Мифическое существо Ёўнік

Гумно — это обычно большой комплекс построек, расположенных или рядом, или под одной крышей. Функционально оно делится на место для сушки сжатых снопов, и на пространство для их молотьбы. У белорусов было два основных вида строений для сушки зерновых (не считая пуни, которая для этого использовалась сравнительно редко): евня (ёўня) и осеть (асець, асетка, восець). Первая представляет собой одноуровневую сушилку с топимой "по-черному" печью; вторая конструкция — двухуровневая. Ну и у каждого вида сушилок есть свой дух-хранитель: евник (Ёўнік) и осетник (Асетник). Впрочем, по сути это один и тот же персонаж, который именуется по-разному, в зависимости от типа сушилки на гумне. Ёўнік, ці Асетнік, туліцца* ў сушні, дзе нязменна панура сядзіць у куце* — ці ў запечным, ці на рагу печы, што выступае на сярэдзіну сушні, ці на сушыльнай жэрдцы і толькі зрэдку падыходзіць да акна, каб выхаркаць пыл і сажу; яшчэ радзей пераступае ён ганак сушні, каб агледзець ток, склады снапоў, накіраваць ці адхіліць вецер, неабходны ў час веяння збожжа, паглядзець на малацьбу і на тых, хто працуе ў ёўні. У тых выпадках, калі ў ёўню заходзяць непатрэбныя тут асобы, Ёўнік узнікае ў розных месцах ёўні і палохае прышэльцаў; калі ж у ёўню прыйшоў ненавіснік Ёўніка, апошні пільна сочыць за ім, каб, счакаўшы хвіліну, патрывожыць яго сон, нагнаць дыму, удушыць чадам і нават спаліць разам з дабром, што тут захоўваецца. Никифоровский Н.Я. Нечистики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе. Вильно, 1907, с.57-59 (449: с.543-544) Евник, или Осетник, ютится в сушне, где неизменно понуро сидит на углу — или на запечном, или на углу печи, что выступает на середину сушни, или на сушильной жердочке и только изредка подходит к окну, чтобы выкашлять пыль и сажу; еще реже он переступает орог сушни чтобы осмотреть ток, склады снопов, направить или отклонить ветер, необходимый во время веяния зерна, посмотреть на молотьбу и на тех, кто работает в евне. В тех случаях, когда в евню заходят ненужные там персоны, Евник возникает в разных местах евни и пугает пришельцев; если же в евню пришел тот, кого Евник ненавидит, то последний внимательно следит за ним, чтобы, дождавшись момента, потревожить его сон, нагнать дыма, удушить чадом и даже сжечь вместе с добром, что там хранится. Пры міралюбных адносінах Ёўнік клапоціцца, каб правільна палілася сушыльная печ і сушыліся снапы і зерне, не ломіць саломы, пасылае патрэбны для веяння скразняк... дапамагае, спорыць работу. Калі сушня служыць і для першапачатковай апрацоўкі пянькі і ільну, Ёўнік таксама дружалюбна служыць ля мялкі і трапалкі, хаця і не пераносіць смуроду адмочанай і адлежанай пянькі і ільну. Вельмі падабаецца таксама Ёўніку, калі сушня замяняе лазню: тут у яго ёсць адзіная магчымасць змыць сажу і пыл... Калі Ёўнік прымае зрокавы* вобраз, [то ўяўляе] чалавекападобную масу, дзе сажа, пыльныя ніткі павуціння, наліплая мякіна з-за паўзмроку ў сушні не даюць магчымасці разгледзець асобныя формы. Але Ёўнік пераважна застаецца нябачным. Никифоровский Н.Я. Нечистики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе. Вильно, 1907, с.57-59 (449: с.544) При мирных взаимоотношениях Евник заботится, чтоб правильно топилась сушильная печь и сушились снопы с зерном, не ломает солому, посылает необходимый для веяния сквозняк... помогает, спорит работу. Когда сушня служит и для первичной обработки пеньки и льна, Евник также дружелюбно служит около мялки и трепалки, хот и не переносит смрада вымоченной и отлежавшейся пеньки или льна. Очень нравится Евнику, когда сушня заменяет баню: тут у него есть единственная возможность смыть сажу и пыль... Когда Евник принимает зримый облик, [то представляет собой] человекообразную массу, где сажа, пыльные нити паутины, налипшая мякина из-за полумрака в сушне не дают возможности рассмотреть отдельные формы. Но Евник преимущественно остается невидимым. Ёўнік не баіцца простага агню, і пажар у ёўні з-за людской неасцярожнасці мала трывожыць яго; ён выходзіць са свайго жытла і спакойна назірае за тым, што адбываецца, а пасля пажару і адыходу людзей залазіць у печ, на абгарэлае бервяно, і тут жыве, пакуль не адбудуецца новая ёўня, куды адразу і пераходзіць. Крыху інакш з пажарам ад маланак: тут нярэдка Ёўнік гіне ад нечаканасці грамавога ўдару. Мякінны пыл лёгка ўспрымае полымя, і Ёўнік згарае, не пакідаючы пасля сябе ні пылінкі. Калі гэта здарылася з адным Ёўнікам, другі не пойдзе ў ёўню, адбудаваную на тым самым месцы: ёўня застаецца без Ёўніка. Никифоровский Н.Я. Нечистики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе. Вильно, 1907, с.57-59 (449: с.544) Евник не боится простого огня, и пожар в евне из-за людской необсторожности мало тревожит его; он выходит из своего жилища и спокойно наблюдает за тем, что происходит, а после пожара и ухода людей влазит в печь, на обгорелое бревно, и там живет пока не построится новая евня, куда он сразу и переходит. Несколько иначе с пожаром от молнии: тогда нередко Евник погибает от неожиданного громового удара. Мякинная пыль легко воспринимает пламя, и Евник згорает, не оставляя после себя ни пылинки. Если это случилось с одним Евником, второй не пойдет в евню, отстроенную на том же месте: евня останется без Евника. Это такой один вариант образа Евника — более бесформенный, близкий дворовым персонажам, в частности Пуннику. Второй вариант более антропоморфен. В нем Евник предстает в облагороженном виде и роднится с Домовым. ...евникъ и лазьникъ... несомнѣнно, "огненнаго происхожденiя", тоже олицетворенiя огня. Они получили свои особыя, слишкомъ уж узкiя, области: первый — евню (овинъ), второй — лазьню (баню). Бѣлорусскiй овинъ и баня, по своему устройству, очень мало отличаются другъ от друга, и овинъ нерѣдко замѣняет баню. Также мало отличаются другъ от друга ихъ оберегатели, такъ что мы можемъ считать евника и лазьника родными братьями и ближайшими родственниками домового. Евникъ живет въ овинѣ, в печкѣ или на печкѣ; по внѣшности онъ отличается отъ домового только тѣмъ, что этотъ послѣднiй "сдается" въ бѣлом "насовѣ", а евникъ черенъ (надо полагать — от постоянной копоти безтрубной печи), только глаза, какъ угли горять. Тотъ и другой съ рѣшительно хозяйственными наклонностями: евникъ по ночамъ подметаетъ гумно, вѣетъ зерно, придает ему "спорню", а у знающихъ хозяевъ даже молотитъ по утрамъ. Когда насаживаютъ евню, т.е. кладутъ снопы для просушки, то бросают снопъ в огонь; также по окончанiи молотьбы, оставляютъ снопъ ржи въ евнѣ, чтобы евнику "была занятка". Если прогнѣвить его, то он начнетъ бросать снопы въ огонь и сожжетъ овинъ — такъ объясняютъ бѣлорусскiе крестьяне частые пожары овиновъ, происходящие отъ дурной насадки сноповъ. Пережитки древняго мiросозерцанiя у бѣлорусовъ. Этнографическiй очеръ А.Е.Богдановича. Гродна. Губернская Типографiя. 1895 (504: с.69-70) Противоречивый такой персонаж, но однозначно более положительный, нежели его русский коллега Овинник.

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Фэнтезийный персонаж
Агуане

Герой легенд
Азема

Монстр
Албысы

Фэнтезийный персонаж
Анаким

Чудище
Ао

Зверь
Арворх

Герой легенд
Архангелы

Герой сказок
Ахти

Мистическое чудовище
Абаасы

Герой сказок
Абаасылар

Герой легенд
Абааһы

Зверь
Абада

Фэнтезийный персонаж
Абанг Аку

Зверь
Абасы

Герой сказок
Аванк

Герой легенд
Агиски

Монстр
Агрометы

Чудище
Алим

Мистическое чудовище
Абраксас

Монстр
Абрасакс

Герой сказок
Авгур

Мистическое чудовище
Агишки

Чудище
Агнявік

Мистическое чудовище
Агызмал

Мифическое существо
Азы

Монстр
Алея

Зверь
Ангелы 

Мистическое чудовище
Арейон

Герой легенд
Архонты

Герой сказок
Аюстал

Мистическое чудовище
Абнауаю

Мистическое чудовище
Азарлары

Чудище
Альрауны

Мифическое существо
Анцыбал

Мистическое чудовище
Араш

Чудище
Арслан

Фэнтезийный персонаж
Атцыс

Мистическое чудовище
Абуми-гути

Герой сказок
Абуми-кути

Фэнтезийный персонаж
Аварга Мога

Герой легенд
Аврага Могой

Мистическое чудовище
Агач киши

Монстр
А Бао Ку

Мистическое чудовище
Агроти

Герой легенд
Агулшап

Герой сказок
Агх-иски

Мистическое чудовище
Агхары

Герой легенд
Агъач киши

Герой легенд
Адамовы дети

Мифическое существо
Аданы

Герой легенд
Адданк

Фэнтезийный персонаж
Аджина

Мистическое чудовище
Адзуки-агэ

Герой сказок
Адзуки-арай

Герой сказок
Адзуки-соги

Герой легенд
Адзуки-тоги

Мистическое чудовище
Адские гончие

Мифическое существо
Адские псы

Чудище
Аждаha

Зверь
Аждарха

Фэнтезийный персонаж
Аждархо́

Мифическое существо
Ажыдаа́р

Мифическое существо
Аздаха

Фэнтезийный персонаж
Аздяка́

Фэнтезийный персонаж
Азярніцы

Чудище
Аидахар

Мифическое существо
Аист

Зверь
Ай-хуа

Герой легенд
Айдага́р

Мистическое чудовище
Айдахар

Мифическое существо
Айтвар

Монстр
Айтварас

Фэнтезийный персонаж
Айцы

Мистическое чудовище
Акаана

Зверь
Акасита

Монстр
Акери

Чудище
Аколностъ

Фэнтезийный персонаж
Акрабуамелу

Мистическое чудовище
Акромантул

Герой легенд
Акромантула

Герой сказок
Акуй-Халава

Монстр
Акулобраз

Чудище
Ала

Фэнтезийный персонаж
Алан-мелекей

Монстр
Албаны

Герой легенд
Албасты

Герой легенд
Алекторъ дивий

Мистическое чудовище
Али

Мифическое существо
Аллокамелус

Герой легенд
Альсеиды

Мистическое чудовище
Алэл

Фэнтезийный персонаж
Антеро

Чудище
Албастый

Герой легенд
Алема

Зверь
Алерион

Чудище
Аликанто

Мистическое чудовище
Алканостъ

Герой легенд
Алкион (Alkyon)

Герой легенд
Алконос

Фэнтезийный персонаж
Алконост

Монстр
Алконотъ

Герой сказок
Алкуностъ

Монстр
Алцете

Герой легенд
Аль-заккуми

Мистическое чудовище
Аль-каркаданн

Герой сказок
Альвы

Мистическое чудовище
Альгуль

Монстр
Альфин

Герой сказок
Ам-ам

Фэнтезийный персонаж
Ам-мит

Фэнтезийный персонаж
Ам-мут

Мистическое чудовище
Амайурйук

Герой сказок
Амам

Чудище
Амамат

Зверь
Амару

Мистическое чудовище
Амауталик

Монстр
Амба́рный

Фэнтезийный персонаж
Амбарный старик-домовик

Мифическое существо
Амемит

Герой сказок
Амикири

Герой сказок
Амиктиры

Герой легенд
Аммат

Чудище
Амт

Мистическое чудовище
Амфиптерий

Мистическое чудовище
Амфисбена

Фэнтезийный персонаж
Амэ-онна

Герой легенд
Ананси

Герой легенд
Анба́рный

Чудище
Ангеук

Герой легенд
Ангиак

Герой сказок
Ангьяк

Зверь
Андрони

Герой сказок
Анзу

Мистическое чудовище
Анзуд

Герой сказок
Аниото

Мистическое чудовище
Анка

Мистическое чудовище
Анкертольд

Мистическое чудовище
Анку

Герой сказок
Анкы-келе

Зверь
Аннакуи

Герой легенд
Аннуна

Монстр
Аннунаки

Герой легенд
Анталоп

Герой легенд
Антапаты

Герой легенд
Антипко

Чудище
Антис

Фэнтезийный персонаж
Антоностъ

Мистическое чудовище
Ануннаки

Чудище
Анцётка

Фэнтезийный персонаж
Анчут

Монстр
Анчутик

Мистическое чудовище
Анчутка

Мифическое существо
Анщих Сисьва Пялт

Фэнтезийный персонаж
Аньсих Сисьва Пялт

Мифическое существо
Апíвень

Герой сказок
Апеп

Монстр
Апис

Мистическое чудовище
Апо́фис

Мистическое чудовище
Апоп

Монстр
Апсарас

Герой легенд
Апсары

Мистическое чудовище
Аптах-Бага

Монстр
Аразе

Мифическое существо
Араитеуру

Мистическое чудовище
Аралезы

Мистическое чудовище
Аргос

Монстр
Аргус

Мифическое существо
Аржавейнік

Мифическое существо
Аржавеннік

Герой легенд
Аржавенник

Монстр
Аржавень

Герой сказок
Арзюри

Герой легенд
Аримаспы

Герой легенд
Аримофеи

Чудище
Аримоѳеи

Фэнтезийный персонаж
Арсури

Мистическое чудовище
Артабатиты

Монстр
Артинетас

Фэнтезийный персонаж
Аруи ариси

Фэнтезийный персонаж
Арысь-поле

Герой сказок
Асванг

Мистическое чудовище
Асванга

Фэнтезийный персонаж
Асетнік

Чудище
Асида

Монстр
Аспид

Герой легенд
Аспида

Герой сказок
Аспидоколеон

Чудище
Аспик

Чудище
Ассида

Мифическое существо
Ассидам

Зверь
Астонiи

Фэнтезийный персонаж
Астромове

Чудище
Асуван

Фэнтезийный персонаж
Аука

Чудище
Афанк

Герой сказок
Афедронои

Герой легенд
Африт

Зверь
Ахерон

Монстр
Ахеронт

Герой легенд
Ахлис

Мифическое существо
Ахоры

Герой легенд
Ацаны

Монстр
Ачери

Герой сказок
Ачкийини

Мистическое чудовище
Ачуч-Пачуч

Герой легенд
Аѳдроноi

Герой легенд
Адау

Герой легенд
Алад

Герой сказок
Алпаб

Монстр
Аниука

Монстр
Араска

Герой легенд
Арсан-Дуолай

Герой легенд
Асраи

Зверь
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Герой сказок
Бабай, Бабайка

Чудище
Бакенеко

Герой сказок
Белая Рука 

Чудище
Бен-Бен

Мифическое существо
Благийдвор

Фэнтезийный персонаж
Бродницы 

Мистическое чудовище
Бучу*

Мистическое чудовище
Бадњак

Герой сказок
Баг

Герой легенд
Бакэмоно

Мистическое чудовище
Белыедамы

Зверь
Богинки

Герой легенд
Бродячий огонёк

Герой легенд
Бааванши

Герой легенд
Байцзэ

Мистическое чудовище
Баюн-Кот

Чудище
Бену

Мифическое существо
Биль-Биль-Гое

Герой легенд
Боуги

Герой сказок
Бута*

Герой легенд
Бадняк

Монстр
Бісиці

Монстр
Бааби

Чудище
Баба

Монстр
Бабай

Зверь
Бабайка

Герой сказок
Бабан

Чудище
Бабар

Герой сказок
Баби

Монстр
Бабок

Фэнтезийный персонаж
Бабр

Монстр
Бага

Чудище
Багамут

Мистическое чудовище
Баган

Фэнтезийный персонаж
Багеера

Фэнтезийный персонаж
Багенге

Фэнтезийный персонаж
Багнік

Герой легенд
Багник

Герой легенд
Бадзюля

Зверь
Бадюля

Зверь
Баенник

Чудище
Баенный

Мифическое существо
Базилишек

Чудище
Байник

Герой сказок
Байнушко

Мифическое существо
Бакемоно-Кицунэ

Герой легенд
Бакенэко

Мистическое чудовище
Баку

Мистическое чудовище
Бакэдзори

Мифическое существо
Баламуцень

Фэнтезийный персонаж
Балаур

Герой легенд
Балена

Монстр
Бандиман

Зверь
Банийип

Герой легенд
Банник

Фэнтезийный персонаж
Банной

Мифическое существо
Банный

Герой сказок
Банный пастырь

Мистическое чудовище
Банный хозяин

Герой сказок
Банши

Мистическое чудовище
Банщик

Герой сказок
Баньши

Фэнтезийный персонаж
Барабао

Мифическое существо
Баранец

Чудище
Барбегази

Герой сказок
Барбегазы

Мистическое чудовище
Баргест

Монстр
Барздуки

Герой легенд
Барнитлег

Герой сказок
Барстуки

Монстр
Баст

Мифическое существо
Бастет

Герой сказок
Баубо

Герой легенд
Бебок

Мистическое чудовище
Белая Баба

Чудище
Берендей

Мифическое существо
Бехолдеры

Герой сказок
Бахамут

Мистическое чудовище
Башаандере

Чудище
Баянник

Фэнтезийный персонаж
Бега

Зверь
Бегемот

Герой сказок
Бегущий волком

Чудище
Бедн-вара

Чудище
Бекке

Герой легенд
Беличий народ

Мистическое чудовище
Белые ходоки

Чудище
Беляки

Фэнтезийный персонаж
Бен варра

Герой легенд
Бен-Варри

Мистическое чудовище
Беорнинги

Фэнтезийный персонаж
Берникли

Мистическое чудовище
Бес банный

Мистическое чудовище
Бескуд

Чудище
Бессонье

Фэнтезийный персонаж
Бии-няо

Мифическое существо
Бииняо

Чудище
Бий-няо

Монстр
Бийняо

Мистическое чудовище
Бильвизы

Фэнтезийный персонаж
Бинфэн

Мистическое чудовище
Бирюк

Мистическое чудовище
Бичен

Монстр
Бкабей

Герой сказок
Блажинь

Фэнтезийный персонаж
Бласна

Чудище
Блегмии

Монстр
Блегмы

Герой сказок
Блемии

Герой легенд
Блудички

Мистическое чудовище
Бляго

Герой сказок
Бобо

Чудище
Бобок

Герой сказок
Бовешь

Фэнтезийный персонаж
Боган

Мистическое чудовище
Боггарт

Герой легенд
Боги

Монстр
Боглы

Чудище
Божонтка

Герой сказок
Бокан

Зверь
Боканон

Мистическое чудовище
Болла

Фэнтезийный персонаж
Болотник

Фэнтезийный персонаж
Болотница

Мистическое чудовище
Болотный дедко

Герой легенд
Болотный леший

Мифическое существо
Болотяник

Герой сказок
Болтрушайка

Герой легенд
Бомка

Монстр
Бонакон

Герой сказок
Боннакон

Мистическое чудовище
Бор

Герой легенд
Борамец

Мифическое существо
Боранец

Герой легенд
Боровик

Чудище
Боровички

Монстр
Боровой

Герой легенд
Боровой человек

Герой сказок
Борэй

Фэнтезийный персонаж
Ботукан Совил

Фэнтезийный персонаж
Боухан

Фэнтезийный персонаж
Бохан

Герой сказок
Боцан

Чудище
Брауни

Монстр
Бродяжки

Мистическое чудовище
Брокса

Герой легенд
Броллахан

Герой легенд
Броша

Герой сказок
Бруколак

Чудище
Брукса

Фэнтезийный персонаж
Бруни

Зверь
Бруха

Чудище
Брэг

Монстр
Бу-лао

Монстр
Бу́сеу́

Зверь
Бугган

Мифическое существо
Бузинная матушка

Герой легенд
Бузинная Матушка

Герой сказок
Бук

Зверь
Бука

Герой сказок
Бука (Bwca)

Герой легенд
Бука́нка

Мифическое существо
Бука́нко

Герой легенд
Бука́нушко

Чудище
Букан

Фэнтезийный персонаж
Буканай

Герой легенд
Букарица

Зверь
Букачка

Мифическое существо
Букусетка

Чудище
Буллар

Герой сказок
Бунгиснгис

Герой легенд
Бундимун

Мифическое существо
Буниюп

Герой сказок
Буньип

Мистическое чудовище
Бурак

Мифическое существо
Буривухи

Фэнтезийный персонаж
Буря-ветер

Мистическое чудовище
Бусиэ

Мистическое чудовище
Буско

Чудище
Бхуты

Фэнтезийный персонаж
Бцентæ

Зверь
Бывшие

Мифическое существо
Бьякко

Герой легенд
БѢлена

Чудище
Баггейн

Мистическое чудовище
Батанушко

Монстр
Бенни

Чудище
Бесы

Фэнтезийный персонаж
Болотница, болотныедухи 

Монстр
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Герой легенд
Ванф

Монстр
Вилы

Мифическое существо
Водяницы

Зверь
Вуивр

Фэнтезийный персонаж
Вампал

Герой легенд
Васуки

Монстр
Вирява

Герой сказок
Водяные

Мистическое чудовище
Вешица-сорока

Монстр
Воду

Зверь
Волот

Монстр
Відминник

Герой легенд
Вій

Чудище
Вісуснік

Мифическое существо
Ва öш

Монстр
Ва-ош

Герой легенд
Вадзянiк

Чудище
Вадзяны

Мистическое чудовище
Вадзяны дзед

Чудище
Вазіла

Герой легенд
Вазила

Герой легенд
Вазимба

Мистическое чудовище
Вака де лумбре

Герой легенд
Валасень

Герой сказок
Валькирии

Фэнтезийный персонаж
Вамфир

Зверь
Вамфири

Чудище
Ванагандр

Мистическое чудовище
Ванахальбы

Мистическое чудовище
Вани

Герой сказок
Вапак

Мистическое чудовище
Вапаӄамталха`н

Фэнтезийный персонаж
Варактил

Мифическое существо
Варгін

Герой сказок
Варги

Герой легенд
Варгин

Фэнтезийный персонаж
Варман тура

Герой легенд
Василиск

Монстр
Ваўкалак

Фэнтезийный персонаж
Ваўкалака

Монстр
Ваўкалека

Герой легенд
Вахокохоко

Герой сказок
Вдова птица

Мифическое существо
Вдодъ

Герой сказок
Вейла

Мифическое существо
Велiорыбъ

Герой легенд
Велбудопардусъ

Мифическое существо
Велерыбъ

Мистическое чудовище
Великаны

Чудище
Вемики

Фэнтезийный персонаж
Вендиго

Фэнтезийный персонаж
Вепреслон

Фэнтезийный персонаж
Верберы

Мистическое чудовище
Вербэры

Герой легенд
Вербэт

Мифическое существо
Вервольф

Чудище
Вергиены

Монстр
Верераты

Фэнтезийный персонаж
Верерэты

Чудище
Веркабаны

Фэнтезийный персонаж
Веркрысы

Монстр
Веркэт

Мифическое существо
Вернетопырь

Фэнтезийный персонаж
Верфокс

Герой легенд
Веры

Фэнтезийный персонаж
Веспертил

Фэнтезийный персонаж
Вешап

Чудище
Вещица

Герой легенд
Взрывопотам

Герой сказок
Ви́сусник

Герой сказок
Виверн

Герой сказок
Виверна

Герой сказок
Вигты

Герой легенд
Виелфрас

Монстр
Вий

Чудище
Вила

Фэнтезийный персонаж
Вилкацис

Мифическое существо
Вилколаки

Монстр
Вилктаки

Мистическое чудовище
Виндиго

Монстр
Випунен

Герой сказок
Вирика

Герой легенд
Витар

Монстр
Витренник

Герой сказок
Вишап

Монстр
Вкабей

Мистическое чудовище
Влемии

Чудище
Во-а

Герой легенд
Вова

Монстр
Вовкулака

Мистическое чудовище
Вовкун

Мифическое существо
Водная форма

Монстр
Водява

Фэнтезийный персонаж
Водяная невеста (Ջրահարս)

Герой легенд
Водяница

Зверь
Водяной

Мистическое чудовище
Возвращающийся

Герой сказок
Волкодлаки

Герой легенд
Волколак

Мистическое чудовище
Волокита

Герой легенд
Волосень

Зверь
Волсь

Мифическое существо
Вонгви

Чудище
Вопар

Мистическое чудовище
Вопитар

Чудище
Ворги

Монстр
Воуви

Мистическое чудовище
Вох

Фэнтезийный персонаж
Встречник

Фэнтезийный персонаж
Вуглускр

Зверь
Вужалка

Монстр
Вуки

Герой легенд
Вулвер

Фэнтезийный персонаж
Вултанка

Чудище
Вунтериха

Чудище
Вупар

Зверь
Вупыр

Герой легенд
Вурдалак

Фэнтезийный персонаж
Выбирающие мертвых, убитых

Мистическое чудовище
Выскакунчик

Фэнтезийный персонаж
Выскорь

Монстр
Выхованец

Монстр
Вампиры

Монстр
Верлиока

Мистическое чудовище
Власти

Мифическое существо
Волосатка

Монстр
Вяльнясы

Существа из мифов и легенд на букву Г


Монстр
Гарпии

Монстр
Гмуры

Монстр
Гримтурсы

Монстр
Гаки

Герой сказок
Гирин

Фэнтезийный персонаж
Гомозули

Герой сказок
Грант

Чудище
Грифы

Фэнтезийный персонаж
Гамсилг

Монстр
Гиады

Мифическое существо
Глейстиг

Мифическое существо
Грёза

Герой сказок
Гурии

Зверь
Га́ла

Фэнтезийный персонаж
Га́ллу

Мистическое чудовище
Гавриилова Свора

Мистическое чудовище
Гаврииловы Трещотки

Фэнтезийный персонаж
Гадюка

Фэнтезийный персонаж
Гаёвки

Герой сказок
Гаёвы дзед

Герой сказок
Гаёўкі

Монстр
Гайтраш

Фэнтезийный персонаж
Гаканчи

Мистическое чудовище
Гала

Герой сказок
Галипоте

Мистическое чудовище
Галла

Герой легенд
Галлу

Герой сказок
Гамадриады

Мифическое существо
Гамаюн

Чудище
Гамберу

Герой сказок
Ганапати

Монстр
Гандхарвы

Чудище
Ганеша

Чудище
Гараппа

Фэнтезийный персонаж
Гаргуйли

Герой легенд
Гаргулец

Чудище
Гаргулии

Мифическое существо
Гарм

Чудище
Гарпия

Герой сказок
Гаруда

Монстр
Гарцуки

Мистическое чудовище
Гаспадар

Фэнтезийный персонаж
Гати

Мистическое чудовище
Гатоблеп

Мифическое существо
Гатоблепа

Чудище
Гаюн

Мифическое существо
Гвелвешапи

Монстр
Гвелешапи

Герой сказок
Гворны

Фэнтезийный персонаж
Гекатонхейры

Мистическое чудовище
Генко

Мистическое чудовище
Геральдический бабр

Мистическое чудовище
Герион

Герой сказок
Герионей

Мифическое существо
Герионес

Герой легенд
Гетулийский пёс

Чудище
Гианы

Мистическое чудовище
Гиганты

Мистическое чудовище
Гидра

Мистическое чудовище
Гидрипусс

Герой сказок
Гидроп

Герой сказок
Гидрус

Монстр
Гиенолаки

Фэнтезийный персонаж
Гилистери

Мифическое существо
Гилян

Герой сказок
Гимантоподы

Фэнтезийный персонаж
Гипоцентавр

Герой сказок
Гиппалектрион

Чудище
Гиппогриф

Фэнтезийный персонаж
Гиппокамп

Фэнтезийный персонаж
Гиппокампус

Чудище
Гиппопод

Герой легенд
Гиппоцентавр

Монстр
Гиппоцерв

Герой сказок
Гитраш

Мистическое чудовище
Гламмы

Зверь
Гламы

Герой легенд
Гликон

Герой легенд
Глог

Мифическое существо
Глупые великаны Сяоян

Мифическое существо
Глэйштн

Фэнтезийный персонаж
Гноллы

Мифическое существо
Гномы

Мифическое существо
Гномы оврагов

Монстр
Гоблины

Мифическое существо
Говорящий хорёк

Герой легенд
Годжира

Мистическое чудовище
Годзилла

Мифическое существо
Годлинг

Мифическое существо
Годованець

Мистическое чудовище
Голем

Мифическое существо
Гончие Аннуна

Герой сказок
Гончие Гавриила

Мистическое чудовище
Гончие Йета

Мифическое существо
Гончие Чейни

Герой легенд
Гончие Чини

Монстр
Горгоны

Чудище
Горгульи

Чудище
Горгулья

Монстр
Горё

Герой сказок
Готоконэко

Герой легенд
Готоку-нэко

Мистическое чудовище
Готокунэко

Мистическое чудовище
Гравейр

Мистическое чудовище
Граи

Монстр
Грайвер

Мистическое чудовище
Грайи

Зверь
Грамкин

Фэнтезийный персонаж
Грампкин

Монстр
Граулли

Чудище
Гремлин

Монстр
Гречуха

Монстр
Грила

Зверь
Грим

Мистическое чудовище
Гримтурсены

Монстр
Гриндилоу

Герой сказок
Громамонт

Мифическое существо
Грондры

Фэнтезийный персонаж
Грохотанис

Чудище
Грюла

Чудище
Гул

Герой легенд
Гуло

Монстр
Гулон

Герой легенд
Гуль

Мифическое существо
Гумберу

Герой сказок
Гуменнiк

Чудище
Гуменник

Герой сказок
Гуменной хозяин

Мистическое чудовище
Гураль

Герой сказок
Гуси з древа

Герой сказок
Гухьяки

Чудище
Гыргалица

Мистическое чудовище
Гюль-ябани

Фэнтезийный персонаж
Гелиады

Мистическое чудовище
Глашаны

Мистическое чудовище
Гомункулус

Герой легенд
Гремлины

Монстр
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Монстр
Дайтьи

Мистическое чудовище
Деманметдехаак

Монстр
Доброхот

Мистическое чудовище
Дракон

Мифическое существо
Дух(духи)

Герой легенд
Дандан

Фэнтезийный персонаж
Демоны Океании

Чудище
Див

Чудище
Долгопят

Зверь
Дриада

Чудище
Дуэргар

Мифическое существо
Дети леса

Мифическое существо
Джала-рупа

Фэнтезийный персонаж
Джарви

Герой сказок
Джегджер

Фэнтезийный персонаж
Джек Фрост

Герой сказок
Джек-в-кандалах

Герой сказок
Джеруч

Герой сказок
Джерфф

Герой сказок
Джехути

Фэнтезийный персонаж
Джил-Жженый-Хвост

Герой сказок
Джинн

Монстр
Джраарс

Мистическое чудовище
Дзасики-онна

Мифическое существо
Дзи-Дзи

Герой легенд
Дзи-дзи-бон-да

Мистическое чудовище
Дзидзи

Фэнтезийный персонаж
Дзинко

Мистическое чудовище
Дзоноква

Мистическое чудовище
Ди́вы

Герой сказок
Диббук

Герой сказок
Дивана́

Мистическое чудовище
Дийуана́

Герой сказок
Дикая охота

Фэнтезийный персонаж
Динни-Мара

Герой сказок
Дип

Мистическое чудовище
Диреах из Глен-Итива

Фэнтезийный персонаж
Диры

Герой сказок
Дисплейсер

Фэнтезийный персонаж
Дитя Красного болота

Герой легенд
Диуана́

Герой легенд
Доби

Монстр
Довшпрунг

Мистическое чудовище
Долѣзря

Мистическое чудовище
Домаха

Герой сказок
Домовая

Мифическое существо
Домовилиха

Монстр
Домовиха

Фэнтезийный персонаж
Домовичка

Фэнтезийный персонаж
Домовой

Герой сказок
Домовуха

Монстр
Доможил

Герой сказок
Донестры

Фэнтезийный персонаж
Доплер

Мистическое чудовище
Допплер

Монстр
Доро-та-бо

Герой сказок
Драйдер

Мифическое существо
Дракайна

Монстр
Дракониды

Чудище
Дракониха

Мифическое существо
Драконица

Герой легенд
Дракус

Герой легенд
Драсили

Зверь
Драу

Фэнтезийный персонаж
Драуг

Герой легенд
Драук

Монстр
Дриады

Фэнтезийный персонаж
Дров

Чудище
Дроу

Чудище
Дроук

Герой легенд
Дсоноква

Герой легенд
Дуана́

Чудище
Дубана́

Фэнтезийный персонаж
Дубочуд

Герой сказок
Дувана́б

Монстр
Думана́

Зверь
Дунтеры

Мистическое чудовище
Дунья-мара

Мистическое чудовище
Дух наследника престола

Герой легенд
Дуэнде

Мистическое чудовище
Дхампир

Фэнтезийный персонаж
Дыббук

Герой легенд
Дьутпа

Герой легенд
Дэвы

Герой сказок
Дюббук

Герой сказок
Девятиглавцы

Зверь
Дзяды

Фэнтезийный персонаж
Диюпэрас

Герой сказок
Драки

Зверь
Дітко

Мифическое существо
Да́йва

Мистическое чудовище
Давалпа

Монстр
Даги

Мистическое чудовище
Дагон

Фэнтезийный персонаж
Даймадзин

Монстр
Дамавiчка

Герой сказок
Дамавуха

Фэнтезийный персонаж
Дами

Мистическое чудовище
Дампир

Мифическое существо
Данпир

Фэнтезийный персонаж
Дантеры

Фэнтезийный персонаж
Данху

Герой легенд
Даолао

Зверь
Даппи

Монстр
Даху

Монстр
Дахут

Мифическое существо
Двойник

Чудище
Дворовик

Герой легенд
Дворовой

Фэнтезийный персонаж
Дворовый

Герой сказок
Дева волн

Фэнтезийный персонаж
Девона

Монстр
Девона́

Герой легенд
Девы юные

Герой легенд
Девятеро

Герой легенд
Дегдер

Зверь
Дед

Герой легенд
Дедко

Мистическое чудовище
Дедко болотный

Мистическое чудовище
Дедушко овинный

Монстр
Дельфиния

Мистическое чудовище
Дементор

Мистическое чудовище
Демон

Мифическое существо
Дерево Аль-вак

Фэнтезийный персонаж
Дерево вак-вак

Герой легенд
Дзяо Дзе

Чудище
Данни

Мифическое существо
Диниши

Герой сказок
Доппельгангеры

Чудище
Дсонакавы

Герой сказок
Дыбджиты

Существа из мифов и легенд на букву Е


Фэнтезийный персонаж
Еминеж

Мистическое чудовище
Ермунганд

Чудище
Ебосан

Мифическое существо
Евваркее

Герой легенд
Евник

Мистическое чудовище
Егорьева стая

Чудище
Единорог

Герой сказок
Ежеринис

Монстр
Ен

Герой сказок
Ендарь

Монстр
Енпери́

Чудище
Епосъ

Герой легенд
Етун

Герой сказок
Ефимон

Чудище
Ехидна

Мистическое чудовище
Ехидны

Фэнтезийный персонаж
Ехидный

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Монстр
Ёбосан

Мифическое существо
Ёкай

Герой сказок
Ёксёкю

Чудище
Ёндон

Чудище
Ёрмунганд

Мифическое существо
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Фэнтезийный персонаж
Жители холмов

Чудище
Жабалака

Мистическое чудовище
Жалезная баба

Чудище
Жаракака

Монстр
Жеки

Мистическое чудовище
Железная баба

Фэнтезийный персонаж
Жена ясеня

Фэнтезийный персонаж
Женщина с разрезанным ртом

Герой сказок
Жигана

Герой легенд
Жигина

Мистическое чудовище
Жиж

Мифическое существо
Жиро́вый

Герой сказок
Жировик

Герой сказок
Жировой чёрт

Герой сказок
Житный дед

Герой легенд
Жуть

Мистическое чудовище
Жыж

Монстр
Жыжаль

Фэнтезийный персонаж
Жыцень

Герой легенд
Жэрэтва

Фэнтезийный персонаж
Жар-птица 

Чудище
Жабдар

Монстр
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Мистическое чудовище
Золотая собака

Мистическое чудовище
Зелигены

Мифическое существо
Зыбочник

Чудище
Загрыбаст

Чудище
Зазовка

Чудище
Зазоўка

Герой легенд
Заккум

Герой легенд
Зашики-онна

Фэнтезийный персонаж
Змеевки

Монстр
Збуратор

Герой легенд
Зверь Рыкающий

Герой сказок
Зверь-мираж

Мистическое чудовище
Зверь-путающий-следы

Фэнтезийный персонаж
Зеериттер

Мифическое существо
Земляная кошка

Герой легенд
Зеп норашри

Герой легенд
Зилант

Герой сказок
Зириддар

Герой легенд
Зитирон

Герой легенд
Зиф

Монстр
Зифиус

Герой сказок
Злиднi

Мистическое чудовище
Злыднi

Фэнтезийный персонаж
Злыдни

Мистическое чудовище
Злыдня

Герой легенд
Змеевна

Герой сказок
Змей

Чудище
Змок

Чудище
Змяёўна

Фэнтезийный персонаж
Знiч

Фэнтезийный персонаж
Зніч

Чудище
Знич

Герой легенд
Зомби

Фэнтезийный персонаж
Зу

Мифическое существо
Зубная фея

Герой сказок
Зюзик

Зверь
Зюзя

Фэнтезийный персонаж
Землянаякошка

Существа из мифов и легенд на букву И


Фэнтезийный персонаж
Ичетики

Герой легенд
Ину

Герой легенд
Ишхус

Чудище
Идакансас

Фэнтезийный персонаж
Иттан-момэн

Фэнтезийный персонаж
Иббур

Мистическое чудовище
Игкилики

Монстр
Иглогривы

Герой легенд
Игонг

Мифическое существо
Игонь

Герой сказок
Игоша

Зверь
Идичу

Герой сказок
Иелчу

Мистическое чудовище
Иеракосфинкс

Фэнтезийный персонаж
Икирё

Мифическое существо
Иллитиды

Чудище
Илофаи

Герой легенд
Илоѳаи

Фэнтезийный персонаж
Им-Дугуд

Чудище
Имдугуд

Герой сказок
Имп

Мифическое существо
Импундулу

Монстр
Имуги

Чудище
Инапертва

Мистическое чудовище
Индрик

Мифическое существо
Инеистые великаны

Герой сказок
Инженеры

Герой сказок
Инкуб

Монстр
Инкубус

Герой сказок
Ино

Герой легенд
Иног

Фэнтезийный персонаж
Инокефалы

Герой легенд
Иные (Others)

Герой сказок
Иныж

Фэнтезийный персонаж
Иопод

Чудище
Ипоталасы

Герой сказок
Иппотрилл

Зверь
Иратшо

Мистическое чудовище
Иратшоак

Фэнтезийный персонаж
Иричу

Герой сказок
Ирландский феникс

Мистическое чудовище
Исоонна

Монстр
Испы

Чудище
Исхиапод

Герой легенд
Итанеси

Фэнтезийный персонаж
Итримубе

Чудище
Ифрит

Герой легенд
Ихневмон

Монстр
Ичöтик

Мистическое чудовище
Ичетик

Мистическое чудовище
Ишкус

Мистическое чудовище
Иблис 

Герой легенд
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Герой легенд
Йаконий

Герой сказок
Йара-ма-йа-вхо

Герой сказок
Йейл

Чудище
Йель

Герой легенд
Йерфф

Герой сказок
Йет-гончие

Герой сказок
Йети

Зверь
Йови

Монстр
Йок-йок

Мифическое существо
Йольский кот

Фэнтезийный персонаж
Йормунганд

Фэнтезийный персонаж
Йормунгандр

Мистическое чудовище
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Герой сказок
Кампир

Фэнтезийный персонаж
Керинейскаялань

Зверь
Кои

Чудище
Кори

Мистическое чудовище
Кромионская свинья 

Герой легенд
Кумара

Герой сказок
Куцодаймоны

Герой легенд
Кетгранд

Герой сказок
Кетус

Фэнтезийный персонаж
Кикимора

Герой легенд
Кикимора болотная

Мистическое чудовище
Кикиморка

Монстр
Кикимра

Монстр
Кикирин

Герой легенд
Кикирн

Монстр
Киклопы

Герой легенд
Киливфаки

Герой сказок
Килин

Герой сказок
Килиопаки

Мифическое существо
Киллмулис

Чудище
Килмуллис

Чудище
Кильмулис

Мистическое чудовище
Кимнары

Герой легенд
Кляки

Герой легенд
Коатлантонан

Герой легенд
Коатликуэ

Монстр
Кобольд

Герой легенд
Кобольт

Чудище
Козерог

Герой сказок
Козий вампир

Монстр
Козлолюди

Герой легенд
Козослонъ

Герой сказок
Кока

Зверь
Коканко

Мистическое чудовище
Коловёртыши

Чудище
Коловёрши

Монстр
Колчис

Мифическое существо
Комокол

Зверь
Комол

Зверь
Комонол

Чудище
Кон Аннон

Герой легенд
Кон-аяк

Мистическое чудовище
Конгамато

Герой легенд
Конебык

Мифическое существо
Коневрусъ

Мистическое чудовище
Конёк-Горбунок

Фэнтезийный персонаж
Копуваи

Герой легенд
Копша

Фэнтезийный персонаж
Копытный волк

Зверь
Коракс

Монстр
Коргоруши

Фэнтезийный персонаж
Кори исмарис

Герой сказок
Коричник

Чудище
Коркодил

Фэнтезийный персонаж
Кормокол

Фэнтезийный персонаж
Корнуоллский летун

Мистическое чудовище
Коробокуру

Мистическое чудовище
Коровья смерть

Герой легенд
Корокотта

Мистическое чудовище
Космический жокей

Чудище
Кот Баюн

Герой сказок
Кот-монстр

Герой сказок
Кот-расщепенец

Фэнтезийный персонаж
Коул

Монстр
Кошколаки

Герой легенд
Крaсный Гaлстучек

Чудище
Крабаллон

Фэнтезийный персонаж
Крак

Фэнтезийный персонаж
Кракен

Мистическое чудовище
Красношапы

Герой сказок
Красные шапки

Герой сказок
Красный колпак

Мистическое чудовище
Красный человек (человечек)

Монстр
Кролы

Герой сказок
Крыжацік

Чудище
Крыжацик

Мистическое чудовище
Крыжовниковая бабка

Мистическое чудовище
Крыжовниха

Монстр
Крыланы

Фэнтезийный персонаж
Крылатая Тень

Чудище
Крысолаки

Чудище
Крысолюды

Чудище
Ктулху

Герой сказок
Ку Ши

Герой легенд
Ку Шит

Чудище
Карбункул

Фэнтезийный персонаж
Катахан

Герой сказок
Керы

Чудище
Китоврас

Герой сказок
Коловертыши

Мистическое чудовище
Корогуши*

Мистическое чудовище
Крапчик

Герой сказок
Куанг-Ши

Мифическое существо
Кумихо

Чудище
Кынсы

Чудище
Кенты

Герой сказок
Кер-балык

Фэнтезийный персонаж
Кер-дьутпа

Чудище
Керастъ

Фэнтезийный персонаж
Керасты

Чудище
Кербер

Монстр
Кимпуруши

Фэнтезийный персонаж
Кинамонъ

Герой легенд
Кинг-Конг

Герой легенд
Киннамолг

Чудище
Киннары

Мистическое чудовище
Кинокефалы

Герой сказок
Кипрский Лохнесс

Герой сказок
Кирин

Герой легенд
Кит

Фэнтезийный персонаж
Китайский дракон

Мифическое существо
Китайский лис

Герой легенд
Китра

Мистическое чудовище
Китсюне

Монстр
Кицунэ

Герой легенд
Клабаутерман

Чудище
Кладавік

Чудище
Кладнік

Фэнтезийный персонаж
Кладовик

Монстр
Кладовник

Мифическое существо
Кладовый

Монстр
Кларихун

Чудище
Клетник

Мифическое существо
Клецьнік

Мифическое существо
Клобук

Монстр
Клурикон

Герой легенд
Криосфинкс

Монстр
Крод Мара

Фэнтезийный персонаж
Кроколеопотам

Герой легенд
Ку-Ши

Фэнтезийный персонаж
Куа-фу

Мистическое чудовище
Кужата

Чудище
Кузутик

Мистическое чудовище
Куй

Монстр
Куйята

Мистическое чудовище
Куйяту

Фэнтезийный персонаж
Кук

Чудище
Кукимора

Мистическое чудовище
Куко

Фэнтезийный персонаж
Кулверстукас

Герой сказок
Кулеша́та

Мифическое существо
Кулеши

Фэнтезийный персонаж
Кулшедра

Фэнтезийный персонаж
Кульдыргыш

Мистическое чудовище
Кульпиян

Герой сказок
Кумбаба

Герой легенд
Кумельган

Герой легенд
Кумихо (구미호)

Монстр
Кумо

Герой сказок
Кумяльган

Чудище
Кун Аннун

Мистическое чудовище
Купалка

Герой легенд
Купальский дедок

Герой сказок
Курангаитуку

Герой легенд
Кусарикку

Фэнтезийный персонаж
Кутинья

Герой сказок
Кутисакэ-онна

Монстр
Кутиха

Фэнтезийный персонаж
Кутувр

Герой легенд
Каипора

Фэнтезийный персонаж
Карс

Мифическое существо
Кентавры

Фэнтезийный персонаж
Кимапуруши

Чудище
Коблинаи

Мистическое чудовище
Кони Диомеда

Герой сказок
Корриганы

Мифическое существо
Краты

Герой сказок
Кутруб

Монстр
Кэпкуэны

Мистическое чудовище
К'тулу

Чудище
Ка́кос

Герой легенд
Кабилл-Ушти

Герой легенд
Кабиры

Фэнтезийный персонаж
Каботер

Мистическое чудовище
Кави́ры

Герой сказок
Кадехо

Зверь
Кадук

Герой сказок
Кажан

Герой легенд
Кажаналак

Чудище
Кайбё

Фэнтезийный персонаж
Кайдзю

Чудище
Как

Зверь
Кака

Зверь
Какий

Герой легенд
Какус

Чудище
Каладрий

Фэнтезийный персонаж
Каладриус

Фэнтезийный персонаж
Калануро

Герой легенд
Калбей

Фэнтезийный персонаж
Калбиi

Фэнтезийный персонаж
Калеи

Фэнтезийный персонаж
Каленик

Чудище
Кали-ахт

Мистическое чудовище
Калликантзарос

Герой сказок
Калликанцары

Герой сказок
Калопус

Фэнтезийный персонаж
Калупалик

Герой сказок
Калюпалик

Герой сказок
Калян

Фэнтезийный персонаж
Камазотц

Герой легенд
Камауэто

Герой легенд
Камелион

Фэнтезийный персонаж
Кангиксуармиукпак

Мистическое чудовище
Корио

Монстр
Кутысь

Герой легенд
Камелопардалис

Герой легенд
Камикири

Фэнтезийный персонаж
Камэоса

Мистическое чудовище
Кан-Кереде

Герой сказок
Канбей

Фэнтезийный персонаж
Кандзаргас

Монстр
Канима

Монстр
Канцербер

Герой сказок
Канькач

Герой легенд
Каппа

Мистическое чудовище
Каракаса-обаке

Мифическое существо
Караконджо

Мистическое чудовище
Карастъ

Мистическое чудовище
Карасу тэнгу

Чудище
Карина

Фэнтезийный персонаж
Каркаданн

Герой сказок
Каркаладил

Мифическое существо
Карканья

Монстр
Карлики

Герой легенд
Карлики Менехуне

Мифическое существо
Картазон

Герой легенд
Каса-бакэ

Монстр
Касабакэ

Герой легенд
Каси

Монстр
Касны

Герой сказок
Касьян

Мифическое существо
Катоблепас

Мистическое чудовище
Катофлеб

Герой легенд
Каукас

Зверь
Каучпок

Герой легенд
Кашкалачань

Мистическое чудовище
Квемуль

Мифическое существо
Квилборы

Чудище
Квильборы

Мистическое чудовище
Квиттеры

Герой легенд
Квинотавр

Герой сказок
Кеаск

Фэнтезийный персонаж
Кеврококрот

Герой сказок
Кейннары

Герой сказок
Кейсонг

Монстр
Кейфонг

Герой сказок
Кекроп

Герой сказок
Кекропс

Мифическое существо
Келпи

Мифическое существо
Кельпи

Чудище
Кендеры

Мистическое чудовище
Кучедра

Герой сказок
Кучивило

Герой легенд
Кучисакэ-онна

Фэнтезийный персонаж
Кушисаке Онна

Герой легенд
Кэлигрейхаунд

Чудище
Кэльпи

Чудище
Кэпкуэн

Герой легенд
Кэпкэуны

Мифическое существо
Кадильница

Мифическое существо
Карлики-цверги

Герой легенд
Кейннари 

Фэнтезийный персонаж
Конаки Дзидзи

Мистическое чудовище
Корреды

Мистическое чудовище
Куафу

Чудище
Курша

Существа из мифов и легенд на букву Л


Фэнтезийный персонаж
Личжу

Фэнтезийный персонаж
Луговой

Мистическое чудовище
Ламии

Монстр
Лидерк

Мистическое чудовище
Лобасты(злыерусалки) 

Мистическое чудовище
Лунный заяц

Фэнтезийный персонаж
Лернейскаягидра

Мифическое существо
Линчетти

Герой легенд
Лубры

Мифическое существо
Лярва

Мифическое существо
Ла Йорона

Монстр
Ладон

Мистическое чудовище
Лазавік

Герой сказок
Лазави́к

Герой легенд
Лазеннік

Мифическое существо
Лазнік

Мифическое существо
Лама

Чудище
Ламассу

Монстр
Ламашту

Мифическое существо
Ламия

Фэнтезийный персонаж
Ламхигин-и-дур

Чудище
Ламя

Мистическое чудовище
Ланнан-ши

Монстр
Лантикусъ

Монстр
Лантухи

Фэнтезийный персонаж
Лапитупы

Мифическое существо
Латан

Фэнтезийный персонаж
Латану

Герой сказок
Лауру

Герой сказок
Лафон

Монстр
Лахама

Герой легенд
Лаюн

Фэнтезийный персонаж
Лающая

Герой сказок
Ле́шенка

Мистическое чудовище
Лебедечеловек

Мистическое чудовище
Лебединые девы

Монстр
Левиафан

Герой сказок
Левияфа

Мистическое чудовище
Левкокрота

Герой легенд
Левкрокота

Герой легенд
Левкрота

Монстр
Ледащий

Герой сказок
Ледяной Джек

Чудище
Лемуры

Фэнтезийный персонаж
Леонид

Герой легенд
Лепрекон

Герой сказок
Лепрехун

Мифическое существо
Лесавки

Мистическое чудовище
Лесной дядя

Мифическое существо
Лесовик

Чудище
Лесовики

Герой легенд
Летавицы

Мистическое чудовище
Летучемыший крысопаук

Чудище
Леуманы

Герой легенд
Лефон

Герой сказок
Лешак

Герой легенд
Леший

Фэнтезийный персонаж
Леший болотный

Фэнтезийный персонаж
Ли́зень

Герой легенд
Лианнан-ши

Зверь
Лизун

Мистическое чудовище
Ликантроп

Фэнтезийный персонаж
Лилит

Монстр
Лимнады

Герой легенд
Лимониады

Мистическое чудовище
Лин

Фэнтезийный персонаж
Линан-Сидхе

Мистическое чудовище
Лингбакр

Герой сказок
Линдворм

Герой легенд
Линтывормъ

Фэнтезийный персонаж
Линь

Герой сказок
Лионтавр

Герой сказок
Лисун

Герой легенд
Лихо одноглазое

Герой легенд
Лич

Герой легенд
Лламхигин-и-дур

Мифическое существо
Лобастый

Мистическое чудовище
Лобизоме

Чудище
Лобишон

Герой легенд
Логхир

Герой легенд
Лознік

Герой легенд
Лозовик

Фэнтезийный персонаж
Лопастый

Герой сказок
Лорелея

Фэнтезийный персонаж
Лосиный Фроди

Монстр
Лоскотуха

Фэнтезийный персонаж
Лотан

Мистическое чудовище
Лох-Несское чудовище

Зверь
Лошолич

Мистическое чудовище
Лу

Фэнтезийный персонаж
Луговичок

Мифическое существо
Лун

Фэнтезийный персонаж
Лунный пес

Чудище
Луска

Мифическое существо
Львинокентавр

Мифическое существо
Лэмхайджин Вай Дувр

Герой сказок
Люб

Фэнтезийный персонаж
Люди, которые спят стоя

Фэнтезийный персонаж
Люди, питающиеся солнцем

Мифическое существо
Люди-аисты

Мистическое чудовище
Люди-журавли

Герой легенд
Люди-львы

Чудище
Лядашцік

Монстр
Лядащий

Герой легенд
Ламя 

Мистическое чудовище
Лиетуонис

Мистическое чудовище
Луаньняо*

Герой легенд
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Фэнтезийный персонаж
Морской бык

Герой легенд
Морской пегас

Мистическое чудовище
Мотра

Чудище
Моряны

Фэнтезийный персонаж
Мудзина

Герой сказок
Муло

Герой сказок
Муруха

Мистическое чудовище
Мушхуш

Герой легенд
Мявки

Герой сказок
Малити Халит

Монстр
Мандах

Монстр
Манья

Герой сказок
Мё-о

Фэнтезийный персонаж
Мынгуцзы

Герой сказок
Морской лев

Герой легенд
Морской рыцарь

Монстр
Мот-мен

Мистическое чудовище
Моховик

Монстр
Мули

Монстр
Мумаки

Мистическое чудовище
Мушрушу

Герой сказок
Мюлинг

Зверь
Мамай

Герой легенд
Мариды

Монстр
Минокава

Мистическое чудовище
Мундих

Чудище
Мяндаш

Монстр
Морана

Фэнтезийный персонаж
Морена

Зверь
Морлоки

Мистическое чудовище
Морская дева

Герой легенд
Морской олень

Герой легенд
Моряна

Чудище
Мотивация

Монстр
Мраволев

Фэнтезийный персонаж
Мулло

Монстр
Мушуссу

Мистическое чудовище
Мюру-Ха

Монстр
Мемозины

Мистическое чудовище
Мойобу

Мистическое чудовище
Мшанки

Чудище
Ма́ра

Мистическое чудовище
Маалусы

Герой легенд
Мааналайсы

Чудище
Маахисы

Мистическое чудовище
Мавки

Монстр
Магнотавр

Фэнтезийный персонаж
Мадзутора

Монстр
Маеро

Монстр
Маероеро

Чудище
Мажана

Мифическое существо
Майдын массалык улеси

Мистическое чудовище
Майдың массалық үлесі

Герой легенд
Макалипорн

Герой легенд
Макалифон

Фэнтезийный персонаж
Макара

Фэнтезийный персонаж
Макли

Монстр
Мала’как

Фэнтезийный персонаж
Мамуны

Монстр
Манагарм

Фэнтезийный персонаж
Мандихоръ

Мистическое чудовище
Мандихорь

Мифическое существо
Мантикора

Мифическое существо
Маньяк

Мифическое существо
Маргульи

Герой сказок
Маргюг

Мифическое существо
Марена

Герой сказок
Марид

Фэнтезийный персонаж
Маркополи

Герой легенд
Марсок

Монстр
Матохи

Мифическое существо
Мать-рысь

Герой сказок
Махаха

Монстр
Махуа

Герой сказок
Маэро

Чудище
Мећедовић

Мистическое чудовище
Медведи-оборотни

Герой легенд
Медведко

Герой сказок
Межевик

Мистическое чудовище
Межевичок

Герой сказок
Мелиады

Чудище
Мелии

Герой сказок
Мелюзина

Мистическое чудовище
Мендо

Фэнтезийный персонаж
Менехуны

Мифическое существо
Мерионы

Мистическое чудовище
Мерроу

Герой легенд
Мерцана

Мистическое чудовище
Меша-адам

Фэнтезийный персонаж
Мидзутора

Монстр
Мимик

Чудище
Минотавр

Герой легенд
Миравды

Мистическое чудовище
Мираг

Монстр
Мирадж

Герой сказок
Мирмеколев

Герой сказок
Мичибичи

Монстр
Модзя

Герой сказок
Моколе

Чудище
Мокруха

Герой легенд
Мокумокурен

Герой легенд
Молниеносный

Герой легенд
Монакьелли

Зверь
Мосмен

Герой легенд
Мохноноги

Чудище
Мулен

Чудище
Мулы

Чудище
Мушруш

Фэнтезийный персонаж
Мэрроу

Герой сказок
Мамдобхута

Монстр
Мангус

Фэнтезийный персонаж
Медуза

Чудище
Миньокао

Герой сказок
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Монстр
Нагиня

Герой сказок
Намной

Фэнтезийный персонаж
Недоступный глазу

Герой легенд
Неко

Монстр
Нермпай

Герой легенд
Нидагрисур

Чудище
Никсы

Мистическое чудовище
Нимфы

Герой сказок
Нисаг

Чудище
Ноггл

Герой сказок
Нокеры

Герой сказок
Нувиша

Мифическое существо
Нэко-мусумэ

Чудище
Няка

Мифическое существо
Начала

Герой сказок
Небесная черепаха

Мифическое существо
Нимфы 

Герой легенд
Навной

Фэнтезийный персонаж
Найтака

Мифическое существо
Нарипол

Мифическое существо
Неистовая охота

Фэнтезийный персонаж
Нелюб

Герой легенд
Несси

Монстр
Ний

Чудище
Ниммэндзю

Мистическое чудовище
Нинки-нанка

Монстр
Ног-птица

Чудище
Ногуй

Герой сказок
Нора нейр

Герой легенд
Нуси

Мистическое чудовище
Ньаадьы Дьянха

Мистическое чудовище
Нэка

Чудище
Нахцерер

Герой легенд
Неблагийдвор

Мистическое чудовище
Нифилимы

Монстр
Наги

Фэнтезийный персонаж
Накер

Мифическое существо
Нарифон

Герой легенд
Невесты

Герой легенд
Неистовый гон

Монстр
Нереиды

Мистическое чудовище
Нефилимы

Мистическое чудовище
Никербрикеры

Мистическое чудовище
Нинкинанка

Мифическое существо
Ногай-птица

Герой сказок
Ноздророг

Герой легенд
Ночник

Фэнтезийный персонаж
Нуэ

Мистическое чудовище
Ньады Дьянха

Герой сказок
Нэко

Мистическое чудовище
Нявки

Фэнтезийный персонаж
Наги 

Герой легенд
Неак Та

Мистическое чудовище
Нглылека

Монстр
Нора

Мифическое существо
Наблюдатели

Мифическое существо
Назгулы

Фэнтезийный персонаж
Намэ-онна

Фэнтезийный персонаж
Наяды

Зверь
Нежить

Чудище
Несвезлох

Фэнтезийный персонаж
Нидхегг

Герой сказок
Никштукас

Герой сказок
Нингё

Фэнтезийный персонаж
Ниссе

Фэнтезийный персонаж
Ногицунэ

Монстр
Нопэрапон

Фэнтезийный персонаж
Нурикабэ

Герой легенд
Нъогль

Чудище
Нэдзуми

Чудище
Нэкомата

Герой легенд
Няўки

Фэнтезийный персонаж
Навьи

Мистическое чудовище
Наяда

Герой легенд
Немейскийлев

Мистическое чудовище
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Герой легенд
Обакэ

Мифическое существо
Опиникус

Мифическое существо
Обмен

Герой сказок
Огневик

Чудище
Огры

Чудище
Одноногая

Фэнтезийный персонаж
Ойнополь

Чудище
Ологхай

Герой сказок
Онг Кут

Герой легенд
Ориогорухо

Монстр
Ортрос

Чудище
Осетник

Герой легенд
Очеретянык

Герой сказок
Обезьяны счастья

Фэнтезийный персонаж
Онокентавры

Фэнтезийный персонаж
Оуробор

Мифическое существо
О-бакэ

Мифическое существо
Обжора

Чудище
Оборотень

Монстр
Овинник

Чудище
Огопого

Фэнтезийный персонаж
Одмінок

Фэнтезийный персонаж
Озерный демон

Монстр
Октопус

Мистическое чудовище
Омутной

Чудище
Они

Фэнтезийный персонаж
Онрё

Чудище
Ореады

Чудище
Орт

Герой легенд
Орфо

Фэнтезийный персонаж
Охагуро-Бэттари

Фэнтезийный персонаж
Огневушка-Поскакушка

Мистическое чудовище
Ори

Герой легенд
Обаке

Мифическое существо
Облачное зеркало

Герой легенд
Обоуби

Мистическое чудовище
Огрины

Фэнтезийный персонаж
Одминок

Чудище
Олифанты

Чудище
Онодрим

Монстр
Опивень

Мифическое существо
Оржавиник

Мистическое чудовище
Ортр

Чудище
Орфр

Мистическое чудовище
Олгой-хорхой

Зверь
Орк

Герой легенд
Обменыш

Зверь
Обуры

Фэнтезийный персонаж
Одміна

Мистическое чудовище
Озерницы

Фэнтезийный персонаж
Оксоку

Мистическое чудовище
Омутник

Фэнтезийный персонаж
Ондина

Мистическое чудовище
Оноскелис

Чудище
Оплетай

Фэнтезийный персонаж
Ормен

Герой сказок
Орф

Мистическое чудовище
Осетный

Герой легенд
Очокочи

Мистическое чудовище
Одрадек

Герой сказок
Орестиады

Существа из мифов и легенд на букву П


Зверь
Паветнiк

Чудище
Пак

Герой легенд
Пандоре

Герой сказок
Парстуки

Чудище
Панѳиръ

Мистическое чудовище
Патасола

Герой легенд
Пеликан

Герой сказок
Перовепри

Мистическое чудовище
Пигси

Герой сказок
Пинкит

Мистическое чудовище
Пицен

Мистическое чудовище
Поглотительница смерти

Фэнтезийный персонаж
Подорожный шмыг

Герой сказок
Пожирательница

Герой легенд
Полтергейст

Монстр
Попелюха

Мифическое существо
Поронец

Мифическое существо
Предвестники беды

Мистическое чудовище
Прилепление

Герой легенд
Протей

Герой легенд
Птица-слон

Зверь
Полкан

Фэнтезийный персонаж
Приведения(призраки)

Монстр
Пазузу

Фэнтезийный персонаж
Пакепакеха

Мифическое существо
Панопт

Герой легенд
Пантера

Чудище
Пардусы

Монстр
Паскунджи

Мифическое существо
Пе́ри

Мистическое чудовище
Пенанггалан

Мистическое чудовище
Перитии

Герой легенд
Пиатэк

Монстр
Пикси

Зверь
Писки

Мистическое чудовище
Пичан

Монстр
Поветник

Фэнтезийный персонаж
Подкидыш

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель кошмаров

Герой легенд
Пожиратель теней

Герой сказок
Покотн

Герой сказок
Попунаць

Герой сказок
Почти человек

Фэнтезийный персонаж
Прибожек

Герой сказок
Просечный шагамо

Монстр
Прысыпуш

Герой сказок
Псы Дэнди

Фэнтезийный персонаж
Пу-ляо

Чудище
Пукиене

Фэнтезийный персонаж
Пукис

Мифическое существо
Пулао

Фэнтезийный персонаж
Пульп

Фэнтезийный персонаж
Пуннiк

Мифическое существо
Пунник

Герой легенд
Пургул-хан

Мистическое чудовище
Пустодомка

Мистическое чудовище
Пустынник из Глен-Эйти

Герой сказок
Путиене

Мистическое чудовище
Путис

Чудище
Пущевик

Герой сказок
Пэ́ри

Фэнтезийный персонаж
Пэк

Герой легенд
Пярэварацень

Монстр
Паня

Чудище
Перитон

Монстр
Полудница

Герой легенд
Паваро

Монстр
Паирика

Фэнтезийный персонаж
Панотии

Герой сказок
Панъфиръ

Мистическое чудовище
Пари

Герой сказок
Пастырь банный

Герой сказок
Пегас

Герой сказок
Перитоны

Зверь
Пиау-ли

Монстр
Пифон

Мистическое чудовище
Плакальщица

Фэнтезийный персонаж
Поганцы

Фэнтезийный персонаж
Подменыш

Мистическое чудовище
Пожиратель(-ница) сердец

Чудище
Полевик

Герой сказок
Полипус

Фэнтезийный персонаж
Полуночная хозяйка

Фэнтезийный персонаж
Понтианак

Герой сказок
Порескоро

Герой сказок
Поющие песнь земли

Герой легенд
Призраки Кольца

Чудище
Протеи

Чудище
Псиллы

Мифическое существо
Птица Рок

Мистическое чудовище
Пенчапенчи

Мистическое чудовище
Пи

Герой легенд
Престолы

Чудище
Пагги

Фэнтезийный персонаж
Пакваджи

Монстр
Панды

Герой легенд
Панте ́

Монстр
Парандр

Мифическое существо
Пасечник

Герой легенд
Патупаиарехе

Фэнтезийный персонаж
Пелли

Герой легенд
Пери

Герой сказок
Пестрый змей

Герой сказок
Пизги

Фэнтезийный персонаж
Писвусъын

Монстр
Пици́н

Фэнтезийный персонаж
Подземные

Мистическое чудовище
Подовинник

Мистическое чудовище
Пожиратель (饕餮)

Герой сказок
Полевой

Герой сказок
Полуденица

Герой легенд
Полуночь

Герой сказок
Попобава

Герой сказок
Поури

Герой сказок
Преты

Монстр
Присы́пуш

Мифическое существо
Прыгун в воду

Герой сказок
Псы Габриэля

Мистическое чудовище
Петни

Зверь
Понё

Чудище
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Герой сказок
Россомаха

Монстр
Рохмань

Герой сказок
Ругару

Герой сказок
Русалки

Зверь
Рыгач

Мистическое чудовище
Ремора

Зверь
Рудзу

Герой сказок
Равк

Мистическое чудовище
Рагана

Фэнтезийный персонаж
Раздражар

Герой легенд
Ракушечник

Мифическое существо
Ракушник

Мистическое чудовище
Ракшасы

Монстр
Расамаха

Мистическое чудовище
Раткины

Монстр
Рахманы

Чудище
Ревенант

Герой сказок
Рейко

Зверь
Рефаимы

Мистическое чудовище
Ржаная тетка

Мифическое существо
Роан

Фэнтезийный персонаж
Роггенмеме

Мистическое чудовище
Рокеи

Герой сказок
Рокуро-куби

Герой легенд
Рокуроккуби

Мифическое существо
Ромпо

Монстр
Роперайт

Чудище
Роперит

Фэнтезийный персонаж
Росомаха

Мистическое чудовище
Рохманы

Мифическое существо
Ру́дзу Ру́нгитис

Мистическое чудовище
Русалка (Mermaid)

Герой сказок
Рыбокентавры

Фэнтезийный персонаж
Рефаим

Мистическое чудовище
Русалки, русалии

Герой сказок
Рапаиты

Чудище
Рарашек

Герой сказок
Роук

Мистическое чудовище
Рощевик

Чудище
Руна

Чудище
Русумака

Мистическое чудовище
Рыпач

Монстр
Рабикан

Мифическое существо
Рудры

Герой легенд
Расамака

Мифическое существо
Рохдулай

Зверь
Рунгис

Чудище
Рух

Мистическое чудовище
Рэтчеты Габриэля

Мистическое чудовище
Роаны

Существа из мифов и легенд на букву С


Фэнтезийный персонаж
Созерцатели

Фэнтезийный персонаж
Саг

Зверь
Сатиры

Мистическое чудовище
Светлолики

Мистическое чудовище
Свитезянки

Мифическое существо
Се Чжи

Чудище
Селки

Монстр
Сёрё

Мистическое чудовище
Сикомэ

Монстр
Сильфиды

Герой легенд
Симуран

Герой легенд
Сипактли

Герой легенд
Сирин

Фэнтезийный персонаж
Сируш

Мистическое чудовище
Скарбнік

Герой легенд
Скекла

Монстр
Скиопод

Герой сказок
Скоге

Монстр
Скорроу

Герой сказок
Скруллы

Мистическое чудовище
Слоа

Герой сказок
Смок

Мистическое чудовище
Снерги

Герой сказок
Собаки из холмов

Герой легенд
Спи

Фэнтезийный персонаж
Степовой

Мистическое чудовище
Странные звери

Зверь
Стрижак

Герой сказок
Струфион

Чудище
Стукачи

Мифическое существо
Су́хос

Герой легенд
Суседко

Герой сказок
Сфинкс

Герой сказок
Сы-ню

Герой сказок
Сюллюкюн

Мистическое чудовище
Сиды

Фэнтезийный персонаж
Сальванелли

Мистическое чудовище
Серафимы

Герой сказок
Скесса

Фэнтезийный персонаж
Стратим(птица)

Мистическое чудовище
Сатико

Чудище
Сванхамр

Чудище
Свинорылы

Герой сказок
Селк

Монстр
Серваны

Монстр
Сильваны

Герой сказок
Синсин

Мифическое существо
Сирена-змея

Чудище
Сиртя

Монстр
Сквонк

Герой легенд
Скилла

Мифическое существо
Скифский агнец

Мифическое существо
Сколь

Фэнтезийный персонаж
Скру́тек

Мистическое чудовище
Слейпнир

Герой легенд
Слуах

Фэнтезийный персонаж
Снарк

Герой легенд
Создатели (Engineers)

Мифическое существо
Старик Длиной с Зайца

Герой легенд
Стеллио

Герой сказок
Стоговой и Стожиха

Герой легенд
Страндваскаре

Фэнтезийный персонаж
Стриго́й

Фэнтезийный персонаж
Струтоподы

Герой сказок
Стуканцы

Мистическое чудовище
Стуршёудьюрет

Фэнтезийный персонаж
Сусе́дка

Мистическое чудовище
Сучуна (Сучунаа)

Монстр
Сциталис

Герой легенд
Саратан

Фэнтезийный персонаж
Силены

Мистическое чудовище
Сульде

Герой сказок
Сагари

Герой сказок
Сарамейя

Герой легенд
Сачико

Чудище
Свинолаки

Мистическое чудовище
Себек

Герой сказок
Селчи

Монстр
Серпопард

Герой сказок
Сикэнкэн

Герой сказок
Сильфы

Зверь
Симург

Монстр
Сирё

Мистическое чудовище
Сиррух

Монстр
Сихиртя

Монстр
Скарбник

Герой сказок
Скёль

Монстр
Скириты

Мифическое существо
Сколль

Герой легенд
Скрайкер

Мистическое чудовище
Скрытый

Герой сказок
Слоноликий

Фэнтезийный персонаж
Смокъ

Фэнтезийный персонаж
Снолигостер

Герой легенд
Собаки холмов

Мистическое чудовище
Сокнопаис

Монстр
Спригган

Фэнтезийный персонаж
Старуха-бузина

Мифическое существо
Стимфалийские птицы

Герой сказок
Стокимы

Герой легенд
Стржига

Герой легенд
Струки

Монстр
Стрыга

Герой легенд
Суккуб

Герой сказок
Сухуб

Герой сказок
Сциапод

Фэнтезийный персонаж
Сяоянмин

Фэнтезийный персонаж
Сабдыки

Герой сказок
Секигами

Фэнтезийный персонаж
Сирены

Герой легенд
Сагет

Мифическое существо
Саруторахэби

Мифическое существо
Світязянкі

Герой сказок
Свинолюды

Зверь
Сёдзё

Герой сказок
Семаргл

Монстр
Сечжи

Герой сказок
Силува

Монстр
Симаргл

Фэнтезийный персонаж
Сирена

Мистическое чудовище
Сирруш

Чудище
Сияющий

Герой сказок
Сквадер

Мистическое чудовище
Скиапод

Чудище
Скитал

Мистическое чудовище
Сколопендра

Герой сказок
Скржитек

Фэнтезийный персонаж
Скулящие на небесах

Мистическое чудовище
Слуа

Мистическое чудовище
Смотрящий вниз

Мистическое чудовище
Собаки Дандо

Фэнтезийный персонаж
Собек

Герой сказок
Ставры и Гавры

Герой легенд
Стаўры і Гаўры

Фэнтезийный персонаж
Стоглавая ехидна

Мифическое существо
Сторукие

Герой легенд
Стрига

Герой легенд
Струсы

Фэнтезийный персонаж
Стрыжак

Фэнтезийный персонаж
Стурсы

Чудище
Суккубус

Герой легенд
Сухубус

Фэнтезийный персонаж
Сцилла

Мистическое чудовище
Сьвіцязянкі

Мистическое чудовище
Сятихоко

Герой сказок
Сару

Фэнтезийный персонаж
Силы

Мистическое чудовище
Спригганы

Мистическое чудовище
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Фэнтезийный персонаж
Тимиморё

Мистическое чудовище
Табуннік

Зверь
Таласым

Зверь
Таоте

Чудище
Тарраска

Фэнтезийный персонаж
Твари

Герой легенд
Тененог

Герой сказок
Техути

Мистическое чудовище
Тит-рыба

Герой сказок
Тламхиген-и-дурр

Чудище
Толпар

Мистическое чудовище
Тотетсу

Фэнтезийный персонаж
Трау

Зверь
Тритон

Герой легенд
Тулпар

Зверь
Тут

Герой легенд
Тхеуранги

Фэнтезийный персонаж
Талос

Герой сказок
Тенгиры

Мифическое существо
Топотун

Герой легенд
Тутыр

Мистическое чудовище
Табу́нник

Фэнтезийный персонаж
Таласъм

Герой сказок
Тао-Тие

Мистическое чудовище
Тарки (зеленые люди Марса)

Мистическое чудовище
Таурт

Герой сказок
Теут

Монстр
Тухиранги

Мифическое существо
Тиколош

Мистическое чудовище
Тифон

Чудище
Токолош

Чудище
Тот

Герой сказок
Трасго

Мифическое существо
Трогодиты

Герой легенд
Туба

Герой легенд
Турсы

Мистическое чудовище
Туут

Герой сказок
Тяньгоу

Монстр
Тарамы

Чудище
Тилвиттег

Зверь
Тролль

Герой сказок
Тэрэны

Герой легенд
Тавроиды

Герой сказок
Тамамо-но Маэ

Мифическое существо
Тараск

Герой сказок
Тварьцы

Чудище
Тенко

Герой сказок
Тиамат

Герой легенд
Тиритчик

Герой легенд
Тибицена

Фэнтезийный персонаж
Титаны

Чудище
Тодорцы

Чудище
Томте

Герой легенд
Тоут

Мифическое существо
Трауко

Герой сказок
Троглодит

Монстр
Труст

Монстр
Тунда

Фэнтезийный персонаж
Тутос

Мистическое чудовище
Тхэджагви

Мистическое чудовище
Тадебцо*

Монстр
Таркшья

Монстр
Тиштар

Фэнтезийный персонаж
Тунситунь

Чудище
Тануки

Мифическое существо
Тараска

Мистическое чудовище
Татцельвурм

Фэнтезийный персонаж
Тестраль

Фэнтезийный персонаж
Тиан Лю

Герой легенд
Тоенайар

Мистическое чудовище
Тикбаланг

Монстр
Титиры

Монстр
Тоенаяр

Фэнтезийный персонаж
Тормунганд

Мистическое чудовище
Тресго

Герой легенд
Тсукумо-гами

Мистическое чудовище
Туреху

Мистическое чудовище
Туту

Герой легенд
Тэнгу

Герой сказок
Таранд

Мистическое чудовище
Тиминталы

Герой сказок
Трясовицы

Существа из мифов и легенд на букву У


Мифическое существо
Уайверн

Зверь
Угаллу

Мистическое чудовище
Узлем

Герой легенд
Укрут

Чудище
Унгайкё

Мифическое существо
Ундина

Мистическое чудовище
Упыри

Монстр
Урмалиллу

Мистическое чудовище
Урсолаки

Фэнтезийный персонаж
Утуму

Герой легенд
Ульвэй

Мифическое существо
Убыр, увыр

Герой легенд
Ужалка

Герой легенд
Умкову

Герой легенд
Унголианта

Фэнтезийный персонаж
Урма́н иясе́

Герой легенд
Уроборос

Чудище
Утукку

Герой легенд
Умрун

Мистическое чудовище
Уаллепен

Мистическое чудовище
Удод

Чудище
Уиндиго

Чудище
Улайри

Монстр
Ундине

Герой легенд
Упьержи

Мистическое чудовище
Урмалуллу

Герой сказок
Урхины

Чудище
Ухалица

Фэнтезийный персонаж
Убыры

Мистическое чудовище
Убумэ

Мистическое чудовище
Уер

Герой сказок
Унголиант

Зверь
Упир

Монстр
Уридимму

Мифическое существо
Утбурд

Фэнтезийный персонаж
Ушедшие

Мистическое чудовище
Убор

Мистическое чудовище
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Герой сказок
Файнодери

Герой сказок
Фастикалон

Мистическое чудовище
Фафни

Мистическое чудовище
Федал

Монстр
Фера

Герой сказок
Фестралы

Герой сказок
Финтиплюх

Герой легенд
Фойникс (Φοϊνιξ)

Герой легенд
Фуа

Монстр
Фэйи

Чудище
Фараонка

Фэнтезийный персонаж
Фраваши

Мистическое чудовище
Фавны

Монстр
Фату-Лива

Монстр
Фахин

Герой сказок
Фенрир

Фэнтезийный персонаж
Финодири

Мистическое чудовище
Фойник (Φοϊνιξ)

Чудище
Фоха

Герой сказок
Фуфу

Герой сказок
Фэнхуан

Герой сказок
Феи

Герой сказок
Фанампитулуху

Герой легенд
Фаститокалон

Мистическое чудовище
Фафнир

Фэнтезийный персонаж
Фейри

Монстр
Фиджел

Герой сказок
Финфолк

Фэнтезийный персонаж
Фоллохайды

Фэнтезийный персонаж
Фуна-юрэй

Герой сказок
Фэйн

Герой сказок
Фавн

Герой сказок
Фенхуан

Чудище
Фанани

Мифическое существо
Фахан

Герой легенд
Феникс

Чудище
Ферра

Мистическое чудовище
Фильрас

Чудище
Фо-а

Герой легенд
Фурии

Мистическое чудовище
Фэнси

Фэнтезийный персонаж
Феникс(птица)

Существа из мифов и легенд на букву Х


Герой сказок
Хедли Кау

Чудище
Хіхітун

Герой сказок
Хан Кереде

Чудище
Хапун

Мистическое чудовище
Хати

Монстр
Хафгуфа

Монстр
Хваты

Герой легенд
Хепера

Герой легенд
Хинки-Панк

Чудище
Хлеўнік

Чудище
Хованец

Герой сказок
Хозяин банный

Монстр
Хримтурсы

Герой сказок
Хуб

Фэнтезийный персонаж
Хуканчи

Мифическое существо
Хуньдунь

Герой сказок
Хъандзӕргӕс

Герой сказок
Хюльдра

Монстр
Хогмены

Мистическое чудовище
Хала

Монстр
Хапер

Герой легенд
Харфуты

Фэнтезийный персонаж
Хатнiчак

Мистическое чудовище
Хваны

Герой легенд
Хентил

Герой легенд
Хёсубэ

Монстр
Химера

Мистическое чудовище
Хлевник

Фэнтезийный персонаж
Хобгоблин

Мистическое чудовище
Хозяин

Герой легенд
Хохлик

Монстр
Хска

Мистическое чудовище
Худое пальтишко

Мистическое чудовище
Хумбаба

Герой легенд
Хургины

Монстр
Хэчи

Монстр
Херувимы

Фэнтезийный персонаж
Холмовики (жителихолмов)

Мистическое чудовище
Хаечи

Герой сказок
Ханако-сан

Зверь
Харадр

Герой сказок
Хатнiй дiдко

Монстр
Хашховыло

Чудище
Хвостатый

Монстр
Хепра

Герой сказок
Хиеракосфинкс

Мистическое чудовище
Хихитун

Герой сказок
Хляўнік

Герой легенд
Хованець

Мифическое существо
Хонэ-онна

Мистическое чудовище
Хродвитнир

Герой сказок
Хувава

Герой сказок
Хуньтунь

Мифическое существо
Хобии

Чудище
Хаммари

Фэнтезийный персонаж
Хайнатум

Мистическое чудовище
Хантай

Фэнтезийный персонаж
Харибда

Мистическое чудовище
Хатнiк

Чудище
Хаэчи

Монстр
Хепри

Зверь
Хили

Герой сказок
Хле́вник

Чудище
Хоббиты

Чудище
Ходаг

Чудище
Хоу

Герой легенд
Хродвитниссон

Чудище
Хугаг

Чудище
Хульдра

Герой сказок
Хуорны

Чудище
Хэнгэёкай

Мистическое чудовище
Хитоцумэ Кодзо

Мифическое существо
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Монстр
Центикор

Зверь
Цета

Герой легенд
Цзы-Гу

Монстр
Циклопы

Герой легенд
Ци-линь

Монстр
Цементавр

Мистическое чудовище
Цеста

Чудище
Цзин-Ю

Монстр
Цзяго

Герой сказок
Цмок

Мистическое чудовище
ЦѢту

Монстр
Цуру

Герой сказок
Центиманы

Мистическое чудовище
Цетна

Зверь
Цзю-ню

Чудище
Цилинь

Зверь
Циклоп 

Мистическое чудовище
Царь-птица

Монстр
Цербер

Монстр
Цетус

Чудище
Цзюэюань

Чудище
Цитирон

Мистическое чудовище
Цюню

Герой сказок
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Мистическое чудовище
Чагрин

Мистическое чудовище
Чарана

Мистическое чудовище
Чернозубка (お歯黒べったり)

Чудище
Чертовка

Монстр
Чжаофэн

Чудище
Чжуинь

Чудище
Чивэнь

Чудище
Чорт

Монстр
Чугайстр

Фэнтезийный персонаж
Чупакабра

Фэнтезийный персонаж
Чучуня

Герой легенд
Чорачанни

Герой легенд
Чаофенг

Мистическое чудовище
Человек-мотылёк

Мифическое существо
Чернобурка

Герой сказок
Черти

Мистическое чудовище
Чеширский кот

Мистическое чудовище
Чжу-ню

Чудище
Чжуполун

Герой сказок
Чончон

Чудище
Чугайстер

Монстр
Чудь

Мистическое чудовище
Чучуна

Герой сказок
Чурила

Мистическое чудовище
Чанъин

Мистическое чудовище
Чебурашка

Фэнтезийный персонаж
Человек-сова из Мавнана

Герой легенд
Чертовы псы Дэнди

Монстр
Чжи-вэнь

Чудище
Чжулун

Герой легенд
Читаури

Герой сказок
Что за люди

Герой сказок
Чугайстрин

Фэнтезийный персонаж
Чупакабрас

Монстр
Чхоллима

Герой сказок
Чоно-волк

Чудище
Чусрым

Монстр
Чао-фэн

Фэнтезийный персонаж
Черная свинья оршанского млына

Зверь
Чёрт

Чудище
Чёчёккэ

Чудище
Чжу

Герой сказок
Чжун-вэнь

Чудище
Чмок

Герой сказок
Чубакка

Фэнтезийный персонаж
Чугайстырь

Монстр
Чусин

Чудище
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Мистическое чудовище
Шалена

Мифическое существо
Шейдим

Монстр
Шелоба

Герой сказок
Шиликуны

Герой сказок
Шиши́мора

Фэнтезийный персонаж
Шишица

Герой легенд
Шолышны

Мистическое чудовище
Штойзоррейшты

Герой легенд
Шулмусы

Монстр
Шурали

Фэнтезийный персонаж
Шэлки

Мистическое чудовище
Шайтан

Мистическое чудовище
Шогготы

Фэнтезийный персонаж
Шакко

Монстр
Шаркань

Чудище
Шелоб

Чудище
Ши-лин

Герой легенд
Шиш

Монстр
Шишиха

Мистическое чудовище
Шляпа-из-обрезков

Фэнтезийный персонаж
Штойзволы

Чудище
Шуликуны

Монстр
Шурале

Герой легенд
Шэду

Мистическое чудовище
Шүрәле

Фэнтезийный персонаж
Шанкчанни

Чудище
Шондоката

Монстр
Шамир

Зверь
Шелки

Герой сказок
Шилин

Фэнтезийный персонаж
Шишига

Герой сказок
Шишичиха

Мистическое чудовище
Шошычиха

Мистическое чудовище
Штолленвурм

Чудище
Шулюкуны

Герой легенд
Шюрали́

Монстр
Шеша

Мистическое чудовище
Шабари Удумбала

Герой легенд
Шаи

Монстр
Шанту

Монстр
Шелликот

Герой легенд
Шерстопалы

Фэнтезийный персонаж
Шилиханы

Герой сказок
Шишитиха

Монстр
Шликуны

Мистическое чудовище
Шпротва

Герой сказок
Штрига

Мистическое чудовище
Шунгалвис

Герой легенд
Шутовка

Герой сказок
Шямга

Герой сказок
Шелковинки

Герой легенд
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Фэнтезийный персонаж
Щекотун

Чудище
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Герой сказок
Ырка

Герой сказок
Ыр

Монстр
Ыро

Фэнтезийный персонаж
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Мистическое чудовище
Эждерха́

Зверь
Эмпуса

Герой легенд
Энфийлд

Чудище
Эри́нии

Зверь
Эрциния

Мифическое существо
Эвмениды

Герой легенд
Эршу

Чудище
Эал

Герой легенд
Эжде́р

Герой легенд
Элйуоньэй гөдэ

Монстр
Эмпуза

Чудище
Энудр

Фэнтезийный персонаж
Эрдлюитлы

Герой сказок
Эрихфоний

Герой легенд
Эе

Фэнтезийный персонаж
Эктозавр

Чудище
Эвоки

Мистическое чудовище
Эксихейры

Мистическое чудовище
Эль Джассаса

Монстр
Энфилд

Мистическое чудовище
Эринии

Мифическое существо
Эх-Уишге

Фэнтезийный персонаж
Эльфы(альвы)

Мистическое чудовище
Эврином

Герой сказок
Элементаль

Герой сказок
Энты

Фэнтезийный персонаж
Эпифаги

Герой сказок
Эх-Ушге

Фэнтезийный персонаж
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Монстр
Ювха

Герой сказок
Юки-нёбо

Монстр
Юкибадзё

Фэнтезийный персонаж
Юные девы

Мистическое чудовище
Юварки

Герой легенд
Юки-дзёро

Мифическое существо
Юки-химэ

Фэнтезийный персонаж
Юмэкуи

Герой сказок
Юха

Мифическое существо
Юки-анэ

Герой сказок
Юки-онаго

Зверь
Юкимба

Монстр
Юрэй

Чудище
Юки-бамба

Мистическое чудовище
Юки-онна

Герой сказок
Юкифури-баба

Герой сказок
Ютулы

Фэнтезийный персонаж
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Мифическое существо
A-nun-na-ku

Фэнтезийный персонаж
Abang Aku

Зверь
Abraxas

Монстр
Achoych-Pachoych

Фэнтезийный персонаж
Afanc

Монстр
Ahemait

Герой легенд
Al-mi'raj

Герой легенд
Alérion

Мистическое чудовище
Alghul

Монстр
Alsea

Монстр
Am-heh

Мистическое чудовище
Amajurjuk

Мифическое существо
Ame-onna

Монстр
Amfivena

Монстр
Ammut

Мистическое чудовище
Amphithere

Мистическое чудовище
Ananse

Герой легенд
Anioto

Герой легенд
A Bao A Qu

Мистическое чудовище
Abada

Герой легенд
Abrasax

Чудище
Achlis

Герой легенд
Aethiopes maritimi

Герой легенд
Agnus scythicus

Фэнтезийный персонаж
Al-Burāq (البُراق‎‎)

Чудище
Alerion

Зверь
Alfar

Мистическое чудовище
Alphyn

Мистическое чудовище
Alv

Чудище
Amajorssuk

Герой сказок
Amayuquq

Монстр
Amfipterus

Чудище
Ammit

Чудище
Amphitere

Фэнтезийный персонаж
Anancyi

Мифическое существо
Angiak

Мистическое чудовище
A-nuna

Герой легенд
Abph моhа

Герой сказок
Acromantul

Чудище
Agh-iski

Фэнтезийный персонаж
Ahkiyyini

Чудище
Aitwar

Зверь
Ala

Герой легенд
Alerione

Мистическое чудовище
Alicanto

Мистическое чудовище
Alseid

Зверь
Am-mit

Мифическое существо
Amam

Зверь
Amemet

Фэнтезийный персонаж
Amikiri

Мифическое существо
Amphiptere

Герой сказок
Ananansa

Зверь
Anansi

Чудище
Anker-trold.

Герой легенд
A Bao A Koo

Герой сказок
A-nuna-ke-ne

Чудище
Abracax

Мистическое чудовище
Acheri

Монстр
Acromantula

Герой сказок
Aghar Dwarves

Герой сказок
Aigokeros

Мифическое существо
Aka-shita (赤舌)

Мифическое существо
Alce

Чудище
Allocamelus

Зверь
Amajaruk

Фэнтезийный персонаж
Amautalik

Мистическое чудовище
Amfiptere

Фэнтезийный персонаж
Ammet

Чудище
Amphisbaena

Герой легенд
Anancy

Мистическое чудовище
Anansiil

Чудище
Ankoù

Герой легенд
Annancy

Мистическое чудовище
Anphivena

Мистическое чудовище
Antiplos

Мистическое чудовище
Antlion

Герой сказок
Antolops

Зверь
Anyoto

Герой легенд
Apis

Мифическое существо
Apsaras (अप्सरस्)

Герой легенд
Aqrabu

Фэнтезийный персонаж
Aqrabuamelu

Зверь
Aqrb ['qrb]

Фэнтезийный персонаж
Araiteuru

Фэнтезийный персонаж
Aralez

Чудище
Arase

Зверь
Arçura

Мифическое существо
Arimaspi

Мистическое чудовище
Arrachd

Чудище
Artabatitae

Зверь
Artibatirae

Мистическое чудовище
Askafroe

Зверь
Askefroa

Герой сказок
Asp

Мистическое чудовище
Aspedocalane

Герой сказок
Aspic

Чудище
Aspid

Мифическое существо
Aspide

Монстр
Aspido testudo

Зверь
Aspidochelone

Фэнтезийный персонаж
Aspis

Мистическое чудовище
Aspis chelone

Герой сказок
Assida

Мистическое чудовище
Assidam

Герой легенд
Asuwang

Чудище
Aswang

Герой легенд
Augerey

Зверь
Aughisky

Герой легенд
Aunt Nancy

Герой легенд
Auroborus

Герой сказок
Autolops

Герой легенд
Avank

Мифическое существо
Ayiyi

Герой сказок
Azuki-arai (あずきあらい)

Чудище
Azuki-togi

Чудище
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Зверь
B'anansi

Монстр
B'hemot

Герой легенд
Baast

Герой сказок
Baba

Мистическое чудовище
Babaí

Мистическое чудовище
Babi

Чудище
Babok

Мистическое чудовище
Badnjak

Герой легенд
Bagenge

Герой легенд
Bahamut

Герой легенд
Bahamūt (بهموت)

Мифическое существо
Baku (獏 или 貘)

Мифическое существо
Balaena

Чудище
Balain

Монстр
Balainne

Чудище
Balaur

Чудище
Balayn

Фэнтезийный персонаж
Balene

Монстр
Bannik

Герой легенд
Banshee

Зверь
Barbegazi

Мифическое существо
Bargest

Зверь
Barghest

Фэнтезийный персонаж
Bargtjest

Мистическое чудовище
Barking Beast

Мистическое чудовище
Barnacle-geese

Мистическое чудовище
Barruguet Ibicenco

Герой сказок
Barstukai

Герой сказок
Barzdukai

Фэнтезийный персонаж
Basajaun

Монстр
Basajaunak

Герой сказок
Basandere

Герой легенд
Basilisk

Герой сказок
Bast

Зверь
Bastet

Чудище
Bastis

Зверь
Bat-Rat-Spider

Мистическое чудовище
Bauchan

Герой легенд
Baxajaun

Зверь
Bazyliszek

Зверь
Bean Sí

Герой легенд
Bean Sídhe

Монстр
Beast Glatisant

Герой легенд
Bebok

Мистическое чудовище
Behemot

Мистическое чудовище
Behemoth

Мифическое существо
Beholder

Мистическое чудовище
Belewitte

Мистическое чудовище
Ben-Varrey

Зверь
Beornings

Мифическое существо
Bhutas

Мифическое существо
Biinjao

Чудище
Biinyao

Мистическое чудовище
Bilwis

Чудище
Bilwiß

Фэнтезийный персонаж
Bilwiz

Монстр
Binfen

Герой сказок
Bipedester delusissimus

Герой легенд
Biyiniao

Мифическое существо
Black Riders

Герой легенд
Blajini

Фэнтезийный персонаж
Blemmye

Герой сказок
Blemmyes

Чудище
Blemue

Фэнтезийный персонаж
Bludičky

Монстр
Bluecap

Герой легенд
Bồ lao

Герой сказок
Bo-guest

Мифическое существо
Bobo

Чудище
Bobok

Мифическое существо
Bòcan

Фэнтезийный персонаж
Bodachan Sabhail

Монстр
Bogans

Фэнтезийный персонаж
Bogey-beast

Монстр
Boggans

Герой сказок
Boggart

Герой сказок
Boggle

Мифическое существо
Bogill

Чудище
Bogle

Чудище
Bogy

Зверь
Bolla

Мистическое чудовище
Bonasus

Монстр
Bonnacon

Чудище
Bookworm, .303

Герой сказок
Bōrei (亡霊)

Герой легенд
Botchling

Мистическое чудовище
Bouda

Фэнтезийный персонаж
Bożątka

Монстр
Brag

Герой легенд
Brollachan

Герой сказок
Broonie

Чудище
Broucolaque

Монстр
Brownie

Герой легенд
Brucolakas

Фэнтезийный персонаж
Bruesche

Фэнтезийный персонаж
Bruja

Герой легенд
Brukołak

Чудище
Bruxsa

Мифическое существо
Bucca

Фэнтезийный персонаж
Bucentaur

Герой сказок
Bucentauro

Фэнтезийный персонаж
Bucentaurus

Герой сказок
Buckawn

Мистическое чудовище
Buggane

Чудище
Bultungin

Герой сказок
Bundimun

Герой сказок
Bungisngis

Герой сказок
Bunyip

Чудище
Buraq

Фэнтезийный персонаж
Bwca

Фэнтезийный персонаж
Bəhēmôth (בהמות)

Существа из мифов и легенд на букву C


Герой легенд
Cervus marinus

Фэнтезийный персонаж
Chamoi

Монстр
Cheper

Герой легенд
Children of the Forest

Мистическое чудовище
Chitauri

Герой легенд
Chollima (천리마)

Фэнтезийный персонаж
Chowany

Чудище
Cicaniae

Фэнтезийный персонаж
Cluricaun

Фэнтезийный персонаж
Coine

Герой сказок
Cornish Pixie

Герой сказок
Craneman

Чудище
Cthulhu

Герой легенд
Cuchivilu

Чудище
Cветочер

Зверь
Capricorn

Фэнтезийный персонаж
Catoblepa

Герой легенд
Catoblepas

Фэнтезийный персонаж
Ceasg

Чудище
Celestial-Dog

Мифическое существо
Centauroid

Чудище
Centicore

Монстр
Centimani

Герой легенд
Cerastes

Мистическое чудовище
Cerberus

Герой сказок
Cethe

Фэнтезийный персонаж
Cheshire Cat

Монстр
Chimera

Фэнтезийный персонаж
Chīwěn (螭吻)

Герой легенд
Chonchón

Монстр
Chupacabras

Фэнтезийный персонаж
Cinnamulgus

Герой легенд
Cmentarz

Мифическое существо
Compé Anansi

Герой легенд
Corsia

Чудище
Crodh Mara

Фэнтезийный персонаж
Cù Sìth

Чудище
Cynocephalus

Зверь
Cete

Монстр
Changeling

Зверь
Chepri

Монстр
Chimaera

Монстр
Chīwěi (鸱尾)

Чудище
Chonchon

Герой легенд
Chu'i srin

Фэнтезийный персонаж
Cinnamologus

Чудище
Clurichaun

Фэнтезийный персонаж
Colt-pixy

Герой легенд
Corocotta

Герой сказок
Criosphinx

Фэнтезийный персонаж
Cú Sídhe

Герой легенд
Cwn Annwn

Мифическое существо
Cabyll-Ushtey

Герой легенд
Cacus

Монстр
Caladrius

Фэнтезийный персонаж
Calopus

Мифическое существо
Calygreyhound

Зверь
Camahueto

Чудище
Camazotz

Зверь
Camelion

Мистическое чудовище
Camelopard

Мистическое чудовище
Camelopardalus

Зверь
Camelopardus

Герой сказок
Canis getulis

Мистическое чудовище
Canis hades

Чудище
Căpcăun

Зверь
Cěrt

Мистическое чудовище
Cetus

Монстр
Cheney's Hounds

Герой сказок
Chia-kuo

Мистическое чудовище
Chimimōryō (魑魅魍魎)

Фэнтезийный персонаж
Chochlik

Герой легенд
Chowaniec

Чудище
Church Grim

Мифическое существо
Cinomolgus

Герой легенд
Coatlicue

Зверь
Cornish Owlman

Мифическое существо
Covie

Герой легенд
Crt

Фэнтезийный персонаж
Cuchivilo

Герой сказок
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Зверь
Dairi

Герой сказок
Davāl-pā(i)

Герой сказок
Devorador de las Sombras

Мифическое существо
Dhampyr

Герой легенд
Djehuti

Монстр
Dockalfar

Монстр
Doppelgänger

Фэнтезийный персонаж
Draw

Мифическое существо
Dryádes

Герой сказок
Dunters

Мистическое чудовище
Dzee-dzee-bon-da

Чудище
Dahu

Фэнтезийный персонаж
Dando and his Dogs

Мистическое чудовище
Deva (देव)

Монстр
Dhampir

Фэнтезийный персонаж
Dip

Мистическое чудовище
Dithreach

Герой легенд
Djinni

Фэнтезийный персонаж
Donnervogel

Герой сказок
Draconians

Фэнтезийный персонаж
Drow

Фэнтезийный персонаж
Dugs

Зверь
Dzunukwa

Герой сказок
Daēva

Герой сказок
Dampeer

Монстр
Dementor

Монстр
Dhamphir

Чудище
Dhegdheer

Монстр
Dinny-Mara

Монстр
Displacer Beast

Герой легенд
Djinn (جن)

Герой сказок
Donestres

Герой сказок
Dorsohastatus caudirotula

Монстр
Drider

Фэнтезийный персонаж
Duende

Герой сказок
Duppy

Герой сказок
Dzhadadzhiya

Монстр
Dandy dogs

Мистическое чудовище
Devil's Dandy Dogs

Мистическое чудовище
Dhampire

Мистическое чудовище
Dibbuk

Монстр
Dirae

Зверь
Djehouti

Монстр
Dobie

Мистическое чудовище
Dooinney Marrey

Герой сказок
Drakaina

Фэнтезийный персонаж
Drutten

Монстр
Dunpeal

Мистическое чудовище
Dyehuthy

Монстр
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Герой сказок
Each Uisge

Герой легенд
Efreeti

Герой сказок
Ela

Чудище
Elv

Чудище
Empusa

Фэнтезийный персонаж
Engineers

Монстр
Epiphagi

Герой сказок
Erdluitle

Мистическое чудовище
Eurynomos

Мифическое существо
Ežerinis

Герой сказок
Eater of Socks

Монстр
Ekkillik

Фэнтезийный персонаж
Elder Mother

Герой легенд
Empousai

Зверь
Empuоsai

Герой сказок
Ents

Монстр
Epopus

Фэнтезийный персонаж
Eschenfrua

Герой сказок
Ewoks

Герой легенд
Eale

Зверь
Elad

Чудище
Erumpent

Монстр
Ewaiponoma

Фэнтезийный персонаж
Empousa

Герой легенд
Empusae

Мистическое чудовище
Enhydros

Герой легенд
Epiphagus

Чудище
Ech-Ooshkya

Монстр
El Cadejo

Чудище
Elg-Fróði

Мистическое чудовище
Empuosa

Монстр
Enfield

Фэнтезийный персонаж
Epifugos

Монстр
Ercinia

Герой сказок
Euronymous

Фэнтезийный персонаж
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Монстр
Faery

Герой легенд
Father Winter

Герой легенд
Fenghuang (鳳凰)

Герой легенд
Fenrisúlfr

Чудище
Fetch

Мифическое существо
Fachen

Мистическое чудовище
Fairy

Герой легенд
Fee

Мифическое существо
Fenoderee

Герой легенд
Ferrishin

Фэнтезийный персонаж
Finfolk

Монстр
Fafnir

Герой сказок
Fideal

Герой сказок
Fachan

Чудище
Fatu-Liva

Чудище
Fenmine

Монстр
Ferrish

Чудище
Faerie

Мистическое чудовище
Fallohides

Герой сказок
Felynx arbordiffisus

Герой сказок
Fenrir

Герой сказок
Ferrishyn

Мифическое существо
Finnfolk

Герой сказок
Finoderi

Фэнтезийный персонаж
Fire Crab

Монстр
Formicaleon

Мистическое чудовище
Formicaleun

Монстр
Fuath

Мистическое чудовище
Fuathan

Монстр
Fufu

Герой сказок
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Мистическое чудовище
Getulian dog

Фэнтезийный персонаж
Ghoul

Фэнтезийный персонаж
Ghul

Герой легенд
Gigantes

Фэнтезийный персонаж
Girtablilu

Чудище
Glashtyn

Чудище
Glumms

Мистическое чудовище
Glums

Зверь
Glycon

Чудище
Gnoll

Герой легенд
Goat-stag

Монстр
Goblins

Зверь
Godling

Мистическое чудовище
Godzilla

Мистическое чудовище
Gojira (ゴジラ)

Мистическое чудовище
Goose-headed Man

Фэнтезийный персонаж
Gooseberry Wife

Монстр
Gorgolica

Мистическое чудовище
Gotokoneko

Герой сказок
Gotoku-neko

Герой легенд
Gotokuneko

Мистическое чудовище
Goubelin

Герой легенд
Graouilly

Герой легенд
Graouli

Мистическое чудовище
Graoully

Герой сказок
Graully

Мистическое чудовище
Graveir

Герой сказок
Green children of Woolpit

Монстр
Grgalica

Зверь
Grgolica

Герой сказок
Grim

Герой легенд
Grindylow

Герой легенд
Grondr

Монстр
Grumpkin

Монстр
Grundylow

Мистическое чудовище
Grýla

Герой легенд
Guacanchas

Мифическое существо
Gualipote

Герой легенд
Guallepen

Мистическое чудовище
Gud-alim

Фэнтезийный персонаж
Gudalim

Зверь
Gully Dwarves

Чудище
Gumberoo

Герой легенд
Gurahl

Фэнтезийный персонаж
Guytrash

Мистическое чудовище
Gwoemul (괴물)

Чудище
Gyl Burnt-Tayl

Герой сказок
Gytrash

Мифическое существо
Gaardbuk

Мистическое чудовище
Gabriel hounds

Чудище
Gabriel rachets

Фэнтезийный персонаж
Galipote

Монстр
Gallû

Мифическое существо
Gaṇapati (गणपति)

Герой легенд
Gandharva (गन्धर्व)

Фэнтезийный персонаж
Garappa

Герой сказок
Gardvord

Мистическое чудовище
Gargouille

Монстр
Gargoyle

Мистическое чудовище
Gargulec

Монстр
Garmr

Фэнтезийный персонаж
Garuḍa (गरुड)

Герой сказок
Genko

Фэнтезийный персонаж
Geryon

Монстр
Gêryôn

Мистическое чудовище
Geryones

Мистическое чудовище
Gêryonês

Герой сказок
Geryoneus

Чудище
Gêryoneus

Чудище
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Мистическое чудовище
Haechi

Фэнтезийный персонаж
Haetae

Фэнтезийный персонаж
Hafgufa

Герой легенд
Hafgufu

Герой легенд
Haitai

Герой легенд
Hamadryádes

Мистическое чудовище
Hanako-san (花子さん)

Фэнтезийный персонаж
Hanansi

Герой легенд
Hone-onna (骨女)

Герой сказок
Honocrotalus

Мистическое чудовище
Hoop-snake

Чудище
Hoopoe

Мистическое чудовище
Horse-stag

Герой сказок
Horven

Герой сказок
Horyádes

Мистическое чудовище
Hǒu (犼)

Мистическое чудовище
Hounds of the hill

Чудище
Hrímthurs

Герой легенд
Hróðvitnir

Мифическое существо
Hróðvitnisson

Фэнтезийный персонаж
Huallepen

Герой сказок
Huargo

Фэнтезийный персонаж
Hugag

Мифическое существо
Huldra

Мифическое существо
Humbaba

Герой легенд
Humei

Зверь
Hun-tun

Герой сказок
Hundun

Монстр
Hùndùn (混沌)

Чудище
Huorns

Герой легенд
Hupe

Фэнтезийный персонаж
Hupelot

Герой сказок
Huppe

Зверь
Hupupa

Чудище
Hydra

Герой сказок
Hydrops

Мистическое чудовище
Hydrus

Герой легенд
Hyenodlaci

Зверь
Hyldemoer

Мистическое чудовище
Hyousube

Мистическое чудовище
Høyneker pingviner

Зверь
Hapi

Чудище
Hapi-ankh

Монстр
Hapis

Герой сказок
Harfoots

Герой легенд
Harpia

Мистическое чудовище
Hati

Зверь
Haugbo

Монстр
Haugebonde

Мистическое чудовище
Havgumsen

Герой легенд
Havguva

Герой легенд
Havstramben

Фэнтезийный персонаж
Headley Kow

Фэнтезийный персонаж
Heath Hounds

Монстр
Hecatonchires

Герой легенд
Hekatoncheiro

Мистическое чудовище
Hellhound

Фэнтезийный персонаж
Hercynia

Мистическое чудовище
Hieracosphinx

Монстр
Hili

Герой легенд
Himantopodes

Чудище
Hinky-Punk

Монстр
Hippalectryon

Фэнтезийный персонаж
Hippalektruõn

Герой сказок
Hippalektryon

Монстр
Hippocamp

Мистическое чудовище
Hippocampus

Монстр
Hippocentaurus

Зверь
Hippocervus

Зверь
Hippogryf

Герой сказок
Hippopodes

Монстр
Hippotalus

Зверь
Hircocervus

Фэнтезийный персонаж
Hobbits

Мистическое чудовище
Hobgoblin

Мистическое чудовище
Hodag

Фэнтезийный персонаж
Hodowany

Чудище
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Мистическое чудовище
Ibbur (עיבור)

Чудище
Ichthyocentaurs

Фэнтезийный персонаж
Ieltxu

Фэнтезийный персонаж
Ihtiriekko

Герой сказок
Illithid

Фэнтезийный персонаж
Ilythiiri

Герой сказок
Imoogi

Мистическое чудовище
Imp

Герой легенд
Inapertwa

Герой сказок
Incubus

Герой легенд
Iopodes

Монстр
Iotunn

Монстр
Ippopodes

Чудище
Iratxo

Мистическое чудовище
Iratxoak

Фэнтезийный персонаж
Iritxu

Мистическое чудовище
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Мистическое чудовище
Jacio

Чудище
Jack Frost

Чудище
Jack-in-Iron

Мистическое чудовище
Jaculique Volantes

Мифическое существо
Jaculor

Чудище
Jaculus

Герой легенд
Jag mort

Чудище
Jall

Мифическое существо
Jaracaca

Герой легенд
Jarvey

Герой сказок
Jasconius

Мифическое существо
Jätti

Зверь
Javinė

Мистическое чудовище
Jeeryuch

Фэнтезийный персонаж
Jentil

Мистическое чудовище
Jentilak

Мифическое существо
Jerff

Мистическое чудовище
Jiā guó (猳國)

Монстр
Jinko

Мистическое чудовище
Jinmenju

Мифическое существо
Jobberknoll

Фэнтезийный персонаж
Jokul Frosti

Зверь
Jólakötturinn

Мистическое чудовище
Jorō-gumo

Мифическое существо
Jrahars

Герой легенд
Jucanchas

Герой сказок
Jué yuán (玃猿)

Герой сказок
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Фэнтезийный персонаж
Kraken

Мифическое существо
Kraken octopus

Фэнтезийный персонаж
Kraxen

Чудище
Kua Fu (夸父)

Герой легенд
Kuçedra

Герой легенд
Kui (夔)

Фэнтезийный персонаж
Kujata

Мифическое существо
Kujuta

Герой сказок
Kukas

Герой легенд
Kûko

Фэнтезийный персонаж
Kul'pijan

Монстр
Kulshedra

Фэнтезийный персонаж
Kurangai Tuku

Фэнтезийный персонаж
Kurangaituku

Герой легенд
Kusarikku

Мистическое чудовище
Kuyūthā (كيوثاء)

Фэнтезийный персонаж
Kweku Anansi

Герой легенд
Kỳ lân (기린 или 전설)

Чудище
Kyrkogrim

Зверь
Kłobuk

Герой легенд
Kumiho (구미호)

Монстр
Kabouter

Монстр
Kaboutermannekin

Мистическое чудовище
Kacou Ananzè

Монстр
Kaibyō (怪猫)

Герой легенд
Kaibyou

Монстр
Kaijū (怪獣)

Герой легенд
Kal'an

Герой легенд
Kal'enik

Монстр
Kalopaling

Фэнтезийный персонаж
Kami-­kiri

Герой сказок
Kanima

Фэнтезийный персонаж
Kappa (河童)

Мистическое чудовище
Karakasa Kozō

Монстр
Karkadann

Монстр
Kasha (火車)

Зверь
Katoblepon

Герой сказок
Katobleps

Чудище
Kaukai

Монстр
Kaukas

Монстр
Kaukuczei

Монстр
Kaukuczus

Фэнтезийный персонаж
Kaukutis

Герой сказок
Kaukyczei

Фэнтезийный персонаж
Kelpie

Герой легенд
Ketos

Мистическое чудовище
Keythong

Зверь
Kheper

Чудище
Khepera

Герой сказок
Khimaira

Чудище
Kiligivak

Герой сказок
Kiḷigvak

Герой легенд
Killmoulis

Герой сказок
Kilmulis

Фэнтезийный персонаж
Kimnarās

Мистическое чудовище
Kimpurusha

Чудище
King Kong

Мистическое чудовище
Kingu Kongu (キングコング)

Чудище
Kiri-puwhero

Мистическое чудовище
Kitsune (狐)

Чудище
Kjata

Мифическое существо
Klabater

Фэнтезийный персонаж
Klabaternik

Герой сказок
Klabautermann

Фэнтезийный персонаж
Klurikaun

Чудище
Knackers

Мистическое чудовище
Knockers

Чудище
Knucker

Герой легенд
Kobold

Зверь
Kompa Nanzi

Монстр
Kongamato

Зверь
Koon anoon

Герой легенд
Kopakona

Герой легенд
Korobokuru (コロボックル)

Герой легенд
Koryo

Герой легенд
Koul

Монстр
Kołbuk

Мистическое чудовище
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Монстр
L'erdluitle

Монстр
La Carcagne

Мифическое существо
La Dama Duende

Герой легенд
La Llorona

Герой легенд
Lacrima corpus dissolvens

Чудище
Lamashtu

Монстр
Lamasjtoe

Мистическое чудовище
Leanan sídhe

Мистическое чудовище
Leannan sìth

Чудище
Lacovie

Чудище
Lamia

Фэнтезийный персонаж
Lampijerović

Монстр
Langsuyar

Чудище
Leipreachán

Монстр
Leprechaun

Герой легенд
Leprocaun

Монстр
Leucocrotta

Герой сказок
Lhiannan shee

Монстр
Li vẫn

Чудище
Licbat

Монстр
Liosalfar

Мифическое существо
Leopard-men

Фэнтезийный персонаж
Lich

Зверь
Lilith

Герой сказок
Liwyātn (לִוְיָתָן‎)

Герой легенд
Llamhigyn Y Dwr

Герой сказок
Lobisomem

Монстр
Lóng (龍)

Герой сказок
Long-bubby Susan

Монстр
Loup-garou

Герой легенд
Lurachmain

Герой легенд
Lurgadhan

Герой сказок
Lurican

Герой легенд
Luu

Герой сказок
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Герой сказок
Maighdean mhara

Мистическое чудовище
Margoyles

Герой легенд
Mǎ huà (馬化)

Герой легенд
Maahinen

Чудище
Maahiset

Герой сказок
Maanalais

Герой легенд
Maero

Мистическое чудовище
Mahaha

Монстр
Mahum

Чудище
Majki

Герой сказок
Makaliphon

Монстр
Makaliporn

Мистическое чудовище
Makara (मकर)

Монстр
Makkaliphala

Герой легенд
Mala'kak

Герой сказок
Mamuchi

Герой легенд
Managarm

Мистическое чудовище
Managarmr

Мистическое чудовище
Mantichora

Чудище
Margyge

Чудище
Márgygr

Мифическое существо
Marsok

Герой сказок
Marzana

Герой сказок
Matianak

Герой сказок
Mawki

Фэнтезийный персонаж
Megalogaster repercussus

Мифическое существо
Meliae

Герой сказок
Melusina

Фэнтезийный персонаж
Melusine

Мифическое существо
Menehune

Монстр
Merrows

Чудище
Michi Peshu

Фэнтезийный персонаж
Michibichi

Мистическое чудовище
Microcosmus marinus

Герой сказок
Mikeneko (三毛猫)

Мифическое существо
Mimicke

Фэнтезийный персонаж
Mirmicioleon

Фэнтезийный персонаж
Mishi Peshu

Фэнтезийный персонаж
Mishibizhii

Монстр
Mishibizhiw

Герой сказок
Mishipashoo

Мистическое чудовище
Missipeshieuw

Чудище
Missipeshu

Монстр
Mitiling

Герой легенд
Miðgarðsormr

Герой сказок
Mojya (亡者)

Чудище
Mokolé

Герой легенд
Mokumokuren (目目連)

Чудище
Monaciello

Чудище
Monoceros

Герой сказок
Morena

Фэнтезийный персонаж
Morkopolus

Мистическое чудовище
Morlocks

Монстр
Mosura (モスラ)

Фэнтезийный персонаж
Mothman

Монстр
Mothra

Герой легенд
Muli

Мистическое чудовище
Mullo

Герой легенд
Mulo

Фэнтезийный персонаж
Mûmak

Мистическое чудовище
Mûmakil

Фэнтезийный персонаж
Munaciello

Герой легенд
Mundus gubernavi

Герой легенд
Murd-Huacha

Мистическое чудовище
Mushrushu

Герой сказок
Myling

Герой легенд
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Фэнтезийный персонаж
Naga (नाग)

Фэнтезийный персонаж
Nagin

Мистическое чудовище
Naginis

Чудище
Nagis

Чудище
Nansi

Зверь
Nareepol

Герой легенд
Nariphon

Фэнтезийный персонаж
Nawki

Фэнтезийный персонаж
Nayar

Фэнтезийный персонаж
Nazgul

Герой легенд
Nazgûl

Герой сказок
Neekerbreekers

Герой сказок
Nejki

Мифическое существо
Neko (猫)

Мистическое чудовище
Neko-musume

Мистическое чудовище
Nekomata (猫又 или 猫股)

Герой сказок
Nekomusume (猫娘)

Герой легенд
Nessie

Монстр
Nezumi

Фэнтезийный персонаж
Ni agrisur

Монстр
Niedźwiedziołak

Монстр
Nigle

Чудище
Nikker

Зверь
Nillekma

Герой легенд
Ningyo (人魚)

Герой сказок
Ninki Nanka

Зверь
Niseag

Зверь
Nisitae

Зверь
Nisse

Мистическое чудовище
Nixen

Чудище
Niðagrísur

Мифическое существо
Níðhöggr

Мистическое чудовище
Njogel

Герой сказок
Njogli

Фэнтезийный персонаж
Njuggel

Фэнтезийный персонаж
Noggle

Монстр
Nogitsune

Зверь
Nora Nair

Чудище
Nue (鵺)

Чудище
Nuggle

Герой сказок
Numakulla

Монстр
Numbakulla

Герой легенд
Nurikabe (ぬりかべ)

Монстр
Nykštukai

Герой легенд
Nykštukas

Монстр
Nymph

Герой сказок
Nymphae

Фэнтезийный персонаж
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Зверь
Obake

Герой сказок
Ocho-Kochi (ოჩოკოჩი)

Монстр
Oger

Монстр
Ogopogo

Мифическое существо
Ogr

Мифическое существо
Ogre

Чудище
Ogro

Мистическое чудовище
Ogryn

Зверь
Ohaguro-bettari

Мистическое чудовище
Oinopôlê

Герой сказок
Oinopwlh

Герой сказок
Ol Mahum

Монстр
Old Girl

Зверь
Old Lady

Чудище
Old Man Winter

Герой легенд
Oliphaunts

Герой легенд
Olog-Hai

Фэнтезийный персонаж
Oni (鬼)

Чудище
Onocentaur

Фэнтезийный персонаж
Onocentaurus

Чудище
Onodrim

Мистическое чудовище
Onokôlê

Монстр
Onokwlh

Чудище
Onoscentaurus

Мифическое существо
Onoskelis

Чудище
Onryō (怨霊)

Герой сказок
Oo-er

Герой легенд
Opinicus

Мистическое чудовище
Orco

Чудище
Origoruso

Герой сказок
Oriogoruho

Мистическое чудовище
Oroborus

Герой легенд
Ostrice

Чудище
Ostrich

Герой сказок
Oureboros

Мистическое чудовище
Ouroboros

Герой сказок
Owlman

Чудище
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Герой сказок
Pakepakehā

Фэнтезийный персонаж
Panoptus

Мистическое чудовище
Panthera

Мифическое существо
Parandrus

Мистическое чудовище
Pari (پری)

Монстр
Patasola

Зверь
Patupaiarehe

Зверь
Peallaidh

Герой сказок
Peg Leg Jack

Чудище
Pêgasos

Герой легенд
Pegasus

Герой сказок
Pelican

Чудище
Pelicanus

Мистическое чудовище
Penangallan

Чудище
Penanggalan

Герой легенд
Peritio

Чудище
Peritius

Герой сказок
Peryton

Монстр
Phane

Чудище
Piarevaracien

Герой сказок
Piatek (Փիաթեկ)

Герой легенд
Pigsie

Герой сказок
Pilot (Der Pilot)

Герой сказок
Piskie

Чудище
Pixie

Герой сказок
Pixy

Фэнтезийный персонаж
Planta Tartarica Barometz

Монстр
Plwacz

Чудище
Poltergeist

Монстр
Pontianak

Мистическое чудовище
Popobawa

Герой легенд
Poreskoro

Мифическое существо
Poroniec

Герой легенд
Powries

Фэнтезийный персонаж
Požeminukai

Герой легенд
Pretas

Фэнтезийный персонаж
Pseudoequus nasiretinaculi

Фэнтезийный персонаж
Psylli

Зверь
Puckwudgie

Герой легенд
Pūķis

Мифическое существо
Pūkys

Мистическое чудовище
Púláo (蒲牢)

Герой легенд
Pulgasari (불가사리)

Мистическое чудовище
Pyučs

Мифическое существо
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Герой легенд
Qallupilluit

Фэнтезийный персонаж
Qallupilluk

Герой легенд
Qalupalik

Монстр
Qílín (麒麟)

Монстр
Qiqirin

Фэнтезийный персонаж
Qiqirn

Герой легенд
Qiúniú (囚牛)

Фэнтезийный персонаж
Qora

Мистическое чудовище
Qori ismaris

Мифическое существо
Questing Beast

Мифическое существо
Quillboars

Фэнтезийный персонаж
Quinotaur

Чудище
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Герой легенд
Rākṣas (राक्षस)

Чудище
Rakshasa

Мифическое существо
Rakshosh

Фэнтезийный персонаж
Rapae

Герой легенд
Ratkin

Чудище
Ratoncito Pérez

Чудище
Re'em

Монстр
Rĕāīm

Герой легенд
Redcaps

Герой легенд
Regulus

Герой легенд
Reiko

Герой легенд
Revenant

Фэнтезийный персонаж
Rhinoceros

Герой легенд
Rhynchoropus flagelliformis

Монстр
Rime Thurs

Фэнтезийный персонаж
Ringwraith

Чудище
Roane

Герой сказок
Roanes

Монстр
Roggenmuhme

Фэнтезийный персонаж
Rohmani

Монстр
Rokuro-Kubi

Мистическое чудовище
Rokurokkubi

Герой легенд
Rokurokubi

Монстр
Rolling Calf

Герой легенд
Rompo

Мистическое чудовище
Ròn

Чудище
Roperite

Мистическое чудовище
Rougarou

Монстр
Roux-Ga-Roux

Фэнтезийный персонаж
Rp'm

Чудище
Rp'um

Герой сказок
Rugaroo

Зверь
Rugaru

Зверь
Runa

Фэнтезийный персонаж
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Фэнтезийный персонаж
Sachiko

Герой сказок
Sagari (さがり)

Мифическое существо
Sagittarius Bucentaurus

Чудище
Salamander

Чудище
Salamandra

Мистическое чудовище
Sarkany

Герой сказок
Sarquindi

Монстр
Saru Tora Hebi

Герой сказок
Sarutorahebi

Монстр
Scarrow

Герой сказок
Scenopode

Чудище
Sciritae

Чудище
Scitalis

Мистическое чудовище
Scolopendra cetacea

Чудище
Scriker

Монстр
Scylla

Герой легенд
Scytale

Зверь
Sea-Lion

Герой сказок
Selchies

Чудище
Selkies

Фэнтезийный персонаж
Serpopard

Фэнтезийный персонаж
Shachihoko (鯱)

Герой сказок
Shedu

Мифическое существо
Shellycoat

Зверь
Shelob

Мистическое чудовище
Shikenken (シッケンケン)

Мифическое существо
Shikome (黄泉醜女)

Герой легенд
Shiryō (死霊)

Фэнтезийный персонаж
Shōjō

Фэнтезийный персонаж
Shōryō (精霊)

Мифическое существо
Shrake

Монстр
Shtojzorreshta

Мистическое чудовище
Shtojzovalle

Герой сказок
Shtozote

Чудище
Shtriga

Мифическое существо
Sibhreach

Фэнтезийный персонаж
Sídhe

Зверь
Silkies

Мистическое чудовище
Simplicissimus

Мифическое существо
Sirena

Герой сказок
Sirenes

Зверь
Sirrush

Мифическое существо
Sjopeltin

Мистическое чудовище
Sjupilti

Герой легенд
Skalli

Зверь
Skarbnik

Герой сказок
Skaven

Мистическое чудовище
Skiopod

Герой сказок
Skiopodas

Герой легенд
Skjöll

Герой легенд
Skoll

Герой сказок
Sköll

Фэнтезийный персонаж
Skriker

Мифическое существо
Skrulls

Герой легенд
Skvader

Чудище
Skøll

Фэнтезийный персонаж
Sleipnir

Мистическое чудовище
Sluagh

Герой сказок
Smok

Мистическое чудовище
Smůk

Монстр
Snark

Зверь
Snergs

Монстр
Snoligoster

Фэнтезийный персонаж
Soe-horven

Чудище
Space Jockey

Герой легенд
Sphinx

Герой легенд
Splinter-cat

Чудище
Spopodes

Фэнтезийный персонаж
Spriggan

Мистическое чудовище
Squonk

Герой легенд
Stellio

Зверь
Stollenwurm

Монстр
Stoors

Зверь
Stormbird

Монстр
Storsjöodjuret

Чудище
Strandvaskare

Фэнтезийный персонаж
Strandvasker

Фэнтезийный персонаж
Strigoi

Герой легенд
Struthiocamelon

Монстр
Struthopodes

Фэнтезийный персонаж
Strutio

Герой легенд
Strzyga

Мистическое чудовище
Succubus

Чудище
Suhurmas

Герой сказок
Svartalfar

Фэнтезийный персонаж
Swanhamr

Фэнтезийный персонаж
Swanmaidens

Герой сказок
Swanman

Монстр
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Герой сказок
Taotie

Герой сказок
Tarandrus

Фэнтезийный персонаж
Tarasque

Монстр
Tarrasque

Зверь
Tatzelwurm

Герой сказок
Taur

Фэнтезийный персонаж
Te Whanau O Rangi

Мистическое чудовище
Tehut

Мистическое чудовище
Tengu (天狗)

Герой легенд
Tenko

Мистическое чудовище
Teong-wei

Герой сказок
Tharks

Мифическое существо
Thea

Герой сказок
Theow

Мистическое чудовище
Thep Norasri

Герой легенд
Thestral

Герой легенд
Thos

Герой легенд
Thot

Фэнтезийный персонаж
Thoth

Монстр
Three-foot Horse

Фэнтезийный персонаж
Thrummy-Cap

Чудище
Thunderbird

Мистическое чудовище
Tian Lu (天禄)

Чудище
Tiangou (天狗)

Мифическое существо
Tibicenas

Герой сказок
Tigbalan

Фэнтезийный персонаж
Tigbalang

Герой легенд
Tikbalan

Герой сказок
Tikoloshe

Монстр
Tiqqitchit

Герой сказок
Tiritchiq

Мистическое чудовище
Tithoes

Мистическое чудовище
To Filiko Teras

Чудище
Toenayar

Фэнтезийный персонаж
Tokoloshe

Монстр
Tommyknockers

Мифическое существо
Tomte

Герой сказок
Tooth fairy

Герой легенд
Topple

Чудище
Toutetsu

Зверь
Tragelaph

Герой легенд
Tragelaphus

Герой легенд
Trào phong

Мистическое чудовище
Trasgo

Чудище
Trasgu

Герой сказок
Trasno

Мистическое чудовище
Trauko

Герой легенд
Treants

Монстр
Treefolk

Мистическое чудовище
Troglodyte

Чудище
Trogodytae

Фэнтезийный персонаж
Trow

Герой сказок
Tsonokwa

Монстр
Tsonoqua

Герой легенд
Tsurara-onna (氷柱)

Мифическое существо
Tù ngưu

Чудище
Tulao (徒劳)

Фэнтезийный персонаж
Tunda

Фэнтезийный персонаж
Tunkall

Герой легенд
Tūrehu

Герой легенд
Tutu

Мифическое существо
Tyger

Герой сказок
Typhaon

Мифическое существо
Typhöeus

Мифическое существо
Typhon

Мистическое чудовище
T'ao T'ieh

Мифическое существо
Tamamo-no-Mae

Герой легенд
Tangi

Монстр
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Герой сказок
Ubasti

Мистическое чудовище
Ubume

Мистическое чудовище
Ugallu

Чудище
Uldra

Зверь
Undead

Герой сказок
Undine

Герой сказок
Undine Dejwe

Мифическое существо
Ungoliant

Фэнтезийный персонаж
Unicorn-lion

Фэнтезийный персонаж
Unicornis

Мифическое существо
Uperice

Мифическое существо
Upierzyca

Фэнтезийный персонаж
Upior

Монстр
Upir

Герой сказок
Upsorn Srihas

Мистическое чудовище
Upupa

Монстр
Urchins

Монстр
Uridimmu

Монстр
Urmahlillu

Зверь
Urmahlullu

Мистическое чудовище
Urman iäse

Герой сказок
Uroboros

Монстр
Uru-kehu

Чудище
Utböling

Чудище
Utburd

Герой легенд
Utkasting

Фэнтезийный персонаж
Utrzymywany

Мистическое чудовище
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Фэнтезийный персонаж
Va әs̷

Герой сказок
Vaca de lumbre

Мифическое существо
Valkyrja

Герой сказок
Vam-Fear-Eee

Зверь
Vampijerović

Фэнтезийный персонаж
Vampirar

Герой легенд
Vampirdzhiya

Фэнтезийный персонаж
Vampirić

Мистическое чудовище
Vampirović

Зверь
Vánagandr

Зверь
Varactyl

Мистическое чудовище
Varg

Зверь
Vargr

Зверь
Vaŭkałak

Монстр
Versipellis

Фэнтезийный персонаж
Vešapi (ვეშაპი)

Герой легенд
Vielfraß

Мистическое чудовище
Vilkacis

Чудище
Vilkãtas

Мистическое чудовище
Vilkatis

Чудище
Vilktakis

Мистическое чудовище
Vipera

Герой легенд
Višap (վիշապ)

Мистическое чудовище
Vodni mož

Фэнтезийный персонаж
Vough

Мистическое чудовище
Vugluscris

Монстр
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Герой сказок
Wahokohoko

Монстр
Wamphyri

Герой легенд
Wandynnije

Чудище
Waq-waq tree

Монстр
Warg

Герой сказок
Wargin

Герой сказок
Water-Leaper

Мистическое чудовище
Water-owl

Герой сказок
Wearg

Чудище
Wearh

Зверь
Wechselbalg

Герой сказок
Weeping Woman

Фэнтезийный персонаж
Wemic

Герой сказок
Wendigo

Мифическое существо
Werebat

Фэнтезийный персонаж
Werebears

Герой сказок
Wereboar

Мифическое существо
Werefox

Фэнтезийный персонаж
Werehyenas

Чудище
Wererat

Чудище
Werewolf

Чудище
White Walkers

Герой сказок
Whooping boy

Мифическое существо
Will O'The Wisp

Чудище
Willepen

Герой сказок
Windigo

Герой легенд
Winged Horses

Чудище
Wish Hounds

Герой легенд
Wisht Hounds

Зверь
Wodny muž

Мистическое чудовище
Wódnykus

Мистическое чудовище
Wookiee

Чудище
Wuesting Beast

Чудище
Wychowywany

Мистическое чудовище
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Фэнтезийный персонаж
Xaynwada

Чудище
Xhinde

Чудище
Xiaoyang People

Чудище
Xiaoyangmin

Герой сказок
Xiezhi

Чудище
Xièzhì (獬豸)

Мистическое чудовище
Xingxing (狌狌)

Герой сказок
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Герой легенд
Ya-Te-Veo

Зверь
Yakan

Герой легенд
Yakṣas

Монстр
Yale

Монстр
Yalomishte

Мистическое чудовище
Yamaoroshi (山颪 или やまおろし)

Герой сказок
Yamawarawa

Мистическое чудовище
Yamawaro

Фэнтезийный персонаж
Yanari

Монстр
Yara-ma-yha-who

Чудище
Yarımtıq

Герой сказок
Yeth Hounds

Фэнтезийный персонаж
Yeti

Монстр
Yllerion

Чудище
Yobo-san

Монстр
Yobosan

Зверь
Yōkai (妖怪)

Герой сказок
Youwarkee

Зверь
Yppopodes

Мистическое чудовище
Yppotryll

Герой легенд
Yuki-ane (雪姉サ)

Герой сказок
Yuki-banba (雪バンバ)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-hime (雪姫)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-onago (雪女子)

Чудище
Yuki-onna (雪女)

Мистическое чудовище
Yukibajo (雪バジョ)

Мифическое существо
Yukifuri-baba (雪降り婆)

Мифическое существо
Yumekui

Фэнтезийный персонаж
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Фэнтезийный персонаж
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Мистическое чудовище
Áitvaras

Зверь
Áitivaras

Чудище
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Герой сказок
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Герой легенд
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Фэнтезийный персонаж
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Мистическое чудовище
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Зверь
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Мистическое чудовище
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Зверь
Łaziebnik

Фэнтезийный персонаж
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Герой легенд
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Герой сказок
Şüräle

Герой сказок
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Зверь
Šêdu

Герой легенд
Šmok

Герой сказок
Štriga

Мистическое чудовище
Šungalviai

Герой сказок
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Мистическое чудовище
Żmirłacz

Чудище
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Зверь
Άβράξας

Герой легенд
Άργος

Фэнтезийный персонаж
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Мистическое чудовище
Ένυδροσ

Фэнтезийный персонаж
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Монстр
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Монстр
Αχέρων

Герой легенд
Αριμασπος

Фэнтезийный персонаж
Αburγu Moγai

Мистическое чудовище
Αμαδρυάδες

Мистическое чудовище
Ασπιδοχελώνη

Герой легенд
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Герой сказок
Βασιλισκος

Чудище
Βλεμμυες

Герой сказок
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Герой сказок
Γηρυών

Чудище
Γλυκών

Монстр
Γηρυονης

Герой легенд
Γηρυονευς

Фэнтезийный персонаж
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Мистическое чудовище
Δελφυνη

Фэнтезийный персонаж
Δράκαινα

Зверь
Δαίμων

Герой легенд
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Мистическое чудовище
Εμπουσα

Чудище
Ευρυνομος

Мистическое чудовище
Εριχθόνιος

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Герой сказок
Θόουτ

Герой сказок
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Герой сказок
Καταβλεπων

Монстр
Κῆτος

Герой легенд
Κάβειροι

Герой легенд
Κέκροψ

Мифическое существо
Κύκλωπες

Герой сказок
Καλικάντζαροι

Чудище
Κέρβερος

Фэнтезийный персонаж
Κακός

Фэнтезийный персонаж
Κεραστης

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Монстр
Λάμια

Герой легенд
Λαδων

Фэнтезийный персонаж
Λιμνάδες

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Герой легенд
Μελίαι

Мистическое чудовище
Μελιάδες

Фэнтезийный персонаж
Μυρμηκολέων

Герой сказок
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Герой легенд
Ναϊάδες

Мифическое существо
Νύμφες

Чудище
Ναΐδες

Мифическое существо
Νηρηίδες

Монстр
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Герой сказок
Ορθος

Мистическое чудовище
Οὐροβόρος

Герой сказок
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Фэнтезийный персонаж
Πανθηρ

Чудище
Πύθων

Герой легенд
Περίτιος

Герой легенд
Πρωτεύς

Мистическое чудовище
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Мистическое чудовище
Σκιραται

Чудище
Σρινύες

Монстр
Σάτυροι

Чудище
Σκιαποδες

Мифическое существо
Σομπέκ

Герой сказок
Σειρῆνες

Мифическое существо
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Герой легенд
Τιτάνες

Герой сказок
Τυφών

Фэнтезийный персонаж
Τράγέλαφος

Герой сказок
Τάρανδρος

Мифическое существо
Τάρανδος

Фэнтезийный персонаж
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Мистическое чудовище
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Монстр
Φοϊνιξ

Мифическое существо
Φτερωτά άλογα

Зверь
Φάλαινα

Монстр
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Герой сказок
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Монстр
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Фэнтезийный персонаж
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Герой легенд
Ӧшымӧс чуд

Существа из мифов и легенд на букву Ա


Мистическое чудовище
Աչուչ-Փաչուչ

Существа из мифов и легенд на букву Հ


Мистическое чудовище
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Чудище
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Монстр
Ḏiḥautī

Герой сказок
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Монстр
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ


Герой легенд
ἵπποκαμποςСервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2021 г.
ver. 1.05.1374+