Мифическое существо Лозовик

В белорусском фольклоре некий лесной или болотный нечистик, живущий в лозе. Лазавік — нейкі лясны бог, які жыве ў лазе. Беларусы ўяўляюць яго старэнькім карлам, не большым за пазногаць і аднавокім, з аршыннаю барадою, які заўсёды носіць з сабою доўгую (у сем сажняў) пугу. Ён, кажуць, звычайна жыве ў лазе, у маленькім дамку, акружаным балотам; дамок гэты без дзвярэй і вокнаў, толькі з маленькай адтулінай на страсе, куды звычайна залазіць сам гаспадар лазавік. Дамок гэты недаступны людзям: як толькі хто-небудзь задумае падысці да яго, дома як і не было на тым месцы — пойдзе далей; чалавек за ім — а дамок далей ад яго. Лазавік, кажуць, часта расхаджвае па розных балотах. Тут яго адразу пазнаеш: вочка яго бліскае, як агеньчык... Што робіць Лазавік сваёй пугай і навошта носіць з сабою, беларусы самі не ведаюць. Лазавік вядомы ў Беларусі пад рознымі іншымі імёнамі; у некаторых месцах яго завуць балотнікам, які жыве ў балоце, а ў іншых — вадавіком, які жыве ў вадзе. Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і (449: с.573) Лазави́к — какой-то лесной бог, живущий в лозе. Белорусцы представляют его карликом-старичком, не больше ноготка, одноглазым, с аршинною бородою, всегда носящим при себе длиннейший (в семь сажень) кнут. Он обыкновенно, говорят, живет в лозе, в маленьком домике, окруженном болотом; домик этот без дверей и окон, только с малым отверстием на крыше, куда обыкновенно пробирается сам гаспада́р (хозяин), то есть Лазавик; домик этот неприступен для людей: как только кто-нибудь вздумает подойти к нему, домика как не бывало на том месте, уйдет дальше; человек за ним — домик дальше от него. Лазавик, говорят, часто расхаживает по разным болотам. Тут его сейчас узнаешь: глазок его сверкает, как огонек (понятие Белорусцев о болотных огоньках). Что делает Лазавик своим кнутом и для чего носит его с собою, Белорусцы сами не знают. Лазавик известен в Белоруссии под разными другими именами; в некоторых местах он называется Болотником — живущим в болоте, а в других — Водовико́м — живущим в воде. П.Древлянский "Белорусские народные предания" (310: c.277) Лазавік — то дух такі, што ў лазе жыве. У яго там і хата знаходзіцца. А сам ён таго ж цвету, што і лаза. Многія гаварылі, што ён на дзеда пахож малога, карлік пачці. І хоць ён некрасівы, але ж сам добры. Лазавік можа людзей спасаць ад вадзянікоў і балотнікаў. Дзядзька расказваў, што адзін раз пайшоў з жонкай ягады збіраць. І тут заўважыў уперадзе паляну, на якой было многа ягад. Ён пайшоў туды і трапіў у балота, пачаў жонку зваць. А тая, мабыць, не пачула. Дзядзька ўжо рашыў тады, што жывым яму не быць. Але потым убачыў лазовы куст і схапіўся за яго. Жонка яго тады агледзіла, што мужыка няма, пачала шукаць і наткнулася на яго. Дзядзька спасся, але гаварыў, што яму дапамог лазавік. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў горадзе Ветка ад Кузьменка Людмілы Аляксееўны, 1926 г.н. (505: с.173) Лазавик — то такой дух, что в лозе живет. У него там и хата находится. И сам он того же цвета, что и лаза. Многие говорили, что он на деда похож мелкого, карлик почти. И хоть он некрасивый, однако же сам добрый. Лазавик может людей спасать от водяников и болотников. Дядька рассказывал, что однажды пошел с женой ягоды собирать. И тут заметил впереди поляну, на которой было много ягод. Он пошел туда и угодил в болото, начал жену звать. А та, может, не услышала. Дядька уже решил тогда, что живым ему не быть. Но потом увидел лозовый куст и схватился за него. Жена его огляделась, видит, что мужа нет, начала искать и наткнулась на него. Дядька спасся и говорил, что ему помог лазавик. Записала И.Шевко в 2006 году в городе Ветка Гомельской области Республики Беларусь от Кузьменко Людмилы Алексеевны, 1926 г.р. (505: с.173) Лазавік жыве ля рэк, азёр, а можа і каля лесу пасяліцца. Галоўнае для яго, каб была лаза. Многія гавораць, што бачылі яго. І мне раз так павязло. Ішла калісь летам праз раку, рашыла адпачыць ля лазы. Аж бачу, што там дзед нейкі сядзіць. Ды сам смешны такі, маленькі і нейкі жоўты. Убачыў мяне і адразу знік. Яго ніхто не баіцца, бо ён зла вялікага не дзелае. От шчэ скажу, што лазавік, калі дождж ідзе, можа чалавека схаваць. Я раз у навальніцу ад хаты далёка была, дык схавалася пад лазу. Пераседзіла там, а потым сухенькая дамоў пабегла. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў вёсцы Куты Веткаўскага раёна ад Талкачовай Антаніны Мікалаеўны, 1942 г.н. (505: с.173) Лазавик живет у рек и озёр, а может и около леса поселиться. Главное для него, чтоб была лоза. Многие говорят, что видели его. И мне раз так повезло. Шла как-то летом через реку, решила отдохнуть под лозой. И вижу, что там дед какой-то сидит. И сам смешной такой, маленький и какой-то желтый. Увидел меня и сразу исчез. Его никто не боится, потому что он зла большого не делает. Вот еще скажу, что лазавик, когда дождь идет, может человека укрыть. Я раз в грозу от дома далеко была, так спряталась под лозой. Пересидела там, а потом сухонькая домой побежала. Записала И.Шевко в 2006 году в деревне Куты Ветковского района Гомельской области Республики Беларусь от Толкочевой Антонины Николаевны, 1942 г.р. (505: с.173) Летам раз заблудзіў я, хадзіў доўга, думаў, што ўжо не выберуся. Толькі прысеў, адразу ж пачуў смех нейкі. Я ўскочыў і пачаў маліцца. І што вы думаеце, знайшоў дарогу дамоў. Я потым доўга думаў, хто ж тады мяне напугаў. Ды ўспомніў, што якраз ля лазы быў. Мабыць, то лазавік з мяне пасмяяўся. За жарты на яго не злую, бо ён мне ў рабоце памагаў. Я не раз лазу на карзіны набіраў. А карзіны выйшлі добрыя, шчэ баба мая імі і зараз пользуецца. Запісала І.Шаўко ў 2006 годзе ў вёсцы Шэйка Веткаўскага раёна ад Рослікава Івана Дзмітрыевіча, 1930 г.н. (505: с.173) Летом раз заблудился я, ходил долго, думал, что уже не выберусь. Только присел, сразу же услышал смех какой-то. Я подскочил и стал молиться. И что вы думаете, нашел дорогу домой. Я потом долга думал, кто ж тогда меня напугал. И вспомнил, что как раз около лозы был. Может, то лазавик с меня посмеялся. За шутки на него не злюсь, ведь он мне в работе помогал. Я не раз лозу на корзины набирал. А корзины вышли ладные, баба моя до сих пор ими пользуется. Записала И.Шевко в 2006 году в деревне Шейка Ветковского района Гомельской области Республики Беларусь от Росликова Ивана Дмитриевича, 1930 г.р. (505: с.173) Лознікі ўтвараюць асобны гурт хутчэй надводных, чым падводных нячысцікаў. Жытлом ім служаць густыя кусты пераплеценага лазняку, у залежнасці ад якога афарбавана іх цела. Самі па сабе Лознікі — драбнюткія гуллівыя чарцяняты. Яны не маюць намеру загубіць ахвяру, якую заблытваюць у куст лазы, у яе карэнні ці прымушаюць правальвацца ў прыхаванае вадзяное акенца ў багне. Усё гэта робіцца не як сатанінскае насланнё, а як гульня, жарт, пасля якіх яны самі дапамагаюць ахвяры, падсоўваючы ёй куст лазы, трыснёг, аер і іншае. Калі і з такой дапамогаю ахвяра не выратавалася, значыць яе падхапіў тутэйшы буйны нячысцік — вадзянік, балотнік, багнік... Паколькі лознікі зусім бясшкодныя і малыя з выгляду, грамавыя стрэлы забіваюць іх не спецыяльна, а выпадкова. У лознікаў ёсць адна небяспека, пра якую яны, аднак, зусім не дбаюць. Гэта — асушэнне месца пад іх жытлом і, як вынік, знішчэнне лазняку, з якім звязана жыццё лознікаў. У такім выпадку яны гінуць усе разам назаўсёды і бясследна. Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і (449: с.573-574) На лозниковъ указываютъ какъ на родственныхъ помощниковъ при-водныхъ нечистиковъ, или какъ на подростковъ. Изъпредыдущаго видно, что всѣ эти нечистики живутъ и дѣйствуютъ порознь и что у нихъ нѣтъ потомства; лозники составляютъ отдѣльный скопъ скорѣе надводныхъ, чѣмъ подводныхъ нечистиковъ, и притономъ ихъ служатъ густые кусты сплевшагося малорослаго лозняка, отъ цвѣта котораго они воспринимаютъ цвѣтъ своего покрова. Сами по себѣ лозники слишкомъ крохотные бѣсики, отчасти напоминающіе шешекъ, подобно имъ, игривые, и не имѣютъ ввиду погубить той жертвы, которую запутываютъ въ куст лозы, въ корняхъ ея, или заставляютъ проваливаться въ скрытое оконце топи. Все это дѣлается не какъ сатанинская напасть, а какъ игра, шутка, послѣ которой они подаютъ и помощь, пододвигая жертвѣ кустъ не отонувшей лозы, тростникъ, аиръ, и проч. Если и при такой помощи жертва не спаслась, такъ ее подхватилъ обитающій здѣсь крупный нечистикъ — водяной, болотникъ, багникъ, — которымъ лозники не намѣрены были подслуживаться. Какое именно значеніе имѣютъ лозники въ бѣсовскомъ мірѣ, трудно опредѣлить; слѣдуетъ догадываться, что эти нечистики загнаны сюда и прикованы къ мѣсту за неімѣніемъ для нихъ подходящей дѣятельности. Ввиду же почти безусловной безвредности лозниковъ, ихъ ничтожнаго облика, громовыя стрѣлы разятъ ихъ лишь попутно. У лозниковъ остается одна опасность, о которой они, однако, совершенно не помышляютъ: это — осушеніе мѣста подъ ихъ обиталищемъ и чрезъ то уничтоженіе лозовыхъ кустовъ, съ ростомъ которыхъ соединено бытіе лозниковъ; послѣдніе въ семъ случаѣ гибнутъ цѣлымъ скопомъ навсегда и безслѣдно. Н.Я.Никифоровский "Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе" (482: с.84-85)

Мифический бестиарий

Существа из мифов и легенд оживают в этой энциклопедии, в которую вошли значения не только мифических существ, но и существ из сказок, кинофильмов и книг. Информация собранная по крупицам интернет пользователями иногда смешит, но иногда и удивляет. Проведите немножко своего времени и познайте удивительный мир легенд и фентези, который будоражит воображение ни одного поколения.


Существа из мифов и легенд на букву А


Чудище
Агуане

Мистическое чудовище
Азема

Фэнтезийный персонаж
Албысы

Фэнтезийный персонаж
Анаким

Мифическое существо
Ао

Монстр
Арворх

Мифическое существо
Архангелы

Мистическое чудовище
Ахти

Мифическое существо
Абаасы

Монстр
Абаасылар

Мистическое чудовище
Абааһы

Герой легенд
Абада

Фэнтезийный персонаж
Абанг Аку

Чудище
Абасы

Монстр
Аванк

Чудище
Агиски

Герой сказок
Агрометы

Фэнтезийный персонаж
Алим

Мифическое существо
Абраксас

Герой легенд
Абрасакс

Чудище
Авгур

Фэнтезийный персонаж
Агишки

Мистическое чудовище
Агнявік

Герой легенд
Агызмал

Чудище
Азы

Мистическое чудовище
Алея

Герой легенд
Ангелы 

Мистическое чудовище
Арейон

Монстр
Архонты

Герой сказок
Аюстал

Монстр
Абнауаю

Герой сказок
Азарлары

Фэнтезийный персонаж
Алан-мелекей(гиг.лягушка)

Герой сказок
Альрауны

Фэнтезийный персонаж
Анцыбал

Мистическое чудовище
Араш

Мистическое чудовище
Арслан

Монстр
Атцыс

Герой легенд
Абарга-Могой

Герой сказок
Абуми-кути

Чудище
Агач киши

Герой легенд
А Бао А Ку

Герой легенд
А Бао Ку

Фэнтезийный персонаж
Агроти

Фэнтезийный персонаж
Агулшап

Герой легенд
Агх-иски

Герой легенд
Агхары

Мистическое чудовище
Агъач киши

Герой легенд
Адамовы дети

Монстр
Аданы

Герой сказок
Адданк

Монстр
Аджина

Мистическое чудовище
Адзуки-агэ

Мифическое существо
Адзуки-арай

Герой сказок
Адзуки-сарасара

Мистическое чудовище
Адзуки-тоги

Герой сказок
Адские гончие

Монстр
Аждаha

Монстр
Аждарха

Чудище
Аждархо́

Мистическое чудовище
Ажыдаа́р

Чудище
Аздаха

Зверь
Аздяка́

Фэнтезийный персонаж
Азярніцы

Мистическое чудовище
Аидахар

Зверь
Аист

Чудище
Ай-хуа

Герой сказок
Айдага́р

Зверь
Айдахар

Герой сказок
Айтвар

Мистическое чудовище
Айтварас

Зверь
Айцы

Фэнтезийный персонаж
Айя-Напское чудовище

Мистическое чудовище
Акаана

Монстр
Акасита

Фэнтезийный персонаж
Акери

Герой легенд
Аколностъ

Герой сказок
Акрабуамелу

Герой легенд
Акуй-Халава

Герой сказок
Акулобраз

Мистическое чудовище
Ала

Фэнтезийный персонаж
Алан-мелекей

Монстр
Албаны

Чудище
Албасты

Мистическое чудовище
Алекторъ дивий

Зверь
Али

Герой сказок
Аллокамелус

Чудище
Альсеиды

Монстр
Алэл

Чудище
Антеро

Герой легенд
Албастый

Фэнтезийный персонаж
Алема

Герой сказок
Алерион

Герой сказок
Аликанто

Мистическое чудовище
Алканостъ

Герой сказок
Алкион (Alkyon)

Мистическое чудовище
Алконос

Мистическое чудовище
Алконост

Герой сказок
Алконотъ

Чудище
Алкуностъ

Монстр
Алцете

Мифическое существо
Аль-каркаданн

Монстр
Альвы

Монстр
Альгуль

Мифическое существо
Альконостъ

Чудище
Альфин

Мистическое чудовище
Ам-ам

Фэнтезийный персонаж
Ам-мит

Фэнтезийный персонаж
Ам-мут

Мистическое чудовище
Амайурйук

Зверь
Амам

Фэнтезийный персонаж
Амамат

Герой легенд
Амару

Герой легенд
Амауталик

Фэнтезийный персонаж
Амба́рный

Мифическое существо
Амбарник

Мистическое чудовище
Амбарный старик-домовик

Монстр
Амемит

Чудище
Амикири

Чудище
Амиктиры

Фэнтезийный персонаж
Аммат

Фэнтезийный персонаж
Амт

Мистическое чудовище
Амфиптерий

Герой сказок
Амфисбена

Чудище
Амэ-онна

Монстр
Ананси

Фэнтезийный персонаж
Ангеук

Чудище
Ангиак

Герой легенд
Ангьяк

Мистическое чудовище
Андрони

Чудище
Анзу

Фэнтезийный персонаж
Анзуд

Чудище
Аниото

Герой сказок
Анка

Герой сказок
Анку

Чудище
Анкы-келе

Мистическое чудовище
Аннакуи

Монстр
Аннуна

Чудище
Аннунаки

Мистическое чудовище
Анталоп

Фэнтезийный персонаж
Антапаты

Монстр
Антипко

Чудище
Антис

Чудище
Антоностъ

Чудище
Ануннаки

Чудище
Анцётка

Герой легенд
Анчут

Мифическое существо
Анчутик

Мистическое чудовище
Анчутка

Герой легенд
Анщих Сисьва Пялт

Герой сказок
Апíвень

Герой сказок
Апеп

Мифическое существо
Апис

Монстр
Апо́фис

Зверь
Апоп

Герой легенд
Апсарас

Герой легенд
Апсары

Мистическое чудовище
Аптах-Бага

Монстр
Аразе

Мистическое чудовище
Араитеуру

Монстр
Аралезы

Мистическое чудовище
Аргос

Мистическое чудовище
Аргус

Мистическое чудовище
Аржавенник

Мифическое существо
Аржавень

Монстр
Арзюри

Герой сказок
Аримаспы

Герой сказок
Аримофеи

Чудище
Аримоѳеи

Монстр
Арсури

Фэнтезийный персонаж
Артабатиты

Монстр
Артинетас

Фэнтезийный персонаж
Аруи ариси

Герой сказок
Асванг

Герой легенд
Асванга

Чудище
Асетнік

Герой легенд
Асида

Герой легенд
Аскефруа

Герой сказок
Аспид

Зверь
Аспида

Герой сказок
Аспидоколеон

Герой сказок
Аспидохелон

Чудище
Аспик

Герой легенд
Ассида

Чудище
Ассидам

Зверь
Астонiи

Мистическое чудовище
Астромове

Герой легенд
Асуван

Мифическое существо
Атлантическая горбатая змея

Мистическое чудовище
Аука

Мистическое чудовище
Афанк

Фэнтезийный персонаж
Афедронои

Чудище
Африт

Герой легенд
Ахерон

Чудище
Ахеронт

Монстр
Ахлис

Герой сказок
Ахоры

Мистическое чудовище
Ацаны

Герой легенд
Ачери

Герой сказок
Ачкийини

Мистическое чудовище
Ачо́ч-Мачо́ч

Чудище
Аѳдроноi

Герой сказок
Адау

Герой легенд
Алад

Чудище
Алпаб

Фэнтезийный персонаж
Аниука

Мифическое существо
Араска

Мистическое чудовище
Арсан-Дуолай

Чудище
Асраи

Зверь
Аями

Существа из мифов и легенд на букву Б


Герой легенд
Бабай, Бабайка

Мистическое чудовище
Бакенеко

Герой сказок
Белая Рука 

Мистическое чудовище
Бен-Бен

Мистическое чудовище
Благийдвор

Герой сказок
Бродницы 

Фэнтезийный персонаж
Бучу*

Герой легенд
Бадњак

Мифическое существо
Баг

Мифическое существо
Бакэмоно

Монстр
Белыедамы

Герой сказок
Берегини

Зверь
Богинки

Фэнтезийный персонаж
Бааванши

Герой сказок
Байцзэ

Фэнтезийный персонаж
Баюн-Кот

Монстр
Бену

Мистическое чудовище
Биль-Биль-Гое

Герой легенд
Боуги

Мистическое чудовище
Бута*

Фэнтезийный персонаж
Бадняк

Герой легенд
Бісиці

Монстр
Бааби

Зверь
Баба

Герой сказок
Бабай

Мистическое чудовище
Бабайка

Монстр
Бабан

Монстр
Бабар

Герой сказок
Баби

Герой сказок
Бабок

Герой легенд
Бабр

Герой легенд
Бага

Монстр
Багамут

Чудище
Баган

Мистическое чудовище
Багеера

Монстр
Багенге

Герой легенд
Багнік

Герой легенд
Багник

Фэнтезийный персонаж
Бадзюля

Мистическое чудовище
Бадюля

Фэнтезийный персонаж
Баенник

Монстр
Баенный

Монстр
Базилиск

Мистическое чудовище
Байник

Чудище
Байнушко

Фэнтезийный персонаж
Бакенэко

Герой сказок
Баку

Мистическое чудовище
Бакэ-дзори

Мифическое существо
Бакэдзори

Герой легенд
Баламутнік

Мистическое чудовище
Баламуцень

Чудище
Балаур

Монстр
Балена

Чудище
Бандиман

Герой сказок
Банийип

Мифическое существо
Банник

Мистическое чудовище
Банной

Герой легенд
Банный

Мифическое существо
Банный бес

Мистическое чудовище
Банный пастырь

Фэнтезийный персонаж
Банши

Монстр
Банщик

Мистическое чудовище
Баньши

Герой сказок
Барабао

Зверь
Баранец

Чудище
Барбегази

Герой сказок
Барбегазы

Герой сказок
Баргест

Мистическое чудовище
Барздуки

Мистическое чудовище
Барнитлег

Герой сказок
Барстуки

Монстр
Баст

Мифическое существо
Бастет

Герой легенд
Батюшка-Зима

Герой легенд
Баубо

Фэнтезийный персонаж
Бебок

Герой легенд
Белая Баба

Монстр
Берендей

Чудище
Бехолдеры

Герой легенд
Бахамут

Фэнтезийный персонаж
Башахаун

Мистическое чудовище
Баянник

Монстр
Бега

Зверь
Бегемот

Герой сказок
Бедн-вара

Герой легенд
Бекке

Герой сказок
Беличий народ

Герой легенд
Белые ходоки

Герой сказок
Беляки

Монстр
Бен варра

Фэнтезийный персонаж
Бен-Варри

Мистическое чудовище
Беорнинги

Мистическое чудовище
Берникли

Мистическое чудовище
Бескуд

Герой легенд
Бии-няо

Зверь
Бииняо

Чудище
Бий-няо

Герой легенд
Бийняо

Мифическое существо
Бильвизы

Мифическое существо
Бинфэн

Фэнтезийный персонаж
Бирюк

Чудище
Бичен

Зверь
Бкабей

Мистическое чудовище
Блажинь

Мистическое чудовище
Бласна

Зверь
Блегмии

Монстр
Блегмы

Мистическое чудовище
Блемии

Герой легенд
Блудички

Герой сказок
Бляго

Мистическое чудовище
Бобо

Чудище
Бобок

Герой легенд
Бовешь

Мифическое существо
Боган

Монстр
Боггарт

Фэнтезийный персонаж
Боги

Герой легенд
Боглы

Фэнтезийный персонаж
Божонтка

Мифическое существо
Бокан

Мистическое чудовище
Боканон

Мистическое чудовище
Боли-бошка

Герой легенд
Болла

Герой сказок
Болотник

Мистическое чудовище
Болотяник

Герой легенд
Болтрушайка

Мистическое чудовище
Бомка

Фэнтезийный персонаж
Бонакон

Фэнтезийный персонаж
Боннакон

Мифическое существо
Бор

Зверь
Борамец

Герой сказок
Боранец

Герой легенд
Боровик

Монстр
Боровички

Зверь
Боровой

Герой легенд
Бородатые

Герой сказок
Бородачик

Чудище
Борэй

Мифическое существо
Боухан

Герой легенд
Бохан

Мистическое чудовище
Боцан

Чудище
Брауни

Герой сказок
Бродяжки

Фэнтезийный персонаж
Брокса

Герой легенд
Броллахан

Фэнтезийный персонаж
Броша

Мифическое существо
Брукса

Мистическое чудовище
Бруни

Фэнтезийный персонаж
Бруха

Зверь
Брэг

Герой легенд
Бу-лао

Герой сказок
Бу́сеу́

Чудище
Бугган

Герой легенд
Бузинная матушка

Фэнтезийный персонаж
Бузинная Матушка

Фэнтезийный персонаж
Бук

Чудище
Бука

Монстр
Бука (Bwca)

Герой легенд
Бука́нка

Герой легенд
Бука́нко

Чудище
Букан

Мифическое существо
Буканай

Монстр
Букарица

Фэнтезийный персонаж
Букачка

Герой сказок
Букентавр

Мифическое существо
Буллар

Фэнтезийный персонаж
Буниюп

Герой легенд
Буньип

Герой сказок
Бурак

Монстр
Буривухи

Фэнтезийный персонаж
Буря-ветер

Мистическое чудовище
Бусиэ

Фэнтезийный персонаж
Буско

Герой сказок
Бхутешвара

Фэнтезийный персонаж
Бхуты

Монстр
Бцентæ

Герой сказок
Бывшие

Мифическое существо
Бьякко

Монстр
БѢлена

Мистическое чудовище
Баггейн

Герой сказок
Бенни

Фэнтезийный персонаж
Бесы

Чудище
Бурдо-вал

Существа из мифов и легенд на букву В


Фэнтезийный персонаж
Ванф

Чудище
Вилы

Чудище
Водяницы

Герой сказок
Вуивр

Герой легенд
Вампал

Герой сказок
Васуки

Мистическое чудовище
Вирява

Мистическое чудовище
Водяные

Фэнтезийный персонаж
Вытьянка

Фэнтезийный персонаж
Ванапаганы

Фэнтезийный персонаж
Вешица-сорока

Фэнтезийный персонаж
Воду

Мистическое чудовище
Волот

Мистическое чудовище
Відминник

Зверь
Вій

Мифическое существо
Вісуснік

Чудище
Ва öш

Зверь
Ва-ош

Зверь
Вадзянiк

Фэнтезийный персонаж
Вадзяны

Герой легенд
Вадзяны дзед

Монстр
Вазіла

Герой сказок
Вазила

Герой легенд
Вазимба

Герой сказок
Вака де лумбре

Монстр
Валасень

Герой легенд
Валькирии

Фэнтезийный персонаж
Вампировићим

Фэнтезийный персонаж
Вамфир

Герой сказок
Вамфири

Чудище
Ванагандр

Герой сказок
Ванахальбы

Герой легенд
Вани

Герой сказок
Вапак

Фэнтезийный персонаж
Вапаӄамталха`н

Фэнтезийный персонаж
Варактил

Фэнтезийный персонаж
Варгін

Герой сказок
Варги

Монстр
Варгин

Мистическое чудовище
Василиск

Герой сказок
Ваўкалак

Герой легенд
Ваўкалака

Мистическое чудовище
Ваўкалека

Мистическое чудовище
Вахоке-хоко

Герой легенд
Вдова птица

Герой легенд
Вдодъ

Герой легенд
Вегетандры

Герой легенд
Вейла

Фэнтезийный персонаж
Велiорыбъ

Герой сказок
Велбудопардусъ

Фэнтезийный персонаж
Велбудорысь

Герой легенд
Велерыбъ

Герой легенд
Великаны

Мистическое чудовище
Великие Гиббоны

Мистическое чудовище
Вемики

Фэнтезийный персонаж
Вендиго

Герой легенд
Вепреслон

Чудище
Верберы

Зверь
Вербэры

Чудище
Вербэт

Герой легенд
Вервольф

Чудище
Вергиены

Чудище
Верераты

Герой легенд
Верерэты

Герой сказок
Веркабаны

Мифическое существо
Веркрысы

Чудище
Веркэт

Монстр
Верфокс

Мистическое чудовище
Веры

Герой легенд
Веспертил

Герой легенд
Вешап

Монстр
Вещица

Герой легенд
Ви́сусник

Мистическое чудовище
Виверн

Герой сказок
Виверна

Мифическое существо
Вигты

Чудище
Виелфрас

Фэнтезийный персонаж
Вий

Мифическое существо
Вила

Мистическое чудовище
Вилкацис

Чудище
Вилколаки

Фэнтезийный персонаж
Вилктаки

Чудище
Виндиго

Чудище
Випунен

Герой сказок
Вирика

Чудище
Витар

Герой легенд
Витренник

Фэнтезийный персонаж
Вихованець

Мистическое чудовище
Вишап

Мифическое существо
Вкабей

Чудище
Влемии

Мифическое существо
Во дак наг гран

Герой легенд
Во-а

Чудище
Вова

Чудище
Вовкулака

Монстр
Вовкун

Мистическое чудовище
Водная форма

Чудище
Водява

Монстр
Водяница

Монстр
Водяной

Фэнтезийный персонаж
Водяной попрыгун

Мистическое чудовище
Волкодлаки

Мифическое существо
Волколак

Герой легенд
Волосень

Зверь
Волсь

Герой сказок
Вонгви

Монстр
Вопар

Фэнтезийный персонаж
Вопитар

Фэнтезийный персонаж
Ворги

Зверь
Воуви

Чудище
Вох

Мистическое чудовище
Всевидящий

Монстр
Встречник

Мистическое чудовище
Вуглускр

Фэнтезийный персонаж
Вужалка

Мистическое чудовище
Вуки

Зверь
Вулвер

Чудище
Вултанка

Монстр
Вупар

Герой сказок
Вупыр

Чудище
Вурдалак

Фэнтезийный персонаж
Выбирающие мертвых, убитых

Мифическое существо
Выскакунчик

Чудище
Выскорь

Фэнтезийный персонаж
Выхованец

Мистическое чудовище
Вампиры

Фэнтезийный персонаж
Верлиока

Монстр
Власти

Фэнтезийный персонаж
Волосатка

Фэнтезийный персонаж
Вяльнясы

Существа из мифов и легенд на букву Г


Мифическое существо
Гарпии

Фэнтезийный персонаж
Гиппокампы

Герой сказок
Гмуры

Фэнтезийный персонаж
Господства

Фэнтезийный персонаж
Гримтурсы

Герой легенд
Гаки

Мистическое чудовище
Гирин

Монстр
Гомозули

Фэнтезийный персонаж
Грант

Фэнтезийный персонаж
Грифы

Чудище
Гамсилг

Мифическое существо
Гиады

Герой сказок
Глейстиг

Герой сказок
Гаргульи

Монстр
Грёза

Чудище
Гурии

Фэнтезийный персонаж
Гіпацэнтаўр

Герой сказок
Га́ла

Чудище
Га́ллу

Зверь
Гадюка

Мистическое чудовище
Гаёвки

Герой сказок
Гаёвы дзед

Герой легенд
Гаёўкі

Герой сказок
Гайтраш

Мистическое чудовище
Гаканчи

Герой легенд
Гала

Герой сказок
Галипоте

Герой легенд
Галла

Герой легенд
Галлу

Герой сказок
Гамадриады

Чудище
Гамаюн

Мифическое существо
Гамберу

Мистическое чудовище
Ганапати

Мистическое чудовище
Гандхарвы

Чудище
Ганеша

Герой сказок
Гараппа

Монстр
Гаргуйли

Чудище
Гаргулец

Монстр
Гаргулии

Чудище
Гарм

Монстр
Гарпия

Чудище
Гаруда

Чудище
Гарцуки

Фэнтезийный персонаж
Гаспадар

Чудище
Гати

Мистическое чудовище
Гатоблеп

Чудище
Гатоблепа

Чудище
Гаюн

Герой легенд
Гвелвешапи

Герой легенд
Гвелешапи

Фэнтезийный персонаж
Гворны

Герой легенд
Генко

Герой сказок
Герион

Фэнтезийный персонаж
Герионей

Монстр
Герионес

Мистическое чудовище
Гетулийский пёс

Чудище
Гианы

Герой сказок
Гиганты

Мистическое чудовище
Гидра

Монстр
Гидроп

Фэнтезийный персонаж
Гидрус

Мистическое чудовище
Гиенолаки

Монстр
Гилян

Герой сказок
Гимантоподы

Мистическое чудовище
Гиппалектрион

Монстр
Гиппогриф

Монстр
Гиппокамп

Герой легенд
Гиппокампус

Чудище
Гиппопод

Мистическое чудовище
Гиппоталасы

Герой сказок
Гиппоцентавр

Герой сказок
Гиппоцерв

Фэнтезийный персонаж
Гиртаблили

Мифическое существо
Гитраш

Чудище
Гламмы

Герой легенд
Гламы

Чудище
Гликон

Герой легенд
Глог

Фэнтезийный персонаж
Глочестерский монстр

Чудище
Глэйштн

Монстр
Гноллы

Мифическое существо
Гномы

Фэнтезийный персонаж
Гоблины

Монстр
Годжира

Чудище
Годзилла

Фэнтезийный персонаж
Годлинг

Мистическое чудовище
Годованець

Монстр
Голем

Фэнтезийный персонаж
Гончие Йета

Герой сказок
Гончие Чейни

Чудище
Горгоны

Герой сказок
Горгульи

Мистическое чудовище
Горгулья

Герой сказок
Горё

Фэнтезийный персонаж
Господин Обрубок

Мистическое чудовище
Господин пустыни (كرگدن)

Герой сказок
Гравейр

Мистическое чудовище
Граи

Чудище
Грайвер

Герой легенд
Грайи

Фэнтезийный персонаж
Грамкин

Чудище
Грампкин

Монстр
Граулли

Зверь
Гремлин

Зверь
Гречуха

Фэнтезийный персонаж
Грила

Герой легенд
Грим

Мифическое существо
Гримтурсены

Чудище
Гриндилоу

Фэнтезийный персонаж
Гром-птицы

Монстр
Громамонт

Чудище
Грондры

Мистическое чудовище
Грохотанис

Мистическое чудовище
Грюла

Фэнтезийный персонаж
Гул

Герой легенд
Гуло

Герой сказок
Гулон

Монстр
Гуль

Герой сказок
Гульябани

Чудище
Гумберу

Герой сказок
Гуменнiк

Герой сказок
Гуменник

Герой легенд
Гуменной хозяин

Герой легенд
Гураль

Мистическое чудовище
Гухьяки

Монстр
Гыргалица

Чудище
Гелиады

Герой сказок
Глашаны

Герой легенд
Гомункулус

Чудище
Гремлины

Герой легенд
Грифон

Существа из мифов и легенд на букву Д


Монстр
Дайтьи

Мистическое чудовище
Деманметдехаак

Фэнтезийный персонаж
Дибен(птица)

Герой легенд
Доброхот

Монстр
Дракон

Монстр
Дух(духи)

Герой легенд
Дандан

Фэнтезийный персонаж
Демоны Океании

Герой легенд
Див

Чудище
Долгопят

Герой легенд
Дриада

Мифическое существо
Дуэргар

Герой легенд
Дети леса

Мифическое существо
Джала-рупа

Монстр
Джарви

Мистическое чудовище
Джегджер

Мифическое существо
Джек Фрост

Фэнтезийный персонаж
Джек-в-цепях

Монстр
Джеруч

Мифическое существо
Джерфф

Герой сказок
Джехути

Герой легенд
Джил-Жженый-Хвост

Мифическое существо
Джинн

Герой легенд
Джраарс

Фэнтезийный персонаж
Дзіця Чырвонай балоты

Фэнтезийный персонаж
Дзасики-онна

Мистическое чудовище
Дзёро-гумо

Чудище
Дзи-Дзи

Чудище
Дзидзи

Мистическое чудовище
Дзикининки

Герой легенд
Дзиммэндзю

Фэнтезийный персонаж
Дзинко

Герой легенд
Дзоноква

Мифическое существо
Ди́вы

Зверь
Диббук

Фэнтезийный персонаж
Дивана́

Фэнтезийный персонаж
Дийуана́

Фэнтезийный персонаж
Динни-Мара

Герой сказок
Дип

Фэнтезийный персонаж
Диреах из Глен-Итива

Герой легенд
Диры

Герой сказок
Диуана́

Мистическое чудовище
Доби

Монстр
Довшпрунг

Монстр
Долѣзря

Мистическое чудовище
Домаха

Монстр
Домовая

Герой легенд
Домовилиха

Герой сказок
Домовиха

Мистическое чудовище
Домовичка

Монстр
Домовой

Чудище
Домовуха

Чудище
Доможил

Мистическое чудовище
Доможириха

Монстр
Донестры

Герой легенд
Доплер

Герой легенд
Допплер

Монстр
Драйдер

Герой легенд
Дракайна

Мистическое чудовище
Дракон со свечой

Мистическое чудовище
Дракониды

Герой сказок
Дракониха

Герой легенд
Драконица

Зверь
Дракус

Герой сказок
Драсили

Зверь
Драу

Мистическое чудовище
Драуг

Чудище
Драук

Фэнтезийный персонаж
Древо-люди Никитина

Фэнтезийный персонаж
Дриады

Фэнтезийный персонаж
Дров

Чудище
Дроу

Фэнтезийный персонаж
Дроук

Фэнтезийный персонаж
Дсоноква

Фэнтезийный персонаж
Дуана́

Чудище
Дубана́

Мистическое чудовище
Дубочуд

Мистическое чудовище
Дуйнни Марри

Зверь
Думана́

Герой сказок
Дунтеры

Герой легенд
Дунья-мара

Чудище
Дуэнде

Герой легенд
Дхампир

Фэнтезийный персонаж
Дыббук

Герой сказок
Дьутпа

Герой легенд
Дэвы

Мистическое чудовище
Дюббук

Фэнтезийный персонаж
Девятиглавцы

Герой легенд
Дзяды

Мистическое чудовище
Диюпэрас

Фэнтезийный персонаж
Драки

Мистическое чудовище
Дубовики

Герой сказок
Дітко

Герой легенд
Да́йва

Чудище
Давалпа

Герой легенд
Даги

Мифическое существо
Дагон

Мифическое существо
Даймадзин

Монстр
Дамавiчка

Монстр
Дамавуха

Монстр
Дами

Герой сказок
Дампир

Мифическое существо
Дандо и его псы

Чудище
Данпир

Герой сказок
Дантеры

Мистическое чудовище
Данху

Мистическое чудовище
Даолао

Фэнтезийный персонаж
Даппи

Мистическое чудовище
Даху

Мистическое чудовище
Дахут

Фэнтезийный персонаж
Двойник

Мистическое чудовище
Дворовик

Мистическое чудовище
Дворовой

Фэнтезийный персонаж
Дворовый

Фэнтезийный персонаж
Дева волн

Мистическое чудовище
Девона

Фэнтезийный персонаж
Девона́

Герой легенд
Девы юные

Мистическое чудовище
Девы-лебеди

Чудище
Девятеро

Герой легенд
Дегдер

Чудище
Дед

Чудище
Дедко

Мистическое чудовище
Дедко болотный

Мистическое чудовище
Дедушко овинный

Герой сказок
Дельфиния

Мистическое чудовище
Дементор

Герой сказок
Демон

Герой легенд
Дерево вак-вак

Фэнтезийный персонаж
Дзяо Дзе

Герой сказок
Данни

Зверь
Диниши

Герой сказок
Дсонакавы

Существа из мифов и легенд на букву Е


Чудище
Еминеж

Герой легенд
Ебосан

Герой легенд
Евник

Герой сказок
Егорьева стая

Чудище
Единорог

Герой легенд
Единорог-лев

Мифическое существо
Ежеринис

Мистическое чудовище
Ен

Чудище
Ендарь

Фэнтезийный персонаж
Енпери́

Монстр
Епосъ

Герой легенд
Етун

Герой легенд
Ефасыинати

Мифическое существо
Ефимон

Герой сказок
Ехидна

Герой сказок
Ехидна стоглавая

Монстр
Ехидны

Мифическое существо
Ехидный

Существа из мифов и легенд на букву Ё


Герой легенд
Ёбосан

Мистическое чудовище
Ёкай

Фэнтезийный персонаж
Ёксёкю

Чудище
Ёндон

Фэнтезийный персонаж
Ёрмунганд

Герой легенд
Ёўнік

Существа из мифов и легенд на букву Ж


Фэнтезийный персонаж
Жители холмов

Герой легенд
Жихарь(жихоня)

Мистическое чудовище
Жабалака

Герой сказок
Жалезная баба

Фэнтезийный персонаж
Жаракака

Фэнтезийный персонаж
Жеки

Фэнтезийный персонаж
Железная баба

Мифическое существо
Женщина с побережья

Чудище
Жигана

Герой легенд
Жигина

Фэнтезийный персонаж
Жиж

Фэнтезийный персонаж
Жиро́вый

Монстр
Жировик

Герой сказок
Жировой чёрт

Монстр
Жуть

Мифическое существо
Жыж

Монстр
Жыжаль

Мифическое существо
Жыцень

Фэнтезийный персонаж
Жэрэтва

Монстр
Жабдар

Герой сказок
Жэньюй

Существа из мифов и легенд на букву З


Мистическое чудовище
Зеленыедамы

Мистическое чудовище
Зелигены

Монстр
Зыбочник

Герой легенд
Загрыбаст

Фэнтезийный персонаж
Зазовка

Чудище
Зазоўка

Чудище
Заккум

Фэнтезийный персонаж
Зашики-онна

Фэнтезийный персонаж
Змеевки

Монстр
Збуратор

Герой легенд
Зверь-мираж

Фэнтезийный персонаж
Зверь-путающий-следы

Монстр
Зеериттер

Герой легенд
Земляная кошка

Мистическое чудовище
Зеркало за облаками

Герой легенд
Зилант

Мистическое чудовище
Зириддар

Герой легенд
Зитирон

Фэнтезийный персонаж
Зиф

Мистическое чудовище
Зифиус

Мистическое чудовище
Злиднi

Зверь
Злыднi

Зверь
Злыдни

Фэнтезийный персонаж
Злыдня

Герой легенд
Змеевна

Чудище
Змей

Герой легенд
Змок

Монстр
Змяёўна

Герой легенд
Знiч

Монстр
Зніч

Монстр
Знич

Монстр
Зомби

Чудище
Зу

Герой легенд
Зюзик

Мифическое существо
Зюзя

Герой легенд
Землянаякошка

Существа из мифов и легенд на букву И


Герой легенд
Индрик зверь

Фэнтезийный персонаж
Ичетики

Герой легенд
Ину

Монстр
Ишхус

Чудище
Идакансас

Мистическое чудовище
Иттан-момэн

Монстр
Иббур

Герой легенд
Игкилики

Герой сказок
Иглогривы

Чудище
Игонг

Герой сказок
Игонь

Герой легенд
Игоша

Герой сказок
Идичу

Мифическое существо
Иелчу

Мистическое чудовище
Иеракосфинкс

Герой сказок
Икирё

Монстр
Иллитиды

Монстр
Илофаи

Монстр
Илоѳаи

Фэнтезийный персонаж
Им-Дугуд

Мистическое чудовище
Имдугуд

Чудище
Имп

Мифическое существо
Импундулу

Зверь
Имуги

Монстр
Инапертва

Герой легенд
Индрик

Герой легенд
Инженеры

Монстр
Инкуб

Герой сказок
Инкубус

Чудище
Ино

Герой сказок
Иног

Герой сказок
Инокефалы

Мифическое существо
Иные (Others)

Зверь
Иныж

Мистическое чудовище
Иопод

Герой легенд
Ипоталасы

Герой легенд
Иппотрилл

Герой легенд
Иратшо

Фэнтезийный персонаж
Иратшоак

Герой сказок
Иричу

Фэнтезийный персонаж
Ирландский феникс

Герой легенд
Исоонна

Герой легенд
Испы

Чудище
Исхиапод

Фэнтезийный персонаж
Итанеси

Герой сказок
Ифрит

Фэнтезийный персонаж
Ихтиокентавры

Монстр
Ичöтик

Герой легенд
Ичетик

Мистическое чудовище
Ишкус

Герой сказок
Иблис 

Чудище
Исрафил

Существа из мифов и легенд на букву Й


Герой легенд
Йаконий

Мистическое чудовище
Йейл

Мистическое чудовище
Йель

Фэнтезийный персонаж
Йерфф

Фэнтезийный персонаж
Йет-гончие

Зверь
Йети

Чудище
Йови

Зверь
Йок-йок

Герой сказок
Йольский кот

Мифическое существо
Йормунганд

Мифическое существо
Йотуны

Существа из мифов и легенд на букву К


Мистическое чудовище
Кампир

Фэнтезийный персонаж
Керинейскаялань

Мистическое чудовище
Китайскийлис

Монстр
Кои

Фэнтезийный персонаж
Кори

Мифическое существо
Кромионская свинья 

Фэнтезийный персонаж
Кумара

Герой легенд
Куцодаймоны

Чудище
Кетгранд

Мистическое чудовище
Кетус

Мистическое чудовище
Кикимора

Герой сказок
Кикиморка

Герой легенд
Кикимра

Герой легенд
Кикирин

Чудище
Кикирн

Герой легенд
Киклопы

Мифическое существо
Киливфаки

Фэнтезийный персонаж
Килин

Чудище
Килиопаки

Мифическое существо
Киллмулис

Чудище
Килмуллис

Герой легенд
Кильмулис

Мифическое существо
Кимнары

Зверь
Кляки

Монстр
Коатликуэ

Монстр
Кобольд

Мистическое чудовище
Кобольт

Мистическое чудовище
Козерог

Фэнтезийный персонаж
Козий вампир

Мистическое чудовище
Козлолюди

Фэнтезийный персонаж
Козлоолень

Герой сказок
Козлорогий (Aigokeros)

Фэнтезийный персонаж
Козослонъ

Мистическое чудовище
Кока

Фэнтезийный персонаж
Коканко

Герой сказок
Колове́рши

Герой сказок
Коловёртыши

Фэнтезийный персонаж
Коловёрши

Мистическое чудовище
Колчис

Герой сказок
Кольцо-змея

Мистическое чудовище
Комокол

Фэнтезийный персонаж
Комол

Чудище
Комонол

Монстр
Кон Аннон

Чудище
Кон-аяк

Фэнтезийный персонаж
Конгамато

Монстр
Конебык

Герой легенд
Коневрусъ

Чудище
Копуваи

Монстр
Копша

Фэнтезийный персонаж
Копытный волк

Монстр
Коракс

Мистическое чудовище
Коргоруши

Мистическое чудовище
Коркодил

Мистическое чудовище
Кормокол

Фэнтезийный персонаж
Коробокуру

Фэнтезийный персонаж
Корокотта

Мифическое существо
Космический жокей

Фэнтезийный персонаж
Кот Баюн

Фэнтезийный персонаж
Кот-монстр

Мистическое чудовище
Кот-расщепенец

Чудище
Коул

Мистическое чудовище
Кошколаки

Герой легенд
Крaсный Гaлстучек

Мистическое чудовище
Крабаллон

Фэнтезийный персонаж
Крак

Фэнтезийный персонаж
Кракен

Герой сказок
Красношапы

Герой легенд
Красные шапки

Герой легенд
Красный колпак

Фэнтезийный персонаж
Кролы

Герой сказок
Крыжацік

Монстр
Крыжацик

Мистическое чудовище
Крыжовниха

Мистическое чудовище
Крыжовничная женушка

Фэнтезийный персонаж
Крыланы

Чудище
Крысолаки

Мифическое существо
Крысолюды

Монстр
Ктулху

Фэнтезийный персонаж
Ку Ши

Герой сказок
Ку Шит

Фэнтезийный персонаж
Карбункул

Мистическое чудовище
Катахан

Фэнтезийный персонаж
Керы

Фэнтезийный персонаж
Китоврас

Мифическое существо
Крапчик

Герой легенд
Куанг-Ши

Чудище
Кумихо

Герой легенд
Кынсы

Мистическое чудовище
Кенты

Мистическое чудовище
Кер-балык

Герой сказок
Кер-дьутпа

Герой сказок
Керастъ

Фэнтезийный персонаж
Керасты

Мистическое чудовище
Кербер

Монстр
Кимпуруши

Мифическое существо
Кинг-Конг

Мистическое чудовище
Киннамолг

Фэнтезийный персонаж
Киннары

Мистическое чудовище
Кинокефалы

Мифическое существо
Кипрский Лохнесс

Мистическое чудовище
Кирин

Чудище
Кит

Мифическое существо
Китай-рыба

Герой сказок
Китайский дракон

Герой легенд
Китайский лис

Герой сказок
Китра

Фэнтезийный персонаж
Китсюне

Фэнтезийный персонаж
Кицка жонка

Чудище
Кицунэ

Чудище
Кладнік

Герой легенд
Кладовик

Мистическое чудовище
Кладовник

Фэнтезийный персонаж
Кладовый

Герой сказок
Кларихун

Фэнтезийный персонаж
Клетник

Герой сказок
Клецьнік

Мистическое чудовище
Клобук

Мистическое чудовище
Клурикон

Герой сказок
Крод Мара

Герой легенд
Ку-Ши

Герой легенд
Куа-фу

Герой сказок
Кужата

Мистическое чудовище
Кузутик

Герой сказок
Куй

Мистическое чудовище
Куйята

Герой сказок
Куйяту

Фэнтезийный персонаж
Кук

Монстр
Кукимора

Мифическое существо
Куко

Герой сказок
Кулверстукас

Чудище
Кулеша́та

Зверь
Кулеши

Герой легенд
Кулшедра

Чудище
Кульпиян

Мифическое существо
Культдыргыш

Герой сказок
Кумбаба

Герой сказок
Кумельган

Мифическое существо
Кумихо (구미호)

Герой сказок
Кумо

Герой легенд
Кумяльган

Фэнтезийный персонаж
Кун Аннуйн

Герой легенд
Кун Аннун

Зверь
Купалка

Герой сказок
Купальскi дзядок

Мифическое существо
Купальскiй дзѣдокъ

Фэнтезийный персонаж
Купальский дедок

Монстр
Кусарикку

Монстр
Кутинья

Герой сказок
Кутисакэ-онна

Мистическое чудовище
Кутиха

Монстр
Кутувр

Мифическое существо
Каипора

Герой сказок
Карс

Монстр
Кентавры

Герой сказок
Кимапуруши

Герой сказок
Коблинаи

Фэнтезийный персонаж
Корриганы

Чудище
Краты

Герой легенд
Кудельница

Герой сказок
Кутруб

Монстр
Кэпкуэны

Монстр
К'тулу

Мистическое чудовище
Ка́кос

Мистическое чудовище
Кабилл-Ушти

Мистическое чудовище
Кабиры

Мистическое чудовище
Каботер

Герой легенд
Кабутерманнекин

Фэнтезийный персонаж
Кави́ры

Герой легенд
Кадехо

Чудище
Кадук

Мистическое чудовище
Кажан

Монстр
Кажаналак

Фэнтезийный персонаж
Каиш-баджак

Мистическое чудовище
Кайбё

Герой легенд
Кайдзю

Герой сказок
Как

Монстр
Кака

Мифическое существо
Какий

Мифическое существо
Какус

Монстр
Каладрий

Чудище
Каладриус

Фэнтезийный персонаж
Калануро

Фэнтезийный персонаж
Калбей

Монстр
Калбиi

Герой легенд
Калеи

Мистическое чудовище
Каленик

Зверь
Кали-ахт

Мифическое существо
Калликантзарос

Мистическое чудовище
Калопус

Монстр
Калупалик

Мистическое чудовище
Калюпалик

Герой сказок
Калян

Герой сказок
Камазотц

Герой легенд
Камауэто

Герой легенд
Кангиксуармиукпак

Чудище
Корио

Фэнтезийный персонаж
Кутысь

Фэнтезийный персонаж
Камахуэто

Мистическое чудовище
Камелопард

Герой легенд
Камелопардалис

Герой сказок
Камэоса

Герой легенд
Кан-Кереде

Мистическое чудовище
Канбей

Герой легенд
Кандзаргас

Герой сказок
Канима

Монстр
Канцербер

Зверь
Канькач

Мистическое чудовище
Каппа

Герой сказок
Каракаса-обаке

Мистическое чудовище
Караконджалы

Мистическое чудовище
Караконджо

Фэнтезийный персонаж
Караконджулы

Чудище
Карастъ

Фэнтезийный персонаж
Карина

Герой легенд
Каркаданн

Мистическое чудовище
Каркаладил

Монстр
Карканья

Чудище
Карлики

Фэнтезийный персонаж
Картазон

Герой легенд
Каса-обакэ

Чудище
Касабакэ

Мифическое существо
Каси

Фэнтезийный персонаж
Касны

Чудище
Касьян

Мифическое существо
Катоблепас

Монстр
Катофлеб

Герой легенд
Каукас

Чудище
Каучпок

Мифическое существо
Квемуль

Мифическое существо
Квилборы

Фэнтезийный персонаж
Квильборы

Мистическое чудовище
Квиттеры

Монстр
Квинотавр

Монстр
Кеаск

Мистическое чудовище
Кеврококрот

Фэнтезийный персонаж
Кейннары

Фэнтезийный персонаж
Кейсонг

Монстр
Кейфонг

Чудище
Кекроп

Герой легенд
Кекропс

Герой сказок
Келпи

Герой сказок
Кельпи

Фэнтезийный персонаж
Кендеры

Мистическое чудовище
Куцодаймон

Герой легенд
Кучедра

Чудище
Кучивило

Мистическое чудовище
Кэлигрейхаунд

Мифическое существо
Кэльпи

Чудище
Кэпкуэн

Герой сказок
Кэпкэуны

Герой легенд
Карлики-цверги

Герой легенд
Кейннари 

Герой легенд
Клураканы

Мистическое чудовище
Конаки Дзидзи

Чудище
Корреды

Герой легенд
Красныешапки

Чудище
Куафу

Герой сказок
Курша

Мифическое существо
Кэйлик Бхир

Существа из мифов и легенд на букву Л


Герой легенд
Ламбтонский червь

Мистическое чудовище
Личжу

Герой легенд
Луговой

Герой легенд
Ламии

Мистическое чудовище
Лидерк

Мистическое чудовище
Лобасты(злыерусалки) 

Мистическое чудовище
Лунный заяц

Мистическое чудовище
Лернейскаягидра

Герой легенд
Лубры

Монстр
Лярва

Герой сказок
Ла Йорона

Фэнтезийный персонаж
Ла Льорона

Герой легенд
Лабынкырский чёрт

Мистическое чудовище
Ладон

Фэнтезийный персонаж
Лазавік

Мифическое существо
Лазави́к

Фэнтезийный персонаж
Лазеннік

Герой легенд
Лазнік

Мистическое чудовище
Лама

Зверь
Ламассу

Герой легенд
Ламашту

Чудище
Ламия

Мистическое чудовище
Ламя

Монстр
Ланнан-ши

Чудище
Лантикусъ

Чудище
Лантухи

Фэнтезийный персонаж
Лапитупы

Монстр
Латан

Фэнтезийный персонаж
Латану

Чудище
Лауру

Монстр
Лафон

Мистическое чудовище
Лахама

Зверь
Лаюн

Герой сказок
Лающая

Герой сказок
Ле́шенка

Фэнтезийный персонаж
Лебедечеловек

Герой сказок
Лебединая шкура

Герой легенд
Лебединые девы

Мифическое существо
Левиафан

Герой легенд
Левияфа

Герой легенд
Левкокрота

Герой сказок
Левкрокота

Мистическое чудовище
Левкрота

Герой легенд
Ледащий

Мифическое существо
Ледяной Джек

Герой сказок
Лемуры

Мистическое чудовище
Леонид

Мистическое чудовище
Лепрекон

Герой легенд
Лепрехун

Фэнтезийный персонаж
Лесавки

Герой сказок
Лесной дядя

Герой легенд
Лесовик

Герой легенд
Лесовики

Герой сказок
Летавицы

Мифическое существо
Леуманы

Герой сказок
Лефон

Герой легенд
Лешак

Герой сказок
Леший

Герой сказок
Леший болотный

Мистическое чудовище
Ли́зень

Монстр
Ливьята́н

Фэнтезийный персонаж
Лизун

Чудище
Лилит

Герой сказок
Лимнады

Мистическое чудовище
Лимониады

Герой сказок
Лин

Фэнтезийный персонаж
Линан-Сидхе

Герой сказок
Лингбакр

Фэнтезийный персонаж
Линдворм

Герой сказок
Линтывормъ

Фэнтезийный персонаж
Линь

Мистическое чудовище
Лионтавр

Герой легенд
Лисун

Герой легенд
Лихо одноглазое

Герой сказок
Лич

Фэнтезийный персонаж
Лламхигин-и-дур

Герой легенд
Лобастый

Монстр
Лобизоме

Герой легенд
Лобишон

Герой легенд
Логхир

Герой сказок
Лознік

Герой легенд
Лозовик

Чудище
Лопастый

Монстр
Лорелея

Мистическое чудовище
Лосиный Фроди

Фэнтезийный персонаж
Лоскотниці

Герой легенд
Лоскотуха

Герой сказок
Лотан

Фэнтезийный персонаж
Лох-Несское чудовище

Фэнтезийный персонаж
Лошолич

Герой сказок
Лу

Герой легенд
Лун

Герой легенд
Луска

Фэнтезийный персонаж
Лэмхайджин Вай Дувр

Мистическое чудовище
Люб

Мистическое чудовище
Люди-аисты

Герой легенд
Люди-журавли

Мистическое чудовище
Люди-львы

Фэнтезийный персонаж
Лядашцік

Монстр
Лядащий

Монстр
Ламя 

Чудище
Лиетуонис

Монстр
Луаньняо*

Мифическое существо
Лусуты

Существа из мифов и легенд на букву М


Герой сказок
Морской бык

Герой легенд
Мотра

Герой легенд
Моряны

Мистическое чудовище
Мудзина

Герой сказок
Муло

Герой легенд
Муруха

Мифическое существо
Мушхуш

Фэнтезийный персонаж
Мявки

Монстр
Мандах

Мифическое существо
Манья

Фэнтезийный персонаж
Мё-о

Мистическое чудовище
Могол(птица)

Мифическое существо
Мынгуцзы

Мифическое существо
Морской рыцарь

Монстр
Мот-мен

Мистическое чудовище
Моховик

Зверь
Мули

Зверь
Мумаки

Фэнтезийный персонаж
Мушрушу

Мистическое чудовище
Мюлинг

Фэнтезийный персонаж
Мамай

Герой легенд
Мариды

Герой легенд
Минокава

Зверь
Мундих

Фэнтезийный персонаж
Мяндаш

Фэнтезийный персонаж
Моначьелло

Чудище
Морана

Герой сказок
Морена

Герой сказок
Морлоки

Фэнтезийный персонаж
Морские эфиопы

Герой легенд
Морской олень

Герой легенд
Моряна

Мистическое чудовище
Мотивация

Герой легенд
Мраволев

Монстр
Мулло

Чудище
Мушуссу

Чудище
Мюру-Ха

Герой легенд
Манеки-неко

Монстр
Мемозины

Герой легенд
Мойобу

Мистическое чудовище
Мшанки

Чудище
Ма́ра

Фэнтезийный персонаж
Маалусы

Мистическое чудовище
Мааналайсы

Герой легенд
Маанвэки

Герой сказок
Маахисы

Мифическое существо
Мавки

Чудище
Магнотавр

Фэнтезийный персонаж
Мадзутора

Чудище
Маеро

Герой легенд
Маероеро

Чудище
Мажана

Мифическое существо
Макалифон

Монстр
Макара

Монстр
Макли

Чудище
Мала’как

Мистическое чудовище
Мамуны

Герой сказок
Манагарм

Монстр
Мандихоръ

Фэнтезийный персонаж
Мандихорь

Монстр
Мантикора

Фэнтезийный персонаж
Маньяк

Чудище
Маргульи

Монстр
Маргюг

Фэнтезийный персонаж
Марена

Чудище
Марид

Герой легенд
Маркополи

Мифическое существо
Марсок

Герой легенд
Масленичный Кот

Чудище
Матохи

Герой сказок
Мать-рысь

Мистическое чудовище
Махаха

Монстр
Махуа

Мистическое чудовище
Маэро

Герой легенд
Медведко

Фэнтезийный персонаж
Межевик

Герой сказок
Межевичок

Мифическое существо
Мелиады

Герой сказок
Мелии

Фэнтезийный персонаж
Мелюзина

Мистическое чудовище
Мендо

Чудище
Менехуны

Фэнтезийный персонаж
Мерионы

Герой сказок
Мерроу

Мистическое чудовище
Мерцана

Мистическое чудовище
Меша-адам

Мистическое чудовище
Мидгардсорм

Мифическое существо
Мидзутора

Монстр
Микэнэко

Зверь
Мимик

Монстр
Минотавр

Мистическое чудовище
Миравды

Монстр
Мираг

Герой сказок
Мирадж

Мистическое чудовище
Мирмеколев

Монстр
Мичибичи

Мистическое чудовище
Модзя

Герой легенд
Моколе

Герой легенд
Мокруха

Фэнтезийный персонаж
Мокумокурен

Герой сказок
Молниеносный

Герой легенд
Монакьелли

Герой легенд
Морской кентавр

Мистическое чудовище
Мосмен

Герой легенд
Мохноноги

Фэнтезийный персонаж
Мулен

Чудище
Мулы

Зверь
Мушруш

Мифическое существо
Мэрроу

Мифическое существо
Мамдобхута

Герой сказок
Мангус

Зверь
Медуза

Чудище
Миньокао

Фэнтезийный персонаж
Мурианы

Существа из мифов и легенд на букву Н


Герой сказок
Нагиня

Мифическое существо
Намной

Герой легенд
Наша змеиная мать

Чудище
Неко

Зверь
Нермпай

Герой сказок
Никсы

Зверь
Нимфы

Герой легенд
Нисаг

Фэнтезийный персонаж
Ноггл

Герой сказок
Нокеры

Мистическое чудовище
Нувиша

Фэнтезийный персонаж
Нха-а-тик

Фэнтезийный персонаж
Ньадьы Дьангха

Фэнтезийный персонаж
Нэко-мусумэ

Фэнтезийный персонаж
Няка

Герой легенд
Начала

Мистическое чудовище
Небесная черепаха

Герой легенд
Нимфы 

Герой легенд
Навной

Монстр
Найтака

Монстр
Нарипол

Фэнтезийный персонаж
Неистовая охота

Чудище
Нелюб

Герой легенд
Несси

Мифическое существо
Ний

Герой сказок
Ниммэндзю

Мистическое чудовище
Нинки-нанка

Мистическое чудовище
Ног-птица

Чудище
Ногуй

Монстр
Нора нейр

Герой сказок
Нуси

Герой легенд
Ньаадьы Дьянха

Герой легенд
Нэка

Мистическое чудовище
Нахцерер

Герой легенд
Наги

Герой сказок
Накер

Герой сказок
Нарифон

Чудище
Невесты

Зверь
Нереиды

Мистическое чудовище
Нефилимы

Мистическое чудовище
Нинкинанка

Мистическое чудовище
Ногай-птица

Фэнтезийный персонаж
Ноздророг

Чудище
Ночник

Герой сказок
Нуэ

Чудище
Нэко

Мифическое существо
Нявки

Герой сказок
Наги 

Монстр
Неак Та

Герой сказок
Нглылека

Мифическое существо
Нора

Герой сказок
Назгулы

Мистическое чудовище
Намэ-онна

Монстр
Наяды

Фэнтезийный персонаж
Нежить

Герой легенд
Некомусуме

Чудище
Несвезлох

Герой сказок
Нидхегг

Герой легенд
Никштукас

Герой сказок
Нингё

Герой легенд
Ниссе

Герой сказок
Ногицунэ

Герой сказок
Нопэрапон

Герой легенд
Нурикабэ

Герой сказок
Нъогль

Герой легенд
Нэдзуми

Монстр
Нэкомата

Герой легенд
Няўки

Мистическое чудовище
Навьи

Герой сказок
Наяда

Герой легенд
Немейскийлев

Фэнтезийный персонаж
Ниши

Существа из мифов и легенд на букву О


Фэнтезийный персонаж
Обакэ

Мистическое чудовище
Опиникус

Фэнтезийный персонаж
Обмен

Герой легенд
Обруч-змей

Герой легенд
Огневик

Зверь
Огры

Мистическое чудовище
Одноногая

Герой легенд
Ойнополь

Мистическое чудовище
Ологхай

Чудище
Онг Кут

Фэнтезийный персонаж
Онокентавр

Фэнтезийный персонаж
Ориогорухо

Фэнтезийный персонаж
Ортрос

Монстр
Осетник

Герой сказок
Очеретянык

Герой сказок
Обезьяны счастья

Чудище
Оуробор

Чудище
О-бакэ

Монстр
Обжора

Монстр
Овинник

Монстр
Огопого

Мифическое существо
Одмінок

Мистическое чудовище
Озерный демон

Фэнтезийный персонаж
Октопус

Фэнтезийный персонаж
Омутной

Мистическое чудовище
Они

Герой сказок
Онрё

Герой сказок
Ореады

Мистическое чудовище
Орт

Чудище
Орфо

Мистическое чудовище
Огневушка-Поскакушка

Мистическое чудовище
Ори

Зверь
Обаке

Герой сказок
Облачное зеркало

Мифическое существо
Обоуби

Монстр
Огрины

Чудище
Одминок

Фэнтезийный персонаж
Олифанты

Мифическое существо
Она в платье из змей

Монстр
Онодрим

Монстр
Опивень

Монстр
Оржавиник

Герой сказок
Ортр

Герой легенд
Орфр

Фэнтезийный персонаж
Олгой-хорхой

Фэнтезийный персонаж
Орк

Чудище
Обменыш

Герой легенд
Обуры

Мистическое чудовище
Огненный краб

Мистическое чудовище
Одміна

Мистическое чудовище
Озерницы

Герой сказок
Оксоку

Зверь
Омутник

Мифическое существо
Ондина

Фэнтезийный персонаж
Оноскелис

Герой легенд
Оплетай

Зверь
Ормен

Чудище
Орф

Мифическое существо
Осетный

Чудище
Очокочи

Герой сказок
Одрадек

Герой сказок
Орестиады

Существа из мифов и легенд на букву П


Зверь
Паветнiк

Монстр
Пак

Чудище
Пандоре

Герой сказок
Парстуки

Мистическое чудовище
Панталопс

Фэнтезийный персонаж
Панѳиръ

Герой легенд
Патасола

Герой сказок
Пеликан

Мистическое чудовище
Перовепри

Герой легенд
Пигси

Герой легенд
Пинкит

Герой легенд
Пицен

Герой сказок
Плетущая Сети

Мифическое существо
Подниматель пингвинов

Мистическое чудовище
Полевичок

Фэнтезийный персонаж
Полуночник и полуночница

Герой легенд
Попелюха

Монстр
Поронец

Герой сказок
Предвестники беды

Мистическое чудовище
Прилепление

Герой сказок
Протей

Герой сказок
Псы Аннуна

Мифическое существо
Перелистник

Герой сказок
Полкан

Герой сказок
Пазузу

Мистическое чудовище
Пакепакеха

Монстр
Панопт

Мистическое чудовище
Пантера

Зверь
Пардусы

Фэнтезийный персонаж
Паскунджи

Монстр
Пе́ри

Мистическое чудовище
Пенанггалан

Мистическое чудовище
Перитии

Зверь
Пиатэк

Мифическое существо
Пикси

Мистическое чудовище
Писки

Фэнтезийный персонаж
Пичан

Фэнтезийный персонаж
Поветник

Мистическое чудовище
Подкидыш

Мифическое существо
Подовинник-батюшка

Герой сказок
Пожиратель теней

Герой сказок
Покотн

Фэнтезийный персонаж
Полумужчина

Фэнтезийный персонаж
Полуношница Анна Ивановна

Герой легенд
Попунаць

Мифическое существо
Почти человек

Чудище
Прибожек

Фэнтезийный персонаж
Прысыпуш

Герой легенд
Псы Дэнди

Монстр
Пу-ляо

Герой легенд
Пукиене

Мистическое чудовище
Пукис

Чудище
Пулао

Мифическое существо
Пульгасари

Монстр
Пульп

Мистическое чудовище
Пуннiк

Герой легенд
Пунник

Герой легенд
Пургул-хан

Мистическое чудовище
Пустодомка

Фэнтезийный персонаж
Пустынник из Глен-Эйти

Фэнтезийный персонаж
Путиене

Зверь
Путис

Фэнтезийный персонаж
Пушчавік

Герой легенд
Пущевик

Мифическое существо
Пэ́ри

Герой сказок
Пэк

Фэнтезийный персонаж
Пярэварацень

Зверь
Паня

Фэнтезийный персонаж
Перитон

Герой сказок
Полудница

Фэнтезийный персонаж
Паваро

Мистическое чудовище
Паирика

Мистическое чудовище
Пандарены

Чудище
Панотии

Чудище
Панъфиръ

Герой сказок
Пари

Герой легенд
Пастырь банный

Герой легенд
Пегас

Мистическое чудовище
Перитоны

Фэнтезийный персонаж
Пиау-ли

Герой легенд
Пикси-Жеребчик

Фэнтезийный персонаж
Пифон

Герой сказок
Плакальщица

Мифическое существо
Поганцы

Герой сказок
Подовинный

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель мертвых

Фэнтезийный персонаж
Пожиратель(-ница) сердец

Герой легенд
Полевик

Мифическое существо
Полипус

Чудище
Понтианак

Мистическое чудовище
Порескоро

Мифическое существо
Поющие песнь земли

Чудище
Протеи

Монстр
Псиллы

Герой легенд
Пенчапенчи

Герой сказок
Пи

Фэнтезийный персонаж
Престолы

Мистическое чудовище
Пагги

Мистическое чудовище
Пакваджи

Мистическое чудовище
Панды

Герой легенд
Панте ́

Чудище
Парандр

Фэнтезийный персонаж
Пасечник

Монстр
Пелли

Зверь
Пери

Герой легенд
Пестрый змей

Зверь
Пизги

Чудище
Писвусъын

Зверь
Пици́н

Чудище
Подземные

Фэнтезийный персонаж
Подовинник

Мифическое существо
Пожиратель снов

Фэнтезийный персонаж
Пожирательница из Аменти

Мистическое чудовище
Полевой

Мистическое чудовище
Полуночь

Фэнтезийный персонаж
Попобава

Фэнтезийный персонаж
Поури

Герой легенд
Преты

Монстр
Присы́пуш

Мифическое существо
Прыгун в воду

Мистическое чудовище
Псы Габриэля

Фэнтезийный персонаж
Птицы грома

Герой легенд
Пе-нангглан

Мифическое существо
Петни

Монстр
Понё

Герой сказок
Пхи

Существа из мифов и легенд на букву Р


Фэнтезийный персонаж
Россомаха

Герой сказок
Рохмань

Монстр
Ругару

Монстр
Русалки

Герой легенд
Рыгач

Фэнтезийный персонаж
Ремора

Монстр
Рудзу

Зверь
Равк

Монстр
Рагана

Герой сказок
Раздражар

Герой легенд
Ракушечник

Монстр
Ракушник

Мистическое чудовище
Ракшасы

Монстр
Расамаха

Монстр
Раткины

Чудище
Рахманы

Герой сказок
Ревенант

Монстр
Рейко

Герой легенд
Рефаимы

Мифическое существо
Ржаная тетка

Герой сказок
Ржаные тетушки

Монстр
Роан

Мистическое чудовище
Роггенмеме

Чудище
Рокеи

Герой сказок
Рокуро-куби

Герой легенд
Рокуроккуби

Герой легенд
Рокурокуби

Чудище
Ромпо

Герой легенд
Роперайт

Монстр
Роперит

Монстр
Роперите

Чудище
Росомаха

Герой легенд
Рохманы

Герой сказок
Ру́дзу Ру́нгитис

Герой легенд
Русалка (Mermaid)

Мифическое существо
Рыбокентавры

Чудище
Рефаим

Мистическое чудовище
Русалки, русалии

Чудище
Рапаиты

Мистическое чудовище
Рарашек

Герой сказок
Роук

Мифическое существо
Рощевик

Герой легенд
Руна

Чудище
Русумака

Чудище
Рыпач

Чудище
Рабикан

Мистическое чудовище
Рудры

Монстр
Расамака

Чудище
Рохдулай

Герой легенд
Рощевый дед

Герой легенд
Рунгис

Мистическое чудовище
Рух

Герой сказок
Роаны

Фэнтезийный персонаж
Рухх(птица)

Существа из мифов и легенд на букву С


Фэнтезийный персонаж
Саг

Мифическое существо
Санмэ-Ядзура

Зверь
Сатиры

Герой сказок
Светлолики

Мистическое чудовище
Свитезянки

Мистическое чудовище
Се Чжи

Фэнтезийный персонаж
Селки

Герой сказок
Сёрё

Фэнтезийный персонаж
Сикомэ

Герой сказок
Сильфиды

Мистическое чудовище
Симуран

Герой легенд
Сипактли

Зверь
Сирин

Монстр
Сируш

Герой легенд
Скарбнік

Фэнтезийный персонаж
Скекла

Чудище
Скиопод

Монстр
Скоге

Фэнтезийный персонаж
Скорроу

Мистическое чудовище
Скруллы

Чудище
Слоа

Герой сказок
Смок

Зверь
Снерги

Фэнтезийный персонаж
Собаки из холмов

Мистическое чудовище
Спи

Мистическое чудовище
Старик-Зима

Фэнтезийный персонаж
Степовой

Герой легенд
Стрижак

Фэнтезийный персонаж
Струфион

Мифическое существо
Стукачи

Фэнтезийный персонаж
Су́хос

Герой сказок
Суседко

Монстр
Сфинкс

Мистическое чудовище
Сы-ню

Фэнтезийный персонаж
Сюллюкюн

Зверь
Сиды

Герой сказок
Серафимы

Чудище
Скесса

Герой сказок
Стратим(птица)

Фэнтезийный персонаж
Сháofēng (嘲風)

Герой сказок
Саламандра

Герой легенд
Сатико

Герой легенд
Сванхамр

Чудище
Свинорылы

Герой легенд
Свора Дандо

Фэнтезийный персонаж
Селк

Герой легенд
Серваны

Герой легенд
Сильваны

Герой легенд
Симплициссимус

Мифическое существо
Синсин

Герой легенд
Сирена-змея

Мифическое существо
Сиртя

Герой сказок
Сквонк

Зверь
Скилла

Фэнтезийный персонаж
Скифский агнец

Чудище
Сколь

Герой сказок
Скру́тек

Герой сказок
Слейпнир

Монстр
Слуах

Монстр
Снарк

Фэнтезийный персонаж
Создатели (Engineers)

Мистическое чудовище
Сохач-путаник

Монстр
Стеллио

Мифическое существо
Стоговой и Стожиха

Мифическое существо
Страндваскаре

Фэнтезийный персонаж
Стриго́й

Мифическое существо
Стуршёудьюрет

Чудище
Сусе́дка

Герой легенд
Сучуна (Сучунаа)

Монстр
Сциталис

Мифическое существо
Сьюзен с длинными титьками

Чудище
Саратан

Зверь
Силены

Фэнтезийный персонаж
Скоп(птица)

Герой легенд
Сульде

Фэнтезийный персонаж
Сагари

Мифическое существо
Сарамейя

Мистическое чудовище
Сачико

Мифическое существо
Свинолаки

Герой сказок
Свитязянки

Герой сказок
Себек

Чудище
Селчи

Чудище
Серпопард

Монстр
Сикэнкэн

Герой легенд
Сильфы

Фэнтезийный персонаж
Симург

Герой легенд
Сирё

Герой сказок
Сиррух

Фэнтезийный персонаж
Сихиртя

Чудище
Скарбник

Герой сказок
Скёль

Герой легенд
Скириты

Герой легенд
Сколль

Монстр
Скрайкер

Чудище
Скрытый

Герой сказок
Слоноликий

Мистическое чудовище
Смокъ

Мифическое существо
Сокнопаис

Чудище
Стокимы

Фэнтезийный персонаж
Стржига

Чудище
Струки

Чудище
Стрыга

Герой сказок
Суккуб

Герой сказок
Сухуб

Зверь
Сциапод

Фэнтезийный персонаж
Сын Левиафана

Фэнтезийный персонаж
Сяоянмин

Фэнтезийный персонаж
Сабдыки

Герой легенд
Секигами

Герой легенд
Сирены

Мистическое чудовище
Сагет

Фэнтезийный персонаж
Саруторахэби

Фэнтезийный персонаж
Свинолюды

Зверь
Сёдзё

Герой сказок
Семаргл

Герой сказок
Сечжи

Мистическое чудовище
Силува

Зверь
Симаргл

Фэнтезийный персонаж
Синие шапки

Мистическое чудовище
Сирена

Монстр
Сирруш

Чудище
Сияющий

Герой легенд
Сквадер

Монстр
Скиапод

Фэнтезийный персонаж
Скитал

Фэнтезийный персонаж
Сколопендра

Монстр
Скржитек

Фэнтезийный персонаж
Слуа

Чудище
Собек

Мистическое чудовище
Соплохвост

Герой сказок
Ставры и Гавры

Фэнтезийный персонаж
Стаўры і Гаўры

Монстр
Сторукие

Монстр
Стрига

Герой легенд
Струсы

Фэнтезийный персонаж
Стрыжак

Герой легенд
Стурсы

Герой сказок
Суккубус

Герой легенд
Сухубус

Монстр
Сцилла

Мифическое существо
Сьвіцязянкі

Чудище
Сятихоко

Мистическое чудовище
Сару

Мистическое чудовище
Силы

Зверь
Сэнмурв

Существа из мифов и легенд на букву Т


Мистическое чудовище
Тимиморё

Герой сказок
Табуннік

Монстр
Таласым

Герой легенд
Таоте

Чудище
Тарраска

Герой легенд
Твари

Фэнтезийный персонаж
Тененог

Герой сказок
Техути

Мистическое чудовище
Тит-рыба

Чудище
Толпар

Зверь
Тотетсу

Мистическое чудовище
Трау

Монстр
Тритон

Мифическое существо
Трумми-кэп

Мифическое существо
Тулпар

Монстр
Тут

Герой сказок
Тхеуранги

Фэнтезийный персонаж
Талос

Монстр
Тенгиры

Герой сказок
Топотун

Герой сказок
Тутыр

Герой сказок
Табу́нник

Зверь
Таласъм

Мистическое чудовище
Тао-Тие

Фэнтезийный персонаж
Тарки (зеленые люди Марса)

Чудище
Таурт

Герой сказок
Темные эльфы

Герой сказок
Теут

Мистическое чудовище
Тигр геральдический

Монстр
Тухиранги

Чудище
Тиколош

Чудище
Тифон

Чудище
Токолош

Фэнтезийный персонаж
Тот

Герой легенд
Трасго

Чудище
Трогодиты

Фэнтезийный персонаж
Туба

Герой сказок
Турсы

Герой сказок
Туут

Герой сказок
Тяньгоу

Герой легенд
Тарамы

Фэнтезийный персонаж
Тилвиттег

Герой легенд
Тролль

Чудище
Тэрэны

Герой сказок
Тавроиды

Мифическое существо
Тамамо-но Маэ

Герой сказок
Тараск

Фэнтезийный персонаж
Татарский овен

Герой легенд
Тварьцы

Фэнтезийный персонаж
Тенко

Мистическое чудовище
Тиамат

Герой легенд
Тиритчик

Чудище
Тибицена

Чудище
Титаны

Фэнтезийный персонаж
Тодорцы

Монстр
Томте

Герой легенд
Тоут

Герой сказок
Трауко

Герой легенд
Троглодит

Герой легенд
Труст

Зверь
Тунда

Герой сказок
Тутос

Монстр
Тхэджагви

Зверь
Тадебцо*

Фэнтезийный персонаж
Таркшья

Монстр
Тиштар

Фэнтезийный персонаж
Тунситунь

Фэнтезийный персонаж
Тавролак

Мистическое чудовище
Тануки

Монстр
Тараска

Мифическое существо
Тестраль

Монстр
Тиан Лю

Герой легенд
Тоенайар

Герой легенд
Тикбаланг

Мистическое чудовище
Титиры

Фэнтезийный персонаж
Тоенаяр

Фэнтезийный персонаж
Тормунганд

Фэнтезийный персонаж
Трагелаф

Мистическое чудовище
Тресго

Герой легенд
Тсукумо-гами

Монстр
Туреху

Чудище
Туту

Герой сказок
Тэнгу

Герой сказок
Таранд

Фэнтезийный персонаж
Тиминталы

Мифическое существо
Трясовицы

Существа из мифов и легенд на букву У


Фэнтезийный персонаж
Уайверн

Мистическое чудовище
Угаллу

Герой легенд
Узлем

Чудище
Укрут

Фэнтезийный персонаж
Унгайкё

Мистическое чудовище
Ундина

Мистическое чудовище
Упыри

Герой легенд
Урмалиллу

Монстр
Урсолаки

Герой легенд
Утуму

Фэнтезийный персонаж
Ульвэй

Герой сказок
Ужалка

Мистическое чудовище
Умкову

Герой легенд
Упсон шрихас

Мистическое чудовище
Урма́н иясе́

Фэнтезийный персонаж
Уроборос

Фэнтезийный персонаж
Утукку

Мистическое чудовище
Умрун

Мифическое существо
Уаллепен

Фэнтезийный персонаж
Удод

Фэнтезийный персонаж
Уиндиго

Зверь
Улайри

Мистическое чудовище
Ундине

Чудище
Упьержи

Мистическое чудовище
Урмалуллу

Мистическое чудовище
Урхины

Герой сказок
Ухалица

Чудище
Убыры

Чудище
Убумэ

Фэнтезийный персонаж
Уер

Мистическое чудовище
Уишт-гончие

Мистическое чудовище
Улу-арджан

Монстр
Унголиант

Монстр
Упир

Герой легенд
Уридимму

Герой сказок
Урман иясе

Герой легенд
Утбурд

Монстр
Ушедшие

Монстр
Убор

Герой легенд
Уриск

Существа из мифов и легенд на букву Ф


Чудище
Файнодери

Герой легенд
Фастикалон

Монстр
Фафни

Монстр
Федал

Герой легенд
Фера

Герой легенд
Фестралы

Монстр
Финтиплюх

Мифическое существо
Фойникс (Φοϊνιξ)

Герой сказок
Фуа

Герой легенд
Фэйи

Чудище
Фараонка

Мифическое существо
Фраваши

Монстр
Фавны

Мистическое чудовище
Фату-Лива

Зверь
Фахин

Герой легенд
Фенрир

Фэнтезийный персонаж
Ферришин

Герой сказок
Финодири

Фэнтезийный персонаж
Фойник (Φοϊνιξ)

Монстр
Фоха

Мифическое существо
Фуфу

Зверь
Фэнхуан

Монстр
Феи

Мистическое чудовище
Фанампитулуху

Мифическое существо
Фаститокалон

Герой сказок
Фафнир

Герой сказок
Фейри

Мистическое чудовище
Феридж акра`а

Монстр
Фиджел

Чудище
Финфолк

Монстр
Фуна-юрэй

Герой сказок
Фэйн

Мистическое чудовище
Фавн

Мистическое чудовище
Фенхуан

Монстр
Фанани

Герой сказок
Фахан

Монстр
Феникс

Фэнтезийный персонаж
Ферра

Монстр
Фильрас

Чудище
Фо-а

Герой сказок
Формикалеон

Чудище
Фурии

Чудище
Фэнси

Фэнтезийный персонаж
Феникс(птица)

Существа из мифов и легенд на букву Х


Монстр
Хедли Кау

Чудище
Хіхітун

Герой легенд
Хан Кереде

Мистическое чудовище
Хапун

Фэнтезийный персонаж
Хати

Герой легенд
Хафгуфа

Чудище
Хваты

Мифическое существо
Хепера

Герой легенд
Хиваи-абере

Фэнтезийный персонаж
Хинки-Панк

Герой легенд
Хлеўнік

Чудище
Хованец

Герой сказок
Хуб

Герой легенд
Хуканчи

Монстр
Хуньдунь

Чудище
Хюльдра

Монстр
Хогмены

Мистическое чудовище
Хала

Герой легенд
Хапер

Фэнтезийный персонаж
Харфуты

Герой сказок
Хатнiчак

Герой сказок
Хваны

Монстр
Хентил

Герой сказок
Хёсубэ

Мистическое чудовище
Химера

Герой легенд
Хлевник

Чудище
Хобгоблин

Фэнтезийный персонаж
Хозяин

Герой легенд
Хохлик

Зверь
Хска

Мифическое существо
Худое пальтишко

Мифическое существо
Хумбаба

Монстр
Хургины

Монстр
Хэчи

Чудище
Херувимы

Фэнтезийный персонаж
Холмовики (жителихолмов)

Зверь
Хаечи

Мистическое чудовище
Ханако-сан

Зверь
Харадр

Герой сказок
Хашховыло

Монстр
Хвостатый

Зверь
Хепра

Фэнтезийный персонаж
Хиеракосфинкс

Монстр
Хихитун

Мистическое чудовище
Хляўнік

Герой легенд
Хованець

Мистическое чудовище
Хонэ-онна

Фэнтезийный персонаж
Хувава

Мистическое чудовище
Хобии

Монстр
Хаммари

Монстр
Хантай

Фэнтезийный персонаж
Харибда

Герой сказок
Хатнiк

Герой легенд
Хаэчи

Монстр
Хепри

Чудище
Хили

Монстр
Хле́вник

Герой легенд
Хоббиты

Мистическое чудовище
Ходаг

Фэнтезийный персонаж
Хоу

Мистическое чудовище
Хродвитниссон

Чудище
Хугаг

Мистическое чудовище
Хульдра

Герой легенд
Хуорны

Герой сказок
Хэнгэёкай

Мифическое существо
Хитоцумэ Кодзо

Герой легенд
Хухлик

Существа из мифов и легенд на букву Ц


Мифическое существо
Цета

Мистическое чудовище
Цзы-Гу

Фэнтезийный персонаж
Циклопы

Мистическое чудовище
Ци-линь

Герой легенд
Цементавр

Мифическое существо
Цеста

Фэнтезийный персонаж
Цзин-Ю

Чудище
Цзяго

Герой легенд
Цмок

Герой сказок
ЦѢту

Герой сказок
Цуру

Фэнтезийный персонаж
Центиманы

Мистическое чудовище
Цетна

Монстр
Цзю-ню

Мистическое чудовище
Цилинь

Герой легенд
Цурара-онна

Монстр
Циклоп 

Герой сказок
Царь-птица

Мифическое существо
Цербер

Герой сказок
Цетус

Герой сказок
Цзюэюань

Мистическое чудовище
Цитирон

Фэнтезийный персонаж
Цюню

Чудище
Цзюи-лин

Существа из мифов и легенд на букву Ч


Чудище
Чагрин

Зверь
Чарана

Фэнтезийный персонаж
Чертовка

Мифическое существо
Чжаофэн

Герой легенд
Чжуинь

Зверь
Чивэнь

Монстр
Чорт

Герой легенд
Чугайстр

Монстр
Чупакабра

Герой легенд
Чучуня

Герой легенд
Чорачанни

Зверь
Чаофенг

Герой легенд
Человек-мотылёк

Фэнтезийный персонаж
Чернобурка

Мистическое чудовище
Черти

Герой сказок
Чеширский кот

Фэнтезийный персонаж
Чжу-ню

Герой легенд
Чжуполун

Чудище
Чончон

Чудище
Чугайстер

Мифическое существо
Чудь

Монстр
Чучуна

Монстр
Чурила

Фэнтезийный персонаж
Чанъин

Герой легенд
Чебурашка

Монстр
Чжи-вэнь

Герой сказок
Чжулун

Фэнтезийный персонаж
Читаури

Герой сказок
Что за люди

Фэнтезийный персонаж
Чупакабрас

Мифическое существо
Чхоллима

Герой сказок
Чоно-волк

Чудище
Чусрым

Зверь
Чао-фэн

Герой сказок
Человек-моль

Герой сказок
Чёрт

Герой легенд
Чёчёккэ

Мистическое чудовище
Чжу

Чудище
Чжун-вэнь

Мистическое чудовище
Чмок

Герой легенд
Чубакка

Мистическое чудовище
Чугайстырь

Мистическое чудовище
Чусин

Мистическое чудовище
Чур

Существа из мифов и легенд на букву Ш


Мистическое чудовище
Шалена

Монстр
Шейдим

Герой сказок
Шелоба

Герой сказок
Шиликуны

Монстр
Шишица

Фэнтезийный персонаж
Шолышны

Герой легенд
Штойзоррейшты

Герой сказок
Шулмусы

Герой сказок
Шурали

Герой сказок
Шэлки

Монстр
Шайтан

Герой легенд
Шогготы

Монстр
Шакко

Мистическое чудовище
Шаркань

Герой сказок
Шелоб

Фэнтезийный персонаж
Ши-лин

Мифическое существо
Шиш

Герой легенд
Шишиха

Герой легенд
Шляпа-из-обрезков

Фэнтезийный персонаж
Штойзволы

Чудище
Шуликуны

Фэнтезийный персонаж
Шурале

Чудище
Шэду

Фэнтезийный персонаж
Шүрәле

Фэнтезийный персонаж
Шанкчанни

Чудище
Шондоката

Герой легенд
Шамир

Мифическое существо
Шелки

Фэнтезийный персонаж
Шепсес анх

Фэнтезийный персонаж
Шилин

Чудище
Шишига

Мистическое чудовище
Шишичиха

Чудище
Шулюкуны

Фэнтезийный персонаж
Шут болотный

Чудище
Шюрали́

Герой сказок
Шеша

Мифическое существо
Шабари Удумбала

Зверь
Шаи

Зверь
Шанту

Мистическое чудовище
Шелликот

Чудище
Шилиханы

Герой сказок
Шишитиха

Герой легенд
Шликуны

Фэнтезийный персонаж
Шпротва

Мистическое чудовище
Штрига

Монстр
Шунгалвис

Зверь
Шутовка

Мистическое чудовище
Шямга

Герой сказок
Шулмы

Существа из мифов и легенд на букву Щ


Мифическое существо
Щекотун

Фэнтезийный персонаж
Щиточерепаха

Мифическое существо
Щуральд

Существа из мифов и легенд на букву Ы


Герой легенд
Ырка

Герой сказок
Ыр

Мистическое чудовище
Ыро

Монстр
Ыхкилики

Существа из мифов и легенд на букву Э


Герой сказок
Эвайпанома

Фэнтезийный персонаж
Эмпуса

Мистическое чудовище
Энфийлд

Зверь
Эри́нии

Фэнтезийный персонаж
Эрциния

Чудище
Эвмениды

Фэнтезийный персонаж
Эршу

Герой сказок
Эал

Мистическое чудовище
Эжде́р

Герой сказок
Эмпуза

Мифическое существо
Энудр

Фэнтезийный персонаж
Эрдлюитлы

Чудище
Эрихфоний

Фэнтезийный персонаж
Эе

Мифическое существо
Эктозавр

Герой легенд
Эвоки

Чудище
Эксихейры

Чудище
Энкантадо

Зверь
Энфилд

Мистическое чудовище
Эринии

Герой легенд
Эх-Уишге

Герой легенд
Эльфы(альвы)

Герой сказок
Эврином

Герой сказок
Элементаль

Чудище
Энты

Герой сказок
Эпифаги

Монстр
Эрихтоний

Герой легенд
Эх-Ушге

Монстр
Эйнхерии

Существа из мифов и легенд на букву Ю


Зверь
Ювха

Фэнтезийный персонаж
Юки-нёбо

Мистическое чудовище
Юкибадзё

Чудище
Юные девы

Мистическое чудовище
Юварки

Фэнтезийный персонаж
Юки-дзёро

Фэнтезийный персонаж
Юки-химэ

Чудище
Юмэкуи

Мифическое существо
Юха

Чудище
Юки-анэ

Мистическое чудовище
Юки-онаго

Мистическое чудовище
Юкимба

Герой легенд
Юрэй

Герой легенд
Юки-бамба

Мистическое чудовище
Юки-онна

Герой легенд
Юкифури-баба

Монстр
Ютулы

Монстр
Юэту

Существа из мифов и легенд на букву A


Мистическое чудовище
A-nun-na-ku

Мистическое чудовище
Abang Aku

Герой сказок
Abraxas

Мистическое чудовище
Achoych-Pachoych

Герой сказок
Afanc

Монстр
Ahemait

Герой легенд
Al-mi'raj

Герой легенд
Alérion

Мистическое чудовище
Alghul

Герой легенд
Alsea

Монстр
Am-heh

Герой легенд
Amajurjuk

Чудище
Ame-onna

Монстр
Amfivena

Фэнтезийный персонаж
Ammut

Зверь
Amphithere

Герой сказок
Ananse

Зверь
Anioto

Герой сказок
A Bao A Qu

Фэнтезийный персонаж
Abada

Мифическое существо
Abrasax

Мистическое чудовище
Achlis

Фэнтезийный персонаж
Aethiopes maritimi

Мистическое чудовище
Agnus scythicus

Герой сказок
Al-Burāq (البُراق‎‎)

Чудище
Alerion

Монстр
Alfar

Герой легенд
Alphyn

Мистическое чудовище
Alv

Монстр
Amajorssuk

Зверь
Amayuquq

Мистическое чудовище
Amfipterus

Монстр
Ammit

Монстр
Amphitere

Мистическое чудовище
Anancyi

Герой сказок
Angiak

Герой легенд
A-nuna

Чудище
Abph моhа

Мистическое чудовище
Abumi-guchi (鐙口)

Монстр
Acromantul

Чудище
Agh-iski

Мистическое чудовище
Ahkiyyini

Фэнтезийный персонаж
Aitwar

Зверь
Ala

Фэнтезийный персонаж
Alerione

Герой сказок
Alicanto

Монстр
Alseid

Чудище
Am-mit

Фэнтезийный персонаж
Amam

Герой сказок
Amemet

Монстр
Amikiri

Монстр
Amphiptere

Чудище
Ananansa

Герой сказок
Anansi

Чудище
Anker-trold.

Монстр
A Bao A Koo

Герой сказок
A-nuna-ke-ne

Монстр
Abracax

Герой сказок
Acheri

Фэнтезийный персонаж
Acromantula

Фэнтезийный персонаж
Aghar Dwarves

Чудище
Aigokeros

Герой легенд
Aka-shita (赤舌)

Герой легенд
Alce

Мистическое чудовище
Allocamelus

Герой легенд
Amajaruk

Монстр
Amautalik

Чудище
Amfiptere

Герой легенд
Ammet

Фэнтезийный персонаж
Amphisbaena

Монстр
Anancy

Фэнтезийный персонаж
Anansiil

Мистическое чудовище
Ankoù

Герой сказок
Annancy

Чудище
Anphivena

Мистическое чудовище
Antiplos

Герой сказок
Antlion

Мифическое существо
Antolops

Герой сказок
Anyoto

Фэнтезийный персонаж
Apis

Мистическое чудовище
Apsaras (अप्सरस्)

Зверь
Aqrabu

Монстр
Aqrabuamelu

Мифическое существо
Aqrb ['qrb]

Зверь
Araiteuru

Герой легенд
Aralez

Герой сказок
Arase

Герой легенд
Arçura

Монстр
Arimaspi

Чудище
Arrachd

Герой сказок
Artabatitae

Герой сказок
Artibatirae

Герой сказок
Askafroe

Фэнтезийный персонаж
Askefroa

Зверь
Asp

Герой сказок
Aspedocalane

Фэнтезийный персонаж
Aspic

Мистическое чудовище
Aspid

Герой легенд
Aspide

Монстр
Aspido testudo

Зверь
Aspidochelone

Монстр
Aspis

Чудище
Aspis chelone

Монстр
Assida

Мистическое чудовище
Assidam

Герой легенд
Asuwang

Чудище
Aswang

Фэнтезийный персонаж
Augerey

Монстр
Aughisky

Герой легенд
Aunt Nancy

Фэнтезийный персонаж
Auroborus

Зверь
Autolops

Фэнтезийный персонаж
Avank

Герой легенд
Ayia Napa sea monster

Мистическое чудовище
Ayiyi

Герой сказок
Azuki-togi

Герой легенд
Aрçури

Существа из мифов и легенд на букву B


Чудище
B'anansi

Чудище
B'hemot

Фэнтезийный персонаж
Baast

Монстр
Baba

Монстр
Babaí

Мифическое существо
Babi

Герой легенд
Babok

Мистическое чудовище
Badnjak

Чудище
Bagenge

Чудище
Bahamut

Фэнтезийный персонаж
Bahamūt (بهموت)

Герой легенд
Bahīmūth (بهيموث)

Мистическое чудовище
Bakezōri (化け草履)

Герой сказок
Baku (獏 или 貘)

Герой сказок
Balaena

Зверь
Balain

Фэнтезийный персонаж
Balainne

Фэнтезийный персонаж
Balaur

Фэнтезийный персонаж
Balayn

Герой сказок
Balene

Фэнтезийный персонаж
Bannik

Зверь
Banshee

Мистическое чудовище
Barbegazi

Герой сказок
Bargest

Зверь
Barghest

Зверь
Bargtjest

Мифическое существо
Barking Beast

Монстр
Barnacle-geese

Зверь
Barstukai

Герой сказок
Barzdukai

Герой легенд
Basajaun

Герой сказок
Basajaunak

Мистическое чудовище
Basandere

Зверь
Basilisk

Герой легенд
Bast

Чудище
Bastet

Фэнтезийный персонаж
Bastis

Мистическое чудовище
Bat-Rat-Spider

Фэнтезийный персонаж
Bauchan

Зверь
Baxajaun

Зверь
Bazyliszek

Герой сказок
Bean Sí

Мистическое чудовище
Bean Sídhe

Чудище
Beast Glatisant

Мистическое чудовище
Bebok

Чудище
Behemot

Монстр
Behemoth

Зверь
Beholder

Герой сказок
Belewitte

Мистическое чудовище
Ben-Varrey

Герой легенд
Beornings

Мистическое чудовище
Bhutas

Герой сказок
Biinjao

Чудище
Biinyao

Монстр
Bilwis

Герой сказок
Bilwiß

Мифическое существо
Bilwiz

Чудище
Binfen

Мистическое чудовище
Bipedester delusissimus

Мифическое существо
Biyiniao

Фэнтезийный персонаж
Black Riders

Зверь
Blajini

Фэнтезийный персонаж
Blemmye

Чудище
Blemmyes

Фэнтезийный персонаж
Blemue

Фэнтезийный персонаж
Bludičky

Мистическое чудовище
Bluecap

Чудище
Bồ lao

Монстр
Bo-guest

Монстр
Bobo

Мистическое чудовище
Bobok

Зверь
Bòcan

Фэнтезийный персонаж
Bodachan Sabhail

Мифическое существо
Bogans

Чудище
Bogey-beast

Чудище
Boggans

Мистическое чудовище
Boggart

Зверь
Boggle

Фэнтезийный персонаж
Bogill

Зверь
Bogle

Чудище
Bogy

Мистическое чудовище
Bolla

Чудище
Bonasus

Мистическое чудовище
Bonnacon

Герой легенд
Bookworm, .303

Монстр
Bōrei (亡霊)

Фэнтезийный персонаж
Botchling

Зверь
Bouda

Монстр
Bożątka

Монстр
Brag

Герой легенд
Brollachan

Чудище
Broonie

Фэнтезийный персонаж
Broucolaque

Мистическое чудовище
Brownie

Фэнтезийный персонаж
Brucolakas

Мистическое чудовище
Bruesche

Герой сказок
Bruja

Фэнтезийный персонаж
Brukołak

Герой легенд
Bruxsa

Мистическое чудовище
Bucca

Зверь
Bucentaur

Герой легенд
Bucentauro

Мистическое чудовище
Bucentaurus

Монстр
Buckawn

Фэнтезийный персонаж
Buggane

Герой сказок
Bultungin

Зверь
Bundimun

Герой сказок
Bungisngis

Чудище
Bunyip

Мифическое существо
Buraq

Герой легенд
Bwca

Герой сказок
Bəhēmôth (בהמות)

Существа из мифов и легенд на букву C


Чудище
Cervus marinus

Фэнтезийный персонаж
Chamoi

Монстр
Cheper

Герой легенд
Chitauri

Герой сказок
Chowany

Герой легенд
Cicaniae

Фэнтезийный персонаж
Cluricaun

Зверь
Coine

Мистическое чудовище
Cornish Pixie

Фэнтезийный персонаж
Craneman

Монстр
Cthulhu

Фэнтезийный персонаж
Cuchivilu

Фэнтезийный персонаж
Cветочер

Герой сказок
Capricorn

Зверь
Catoblepa

Мистическое чудовище
Catoblepas

Герой легенд
Ceasg

Герой сказок
Celestial-Dog

Мистическое чудовище
Centauroid

Мистическое чудовище
Centicore

Фэнтезийный персонаж
Centimani

Чудище
Cerastes

Мистическое чудовище
Cerberus

Зверь
Cethe

Монстр
Cheshire Cat

Мистическое чудовище
Chimera

Герой легенд
Chīwěn (螭吻)

Герой легенд
Chonchón

Герой легенд
Chupacabras

Монстр
Cinnamulgus

Герой сказок
Cmentarz

Фэнтезийный персонаж
Compé Anansi

Монстр
Corsia

Монстр
Crodh Mara

Мистическое чудовище
Cù Sìth

Чудище
Cynocephalus

Фэнтезийный персонаж
Cete

Герой сказок
Changeling

Фэнтезийный персонаж
Chepri

Монстр
Chimaera

Монстр
Chīwěi (鸱尾)

Мифическое существо
Chonchon

Мифическое существо
Chu'i srin

Монстр
Cinnamologus

Зверь
Clurichaun

Герой легенд
Colt-pixy

Монстр
Corocotta

Герой легенд
Criosphinx

Мифическое существо
Cú Sídhe

Чудище
Cwn Annwn

Фэнтезийный персонаж
Cabyll-Ushtey

Мистическое чудовище
Cacus

Монстр
Caladrius

Фэнтезийный персонаж
Calopus

Фэнтезийный персонаж
Calygreyhound

Герой легенд
Camahueto

Герой легенд
Camazotz

Монстр
Camelion

Чудище
Camelopard

Герой легенд
Camelopardalus

Фэнтезийный персонаж
Camelopardus

Чудище
Canis getulis

Монстр
Canis hades

Чудище
Căpcăun

Герой сказок
Cěrt

Мистическое чудовище
Cetus

Мифическое существо
Cheney's Hounds

Герой сказок
Chia-kuo

Фэнтезийный персонаж
Chimimōryō (魑魅魍魎)

Мифическое существо
Chochlik

Чудище
Chowaniec

Фэнтезийный персонаж
Church Grim

Мистическое чудовище
Cinomolgus

Монстр
Coatlicue

Фэнтезийный персонаж
Cornish Owlman

Чудище
Covie

Чудище
Crt

Герой сказок
Cuchivilo

Герой сказок
Czart

Существа из мифов и легенд на букву D


Фэнтезийный персонаж
Dairi

Чудище
Davāl-pā(i)

Герой легенд
Devorador de las Sombras

Чудище
Dhampyr

Герой легенд
Direach Ghlinn Eitidh

Герой легенд
Djehuti

Герой сказок
Dockalfar

Чудище
Doppelgänger

Чудище
Draw

Зверь
Dryádes

Герой сказок
Dunters

Монстр
Dzee-dzee-bon-da

Герой легенд
Dahu

Герой легенд
Dando and his Dogs

Герой сказок
Deva (देव)

Монстр
Dhampir

Фэнтезийный персонаж
Dip

Зверь
Dithreach

Герой легенд
Djinni

Зверь
Donnervogel

Герой легенд
Draconians

Герой легенд
Drow

Фэнтезийный персонаж
Dugs

Мистическое чудовище
Dzunukwa

Герой легенд
Daēva

Монстр
Dampeer

Герой сказок
Dementor

Герой сказок
Dhamphir

Чудище
Dhegdheer

Фэнтезийный персонаж
Dinny-Mara

Мифическое существо
Displacer Beast

Чудище
Djinn (جن)

Герой сказок
Donestres

Герой легенд
Dorsohastatus caudirotula

Мифическое существо
Drider

Герой сказок
Duende

Фэнтезийный персонаж
Duppy

Герой легенд
Dzhadadzhiya

Мистическое чудовище
Dahus rupicapra vacca montanus

Чудище
Dandy dogs

Герой сказок
Devil's Dandy Dogs

Мифическое существо
Dhampire

Фэнтезийный персонаж
Dibbuk

Фэнтезийный персонаж
Dirae

Герой легенд
Djehouti

Фэнтезийный персонаж
Dobie

Герой сказок
Dooinney Marrey

Мифическое существо
Drakaina

Герой сказок
Drutten

Герой легенд
Dunpeal

Монстр
Dyehuthy

Монстр
Dzunuḵ̓wa

Существа из мифов и легенд на букву E


Фэнтезийный персонаж
Each Uisge

Монстр
Efreeti

Зверь
Ela

Чудище
Elv

Фэнтезийный персонаж
Empusa

Мифическое существо
Engineers

Мистическое чудовище
Epiphagi

Мистическое чудовище
Erdluitle

Мифическое существо
Eurynomos

Герой легенд
Ežerinis

Мифическое существо
Eater of Socks

Мифическое существо
Ekkillik

Монстр
Elder Mother

Мистическое чудовище
Empousai

Фэнтезийный персонаж
Empuоsai

Монстр
Ents

Монстр
Epopus

Мифическое существо
Eschenfrua

Чудище
Ewoks

Монстр
Eale

Герой сказок
Elad

Монстр
Erumpent

Герой легенд
Ewaiponoma

Мистическое чудовище
Empousa

Мифическое существо
Empusae

Герой сказок
Enhydros

Чудище
Epiphagus

Фэнтезийный персонаж
Ech-Ooshkya

Зверь
El Cadejo

Монстр
Elg-Fróði

Монстр
Empuosa

Герой сказок
Enfield

Монстр
Epifugos

Чудище
Ercinia

Герой сказок
Euronymous

Мистическое чудовище
Ežeriniai

Существа из мифов и легенд на букву F


Монстр
Faery

Фэнтезийный персонаж
Father Winter

Мистическое чудовище
Fenghuang (鳳凰)

Мифическое существо
Fenrisúlfr

Герой сказок
Fetch

Герой сказок
Fachen

Мистическое чудовище
Fairy

Мистическое чудовище
Fee

Мифическое существо
Fenoderee

Чудище
Ferrishin

Фэнтезийный персонаж
Finfolk

Фэнтезийный персонаж
Fafnir

Мифическое существо
Fideal

Герой легенд
Fachan

Чудище
Fatu-Liva

Герой легенд
Fenmine

Герой легенд
Ferrish

Герой сказок
Faerie

Чудище
Fallohides

Мистическое чудовище
Felynx arbordiffisus

Чудище
Fenrir

Монстр
Ferrishyn

Мифическое существо
Finnfolk

Чудище
Finoderi

Мифическое существо
Fire Crab

Герой легенд
Formicaleon

Мистическое чудовище
Formicaleun

Мифическое существо
Fuath

Зверь
Fuathan

Чудище
Fufu

Монстр
Furiae

Существа из мифов и легенд на букву G


Герой легенд
Getulian dog

Герой сказок
Ghoul

Герой сказок
Ghul

Мистическое чудовище
Gigantes

Чудище
Girtablilu

Герой сказок
Glashtyn

Мифическое существо
Glumms

Зверь
Glums

Герой легенд
Glycon

Мифическое существо
Gnoll

Фэнтезийный персонаж
Goat-stag

Герой легенд
Goblins

Герой сказок
Godling

Герой легенд
Godzilla

Мистическое чудовище
Gojira (ゴジラ)

Герой сказок
Goose-headed Man

Герой легенд
Gooseberry Wife

Мистическое чудовище
Gorgolica

Герой сказок
Gotokoneko

Чудище
Gotoku-neko

Фэнтезийный персонаж
Gotokuneko

Чудище
Goubelin

Герой легенд
Graouilly

Фэнтезийный персонаж
Graouli

Мифическое существо
Graoully

Монстр
Graully

Мифическое существо
Graveir

Фэнтезийный персонаж
Green children of Woolpit

Монстр
Grgalica

Герой легенд
Grgolica

Фэнтезийный персонаж
Grim

Монстр
Grindylow

Герой сказок
Grondr

Мистическое чудовище
Grumpkin

Зверь
Grundylow

Монстр
Grýla

Герой сказок
Guacanchas

Чудище
Gualipote

Герой сказок
Guallepen

Мифическое существо
Gud-alim

Фэнтезийный персонаж
Gudalim

Зверь
Gully Dwarves

Зверь
Gumberoo

Зверь
Gurahl

Герой сказок
Guytrash

Мистическое чудовище
Gvelašap (გველაშაპი)

Герой сказок
Gwoemul (괴물)

Мистическое чудовище
Gyl Burnt-Tayl

Чудище
Gytrash

Герой сказок
Gaardbuk

Герой сказок
Gabriel hounds

Чудище
Gabriel rachets

Мистическое чудовище
Galipote

Мистическое чудовище
Gallû

Монстр
Garappa

Зверь
Gardvord

Мистическое чудовище
Gargouille

Мистическое чудовище
Gargoyle

Чудище
Gargulec

Герой сказок
Garmr

Мистическое чудовище
Garuḍa (गरुड)

Зверь
Genko

Мифическое существо
Geryon

Герой легенд
Gêryôn

Чудище
Geryones

Герой сказок
Gêryonês

Мифическое существо
Geryoneus

Мифическое существо
Gêryoneus

Чудище
Gestümmelter

Существа из мифов и легенд на букву H


Фэнтезийный персонаж
Haechi

Мистическое чудовище
Haetae

Герой легенд
Hafgufa

Мистическое чудовище
Hafgufu

Монстр
Haitai

Зверь
Hamadryádes

Монстр
Hanansi

Мифическое существо
Hone-onna (骨女)

Герой легенд
Honocrotalus

Герой сказок
Hoop-snake

Герой сказок
Hoopoe

Мифическое существо
Horse-stag

Фэнтезийный персонаж
Horven

Мистическое чудовище
Horyádes

Фэнтезийный персонаж
Hǒu (犼)

Чудище
Hounds of the hill

Мистическое чудовище
Hrímthurs

Мистическое чудовище
Hróðvitnir

Чудище
Hróðvitnisson

Монстр
Huallepen

Мифическое существо
Huargo

Чудище
Hugag

Монстр
Huldra

Зверь
Humbaba

Мистическое чудовище
Humei

Мистическое чудовище
Hun-tun

Фэнтезийный персонаж
Hundun

Фэнтезийный персонаж
Hùndùn (混沌)

Чудище
Huorns

Мифическое существо
Hupe

Мифическое существо
Hupelot

Герой сказок
Huppe

Монстр
Hupupa

Герой сказок
Hydra

Мифическое существо
Hydrops

Чудище
Hydrus

Герой легенд
Hyenodlaci

Чудище
Hyldemoer

Мистическое чудовище
Hyōsube (兵主部)

Мифическое существо
Hyousube

Герой легенд
Hapi

Монстр
Hapi-ankh

Чудище
Hapis

Фэнтезийный персонаж
Harfoots

Чудище
Harpia

Зверь
Hati

Герой сказок
Haugbo

Мифическое существо
Haugebonde

Мифическое существо
Havgumsen

Монстр
Havguva

Герой легенд
Havstramben

Монстр
Headley Kow

Герой легенд
Heath Hounds

Зверь
Hecatonchires

Монстр
Hekatoncheiro

Герой легенд
Hellhound

Чудище
Hercynia

Герой легенд
Hieracosphinx

Фэнтезийный персонаж
Hili

Монстр
Himantopodes

Герой легенд
Hinky-Punk

Чудище
Hippalectryon

Зверь
Hippalektruõn

Мистическое чудовище
Hippalektryon

Монстр
Hippocamp

Герой легенд
Hippocampus

Герой легенд
Hippocentaurus

Герой легенд
Hippocervus

Чудище
Hippogryf

Фэнтезийный персонаж
Hippopodes

Фэнтезийный персонаж
Hippotalus

Герой сказок
Hircocervus

Зверь
Hobbits

Мистическое чудовище
Hobgoblin

Фэнтезийный персонаж
Hodag

Зверь
Hodowany

Чудище
Hommes-léopards

Существа из мифов и легенд на букву I


Фэнтезийный персонаж
Ibbur (עיבור)

Мистическое чудовище
Ichthyocentaurs

Монстр
Ieltxu

Мистическое чудовище
Ihtiriekko

Чудище
Illithid

Монстр
Ilythiiri

Фэнтезийный персонаж
Imoogi

Чудище
Imp

Фэнтезийный персонаж
Inapertwa

Чудище
Incubus

Монстр
Iopodes

Зверь
Iotunn

Мифическое существо
Ippopodes

Герой сказок
Iratxo

Герой легенд
Iratxoak

Герой сказок
Iritxu

Чудище
Irmunganðr

Существа из мифов и легенд на букву J


Чудище
Jacio

Зверь
Jack Frost

Герой сказок
Jack-in-Iron

Герой легенд
Jaculique Volantes

Чудище
Jaculor

Мифическое существо
Jaculus

Герой сказок
Jag mort

Чудище
Jall

Мистическое чудовище
Jaracaca

Чудище
Jarvey

Герой легенд
Jasconius

Герой легенд
Jätti

Зверь
Javinė

Монстр
Jeeryuch

Герой легенд
Jentil

Мистическое чудовище
Jentilak

Герой сказок
Jerff

Мистическое чудовище
Jiā guó (猳國)

Мистическое чудовище
Jinko

Монстр
Jinmenju

Герой сказок
Jobberknoll

Мистическое чудовище
Jokul Frosti

Зверь
Jólakötturinn

Фэнтезийный персонаж
Jorō-gumo

Герой легенд
Jrahars

Герой легенд
Jucanchas

Мистическое чудовище
Jué yuán (玃猿)

Герой сказок
Jungfraunadler

Существа из мифов и легенд на букву K


Монстр
Kraken

Чудище
Kraken octopus

Фэнтезийный персонаж
Kraxen

Герой сказок
Kua Fu (夸父)

Герой легенд
Kuçedra

Герой сказок
Kui (夔)

Фэнтезийный персонаж
Kujata

Герой сказок
Kujuta

Мистическое чудовище
Kukas

Монстр
Kûko

Мистическое чудовище
Kul'pijan

Монстр
Kulshedra

Зверь
Kurangai Tuku

Герой сказок
Kurangaituku

Герой сказок
Kusarikku

Фэнтезийный персонаж
Kweku Anansi

Герой легенд
Kyrkogrim

Герой сказок
Kłobuk

Мифическое существо
Kumiho (구미호)

Мифическое существо
Kangiqsuarmiuqpak

Зверь
Kabouter

Чудище
Kaboutermannekin

Мифическое существо
Kacou Ananzè

Герой сказок
Kaibyō (怪猫)

Герой сказок
Kaibyou

Чудище
Kaijū (怪獣)

Герой легенд
Kal'an

Мистическое чудовище
Kal'enik

Фэнтезийный персонаж
Kalopaling

Мифическое существо
Kami-­kiri

Зверь
Kanima

Герой легенд
Kappa (河童)

Герой сказок
Karakasa Kozō

Мистическое чудовище
Karkadann

Мистическое чудовище
Kasha (火車)

Монстр
Katoblepon

Герой легенд
Katobleps

Герой легенд
Kaukai

Чудище
Kaukas

Фэнтезийный персонаж
Kaukuczei

Герой сказок
Kaukuczus

Герой сказок
Kaukutis

Герой сказок
Kaukyczei

Герой легенд
Kelpie

Монстр
Ketos

Фэнтезийный персонаж
Keythong

Фэнтезийный персонаж
Kheper

Мистическое чудовище
Khepera

Монстр
Khimaira

Мифическое существо
Kiligivak

Мистическое чудовище
Kiḷigvak

Монстр
Killmoulis

Мистическое чудовище
Kilmulis

Монстр
Kimnarās

Мистическое чудовище
Kimpurusha

Герой легенд
King Kong

Фэнтезийный персонаж
Kingu Kongu (キングコング)

Мифическое существо
Kiri-puwhero

Чудище
Kitsune (狐)

Мистическое чудовище
Kjata

Фэнтезийный персонаж
Klabater

Герой легенд
Klabaternik

Герой легенд
Klabautermann

Чудище
Klurikaun

Мифическое существо
Knackers

Монстр
Knockers

Герой легенд
Knucker

Чудище
Kobold

Монстр
Kompa Nanzi

Мифическое существо
Kongamato

Чудище
Koon anoon

Мистическое чудовище
Kopakona

Мифическое существо
Koryo

Монстр
Koul

Мистическое чудовище
Kołbuk

Монстр
Krabben

Существа из мифов и легенд на букву L


Фэнтезийный персонаж
L'erdluitle

Герой сказок
La Carcagne

Мистическое чудовище
La Dama Duende

Герой сказок
La Llorona

Герой легенд
Lacrima corpus dissolvens

Мистическое чудовище
Lamashtu

Герой сказок
Lamasjtoe

Мистическое чудовище
Leanan sídhe

Мистическое чудовище
Leannan sìth

Мифическое существо
Little Old Man of The Barn

Мифическое существо
Lacovie

Чудище
Lamia

Монстр
Lampijerović

Фэнтезийный персонаж
Langsuyar

Герой легенд
Leipreachán

Чудище
Leprechaun

Мистическое чудовище
Leprocaun

Герой легенд
Leucocrotta

Мифическое существо
Lhiannan shee

Мифическое существо
Li vẫn

Герой легенд
Licbat

Монстр
Liosalfar

Фэнтезийный персонаж
Leopard-men

Герой сказок
Lich

Чудище
Lilith

Чудище
Llamhigyn Y Dwr

Герой сказок
Lobisomem

Герой легенд
Loch Ness Monster

Мистическое чудовище
Lóng (龍)

Фэнтезийный персонаж
Long-bubby Susan

Мифическое существо
Loup-garou

Чудище
Lurachmain

Чудище
Lurgadhan

Фэнтезийный персонаж
Lurican

Чудище
Luu

Герой сказок
Lyngbakr

Существа из мифов и легенд на букву M


Мистическое чудовище
Maighdean mhara

Мистическое чудовище
Margoyles

Чудище
Mǎ huà (馬化)

Мистическое чудовище
Maahinen

Фэнтезийный персонаж
Maahiset

Чудище
Maanalais

Герой легенд
Maero

Монстр
Mahaha

Герой легенд
Mahahaa (ᒪᕼᐊᕼᐋ)

Герой сказок
Mahum

Монстр
Majki

Зверь
Makaliphon

Герой легенд
Makaliporn

Мистическое чудовище
Makara (मकर)

Герой легенд
Makkaliphala

Монстр
Mala'kak

Герой сказок
Mamuchi

Чудище
Managarm

Монстр
Managarmr

Герой легенд
Mantichora

Фэнтезийный персонаж
Margyge

Зверь
Márgygr

Фэнтезийный персонаж
Marsok

Фэнтезийный персонаж
Marzana

Герой легенд
Matianak

Герой сказок
Mawki

Чудище
Meliae

Монстр
Melusina

Мифическое существо
Melusine

Монстр
Menehune

Монстр
Merrows

Чудище
Michi Peshu

Герой сказок
Michibichi

Мистическое чудовище
Microcosmus marinus

Фэнтезийный персонаж
Mikeneko (三毛猫)

Герой легенд
Mimicke

Герой легенд
Mirmicioleon

Герой сказок
Mishi Peshu

Чудище
Mishibizhii

Фэнтезийный персонаж
Mishibizhiw

Мистическое чудовище
Mishipashoo

Мифическое существо
Missipeshieuw

Мифическое существо
Missipeshu

Мистическое чудовище
Mitiling

Герой сказок
Miðgarðsormr

Мистическое чудовище
Mojya (亡者)

Герой сказок
Mokolé

Герой сказок
Monaciello

Мистическое чудовище
Monoceros

Чудище
Morena

Чудище
Morkopolus

Мистическое чудовище
Morlocks

Герой легенд
Mosura (モスラ)

Герой легенд
Mothman

Фэнтезийный персонаж
Mothra

Герой сказок
Muli

Герой сказок
Mullo

Мистическое чудовище
Mulo

Мистическое чудовище
Mûmak

Фэнтезийный персонаж
Mûmakil

Монстр
Munaciello

Фэнтезийный персонаж
Mundus gubernavi

Чудище
Murd-Huacha

Мифическое существо
Mushrushu

Герой сказок
Myling

Герой сказок
Myrmecoleon

Существа из мифов и легенд на букву N


Мистическое чудовище
Naga (नाग)

Мистическое чудовище
Nagin

Герой сказок
Naginis

Герой сказок
Nagis

Фэнтезийный персонаж
Nansi

Фэнтезийный персонаж
Nareepol

Чудище
Nariphon

Герой легенд
Nawki

Мистическое чудовище
Nayar

Герой легенд
Nazgul

Мифическое существо
Nazgûl

Фэнтезийный персонаж
Neekerbreekers

Герой легенд
Nejki

Герой легенд
Neko (猫)

Монстр
Neko-musume

Фэнтезийный персонаж
Nekomata (猫又 или 猫股)

Монстр
Nessie

Герой легенд
Nezumi

Фэнтезийный персонаж
Ni agrisur

Фэнтезийный персонаж
Niedźwiedziołak

Монстр
Nigle

Герой сказок
Nikker

Фэнтезийный персонаж
Nillekma

Герой сказок
Ningyo (人魚)

Фэнтезийный персонаж
Ninki Nanka

Герой сказок
Niseag

Зверь
Nisitae

Фэнтезийный персонаж
Nisse

Мистическое чудовище
Nixen

Фэнтезийный персонаж
Niðagrísur

Монстр
Níðhöggr

Герой сказок
Njogel

Монстр
Njogli

Мифическое существо
Njuggel

Герой сказок
Noggle

Герой сказок
Nogitsune

Герой сказок
Noppera-bō (のっぺら坊)

Зверь
Nora Nair

Монстр
Nue (鵺)

Фэнтезийный персонаж
Nuggle

Мистическое чудовище
Numakulla

Мистическое чудовище
Numbakulla

Фэнтезийный персонаж
Nuppeppō (ぬっぺふほふ)

Фэнтезийный персонаж
Nurikabe (ぬりかべ)

Монстр
Nykštukai

Монстр
Nykštukas

Мистическое чудовище
Nymph

Зверь
Nymphae

Герой легенд
N’ha-a-tik

Существа из мифов и легенд на букву O


Герой сказок
Obake

Герой сказок
Oger

Герой сказок
Ogopogo

Герой легенд
Ogr

Монстр
Ogre

Монстр
Ogro

Фэнтезийный персонаж
Ogryn

Герой сказок
Ohaguro-bettari

Монстр
Oinopôlê

Фэнтезийный персонаж
Oinopwlh

Чудище
Ol Mahum

Чудище
Old Girl

Чудище
Old Lady

Мистическое чудовище
Old Man Winter

Мистическое чудовище
Oliphaunts

Мистическое чудовище
Olog-Hai

Чудище
Oni (鬼)

Мистическое чудовище
Onocentaur

Герой легенд
Onocentaurus

Мистическое чудовище
Onodrim

Герой легенд
Onokôlê

Чудище
Onokwlh

Герой легенд
Onoscentaurus

Фэнтезийный персонаж
Onoskelis

Чудище
Onryō (怨霊)

Монстр
Oo-er

Чудище
Opinicus

Зверь
Orco

Мифическое существо
Origoruso

Герой легенд
Oriogoruho

Фэнтезийный персонаж
Oroborus

Фэнтезийный персонаж
Ostrice

Герой сказок
Ostrich

Чудище
Oureboros

Мифическое существо
Ouroboros

Монстр
Owlman

Мистическое чудовище
Owlman of Mawnan

Существа из мифов и легенд на букву P


Монстр
Pakepakehā

Чудище
Panoptus

Герой сказок
Panthera

Герой сказок
Parandrus

Герой сказок
Pari (پری)

Мистическое чудовище
Patasola

Мистическое чудовище
Patupaiarehe

Мифическое существо
Peallaidh

Чудище
Peg Leg Jack

Мистическое чудовище
Pêgasos

Герой легенд
Pegasus

Чудище
Pelican

Мистическое чудовище
Pelicanus

Герой сказок
Penangallan

Чудище
Penanggalan

Герой легенд
Peritio

Монстр
Peritius

Мистическое чудовище
Peryton

Фэнтезийный персонаж
Phane

Герой легенд
Piarevaracien

Герой сказок
Piatek (Փիաթեկ)

Герой легенд
Pigsie

Монстр
Pilot (Der Pilot)

Фэнтезийный персонаж
Piskie

Зверь
Pixie

Монстр
Pixy

Мистическое чудовище
Planta Tartarica Barometz

Мистическое чудовище
Plwacz

Зверь
Poltergeist

Мистическое чудовище
Pontianak

Фэнтезийный персонаж
Popobawa

Монстр
Poreskoro

Фэнтезийный персонаж
Poroniec

Мистическое чудовище
Powries

Зверь
Požeminukai

Монстр
Pretas

Фэнтезийный персонаж
Psylli

Мифическое существо
Puckwudgie

Герой легенд
Pūķis

Зверь
Pūkys

Фэнтезийный персонаж
Púláo (蒲牢)

Монстр
Pyučs

Герой легенд
Pyukulis

Существа из мифов и легенд на букву Q


Зверь
Qallupilluit

Чудище
Qallupilluk

Герой сказок
Qalupalik

Фэнтезийный персонаж
Qílín (麒麟)

Мифическое существо
Qiqirin

Чудище
Qiqirn

Чудище
Qiúniú (囚牛)

Мистическое чудовище
Qora

Чудище
Qori ismaris

Зверь
Questing Beast

Чудище
Quillboars

Мистическое чудовище
Quinotaur

Герой сказок
Qulyabani

Существа из мифов и легенд на букву R


Герой легенд
Rākṣas (राक्षस)

Мистическое чудовище
Rakshasa

Мифическое существо
Rakshosh

Мистическое чудовище
Rapae

Герой легенд
Ratkin

Монстр
Ratoncito Pérez

Фэнтезийный персонаж
Re'em

Мистическое чудовище
Rĕāīm

Монстр
Redcaps

Чудище
Regulus

Зверь
Reiko

Чудище
Revenant

Зверь
Rhinoceros

Монстр
Rime Thurs

Герой сказок
Ringwraith

Герой легенд
Roane

Чудище
Roanes

Мифическое существо
Roggenmuhme

Мифическое существо
Rohmani

Чудище
Rokuro-Kubi

Фэнтезийный персонаж
Rokurokkubi

Монстр
Rokurokubi

Фэнтезийный персонаж
Rolling Calf

Чудище
Rompo

Герой легенд
Ròn

Фэнтезийный персонаж
Roperite

Герой сказок
Rougarou

Фэнтезийный персонаж
Roux-Ga-Roux

Монстр
Rp'm

Мистическое чудовище
Rp'um

Мистическое чудовище
Rugaroo

Мистическое чудовище
Rugaru

Фэнтезийный персонаж
Runa

Герой легенд
Rzygacz

Существа из мифов и легенд на букву S


Чудище
Sachiko

Монстр
Sagari (さがり)

Фэнтезийный персонаж
Sagittarius Bucentaurus

Зверь
Salamander

Монстр
Salamandra

Фэнтезийный персонаж
Sanme-Yazura (三目八面)

Герой легенд
Sarkany

Герой сказок
Sarquindi

Фэнтезийный персонаж
Saru Tora Hebi

Герой сказок
Sarutorahebi

Герой легенд
Scarrow

Мистическое чудовище
Scenopode

Фэнтезийный персонаж
Sciritae

Мифическое существо
Scitalis

Герой сказок
Scoliophis stianticus

Монстр
Scriker

Герой сказок
Scylla

Монстр
Scytale

Фэнтезийный персонаж
Sea-Lion

Герой сказок
Selchies

Чудище
Selkies

Герой сказок
Serpopard

Монстр
Shachihoko (鯱)

Герой легенд
Shedu

Герой легенд
Shellycoat

Фэнтезийный персонаж
Shelob

Герой легенд
Shikenken (シッケンケン)

Фэнтезийный персонаж
Shikome (黄泉醜女)

Монстр
Shiryō (死霊)

Мифическое существо
Shōjō

Герой сказок
Shōryō (精霊)

Мистическое чудовище
Shrake

Чудище
Shtojzorreshta

Фэнтезийный персонаж
Shtojzovalle

Герой сказок
Shtozote

Мифическое существо
Shtriga

Фэнтезийный персонаж
Sibhreach

Чудище
Sídhe

Герой сказок
Silkies

Мистическое чудовище
Simiidiabolus hibernicus horribillis

Чудище
Simplicissimus

Герой сказок
Sirena

Мистическое чудовище
Sirenes

Герой сказок
Sirrush

Зверь
Sjopeltin

Монстр
Sjupilti

Чудище
Skalli

Зверь
Skarbnik

Герой сказок
Skaven

Монстр
Skiopod

Герой сказок
Skiopodas

Герой легенд
Skjöll

Герой легенд
Skoll

Зверь
Sköll

Монстр
Skriker

Герой сказок
Skrulls

Зверь
Skvader

Герой легенд
Skøll

Герой сказок
Sleipnir

Герой сказок
Sluagh

Герой легенд
Smok

Фэнтезийный персонаж
Smůk

Монстр
Snark

Герой сказок
Snergs

Зверь
Snoligoster

Герой сказок
Soe-horven

Чудище
Space Jockey

Монстр
Sphinx

Герой сказок
Splinter-cat

Герой легенд
Spopodes

Мистическое чудовище
Spriggan

Герой легенд
Squonk

Герой легенд
Stellio

Фэнтезийный персонаж
Stollenwurm

Монстр
Stoors

Герой легенд
Stormbird

Фэнтезийный персонаж
Storsjöodjuret

Мифическое существо
Strandvaskare

Мистическое чудовище
Strandvasker

Мифическое существо
Strigoi

Герой сказок
Struthiocamelon

Герой легенд
Struthopodes

Мистическое чудовище
Strutio

Монстр
Strzyga

Мистическое чудовище
Succubus

Монстр
Suhurmas

Герой сказок
Svartalfar

Герой легенд
Swanhamr

Чудище
Swanmaidens

Герой легенд
Swanman

Мифическое существо
Sylphs

Существа из мифов и легенд на букву T


Герой сказок
Taotie

Герой сказок
Tarandrus

Фэнтезийный персонаж
Tarasque

Фэнтезийный персонаж
Tarrasque

Герой легенд
Tatzelwurm

Мистическое чудовище
Taur

Монстр
Te Whanau O Rangi

Мифическое существо
Tehut

Фэнтезийный персонаж
Tengu (天狗)

Герой сказок
Tenko

Мистическое чудовище
Teong-wei

Мистическое чудовище
Tharks

Монстр
Thea

Герой легенд
Theow

Герой сказок
Thep Norasri

Фэнтезийный персонаж
Thestral

Монстр
Thos

Зверь
Thot

Герой сказок
Thoth

Чудище
Three-foot Horse

Чудище
Thrummy-Cap

Герой сказок
Thunderbird

Мистическое чудовище
Tian Lu (天禄)

Чудище
Tiangou (天狗)

Герой сказок
Tibicenas

Чудище
Tigbalan

Герой сказок
Tigbalang

Мистическое чудовище
Tikbalan

Мифическое существо
Tikoloshe

Зверь
Tiqqitchit

Мифическое существо
Tiritchiq

Герой сказок
Tithoes

Чудище
To Filiko Teras

Герой сказок
Toenayar

Монстр
Tokoloshe

Мифическое существо
Tommyknockers

Монстр
Tomte

Чудище
Tooth fairy

Фэнтезийный персонаж
Topple

Герой легенд
Tote-Road Shagamaw

Фэнтезийный персонаж
Toutetsu

Герой сказок
Tragelaph

Чудище
Tragelaphus

Герой легенд
Trào phong

Фэнтезийный персонаж
Trasgo

Монстр
Trasgu

Монстр
Trasno

Герой легенд
Trauko

Чудище
Treants

Мистическое чудовище
Treefolk

Мистическое чудовище
Troglodyte

Чудище
Trogodytae

Мифическое существо
Trow

Чудище
Tsonokwa

Мифическое существо
Tsonoqua

Мистическое чудовище
Tsukumogami (付喪神)

Мистическое чудовище
Tsurara-onna (氷柱)

Герой сказок
Tù ngưu

Герой сказок
Tulao (徒劳)

Герой легенд
Tunda

Герой сказок
Tunkall

Чудище
Tūrehu

Герой легенд
Tutu

Монстр
Tyger

Герой сказок
Typhaon

Монстр
Typhöeus

Фэнтезийный персонаж
Typhon

Фэнтезийный персонаж
T'ao T'ieh

Мистическое чудовище
Tamamo-no-Mae

Герой сказок
Tangi

Зверь
Tangie

Существа из мифов и легенд на букву U


Зверь
Ubasti

Фэнтезийный персонаж
Ubume

Чудище
Ugallu

Фэнтезийный персонаж
Uldra

Герой сказок
Undead

Мифическое существо
Undine

Фэнтезийный персонаж
Undine Dejwe

Мифическое существо
Ungoliant

Мифическое существо
Unicorn-lion

Монстр
Unicornis

Герой легенд
Uperice

Монстр
Upierzyca

Герой легенд
Upior

Герой легенд
Upir

Герой сказок
Upsorn Srihas

Фэнтезийный персонаж
Upupa

Мистическое чудовище
Urchins

Монстр
Uridimmu

Герой легенд
Urmahlillu

Герой легенд
Urmahlullu

Чудище
Urman iäse

Зверь
Uroboros

Герой легенд
Uru-kehu

Герой сказок
Utböling

Мистическое чудовище
Utburd

Герой сказок
Utkasting

Герой сказок
Utrzymywany

Герой легенд
Útumu

Существа из мифов и легенд на букву V


Фэнтезийный персонаж
Va әs̷

Монстр
Vaca de lumbre

Герой легенд
Valkyrja

Чудище
Vam-Fear-Eee

Мистическое чудовище
Vampijerović

Монстр
Vampirar

Монстр
Vampirdzhiya

Мистическое чудовище
Vampirić

Герой сказок
Vampirović

Фэнтезийный персонаж
Vánagandr

Фэнтезийный персонаж
Varactyl

Монстр
Varg

Зверь
Vargr

Герой легенд
Vaŭkałak

Герой сказок
Versipellis

Фэнтезийный персонаж
Vielfraß

Фэнтезийный персонаж
Vilkacis

Герой легенд
Vilkãtas

Зверь
Vilkatis

Герой сказок
Vilktakis

Чудище
Vipera

Фэнтезийный персонаж
Vodni mož

Мистическое чудовище
Vough

Герой легенд
Vugluscris

Герой легенд
Vоdník

Существа из мифов и легенд на букву W


Монстр
Wahokohoko

Мифическое существо
Wamphyri

Герой легенд
Wandynnije

Герой сказок
Waq-waq tree

Мистическое чудовище
Warg

Герой сказок
Wargin

Герой сказок
Water-Leaper

Герой легенд
Water-owl

Монстр
Wearg

Герой легенд
Wearh

Мифическое существо
Wechselbalg

Чудище
Weeping Woman

Герой сказок
Wemic

Мистическое чудовище
Wendigo

Мистическое чудовище
Werebat

Фэнтезийный персонаж
Werebears

Зверь
Wereboar

Зверь
Werefox

Монстр
Werehyenas

Зверь
Wererat

Зверь
Werewolf

Мифическое существо
White Walkers

Мистическое чудовище
Whooping boy

Фэнтезийный персонаж
Will O'The Wisp

Герой сказок
Willepen

Герой сказок
Windigo

Фэнтезийный персонаж
Winged Horses

Зверь
Wish Hounds

Чудище
Wisht Hounds

Герой сказок
Wodny muž

Зверь
Wódnykus

Мистическое чудовище
Wookiee

Монстр
Wuesting Beast

Чудище
Wychowywany

Монстр
Wyvern

Существа из мифов и легенд на букву X


Герой легенд
Xaynwada

Чудище
Xhinde

Герой сказок
Xiaoyang People

Монстр
Xiaoyangmin

Фэнтезийный персонаж
Xiezhi

Монстр
Xièzhì (獬豸)

Герой сказок
Xingxing (狌狌)

Монстр
Xάρυβδις

Существа из мифов и легенд на букву Y


Зверь
Ya-Te-Veo

Монстр
Yakan

Зверь
Yakṣas

Зверь
Yale

Мистическое чудовище
Yalomishte

Фэнтезийный персонаж
Yamaoroshi (山颪 или やまおろし)

Зверь
Yamawarawa

Мистическое чудовище
Yamawaro

Мифическое существо
Yanari

Фэнтезийный персонаж
Yara-ma-yha-who

Герой легенд
Yarımtıq

Чудище
Yázì (睚眦)

Зверь
Yeth Hounds

Герой легенд
Yeti

Герой легенд
Yllerion

Монстр
Yobo-san

Чудище
Yobosan

Герой сказок
Yōkai (妖怪)

Мифическое существо
Youwarkee

Фэнтезийный персонаж
Yppopodes

Мистическое чудовище
Yppotryll

Мифическое существо
Yuki-ane (雪姉サ)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-banba (雪バンバ)

Мифическое существо
Yuki-hime (雪姫)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-nyōbō (雪女房)

Фэнтезийный персонаж
Yuki-onago (雪女子)

Герой сказок
Yuki-onna (雪女)

Фэнтезийный персонаж
Yukibajo (雪バジョ)

Монстр
Yumekui

Монстр
Yūrei (幽霊)

Существа из мифов и легенд на букву À


Фэнтезийный персонаж
Àlf-ur

Существа из мифов и легенд на букву Á


Мистическое чудовище
Áitvaras

Герой сказок
Áitivaras

Мифическое существо
Átvars

Существа из мифов и легенд на букву Ä


Мистическое чудовище
Älv

Существа из мифов и легенд на букву É


Фэнтезийный персонаж
Éitvaras

Существа из мифов и легенд на букву Ø


Герой легенд
Øксøку

Существа из мифов и легенд на букву Ú


Герой легенд
Úlairi

Существа из мифов и легенд на букву Þ


Монстр
Þursar

Существа из мифов и легенд на букву İ


Герой сказок
İćętîk

Существа из мифов и легенд на букву Ł


Герой сказок
Łaziebnik

Мистическое чудовище
Łaźnik

Существа из мифов и легенд на букву Ś


Мистическое чудовище
Świtezianki

Существа из мифов и легенд на букву Ş


Герой легенд
Şüräle

Герой легенд
Şürele

Существа из мифов и легенд на букву Š


Фэнтезийный персонаж
Šêdu

Чудище
Šmok

Герой легенд
Štriga

Герой сказок
Šungalviai

Чудище
Šungalvis

Существа из мифов и легенд на букву Ż


Герой сказок
Żmirłacz

Герой легенд
Żnicz

Существа из мифов и легенд на букву Ά


Фэнтезийный персонаж
Άβράξας

Герой легенд
Άργος

Мистическое чудовище
Άβρασάξ

Существа из мифов и легенд на букву Έ


Мистическое чудовище
Ένυδροσ

Монстр
Έξιχειρες

Существа из мифов и легенд на букву Ύ


Чудище
Ύδρα

Существа из мифов и легенд на букву Α


Чудище
Αχέρων

Чудище
Αburγu Moγai

Герой сказок
Ασπιδοχελώνη

Монстр
Αρπυιαι

Существа из мифов и легенд на букву Β


Мистическое чудовище
Βλεμμυες

Монстр
Βαυϐώ

Существа из мифов и легенд на букву Γ


Герой сказок
Γηρυών

Монстр
Γλυκών

Фэнтезийный персонаж
Γηρυονης

Мифическое существо
Γηρυονευς

Зверь
Γραῖαι

Существа из мифов и легенд на букву Δ


Герой легенд
Δελφυνη

Мифическое существо
Δράκαινα

Зверь
Δαίμων

Герой легенд
Δρυάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ε


Герой легенд
Εμπουσα

Герой легенд
Ευρυνομος

Существа из мифов и легенд на букву Θ


Герой легенд
Θόουτ

Герой сказок
Θώθ

Существа из мифов и легенд на букву Κ


Фэнтезийный персонаж
Καταβλεπων

Мистическое чудовище
Κῆτος

Чудище
Κάβειροι

Чудище
Κέκροψ

Мифическое существо
Κύκλωπες

Герой сказок
Καλικάντζαροι

Мистическое чудовище
Κέρβερος

Герой сказок
Κακός

Чудище
Κεραστης

Существа из мифов и легенд на букву Λ


Фэнтезийный персонаж
Λάμια

Герой легенд
Λαδων

Чудище
Λιμνάδες

Существа из мифов и легенд на букву Μ


Герой сказок
Μελίαι

Герой сказок
Μινωταυρος

Монстр
Μελιάδες

Герой сказок
Μουόχερως

Существа из мифов и легенд на букву Ν


Фэнтезийный персонаж
Ναϊάδες

Монстр
Νύμφες

Чудище
Ναΐδες

Фэнтезийный персонаж
Νηρηίδες

Фэнтезийный персонаж
Νηϊάδες

Существа из мифов и легенд на букву Ο


Герой сказок
Ορθος

Фэнтезийный персонаж
Οὐροβόρος

Мифическое существо
Ορθρος

Существа из мифов и легенд на букву Π


Фэнтезийный персонаж
Πανθηρ

Мистическое чудовище
Πύθων

Мистическое чудовище
Περίτιος

Герой сказок
Πρωτεύς

Герой легенд
Πήγασος

Существа из мифов и легенд на букву Σ


Мистическое чудовище
Σκιραται

Чудище
Σρινύες

Мистическое чудовище
Σάτυροι

Герой сказок
Σκολοπινδρα

Фэнтезийный персонаж
Σκιαποδες

Герой сказок
Σομπέκ

Герой легенд
Σειρῆνες

Мистическое чудовище
Σκύλλα

Существа из мифов и легенд на букву Τ


Фэнтезийный персонаж
Τιτάνες

Герой легенд
Τυφών

Фэнтезийный персонаж
Τράγέλαφος

Герой сказок
Τάρανδρος

Герой сказок
Τρωγοδύται

Герой легенд
Τάρανδος

Монстр
Τρίτων

Существа из мифов и легенд на букву Υ


Чудище
Υλλοσ

Существа из мифов и легенд на букву Φ


Монстр
Φοϊνιξ

Мифическое существо
Φάλαινα

Зверь
Φώκια

Существа из мифов и легенд на букву Χ


Герой легенд
Χίμαιρα

Существа из мифов и легенд на букву Ψ


Герой легенд
Ψύιισλ

Существа из мифов и легенд на букву Ӡ


Герой сказок
Ӡіӡі

Существа из мифов и легенд на букву Ӧ


Существа из мифов и легенд на букву Ա


Герой сказок
Աչուչ-Փաչուչ

Существа из мифов и легенд на букву Հ


Фэнтезийный персонаж
Հսկա

Существа из мифов и легенд на букву Յ


Монстр
Յարալեզ

Существа из мифов и легенд на букву Ḏ


Чудище
Ḏiḥautī

Мистическое чудовище
Ḏḥwty

Существа из мифов и легенд на букву Ἀ


Герой легенд
Ἀλσηΐδες

Существа из мифов и легенд на букву ἵ


Герой легенд
ἵπποκαμποςСервисная информация

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruРейтинг@Mail.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Kamail ® 2009 - 2021 г.
ver. 1.05.1374+