроккуби

Герой легенд
Рокурокуби

Чудище
Ромпо

Монстр
Роперайт

Герой сказок
Роперит

Мистическое чудовище
Роперите

Мифическое существо
Росомаха

Зверь
Рохманы

Мистическое чудовище
Ру́дзу Ру́нгитис

Герой легенд
Русалка (Mermaid)

Зверь
Рефаим

Герой сказок
Русалки, русалии

Чудище
Рапаиты

Мистическое чудовище
Рарашек

Герой сказок
Роук

Фэнтезийный персонаж
Рощевик

Монстр
Руна

Герой легенд
Русумака

Мистическое чудовище
Рыпач

Мистическое чудовище
Рабикан

Герой сказок
Рудры

Герой сказок
Рохдулай

Герой сказок
Рощевый дед

Герой легенд
Рунгис

Герой легенд
Рух

Мистическое чудовище
Роаны

Существа из мифов и легенд на букву С


Мистическое чудовище
Саг

Чудище
Сатиры

Мифическое существо
Светлолики

Фэнтезийный персонаж
Се Чжи

Чудище
Селки

Мистическое чудовище
Сёрё

Герой сказок
Сикомэ

Монстр
Сильфиды

Мистическое чудовище
Симуран

Мифическое существо
Сипактли

Герой легенд
Сирин

Герой легенд
Сируш

Фэнтезийный персонаж
Скарбнік

Герой сказок
Скекла

Герой сказок
Скиопод

Монстр
Скоге

Монстр
Скорроу

Фэнтезийный персонаж
Скруллы

Герой сказок
Слоа

Мифическое существо
Смок

Мистическое чудовище
Снерги

Герой сказок
Собаки из холмов

Монстр
Спи

Мистическое чудовище
Степовой

Герой легенд
Стрижак

Фэнтезийный персонаж
Струфион

Фэнтезийный персонаж
Стукачи

Чудище
Су́хос

Герой легенд
Суседко

Герой сказок
Сфинкс

Мистическое чудовище
Сы-ню

Герой легенд
Сюллюкюн

Герой сказок
Сиды

Герой легенд
Сальванелли

Фэнтезийный персонаж
Серафимы

Чудище
Скесса

Мифическое существо
Стратим(птица)

Мифическое существо
Сháofēng (嘲風)

Герой легенд
Саламандра

Герой легенд
Сатико

Герой сказок
Сванхамр

Мистическое чудовище
Свора Дандо

Герой сказок
Селк

Монстр
Серваны

Мифическое существо
Сильваны

Чудище
Синсин

Фэнтезийный персонаж
Сирена-змея

Герой легенд
Сиртя

Герой легенд
Сквонк

Мистическое чудовище
Скилла

Мистическое чудовище
Скифский агнец

Герой сказок
Сколь

Мистическое чудовище
Скру́тек

Фэнтезийный персонаж
Слейпнир

Зверь
Слуах

Мистическое чудовище
Снарк

Фэнтезийный персонаж
Собаки Дьявола

Мистическое чудовище
Создатели (Engineers)

Чудище
Стеллио

Мистическое чудовище
Стоговой и Стожиха

Чудище
Стриго́й

Монстр
Стуканцы

Герой легенд
Стуршёудьюрет

Герой легенд
Сусе́дка

Фэнтезийный персонаж
Сучуна (Сучунаа)

Монстр
Сциталис

Мистическое чудовище
Сьюзен с длинными титьками

Фэнтезийный персонаж
Саратан

Мистическое чудовище
Силены

Герой сказок
Скоп(птица)

Фэнтезийный персонаж
Сульде

Герой сказок
Сагари

Герой сказок
Сарамейя

Чудище
Сачико

Чудище
Свинолаки

Герой легенд
Свитязянки

Герой легенд
Себек

Фэнтезийный персонаж
Селчи

Монстр
Серпопард

Герой легенд
Сильфы

Мистическое чудовище
Симург

Мифическое существо
Сирё

Монстр
Сиррух

Фэнтезийный персонаж
Сихиртя

Чудище
Скарбник

Герой сказок
Скёль

Фэнтезийный персонаж
Скириты

Зверь
Сколль

Герой сказок
Скрайкер

Фэнтезийный персонаж
Скрытый

Герой легенд
Слоноликий

Герой легенд
Смокъ

Герой сказок
Снолигостер

Мифическое существо
Сокнопаис

Герой легенд
Спригган

Герой сказок
Стокимы

Мистическое чудовище
Стржига

Герой легенд
Струки

Зверь
Стрыга

Герой легенд
Суккуб

Фэнтезийный персонаж
Сухуб

Мистическое чудовище
Сциапод

Мифическое существо
Сын Левиафана

Герой легенд
Сабдыки

Герой легенд
Секигами

Мифическое существо
Сирены

Герой сказок
Сагет

Герой легенд
Саруторахэби

Мифическое существо
Світязянкі

Мистическое чудовище
Свинолюды

Герой легенд
Свора Аннуна

Герой сказок
Сёдзё

Мистическое чудовище
Семаргл

Мистическое чудовище
Сечжи

Фэнтезийный персонаж
Силува

Герой сказок
Симаргл

Герой легенд
Синие шапки

Фэнтезийный персонаж
Сирена

Мистическое чудовище
Сирруш

Герой легенд
Сияющий

Чудище
Сквадер

Монстр
Скиапод

Чудище
Скитал

Герой легенд
Сколопендра

Герой сказок
Скржитек

Герой сказок
Слуа

Фэнтезийный персонаж
Смотрящий вниз

Монстр
Собек

Герой сказок
Соплохвост

Фэнтезийный персонаж
Стоглавая ехидна

Мистическое чудовище
Сторукие

Герой легенд
Стрига

Мистическое чудовище
Струсы

Мистическое чудовище
Стрыжак

Мифическое существо
Стурсы

Герой сказок
Суккубус

Герой сказок
Сухубус

Фэнтезийный персонаж
Сцилла

Мистическое чудовище
Сьвіцязянкі

Герой легенд
Сятихоко

Фэнтезийный персонаж
Сару

Герой легенд
Силы

Чудище
Спригганы

Зверь
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Монстр
Тимиморё

Герой легенд
Табуннік

Монстр
Таласым

Мистическое чудовище
Таоте

Мистическое чудовище
Тарраска

Зверь
Твари

Фэнтезийный персонаж
Тененог

Чудище
Техути

Монстр
Тит-рыба

Герой легенд
Тламхиген-и-дурр

Чудище
Толпар

Фэнтезийный персонаж
Тотетсу

Герой легенд
Трау

Чудище
Тритон

Фэнтезийный персонаж
Тулпар

Зверь
Тут

Герой сказок
Тхеуранги

Герой легенд
Талос

Герой сказок
Тенгиры

Фэнтезийный персонаж
Топотун

Фэнтезийный персонаж
Тутыр

Фэнтезийный персонаж
Табу́нник

Зверь
Таласъм

Чудище
Тао-Тие

Монстр
Таурт

Мифическое существо
Темные эльфы

Чудище
Теут

Чудище
Тухиранги

Мистическое чудовище
Тиколош

Монстр
Тифон

Чудище
Токолош

Мифическое существо
Тот

Мистическое чудовище
Трасго

Герой легенд
Трёхногая лошадь

Фэнтезийный персонаж
Трогодиты

Мифическое существо
Туба

Монстр
Турсы

Мистическое чудовище
Туут

Герой сказок
Тяньгоу

Мистическое чудовище
Тарамы

Фэнтезийный персонаж
Тролль

Герой сказок
Тэрэны

Мистическое чудовище
Тавроиды

Фэнтезийный персонаж
Тараск

Герой сказок
Тварьцы

Герой сказок
Тенко

Герой легенд
Тиамат

Герой легенд
Тиритчик

Мистическое чудовище
Тибицена

Герой легенд
Титаны

Монстр
Тодорцы

Чудище
Томте

Фэнтезийный персонаж
Тоут

Герой сказок
Трауко

Чудище
Троглодит

Мифическое существо
Труст

Герой сказок
Тунда

Зверь
Тутос

Герой сказок
Тхэджагви

Мистическое чудовище
Тадебцо*

Фэнтезийный персонаж
Таркшья

Фэнтезийный персонаж
Тиштар

Мистическое чудовище
Тунситунь

Герой сказок
Тануки

Мистическое чудовище
Тараска

Герой легенд
Тейфельфиш

Герой легенд
Тестраль

Зверь
Тиан Лю

Чудище
Тоенайар

Монстр
Тикбаланг

Мистическое чудовище
Титиры

Герой сказок
Тоенаяр

Чудище
Трагелаф

Монстр
Тресго

Герой сказок
Тсукумо-гами

Зверь
Туреху

Герой сказок
Туту

Монстр
Тэнгу

Монстр
Таранд

Чудище
Тиминталы

Герой сказок
Трясовицы

Существа из мифов и легенд на букву У


Чудище
Уайверн

Герой легенд
Угаллу

Фэнтезийный персонаж
Узлем

Зверь
Укрут

Герой сказок
Унгайкё

Чудище
Ундина

Мифическое существо
Упыри

Герой сказок
Урмалиллу

Мифическое существо
Урсолаки

Герой легенд
Утуму

Мистическое чудовище
Ульвэй

Мистическое чудовище
Убыр, увыр

Герой легенд
Ужалка

Мистическое чудовище
Умкову

Мистическое чудовище
Уроборос

Герой легенд
Утукку

Герой легенд
Умрун

Чудище
Уаллепен

Монстр
Удод

Герой легенд
Уиндиго

Монстр
Улайри

Герой легенд
Унгамбикула

Мифическое существо
Ундине

Монстр
Упьержи

Герой сказок
Урмалуллу

Мистическое чудовище
Урхины

Монстр
Ухалица

Герой сказок
Убыры

Чудище
Убумэ

Чудище
Уер

Герой сказок
Уишт-гончие

Фэнтезийный персонаж
Улу-арджан

Герой сказок
Унголиант

Герой сказок
Упир

Монстр
Уридимму

Фэнтезийный персонаж
Утбурд

Герой сказок
Ушедшие

Фэнтезийный персонаж
Убор

Монстр
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Герой сказок
Файнодери

Зверь
Фафни

Чудище
Федал

Герой легенд
Фера

Чудище
Фестралы

Мистическое чудовище
Финтиплюх

Фэнтезийный персонаж
Фойникс (Φοϊνιξ)

Зверь
Фуа

Зверь
Фэйи

Герой сказок
Фараонка

Герой сказок
Фраваши

Зверь
Фавны

Герой легенд
Фату-Лива

Монстр
Фахин

Мистическое чудовище
Фенрир

Герой сказок
Ферришин

Герой легенд
Финодири

Герой сказок
Фоха

Мистическое чудовище
Фуфу

Герой легенд
Фэнхуан

Монстр
Феи

Фэнтезийный персонаж
Фанампитулуху

Чудище
Фафнир

Монстр
Фейри

Мифическое существо
Феридж акра`а

Герой легенд
Фиджел

Монстр
Финфолк

Монстр
Фуна-юрэй

Мифическое существо
Фэйн

Зверь
Фавн

Герой сказок
Фенхуан

Зверь
Фанани

Монстр
Фахан

Фэнтезийный персонаж
Феникс

Монстр
Ферра

Мифическое существо
Фильрас

Чудище
Фо-а

Мифическое существо
Формикалеон

Монстр
Фурии

Зверь
Фэнси

Герой легенд
Феникс(птица)

Существа из мифов и легенд на букву Х


Мистическое чудовище
Хедли Кау

Герой сказок
Хіхітун

Мистическое чудовище
Хан Кереде

Мифическое существо
Хапун

Герой сказок
Хати

Мифическое существо
Хафгуфа

Монстр
Хваты

Чудище
Хепера

Герой легенд
Хинки-Панк

Монстр
Хлеўнік

Герой сказок
Хованец

Мифическое существо
Хозяин банный

Мистическое чудовище
Хримтурсы

Мистическое чудовище
Хуб

Герой легенд
Хуканчи

Герой сказок
Хуньдунь

Мифическое существо
Хюльдра

Чудище
Хогмены

Мистическое чудовище
Хала

Фэнтезийный персонаж
Хапер

Монстр
Харфуты

Герой сказок
Хатнiчак

Монстр
Хваны

Мистическое чудовище
Хентил

Мистическое чудовище
Хёсубэ

Герой легенд
Химера

Мистическое чудовище
Хлевник

Мистическое чудовище
Хобгоблин

Фэнтезийный персонаж
Хозяин

Мифическое существо
Хохлик

Фэнтезийный персонаж
Хска

Мифическое существо
Худое пальтишко

Герой сказок
Хумбаба

Чудище
Хургины

Мифическое существо
Хэчи

Чудище
Херувимы

Монстр
Хаечи

Герой сказок
Харадр

Мистическое чудовище
Хатнiй дiдко

Герой легенд
Хепра

Мистическое чудовище
Хиеракосфинкс

Герой легенд
Хихитун

Герой сказок
Хляўнік

Чудище
Хованець

Фэнтезийный персонаж
Хонэ-онна

Мистическое чудовище
Хродвитнир

Мифическое существо
Хувава

Герой легенд
Хули-джинг

Фэнтезийный персонаж
Хуньтунь

Герой сказок
Хьэщхьэвылъэ

Герой сказок
Хобии

Фэнтезийный персонаж
Хаммари

Монстр
Хайнатум

Фэнтезийный персонаж
Хантай

Мифическое существо
Харибда

Герой сказок
Хатнiк

Мифическое существо
Хаэчи

Фэнтезийный персонаж
Хвоститокалон

Чудище
Хепри

Монстр
Хили

Чудище
Хле́вник

Чудище
Хоббиты

Монстр
Ходаг

Фэнтезийный персонаж
Хоу

Мистическое чудовище
Хродвитниссон

Чудище
Хугаг

Фэнтезийный персонаж
Хульдра

Зверь
Хуорны

Герой легенд
Хэнгэёкай

Мистическое чудовище
Хитоцумэ Кодзо

Чудище
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Мифическое существо
Центикор

Герой легенд
Цета

Зверь
Цзы-Гу

Мистическое чудовище
Циклопы

Мифическое существо
Цукумогами

Фэнтезийный персонаж
Ци-линь

Герой легенд
Цементавр

Мистическое чудовище
Цеста

Герой сказок
Цзин-Ю

Фэнтезийный персонаж
Цзяго

Монстр
Цмок

Фэнтезийный персонаж
ЦѢту

Мистическое чудовище
Цуру

Герой сказок
Царь водяной

Монстр
Центиманы

Герой легенд
Цетна

Монстр
Цзю-ню

Мистическое чудовище
Цилинь

Мифическое существо
Цурара-онна

Фэнтезийный персонаж
Циклоп 

Герой сказок
Царь-птица

Монстр
Цербер

Мифическое существо
Цетус

Чудище
Цзюэюань

Монстр
Цитирон

Герой легенд
Цюню

Чудище
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Чудище
Чагрин

Чудище
Чарана

Герой сказок
Чертовка

Фэнтезийный персонаж
Чжаофэн

Герой сказок
Чжуинь

Мистическое чудовище
Чивэнь

Мифическое существо
Чорт

Монстр
Чугайстр

Герой сказок
Чупакабра

Мифическое существо
Чучуня

Герой сказок
Чорачанни

Герой сказок
Чаофенг

Мистическое чудовище
Человек-мотылёк

Герой сказок
Чернобурка

Чудище
Черти

Мистическое чудовище
Чеширский кот

Монстр
Чжу-ню

Монстр
Чжуполун

Фэнтезийный персонаж
Чончон

Герой легенд
Чугайстер

Чудище
Чудь

Зверь
Чучуна

Мистическое чудовище
Чурила

Герой сказок
Чанъин

Чудище
Чебурашка

Фэнтезийный персонаж
Чёрные Всадники

Мистическое чудовище
Чжи-вэнь

Зверь
Чжулун

Монстр
Читаури

Мифическое существо
Что за люди

Мистическое чудовище
Чугайстрин

Монстр
Чхоллима

Чудище
Чоно-волк

Чудище
Чусрым

Монстр
Чао-фэн

Фэнтезийный персонаж
Черная свинья оршанского млына

Мифическое существо
Чёрт

Мифическое существо
Чёчёккэ

Зверь
Чжу

Чудище
Чжун-вэнь

Чудище
Чмок

Герой легенд
Чубакка

Герой легенд
Чугайстырь

Герой легенд
Чусин

Фэнтезийный персонаж
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Мистическое чудовище
Шалена

Герой сказок
Шейдим

Мифическое существо
Шелоба

Чудище
Шиликуны

Герой сказок
Шиши́мора

Герой легенд
Шишица

Монстр
Шолышны

Герой легенд
Штойзоррейшты

Чудище
Шулмусы

Герой легенд
Шурали

Мистическое чудовище
Шэлки

Герой сказок
Шайтан

Герой легенд
Шогготы

Герой сказок
Шакко

Чудище
Шаркань

Мифическое существо
Шелоб

Чудище
Ши-лин

Мифическое существо
Шиш

Зверь
Шишиха

Герой сказок
Шляпа-из-обрезков

Мистическое чудовище
Штойзволы

Чудище
Шуликуны

Чудище
Шурале

Фэнтезийный персонаж
Шэду

Фэнтезийный персонаж
Шүрәле

Монстр
Шанкчанни

Фэнтезийный персонаж
Шондоката

Герой легенд
Шамир

Фэнтезийный персонаж
Шелки

Фэнтезийный персонаж
Шепсес анх

Фэнтезийный персонаж
Шилин

Герой сказок
Шишига

Мистическое чудовище
Шишичиха

Фэнтезийный персонаж
Шошычиха

Фэнтезийный персонаж
Штолленвурм

Герой сказок
Шулюкуны

Герой легенд
Шюрали́

Герой легенд
Шеша

Герой сказок
Шабари Удумбала

Мифическое существо
Шаи

Герой легенд
Шанту

Герой сказок
Шелликот

Монстр
Шилиханы

Монстр
Шишитиха

Монстр
Шликуны

Монстр
Шпротва

Монстр
Штрига

Монстр
Шунгалвис

Мистическое чудовище
Шутовка

Чудище
Шямга

Герой легенд
Шелковинки

Фэнтезийный персонаж
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Монстр
Щекотун

Фэнтезийный персонаж
Щиточерепаха

Чудище
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Фэнтезийный персонаж
Ырка

Герой сказок
Ыр

Чудище
Ыро

Герой сказок
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Фэнтезийный персонаж
Эждерха́

Герой легенд
Элурантропы

Зверь
Эмпуса

Фэнтезийный персонаж
Энфийлд

Монстр
Эри́нии

Герой сказок
Эрциния

Герой сказок
Эвмениды

Чудище
Эршу

Герой легенд
Эал

Мистическое чудовище
Эжде́р

Мифическое существо
Элйуоньэй гөдэ

Чудище
Эмпуза

Герой сказок
Энудр

Чудище
Эрдлюитлы

Мистическое чудовище
Эрихфоний

Герой легенд
Эе

Монстр
Эктозавр

Фэнтезийный персонаж
Эвоки

Герой легенд
Эксихейры

Герой легенд
Эль Джассаса

Герой легенд
Энкантадо

Мифическое существо
Энфилд

Мифическое существо
Эринии

Монстр
Эх-Уишге

Герой сказок
Эльфы(альвы)

Фэнтезийный персонаж
Эврином

Фэнтезийный персонаж
Элементаль

Чудище
Энты

Монстр
Эпифаги

Герой легенд
Эрихтоний

Чудище
Эх-Ушге

Чудище
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Мистическое чудовище
Ювха

Монстр
Юки-нёбо

Фэнтезийный персонаж
Юкибадзё

Чудище
Юные девы

Монстр
Юварки

Мистическое чудовище
Юки-дзёро

Фэнтезийный персонаж
Юки-химэ

Мистическое чудовище
Юмэкуи

Герой сказок
Юха

Монстр
Юки-анэ

Герой легенд
Юки-онаго

Монстр
Юкимба

Мифическое существо
Юрэй

Герой сказок
Юки-бамба

Мифическое существо
Юки-онна

Мистическое чудовище
Юкифури-баба

Фэнтезийный персонаж
Ютулы

Фэнтезийный персонаж
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Мистическое чудовище
A-nun-na-ku

Монстр
Abang Aku

Мистическое чудовище
Abraxas

Герой сказок
Achoych-Pachoych

Герой легенд
Afanc

Герой легенд
Ahemait

Монстр
Al-mi'raj

Мистическое чудовище
Alérion

Фэнтезийный персонаж
Alghul

Мифическое существо
Alsea

Чудище
Am-heh

Герой легенд
Amajurjuk

Чудище
Ame-onna

Мистическое чудовище
Amfivena

Мистическое чудовище
Ammut

Мистическое чудовище
Amphithere

Монстр
Ananse

Герой сказок
Anioto

Фэнтезийный персонаж
A Bao A Qu

Мифическое существо
Abada

Герой сказок
Abrasax

Фэнтезийный персонаж
Achlis

Герой легенд
Aethiopes maritimi

Фэнтезийный персонаж
Agnus scythicus

Монстр
Alerion

Герой сказок
Alfar

Мистическое чудовище
Alphyn

Герой легенд
Alv

Мистическое чудовище
Amajorssuk

Чудище
Amayuquq

Мифическое существо
Amfipterus

Фэнтезийный персонаж
Ammit

Герой легенд
Amphitere

Фэнтезийный персонаж
Anancyi

Чудище
Angiak

Монстр
A-nuna

Чудище
Abph моhа

Чудище
Acromantul

Фэнтезийный персонаж
Agh-iski

Зверь
Ahkiyyini

Монстр
Aitwar

Мистическое чудовище
Ala

Фэнтезийный персонаж
Alerione

Монстр
Alicanto

Герой сказок
Alseid

Чудище
Am-mit

Герой легенд
Amam

Герой легенд
Amemet

Фэнтезийный персонаж
Amikiri

Фэнтезийный персонаж
Amphiptere

Герой сказок
Ananansa

Мифическое существо
Anansi

Фэнтезийный персонаж
Anker-trold.

Фэнтезийный персонаж
A Bao A Koo

Герой сказок
A-nuna-ke-ne

Чудище
Abracax

Монстр
Acheri

Фэнтезийный персонаж
Acromantula

Фэнтезийный персонаж
Aghar Dwarves

Фэнтезийный персонаж
Aigokeros

Мистическое чудовище
Aka-shita (赤舌)

Монстр
Alce

Мистическое чудовище
Allocamelus

Чудище
Amajaruk

Мистическое чудовище
Amautalik

Герой легенд
Amfiptere

Герой сказок
Ammet

Чудище
Amphisbaena

Монстр
Anancy

Мистическое чудовище
Anansiil

Фэнтезийный персонаж
Ankoù

Мифическое существо
Annancy

Фэнтезийный персонаж
Anphivena

Чудище
Antiplos

Монстр
Antlion

Чудище
Antolops

Фэнтезийный персонаж
Anyoto

Мистическое чудовище
Apis

Мифическое существо
Aqrabu

Герой легенд
Aqrabuamelu

Герой легенд
Aqrb ['qrb]

Зверь
Araiteuru

Герой легенд
Aralez

Монстр
Arase

Зверь
Arçura

Фэнтезийный персонаж
Arimaspi

Герой легенд
Arrachd

Мистическое чудовище
Artabatitae

Монстр
Artibatirae

Герой легенд
Askafroe

Чудище
Askefroa

Зверь
Asp

Герой легенд
Aspedocalane

Чудище
Aspic

Мистическое чудовище
Aspid

Монстр
Aspide

Герой легенд
Aspido testudo

Герой легенд
Aspidochelone

Мистическое чудовище
Aspis

Герой сказок
Aspis chelone

Герой сказок
Assida

Герой сказок
Assidam

Фэнтезийный персонаж
Asuwang

Герой легенд
Aswang

Фэнтезийный персонаж
Augerey

Чудище
Aughisky

Мистическое чудовище
Aunt Nancy

Мистическое чудовище
Auroborus

Чудище
Autolops

Герой сказок
Avank

Герой сказок
Ayia Napa sea monster

Мистическое чудовище
Ayiyi

Мифическое существо
Azuki-arai (あずきあらい)

Чудище
Azuki-togi

Герой сказок
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Мифическое существо
B'anansi

Чудище
B'hemot

Мифическое существо
Baast

Монстр
Baba

Чудище
Babaí

Фэнтезийный персонаж
Babi

Герой сказок
Babok

Герой сказок
Badnjak

Герой легенд
Bagenge

Герой сказок
Bahamut

Герой легенд
Bahamūt (بهموت)

Фэнтезийный персонаж
Bahīmūth (بهيموث)

Герой сказок
Bakezōri (化け草履)

Мифическое существо
Baku (獏 или 貘)

Монстр
Balaena

Мистическое чудовище
Balain

Герой легенд
Balainne

Мифическое существо
Balaur

Зверь
Balayn

Фэнтезийный персонаж
Balene

Герой сказок
Bannik

Герой легенд
Banshee

Мистическое чудовище
Barbegazi

Чудище
Bargest

Мифическое существо
Barghest

Герой легенд
Bargtjest

Фэнтезийный персонаж
Barking Beast

Герой сказок
Barnacle-geese

Фэнтезийный персонаж
Barruguet Ibicenco

Фэнтезийный персонаж
Barstukai

Фэнтезийный персонаж
Barzdukai

Монстр
Basajaun

Мифическое существо
Basajaunak

Герой сказок
Basandere

Мистическое чудовище
Basilisk

Герой сказок
Bast

Мистическое чудовище
Bastet

Фэнтезийный персонаж
Bastis

Герой легенд
Bat-Rat-Spider

Герой сказок
Bauchan

Монстр
Baxajaun

Мифическое существо
Bazyliszek

Монстр
Bean Sí

Герой легенд
Bean Sídhe

Герой легенд
Beast Glatisant

Герой сказок
Bebok

Чудище
Behemot

Фэнтезийный персонаж
Behemoth

Монстр
Beholder

Мифическое существо
Belewitte

Мистическое чудовище
Ben-Varrey

Герой сказок
Beornings

Монстр
Bhutas

Монстр
Biinjao

Фэнтезийный персонаж
Biinyao

Монстр
Bilwis

Фэнтезийный персонаж
Bilwiß

Монстр
Bilwiz

Герой легенд
Binfen

Герой сказок
Bipedester delusissimus

Герой легенд
Biyiniao

Герой легенд
Black Riders

Герой сказок
Blajini

Фэнтезийный персонаж
Blemmye

Герой сказок
Blemmyes

Монстр
Blemue

Герой сказок
Bludičky

Монстр
Bluecap

Зверь
Bồ lao

Фэнтезийный персонаж
Bo-guest

Фэнтезийный персонаж
Bobo

Герой легенд
Bobok

Мистическое чудовище
Bòcan

Фэнтезийный персонаж
Bodachan Sabhail

Герой легенд
Bogans

Фэнтезийный персонаж
Bogey-beast

Герой сказок
Boggans

Фэнтезийный персонаж
Boggart

Монстр
Boggle

Фэнтезийный персонаж
Bogill

Монстр
Bogle

Чудище
Bogy

Мифическое существо
Bolla

Герой сказок
Bonasus

Чудище
Bonnacon

Чудище
Bookworm, .303

Монстр
Bōrei (亡霊)

Чудище
Botchling

Мистическое чудовище
Bouda

Герой сказок
Bożątka

Зверь
Brag

Мистическое чудовище
Brollachan

Герой сказок
Broonie

Мистическое чудовище
Broucolaque

Герой легенд
Brownie

Монстр
Brucolakas

Мифическое существо
Bruesche

Фэнтезийный персонаж
Bruja

Герой сказок
Brukołak

Герой легенд
Bruxsa

Герой легенд
Bucca

Фэнтезийный персонаж
Bucentaur

Герой легенд
Bucentauro

Мистическое чудовище
Bucentaurus

Чудище
Buckawn

Зверь
Buggane

Мифическое существо
Bultungin

Герой сказок
Bundimun

Чудище
Bungisngis

Чудище
Bunyip

Мистическое чудовище
Buraq

Герой сказок
Bwca

Фэнтезийный персонаж
Bəhēmôth (בהמות)

Существа из мифов и легенд на букву C


Герой легенд
Cervus marinus

Мистическое чудовище
Chamoi

Мифическое существо
Cheper

Мифическое существо
Chitauri

Герой легенд
Chowany

Чудище
Cicaniae

Герой легенд
Cluricaun

Мистическое чудовище
Coine

Мистическое чудовище
Cornish Pixie

Герой легенд
Craneman

Чудище
Cthulhu

Герой сказок
Cuchivilu

Герой сказок
Cветочер

Монстр
Capricorn

Зверь
Catoblepa

Герой легенд
Catoblepas

Зверь
Ceasg

Монстр
Celestial-Dog

Мистическое чудовище
Centauroid

Герой сказок
Centicore

Чудище
Centimani

Мистическое чудовище
Cerastes

Герой сказок
Cerberus

Зверь
Cethe

Фэнтезийный персонаж
Cheburashka (チェブラーシカ)

Чудище
Cheshire Cat

Герой легенд
Chimera

Чудище
Chonchón

Мифическое существо
Chupacabras

Герой легенд
Cinnamulgus

Монстр
Cmentarz

Мифическое существо
Compé Anansi

Монстр
Corsia

Чудище
Crodh Mara

Мифическое существо
Cù Sìth

Фэнтезийный персонаж
Cynocephalus

Фэнтезийный персонаж
Cete

Фэнтезийный персонаж
Changeling

Герой сказок
Chepri

Мистическое чудовище
Chimaera

Мистическое чудовище
Chīwěi (鸱尾)

Монстр
Chonchon

Монстр
Chu'i srin

Фэнтезийный персонаж
Cinnamologus

Герой сказок
Clurichaun

Монстр
Colt-pixy

Герой сказок
Corocotta

Мистическое чудовище
Criosphinx

Фэнтезийный персонаж
Cú Sídhe

Зверь
Cwn Annwn

Фэнтезийный персонаж
Cabyll-Ushtey

Фэнтезийный персонаж
Cacus

Фэнтезийный персонаж
Caladrius

Чудище
Calopus

Герой легенд
Calygreyhound

Мистическое чудовище
Camahueto

Герой сказок
Camazotz

Фэнтезийный персонаж
Camelion

Зверь
Camelopard

Мифическое существо
Camelopardalus

Зверь
Camelopardus

Мистическое чудовище
Canis getulis

Чудище
Canis hades

Чудище
Căpcăun

Герой легенд
Cěrt

Фэнтезийный персонаж
Cetus

Герой сказок
Cheney's Hounds

Герой сказок
Chia-kuo

Мистическое чудовище
Chimimōryō (魑魅魍魎)

Зверь
Chochlik

Монстр
Chowaniec

Чудище
Church Grim

Мистическое чудовище
Cinomolgus

Герой легенд
Coatlicue

Мистическое чудовище
Cornish Owlman

Герой сказок
Covie

Монстр
Crt

Зверь
Cuchivilo

Монстр
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Мифическое существо
Dairi

Монстр
Davāl-pā(i)

Монстр
Dhampyr

Мистическое чудовище
Direach Ghlinn Eitidh

Герой сказок
Djehuti

Фэнтезийный персонаж
Dockalfar

Зверь
Doppelgänger

Герой сказок
Draw

Зверь
Dryádes

Чудище
Dunters

Монстр
Dzee-dzee-bon-da

Герой сказок
Dahu

Герой сказок
Dando and his Dogs

Герой сказок
Deva (देव)

Фэнтезийный персонаж
Dhampir

Мифическое существо
Dip

Герой легенд
Dithreach

Фэнтезийный персонаж
Djinni

Чудище
Donnervogel

Мистическое чудовище
Draconians

Мистическое чудовище
Drow

Мифическое существо
Dugs

Чудище
Dzunukwa

Мистическое чудовище
Daēva

Мистическое чудовище
Dampeer

Фэнтезийный персонаж
Dementor

Герой легенд
Dhamphir

Монстр
Dhegdheer

Монстр
Dinny-Mara

Мистическое чудовище
Displacer Beast

Фэнтезийный персонаж
Djinn (جن)

Чудище
Donestres

Мистическое чудовище
Drider

Чудище
Duende

Чудище
Duppy

Герой легенд
Dzhadadzhiya

Герой легенд
Dahus rupicapra vacca montanus

Фэнтезийный персонаж
Dandy dogs

Герой сказок
Devil's Dandy Dogs

Фэнтезийный персонаж
Dhampire

Герой легенд
Dibbuk

Фэнтезийный персонаж
Dirae

Мистическое чудовище
Djehouti

Фэнтезийный персонаж
Dobie

Мистическое чудовище
Dooinney Marrey

Мифическое существо
Drakaina

Чудище
Drutten

Мифическое существо
Dunpeal

Герой сказок
Dyehuthy

Герой сказок
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Монстр
Each Uisge

Монстр
Efreeti

Монстр
Ela

Мифическое существо
Elv

Зверь
Empusa

Мифическое существо
Engineers

Мистическое чудовище
Epiphagi

Мистическое чудовище
Erdluitle

Мистическое чудовище
Eurynomos

Зверь
Ežerinis

Герой легенд
Eater of Socks

Герой легенд
Ekkillik

Монстр
Elder Mother

Монстр
Empousai

Фэнтезийный персонаж
Empuоsai

Зверь
Ents

Фэнтезийный персонаж
Epopus

Зверь
Eschenfrua

Мифическое существо
Ewoks

Зверь
Eale

Зверь
Elad

Герой легенд
Erumpent

Чудище
Ewaiponoma

Фэнтезийный персонаж
Empousa

Мифическое существо
Empusae

Фэнтезийный персонаж
Enhydros

Фэнтезийный персонаж
Epiphagus

Мистическое чудовище
Ech-Ooshkya

Чудище
El Cadejo

Фэнтезийный персонаж
Elg-Fróði

Чудище
Empuosa

Герой легенд
Enfield

Герой сказок
Epifugos

Чудище
Ercinia

Герой легенд
Euronymous

Герой сказок
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Мифическое существо
Faery

Герой сказок
Father Winter

Фэнтезийный персонаж
Fenghuang (鳳凰)

Мистическое чудовище
Fenrisúlfr

Мистическое чудовище
Fetch

Зверь
Fachen

Монстр
Fairy

Фэнтезийный персонаж
Fee

Монстр
Fenoderee

Чудище
Ferrishin

Герой легенд
Finfolk

Чудище
Fafnir

Чудище
Fideal

Чудище
Fachan

Мифическое существо
Fatu-Liva

Монстр
Fenmine

Монстр
Ferrish

Монстр
Faerie

Герой легенд
Fallohides

Герой легенд
Fenrir

Герой сказок
Ferrishyn

Монстр
Finnfolk

Зверь
Finoderi

Монстр
Fire Crab

Зверь
Formicaleon

Мистическое чудовище
Formicaleun

Фэнтезийный персонаж
Fuath

Мистическое чудовище
Fuathan

Монстр
Fufu

Мистическое чудовище
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Фэнтезийный персонаж
Getulian dog

Чудище
Ghoul

Мистическое чудовище
Ghul

Монстр
Gigantes

Герой сказок
Girtablilu

Герой сказок
Glashtyn

Монстр
Glumms

Герой легенд
Glums

Монстр
Glycon

Чудище
Gnoll

Герой сказок
Goat-stag

Герой легенд
Goblins

Фэнтезийный персонаж
Godling

Фэнтезийный персонаж
Godzilla

Чудище
Gojira (ゴジラ)

Монстр
Goose-headed Man

Герой сказок
Gooseberry Wife

Герой легенд
Gorgolica

Монстр
Gotokoneko

Фэнтезийный персонаж
Gotoku-neko

Чудище
Gotokuneko

Мистическое чудовище
Goubelin

Зверь
Graouilly

Герой легенд
Graouli

Герой легенд
Graoully

Мифическое существо
Graully

Фэнтезийный персонаж
Graveir

Зверь
Grgalica

Герой легенд
Grgolica

Мифическое существо
Grim

Мифическое существо
Grindylow

Зверь
Grondr

Мифическое существо
Grumpkin

Фэнтезийный персонаж
Grundylow

Фэнтезийный персонаж
Grýla

Герой сказок
Guacanchas

Герой сказок
Gualipote

Мифическое существо
Guallepen

Герой легенд
Gud-alim

Мистическое чудовище
Gudalim

Фэнтезийный персонаж
Guhyaka (गुह्यक)

Фэнтезийный персонаж
Gully Dwarves

Фэнтезийный персонаж
Gumberoo

Чудище
Gurahl

Чудище
Guytrash

Мистическое чудовище
Gvelašap (გველაშაპი)

Мистическое чудовище
Gwoemul (괴물)

Монстр
Gyl Burnt-Tayl

Чудище
Gytrash

Фэнтезийный персонаж
Gaardbuk

Герой сказок
Gabriel hounds

Чудище
Gabriel rachets

Герой легенд
Galipote

Монстр
Gallû

Фэнтезийный персонаж
Gandharva (गन्धर्व)

Фэнтезийный персонаж
Gaṇeśa (गणेश)

Мистическое чудовище
Garappa

Герой сказок
Gardvord

Монстр
Gargouille

Мистическое чудовище
Gargoyle

Мистическое чудовище
Gargulec

Герой сказок
Garmr

Герой сказок
Garuḍa (गरुड)

Герой сказок
Genko

Монстр
Geryon

Зверь
Gêryôn

Фэнтезийный персонаж
Geryones

Мистическое чудовище
Gêryonês

Герой сказок
Geryoneus

Герой легенд
Gêryoneus

Герой сказок
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Герой сказок
Haechi

Чудище
Haetae

Мифическое существо
Hafgufa

Мистическое чудовище
Hafgufu

Мистическое чудовище
Haitai

Зверь
Hamadryádes

Фэнтезийный персонаж
Hanako-san (花子さん)

Зверь
Hanansi

Монстр
Hone-onna (骨女)

Фэнтезийный персонаж
Honocrotalus

Герой легенд
Hoop-snake

Герой легенд
Hoopoe

Чудище
Horse-stag

Мистическое чудовище
Horven

Герой сказок
Horyádes

Монстр
Hǒu (犼)

Мистическое чудовище
Hounds of the hill

Зверь
Hrímthurs

Мистическое чудовище
Hróðvitnir

Герой сказок
Hróðvitnisson

Герой сказок
Huallepen

Чудище
Huargo

Монстр
Hugag

Фэнтезийный персонаж
Huldra

Мистическое чудовище
Humbaba

Фэнтезийный персонаж
Humei

Чудище
Hun-tun

Чудище
Hundun

Монстр
Hùndùn (混沌)

Герой сказок
Huorns

Герой легенд
Hupe

Герой легенд
Hupelot

Герой легенд
Huppe

Герой легенд
Hupupa

Монстр
Hydra

Мистическое чудовище
Hydrops

Мистическое чудовище
Hydrus

Мистическое чудовище
Hyenodlaci

Зверь
Hyldemoer

Герой сказок
Hyōsube (兵主部)

Фэнтезийный персонаж
Hyousube

Мистическое чудовище
Hapi

Фэнтезийный персонаж
Hapi-ankh

Мифическое существо
Hapis

Герой легенд
Harfoots

Герой сказок
Harpia

Герой сказок
Hati

Герой сказок
Haugbo

Герой легенд
Haugebonde

Герой сказок
Havgumsen

Монстр
Havguva

Чудище
Havstramben

Монстр
Headley Kow

Монстр
Heath Hounds

Монстр
Hecatonchires

Чудище
Hekatoncheiro

Мифическое существо
Hellhound

Монстр
Hercynia

Герой легенд
Hieracosphinx

Монстр
Hili

Мифическое существо
Himantopodes

Фэнтезийный персонаж
Hinky-Punk

Чудище
Hippalectryon

Монстр
Hippalektruõn

Герой сказок
Hippalektryon

Чудище
Hippocamp

Монстр
Hippocampus

Монстр
Hippocentaurus

Герой легенд
Hippocervus

Мистическое чудовище
Hippogryf

Мистическое чудовище
Hippopodes

Зверь
Hippotalus

Мистическое чудовище
Hircocervus

Герой сказок
Hobbits

Мифическое существо
Hobgoblin

Герой легенд
Hodag

Фэнтезийный персонаж
Hodowany

Мифическое существо
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Герой легенд
Ichthyocentaurs

Фэнтезийный персонаж
Ieltxu

Фэнтезийный персонаж
Ihtiriekko

Монстр
Illithid

Зверь
Ilythiiri

Фэнтезийный персонаж
Imoogi

Чудище
Imp

Монстр
Inapertwa

Монстр
Incubus

Монстр
Iopodes

Герой сказок
Iotunn

Мистическое чудовище
Ippopodes

Герой сказок
Iratxo

Герой легенд
Iratxoak

Монстр
Iritxu

Мифическое существо
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Монстр
Jacio

Зверь
Jack Frost

Монстр
Jack-in-Iron

Герой сказок
Jaculique Volantes

Фэнтезийный персонаж
Jaculor

Монстр
Jaculus

Чудище
Jag mort

Монстр
Jall

Чудище
Jaracaca

Мистическое чудовище
Jarvey

Фэнтезийный персонаж
Jasconius

Мистическое чудовище
Jätti

Чудище
Javinė

Герой легенд
Jeeryuch

Герой сказок
Jentil

Монстр
Jentilak

Зверь
Jerff

Фэнтезийный персонаж
Jiā guó (猳國)

Герой сказок
Jinko

Герой легенд
Jinmenju

Фэнтезийный персонаж
Jobberknoll

Зверь
Jokul Frosti

Чудище
Jólakötturinn

Мистическое чудовище
Jorō-gumo

Чудище
Jrahars

Герой сказок
Jucanchas

Мифическое существо
Jué yuán (玃猿)

Монстр
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Герой легенд
Kraken

Монстр
Kraken octopus

Чудище
Kraxen

Герой легенд
Kua Fu (夸父)

Герой сказок
Kuçedra

Мистическое чудовище
Kuchisake-onna (口裂け女)

Герой легенд
Kui (夔)

Чудище
Kujata

Фэнтезийный персонаж
Kujuta

Герой сказок
Kukas

Фэнтезийный персонаж
Kûko

Мистическое чудовище
Kul'pijan

Герой сказок
Kulshedra

Зверь
Kurangai Tuku

Мистическое чудовище
Kurangaituku

Чудище
Kusarikku

Фэнтезийный персонаж
Kuyūthā (كيوثاء)

Монстр
Kweku Anansi

Фэнтезийный персонаж
Kyrkogrim

Герой легенд
Kłobuk

Герой легенд
Kumiho (구미호)

Герой легенд
Kangiqsuarmiuqpak

Чудище
Kabouter

Герой сказок
Kaboutermannekin

Монстр
Kacou Ananzè

Чудище
Kaibyō (怪猫)

Мистическое чудовище
Kaibyou

Фэнтезийный персонаж
Kaijū (怪獣)

Фэнтезийный персонаж
Kal'an

Мифическое существо
Kal'enik

Чудище
Kalopaling

Герой сказок
Kami-­kiri

Чудище
Kanima

Чудище
Kappa (河童)

Фэнтезийный персонаж
Karakasa Kozō

Фэнтезийный персонаж
Karkadann

Герой сказок
Kasha (火車)

Фэнтезийный персонаж
Katoblepon

Фэнтезийный персонаж
Katobleps

Монстр
Kaukai

Фэнтезийный персонаж
Kaukas

Монстр
Kaukuczei

Герой легенд
Kaukuczus

Фэнтезийный персонаж
Kaukutis

Мистическое чудовище
Kaukyczei

Герой легенд
Kelpie

Монстр
Ketos

Чудище
Keythong

Монстр
Kheper

Мифическое существо
Khepera

Чудище
Khimaira

Герой легенд
Kiligivak

Герой легенд
Kiḷigvak

Чудище
Killmoulis

Фэнтезийный персонаж
Kilmulis

Герой сказок
Kimnarās

Зверь
Kimpurusha

Монстр
King Kong

Мистическое чудовище
Kiri-puwhero

Мистическое чудовище
Kitsune (狐)

Фэнтезийный персонаж
Kjata

Мистическое чудовище
Klabater

Монстр
Klabaternik

Фэнтезийный персонаж
Klabautermann

Фэнтезийный персонаж
Klurikaun

Герой сказок
Knackers

Чудище
Knockers

Чудище
Knucker

Монстр
Kobold

Монстр
Kompa Nanzi

Герой легенд
Kongamato

Мифическое существо
Koon anoon

Герой легенд
Kopakona

Герой легенд
Korobokuru (コロボックル)

Герой сказок
Koryo

Герой легенд
Koul

Фэнтезийный персонаж
Kołbuk

Фэнтезийный персонаж
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Мистическое чудовище
L'erdluitle

Герой сказок
La Carcagne

Монстр
La Dama Duende

Мистическое чудовище
La Llorona

Фэнтезийный персонаж
Lacrima corpus dissolvens

Чудище
Lamashtu

Герой сказок
Lamasjtoe

Монстр
Leanan sídhe

Фэнтезийный персонаж
Leannan sìth

Фэнтезийный персонаж
Little Old Man of The Barn

Герой легенд
Lacovie

Зверь
Lamia

Мистическое чудовище
Lampijerović

Мистическое чудовище
Langsuyar

Мифическое существо
Leipreachán

Мифическое существо
Leprechaun

Герой легенд
Leprocaun

Мистическое чудовище
Leucocrotta

Фэнтезийный персонаж
Lhiannan shee

Чудище
Li vẫn

Мистическое чудовище
Licbat

Герой легенд
Liosalfar

Герой сказок
Leopard-men

Чудище
Lich

Фэнтезийный персонаж
Lilith

Герой сказок
Liwyātn (לִוְיָתָן‎)

Чудище
Llamhigyn Y Dwr

Монстр
Lobisomem

Герой легенд
Loch Ness Monster

Фэнтезийный персонаж
Lóng (龍)

Чудище
Long-bubby Susan

Чудище
Loup-garou

Фэнтезийный персонаж
Lurachmain

Фэнтезийный персонаж
Lurgadhan

Герой легенд
Lurican

Мистическое чудовище
Luu

Зверь
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Герой сказок
Maighdean mhara

Фэнтезийный персонаж
Margoyles

Чудище
Maahinen

Герой сказок
Maahiset

Мифическое существо
Maanalais

Мистическое чудовище
Maero

Фэнтезийный персонаж
Mahaha

Герой легенд
Mahahaa (ᒪᕼᐊᕼᐋ)

Мистическое чудовище
Mahum

Фэнтезийный персонаж
Majki

Герой легенд
Makaliphon

Чудище
Makaliporn

Монстр
Makara (मकर)

Герой сказок
Makkaliphala

Герой легенд
Mala'kak

Герой сказок
Mamuchi

Чудище
Managarm

Герой легенд
Managarmr

Герой легенд
Mantichora

Мистическое чудовище
Margyge

Герой сказок
Márgygr

Монстр
Marsok

Монстр
Marzana

Герой легенд
Matianak

Монстр
Mawki

Герой легенд
Meliae

Герой легенд
Melusina

Герой сказок
Melusine

Герой сказок
Menehune

Герой сказок
Merrows

Герой сказок
Michi Peshu

Мифическое существо
Michibichi

Герой легенд
Microcosmus marinus

Герой легенд
Mikeneko (三毛猫)

Герой сказок
Mimicke

Зверь
Mirmicioleon

Фэнтезийный персонаж
Mishi Peshu

Герой сказок
Mishibizhii

Герой легенд
Mishibizhiw

Герой легенд
Mishipashoo

Мистическое чудовище
Missipeshieuw

Зверь
Missipeshu

Мистическое чудовище
Mitiling

Чудище
Miðgarðsormr

Чудище
Mojya (亡者)

Зверь
Mokolé

Герой сказок
Monaciello

Герой сказок
Monoceros

Герой легенд
Morena

Герой легенд
Morkopolus

Мифическое существо
Morlocks

Мистическое чудовище
Mosura (モスラ)

Чудище
Mothman

Герой сказок
Mothra

Герой сказок
Muli

Герой легенд
Mullo

Герой сказок
Mulo

Монстр
Mûmak

Чудище
Mûmakil

Мистическое чудовище
Munaciello

Монстр
Mundus gubernavi

Монстр
Murd-Huacha

Зверь
Mushrushu

Мистическое чудовище
Myling

Мистическое чудовище
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Мистическое чудовище
Naga (नाग)

Мифическое существо
Nagin

Чудище
Naginis

Мистическое чудовище
Nagis

Чудище
Name-onna (嘗女)

Мифическое существо
Nansi

Монстр
Nareepol

Мистическое чудовище
Nariphon

Монстр
Nawki

Чудище
Nayar

Монстр
Nazgul

Фэнтезийный персонаж
Nazgûl

Чудище
Neekerbreekers

Герой сказок
Nejki

Герой сказок
Neko (猫)

Чудище
Neko-musume

Чудище
Nessie

Фэнтезийный персонаж
Nezumi

Мистическое чудовище
Ni agrisur

Мистическое чудовище
Niedźwiedziołak

Фэнтезийный персонаж
Nigle

Чудище
Nikker

Герой сказок
Nillekma

Чудище
Ningyo (人魚)

Герой сказок
Ninki Nanka

Зверь
Niseag

Фэнтезийный персонаж
Nisitae

Чудище
Nisse

Чудище
Nixen

Мифическое существо
Niðagrísur

Герой сказок
Níðhöggr

Монстр
Njogel

Мифическое существо
Njogli

Монстр
Njuggel

Герой сказок
Noggle

Зверь
Nogitsune

Герой легенд
Noppera-bō (のっぺら坊)

Фэнтезийный персонаж
Nora Nair

Зверь
Nue (鵺)

Герой легенд
Nuggle

Чудище
Numakulla

Герой легенд
Numbakulla

Мистическое чудовище
Nurikabe (ぬりかべ)

Фэнтезийный персонаж
Nykštukai

Мифическое существо
Nykštukas

Монстр
Nymph

Мифическое существо
Nymphae

Монстр
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Фэнтезийный персонаж
Obake

Герой сказок
Oger

Герой легенд
Ogopogo

Зверь
Ogr

Фэнтезийный персонаж
Ogre

Чудище
Ogro

Мистическое чудовище
Ogryn

Зверь
Ohaguro-bettari

Фэнтезийный персонаж
Oinopôlê

Монстр
Oinopwlh

Мистическое чудовище
Ol Mahum

Монстр
Old Girl

Мифическое существо
Old Lady

Фэнтезийный персонаж
Old Man Winter

Монстр
Oliphaunts

Герой сказок
Olog-Hai

Герой сказок
Oni (鬼)

Герой сказок
Onocentaur

Герой сказок
Onocentaurus

Мистическое чудовище
Onodrim

Зверь
Onokôlê

Фэнтезийный персонаж
Onokwlh

Монстр
Onoscentaurus

Чудище
Onoskelis

Чудище
Onryō (怨霊)

Фэнтезийный персонаж
Oo-er

Монстр
Opinicus

Чудище
Orco

Чудище
Origoruso

Чудище
Oriogoruho

Герой легенд
Oroborus

Чудище
Ostrice

Герой легенд
Ostrich

Мифическое существо
Oureboros

Мистическое чудовище
Ouroboros

Фэнтезийный персонаж
Owlman

Мифическое существо
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Монстр
Pakepakehā

Монстр
Panoptus

Монстр
Panthera

Фэнтезийный персонаж
Parandrus

Мистическое чудовище
Pari (پری)

Герой легенд
Patasola

Мифическое существо
Patupaiarehe

Мистическое чудовище
Peallaidh

Герой сказок
Peg Leg Jack

Герой сказок
Pêgasos

Монстр
Pegasus

Фэнтезийный персонаж
Pelican

Мистическое чудовище
Pelicanus

Фэнтезийный персонаж
Penangallan

Фэнтезийный персонаж
Penanggalan

Герой сказок
Peritio

Зверь
Peritius

Герой легенд
Peryton

Герой легенд
Phane

Герой сказок
Piarevaracien

Герой легенд
Piatek (Փիաթեկ)

Чудище
Pigsie

Герой сказок
Pilot (Der Pilot)

Мистическое чудовище
Piskie

Мистическое чудовище
Pixie

Герой сказок
Pixy

Фэнтезийный персонаж
Planta Tartarica Barometz

Мистическое чудовище
Plwacz

Герой легенд
Poltergeist

Герой легенд
Pontianak

Чудище
Popobawa

Чудище
Poreskoro

Мифическое существо
Poroniec

Мистическое чудовище
Powries

Монстр
Požeminukai

Фэнтезийный персонаж
Pretas

Фэнтезийный персонаж
Pseudoequus nasiretinaculi

Монстр
Psylli

Монстр
Puckwudgie

Фэнтезийный персонаж
Pūķis

Герой сказок
Pūkys

Чудище
Púláo (蒲牢)

Монстр
Pyučs

Герой легенд
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Мистическое чудовище
Qallupilluit

Мифическое существо
Qallupilluk

Фэнтезийный персонаж
Qalupalik

Мифическое существо
Qílín (麒麟)

Герой легенд
Qiqirin

Монстр
Qiqirn

Мифическое существо
Qiúniú (囚牛)

Чудище
Qora

Монстр
Qori ismaris

Герой легенд
Questing Beast

Герой сказок
Quillboars

Герой сказок
Quinotaur

Герой сказок
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Герой сказок
Rākṣas (राक्षस)

Зверь
Rakshasa

Монстр
Rakshosh

Чудище
Rapae

Фэнтезийный персонаж
Ratkin

Мифическое существо
Ratoncito Pérez

Герой сказок
Re'em

Чудище
Rĕāīm

Чудище
Redcaps

Мифическое существо
Regulus

Зверь
Reiko

Герой сказок
Revenant

Герой легенд
Rhinoceros

Мистическое чудовище
Rhynchoropus flagelliformis

Мистическое чудовище
Rime Thurs

Мифическое существо
Ringwraith

Герой легенд
Roane

Мистическое чудовище
Roanes

Чудище
Roggenmuhme

Герой сказок
Rohmani

Герой легенд
Rokuro-Kubi

Зверь
Rokurokkubi

Зверь
Rokurokubi

Монстр
Rolling Calf

Герой легенд
Rompo

Чудище
Ròn

Герой легенд
Roperite

Герой сказок
Rougarou

Чудище
Roux-Ga-Roux

Монстр
Rp'm

Монстр
Rp'um

Чудище
Rugaroo

Монстр
Rugaru

Герой легенд
Runa

Герой легенд
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Чудище
Sachiko

Герой легенд
Sagari (さがり)

Герой легенд
Sagittarius Bucentaurus

Зверь
Salamander

Герой сказок
Salamandra

Герой сказок
Sanme-Yazura (三目八面)

Мистическое чудовище
Sarkany

Мистическое чудовище
Sarquindi

Зверь
Saru Tora Hebi

Герой легенд
Sarutorahebi

Герой сказок
Scarrow

Фэнтезийный персонаж
Scenopode

Герой сказок
Sciritae

Мистическое чудовище
Scitalis

Герой легенд
Scoliophis stianticus

Герой сказок
Scolopendra cetacea

Зверь
Scriker

Герой легенд
Scylla

Фэнтезийный персонаж
Scytale

Монстр
Sea-Lion

Мифическое существо
Selchies

Фэнтезийный персонаж
Selkies

Зверь
Serpopard

Мистическое чудовище
Shachihoko (鯱)

Зверь
Shedu

Герой легенд
Shellycoat

Чудище
Shelob

Мистическое чудовище
Shikenken (シッケンケン)

Чудище
Shiryō (死霊)

Мистическое чудовище
Shōjō

Мистическое чудовище
Shōryō (精霊)

Герой легенд
Shrake

Фэнтезийный персонаж
Shtojzorreshta

Герой легенд
Shtojzovalle

Герой легенд
Shtozote

Фэнтезийный персонаж
Shtriga

Фэнтезийный персонаж
Sibhreach

Герой легенд
Sídhe

Чудище
Silkies

Мистическое чудовище
Simiidiabolus hibernicus horribillis

Герой сказок
Simplicissimus

Монстр
Sirena

Мистическое чудовище
Sirenes

Мифическое существо
Sirrush

Герой легенд
Sjopeltin

Герой сказок
Sjupilti

Герой сказок
Skalli

Герой легенд
Skarbnik

Чудище
Skaven

Фэнтезийный персонаж
Skiopod

Чудище
Skiopodas

Чудище
Skjöll

Мистическое чудовище
Skoll

Монстр
Sköll

Чудище
Skriker

Фэнтезийный персонаж
Skrulls

Чудище
Skvader

Мистическое чудовище
Skøll

Монстр
Sleipnir

Монстр
Sluagh

Фэнтезийный персонаж
Smok

Чудище
Smůk

Герой сказок
Snark

Монстр
Snergs

Герой легенд
Snoligoster

Герой легенд
Soe-horven

Чудище
Space Jockey

Мистическое чудовище
Sphinx

Чудище
Splinter-cat

Монстр
Spopodes

Мифическое существо
Spriggan

Мистическое чудовище
Squonk

Герой сказок
Stellio

Чудище
Stollenwurm

Мистическое чудовище
Stoors

Чудище
Stormbird

Монстр
Storsjöodjuret

Монстр
Strandvaskare

Чудище
Strandvasker

Чудище
Strigoi

Фэнтезийный персонаж
Struthiocamelon

Герой сказок
Struthopodes

Герой легенд
Strutio

Мифическое существо
Strzyga

Герой легенд
Stymphalídes órnithes

Фэнтезийный персонаж
Succubus

Монстр
Suhurmas

Мифическое существо
Svartalfar

Монстр
Swanhamr

Мистическое чудовище
Swanmaidens

Герой легенд
Swanman

Герой легенд
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Чудище
Taotie

Мистическое чудовище
Tarandrus

Герой сказок
Tarasque

Мистическое чудовище
Tarrasque

Герой легенд
Tatzelwurm

Герой легенд
Taur

Герой сказок
Te Whanau O Rangi

Фэнтезийный персонаж
Tehut

Монстр
Tengu (天狗)

Фэнтезийный персонаж
Tenko

Чудище
Teong-wei

Монстр
Tharks

Мифическое существо
Thea

Мифическое существо
Theow

Зверь
Thep Norasri

Герой сказок
Thestral

Герой легенд
Thos

Монстр
Thot

Чудище
Thoth

Фэнтезийный персонаж
Three-foot Horse

Монстр
Thrummy-Cap

Герой сказок
Thunderbird

Герой легенд
Tian Lu (天禄)

Монстр
Tiangou (天狗)

Герой легенд
Tibicenas

Мистическое чудовище
Tigbalan

Чудище
Tigbalang

Фэнтезийный персонаж
Tikbalan

Герой сказок
Tikoloshe

Мифическое существо
Tiqqitchit

Фэнтезийный персонаж
Tiritchiq

Фэнтезийный персонаж
Tithoes

Мистическое чудовище
To Filiko Teras

Фэнтезийный персонаж
Toenayar

Мистическое чудовище
Tokoloshe

Герой легенд
Tommyknockers

Зверь
Tomte

Мифическое существо
Tooth fairy

Мистическое чудовище
Topple

Монстр
Tote-Road Shagamaw

Герой легенд
Toutetsu

Чудище
Tragelaph

Мистическое чудовище
Tragelaphus

Мистическое чудовище
Trào phong

Чудище
Trasgo

Герой легенд
Trasgu

Герой сказок
Trasno

Монстр
Trauko

Герой сказок
Treants

Герой легенд
Treefolk

Фэнтезийный персонаж
Troglodyte

Герой легенд
Trogodytae

Мифическое существо
Trow

Мифическое существо
Tsonokwa

Фэнтезийный персонаж
Tsonoqua

Фэнтезийный персонаж
Tsukumogami (付喪神)

Герой легенд
Tsurara-onna (氷柱)

Чудище
Tù ngưu

Мистическое чудовище
Tulao (徒劳)

Монстр
Tunda

Чудище
Tunkall

Фэнтезийный персонаж
Tūrehu

Герой сказок
Tutu

Герой легенд
Tyger

Мифическое существо
Typhaon

Фэнтезийный персонаж
Typhöeus

Мистическое чудовище
Typhon

Чудище
T'ao T'ieh

Монстр
Tamamo-no-Mae

Монстр
Tangi

Чудище
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Герой сказок
Ubasti

Чудище
Ubume

Монстр
Ugallu

Герой сказок
Uldra

Мифическое существо
Undead

Герой сказок
Undine

Мистическое чудовище
Undine Dejwe

Герой сказок
Ungoliant

Мистическое чудовище
Unicorn-lion

Монстр
Unicornis

Герой сказок
Uperice

Герой легенд
Upierzyca

Герой сказок
Upior

Фэнтезийный персонаж
Upir

Мифическое существо
Upsorn Srihas

Мифическое существо
Upupa

Чудище
Urchins

Чудище
Uridimmu

Герой сказок
Urmahlillu

Чудище
Urmahlullu

Чудище
Urman iäse

Чудище
Uroboros

Зверь
Uru-kehu

Фэнтезийный персонаж
Utböling

Мифическое существо
Utburd

Мифическое существо
Utkasting

Зверь
Utrzymywany

Фэнтезийный персонаж
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Герой сказок
Va әs̷

Зверь
Vaca de lumbre

Фэнтезийный персонаж
Valkyrja

Герой сказок
Vam-Fear-Eee

Зверь
Vampijerović

Чудище
Vampirar

Зверь
Vampirdzhiya

Герой легенд
Vampirić

Мистическое чудовище
Vampirović

Чудище
Vánagandr

Монстр
Varactyl

Герой легенд
Varg

Герой сказок
Vargr

Мифическое существо
Vaŭkałak

Герой легенд
Versipellis

Мистическое чудовище
Vielfraß

Фэнтезийный персонаж
Vilkacis

Чудище
Vilkãtas

Герой сказок
Vilkatis

Фэнтезийный персонаж
Vilktakis

Фэнтезийный персонаж
Vipera

Мифическое существо
Višap (վիշապ)

Чудище
Vodni mož

Герой легенд
Vough

Герой сказок
Vugluscris

Мистическое чудовище
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Мифическое существо
Wahokohoko

Фэнтезийный персонаж
Wamphyri

Мистическое чудовище
Wandynnije

Мистическое чудовище
Wàng tiān hǒu (望天吼)

Монстр
Waq-waq tree

Мифическое существо
Warg

Герой сказок
Wargin

Монстр
Water-Leaper

Мистическое чудовище
Water-owl

Мистическое чудовище
Wearg

Герой легенд
Wearh

Зверь
Wechselbalg

Фэнтезийный персонаж
Weeping Woman

Герой легенд
Wemic

Монстр
Wendigo

Монстр
Werebat

Герой легенд
Werebears

Фэнтезийный персонаж
Wereboar

Монстр
Werefox

Зверь
Werehyenas

Мистическое чудовище
Wererat

Герой легенд
Werewolf

Герой сказок
White Walkers

Фэнтезийный персонаж
Whooping boy

Монстр
Will O'The Wisp

Монстр
Willepen

Чудище
Windigo

Герой сказок
Winged Horses

Мифическое существо
Wish Hounds

Монстр
Wisht Hounds

Зверь
Wodny muž

Зверь
Wódnykus

Мистическое чудовище
Wookiee

Герой легенд
Wuesting Beast

Монстр
Wychowywany

Мистическое чудовище
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Мистическое чудовище
Xaynwada

Фэнтезийный персонаж
Xhinde

Герой сказок
Xiaoyang People

Зверь
Xiaoyangmin

Герой сказок
Xiezhi

Монстр
Xièzhì (獬豸)

Мифическое существо
Xingxing (狌狌)

Герой сказок
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Фэнтезийный персонаж
Ya-Te-Veo

Герой легенд
Yakan

Фэнтезийный персонаж
Yakṣas

Мифическое существо
Yale

Мистическое чудовище
Yalomishte

Монстр
Yamawarawa

Герой сказок
Yamawaro

Зверь
Yanari

Монстр
Yara-ma-yha-who

Монстр
Yarımtıq

Герой сказок
Yázì (睚眦)

Монстр
Yeth Hounds

Фэнтезийный персонаж
Yeti

Герой сказок
Yllerion

Монстр
Yobo-san

Чудище
Yobosan

Фэнтезийный персонаж
Yōkai (妖怪)

Чудище
Youwarkee

Чудище
Yppopodes

Мистическое чудовище
Yppotryll

Фэнтезийный персонаж
Yuki-ane (雪姉サ)

Монстр
Yuki-hime (雪姫)

Герой легенд
Yuki-nyōbō (雪女房)

Мистическое чудовище
Yukifuri-baba (雪降り婆)

Фэнтезийный персонаж
Yukinba (雪ンバ)

Мифическое существо
Yumekui

Герой легенд
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Герой легенд
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Мистическое чудовище
Áitvaras

Мифическое существо
Áitivaras

Фэнтезийный персонаж
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Герой легенд
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Герой легенд
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Герой легенд
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Фэнтезийный персонаж
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Монстр
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Зверь
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Фэнтезийный персонаж
Łaziebnik

Фэнтезийный персонаж
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Герой сказок
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Зверь
Şüräle

Мифическое существо
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Мистическое чудовище
Šêdu

Чудище
Šmok

Герой легенд
Štriga

Мистическое чудовище
Šungalviai

Мистическое чудовище
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Герой сказок
Żmirłacz

Чудище
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Монстр
Άβράξας

Герой сказок
Άργος

Чудище
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Герой легенд
Ένυδροσ

Герой сказок
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Фэнтезийный персонаж
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Мистическое чудовище
Αχέρων

Герой легенд
Αριμασπος

Монстр
Αburγu Moγai

Мистическое чудовище
Αμαδρυάδες

Фэнтезийный персонаж
Ασπιδοχελώνη

Чудище
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Фэнтезийный персонаж
Βασιλισκος

Мифическое существо
Βλεμμυες

Зверь
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Чудище
Γηρυών

Герой сказок
Γλυκών

Мистическое чудовище
Γηρυονης

Герой легенд
Γηρυονευς

Мистическое чудовище
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Фэнтезийный персонаж
Δελφυνη

Монстр
Δράκαινα

Монстр
Δαίμων

Зверь
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Герой легенд
Εμπουσα

Мифическое существо
Ευρυνομος

Герой легенд
Εκατόγχειρες

Герой легенд
Εριχθόνιος

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Герой сказок
Θόουτ

Мистическое чудовище
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Фэнтезийный персонаж
Καταβλεπων

Мистическое чудовище
Κῆτος

Герой сказок
Κάβειροι

Монстр
Κέκροψ

Герой легенд
Κύκλωπες

Герой легенд
Κέρβερος

Монстр
Κακός

Монстр
Κεραστης

Мистическое чудовище
Κυνοκεφάλοι

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Фэнтезийный персонаж
Λάμια

Монстр
Λαδων

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Фэнтезийный персонаж
Μελίαι

Мифическое существо
Μινωταυρος

Мистическое чудовище
Μελιάδες

Мистическое чудовище
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Герой легенд
Ναϊάδες

Монстр
Νύμφες

Мистическое чудовище
Ναΐδες

Фэнтезийный персонаж
Νηρηίδες

Мистическое чудовище
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Монстр
Ορθος

Фэнтезийный персонаж
Οὐροβόρος

Монстр
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Герой сказок
Πανθηρ

Мифическое существо
Πύθων

Герой сказок
Περίτιος

Чудище
Πρωτεύς

Герой сказок
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Герой легенд
Σκιραται

Мифическое существо
Σρινύες

Монстр
Σάτυροι

Герой легенд
Σκιαποδες

Монстр
Σομπέκ

Фэнтезийный персонаж
Σειρῆνες

Фэнтезийный персонаж
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Чудище
Τιτάνες

Герой сказок
Τυφών

Мистическое чудовище
Τάρανδρος

Герой легенд
Τρωγοδύται

Мифическое существо
Τάρανδος

Герой сказок
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Чудище
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Мифическое существо
Φοϊνιξ

Мистическое чудовище
Φτερωτά άλογα

Фэнтезийный персонаж
Φάλαινα

Мистическое чудовище
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Герой сказок
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Герой сказок
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Герой легенд
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Мифическое существо
Ӧшымӧс чуд

Существа из мифов и легенд на букву Ա


Герой сказок
Աչուչ-Փաչուչ

Существа из мифов и легенд на букву Հ


Герой сказок
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Зверь
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Фэнтезийный персонаж
Ḏiḥautī

Герой легенд
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Мифическое существо
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ
Сервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2019 г.
ver. 1.05.1374+