Мифическое существо Змок

У Палесьсі на балоце Цмок хаваецца ў чароце. Зьеў бярозку на сьняданак, Струшчыў дуб, як абаранак. Праляцеў над вёскай цмок — Пахаваліся, хто змог! Толькі Яська не спужаўся Ды на цмоку пакатаўся! Капітан Танака. Дзіцячы верш-лічылка* (*) Цмок — дракон в белорусской и польской мифологии. В отличии от западного европейского дракона, цмок не враждебен человеку. Сохранившееся на Беларуси слово "Цмок" в противовес "Змею", делающему акцент на "земляной" природе дракона, указывает на водную стихию. В некоторых белорусских диалектах словом "цмок" называют вяселку-радугу, которая как бы "выцмактывае" воду из реки или озера. "Цмактаць" означает "высасывать, осушать, лишать воды, влаги". Хотя есть версия заимствования этого слова из германских языков (ср. англосаксонское "snаса", английское "snake" — "змея"), мы придерживаемся славянской версии происхождения этого слова. Тем более, что оно известно и болгарам (Смок, Цмок), и словенцам (Smůk), и полякам (Smok), и чехам со словаками (Zmok), ну и в церковно-славянском языке это слово присутствует (Смокъ). "Подобно шата́ну, цмокъ живетъ и дѣйствуетъ особняком и, подобно ему, не любимъ остальными нечистиками, но уже вслѣдствіе чванливой спеси. Благодаря природной лѣни, неподвижности отъ отучнѣнія, цмокъ не всегда откликнется на призывъ человѣка, или на призывъ къ помощи другого нечистика. Но разъ онъ подступилъ къ жертвѣ — непремѣнно доканаетъ ее, хотя предварительно взвѣситъ, сто́итъ ли она трудовъ, нарушеннаго покоя; если нѣтъ— цмокъ презрительно отворачивается отъ работы, предоставляя ее другимъ нечистикамъ. По внѣшости цмокъ какъ-то опрятнѣе другихъ нечистиковъ, любитъ купаться, ходитъ въ баню и ежедневно умывается. Въ то же время немногіе цмоки имѣютъ какія-нибудь поврежденія, потому что во́ время уходятъ отъ громовой напасти и непосильнаго столкновенія съ человѣкомъ. Предусмотрительная осторожность хранитъ бытіе цмоковъ дольше всѣхъ нечистиковъ. Кромѣ сказаннаго, о цмокахъ извѣстно, что они рѣже пристаютъ къ простымъ деревенскимъ людямъ и что излюбленными ихъ жертвами бываютъ ханжи всѣхъ положеній, одиночники между людьми, такъ же, какъ и они сами между нечистиками. Люди семейные, или тяготѣющіе къ семейной жизни и живущіе обществомъ, свободны oтъ напастей цмоковъ; къ нимъ, какъ и къ жилищамъ ихъ, цмоки не подступаютъ; зато нарушители семейныхъ и общественныхъ обязанностей — первыя ихъ жертвы." Н.Я.Никифоровский "Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе" (482: с.40-41) "Цмок жыве і дзейнічае сам па сабе, яго не любяць іншыя нячысцікі з-за яго фанабэрыстасці. Дзякуючы прыроднай ляноце і нерухавасці таўсты цмок не заўсёды адгукаецца на заклік чалавека ці іншага нячысціка з просьбаю дапамагчы. Аднак калі ён падступіўся да ахвяры — абавязкова дамучыць яе, папярэдне ўзважыўшы, ці варта яна ўвагі і парушанага спакою; калі не вартая — цмок пагардліва адварочваецца, пакідаючы яе іншым нячысцікам. Знешне цмок акуратнейшы за астатніх нячысцікаў, любіць купацца, ходзіць у лазню і штодня мыецца. Прадбачлівасць і асцярожнасць дазваляе цмоку жыць даўжэй за ўсіх нячысцікаў. Цмокі рэдка чапляюцца да простых вясковых людзей. На людзей сямейных цмокі не нападаюць." М.Я.Нікіфароўскі "Нячысцікі. Збор простанародных у Віцебскай Беларусі паданняў пра нячыстую сілу" (449: с.651-652) Źmiej v. Smok "Jųon wielizny jak budynäk, bywaje u jehò try abò sześć, abò dziewiäć, abò i dwanaccać hałòų, tyje hòławy jak cäbrý wielìznyje, zuby jak narohi, pazurý jak sierpý, a kryła jak palaszý hųòstryje: jak dàść imì pa czųòm, tak i pierasieczè. Heto najstraszniejszy źwier na świeci; dzie jųòn żywiè, ci ų lįesi, ci na òbałakach, to niwièdamo, bo jųòn i pa pawiètry letàje". Federowski, M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej — Kraków, 1897 (462: T.1, s.126, p.334) "Змей, або смок, вялізны, як будынак, бывае ў яго тры, або шэсць, або дзевяць, або і дванаццаць галоў, тыя галовы, як цабры, вялізныя, зубы, як нарогі, пазуры, як сярпы, а крылы, як палашы, вострыя: як дасць імі па чом, так і перасячэ. Гэта найстрашнейшы звер на свеце; дзе ён жыве, ці ў лесе, ці на воблаках, то няведама, бо ён і па паветры лятае." Federowski, M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej — Kraków, 1897 (449: с.652) "Také dějí tomuto draku zmok, zmak, zmek, stsl. smok (místo vz-mok), kteréžto jméno, od moku pocházejíc, dle přísloví „Zmek močidla nezůstane, ani žába", tím se vysvětluje, že slunovrat s sebou přináší tání sněhu a ledu; a poněvadž tato vláha spolu příčinou jest úrody zemské, proto také smok, v pověrách národních oblékaje se v podobu zmoklého kuřete, týmž způsobem hospodářovo jmění množi, jako drak ohnivý, o kterém prvé řečeno; ano skutečně v pověrách jedno v druhé se proměňuje: z draka stává se kuře a z tohoto zase drak, a stsl. smok přímo slovem řec. δράκων se vykládá." Karel Jaromír Erben "O dvojici a o trojici v bájesloví slovanském" (425: s.286-287) Smok had; "змиа великыа, ιаже наричють сѧ смокове" (Mikl. [863-864]). 2. Abecední slovník slovanského bájesloví (Z rukopisné pozůstalosti K.J.Erbena) (425: s.404) Наиболее развесистое описание находим у широко известного в узких кругах фольклориста-мистификатора П.Древлянского: "Цмок — дух у выглядзе змяі. Тры роды цмокаў налічваюць беларусцы. Менавіта: 1) цмок агульны, 2) дамавік і 3) лесавік. Пра агульнага цмока беларусцы мала ведаюць: здаецца, гэта, паводле іх уяўлення, проста д'ябал. Агульны цмок мае ў сваей уладзе і распараджэнні ўсіх іншых цмокаў. Усе астатнія цмокі павінны даваць справаздачу цмоку агульнаму. У кожнага сямейніка, кажуць беларусцы, ёсць дамавік-цмок (але, як відаць, гэта ўжо не д'ябал). Ён пасяляецца ў доме абранага ім сямейніка і, пакуль з ім у добрых адносінах, не адыходзіць ад яго да другога сямейніка. Дамавік-цмок носіць свайму сямейніку грошы, робіць яго нівы плоднымі, а кароў — дойнымі (якія даюць шмат малака); наогул ён глядзіць за ўсёй яго гаспадаркаю. Зразумела, усё гэта робіцца патаемна, незаўважна ад сямейніка; зрэшты, кожны сямейнік ведае свайго цмока-дамавіка, але не больш як свайго, таму адзін сямейнік не ведае цмока-дамавіка другога сямейніка, нават які жыве побач з ім. За такія заслугі цмока-дамавіка сямейнік, са свайго боку, павінен кожны дзень гатаваць для яго яечню, і рабіць яе заўсёды на патэльні на страсе дома. Кажуць, што калі адзін сямейнік не прыгатаваў для свайго цмока-дамавіка яечні, то цмок-дамавік у тую ж ноч спаліў увесь яго дом і перайшоў да іншага сямейніка. Але гэты звычай не паўсюдны ў Беларусі; часцей сустракаецца наступны. Кожны сямейнік, са свайго боку, абавязаны ў пэўныя дні года пячы яечню для свайго цмока-дамавіка і, прыкрыўшы яе частым рэшатам, ставіць на гумніцы (месцы пры гумне). Лесавы цмок (лесавік)... — непрымірымы вораг дамавіка, і таму ён усё робіць назло яму. Ён морыць у гаспадароў скаціну, робіць нівы іх неўраджайнымі, ноччу высмоктвае малако ў кароў і выкрадае дачок. Гэты цмок-лесавік нярэдка з'ядае яечні, прыгатаваныя для цмокаў-дамавікоў. Забаўны выпадак у гэтых адносінах расказваюць беларусцы, нібыта аднойчы цмок-лесавік дачасна паспеў скончыць даручэнні цмока агульнага і прыляцеў да аднаго сямейніка з'есці яечню, прыгатаваную для цмока-дамавіка. У гэты час прыляцеў і цмок-дамавік. Адбылася бойка, і на шум, узняты імі, збегліся жыхары ўсёй вёскі. Але цмокі, кажуць, засаромеліся і паляцелі. Пасля гэтай бойкі на гумніцы засталося шмат крыві і некалькі шматкоў мяса... Наогул пра цмокаў у Беларусі захавалася шмат паданняў, і ўсе яны адно больш забаўнае і адмысловае за другое." П.Древлянский "Белорусские народные предания" // Журнал Министерства народного просвещения на 1846 год (прибавления, кн.1. с.262-267) (449: с.652) "Цмок — дух в виде змеи. Три рода Цмоков насчитывают Белорусцы. Именно: 1) Цмок — общий (Цмок), 2) домовой (домовик) и 3) лесной (лесовик). Об общем Цмоке Белорусцы мало знают: кажется, это, по их понятию, просто дьявол. Общий Цмок имеет в своей власти и распоряжении всех других Цмоков: все прочие Цмоки должны давать отчет Цмоку общему. У каждого семьянина, говорят Белорусцы, есть домовой-Цмок (но, как видно, это уже не дьявол). Он поселяется в доме избранного им семьянина и, пока с ним в хороших отношениях, не отходит от него к другому семьянину. Домовой-Цмок носит своему семьянину деньги, делает нивы его плодоносными, а коров дойными (то есть дающими много молока); вообще он смотрит за всем его хозяйством. Разумеется, все это делается тайно, незаметно от семьянина; впрочем, каждый семьянин знает своего Цмока-домовика, но не более как своего, так что один семьянин не знает Цмока-домовика другого семьянина, даже рядом с ним живущего. За такие услуги Цмока-домовика семьянин, со своей стороны, должен всякий день приготовлять для него яичницу и ставить ее всегда в сковороде на кровле дома. Говорят, что когда один семьянин не приготовил для своего Цмока-домовика яичницы, то Цмок-домовик в ту же ночь сжег весь его дом и перешел к другому семьянину. Но этот обычай не повсеместен в Белоруссии; более господствует следующий. Каждый семьянин, со своей стороны, обязан в известные дни года приготовлять яичницу для своего Цмока-домовика и, прикрыв ее частым решетом, ставить на гумницы (место при гумне). Лесовой Цмок (лесовик), говорят Белорусцы, — непримиримый враг домовика и потому-то он все делает назло ему. Он морит у хозяев скот, делает нивы их неурожайными, ночью высасывает молоко у коров и похищает дочерей. Этот-то Цмок-лесовик нередко поедает яичницы, приготовленные для Цмоков-домовиков. Забавный случай в этом отношении рассказывают Белорусцы, будто бы однажды Цмок-лесовик прежде времени успел окончить поручения Цмока общего и прилетел к одному семьянину съесть яичницу, приготовленную для Цмока-домовика. В это время прилетел и Цмок-домовик. Произошла драка, и на шум, произведенный ими, стеклись поселяне со всей деревни. Но Цмоки, говорят, постыдились и улетели. После этой драки на гумницы осталось много крови и несколько клочков мяса... Вообще о Цмоках в Белоруссии сохранилось много преданий и все они одно другого забавнее и замысловатее. Не знаем, можно ли Цмока Белорусского назвать тем самым Змоком, которого Г.Касторский приписывает Польше (см. его «Начертание Славянской Мифологии», с.57). Нет сомнения, что этот Змок в Польше то же, что Цмок в Белоруссии, и что даже гораздо вернее будет, если и Польского духа назвать Цмоком, а не 3моком. Это можно доказать производством слов Змок, Цмок и самым делом (фактом). Если этого духа назвать Змоком, то нельзя будет найти корня этого слова ни в Польском языке, ни в Белорусском наречии. Разве в Русском? Но если производить корень этого слова из Русского языка, то свойства, приписываемые Цмоку в Белоруссии и Змоку в Польше, ничуть не оправдают этого словопроизводства. Так, если производить "змок" от мокнуть (а иначе нельзя на Русском языке), то этим ничуть не определишь значения слова Змок. Но с какой стати искать корня этого слова в Русском языке? Равно и опыт не доказывает мнения Г.Касторского. В Польше много рассказывают очень страшного про Цмока, и все эти рассказы похожи на рассказы Белорусцев. Различие в том, что в Польше знают одного Цмока (общего), который, по мнению Белорусцев, есть дьявол, а в Белоруссии насчитывают три рода Цмоков. Напротив, если мы назовем этого духа Цмоком, то это слово очень легко и верно можно произвести от его корня, как Белорусского, так и Польского, и значение его не будет противоречить самым действиям, приписываемым Цмоку. Так слово Цмок происходит от глагола цмокаць (cmokac), который и на Белорусском наречии и на Польском языке значит — свистать, щелкать зубами, шипеть по-змеиному. Корень верен, и такой предикат очень идет к змее. Итак, Цмок Белорусский и Змок Польский есть один и тот же нечистый дух в образе змеи." П.Древлянский "Белорусские народные предания" // Журнал Министерства народного просвещения на 1846 год (прибавления, кн.1. с.262-267) (310: с.266-267) Тут стоит отметить, что функции, приписываемые домовому цмоку, характерны для польско-литовского айтвара и латышского пукиса. Основываясь на тексте Древлянского, упоминает белорусских цмоков и А.Н.Афанасьев в своих "Поэтических воззрениях славян на природу", при этом он уже явно говорит, что "лесной цмок" — это леший, а "домовой цмок" — домовик. Также интересное упоминание Цмоков присутствует в книге Владимира Короткевича: "Не толькі людзям, а і звярам, і гадам, і пачварам падводным даводзілася ў той год цяжка. Якраз тады выдахлі ў Сенненскіх азёрах цмокі, пра якіх пісаў яшчэ прападобны Амбражэй Куцеянскі; якіх цмокаў ён калісьці закляў і загнаў у возера, каб не палохалі людзей. Вальнадумцы і ерэтыкі казалі, што ўсё гэта байкі, бо ніхто тых цмокаў, акрамя п'янюг начных, не бачыў. Што ж, і п'янюгам трэба верыць. Які гэта цвярозы богабаязны чалавек палезе ўначы на лясное возера з дрэннаю славай?! І яшчэ казалі вальнадумцы, што каб цмокі былі — яны б народ хапалі, лапалі. І гэта ерась! Па-першае, прападобны Амбражэй тых цмокаў закляў, а па-другое, забылі яны, што ніколі ў тыя часы не аддавала Лепельскае возера трупаў. А ў той год і вальнадумцы ахнулі. Праўду казаў прападобны. За адну ноч на водмелях тых яшчураў, тых цмокаў знайшлі сорак, ды палова таго хісталася на фалях, як плаваючыя выспы. Ды другой раніцай знайшлі яшчэ трохі менш паловы таго, што выдахла ў першую ноч. А яшчэ праз ноч усплыў самы вялікі. Адзін." Уладзімір Караткевіч "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" (461: с.4) "Не только людям, но и зверям, гадам и тварям подводным приходилось в тот год тяжко. Как раз тогда вымерли в Сенненских озёрах змеи, про которых писал ещё преподобный Амброзий Куцеянский; которых он когда-то проклял и загнал в озёра, чтоб не пугали людей. Вольнодумцы и еретики говорили, что всё это басни, ибо никто этих змеев, кроме гуляк ночных, не видел. Что ж, и гулякам нужно верить. Какой же это трезвый, богобоязненный человек полезет ночью на лесное озеро с дурной славой?! И ещё говорили вольнодумцы, что если бы змеи были, они б народ хватали, лапали. И это ересь! Во-первых, преподобный Амброзии тех змеев проклял, а во-вторых, забыли они, что никогда в те времена не отдавало Лепельское озеро трупов. А в тот год и вольнодумцы ахнули. Правду говорил преподобный. За одну ночь на отмелях тех ящеров, тех змеев нашли сорок, да половина того качалась на волнах, как плавучие острова. Да следующим утром нашли чуть меньше половины того, что вымерло в первую ночь. А ещё через ночь всплыл самый большой. Один." Владимир Короткевич "Христос приземлился в Гродно". Перевод Александра Сурнина (530) Для лучшего понимания ареала "обитания" цмока, стоит отметить, что переводчик, явно не представлявший географию описываемых в книге мест, весьма некорректно перевел имя преподобного Амброзия. Белорусское "Куцеянскі" образовано он названия речки Кутеинки, на высоком берегу которой стоит Кутеинский Свято-Богоявленский монастырь с собственной книгопечатной мастерской. В настоящее время территория монастырского комплекса входит в городскую черту Орши Витебской области. Что же касается непосредственно Сенненских озёр, то они расположены возле города Сенно, примерно в 60 километрах на северо-запад от Орши. "Выглядам той цмок быў, як звер фока* , такі самы льсняны, у складках, толькі без поўсці. І шэры, як фока. Але даўжэйшы за яго куды. Бо даўжыні ў ім было сем з паловай лагожаскіх сажняў* , а калі пацікавіцца немец, то восем і адна пятая фадэна, а калі, можа, ангелец, то сорак дзевяць футаў і яшчэ дваццаць два дзюймы. Тулава мелі тыя цмокі шырокае і трохі пляскатае, і мелі яны плаўнікі — не такія, як у рыбы, а такія таксама, як у фокі, таўстамясыя, шырокія, але не дужа доўгія. Шыю мелі, па тулаву, дык тонкую і надта доўгую. А на шыі сядзела галава, адначасова падобная і на галаву змяі і на галаву лані. І, дальбог, смяялася тая галава. Мо проста зубы скаліла, а мо — з нашых бедаў. І зубы былі велічынёй з конскія, але вострыя, і многа іх было на такую галаву аж данельга. Вочы вялізныя, як сподкі, каламутна-сінія ў зелень, ашклянелыя. І страшна было глядзець у тыя вочы, і мурашкі па спіне, нібы Евінага змія ўбачыў, і непамысна неяк, і нібы ў чымсьці вінаваты." Уладзімір Караткевіч "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" (461: с.5) "Видом тот змей был как зверь фока* , такой же лоснистый, в складках, только без клыков. И серый, как фока. Но длиннее, чем тот, весьма. Потому что длины в нём было семь с половиной логойских саженей* , а если поинтересуется немец, то восемь и одна пятая фадена, а если, может, ангелец, то сорок девять футов и ещё двадцать два дюйма. Туловище имели эти змеи широкое и немного сплюснутое, и имели они плавники — не такие, как у рыбы, а такие точно, как у фоки, толстомясые, широкие, но не очень длинные. Шею имели, к туловищу, так тонкую и слишком длинную. А на шее сидела голова, одновременно похожая и на голову змеи, и на голову лани. И видит Бог, смеялась та голова. Может, просто зубы скалила, а может, потешалась над нашими бедами. И зубы были величиной с конские, но острые, и много их было на такую голову, даже слишком. Глаза огромные, как блюдца, мутно-синие в зелень, остекленелые. И страшно было смотреть в эти глаза, и мурашки по спине, будто Евиного змея увидел, и неудобно как-то, и будто в чём-то виноват." Владимир Короткевич "Христос приземлился в Гродно". Перевод Александра Сурнина (530) Легенду о свадебных благословениях Цмока записал лепельский краевед Владимир Шушкевич у своей бабушки Аннеты Михайловной Шушкевич: "С детства слышала небылицы, будто в деревню Волова Гора с Лепельского озера в день свадьбы кого бы то ни было из сельчан обязательно приплывает по рекам Эссе и Береще, озеру Береща и Березинскому каналу змееподобное чудовище по имени Цмок. Делает он это ради того, чтобы получить угощение со свадебного застолья. Ровно в полночь жених и невеста уходили со свадьбы на дамбу Березинского канала и в самый глубокий омут, где якобы уже ожидал разносолы и выпивку Цмок, выливали самогон и бросали закуску. Одновременно просили у чудища благословения на будущую совместную жизнь. Делали это полулегально, поскольку церковнослужители не одобряли почитания мифического существа. Однако никто не отваживался нарушать обычай. Говорят, что молодые даже слышали, как после угощения пьяный Цмок бушевал в омуте и на местном диалекте благословлял будущую семью" (**).

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Монстр
Агуане

Мифическое существо
Азема

Мифическое существо
Албысы

Мистическое чудовище
Анаким

Герой сказок
Ао

Герой сказок
Арворх

Мистическое чудовище
Архангелы

Герой легенд
Ахти

Герой сказок
Абаасы

Мистическое чудовище
Абаасылар

Фэнтезийный персонаж
Абааһы

Герой легенд
Абада

Мистическое чудовище
Абанг Аку

Чудище
Абасы

Мистическое чудовище
Аванк

Монстр
Агиски

Герой сказок
Агрометы

Фэнтезийный персонаж
Алим

Чудище
Абраксас

Мистическое чудовище
Абрасакс

Чудище
Авгур

Герой сказок
Агишки

Герой легенд
Агнявік

Герой легенд
Агызмал

Чудище
Азы

Мифическое существо
Алея

Фэнтезийный персонаж
Ангелы 

Мистическое чудовище
Аптах-бага(двуглав.лягушка)

Мифическое существо
Арейон

Герой сказок
Архонты

Мистическое чудовище
Аюстал

Монстр
Абнауаю

Чудище
Азарлары

Фэнтезийный персонаж
Алан-мелекей(гиг.лягушка)

Мистическое чудовище
Альрауны

Зверь
Анцыбал

Мистическое чудовище
Араш

Мистическое чудовище
Арслан

Зверь
Атцыс

Герой сказок
Абуми-кути

Мистическое чудовище
Аварга Мога

Герой легенд
Аврага Могой

Фэнтезийный персонаж
Агач киши

Фэнтезийный персонаж
А Бао А Ку

Герой легенд
А Бао Ку

Герой легенд
Агроти

Мистическое чудовище
Агулшап

Фэнтезийный персонаж
Агх-иски

Монстр
Агхары

Фэнтезийный персонаж
Аданы

Фэнтезийный персонаж
Адданк

Мистическое чудовище
Аджина

Фэнтезийный персонаж
Адзуки-арай

Герой сказок
Адзуки-госягося

Герой сказок
Адзуки-сарасара

Мифическое существо
Адзуки-тоги

Герой сказок
Адские гончие

Мифическое существо
Адские псы

Мистическое чудовище
Аждаha

Монстр
Аждарха

Мистическое чудовище
Аждархо́

Монстр
Ажыдаа́р

Мистическое чудовище
Аздаха

Зверь
Аздяка́

Мистическое чудовище
Азярніцы

Герой легенд
Аидахар

Монстр
Аист

Зверь
Ай-хуа

Чудище
Айдахар

Мистическое чудовище
Айтвар

Герой легенд
Айцы

Мистическое чудовище
Акаана

Мифическое существо
Акасита

Чудище
Акери

Мистическое чудовище
Акиянъ рыба

Мистическое чудовище
Аколностъ

Мистическое чудовище
Акромантул

Мистическое чудовище
Акуй-Халава

Мистическое чудовище
Ала

Мистическое чудовище
Албаны

Чудище
Албасты

Герой легенд
Али

Мифическое существо
Аллокамелус

Монстр
Альсеиды

Герой легенд
Алэл

Зверь
Антеро

Мистическое чудовище
Албастый

Мистическое чудовище
Алема

Герой легенд
Алерион

Монстр
Аликанто

Мифическое существо
Алканостъ

Мистическое чудовище
Алкион (Alkyon)

Чудище
Алконос

Мистическое чудовище
Алконост

Фэнтезийный персонаж
Алконотъ

Мифическое существо
Алкуностъ

Герой сказок
Алцете

Герой легенд
Аль-каркаданн

Фэнтезийный персонаж
Альвы

Мистическое чудовище
Альгуль

Мистическое чудовище
Альконостъ

Мифическое существо
Альфин

Фэнтезийный персонаж
Ам-ам

Монстр
Ам-мит

Мифическое существо
Ам-мут

Мистическое чудовище
Амайурйук

Фэнтезийный персонаж
Амам

Мистическое чудовище
Амамат

Фэнтезийный персонаж
Амару

Фэнтезийный персонаж
Амауталик

Герой сказок
Амба́рный

Герой легенд
Амбарник

Мифическое существо
Амбарный старик-домовик

Монстр
Амемит

Чудище
Амикири

Монстр
Амиктиры

Герой легенд
Аммат

Чудище
Амт

Мистическое чудовище
Амфиптерий

Герой легенд
Амфисбена

Герой легенд
Амэ-онна

Фэнтезийный персонаж
Ананси

Чудище
Анба́рный

Мистическое чудовище
Ангеук

Герой сказок
Ангиак

Фэнтезийный персонаж
Ангьяк

Герой легенд
Андрони

Монстр
Анзу

Герой сказок
Анзуд

Герой сказок
Аниото

Монстр
Анка

Фэнтезийный персонаж
Анкертольд

Чудище
Анку

Герой легенд
Аннакуи

Зверь
Аннуна

Монстр
Аннунаки

Герой легенд
Анталоп

Монстр
Антапаты

Фэнтезийный персонаж
Антипко

Герой сказок
Антис

Монстр
Антоностъ

Мистическое чудовище
Ануннаки

Герой легенд
Анцётка

Монстр
Анчут

Зверь
Анчутик

Герой легенд
Анчутка

Фэнтезийный персонаж
Анщих Сисьва Пялт

Герой сказок
Аньсих Сисьва Пялт

Монстр
Апíвень

Мистическое чудовище
Апеп

Мистическое чудовище
Апис

Чудище
Апо́фис

Фэнтезийный персонаж
Апоп

Фэнтезийный персонаж
Апсарас

Чудище
Апсары

Герой сказок
Аптах-Бага

Фэнтезийный персонаж
Аразе

Герой сказок
Араитеуру

Монстр
Аралезы

Герой легенд
Аргос

Чудище
Аргус

Герой легенд
Аржавеннік

Мистическое чудовище
Аржавень

Мифическое существо
Арзюри

Герой легенд
Аримаспы

Герой сказок
Аримофеи

Монстр
Аримоѳеи

Фэнтезийный персонаж
Арсури

Мистическое чудовище
Аруи ариси

Мистическое чудовище
Асванг

Чудище
Асванга

Зверь
Асетнік

Мистическое чудовище
Асида

Герой сказок
Аскефруа

Мифическое существо
Аспид

Фэнтезийный персонаж
Аспида

Мистическое чудовище
Аспидоколеон

Герой легенд
Аспидохелон

Герой легенд
Аспик

Герой сказок
Ассида

Герой легенд
Ассидам

Герой легенд
Астонiи

Зверь
Асуван

Фэнтезийный персонаж
Атлантическая горбатая змея

Чудище
Аука

Фэнтезийный персонаж
Афанк

Монстр
Афедронои

Фэнтезийный персонаж
Африт

Герой сказок
Ахерон

Мифическое существо
Ахеронт

Зверь
Ахлис

Фэнтезийный персонаж
Ахоры

Мифическое существо
Ацаны

Герой легенд
Ачери

Фэнтезийный персонаж
Ачкийини

Герой сказок
Ачо́ч-Мачо́ч

Фэнтезийный персонаж
Аѳдроноi

Герой легенд
Адау

Герой сказок
Алад

Герой сказок
Алпаб

Монстр
Аниука

Зверь
Араска

Герой легенд
Асраи

Герой легенд
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Фэнтезийный персонаж
Бабай, Бабайка

Мистическое чудовище
Бакенеко

Герой легенд
Бен-Бен

Фэнтезийный персонаж
Благийдвор

Мистическое чудовище
Бродницы 

Чудище
Бучу*

Чудище
Бадњак

Фэнтезийный персонаж
Баг

Монстр
Бакэмоно

Мистическое чудовище
Белыедамы

Фэнтезийный персонаж
Берегини

Зверь
Богинки

Фэнтезийный персонаж
Бродячий огонёк

Мифическое существо
Бааванши

Герой легенд
Байцзэ

Мифическое существо
Баюн-Кот

Мистическое чудовище
Бену

Герой сказок
Боуги

Мифическое существо
Бута*

Мистическое чудовище
Бадняк

Фэнтезийный персонаж
Бісиці

Мистическое чудовище
Бааби

Герой легенд
Баба

Чудище
Бабай

Монстр
Бабайка

Герой сказок
Бабан

Монстр
Бабар

Чудище
Баби

Герой сказок
Бабок

Чудище
Бабр

Фэнтезийный персонаж
Бага

Монстр
Багамут

Монстр
Баган

Фэнтезийный персонаж
Багеера

Герой сказок
Багенге

Мистическое чудовище
Багнік

Чудище
Багник

Герой легенд
Бадзюля

Герой легенд
Бадюля

Зверь
Баенник

Герой сказок
Баенный

Фэнтезийный персонаж
Базилиск

Мистическое чудовище
Базилишек

Герой сказок
Байник

Фэнтезийный персонаж
Байнушко

Герой сказок
Бакемоно-Кицунэ

Мистическое чудовище
Бакенэко

Мифическое существо
Баку

Мистическое чудовище
Бакэдзори

Мистическое чудовище
Баламутень

Фэнтезийный персонаж
Баламутнік

Герой сказок
Баламуцень

Зверь
Балаур

Герой легенд
Балена

Фэнтезийный персонаж
Бандиман

Чудище
Банийип

Герой легенд
Банник

Чудище
Банной

Герой легенд
Банный

Фэнтезийный персонаж
Банный бес

Герой сказок
Банный пастырь

Герой легенд
Банный хозяин

Герой легенд
Банши

Мистическое чудовище
Банщик

Зверь
Баньши

Чудище
Барабао

Чудище
Баранец

Фэнтезийный персонаж
Барбегази

Герой легенд
Барбегазы

Фэнтезийный персонаж
Баргест

Герой легенд
Барздуки

Чудище
Барнитлег

Фэнтезийный персонаж
Барстуки

Чудище
Баст

Монстр
Бастет

Герой легенд
Батюшка-Зима

Герой легенд
Баубо

Герой легенд
Бебок

Герой сказок
Берендей

Мистическое чудовище
Бехолдеры

Чудище
Бахамут

Герой легенд
Башаандере

Фэнтезийный персонаж
Башахаун

Герой легенд
Баянник

Чудище
Бега

Фэнтезийный персонаж
Бегемот

Герой легенд
Бегущий волком

Чудище
Бедн-вара

Фэнтезийный персонаж
Безголовый человек

Мистическое чудовище
Бекке

Мистическое чудовище
Беличий народ

Монстр
Беляки

Герой сказок
Бен варра

Герой сказок
Бен-Варри

Фэнтезийный персонаж
Беорнинги

Герой сказок
Беременность

Мистическое чудовище
Берникли

Герой сказок
Бес банный

Мистическое чудовище
Бескуд

Герой сказок
Бессонье

Мистическое чудовище
Бии-няо

Герой легенд
Бииняо

Герой легенд
Бий-няо

Мистическое чудовище
Бийняо

Герой сказок
Бильвизы

Герой сказок
Бинфэн

Мифическое существо
Бирюк

Герой легенд
Бичен

Чудище
Бкабей

Мистическое чудовище
Блажинь

Герой легенд
Бласна

Мистическое чудовище
Блегмии

Герой легенд
Блегмы

Чудище
Блемии

Мистическое чудовище
Блудички

Зверь
Бляго

Мистическое чудовище
Бобо

Чудище
Бобок

Мифическое существо
Бовешь

Чудище
Боган

Мистическое чудовище
Боггарт

Монстр
Боги

Фэнтезийный персонаж
Боглы

Чудище
Божонтка

Мистическое чудовище
Бокан

Мистическое чудовище
Боканон

Мистическое чудовище
Боли-бошка

Монстр
Болла

Фэнтезийный персонаж
Болотник

Мифическое существо
Болотница

Мистическое чудовище
Болотный дедко

Фэнтезийный персонаж
Болотный шут

Герой легенд
Болотяник

Фэнтезийный персонаж
Болтрушайка

Монстр
Бомка

Фэнтезийный персонаж
Бонакон

Герой сказок
Боннакон

Герой легенд
Бор

Герой сказок
Борамец

Чудище
Боранец

Герой сказок
Боровик

Мифическое существо
Боровички

Герой сказок
Боровой

Мифическое существо
Боровой человек

Фэнтезийный персонаж
Бородачик

Монстр
Борэй

Мистическое чудовище
Ботукан Совил

Монстр
Боухан

Герой легенд
Бохан

Мифическое существо
Боцан

Фэнтезийный персонаж
Брауни

Мистическое чудовище
Бродяжки

Мистическое чудовище
Брокса

Фэнтезийный персонаж
Броллахан

Мистическое чудовище
Броша

Герой легенд
Бруколак

Мистическое чудовище
Брукса

Фэнтезийный персонаж
Бруни

Герой легенд
Бруха

Зверь
Брэг

Чудище
Бу-лао

Мистическое чудовище
Бу́сеу́

Чудище
Бугган

Фэнтезийный персонаж
Бузинная госпожа

Мифическое существо
Бузинная матушка

Герой легенд
Бук

Фэнтезийный персонаж
Бука

Зверь
Бука (Bwca)

Монстр
Бука́нка

Монстр
Бука́нко

Герой легенд
Бука́нушко

Зверь
Букан

Мистическое чудовище
Буканай

Герой сказок
Букарица

Герой сказок
Букачка

Мистическое чудовище
Букентавр

Герой легенд
Букусетка

Герой сказок
Буллар

Мистическое чудовище
Бунгиснгис

Чудище
Бундимун

Герой сказок
Буниюп

Чудище
Буньип

Мифическое существо
Бурак

Мистическое чудовище
Буривухи

Монстр
Бусиэ

Фэнтезийный персонаж
Буско

Чудище
Бхуты

Мистическое чудовище
Бцентæ

Фэнтезийный персонаж
Бывшие

Герой сказок
Бьякко

Зверь
БѢлена

Монстр
Баггейн

Чудище
Батанушко

Фэнтезийный персонаж
Бенни

Герой сказок
Бесы

Фэнтезийный персонаж
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Герой сказок
Ванф

Мифическое существо
Вилы

Герой легенд
Водяницы

Чудище
Вуивр

Монстр
Вампал

Герой легенд
Васуки

Мистическое чудовище
Вирява

Мифическое существо
Водяные

Герой легенд
Ванапаганы

Герой сказок
Вешица-сорока

Герой легенд
Воду

Монстр
Волот

Чудище
Відминник

Герой сказок
Вій

Герой легенд
Вісуснік

Фэнтезийный персонаж
Ва öш

Мистическое чудовище
Ва-ош

Герой легенд
Вадзянiк

Мифическое существо
Вадзяны

Герой сказок
Вадзяны дзед

Монстр
Вазіла

Герой легенд
Вазила

Фэнтезийный персонаж
Вазимба

Мистическое чудовище
Вака де лумбре

Мифическое существо
Валькирии

Мифическое существо
Вампировићим

Герой легенд
Вамфир

Монстр
Вамфири

Герой легенд
Ван Тянь Хоу

Герой легенд
Ванагандр

Герой сказок
Ванахальбы

Зверь
Вани

Чудище
Вапак

Герой сказок
Варактил

Чудище
Варгін

Фэнтезийный персонаж
Варги

Герой сказок
Варгин

Герой сказок
Василиск

Герой сказок
Ваўкалак

Монстр
Ваўкалека

Мистическое чудовище
Вахоке-хоко

Мифическое существо
Вахокохоко

Монстр
Вдодъ

Фэнтезийный персонаж
Вегетандры

Монстр
Вейла

Чудище
Велiорыбъ

Герой сказок
Велерыбъ

Герой легенд
Великаны

Чудище
Вемики

Чудище
Вендиго

Мистическое чудовище
Вепреслон

Герой легенд
Верберы

Монстр
Вербэры

Фэнтезийный персонаж
Вербэт

Мистическое чудовище
Вергиены

Герой легенд
Веревочник

Герой сказок
Верерэты

Герой легенд
Веркабаны

Герой легенд
Веркрысы

Герой сказок
Веркэт

Герой сказок
Вернетопырь

Герой легенд
Верфокс

Мистическое чудовище
Веры

Фэнтезийный персонаж
Веспертил

Мифическое существо
Вешап

Чудище
Вещица

Герой сказок
Взрывопотам

Герой легенд
Ви́сусник

Мифическое существо
Виверн

Фэнтезийный персонаж
Виверна

Зверь
Вигты

Монстр
Виелфрас

Чудище
Вий

Зверь
Вила

Чудище
Вилкацис

Фэнтезийный персонаж
Вилколаки

Герой сказок
Вилктаки

Зверь
Виндиго

Герой легенд
Випунен

Герой легенд
Вирика

Герой легенд
Витар

Фэнтезийный персонаж
Витренник

Герой сказок
Вишап

Монстр
Вкабей

Герой легенд
Влемии

Мифическое существо
Во-а

Монстр
Вова

Фэнтезийный персонаж
Вовкулака

Фэнтезийный персонаж
Вовкун

Герой сказок
Водява

Монстр
Водяница

Чудище
Водяной

Мифическое существо
Волкодлаки

Монстр
Волколак

Монстр
Волокита

Мифическое существо
Волсь

Фэнтезийный персонаж
Вонгви

Чудище
Вопар

Герой легенд
Вопитар

Монстр
Ворги

Монстр
Воуви

Монстр
Вох

Фэнтезийный персонаж
Всевидящий

Герой сказок
Встречник

Фэнтезийный персонаж
Вуглускр

Мифическое существо
Вужалка

Фэнтезийный персонаж
Вуки

Фэнтезийный персонаж
Вулвер

Фэнтезийный персонаж
Вултанка

Мистическое чудовище
Вупар

Мистическое чудовище
Вупыр

Монстр
Вурдалак

Мифическое существо
Выбирающие мертвых, убитых

Фэнтезийный персонаж
Выскакунчик

Чудище
Выскорь

Герой сказок
Вампиры

Фэнтезийный персонаж
Верлиока

Герой сказок
Власти

Герой сказок
Волосатка

Монстр
Вяльнясы

Существа из мифов и легенд на букву Г


Герой легенд
Гарпии

Герой сказок
Гмуры

Герой легенд
Господства

Монстр
Гримтурсы

Герой сказок
Гаки

Герой легенд
Гирин

Герой сказок
Гомозули

Герой сказок
Грант

Мистическое чудовище
Грифы

Герой сказок
Гамсилг

Монстр
Гиады

Мистическое чудовище
Глейстиг

Монстр
Гаргульи

Мифическое существо
Грёза

Герой сказок
Гурии

Мифическое существо
Гіпацэнтаўр

Герой сказок
Га́ла

Герой легенд
Га́ллу

Герой легенд
Гадюка

Мистическое чудовище
Гаёвки

Чудище
Гаёўкі

Мифическое существо
Гайтраш

Герой сказок
Гаканчи

Зверь
Гала

Монстр
Галипоте

Герой легенд
Галла

Монстр
Галлу

Мистическое чудовище
Гамаюн

Чудище
Гамберу

Герой сказок
Ганапати

Фэнтезийный персонаж
Гандхарвы

Фэнтезийный персонаж
Ганеша

Герой легенд
Гараппа

Мистическое чудовище
Гаргулец

Фэнтезийный персонаж
Гаргулии

Фэнтезийный персонаж
Гарм

Монстр
Гарпия

Зверь
Гаруда

Чудище
Гарцуки

Герой сказок
Гаспадар

Фэнтезийный персонаж
Гати

Фэнтезийный персонаж
Гатоблеп

Герой легенд
Гатоблепа

Фэнтезийный персонаж
Гаюн

Мистическое чудовище
Гворны

Герой легенд
Гекатонхейры

Герой сказок
Генко

Мистическое чудовище
Геральдический бабр

Герой легенд
Герион

Фэнтезийный персонаж
Герионей

Мистическое чудовище
Герионес

Фэнтезийный персонаж
Гетулийский пёс

Чудище
Гианы

Мистическое чудовище
Гиганты

Монстр
Гидра

Мистическое чудовище
Гидрипусс

Фэнтезийный персонаж
Гидроп

Зверь
Гидрус

Мистическое чудовище
Гиенолаки

Фэнтезийный персонаж
Гилян

Герой легенд
Гипоцентавр

Фэнтезийный персонаж
Гиппалектрион

Герой легенд
Гиппогриф

Герой сказок
Гиппокамп

Фэнтезийный персонаж
Гиппокампус

Мифическое существо
Гиппопод

Мифическое существо
Гиппоцерв

Мифическое существо
Гиртаблили

Монстр
Гитраш

Герой легенд
Гламмы

Герой сказок
Гламы

Мифическое существо
Гликон

Фэнтезийный персонаж
Глог

Мистическое чудовище
Глочестерский монстр

Герой сказок
Глэйштн

Монстр
Гноллы

Чудище
Гномы

Герой легенд
Гоблины

Зверь
Годжира

Чудище
Годзилла

Фэнтезийный персонаж
Годлинг

Зверь
Голем

Герой сказок
Гончие Аннуна

Герой легенд
Гончие Гавриила

Герой легенд
Гончие холмов

Герой легенд
Горгоны

Монстр
Горгульи

Мистическое чудовище
Горгулья

Герой сказок
Горё

Мистическое чудовище
Господин Обрубок

Мистическое чудовище
Готоконэко

Мистическое чудовище
Готоку-нэко

Герой сказок
Гравейр

Мистическое чудовище
Граи

Монстр
Грайвер

Мистическое чудовище
Грайи

Чудище
Грамкин

Герой легенд
Грампкин

Зверь
Граулли

Фэнтезийный персонаж
Гремлин

Зверь
Гречуха

Зверь
Грила

Монстр
Грим

Мистическое чудовище
Гримтурсены

Герой сказок
Громамонт

Мистическое чудовище
Грондры

Мистическое чудовище
Грохотанис

Герой сказок
Грюла

Герой сказок
Гул

Фэнтезийный персонаж
Гуло

Зверь
Гулон

Чудище
Гуль

Мистическое чудовище
Гульябани

Зверь
Гумберу

Чудище
Гуменнiк

Мистическое чудовище
Гуменник

Герой сказок
Гуменной хозяин

Чудище
Гураль

Мистическое чудовище
Гухьяки

Герой сказок
Гыргалица

Мистическое чудовище
Гюль-ябани

Мистическое чудовище
Гелиады

Мистическое чудовище
Глашаны

Фэнтезийный персонаж
Гомункулус

Монстр
Гремлины

Фэнтезийный персонаж
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Чудище
Дайтьи

Герой легенд
Деманметдехаак

Мистическое чудовище
Дибен(птица)

Герой сказок
Доброхот

Герой сказок
Дракон

Мифическое существо
Дух(духи)

Мистическое чудовище
Дандан

Фэнтезийный персонаж
Демоны Океании

Фэнтезийный персонаж
Див

Чудище
Долгопят

Герой легенд
Дриада

Монстр
Дуэргар

Герой легенд
Дети леса

Чудище
Джарви

Герой сказок
Джегджер

Мистическое чудовище
Джек Фрост

Герой легенд
Джек-в-кандалах

Чудище
Джеруч

Мистическое чудовище
Джерфф

Герой сказок
Джехути

Герой легенд
Джил-Жженый-Хвост

Монстр
Джинн

Зверь
Джраарс

Фэнтезийный персонаж
Дзасики-бокко (座敷ぼっこ)

Фэнтезийный персонаж
Дзасики-вараси

Мистическое чудовище
Дзасики-онна

Герой сказок
Дзёро-гумо

Чудище
Дзи-Дзи

Герой сказок
Дзидзи

Герой сказок
Дзикининки

Мистическое чудовище
Дзиммэндзю

Мистическое чудовище
Дзинко

Чудище
Дзоноква

Мистическое чудовище
Ди́вы

Мифическое существо
Диббук

Фэнтезийный персонаж
Дивана́

Герой легенд
Дийуана́

Герой сказок
Дикая охота

Мистическое чудовище
Динни-Мара

Фэнтезийный персонаж
Дип

Мифическое существо
Диры

Герой легенд
Дисплейсер

Зверь
Диуана́

Мистическое чудовище
Доби

Герой легенд
Довшпрунг

Чудище
Долѣзря

Герой сказок
Домаха

Мифическое существо
Домовая

Фэнтезийный персонаж
Домовиха

Чудище
Домовичка

Фэнтезийный персонаж
Домовой

Чудище
Домовуха

Чудище
Доможил

Герой легенд
Доможириха

Герой легенд
Донестры

Фэнтезийный персонаж
Доплер

Мифическое существо
Допплер

Фэнтезийный персонаж
Доро-та-бо

Герой сказок
Драйдер

Фэнтезийный персонаж
Дракайна

Фэнтезийный персонаж
Дракон со свечой

Герой сказок
Дракониды

Герой сказок
Драконица

Мифическое существо
Дракус

Чудище
Драсили

Мифическое существо
Драу

Мистическое чудовище
Драуг

Герой сказок
Драук

Мистическое чудовище
Дриады

Герой легенд
Дров

Зверь
Дроу

Чудище
Дроук

Монстр
Дсоноква

Чудище
Дуана́

Зверь
Дубана́

Фэнтезийный персонаж
Дубочуд

Герой сказок
Дувана́б

Монстр
Думана́

Монстр
Дунтеры

Мистическое чудовище
Дунья-мара

Мифическое существо
Дух наследника престола

Герой легенд
Дуэнде

Чудище
Дхампир

Герой легенд
Дыббук

Мифическое существо
Дьутпа

Мистическое чудовище
Дьявольские псы Данди

Фэнтезийный персонаж
Дьявольские собаки Дэнди

Чудище
Дэвы

Мистическое чудовище
Дюббук

Герой сказок
Девятиглавцы

Чудище
Дзяды

Фэнтезийный персонаж
Диюпэрас

Герой сказок
Драки

Герой сказок
Дубовики

Герой сказок
Дітко

Монстр
Да́йва

Герой сказок
Давалпа

Мистическое чудовище
Даги

Мистическое чудовище
Дагон

Герой сказок
Даймадзин

Фэнтезийный персонаж
Дамавiчка

Фэнтезийный персонаж
Дамавуха

Мистическое чудовище
Дами

Герой сказок
Дампир

Мистическое чудовище
Дандо и его псы

Фэнтезийный персонаж
Данпир

Фэнтезийный персонаж
Дантеры

Зверь
Данху

Герой сказок
Даолао

Герой легенд
Даппи

Мистическое чудовище
Дартмурская свора

Мистическое чудовище
Даху

Монстр
Дахут

Чудище
Двойник

Монстр
Дворовик

Монстр
Дворовой

Мистическое чудовище
Дворовый

Монстр
Дева волн

Зверь
Девона

Мистическое чудовище
Девона́

Чудище
Девы юные

Фэнтезийный персонаж
Девы-лебеди

Чудище
Девятеро

Фэнтезийный персонаж
Дегдер

Чудище
Дед

Фэнтезийный персонаж
Дедко

Герой сказок
Дедко болотный

Герой сказок
Дедушко овинный

Мифическое существо
Дельфиния

Монстр
Дементор

Чудище
Демон

Мистическое чудовище
Дерево вак-вак

Фэнтезийный персонаж
Дзяо Дзе

Фэнтезийный персонаж
Данни

Мистическое чудовище
Диниши

Герой сказок
Дсонакавы

Монстр
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Герой легенд
Еминеж

Герой сказок
Ермунганд

Монстр
Ебосан

Мистическое чудовище
Евваркее

Монстр
Евник

Герой легенд
Егорьева стая

Чудище
Единорог

Мифическое существо
Единорог-лев

Мистическое чудовище
Ежеринис

Фэнтезийный персонаж
Ен

Чудище
Ендарь

Герой сказок
Енпери́

Фэнтезийный персонаж
Епосъ

Фэнтезийный персонаж
Етун

Мистическое чудовище
Ефасыинати

Фэнтезийный персонаж
Ефимон

Зверь
Ехидна

Герой сказок
Ехидна стоглавая

Фэнтезийный персонаж
Ехидны

Чудище
Ехидный

Фэнтезийный персонаж
Единорог китайский(Цилинь)

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Фэнтезийный персонаж
Ёбосан

Фэнтезийный персонаж
Ёкай

Мифическое существо
Ёксёкю

Мифическое существо
Ёндон

Чудище
Ёрмунганд

Чудище
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Мистическое чудовище
Жители холмов

Герой сказок
Жабалака

Фэнтезийный персонаж
Жалезная баба

Монстр
Жаракака

Мистическое чудовище
Жеки

Герой сказок
Железная баба

Герой легенд
Жена ясеня

Монстр
Жигана

Мистическое чудовище
Жигина

Герой сказок
Жиж

Фэнтезийный персонаж
Жиро́вый

Герой легенд
Жировик

Мистическое чудовище
Жировой чёрт

Монстр
Жуть

Герой легенд
Жыж

Фэнтезийный персонаж
Жыжаль

Чудище
Жыцень

Фэнтезийный персонаж
Жэрэтва

Мифическое существо
Жабдар

Герой легенд
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Мистическое чудовище
Зелигены

Герой сказок
Зыбочник

Мифическое существо
Загрыбаст

Мистическое чудовище
Зазовка

Чудище
Зазоўка

Фэнтезийный персонаж
Заккум

Фэнтезийный персонаж
Зашики-онна

Монстр
Змеевки

Фэнтезийный персонаж
Збуратор

Фэнтезийный персонаж
Зеериттер

Герой легенд
Земляная кошка

Фэнтезийный персонаж
Зеркало за облаками

Герой сказок
Зилант

Герой сказок
Зириддар

Чудище
Зитирон

Герой сказок
Зиф

Монстр
Зифиус

Монстр
Злиднi

Герой сказок
Злобоглазы

Чудище
Злыднi

Герой легенд
Злыдни

Мистическое чудовище
Злыдня

Зверь
Змеевна

Монстр
Змей

Герой легенд
Змок

Зверь
Змяёўна

Монстр
Знiч

Фэнтезийный персонаж
Зніч

Герой сказок
Знич

Мифическое существо
Зомби

Герой легенд
Зонтик-призрак

Фэнтезийный персонаж
Зу

Фэнтезийный персонаж
Зубная фея

Мифическое существо
Зюзик

Герой легенд
Зюзя

Герой сказок
Землянаякошка

Существа из мифов и легенд на букву И


Чудище
Ичетики

Зверь
Ину

Фэнтезийный персонаж
Ишхус

Чудище
Идакансас

Мистическое чудовище
Иттан-момэн

Мистическое чудовище
Иббур

Мифическое существо
Игкилики

Чудище
Иглогривы

Чудище
Игонг

Монстр
Игонь

Чудище
Игоша

Мистическое чудовище
Идичу

Мистическое чудовище
Иелчу

Герой легенд
Иеракосфинкс

Чудище
Икирё

Мистическое чудовище
Иллитиды

Монстр
Илофаи

Чудище
Илоѳаи

Фэнтезийный персонаж
Им-Дугуд

Фэнтезийный персонаж
Имдугуд

Чудище
Имп

Мифическое существо
Имуги

Чудище
Инапертва

Чудище
Индрик

Фэнтезийный персонаж
Инеистые великаны

Мифическое существо
Инженеры

Герой сказок
Инкуб

Монстр
Инкубус

Монстр
Ино

Мистическое чудовище
Иног

Фэнтезийный персонаж
Инокефалы

Герой сказок
Иные (Others)

Мистическое чудовище
Иныж

Чудище
Иопод

Чудище
Ипоталасы

Фэнтезийный персонаж
Иппотрилл

Герой сказок
Иратшо

Чудище
Иратшоак

Фэнтезийный персонаж
Иричу

Фэнтезийный персонаж
Иркоцервус

Мифическое существо
Ирландский феникс

Фэнтезийный персонаж
Исоонна

Чудище
Испы

Монстр
Исхиапод

Монстр
Итанеси

Монстр
Ифрит

Мистическое чудовище
Ихневмон

Фэнтезийный персонаж
Ихтиокентавры

Монстр
Ичöтик

Чудище
Ичетик

Герой сказок
Ишкус

Фэнтезийный персонаж
Иблис 

Монстр
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Мифическое существо
Йаконий

Мистическое чудовище
Йара-ма-йа-вхо

Герой сказок
Йейл

Герой легенд
Йель

Зверь
Йерфф

Чудище
Йети

Фэнтезийный персонаж
Йови

Монстр
Йок-йок

Герой легенд
Йормунганд

Фэнтезийный персонаж
Йормунгандр

Монстр
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Мистическое чудовище
Кампир

Фэнтезийный персонаж
Каса-но-Обакэ

Герой сказок
Керинейскаялань

Мифическое существо
Китайскийлис

Монстр
Кои

Фэнтезийный персонаж
Кори

Мистическое чудовище
Кумара

Герой легенд
Кетгранд

Монстр
Кетус

Монстр
Кикимора

Герой сказок
Кикиморка

Монстр
Кикимра

Чудище
Кикирин

Мифическое существо
Кикирн

Монстр
Киклопы

Мистическое чудовище
Киливфаки

Зверь
Килин

Чудище
Килиопаки

Мистическое чудовище
Киллмулис

Герой легенд
Килмуллис

Герой сказок
Кильмулис

Чудище
Кимнары

Герой сказок
Кляки

Герой легенд
Коатлантонан

Фэнтезийный персонаж
Коатликуэ

Мистическое чудовище
Кобольд

Мифическое существо
Кобольт

Герой легенд
Козерог

Монстр
Козлолюди

Герой легенд
Козлоолень

Герой сказок
Козлорогий (Aigokeros)

Фэнтезийный персонаж
Козослонъ

Герой легенд
Кока

Герой сказок
Коканко

Герой сказок
Колове́рши

Фэнтезийный персонаж
Коловёртыши

Чудище
Коловёрши

Мистическое чудовище
Колчис

Фэнтезийный персонаж
Кольцо-змея

Чудище
Комокол

Монстр
Комол

Чудище
Комонол

Герой легенд
Кон Аннон

Фэнтезийный персонаж
Кон-аяк

Герой легенд
Конгамато

Герой легенд
Конебык

Герой сказок
Коневрусъ

Монстр
Копуваи

Мифическое существо
Копша

Фэнтезийный персонаж
Копытный волк

Герой легенд
Коракс

Мифическое существо
Коргоруши

Мифическое существо
Коричник

Герой легенд
Коркодил

Фэнтезийный персонаж
Кормокол

Мистическое чудовище
Корнуэльские пикси

Герой легенд
Корокотта

Мистическое чудовище
Космический жокей

Чудище
Кот Баюн

Герой легенд
Кот-расщепенец

Мифическое существо
Коул

Мистическое чудовище
Кошка, способная менять облик

Фэнтезийный персонаж
Кошколаки

Мистическое чудовище
Крaсный Гaлстучек

Мистическое чудовище
Крабаллон

Чудище
Крак

Герой сказок
Кракен

Фэнтезийный персонаж
Красношапы

Фэнтезийный персонаж
Красный колпак

Фэнтезийный персонаж
Красный человек (человечек)

Фэнтезийный персонаж
Кролы

Герой сказок
Крыжацік

Монстр
Крыжацик

Мифическое существо
Крыжовниковая бабка

Фэнтезийный персонаж
Крыжовниха

Зверь
Крыланы

Герой сказок
Крылатые кони

Фэнтезийный персонаж
Крысолаки

Фэнтезийный персонаж
Крысолюды

Мифическое существо
Ктулху

Чудище
Ку Ши

Чудище
Ку Шит

Чудище
Карбункул

Фэнтезийный персонаж
Катахан

Монстр
Керы

Герой легенд
Китоврас

Фэнтезийный персонаж
Коловертыши

Монстр
Корогуши*

Зверь
Крапчик

Герой сказок
Куанг-Ши

Зверь
Кумихо

Герой сказок
Кынсы

Мистическое чудовище
Кентавроиды

Герой сказок
Кенты

Герой сказок
Кер-балык

Мистическое чудовище
Керастъ

Зверь
Керасты

Мистическое чудовище
Кербер

Монстр
Кимпуруши

Герой легенд
Кинамонъ

Чудище
Кинг-Конг

Герой сказок
Киннамолг

Монстр
Киннары

Мистическое чудовище
Кинокефалы

Фэнтезийный персонаж
Кипрский Лохнесс

Чудище
Кирин

Герой легенд
Кит

Герой легенд
Китра

Монстр
Китсюне

Герой легенд
Кицка жонка

Герой сказок
Кицунэ

Мистическое чудовище
Клабаутерман

Чудище
Кладнік

Герой сказок
Кладовик

Герой сказок
Кладовник

Герой сказок
Кладовый

Мистическое чудовище
Кларихун

Герой легенд
Клетник

Монстр
Клецьнік

Герой легенд
Клобук

Мистическое чудовище
Клурикон

Герой сказок
Криосфинкс

Герой сказок
Кровопросцы

Монстр
Крод Мара

Мистическое чудовище
Кроколеопотам

Герой легенд
Ку-Ши

Герой сказок
Куа-фу

Монстр
Кужата

Герой сказок
Кузутик

Мистическое чудовище
Куй

Фэнтезийный персонаж
Куйята

Чудище
Куйяту

Мистическое чудовище
Кук

Фэнтезийный персонаж
Кукимора

Зверь
Куко

Чудище
Кулеша́та

Фэнтезийный персонаж
Кулеши

Чудище
Кульпиян

Герой сказок
Культдыргыш

Монстр
Кумбаба

Монстр
Кумельган

Мифическое существо
Кумо

Мистическое чудовище
Кумяльган

Фэнтезийный персонаж
Кун Аннуйн

Чудище
Кун Аннун

Герой сказок
Купалка

Герой сказок
Купальскiй дзѣдокъ

Фэнтезийный персонаж
Купальский дедок

Герой легенд
Кусарикку

Монстр
Кутинья

Герой сказок
Кутисакэ-онна

Герой сказок
Кутиха

Чудище
Кутувр

Герой сказок
Каипора

Чудище
Карс

Мистическое чудовище
Кимапуруши

Мифическое существо
Коблинаи

Герой сказок
Кони Диомеда

Герой легенд
Корриганы

Монстр
Краты

Герой сказок
Кутруб

Чудище
Кэпкуэны

Мистическое чудовище
К'тулу

Фэнтезийный персонаж
Ка́кос

Мистическое чудовище
Кабилл-Ушти

Фэнтезийный персонаж
Кабиры

Фэнтезийный персонаж
Каботер

Фэнтезийный персонаж
Кабутерманнекин

Герой легенд
Кави́ры

Герой сказок
Кадехо

Монстр
Кадук

Герой сказок
Кажан

Герой сказок
Кажаналак

Мифическое существо
Кайбё

Чудище
Кайдзю

Монстр
Как

Монстр
Кака

Мистическое чудовище
Какий

Мистическое чудовище
Какус

Герой легенд
Каладрий

Герой сказок
Каладриус

Монстр
Калануро

Монстр
Калбей

Зверь
Калбиi

Фэнтезийный персонаж
Калеи

Монстр
Каленик

Чудище
Кали-ахт

Фэнтезийный персонаж
Калликантзарос

Герой легенд
Калопалинг

Мифическое существо
Калопус

Герой легенд
Калупалик

Герой сказок
Калюп-алик

Монстр
Калюпалик

Мистическое чудовище
Калян

Герой сказок
Камауэто

Мифическое существо
Камелион

Мифическое существо
Кангиксуармиукпак

Герой легенд
Корио

Герой легенд
Кутысь

Герой легенд
Камахуэто

Герой сказок
Камелопард

Фэнтезийный персонаж
Камелопардалис

Мистическое чудовище
Камикири

Герой сказок
Камэоса

Мистическое чудовище
Канбей

Фэнтезийный персонаж
Канима

Чудище
Канцербер

Герой сказок
Канькач

Фэнтезийный персонаж
Каппа

Фэнтезийный персонаж
Караконджалы

Мистическое чудовище
Караконджо

Мистическое чудовище
Караконджулы

Мифическое существо
Карастъ

Мифическое существо
Карасу тэнгу

Мистическое чудовище
Карина

Герой легенд
Каркаданн

Мистическое чудовище
Каркаладил

Мистическое чудовище
Карканья

Фэнтезийный персонаж
Карлики

Мистическое чудовище
Карлики Менехуне

Герой сказок
Картазон

Герой сказок
Каса-бакэ

Мифическое существо
Каса-обакэ

Герой сказок
Касабакэ

Фэнтезийный персонаж
Каси

Герой легенд
Касны

Герой легенд
Касьян

Мистическое чудовище
Катоблепас

Герой легенд
Катофлеб

Монстр
Каукас

Герой легенд
Каучпок

Мифическое существо
Кашкалачань

Герой сказок
Квемуль

Чудище
Квилборы

Герой легенд
Квильборы

Герой сказок
Квиттеры

Герой легенд
Квинотавр

Мистическое чудовище
Кеаск

Герой легенд
Кейннары

Зверь
Кейсонг

Монстр
Кейфонг

Герой легенд
Кекроп

Мифическое существо
Кекропс

Зверь
Келпи

Монстр
Кельпи

Мистическое чудовище
Кендеры

Герой сказок
Куцодаймон

Мистическое чудовище
Кучедра

Фэнтезийный персонаж
Кучивило

Мистическое чудовище
Кучисакэ-онна

Герой сказок
Кушисаке Онна

Герой сказок
Кэлигрейхаунд

Герой легенд
Кэльпи

Герой легенд
Кэпкуэн

Чудище
Кэпкэуны

Герой сказок
Кадильница

Герой легенд
Карлики-цверги

Монстр
Кейннари 

Чудище
Клураканы

Мифическое существо
Корреды

Герой легенд
Красныешапки

Чудище
Куафу

Чудище
Курша

Существа из мифов и легенд на букву Л


Герой сказок
Летун(лятавец)

Мистическое чудовище
Личжу

Мистическое чудовище
Луговой

Герой легенд
Ламии

Монстр
Лидерк

Мистическое чудовище
Лобасты(злыерусалки) 

Герой сказок
Лунный заяц

Герой легенд
Лернейскаягидра

Монстр
Линчетти

Зверь
Лубры

Фэнтезийный персонаж
Лярва

Мистическое чудовище
Ла Йорона

Мифическое существо
Ла Льорона

Мифическое существо
Лабынкырский чёрт

Фэнтезийный персонаж
Лабынкырское чудовище

Герой легенд
Ладон

Монстр
Лазавік

Герой сказок
Лазави́к

Герой сказок
Лазеннік

Герой сказок
Лазнік

Монстр
Лама

Монстр
Ламассу

Герой сказок
Ламашту

Чудище
Ламия

Мифическое существо
Ламхигин-и-дур

Фэнтезийный персонаж
Ламя

Мистическое чудовище
Ланнан-ши

Мифическое существо
Лантикусъ

Фэнтезийный персонаж
Лантухи

Фэнтезийный персонаж
Лапитупы

Мистическое чудовище
Латан

Герой легенд
Латану

Монстр
Лауру

Монстр
Лафон

Монстр
Лахама

Чудище
Лаюн

Герой сказок
Лающая

Герой легенд
Ле́шенка

Герой легенд
Лебедечеловек

Герой сказок
Лебединая шкура

Герой сказок
Лебединые девы

Чудище
Левиафан

Герой легенд
Левиафанов сын

Герой сказок
Левияфа

Мистическое чудовище
Левкокрота

Герой сказок
Левкрота

Монстр
Ледащий

Фэнтезийный персонаж
Ледяные ходоки

Мифическое существо
Лемуры

Мистическое чудовище
Леонид

Герой сказок
Леонтокентавр

Монстр
Лепрекон

Чудище
Лепрехун

Мистическое чудовище
Лесавки

Мифическое существо
Лесной дядя

Фэнтезийный персонаж
Лесовик

Мифическое существо
Летавицы

Мистическое чудовище
Леуманы

Мифическое существо
Лефон

Фэнтезийный персонаж
Лешак

Зверь
Леший

Мистическое чудовище
Леший болотный

Герой легенд
Ли́зень

Мистическое чудовище
Лианнан-ши

Мистическое чудовище
Ливьята́н

Зверь
Лизун

Герой легенд
Ликантроп

Мифическое существо
Лилит

Герой сказок
Лимнады

Монстр
Лимониады

Герой сказок
Лин

Фэнтезийный персонаж
Линан-Сидхе

Фэнтезийный персонаж
Лингбакр

Герой сказок
Линдворм

Чудище
Линь

Чудище
Лионтавр

Герой сказок
Лисун

Фэнтезийный персонаж
Лич

Мистическое чудовище
Лламхигин-и-дур

Герой сказок
Лобастый

Герой сказок
Лобизоме

Чудище
Лобишон

Зверь
Логхир

Герой легенд
Лознік

Герой легенд
Лозовик

Герой сказок
Лопастый

Герой легенд
Лорелея

Герой легенд
Лосиный Фроди

Мифическое существо
Лоскотниці

Герой сказок
Лоскотуха

Мифическое существо
Лотан

Фэнтезийный персонаж
Лох-Несское чудовище

Герой сказок
Лошолич

Чудище
Лу

Чудище
Луговичок

Герой легенд
Лун

Герой сказок
Лунный пес

Мистическое чудовище
Луска

Герой сказок
Львинокентавр

Фэнтезийный персонаж
Лэмхайджин Вай Дувр

Герой сказок
Люб

Мистическое чудовище
Люди, питающиеся солнцем

Герой легенд
Люди-аисты

Мистическое чудовище
Люди-леопарды

Герой сказок
Люди-львы

Герой сказок
Люди-мухоморы

Герой легенд
Люди-скорпионы

Монстр
Лядашцік

Герой сказок
Лядащий

Зверь
Ламя 

Чудище
Лиетуонис

Герой легенд
Луаньняо*

Фэнтезийный персонаж
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Герой сказок
Морской пегас

Монстр
Мотра

Мистическое чудовище
Моряны

Фэнтезийный персонаж
Мудзина

Герой легенд
Муло

Монстр
Муруха

Зверь
Мушхуш

Чудище
Мявки

Мистическое чудовище
Малити Халит

Фэнтезийный персонаж
Мандах

Герой сказок
Манья

Мифическое существо
Мё-о

Фэнтезийный персонаж
Могол(птица)

Мистическое чудовище
Мынгуцзы

Герой легенд
Морской лев

Мистическое чудовище
Морской рыцарь

Герой сказок
Мот-мен

Фэнтезийный персонаж
Моховик

Монстр
Мули

Зверь
Мумаки

Герой легенд
Мушрушу

Фэнтезийный персонаж
Мюлинг

Фэнтезийный персонаж
Мамай

Зверь
Мариды

Монстр
Минокава

Герой легенд
Мундих

Мистическое чудовище
Мяндаш

Фэнтезийный персонаж
Морана

Мистическое чудовище
Морена

Чудище
Морлоки

Мифическое существо
Морская дева

Герой легенд
Моряна

Мифическое существо
Мотивация

Мифическое существо
Мраволев

Монстр
Мулло

Герой сказок
Мушуссу

Чудище
Мюру-Ха

Фэнтезийный персонаж
Манеки-неко

Герой сказок
Мемозины

Чудище
Мойобу

Мистическое чудовище
Мшанки

Герой легенд
Ма́ра

Мистическое чудовище
Маалусы

Герой сказок
Мааналайсы

Мистическое чудовище
Маахисы

Герой сказок
Мавки

Герой сказок
Магнотавр

Монстр
Мадзутора

Монстр
Маеро

Фэнтезийный персонаж
Маероеро

Мистическое чудовище
Мажана

Герой сказок
Макалипорн

Герой легенд
Макалифон

Герой сказок
Макара

Чудище
Макли

Герой легенд
Мала’как

Мистическое чудовище
Мамуны

Мистическое чудовище
Манагарм

Герой легенд
Мандихоръ

Монстр
Мандихорь

Монстр
Мантикора

Герой сказок
Маньяк

Фэнтезийный персонаж
Маргульи

Фэнтезийный персонаж
Маргюг

Герой сказок
Марена

Монстр
Марид

Фэнтезийный персонаж
Маркополи

Герой легенд
Марсок

Герой легенд
Матохи

Монстр
Мать-рысь

Герой сказок
Махаха

Герой легенд
Махуа

Мистическое чудовище
Маэро

Мистическое чудовище
Мећедовић

Чудище
Медведко

Чудище
Межевик

Герой легенд
Межевичок

Чудище
Мелиады

Герой легенд
Мелии

Мифическое существо
Мелюзина

Зверь
Мендо

Мистическое чудовище
Менехуны

Чудище
Мерионы

Герой легенд
Мерроу

Фэнтезийный персонаж
Мерцана

Герой сказок
Меша-адам

Монстр
Мидзутора

Герой легенд
Мимик

Чудище
Минотавр

Герой сказок
Миравды

Мистическое чудовище
Мираг

Герой легенд
Мирадж

Герой сказок
Мичибичи

Монстр
Модзя

Герой сказок
Моколе

Герой легенд
Мокруха

Фэнтезийный персонаж
Мокумокурен

Герой легенд
Молниеносный

Мистическое чудовище
Морской кентавр

Герой легенд
Морской пёс

Чудище
Мосмен

Фэнтезийный персонаж
Мохноноги

Чудище
Мулен

Герой легенд
Мулы

Мистическое чудовище
Мушруш

Фэнтезийный персонаж
Мэрроу

Герой сказок
Мамдобхута

Герой сказок
Мангус

Зверь
Медуза

Герой сказок
Миньокао

Монстр
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Монстр
Нагиня

Монстр
Намной

Герой сказок
Наша змеиная мать

Монстр
Неко

Фэнтезийный персонаж
Нермпай

Мифическое существо
Нидагрисур

Зверь
Никсы

Монстр
Нимфы

Мистическое чудовище
Нисаг

Монстр
Ноггл

Герой сказок
Нокеры

Герой легенд
Нувиша

Герой сказок
Нха-а-тик

Герой сказок
Ньадьы Дьангха

Герой легенд
Нэко-мусумэ

Мистическое чудовище
Няка

Герой легенд
Начала

Герой легенд
Нимфы 

Чудище
Навной

Фэнтезийный персонаж
Найтака

Фэнтезийный персонаж
Нарипол

Герой легенд
Нелюб

Мистическое чудовище
Несси

Мифическое существо
Ний

Монстр
Ниммэндзю

Герой легенд
Нинки-нанка

Герой сказок
Ног-птица

Герой сказок
Ногуй

Герой легенд
Нора нейр

Мифическое существо
Нуси

Фэнтезийный персонаж
Ньаадьы Дьянха

Герой сказок
Нэка

Мистическое чудовище
Нахцерер

Мистическое чудовище
Нифилимы

Герой легенд
Наги

Герой легенд
Накер

Мистическое чудовище
Нарифон

Зверь
Невесты

Фэнтезийный персонаж
Неистовый гон

Зверь
Нереиды

Герой легенд
Нимфа ясеня

Фэнтезийный персонаж
Нинкинанка

Мистическое чудовище
Ноздророг

Герой легенд
Ночник

Зверь
Нуэ

Герой легенд
Ньады Дьянха

Герой легенд
Нэко

Монстр
Нявки

Герой легенд
Наги 

Чудище
Неак Та

Герой сказок
Нглылека

Фэнтезийный персонаж
Нора

Мистическое чудовище
Назгулы

Герой сказок
Намэ-онна

Герой легенд
Наяды

Мифическое существо
Нежить

Мистическое чудовище
Некомусуме

Герой сказок
Несвезлох

Зверь
Нидхегг

Герой легенд
Никштукас

Зверь
Нингё

Чудище
Ниссе

Монстр
Ногицунэ

Мистическое чудовище
Нопэрапон

Монстр
Нурикабэ

Мистическое чудовище
Нъогль

Герой сказок
Нэдзуми

Монстр
Нэкомата

Чудище
Няўки

Мистическое чудовище
Навьи

Монстр
Наяда

Мистическое чудовище
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Герой легенд
Обакэ

Герой сказок
Опиникус

Зверь
Обмен

Фэнтезийный персонаж
Обруч-змей

Монстр
Огневик

Фэнтезийный персонаж
Огры

Монстр
Одноногая

Фэнтезийный персонаж
Ойнополь

Мистическое чудовище
Ологхай

Герой легенд
Онг Кут

Фэнтезийный персонаж
Онокентавр

Герой сказок
Ориогорухо

Чудище
Ортрос

Герой легенд
Осетник

Герой легенд
Очеретянык

Фэнтезийный персонаж
Обезьяны счастья

Мистическое чудовище
Онокентавры

Фэнтезийный персонаж
Оуробор

Зверь
О-бакэ

Монстр
Обжора

Чудище
Овинник

Мифическое существо
Огопого

Герой сказок
Одмінок

Герой легенд
Октопус

Монстр
Омутной

Чудище
Они

Зверь
Онрё

Герой легенд
Ореады

Монстр
Орт

Монстр
Орфо

Герой сказок
Охагуро-Бэттари

Мистическое чудовище
Ошымос чуд

Герой легенд
Ори

Чудище
Обаке

Мифическое существо
Облачное зеркало

Чудище
Обоуби

Герой сказок
Овражные гномы

Монстр
Огрины

Монстр
Одминок

Фэнтезийный персонаж
Оймяконское чудовище

Герой легенд
Олифанты

Мифическое существо
Она в платье из змей

Фэнтезийный персонаж
Онодрим

Зверь
Опивень

Мифическое существо
Оржавиник

Монстр
Ортр

Герой легенд
Орфр

Мистическое чудовище
Олгой-хорхой

Герой легенд
Орк

Монстр
Обменыш

Зверь
Обуры

Герой сказок
Одміна

Монстр
Озерницы

Чудище
Оксоку

Монстр
Омутник

Мистическое чудовище
Ондина

Мистическое чудовище
Оноскелис

Чудище
Оплетай

Герой сказок
Ормен

Фэнтезийный персонаж
Орф

Фэнтезийный персонаж
Осетный

Чудище
Очокочи

Герой легенд
Одрадек

Монстр
Орестиады

Существа из мифов и легенд на букву П


Герой легенд
Паветнiк

Фэнтезийный персонаж
Пак

Фэнтезийный персонаж
Пандоре

Чудище
Парстуки

Фэнтезийный персонаж
Панталопс

Монстр
Панѳиръ

Мифическое существо
Патасола

Зверь
Пеликан

Мистическое чудовище
Переворачиватель пингвинов

Герой легенд
Перовепри

Герой сказок
Пигси

Чудище
Пинкит

Герой легенд
Пицен

Мистическое чудовище
Подниматель пингвинов

Мистическое чудовище
Пожиратель носков

Мистическое чудовище
Полевичок

Мифическое существо
Полтергейст

Монстр
Попелюха

Зверь
Поронец

Фэнтезийный персонаж
Предвестники беды

Мистическое чудовище
Прилепление

Фэнтезийный персонаж
Протей

Мифическое существо
Псы Аннуна

Мистическое чудовище
Птица-слон

Герой легенд
Перелистник

Герой легенд
Полкан

Фэнтезийный персонаж
Пазузу

Герой легенд
Панопт

Мистическое чудовище
Пантера

Мистическое чудовище
Пардусы

Монстр
Паскунджи

Герой легенд
Пе́ри

Герой сказок
Перитии

Зверь
Пиатэк

Мифическое существо
Пикси

Фэнтезийный персонаж
Писки

Фэнтезийный персонаж
Пичан

Мистическое чудовище
Подкидыш

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель кошмаров

Мифическое существо
Пожиратель теней

Мистическое чудовище
Покотн

Герой легенд
Ползучий водяной

Мистическое чудовище
Полумужчина

Чудище
Попунаць

Монстр
Прибожек

Герой легенд
Просечный шагамо

Мифическое существо
Прысыпуш

Чудище
Псы Дэнди

Монстр
Пу-ляо

Мифическое существо
Пукиене

Мистическое чудовище
Пукис

Герой сказок
Пулао

Фэнтезийный персонаж
Пульгасари

Монстр
Пульп

Герой сказок
Пуннiк

Чудище
Пунник

Герой сказок
Пургул-хан

Фэнтезийный персонаж
Пустодомка

Герой легенд
Путиене

Герой сказок
Путис

Герой легенд
Пушчавік

Мистическое чудовище
Пущевик

Герой сказок
Пэ́ри

Зверь
Пэк

Мистическое чудовище
Пярэварацень

Герой легенд
Паня

Герой сказок
Перитон

Мифическое существо
Полудница

Герой легенд
Птица Кахка

Герой сказок
Паваро

Герой сказок
Паирика

Монстр
Пандарены

Мистическое чудовище
Панотии

Мистическое чудовище
Панъфиръ

Чудище
Пари

Герой сказок
Пегас

Мистическое чудовище
Первач-псы

Фэнтезийный персонаж
Перитоны

Монстр
Пиау-ли

Мифическое существо
Пикси-Жеребчик

Мифическое существо
Пифон

Герой сказок
Плакальщица

Герой сказок
Поганцы

Фэнтезийный персонаж
Подменыш

Мистическое чудовище
Подовинный

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель мертвых

Герой сказок
Полевик

Мифическое существо
Полипус

Фэнтезийный персонаж
Полуночная хозяйка

Герой легенд
Понтианак

Герой легенд
Порескоро

Герой легенд
Призраки Кольца

Мистическое чудовище
Протеи

Герой легенд
Псиллы

Герой легенд
Птица Рок

Чудище
Пи

Фэнтезийный персонаж
Престолы

Монстр
Пагги

Герой сказок
Пакваджи

Мифическое существо
Панды

Мистическое чудовище
Панте ́

Зверь
Парандр

Мифическое существо
Пасечник

Герой легенд
Патупаиарехе

Герой сказок
Пелли

Монстр
Пери

Герой легенд
Пестрый змей

Монстр
Пизги

Монстр
Писвусъын

Мистическое чудовище
Пици́н

Герой легенд
Повелитель полчищ

Герой сказок
Подземные

Мифическое существо
Подовинник

Монстр
Полевой

Мистическое чудовище
Полуденица

Герой сказок
Полуночь

Герой легенд
Попобава

Герой легенд
Поури

Монстр
Преты

Чудище
Присы́пуш

Герой сказок
Прыгун в воду

Герой легенд
Псы Габриэля

Герой легенд
Пе-нангглан

Монстр
Петни

Фэнтезийный персонаж
Понё

Чудище
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Монстр
Россомаха

Монстр
Рохмань

Герой сказок
Ругару

Герой легенд
Русалки

Мистическое чудовище
Рыгач

Мистическое чудовище
Ремора

Монстр
Рудзу

Монстр
Равк

Зверь
Рагана

Монстр
Раздражар

Герой легенд
Ракушечник

Чудище
Ракушник

Герой сказок
Ракшасы

Герой сказок
Расамаха

Зверь
Раткины

Мифическое существо
Рахманы

Мистическое чудовище
Ревенант

Фэнтезийный персонаж
Рейко

Мистическое чудовище
Рефаимы

Герой легенд
Ржаная тетка

Мистическое чудовище
Ржаные тетушки

Мистическое чудовище
Роан

Мистическое чудовище
Роггенмеме

Мистическое чудовище
Рокеи

Фэнтезийный персонаж
Рокуро-куби

Герой сказок
Рокуроккуби

Герой сказок
Рокурокуби

Монстр
Ромпо

Мифическое существо
Роперайт

Монстр
Роперит

Герой сказок
Роперите

Монстр
Росомаха

Мифическое существо
Рохманы

Мистическое чудовище
Ру́дзу Ру́нгитис

Герой сказок
Русалка (Mermaid)

Герой сказок
Рыбокентавры

Чудище
Рефаим

Мистическое чудовище
Русалки, русалии

Мистическое чудовище
Рапаиты

Чудище
Рарашек

Зверь
Роук

Монстр
Рощевик

Герой легенд
Руна

Мифическое существо
Рыпач

Герой легенд
Рабикан

Мифическое существо
Рудры

Чудище
Расамака

Чудище
Рохдулай

Мифическое существо
Рощевый дед

Мистическое чудовище
Рунгис

Герой сказок
Рух

Мифическое существо
Рэтчеты Габриэля

Герой легенд
Роаны

Герой сказок
Рухх(птица)

Существа из мифов и легенд на букву С


Герой сказок
Созерцатели

Чудище
Саг

Зверь
Сатиры

Герой легенд
Светлолики

Фэнтезийный персонаж
Се Чжи

Чудище
Селки

Зверь
Сёрё

Фэнтезийный персонаж
Сикомэ

Герой сказок
Сильфиды

Герой легенд
Симуран

Герой легенд
Сипактли

Герой легенд
Сирин

Чудище
Сируш

Герой сказок
Скарбнік

Герой легенд
Скекла

Фэнтезийный персонаж
Скиопод

Герой сказок
Скоге

Монстр
Скорроу

Герой легенд
Скруллы

Герой сказок
Слоа

Мистическое чудовище
Смок

Мистическое чудовище
Снерги

Мифическое существо
Спи

Герой легенд
Степовой

Герой сказок
Стожихонька

Мистическое чудовище
Странные звери

Чудище
Стрижак

Фэнтезийный персонаж
Струфион

Герой сказок
Стукачи

Герой легенд
Су́хос

Герой легенд
Суседко

Герой сказок
Сфинкс

Чудище
Сы-ню

Монстр
Сюллюкюн

Монстр
Сиды

Герой легенд
Сальванелли

Чудище
Серафимы

Зверь
Скесса

Герой сказок
Стратим(птица)

Герой сказок
Сháofēng (嘲風)

Герой легенд
Саламандра

Мистическое чудовище
Сатико

Герой легенд
Сванхамр

Чудище
Свинорылы

Мифическое существо
Свора Дандо

Герой легенд
Селк

Монстр
Серваны

Монстр
Сильваны

Чудище
Синсин

Герой легенд
Сиртя

Фэнтезийный персонаж
Скавены (Skaven)

Чудище
Сквонк

Фэнтезийный персонаж
Скилла

Мистическое чудовище
Скифский агнец

Герой легенд
Сколь

Мистическое чудовище
Скру́тек

Монстр
Слейпнир

Чудище
Слуах

Герой легенд
Снарк

Мистическое чудовище
Собаки Дьявола

Фэнтезийный персонаж
Создатели (Engineers)

Герой легенд
Стеллио

Герой легенд
Стоговой и Стожиха

Мифическое существо
Струтоподы

Фэнтезийный персонаж
Стуканцы

Герой легенд
Стуршёудьюрет

Герой легенд
Сусе́дка

Герой сказок
Сучуна (Сучунаа)

Герой легенд
Сциталис

Мифическое существо
Сьюзен с длинными титьками

Чудище
Саратан

Монстр
Силены

Зверь
Сульде

Чудище
Сагари

Мифическое существо
Сарамейя

Монстр
Сачико

Монстр
Свинолаки

Герой сказок
Свитязянки

Герой легенд
Себек

Зверь
Селчи

Герой легенд
Серпопард

Чудище
Сикэнкэн

Мистическое чудовище
Сильфы

Чудище
Симург

Мистическое чудовище
Сирё

Мифическое существо
Сиррух

Мистическое чудовище
Сихиртя

Монстр
Скарбник

Герой сказок
Скёль

Герой легенд
Скириты

Мистическое чудовище
Сколль

Фэнтезийный персонаж
Скрайкер

Фэнтезийный персонаж
Скрытый

Герой легенд
Слоноликий

Герой легенд
Смокъ

Фэнтезийный персонаж
Собаки холмов

Чудище
Сокнопаис

Герой легенд
Спригган

Монстр
Стокимы

Чудище
Стржига

Зверь
Струки

Зверь
Стрыга

Мистическое чудовище
Суккуб

Монстр
Сухуб

Герой сказок
Сциапод

Герой сказок
Сяоянмин

Монстр
Сабдыки

Монстр
Секигами

Мистическое чудовище
Сирены

Зверь
Сагет

Мистическое чудовище
Саруторахэби

Фэнтезийный персонаж
Свинолюды

Монстр
Сёдзё

Герой легенд
Семаргл

Чудище
Сечжи

Монстр
Силува

Зверь
Симаргл

Герой легенд
Сирена

Герой легенд
Сирруш

Чудище
Сияющий

Монстр
Сквадер

Зверь
Скиапод

Герой легенд
Скитал

Монстр
Скржитек

Фэнтезийный персонаж
Скулящие на небесах

Монстр
Слуа

Мистическое чудовище
Смотрящий вниз

Герой легенд
Собаки Дандо

Герой сказок
Собек

Мифическое существо
Соплохвост

Мистическое чудовище
Ставры и Гавры

Герой сказок
Стоглавая ехидна

Мистическое чудовище
Сторукие

Чудище
Стрига

Фэнтезийный персонаж
Струсы

Герой сказок
Стрыжак

Герой легенд
Стурсы

Герой сказок
Суккубус

Фэнтезийный персонаж
Сухубус

Мистическое чудовище
Сцилла

Фэнтезийный персонаж
Сятихоко

Фэнтезийный персонаж
Сару

Чудище
Силы

Монстр
Спригганы

Мистическое чудовище
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Герой легенд
Тимиморё

Мистическое чудовище
Табуннік

Монстр
Таласым

Монстр
Таоте

Мистическое чудовище
Тарраска

Мифическое существо
Твари

Чудище
Тененог

Чудище
Техути

Зверь
Тит-рыба

Чудище
Толпар

Чудище
Тотетсу

Фэнтезийный персонаж
Трау

Монстр
Тритон

Герой легенд
Трумми-кэп

Герой сказок
Тулпар

Фэнтезийный персонаж
Тут

Герой сказок
Тхеуранги

Монстр
Талос

Герой легенд
Тенгиры

Герой сказок
Топотун

Чудище
Тутыр

Мифическое существо
Табу́нник

Фэнтезийный персонаж
Таласъм

Герой легенд
Тао-Тие

Мистическое чудовище
Тарки (зеленые люди Марса)

Фэнтезийный персонаж
Таурт

Фэнтезийный персонаж
Темные эльфы

Герой сказок
Теут

Герой легенд
Тухиранги

Мистическое чудовище
Тиколош

Фэнтезийный персонаж
Тифон

Фэнтезийный персонаж
Токолош

Герой легенд
Тот

Чудище
Трасго

Монстр
Трогодиты

Монстр
Туба

Монстр
Турсы

Герой легенд
Туут

Монстр
Тяньгоу

Герой сказок
Тарамы

Фэнтезийный персонаж
Тролль

Мистическое чудовище
Тэрэны

Мистическое чудовище
Тараск

Герой сказок
Татарский овен

Мистическое чудовище
Тварьцы

Герой сказок
Тенко

Герой сказок
Тиамат

Герой легенд
Тиритчик

Монстр
Титаны

Мифическое существо
Тодорцы

Мифическое существо
Томте

Фэнтезийный персонаж
Тоут

Герой сказок
Трауко

Монстр
Троглодит

Герой сказок
Труст

Герой легенд
Тунда

Фэнтезийный персонаж
Тутос

Фэнтезийный персонаж
Тхэджагви

Фэнтезийный персонаж
Тадебцо*

Герой легенд
Таркшья

Мифическое существо
Тиштар

Герой легенд
Тунситунь

Мистическое чудовище
Тавролак

Герой легенд
Тануки

Мифическое существо
Тараска

Мифическое существо
Татцельвурм

Герой сказок
Тейфельфиш

Мифическое существо
Тестраль

Монстр
Тиан Лю

Монстр
Тоенайар

Чудище
Тикбаланг

Чудище
Титиры

Мифическое существо
Тоенаяр

Герой сказок
Тресго

Герой легенд
Троглодиты

Монстр
Туреху

Фэнтезийный персонаж
Туту

Фэнтезийный персонаж
Тэнгу

Мистическое чудовище
Таранд

Чудище
Тиминталы

Мифическое существо
Трясовицы

Существа из мифов и легенд на букву У


Герой легенд
Уайверн

Герой легенд
Угаллу

Мифическое существо
Узлем

Мифическое существо
Укрут

Чудище
Унгайкё

Герой легенд
Ундина

Фэнтезийный персонаж
Упыри

Мистическое чудовище
Урмалиллу

Герой сказок
Урсолаки

Фэнтезийный персонаж
Утуму

Герой легенд
Ульвэй

Герой легенд
Убыр, увыр

Герой сказок
Ужалка

Фэнтезийный персонаж
Укабарэнайрэй

Фэнтезийный персонаж
Умкову

Герой сказок
Унголианта

Фэнтезийный персонаж
Упсон шрихас

Герой сказок
Утукку

Монстр
Умрун

Мифическое существо
Уаллепен

Чудище
Удод

Монстр
Уиндиго

Зверь
Улайри

Фэнтезийный персонаж
Унгамбикула

Мистическое чудовище
Ундине

Герой сказок
Упьержи

Мистическое чудовище
Урмалуллу

Зверь
Урхины

Зверь
Ухалица

Герой сказок
Убыры

Монстр
Убумэ

Герой легенд
Уер

Герой легенд
Уишт-гончие

Герой легенд
Улу-арджан

Мистическое чудовище
Унголиант

Монстр
Упир

Мистическое чудовище
Уридимму

Чудище
Утбурд

Чудище
Ушедшие

Мифическое существо
Убор

Мистическое чудовище
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Мистическое чудовище
Файнодери

Герой сказок
Фастикалон

Монстр
Фафни

Мистическое чудовище
Федал

Чудище
Фера

Мистическое чудовище
Фестралы

Герой сказок
Финтиплюх

Фэнтезийный персонаж
Фойникс (Φοϊνιξ)

Мистическое чудовище
Фуа

Зверь
Фэйи

Герой сказок
Фараонка

Монстр
Фраваши

Мифическое существо
Фавны

Мистическое чудовище
Фасолемойка (小豆洗い)

Монстр
Фату-Лива

Герой легенд
Фахин

Мифическое существо
Фенрир

Мистическое чудовище
Ферришин

Герой сказок
Финодири

Герой сказок
Фоха

Герой легенд
Фуфу

Фэнтезийный персонаж
Фэнхуан

Герой сказок
Феи

Герой легенд
Фанампитулуху

Мистическое чудовище
Фаститокалон

Герой сказок
Фафнир

Монстр
Фейри

Герой легенд
Феридж акра`а

Мифическое существо
Фиджел

Зверь
Финфолк

Герой легенд
Фоллохайды

Фэнтезийный персонаж
Фуна-юрэй

Мистическое чудовище
Фэйн

Монстр
Фавн

Мистическое чудовище
Фенхуан

Мифическое существо
Фанани

Мистическое чудовище
Фаститоколон

Фэнтезийный персонаж
Фахан

Чудище
Феникс

Герой сказок
Ферра

Чудище
Фильрас

Фэнтезийный персонаж
Фо-а

Чудище
Фурии

Монстр
Фэнси

Существа из мифов и легенд на букву Х


Фэнтезийный персонаж
Хіхітун

Мистическое чудовище
Хан Кереде

Монстр
Хапун

Монстр
Хати

Герой легенд
Хафгуфа

Зверь
Хваты

Мифическое существо
Хепера

Герой легенд
Хиваи-абере

Фэнтезийный персонаж
Хлеўнік

Чудище
Хованец

Герой легенд
Хозяин банный

Мистическое чудовище
Хримтурсы

Зверь
Хуб

Монстр
Хуканчи

Чудище
Хуньдунь

Мистическое чудовище
Хъандзӕргӕс

Монстр
Хюльдра

Мистическое чудовище
Хогмены

Монстр
Хала

Фэнтезийный персонаж
Хапер

Чудище
Харфуты

Мистическое чудовище
Хатнiчак

Мистическое чудовище
Хваны

Монстр
Хентил

Фэнтезийный персонаж
Хёсубэ

Мифическое существо
Химера

Монстр
Хлевник

Чудище
Хобгоблин

Мистическое чудовище
Хозяин

Мистическое чудовище
Хохлик

Чудище
Хска

Герой сказок
Худое пальтишко

Фэнтезийный персонаж
Хумбаба

Мистическое чудовище
Хургины

Герой легенд
Хэчи

Герой легенд
Херувимы

Мистическое чудовище
Холмовики (жителихолмов)

Мифическое существо
Хаечи

Мистическое чудовище
Ханако-сан

Мистическое чудовище
Харадр

Герой сказок
Хашховыло

Фэнтезийный персонаж
Хвостатый

Мистическое чудовище
Хепра

Фэнтезийный персонаж
Хихитун

Мифическое существо
Хляўнік

Мистическое чудовище
Хованець

Герой сказок
Хонэ-онна

Мифическое существо
Хродвитнир

Герой сказок
Хувава

Мистическое чудовище
Хули-джинг

Мифическое существо
Хуньтунь

Фэнтезийный персонаж
Хьэщхьэвылъэ

Монстр
Хобии

Герой сказок
Хаммари

Мистическое чудовище
Хайнатум

Монстр
Хантай

Мистическое чудовище
Харибда

Герой сказок
Хатнiк

Чудище
Хаэчи

Герой легенд
Хвоститокалон

Герой сказок
Хепри

Фэнтезийный персонаж
Хили

Монстр
Хле́вник

Монстр
Хоббиты

Герой легенд
Ходаг

Герой сказок
Хоу

Герой легенд
Хродвитниссон

Мистическое чудовище
Хугаг

Чудище
Хульдра

Мифическое существо
Хуорны

Монстр
Хэнгэёкай

Мистическое чудовище
Хитоцумэ Кодзо

Герой легенд
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Мифическое существо
Центикор

Герой сказок
Цета

Герой сказок
Цзы-Гу

Монстр
Циклопы

Герой легенд
Цукумогами

Мистическое чудовище
Ци-линь

Герой сказок
Цементавр

Мистическое чудовище
Цеста

Герой сказок
Цзин-Ю

Зверь
Цзяго

Фэнтезийный персонаж
Цмок

Монстр
ЦѢту

Герой легенд
Цуру

Герой сказок
Царь водяной

Мифическое существо
Центиманы

Мифическое существо
Цетна

Мистическое чудовище
Цзю-ню

Чудище
Цилинь

Герой сказок
Цурара-онна

Зверь
Циклоп 

Фэнтезийный персонаж
Царь-птица

Мифическое существо
Цербер

Мифическое существо
Цетус

Мистическое чудовище
Цзюэюань

Герой легенд
Цитирон

Мифическое существо
Цюню

Мистическое чудовище
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Герой легенд
Чагрин

Герой сказок
Чарана

Фэнтезийный персонаж
Чертовка

Мифическое существо
Чжаофэн

Мифическое существо
Чжуинь

Фэнтезийный персонаж
Чивэнь

Герой сказок
Чорт

Герой сказок
Чугайстр

Фэнтезийный персонаж
Чупакабра

Мифическое существо
Чучуня

Монстр
Чорачанни

Зверь
Чаофенг

Фэнтезийный персонаж
Чернобурка

Фэнтезийный персонаж
Черти

Мифическое существо
Чеширский кот

Герой сказок
Чжу-ню

Монстр
Чжуполун

Чудище
Чончон

Герой легенд
Чугайстер

Мифическое существо
Чудь

Мистическое чудовище
Чучуна

Мистическое чудовище
Чурила

Герой легенд
Чанъин

Мифическое существо
Чебурашка

Фэнтезийный персонаж
Человек-сова из Мавнана

Мифическое существо
Чертовы псы Дэнди

Мифическое существо
Чжи-вэнь

Чудище
Чжулун

Мистическое чудовище
Читаури

Герой сказок
Чупакабрас

Герой сказок
Чхоллима

Чудище
Чоно-волк

Мистическое чудовище
Чусрым

Монстр
Чао-фэн

Мифическое существо
Чёрт

Мифическое существо
Чёчёккэ

Монстр
Чжу

Монстр
Чжун-вэнь

Фэнтезийный персонаж
Чмок

Герой легенд
Чубакка

Герой легенд
Чугайстырь

Чудище
Чусин

Монстр
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Герой сказок
Шалена

Мистическое чудовище
Шейдим

Фэнтезийный персонаж
Шелоба

Фэнтезийный персонаж
Шиликуны

Чудище
Шиши́мора

Герой сказок
Шишица

Монстр
Шолышны

Герой сказок
Штойзоррейшты

Герой легенд
Шулмусы

Фэнтезийный персонаж
Шурали

Фэнтезийный персонаж
Шэлки

Герой легенд
Шайтан

Мистическое чудовище
Шогготы

Чудище
Шакко

Зверь
Шаркань

Фэнтезийный персонаж
Шелоб

Герой сказок
Ши-лин

Фэнтезийный персонаж
Шиш

Зверь
Шишиха

Герой сказок
Шляпа-из-обрезков

Мистическое чудовище
Штойзволы

Монстр
Шуликуны

Мифическое существо
Шурале

Чудище
Шэду

Мистическое чудовище
Шүрәле

Мифическое существо
Шанкчанни

Фэнтезийный персонаж
Шондоката

Герой легенд
Шамир

Герой легенд
Шелки

Фэнтезийный персонаж
Шепсес анх

Чудище
Шилин

Чудище
Шишига

Чудище
Шишичиха

Мифическое существо
Шошычиха

Герой легенд
Штолленвурм

Мифическое существо
Шулюкуны

Мистическое чудовище
Шюрали́

Монстр
Шеша

Герой легенд
Шаи

Мистическое чудовище
Шанту

Фэнтезийный персонаж
Шелликот

Мистическое чудовище
Шилиханы

Герой сказок
Шишитиха

Зверь
Шликуны

Мистическое чудовище
Шпротва

Мистическое чудовище
Штрига

Чудище
Шунгалвис

Монстр
Шутовка

Монстр
Шямга

Мистическое чудовище
Шелковинки

Монстр
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Герой сказок
Щекотун

Мистическое чудовище
Щиточерепаха

Монстр
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Зверь
Ырка

Чудище
Ыр

Фэнтезийный персонаж
Ыро

Чудище
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Мистическое чудовище
Эвайпанома

Чудище
Эждерха́

Мистическое чудовище
Эмпуса

Мистическое чудовище
Энфийлд

Монстр
Эри́нии

Монстр
Эрциния

Мистическое чудовище
Эвмениды

Фэнтезийный персонаж
Эршу

Фэнтезийный персонаж
Эал

Фэнтезийный персонаж
Эжде́р

Фэнтезийный персонаж
Элйуоньэй гөдэ

Монстр
Эмпуза

Чудище
Энудр

Герой легенд
Эрдлюитлы

Чудище
Эрихфоний

Герой сказок
Эе

Монстр
Эвоки

Чудище
Эксихейры

Чудище
Энкантадо

Герой легенд
Энфилд

Чудище
Эринии

Герой легенд
Эх-Уишге

Мистическое чудовище
Эврином

Герой сказок
Элементаль

Зверь
Энты

Мистическое чудовище
Эпифаги

Фэнтезийный персонаж
Эрихтоний

Герой легенд
Эх-Ушге

Монстр
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Зверь
Ювха

Монстр
Юки-нёбо

Чудище
Юкибадзё

Герой легенд
Юные девы

Чудище
Юварки

Мистическое чудовище
Юки-дзёро

Чудище
Юки-химэ

Герой сказок
Юмэкуи

Герой легенд
Юха

Чудище
Юки-анэ

Герой легенд
Юки-онаго

Герой сказок
Юкимба

Герой легенд
Юрэй

Герой сказок
Юки-бамба

Фэнтезийный персонаж
Юки-онна

Мистическое чудовище
Юкифури-баба

Зверь
Ютулы

Герой сказок
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Герой легенд
A-nun-na-ku

Зверь
Abang Aku

Монстр
Abraxas

Герой легенд
Achoych-Pachoych

Герой сказок
Afanc

Монстр
Ahemait

Фэнтезийный персонаж
Al-mi'raj

Чудище
Alérion

Монстр
Alghul

Монстр
Alsea

Герой легенд
Am-heh

Монстр
Amajurjuk

Герой сказок
Ame-onna

Монстр
Amfivena

Фэнтезийный персонаж
Ammut

Герой легенд
Amphithere

Мифическое существо
Ananse

Зверь
Anioto

Герой сказок
A Bao A Qu

Герой легенд
Abada

Мистическое чудовище
Abrasax

Чудище
Achlis

Фэнтезийный персонаж
Aethiopes maritimi

Герой легенд
Agnus scythicus

Мифическое существо
Al-Burāq (البُراق‎‎)

Монстр
Alerion

Фэнтезийный персонаж
Alfar

Герой легенд
Alphyn

Герой сказок
Alv

Мистическое чудовище
Amajorssuk

Монстр
Amayuquq

Мистическое чудовище
Amfipterus

Герой легенд
Ammit

Фэнтезийный персонаж
Amphitere

Монстр
Anancyi

Фэнтезийный персонаж
Angiak

Герой сказок
A-nuna

Мифическое существо
Abph моhа

Мистическое чудовище
Abumi-guchi (鐙口)

Герой легенд
Acromantul

Монстр
Agh-iski

Чудище
Ahkiyyini

Фэнтезийный персонаж
Aitwar

Фэнтезийный персонаж
Ala

Герой легенд
Alerione

Чудище
Alicanto

Фэнтезийный персонаж
Alseid

Герой сказок
Am-mit

Чудище
Amam

Герой легенд
Amemet

Герой сказок
Amikiri

Монстр
Amphiptere

Фэнтезийный персонаж
Ananansa

Мистическое чудовище
Anansi

Герой сказок
Anker-trold.

Фэнтезийный персонаж
A Bao A Koo

Мистическое чудовище
A-nuna-ke-ne

Монстр
Abracax

Фэнтезийный персонаж
Acheri

Мистическое чудовище
Acromantula

Герой легенд
Aghar Dwarves

Монстр
Aigokeros

Монстр
Aka-shita (赤舌)

Мифическое существо
Alce

Герой легенд
Allocamelus

Зверь
Amajaruk

Монстр
Amautalik

Чудище
Amfiptere

Фэнтезийный персонаж
Ammet

Зверь
Amphisbaena

Мифическое существо
Anancy

Чудище
Anansiil

Чудище
Ankoù

Зверь
Annancy

Чудище
Anphivena

Зверь
Antiplos

Чудище
Antlion

Зверь
Antolops

Чудище
Anyoto

Мифическое существо
Apis

Герой легенд
Aqrabu

Фэнтезийный персонаж
Aqrabuamelu

Монстр
Aqrb ['qrb]

Герой легенд
Araiteuru

Фэнтезийный персонаж
Aralez

Чудище
Arase

Чудище
Arçura

Мифическое существо
Arimaspi

Фэнтезийный персонаж
Arrachd

Герой легенд
Artabatitae

Мистическое чудовище
Artibatirae

Мистическое чудовище
Askafroe

Мистическое чудовище
Askefroa

Герой легенд
Asp

Фэнтезийный персонаж
Aspedocalane

Зверь
Aspic

Мистическое чудовище
Aspid

Фэнтезийный персонаж
Aspide

Герой сказок
Aspido testudo

Зверь
Aspidochelone

Мистическое чудовище
Aspis

Зверь
Aspis chelone

Фэнтезийный персонаж
Assida

Чудище
Assidam

Чудище
Asuwang

Зверь
Aswang

Мистическое чудовище
Augerey

Чудище
Aughisky

Мистическое чудовище
Aunt Nancy

Мистическое чудовище
Auroborus

Зверь
Autolops

Зверь
Avank

Монстр
Ayiyi

Герой сказок
Azuki-arai (あずきあらい)

Зверь
Azuki-togi

Фэнтезийный персонаж
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Герой сказок
B'anansi

Монстр
B'hemot

Монстр
Baast

Фэнтезийный персонаж
Baba

Мистическое чудовище
Babaí

Чудище
Babi

Чудище
Babok

Фэнтезийный персонаж
Badnjak

Мистическое чудовище
Bagenge

Мифическое существо
Bahamut

Мистическое чудовище
Bahamūt (بهموت)

Мистическое чудовище
Bahīmūth (بهيموث)

Мифическое существо
Bakezōri (化け草履)

Мистическое чудовище
Baku (獏 или 貘)

Герой легенд
Balaena

Фэнтезийный персонаж
Balain

Герой легенд
Balainne

Герой сказок
Balaur

Чудище
Balayn

Герой легенд
Balene

Мистическое чудовище
Bannik

Герой легенд
Banshee

Монстр
Barbegazi

Герой сказок
Bargest

Чудище
Barghest

Чудище
Bargtjest

Герой сказок
Barking Beast

Герой легенд
Barnacle-geese

Мифическое существо
Barruguet Ibicenco

Монстр
Barstukai

Герой сказок
Barzdukai

Чудище
Basajaun

Монстр
Basajaunak

Монстр
Basandere

Зверь
Basilisk

Герой легенд
Bast

Фэнтезийный персонаж
Bastet

Зверь
Bastis

Герой легенд
Bat-Rat-Spider

Мистическое чудовище
Bauchan

Фэнтезийный персонаж
Baxajaun

Герой сказок
Bazyliszek

Фэнтезийный персонаж
Bean Sí

Герой легенд
Bean Sídhe

Герой сказок
Beast Glatisant

Мистическое чудовище
Bebok

Герой легенд
Behemot

Мистическое чудовище
Behemoth

Чудище
Beholder

Герой легенд
Belewitte

Фэнтезийный персонаж
Ben-Varrey

Мистическое чудовище
Beornings

Зверь
Bhutas

Мистическое чудовище
Biinjao

Мифическое существо
Biinyao

Чудище
Bilwis

Монстр
Bilwiß

Фэнтезийный персонаж
Bilwiz

Зверь
Binfen

Герой сказок
Biyiniao

Фэнтезийный персонаж
Black Riders

Чудище
Blajini

Фэнтезийный персонаж
Blast-ended skrewts

Фэнтезийный персонаж
Blemmye

Герой сказок
Blemmyes

Фэнтезийный персонаж
Blemue

Мистическое чудовище
Bludičky

Чудище
Bluecap

Монстр
Bồ lao

Мистическое чудовище
Bo-guest

Монстр
Bobo

Чудище
Bobok

Мифическое существо
Bòcan

Герой сказок
Bodachan Sabhail

Чудище
Bogans

Герой легенд
Bogey-beast

Монстр
Boggans

Монстр
Boggart

Герой сказок
Boggle

Мифическое существо
Bogill

Монстр
Bogle

Монстр
Bogy

Монстр
Bolla

Мистическое чудовище
Bonasus

Мистическое чудовище
Bonnacon

Фэнтезийный персонаж
Bookworm, .303

Мистическое чудовище
Bōrei (亡霊)

Чудище
Botchling

Монстр
Bouda

Мистическое чудовище
Bożątka

Мистическое чудовище
Brag

Чудище
Brollachan

Герой легенд
Broonie

Герой легенд
Broucolaque

Герой легенд
Brownie

Фэнтезийный персонаж
Brucolakas

Мифическое существо
Bruesche

Герой сказок
Bruja

Фэнтезийный персонаж
Brukołak

Герой легенд
Bruxsa

Герой сказок
Bucca

Монстр
Bucentaur

Мистическое чудовище
Bucentauro

Фэнтезийный персонаж
Bucentaurus

Фэнтезийный персонаж
Buckawn

Герой сказок
Buggane

Монстр
Bultungin

Герой легенд
Bundimun

Герой сказок
Bungisngis

Фэнтезийный персонаж
Bunyip

Мифическое существо
Buraq

Мистическое чудовище
Bwca

Герой сказок
Bəhēmôth (בהמות)

Существа из мифов и легенд на букву C


Зверь
Cervus marinus

Фэнтезийный персонаж
Chamoi

Герой легенд
Cheper

Герой сказок
Children of the Forest

Герой сказок
Chitauri

Герой легенд
Chollima (천리마)

Мистическое чудовище
Chowany

Мистическое чудовище
Cicaniae

Герой легенд
Cluricaun

Мифическое существо
Coine

Чудище
Cornish Pixie

Герой легенд
Craneman

Герой сказок
Cthulhu

Монстр
Cuchivilu

Фэнтезийный персонаж
Cветочер

Мистическое чудовище
Capricorn

Зверь
Catoblepa

Монстр
Catoblepas

Мифическое существо
Ceasg

Зверь
Celestial-Dog

Мистическое чудовище
Centauroid

Чудище
Centicore

Герой сказок
Centimani

Герой легенд
Cerastes

Зверь
Cerberus

Фэнтезийный персонаж
Cethe

Монстр
Cheshire Cat

Герой сказок
Chimera

Герой сказок
Chīwěn (螭吻)

Монстр
Chonchón

Герой легенд
Chupacabras

Герой легенд
Cinnamulgus

Мифическое существо
Cmentarz

Фэнтезийный персонаж
Compé Anansi

Монстр
Corsia

Зверь
Crodh Mara

Фэнтезийный персонаж
Cù Sìth

Зверь
Cynocephalus

Чудище
Cete

Зверь
Changeling

Мистическое чудовище
Chepri

Зверь
Chimaera

Герой легенд
Chīwěi (鸱尾)

Герой сказок
Chonchon

Чудище
Chu'i srin

Герой легенд
Cinnamologus

Монстр
Clurichaun

Мистическое чудовище
Colt-pixy

Герой сказок
Corocotta

Герой сказок
Criosphinx

Мифическое существо
Cú Sídhe

Мистическое чудовище
Cwn Annwn

Мистическое чудовище
Cabyll-Ushtey

Чудище
Cacus

Монстр
Caladrius

Зверь
Calopus

Герой легенд
Calygreyhound

Чудище
Camahueto

Мифическое существо
Camazotz

Чудище
Camelion

Чудище
Camelopard

Чудище
Camelopardalus

Мистическое чудовище
Camelopardus

Герой сказок
Canis getulis

Фэнтезийный персонаж
Canis hades

Фэнтезийный персонаж
Căpcăun

Фэнтезийный персонаж
Cěrt

Мифическое существо
Cetus

Герой легенд
Cheney's Hounds

Монстр
Chia-kuo

Мистическое чудовище
Chimimōryō (魑魅魍魎)

Зверь
Chochlik

Фэнтезийный персонаж
Chowaniec

Чудище
Church Grim

Монстр
Cinomolgus

Монстр
Coatlicue

Чудище
Cornish Owlman

Фэнтезийный персонаж
Covie

Чудище
Crt

Фэнтезийный персонаж
Cuchivilo

Герой легенд
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Герой легенд
Dairi

Герой легенд
Davāl-pā(i)

Чудище
Dhampyr

Фэнтезийный персонаж
Direach Ghlinn Eitidh

Монстр
Djehuti

Монстр
Dockalfar

Чудище
Doppelgänger

Герой легенд
Draw

Мистическое чудовище
Dryádes

Мифическое существо
Dunters

Герой сказок
Dzee-dzee-bon-da

Мистическое чудовище
Dahu

Фэнтезийный персонаж
Dando and his Dogs

Герой легенд
Deva (देव)

Герой сказок
Dhampir

Монстр
Dip

Мистическое чудовище
Dithreach

Фэнтезийный персонаж
Djinni

Монстр
Donnervogel

Мистическое чудовище
Draconians

Мистическое чудовище
Drow

Мистическое чудовище
Dugs

Монстр
Dzunukwa

Мистическое чудовище
Daēva

Чудище
Dampeer

Мифическое существо
Dementor

Мистическое чудовище
Dhamphir

Герой сказок
Dhegdheer

Герой сказок
Dinny-Mara

Фэнтезийный персонаж
Displacer Beast

Монстр
Djinn (جن)

Чудище
Donestres

Герой сказок
Dorsohastatus caudirotula

Фэнтезийный персонаж
Drider

Фэнтезийный персонаж
Duende

Мистическое чудовище
Duppy

Зверь
Dzhadadzhiya

Чудище
Dandy dogs

Монстр
Devil's Dandy Dogs

Мистическое чудовище
Dhampire

Монстр
Dibbuk

Герой легенд
Dirae

Мифическое существо
Djehouti

Монстр
Dobie

Фэнтезийный персонаж
Dooinney Marrey

Герой легенд
Drakaina

Монстр
Drutten

Чудище
Dunpeal

Фэнтезийный персонаж
Dyehuthy

Герой легенд
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Герой сказок
Each Uisge

Чудище
Efreeti

Фэнтезийный персонаж
Ela

Герой сказок
Elv

Монстр
Empusa

Чудище
Engineers

Мистическое чудовище
Epiphagi

Мистическое чудовище
Erdluitle

Мифическое существо
Eurynomos

Герой легенд
Ežerinis

Мифическое существо
Eater of Socks

Фэнтезийный персонаж
Ekkillik

Мистическое чудовище
Elder Mother

Чудище
Empousai

Фэнтезийный персонаж
Empuоsai

Мистическое чудовище
Ents

Фэнтезийный персонаж
Epopus

Герой легенд
Eschenfrua

Герой сказок
Ewoks

Зверь
Eale

Фэнтезийный персонаж
Elad

Монстр
Erumpent

Герой легенд
Ewaiponoma

Чудище
Empousa

Зверь
Empusae

Фэнтезийный персонаж
Enhydros

Герой легенд
Epiphagus

Фэнтезийный персонаж
Ech-Ooshkya

Зверь
El Cadejo

Зверь
Elg-Fróði

Герой легенд
Empuosa

Зверь
Enfield

Герой сказок
Epifugos

Монстр
Ercinia

Герой сказок
Euronymous

Герой легенд
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Мифическое существо
Faery

Мифическое существо
Father Winter

Чудище
Fenghuang (鳳凰)

Фэнтезийный персонаж
Fenrisúlfr

Зверь
Fetch

Герой сказок
Fachen

Чудище
Fairy

Фэнтезийный персонаж
Fee

Фэнтезийный персонаж
Fenoderee

Мистическое чудовище
Ferrishin

Герой сказок
Finfolk

Герой легенд
Fafnir

Фэнтезийный персонаж
Fideal

Фэнтезийный персонаж
Fachan

Мистическое чудовище
Fatu-Liva

Мистическое чудовище
Fenmine

Герой сказок
Ferrish

Фэнтезийный персонаж
Faerie

Герой сказок
Fallohides

Герой сказок
Felynx arbordiffisus

Монстр
Fenrir

Чудище
Ferrishyn

Герой сказок
Finnfolk

Фэнтезийный персонаж
Finoderi

Зверь
Fire Crab

Герой сказок
Formicaleon

Герой легенд
Formicaleun

Монстр
Fuath

Мистическое чудовище
Fuathan

Фэнтезийный персонаж
Fufu

Герой сказок
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Зверь
Getulian dog

Герой сказок
Ghoul

Мистическое чудовище
Ghul

Мистическое чудовище
Gigantes

Мистическое чудовище
Girtablilu

Монстр
Glashtyn

Чудище
Glumms

Чудище
Glums

Чудище
Glycon

Чудище
Gnoll

Чудище
Goat-stag

Монстр
Goblins

Герой легенд
Godling

Монстр
Godzilla

Герой легенд
Gojira (ゴジラ)

Мифическое существо
Goose-headed Man

Герой легенд
Gooseberry Wife

Чудище
Gorgolica

Чудище
Gotokoneko

Мистическое чудовище
Gotoku-neko

Герой сказок
Gotokuneko

Герой сказок
Goubelin

Герой легенд
Graouilly

Чудище
Graouli

Мифическое существо
Graoully

Монстр
Graully

Мифическое существо
Graveir

Монстр
Grgalica

Монстр
Grgolica

Мифическое существо
Grim

Фэнтезийный персонаж
Grindylow

Чудище
Grondr

Герой легенд
Grumpkin

Герой сказок
Grundylow

Мифическое существо
Grýla

Герой легенд
Guacanchas

Герой сказок
Gualipote

Мистическое чудовище
Guallepen

Герой легенд
Gud-alim

Зверь
Gudalim

Фэнтезийный персонаж
Guhyaka (गुह्यक)

Мифическое существо
Gully Dwarves

Фэнтезийный персонаж
Gumberoo

Фэнтезийный персонаж
Gurahl

Герой легенд
Guytrash

Мистическое чудовище
Gwoemul (괴물)

Зверь
Gyl Burnt-Tayl

Зверь
Gytrash

Мистическое чудовище
Gaardbuk

Чудище
Gabriel hounds

Фэнтезийный персонаж
Gabriel rachets

Герой легенд
Galipote

Мистическое чудовище
Gallû

Герой легенд
Gaṇapati (गणपति)

Герой легенд
Gandharva (गन्धर्व)

Мифическое существо
Gaṇeśa (गणेश)

Герой легенд
Garappa

Герой легенд
Gardvord

Герой легенд
Gargouille

Герой легенд
Gargoyle

Фэнтезийный персонаж
Gargulec

Герой сказок
Garmr

Мистическое чудовище
Genko

Герой сказок
Geryon

Герой сказок
Gêryôn

Чудище
Geryones

Чудище
Gêryonês

Герой легенд
Geryoneus

Монстр
Gêryoneus

Герой легенд
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Мистическое чудовище
Haechi

Герой сказок
Haetae

Герой сказок
Hafgufa

Зверь
Hafgufu

Мистическое чудовище
Haitai

Фэнтезийный персонаж
Hamadryádes

Герой легенд
Hanako-san (花子さん)

Мифическое существо
Hanansi

Мифическое существо
Hone-onna (骨女)

Фэнтезийный персонаж
Honocrotalus

Герой легенд
Hoop-snake

Герой сказок
Hoopoe

Мистическое чудовище
Horse-stag

Герой легенд
Horven

Чудище
Horyádes

Чудище
Hǒu (犼)

Герой сказок
Hounds of the hill

Герой легенд
Hrímthurs

Мифическое существо
Hróðvitnir

Мистическое чудовище
Hróðvitnisson

Герой легенд
Huallepen

Чудище
Huargo

Зверь
Hugag

Монстр
Huldra

Мистическое чудовище
Humbaba

Герой сказок
Humei

Фэнтезийный персонаж
Hun-tun

Герой сказок
Hundun

Фэнтезийный персонаж
Hùndùn (混沌)

Герой сказок
Huorns

Чудище
Hupe

Герой легенд
Hupelot

Монстр
Huppe

Мистическое чудовище
Hupupa

Чудище
Hydra

Монстр
Hydrops

Зверь
Hydrus

Чудище
Hyenodlaci

Чудище
Hyldemoer

Мифическое существо
Hyōsube (兵主部)

Чудище
Hyousube

Герой легенд
Høyneker pingviner

Мистическое чудовище
Hapi

Зверь
Hapi-ankh

Герой легенд
Hapis

Чудище
Harfoots

Монстр
Harpia

Мифическое существо
Hati

Мистическое чудовище
Haugbo

Герой сказок
Haugebonde

Монстр
Havgumsen

Герой сказок
Havguva

Чудище
Havstramben

Мифическое существо
Headley Kow

Чудище
Heath Hounds

Монстр
Hecatonchires

Мистическое чудовище
Hekatoncheiro

Монстр
Hellhound

Фэнтезийный персонаж
Hercynia

Герой сказок
Hieracosphinx

Мистическое чудовище
Hili

Зверь
Himantopodes

Чудище
Hinky-Punk

Герой легенд
Hippalectryon

Монстр
Hippalektruõn

Мистическое чудовище
Hippalektryon

Герой сказок
Hippocamp

Мистическое чудовище
Hippocampus

Герой сказок
Hippocentaurus

Мистическое чудовище
Hippocervus

Мифическое существо
Hippogryf

Чудище
Hippopodes

Фэнтезийный персонаж
Hippotalus

Зверь
Hircocervus

Мифическое существо
Hobbits

Чудище
Hobgoblin

Монстр
Hodag

Мифическое существо
Hodowany

Чудище
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Мифическое существо
Ibbur (עיבור)

Герой сказок
Ichthyocentaurs

Герой сказок
Ieltxu

Мистическое чудовище
Ihtiriekko

Мистическое чудовище
Illithid

Чудище
Ilythiiri

Чудище
Imoogi

Чудище
Imp

Мистическое чудовище
Inapertwa

Герой сказок
Incubus

Герой легенд
Iopodes

Герой легенд
Iotunn

Герой сказок
Ippopodes

Герой сказок
Iratxo

Фэнтезийный персонаж
Iratxoak

Мифическое существо
Iritxu

Зверь
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Фэнтезийный персонаж
Jacio

Герой легенд
Jack Frost

Зверь
Jack-in-Iron

Монстр
Jaculor

Герой сказок
Jaculus

Герой легенд
Jag mort

Монстр
Jall

Герой легенд
Jaracaca

Герой легенд
Jarvey

Герой сказок
Jasconius

Чудище
Jätti

Фэнтезийный персонаж
Javinė

Фэнтезийный персонаж
Jeeryuch

Герой сказок
Jentil

Герой легенд
Jentilak

Герой сказок
Jerff

Чудище
Jinko

Чудище
Jinmenju

Мистическое чудовище
Jobberknoll

Мистическое чудовище
Jokul Frosti

Герой сказок
Jólakötturinn

Фэнтезийный персонаж
Jorō-gumo

Фэнтезийный персонаж
Jrahars

Монстр
Jucanchas

Фэнтезийный персонаж
Jué yuán (玃猿)

Герой легенд
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Мистическое чудовище
Kraken

Герой сказок
Kraken octopus

Чудище
Kraxen

Чудище
Kua Fu (夸父)

Герой легенд
Kuçedra

Мистическое чудовище
Kuchisake-onna (口裂け女)

Фэнтезийный персонаж
Kui (夔)

Фэнтезийный персонаж
Kujata

Герой легенд
Kujuta

Чудище
Kukas

Фэнтезийный персонаж
Kûko

Монстр
Kul'pijan

Зверь
Kulshedra

Герой сказок
Kurangai Tuku

Фэнтезийный персонаж
Kurangaituku

Мистическое чудовище
Kusarikku

Герой легенд
Kuyūthā (كيوثاء)

Герой легенд
Kweku Anansi

Герой легенд
Kyrkogrim

Фэнтезийный персонаж
Kłobuk

Мистическое чудовище
Kumiho (구미호)

Фэнтезийный персонаж
Kangiqsuarmiuqpak

Монстр
Kabouter

Чудище
Kaboutermannekin

Мистическое чудовище
Kacou Ananzè

Мифическое существо
Kaibyō (怪猫)

Герой сказок
Kaibyou

Чудище
Kaijū (怪獣)

Монстр
Kal'an

Зверь
Kal'enik

Мифическое существо
Kalopaling

Фэнтезийный персонаж
Kami-­kiri

Герой легенд
Kanima

Герой легенд
Kappa (河童)

Монстр
Karakasa Kozō

Чудище
Karkadann

Мифическое существо
Kasha (火車)

Монстр
Katoblepon

Монстр
Katobleps

Мистическое чудовище
Kaukai

Герой легенд
Kaukas

Мистическое чудовище
Kaukuczei

Фэнтезийный персонаж
Kaukuczus

Герой сказок
Kaukutis

Герой легенд
Kaukyczei

Зверь
Kelpie

Герой легенд
Ketos

Мифическое существо
Keythong

Фэнтезийный персонаж
Kheper

Герой легенд
Khepera

Герой легенд
Khimaira

Герой легенд
Kiligivak

Чудище
Kiḷigvak

Мистическое чудовище
Killmoulis

Чудище
Kilmulis

Мистическое чудовище
Kimnarās

Мифическое существо
Kimpurusha

Чудище
King Kong

Мистическое чудовище
Kingu Kongu (キングコング)

Чудище
Kiri-puwhero

Герой легенд
Kitsune (狐)

Чудище
Kjata

Монстр
Klabater

Герой легенд
Klabaternik

Герой сказок
Klabautermann

Чудище
Klurikaun

Чудище
Knackers

Герой легенд
Knockers

Монстр
Knucker

Мистическое чудовище
Kobold

Фэнтезийный персонаж
Kompa Nanzi

Герой легенд
Kongamato

Зверь
Koon anoon

Герой легенд
Kopakona

Фэнтезийный персонаж
Koryo

Герой легенд
Koul

Чудище
Kołbuk

Монстр
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Мистическое чудовище
L'erdluitle

Мистическое чудовище
La Carcagne

Фэнтезийный персонаж
La Dama Duende

Чудище
La Llorona

Фэнтезийный персонаж
Lacrima corpus dissolvens

Герой сказок
Lamashtu

Зверь
Lamasjtoe

Монстр
Leanan sídhe

Фэнтезийный персонаж
Leannan sìth

Герой легенд
Little Old Man of The Barn

Герой сказок
Lacovie

Герой сказок
Lamia

Фэнтезийный персонаж
Lampijerović

Герой сказок
Langsuyar

Чудище
Leipreachán

Фэнтезийный персонаж
Leprechaun

Мифическое существо
Leprocaun

Монстр
Leucocrotta

Герой сказок
Lhiannan shee

Герой легенд
Li vẫn

Мистическое чудовище
Licbat

Мистическое чудовище
Liosalfar

Герой сказок
Leopard-men

Монстр
Lich

Мистическое чудовище
Lilith

Герой легенд
Llamhigyn Y Dwr

Мифическое существо
Lobisomem

Герой легенд
Loch Ness Monster

Герой легенд
Lóng (龍)

Монстр
Long-bubby Susan

Мистическое чудовище
Loup-garou

Мифическое существо
Lurachmain

Фэнтезийный персонаж
Lurgadhan

Мистическое чудовище
Lurican

Герой сказок
Luu

Монстр
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Мифическое существо
Maighdean mhara

Зверь
Margoyles

Герой сказок
Mǎ huà (馬化)

Герой сказок
Maahinen

Чудище
Maahiset

Зверь
Maanalais

Герой легенд
Maero

Зверь
Mahaha

Мистическое чудовище
Mahum

Герой легенд
Maighdean na tuinne

Мифическое существо
Majki

Герой легенд
Makaliphon

Герой сказок
Makaliporn

Герой легенд
Makara (मकर)

Мифическое существо
Makkaliphala

Мистическое чудовище
Mala'kak

Фэнтезийный персонаж
Mamuchi

Чудище
Managarm

Мистическое чудовище
Managarmr

Зверь
Mantichora

Зверь
Margyge

Мистическое чудовище
Márgygr

Герой сказок
Marsok

Чудище
Marzana

Монстр
Matianak

Фэнтезийный персонаж
Mawki

Фэнтезийный персонаж
Megalogaster repercussus

Мифическое существо
Meliae

Фэнтезийный персонаж
Melusina

Герой сказок
Melusine

Герой легенд
Menehune

Чудище
Merrows

Монстр
Michi Peshu

Мистическое чудовище
Michibichi

Фэнтезийный персонаж
Mikeneko (三毛猫)

Чудище
Mimicke

Мифическое существо
Mirmicioleon

Мифическое существо
Mishi Peshu

Монстр
Mishibizhii

Зверь
Mishibizhiw

Чудище
Mishipashoo

Герой легенд
Missipeshieuw

Монстр
Missipeshu

Чудище
Mitiling

Мистическое чудовище
Miðgarðsormr

Герой легенд
Mojya (亡者)

Монстр
Mokolé

Герой легенд
Mokumokuren (目目連)

Герой легенд
Monaciello

Герой сказок
Monoceros

Герой легенд
Morena

Мифическое существо
Morkopolus

Зверь
Morlocks

Монстр
Mosura (モスラ)

Зверь
Mothman

Мистическое чудовище
Mothra

Монстр
Muli

Чудище
Mullo

Герой сказок
Mulo

Мистическое чудовище
Mûmak

Зверь
Mûmakil

Мифическое существо
Munaciello

Герой сказок
Mundus gubernavi

Герой сказок
Murd-Huacha

Герой сказок
Mushrushu

Чудище
Myling

Зверь
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Фэнтезийный персонаж
Naga (नाग)

Герой легенд
Nagin

Фэнтезийный персонаж
Naginis

Герой легенд
Nagis

Мистическое чудовище
Name-onna (嘗女)

Зверь
Nansi

Герой легенд
Nareepol

Мистическое чудовище
Nariphon

Мифическое существо
Nawki

Герой сказок
Nayar

Монстр
Nazgul

Зверь
Nazgûl

Монстр
Neekerbreekers

Герой сказок
Nejki

Фэнтезийный персонаж
Neko (猫)

Чудище
Neko-musume

Фэнтезийный персонаж
Nessie

Мистическое чудовище
Nezumi

Герой легенд
Ni agrisur

Чудище
Niedźwiedziołak

Фэнтезийный персонаж
Nigle

Фэнтезийный персонаж
Nikker

Чудище
Nillekma

Мифическое существо
Ningyo (人魚)

Фэнтезийный персонаж
Ninki Nanka

Герой сказок
Niseag

Мистическое чудовище
Nisitae

Герой сказок
Nisse

Монстр
Nixen

Фэнтезийный персонаж
Niðagrísur

Мистическое чудовище
Níðhöggr

Герой легенд
Njogel

Герой сказок
Njogli

Мистическое чудовище
Njuggel

Монстр
Noggle

Фэнтезийный персонаж
Nogitsune

Фэнтезийный персонаж
Noppera-bō (のっぺら坊)

Герой легенд
Nora Nair

Чудище
Nue (鵺)

Фэнтезийный персонаж
Nuggle

Монстр
Numakulla

Фэнтезийный персонаж
Numbakulla

Герой сказок
Nuppeppō (ぬっぺふほふ)

Герой легенд
Nurikabe (ぬりかべ)

Чудище
Nykštukai

Фэнтезийный персонаж
Nykštukas

Монстр
Nymph

Монстр
Nymphae

Чудище
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Чудище
Obake

Мифическое существо
Oger

Герой сказок
Ogopogo

Чудище
Ogr

Мистическое чудовище
Ogre

Чудище
Ogro

Фэнтезийный персонаж
Ogryn

Герой сказок
Ohaguro-bettari

Чудище
Oinopôlê

Чудище
Oinopwlh

Зверь
Ol Mahum

Мифическое существо
Old Girl

Герой сказок
Old Lady

Герой сказок
Old Man Winter

Мистическое чудовище
Oliphaunts

Чудище
Olog-Hai

Монстр
Oni (鬼)

Фэнтезийный персонаж
Onocentaur

Фэнтезийный персонаж
Onocentaurus

Монстр
Onodrim

Герой сказок
Onokôlê

Монстр
Onokwlh

Герой легенд
Onoscentaurus

Мистическое чудовище
Onoskelis

Зверь
Onryō (怨霊)

Герой сказок
Oo-er

Чудище
Opinicus

Чудище
Orco

Мистическое чудовище
Origoruso

Герой легенд
Oriogoruho

Монстр
Oroborus

Герой легенд
Ostrice

Зверь
Ostrich

Мифическое существо
Oureboros

Герой легенд
Ouroboros

Чудище
Owlman

Мифическое существо
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Герой сказок
Pakepakehā

Чудище
Panoptus

Герой легенд
Panthera

Чудище
Parandrus

Чудище
Pari (پری)

Мистическое чудовище
Patasola

Мифическое существо
Patupaiarehe

Мистическое чудовище
Peallaidh

Мифическое существо
Peg Leg Jack

Герой легенд
Pêgasos

Зверь
Pegasus

Фэнтезийный персонаж
Pelican

Фэнтезийный персонаж
Pelicanus

Герой легенд
Penangallan

Фэнтезийный персонаж
Penanggalan

Герой легенд
Peritio

Мистическое чудовище
Peritius

Монстр
Peryton

Герой сказок
Phane

Мифическое существо
Piarevaracien

Герой сказок
Piatek (Փիաթեկ)

Герой легенд
Pigsie

Мистическое чудовище
Pilot (Der Pilot)

Чудище
Piskie

Мифическое существо
Pixie

Чудище
Pixy

Мифическое существо
Plwacz

Чудище
Poltergeist

Монстр
Pontianak

Мистическое чудовище
Popobawa

Зверь
Poreskoro

Монстр
Poroniec

Фэнтезийный персонаж
Powries

Мистическое чудовище
Požeminukai

Герой сказок
Pretas

Герой сказок
Pseudoequus nasiretinaculi

Мистическое чудовище
Psylli

Чудище
Puckwudgie

Мистическое чудовище
Pūķis

Монстр
Pūkys

Герой легенд
Púláo (蒲牢)

Герой сказок
Pulgasari (불가사리)

Чудище
Pyučs

Герой легенд
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Герой сказок
Qallupilluit

Фэнтезийный персонаж
Qallupilluk

Герой легенд
Qalupalik

Герой легенд
Qílín (麒麟)

Мистическое чудовище
Qiqirin

Мистическое чудовище
Qiqirn

Чудище
Qiúniú (囚牛)

Зверь
Qora

Мистическое чудовище
Qori ismaris

Мифическое существо
Questing Beast

Герой сказок
Quillboars

Герой легенд
Quinotaur

Фэнтезийный персонаж
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Монстр
Rakshasa

Фэнтезийный персонаж
Rakshosh

Фэнтезийный персонаж
Rapae

Герой легенд
Ratkin

Монстр
Ratoncito Pérez

Мистическое чудовище
Re'em

Чудище
Rĕāīm

Мифическое существо
Redcaps

Чудище
Regulus

Мистическое чудовище
Reiko

Мифическое существо
Revenant

Зверь
Rhinoceros

Мистическое чудовище
Rime Thurs

Фэнтезийный персонаж
Ringwraith

Герой сказок
Roane

Мистическое чудовище
Roanes

Монстр
Roggenmuhme

Фэнтезийный персонаж
Rohmani

Мистическое чудовище
Rokuro-Kubi

Чудище
Rokurokkubi

Мистическое чудовище
Rokurokubi

Монстр
Rolling Calf

Монстр
Rompo

Фэнтезийный персонаж
Ròn

Чудище
Roperite

Герой легенд
Rougarou

Зверь
Roux-Ga-Roux

Герой легенд
Rp'm

Герой сказок
Rp'um

Мистическое чудовище
Rugaroo

Фэнтезийный персонаж
Rugaru

Фэнтезийный персонаж
Runa

Мистическое чудовище
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Мистическое чудовище
Sachiko

Фэнтезийный персонаж
Sagari (さがり)

Герой легенд
Salamander

Зверь
Salamandra

Зверь
Sarkany

Чудище
Sarquindi

Мистическое чудовище
Saru Tora Hebi

Чудище
Sarutorahebi

Зверь
Scarrow

Зверь
Scenopode

Фэнтезийный персонаж
Sciritae

Чудище
Scitalis

Мифическое существо
Scriker

Мистическое чудовище
Scylla

Мифическое существо
Scytale

Мистическое чудовище
Sea-Lion

Герой сказок
Selchies

Мифическое существо
Selkies

Герой легенд
Serpopard

Герой легенд
Shachihoko (鯱)

Чудище
Shedu

Чудище
Shellycoat

Мифическое существо
Shelob

Мистическое чудовище
Shikome (黄泉醜女)

Чудище
Shiryō (死霊)

Герой сказок
Shōjō

Чудище
Shōryō (精霊)

Герой легенд
Shrake

Монстр
Shtojzorreshta

Фэнтезийный персонаж
Shtojzovalle

Монстр
Shtozote

Мистическое чудовище
Shtriga

Мифическое существо
Sibhreach

Герой легенд
Sídhe

Монстр
Silkies

Фэнтезийный персонаж
Simplicissimus

Герой сказок
Sirena

Мистическое чудовище
Sirenes

Герой легенд
Sirrush

Герой легенд
Sjopeltin

Фэнтезийный персонаж
Sjupilti

Мистическое чудовище
Skalli

Мифическое существо
Skarbnik

Герой легенд
Skaven

Герой сказок
Skiopod

Зверь
Skiopodas

Герой сказок
Skjöll

Герой сказок
Skoll

Герой легенд
Sköll

Герой легенд
Skriker

Герой сказок
Skrulls

Герой сказок
Skvader

Зверь
Skøll

Чудище
Sleipnir

Мистическое чудовище
Sluagh

Монстр
Smok

Герой легенд
Smůk

Герой сказок
Snark

Герой сказок
Snergs

Фэнтезийный персонаж
Snoligoster

Мистическое чудовище
Soe-horven

Герой сказок
Space Jockey

Герой сказок
Sphinx

Фэнтезийный персонаж
Splinter-cat

Мифическое существо
Spopodes

Мистическое чудовище
Spriggan

Фэнтезийный персонаж
Squonk

Герой легенд
Stellio

Фэнтезийный персонаж
Stollenwurm

Герой сказок
Stoors

Фэнтезийный персонаж
Stormbird

Зверь
Storsjöodjuret

Герой легенд
Strandvaskare

Фэнтезийный персонаж
Strandvasker

Мистическое чудовище
Strigoi

Мифическое существо
Struthiocamelon

Чудище
Struthopodes

Фэнтезийный персонаж
Strutio

Герой легенд
Strzyga

Герой сказок
Succubus

Герой легенд
Suhurmas

Мистическое чудовище
Svartalfar

Фэнтезийный персонаж
Swanhamr

Мистическое чудовище
Swanmaidens

Монстр
Swanman

Зверь
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Герой легенд
Taotie

Зверь
Tarandrus

Зверь
Tarasque

Герой сказок
Tarrasque

Фэнтезийный персонаж
Tatzelwurm

Герой легенд
Taur

Герой легенд
Te Whanau O Rangi

Чудище
Tehut

Герой легенд
Tengu (天狗)

Мифическое существо
Tenko

Монстр
Teong-wei

Монстр
Tharks

Герой сказок
Thea

Герой сказок
Theow

Мифическое существо
Thep Norasri

Герой сказок
Thestral

Монстр
Thos

Герой легенд
Thot

Герой сказок
Thoth

Герой сказок
Three-foot Horse

Монстр
Thrummy-Cap

Герой сказок
Thunderbird

Мифическое существо
Tian Lu (天禄)

Герой сказок
Tiangou (天狗)

Мифическое существо
Tibicenas

Чудище
Tigbalan

Герой легенд
Tigbalang

Герой сказок
Tikbalan

Фэнтезийный персонаж
Tikoloshe

Герой легенд
Tiqqitchit

Монстр
Tiritchiq

Зверь
Tithoes

Фэнтезийный персонаж
To Filiko Teras

Герой сказок
Toenayar

Фэнтезийный персонаж
Tokoloshe

Зверь
Tommyknockers

Мистическое чудовище
Tomte

Мистическое чудовище
Tooth fairy

Мифическое существо
Topple

Фэнтезийный персонаж
Tote-Road Shagamaw

Чудище
Toutetsu

Мистическое чудовище
Tragelaph

Монстр
Tragelaphus

Чудище
Trào phong

Герой сказок
Trasgo

Чудище
Trasgu

Мистическое чудовище
Trasno

Герой сказок
Trauko

Мифическое существо
Treants

Мистическое чудовище
Treefolk

Мистическое чудовище
Troglodyte

Мифическое существо
Trogodytae

Чудище
Trow

Герой сказок
Tsonokwa

Фэнтезийный персонаж
Tsonoqua

Герой сказок
Tsukumogami (付喪神)

Герой легенд
Tsurara-onna (氷柱)

Монстр
Tù ngưu

Монстр
Tulao (徒劳)

Фэнтезийный персонаж
Tunda

Мифическое существо
Tunkall

Мистическое чудовище
Tūrehu

Чудище
Tutu

Герой легенд
Tyger

Монстр
Typhaon

Фэнтезийный персонаж
Typhöeus

Герой легенд
Typhon

Чудище
T'ao T'ieh

Фэнтезийный персонаж
Tamamo-no-Mae

Чудище
Tangi

Мистическое чудовище
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Герой легенд
Ubasti

Герой сказок
Ubume

Чудище
Ugallu

Фэнтезийный персонаж
Uldra

Чудище
Undead

Мистическое чудовище
Undine

Фэнтезийный персонаж
Undine Dejwe

Мифическое существо
Ungoliant

Чудище
Unicorn-lion

Герой сказок
Unicornis

Монстр
Uperice

Мистическое чудовище
Upierzyca

Герой сказок
Upior

Мистическое чудовище
Upir

Чудище
Upsorn Srihas

Герой сказок
Upupa

Чудище
Urchins

Мистическое чудовище
Uridimmu

Герой легенд
Urmahlillu

Мистическое чудовище
Urmahlullu

Фэнтезийный персонаж
Urman iäse

Монстр
Uroboros

Монстр
Uru-kehu

Мистическое чудовище
Utböling

Герой сказок
Utburd

Чудище
Utkasting

Зверь
Utrzymywany

Мистическое чудовище
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Фэнтезийный персонаж
Va әs̷

Герой сказок
Vaca de lumbre

Зверь
Valkyrja

Герой легенд
Vam-Fear-Eee

Герой легенд
Vampijerović

Мифическое существо
Vampirar

Фэнтезийный персонаж
Vampirdzhiya

Герой легенд
Vampirić

Чудище
Vampirović

Монстр
Vánagandr

Фэнтезийный персонаж
Varactyl

Герой сказок
Varg

Мистическое чудовище
Vargr

Герой легенд
Vaŭkałak

Герой легенд
Versipellis

Фэнтезийный персонаж
Vielfraß

Мифическое существо
Vilkacis

Чудище
Vilkãtas

Мифическое существо
Vilkatis

Фэнтезийный персонаж
Vilktakis

Мифическое существо
Vipera

Монстр
Vodni mož

Фэнтезийный персонаж
Vough

Зверь
Vugluscris

Герой сказок
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Фэнтезийный персонаж
Wahokohoko

Мистическое чудовище
Wamphyri

Монстр
Wandynnije

Герой сказок
Wàng tiān hǒu (望天吼)

Герой легенд
Waq-waq tree

Монстр
Warg

Монстр
Wargin

Мистическое чудовище
Water-Leaper

Фэнтезийный персонаж
Water-owl

Мифическое существо
Wearg

Монстр
Wearh

Фэнтезийный персонаж
Wechselbalg

Монстр
Weeping Woman

Мистическое чудовище
Wemic

Герой легенд
Wendigo

Герой легенд
Werebat

Монстр
Werebears

Монстр
Wereboar

Герой сказок
Werefox

Монстр
Werehyenas

Герой легенд
Wererat

Чудище
Werewolf

Герой легенд
White Walkers

Мистическое чудовище
Whooping boy

Зверь
Will O'The Wisp

Герой легенд
Willepen

Герой легенд
Windigo

Герой легенд
Winged Horses

Герой легенд
Wish Hounds

Герой легенд
Wisht Hounds

Фэнтезийный персонаж
Wodny muž

Мифическое существо
Wódnykus

Фэнтезийный персонаж
Wookiee

Мифическое существо
Wuesting Beast

Зверь
Wychowywany

Монстр
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Зверь
Xaynwada

Фэнтезийный персонаж
Xhinde

Чудище
Xiaoyang People

Фэнтезийный персонаж
Xiaoyangmin

Фэнтезийный персонаж
Xiezhi

Мифическое существо
Xièzhì (獬豸)

Фэнтезийный персонаж
Xingxing (狌狌)

Мистическое чудовище
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Мистическое чудовище
Ya-Te-Veo

Монстр
Yakan

Герой сказок
Yakṣas

Герой легенд
Yale

Фэнтезийный персонаж
Yalomishte

Мифическое существо
Yamaoroshi (山颪 или やまおろし)

Герой сказок
Yamawarawa

Монстр
Yamawaro

Мистическое чудовище
Yanari

Герой легенд
Yara-ma-yha-who

Мистическое чудовище
Yarımtıq

Мистическое чудовище
Yázì (睚眦)

Мистическое чудовище
Yeth Hounds

Чудище
Yeti

Монстр
Yllerion

Монстр
Yobo-san

Герой легенд
Yobosan

Мифическое существо
Yōkai (妖怪)

Герой сказок
Youwarkee

Мистическое чудовище
Yppopodes

Чудище
Yppotryll

Герой сказок
Yuki-banba (雪バンバ)

Чудище
Yuki-hime (雪姫)

Герой легенд
Yuki-onago (雪女子)

Герой сказок
Yuki-onna (雪女)

Герой сказок
Yukifuri-baba (雪降り婆)

Мифическое существо
Yukinba (雪ンバ)

Чудище
Yumekui

Мифическое существо
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Чудище
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Герой сказок
Áitvaras

Герой легенд
Áitivaras

Чудище
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Мистическое чудовище
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Зверь
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Герой сказок
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Мистическое чудовище
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Чудище
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Герой сказок
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Чудище
Łaziebnik

Монстр
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Мистическое чудовище
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Герой легенд
Şüräle

Монстр
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Фэнтезийный персонаж
Šêdu

Герой легенд
Šmok

Фэнтезийный персонаж
Štriga

Монстр
Šungalviai

Герой легенд
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Фэнтезийный персонаж
Żmirłacz

Мистическое чудовище
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Герой легенд
Άβράξας

Герой сказок
Άργος

Чудище
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Монстр
Ένυδροσ

Герой сказок
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Герой сказок
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Герой легенд
Αχέρων

Мистическое чудовище
Αριμασπος

Герой сказок
Αburγu Moγai

Фэнтезийный персонаж
Ασπιδοχελώνη

Мифическое существо
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Фэнтезийный персонаж
Βλεμμυες

Герой сказок
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Монстр
Γηρυών

Чудище
Γλυκών

Монстр
Γηρυονης

Зверь
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Мистическое чудовище
Δελφυνη

Фэнтезийный персонаж
Δράκαινα

Монстр
Δαίμων

Мифическое существо
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Чудище
Εμπουσα

Чудище
Ευρυνομος

Мистическое чудовище
Εριχθόνιος

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Чудище
Θόουτ

Мифическое существо
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Герой легенд
Κῆτος

Фэнтезийный персонаж
Κάβειροι

Чудище
Κέκροψ

Герой легенд
Κύκλωπες

Мистическое чудовище
Καλικάντζαροι

Герой легенд
Κέρβερος

Мистическое чудовище
Κακός

Мифическое существо
Κεραστης

Мистическое чудовище
Κυνοκεφάλοι

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Мистическое чудовище
Λάμια

Герой сказок
Λειμενίδες

Чудище
Λαδων

Герой легенд
Λιμνάδες

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Монстр
Μελίαι

Герой легенд
Μινωταυρος

Герой легенд
Μελιάδες

Герой легенд
Μυρμηκολέων

Чудище
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Мистическое чудовище
Ναϊάδες

Чудище
Νύμφες

Герой легенд
Ναΐδες

Монстр
Νηρηίδες

Фэнтезийный персонаж
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Мистическое чудовище
Ορθος

Чудище
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Монстр
Πανθηρ

Монстр
Πύθων

Монстр
Περίτιος

Герой сказок
Πρωτεύς

Мистическое чудовище
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Монстр
Σκιραται

Герой сказок
Σρινύες

Монстр
Σάτυροι

Мистическое чудовище
Σκιαποδες

Герой сказок
Σομπέκ

Мистическое чудовище
Σειρῆνες

Мистическое чудовище
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Монстр
Τιτάνες

Мистическое чудовище
Τυφών

Герой сказок
Τράγέλαφος

Герой сказок
Τρωγοδύται

Мистическое чудовище
Τάρανδος

Зверь
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Мистическое чудовище
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Герой сказок
Φοϊνιξ

Герой сказок
Φτερωτά άλογα

Герой легенд
Φάλαινα

Мистическое чудовище
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Фэнтезийный персонаж
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Монстр
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Монстр
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Существа из мифов и легенд на букву Ա


Фэнтезийный персонаж
Աչուչ-Փաչուչ

Существа из мифов и легенд на букву Հ


Фэнтезийный персонаж
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Фэнтезийный персонаж
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Чудище
Ḏiḥautī

Чудище
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Существа из мифов и легенд на букву ἵ


Фэнтезийный персонаж
ἵπποκαμποςСервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2020 г.
ver. 1.05.1374+