Мифическое существо Змок

У Палесьсі на балоце Цмок хаваецца ў чароце. Зьеў бярозку на сьняданак, Струшчыў дуб, як абаранак. Праляцеў над вёскай цмок — Пахаваліся, хто змог! Толькі Яська не спужаўся Ды на цмоку пакатаўся! Капітан Танака. Дзіцячы верш-лічылка* (*) Цмок — дракон в белорусской и польской мифологии. В отличии от западного европейского дракона, цмок не враждебен человеку. Сохранившееся на Беларуси слово "Цмок" в противовес "Змею", делающему акцент на "земляной" природе дракона, указывает на водную стихию. В некоторых белорусских диалектах словом "цмок" называют вяселку-радугу, которая как бы "выцмактывае" воду из реки или озера. "Цмактаць" означает "высасывать, осушать, лишать воды, влаги". Хотя есть версия заимствования этого слова из германских языков (ср. англосаксонское "snаса", английское "snake" — "змея"), мы придерживаемся славянской версии происхождения этого слова. Тем более, что оно известно и болгарам (Смок, Цмок), и словенцам (Smůk), и полякам (Smok), и чехам со словаками (Zmok), ну и в церковно-славянском языке это слово присутствует (Смокъ). "Подобно шата́ну, цмокъ живетъ и дѣйствуетъ особняком и, подобно ему, не любимъ остальными нечистиками, но уже вслѣдствіе чванливой спеси. Благодаря природной лѣни, неподвижности отъ отучнѣнія, цмокъ не всегда откликнется на призывъ человѣка, или на призывъ къ помощи другого нечистика. Но разъ онъ подступилъ къ жертвѣ — непремѣнно доканаетъ ее, хотя предварительно взвѣситъ, сто́итъ ли она трудовъ, нарушеннаго покоя; если нѣтъ— цмокъ презрительно отворачивается отъ работы, предоставляя ее другимъ нечистикамъ. По внѣшости цмокъ какъ-то опрятнѣе другихъ нечистиковъ, любитъ купаться, ходитъ въ баню и ежедневно умывается. Въ то же время немногіе цмоки имѣютъ какія-нибудь поврежденія, потому что во́ время уходятъ отъ громовой напасти и непосильнаго столкновенія съ человѣкомъ. Предусмотрительная осторожность хранитъ бытіе цмоковъ дольше всѣхъ нечистиковъ. Кромѣ сказаннаго, о цмокахъ извѣстно, что они рѣже пристаютъ къ простымъ деревенскимъ людямъ и что излюбленными ихъ жертвами бываютъ ханжи всѣхъ положеній, одиночники между людьми, такъ же, какъ и они сами между нечистиками. Люди семейные, или тяготѣющіе къ семейной жизни и живущіе обществомъ, свободны oтъ напастей цмоковъ; къ нимъ, какъ и къ жилищамъ ихъ, цмоки не подступаютъ; зато нарушители семейныхъ и общественныхъ обязанностей — первыя ихъ жертвы." Н.Я.Никифоровский "Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе" (482: с.40-41) "Цмок жыве і дзейнічае сам па сабе, яго не любяць іншыя нячысцікі з-за яго фанабэрыстасці. Дзякуючы прыроднай ляноце і нерухавасці таўсты цмок не заўсёды адгукаецца на заклік чалавека ці іншага нячысціка з просьбаю дапамагчы. Аднак калі ён падступіўся да ахвяры — абавязкова дамучыць яе, папярэдне ўзважыўшы, ці варта яна ўвагі і парушанага спакою; калі не вартая — цмок пагардліва адварочваецца, пакідаючы яе іншым нячысцікам. Знешне цмок акуратнейшы за астатніх нячысцікаў, любіць купацца, ходзіць у лазню і штодня мыецца. Прадбачлівасць і асцярожнасць дазваляе цмоку жыць даўжэй за ўсіх нячысцікаў. Цмокі рэдка чапляюцца да простых вясковых людзей. На людзей сямейных цмокі не нападаюць." М.Я.Нікіфароўскі "Нячысцікі. Збор простанародных у Віцебскай Беларусі паданняў пра нячыстую сілу" (449: с.651-652) Źmiej v. Smok "Jųon wielizny jak budynäk, bywaje u jehò try abò sześć, abò dziewiäć, abò i dwanaccać hałòų, tyje hòławy jak cäbrý wielìznyje, zuby jak narohi, pazurý jak sierpý, a kryła jak palaszý hųòstryje: jak dàść imì pa czųòm, tak i pierasieczè. Heto najstraszniejszy źwier na świeci; dzie jųòn żywiè, ci ų lįesi, ci na òbałakach, to niwièdamo, bo jųòn i pa pawiètry letàje". Federowski, M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej — Kraków, 1897 (462: T.1, s.126, p.334) "Змей, або смок, вялізны, як будынак, бывае ў яго тры, або шэсць, або дзевяць, або і дванаццаць галоў, тыя галовы, як цабры, вялізныя, зубы, як нарогі, пазуры, як сярпы, а крылы, як палашы, вострыя: як дасць імі па чом, так і перасячэ. Гэта найстрашнейшы звер на свеце; дзе ён жыве, ці ў лесе, ці на воблаках, то няведама, бо ён і па паветры лятае." Federowski, M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej — Kraków, 1897 (449: с.652) "Také dějí tomuto draku zmok, zmak, zmek, stsl. smok (místo vz-mok), kteréžto jméno, od moku pocházejíc, dle přísloví „Zmek močidla nezůstane, ani žába", tím se vysvětluje, že slunovrat s sebou přináší tání sněhu a ledu; a poněvadž tato vláha spolu příčinou jest úrody zemské, proto také smok, v pověrách národních oblékaje se v podobu zmoklého kuřete, týmž způsobem hospodářovo jmění množi, jako drak ohnivý, o kterém prvé řečeno; ano skutečně v pověrách jedno v druhé se proměňuje: z draka stává se kuře a z tohoto zase drak, a stsl. smok přímo slovem řec. δράκων se vykládá." Karel Jaromír Erben "O dvojici a o trojici v bájesloví slovanském" (425: s.286-287) Smok had; "змиа великыа, ιаже наричють сѧ смокове" (Mikl. [863-864]). 2. Abecední slovník slovanského bájesloví (Z rukopisné pozůstalosti K.J.Erbena) (425: s.404) Наиболее развесистое описание находим у широко известного в узких кругах фольклориста-мистификатора П.Древлянского: "Цмок — дух у выглядзе змяі. Тры роды цмокаў налічваюць беларусцы. Менавіта: 1) цмок агульны, 2) дамавік і 3) лесавік. Пра агульнага цмока беларусцы мала ведаюць: здаецца, гэта, паводле іх уяўлення, проста д'ябал. Агульны цмок мае ў сваей уладзе і распараджэнні ўсіх іншых цмокаў. Усе астатнія цмокі павінны даваць справаздачу цмоку агульнаму. У кожнага сямейніка, кажуць беларусцы, ёсць дамавік-цмок (але, як відаць, гэта ўжо не д'ябал). Ён пасяляецца ў доме абранага ім сямейніка і, пакуль з ім у добрых адносінах, не адыходзіць ад яго да другога сямейніка. Дамавік-цмок носіць свайму сямейніку грошы, робіць яго нівы плоднымі, а кароў — дойнымі (якія даюць шмат малака); наогул ён глядзіць за ўсёй яго гаспадаркаю. Зразумела, усё гэта робіцца патаемна, незаўважна ад сямейніка; зрэшты, кожны сямейнік ведае свайго цмока-дамавіка, але не больш як свайго, таму адзін сямейнік не ведае цмока-дамавіка другога сямейніка, нават які жыве побач з ім. За такія заслугі цмока-дамавіка сямейнік, са свайго боку, павінен кожны дзень гатаваць для яго яечню, і рабіць яе заўсёды на патэльні на страсе дома. Кажуць, што калі адзін сямейнік не прыгатаваў для свайго цмока-дамавіка яечні, то цмок-дамавік у тую ж ноч спаліў увесь яго дом і перайшоў да іншага сямейніка. Але гэты звычай не паўсюдны ў Беларусі; часцей сустракаецца наступны. Кожны сямейнік, са свайго боку, абавязаны ў пэўныя дні года пячы яечню для свайго цмока-дамавіка і, прыкрыўшы яе частым рэшатам, ставіць на гумніцы (месцы пры гумне). Лесавы цмок (лесавік)... — непрымірымы вораг дамавіка, і таму ён усё робіць назло яму. Ён морыць у гаспадароў скаціну, робіць нівы іх неўраджайнымі, ноччу высмоктвае малако ў кароў і выкрадае дачок. Гэты цмок-лесавік нярэдка з'ядае яечні, прыгатаваныя для цмокаў-дамавікоў. Забаўны выпадак у гэтых адносінах расказваюць беларусцы, нібыта аднойчы цмок-лесавік дачасна паспеў скончыць даручэнні цмока агульнага і прыляцеў да аднаго сямейніка з'есці яечню, прыгатаваную для цмока-дамавіка. У гэты час прыляцеў і цмок-дамавік. Адбылася бойка, і на шум, узняты імі, збегліся жыхары ўсёй вёскі. Але цмокі, кажуць, засаромеліся і паляцелі. Пасля гэтай бойкі на гумніцы засталося шмат крыві і некалькі шматкоў мяса... Наогул пра цмокаў у Беларусі захавалася шмат паданняў, і ўсе яны адно больш забаўнае і адмысловае за другое." П.Древлянский "Белорусские народные предания" // Журнал Министерства народного просвещения на 1846 год (прибавления, кн.1. с.262-267) (449: с.652) "Цмок — дух в виде змеи. Три рода Цмоков насчитывают Белорусцы. Именно: 1) Цмок — общий (Цмок), 2) домовой (домовик) и 3) лесной (лесовик). Об общем Цмоке Белорусцы мало знают: кажется, это, по их понятию, просто дьявол. Общий Цмок имеет в своей власти и распоряжении всех других Цмоков: все прочие Цмоки должны давать отчет Цмоку общему. У каждого семьянина, говорят Белорусцы, есть домовой-Цмок (но, как видно, это уже не дьявол). Он поселяется в доме избранного им семьянина и, пока с ним в хороших отношениях, не отходит от него к другому семьянину. Домовой-Цмок носит своему семьянину деньги, делает нивы его плодоносными, а коров дойными (то есть дающими много молока); вообще он смотрит за всем его хозяйством. Разумеется, все это делается тайно, незаметно от семьянина; впрочем, каждый семьянин знает своего Цмока-домовика, но не более как своего, так что один семьянин не знает Цмока-домовика другого семьянина, даже рядом с ним живущего. За такие услуги Цмока-домовика семьянин, со своей стороны, должен всякий день приготовлять для него яичницу и ставить ее всегда в сковороде на кровле дома. Говорят, что когда один семьянин не приготовил для своего Цмока-домовика яичницы, то Цмок-домовик в ту же ночь сжег весь его дом и перешел к другому семьянину. Но этот обычай не повсеместен в Белоруссии; более господствует следующий. Каждый семьянин, со своей стороны, обязан в известные дни года приготовлять яичницу для своего Цмока-домовика и, прикрыв ее частым решетом, ставить на гумницы (место при гумне). Лесовой Цмок (лесовик), говорят Белорусцы, — непримиримый враг домовика и потому-то он все делает назло ему. Он морит у хозяев скот, делает нивы их неурожайными, ночью высасывает молоко у коров и похищает дочерей. Этот-то Цмок-лесовик нередко поедает яичницы, приготовленные для Цмоков-домовиков. Забавный случай в этом отношении рассказывают Белорусцы, будто бы однажды Цмок-лесовик прежде времени успел окончить поручения Цмока общего и прилетел к одному семьянину съесть яичницу, приготовленную для Цмока-домовика. В это время прилетел и Цмок-домовик. Произошла драка, и на шум, произведенный ими, стеклись поселяне со всей деревни. Но Цмоки, говорят, постыдились и улетели. После этой драки на гумницы осталось много крови и несколько клочков мяса... Вообще о Цмоках в Белоруссии сохранилось много преданий и все они одно другого забавнее и замысловатее. Не знаем, можно ли Цмока Белорусского назвать тем самым Змоком, которого Г.Касторский приписывает Польше (см. его «Начертание Славянской Мифологии», с.57). Нет сомнения, что этот Змок в Польше то же, что Цмок в Белоруссии, и что даже гораздо вернее будет, если и Польского духа назвать Цмоком, а не 3моком. Это можно доказать производством слов Змок, Цмок и самым делом (фактом). Если этого духа назвать Змоком, то нельзя будет найти корня этого слова ни в Польском языке, ни в Белорусском наречии. Разве в Русском? Но если производить корень этого слова из Русского языка, то свойства, приписываемые Цмоку в Белоруссии и Змоку в Польше, ничуть не оправдают этого словопроизводства. Так, если производить "змок" от мокнуть (а иначе нельзя на Русском языке), то этим ничуть не определишь значения слова Змок. Но с какой стати искать корня этого слова в Русском языке? Равно и опыт не доказывает мнения Г.Касторского. В Польше много рассказывают очень страшного про Цмока, и все эти рассказы похожи на рассказы Белорусцев. Различие в том, что в Польше знают одного Цмока (общего), который, по мнению Белорусцев, есть дьявол, а в Белоруссии насчитывают три рода Цмоков. Напротив, если мы назовем этого духа Цмоком, то это слово очень легко и верно можно произвести от его корня, как Белорусского, так и Польского, и значение его не будет противоречить самым действиям, приписываемым Цмоку. Так слово Цмок происходит от глагола цмокаць (cmokac), который и на Белорусском наречии и на Польском языке значит — свистать, щелкать зубами, шипеть по-змеиному. Корень верен, и такой предикат очень идет к змее. Итак, Цмок Белорусский и Змок Польский есть один и тот же нечистый дух в образе змеи." П.Древлянский "Белорусские народные предания" // Журнал Министерства народного просвещения на 1846 год (прибавления, кн.1. с.262-267) (310: с.266-267) Тут стоит отметить, что функции, приписываемые домовому цмоку, характерны для польско-литовского айтвара и латышского пукиса. Основываясь на тексте Древлянского, упоминает белорусских цмоков и А.Н.Афанасьев в своих "Поэтических воззрениях славян на природу", при этом он уже явно говорит, что "лесной цмок" — это леший, а "домовой цмок" — домовик. Также интересное упоминание Цмоков присутствует в книге Владимира Короткевича: "Не толькі людзям, а і звярам, і гадам, і пачварам падводным даводзілася ў той год цяжка. Якраз тады выдахлі ў Сенненскіх азёрах цмокі, пра якіх пісаў яшчэ прападобны Амбражэй Куцеянскі; якіх цмокаў ён калісьці закляў і загнаў у возера, каб не палохалі людзей. Вальнадумцы і ерэтыкі казалі, што ўсё гэта байкі, бо ніхто тых цмокаў, акрамя п'янюг начных, не бачыў. Што ж, і п'янюгам трэба верыць. Які гэта цвярозы богабаязны чалавек палезе ўначы на лясное возера з дрэннаю славай?! І яшчэ казалі вальнадумцы, што каб цмокі былі — яны б народ хапалі, лапалі. І гэта ерась! Па-першае, прападобны Амбражэй тых цмокаў закляў, а па-другое, забылі яны, што ніколі ў тыя часы не аддавала Лепельскае возера трупаў. А ў той год і вальнадумцы ахнулі. Праўду казаў прападобны. За адну ноч на водмелях тых яшчураў, тых цмокаў знайшлі сорак, ды палова таго хісталася на фалях, як плаваючыя выспы. Ды другой раніцай знайшлі яшчэ трохі менш паловы таго, што выдахла ў першую ноч. А яшчэ праз ноч усплыў самы вялікі. Адзін." Уладзімір Караткевіч "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" (461: с.4) "Не только людям, но и зверям, гадам и тварям подводным приходилось в тот год тяжко. Как раз тогда вымерли в Сенненских озёрах змеи, про которых писал ещё преподобный Амброзий Куцеянский; которых он когда-то проклял и загнал в озёра, чтоб не пугали людей. Вольнодумцы и еретики говорили, что всё это басни, ибо никто этих змеев, кроме гуляк ночных, не видел. Что ж, и гулякам нужно верить. Какой же это трезвый, богобоязненный человек полезет ночью на лесное озеро с дурной славой?! И ещё говорили вольнодумцы, что если бы змеи были, они б народ хватали, лапали. И это ересь! Во-первых, преподобный Амброзии тех змеев проклял, а во-вторых, забыли они, что никогда в те времена не отдавало Лепельское озеро трупов. А в тот год и вольнодумцы ахнули. Правду говорил преподобный. За одну ночь на отмелях тех ящеров, тех змеев нашли сорок, да половина того качалась на волнах, как плавучие острова. Да следующим утром нашли чуть меньше половины того, что вымерло в первую ночь. А ещё через ночь всплыл самый большой. Один." Владимир Короткевич "Христос приземлился в Гродно". Перевод Александра Сурнина (530) Для лучшего понимания ареала "обитания" цмока, стоит отметить, что переводчик, явно не представлявший географию описываемых в книге мест, весьма некорректно перевел имя преподобного Амброзия. Белорусское "Куцеянскі" образовано он названия речки Кутеинки, на высоком берегу которой стоит Кутеинский Свято-Богоявленский монастырь с собственной книгопечатной мастерской. В настоящее время территория монастырского комплекса входит в городскую черту Орши Витебской области. Что же касается непосредственно Сенненских озёр, то они расположены возле города Сенно, примерно в 60 километрах на северо-запад от Орши. "Выглядам той цмок быў, як звер фока* , такі самы льсняны, у складках, толькі без поўсці. І шэры, як фока. Але даўжэйшы за яго куды. Бо даўжыні ў ім было сем з паловай лагожаскіх сажняў* , а калі пацікавіцца немец, то восем і адна пятая фадэна, а калі, можа, ангелец, то сорак дзевяць футаў і яшчэ дваццаць два дзюймы. Тулава мелі тыя цмокі шырокае і трохі пляскатае, і мелі яны плаўнікі — не такія, як у рыбы, а такія таксама, як у фокі, таўстамясыя, шырокія, але не дужа доўгія. Шыю мелі, па тулаву, дык тонкую і надта доўгую. А на шыі сядзела галава, адначасова падобная і на галаву змяі і на галаву лані. І, дальбог, смяялася тая галава. Мо проста зубы скаліла, а мо — з нашых бедаў. І зубы былі велічынёй з конскія, але вострыя, і многа іх было на такую галаву аж данельга. Вочы вялізныя, як сподкі, каламутна-сінія ў зелень, ашклянелыя. І страшна было глядзець у тыя вочы, і мурашкі па спіне, нібы Евінага змія ўбачыў, і непамысна неяк, і нібы ў чымсьці вінаваты." Уладзімір Караткевіч "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" (461: с.5) "Видом тот змей был как зверь фока* , такой же лоснистый, в складках, только без клыков. И серый, как фока. Но длиннее, чем тот, весьма. Потому что длины в нём было семь с половиной логойских саженей* , а если поинтересуется немец, то восемь и одна пятая фадена, а если, может, ангелец, то сорок девять футов и ещё двадцать два дюйма. Туловище имели эти змеи широкое и немного сплюснутое, и имели они плавники — не такие, как у рыбы, а такие точно, как у фоки, толстомясые, широкие, но не очень длинные. Шею имели, к туловищу, так тонкую и слишком длинную. А на шее сидела голова, одновременно похожая и на голову змеи, и на голову лани. И видит Бог, смеялась та голова. Может, просто зубы скалила, а может, потешалась над нашими бедами. И зубы были величиной с конские, но острые, и много их было на такую голову, даже слишком. Глаза огромные, как блюдца, мутно-синие в зелень, остекленелые. И страшно было смотреть в эти глаза, и мурашки по спине, будто Евиного змея увидел, и неудобно как-то, и будто в чём-то виноват." Владимир Короткевич "Христос приземлился в Гродно". Перевод Александра Сурнина (530) Легенду о свадебных благословениях Цмока записал лепельский краевед Владимир Шушкевич у своей бабушки Аннеты Михайловной Шушкевич: "С детства слышала небылицы, будто в деревню Волова Гора с Лепельского озера в день свадьбы кого бы то ни было из сельчан обязательно приплывает по рекам Эссе и Береще, озеру Береща и Березинскому каналу змееподобное чудовище по имени Цмок. Делает он это ради того, чтобы получить угощение со свадебного застолья. Ровно в полночь жених и невеста уходили со свадьбы на дамбу Березинского канала и в самый глубокий омут, где якобы уже ожидал разносолы и выпивку Цмок, выливали самогон и бросали закуску. Одновременно просили у чудища благословения на будущую совместную жизнь. Делали это полулегально, поскольку церковнослужители не одобряли почитания мифического существа. Однако никто не отваживался нарушать обычай. Говорят, что молодые даже слышали, как после угощения пьяный Цмок бушевал в омуте и на местном диалекте благословлял будущую семью" (**).

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Монстр
Агуане

Герой сказок
Азема

Мистическое чудовище
Албысы

Мистическое чудовище
Анаким

Зверь
Ао

Фэнтезийный персонаж
Арворх

Монстр
Архангелы

Фэнтезийный персонаж
Ахти

Зверь
Абаасы

Чудище
Абаасылар

Герой легенд
Абааһы

Герой сказок
Абада

Герой легенд
Абанг Аку

Мистическое чудовище
Абасы

Герой сказок
Аванк

Монстр
Агиски

Герой сказок
Агрометы

Мистическое чудовище
Алим

Чудище
Абрасакс

Герой легенд
Авгур

Зверь
Агишки

Герой сказок
Агнявік

Чудище
Агызмал

Мистическое чудовище
Азы

Герой легенд
Алея

Монстр
Ангелы 

Герой легенд
Арейон

Фэнтезийный персонаж
Архонты

Зверь
Аюстал

Герой сказок
Абнауаю

Монстр
Азарлары

Фэнтезийный персонаж
Алан-мелекей(гиг.лягушка)

Фэнтезийный персонаж
Альрауны

Монстр
Анцыбал

Монстр
Араш

Мистическое чудовище
Арслан

Монстр
Атцыс

Герой сказок
Абарга-Могой

Мистическое чудовище
Абуми-кути

Фэнтезийный персонаж
Аварга Мога

Герой легенд
Аврага Могой

Герой сказок
А Бао А Ку

Герой легенд
А Бао Ку

Фэнтезийный персонаж
Агроти

Монстр
Агулшап

Герой сказок
Агх-иски

Герой легенд
Агхары

Мистическое чудовище
Агъач киши

Мистическое чудовище
Адамовы дети

Герой легенд
Аданы

Монстр
Адданк

Фэнтезийный персонаж
Аджина

Герой сказок
Адзуки-агэ

Герой сказок
Адзуки-госягося

Герой легенд
Адзуки-соги

Мифическое существо
Адзуки-тоги

Герой сказок
Адзуки-яроо

Фэнтезийный персонаж
Адские гончие

Герой легенд
Аждаha

Герой сказок
Аждарха

Герой легенд
Аждархо́

Мифическое существо
Ажыдаа́р

Зверь
Аздаха

Герой сказок
Аздяка́

Мистическое чудовище
Азярніцы

Фэнтезийный персонаж
Аидахар

Мифическое существо
Аист

Чудище
Ай-хуа

Фэнтезийный персонаж
Айдага́р

Чудище
Айдахар

Монстр
Айтвар

Герой легенд
Айтварас

Чудище
Айцы

Монстр
Акаана

Мистическое чудовище
Акасита

Зверь
Акери

Фэнтезийный персонаж
Акиянъ рыба

Фэнтезийный персонаж
Аколностъ

Герой легенд
Акрабуамелу

Мистическое чудовище
Акромантул

Мистическое чудовище
Акуй-Халава

Фэнтезийный персонаж
Акулобраз

Герой легенд
Ала

Герой сказок
Албаны

Мистическое чудовище
Албасты

Мистическое чудовище
Алекторъ дивий

Мифическое существо
Али

Мифическое существо
Альсеиды

Герой сказок
Алэл

Герой легенд
Антеро

Герой сказок
Албастый

Чудище
Алема

Монстр
Алерион

Чудище
Аликанто

Мифическое существо
Алканостъ

Герой сказок
Алкион (Alkyon)

Монстр
Алконос

Герой легенд
Алконост

Мифическое существо
Алконотъ

Герой сказок
Алкуностъ

Герой легенд
Алцете

Герой легенд
Аль-каркаданн

Монстр
Альвы

Монстр
Альгуль

Чудище
Альфин

Герой легенд
Ам-ам

Фэнтезийный персонаж
Ам-мит

Чудище
Ам-мут

Мифическое существо
Амайурйук

Фэнтезийный персонаж
Амам

Фэнтезийный персонаж
Амамат

Мифическое существо
Амару

Мифическое существо
Амауталик

Мифическое существо
Амба́рный

Монстр
Амбарник

Герой сказок
Амемит

Монстр
Амикири

Мистическое чудовище
Амиктиры

Мифическое существо
Аммат

Мистическое чудовище
Амт

Герой сказок
Амфиптерий

Мистическое чудовище
Амфисбена

Мистическое чудовище
Амэ-онна

Герой легенд
Ананси

Мистическое чудовище
Анба́рный

Герой сказок
Ангеук

Мифическое существо
Ангиак

Герой легенд
Ангьяк

Герой сказок
Андрони

Монстр
Анзу

Мистическое чудовище
Анзуд

Чудище
Аниото

Фэнтезийный персонаж
Анка

Монстр
Анку

Чудище
Анкы-келе

Герой сказок
Аннакуи

Мистическое чудовище
Аннуна

Мистическое чудовище
Аннунаки

Фэнтезийный персонаж
Анталоп

Чудище
Антапаты

Герой легенд
Антипко

Фэнтезийный персонаж
Антис

Мифическое существо
Антоностъ

Герой сказок
Ануннаки

Зверь
Анцётка

Герой сказок
Анчут

Герой сказок
Анчутик

Зверь
Анчутка

Герой сказок
Анщих Сисьва Пялт

Мистическое чудовище
Аньсих Сисьва Пялт

Герой сказок
Апíвень

Герой сказок
Апеп

Герой легенд
Апис

Герой легенд
Апо́фис

Чудище
Апоп

Фэнтезийный персонаж
Апсарас

Герой легенд
Апсары

Герой легенд
Аптах-Бага

Герой легенд
Аразе

Монстр
Араитеуру

Фэнтезийный персонаж
Аралезы

Герой сказок
Аргос

Монстр
Аргус

Фэнтезийный персонаж
Аржавеннік

Чудище
Аржавень

Монстр
Арзюри

Герой сказок
Аримаспы

Герой легенд
Аримофеи

Мифическое существо
Аримоѳеи

Фэнтезийный персонаж
Арсури

Герой сказок
Артабатиты

Чудище
Артинетас

Фэнтезийный персонаж
Арысь-поле

Герой сказок
Асванг

Фэнтезийный персонаж
Асванга

Мистическое чудовище
Асетнік

Монстр
Асида

Мифическое существо
Аскефруа

Мистическое чудовище
Аспид

Фэнтезийный персонаж
Аспида

Герой легенд
Аспидоколеон

Герой легенд
Аспидохелон

Монстр
Аспик

Фэнтезийный персонаж
Ассида

Фэнтезийный персонаж
Ассидам

Мифическое существо
Астонiи

Монстр
Астромове

Мифическое существо
Асуван

Фэнтезийный персонаж
Аука

Мистическое чудовище
Афанк

Фэнтезийный персонаж
Афедронои

Фэнтезийный персонаж
Африт

Герой сказок
Ахерон

Мистическое чудовище
Ахеронт

Чудище
Ахлис

Чудище
Ахоры

Мистическое чудовище
Ацаны

Фэнтезийный персонаж
Ачери

Герой легенд
Ачкийини

Герой сказок
Ачо́ч-Мачо́ч

Герой сказок
Аѳдроноi

Мистическое чудовище
Адау

Зверь
Алад

Фэнтезийный персонаж
Алпаб

Герой сказок
Аниука

Мифическое существо
Араска

Герой сказок
Арсан-Дуолай

Мистическое чудовище
Асраи

Герой легенд
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Герой легенд
Бабай, Бабайка

Мистическое чудовище
Бакенеко

Фэнтезийный персонаж
Белая Рука 

Фэнтезийный персонаж
Бен-Бен

Мифическое существо
Благийдвор

Герой сказок
Бродницы 

Мистическое чудовище
Бучу*

Мифическое существо
Бадњак

Герой сказок
Баг

Герой сказок
Бакэмоно

Герой сказок
Белыедамы

Монстр
Берегини

Монстр
Богинки

Мистическое чудовище
Бродячий огонёк

Монстр
Бааванши

Герой легенд
Байцзэ

Мистическое чудовище
Баюн-Кот

Монстр
Бену

Мистическое чудовище
Боуги

Зверь
Бута*

Чудище
Бадняк

Монстр
Бісиці

Мистическое чудовище
Бааби

Герой сказок
Баба

Монстр
Бабай

Фэнтезийный персонаж
Бабайка

Чудище
Бабан

Чудище
Бабар

Монстр
Баби

Чудище
Бабок

Мифическое существо
Бабр

Монстр
Бага

Мистическое чудовище
Багамут

Герой легенд
Баган

Чудище
Багеера

Монстр
Багенге

Герой легенд
Багнік

Чудище
Багник

Монстр
Бадзюля

Герой сказок
Бадюля

Мистическое чудовище
Баенник

Чудище
Баенный

Герой сказок
Базилишек

Фэнтезийный персонаж
Байник

Монстр
Байнушко

Фэнтезийный персонаж
Бакемоно-Кицунэ

Герой легенд
Бакенэко

Чудище
Баку

Мистическое чудовище
Бакэдзори

Мифическое существо
Баламутень

Герой сказок
Балаур

Монстр
Балена

Монстр
Банийип

Герой сказок
Банник

Монстр
Банной

Мистическое чудовище
Банный

Герой сказок
Банный бес

Фэнтезийный персонаж
Банный пастырь

Мистическое чудовище
Банши

Герой сказок
Банщик

Чудище
Баньши

Герой сказок
Барабао

Мистическое чудовище
Баранец

Герой легенд
Барбегази

Фэнтезийный персонаж
Барбегазы

Герой сказок
Баргест

Герой легенд
Барздуки

Чудище
Барнитлег

Чудище
Барстуки

Зверь
Баст

Зверь
Бастет

Герой легенд
Батюшка-Зима

Чудище
Баубо

Чудище
Бебок

Мифическое существо
Белая Баба

Герой сказок
Берендей

Мистическое чудовище
Бехолдеры

Монстр
Бахамут

Мистическое чудовище
Башахаун

Монстр
Баянник

Чудище
Бега

Чудище
Бегемот

Герой сказок
Бедн-вара

Фэнтезийный персонаж
Бекке

Мифическое существо
Беличий народ

Фэнтезийный персонаж
Белые ходоки

Фэнтезийный персонаж
Беляки

Фэнтезийный персонаж
Бен варра

Герой легенд
Беорнинги

Мифическое существо
Беременность

Герой легенд
Берникли

Мистическое чудовище
Бескуд

Чудище
Бии-няо

Монстр
Бииняо

Зверь
Бий-няо

Мистическое чудовище
Бийняо

Герой сказок
Бильвизы

Герой сказок
Бинфэн

Герой сказок
Бирюк

Фэнтезийный персонаж
Бичен

Герой сказок
Бкабей

Монстр
Блажинь

Мифическое существо
Бласна

Чудище
Блегмии

Фэнтезийный персонаж
Блегмы

Фэнтезийный персонаж
Блемии

Фэнтезийный персонаж
Блудички

Мистическое чудовище
Блуждающие огоньки

Монстр
Бляго

Чудище
Бобо

Чудище
Бобок

Чудище
Бовешь

Герой легенд
Боган

Монстр
Боггарт

Герой легенд
Боги

Фэнтезийный персонаж
Боглы

Герой сказок
Божонтка

Герой сказок
Бокан

Мистическое чудовище
Боканон

Герой сказок
Боли-бошка

Фэнтезийный персонаж
Болла

Мифическое существо
Болотник

Мистическое чудовище
Болотница

Герой легенд
Болотный

Мифическое существо
Болотный дедко

Герой сказок
Болотный шут

Мистическое чудовище
Болотяник

Зверь
Бомка

Герой легенд
Бонакон

Мифическое существо
Боннакон

Герой сказок
Бор

Герой легенд
Борамец

Герой легенд
Боранец

Фэнтезийный персонаж
Боровик

Герой легенд
Боровички

Фэнтезийный персонаж
Боровой

Фэнтезийный персонаж
Боровой человек

Монстр
Бородатые

Герой легенд
Бородачик

Герой легенд
Борэй

Чудище
Боухан

Герой сказок
Бохан

Герой легенд
Боцан

Чудище
Брауни

Герой легенд
Бродяжки

Монстр
Брокса

Мистическое чудовище
Броллахан

Герой сказок
Броша

Мистическое чудовище
Бруколак

Чудище
Брукса

Зверь
Бруни

Фэнтезийный персонаж
Бруха

Фэнтезийный персонаж
Брэг

Зверь
Бу-лао

Мистическое чудовище
Бу́сеу́

Герой легенд
Бугган

Герой легенд
Бузинная матушка

Герой сказок
Бузинная Матушка

Фэнтезийный персонаж
Бук

Мистическое чудовище
Бука

Герой сказок
Бука (Bwca)

Чудище
Бука́нко

Мистическое чудовище
Бука́нушко

Чудище
Букан

Герой легенд
Буканай

Монстр
Букарица

Мифическое существо
Букачка

Монстр
Букентавр

Чудище
Букусетка

Монстр
Буллар

Герой сказок
Бунгиснгис

Мистическое чудовище
Бундимун

Фэнтезийный персонаж
Буниюп

Зверь
Буньип

Герой легенд
Бурак

Герой легенд
Буривухи

Фэнтезийный персонаж
Буря-ветер

Чудище
Бусиэ

Чудище
Буско

Герой легенд
Бхутешвара

Фэнтезийный персонаж
Бхуты

Чудище
Бцентæ

Мифическое существо
Бывшие

Монстр
Бьякко

Мистическое чудовище
БѢлена

Монстр
Баггейн

Монстр
Батанушко

Герой легенд
Бенни

Герой легенд
Бесы

Фэнтезийный персонаж
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Мистическое чудовище
Ванф

Мифическое существо
Вилы

Герой легенд
Водяницы

Монстр
Вуивр

Монстр
Вампал

Герой легенд
Васуки

Герой сказок
Вирява

Герой легенд
Водяные

Мистическое чудовище
Вытьянка

Герой сказок
Ванапаганы

Фэнтезийный персонаж
Вешица-сорока

Герой легенд
Воду

Монстр
Волот

Мистическое чудовище
Вій

Чудище
Вісуснік

Чудище
Ва öш

Герой сказок
Ва-ош

Герой сказок
Вадзянiк

Мистическое чудовище
Вадзяны

Герой легенд
Вазіла

Герой легенд
Вазила

Герой легенд
Вазимба

Монстр
Валасень

Мистическое чудовище
Валасяніца

Монстр
Валькирии

Герой легенд
Вампировићим

Монстр
Вамфир

Герой сказок
Вамфири

Монстр
Ванагандр

Чудище
Вани

Герой сказок
Вапак

Чудище
Варактил

Чудище
Варгін

Герой сказок
Варги

Чудище
Варгин

Фэнтезийный персонаж
Варман тура

Монстр
Василиск

Герой сказок
Ваўкалак

Монстр
Ваўкалака

Герой сказок
Ваўкалека

Мистическое чудовище
Вахоке-хоко

Фэнтезийный персонаж
Вахокохоко

Герой сказок
Вдова птица

Зверь
Вдодъ

Герой легенд
Вейла

Мифическое существо
Велiорыбъ

Мистическое чудовище
Велбудорысь

Фэнтезийный персонаж
Велерыбъ

Монстр
Великаны

Мифическое существо
Великие Гиббоны

Фэнтезийный персонаж
Вемики

Герой легенд
Вендиго

Герой легенд
Вепреслон

Чудище
Верберы

Мистическое чудовище
Вербэры

Фэнтезийный персонаж
Вербэт

Мистическое чудовище
Вервольф

Герой легенд
Веревочник

Мифическое существо
Верераты

Монстр
Верерэты

Мистическое чудовище
Веркабаны

Мистическое чудовище
Веркрысы

Герой легенд
Веркэт

Герой легенд
Вернетопырь

Герой легенд
Верфокс

Фэнтезийный персонаж
Веры

Герой легенд
Вешап

Монстр
Вещица

Герой сказок
Ви́сусник

Монстр
Виверн

Монстр
Виверна

Фэнтезийный персонаж
Вигты

Мистическое чудовище
Виелфрас

Фэнтезийный персонаж
Вий

Чудище
Вила

Герой легенд
Вилкацис

Мистическое чудовище
Вилколаки

Чудище
Вилктаки

Герой легенд
Виндиго

Зверь
Випунен

Фэнтезийный персонаж
Вирика

Мистическое чудовище
Витар

Чудище
Витренник

Чудище
Вишап

Герой легенд
Вкабей

Герой легенд
Влемии

Герой сказок
Во-а

Мистическое чудовище
Вова

Фэнтезийный персонаж
Вовкун

Чудище
Водява

Чудище
Водяница

Герой легенд
Водяной

Герой легенд
Водяной попрыгун

Фэнтезийный персонаж
Волкодлаки

Герой сказок
Волколак

Герой сказок
Волокита

Мифическое существо
Волосень

Герой сказок
Волсь

Герой легенд
Вонгви

Чудище
Вопар

Мифическое существо
Вопитар

Монстр
Ворги

Чудище
Воуви

Чудище
Вох

Фэнтезийный персонаж
Всевидящий

Фэнтезийный персонаж
Встречник

Фэнтезийный персонаж
Вужалка

Герой сказок
Вуки

Фэнтезийный персонаж
Вулвер

Герой легенд
Вултанка

Мистическое чудовище
Вунтериха

Монстр
Вупар

Мистическое чудовище
Вупыр

Герой сказок
Вурдалак

Мистическое чудовище
Выскакунчик

Мистическое чудовище
Выскорь

Мистическое чудовище
Выхованец

Герой легенд
Вампиры

Монстр
Верлиока

Герой легенд
Власти

Мистическое чудовище
Волосатка

Мистическое чудовище
Вяльнясы

Существа из мифов и легенд на букву Г


Зверь
Гарпии

Фэнтезийный персонаж
Гиппокампы

Фэнтезийный персонаж
Гмуры

Монстр
Гримтурсы

Герой сказок
Гаки

Чудище
Гирин

Чудище
Гомозули

Герой легенд
Грант

Чудище
Грифы

Чудище
Гамсилг

Монстр
Гиады

Герой легенд
Глейстиг

Герой сказок
Грёза

Монстр
Гурии

Герой легенд
Гіпацэнтаўр

Герой сказок
Га́ла

Монстр
Га́ллу

Монстр
Гадюка

Чудище
Гаёвки

Фэнтезийный персонаж
Гаёўкі

Герой легенд
Гайтраш

Мистическое чудовище
Гаканчи

Чудище
Гала

Герой легенд
Галипоте

Чудище
Галла

Герой легенд
Галлу

Мистическое чудовище
Гамадриады

Мистическое чудовище
Гамаюн

Фэнтезийный персонаж
Гамберу

Монстр
Ганапати

Герой легенд
Гандхарвы

Герой легенд
Ганеша

Фэнтезийный персонаж
Гараппа

Чудище
Гаргуйли

Мистическое чудовище
Гаргулец

Герой легенд
Гаргулии

Чудище
Гарм

Монстр
Гарпия

Фэнтезийный персонаж
Гаруда

Мистическое чудовище
Гарцуки

Монстр
Гаспадар

Фэнтезийный персонаж
Гати

Фэнтезийный персонаж
Гатоблеп

Фэнтезийный персонаж
Гатоблепа

Монстр
Гаюн

Мифическое существо
Гвелешапи

Чудище
Гворны

Герой сказок
Гекатонхейры

Герой сказок
Генко

Мифическое существо
Геральдический бабр

Герой легенд
Герион

Мистическое чудовище
Герионей

Герой сказок
Герионес

Герой легенд
Гетулийский пёс

Герой сказок
Гианы

Чудище
Гиганты

Чудище
Гидра

Монстр
Гидрипусс

Фэнтезийный персонаж
Гидроп

Герой сказок
Гидрус

Монстр
Гиенолаки

Чудище
Гилистери

Чудище
Гилян

Мистическое чудовище
Гимантоподы

Фэнтезийный персонаж
Гипоцентавр

Герой легенд
Гиппалектрион

Чудище
Гиппогриф

Герой сказок
Гиппокамп

Герой сказок
Гиппокампус

Монстр
Гиппопод

Герой легенд
Гиппоталасы

Чудище
Гиппоцерв

Герой сказок
Гиртаблили

Монстр
Гитраш

Зверь
Гламмы

Герой легенд
Гламы

Монстр
Гликон

Герой легенд
Глог

Фэнтезийный персонаж
Глэйштн

Чудище
Гноллы

Фэнтезийный персонаж
Гном, пожирающий детей

Герой сказок
Гномы

Герой сказок
Гномы оврагов

Герой сказок
Гоблины

Мистическое чудовище
Годжира

Монстр
Годзилла

Герой легенд
Годлинг

Герой легенд
Годованець

Фэнтезийный персонаж
Голем

Фэнтезийный персонаж
Гончие Аннуна

Герой легенд
Гончие холмов

Мистическое чудовище
Гончие Чейни

Мифическое существо
Гончие Чини

Зверь
Горгоны

Герой сказок
Горгульи

Герой сказок
Горгулья

Фэнтезийный персонаж
Горё

Герой сказок
Господин Обрубок

Фэнтезийный персонаж
Господин пустыни (كرگدن)

Мистическое чудовище
Госпожа отхожего места (伉三娘娘)

Фэнтезийный персонаж
Готоку-нэко

Герой легенд
Гравейр

Чудище
Граи

Чудище
Грайвер

Зверь
Грайи

Мистическое чудовище
Грамкин

Фэнтезийный персонаж
Грампкин

Фэнтезийный персонаж
Граулли

Герой сказок
Гремлин

Зверь
Гречуха

Мистическое чудовище
Грила

Мистическое чудовище
Грим

Мистическое чудовище
Гримтурсены

Герой сказок
Гриндилоу

Мистическое чудовище
Гром-птицы

Герой сказок
Громамонт

Чудище
Грондры

Чудище
Грюла

Фэнтезийный персонаж
Гул

Зверь
Гуло

Мистическое чудовище
Гулон

Герой сказок
Гуль

Мистическое чудовище
Гульябани

Зверь
Гумберу

Чудище
Гуменнiк

Монстр
Гуменник

Мистическое чудовище
Гуменной хозяин

Мистическое чудовище
Гураль

Герой сказок
Гуси з древа

Герой легенд
Гухьяки

Мистическое чудовище
Гыргалица

Мифическое существо
Гюль-ябани

Зверь
Гелиады

Монстр
Глашаны

Герой легенд
Гомункулус

Монстр
Гремлины

Герой легенд
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Мистическое чудовище
Дайтьи

Герой легенд
Дибен(птица)

Чудище
Доброхот

Мистическое чудовище
Дракон

Герой легенд
Дух(духи)

Мистическое чудовище
Дандан

Чудище
Див

Монстр
Долгопят

Монстр
Дриада

Чудище
Дуэргар

Монстр
Дети леса

Монстр
Джарви

Мистическое чудовище
Джегджер

Мифическое существо
Джек-в-кандалах

Герой сказок
Джек-в-цепях

Мистическое чудовище
Джеруч

Герой сказок
Джерфф

Мифическое существо
Джехути

Фэнтезийный персонаж
Джил-Жженый-Хвост

Мистическое чудовище
Джинн

Герой легенд
Джраарс

Фэнтезийный персонаж
Дзіця Чырвонай балоты

Мистическое чудовище
Дзасики-бокко (座敷ぼっこ)

Герой легенд
Дзасики-вараси

Фэнтезийный персонаж
Дзасики-онна

Герой сказок
Дзи-Дзи

Мистическое чудовище
Дзи-дзи-бон-да

Мистическое чудовище
Дзидзи

Герой легенд
Дзиммэндзю

Монстр
Дзинко

Герой сказок
Дзоноква

Чудище
Ди́вы

Монстр
Диббук

Герой легенд
Дивана́

Мистическое чудовище
Дийуана́

Фэнтезийный персонаж
Дип

Фэнтезийный персонаж
Диры

Герой сказок
Дисплейсер

Монстр
Диуана́

Герой легенд
Доби

Фэнтезийный персонаж
Долѣзря

Монстр
Домаха

Мистическое чудовище
Домовая

Герой сказок
Домовилиха

Монстр
Домовиха

Фэнтезийный персонаж
Домовичка

Монстр
Домовой

Мистическое чудовище
Домовуха

Зверь
Доможил

Герой легенд
Доможириха

Герой легенд
Донестры

Чудище
Доплер

Чудище
Допплер

Герой сказок
Доро-та-бо

Монстр
Драйдер

Герой легенд
Дракайна

Герой сказок
Дракон Ла-Тринита

Герой легенд
Дракон со свечой

Герой сказок
Дракониды

Мистическое чудовище
Дракониха

Герой легенд
Драконица

Мистическое чудовище
Дракус

Мистическое чудовище
Драсили

Герой легенд
Драу

Зверь
Драуг

Герой легенд
Драук

Фэнтезийный персонаж
Древо-люди Никитина

Герой сказок
Дриады

Чудище
Дров

Зверь
Дроу

Герой сказок
Дроук

Мифическое существо
Дсоноква

Монстр
Дуана́

Герой сказок
Дубана́

Чудище
Дубочуд

Монстр
Дувана́б

Герой легенд
Дуйнни Марри

Герой легенд
Думана́

Монстр
Дунтеры

Фэнтезийный персонаж
Дух наследника престола

Фэнтезийный персонаж
Дуэнде

Чудище
Дхампир

Зверь
Дыббук

Герой сказок
Дьутпа

Монстр
Дэвы

Герой легенд
Дюббук

Мистическое чудовище
Девятиглавцы

Фэнтезийный персонаж
Дзяды

Мистическое чудовище
Диюпэрас

Мифическое существо
Драки

Монстр
Дубовики

Герой сказок
Дітко

Герой сказок
Да́йва

Фэнтезийный персонаж
Давалпа

Мистическое чудовище
Даги

Герой сказок
Дагон

Фэнтезийный персонаж
Даймадзин

Чудище
Дамавiчка

Монстр
Дамавуха

Мистическое чудовище
Дами

Чудище
Дампир

Герой сказок
Данпир

Монстр
Дантеры

Чудище
Данху

Мистическое чудовище
Даолао

Мистическое чудовище
Даппи

Мистическое чудовище
Дартмурская свора

Мистическое чудовище
Даху

Герой легенд
Дахут

Монстр
Двойник

Герой легенд
Дворовик

Мистическое чудовище
Дворовый

Чудище
Дева волн

Мистическое чудовище
Девона

Фэнтезийный персонаж
Девона́

Мистическое чудовище
Девы юные

Мифическое существо
Девятеро

Монстр
Дегдер

Зверь
Дед

Монстр
Дедко

Герой легенд
Дедушко овинный

Чудище
Дельфиния

Мистическое чудовище
Дементор

Монстр
Демон

Герой сказок
Дерево вак-вак

Фэнтезийный персонаж
Дзяо Дзе

Монстр
Данни

Мистическое чудовище
Дженни Зелёные Зубы

Мифическое существо
Диниши

Чудище
Дсонакавы

Чудище
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Мифическое существо
Еминеж

Фэнтезийный персонаж
Ермунганд

Чудище
Ебосан

Мифическое существо
Евваркее

Фэнтезийный персонаж
Евник

Фэнтезийный персонаж
Егорьева стая

Мистическое чудовище
Единорог

Герой сказок
Единорог-лев

Чудище
Ен

Герой сказок
Ендарь

Монстр
Енпери́

Мистическое чудовище
Епосъ

Мистическое чудовище
Етун

Мистическое чудовище
Ефасыинати

Мистическое чудовище
Ефимон

Герой сказок
Ехидна

Фэнтезийный персонаж
Ехидна стоглавая

Монстр
Ехидны

Фэнтезийный персонаж
Ехидный

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Фэнтезийный персонаж
Ёбосан

Зверь
Ёкай

Фэнтезийный персонаж
Ёксёкю

Чудище
Ёндон

Чудище
Ёрмунганд

Зверь
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Герой легенд
Жители холмов

Фэнтезийный персонаж
Жихарь(жихоня)

Мистическое чудовище
Жабалака

Мифическое существо
Жаракака

Фэнтезийный персонаж
Жеки

Фэнтезийный персонаж
Железная баба

Герой легенд
Жена ясеня

Фэнтезийный персонаж
Женщина с разрезанным ртом

Герой легенд
Жигана

Фэнтезийный персонаж
Жигина

Зверь
Жиж

Герой легенд
Жиро́вый

Монстр
Жировик

Фэнтезийный персонаж
Жировой чёрт

Мистическое чудовище
Жуть

Мистическое чудовище
Жыж

Мифическое существо
Жыжаль

Фэнтезийный персонаж
Жыцень

Монстр
Жэрэтва

Герой сказок
Жар-птица 

Мифическое существо
Жабдар

Зверь
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Фэнтезийный персонаж
Золотая собака

Герой легенд
Зелигены

Монстр
Зыбочник

Фэнтезийный персонаж
Загрыбаст

Герой легенд
Зазовка

Фэнтезийный персонаж
Зазоўка

Герой сказок
Заккум

Мистическое чудовище
Зверь Крофенольф

Зверь
Змеевки

Герой легенд
Збуратор

Мистическое чудовище
Зверь Рыкающий

Мистическое чудовище
Зеериттер

Мистическое чудовище
Зелёные дети Вулпита

Герой сказок
Земляная кошка

Фэнтезийный персонаж
Зеркало за облаками

Фэнтезийный персонаж
Зилант

Мистическое чудовище
Зириддар

Чудище
Зитирон

Монстр
Зиф

Герой сказок
Зифиус

Мифическое существо
Злиднi

Фэнтезийный персонаж
Злобоглазы

Герой сказок
Злыднi

Чудище
Злыдни

Зверь
Злыдня

Герой легенд
Змеевна

Фэнтезийный персонаж
Змей

Герой сказок
Змок

Герой сказок
Змяёўна

Зверь
Знiч

Мистическое чудовище
Зніч

Мифическое существо
Знич

Мистическое чудовище
Зомби

Фэнтезийный персонаж
Зонтик-призрак

Мифическое существо
Зу

Монстр
Зюзик

Мистическое чудовище
Зюзя

Герой сказок
Землянаякошка

Существа из мифов и легенд на букву И


Монстр
Ичетики

Мистическое чудовище
Ину

Монстр
Ишхус

Герой сказок
Иттан-момэн

Монстр
Иббур

Мистическое чудовище
Игкилики

Герой сказок
Иглогривы

Мистическое чудовище
Игонг

Фэнтезийный персонаж
Игонь

Монстр
Игоша

Мистическое чудовище
Идичу

Герой легенд
Иелчу

Герой легенд
Иеракосфинкс

Мистическое чудовище
Икирё

Мистическое чудовище
Иллитиды

Монстр
Илофаи

Герой сказок
Илоѳаи

Фэнтезийный персонаж
Им-Дугуд

Герой сказок
Имдугуд

Герой легенд
Имп

Мистическое чудовище
Импундулу

Мифическое существо
Имуги

Мистическое чудовище
Инапертва

Герой сказок
Индрик

Герой сказок
Инженеры

Герой сказок
Инкуб

Монстр
Инкубус

Чудище
Ино

Герой сказок
Иног

Мифическое существо
Инокефалы

Мистическое чудовище
Иные (Others)

Чудище
Иныж

Чудище
Иопод

Чудище
Ипоталасы

Герой сказок
Иппотрилл

Мифическое существо
Иратшо

Чудище
Иратшоак

Герой легенд
Иричу

Мистическое чудовище
Исоонна

Чудище
Испы

Мистическое чудовище
Исхиапод

Герой сказок
Итанеси

Фэнтезийный персонаж
Итримубе

Мистическое чудовище
Ифрит

Фэнтезийный персонаж
Ихневмон

Герой легенд
Ихтиокентавры

Мистическое чудовище
Ичöтик

Монстр
Ичетик

Фэнтезийный персонаж
Ишкус

Герой легенд
Иблис 

Монстр
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Чудище
Йаконий

Герой легенд
Йейл

Мистическое чудовище
Йель

Чудище
Йерфф

Герой сказок
Йети

Чудище
Йови

Монстр
Йок-йок

Мистическое чудовище
Йольский кот

Фэнтезийный персонаж
Йормунганд

Герой легенд
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Чудище
Кампир

Мистическое чудовище
Керинейскаялань

Герой легенд
Китайскийлис

Зверь
Кои

Чудище
Кори

Фэнтезийный персонаж
Кощей Меднобородый

Чудище
Кумара

Фэнтезийный персонаж
Куцодаймоны

Герой сказок
Кетгранд

Герой легенд
Кетус

Герой легенд
Кикимора

Фэнтезийный персонаж
Кикимора болотная

Чудище
Кикиморка

Мифическое существо
Кикимра

Зверь
Кикирин

Герой сказок
Кикирн

Герой легенд
Киклопы

Фэнтезийный персонаж
Килин

Герой сказок
Килиопаки

Герой сказок
Киллмулис

Герой сказок
Килмуллис

Зверь
Кимнары

Чудище
Кляки

Фэнтезийный персонаж
Коатлантонан

Монстр
Коатликуэ

Герой легенд
Кобольд

Фэнтезийный персонаж
Кобольт

Монстр
Козерог

Герой сказок
Козлолюди

Мистическое чудовище
Козлорогий (Aigokeros)

Монстр
Козослонъ

Зверь
Кока

Мифическое существо
Коканко

Герой сказок
Колове́рши

Мистическое чудовище
Коловёртыши

Герой сказок
Коловёрши

Герой сказок
Колчис

Герой легенд
Кольценосцы

Мистическое чудовище
Кольцо-змея

Фэнтезийный персонаж
Комокол

Герой легенд
Комол

Мистическое чудовище
Комонол

Фэнтезийный персонаж
Кон Аннон

Монстр
Кон-аяк

Фэнтезийный персонаж
Конгамато

Чудище
Конебык

Герой легенд
Коневрусъ

Фэнтезийный персонаж
Конёк-Горбунок

Мистическое чудовище
Копуваи

Чудище
Копша

Фэнтезийный персонаж
Копытный волк

Герой сказок
Коракс

Герой легенд
Коргоруши

Герой легенд
Кори исмарис

Фэнтезийный персонаж
Коричник

Чудище
Коркодил

Герой сказок
Кормокол

Мистическое чудовище
Корнуоллский летун

Мистическое чудовище
Корнуэльские пикси

Герой сказок
Коробокуру

Монстр
Корокотта

Фэнтезийный персонаж
Космический жокей

Герой легенд
Кот Баюн

Фэнтезийный персонаж
Кот-расщепенец

Герой легенд
Коул

Фэнтезийный персонаж
Кошкалачень

Мистическое чудовище
Кошколаки

Мистическое чудовище
Крaсный Гaлстучек

Чудище
Крабаллон

Мифическое существо
Крак

Герой сказок
Кракен

Зверь
Кролы

Монстр
Крыжацік

Мистическое чудовище
Крыжацик

Фэнтезийный персонаж
Крыжовниха

Фэнтезийный персонаж
Крыжовничная женушка

Зверь
Крыланы

Фэнтезийный персонаж
Крылатая Тень

Мифическое существо
Крылатые кони

Мистическое чудовище
Крысолаки

Монстр
Крысолюды

Чудище
Ктулху

Мистическое чудовище
Ку Ши

Чудище
Ку Шит

Мистическое чудовище
Карбункул

Герой сказок
Катахан

Чудище
Керы

Фэнтезийный персонаж
Китоврас

Герой сказок
Коловертыши

Монстр
Корогуши*

Чудище
Крапчик

Фэнтезийный персонаж
Куанг-Ши

Чудище
Кумихо

Фэнтезийный персонаж
Кынсы

Герой сказок
Кентавроиды

Мифическое существо
Кентавротритоны

Чудище
Кенты

Мифическое существо
Кер-балык

Герой легенд
Кер-дьутпа

Монстр
Керастъ

Мистическое чудовище
Керасты

Мифическое существо
Кербер

Фэнтезийный персонаж
Кимпуруши

Герой сказок
Кинамонъ

Чудище
Киннамолг

Монстр
Киннары

Герой сказок
Кинокефалы

Фэнтезийный персонаж
Кипрский Лохнесс

Герой сказок
Кирин

Монстр
Кит

Герой легенд
Китай-рыба

Герой легенд
Китайский дракон

Герой сказок
Китайский лис

Герой легенд
Китра

Зверь
Китсюне

Монстр
Кицунэ

Герой сказок
Кладавік

Мистическое чудовище
Кладнік

Мистическое чудовище
Кладовик

Герой сказок
Кладовый

Фэнтезийный персонаж
Кларихун

Монстр
Клетник

Мистическое чудовище
Клецьнік

Герой легенд
Клобук

Монстр
Клурикон

Фэнтезийный персонаж
Криосфинкс

Мифическое существо
Кровопросцы

Монстр
Крод Мара

Чудище
Ку-Ши

Зверь
Куа-фу

Герой сказок
Кужата

Мифическое существо
Кузутик

Монстр
Куй

Герой легенд
Куйята

Мифическое существо
Куйяту

Герой сказок
Кук

Чудище
Кукимора

Фэнтезийный персонаж
Куко

Герой сказок
Кулеша́та

Мистическое чудовище
Кулеши

Герой сказок
Кулшедра

Фэнтезийный персонаж
Кульдыргыш

Герой сказок
Кульпиян

Герой легенд
Кумбаба

Мифическое существо
Кумельган

Мистическое чудовище
Кумихо (구미호)

Герой сказок
Кумо

Герой легенд
Кумяльган

Мистическое чудовище
Кун Аннуйн

Чудище
Кун Аннун

Чудище
Купалка

Фэнтезийный персонаж
Купальскi дзядок

Герой сказок
Купальскiй дзѣдокъ

Мистическое чудовище
Купальский дедок

Мистическое чудовище
Курангаитуку

Герой легенд
Кусарикку

Мистическое чудовище
Кутинья

Фэнтезийный персонаж
Кутисакэ-онна

Чудище
Кутиха

Герой легенд
Кутувр

Герой сказок
Каипора

Чудище
Карс

Монстр
Кентавры

Мифическое существо
Кимапуруши

Герой легенд
Коблинаи

Мистическое чудовище
Кони Диомеда

Чудище
Корриганы

Монстр
Краты

Герой сказок
Кудельница

Зверь
Кутруб

Герой сказок
Кэпкуэны

Мистическое чудовище
К'тулу

Герой легенд
Ка́кос

Мистическое чудовище
Кабилл-Ушти

Мистическое чудовище
Кабиры

Фэнтезийный персонаж
Каботер

Мифическое существо
Кабутерманнекин

Мистическое чудовище
Кави́ры

Зверь
Кадехо

Монстр
Кадук

Герой сказок
Кажан

Герой легенд
Кажаналак

Герой сказок
Кайбё

Герой сказок
Кайдзю

Фэнтезийный персонаж
Как

Мистическое чудовище
Кака

Герой сказок
Какий

Чудище
Какус

Герой сказок
Каладрий

Чудище
Каладриус

Мифическое существо
Калануро

Чудище
Калбей

Зверь
Калбиi

Герой сказок
Калеи

Чудище
Каленик

Мистическое чудовище
Кали-ахт

Герой легенд
Калликантзарос

Герой сказок
Калликанцары

Герой сказок
Калопус

Герой легенд
Калупалик

Монстр
Калюпалик

Фэнтезийный персонаж
Калян

Мифическое существо
Камазотц

Чудище
Камауэто

Монстр
Камелион

Герой сказок
Кангиксуармиукпак

Чудище
Корио

Фэнтезийный персонаж
Кутысь

Мифическое существо
Камахуэто

Герой легенд
Камелопард

Монстр
Камикири

Чудище
Камэоса

Монстр
Канбей

Чудище
Канима

Фэнтезийный персонаж
Канцербер

Чудище
Канькач

Фэнтезийный персонаж
Каппа

Мистическое чудовище
Караконджалы

Герой сказок
Караконджо

Герой легенд
Карастъ

Зверь
Карина

Герой сказок
Каркаданн

Герой легенд
Каркаладил

Чудище
Карканья

Мистическое чудовище
Карлики

Монстр
Картазон

Фэнтезийный персонаж
Каса-бакэ

Герой легенд
Касабакэ

Монстр
Каси

Мистическое чудовище
Касны

Мистическое чудовище
Касьян

Фэнтезийный персонаж
Катофлеб

Чудище
Каукас

Мистическое чудовище
Каучпок

Монстр
Квемуль

Мифическое существо
Квилборы

Герой легенд
Квильборы

Монстр
Квиттеры

Мифическое существо
Квинотавр

Мистическое чудовище
Кеаск

Мистическое чудовище
Кеврококрот

Чудище
Кейннары

Мистическое чудовище
Кейсонг

Герой легенд
Кейфонг

Монстр
Кекроп

Мифическое существо
Кекропс

Герой сказок
Келпи

Герой сказок
Кельпи

Чудище
Кендеры

Мифическое существо
Кучедра

Фэнтезийный персонаж
Кучивило

Фэнтезийный персонаж
Кэлигрейхаунд

Монстр
Кэльпи

Чудище
Кэпкуэн

Монстр
Кэпкэуны

Герой легенд
Карлики-цверги

Фэнтезийный персонаж
Кейннари 

Чудище
Клураканы

Фэнтезийный персонаж
Конаки Дзидзи

Мистическое чудовище
Корреды

Чудище
Куафу

Фэнтезийный персонаж
Курша

Герой легенд
Кэйлик Бхир

Существа из мифов и легенд на букву Л


Фэнтезийный персонаж
Летун(лятавец)

Мифическое существо
Личжу

Чудище
Луговой

Монстр
Ламии

Чудище
Лидерк

Мистическое чудовище
Лунный заяц

Фэнтезийный персонаж
Лернейскаягидра

Мистическое чудовище
Линчетти

Монстр
Лубры

Фэнтезийный персонаж
Лярва

Герой легенд
Ла Йорона

Фэнтезийный персонаж
Ла Льорона

Герой легенд
Лабынкырский чёрт

Зверь
Ладон

Герой легенд
Лазавік

Герой легенд
Лазави́к

Герой сказок
Лазеннік

Фэнтезийный персонаж
Лазнік

Герой сказок
Лама

Герой сказок
Ламассу

Фэнтезийный персонаж
Ламашту

Фэнтезийный персонаж
Ламия

Фэнтезийный персонаж
Ламхигин-и-дур

Мифическое существо
Ламя

Герой сказок
Ланнан-ши

Фэнтезийный персонаж
Лантикусъ

Чудище
Лантухи

Монстр
Лапитупы

Герой сказок
Латан

Герой легенд
Латану

Мистическое чудовище
Лауру

Фэнтезийный персонаж
Лафон

Герой легенд
Лахама

Герой сказок
Лаюн

Мистическое чудовище
Лающая

Мифическое существо
Ле́шенка

Мистическое чудовище
Лебединые девы

Герой сказок
Левиафан

Герой сказок
Левияфа

Фэнтезийный персонаж
Левкокрота

Мистическое чудовище
Левкрокота

Чудище
Левкрота

Герой сказок
Ледащий

Герой сказок
Ледяной Джек

Фэнтезийный персонаж
Ледяные ходоки

Чудище
Лемуры

Герой сказок
Леонид

Фэнтезийный персонаж
Лепрекон

Чудище
Лепрехун

Герой легенд
Лесавки

Герой легенд
Лесной дядя

Монстр
Лесовик

Герой сказок
Лесовики

Чудище
Летавицы

Мистическое чудовище
Леуманы

Мистическое чудовище
Лефон

Чудище
Лешак

Зверь
Леший

Герой сказок
Ли́зень

Герой сказок
Лианнан-ши

Фэнтезийный персонаж
Ливьята́н

Герой легенд
Лизун

Герой легенд
Ликантроп

Чудище
Лилит

Герой легенд
Лимнады

Мистическое чудовище
Лимониады

Фэнтезийный персонаж
Лин

Монстр
Лингбакр

Чудище
Линдворм

Герой легенд
Линтывормъ

Герой легенд
Линь

Фэнтезийный персонаж
Лионтавр

Чудище
Лисун

Герой легенд
Лихо одноглазое

Герой легенд
Лич

Герой сказок
Лламхигин-и-дур

Герой сказок
Лобастый

Герой легенд
Лобизоме

Фэнтезийный персонаж
Лобишон

Мистическое чудовище
Логхир

Зверь
Лознік

Фэнтезийный персонаж
Лозовик

Монстр
Лопастый

Фэнтезийный персонаж
Лорелея

Мистическое чудовище
Лоскотниці

Мистическое чудовище
Лоскотуха

Герой легенд
Лотан

Фэнтезийный персонаж
Лох-Несское чудовище

Фэнтезийный персонаж
Лошолич

Мифическое существо
Лу

Фэнтезийный персонаж
Луговичок

Герой легенд
Лун

Чудище
Луска

Мистическое чудовище
Львинокентавр

Чудище
Люб

Мистическое чудовище
Люди, которые спят стоя

Мистическое чудовище
Люди-аисты

Герой легенд
Люди-журавли

Монстр
Люди-львы

Фэнтезийный персонаж
Люди-мухоморы

Герой сказок
Люди-скорпионы

Фэнтезийный персонаж
Лядашцік

Фэнтезийный персонаж
Лядащий

Герой сказок
Ламя 

Мифическое существо
Лиетуонис

Чудище
Луаньняо*

Монстр
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Герой легенд
Морской бык

Герой сказок
Морской пегас

Фэнтезийный персонаж
Мотра

Чудище
Моряны

Чудище
Мудзина

Чудище
Муло

Фэнтезийный персонаж
Муруха

Мистическое чудовище
Мушхуш

Фэнтезийный персонаж
Мявки

Фэнтезийный персонаж
Малити Халит

Мифическое существо
Мандах

Монстр
Манья

Герой легенд
Мё-о

Фэнтезийный персонаж
Могол(птица)

Фэнтезийный персонаж
Мынгуцзы

Герой сказок
Морской лев

Герой сказок
Мот-мен

Монстр
Моховик

Герой легенд
Мули

Чудище
Мумаки

Фэнтезийный персонаж
Мушрушу

Чудище
Мюлинг

Герой легенд
Мамай

Герой сказок
Мандрагора

Мистическое чудовище
Мариды

Мистическое чудовище
Минокава

Фэнтезийный персонаж
Мундих

Чудище
Мяндаш

Фэнтезийный персонаж
Морана

Мистическое чудовище
Морена

Монстр
Морлоки

Мифическое существо
Морская дева

Фэнтезийный персонаж
Морские эфиопы

Мифическое существо
Моряна

Чудище
Мотивация

Монстр
Мраволев

Мифическое существо
Мулло

Мистическое чудовище
Мушуссу

Фэнтезийный персонаж
Мюру-Ха

Фэнтезийный персонаж
Мамон(мамуна)

Герой сказок
Мемозины

Чудище
Мойобу

Чудище
Мшанки

Герой сказок
Ма́ра

Чудище
Маалусы

Герой сказок
Мааналайсы

Мистическое чудовище
Маанвэки

Монстр
Маахисы

Мистическое чудовище
Мавки

Чудище
Магнотавр

Герой легенд
Мадзутора

Зверь
Маеро

Герой легенд
Маероеро

Мифическое существо
Мажана

Мистическое чудовище
Майдын массалык улеси

Мифическое существо
Макалипорн

Чудище
Макалифон

Герой сказок
Макара

Монстр
Макли

Монстр
Мала’как

Чудище
Мамуны

Мифическое существо
Манагарм

Чудище
Мандихоръ

Мистическое чудовище
Мандихорь

Мистическое чудовище
Мантикор Вестероса

Герой легенд
Мантикора

Фэнтезийный персонаж
Маньяк

Мистическое чудовище
Маргульи

Герой легенд
Маргюг

Герой сказок
Марена

Мистическое чудовище
Марид

Герой сказок
Маркополи

Мистическое чудовище
Марсок

Герой сказок
Масленичный Кот

Монстр
Матохи

Мифическое существо
Мать-рысь

Мистическое чудовище
Махаха

Мистическое чудовище
Махуа

Герой легенд
Маэро

Фэнтезийный персонаж
Мећедовић

Фэнтезийный персонаж
Медведи-оборотни

Фэнтезийный персонаж
Медведко

Монстр
Межевик

Мифическое существо
Межевичок

Мистическое чудовище
Мелиады

Мистическое чудовище
Мелии

Монстр
Мелюзина

Мифическое существо
Мендо

Чудище
Менехуны

Чудище
Мерионы

Монстр
Мерроу

Герой легенд
Мерцана

Фэнтезийный персонаж
Меша-адам

Герой легенд
Мидгардсорм

Чудище
Мидзутора

Мистическое чудовище
Микэнэко

Монстр
Мимик

Мистическое чудовище
Минотавр

Герой легенд
Миравды

Фэнтезийный персонаж
Мираг

Фэнтезийный персонаж
Мирадж

Мистическое чудовище
Мирмеколев

Фэнтезийный персонаж
Мичибичи

Герой легенд
Модзя

Фэнтезийный персонаж
Моколе

Зверь
Мокруха

Герой сказок
Молниеносный

Герой сказок
Морской пёс

Монстр
Мосмен

Чудище
Мохноноги

Фэнтезийный персонаж
Мулен

Мистическое чудовище
Мулы

Герой легенд
Мушруш

Мистическое чудовище
Мэрроу

Мистическое чудовище
Мангус

Монстр
Медуза

Мистическое чудовище
Миньокао

Герой сказок
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Мистическое чудовище
Нагиня

Мистическое чудовище
Намной

Фэнтезийный персонаж
Наша змеиная мать

Чудище
Неко

Герой сказок
Нермпай

Мифическое существо
Нидагрисур

Монстр
Никсы

Мистическое чудовище
Нимфы

Чудище
Нисаг

Чудище
Ноггл

Фэнтезийный персонаж
Нокеры

Герой сказок
Нувиша

Фэнтезийный персонаж
Ньадьы Дьангха

Мистическое чудовище
Няка

Герой легенд
Начала

Фэнтезийный персонаж
Небесная черепаха

Мистическое чудовище
Нимфы 

Монстр
Навной

Зверь
Найтака

Герой сказок
Нарипол

Герой легенд
Неистовая охота

Зверь
Нелюб

Зверь
Несси

Монстр
Ний

Фэнтезийный персонаж
Ниммэндзю

Герой легенд
Нинки-нанка

Зверь
Ногуй

Мистическое чудовище
Нора нейр

Герой легенд
Нуси

Фэнтезийный персонаж
Ньаадьы Дьянха

Монстр
Нэка

Герой сказок
Нэкомусумэ

Фэнтезийный персонаж
Неблагийдвор

Мистическое чудовище
Нифилимы

Мифическое существо
Наги

Герой сказок
Накер

Чудище
Нарифон

Герой легенд
Невесты

Фэнтезийный персонаж
Неистовый гон

Чудище
Нереиды

Герой сказок
Нефилимы

Мифическое существо
Нинкинанка

Мистическое чудовище
Ногай-птица

Мистическое чудовище
Ноздророг

Чудище
Ночник

Герой легенд
Нуэ

Зверь
Нэко

Фэнтезийный персонаж
Нявки

Чудище
Наги 

Монстр
Неак Та

Мистическое чудовище
Нглылека

Герой легенд
Нора

Герой легенд
Назгулы

Мистическое чудовище
Намэ-онна

Герой легенд
Наяды

Монстр
Нежить

Мифическое существо
Некомусуме

Чудище
Несвезлох

Мифическое существо
Нидхегг

Чудище
Никштукас

Мистическое чудовище
Нингё

Фэнтезийный персонаж
Ниссе

Фэнтезийный персонаж
Нопэрапон

Монстр
Нурикабэ

Герой сказок
Нъогль

Герой сказок
Нэдзуми

Мистическое чудовище
Нэкомата

Зверь
Няўки

Мистическое чудовище
Навьи

Мистическое чудовище
Наяда

Монстр
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Фэнтезийный персонаж
Обакэ

Монстр
Опиникус

Герой легенд
Обмен

Герой сказок
Обруч-змей

Мистическое чудовище
Огневик

Чудище
Огры

Мифическое существо
Одноногая

Фэнтезийный персонаж
Ойнополь

Монстр
Ологхай

Мифическое существо
Онг Кут

Герой легенд
Онокентавр

Мифическое существо
Ортрос

Чудище
Осетник

Фэнтезийный персонаж
Очеретянык

Чудище
Оуробор

Герой легенд
О-бакэ

Герой сказок
Обжора

Фэнтезийный персонаж
Оборотень

Мистическое чудовище
Овинник

Фэнтезийный персонаж
Огопого

Мифическое существо
Одмінок

Чудище
Октопус

Фэнтезийный персонаж
Омутной

Мистическое чудовище
Они

Мистическое чудовище
Онрё

Герой легенд
Ореады

Зверь
Орт

Чудище
Орфо

Мифическое существо
Ошымос чуд

Фэнтезийный персонаж
Огневушка-Поскакушка

Мифическое существо
Ори

Монстр
Обаке

Герой легенд
Облачное зеркало

Фэнтезийный персонаж
Обоуби

Герой легенд
Овражные гномы

Герой легенд
Огрины

Фэнтезийный персонаж
Одминок

Чудище
Олифанты

Фэнтезийный персонаж
Она в платье из змей

Чудище
Онодрим

Мистическое чудовище
Опивень

Монстр
Оржавиник

Мифическое существо
Ортр

Герой сказок
Орфр

Мифическое существо
Очеретяник

Герой легенд
Олгой-хорхой

Герой сказок
Орк

Зверь
Обменыш

Монстр
Обуры

Герой легенд
Одміна

Фэнтезийный персонаж
Озерницы

Фэнтезийный персонаж
Оксоку

Герой сказок
Омутник

Монстр
Ондина

Герой легенд
Оноскелис

Чудище
Оплетай

Чудище
Ормен

Монстр
Орф

Монстр
Осетный

Герой сказок
Очокочи

Мифическое существо
Одрадек

Существа из мифов и легенд на букву П


Мистическое чудовище
Паветнiк

Монстр
Пак

Мифическое существо
Пандоре

Монстр
Парстуки

Монстр
Панталопс

Мистическое чудовище
Панѳиръ

Фэнтезийный персонаж
Патасола

Герой сказок
Пеликан

Монстр
Пигси

Зверь
Пинкит

Мистическое чудовище
Пицен

Фэнтезийный персонаж
Плетущая Сети

Герой сказок
Подорожный шмыг

Герой сказок
Пожиратель носков

Герой легенд
Пожирательница

Герой легенд
Полевичок

Герой сказок
Полтергейст

Герой легенд
Попелюха

Фэнтезийный персонаж
Поронец

Герой сказок
Предвестники беды

Монстр
Протей

Мифическое существо
Полкан

Герой легенд
Пазузу

Чудище
Панопт

Монстр
Пантера

Чудище
Пардусы

Герой сказок
Паскунджи

Герой сказок
Пе́ри

Герой легенд
Перитии

Чудище
Пиатэк

Герой сказок
Пикси

Зверь
Писки

Монстр
Пичан

Монстр
Поветник

Мистическое чудовище
Подовинник-батюшка

Мифическое существо
Покотн

Герой легенд
Ползучий водяной

Герой сказок
Полумужчина

Мистическое чудовище
Попунаць

Мистическое чудовище
Почти человек

Фэнтезийный персонаж
Прибожек

Чудище
Прысыпуш

Мистическое чудовище
Псы Дэнди

Мистическое чудовище
Птицы, соединившие крылья

Герой легенд
Пу-ляо

Фэнтезийный персонаж
Пукиене

Герой сказок
Пукис

Мистическое чудовище
Пулао

Чудище
Пульп

Герой сказок
Пуннiк

Фэнтезийный персонаж
Пунник

Герой сказок
Пустодомка

Мистическое чудовище
Пустынник из Глен-Эйти

Зверь
Путиене

Фэнтезийный персонаж
Путис

Герой легенд
Пушчавік

Чудище
Пущевик

Мифическое существо
Пэ́ри

Герой легенд
Пэк

Фэнтезийный персонаж
Пярэварацень

Монстр
Паня

Мистическое чудовище
Перитон

Фэнтезийный персонаж
Полудница

Герой сказок
Птица Кахка

Фэнтезийный персонаж
Паваро

Чудище
Паирика

Фэнтезийный персонаж
Пандарены

Мистическое чудовище
Панотии

Мистическое чудовище
Панъфиръ

Мистическое чудовище
Пари

Мистическое чудовище
Пастырь банный

Герой сказок
Пегас

Герой сказок
Первач-псы

Фэнтезийный персонаж
Перитоны

Герой сказок
Пиау-ли

Мистическое чудовище
Пифон

Монстр
Поганцы

Герой сказок
Подменыш

Мистическое чудовище
Пожиратель мертвых

Герой сказок
Полевик

Чудище
Полипус

Герой легенд
Понтианак

Мифическое существо
Порескоро

Герой легенд
Поющие песнь земли

Фэнтезийный персонаж
Протеи

Зверь
Псиллы

Фэнтезийный персонаж
Птица Рок

Мистическое чудовище
Пенчапенчи

Мистическое чудовище
Пи

Чудище
Престолы

Герой сказок
Пагги

Герой сказок
Пакваджи

Герой сказок
Панды

Чудище
Панте ́

Монстр
Парандр

Монстр
Пасечник

Чудище
Пелли

Герой сказок
Пери

Монстр
Пизги

Мистическое чудовище
Писвусъын

Герой сказок
Пици́н

Мистическое чудовище
Подземные

Герой легенд
Пожиратель (饕餮)

Мифическое существо
Пожиратель снов

Герой легенд
Полевой

Герой легенд
Полуденица

Чудище
Полуночь

Герой сказок
Поури

Мистическое чудовище
Преты

Монстр
Присы́пуш

Мистическое чудовище
Псы Габриэля

Фэнтезийный персонаж
Птицы грома

Герой легенд
Петни

Фэнтезийный персонаж
Понё

Герой легенд
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Монстр
Россомаха

Мифическое существо
Рохмань

Герой сказок
Ругару

Герой легенд
Русалки

Монстр
Рыгач

Герой легенд
Ремора

Чудище
Рудзу

Герой легенд
Равк

Монстр
Рагана

Герой легенд
Раздражар

Герой легенд
Ракушечник

Чудище
Ракушник

Мистическое чудовище
Ракшасы

Мифическое существо
Расамаха

Герой сказок
Раткины

Фэнтезийный персонаж
Рахманы

Мистическое чудовище
Ревенант

Мифическое существо
Рейко

Герой легенд
Рефаимы

Герой легенд
Роан

Мистическое чудовище
Роггенмеме

Герой сказок
Рокеи

Мистическое чудовище
Рокуро-куби

Герой сказок
Рокуроккуби

Мистическое чудовище
Рокурокуби

Мифическое существо
Ромпо

Фэнтезийный персонаж
Роперайт

Герой легенд
Роперит

Мифическое существо
Роперите

Мифическое существо
Росомаха

Мистическое чудовище
Рохманы

Мифическое существо
Ру́дзу Ру́нгитис

Герой сказок
Русалка (Mermaid)

Герой легенд
Рыбокентавры

Герой легенд
Рефаим

Фэнтезийный персонаж
Рапаиты

Мистическое чудовище
Рарашек

Монстр
Роук

Зверь
Рощевик

Монстр
Руна

Фэнтезийный персонаж
Русумака

Монстр
Рыпач

Мистическое чудовище
Рабикан

Герой сказок
Рудры

Фэнтезийный персонаж
Расамака

Монстр
Рохдулай

Герой легенд
Рощевый дед

Герой легенд
Рунгис

Мистическое чудовище
Рух

Мистическое чудовище
Роаны

Существа из мифов и легенд на букву С


Герой легенд
Созерцатели

Фэнтезийный персонаж
Саг

Монстр
Сатиры

Герой сказок
Светлолики

Мистическое чудовище
Свитезянки

Фэнтезийный персонаж
Се Чжи

Герой легенд
Селки

Чудище
Сёрё

Фэнтезийный персонаж
Сикомэ

Герой сказок
Сильфиды

Чудище
Симуран

Мистическое чудовище
Сирин

Герой сказок
Сируш

Мифическое существо
Скарбнік

Герой легенд
Скекла

Чудище
Скиопод

Чудище
Скоге

Мистическое чудовище
Скорроу

Чудище
Скруллы

Герой сказок
Слоа

Монстр
Смок

Герой сказок
Снерги

Мифическое существо
Собаки из холмов

Герой легенд
Спи

Герой сказок
Стрижак

Мистическое чудовище
Струфион

Герой сказок
Стукачи

Мифическое существо
Су́хос

Чудище
Суседко

Монстр
Сфинкс

Герой легенд
Сы-ню

Герой легенд
Сюллюкюн

Мистическое чудовище
Сиды

Монстр
Серафимы

Зверь
Скесса

Фэнтезийный персонаж
Стратим(птица)

Герой сказок
Сháofēng (嘲風)

Мифическое существо
Саламандра

Мистическое чудовище
Сатико

Герой легенд
Свинорылы

Фэнтезийный персонаж
Свора Дандо

Чудище
Селк

Чудище
Серваны

Чудище
Сильваны

Герой легенд
Симплициссимус

Герой сказок
Синсин

Фэнтезийный персонаж
Сирена-змея

Мистическое чудовище
Сиртя

Фэнтезийный персонаж
Скавены (Skaven)

Мистическое чудовище
Сквонк

Монстр
Скилла

Герой сказок
Сколь

Монстр
Скру́тек

Герой легенд
Слейпнир

Герой легенд
Слуах

Мистическое чудовище
Снарк

Фэнтезийный персонаж
Собаки Дьявола

Мистическое чудовище
Создатели (Engineers)

Мистическое чудовище
Старик Длиной с Зайца

Мистическое чудовище
Стеллио

Герой легенд
Стоговой и Стожиха

Фэнтезийный персонаж
Стриго́й

Герой легенд
Стуканцы

Герой сказок
Стуршёудьюрет

Фэнтезийный персонаж
Сусе́дка

Мистическое чудовище
Сучуна (Сучунаа)

Мистическое чудовище
Сциталис

Мистическое чудовище
Саратан

Мифическое существо
Силены

Чудище
Сульде

Фэнтезийный персонаж
Сагари

Монстр
Сарамейя

Фэнтезийный персонаж
Сачико

Герой легенд
Свинолаки

Мифическое существо
Свитязянки

Герой сказок
Себек

Зверь
Селчи

Фэнтезийный персонаж
Серпопард

Мифическое существо
Сикэнкэн

Чудище
Сильфы

Герой легенд
Симург

Герой легенд
Сирё

Фэнтезийный персонаж
Сиррух

Чудище
Сихиртя

Герой сказок
Скарбник

Фэнтезийный персонаж
Скёль

Мистическое чудовище
Скириты

Фэнтезийный персонаж
Сколль

Зверь
Скрытый

Герой сказок
Слоноликий

Чудище
Смокъ

Герой сказок
Собаки холмов

Чудище
Сокнопаис

Мистическое чудовище
Спригган

Фэнтезийный персонаж
Стокимы

Фэнтезийный персонаж
Стржига

Монстр
Струки

Фэнтезийный персонаж
Стрыга

Мистическое чудовище
Стурсенский монстр

Фэнтезийный персонаж
Суккуб

Фэнтезийный персонаж
Сухуб

Мистическое чудовище
Сциапод

Чудище
Сяоянмин

Мифическое существо
Сабдыки

Монстр
Секигами

Герой сказок
Сирены

Мистическое чудовище
Стемфалийские(птицы)

Чудище
Сагет

Герой легенд
Саруторахэби

Фэнтезийный персонаж
Свинолюды

Герой сказок
Сёдзё

Фэнтезийный персонаж
Семаргл

Мистическое чудовище
Сечжи

Монстр
Силува

Мистическое чудовище
Симаргл

Герой сказок
Синие шапки

Герой легенд
Сирена

Фэнтезийный персонаж
Сирруш

Зверь
Сияющий

Монстр
Сквадер

Мистическое чудовище
Скиапод

Герой сказок
Скитал

Герой сказок
Сколопендра

Мистическое чудовище
Скржитек

Мистическое чудовище
Скулящие на небесах

Чудище
Слуа

Герой сказок
Смотрящий вниз

Фэнтезийный персонаж
Собаки Дандо

Герой сказок
Собек

Герой сказок
Соплохвост

Мистическое чудовище
Сторукие

Герой легенд
Стрига

Герой сказок
Струсы

Мифическое существо
Стрыжак

Герой сказок
Стурсы

Герой легенд
Суккубус

Мистическое чудовище
Сухубус

Мифическое существо
Сцилла

Мистическое чудовище
Сятихоко

Герой легенд
Сару

Монстр
Силы

Чудище
Спригганы

Мистическое чудовище
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Герой легенд
Тимиморё

Чудище
Табуннік

Чудище
Таласым

Мистическое чудовище
Таоте

Мистическое чудовище
Тарраска

Чудище
Твари

Монстр
Тененог

Зверь
Техути

Герой легенд
Тит-рыба

Монстр
Толпар

Мифическое существо
Тотетсу

Фэнтезийный персонаж
Трау

Мифическое существо
Тритон

Герой сказок
Трумми-кэп

Монстр
Тулпар

Мистическое чудовище
Тут

Мистическое чудовище
Тхеуранги

Монстр
Талос

Фэнтезийный персонаж
Тенгиры

Чудище
Топотун

Чудище
Тутыр

Герой сказок
Табу́нник

Мистическое чудовище
Таласъм

Мистическое чудовище
Тао-Тие

Герой легенд
Таурт

Мифическое существо
Темные эльфы

Мистическое чудовище
Теут

Мифическое существо
Тигр геральдический

Чудище
Тухиранги

Мистическое чудовище
Тиколош

Герой легенд
Тифон

Зверь
Токолош

Мистическое чудовище
Тот

Фэнтезийный персонаж
Трасго

Герой легенд
Трёхногая лошадь

Чудище
Трогодиты

Монстр
Туба

Фэнтезийный персонаж
Турсы

Герой сказок
Туут

Зверь
Тяньгоу

Фэнтезийный персонаж
Тарамы

Герой сказок
Тилвиттег

Чудище
Тролль

Мифическое существо
Тэрэны

Герой легенд
Тавроиды

Мистическое чудовище
Тараск

Монстр
Тварьцы

Фэнтезийный персонаж
Тенко

Герой легенд
Тиамат

Монстр
Тиритчик

Герой сказок
Тибицена

Герой сказок
Титаны

Мифическое существо
Тодорцы

Герой сказок
Томте

Фэнтезийный персонаж
Тоут

Герой сказок
Трауко

Герой сказок
Троглодит

Мистическое чудовище
Труст

Мистическое чудовище
Тунда

Герой сказок
Тутос

Чудище
Тхэджагви

Герой легенд
Тадебцо*

Герой сказок
Таркшья

Монстр
Тиштар

Герой сказок
Тунситунь

Герой легенд
Тавролак

Зверь
Тануки

Герой сказок
Тараска

Фэнтезийный персонаж
Татцельвурм

Чудище
Тестраль

Чудище
Тиан Лю

Герой легенд
Тикбаланг

Чудище
Титиры

Мистическое чудовище
Тоенаяр

Мистическое чудовище
Трагелаф

Чудище
Тресго

Герой легенд
Туреху

Чудище
Туту

Монстр
Тэнгу

Фэнтезийный персонаж
Таранд

Фэнтезийный персонаж
Трясовицы

Существа из мифов и легенд на букву У


Монстр
Уайверн

Монстр
Угаллу

Герой сказок
Узлем

Мистическое чудовище
Укрут

Монстр
Унгайкё

Монстр
Ундина

Мифическое существо
Упыри

Фэнтезийный персонаж
Урсолаки

Фэнтезийный персонаж
Утуму

Фэнтезийный персонаж
Ульвэй

Мистическое чудовище
Убыр, увыр

Чудище
Ужалка

Герой легенд
Укабарэнайрэй

Чудище
Умкову

Мистическое чудовище
Унголианта

Герой легенд
Урма́н иясе́

Чудище
Уроборос

Монстр
Утукку

Зверь
Умрун

Герой сказок
Уаллепен

Герой легенд
Удод

Монстр
Уиндиго

Монстр
Улайри

Мифическое существо
Унгамбикула

Мистическое чудовище
Ундине

Монстр
Упьержи

Чудище
Урмалуллу

Герой легенд
Урхины

Зверь
Ухалица

Монстр
Убыры

Мифическое существо
Убумэ

Мифическое существо
Уер

Мистическое чудовище
Уишт-гончие

Мистическое чудовище
Улу-арджан

Монстр
Упир

Монстр
Уридимму

Фэнтезийный персонаж
Урман иясе

Мистическое чудовище
Утбурд

Чудище
Ушедшие

Чудище
Убор

Чудище
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Герой легенд
Файнодери

Герой легенд
Фафни

Герой легенд
Федал

Герой сказок
Фера

Чудище
Фестралы

Герой сказок
Финтиплюх

Герой легенд
Фойникс (Φοϊνιξ)

Герой сказок
Фуа

Монстр
Фэйи

Герой сказок
Фараонка

Герой легенд
Фраваши

Мифическое существо
Фавны

Герой легенд
Фахин

Чудище
Фенрир

Мистическое чудовище
Ферришин

Герой легенд
Финодири

Герой легенд
Фойник (Φοϊνιξ)

Монстр
Фоха

Герой легенд
Фуфу

Чудище
Фэнхуан

Монстр
Феи

Герой сказок
Фанампитулуху

Фэнтезийный персонаж
Фаститокалон

Герой легенд
Фафнир

Герой легенд
Фейри

Герой легенд
Феридж акра`а

Мистическое чудовище
Фиджел

Монстр
Финфолк

Мифическое существо
Фуна-юрэй

Мифическое существо
Фэйн

Монстр
Фавн

Герой легенд
Фенхуан

Зверь
Фанани

Герой легенд
Фахан

Герой легенд
Феникс

Герой легенд
Ферра

Мистическое чудовище
Фильрас

Зверь
Фо-а

Фэнтезийный персонаж
Фурии

Зверь
Фэнси

Мистическое чудовище
Феникс(птица)

Существа из мифов и легенд на букву Х


Чудище
Хедли Кау

Мистическое чудовище
Хіхітун

Фэнтезийный персонаж
Хан Кереде

Герой сказок
Хапун

Фэнтезийный персонаж
Хати

Фэнтезийный персонаж
Хафгуфа

Мифическое существо
Хваты

Мистическое чудовище
Хепера

Герой сказок
Хинки-Панк

Фэнтезийный персонаж
Хлеўнік

Мифическое существо
Хованец

Мистическое чудовище
Хозяин банный

Герой легенд
Хримтурсы

Мистическое чудовище
Хуб

Мифическое существо
Хуканчи

Монстр
Хуньдунь

Монстр
Хюльдра

Герой легенд
Хогмены

Зверь
Хала

Монстр
Хапер

Мистическое чудовище
Харфуты

Зверь
Хатнiчак

Зверь
Хваны

Мистическое чудовище
Хентил

Мистическое чудовище
Хёсубэ

Герой легенд
Химера

Чудище
Хлевник

Чудище
Хобгоблин

Мистическое чудовище
Хозяин

Мифическое существо
Хохлик

Монстр
Хска

Монстр
Хумбаба

Герой легенд
Хургины

Герой легенд
Хэчи

Монстр
Херувимы

Мифическое существо
Холмовики (жителихолмов)

Герой легенд
Хаечи

Мифическое существо
Ханако-сан

Мистическое чудовище
Харадр

Герой легенд
Хатнiй дiдко

Герой легенд
Хашховыло

Фэнтезийный персонаж
Хвостатый

Монстр
Хепра

Фэнтезийный персонаж
Хиеракосфинкс

Зверь
Хихитун

Монстр
Хляўнік

Фэнтезийный персонаж
Хованець

Монстр
Хонэ-онна

Герой сказок
Хродвитнир

Фэнтезийный персонаж
Хувава

Мистическое чудовище
Хули-джинг

Фэнтезийный персонаж
Хуньтунь

Мифическое существо
Хобии

Герой сказок
Хаммари

Мистическое чудовище
Хайнатум

Монстр
Хантай

Герой легенд
Харибда

Фэнтезийный персонаж
Хатнiк

Зверь
Хаэчи

Герой легенд
Хвоститокалон

Чудище
Хепри

Мистическое чудовище
Хили

Мифическое существо
Хле́вник

Зверь
Хоббиты

Чудище
Ходаг

Герой сказок
Хоу

Фэнтезийный персонаж
Хугаг

Монстр
Хульдра

Чудище
Хуорны

Мифическое существо
Хэнгэёкай

Мистическое чудовище
Хитоцумэ Кодзо

Мистическое чудовище
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Монстр
Центикор

Фэнтезийный персонаж
Цета

Герой сказок
Цзы-Гу

Герой легенд
Циклопы

Герой легенд
Цукумогами

Герой легенд
Ци-линь

Герой сказок
Цементавр

Герой сказок
Цеста

Чудище
Цзин-Ю

Чудище
Цзяго

Монстр
Цмок

Герой легенд
ЦѢту

Чудище
Цуру

Герой сказок
Царь водяной

Фэнтезийный персонаж
Центиманы

Чудище
Цетна

Фэнтезийный персонаж
Цзю-ню

Мифическое существо
Цилинь

Мифическое существо
Цурара-онна

Герой сказок
Циклоп 

Герой легенд
Царь-птица

Герой легенд
Цербер

Герой легенд
Цетус

Герой сказок
Цзюэюань

Герой сказок
Цитирон

Монстр
Цюню

Чудище
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Фэнтезийный персонаж
Чагрин

Герой легенд
Чарана

Герой сказок
Человек-сова

Мифическое существо
Чертовка

Зверь
Чжаофэн

Фэнтезийный персонаж
Чжуинь

Герой сказок
Чивэнь

Фэнтезийный персонаж
Чорт

Чудище
Чугайстр

Герой легенд
Чупакабра

Фэнтезийный персонаж
Чучуня

Герой сказок
Чорачанни

Чудище
Чаофенг

Фэнтезийный персонаж
Человек-мотылёк

Фэнтезийный персонаж
Черти

Герой легенд
Чеширский кот

Герой сказок
Чжу-ню

Герой легенд
Чжуполун

Фэнтезийный персонаж
Чончон

Герой сказок
Чугайстер

Чудище
Чудь

Мистическое чудовище
Чучуна

Зверь
Чурила

Фэнтезийный персонаж
Чанъин

Герой сказок
Чебурашка

Фэнтезийный персонаж
Чёрные Всадники

Фэнтезийный персонаж
Чертовы псы Дэнди

Мистическое чудовище
Чжи-вэнь

Мифическое существо
Чжулун

Герой сказок
Читаури

Фэнтезийный персонаж
Что за люди

Мистическое чудовище
Чугайстрин

Герой сказок
Чупакабрас

Монстр
Чхоллима

Герой сказок
Чоно-волк

Зверь
Чусрым

Мифическое существо
Чао-фэн

Мистическое чудовище
Черная свинья оршанского млына

Герой сказок
Чёрт

Монстр
Чёчёккэ

Герой легенд
Чжу

Мифическое существо
Чжун-вэнь

Герой легенд
Чмок

Мифическое существо
Чубакка

Монстр
Чусин

Чудище
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Мистическое чудовище
Шалена

Мистическое чудовище
Шейдим

Герой легенд
Шелоба

Чудище
Шиликуны

Чудище
Шиши́мора

Зверь
Шишица

Чудище
Шолышны

Герой легенд
Штойзоррейшты

Монстр
Шулмусы

Мистическое чудовище
Шурали

Фэнтезийный персонаж
Шэлки

Герой сказок
Шайтан

Герой сказок
Шогготы

Герой легенд
Шакко

Чудище
Шаркань

Зверь
Шелоб

Мистическое чудовище
Ши-лин

Монстр
Шиш

Монстр
Шишиха

Чудище
Штойзволы

Мистическое чудовище
Шуликуны

Мистическое чудовище
Шурале

Герой легенд
Шэду

Монстр
Шүрәле

Герой легенд
Шанкчанни

Герой сказок
Шондоката

Мифическое существо
Шамир

Фэнтезийный персонаж
Шелки

Монстр
Шилин

Герой сказок
Шишига

Герой сказок
Шишичиха

Монстр
Шошычиха

Мистическое чудовище
Штолленвурм

Мистическое чудовище
Шулюкуны

Мифическое существо
Шюрали́

Мистическое чудовище
Шеша

Герой легенд
Шабари Удумбала

Мифическое существо
Шаи

Мистическое чудовище
Шанту

Мистическое чудовище
Шелликот

Монстр
Шилиханы

Монстр
Шишитиха

Герой сказок
Шликуны

Чудище
Шпротва

Мифическое существо
Штрига

Герой легенд
Шунгалвис

Чудище
Шутовка

Герой сказок
Шямга

Герой сказок
Шелковинки

Герой сказок
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Герой легенд
Щекотун

Фэнтезийный персонаж
Щиточерепаха

Чудище
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Зверь
Ырка

Герой легенд
Ыр

Фэнтезийный персонаж
Ыро

Мистическое чудовище
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Герой сказок
Эвайпанома

Мистическое чудовище
Эждерха́

Герой легенд
Элурантропы

Монстр
Эмпуса

Фэнтезийный персонаж
Энфийлд

Фэнтезийный персонаж
Эри́нии

Монстр
Эрциния

Герой легенд
Эвмениды

Монстр
Эршу

Герой сказок
Эал

Герой сказок
Эжде́р

Чудище
Эмпуза

Герой сказок
Энудр

Чудище
Эрдлюитлы

Чудище
Эрихфоний

Мистическое чудовище
Эе

Зверь
Эвоки

Фэнтезийный персонаж
Эксихейры

Герой сказок
Эль Джассаса

Герой сказок
Энкантадо

Мифическое существо
Энфилд

Фэнтезийный персонаж
Эринии

Чудище
Эх-Уишге

Герой легенд
Эльфы(альвы)

Герой легенд
Эврином

Герой сказок
Элементаль

Монстр
Энты

Зверь
Эпифаги

Герой легенд
Эрихтоний

Герой сказок
Эх-Ушге

Монстр
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Фэнтезийный персонаж
Ювха

Монстр
Юки-нёбо

Герой легенд
Юкибадзё

Герой сказок
Юные девы

Чудище
Юварки

Герой легенд
Юки-химэ

Герой сказок
Юмэкуи

Чудище
Юха

Мистическое чудовище
Юки-анэ

Фэнтезийный персонаж
Юки-онаго

Чудище
Юкимба

Мистическое чудовище
Юрэй

Мистическое чудовище
Юки-бамба

Монстр
Юки-онна

Герой сказок
Ютулы

Герой сказок
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Мистическое чудовище
A-nun-na-ku

Мистическое чудовище
Abang Aku

Фэнтезийный персонаж
Abraxas

Фэнтезийный персонаж
Achoych-Pachoych

Фэнтезийный персонаж
Afanc

Мистическое чудовище
Ahemait

Герой легенд
Al-mi'raj

Мистическое чудовище
Alérion

Чудище
Alghul

Мифическое существо
Alsea

Мифическое существо
Am-heh

Мифическое существо
Amajurjuk

Мистическое чудовище
Ame-onna

Чудище
Amfivena

Чудище
Ammut

Герой сказок
Amphithere

Монстр
Ananse

Мифическое существо
Anioto

Герой легенд
A Bao A Qu

Монстр
Abada

Фэнтезийный персонаж
Abrasax

Фэнтезийный персонаж
Achlis

Герой сказок
Aethiopes maritimi

Чудище
Agnus scythicus

Герой легенд
Al-Burāq (البُراق‎‎)

Зверь
Alerion

Мифическое существо
Alfar

Мифическое существо
Alphyn

Герой сказок
Alv

Мистическое чудовище
Amajorssuk

Герой сказок
Amayuquq

Герой сказок
Amfipterus

Герой легенд
Ammit

Чудище
Amphitere

Монстр
Anancyi

Мистическое чудовище
Angiak

Мистическое чудовище
A-nuna

Чудище
Abph моhа

Фэнтезийный персонаж
Abumi-guchi (鐙口)

Герой сказок
Acromantul

Мистическое чудовище
Agh-iski

Герой сказок
Ahkiyyini

Монстр
Aitwar

Мистическое чудовище
Ala

Мистическое чудовище
Alerione

Герой легенд
Alicanto

Монстр
Alseid

Зверь
Am-mit

Герой сказок
Amam

Герой сказок
Amemet

Чудище
Amikiri

Мистическое чудовище
Amphiptere

Чудище
Ananansa

Монстр
Anansi

Зверь
Anker-trold.

Мистическое чудовище
A Bao A Koo

Монстр
A-nuna-ke-ne

Фэнтезийный персонаж
Abracax

Зверь
Acheri

Монстр
Acromantula

Герой сказок
Aghar Dwarves

Монстр
Aigokeros

Герой сказок
Aka-shita (赤舌)

Чудище
Alce

Монстр
Allocamelus

Герой сказок
Amajaruk

Мифическое существо
Amautalik

Герой легенд
Amfiptere

Герой легенд
Ammet

Мифическое существо
Amphisbaena

Зверь
Anancy

Мифическое существо
Anansiil

Зверь
Ankoù

Зверь
Annancy

Чудище
Anphivena

Мистическое чудовище
Antiplos

Мифическое существо
Antlion

Зверь
Antolops

Чудище
Anyoto

Герой сказок
Apis

Герой сказок
Apsaras (अप्सरस्)

Монстр
Aqrabu

Чудище
Aqrabuamelu

Фэнтезийный персонаж
Aqrb ['qrb]

Герой сказок
Araiteuru

Монстр
Aralez

Герой легенд
Arase

Герой легенд
Arçura

Герой легенд
Arimaspi

Фэнтезийный персонаж
Arrachd

Фэнтезийный персонаж
Artabatitae

Монстр
Artibatirae

Герой сказок
Askafroe

Герой сказок
Askefroa

Монстр
Asp

Герой легенд
Aspedocalane

Монстр
Aspic

Герой легенд
Aspid

Фэнтезийный персонаж
Aspide

Герой легенд
Aspido testudo

Герой легенд
Aspidochelone

Монстр
Aspis

Зверь
Aspis chelone

Фэнтезийный персонаж
Assida

Монстр
Assidam

Чудище
Asuwang

Герой легенд
Aswang

Фэнтезийный персонаж
Augerey

Герой легенд
Aughisky

Герой сказок
Aunt Nancy

Чудище
Auroborus

Чудище
Autolops

Фэнтезийный персонаж
Avank

Чудище
Ayiyi

Мистическое чудовище
Azuki-arai (あずきあらい)

Монстр
Azuki-togi

Фэнтезийный персонаж
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Герой сказок
B'anansi

Чудище
B'hemot

Герой сказок
Baast

Чудище
Baba

Чудище
Babaí

Герой сказок
Babi

Чудище
Babok

Герой легенд
Badnjak

Мистическое чудовище
Bagenge

Монстр
Bahamut

Мистическое чудовище
Bahīmūth (بهيموث)

Герой легенд
Bakeneko (化け猫)

Герой легенд
Bakezōri (化け草履)

Мифическое существо
Balaena

Мифическое существо
Balain

Мифическое существо
Balainne

Фэнтезийный персонаж
Balaur

Зверь
Balayn

Мифическое существо
Balene

Чудище
Bannik

Герой сказок
Banshee

Герой легенд
Barbegazi

Чудище
Bargest

Фэнтезийный персонаж
Barghest

Мистическое чудовище
Bargtjest

Герой сказок
Barking Beast

Герой легенд
Barnacle-geese

Чудище
Barruguet Ibicenco

Герой легенд
Barstukai

Фэнтезийный персонаж
Barzdukai

Герой легенд
Basajaun

Мистическое чудовище
Basajaunak

Герой сказок
Basandere

Чудище
Basilisk

Герой сказок
Bast

Фэнтезийный персонаж
Bastet

Фэнтезийный персонаж
Bastis

Герой сказок
Bat-Rat-Spider

Герой сказок
Bauchan

Зверь
Baxajaun

Монстр
Bazyliszek

Монстр
Bean Sí

Фэнтезийный персонаж
Bean Sídhe

Герой сказок
Beast Glatisant

Чудище
Bebok

Герой сказок
Behemot

Зверь
Behemoth

Герой легенд
Beholder

Фэнтезийный персонаж
Belewitte

Герой сказок
Ben-Varrey

Герой легенд
Beornings

Фэнтезийный персонаж
Bhutas

Мистическое чудовище
Biinjao

Монстр
Biinyao

Мистическое чудовище
Bilwis

Мифическое существо
Bilwiß

Монстр
Bilwiz

Мистическое чудовище
Binfen

Герой легенд
Bipedester delusissimus

Мистическое чудовище
Biyiniao

Фэнтезийный персонаж
Black Riders

Чудище
Blajini

Чудище
Blemmye

Мистическое чудовище
Blemmyes

Чудище
Blemue

Зверь
Bludičky

Фэнтезийный персонаж
Bluecap

Фэнтезийный персонаж
Bồ lao

Мистическое чудовище
Bo-guest

Зверь
Bobo

Чудище
Bobok

Фэнтезийный персонаж
Bòcan

Монстр
Bodachan Sabhail

Фэнтезийный персонаж
Bogans

Чудище
Bogey-beast

Фэнтезийный персонаж
Boggans

Мистическое чудовище
Boggart

Мистическое чудовище
Boggle

Чудище
Bogill

Монстр
Bogle

Герой сказок
Bogy

Монстр
Bolla

Фэнтезийный персонаж
Bonasus

Мистическое чудовище
Bonnacon

Мистическое чудовище
Bookworm, .303

Герой легенд
Bōrei (亡霊)

Герой сказок
Botchling

Герой легенд
Bouda

Мистическое чудовище
Bożątka

Чудище
Brag

Мистическое чудовище
Brollachan

Мифическое существо
Broonie

Фэнтезийный персонаж
Broucolaque

Герой легенд
Brownie

Фэнтезийный персонаж
Brucolakas

Фэнтезийный персонаж
Bruesche

Мистическое чудовище
Bruja

Герой сказок
Brukołak

Чудище
Bruxsa

Зверь
Bucca

Монстр
Bucentaur

Фэнтезийный персонаж
Bucentauro

Чудище
Bucentaurus

Мистическое чудовище
Buckawn

Герой сказок
Buggane

Зверь
Bultungin

Герой сказок
Bundimun

Чудище
Bungisngis

Зверь
Bunyip

Мифическое существо
Buraq

Герой легенд
Bwca

Существа из мифов и легенд на букву C


Мистическое чудовище
Cervus marinus

Фэнтезийный персонаж
Chamoi

Зверь
Cheper

Герой легенд
Children of the Forest

Мистическое чудовище
Chitauri

Герой сказок
Chollima (천리마)

Мистическое чудовище
Chowany

Мистическое чудовище
Cicaniae

Мифическое существо
Cluricaun

Герой легенд
Coine

Фэнтезийный персонаж
Cornish Pixie

Фэнтезийный персонаж
Craneman

Зверь
Cthulhu

Герой сказок
Cuchivilu

Мистическое чудовище
Cветочер

Фэнтезийный персонаж
Capricorn

Герой легенд
Catoblepa

Мифическое существо
Catoblepas

Чудище
Ceasg

Монстр
Celestial-Dog

Фэнтезийный персонаж
Centauroid

Чудище
Centicore

Монстр
Centimani

Мистическое чудовище
Cerastes

Фэнтезийный персонаж
Cerberus

Чудище
Cethe

Фэнтезийный персонаж
Cheburashka (チェブラーシカ)

Герой сказок
Cheshire Cat

Чудище
Chimera

Герой легенд
Chīwěn (螭吻)

Фэнтезийный персонаж
Chonchón

Герой сказок
Chupacabras

Чудище
Cinnamulgus

Зверь
Cmentarz

Герой сказок
Compé Anansi

Герой сказок
Corsia

Мистическое чудовище
Crodh Mara

Фэнтезийный персонаж
Cù Sìth

Герой легенд
Cynocephalus

Чудище
Cete

Мифическое существо
Changeling

Герой легенд
Chepri

Герой сказок
Chimaera

Мистическое чудовище
Chīwěi (鸱尾)

Чудище
Chonchon

Герой легенд
Chu'i srin

Чудище
Cinnamologus

Зверь
Clurichaun

Мистическое чудовище
Colt-pixy

Герой легенд
Corocotta

Зверь
Criosphinx

Мистическое чудовище
Cú Sídhe

Герой легенд
Cwn Annwn

Монстр
Cabyll-Ushtey

Герой легенд
Cacus

Монстр
Caladrius

Герой легенд
Calopus

Чудище
Calygreyhound

Мистическое чудовище
Camahueto

Герой сказок
Camazotz

Чудище
Camelion

Герой легенд
Camelopard

Зверь
Camelopardalus

Фэнтезийный персонаж
Camelopardus

Монстр
Canis getulis

Монстр
Canis hades

Фэнтезийный персонаж
Căpcăun

Мифическое существо
Cěrt

Герой легенд
Cetus

Герой сказок
Cheney's Hounds

Фэнтезийный персонаж
Chia-kuo

Мистическое чудовище
Chochlik

Мистическое чудовище
Chowaniec

Чудище
Church Grim

Герой легенд
Cinomolgus

Монстр
Coatlicue

Герой сказок
Cornish Owlman

Фэнтезийный персонаж
Covie

Мифическое существо
Crt

Мифическое существо
Cuchivilo

Герой легенд
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Фэнтезийный персонаж
Dairi

Монстр
Davāl-pā(i)

Герой сказок
Devorador de las Sombras

Фэнтезийный персонаж
Dhampyr

Герой легенд
Direach Ghlinn Eitidh

Зверь
Djehuti

Фэнтезийный персонаж
Dockalfar

Герой сказок
Doppelgänger

Зверь
Draw

Чудище
Dryádes

Зверь
Dunters

Монстр
Dzee-dzee-bon-da

Мистическое чудовище
Dahu

Монстр
Dando and his Dogs

Герой сказок
Deva (देव)

Чудище
Dhampir

Герой легенд
Dip

Монстр
Dithreach

Герой сказок
Djinni

Герой легенд
Donnervogel

Фэнтезийный персонаж
Draconians

Монстр
Drow

Фэнтезийный персонаж
Dugs

Герой легенд
Dzunukwa

Монстр
Daēva

Мистическое чудовище
Dampeer

Зверь
Dementor

Герой легенд
Dhamphir

Герой легенд
Dhegdheer

Мифическое существо
Dinny-Mara

Герой сказок
Displacer Beast

Зверь
Djinn (جن)

Монстр
Donestres

Герой легенд
Dorsohastatus caudirotula

Чудище
Drider

Монстр
Duende

Зверь
Duppy

Герой легенд
Dzhadadzhiya

Мистическое чудовище
Dahus rupicapra vacca montanus

Чудище
Dandy dogs

Мистическое чудовище
Devil's Dandy Dogs

Зверь
Dhampire

Герой легенд
Dibbuk

Мифическое существо
Dirae

Мистическое чудовище
Djehouti

Чудище
Dobie

Фэнтезийный персонаж
Dooinney Marrey

Мистическое чудовище
Drakaina

Чудище
Drutten

Герой сказок
Dunpeal

Герой сказок
Dyehuthy

Монстр
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Зверь
Each Uisge

Мистическое чудовище
Efreeti

Фэнтезийный персонаж
Ela

Чудище
Elv

Мифическое существо
Empusa

Мистическое чудовище
Engineers

Фэнтезийный персонаж
Epiphagi

Герой легенд
Erdluitle

Чудище
Eurynomos

Мифическое существо
Ežerinis

Чудище
Eater of Socks

Фэнтезийный персонаж
Ekkillik

Мифическое существо
Elder Mother

Герой сказок
Empousai

Герой сказок
Empuоsai

Мифическое существо
Ents

Фэнтезийный персонаж
Epopus

Герой сказок
Eschenfrua

Мистическое чудовище
Ewoks

Герой сказок
Eale

Чудище
Elad

Мифическое существо
Erumpent

Герой сказок
Ewaiponoma

Фэнтезийный персонаж
Empousa

Герой легенд
Empusae

Герой сказок
Enhydros

Чудище
Epiphagus

Герой сказок
Ech-Ooshkya

Герой сказок
El Cadejo

Чудище
Elg-Fróði

Мистическое чудовище
Empuosa

Зверь
Enfield

Монстр
Epifugos

Мистическое чудовище
Ercinia

Мифическое существо
Euronymous

Мифическое существо
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Фэнтезийный персонаж
Faery

Фэнтезийный персонаж
Father Winter

Чудище
Fenghuang (鳳凰)

Зверь
Fenrisúlfr

Фэнтезийный персонаж
Fetch

Мистическое чудовище
Fachen

Мистическое чудовище
Fairy

Фэнтезийный персонаж
Fee

Мистическое чудовище
Fenoderee

Фэнтезийный персонаж
Ferrishin

Герой сказок
Finfolk

Мифическое существо
Fafnir

Герой легенд
Fideal

Герой легенд
Fachan

Монстр
Fatu-Liva

Зверь
Fenmine

Герой легенд
Ferrish

Мистическое чудовище
Faerie

Чудище
Fallohides

Мифическое существо
Felynx arbordiffisus

Мистическое чудовище
Fenrir

Герой сказок
Ferrishyn

Монстр
Finnfolk

Мистическое чудовище
Finoderi

Чудище
Fire Crab

Мистическое чудовище
Formicaleon

Чудище
Formicaleun

Мистическое чудовище
Fuath

Герой легенд
Fuathan

Мифическое существо
Fufu

Мифическое существо
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Герой легенд
Getulian dog

Герой легенд
Ghoul

Чудище
Ghul

Герой сказок
Gigantes

Фэнтезийный персонаж
Girtablilu

Мифическое существо
Glashtyn

Герой легенд
Gloucester sea serpent

Герой сказок
Glumms

Мифическое существо
Glums

Зверь
Glycon

Мистическое чудовище
Gnoll

Чудище
Goat-stag

Фэнтезийный персонаж
Goblins

Монстр
Godling

Мистическое чудовище
Godzilla

Герой сказок
Gojira (ゴジラ)

Герой сказок
Goose-headed Man

Зверь
Gooseberry Wife

Герой сказок
Gorgolica

Фэнтезийный персонаж
Gotokoneko

Зверь
Gotoku-neko

Чудище
Gotokuneko

Фэнтезийный персонаж
Goubelin

Чудище
Graouilly

Герой сказок
Graouli

Герой легенд
Graoully

Мифическое существо
Graully

Фэнтезийный персонаж
Graveir

Герой сказок
Great Gibbons of Shu

Фэнтезийный персонаж
Green children of Woolpit

Герой сказок
Grgalica

Монстр
Grgolica

Монстр
Grim

Чудище
Grindylow

Монстр
Grondr

Фэнтезийный персонаж
Grumpkin

Монстр
Grundylow

Герой сказок
Grýla

Герой сказок
Guacanchas

Чудище
Gualipote

Чудище
Guallepen

Фэнтезийный персонаж
Gud-alim

Монстр
Gudalim

Мистическое чудовище
Guhyaka (गुह्यक)

Мистическое чудовище
Gully Dwarves

Мистическое чудовище
Gumberoo

Мистическое чудовище
Gurahl

Фэнтезийный персонаж
Guytrash

Фэнтезийный персонаж
Gwoemul (괴물)

Мистическое чудовище
Gyl Burnt-Tayl

Фэнтезийный персонаж
Gytrash

Мистическое чудовище
Gaardbuk

Зверь
Gabriel hounds

Герой легенд
Gabriel rachets

Мистическое чудовище
Galipote

Герой легенд
Gallû

Герой легенд
Gaṇapati (गणपति)

Герой легенд
Gandharva (गन्धर्व)

Герой легенд
Garappa

Герой сказок
Gardvord

Герой сказок
Gargouille

Монстр
Gargoyle

Герой сказок
Gargulec

Мифическое существо
Garmr

Мистическое чудовище
Genko

Монстр
Geryon

Мифическое существо
Gêryôn

Мистическое чудовище
Geryones

Монстр
Gêryonês

Мистическое чудовище
Geryoneus

Герой сказок
Gêryoneus

Мифическое существо
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Герой легенд
Haechi

Чудище
Haetae

Герой сказок
Hafgufa

Монстр
Hafgufu

Чудище
Haitai

Мистическое чудовище
Hamadryádes

Герой легенд
Hanako-san (花子さん)

Герой сказок
Hanansi

Монстр
Hone-onna (骨女)

Зверь
Honocrotalus

Монстр
Hoop-snake

Герой легенд
Hoopoe

Мистическое чудовище
Horse-stag

Герой легенд
Horven

Герой сказок
Horyádes

Герой сказок
Hǒu (犼)

Фэнтезийный персонаж
Hounds of the hill

Чудище
Hrímthurs

Фэнтезийный персонаж
Hróðvitnir

Монстр
Hróðvitnisson

Чудище
Huallepen

Чудище
Huargo

Зверь
Hugag

Мистическое чудовище
Huldra

Герой сказок
Humbaba

Фэнтезийный персонаж
Humei

Чудище
Hun-tun

Герой сказок
Hundun

Фэнтезийный персонаж
Hùndùn (混沌)

Мистическое чудовище
Huorns

Герой сказок
Hupe

Герой легенд
Hupelot

Чудище
Huppe

Зверь
Hupupa

Герой легенд
Hydra

Герой легенд
Hydrops

Герой легенд
Hydrus

Герой легенд
Hyenodlaci

Мистическое чудовище
Hyldemoer

Герой легенд
Hyōsube (兵主部)

Монстр
Hyousube

Герой сказок
Høyneker pingviner

Зверь
Hapi

Зверь
Hapi-ankh

Герой сказок
Hapis

Мистическое чудовище
Harfoots

Мистическое чудовище
Harpia

Чудище
Hati

Монстр
Haugbo

Фэнтезийный персонаж
Haugebonde

Мистическое чудовище
Havgumsen

Фэнтезийный персонаж
Havguva

Мифическое существо
Havstramben

Зверь
Headley Kow

Чудище
Heath Hounds

Мистическое чудовище
Hecatonchires

Монстр
Hekatoncheiro

Герой легенд
Hellhound

Зверь
Hercynia

Фэнтезийный персонаж
Hieracosphinx

Мистическое чудовище
Hili

Фэнтезийный персонаж
Himantopodes

Мистическое чудовище
Hinky-Punk

Зверь
Hippalectryon

Монстр
Hippalektruõn

Мифическое существо
Hippalektryon

Фэнтезийный персонаж
Hippocamp

Монстр
Hippocampus

Монстр
Hippocentaurus

Монстр
Hippocervus

Герой сказок
Hippogryf

Монстр
Hippopodes

Герой легенд
Hippotalus

Чудище
Hircocervus

Монстр
Hobbits

Мистическое чудовище
Hobgoblin

Монстр
Hodag

Герой легенд
Hodowany

Мистическое чудовище
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Герой сказок
Ichthyocentaurs

Монстр
Ieltxu

Герой легенд
Ihtiriekko

Мифическое существо
Illithid

Фэнтезийный персонаж
Ilythiiri

Монстр
Imoogi

Герой сказок
Imp

Фэнтезийный персонаж
Inapertwa

Герой легенд
Incubus

Монстр
Iopodes

Чудище
Iotunn

Герой легенд
Ippopodes

Герой легенд
Iratxo

Монстр
Iratxoak

Мифическое существо
Iritxu

Монстр
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Герой легенд
Jacio

Мистическое чудовище
Jack Frost

Чудище
Jack-in-Iron

Мифическое существо
Jaculique Volantes

Мифическое существо
Jaculor

Герой легенд
Jaculus

Фэнтезийный персонаж
Jag mort

Герой легенд
Jall

Чудище
Jaracaca

Чудище
Jarvey

Чудище
Jasconius

Монстр
Jätti

Фэнтезийный персонаж
Javinė

Зверь
Jeeryuch

Мистическое чудовище
Jentil

Мистическое чудовище
Jentilak

Герой легенд
Jerff

Мифическое существо
Jiā guó (猳國)

Мистическое чудовище
Jinko

Монстр
Jinmenju

Зверь
Jobberknoll

Фэнтезийный персонаж
Jokul Frosti

Фэнтезийный персонаж
Jólakötturinn

Чудище
Jorō-gumo

Фэнтезийный персонаж
Jrahars

Зверь
Jucanchas

Мистическое чудовище
Jué yuán (玃猿)

Фэнтезийный персонаж
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Чудище
Kraken

Мифическое существо
Kraken octopus

Монстр
Kraxen

Монстр
Kua Fu (夸父)

Мистическое чудовище
Kuçedra

Герой легенд
Kuchisake-onna (口裂け女)

Герой сказок
Kui (夔)

Фэнтезийный персонаж
Kujata

Мифическое существо
Kujuta

Герой сказок
Kukas

Герой сказок
Kûko

Фэнтезийный персонаж
Kul'pijan

Фэнтезийный персонаж
Kulshedra

Герой сказок
Kurangai Tuku

Мистическое чудовище
Kurangaituku

Зверь
Kusarikku

Герой легенд
Kuyūthā (كيوثاء)

Чудище
Kweku Anansi

Мистическое чудовище
Kỳ lân (기린 или 전설)

Фэнтезийный персонаж
Kyrkogrim

Герой легенд
Kłobuk

Мифическое существо
Kumiho (구미호)

Фэнтезийный персонаж
Kangiqsuarmiuqpak

Фэнтезийный персонаж
Kabouter

Герой сказок
Kaboutermannekin

Мифическое существо
Kacou Ananzè

Чудище
Kaibyō (怪猫)

Чудище
Kaibyou

Зверь
Kaijū (怪獣)

Герой сказок
Kal'an

Герой легенд
Kal'enik

Герой легенд
Kalopaling

Мистическое чудовище
Kameosa (瓶長、甕長, かめおさ)

Герой легенд
Kami-­kiri

Фэнтезийный персонаж
Kanima

Монстр
Kappa (河童)

Монстр
Karakasa Kozō

Зверь
Karkadann

Мифическое существо
Kasha (火車)

Чудище
Katoblepon

Чудище
Katobleps

Фэнтезийный персонаж
Kaukai

Мистическое чудовище
Kaukas

Герой легенд
Kaukuczei

Монстр
Kaukuczus

Фэнтезийный персонаж
Kaukutis

Чудище
Kaukyczei

Герой легенд
Kelpie

Чудище
Ketos

Чудище
Keythong

Чудище
Kheper

Фэнтезийный персонаж
Khepera

Чудище
Khimaira

Мистическое чудовище
Kiligivak

Чудище
Kiḷigvak

Фэнтезийный персонаж
Killmoulis

Чудище
Kilmulis

Чудище
Kimnarās

Мифическое существо
Kimpurusha

Монстр
King Kong

Фэнтезийный персонаж
Kingu Kongu (キングコング)

Фэнтезийный персонаж
Kiri-puwhero

Герой легенд
Kitsune (狐)

Фэнтезийный персонаж
Kjata

Мифическое существо
Klabater

Зверь
Klabaternik

Монстр
Klabautermann

Герой легенд
Klurikaun

Мистическое чудовище
Knackers

Герой сказок
Knockers

Монстр
Knucker

Герой сказок
Kobold

Фэнтезийный персонаж
Kompa Nanzi

Герой легенд
Kongamato

Герой легенд
Koon anoon

Герой легенд
Kopakona

Герой легенд
Korobokuru (コロボックル)

Фэнтезийный персонаж
Koryo

Монстр
Koul

Герой легенд
Kołbuk

Мистическое чудовище
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Герой сказок
L'erdluitle

Чудище
La Carcagne

Герой легенд
La Dama Duende

Монстр
La Llorona

Мистическое чудовище
Lacrima corpus dissolvens

Чудище
Lamashtu

Герой сказок
Lamasjtoe

Герой сказок
Leanan sídhe

Герой сказок
Leannan sìth

Фэнтезийный персонаж
Lacovie

Герой сказок
Lamia

Герой сказок
Lampijerović

Зверь
Langsuyar

Монстр
Leipreachán

Монстр
Leprechaun

Герой легенд
Leprocaun

Мистическое чудовище
Leucocrotta

Мистическое чудовище
Lhiannan shee

Герой сказок
Li vẫn

Герой легенд
Licbat

Зверь
Liosalfar

Герой легенд
Leopard-men

Мистическое чудовище
Lich

Чудище
Lilith

Герой сказок
Liwyātn (לִוְיָתָן‎)

Мифическое существо
Llamhigyn Y Dwr

Зверь
Lobisomem

Монстр
Loch Ness Monster

Фэнтезийный персонаж
Lóng (龍)

Фэнтезийный персонаж
Long-bubby Susan

Чудище
Loup-garou

Герой легенд
Lurachmain

Мифическое существо
Lurgadhan

Мистическое чудовище
Lurican

Монстр
Luu

Мистическое чудовище
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Мифическое существо
Maighdean mhara

Зверь
Margoyles

Чудище
Mǎ huà (馬化)

Монстр
Maahinen

Мистическое чудовище
Maahiset

Мистическое чудовище
Maanalais

Фэнтезийный персонаж
Maero

Мистическое чудовище
Mahaha

Мистическое чудовище
Mahahaa (ᒪᕼᐊᕼᐋ)

Герой сказок
Mahum

Герой легенд
Maighdean na tuinne

Чудище
Majki

Мистическое чудовище
Makaliphon

Мифическое существо
Makaliporn

Монстр
Makara (मकर)

Герой легенд
Makkaliphala

Монстр
Mala'kak

Мифическое существо
Mamuchi

Фэнтезийный персонаж
Managarm

Мистическое чудовище
Managarmr

Герой легенд
Mantichora

Чудище
Margyge

Мифическое существо
Márgygr

Герой сказок
Marsok

Мистическое чудовище
Marzana

Чудище
Matianak

Фэнтезийный персонаж
Mawki

Чудище
Meliae

Чудище
Melusina

Фэнтезийный персонаж
Melusine

Мистическое чудовище
Menehune

Мифическое существо
Merrows

Герой легенд
Michi Peshu

Зверь
Michibichi

Мистическое чудовище
Microcosmus marinus

Зверь
Mimicke

Зверь
Mirmicioleon

Мифическое существо
Mishi Peshu

Мистическое чудовище
Mishibizhii

Мистическое чудовище
Mishibizhiw

Фэнтезийный персонаж
Mishipashoo

Чудище
Missipeshieuw

Чудище
Missipeshu

Мифическое существо
Mitiling

Монстр
Miðgarðsormr

Герой легенд
Mojya (亡者)

Чудище
Mokolé

Герой сказок
Mokumokuren (目目連)

Герой сказок
Monaciello

Чудище
Monoceros

Фэнтезийный персонаж
Morena

Фэнтезийный персонаж
Morkopolus

Мистическое чудовище
Morlocks

Фэнтезийный персонаж
Mosura (モスラ)

Фэнтезийный персонаж
Mothman

Мистическое чудовище
Mothra

Чудище
Muli

Чудище
Mullo

Герой сказок
Mulo

Монстр
Mûmak

Чудище
Mûmakil

Зверь
Munaciello

Герой сказок
Mundus gubernavi

Чудище
Murd-Huacha

Герой сказок
Mushrushu

Герой сказок
Myling

Чудище
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Мистическое чудовище
Naga (नाग)

Монстр
Nagin

Герой сказок
Naginis

Герой сказок
Nagis

Герой сказок
Name-onna (嘗女)

Фэнтезийный персонаж
Nansi

Чудище
Nareepol

Герой сказок
Nariphon

Герой легенд
Nawki

Герой легенд
Nayar

Герой сказок
Nazgul

Мистическое чудовище
Nazgûl

Герой легенд
Neekerbreekers

Монстр
Nejki

Фэнтезийный персонаж
Neko (猫)

Герой легенд
Neko-musume

Чудище
Nessie

Фэнтезийный персонаж
Nezumi

Герой легенд
Ni agrisur

Фэнтезийный персонаж
Nigle

Мистическое чудовище
Nikker

Чудище
Nillekma

Мистическое чудовище
Ningyo (人魚)

Герой легенд
Ninki Nanka

Чудище
Niseag

Монстр
Nisitae

Мифическое существо
Nisse

Мифическое существо
Nixen

Фэнтезийный персонаж
Niðagrísur

Чудище
Níðhöggr

Герой легенд
Njogel

Герой сказок
Njogli

Зверь
Njuggel

Чудище
Noggle

Герой легенд
Nogitsune

Герой легенд
Noppera-bō (のっぺら坊)

Фэнтезийный персонаж
Nora Nair

Монстр
Nue (鵺)

Мистическое чудовище
Nuggle

Монстр
Numakulla

Чудище
Numbakulla

Мифическое существо
Nuppeppō (ぬっぺふほふ)

Мистическое чудовище
Nurikabe (ぬりかべ)

Монстр
Nykštukai

Фэнтезийный персонаж
Nykštukas

Монстр
Nymph

Мистическое чудовище
Nymphae

Чудище
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Зверь
Obake

Чудище
Oger

Мистическое чудовище
Ogopogo

Монстр
Ogr

Герой сказок
Ogre

Чудище
Ogro

Чудище
Ogryn

Герой легенд
Ohaguro-bettari

Чудище
Oinopôlê

Мистическое чудовище
Oinopwlh

Мифическое существо
Ol Mahum

Мистическое чудовище
Old Girl

Монстр
Old Lady

Монстр
Old Man Winter

Мистическое чудовище
Oliphaunts

Герой сказок
Olog-Hai

Фэнтезийный персонаж
Oni (鬼)

Фэнтезийный персонаж
Onocentaur

Мистическое чудовище
Onocentaurus

Герой легенд
Onodrim

Герой легенд
Onokôlê

Мифическое существо
Onokwlh

Герой сказок
Onoscentaurus

Монстр
Onoskelis

Герой легенд
Onryō (怨霊)

Фэнтезийный персонаж
Oo-er

Мистическое чудовище
Opinicus

Герой легенд
Orco

Чудище
Origoruso

Мистическое чудовище
Oriogoruho

Фэнтезийный персонаж
Oroborus

Мистическое чудовище
Ostrice

Мифическое существо
Ostrich

Мистическое чудовище
Oureboros

Герой легенд
Ouroboros

Монстр
Owlman

Герой легенд
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Зверь
Pakepakehā

Монстр
Panoptus

Герой легенд
Panthera

Чудище
Parandrus

Герой сказок
Pari (پری)

Чудище
Patasola

Герой легенд
Patupaiarehe

Монстр
Peallaidh

Герой сказок
Peg Leg Jack

Фэнтезийный персонаж
Pêgasos

Чудище
Pegasus

Фэнтезийный персонаж
Pelican

Фэнтезийный персонаж
Pelicanus

Фэнтезийный персонаж
Penangallan

Фэнтезийный персонаж
Penanggalan

Герой сказок
Peritio

Герой сказок
Peritius

Чудище
Peryton

Фэнтезийный персонаж
Phane

Фэнтезийный персонаж
Piarevaracien

Мистическое чудовище
Piatek (Փիաթեկ)

Чудище
Pigsie

Мистическое чудовище
Pilot (Der Pilot)

Монстр
Piskie

Фэнтезийный персонаж
Pixie

Герой сказок
Pixy

Герой сказок
Planta Tartarica Barometz

Герой легенд
Plwacz

Монстр
Poltergeist

Чудище
Pontianak

Герой сказок
Popobawa

Герой сказок
Poreskoro

Мистическое чудовище
Poroniec

Герой сказок
Powries

Мистическое чудовище
Požeminukai

Монстр
Pretas

Фэнтезийный персонаж
Psylli

Герой легенд
Puckwudgie

Чудище
Pūķis

Чудище
Pūkys

Чудище
Púláo (蒲牢)

Монстр
Pyučs

Чудище
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Герой легенд
Qallupilluit

Герой сказок
Qallupilluk

Чудище
Qalupalik

Герой легенд
Qílín (麒麟)

Герой сказок
Qiqirin

Фэнтезийный персонаж
Qiqirn

Герой сказок
Qiúniú (囚牛)

Чудище
Qora

Зверь
Qori ismaris

Монстр
Questing Beast

Мистическое чудовище
Quillboars

Фэнтезийный персонаж
Quinotaur

Фэнтезийный персонаж
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Мистическое чудовище
Rākṣas (राक्षस)

Герой легенд
Rakshasa

Герой сказок
Rakshosh

Мифическое существо
Rapae

Монстр
Ratkin

Чудище
Ratoncito Pérez

Фэнтезийный персонаж
Re'em

Монстр
Rĕāīm

Мистическое чудовище
Redcaps

Монстр
Regulus

Монстр
Reiko

Мистическое чудовище
Revenant

Фэнтезийный персонаж
Rhinoceros

Зверь
Rime Thurs

Фэнтезийный персонаж
Ringwraith

Чудище
Roane

Чудище
Roanes

Фэнтезийный персонаж
Roggenmuhme

Мифическое существо
Rohmani

Мифическое существо
Rokuro-Kubi

Монстр
Rokurokkubi

Герой сказок
Rokurokubi

Мистическое чудовище
Rolling Calf

Герой легенд
Rompo

Герой легенд
Ròn

Мистическое чудовище
Roperite

Герой легенд
Rougarou

Чудище
Roux-Ga-Roux

Монстр
Rp'm

Чудище
Rp'um

Зверь
Rugaroo

Фэнтезийный персонаж
Rugaru

Чудище
Runa

Чудище
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Монстр
Sachiko

Герой легенд
Sagari (さがり)

Герой сказок
Sagittarius Bucentaurus

Чудище
Salamander

Чудище
Salamandra

Монстр
Sarkany

Мифическое существо
Sarquindi

Монстр
Saru Tora Hebi

Зверь
Sarutorahebi

Зверь
Scarrow

Герой сказок
Scenopode

Фэнтезийный персонаж
Sciritae

Монстр
Scitalis

Фэнтезийный персонаж
Scoliophis stianticus

Герой легенд
Scriker

Мистическое чудовище
Scylla

Мифическое существо
Scytale

Зверь
Sea-Lion

Герой сказок
Selchies

Монстр
Selkies

Зверь
Serpopard

Герой сказок
Shachihoko (鯱)

Герой сказок
Shedu

Герой легенд
Shellycoat

Мистическое чудовище
Shelob

Фэнтезийный персонаж
Shikenken (シッケンケン)

Герой легенд
Shikome (黄泉醜女)

Чудище
Shiryō (死霊)

Герой сказок
Shōjō

Монстр
Shōryō (精霊)

Фэнтезийный персонаж
Shrake

Монстр
Shtojzorreshta

Герой легенд
Shtojzovalle

Чудище
Shtozote

Герой сказок
Shtriga

Чудище
Sibhreach

Мифическое существо
Sídhe

Мистическое чудовище
Silkies

Фэнтезийный персонаж
Simiidiabolus hibernicus horribillis

Фэнтезийный персонаж
Simplicissimus

Чудище
Sirena

Фэнтезийный персонаж
Sirenes

Монстр
Sirrush

Монстр
Sjopeltin

Мистическое чудовище
Sjupilti

Мистическое чудовище
Skalli

Мифическое существо
Skarbnik

Чудище
Skaven

Чудище
Skiopod

Мифическое существо
Skiopodas

Мистическое чудовище
Skjöll

Мистическое чудовище
Skoll

Чудище
Sköll

Герой легенд
Skriker

Монстр
Skrulls

Чудище
Skvader

Герой легенд
Skøll

Мифическое существо
Sleipnir

Мифическое существо
Sluagh

Мистическое чудовище
Smok

Мистическое чудовище
Smůk

Герой легенд
Snark

Фэнтезийный персонаж
Snergs

Герой сказок
Snoligoster

Герой легенд
Soe-horven

Мифическое существо
Space Jockey

Фэнтезийный персонаж
Sphinx

Зверь
Splinter-cat

Мистическое чудовище
Spopodes

Герой легенд
Spriggan

Фэнтезийный персонаж
Squonk

Монстр
Stellio

Фэнтезийный персонаж
Stollenwurm

Зверь
Stoors

Мифическое существо
Stormbird

Герой легенд
Storsjöodjuret

Зверь
Strandvaskare

Мифическое существо
Strandvasker

Чудище
Strigoi

Зверь
Struthiocamelon

Мистическое чудовище
Struthopodes

Фэнтезийный персонаж
Strutio

Чудище
Strzyga

Фэнтезийный персонаж
Stymphalídes órnithes

Герой сказок
Succubus

Монстр
Suhurmas

Герой сказок
Svartalfar

Мифическое существо
Swanhamr

Фэнтезийный персонаж
Swanmaidens

Герой легенд
Swanman

Фэнтезийный персонаж
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Чудище
Taotie

Мистическое чудовище
Tarandrus

Чудище
Tarasque

Монстр
Tarrasque

Герой сказок
Tatzelwurm

Герой сказок
Taur

Монстр
Te Whanau O Rangi

Фэнтезийный персонаж
Tehut

Герой легенд
Tengu (天狗)

Фэнтезийный персонаж
Tenko

Герой сказок
Teong-wei

Герой сказок
Tharks

Мифическое существо
Thea

Герой сказок
Theow

Чудище
Thep Norasri

Фэнтезийный персонаж
Thestral

Герой легенд
Thos

Чудище
Thot

Монстр
Thoth

Фэнтезийный персонаж
Three-foot Horse

Фэнтезийный персонаж
Thrummy-Cap

Герой сказок
Thunderbird

Мифическое существо
Tian Lu (天禄)

Чудище
Tiangou (天狗)

Герой сказок
Tibicenas

Герой легенд
Tigbalan

Герой легенд
Tigbalang

Чудище
Tikbalan

Герой легенд
Tikoloshe

Мистическое чудовище
Tiqqitchit

Герой сказок
Tiritchiq

Герой легенд
Tithoes

Мифическое существо
To Filiko Teras

Мистическое чудовище
Toenayar

Монстр
Tokoloshe

Мистическое чудовище
Tommyknockers

Чудище
Tomte

Фэнтезийный персонаж
Tooth fairy

Герой легенд
Topple

Чудище
Tote-Road Shagamaw

Герой легенд
Toutetsu

Монстр
Tragelaph

Монстр
Tragelaphus

Мистическое чудовище
Trào phong

Чудище
Trasgo

Герой легенд
Trasgu

Чудище
Trasno

Герой сказок
Trauko

Чудище
Treants

Мистическое чудовище
Treefolk

Мифическое существо
Troglodyte

Фэнтезийный персонаж
Trogodytae

Мистическое чудовище
Trow

Герой легенд
Tsonokwa

Чудище
Tsonoqua

Чудище
Tù ngưu

Чудище
Tulao (徒劳)

Фэнтезийный персонаж
Tunda

Герой сказок
Tunkall

Герой сказок
Tūrehu

Монстр
Tutu

Фэнтезийный персонаж
Tyger

Монстр
Typhaon

Герой легенд
Typhöeus

Чудище
Typhon

Герой сказок
T'ao T'ieh

Герой сказок
Tamamo-no-Mae

Мистическое чудовище
Tangi

Мистическое чудовище
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Мистическое чудовище
Ubasti

Герой легенд
Ubume

Мифическое существо
Ugallu

Герой легенд
Uldra

Фэнтезийный персонаж
Undead

Чудище
Undine

Монстр
Undine Dejwe

Фэнтезийный персонаж
Ungaikyou (雲外鏡)

Мистическое чудовище
Ungoliant

Мистическое чудовище
Unicorn-lion

Чудище
Unicornis

Монстр
Uperice

Мифическое существо
Upierzyca

Фэнтезийный персонаж
Upior

Чудище
Upir

Фэнтезийный персонаж
Upsorn Srihas

Герой легенд
Upupa

Монстр
Urchins

Чудище
Uridimmu

Зверь
Urmahlillu

Мифическое существо
Urmahlullu

Монстр
Urman iäse

Монстр
Uroboros

Мифическое существо
Uru-kehu

Чудище
Utböling

Монстр
Utburd

Герой легенд
Utkasting

Мифическое существо
Utrzymywany

Монстр
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Герой легенд
Va әs̷

Монстр
Vaca de lumbre

Чудище
Valkyrja

Герой сказок
Vam-Fear-Eee

Герой сказок
Vampijerović

Мистическое чудовище
Vampirar

Герой сказок
Vampirdzhiya

Чудище
Vampirić

Зверь
Vampirović

Зверь
Vánagandr

Герой сказок
Varactyl

Монстр
Varg

Герой легенд
Vargr

Мистическое чудовище
Vaŭkałak

Мистическое чудовище
Versipellis

Мистическое чудовище
Vešapi (ვეშაპი)

Мистическое чудовище
Vielfraß

Чудище
Vilkacis

Фэнтезийный персонаж
Vilkãtas

Чудище
Vilkatis

Монстр
Vilktakis

Зверь
Vipera

Герой легенд
Višap (վիշապ)

Герой сказок
Vodni mož

Чудище
Vough

Монстр
Vugluscris

Герой сказок
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Чудище
Wahokohoko

Монстр
Wamphyri

Герой сказок
Wandynnije

Мистическое чудовище
Wàng tiān hǒu (望天吼)

Чудище
Waq-waq tree

Монстр
Warg

Фэнтезийный персонаж
Wargin

Монстр
Water-Leaper

Монстр
Water-owl

Зверь
Wearg

Герой легенд
Wearh

Герой сказок
Wechselbalg

Фэнтезийный персонаж
Weeping Woman

Герой легенд
Wemic

Зверь
Wendigo

Герой сказок
Werebat

Чудище
Werebears

Фэнтезийный персонаж
Wereboar

Мистическое чудовище
Werefox

Герой сказок
Werehyenas

Герой сказок
Wererat

Чудище
Werewolf

Герой легенд
White Walkers

Герой сказок
Whooping boy

Монстр
Will O'The Wisp

Зверь
Willepen

Герой сказок
Windigo

Мистическое чудовище
Winged Horses

Чудище
Wish Hounds

Зверь
Wisht Hounds

Монстр
Wodny muž

Герой легенд
Wódnykus

Мистическое чудовище
Wookiee

Чудище
Wuesting Beast

Мифическое существо
Wychowywany

Монстр
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Чудище
Xaynwada

Герой легенд
Xhinde

Герой легенд
Xiaoyang People

Зверь
Xiaoyangmin

Монстр
Xiezhi

Герой сказок
Xièzhì (獬豸)

Герой легенд
Xingxing (狌狌)

Герой сказок
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Чудище
Ya-Te-Veo

Монстр
Yakan

Герой сказок
Yakṣas

Мистическое чудовище
Yale

Герой сказок
Yalomishte

Герой легенд
Yamawarawa

Герой легенд
Yamawaro

Герой легенд
Yanari

Монстр
Yara-ma-yha-who

Мифическое существо
Yarımtıq

Герой сказок
Yázì (睚眦)

Мистическое чудовище
Yeth Hounds

Чудище
Yeti

Фэнтезийный персонаж
Yllerion

Чудище
Yobo-san

Герой сказок
Yobosan

Чудище
Yōkai (妖怪)

Чудище
Youwarkee

Герой сказок
Yppopodes

Монстр
Yppotryll

Герой сказок
Yuki-ane (雪姉サ)

Герой легенд
Yuki-banba (雪バンバ)

Герой легенд
Yuki-hime (雪姫)

Герой сказок
Yuki-onago (雪女子)

Герой легенд
Yuki-onna (雪女)

Мифическое существо
Yukibajo (雪バジョ)

Фэнтезийный персонаж
Yukinba (雪ンバ)

Монстр
Yumekui

Мистическое чудовище
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Зверь
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Мистическое чудовище
Áitvaras

Мифическое существо
Áitivaras

Монстр
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Монстр
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Зверь
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Мистическое чудовище
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Мистическое чудовище
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Чудище
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Зверь
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Мифическое существо
Łaziebnik

Фэнтезийный персонаж
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Чудище
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Герой сказок
Şüräle

Монстр
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Мистическое чудовище
Šêdu

Монстр
Šmok

Мистическое чудовище
Štriga

Герой сказок
Šungalviai

Чудище
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Чудище
Żmirłacz

Зверь
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Герой сказок
Άβράξας

Фэнтезийный персонаж
Άργος

Фэнтезийный персонаж
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Мистическое чудовище
Ένυδροσ

Мистическое чудовище
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Герой легенд
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Фэнтезийный персонаж
Αχέρων

Монстр
Αριμασπος

Чудище
Αburγu Moγai

Фэнтезийный персонаж
Ασπιδοχελώνη

Чудище
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Мифическое существо
Βλεμμυες

Герой сказок
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Мифическое существо
Γηρυών

Герой легенд
Γλυκών

Монстр
Γηρυονης

Герой легенд
Γηρυονευς

Монстр
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Герой легенд
Δελφυνη

Мистическое чудовище
Δράκαινα

Фэнтезийный персонаж
Δαίμων

Мифическое существо
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Герой сказок
Εμπουσα

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Зверь
Θόουτ

Мистическое чудовище
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Мистическое чудовище
Καταβλεπων

Мистическое чудовище
Κῆτος

Герой легенд
Κάβειροι

Герой легенд
Κέκροψ

Мифическое существо
Κύκλωπες

Фэнтезийный персонаж
Καλικάντζαροι

Герой легенд
Κακός

Монстр
Κεραστης

Мифическое существо
Κυνοκεφάλοι

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Фэнтезийный персонаж
Λάμια

Герой легенд
Λειμενίδες

Герой сказок
Λαδων

Мистическое чудовище
Λιμνάδες

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Монстр
Μελίαι

Герой сказок
Μελιάδες

Чудище
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Зверь
Ναϊάδες

Герой сказок
Νύμφες

Монстр
Ναΐδες

Монстр
Νηρηίδες

Герой сказок
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Зверь
Ορθος

Герой легенд
Οὐροβόρος

Зверь
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Мистическое чудовище
Πανθηρ

Зверь
Πύθων

Монстр
Περίτιος

Мистическое чудовище
Πρωτεύς

Герой сказок
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Монстр
Σκιραται

Чудище
Σρινύες

Чудище
Σάτυροι

Фэнтезийный персонаж
Σκολοπινδρα

Фэнтезийный персонаж
Σκιαποδες

Монстр
Σομπέκ

Мифическое существо
Σειρῆνες

Чудище
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Мистическое чудовище
Τιτάνες

Мистическое чудовище
Τυφών

Герой сказок
Τράγέλαφος

Фэнтезийный персонаж
Τάρανδρος

Мифическое существо
Τάρανδος

Мистическое чудовище
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Герой сказок
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Чудище
Φοϊνιξ

Фэнтезийный персонаж
Φτερωτά άλογα

Мистическое чудовище
Φάλαινα

Монстр
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Чудище
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Мистическое чудовище
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Чудище
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Герой легенд
Ӧшымӧс чуд

Существа из мифов и легенд на букву Ա


Существа из мифов и легенд на букву Հ


Фэнтезийный персонаж
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Мифическое существо
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Монстр
Ḏiḥautī

Мистическое чудовище
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Герой легенд
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ


Герой сказок
ἵπποκαμποςСервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2021 г.
ver. 1.05.1374+