Мифическое существо Змок

У Палесьсі на балоце Цмок хаваецца ў чароце. Зьеў бярозку на сьняданак, Струшчыў дуб, як абаранак. Праляцеў над вёскай цмок — Пахаваліся, хто змог! Толькі Яська не спужаўся Ды на цмоку пакатаўся! Капітан Танака. Дзіцячы верш-лічылка* (*) Цмок — дракон в белорусской и польской мифологии. В отличии от западного европейского дракона, цмок не враждебен человеку. Сохранившееся на Беларуси слово "Цмок" в противовес "Змею", делающему акцент на "земляной" природе дракона, указывает на водную стихию. В некоторых белорусских диалектах словом "цмок" называют вяселку-радугу, которая как бы "выцмактывае" воду из реки или озера. "Цмактаць" означает "высасывать, осушать, лишать воды, влаги". Хотя есть версия заимствования этого слова из германских языков (ср. англосаксонское "snаса", английское "snake" — "змея"), мы придерживаемся славянской версии происхождения этого слова. Тем более, что оно известно и болгарам (Смок, Цмок), и словенцам (Smůk), и полякам (Smok), и чехам со словаками (Zmok), ну и в церковно-славянском языке это слово присутствует (Смокъ). "Подобно шата́ну, цмокъ живетъ и дѣйствуетъ особняком и, подобно ему, не любимъ остальными нечистиками, но уже вслѣдствіе чванливой спеси. Благодаря природной лѣни, неподвижности отъ отучнѣнія, цмокъ не всегда откликнется на призывъ человѣка, или на призывъ къ помощи другого нечистика. Но разъ онъ подступилъ къ жертвѣ — непремѣнно доканаетъ ее, хотя предварительно взвѣситъ, сто́итъ ли она трудовъ, нарушеннаго покоя; если нѣтъ— цмокъ презрительно отворачивается отъ работы, предоставляя ее другимъ нечистикамъ. По внѣшости цмокъ какъ-то опрятнѣе другихъ нечистиковъ, любитъ купаться, ходитъ въ баню и ежедневно умывается. Въ то же время немногіе цмоки имѣютъ какія-нибудь поврежденія, потому что во́ время уходятъ отъ громовой напасти и непосильнаго столкновенія съ человѣкомъ. Предусмотрительная осторожность хранитъ бытіе цмоковъ дольше всѣхъ нечистиковъ. Кромѣ сказаннаго, о цмокахъ извѣстно, что они рѣже пристаютъ къ простымъ деревенскимъ людямъ и что излюбленными ихъ жертвами бываютъ ханжи всѣхъ положеній, одиночники между людьми, такъ же, какъ и они сами между нечистиками. Люди семейные, или тяготѣющіе къ семейной жизни и живущіе обществомъ, свободны oтъ напастей цмоковъ; къ нимъ, какъ и къ жилищамъ ихъ, цмоки не подступаютъ; зато нарушители семейныхъ и общественныхъ обязанностей — первыя ихъ жертвы." Н.Я.Никифоровский "Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе" (482: с.40-41) "Цмок жыве і дзейнічае сам па сабе, яго не любяць іншыя нячысцікі з-за яго фанабэрыстасці. Дзякуючы прыроднай ляноце і нерухавасці таўсты цмок не заўсёды адгукаецца на заклік чалавека ці іншага нячысціка з просьбаю дапамагчы. Аднак калі ён падступіўся да ахвяры — абавязкова дамучыць яе, папярэдне ўзважыўшы, ці варта яна ўвагі і парушанага спакою; калі не вартая — цмок пагардліва адварочваецца, пакідаючы яе іншым нячысцікам. Знешне цмок акуратнейшы за астатніх нячысцікаў, любіць купацца, ходзіць у лазню і штодня мыецца. Прадбачлівасць і асцярожнасць дазваляе цмоку жыць даўжэй за ўсіх нячысцікаў. Цмокі рэдка чапляюцца да простых вясковых людзей. На людзей сямейных цмокі не нападаюць." М.Я.Нікіфароўскі "Нячысцікі. Збор простанародных у Віцебскай Беларусі паданняў пра нячыстую сілу" (449: с.651-652) Źmiej v. Smok "Jųon wielizny jak budynäk, bywaje u jehò try abò sześć, abò dziewiäć, abò i dwanaccać hałòų, tyje hòławy jak cäbrý wielìznyje, zuby jak narohi, pazurý jak sierpý, a kryła jak palaszý hųòstryje: jak dàść imì pa czųòm, tak i pierasieczè. Heto najstraszniejszy źwier na świeci; dzie jųòn żywiè, ci ų lįesi, ci na òbałakach, to niwièdamo, bo jųòn i pa pawiètry letàje". Federowski, M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej — Kraków, 1897 (462: T.1, s.126, p.334) "Змей, або смок, вялізны, як будынак, бывае ў яго тры, або шэсць, або дзевяць, або і дванаццаць галоў, тыя галовы, як цабры, вялізныя, зубы, як нарогі, пазуры, як сярпы, а крылы, як палашы, вострыя: як дасць імі па чом, так і перасячэ. Гэта найстрашнейшы звер на свеце; дзе ён жыве, ці ў лесе, ці на воблаках, то няведама, бо ён і па паветры лятае." Federowski, M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej — Kraków, 1897 (449: с.652) "Také dějí tomuto draku zmok, zmak, zmek, stsl. smok (místo vz-mok), kteréžto jméno, od moku pocházejíc, dle přísloví „Zmek močidla nezůstane, ani žába", tím se vysvětluje, že slunovrat s sebou přináší tání sněhu a ledu; a poněvadž tato vláha spolu příčinou jest úrody zemské, proto také smok, v pověrách národních oblékaje se v podobu zmoklého kuřete, týmž způsobem hospodářovo jmění množi, jako drak ohnivý, o kterém prvé řečeno; ano skutečně v pověrách jedno v druhé se proměňuje: z draka stává se kuře a z tohoto zase drak, a stsl. smok přímo slovem řec. δράκων se vykládá." Karel Jaromír Erben "O dvojici a o trojici v bájesloví slovanském" (425: s.286-287) Smok had; "змиа великыа, ιаже наричють сѧ смокове" (Mikl. [863-864]). 2. Abecední slovník slovanského bájesloví (Z rukopisné pozůstalosti K.J.Erbena) (425: s.404) Наиболее развесистое описание находим у широко известного в узких кругах фольклориста-мистификатора П.Древлянского: "Цмок — дух у выглядзе змяі. Тры роды цмокаў налічваюць беларусцы. Менавіта: 1) цмок агульны, 2) дамавік і 3) лесавік. Пра агульнага цмока беларусцы мала ведаюць: здаецца, гэта, паводле іх уяўлення, проста д'ябал. Агульны цмок мае ў сваей уладзе і распараджэнні ўсіх іншых цмокаў. Усе астатнія цмокі павінны даваць справаздачу цмоку агульнаму. У кожнага сямейніка, кажуць беларусцы, ёсць дамавік-цмок (але, як відаць, гэта ўжо не д'ябал). Ён пасяляецца ў доме абранага ім сямейніка і, пакуль з ім у добрых адносінах, не адыходзіць ад яго да другога сямейніка. Дамавік-цмок носіць свайму сямейніку грошы, робіць яго нівы плоднымі, а кароў — дойнымі (якія даюць шмат малака); наогул ён глядзіць за ўсёй яго гаспадаркаю. Зразумела, усё гэта робіцца патаемна, незаўважна ад сямейніка; зрэшты, кожны сямейнік ведае свайго цмока-дамавіка, але не больш як свайго, таму адзін сямейнік не ведае цмока-дамавіка другога сямейніка, нават які жыве побач з ім. За такія заслугі цмока-дамавіка сямейнік, са свайго боку, павінен кожны дзень гатаваць для яго яечню, і рабіць яе заўсёды на патэльні на страсе дома. Кажуць, што калі адзін сямейнік не прыгатаваў для свайго цмока-дамавіка яечні, то цмок-дамавік у тую ж ноч спаліў увесь яго дом і перайшоў да іншага сямейніка. Але гэты звычай не паўсюдны ў Беларусі; часцей сустракаецца наступны. Кожны сямейнік, са свайго боку, абавязаны ў пэўныя дні года пячы яечню для свайго цмока-дамавіка і, прыкрыўшы яе частым рэшатам, ставіць на гумніцы (месцы пры гумне). Лесавы цмок (лесавік)... — непрымірымы вораг дамавіка, і таму ён усё робіць назло яму. Ён морыць у гаспадароў скаціну, робіць нівы іх неўраджайнымі, ноччу высмоктвае малако ў кароў і выкрадае дачок. Гэты цмок-лесавік нярэдка з'ядае яечні, прыгатаваныя для цмокаў-дамавікоў. Забаўны выпадак у гэтых адносінах расказваюць беларусцы, нібыта аднойчы цмок-лесавік дачасна паспеў скончыць даручэнні цмока агульнага і прыляцеў да аднаго сямейніка з'есці яечню, прыгатаваную для цмока-дамавіка. У гэты час прыляцеў і цмок-дамавік. Адбылася бойка, і на шум, узняты імі, збегліся жыхары ўсёй вёскі. Але цмокі, кажуць, засаромеліся і паляцелі. Пасля гэтай бойкі на гумніцы засталося шмат крыві і некалькі шматкоў мяса... Наогул пра цмокаў у Беларусі захавалася шмат паданняў, і ўсе яны адно больш забаўнае і адмысловае за другое." П.Древлянский "Белорусские народные предания" // Журнал Министерства народного просвещения на 1846 год (прибавления, кн.1. с.262-267) (449: с.652) "Цмок — дух в виде змеи. Три рода Цмоков насчитывают Белорусцы. Именно: 1) Цмок — общий (Цмок), 2) домовой (домовик) и 3) лесной (лесовик). Об общем Цмоке Белорусцы мало знают: кажется, это, по их понятию, просто дьявол. Общий Цмок имеет в своей власти и распоряжении всех других Цмоков: все прочие Цмоки должны давать отчет Цмоку общему. У каждого семьянина, говорят Белорусцы, есть домовой-Цмок (но, как видно, это уже не дьявол). Он поселяется в доме избранного им семьянина и, пока с ним в хороших отношениях, не отходит от него к другому семьянину. Домовой-Цмок носит своему семьянину деньги, делает нивы его плодоносными, а коров дойными (то есть дающими много молока); вообще он смотрит за всем его хозяйством. Разумеется, все это делается тайно, незаметно от семьянина; впрочем, каждый семьянин знает своего Цмока-домовика, но не более как своего, так что один семьянин не знает Цмока-домовика другого семьянина, даже рядом с ним живущего. За такие услуги Цмока-домовика семьянин, со своей стороны, должен всякий день приготовлять для него яичницу и ставить ее всегда в сковороде на кровле дома. Говорят, что когда один семьянин не приготовил для своего Цмока-домовика яичницы, то Цмок-домовик в ту же ночь сжег весь его дом и перешел к другому семьянину. Но этот обычай не повсеместен в Белоруссии; более господствует следующий. Каждый семьянин, со своей стороны, обязан в известные дни года приготовлять яичницу для своего Цмока-домовика и, прикрыв ее частым решетом, ставить на гумницы (место при гумне). Лесовой Цмок (лесовик), говорят Белорусцы, — непримиримый враг домовика и потому-то он все делает назло ему. Он морит у хозяев скот, делает нивы их неурожайными, ночью высасывает молоко у коров и похищает дочерей. Этот-то Цмок-лесовик нередко поедает яичницы, приготовленные для Цмоков-домовиков. Забавный случай в этом отношении рассказывают Белорусцы, будто бы однажды Цмок-лесовик прежде времени успел окончить поручения Цмока общего и прилетел к одному семьянину съесть яичницу, приготовленную для Цмока-домовика. В это время прилетел и Цмок-домовик. Произошла драка, и на шум, произведенный ими, стеклись поселяне со всей деревни. Но Цмоки, говорят, постыдились и улетели. После этой драки на гумницы осталось много крови и несколько клочков мяса... Вообще о Цмоках в Белоруссии сохранилось много преданий и все они одно другого забавнее и замысловатее. Не знаем, можно ли Цмока Белорусского назвать тем самым Змоком, которого Г.Касторский приписывает Польше (см. его «Начертание Славянской Мифологии», с.57). Нет сомнения, что этот Змок в Польше то же, что Цмок в Белоруссии, и что даже гораздо вернее будет, если и Польского духа назвать Цмоком, а не 3моком. Это можно доказать производством слов Змок, Цмок и самым делом (фактом). Если этого духа назвать Змоком, то нельзя будет найти корня этого слова ни в Польском языке, ни в Белорусском наречии. Разве в Русском? Но если производить корень этого слова из Русского языка, то свойства, приписываемые Цмоку в Белоруссии и Змоку в Польше, ничуть не оправдают этого словопроизводства. Так, если производить "змок" от мокнуть (а иначе нельзя на Русском языке), то этим ничуть не определишь значения слова Змок. Но с какой стати искать корня этого слова в Русском языке? Равно и опыт не доказывает мнения Г.Касторского. В Польше много рассказывают очень страшного про Цмока, и все эти рассказы похожи на рассказы Белорусцев. Различие в том, что в Польше знают одного Цмока (общего), который, по мнению Белорусцев, есть дьявол, а в Белоруссии насчитывают три рода Цмоков. Напротив, если мы назовем этого духа Цмоком, то это слово очень легко и верно можно произвести от его корня, как Белорусского, так и Польского, и значение его не будет противоречить самым действиям, приписываемым Цмоку. Так слово Цмок происходит от глагола цмокаць (cmokac), который и на Белорусском наречии и на Польском языке значит — свистать, щелкать зубами, шипеть по-змеиному. Корень верен, и такой предикат очень идет к змее. Итак, Цмок Белорусский и Змок Польский есть один и тот же нечистый дух в образе змеи." П.Древлянский "Белорусские народные предания" // Журнал Министерства народного просвещения на 1846 год (прибавления, кн.1. с.262-267) (310: с.266-267) Тут стоит отметить, что функции, приписываемые домовому цмоку, характерны для польско-литовского айтвара и латышского пукиса. Основываясь на тексте Древлянского, упоминает белорусских цмоков и А.Н.Афанасьев в своих "Поэтических воззрениях славян на природу", при этом он уже явно говорит, что "лесной цмок" — это леший, а "домовой цмок" — домовик. Также интересное упоминание Цмоков присутствует в книге Владимира Короткевича: "Не толькі людзям, а і звярам, і гадам, і пачварам падводным даводзілася ў той год цяжка. Якраз тады выдахлі ў Сенненскіх азёрах цмокі, пра якіх пісаў яшчэ прападобны Амбражэй Куцеянскі; якіх цмокаў ён калісьці закляў і загнаў у возера, каб не палохалі людзей. Вальнадумцы і ерэтыкі казалі, што ўсё гэта байкі, бо ніхто тых цмокаў, акрамя п'янюг начных, не бачыў. Што ж, і п'янюгам трэба верыць. Які гэта цвярозы богабаязны чалавек палезе ўначы на лясное возера з дрэннаю славай?! І яшчэ казалі вальнадумцы, што каб цмокі былі — яны б народ хапалі, лапалі. І гэта ерась! Па-першае, прападобны Амбражэй тых цмокаў закляў, а па-другое, забылі яны, што ніколі ў тыя часы не аддавала Лепельскае возера трупаў. А ў той год і вальнадумцы ахнулі. Праўду казаў прападобны. За адну ноч на водмелях тых яшчураў, тых цмокаў знайшлі сорак, ды палова таго хісталася на фалях, як плаваючыя выспы. Ды другой раніцай знайшлі яшчэ трохі менш паловы таго, што выдахла ў першую ноч. А яшчэ праз ноч усплыў самы вялікі. Адзін." Уладзімір Караткевіч "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" (461: с.4) "Не только людям, но и зверям, гадам и тварям подводным приходилось в тот год тяжко. Как раз тогда вымерли в Сенненских озёрах змеи, про которых писал ещё преподобный Амброзий Куцеянский; которых он когда-то проклял и загнал в озёра, чтоб не пугали людей. Вольнодумцы и еретики говорили, что всё это басни, ибо никто этих змеев, кроме гуляк ночных, не видел. Что ж, и гулякам нужно верить. Какой же это трезвый, богобоязненный человек полезет ночью на лесное озеро с дурной славой?! И ещё говорили вольнодумцы, что если бы змеи были, они б народ хватали, лапали. И это ересь! Во-первых, преподобный Амброзии тех змеев проклял, а во-вторых, забыли они, что никогда в те времена не отдавало Лепельское озеро трупов. А в тот год и вольнодумцы ахнули. Правду говорил преподобный. За одну ночь на отмелях тех ящеров, тех змеев нашли сорок, да половина того качалась на волнах, как плавучие острова. Да следующим утром нашли чуть меньше половины того, что вымерло в первую ночь. А ещё через ночь всплыл самый большой. Один." Владимир Короткевич "Христос приземлился в Гродно". Перевод Александра Сурнина (530) Для лучшего понимания ареала "обитания" цмока, стоит отметить, что переводчик, явно не представлявший географию описываемых в книге мест, весьма некорректно перевел имя преподобного Амброзия. Белорусское "Куцеянскі" образовано он названия речки Кутеинки, на высоком берегу которой стоит Кутеинский Свято-Богоявленский монастырь с собственной книгопечатной мастерской. В настоящее время территория монастырского комплекса входит в городскую черту Орши Витебской области. Что же касается непосредственно Сенненских озёр, то они расположены возле города Сенно, примерно в 60 километрах на северо-запад от Орши. "Выглядам той цмок быў, як звер фока* , такі самы льсняны, у складках, толькі без поўсці. І шэры, як фока. Але даўжэйшы за яго куды. Бо даўжыні ў ім было сем з паловай лагожаскіх сажняў* , а калі пацікавіцца немец, то восем і адна пятая фадэна, а калі, можа, ангелец, то сорак дзевяць футаў і яшчэ дваццаць два дзюймы. Тулава мелі тыя цмокі шырокае і трохі пляскатае, і мелі яны плаўнікі — не такія, як у рыбы, а такія таксама, як у фокі, таўстамясыя, шырокія, але не дужа доўгія. Шыю мелі, па тулаву, дык тонкую і надта доўгую. А на шыі сядзела галава, адначасова падобная і на галаву змяі і на галаву лані. І, дальбог, смяялася тая галава. Мо проста зубы скаліла, а мо — з нашых бедаў. І зубы былі велічынёй з конскія, але вострыя, і многа іх было на такую галаву аж данельга. Вочы вялізныя, як сподкі, каламутна-сінія ў зелень, ашклянелыя. І страшна было глядзець у тыя вочы, і мурашкі па спіне, нібы Евінага змія ўбачыў, і непамысна неяк, і нібы ў чымсьці вінаваты." Уладзімір Караткевіч "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" (461: с.5) "Видом тот змей был как зверь фока* , такой же лоснистый, в складках, только без клыков. И серый, как фока. Но длиннее, чем тот, весьма. Потому что длины в нём было семь с половиной логойских саженей* , а если поинтересуется немец, то восемь и одна пятая фадена, а если, может, ангелец, то сорок девять футов и ещё двадцать два дюйма. Туловище имели эти змеи широкое и немного сплюснутое, и имели они плавники — не такие, как у рыбы, а такие точно, как у фоки, толстомясые, широкие, но не очень длинные. Шею имели, к туловищу, так тонкую и слишком длинную. А на шее сидела голова, одновременно похожая и на голову змеи, и на голову лани. И видит Бог, смеялась та голова. Может, просто зубы скалила, а может, потешалась над нашими бедами. И зубы были величиной с конские, но острые, и много их было на такую голову, даже слишком. Глаза огромные, как блюдца, мутно-синие в зелень, остекленелые. И страшно было смотреть в эти глаза, и мурашки по спине, будто Евиного змея увидел, и неудобно как-то, и будто в чём-то виноват." Владимир Короткевич "Христос приземлился в Гродно". Перевод Александра Сурнина (530) Легенду о свадебных благословениях Цмока записал лепельский краевед Владимир Шушкевич у своей бабушки Аннеты Михайловной Шушкевич: "С детства слышала небылицы, будто в деревню Волова Гора с Лепельского озера в день свадьбы кого бы то ни было из сельчан обязательно приплывает по рекам Эссе и Береще, озеру Береща и Березинскому каналу змееподобное чудовище по имени Цмок. Делает он это ради того, чтобы получить угощение со свадебного застолья. Ровно в полночь жених и невеста уходили со свадьбы на дамбу Березинского канала и в самый глубокий омут, где якобы уже ожидал разносолы и выпивку Цмок, выливали самогон и бросали закуску. Одновременно просили у чудища благословения на будущую совместную жизнь. Делали это полулегально, поскольку церковнослужители не одобряли почитания мифического существа. Однако никто не отваживался нарушать обычай. Говорят, что молодые даже слышали, как после угощения пьяный Цмок бушевал в омуте и на местном диалекте благословлял будущую семью" (**).

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Зверь
Агуане

Мистическое чудовище
Азема

Монстр
Албысы

Герой легенд
Анаким

Зверь
Ао

Монстр
Арворх

Герой легенд
Архангелы

Чудище
Ахти

Мифическое существо
Абаасы

Монстр
Абаасылар

Чудище
Абааһы

Мифическое существо
Абада

Герой легенд
Абасы

Монстр
Аванк

Герой легенд
Агиски

Чудище
Агрометы

Фэнтезийный персонаж
Алим

Герой сказок
Абраксас

Мистическое чудовище
Абрасакс

Монстр
Авгур

Мистическое чудовище
Агишки

Зверь
Агнявік

Мистическое чудовище
Агызмал

Фэнтезийный персонаж
Азы

Герой сказок
Алея

Герой сказок
Ангелы 

Фэнтезийный персонаж
Аптах-бага(двуглав.лягушка)

Монстр
Арейон

Мистическое чудовище
Архонты

Фэнтезийный персонаж
Аюстал

Чудище
Абнауаю

Чудище
Азарлары

Мистическое чудовище
Алан-мелекей(гиг.лягушка)

Фэнтезийный персонаж
Альрауны

Фэнтезийный персонаж
Анцыбал

Зверь
Араш

Фэнтезийный персонаж
Арслан

Зверь
Атцыс

Герой легенд
Абарга-Могой

Мифическое существо
Аварга Мога

Мистическое чудовище
Аврага Могой

Монстр
Агач киши

Мистическое чудовище
А Бао А Ку

Герой сказок
А Бао Ку

Герой легенд
Агроти

Мистическое чудовище
Агулшап

Чудище
Агх-иски

Чудище
Агхары

Фэнтезийный персонаж
Адамовы дети

Фэнтезийный персонаж
Аданы

Герой сказок
Адданк

Фэнтезийный персонаж
Аджина

Герой сказок
Адзуки-агэ

Мифическое существо
Адзуки-арай

Герой легенд
Адзуки-соги

Мистическое чудовище
Адзуки-тоги

Герой легенд
Адские псы

Монстр
Аждаha

Мистическое чудовище
Аждарха

Герой сказок
Аждархо́

Монстр
Ажыдаа́р

Мистическое чудовище
Аздаха

Мифическое существо
Аздяка́

Герой сказок
Азярніцы

Мистическое чудовище
Аидахар

Мистическое чудовище
Аист

Герой сказок
Ай-хуа

Монстр
Айдага́р

Фэнтезийный персонаж
Айдахар

Мифическое существо
Айтвар

Монстр
Айтварас

Герой сказок
Айцы

Мифическое существо
Айя-Напское чудовище

Фэнтезийный персонаж
Акаана

Герой сказок
Акасита

Зверь
Акери

Фэнтезийный персонаж
Аколностъ

Мифическое существо
Акрабуамелу

Герой сказок
Акромантул

Герой легенд
Акромантула

Мифическое существо
Акуй-Халава

Мистическое чудовище
Акулобраз

Фэнтезийный персонаж
Ала

Мифическое существо
Алан-мелекей

Герой сказок
Албаны

Чудище
Албасты

Фэнтезийный персонаж
Алекторъ дивий

Фэнтезийный персонаж
Али

Герой сказок
Аллокамелус

Герой легенд
Альсеиды

Мифическое существо
Алэл

Монстр
Антеро

Герой легенд
Албастый

Монстр
Алема

Мифическое существо
Алерион

Мистическое чудовище
Аликанто

Мистическое чудовище
Алканостъ

Герой сказок
Алкион (Alkyon)

Мистическое чудовище
Алконос

Чудище
Алконост

Герой легенд
Алконотъ

Монстр
Алкуностъ

Герой легенд
Алцете

Герой легенд
Аль-заккуми

Мистическое чудовище
Аль-каркаданн

Мистическое чудовище
Альвы

Мифическое существо
Альгуль

Мифическое существо
Альфин

Монстр
Ам-ам

Фэнтезийный персонаж
Ам-мит

Чудище
Ам-мут

Герой сказок
Амайурйук

Мистическое чудовище
Амам

Чудище
Амамат

Монстр
Амару

Герой легенд
Амауталик

Мифическое существо
Амба́рный

Монстр
Амбарник

Мистическое чудовище
Амемит

Фэнтезийный персонаж
Амикири

Чудище
Амиктиры

Монстр
Аммат

Мистическое чудовище
Амт

Мистическое чудовище
Амфиптерий

Монстр
Амфисбена

Мифическое существо
Амэ-онна

Монстр
Ананси

Мистическое чудовище
Анба́рный

Чудище
Ангеук

Герой сказок
Ангиак

Мифическое существо
Ангьяк

Фэнтезийный персонаж
Андрони

Зверь
Анзу

Мифическое существо
Анзуд

Фэнтезийный персонаж
Аниото

Мифическое существо
Анка

Мистическое чудовище
Анкертольд

Монстр
Анку

Монстр
Анкы-келе

Герой легенд
Аннакуи

Герой легенд
Аннуна

Фэнтезийный персонаж
Аннунаки

Чудище
Анталоп

Монстр
Антапаты

Герой сказок
Антипко

Мифическое существо
Антис

Чудище
Антоностъ

Мифическое существо
Ануннаки

Герой сказок
Анцётка

Фэнтезийный персонаж
Анчут

Мистическое чудовище
Анчутик

Фэнтезийный персонаж
Анчутка

Герой легенд
Анщих Сисьва Пялт

Герой легенд
Аньсих Сисьва Пялт

Чудище
Апíвень

Герой сказок
Апеп

Монстр
Апис

Герой легенд
Апо́фис

Герой легенд
Апоп

Монстр
Апсарас

Герой легенд
Апсары

Фэнтезийный персонаж
Аразе

Чудище
Араитеуру

Мифическое существо
Аралезы

Чудище
Аргос

Фэнтезийный персонаж
Аргус

Герой сказок
Аржавейнік

Фэнтезийный персонаж
Аржавеннік

Герой сказок
Аржавенник

Герой сказок
Аржавень

Зверь
Арзюри

Герой сказок
Аримаспы

Герой легенд
Аримоѳеи

Монстр
Арсури

Фэнтезийный персонаж
Артинетас

Мифическое существо
Аруи ариси

Мистическое чудовище
Арысь-поле

Мифическое существо
Асванг

Монстр
Асванга

Мистическое чудовище
Асетнік

Монстр
Асида

Монстр
Аскефруа

Мифическое существо
Аспид

Мистическое чудовище
Аспида

Фэнтезийный персонаж
Аспидоколеон

Фэнтезийный персонаж
Аспидохелон

Мистическое чудовище
Аспидѣ хелонѣ

Фэнтезийный персонаж
Аспик

Чудище
Ассида

Герой сказок
Ассидам

Чудище
Астонiи

Монстр
Астромове

Герой сказок
Асуван

Фэнтезийный персонаж
Атлантическая горбатая змея

Герой сказок
Аука

Герой легенд
Афанк

Монстр
Афедронои

Герой легенд
Африт

Чудище
Ахерон

Мифическое существо
Ахеронт

Зверь
Ахлис

Герой легенд
Ахоры

Чудище
Ацаны

Герой сказок
Ачери

Фэнтезийный персонаж
Ачкийини

Герой легенд
Ачо́ч-Мачо́ч

Фэнтезийный персонаж
Аѳдроноi

Чудище
Адау

Герой легенд
Алад

Чудище
Алпаб

Монстр
Аниука

Фэнтезийный персонаж
Араска

Фэнтезийный персонаж
Арсан-Дуолай

Герой легенд
Асраи

Герой легенд
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Монстр
Бакенеко

Герой легенд
Белая Рука 

Герой легенд
Бен-Бен

Герой сказок
Благийдвор

Герой легенд
Бродницы 

Герой легенд
Бучу*

Мистическое чудовище
Бадњак

Мистическое чудовище
Баг

Чудище
Бакэмоно

Герой легенд
Белыедамы

Монстр
Берегини

Герой легенд
Богинки

Герой легенд
Бродячий огонёк

Герой легенд
Бааванши

Зверь
Байцзэ

Зверь
Баюн-Кот

Монстр
Бену

Фэнтезийный персонаж
Биль-Биль-Гое

Герой сказок
Боуги

Монстр
Бута*

Чудище
Бадняк

Мистическое чудовище
Бісиці

Монстр
Бааби

Герой сказок
Баба

Герой сказок
Бабай

Фэнтезийный персонаж
Бабайка

Герой сказок
Бабан

Мистическое чудовище
Бабар

Фэнтезийный персонаж
Баби

Чудище
Бабок

Фэнтезийный персонаж
Бабр

Герой сказок
Бага

Зверь
Багамут

Фэнтезийный персонаж
Баган

Мифическое существо
Багеера

Герой легенд
Багенге

Герой легенд
Багнік

Фэнтезийный персонаж
Багник

Герой сказок
Бадзюля

Монстр
Бадюля

Монстр
Баенник

Мифическое существо
Баенный

Герой сказок
Базилиск

Фэнтезийный персонаж
Базилишек

Герой сказок
Байник

Герой сказок
Байнушко

Мистическое чудовище
Бакенэко

Фэнтезийный персонаж
Баку

Мистическое чудовище
Бакэ-дзори

Герой сказок
Бакэдзори

Мистическое чудовище
Баламутень

Герой сказок
Баламутнік

Мифическое существо
Балаур

Герой сказок
Балена

Мистическое чудовище
Бандиман

Герой сказок
Банийип

Фэнтезийный персонаж
Банник

Зверь
Банной

Фэнтезийный персонаж
Банный

Мистическое чудовище
Банный бес

Герой сказок
Банный пастырь

Фэнтезийный персонаж
Банный хозяин

Фэнтезийный персонаж
Банши

Фэнтезийный персонаж
Банщик

Герой легенд
Баньши

Мистическое чудовище
Барабао

Монстр
Баранец

Герой легенд
Барбегази

Мистическое чудовище
Барбегазы

Герой сказок
Баргест

Герой сказок
Барздуки

Фэнтезийный персонаж
Барнитлег

Герой сказок
Барстуки

Герой сказок
Баст

Зверь
Бастет

Фэнтезийный персонаж
Батюшка-Зима

Монстр
Баубо

Мистическое чудовище
Бебок

Фэнтезийный персонаж
Берендей

Герой легенд
Бехолдеры

Герой легенд
Бахамут

Герой сказок
Башаандере

Герой сказок
Башахаун

Мистическое чудовище
Баянник

Герой сказок
Бега

Чудище
Бегемот

Герой легенд
Бегущий волком

Фэнтезийный персонаж
Бедн-вара

Мифическое существо
Безголовый человек

Фэнтезийный персонаж
Бекке

Герой легенд
Беличий народ

Фэнтезийный персонаж
Белые ходоки

Монстр
Беляки

Чудище
Бен варра

Монстр
Бен-Варри

Мифическое существо
Беорнинги

Герой сказок
Беременность

Мистическое чудовище
Берникли

Мистическое чудовище
Бес банный

Фэнтезийный персонаж
Бескуд

Фэнтезийный персонаж
Бессонье

Герой сказок
Бии-няо

Чудище
Бииняо

Герой сказок
Бий-няо

Монстр
Бийняо

Мистическое чудовище
Бильвизы

Фэнтезийный персонаж
Бинфэн

Герой легенд
Бирюк

Фэнтезийный персонаж
Бичен

Фэнтезийный персонаж
Бкабей

Монстр
Блажинь

Герой легенд
Бласна

Герой сказок
Блегмии

Фэнтезийный персонаж
Блегмы

Фэнтезийный персонаж
Блемии

Фэнтезийный персонаж
Блудички

Герой легенд
Бляго

Герой легенд
Бобо

Монстр
Бобок

Монстр
Бовешь

Герой легенд
Боган

Мистическое чудовище
Боггарт

Мистическое чудовище
Боги

Фэнтезийный персонаж
Боглы

Фэнтезийный персонаж
Божонтка

Мифическое существо
Бокан

Монстр
Боканон

Фэнтезийный персонаж
Боли-бошка

Фэнтезийный персонаж
Болла

Монстр
Болотник

Герой сказок
Болотница

Чудище
Болотный

Герой сказок
Болотный дедко

Фэнтезийный персонаж
Болотный леший

Герой сказок
Болотный шут

Монстр
Бомка

Монстр
Бонакон

Мистическое чудовище
Боннакон

Герой легенд
Бор

Монстр
Борамец

Мифическое существо
Боранец

Монстр
Боровик

Мистическое чудовище
Боровички

Фэнтезийный персонаж
Боровой

Мистическое чудовище
Боровой человек

Мистическое чудовище
Бородатые

Фэнтезийный персонаж
Бородачик

Мистическое чудовище
Борэй

Мистическое чудовище
Ботукан Совил

Чудище
Боухан

Зверь
Бохан

Мистическое чудовище
Боцан

Герой легенд
Брауни

Фэнтезийный персонаж
Бродяжки

Герой сказок
Брокса

Мистическое чудовище
Броша

Чудище
Бруколак

Мистическое чудовище
Брукса

Монстр
Бруни

Герой сказок
Бруха

Зверь
Брэг

Герой легенд
Бу-лао

Фэнтезийный персонаж
Бу́сеу́

Зверь
Бугган

Герой легенд
Бузинная госпожа

Фэнтезийный персонаж
Бук

Чудище
Бука

Мифическое существо
Бука (Bwca)

Фэнтезийный персонаж
Бука́нка

Герой легенд
Бука́нко

Герой легенд
Бука́нушко

Зверь
Букан

Герой сказок
Буканай

Герой сказок
Букарица

Монстр
Букачка

Герой легенд
Букентавр

Фэнтезийный персонаж
Букусетка

Монстр
Буллар

Фэнтезийный персонаж
Бундимун

Герой сказок
Буниюп

Монстр
Буньип

Фэнтезийный персонаж
Бурак

Мистическое чудовище
Буривухи

Фэнтезийный персонаж
Буря-ветер

Мистическое чудовище
Бусиэ

Герой сказок
Буско

Герой легенд
Бхутешвара

Зверь
Бхуты

Герой легенд
Бцентæ

Мифическое существо
Бывшие

Мистическое чудовище
Бьякко

Монстр
БѢлена

Герой сказок
Баггейн

Герой легенд
Батанушко

Мифическое существо
Бенни

Герой легенд
Бесы

Мистическое чудовище
Болотница, болотныедухи 

Монстр
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Монстр
Ванф

Фэнтезийный персонаж
Вилы

Герой легенд
Водяницы

Герой легенд
Вуивр

Герой легенд
Вампал

Монстр
Васуки

Фэнтезийный персонаж
Вирява

Мистическое чудовище
Водяные

Чудище
Вытьянка

Фэнтезийный персонаж
Ванапаганы

Герой сказок
Вешица-сорока

Монстр
Воду

Мистическое чудовище
Волот

Фэнтезийный персонаж
Відминник

Герой легенд
Вій

Чудище
Вісуснік

Герой легенд
Ва öш

Герой легенд
Ва-ош

Фэнтезийный персонаж
Вадзянiк

Мифическое существо
Вадзяны

Мифическое существо
Вазіла

Фэнтезийный персонаж
Вазила

Герой легенд
Вазимба

Мистическое чудовище
Вака де лумбре

Герой легенд
Валасень

Фэнтезийный персонаж
Валасяніца

Чудище
Валькирии

Герой сказок
Вамфир

Чудище
Вамфири

Чудище
Ванагандр

Мифическое существо
Ванахальбы

Герой легенд
Вани

Герой сказок
Вапак

Герой сказок
Варактил

Чудище
Варгін

Фэнтезийный персонаж
Варги

Зверь
Варгин

Мифическое существо
Варман тура

Мифическое существо
Василиск

Мистическое чудовище
Ваўкалак

Чудище
Ваўкалака

Мистическое чудовище
Ваўкалека

Герой сказок
Вахоке-хоко

Фэнтезийный персонаж
Вдова птица

Герой сказок
Вдодъ

Герой сказок
Вегетандры

Мистическое чудовище
Вейла

Мифическое существо
Велiорыбъ

Мифическое существо
Велбудопардусъ

Мифическое существо
Велбудорысь

Мистическое чудовище
Велерыбъ

Фэнтезийный персонаж
Великаны

Герой сказок
Великие Гиббоны

Фэнтезийный персонаж
Великий Злой Дух (大魔神)

Фэнтезийный персонаж
Вемики

Герой сказок
Вендиго

Герой сказок
Вепреслон

Монстр
Верберы

Фэнтезийный персонаж
Вербэры

Фэнтезийный персонаж
Вербэт

Герой легенд
Вервольф

Мистическое чудовище
Вергиены

Чудище
Верерэты

Мифическое существо
Веркабаны

Герой сказок
Веркрысы

Фэнтезийный персонаж
Веркэт

Герой сказок
Вернетопырь

Чудище
Верфокс

Фэнтезийный персонаж
Веры

Мистическое чудовище
Веспертил

Герой сказок
Вешап

Фэнтезийный персонаж
Вещица

Герой сказок
Взрывопотам

Мистическое чудовище
Ви́сусник

Мистическое чудовище
Виверн

Фэнтезийный персонаж
Виверна

Мифическое существо
Вигты

Мистическое чудовище
Виелфрас

Герой легенд
Вий

Чудище
Вила

Мистическое чудовище
Вилкацис

Герой легенд
Вилколаки

Монстр
Вилктаки

Герой легенд
Виндиго

Монстр
Випунен

Мистическое чудовище
Вирика

Герой легенд
Витар

Фэнтезийный персонаж
Витренник

Мистическое чудовище
Вишап

Мистическое чудовище
Вкабей

Чудище
Влемии

Мистическое чудовище
Во-а

Герой сказок
Вова

Фэнтезийный персонаж
Вовкулака

Герой сказок
Вовкун

Герой сказок
Водная форма

Фэнтезийный персонаж
Водява

Герой легенд
Водяница

Мистическое чудовище
Водяной

Мистическое чудовище
Водяной попрыгун

Мистическое чудовище
Волкодлаки

Чудище
Волколак

Герой легенд
Волокита

Монстр
Волосень

Мистическое чудовище
Волсь

Фэнтезийный персонаж
Вонгви

Герой сказок
Вопар

Герой сказок
Вопитар

Фэнтезийный персонаж
Ворги

Герой легенд
Воуви

Герой сказок
Вох

Герой сказок
Всевидящий

Фэнтезийный персонаж
Встречник

Монстр
Вуглускр

Мистическое чудовище
Вужалка

Мистическое чудовище
Вуки

Монстр
Вулвер

Монстр
Вултанка

Чудище
Вунтериха

Фэнтезийный персонаж
Вупар

Фэнтезийный персонаж
Вупыр

Фэнтезийный персонаж
Вурдалак

Герой сказок
Выскакунчик

Мистическое чудовище
Выскорь

Мистическое чудовище
Выхованец

Герой сказок
Вампиры

Фэнтезийный персонаж
Верлиока

Чудище
Власти

Фэнтезийный персонаж
Вяльнясы

Существа из мифов и легенд на букву Г


Герой сказок
Гарпии

Фэнтезийный персонаж
Гиппокампы

Герой сказок
Гмуры

Фэнтезийный персонаж
Господства

Герой сказок
Гримтурсы

Чудище
Гаки

Чудище
Гирин

Мифическое существо
Гомозули

Герой сказок
Грант

Фэнтезийный персонаж
Грифы

Чудище
Гамсилг

Монстр
Гиады

Герой легенд
Глейстиг

Герой сказок
Гаргульи

Герой легенд
Грёза

Монстр
Гурии

Фэнтезийный персонаж
Гіпацэнтаўр

Герой легенд
Га́ла

Герой сказок
Га́ллу

Фэнтезийный персонаж
Гаврииловы Трещотки

Герой сказок
Гадюка

Мистическое чудовище
Гаёвки

Герой легенд
Гаёвы дзед

Чудище
Гаёўкі

Монстр
Гайтраш

Зверь
Гаканчи

Фэнтезийный персонаж
Гала

Чудище
Галипоте

Мистическое чудовище
Галла

Мистическое чудовище
Галлу

Мистическое чудовище
Гамаюн

Монстр
Гамберу

Монстр
Ганапати

Мистическое чудовище
Ганеша

Монстр
Гараппа

Чудище
Гаргуйли

Монстр
Гаргулец

Монстр
Гаргулии

Мистическое чудовище
Гарм

Чудище
Гарпия

Герой легенд
Гаруда

Чудище
Гарцуки

Мистическое чудовище
Гаспадар

Фэнтезийный персонаж
Гати

Монстр
Гатоблеп

Герой сказок
Гатоблепа

Мистическое чудовище
Гаюн

Герой сказок
Гвелвешапи

Монстр
Гвелешапи

Мистическое чудовище
Гворны

Герой сказок
Генко

Герой сказок
Герион

Чудище
Герионей

Монстр
Герионес

Герой сказок
Гетулийский пёс

Фэнтезийный персонаж
Гианы

Фэнтезийный персонаж
Гиганты

Герой сказок
Гидра

Мифическое существо
Гидрипусс

Монстр
Гидроп

Монстр
Гидрус

Мистическое чудовище
Гиенолаки

Мистическое чудовище
Гилистери

Монстр
Гилян

Герой легенд
Гимантоподы

Фэнтезийный персонаж
Гипоцентавр

Мифическое существо
Гиппалектрион

Монстр
Гиппогриф

Герой сказок
Гиппопод

Герой сказок
Гиртаблили

Мистическое чудовище
Гитраш

Чудище
Гламмы

Мистическое чудовище
Гламы

Герой легенд
Гликон

Чудище
Глог

Мистическое чудовище
Глочестерская морская змея

Монстр
Глэйштн

Монстр
Гноллы

Мистическое чудовище
Гномы

Фэнтезийный персонаж
Гоблины

Герой сказок
Годжира

Чудище
Годзилла

Монстр
Годлинг

Мистическое чудовище
Голем

Герой легенд
Гончие Гавриила

Фэнтезийный персонаж
Гончие Йета

Мистическое чудовище
Гончие холмов

Фэнтезийный персонаж
Гончие Чейни

Герой легенд
Гончие Чини

Фэнтезийный персонаж
Горгоны

Монстр
Горгульи

Мистическое чудовище
Горгулья

Монстр
Горё

Герой легенд
Господин Обрубок

Мистическое чудовище
Госпожа отхожего места (伉三娘娘)

Фэнтезийный персонаж
Готоконэко

Фэнтезийный персонаж
Гравейр

Мифическое существо
Граи

Герой легенд
Грайвер

Фэнтезийный персонаж
Грайи

Чудище
Грамкин

Мистическое чудовище
Грампкин

Зверь
Граулли

Зверь
Гремлин

Мистическое чудовище
Гречуха

Монстр
Грила

Зверь
Грим

Герой сказок
Гримтурсены

Монстр
Гриндилоу

Фэнтезийный персонаж
Гром-птицы

Зверь
Грондры

Мифическое существо
Грохотанис

Зверь
Грюла

Монстр
Гул

Герой легенд
Гуло

Фэнтезийный персонаж
Гулон

Мистическое чудовище
Гуль

Фэнтезийный персонаж
Гульябани

Герой легенд
Гумберу

Герой сказок
Гуменнiк

Чудище
Гуменник

Фэнтезийный персонаж
Гураль

Фэнтезийный персонаж
Гуси з древа

Чудище
Гухьяки

Фэнтезийный персонаж
Гыргалица

Герой сказок
Гюль-ябани

Мистическое чудовище
Гелиады

Монстр
Глашаны

Фэнтезийный персонаж
Гомункулус

Чудище
Гремлины

Мифическое существо
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Мистическое чудовище
Дайтьи

Мифическое существо
Деманметдехаак

Герой сказок
Доброхот

Чудище
Дракон

Мистическое чудовище
Дух(духи)

Чудище
Дандан

Монстр
Див

Фэнтезийный персонаж
Долгопят

Фэнтезийный персонаж
Дриада

Чудище
Дуэргар

Фэнтезийный персонаж
Дети леса

Мистическое чудовище
Джарви

Мифическое существо
Джегджер

Герой легенд
Джек-в-цепях

Чудище
Джеруч

Мистическое чудовище
Джерфф

Герой сказок
Джехути

Фэнтезийный персонаж
Джил-Жженый-Хвост

Зверь
Джинн

Мифическое существо
Джраарс

Фэнтезийный персонаж
Дзіця Чырвонай балоты

Фэнтезийный персонаж
Дзасики-бокко (座敷ぼっこ)

Фэнтезийный персонаж
Дзасики-вараси

Мистическое чудовище
Дзасики-онна

Фэнтезийный персонаж
Дзёро-гумо

Герой легенд
Дзи-Дзи

Монстр
Дзидзи

Герой легенд
Дзикининки

Зверь
Дзинко

Герой легенд
Дзоноква

Фэнтезийный персонаж
Ди́вы

Мистическое чудовище
Диббук

Герой сказок
Дивана́

Герой легенд
Дийуана́

Мифическое существо
Дикая охота

Мистическое чудовище
Динни-Мара

Герой легенд
Дип

Мистическое чудовище
Диры

Герой легенд
Дисплейсер

Мистическое чудовище
Дитя Красного болота

Мистическое чудовище
Диуана́

Герой легенд
Доби

Герой легенд
Довшпрунг

Монстр
Долѣзря

Мистическое чудовище
Домаха

Фэнтезийный персонаж
Домовая

Фэнтезийный персонаж
Домовилиха

Фэнтезийный персонаж
Домовиха

Герой сказок
Домовичка

Монстр
Домовой

Герой легенд
Домовуха

Мистическое чудовище
Доможил

Герой легенд
Донестры

Мистическое чудовище
Доплер

Герой сказок
Допплер

Фэнтезийный персонаж
Драйдер

Мифическое существо
Дракайна

Герой легенд
Дракон Ла-Тринита

Монстр
Дракониды

Мистическое чудовище
Дракониха

Мистическое чудовище
Драконица

Чудище
Дракус

Чудище
Драсили

Герой легенд
Драу

Герой сказок
Драуг

Фэнтезийный персонаж
Драук

Мифическое существо
Дриады

Чудище
Дров

Герой легенд
Дроу

Фэнтезийный персонаж
Дроук

Монстр
Дсоноква

Монстр
Дуана́

Фэнтезийный персонаж
Дубана́

Мифическое существо
Дубочуд

Монстр
Дувана́б

Мистическое чудовище
Дуйнни Марри

Фэнтезийный персонаж
Думана́

Монстр
Дунтеры

Герой сказок
Дунья-мара

Мифическое существо
Дух наследника престола

Фэнтезийный персонаж
Дуэнде

Мистическое чудовище
Дхампир

Мистическое чудовище
Дыббук

Герой сказок
Дьутпа

Фэнтезийный персонаж
Дэвы

Герой легенд
Дюббук

Фэнтезийный персонаж
Девятиглавцы

Чудище
Дзяды

Мифическое существо
Диюпэрас

Монстр
Драки

Фэнтезийный персонаж
Дубовики

Чудище
Дітко

Мистическое чудовище
Да́йва

Мистическое чудовище
Давалпа

Мистическое чудовище
Даги

Герой легенд
Дагон

Мистическое чудовище
Даймадзин

Чудище
Дамавiчка

Мистическое чудовище
Дамавуха

Мистическое чудовище
Дами

Герой сказок
Дампир

Герой сказок
Дандо и его псы

Герой легенд
Данпир

Фэнтезийный персонаж
Дантеры

Чудище
Данху

Мистическое чудовище
Даолао

Чудище
Даппи

Герой легенд
Дартмурская свора

Герой легенд
Даху

Зверь
Дахут

Герой легенд
Двойник

Герой легенд
Дворовик

Герой легенд
Дворовой

Герой сказок
Дворовый

Чудище
Дева волн

Мистическое чудовище
Девона

Монстр
Девона́

Мистическое чудовище
Девы-лебеди

Мистическое чудовище
Девятеро

Чудище
Дегдер

Герой сказок
Дед

Фэнтезийный персонаж
Дедко

Фэнтезийный персонаж
Дедушко овинный

Мистическое чудовище
Дельфиния

Чудище
Демон

Мифическое существо
Дерево Аль-вак

Фэнтезийный персонаж
Дерево вак-вак

Мифическое существо
Дзяо Дзе

Фэнтезийный персонаж
Данни

Мифическое существо
Диниши

Мистическое чудовище
Доппельгангеры

Чудище
Дсонакавы

Фэнтезийный персонаж
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Герой легенд
Еминеж

Мифическое существо
Ермунганд

Герой легенд
Ебосан

Мифическое существо
Евник

Фэнтезийный персонаж
Егорьева стая

Монстр
Единорог

Герой легенд
Единорог-лев

Герой сказок
Ежеринис

Мифическое существо
Ен

Фэнтезийный персонаж
Ендарь

Чудище
Енпери́

Чудище
Епосъ

Герой легенд
Етун

Зверь
Ефимон

Фэнтезийный персонаж
Ехидна

Фэнтезийный персонаж
Ехидны

Фэнтезийный персонаж
Ехидный

Мифическое существо
Единорог китайский(Цилинь)

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Монстр
Ёбосан

Фэнтезийный персонаж
Ёкай

Зверь
Ёксёкю

Герой легенд
Ёндон

Фэнтезийный персонаж
Ёрмунганд

Чудище
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Герой сказок
Жители холмов

Герой легенд
Жихарь(жихоня)

Герой легенд
Жабалака

Мистическое чудовище
Жалезная баба

Монстр
Жаракака

Монстр
Жеки

Мистическое чудовище
Железная баба

Мистическое чудовище
Жена ясеня

Монстр
Жигана

Герой легенд
Жигина

Герой легенд
Жиж

Герой легенд
Жиро́вый

Герой сказок
Жировик

Герой легенд
Жировой чёрт

Фэнтезийный персонаж
Жуть

Монстр
Жыж

Чудище
Жыжаль

Чудище
Жыцень

Монстр
Жэрэтва

Фэнтезийный персонаж
Жар-птица 

Герой легенд
Жабдар

Фэнтезийный персонаж
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Фэнтезийный персонаж
Зеленыедамы

Мистическое чудовище
Золотая собака

Герой сказок
Зелигены

Мифическое существо
Зыбочник

Герой сказок
Загрыбаст

Чудище
Зазовка

Мифическое существо
Зазоўка

Чудище
Заккум

Монстр
Змеевки

Монстр
Збуратор

Герой легенд
Зверь Рыкающий

Герой сказок
Зверь-мираж

Герой легенд
Зеериттер

Фэнтезийный персонаж
Земляная кошка

Герой легенд
Зеп норашри

Монстр
Зилант

Монстр
Зириддар

Мифическое существо
Зитирон

Монстр
Зиф

Зверь
Зифиус

Фэнтезийный персонаж
Злиднi

Герой сказок
Злыднi

Мифическое существо
Злыдни

Герой сказок
Злыдня

Мистическое чудовище
Змеевна

Монстр
Змей

Фэнтезийный персонаж
Змок

Фэнтезийный персонаж
Змяёўна

Мистическое чудовище
Знiч

Герой сказок
Зніч

Монстр
Знич

Монстр
Зомби

Фэнтезийный персонаж
Зонтик-призрак

Мифическое существо
Зу

Фэнтезийный персонаж
Зубная фея

Чудище
Зюзик

Чудище
Зюзя

Существа из мифов и легенд на букву И


Фэнтезийный персонаж
Индрик зверь

Зверь
Ичетики

Монстр
Ину

Герой сказок
Ишхус

Герой сказок
Идакансас

Фэнтезийный персонаж
Иттан-момэн

Чудище
Иббур

Герой сказок
Игкилики

Фэнтезийный персонаж
Иглогривы

Герой легенд
Игонг

Зверь
Игонь

Зверь
Игоша

Фэнтезийный персонаж
Идичу

Герой легенд
Иелчу

Мистическое чудовище
Икирё

Мистическое чудовище
Илофаи

Монстр
Илоѳаи

Чудище
Им-Дугуд

Монстр
Имдугуд

Мистическое чудовище
Имп

Монстр
Импундулу

Герой легенд
Имуги

Фэнтезийный персонаж
Инапертва

Фэнтезийный персонаж
Индрик

Герой сказок
Инеистые великаны

Чудище
Инженеры

Мифическое существо
Инкуб

Герой легенд
Инкубус

Мифическое существо
Ино

Герой легенд
Иног

Герой сказок
Инокефалы

Чудище
Иные (Others)

Мифическое существо
Иныж

Герой сказок
Иопод

Герой легенд
Ипоталасы

Герой легенд
Иппотрилл

Герой сказок
Иратшо

Герой легенд
Иратшоак

Мистическое чудовище
Иричу

Мифическое существо
Иркоцервус

Фэнтезийный персонаж
Исоонна

Мистическое чудовище
Испы

Монстр
Исхиапод

Чудище
Итанеси

Фэнтезийный персонаж
Итримубе

Фэнтезийный персонаж
Ифрит

Герой легенд
Ихневмон

Мистическое чудовище
Ихтиокентавры

Фэнтезийный персонаж
Ичöтик

Фэнтезийный персонаж
Ичетик

Зверь
Ишкус

Мистическое чудовище
Иблис 

Фэнтезийный персонаж
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Мистическое чудовище
Йаконий

Герой легенд
Йара-ма-йа-вхо

Чудище
Йейл

Герой сказок
Йель

Мифическое существо
Йерфф

Мистическое чудовище
Йети

Фэнтезийный персонаж
Йови

Монстр
Йок-йок

Герой легенд
Йольский кот

Фэнтезийный персонаж
Йормунганд

Герой сказок
Йормунгандр

Монстр
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Чудище
Кампир

Мистическое чудовище
Керинейскаялань

Герой сказок
Китайскийлис

Монстр
Кои

Герой легенд
Кори

Мистическое чудовище
Кромионская свинья 

Фэнтезийный персонаж
Кумара

Монстр
Кетгранд

Фэнтезийный персонаж
Кетус

Монстр
Кикимора

Герой легенд
Кикимора болотная

Чудище
Кикиморка

Герой сказок
Кикимра

Герой легенд
Кикирин

Герой легенд
Кикирн

Мифическое существо
Киклопы

Герой легенд
Киливфаки

Герой сказок
Килин

Герой сказок
Килиопаки

Чудище
Киллмулис

Чудище
Килмуллис

Чудище
Кильмулис

Герой легенд
Кимнары

Мистическое чудовище
Кляки

Чудище
Коатликуэ

Герой сказок
Кобольд

Герой легенд
Кобольт

Герой сказок
Козерог

Герой легенд
Козлолюди

Герой легенд
Козлоолень

Герой легенд
Кока

Мистическое чудовище
Коканко

Фэнтезийный персонаж
Коловёрши

Зверь
Колчис

Мистическое чудовище
Кольценосцы

Герой сказок
Кольцо-змея

Монстр
Комокол

Монстр
Комол

Чудище
Комонол

Чудище
Кон Аннон

Монстр
Кон-аяк

Фэнтезийный персонаж
Конгамато

Герой легенд
Конебык

Мистическое чудовище
Коневрусъ

Герой сказок
Копуваи

Герой легенд
Копша

Мифическое существо
Коракс

Герой сказок
Коргоруши

Мистическое чудовище
Кори исмарис

Чудище
Коричник

Чудище
Коркодил

Фэнтезийный персонаж
Кормокол

Мистическое чудовище
Корнуоллский летун

Мифическое существо
Корнуэлльский человек-сова

Мифическое существо
Коробокуру

Мистическое чудовище
Корокотта

Фэнтезийный персонаж
Космический жокей

Монстр
Кот Баюн

Фэнтезийный персонаж
Коул

Герой легенд
Кошкалачень

Мифическое существо
Кошколаки

Мифическое существо
Крабаллон

Герой сказок
Крак

Зверь
Кракен

Мистическое чудовище
Красные шапки

Герой легенд
Кролы

Мистическое чудовище
Крыжацік

Чудище
Крыжацик

Мифическое существо
Крыжовниковая бабка

Герой легенд
Крыжовниха

Фэнтезийный персонаж
Крыжовничная женушка

Зверь
Крыланы

Герой сказок
Крылатая Тень

Герой легенд
Крылатые кони

Герой сказок
Крысолюды

Чудище
Ктулху

Фэнтезийный персонаж
Ку Ши

Герой легенд
Ку Шит

Чудище
Катахан

Герой легенд
Керы

Мистическое чудовище
Китоврас

Герой сказок
Коловертыши

Мифическое существо
Корогуши*

Мистическое чудовище
Крапчик

Зверь
Куанг-Ши

Зверь
Кумихо

Чудище
Кынсы

Герой легенд
Кентавроиды

Фэнтезийный персонаж
Кентавротритоны

Чудище
Кенты

Мистическое чудовище
Кер-балык

Герой сказок
Кер-дьутпа

Мистическое чудовище
Керастъ

Монстр
Керасты

Чудище
Кербер

Герой сказок
Кимпуруши

Монстр
Кинамонъ

Мифическое существо
Кинг-Конг

Герой легенд
Киннамолг

Герой легенд
Киннары

Мифическое существо
Кинокефалы

Мистическое чудовище
Кипрский Лохнесс

Мифическое существо
Кирин

Чудище
Кит

Мистическое чудовище
Китай-рыба

Фэнтезийный персонаж
Китайский лис

Мифическое существо
Китра

Фэнтезийный персонаж
Китсюне

Герой сказок
Кицка жонка

Мифическое существо
Кицунэ

Фэнтезийный персонаж
Клабаутерман

Герой легенд
Кладавік

Герой легенд
Кладнік

Монстр
Кладовик

Герой сказок
Кладовый

Мистическое чудовище
Кларихун

Монстр
Клетник

Зверь
Клобук

Герой сказок
Клурикон

Мифическое существо
Кровопросцы

Герой сказок
Крод Мара

Фэнтезийный персонаж
Кроколеопотам

Чудище
Ку-Ши

Монстр
Куа-фу

Герой сказок
Кужата

Монстр
Кузутик

Зверь
Куй

Мистическое чудовище
Куйята

Герой легенд
Куйяту

Герой легенд
Кук

Фэнтезийный персонаж
Кукимора

Герой легенд
Куко

Герой легенд
Кулверстукас

Мистическое чудовище
Кулеша́та

Чудище
Кулеши

Чудище
Кулшедра

Герой сказок
Кульдыргыш

Чудище
Кульпиян

Герой легенд
Культдыргыш

Герой сказок
Кумбаба

Герой легенд
Кумельган

Герой сказок
Кумихо (구미호)

Герой легенд
Кумо

Герой легенд
Кумяльган

Мистическое чудовище
Кун Аннуйн

Мистическое чудовище
Кун Аннун

Герой легенд
Купалка

Фэнтезийный персонаж
Купальский дедок

Герой сказок
Курангаитуку

Чудище
Кутинья

Герой легенд
Кутисакэ-онна

Зверь
Кутиха

Чудище
Кутувр

Зверь
Каипора

Мистическое чудовище
Карс

Мистическое чудовище
Кентавры

Чудище
Коблинаи

Монстр
Корриганы

Герой сказок
Краты

Герой сказок
Кудельница

Фэнтезийный персонаж
Кутруб

Мистическое чудовище
Кэпкуэны

Герой сказок
К'тулу

Фэнтезийный персонаж
Ка́кос

Мистическое чудовище
Кабилл-Ушти

Герой сказок
Кабиры

Монстр
Каботер

Мифическое существо
Кабутерманнекин

Герой легенд
Кави́ры

Мифическое существо
Кадехо

Монстр
Кадук

Герой сказок
Кажан

Мистическое чудовище
Кажаналак

Фэнтезийный персонаж
Кайбё

Мистическое чудовище
Кайдзю

Мистическое чудовище
Как

Мистическое чудовище
Кака

Фэнтезийный персонаж
Какий

Монстр
Какус

Фэнтезийный персонаж
Каладрий

Монстр
Каладриус

Мифическое существо
Калануро

Монстр
Калбей

Чудище
Калбиi

Мистическое чудовище
Калеи

Чудище
Каленик

Фэнтезийный персонаж
Кали-ахт

Фэнтезийный персонаж
Калликантзарос

Герой сказок
Калликанцары

Монстр
Калопус

Герой сказок
Калупалик

Мистическое чудовище
Калюп-алик

Чудище
Калюпалик

Фэнтезийный персонаж
Калян

Фэнтезийный персонаж
Камазотц

Герой сказок
Камауэто

Фэнтезийный персонаж
Камелион

Герой сказок
Кангиксуармиукпак

Монстр
Корио

Герой сказок
Кутысь

Герой сказок
Камахуэто

Фэнтезийный персонаж
Камелопард

Чудище
Камикири

Чудище
Камэоса

Фэнтезийный персонаж
Кан-Кереде

Чудище
Канбей

Герой легенд
Кандзаргас

Герой сказок
Канима

Герой легенд
Канцербер

Мистическое чудовище
Канькач

Фэнтезийный персонаж
Каппа

Герой легенд
Караконджалы

Фэнтезийный персонаж
Караконджо

Герой легенд
Караконджулы

Герой легенд
Карастъ

Герой сказок
Карасу тэнгу

Герой легенд
Карина

Мифическое существо
Каркаданн

Герой легенд
Каркаладил

Мистическое чудовище
Карканья

Монстр
Карлики

Мистическое чудовище
Карлики Менехуне

Герой легенд
Картазон

Мистическое чудовище
Каса-бакэ

Мистическое чудовище
Каса-обакэ

Монстр
Касабакэ

Герой сказок
Каси

Герой легенд
Касны

Монстр
Касьян

Мистическое чудовище
Катофлеб

Мистическое чудовище
Каукас

Мистическое чудовище
Каучпок

Герой сказок
Квемуль

Мистическое чудовище
Квилборы

Мифическое существо
Квильборы

Герой легенд
Квиттеры

Чудище
Квинотавр

Мистическое чудовище
Кеаск

Мифическое существо
Кейннары

Герой легенд
Кейсонг

Герой сказок
Кейфонг

Мистическое чудовище
Кекроп

Герой легенд
Кекропс

Герой сказок
Келпи

Герой легенд
Кельпи

Чудище
Кендеры

Монстр
Кучедра

Чудище
Кучивило

Герой сказок
Кучисакэ-онна

Фэнтезийный персонаж
Кушисаке Онна

Герой сказок
Кэлигрейхаунд

Герой сказок
Кэльпи

Герой сказок
Кэпкуэн

Мистическое чудовище
Кэпкэуны

Герой легенд
Кадильница

Герой легенд
Карлики-цверги

Мистическое чудовище
Кикимора болотная 

Чудище
Клураканы

Чудище
Корреды

Фэнтезийный персонаж
Красныешапки

Монстр
Куафу

Зверь
Курша

Фэнтезийный персонаж
Кэйлик Бхир

Существа из мифов и легенд на букву Л


Мистическое чудовище
Ламбтонский червь

Герой сказок
Летун(лятавец)

Герой легенд
Личжу

Герой сказок
Луговой

Мистическое чудовище
Ламии

Монстр
Лидерк

Фэнтезийный персонаж
Лунный заяц

Фэнтезийный персонаж
Лернейскаягидра

Фэнтезийный персонаж
Линчетти

Герой сказок
Лубры

Зверь
Лярва

Мистическое чудовище
Ла Йорона

Герой легенд
Лабынкырский чёрт

Фэнтезийный персонаж
Ладон

Герой сказок
Лазавік

Фэнтезийный персонаж
Лазави́к

Герой легенд
Лазеннік

Фэнтезийный персонаж
Лазнік

Фэнтезийный персонаж
Лама

Мистическое чудовище
Ламассу

Герой легенд
Ламашту

Герой легенд
Ламия

Герой легенд
Ламхигин-и-дур

Герой легенд
Ламя

Герой сказок
Ланнан-ши

Мистическое чудовище
Лантикусъ

Монстр
Лантухи

Герой легенд
Лапитупы

Мистическое чудовище
Латан

Фэнтезийный персонаж
Латану

Герой легенд
Лауру

Зверь
Лафон

Фэнтезийный персонаж
Лахама

Герой легенд
Лаюн

Герой сказок
Лающая

Мистическое чудовище
Ле́шенка

Герой легенд
Лебединые девы

Мистическое чудовище
Левиафан

Монстр
Левияфа

Герой легенд
Левкокрота

Мифическое существо
Левкрокота

Чудище
Левкрота

Чудище
Ледащий

Мистическое чудовище
Ледяной Джек

Герой легенд
Ледяные ходоки

Зверь
Лемуры

Фэнтезийный персонаж
Леонид

Мистическое чудовище
Леонтокентавр

Чудище
Лепрекон

Герой сказок
Лепрехун

Фэнтезийный персонаж
Лесавки

Герой легенд
Лесной дядя

Герой сказок
Лесовик

Мистическое чудовище
Лесовики

Герой сказок
Леуманы

Герой легенд
Лефон

Чудище
Лешак

Монстр
Леший

Фэнтезийный персонаж
Леший болотный

Герой сказок
Ли́зень

Герой сказок
Лианнан-ши

Герой легенд
Ливьята́н

Герой легенд
Лизун

Мистическое чудовище
Ликантроп

Фэнтезийный персонаж
Лилит

Фэнтезийный персонаж
Лимнады

Монстр
Лимониады

Зверь
Лин

Фэнтезийный персонаж
Линан-Сидхе

Мифическое существо
Лингбакр

Чудище
Линдворм

Герой сказок
Линтывормъ

Зверь
Линь

Фэнтезийный персонаж
Лионтавр

Герой сказок
Лисун

Чудище
Лич

Герой легенд
Лламигин-и-дор

Герой легенд
Лобастый

Герой сказок
Лобишон

Чудище
Логхир

Мистическое чудовище
Лознік

Мистическое чудовище
Лозовик

Мифическое существо
Лопастый

Герой сказок
Лорелея

Мифическое существо
Лосиный Фроди

Герой сказок
Лоскотниці

Герой сказок
Лоскотуха

Чудище
Лотан

Фэнтезийный персонаж
Лох-Несское чудовище

Монстр
Лошолич

Герой сказок
Лу

Монстр
Луговичок

Мифическое существо
Лун

Герой сказок
Лунный пес

Герой легенд
Луска

Фэнтезийный персонаж
Лэмхайджин Вай Дувр

Фэнтезийный персонаж
Люб

Фэнтезийный персонаж
Люди, питающиеся солнцем

Герой сказок
Люди-аисты

Герой сказок
Люди-леопарды

Монстр
Люди-львы

Фэнтезийный персонаж
Люди-мухоморы

Мифическое существо
Люди-скорпионы

Фэнтезийный персонаж
Лядашцік

Чудище
Лядащий

Монстр
Ламя 

Фэнтезийный персонаж
Лиетуонис

Мистическое чудовище
Луаньняо*

Герой легенд
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Мистическое чудовище
Морской бык

Чудище
Мотра

Герой легенд
Моряны

Герой легенд
Мудзина

Монстр
Муло

Мистическое чудовище
Муруха

Мифическое существо
Мушхуш

Монстр
Мявки

Мифическое существо
Малити Халит

Фэнтезийный персонаж
Мандах

Чудище
Манья

Герой легенд
Мё-о

Мистическое чудовище
Могол(птица)

Герой легенд
Мынгуцзы

Герой сказок
Морской лев

Мистическое чудовище
Морской рыцарь

Мифическое существо
Мот-мен

Монстр
Моховик

Герой сказок
Мули

Фэнтезийный персонаж
Мумаки

Зверь
Мушрушу

Герой легенд
Мюлинг

Герой сказок
Мамай

Мистическое чудовище
Мандрагора

Герой сказок
Мариды

Мистическое чудовище
Минокава

Монстр
Мундих

Мистическое чудовище
Мяндаш

Фэнтезийный персонаж
Моначьелло

Мистическое чудовище
Морана

Чудище
Морена

Фэнтезийный персонаж
Морлоки

Герой сказок
Морская дева

Мистическое чудовище
Морской олень

Чудище
Моряна

Монстр
Мотивация

Монстр
Мраволев

Герой легенд
Мулло

Фэнтезийный персонаж
Муравьиный лев

Чудище
Мушуссу

Фэнтезийный персонаж
Мюру-Ха

Герой легенд
Манеки-неко

Фэнтезийный персонаж
Мемозины

Фэнтезийный персонаж
Мойобу

Герой сказок
Мшанки

Герой легенд
Ма́ра

Чудище
Маалусы

Мистическое чудовище
Мааналайсы

Герой легенд
Маанвэки

Герой сказок
Маахисы

Чудище
Мавки

Фэнтезийный персонаж
Магнотавр

Чудище
Мадзутора

Фэнтезийный персонаж
Маеро

Чудище
Маероеро

Чудище
Мажана

Мифическое существо
Майдын массалык улеси

Чудище
Макалифон

Герой легенд
Макара

Монстр
Макли

Монстр
Мала’как

Герой легенд
Мамуны

Чудище
Мандихоръ

Монстр
Мандихорь

Мистическое чудовище
Мантикор Вестероса

Мистическое чудовище
Мантикора

Герой сказок
Маньяк

Герой сказок
Маргульи

Герой легенд
Маргюг

Чудище
Марена

Мистическое чудовище
Марид

Фэнтезийный персонаж
Маркополи

Фэнтезийный персонаж
Марсок

Зверь
Матохи

Монстр
Мать-рысь

Герой легенд
Махаха

Чудище
Махуа

Герой легенд
Маэро

Герой легенд
Мећедовић

Фэнтезийный персонаж
Медведи-оборотни

Монстр
Медведко

Герой сказок
Межевик

Герой легенд
Межевичок

Фэнтезийный персонаж
Мелиады

Мистическое чудовище
Мелии

Герой легенд
Мелюзина

Чудище
Мендо

Мифическое существо
Менехуны

Монстр
Мерионы

Мистическое чудовище
Мерроу

Мифическое существо
Мерцана

Мифическое существо
Меша-адам

Монстр
Мидзутора

Герой легенд
Мимик

Герой легенд
Минотавр

Герой сказок
Миравды

Монстр
Мираг

Мистическое чудовище
Мирадж

Герой легенд
Мирмеколев

Фэнтезийный персонаж
Мирмиколеон

Фэнтезийный персонаж
Мичибичи

Монстр
Модзя

Герой сказок
Моколе

Мистическое чудовище
Мокруха

Герой легенд
Молниеносный

Герой легенд
Монакьелли

Фэнтезийный персонаж
Морской кентавр

Мистическое чудовище
Морской пёс

Монстр
Мосмен

Герой сказок
Мохноноги

Герой легенд
Мулен

Герой сказок
Мулы

Зверь
Мушруш

Мистическое чудовище
Мэрроу

Герой легенд
Мангус

Чудище
Медуза

Монстр
Миньокао

Герой сказок
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Фэнтезийный персонаж
Нагиня

Чудище
Намной

Мистическое чудовище
Недоступный глазу

Мифическое существо
Неко

Монстр
Нермпай

Мистическое чудовище
Нидагрисур

Мифическое существо
Никсы

Мистическое чудовище
Нимфы

Монстр
Нисаг

Чудище
Ноггл

Герой сказок
Нокеры

Монстр
Нувиша

Чудище
Няка

Мистическое чудовище
Начала

Герой сказок
Небесная черепаха

Чудище
Нимфы 

Чудище
Навной

Фэнтезийный персонаж
Найтака

Герой сказок
Нарипол

Фэнтезийный персонаж
Небесная собака

Мифическое существо
Неистовая охота

Зверь
Нелюб

Монстр
Несси

Зверь
Ний

Мистическое чудовище
Ниммэндзю

Мифическое существо
Ног-птица

Герой сказок
Ногуй

Мистическое чудовище
Нора нейр

Герой легенд
Нуси

Герой легенд
Ньаадьы Дьянха

Фэнтезийный персонаж
Нэка

Мистическое чудовище
Нэкомусумэ

Мифическое существо
Нахцерер

Герой сказок
Неблагийдвор

Герой сказок
Наги

Герой легенд
Накер

Мистическое чудовище
Нарифон

Герой легенд
Невесты

Фэнтезийный персонаж
Неистовый гон

Фэнтезийный персонаж
Нереиды

Мистическое чудовище
Нефилимы

Фэнтезийный персонаж
Нинкинанка

Монстр
Ноздророг

Мистическое чудовище
Ночник

Чудище
Нуэ

Герой сказок
Ньады Дьянха

Герой сказок
Нэко

Чудище
Нявки

Зверь
Наги 

Фэнтезийный персонаж
Неак Та

Чудище
Нглылека

Фэнтезийный персонаж
Нора

Мифическое существо
Наблюдатели

Чудище
Назгулы

Фэнтезийный персонаж
Намэ-онна

Зверь
Наяды

Мистическое чудовище
Нежить

Мифическое существо
Некомусуме

Герой сказок
Несвезлох

Герой сказок
Нидхегг

Мистическое чудовище
Никштукас

Герой легенд
Нингё

Герой сказок
Ниссе

Мифическое существо
Ногицунэ

Монстр
Нурикабэ

Чудище
Нъогль

Монстр
Нэдзуми

Фэнтезийный персонаж
Нэкомата

Зверь
Няўки

Мистическое чудовище
Навьи

Чудище
Наяда

Мистическое чудовище
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Мистическое чудовище
Обакэ

Мистическое чудовище
Опиникус

Монстр
Обмен

Герой сказок
Обруч-змей

Фэнтезийный персонаж
Огневик

Герой сказок
Огры

Мифическое существо
Одноногая

Фэнтезийный персонаж
Ойнополь

Чудище
Ологхай

Герой сказок
Онг Кут

Монстр
Ортрос

Герой легенд
Осетник

Мистическое чудовище
Очеретянык

Мистическое чудовище
Оуробор

Монстр
О-бакэ

Фэнтезийный персонаж
Обжора

Монстр
Оборотень

Герой легенд
Овинник

Чудище
Огопого

Мифическое существо
Одмінок

Герой легенд
Озерный демон

Герой легенд
Октопус

Герой легенд
Омутной

Мистическое чудовище
Они

Герой сказок
Онрё

Чудище
Ореады

Мистическое чудовище
Орт

Мистическое чудовище
Орфо

Мистическое чудовище
Охагуро-Бэттари

Фэнтезийный персонаж
Ори

Чудище
Обаке

Фэнтезийный персонаж
Облачное зеркало

Мистическое чудовище
Обоуби

Чудище
Огрины

Мистическое чудовище
Одминок

Монстр
Олифанты

Мистическое чудовище
Она в платье из змей

Чудище
Онодрим

Герой легенд
Опивень

Мифическое существо
Оржавиник

Герой сказок
Ортр

Чудище
Орфр

Герой сказок
Олгой-хорхой

Фэнтезийный персонаж
Орк

Мистическое чудовище
Обезьяно-тигро-змей (猿虎蛇)

Чудище
Обменыш

Герой сказок
Обуры

Мистическое чудовище
Огненный краб

Чудище
Одміна

Мистическое чудовище
Озерницы

Герой легенд
Оксоку

Чудище
Омутник

Монстр
Ондина

Герой легенд
Оноскелис

Чудище
Оплетай

Чудище
Ормен

Герой сказок
Орф

Герой сказок
Осетный

Фэнтезийный персонаж
Очокочи

Фэнтезийный персонаж
Одрадек

Мистическое чудовище
Орестиады

Существа из мифов и легенд на букву П


Герой легенд
Паветнiк

Чудище
Пак

Фэнтезийный персонаж
Пандоре

Герой сказок
Парстуки

Монстр
Панталопс

Монстр
Панѳиръ

Мистическое чудовище
Патасола

Мистическое чудовище
Пеликан

Герой сказок
Перовепри

Герой сказок
Пигси

Герой сказок
Пинкит

Герой сказок
Пицен

Герой легенд
Пожиратель носков

Герой сказок
Пожирательница

Герой сказок
Полевичок

Герой сказок
Полтергейст

Чудище
Попелюха

Фэнтезийный персонаж
Поронец

Фэнтезийный персонаж
Прилепление

Герой легенд
Протей

Герой сказок
Псы Аннуна

Герой сказок
Птица-слон

Фэнтезийный персонаж
Перелистник

Монстр
Полкан

Монстр
Пазузу

Герой сказок
Пакепакеха

Герой легенд
Панопт

Монстр
Пантера

Монстр
Пардусы

Герой легенд
Паскунджи

Мистическое чудовище
Пе́ри

Мистическое чудовище
Пенанггалан

Герой легенд
Перитии

Фэнтезийный персонаж
Пиатэк

Мифическое существо
Пикси

Мистическое чудовище
Писки

Чудище
Пичан

Чудище
Поветник

Мистическое чудовище
Подкидыш

Мистическое чудовище
Подовинник-батюшка

Зверь
Покотн

Мистическое чудовище
Ползучий водяной

Герой легенд
Полумужчина

Чудище
Попунаць

Фэнтезийный персонаж
Почти человек

Монстр
Прибожек

Фэнтезийный персонаж
Просечный шагамо

Фэнтезийный персонаж
Прысыпуш

Мифическое существо
Псы Дэнди

Герой сказок
Пу-ляо

Герой легенд
Пукиене

Мистическое чудовище
Пукис

Мистическое чудовище
Пулао

Монстр
Пульп

Мифическое существо
Пуннiк

Чудище
Пунник

Герой легенд
Пустодомка

Герой сказок
Путиене

Зверь
Путис

Чудище
Пушчавік

Фэнтезийный персонаж
Пущевик

Мистическое чудовище
Пэ́ри

Монстр
Пэк

Герой легенд
Паня

Герой сказок
Перитон

Герой сказок
Птица Кахка

Чудище
Паваро

Фэнтезийный персонаж
Паирика

Монстр
Пандарены

Фэнтезийный персонаж
Панотии

Чудище
Панъфиръ

Мифическое существо
Пари

Монстр
Пегас

Герой сказок
Перитоны

Чудище
Пиау-ли

Фэнтезийный персонаж
Пифон

Герой легенд
Поганцы

Чудище
Подменыш

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель мертвых

Мистическое чудовище
Пожиратель(-ница) сердец

Герой сказок
Полевик

Мистическое чудовище
Полипус

Фэнтезийный персонаж
Полуночная хозяйка

Монстр
Понтианак

Мистическое чудовище
Порескоро

Герой сказок
Поющие песнь земли

Чудище
Протеи

Монстр
Псиллы

Монстр
Птица Рок

Чудище
Пи

Фэнтезийный персонаж
Престолы

Герой сказок
Пагги

Мистическое чудовище
Пакваджи

Чудище
Панды

Герой легенд
Панте ́

Зверь
Парандр

Чудище
Пасечник

Герой легенд
Патупаиарехе

Монстр
Пелли

Фэнтезийный персонаж
Пери

Фэнтезийный персонаж
Пестрый змей

Герой легенд
Пизги

Чудище
Писвусъын

Мифическое существо
Пици́н

Герой легенд
Повелитель полчищ

Мистическое чудовище
Подземные

Герой легенд
Подовинник

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель (饕餮)

Герой сказок
Пожиратель снов

Фэнтезийный персонаж
Полевой

Герой сказок
Полуденица

Мифическое существо
Попобава

Зверь
Поури

Монстр
Преты

Чудище
Присы́пуш

Фэнтезийный персонаж
Прыгун в воду

Мистическое чудовище
Псы Габриэля

Мифическое существо
Птицы грома

Герой легенд
Пе-нангглан

Мистическое чудовище
Петни

Герой легенд
Понё

Герой сказок
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Чудище
Россомаха

Чудище
Рохмань

Чудище
Ругару

Мистическое чудовище
Русалки

Фэнтезийный персонаж
Рыгач

Монстр
Ремора

Мистическое чудовище
Рудзу

Монстр
Равк

Монстр
Рагана

Мистическое чудовище
Раздражар

Герой сказок
Ракушник

Чудище
Ракшасы

Герой легенд
Расамаха

Герой легенд
Раткины

Мистическое чудовище
Рахманы

Фэнтезийный персонаж
Ревенант

Герой легенд
Рейко

Мистическое чудовище
Рефаимы

Герой сказок
Ржаные тетушки

Зверь
Роан

Герой легенд
Рокеи

Фэнтезийный персонаж
Рокурокуби

Зверь
Ромпо

Фэнтезийный персонаж
Роперит

Мистическое чудовище
Роперите

Чудище
Росомаха

Мистическое чудовище
Рохманы

Герой сказок
Ру́дзу Ру́нгитис

Герой сказок
Рефаим

Мистическое чудовище
Русалки, русалии

Герой сказок
Рапаиты

Зверь
Рарашек

Чудище
Роук

Чудище
Рощевик

Мифическое существо
Руна

Чудище
Русумака

Монстр
Рыпач

Герой легенд
Рабикан

Фэнтезийный персонаж
Рудры

Чудище
Расамака

Герой сказок
Рохдулай

Чудище
Рунгис

Чудище
Рух

Фэнтезийный персонаж
Рэтчеты Габриэля

Зверь
Роаны

Герой сказок
Рухх(птица)

Существа из мифов и легенд на букву С


Мистическое чудовище
Саг

Фэнтезийный персонаж
Санмэ-Ядзура

Мистическое чудовище
Сатиры

Герой сказок
Светлолики

Мистическое чудовище
Свитезянки

Мифическое существо
Се Чжи

Мифическое существо
Селки

Герой сказок
Сёрё

Герой сказок
Сикомэ

Чудище
Сильфиды

Монстр
Симуран

Герой сказок
Сипактли

Мистическое чудовище
Сирин

Чудище
Сируш

Герой сказок
Скарбнік

Герой сказок
Скекла

Монстр
Скиопод

Чудище
Скоге

Герой сказок
Скорроу

Чудище
Скруллы

Монстр
Слоа

Чудище
Смок

Зверь
Снерги

Герой сказок
Собаки из холмов

Мифическое существо
Спи

Герой сказок
Старик-Зима

Чудище
Степовой

Герой легенд
Странные звери

Чудище
Стрижак

Фэнтезийный персонаж
Струфион

Фэнтезийный персонаж
Стукачи

Герой легенд
Су́хос

Фэнтезийный персонаж
Суседко

Мистическое чудовище
Сфинкс

Герой легенд
Сы-ню

Чудище
Сюллюкюн

Чудище
Сиды

Фэнтезийный персонаж
Сальванелли

Герой легенд
Скесса

Фэнтезийный персонаж
Стратим(птица)

Мистическое чудовище
Сháofēng (嘲風)

Герой сказок
Сатико

Герой сказок
Сванхамр

Фэнтезийный персонаж
Свинорылы

Фэнтезийный персонаж
Свора Дандо

Зверь
Селк

Герой сказок
Серваны

Фэнтезийный персонаж
Сильваны

Фэнтезийный персонаж
Симплициссимус

Мистическое чудовище
Синсин

Герой легенд
Сирена-змея

Фэнтезийный персонаж
Сиртя

Мифическое существо
Скавены (Skaven)

Фэнтезийный персонаж
Сквонк

Герой легенд
Скилла

Фэнтезийный персонаж
Сколь

Мистическое чудовище
Скру́тек

Фэнтезийный персонаж
Слейпнир

Монстр
Слуах

Герой сказок
Снарк

Мистическое чудовище
Собаки Дьявола

Мистическое чудовище
Создатели (Engineers)

Фэнтезийный персонаж
Старик Длиной с Зайца

Мистическое чудовище
Стеллио

Фэнтезийный персонаж
Стоговой и Стожиха

Герой легенд
Страндваскаре

Монстр
Стриго́й

Фэнтезийный персонаж
Струтоподы

Герой сказок
Стуканцы

Мистическое чудовище
Стуршёудьюрет

Герой сказок
Сусе́дка

Герой сказок
Сучуна (Сучунаа)

Монстр
Сциталис

Чудище
Саратан

Монстр
Силены

Фэнтезийный персонаж
Сульде

Зверь
Сагари

Чудище
Сарамейя

Фэнтезийный персонаж
Сачико

Фэнтезийный персонаж
Свинолаки

Герой сказок
Свитязянки

Герой легенд
Себек

Мистическое чудовище
Селчи

Герой легенд
Серпопард

Монстр
Сикэнкэн

Монстр
Сильфы

Мистическое чудовище
Симург

Герой легенд
Сирё

Герой сказок
Сиррух

Герой сказок
Сихиртя

Чудище
Скарбник

Герой сказок
Скёль

Герой сказок
Скириты

Герой сказок
Сколль

Фэнтезийный персонаж
Скрайкер

Чудище
Скрытый

Герой легенд
Смокъ

Мистическое чудовище
Снолигостер

Чудище
Сокнопаис

Монстр
Спригган

Мистическое чудовище
Стимфалийские птицы

Герой сказок
Стокимы

Герой легенд
Стржига

Фэнтезийный персонаж
Струки

Герой легенд
Стрыга

Монстр
Суккуб

Герой легенд
Сухуб

Герой легенд
Сциапод

Монстр
Сяоянмин

Фэнтезийный персонаж
Сабдыки

Мифическое существо
Секигами

Герой сказок
Сирены

Фэнтезийный персонаж
Стемфалийские(птицы)

Герой легенд
Сагет

Герой легенд
Саруторахэби

Герой легенд
Світязянкі

Монстр
Свинолюды

Герой сказок
Свора Аннуна

Фэнтезийный персонаж
Сёдзё

Мистическое чудовище
Семаргл

Герой сказок
Сечжи

Герой легенд
Силува

Монстр
Симаргл

Герой сказок
Синие шапки

Мистическое чудовище
Сирена

Чудище
Сирруш

Монстр
Сияющий

Монстр
Сквадер

Герой сказок
Скиапод

Мистическое чудовище
Скитал

Фэнтезийный персонаж
Сколопендра

Монстр
Скржитек

Мистическое чудовище
Скулящие на небесах

Герой легенд
Слуа

Мистическое чудовище
Смотрящий вниз

Фэнтезийный персонаж
Собек

Мифическое существо
Соплохвост

Мистическое чудовище
Ставры и Гавры

Мистическое чудовище
Стаўры і Гаўры

Фэнтезийный персонаж
Стоглавая ехидна

Герой легенд
Сторукие

Герой легенд
Стрига

Монстр
Струсы

Герой сказок
Стрыжак

Герой легенд
Стурсы

Мистическое чудовище
Суккубус

Мифическое существо
Сухубус

Мистическое чудовище
Сцилла

Фэнтезийный персонаж
Сятихоко

Чудище
Сару

Фэнтезийный персонаж
Силы

Чудище
Спригганы

Герой сказок
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Мистическое чудовище
Тимиморё

Мистическое чудовище
Табуннік

Фэнтезийный персонаж
Таласым

Фэнтезийный персонаж
Таоте

Мистическое чудовище
Тарраска

Фэнтезийный персонаж
Твари

Чудище
Тененог

Чудище
Техути

Монстр
Тит-рыба

Фэнтезийный персонаж
Тламхиген-и-дурр

Герой сказок
Толпар

Герой легенд
Тотетсу

Монстр
Трау

Герой сказок
Тритон

Герой сказок
Трумми-кэп

Зверь
Тулпар

Герой легенд
Тут

Герой сказок
Тхеуранги

Чудище
Талос

Герой сказок
Тенгиры

Зверь
Топотун

Фэнтезийный персонаж
Тутыр

Монстр
Табу́нник

Герой сказок
Таласъм

Монстр
Тао-Тие

Фэнтезийный персонаж
Таурт

Герой сказок
Темные эльфы

Чудище
Теут

Герой легенд
Тухиранги

Мистическое чудовище
Тиколош

Мистическое чудовище
Тифон

Чудище
Токолош

Фэнтезийный персонаж
Тот

Чудище
Трасго

Мифическое существо
Трёхногая лошадь

Мистическое чудовище
Трогодиты

Зверь
Туба

Зверь
Турсы

Герой легенд
Туут

Мифическое существо
Тяньгоу

Герой сказок
Тарамы

Фэнтезийный персонаж
Тилвиттег

Мистическое чудовище
Тролль

Мифическое существо
Тэрэны

Герой сказок
Тавроиды

Фэнтезийный персонаж
Тараск

Мистическое чудовище
Татарский овен

Мифическое существо
Тварьцы

Мистическое чудовище
Тенко

Герой легенд
Тиамат

Монстр
Тиритчик

Герой легенд
Тибицена

Герой сказок
Титаны

Герой сказок
Тодорцы

Чудище
Томте

Монстр
Тоут

Монстр
Трауко

Мистическое чудовище
Труст

Герой сказок
Тунда

Зверь
Тутос

Монстр
Тхэджагви

Зверь
Тадебцо*

Герой легенд
Таркшья

Монстр
Тиштар

Чудище
Тавролак

Фэнтезийный персонаж
Тануки

Чудище
Тараска

Мистическое чудовище
Татцельвурм

Герой сказок
Тестраль

Чудище
Тиан Лю

Мистическое чудовище
Тоенайар

Герой сказок
Тикбаланг

Фэнтезийный персонаж
Титиры

Чудище
Тоенаяр

Мистическое чудовище
Тормунганд

Герой легенд
Трагелаф

Герой сказок
Тресго

Фэнтезийный персонаж
Туреху

Герой легенд
Туту

Фэнтезийный персонаж
Тэнгу

Мистическое чудовище
Таранд

Герой сказок
Тиминталы

Чудище
Трясовицы

Существа из мифов и легенд на букву У


Фэнтезийный персонаж
Уайверн

Герой легенд
Угаллу

Герой легенд
Узлем

Герой сказок
Укрут

Мистическое чудовище
Унгайкё

Чудище
Ундина

Чудище
Упыри

Герой легенд
Урмалиллу

Чудище
Урсолаки

Чудище
Утуму

Мифическое существо
Ульвэй

Фэнтезийный персонаж
Убыр, увыр

Мистическое чудовище
Ужалка

Герой легенд
Укабарэнайрэй

Монстр
Умкову

Герой легенд
Унголианта

Мистическое чудовище
Упсон шрихас

Фэнтезийный персонаж
Урма́н иясе́

Мифическое существо
Уроборос

Фэнтезийный персонаж
Утукку

Фэнтезийный персонаж
Умрун

Мистическое чудовище
Уаллепен

Мистическое чудовище
Удод

Фэнтезийный персонаж
Уиндиго

Чудище
Улайри

Герой легенд
Унгамбикула

Мистическое чудовище
Ундине

Герой легенд
Упьержи

Фэнтезийный персонаж
Урмалуллу

Чудище
Урхины

Герой сказок
Ухалица

Монстр
Убыры

Фэнтезийный персонаж
Убумэ

Чудище
Уер

Чудище
Унголиант

Чудище
Упир

Монстр
Уридимму

Монстр
Утбурд

Мифическое существо
Ушедшие

Герой легенд
Убор

Фэнтезийный персонаж
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Герой легенд
Файнодери

Герой легенд
Фастикалон

Мифическое существо
Фафни

Чудище
Федал

Фэнтезийный персонаж
Фера

Мистическое чудовище
Фестралы

Чудище
Финтиплюх

Герой легенд
Фойникс (Φοϊνιξ)

Монстр
Фуа

Герой легенд
Фэйи

Герой легенд
Фараонка

Мистическое чудовище
Фраваши

Герой легенд
Фавны

Фэнтезийный персонаж
Фату-Лива

Герой легенд
Фахин

Фэнтезийный персонаж
Фенрир

Монстр
Ферришин

Чудище
Финодири

Фэнтезийный персонаж
Фойник (Φοϊνιξ)

Мистическое чудовище
Фоха

Монстр
Фуфу

Герой сказок
Фэнхуан

Герой легенд
Феи

Герой легенд
Фаститокалон

Герой сказок
Фафнир

Герой легенд
Фейри

Мистическое чудовище
Феридж акра`а

Чудище
Фиджел

Монстр
Финфолк

Герой сказок
Фоллохайды

Герой легенд
Фуна-юрэй

Герой сказок
Фэйн

Мистическое чудовище
Фавн

Мистическое чудовище
Фенхуан

Герой сказок
Фанани

Фэнтезийный персонаж
Фахан

Зверь
Феникс

Герой сказок
Ферра

Зверь
Фильрас

Фэнтезийный персонаж
Фо-а

Мистическое чудовище
Формикалеон

Фэнтезийный персонаж
Фурии

Чудище
Фэнси

Мистическое чудовище
Феникс(птица)

Существа из мифов и легенд на букву Х


Герой сказок
Хедли Кау

Герой сказок
Хіхітун

Герой легенд
Хан Кереде

Фэнтезийный персонаж
Хапун

Чудище
Хати

Герой легенд
Хафгуфа

Чудище
Хваты

Герой легенд
Хепера

Герой легенд
Хинки-Панк

Фэнтезийный персонаж
Хлеўнік

Чудище
Хованец

Герой сказок
Хозяин банный

Герой сказок
Хримтурсы

Фэнтезийный персонаж
Хуб

Мистическое чудовище
Хуканчи

Чудище
Хуньдунь

Герой легенд
Хъандзӕргӕс

Герой сказок
Хюльдра

Герой легенд
Хогмены

Чудище
Хала

Мистическое чудовище
Хапер

Мистическое чудовище
Харфуты

Мистическое чудовище
Хатнiчак

Герой легенд
Хваны

Герой легенд
Хентил

Монстр
Хёсубэ

Фэнтезийный персонаж
Химера

Герой сказок
Хлевник

Монстр
Хобгоблин

Монстр
Хозяин

Мифическое существо
Хохлик

Чудище
Хска

Фэнтезийный персонаж
Хумбаба

Фэнтезийный персонаж
Хургины

Чудище
Хэчи

Монстр
Херувимы

Фэнтезийный персонаж
Хаечи

Герой легенд
Харадр

Фэнтезийный персонаж
Хатнiй дiдко

Монстр
Хашховыло

Чудище
Хвостатый

Мистическое чудовище
Хепра

Герой легенд
Хихитун

Чудище
Хляўнік

Чудище
Хованець

Герой легенд
Хонэ-онна

Герой легенд
Хувава

Герой сказок
Хуньтунь

Монстр
Хобии

Фэнтезийный персонаж
Хаммари

Монстр
Хайнатум

Герой сказок
Хантай

Зверь
Харибда

Герой сказок
Хатнiк

Мистическое чудовище
Хаэчи

Мистическое чудовище
Хвоститокалон

Герой сказок
Хепри

Мистическое чудовище
Хили

Чудище
Хле́вник

Мистическое чудовище
Хоббиты

Зверь
Ходаг

Фэнтезийный персонаж
Хоу

Мифическое существо
Хродвитниссон

Зверь
Хугаг

Монстр
Хульдра

Монстр
Хуорны

Фэнтезийный персонаж
Хэнгэёкай

Герой сказок
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Фэнтезийный персонаж
Центикор

Мифическое существо
Цета

Герой сказок
Цзы-Гу

Чудище
Циклопы

Герой легенд
Цукумогами

Мистическое чудовище
Ци-линь

Чудище
Цементавр

Фэнтезийный персонаж
Цеста

Герой легенд
Цзин-Ю

Герой сказок
Цзяго

Герой сказок
Цмок

Мистическое чудовище
ЦѢту

Зверь
Цуру

Герой легенд
Царь водяной

Монстр
Центиманы

Чудище
Цетна

Чудище
Цзю-ню

Герой сказок
Цилинь

Герой легенд
Цурара-онна

Мистическое чудовище
Циклоп 

Мифическое существо
Царь-птица

Монстр
Цербер

Мистическое чудовище
Цетус

Чудище
Цзюэюань

Фэнтезийный персонаж
Цитирон

Монстр
Цюню

Герой легенд
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Монстр
Чагрин

Зверь
Чарана

Герой легенд
Чжаофэн

Фэнтезийный персонаж
Чжуинь

Мистическое чудовище
Чивэнь

Герой сказок
Чорт

Мистическое чудовище
Чугайстр

Мифическое существо
Чупакабра

Монстр
Чучуня

Герой легенд
Чаофенг

Мистическое чудовище
Человек-мотылёк

Герой легенд
Чернобурка

Мифическое существо
Черти

Чудище
Чжу-ню

Герой легенд
Чжуполун

Чудище
Чончон

Герой легенд
Чудь

Чудище
Чучуна

Чудище
Чурила

Герой легенд
Чанъин

Герой сказок
Чебурашка

Герой легенд
Чёрные Всадники

Чудище
Чжи-вэнь

Герой сказок
Чжулун

Чудище
Читаури

Фэнтезийный персонаж
Чхоллима

Монстр
Чоно-волк

Чудище
Чусрым

Герой сказок
Чао-фэн

Чудище
Чёрт

Мифическое существо
Чёчёккэ

Фэнтезийный персонаж
Чжу

Герой сказок
Чжун-вэнь

Герой легенд
Чмок

Герой сказок
Чубакка

Мифическое существо
Чусин

Фэнтезийный персонаж
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Монстр
Шалена

Чудище
Шейдим

Герой сказок
Шелоба

Фэнтезийный персонаж
Шиликуны

Герой легенд
Шиши́мора

Чудище
Шишица

Герой сказок
Шолышны

Герой сказок
Штойзоррейшты

Герой легенд
Шулмусы

Герой легенд
Шурали

Фэнтезийный персонаж
Шэлки

Мифическое существо
Шайтан

Герой сказок
Шогготы

Фэнтезийный персонаж
Шакко

Герой легенд
Шаркань

Герой легенд
Шелоб

Герой сказок
Ши-лин

Герой легенд
Шиш

Фэнтезийный персонаж
Шишиха

Герой легенд
Шляпа-из-обрезков

Мистическое чудовище
Штойзволы

Герой легенд
Шуликуны

Монстр
Шурале

Мистическое чудовище
Шэду

Зверь
Шүрәле

Герой сказок
Шанкчанни

Герой легенд
Шондоката

Чудище
Шамир

Мистическое чудовище
Шелки

Фэнтезийный персонаж
Шепсес анх

Фэнтезийный персонаж
Шилин

Герой легенд
Шишига

Фэнтезийный персонаж
Шишичиха

Герой легенд
Шошычиха

Мистическое чудовище
Шулюкуны

Герой легенд
Шут болотный

Фэнтезийный персонаж
Шюрали́

Монстр
Шеша

Мифическое существо
Шабари Удумбала

Монстр
Шаи

Чудище
Шанту

Герой сказок
Шелликот

Мифическое существо
Шилиханы

Герой легенд
Шишитиха

Зверь
Шликуны

Герой легенд
Шпротва

Герой сказок
Штрига

Фэнтезийный персонаж
Шунгалвис

Мистическое чудовище
Шутовка

Мистическое чудовище
Шямга

Герой сказок
Шелковинки

Герой сказок
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Фэнтезийный персонаж
Щекотун

Герой сказок
Щиточерепаха

Мистическое чудовище
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Фэнтезийный персонаж
Ырка

Зверь
Ыр

Герой легенд
Ыро

Мистическое чудовище
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Мистическое чудовище
Эвайпанома

Мистическое чудовище
Эждерха́

Мистическое чудовище
Элурантропы

Фэнтезийный персонаж
Эмпуса

Герой сказок
Энфийлд

Герой сказок
Эри́нии

Герой сказок
Эрциния

Герой легенд
Эршу

Мифическое существо
Эал

Фэнтезийный персонаж
Эжде́р

Мистическое чудовище
Элйуоньэй гөдэ

Фэнтезийный персонаж
Эмпуза

Герой легенд
Энудр

Герой легенд
Эрдлюитлы

Фэнтезийный персонаж
Эрихфоний

Фэнтезийный персонаж
Эе

Герой легенд
Эктозавр

Мистическое чудовище
Эвоки

Чудище
Эксихейры

Мистическое чудовище
Энкантадо

Чудище
Энфилд

Герой легенд
Эринии

Герой легенд
Эх-Уишге

Чудище
Эврином

Герой сказок
Элементаль

Мистическое чудовище
Энты

Фэнтезийный персонаж
Эпифаги

Герой сказок
Эрихтоний

Мистическое чудовище
Эх-Ушге

Монстр
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Фэнтезийный персонаж
Ювха

Мистическое чудовище
Юки-нёбо

Мистическое чудовище
Юкибадзё

Фэнтезийный персонаж
Юные девы

Чудище
Юварки

Монстр
Юки-дзёро

Герой легенд
Юки-химэ

Зверь
Юмэкуи

Чудище
Юха

Мистическое чудовище
Юки-анэ

Фэнтезийный персонаж
Юки-онаго

Фэнтезийный персонаж
Юкимба

Монстр
Юрэй

Мистическое чудовище
Юки-бамба

Герой сказок
Юки-онна

Мифическое существо
Юкифури-баба

Фэнтезийный персонаж
Ютулы

Герой легенд
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Зверь
A-nun-na-ku

Фэнтезийный персонаж
Abang Aku

Фэнтезийный персонаж
Abraxas

Герой легенд
Achoych-Pachoych

Герой сказок
Afanc

Мифическое существо
Ahemait

Фэнтезийный персонаж
Al-mi'raj

Чудище
Alérion

Мистическое чудовище
Alghul

Герой сказок
Alsea

Герой легенд
Am-heh

Фэнтезийный персонаж
Amajurjuk

Герой легенд
Ame-onna

Герой легенд
Amfivena

Чудище
Ammut

Герой сказок
Amphithere

Мифическое существо
Ananse

Монстр
Anioto

Зверь
A Bao A Qu

Герой сказок
Abada

Чудище
Abrasax

Мистическое чудовище
Achlis

Чудище
Aethiopes maritimi

Фэнтезийный персонаж
Agnus scythicus

Фэнтезийный персонаж
Alerion

Герой легенд
Alfar

Мифическое существо
Alphyn

Чудище
Alv

Мифическое существо
Amajorssuk

Герой легенд
Amayuquq

Монстр
Amfipterus

Мистическое чудовище
Ammit

Чудище
Amphitere

Фэнтезийный персонаж
Anancyi

Мифическое существо
Angiak

Герой сказок
A-nuna

Мистическое чудовище
Abph моhа

Мистическое чудовище
Abumi-guchi (鐙口)

Герой сказок
Acromantul

Монстр
Agh-iski

Фэнтезийный персонаж
Ahkiyyini

Монстр
Aitwar

Фэнтезийный персонаж
Ala

Мистическое чудовище
Alerione

Мистическое чудовище
Alicanto

Мистическое чудовище
Alseid

Чудище
Am-mit

Фэнтезийный персонаж
Amam

Мистическое чудовище
Amemet

Мифическое существо
Amikiri

Монстр
Amphiptere

Герой сказок
Ananansa

Мистическое чудовище
Anansi

Герой легенд
Anker-trold.

Монстр
A Bao A Koo

Мифическое существо
A-nuna-ke-ne

Герой легенд
Abracax

Мистическое чудовище
Acheri

Мистическое чудовище
Acromantula

Мистическое чудовище
Aghar Dwarves

Герой легенд
Aigokeros

Герой легенд
Aka-shita (赤舌)

Герой сказок
Alce

Монстр
Allocamelus

Мифическое существо
Amajaruk

Монстр
Amautalik

Герой сказок
Amfiptere

Монстр
Ammet

Чудище
Amphisbaena

Герой сказок
Anancy

Зверь
Anansiil

Зверь
Ankoù

Зверь
Annancy

Чудище
Anphivena

Чудище
Antiplos

Фэнтезийный персонаж
Antlion

Мистическое чудовище
Antolops

Мистическое чудовище
Anyoto

Монстр
Apis

Фэнтезийный персонаж
Apsaras (अप्सरस्)

Герой легенд
Aqrabu

Монстр
Aqrabuamelu

Зверь
Aqrb ['qrb]

Зверь
Araiteuru

Герой сказок
Aralez

Зверь
Arase

Зверь
Arçura

Герой сказок
Arimaspi

Герой сказок
Arrachd

Мистическое чудовище
Artabatitae

Герой сказок
Artibatirae

Герой сказок
Askafroe

Зверь
Askefroa

Монстр
Asp

Герой легенд
Aspedocalane

Герой сказок
Aspic

Чудище
Aspid

Мистическое чудовище
Aspide

Чудище
Aspido testudo

Мифическое существо
Aspidochelone

Мифическое существо
Aspis

Мистическое чудовище
Aspis chelone

Мистическое чудовище
Assida

Мифическое существо
Assidam

Чудище
Asuwang

Зверь
Aswang

Чудище
Augerey

Мистическое чудовище
Aughisky

Герой легенд
Aunt Nancy

Герой легенд
Auroborus

Чудище
Autolops

Монстр
Avank

Герой легенд
Ayiyi

Герой легенд
Azuki-togi

Мистическое чудовище
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Герой легенд
B'anansi

Фэнтезийный персонаж
B'hemot

Монстр
Baast

Фэнтезийный персонаж
Baba

Чудище
Babaí

Герой легенд
Babi

Мистическое чудовище
Babok

Фэнтезийный персонаж
Badnjak

Мистическое чудовище
Bagenge

Фэнтезийный персонаж
Bahamut

Герой сказок
Bakeneko (化け猫)

Фэнтезийный персонаж
Bakezōri (化け草履)

Мистическое чудовище
Baku (獏 или 貘)

Герой сказок
Balaena

Чудище
Balain

Герой сказок
Balainne

Монстр
Balaur

Фэнтезийный персонаж
Balayn

Чудище
Balene

Герой сказок
Bannik

Чудище
Banshee

Герой легенд
Barbegazi

Мифическое существо
Bargest

Мифическое существо
Barghest

Фэнтезийный персонаж
Bargtjest

Мистическое чудовище
Barking Beast

Мистическое чудовище
Barnacle-geese

Мифическое существо
Barruguet Ibicenco

Фэнтезийный персонаж
Barstukai

Фэнтезийный персонаж
Barzdukai

Герой сказок
Basajaun

Герой легенд
Basajaunak

Фэнтезийный персонаж
Basandere

Мистическое чудовище
Basilisk

Фэнтезийный персонаж
Bast

Чудище
Bastet

Герой сказок
Bastis

Фэнтезийный персонаж
Bat-Rat-Spider

Чудище
Bauchan

Монстр
Baxajaun

Зверь
Bazyliszek

Монстр
Bean Sí

Монстр
Bean Sídhe

Чудище
Beast Glatisant

Фэнтезийный персонаж
Bebok

Мистическое чудовище
Behemot

Чудище
Behemoth

Мистическое чудовище
Beholder

Монстр
Belewitte

Фэнтезийный персонаж
Ben-Varrey

Герой сказок
Beornings

Фэнтезийный персонаж
Bhutas

Монстр
Biinjao

Фэнтезийный персонаж
Biinyao

Монстр
Bilwis

Чудище
Bilwiß

Фэнтезийный персонаж
Bilwiz

Монстр
Binfen

Мистическое чудовище
Bipedester delusissimus

Монстр
Biyiniao

Зверь
Black Riders

Фэнтезийный персонаж
Blajini

Герой сказок
Blemmye

Герой сказок
Blemmyes

Зверь
Blemue

Зверь
Bludičky

Герой легенд
Bluecap

Монстр
Bồ lao

Герой легенд
Bo-guest

Мифическое существо
Bobo

Мистическое чудовище
Bobok

Монстр
Bòcan

Герой легенд
Bodachan Sabhail

Монстр
Bogans

Герой легенд
Bogey-beast

Герой легенд
Boggans

Чудище
Boggart

Фэнтезийный персонаж
Boggle

Мистическое чудовище
Bogill

Зверь
Bogle

Мифическое существо
Bogy

Зверь
Bolla

Мистическое чудовище
Bonasus

Монстр
Bonnacon

Герой сказок
Bookworm, .303

Мистическое чудовище
Bōrei (亡霊)

Чудище
Botchling

Чудище
Bouda

Монстр
Bożątka

Мистическое чудовище
Brag

Мистическое чудовище
Brollachan

Мистическое чудовище
Broonie

Фэнтезийный персонаж
Broucolaque

Герой сказок
Brownie

Герой легенд
Brucolakas

Монстр
Bruesche

Герой легенд
Bruja

Фэнтезийный персонаж
Brukołak

Герой сказок
Bruxsa

Мифическое существо
Bucca

Чудище
Bucentaur

Мифическое существо
Bucentauro

Чудище
Bucentaurus

Герой сказок
Buckawn

Чудище
Buggane

Зверь
Bultungin

Герой сказок
Bundimun

Чудище
Bungisngis

Мифическое существо
Bunyip

Мистическое чудовище
Buraq

Монстр
Bwca

Существа из мифов и легенд на букву C


Герой легенд
Cervus marinus

Мифическое существо
Chamoi

Герой легенд
Cheper

Герой сказок
Children of the Forest

Мистическое чудовище
Chitauri

Герой легенд
Chollima (천리마)

Герой легенд
Chowany

Герой сказок
Cicaniae

Герой сказок
Cluricaun

Герой сказок
Coine

Чудище
Cornish Pixie

Чудище
Craneman

Герой легенд
Cthulhu

Монстр
Cuchivilu

Мистическое чудовище
Cветочер

Чудище
Capricorn

Мифическое существо
Catoblepa

Мистическое чудовище
Catoblepas

Герой легенд
Ceasg

Монстр
Celestial-Dog

Чудище
Centauroid

Герой легенд
Centicore

Герой сказок
Centimani

Герой сказок
Cerastes

Монстр
Cerberus

Чудище
Cethe

Герой легенд
Cheshire Cat

Монстр
Chimera

Мифическое существо
Chīwěn (螭吻)

Монстр
Chonchón

Чудище
Chupacabras

Фэнтезийный персонаж
Cinnamulgus

Монстр
Cmentarz

Фэнтезийный персонаж
Compé Anansi

Фэнтезийный персонаж
Corsia

Мифическое существо
Crodh Mara

Мистическое чудовище
Cù Sìth

Чудище
Cynocephalus

Чудище
Cete

Герой легенд
Changeling

Герой сказок
Chepri

Герой сказок
Chimaera

Герой сказок
Chīwěi (鸱尾)

Фэнтезийный персонаж
Chonchon

Чудище
Chu'i srin

Герой сказок
Cinnamologus

Зверь
Clurichaun

Чудище
Colt-pixy

Герой легенд
Corocotta

Фэнтезийный персонаж
Criosphinx

Чудище
Cú Sídhe

Монстр
Cwn Annwn

Герой сказок
Cabyll-Ushtey

Монстр
Cacus

Герой легенд
Caladrius

Монстр
Calopus

Зверь
Calygreyhound

Герой сказок
Camahueto

Мифическое существо
Camazotz

Чудище
Camelion

Чудище
Camelopard

Чудище
Camelopardalus

Чудище
Camelopardus

Монстр
Canis getulis

Монстр
Canis hades

Мифическое существо
Căpcăun

Мистическое чудовище
Cěrt

Монстр
Cetus

Чудище
Cheney's Hounds

Зверь
Chia-kuo

Мистическое чудовище
Chimimōryō (魑魅魍魎)

Герой легенд
Chochlik

Герой сказок
Chowaniec

Герой легенд
Church Grim

Герой сказок
Cinomolgus

Чудище
Coatlicue

Мистическое чудовище
Cornish Owlman

Герой сказок
Covie

Герой сказок
Crt

Фэнтезийный персонаж
Cuchivilo

Герой сказок
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Герой сказок
Dairi

Фэнтезийный персонаж
Davāl-pā(i)

Мифическое существо
Devorador de las Sombras

Зверь
Dhampyr

Фэнтезийный персонаж
Direach Ghlinn Eitidh

Герой легенд
Djehuti

Герой сказок
Dockalfar

Герой легенд
Doppelgänger

Герой сказок
Draw

Зверь
Dryádes

Мифическое существо
Dunters

Мистическое чудовище
Dzee-dzee-bon-da

Герой легенд
Dahu

Герой сказок
Deva (देव)

Фэнтезийный персонаж
Dhampir

Фэнтезийный персонаж
Dip

Герой сказок
Dithreach

Чудище
Djinni

Герой легенд
Donnervogel

Герой сказок
Draconians

Герой сказок
Drow

Мифическое существо
Dugs

Герой сказок
Dybbuk (דִּבּוּק)

Фэнтезийный персонаж
Dzunukwa

Фэнтезийный персонаж
Daēva

Мифическое существо
Dampeer

Монстр
Dementor

Герой сказок
Dhamphir

Чудище
Dhegdheer

Фэнтезийный персонаж
Dinny-Mara

Монстр
Displacer Beast

Мистическое чудовище
Djinn (جن)

Фэнтезийный персонаж
Donestres

Герой легенд
Dorsohastatus caudirotula

Мифическое существо
Drider

Герой сказок
Duende

Монстр
Duppy

Герой сказок
Dzhadadzhiya

Герой легенд
Dahus rupicapra vacca montanus

Фэнтезийный персонаж
Dandy dogs

Герой сказок
Devil's Dandy Dogs

Герой сказок
Dhampire

Фэнтезийный персонаж
Dibbuk

Герой сказок
Dirae

Мифическое существо
Djehouti

Фэнтезийный персонаж
Dobie

Монстр
Dooinney Marrey

Герой сказок
Drakaina

Мифическое существо
Drutten

Зверь
Dunpeal

Герой сказок
Dyehuthy

Зверь
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Герой легенд
Each Uisge

Мистическое чудовище
Efreeti

Чудище
Ela

Герой сказок
Elv

Фэнтезийный персонаж
Empusa

Герой легенд
Engineers

Мистическое чудовище
Epiphagi

Фэнтезийный персонаж
Erdluitle

Мистическое чудовище
Eurynomos

Герой сказок
Ežerinis

Герой сказок
Eater of Socks

Монстр
Ekkillik

Мифическое существо
Elder Mother

Фэнтезийный персонаж
Empousai

Герой легенд
Empuоsai

Чудище
Ents

Монстр
Epopus

Мистическое чудовище
Eschenfrua

Фэнтезийный персонаж
Ewoks

Монстр
Eale

Герой легенд
Elad

Герой легенд
Erumpent

Чудище
Ewaiponoma

Чудище
Empousa

Герой сказок
Empusae

Герой сказок
Enhydros

Фэнтезийный персонаж
Epiphagus

Монстр
Ech-Ooshkya

Чудище
El Cadejo

Мистическое чудовище
Elg-Fróði

Герой легенд
Empuosa

Монстр
Enfield

Герой легенд
Epifugos

Фэнтезийный персонаж
Ercinia

Зверь
Euronymous

Фэнтезийный персонаж
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Герой сказок
Faery

Фэнтезийный персонаж
Father Winter

Герой легенд
Fenghuang (鳳凰)

Мистическое чудовище
Fenrisúlfr

Мистическое чудовище
Fetch

Монстр
Fachen

Герой сказок
Fairy

Фэнтезийный персонаж
Fee

Мифическое существо
Fenoderee

Герой легенд
Ferrishin

Герой сказок
Finfolk

Мистическое чудовище
Fafnir

Фэнтезийный персонаж
Fideal

Монстр
Fachan

Монстр
Fatu-Liva

Чудище
Fenmine

Чудище
Ferrish

Герой легенд
Faerie

Мистическое чудовище
Fallohides

Мифическое существо
Fenrir

Зверь
Ferrishyn

Фэнтезийный персонаж
Finnfolk

Герой сказок
Finoderi

Монстр
Fire Crab

Чудище
Formicaleon

Мистическое чудовище
Formicaleun

Мифическое существо
Fuath

Мистическое чудовище
Fuathan

Мистическое чудовище
Fufu

Герой легенд
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Герой легенд
Getulian dog

Мистическое чудовище
Ghoul

Зверь
Ghul

Монстр
Gigantes

Герой легенд
Girtablilu

Мистическое чудовище
Glashtyn

Мифическое существо
Gloucester sea serpent

Герой сказок
Glumms

Чудище
Glums

Монстр
Glycon

Герой легенд
Gnoll

Фэнтезийный персонаж
Goat-stag

Фэнтезийный персонаж
Goblins

Чудище
Godling

Чудище
Godzilla

Фэнтезийный персонаж
Gojira (ゴジラ)

Мистическое чудовище
Goose-headed Man

Герой легенд
Gooseberry Wife

Зверь
Gorgolica

Мифическое существо
Gotokoneko

Чудище
Gotoku-neko

Монстр
Gotokuneko

Фэнтезийный персонаж
Goubelin

Мистическое чудовище
Graouilly

Мифическое существо
Graouli

Фэнтезийный персонаж
Graoully

Мистическое чудовище
Graully

Фэнтезийный персонаж
Graveir

Мифическое существо
Great Gibbons of Shu

Мистическое чудовище
Green children of Woolpit

Фэнтезийный персонаж
Grgalica

Мистическое чудовище
Grgolica

Герой легенд
Grim

Герой сказок
Grindylow

Монстр
Grondr

Герой легенд
Grumpkin

Зверь
Grundylow

Герой сказок
Grýla

Монстр
Guacanchas

Герой сказок
Gualipote

Мистическое чудовище
Guallepen

Мистическое чудовище
Gud-alim

Мистическое чудовище
Gudalim

Мистическое чудовище
Gully Dwarves

Монстр
Gumberoo

Зверь
Gurahl

Монстр
Guytrash

Мистическое чудовище
Gvelašap (გველაშაპი)

Герой легенд
Gwoemul (괴물)

Монстр
Gyl Burnt-Tayl

Зверь
Gytrash

Фэнтезийный персонаж
Gaardbuk

Герой сказок
Gabriel hounds

Монстр
Gabriel rachets

Монстр
Galipote

Фэнтезийный персонаж
Gallû

Герой сказок
Gaṇapati (गणपति)

Герой сказок
Gaṇeśa (गणेश)

Чудище
Garappa

Герой легенд
Gardvord

Зверь
Gargouille

Герой легенд
Gargoyle

Герой легенд
Gargulec

Фэнтезийный персонаж
Garmr

Фэнтезийный персонаж
Garuḍa (गरुड)

Герой легенд
Genko

Чудище
Geryon

Фэнтезийный персонаж
Gêryôn

Монстр
Geryones

Мистическое чудовище
Gêryonês

Герой сказок
Geryoneus

Фэнтезийный персонаж
Gêryoneus

Герой сказок
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Монстр
Haechi

Зверь
Haetae

Мистическое чудовище
Hafgufa

Фэнтезийный персонаж
Hafgufu

Фэнтезийный персонаж
Haitai

Герой сказок
Hamadryádes

Герой сказок
Hanako-san (花子さん)

Чудище
Hanansi

Монстр
Hone-onna (骨女)

Мифическое существо
Honocrotalus

Герой легенд
Hoop-snake

Фэнтезийный персонаж
Hoopoe

Герой сказок
Horse-stag

Мистическое чудовище
Horven

Фэнтезийный персонаж
Horyádes

Фэнтезийный персонаж
Hǒu (犼)

Мистическое чудовище
Hounds of the hill

Монстр
Hrímthurs

Монстр
Hróðvitnir

Чудище
Hróðvitnisson

Герой легенд
Huallepen

Монстр
Huargo

Мистическое чудовище
Hugag

Герой сказок
Huldra

Монстр
Humbaba

Монстр
Humei

Мифическое существо
Hun-tun

Мифическое существо
Hundun

Чудище
Huorns

Монстр
Hupe

Монстр
Hupelot

Чудище
Huppe

Мистическое чудовище
Hupupa

Герой легенд
Hydra

Фэнтезийный персонаж
Hydrops

Герой легенд
Hydrus

Зверь
Hyenodlaci

Мистическое чудовище
Hyldemoer

Герой легенд
Hyōsube (兵主部)

Герой легенд
Hyousube

Герой легенд
Hapi

Фэнтезийный персонаж
Hapi-ankh

Герой сказок
Hapis

Чудище
Harfoots

Монстр
Harpia

Герой сказок
Hati

Чудище
Haugbo

Герой легенд
Haugebonde

Герой сказок
Havgumsen

Мистическое чудовище
Havguva

Герой сказок
Havstramben

Фэнтезийный персонаж
Headley Kow

Герой сказок
Heath Hounds

Герой легенд
Hecatonchires

Зверь
Hekatoncheiro

Зверь
Hellhound

Чудище
Hercynia

Чудище
Hieracosphinx

Чудище
Hili

Герой легенд
Himantopodes

Чудище
Hinky-Punk

Герой сказок
Hippalectryon

Зверь
Hippalektruõn

Герой сказок
Hippalektryon

Зверь
Hippocamp

Монстр
Hippocampus

Чудище
Hippocentaurus

Монстр
Hippocervus

Мистическое чудовище
Hippogryf

Фэнтезийный персонаж
Hippopodes

Монстр
Hippotalus

Чудище
Hircocervus

Герой сказок
Hobbits

Герой сказок
Hobgoblin

Мистическое чудовище
Hodag

Зверь
Hodowany

Фэнтезийный персонаж
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Герой сказок
Ibbur (עיבור)

Герой сказок
Ichthyocentaurs

Мистическое чудовище
Ieltxu

Фэнтезийный персонаж
Ihtiriekko

Герой легенд
Illithid

Чудище
Ilythiiri

Герой легенд
Imoogi

Зверь
Imp

Чудище
Inapertwa

Герой легенд
Incubus

Фэнтезийный персонаж
Iopodes

Мистическое чудовище
Iotunn

Герой легенд
Ippopodes

Герой легенд
Iratxo

Зверь
Iratxoak

Герой сказок
Iritxu

Мифическое существо
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Герой легенд
Jacio

Зверь
Jack Frost

Герой легенд
Jack-in-Iron

Фэнтезийный персонаж
Jaculique Volantes

Герой сказок
Jaculor

Фэнтезийный персонаж
Jaculus

Чудище
Jag mort

Чудище
Jall

Чудище
Jaracaca

Фэнтезийный персонаж
Jarvey

Монстр
Jasconius

Чудище
Jätti

Монстр
Javinė

Зверь
Jeeryuch

Герой сказок
Jentil

Герой легенд
Jentilak

Герой легенд
Jerff

Герой сказок
Jiā guó (猳國)

Герой легенд
Jinko

Мистическое чудовище
Jinmenju

Герой легенд
Jobberknoll

Герой легенд
Jokul Frosti

Герой легенд
Jólakötturinn

Монстр
Jorō-gumo

Монстр
Jrahars

Чудище
Jucanchas

Герой сказок
Jué yuán (玃猿)

Герой сказок
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Фэнтезийный персонаж
Kraken

Фэнтезийный персонаж
Kraken octopus

Фэнтезийный персонаж
Kraxen

Мистическое чудовище
Kua Fu (夸父)

Чудище
Kuçedra

Герой легенд
Kui (夔)

Зверь
Kujata

Герой сказок
Kujuta

Мистическое чудовище
Kukas

Монстр
Kûko

Монстр
Kul'pijan

Фэнтезийный персонаж
Kulshedra

Монстр
Kurangai Tuku

Монстр
Kurangaituku

Зверь
Kusarikku

Зверь
Kweku Anansi

Герой сказок
Kỳ lân (기린 или 전설)

Мифическое существо
Kyrkogrim

Герой сказок
Kłobuk

Монстр
Kumiho (구미호)

Мифическое существо
Kangiqsuarmiuqpak

Герой легенд
Kabouter

Фэнтезийный персонаж
Kaboutermannekin

Герой легенд
Kacou Ananzè

Чудище
Kaibyō (怪猫)

Герой сказок
Kaibyou

Герой легенд
Kaijū (怪獣)

Чудище
Kal'an

Зверь
Kal'enik

Герой сказок
Kalopaling

Мифическое существо
Kameosa (瓶長、甕長, かめおさ)

Герой легенд
Kami-­kiri

Мистическое чудовище
Kanima

Мифическое существо
Kappa (河童)

Зверь
Karakasa Kozō

Фэнтезийный персонаж
Karkadann

Мистическое чудовище
Kasha (火車)

Чудище
Katoblepon

Мифическое существо
Katobleps

Монстр
Kaukai

Фэнтезийный персонаж
Kaukas

Фэнтезийный персонаж
Kaukuczei

Чудище
Kaukuczus

Мистическое чудовище
Kaukutis

Чудище
Kaukyczei

Герой легенд
Kelpie

Монстр
Ketos

Чудище
Keythong

Фэнтезийный персонаж
Kheper

Монстр
Khepera

Герой сказок
Khimaira

Зверь
Kiligivak

Герой сказок
Kiḷigvak

Герой сказок
Killmoulis

Герой сказок
Kilmulis

Зверь
Kimnarās

Мистическое чудовище
Kimpurusha

Герой легенд
King Kong

Герой легенд
Kingu Kongu (キングコング)

Фэнтезийный персонаж
Kiri-puwhero

Герой сказок
Kitsune (狐)

Монстр
Kjata

Герой сказок
Klabater

Мистическое чудовище
Klabaternik

Герой легенд
Klabautermann

Мистическое чудовище
Klurikaun

Монстр
Knackers

Фэнтезийный персонаж
Knockers

Монстр
Knucker

Герой легенд
Kobold

Монстр
Kompa Nanzi

Фэнтезийный персонаж
Kongamato

Фэнтезийный персонаж
Koon anoon

Герой легенд
Kopakona

Герой легенд
Korobokuru (コロボックル)

Зверь
Koryo

Мистическое чудовище
Koul

Фэнтезийный персонаж
Kołbuk

Герой легенд
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Фэнтезийный персонаж
L'erdluitle

Фэнтезийный персонаж
La Carcagne

Мистическое чудовище
La Dama Duende

Мистическое чудовище
La Llorona

Герой сказок
Lacrima corpus dissolvens

Фэнтезийный персонаж
Lamashtu

Герой сказок
Lamasjtoe

Герой сказок
Leanan sídhe

Фэнтезийный персонаж
Leannan sìth

Монстр
Lacovie

Монстр
Lamia

Монстр
Lampijerović

Монстр
Langsuyar

Мистическое чудовище
Leipreachán

Герой легенд
Leprechaun

Герой легенд
Leprocaun

Мистическое чудовище
Leucocrotta

Фэнтезийный персонаж
Lhiannan shee

Мифическое существо
Li vẫn

Герой сказок
Licbat

Герой сказок
Liosalfar

Герой сказок
Leopard-men

Мифическое существо
Lich

Мистическое чудовище
Lilith

Зверь
Llamhigyn Y Dwr

Чудище
Lobisomem

Монстр
Loch Ness Monster

Фэнтезийный персонаж
Lóng (龍)

Мистическое чудовище
Long-bubby Susan

Герой легенд
Loup-garou

Фэнтезийный персонаж
Lurachmain

Монстр
Lurgadhan

Фэнтезийный персонаж
Lurican

Герой сказок
Luu

Герой легенд
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Зверь
Maighdean mhara

Мистическое чудовище
Margoyles

Монстр
Mǎ huà (馬化)

Мистическое чудовище
Maahinen

Мифическое существо
Maahiset

Герой сказок
Maanalais

Герой легенд
Maero

Монстр
Mahaha

Мистическое чудовище
Mahahaa (ᒪᕼᐊᕼᐋ)

Мистическое чудовище
Mahum

Герой сказок
Maighdean na tuinne

Мистическое чудовище
Majki

Мистическое чудовище
Makaliphon

Монстр
Makaliporn

Монстр
Makara (मकर)

Зверь
Makkaliphala

Чудище
Mala'kak

Герой легенд
Mamuchi

Мистическое чудовище
Managarm

Монстр
Managarmr

Монстр
Mantichora

Мистическое чудовище
Margyge

Мистическое чудовище
Márgygr

Монстр
Marsok

Герой сказок
Marzana

Мистическое чудовище
Matianak

Герой легенд
Mawki

Мистическое чудовище
Megalogaster repercussus

Монстр
Meliae

Чудище
Melusina

Герой сказок
Melusine

Фэнтезийный персонаж
Menehune

Чудище
Merrows

Мистическое чудовище
Michi Peshu

Зверь
Michibichi

Фэнтезийный персонаж
Microcosmus marinus

Герой легенд
Mikeneko (三毛猫)

Фэнтезийный персонаж
Mimicke

Фэнтезийный персонаж
Mirmicioleon

Мифическое существо
Mishi Peshu

Фэнтезийный персонаж
Mishibizhii

Фэнтезийный персонаж
Mishibizhiw

Чудище
Mishipashoo

Герой сказок
Missipeshieuw

Мистическое чудовище
Missipeshu

Фэнтезийный персонаж
Mitiling

Фэнтезийный персонаж
Miðgarðsormr

Фэнтезийный персонаж
Mojya (亡者)

Монстр
Mokolé

Мистическое чудовище
Monaciello

Герой легенд
Monoceros

Герой легенд
Morena

Фэнтезийный персонаж
Morkopolus

Герой легенд
Morlocks

Монстр
Mosura (モスラ)

Герой легенд
Mothman

Мифическое существо
Mothra

Чудище
Muli

Чудище
Mullo

Герой сказок
Mulo

Мистическое чудовище
Mûmak

Монстр
Mûmakil

Герой сказок
Munaciello

Герой легенд
Mundus gubernavi

Мифическое существо
Murd-Huacha

Монстр
Mushrushu

Фэнтезийный персонаж
Myling

Монстр
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Фэнтезийный персонаж
Naga (नाग)

Монстр
Nagin

Мистическое чудовище
Naginis

Герой легенд
Nagis

Монстр
Name-onna (嘗女)

Мистическое чудовище
Nansi

Герой легенд
Nareepol

Монстр
Nariphon

Мистическое чудовище
Nawki

Фэнтезийный персонаж
Nayar

Герой сказок
Nazgul

Монстр
Nazgûl

Фэнтезийный персонаж
Neekerbreekers

Зверь
Nejki

Фэнтезийный персонаж
Neko (猫)

Мистическое чудовище
Neko-musume

Фэнтезийный персонаж
Nekomata (猫又 или 猫股)

Фэнтезийный персонаж
Nekomusume (猫娘)

Чудище
Nessie

Герой сказок
Nezumi

Фэнтезийный персонаж
Ni agrisur

Герой легенд
Niedźwiedziołak

Мистическое чудовище
Nigle

Фэнтезийный персонаж
Nikker

Герой сказок
Nillekma

Фэнтезийный персонаж
Ningyo (人魚)

Монстр
Ninki Nanka

Герой легенд
Niseag

Мистическое чудовище
Nisitae

Герой сказок
Nisse

Монстр
Nixen

Мистическое чудовище
Niðagrísur

Фэнтезийный персонаж
Níðhöggr

Монстр
Njogel

Герой сказок
Njogli

Монстр
Njuggel

Мистическое чудовище
Noggle

Фэнтезийный персонаж
Nogitsune

Герой сказок
Nora Nair

Монстр
Nue (鵺)

Мистическое чудовище
Nuggle

Зверь
Numakulla

Фэнтезийный персонаж
Numbakulla

Мистическое чудовище
Nurikabe (ぬりかべ)

Мифическое существо
Nykštukai

Герой сказок
Nykštukas

Герой легенд
Nymph

Чудище
Nymphae

Герой сказок
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Фэнтезийный персонаж
Obake

Мистическое чудовище
Ocho-Kochi (ოჩოკოჩი)

Герой легенд
Oger

Чудище
Ogopogo

Герой легенд
Ogr

Мифическое существо
Ogre

Мистическое чудовище
Ogro

Фэнтезийный персонаж
Ogryn

Фэнтезийный персонаж
Ohaguro-bettari

Фэнтезийный персонаж
Oinopôlê

Герой легенд
Oinopwlh

Мистическое чудовище
Ol Mahum

Герой сказок
Old Girl

Герой легенд
Old Lady

Фэнтезийный персонаж
Old Man Winter

Зверь
Oliphaunts

Монстр
Olog-Hai

Чудище
Oni (鬼)

Чудище
Onocentaur

Мистическое чудовище
Onocentaurus

Зверь
Onodrim

Мистическое чудовище
Onokôlê

Монстр
Onokwlh

Монстр
Onoscentaurus

Мифическое существо
Onoskelis

Герой легенд
Onryō (怨霊)

Фэнтезийный персонаж
Oo-er

Герой сказок
Opinicus

Чудище
Orco

Мифическое существо
Origoruso

Мистическое чудовище
Oriogoruho

Чудище
Oroborus

Фэнтезийный персонаж
Ostrice

Герой легенд
Ostrich

Чудище
Oureboros

Монстр
Ouroboros

Мистическое чудовище
Owlman

Монстр
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Мифическое существо
Pakepakehā

Мистическое чудовище
Panoptus

Монстр
Panthera

Монстр
Parandrus

Фэнтезийный персонаж
Pari (پری)

Чудище
Patasola

Герой легенд
Patupaiarehe

Чудище
Peallaidh

Фэнтезийный персонаж
Peg Leg Jack

Герой легенд
Pêgasos

Монстр
Pegasus

Мистическое чудовище
Pelican

Герой легенд
Pelicanus

Герой легенд
Penangallan

Герой легенд
Penanggalan

Герой сказок
Peritio

Мистическое чудовище
Peritius

Герой сказок
Peryton

Чудище
Phane

Чудище
Piarevaracien

Мистическое чудовище
Piatek (Փիաթեկ)

Чудище
Pigsie

Чудище
Pilot (Der Pilot)

Чудище
Piskie

Фэнтезийный персонаж
Pixie

Герой легенд
Pixy

Фэнтезийный персонаж
Planta Tartarica Barometz

Герой легенд
Plwacz

Чудище
Poltergeist

Герой легенд
Pontianak

Зверь
Popobawa

Герой легенд
Poreskoro

Герой легенд
Poroniec

Мистическое чудовище
Powries

Мистическое чудовище
Požeminukai

Чудище
Pretas

Мистическое чудовище
Pseudoequus nasiretinaculi

Фэнтезийный персонаж
Psylli

Чудище
Puckwudgie

Мифическое существо
Pūķis

Герой сказок
Pūkys

Герой легенд
Púláo (蒲牢)

Герой легенд
Pulgasari (불가사리)

Фэнтезийный персонаж
Pyučs

Мистическое чудовище
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Чудище
Qallupilluit

Герой легенд
Qallupilluk

Чудище
Qalupalik

Фэнтезийный персонаж
Qílín (麒麟)

Зверь
Qiqirin

Герой сказок
Qiqirn

Мистическое чудовище
Qiúniú (囚牛)

Герой легенд
Qora

Мистическое чудовище
Qori ismaris

Монстр
Questing Beast

Зверь
Quillboars

Герой сказок
Quinotaur

Чудище
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Мистическое чудовище
Rākṣas (राक्षस)

Зверь
Rakshasa

Герой сказок
Rakshosh

Чудище
Rapae

Герой легенд
Ratkin

Чудище
Ratoncito Pérez

Фэнтезийный персонаж
Re'em

Монстр
Rĕāīm

Фэнтезийный персонаж
Redcaps

Мистическое чудовище
Regulus

Герой сказок
Reiko

Мифическое существо
Revenant

Чудище
Rhinoceros

Фэнтезийный персонаж
Rhynchoropus flagelliformis

Зверь
Rime Thurs

Монстр
Ringwraith

Мистическое чудовище
Roane

Герой сказок
Roanes

Герой сказок
Roggenmuhme

Мистическое чудовище
Rohmani

Мистическое чудовище
Rokuro-Kubi

Чудище
Rokurokkubi

Мистическое чудовище
Rokurokubi

Чудище
Rolling Calf

Герой легенд
Rompo

Чудище
Ròn

Фэнтезийный персонаж
Roperite

Чудище
Rougarou

Герой сказок
Roux-Ga-Roux

Герой легенд
Rp'm

Монстр
Rp'um

Герой сказок
Rugaroo

Герой легенд
Rugaru

Фэнтезийный персонаж
Runa

Монстр
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Чудище
Sachiko

Герой легенд
Sagittarius Bucentaurus

Монстр
Salamander

Монстр
Salamandra

Герой сказок
Sarkany

Чудище
Sarquindi

Монстр
Saru Tora Hebi

Фэнтезийный персонаж
Sarutorahebi

Мистическое чудовище
Scarrow

Герой легенд
Scenopode

Герой сказок
Sciritae

Мистическое чудовище
Scitalis

Фэнтезийный персонаж
Scoliophis stianticus

Фэнтезийный персонаж
Scolopendra cetacea

Герой легенд
Scriker

Фэнтезийный персонаж
Scylla

Чудище
Scytale

Чудище
Sea-Lion

Мистическое чудовище
Selchies

Монстр
Selkies

Герой сказок
Serpopard

Монстр
Shachihoko (鯱)

Монстр
Shedu

Мифическое существо
Shellycoat

Мистическое чудовище
Shelob

Герой сказок
Shikenken (シッケンケン)

Чудище
Shiryō (死霊)

Зверь
Shōjō

Герой сказок
Shōryō (精霊)

Зверь
Shrake

Чудище
Shtojzorreshta

Герой легенд
Shtojzovalle

Чудище
Shtozote

Мистическое чудовище
Shtriga

Мистическое чудовище
Sibhreach

Фэнтезийный персонаж
Sídhe

Герой легенд
Silkies

Герой легенд
Simplicissimus

Мифическое существо
Sirena

Чудище
Sirenes

Герой сказок
Sirrush

Герой легенд
Sjopeltin

Монстр
Sjupilti

Зверь
Skalli

Монстр
Skarbnik

Фэнтезийный персонаж
Skaven

Чудище
Skiopod

Герой сказок
Skiopodas

Герой легенд
Skjöll

Фэнтезийный персонаж
Skoll

Чудище
Sköll

Герой легенд
Skriker

Монстр
Skrulls

Мистическое чудовище
Skvader

Чудище
Skøll

Чудище
Sleipnir

Мифическое существо
Sluagh

Чудище
Smok

Фэнтезийный персонаж
Smůk

Чудище
Snark

Мистическое чудовище
Snergs

Монстр
Snoligoster

Фэнтезийный персонаж
Soe-horven

Герой сказок
Space Jockey

Чудище
Sphinx

Герой легенд
Splinter-cat

Фэнтезийный персонаж
Spopodes

Чудище
Spriggan

Мистическое чудовище
Squonk

Зверь
Stellio

Монстр
Stollenwurm

Фэнтезийный персонаж
Stoors

Фэнтезийный персонаж
Stormbird

Фэнтезийный персонаж
Storsjöodjuret

Мифическое существо
Strandvaskare

Герой легенд
Strandvasker

Герой легенд
Strigoi

Герой сказок
Struthiocamelon

Фэнтезийный персонаж
Struthopodes

Герой сказок
Strutio

Герой легенд
Strzyga

Герой сказок
Stymphalídes órnithes

Зверь
Succubus

Герой сказок
Suhurmas

Мистическое чудовище
Svartalfar

Герой сказок
Swanhamr

Монстр
Swanmaidens

Фэнтезийный персонаж
Swanman

Мифическое существо
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Герой сказок
Tanuki (狸 или たぬき)

Фэнтезийный персонаж
Taotie

Монстр
Tarandrus

Монстр
Tarasque

Зверь
Tarrasque

Герой сказок
Tatzelwurm

Герой легенд
Taur

Герой сказок
Te Whanau O Rangi

Монстр
Tehut

Фэнтезийный персонаж
Tengu (天狗)

Чудище
Tenko

Мистическое чудовище
Teong-wei

Герой легенд
Tharks

Герой легенд
Thea

Чудище
Theow

Мистическое чудовище
Thep Norasri

Герой легенд
Thestral

Монстр
Thos

Мифическое существо
Thot

Монстр
Thoth

Герой легенд
Three-foot Horse

Фэнтезийный персонаж
Thrummy-Cap

Герой сказок
Thunderbird

Мистическое чудовище
Tian Lu (天禄)

Герой сказок
Tiangou (天狗)

Мистическое чудовище
Tibicenas

Герой сказок
Tigbalan

Герой сказок
Tigbalang

Герой легенд
Tikbalan

Монстр
Tikoloshe

Монстр
Tiqqitchit

Монстр
Tiritchiq

Герой сказок
Tithoes

Герой легенд
To Filiko Teras

Зверь
Toenayar

Фэнтезийный персонаж
Tokoloshe

Герой сказок
Tommyknockers

Герой сказок
Tomte

Чудище
Tooth fairy

Фэнтезийный персонаж
Topple

Герой сказок
Tote-Road Shagamaw

Мифическое существо
Toutetsu

Монстр
Tragelaph

Чудище
Tragelaphus

Монстр
Trào phong

Герой сказок
Trasgo

Монстр
Trasgu

Чудище
Trasno

Фэнтезийный персонаж
Trauko

Мифическое существо
Treants

Монстр
Treefolk

Зверь
Troglodyte

Фэнтезийный персонаж
Trogodytae

Зверь
Trow

Мистическое чудовище
Tsonokwa

Герой сказок
Tsonoqua

Мифическое существо
Tsukumogami (付喪神)

Герой легенд
Tù ngưu

Мистическое чудовище
Tulao (徒劳)

Герой сказок
Tunda

Мистическое чудовище
Tunkall

Монстр
Tūrehu

Монстр
Tutu

Мистическое чудовище
Tyger

Монстр
Typhaon

Зверь
Typhöeus

Мистическое чудовище
Typhon

Герой легенд
T'ao T'ieh

Мистическое чудовище
Tamamo-no-Mae

Герой легенд
Tangi

Мистическое чудовище
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Фэнтезийный персонаж
Ubasti

Герой сказок
Ubume

Герой сказок
Ugallu

Чудище
Uldra

Чудище
Undead

Монстр
Undine

Мистическое чудовище
Undine Dejwe

Герой легенд
Ungoliant

Герой сказок
Unicorn-lion

Мистическое чудовище
Unicornis

Фэнтезийный персонаж
Uperice

Герой легенд
Upierzyca

Монстр
Upior

Зверь
Upir

Герой сказок
Upsorn Srihas

Монстр
Upupa

Герой сказок
Urchins

Фэнтезийный персонаж
Uridimmu

Герой сказок
Urmahlillu

Герой сказок
Urmahlullu

Мифическое существо
Urman iäse

Мифическое существо
Uroboros

Чудище
Uru-kehu

Монстр
Utböling

Монстр
Utburd

Мистическое чудовище
Utkasting

Мистическое чудовище
Utrzymywany

Герой легенд
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Герой легенд
Va әs̷

Чудище
Vaca de lumbre

Монстр
Valkyrja

Герой сказок
Vam-Fear-Eee

Чудище
Vampijerović

Герой сказок
Vampirar

Чудище
Vampirdzhiya

Мистическое чудовище
Vampirić

Монстр
Vampirović

Монстр
Vánagandr

Герой сказок
Varactyl

Герой легенд
Varg

Чудище
Vargr

Монстр
Vaŭkałak

Монстр
Versipellis

Зверь
Vielfraß

Герой легенд
Vilkacis

Монстр
Vilkãtas

Чудище
Vilkatis

Герой сказок
Vilktakis

Зверь
Vipera

Герой легенд
Višap (վիշապ)

Чудище
Vodni mož

Герой легенд
Vough

Герой легенд
Vugluscris

Мистическое чудовище
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Монстр
Wahokohoko

Фэнтезийный персонаж
Wamphyri

Мифическое существо
Wandynnije

Герой сказок
Wàng tiān hǒu (望天吼)

Герой легенд
Waq-waq tree

Герой сказок
Warg

Монстр
Wargin

Чудище
Water-Leaper

Фэнтезийный персонаж
Water-owl

Герой сказок
Wearg

Герой легенд
Wearh

Чудище
Wechselbalg

Мистическое чудовище
Weeping Woman

Фэнтезийный персонаж
Wemic

Герой сказок
Wendigo

Монстр
Werebat

Мистическое чудовище
Werebears

Герой сказок
Wereboar

Мифическое существо
Werefox

Фэнтезийный персонаж
Werehyenas

Герой легенд
Wererat

Мифическое существо
Werewolf

Герой легенд
White Walkers

Монстр
Whooping boy

Герой легенд
Will O'The Wisp

Мифическое существо
Willepen

Чудище
Windigo

Монстр
Winged Horses

Фэнтезийный персонаж
Wish Hounds

Чудище
Wisht Hounds

Герой легенд
Wodny muž

Герой сказок
Wódnykus

Фэнтезийный персонаж
Wookiee

Фэнтезийный персонаж
Wuesting Beast

Мифическое существо
Wychowywany

Мифическое существо
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Герой легенд
Xaynwada

Мифическое существо
Xhinde

Чудище
Xiaoyang People

Мифическое существо
Xiaoyangmin

Мистическое чудовище
Xiezhi

Монстр
Xièzhì (獬豸)

Герой легенд
Xingxing (狌狌)

Чудище
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Герой сказок
Ya-Te-Veo

Монстр
Yakan

Чудище
Yakṣas

Чудище
Yale

Герой сказок
Yalomishte

Мифическое существо
Yamaoroshi (山颪 или やまおろし)

Мистическое чудовище
Yamawarawa

Чудище
Yamawaro

Чудище
Yanari

Чудище
Yara-ma-yha-who

Фэнтезийный персонаж
Yarımtıq

Герой легенд
Yázì (睚眦)

Чудище
Yeth Hounds

Мистическое чудовище
Yeti

Фэнтезийный персонаж
Yllerion

Мистическое чудовище
Yobo-san

Герой легенд
Yobosan

Герой сказок
Yōkai (妖怪)

Герой сказок
Youwarkee

Монстр
Yppopodes

Монстр
Yppotryll

Герой сказок
Yuki-ane (雪姉サ)

Мистическое чудовище
Yuki-banba (雪バンバ)

Мистическое чудовище
Yuki-hime (雪姫)

Мистическое чудовище
Yuki-jorou (雪女郎)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-nyōbō (雪女房)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-onago (雪女子)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-onna (雪女)

Фэнтезийный персонаж
Yukifuri-baba (雪降り婆)

Мифическое существо
Yukinba (雪ンバ)

Герой сказок
Yumekui

Монстр
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Герой сказок
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Мистическое чудовище
Áitvaras

Мистическое чудовище
Áitivaras

Герой сказок
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Чудище
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Фэнтезийный персонаж
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Герой легенд
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Фэнтезийный персонаж
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Зверь
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Фэнтезийный персонаж
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Герой легенд
Łaziebnik

Герой сказок
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Монстр
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Монстр
Şüräle

Чудище
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Мифическое существо
Šêdu

Мистическое чудовище
Šmok

Герой сказок
Štriga

Герой сказок
Šungalviai

Мистическое чудовище
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Чудище
Żmirłacz

Чудище
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Фэнтезийный персонаж
Άβράξας

Мистическое чудовище
Άργος

Чудище
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Герой легенд
Ένυδροσ

Мифическое существо
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Чудище
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Мифическое существо
Αχέρων

Монстр
Αριμασπος

Зверь
Αburγu Moγai

Фэнтезийный персонаж
Ασπιδοχελώνη

Герой сказок
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Герой сказок
Βλεμμυες

Фэнтезийный персонаж
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Герой легенд
Γηρυών

Монстр
Γλυκών

Мифическое существо
Γηρυονης

Фэнтезийный персонаж
Γηρυονευς

Фэнтезийный персонаж
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Монстр
Δελφυνη

Мифическое существо
Δράκαινα

Герой легенд
Δαίμων

Герой легенд
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Монстр
Εμπουσα

Чудище
Ευρυνομος

Мифическое существо
Εκατόγχειρες

Мистическое чудовище
Εριχθόνιος

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Чудище
Θόουτ

Монстр
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Герой легенд
Κῆτος

Фэнтезийный персонаж
Κέκροψ

Фэнтезийный персонаж
Κύκλωπες

Мифическое существо
Καλικάντζαροι

Чудище
Κέρβερος

Фэнтезийный персонаж
Κακός

Герой сказок
Κεραστης

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Мифическое существо
Λάμια

Фэнтезийный персонаж
Λαδων

Герой легенд
Λιμνάδες

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Герой легенд
Μελίαι

Герой сказок
Μινωταυρος

Чудище
Μελιάδες

Герой сказок
Μυρμηκολέων

Мистическое чудовище
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Чудище
Ναϊάδες

Монстр
Νύμφες

Фэнтезийный персонаж
Ναΐδες

Мистическое чудовище
Νηρηίδες

Мистическое чудовище
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Фэнтезийный персонаж
Ορθος

Мистическое чудовище
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Мистическое чудовище
Πανθηρ

Мистическое чудовище
Πύθων

Мистическое чудовище
Περίτιος

Чудище
Πρωτεύς

Герой легенд
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Чудище
Σκιραται

Мистическое чудовище
Σρινύες

Чудище
Σάτυροι

Герой сказок
Σκολοπινδρα

Мистическое чудовище
Σκιαποδες

Фэнтезийный персонаж
Σομπέκ

Герой легенд
Σειρῆνες

Мистическое чудовище
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Фэнтезийный персонаж
Τιτάνες

Мифическое существо
Τυφών

Герой легенд
Τρωγοδύται

Чудище
Τάρανδος

Фэнтезийный персонаж
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Чудище
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Чудище
Φοϊνιξ

Мистическое чудовище
Φτερωτά άλογα

Герой сказок
Φάλαινα

Монстр
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Монстр
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Монстр
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Герой легенд
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Существа из мифов и легенд на букву Ա


Герой сказок
Աչուչ-Փաչուչ

Существа из мифов и легенд на букву Հ


Герой легенд
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Герой сказок
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Мистическое чудовище
Ḏiḥautī

Фэнтезийный персонаж
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Существа из мифов и легенд на букву ἵ
Сервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2020 г.
ver. 1.05.1374+